Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA)"

Transcriptie

1 CVDR Officiële uitgave van Eemsmond. Nr. CVDR58178_1 11 oktober 2016 Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) Burgemeester en wethouders van de gemeente Eemsmond; Gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA); besluit: Vast te stellen de volgende BEHEERREGELING GEMEENTELIJKE BASISADMINISTRATIE PERSOONS- GEGEVENS (GBA) HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Deze regeling verstaat onder: De Wet : bevroren bevolkingsregister: kwaliteitssteekproef : foutverslag: autorisatie: de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Stb. 1994, 494); de registers zijn ingericht op basis van de Wet op de bevolkingsen -verblijfsregisters en het besluit bevolkingsboekhouding en die ingevolge de intrekking van die wet en dat besluit per 1 oktober 1994 niet meer worden bijgehouden; een controle op de inhoud van gegevenselementen aan de hand van de daaraan ten grondslag liggende brondocumenten en procedures, over een representatief aantal persoonslijsten; het automatisch door het systeem aangemaakte overzicht van foutieve elementen op de persoonslijst die zich in de gemeentelijke basisadministratie bevinden; het binnen de toepassingsprogrammatuur toekennen van het niveau van gebruikersmogelijkheden aan een persoon of afdeling of binnen de toepassingsprogrammatuur toekennen van het niveau van gegevensverstrekking aan afnemers en derden; Artikel 2 Het hoofd van de afdeling Dienstverlening is beheerder van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en in die hoedanigheid informatiebeheerder en privacybeheerder. Hij/zij kan de taak van informatiebeheerder en/of privacybeheerder geheel of gedeeltelijk mandateren aan een of meer ondergeschikte ambtenaren. Artikel 3 De informatiebeheerder wijst functionarissen aan, die worden belast met: - het gegevensbeheer - het applicatiebeheer - systeembeheer - de gegevensverwerking - het namens het gemeentebestuur afnemen van de in artikel 36, lid 2, onder e, van de Wet GBA bedoelde verklaring. HOOFDSTUK 2 HET INFORMATIEBEHEER Artikel 4 De informatiebeheerder voorziet in: a. een jaarlijkse planning van de beheersactiviteiten; b. een jaarlijkse rapportage aan het gemeentebestuur over de bij a. bedoelde planning, waarbij tevens inzicht wordt gegeven in de kengetallen van de bijhoudings- en beheersprocedures; c. een rapportage over de resultaten die voortvloeien uit de te houden kwaliteitssteekproeven; d. administratieve beheersprocedures, voorzover hier niet door of bij de Wet GBA in is voorzien; e. periodiek overleg tussen hem en de gegevens-, de applicatie- en de systeembeheerder; f. richtlijnen voor de bijhouding van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; g. de informatiebeheerder neemt namens de houder beslissingen op aangiften en/of verzoekschriften die op grond van de wet worden gedaan, voorzover hier niet op een andere wijze in is voorzien. 1

2 Artikel 5 De informatiebeheerder adviseert het gemeentebestuur als houder van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens over de navolgende aspecten die voortvloeien uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, te weten: - persoonsinformatievoorziening - beveiliging - privacy - gegevenskwaliteit. Artikel 6 De informatiebeheerder beslist: a. over de installatie van nieuwe of gewijzigde versies van het GBA-toepassingssysteem; b. op verzoeken van binnengemeentelijke afnemers tot rechtstreekse toegang tot de basisadministratie persoonsgegevens. Artikel 7 De informatiebeheerder ziet er op toe dat: a. de in deze regeling opgenomen bepalingen worden nageleefd; b. de bij of krachtens de Wet opgelegde verplichtingen ten aanzien van de inrichting en bijhouding, alsmede de beveiliging van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens worden nageleefd; c. dat alle in artikel 3 genoemde functionarissen op de hoogte zijn gesteld van de installatie van nieuwe of gewijzigde versies van het GBA toepassingssysteem en van de gevolgen van deze installatie; d. de beveiligingsvoorschriften die voortvloeien uit de Wet en het Informatiebeveiligingsplan GBA en Waardedocumenten worden nageleefd. Artikel 8 De informatiebeheerder of een door hem in artikel 3 aangewezen functionaris neemt deel aan het buitengemeentelijk overleg dat het beheer van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens aangaan. HOOFDSTUK 3 HET GEGEVENSBEHEER Artikel 9 De gegevensbeheerder is verantwoordelijk voor: a. de juistheid, actualiteit en betrouwbaarheid van de gegevens die opgenomen zijn of worden in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; b. het beheer van documentatie op het gebied van Wet en overige regelgeving op het gebied van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens. Artikel 10 De gegevensbeheerder is bevoegd vanuit de in artikel 9 bedoelde verantwoordelijkheid de gegevensverwerkers aanwijzingen te geven inzake de opname en bijhouding van gegevens in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens. Artikel 11 Door of namens de gegevensbeheerder wordt voorzien in een minimaal één keer per jaar te houden kwaliteitssteekproef op het bestand van persoonslijsten van ingezetenen van de gemeente Eemsmond. Artikel 12 De gegevensbeheerder neemt deel aan het in artikel 4, onder e, genoemd overleg. HOOFDSTUK 4 HET SYSTEEMBEHEER Artikel 14 De systeembeheerder voorziet in: a. de fysieke beveiliging van het toepassingssysteem; 2

3 b. een dagelijkse back-up die wordt ondergebracht in een daartoe uitgeruste en beveiligde ruimte op een andere locatie dan de ruimte waarin de GBA apparatuur is opgesteld; c. de technische installatie van gewijzigde of nieuwe versies van het toepassingssysteem; d. de beschikbaarheid van het toepassingssysteem overeenkomstig hetgeen daarover intern en met derden is overeengekomen. Artikel 15 De systeembeheerder is bevoegd a. direct maatregelen te treffen als de continuïteit van het toepassingssysteem of de daarin opgeslagen informatie acuut in het geding is. Hij is verplicht daarover achteraf te rapporteren aan de informatiebeheerder; b. aanwijzingen te geven over: - beheertoepassingssystemen - beheer van bestanden - reconstructiemaatregelen. Artikel 16 De systeembeheerder neemt deel aan het in artikel 4, onder e, genoemde overleg. HOOFDSTUK 5 HET APPLICATIEBEHEER Artikel 17 De applicatiebeheerder voorziet in: a. een planning van periodieke gegevensverstrekking die op basis van het autorisatiebesluit van de Minister van Binnenlandse Zaken wordt gedaan; b. de communicatie bij storingen in hard- en software; c. een logboek waarin bijzondere gebeurtenissen worden bijgehouden; d. de toekenning van de autorisatieniveaus van actualiseringen aan de gegevensverwerkers, de gegevensbeheerder en de informatiebeheerder in overleg met de informatiebeheerder; e. de bijhouding van een verzameling van de autorisaties die overeenkomstig dit artikel zijn toegekend; f. het testen en evalueren van nieuwe versies van het toepassingssysteem, alsmede het testen en evalueren van nieuwe apparatuur; g. de beoordeling van de gevolgen van de installatie van nieuwe en/of gewijzigde versies van het toepassingssysteem; h. de bijhouding van een verzameling van alle problemen en klachten die bij het gebruik van het toepassingssysteem ontstaan en tracht, eventueel door inschakeling van de systeembeheerder of een derde, voor een oplossing te zorgen; i. de voorlichting aan de gegevensverwerkers met betrekking tot de gevolgen van een nieuwe of gewijzigde versie van het toepassingssysteem; j. de coördinatie van de werkzaamheden in geval van uitwijk in samenwerking met de systeembeheerder en als nodig de burgemeester; k. de vormgeving van inhoud van documenten die rechtstreeks aan de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens worden ontleend; l. de afhandeling van verzoeken omtrent managementgegevens; m. een zo spoedig mogelijke oplossing in geval van storingen binnen het toepassingssysteem, zonodig door inschakeling van een derde (uitwijk). Artikel 18 De applicatiebeheerder en systeembeheerder zijn verantwoordelijk voor: a. de ondersteuning bij het gebruik van het toepassingssysteem; b. het tijdig opschonen van de database van via het netwerk ontvangen berichten waarvan de cycli zijn afgehandeld; c. de technische afhandeling van de periodieke gegevensverstrekking die plaatsvindt op basis van een autorisatiebesluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en de systematische gegevensverstrekking die plaatsvindt op basis van het privacyreglement of op basis van een besluit van het gemeentebestuur; d. het beheer van de tabellen van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; e. het beheer van de gebruikersdocumentatie. 3

4 Artikel 19 De applicatiebeheerder is bevoegd: a. de gegevensverwerkers en het personeel van externe afdelingen die direct toegang hebben tot de basisadministratie persoonsgegevens aanwijzingen te geven over het gebruik van het toepassingssysteem; b. over het gebruik van de basisadministratie persoonsgegevens gedragsregels op te stellen. Artikel 20 De applicatiebeheerder beslist ( na overleg met de informatiebeheerder) over gehele of gedeeltelijke inwerkingtreding van uitwijkprocessen. Artikel 21 De applicatiebeheerder neemt deel aan: a. het overleg genoemd in artikel 4, onder e; b. het externe gebruikersoverleg. HOOFDSTUK 6 HET PRIVACYBEHEER Artikel 22 De privacybeheerder is verantwoordelijk voor: a. de inhoudelijke afhandeling van de periodieke gegevensverstrekking die plaatsvindt op basis van een autorisatiebesluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en de systematische gegevensverstrekking die plaatsvindt op grond van het privacyreglement of op basis van een besluit van het gemeentebestuur; b. het dagelijks toezicht op de naleving van de privacyvoorschriften die voortvloeien uit de wet, het Privacyreglement gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, de Wet bescherming persoonsgegevens (Stb. 2000, 302 en de Verordening bescherming persoonsgegevens. Artikel 23 De privacybeheerder voorziet in: a. de afhandeling van de verzoeken overeenkomstig artikel 102, lid 1, van de Wet; b. de behandeling van alle verzoekschriften die op basis van artikel 79, 103 en 104 van de Wet worden ontvangen. Artikel 24 De privacybeheerder is bevoegd: a. op grond van het in artikel 18 genoemde toezicht, alle gebruikers van het toepassingssysteem aanwijzingen te geven; b. (ongevraagd) advies uit te brengen over alle procedures en producten die, betrekking hebben op de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, waarbij de persoonlijke levenssfeer in het geding is. Artikel 25 De privacybeheerder is betrokken bij alle bezwaarschriftenprocedures die voortvloeien uit genomen beslissingen op grond van de Wet en daarbij behorende regelingen, de Wet bescherming persoonsgegevens, voorzover hierbij privacyaspecten aan de orde zijn. Artikel 26 De privacybeheerder heeft het toezicht op de behandeling en afhandeling van verzoeken om gegevensverstrekking uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens. HOOFDSTUK 7 DE GEGEVENSVERWERKING Artikel 27 De gegevensverwerker voorziet in: a. het verwerken van de gegevens overeenkomstig de krachtens de wet, middels het Logisch Ontwerp, handleiding uitvoeringsprocedures, voorgeschreven wijze, voorzover daartoe door de applicatiebeheerder geautoriseerd; b. het verzamelen van de daarvoor bestemde gegevens; 4

5 c. de archivering van brondocumenten op grond waarvan hij/zij de gegevens heeft verwerkt; d. de behandeling van verzoeken als bedoeld in artikel 81 en 82 van de Wet; e. de behandeling van het netwerkverkeer, behalve de periodieke gegevensverstrekking; f. de behandeling van de foutverslagen, voortvloeiende uit de inkomende netwerkberichten; g. de toetsing van de waarde die aan overgelegde brondocumenten kan worden toegekend aan de hand van artikel 36 van de Wet en ziet erop toe dat geen gegevens worden verwerkt uit documenten waaraan bij of krachtens de Wet geen "ontleningsstatus" is gegeven; h. de dagelijkse controle van de in het systeem aangebrachte actualiseringen; i. de kennisgeving aan de geregistreerde voor wat betreft de verwerking van: - wijziging van het naamgebruik; - vervolg inschrijving voorzover het betreft een binnengemeentelijke verhuizing en een vervolginschrijving die leidt tot opname in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; j. de toezending van de complete persoonslijst aan de geregistreerde ingeval van een: - eerste inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens - een vervolginschrijving uit het buitenland - adoptie (op verzoek). Artikel 28 De burger die op grond van een mededeling ingevolge artikel 83 van de Wet er prijs op stelt zijn/haar zienswijze mondeling toe te lichten wordt daartoe uitgenodigd. Artikel 29 De gegevensverwerker beslist op aangiften en/of verzoekschriften die op grond van de Wet worden gedaan, voor zover hier niet op andere wijze in is voorzien. HOOFDSTUK 8 SLOTBEPALINGEN Artikel 30 De in deze regeling opgenomen bepalingen gelden naast de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens tevens voor het 'bevroren' bevolkingsregister en de in de gemeentelijke basisadministratie eventueel aangehaakte gegevens die onder de werkingssfeer van de Wet bescherming persoonsgegevens vallen. Artikel 31 Deze regeling met bijlagen treedt in werking op de dag van bekendmaking. Artikel 32 Deze regeling wordt aangehaald als "GBA beheerregeling" Vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Eemsrnond op 21 april burgemeester, M.van Beek secretaris, drs. H.J.J. Groothuis 5

6 BIJLAGE A Aanwijzing van de beheersfunctionarissen Op grond van artikel 2 van de GBA beheerregeling wijst het hoofd van de afdeling Dienstverlening de volgende beheersfunctionaris aan: Informatiebeheer: Het hoofd van de afdeling Dienstverlening is informatiebeheerder. Privacybeheer: Het hoofd van de afdeling Dienstverlening is privacybeheerder. Op grond van artikel 3 van de GBA beheerregeling wijst het hoofd Dienstverlening de navolgende beheersfunctionarissen aan: Gegevensbeheer: Als gegevensbeheerder wordt aangewezen: de senior medewerker burgerzaken. Als diens plaatsvervangers worden aangewezen: Alle medewerkers afdeling Dienstverlening, cluster Publieksdiensten, onderdeel burgerzaken. Applicatiebeheer: Als applicatiebeheerder wordt aangewezen: de senior medewerker burgerzaken. Als diens plaatsvervangers worden aangewezen: Alle medewerkers afdeling Dienstverlening, cluster Publieksdiensten, onderdeel burgerzaken. Gegevensverwerking: Als gegevensverwerkers worden in willekeurige volgorde aangewezen: alle medewerkers afdeling Dienstverlening, cluster Publieksdiensten, onderdeel burgerzaken. Systeembeheer: Als systeembeheerders worden aangewezen: De systeembeheerders van de Afdeling Dienstverlening, cluster Interne Diensten, onderdeel systeembeheer. Verklaring onder ede: Als medewerkers voor het afnemen van een verklaring als bedoeld in artikel 36, lid 2, onder sub e, van de Wet GBA (verklaring onder ede) worden in willekeurige volgorde aangewezen: Alle medewerkers afdeling Dienstverlening, cluster Publieksdiensten, onderdeel burgerzaken. Verstrekken gegevens uit de GBA Als medewerkers, bevoegd tot het verstrekken van gegevens uit de GBA worden aangewezen: Alle medewerkers Afdeling Dienstverlening, cluster Publieksdiensten. 6

7 BIJLAGE B Het hoofd van de afdeling Dienstverlening heeft besloten: 1. de uitoefening van een deel van zijn bevoegdheden als informatiebeheerder over te dragen aan de senior medewerker burgerzaken: - de jaarlijkse planning van de beheersactiviteiten; - een rapportage over de resultaten van de te houden kwaliteitssteekproeven; - het voorzien in administratieve beheersprocedures, voorzover hier niet door of bij de Wet GBA in is voorzien; - voorzien in periodiek overleg tussen haar en de systeembeheerders; - het nemen van een beslissing over de installatie van nieuwe of gewijzigde versies van het GBA toepassingssysteem; - het op de hoogte stellen van alle in artikel 3 van de GBA beheerregeling genoemde medewerkers van de installatie van nieuwe of gewijzigde versies van het GBA toepassingssysteem en van de gevolgen van deze installatie; - het deelnemen aan het buitengemeentelijk overleg dat het beheer van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens aangaan; 2. dat de senior medewerker burgerzaken over de uitvoering van de hiervoor genoemde bevoegdheden nauw overleg pleegt met het hoofd afdeling Dienstverlening; 3. dat de senior medewerker burgerzaken periodiek verantwoording aflegt van de door haar krachtens mandaat genomen besluiten; 4. dat de senior medewerker burgerzaken al de krachtens mandaat genomen besluiten schriftelijk vastlegt en naar behoren archiveert; te bepalen dat dit besluit in werking treedt op 22 april

8 BIJLAGE C Archivering brondocumenten GBA Alle documenten waaraan GBA gegevenselementen worden ontleend voor opname op persoonslijsten, behoudens akten van de burgerlijke stand berustend in de registers van de burgerlijke stand van Eemsmond, worden op mutatiedatum opgeborgen in ordners. De "lopende" ordner wordt gearchiveerd in een brandwerende, inbraakveilige kast op de afdeling Dienstverlening, cluster Publieksdiensten. Als de ordner vol is, wordt deze overgebracht naar de archiefkluis, welke berust onder het beheer van de afdeling Dienstverlening, cluster Interne diensten. 8

9 BIJLAGE D Onderzoek naar woon- en/of briefadressen Op grond van de GBA beheerregeling van de gemeente Eemsmond is de gegevensbeheerder verantwoordelijk voor de juistheid, actualiteit en betrouwbaarheid van gegevens. Voor het uitvoeren van het onderzoek zijn de medewerkers afdeling Dienstverlening, cluster Publieksdiensten, onderdeel burgerzaken verantwoordelijk. Het onderzoek moet op de volgende wijze worden uitgevoerd: 1. Verzoeken van een andere gemeente om een onderzoek in te stellen worden schriftelijk afgehandeld; 2. Naar een eventueel nieuw verblijfadres, alsmede naar het oude adres worden brieven aangetekend verstuurd; 3. Indien de brieven genoemd onder 2. onbeantwoord terugkomen, worden nogmaals aangetekende brieven verstuurd; 4. Bij eventuele bewoning van een bedrijfspand stelt de afdeling Bouw- en Woningtoezicht, in opdracht van de afdeling Dienstverlening, een onderzoek in. Bij ontvangst van een mededeling door een natuurlijke of een rechtspersoon dat een woon- of briefadres niet meer overeenkomt met de actuele situatie vindt de volgende werkwijze plaats: 1. De mededeling wordt schriftelijk vastgelegd door de aangewezen ambtenaar. 2. Na ontvangst van de mededeling tracht de aangewezen ambtenaar het vermoeden van de adreswijziging bevestigd te krijgen en stelt daartoe een onderzoek in bij achtereenvolgens: - de ouders, broers en zusters van betrokkene - de buren - de TPG - de woningstichting of woningbouwvereniging - energiebedrijven - werkgever van betrokkene - afnemers die voorkomen op de PL van betrokkene. 3. De resultaten van het onderzoek worden schriftelijk vastgelegd, met de gegevens van degenen waarmee het contact heeft plaatsgevonden en de datum daarvan. 4. Gedurende het onderzoek worden de adresgegevens op de PL in onderzoek gesteld 5. Indien het ingestelde onderzoek aanknopingspunten biedt met betrekking tot het nieuwe woonadres van de burger, dan wordt deze op zijn "nieuwe adres" aangeschreven onder toevoeging van een aangifteformulier en een retourenveloppe. 7. De datum van toezending en het vermoedelijk nieuwe adres wordt vastgelegd. 8. Bevindt dit adres zich in een andere gemeente, dan wordt die gemeente schriftelijk verzocht een onderzoek in te stellen. Ook hiervan wordt verslaglegging gedaan. Heeft het onderzoek resultaat opgeleverd, dan wordt het dossier afgesloten en gearchiveerd en wordt de in onderzoek stelling van de PL beëindigd. Indien uit de hierboven vermelde handelingen geen aanknopingspunten gevonden worden voor aanschrijving van de betrokkenen op het nieuwe adres dan wordt de volgende werkwijze gevolgd: 1. Indien de ingezetene die zijn adres heeft gewijzigd in gebreke blijft met het doen van aangifte wordt overeenkomstig het bepaalde in artikel 47 en 48 van de Wet GBA gehandeld; 2. Daarbij wordt de procedure gevolgd als vermeld in artikel 83 t/m 87 van de Wet GBA; 3. Vindt aangifte, na afloop van de aangiftetermijn, alsnog plaats dan wordt het onderzoek beëindigd en de persoonslijst overeenkomstig geactualiseerd; 4. De aangelegde documentatie wordt gearchiveerd en overgebracht naar de archiefruimte van de afdeling Dienstverlening, cluster Interne Diensten. 9

10 BIJLAGE E Methodiek voor de periodieke kwaliteitsproef Gelezen de GBA beheerregeling vindt de periodieke kwaliteitssteekproef op de GBA persoonslijsten van ingeschrevenen als volgt plaats: eenmaal per kwartaal worden er: - 25 willekeurige PL-en geselecteerd; - 10 PL-en geselecteerd van personen die voor het eerst zijn ingeschreven in de GBA (geboorte, vestiging buitenland, vestiging uit andere gemeente Nederland); - 15 persoonslijsten geselecteerd die reeds in de GBA stonden ingeschreven en waarvan een categorie is geactualiseerd. Deze persoonslijsten worden geselecteerd aan de hand van de brondocumenten. De aangetroffen fouten worden in en rapportage, die naar aanleiding van de steekproef wordt opgemaakt, gevisualiseerd. De aangetroffen fouten worden ingedeeld in de foutklassen als bedoeld op pagina 7 van de brief van de Minister voor Grote Steden en Integratiebeleid van 14 juli 1999, kenmerk: BPR 99/U71885, met als onderwerp: Uitvoering periodieke GBA-audit. Indien het totaal van de aangetroffen fouten meer bedraagt dan de navolgende percentages: 1 % A-fouten, 5% B-fouten, 10% C-fouten dan is de kwaliteit van de GBA-gegevens als onvoldoende aan te merken en zullen de nodige maatregelen worden genomen om de kwaliteit te verbeteren. Eén van de maatregelen kan daarbij zijn het laten volgen van scholing om op die wijze de kwaliteit op een hoger peil te krijgen. Verder zal het geautomatiseerde controleprogramma minimaal één keer per maand worden gedraaid. Uit het spool komt dan een uitdraai met de vermelding welke PL in welke categorie een fout bevat. Ook dit geautomatiseerd controleprogramma draagt bij aan het verbeteren van de kwaliteit van de GBA in de gemeente Eemsmond. Voor de uitvoering van de periodieke kwaliteitssteekproef en het draaien van de geautomatiseerde controleprogramma's is de gegevensbeheerder, t.w. de senior medewerker burgerzaken, verantwoordelijk. 10

Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen Burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast; Gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Besluiten: Vast te stellen de navolgende beheersregeling gemeentelijke

Nadere informatie

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; besluit vast te stellen de navolgende Beheerregeling

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN GBA-Beheerregeling Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek, Gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Besluit: vast te stellen de navolgende beheerregeling

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN GBA-beheerregeling Burgemeester en wethouders van de gemeente Menaldumadeel, Gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Besluit: Vast te stellen de navolgende beheerregeling

Nadere informatie

Beheerregeling Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Beheerregeling Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Beheerregeling Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is

Nadere informatie

1.1 Beheerregeling BRP

1.1 Beheerregeling BRP 1.1 Beheerregeling BRP HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Deze regeling verstaat onder: de Wet: de Wet Basisregistratie persoonsgegevens (Wet BRP). bevroren bevolkingsregister: de registers die

Nadere informatie

BEHEERREGELING BASISREGISTRATIE PERSONEN (BRP)

BEHEERREGELING BASISREGISTRATIE PERSONEN (BRP) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zaanstad. Nr. 35060 22 april 2015 BEHEERREGELING BASISREGISTRATIE PERSONEN (BRP) HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Preview. Beheerregeling Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens

Preview. Beheerregeling Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens Preview Beheerregeling Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens Wordt na goedkeuring van de wet BRP vervangen door Beheerregeling Basisregistratie Personen Gemeentelijk Efficiency Adviesbureau

Nadere informatie

Beheerregeling Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Beheerregeling Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; besluiten: vast te stellen de volgende Beheerregeling Gemeentelijke

Nadere informatie

Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie gemeente Coevorden

Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie gemeente Coevorden Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie gemeente Coevorden Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN Burgemeester en wethouders van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, Gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Besluit: Vast te stellen de navolgende beheerregeling gemeentelijke

Nadere informatie

Gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

Gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Bijlage Beheerregeling GBA GBA-Beheerregeling Burgemeester en wethouders van de gemeente Oosterhout, Gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Besluit: Vast te stellen

Nadere informatie

Beheerregeling gemeentelijke Basisregistratie Personen 1

Beheerregeling gemeentelijke Basisregistratie Personen 1 Beheerregeling gemeentelijke Basisregistratie Personen 1 Burgemeester en wethouders van de gemeente De Bilt, Gelet op de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Wet bescherming persoonsgegevens

Nadere informatie

GBA-beheerregeling 2007

GBA-beheerregeling 2007 GBA-beheerregeling 2007 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling GBA-beheerregeling 2007 Citeertitel GBA-beheerregeling Lelystad

Nadere informatie

Gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

Gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Bijlage Beheerregeling GBA GBA-Beheerregeling Burgemeester en wethouders van de gemeente Menterwolde, Gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Besluit: Vast te

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal; Beheerregeling basisregistratie personen Stadskanaal 2015college *Z0038C32CA4* Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal; overwegende dat het noodzakelijk is de hoofdlijnen van het beheer

Nadere informatie

Beheerregeling GBA. Aanhef

Beheerregeling GBA. Aanhef Beheerregeling GBA + bijlage.doc Gemeente Ferwerderadiel Beheerregeling GBA Aanhef In oktober 1994 is de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) ingevoerd in Nederland. Bij de invoering

Nadere informatie

Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens gemeente Vlagtwedde

Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens gemeente Vlagtwedde Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens gemeente Vlagtwedde Deze regeling is in werking getreden op 12-11-2009. Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie

Nadere informatie

Beheerregeling gemeentelijke basisregistratie personen gemeente

Beheerregeling gemeentelijke basisregistratie personen gemeente Beheerregeling gemeentelijke basisregistratie personen gemeente Lelystad Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling Beheerregeling

Nadere informatie

BESLUIT. Vast te stellen de navolgende beheerregeling basisregistratie personen gemeente Voorst 2014:

BESLUIT. Vast te stellen de navolgende beheerregeling basisregistratie personen gemeente Voorst 2014: Gemeenteblad 526 Beheerregeling basisregistratie personen gemeente Voorst 2014 Burgemeester en wethouders van de gemeente Voorst, Gelet op de Wet basisregistratie personen; BESLUIT Vast te stellen de navolgende

Nadere informatie

Beheerregeling voor de gemeentelijke basisadministratie

Beheerregeling voor de gemeentelijke basisadministratie College Onderwerp: V20100167 Beheerregeling voor de gemeentelijke basisadministratie Collegevoorstel Inleiding: Ingevolge de Wet Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (artikel 14 lid 1) dient

Nadere informatie

Bijlagen: 1. Verordening

Bijlagen: 1. Verordening ; '-3 ' 03 & 8R IJJ!JJ ' 2 I gemeente Oosterhout Datum: 27maart2009 Nummer raadsno Onderwerp: Vaststellen verordening GBA. xi IK/o 3 J NOTA VOOR DE RAAD w Portefeuillehouder: urgemeester f Bijlagen: 1.

Nadere informatie

Regeling Beheer en Toezicht basisregistratie persoongegevens Gemeente Roosendaal 2014

Regeling Beheer en Toezicht basisregistratie persoongegevens Gemeente Roosendaal 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roosendaal. Nr. 56170 10 oktober 2014 Regeling Beheer en Toezicht basisregistratie persoongegevens Gemeente Roosendaal 2014 Burgemeester en wethouders van de

Nadere informatie

Regeling beheer basisregistratie personen Gemeente Hoorn. Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen Gemeente Hoorn (Regeling beheer BRP)

Regeling beheer basisregistratie personen Gemeente Hoorn. Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen Gemeente Hoorn (Regeling beheer BRP) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hoorn. Nr. 59180 23 oktober 2014 Regeling beheer basisregistratie personen Gemeente Hoorn Zaaknummer: 1075273 Burgemeester en wethouders van de Gemeente Hoorn,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Gemeente Hillegom Burgemeester en wethouders van de gemeente Hillegom; gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; b e s l u i t e n : vast te stellen de navolgende:

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Aanwijzen functionarissen

Hoofdstuk 1 Aanwijzen functionarissen Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op de Wet basisregistratie personen; Wet bescherming persoonsgegevens; besluiten vast te stellen

Nadere informatie

gezien het voorstel van de afdeling Burgerzaken en Belastingen van 24 mei 2005 registratienummer ;

gezien het voorstel van de afdeling Burgerzaken en Belastingen van 24 mei 2005 registratienummer ; B & W b e s l u i t Nummer : Afdeling: Burgerzaken en Belastingen Datum : Onderwerp : Beheerregeling GBA Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland; gezien het voorstel van de afdeling Burgerzaken

Nadere informatie

RV.ID.14.tk.002 Beheerregeling BRP def

RV.ID.14.tk.002 Beheerregeling BRP def Beheerregeling BRP Algemeen Op grond van de Wet basisregistratie personen (wet BRP) is het college niet verplicht om een beheerregeling op te stellen. Uit het oogpunt van eenheid van persoonsinformatie-

Nadere informatie

Beheerregeling gemeentelijke Basisregistratie Personen 1

Beheerregeling gemeentelijke Basisregistratie Personen 1 Beheerregeling gemeentelijke Basisregistratie Personen 1 Burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen, Gelet op de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Wet bescherming persoonsgegevens

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 516

GEMEENTEBLAD. Nr. 516 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Noordoostpolder. Nr. 516 2 januari 2015 Regeling Beheer en Toezicht BRP Noordoostpolder 2014 Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder, Gelet

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 82293. Beheerregeling BRP 2015. 8 september 2015. Officiële uitgave van gemeente Noordwijk.

GEMEENTEBLAD. Nr. 82293. Beheerregeling BRP 2015. 8 september 2015. Officiële uitgave van gemeente Noordwijk. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Noordwijk. Nr. 82293 8 september 2015 Beheerregeling BRP 2015 Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk; overwegende dat: - het noodzakelijk

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2003 nr. 120

GEMEENTEBLAD 2003 nr. 120 GEMEENTEBLAD 2003 nr. 120 Burgemeester en wethouders van de gemeente Maassluis; gelet op het bepaalde in artikel 14, lid 1 van de Wet Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens; besluiten: vast

Nadere informatie

beheerregeling gemeentelijke basisregistratie personen gemeente Zaltbommel

beheerregeling gemeentelijke basisregistratie personen gemeente Zaltbommel Beheerregeling gemeentelijke basisregistratie personen gemeente Zaltbommel Algemene informatie Gegevens van de regeling Bestuursorgaan dat regeling vaststelde burgemeester en wethouders van Zaltbommel

Nadere informatie

Beheerregeling gemeentelijke Basisregistratie Personen

Beheerregeling gemeentelijke Basisregistratie Personen Beheerregeling gemeentelijke Basisregistratie Personen Burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld, Gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en de Wet bescherming

Nadere informatie

Toelichting op de Regeling Beheer en Toezicht BRP

Toelichting op de Regeling Beheer en Toezicht BRP Toelichting op de Regeling Beheer en Toezicht BRP Versie : 0.1 Status : definitief Auteur : mevrouw D.A. van den Brink/ Mevrouw G.W. van de Waal-Jansen Datum : 22 september 2014 BMC Implementatie Inhoud

Nadere informatie

Naam Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen gemeente Nijmegen (2014)

Naam Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen gemeente Nijmegen (2014) Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2014 / 078 Naam Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen gemeente Nijmegen (2014) Publicatiedatum 7 oktober 2014 Opmerkingen - Vaststelling van het reglement

Nadere informatie

Beheerregeling voor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Beheerregeling voor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Beheerregeling voor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Geconsolideerde tekst van de regeling Burgemeester en wethouders van de gemeente Breda; gelet op het bepaalde in artikel 14, lid

Nadere informatie

Beheerregeling GBA Maasdriel 2010 en bijlagen 1 t/m 5. Beheerregeling GBA. Toelichting. 1 Algemeen

Beheerregeling GBA Maasdriel 2010 en bijlagen 1 t/m 5. Beheerregeling GBA. Toelichting. 1 Algemeen Beheerregeling GBA Toelichting 1 Algemeen In artikel 14 van de Wet GBA is opgenomen dat de hoofdlijnen van het beheer van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moeten zijn beschreven, vastgelegd

Nadere informatie

Toelichting op de Regeling Beheer en Toezicht basisregistratie personen (BRP)

Toelichting op de Regeling Beheer en Toezicht basisregistratie personen (BRP) Toelichting op de Regeling Beheer en Toezicht basisregistratie personen (BRP) Versie : 1.0 Status : definitief Datum : 2 september 2014 BMC Implementatie pagina 1 van 18 Inhoud TOELICHTING OP REGELING

Nadere informatie

Beheerregeling BRP 2015

Beheerregeling BRP 2015 Beheerregeling BRP 2015 Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk; overwegende dat: - het noodzakelijk is de hoofdlijnen van het beheer van de gemeentelijke basisregistratie

Nadere informatie

Gemeente Zeist - Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen

Gemeente Zeist - Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zeist. Nr. 6238 22 januari 2015 Gemeente Zeist - Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen R egeling beheer en toezicht b asisregistratie p ersonen

Nadere informatie

Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen gemeente Overbetuwe 2014

Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen gemeente Overbetuwe 2014 Onderwerp: Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen gemeente Overbetuwe 2014 Ons kenmerk: 14BWB00065 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op de Wet basisregistratie

Nadere informatie

Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen

Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Epe. Nr. 162301 22 november 2016 Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen Burgemeester en wethouders van de gemeente Epe, Gelet op de Wet basisregistratie

Nadere informatie

Toelichting op de Regeling Beheer en Toezicht BRP

Toelichting op de Regeling Beheer en Toezicht BRP Toelichting op de Regeling Beheer en Toezicht BRP pagina 1 van 18 Inhoud TOELICHTING OP REGELING BEHEER EN TOEZICHT BRP... 3 INLEIDING... 3 BEHEER ÉN TOEZICHT... 4 VERDELING BEHEER- EN TOEZICHTROLLEN...

Nadere informatie

Beheersregeling GBA gemeente Wijk bij

Beheersregeling GBA gemeente Wijk bij Beheersregeling GBA gemeente Wijk bij Duurstede Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie: Officiële naam regeling: Citeertitel: Vastgesteld door: Onderwerp: Deze versie is geldig tot(als de vervaldatum

Nadere informatie

Regeling beheer en toezicht BRP

Regeling beheer en toezicht BRP Regeling beheer en toezicht BRP Inhoudsopgave Inleiding... 3 Beheer en toezicht... 3 Verdeling beheer- en toezichtrollen... 4 Beveiligingsbeheer en beveiligingscontrol... 4 Privacybeheer... 4 Leeswijzer...

Nadere informatie

Toelichting op de Regeling Beheer en Toezicht BRP

Toelichting op de Regeling Beheer en Toezicht BRP Toelichting op de Regeling Beheer en Toezicht BRP Versie : 5.0 Status : definitief Auteur : mevrouw G.J. van Amersfoort / de heer H.M. Dieperink Datum 02-09-2015 BMC Implementatie pagina 1 van 17 Inhoud

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Aanwijzen functionarissen

Hoofdstuk 1 Aanwijzen functionarissen Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen Burgemeester en wethouders van de gemeente het Bildt, Gelet op de Wet basisregistratie personen; Wet bescherming persoonsgegevens. Besluiten: Vast

Nadere informatie

Toelichting op regeling beheer en toezicht BRP

Toelichting op regeling beheer en toezicht BRP Toelichting op regeling beheer en toezicht BRP Inleiding Sinds 1 januari 2010 geldt voor de hele overheid, en dus ook binnen gemeenten, de verplichting om bij de uitvoering van taken gebruik te maken van

Nadere informatie

Regeling Beheer en Toezicht Basisregistratie personen gemeente Lelystad 2015

Regeling Beheer en Toezicht Basisregistratie personen gemeente Lelystad 2015 gemeente Lelystad 2015 Collegebesluit Nummer: 150023577 Het college van de gemeente Lelystad, BESLUIT: De Regeling Beheer en Toezicht Basisregistratie personen gemeente Lelystad 2015 vast te stellen onder

Nadere informatie

Regeling beheer en toezicht Basisregistratie personen

Regeling beheer en toezicht Basisregistratie personen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Enkhuizen. Nr. 93755 9 oktober 2015 Regeling beheer en toezicht Basisregistratie personen Sinds 1 januari 2010 geldt voor de hele overheid, en dus ook binnen

Nadere informatie

UťUťťruniĵic\ iníļ wia-.rwm' ÌvnaìtMourdelijkiinĮvn t n. Figuur 1: Distributie BRP-gegevens

UťUťťruniĵic\ iníļ wia-.rwm' ÌvnaìtMourdelijkiinĮvn t n. Figuur 1: Distributie BRP-gegevens Toelichting op regeling beheer en toezicht BRP Inleiding Sinds 1 januari 2010 geldt voor de hele overheid, en dus ook binnen gemeenten, de verplichting om bij de uitvoering van taken gebruik te maken van

Nadere informatie

Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen (BRP) Maasdriel 2014

Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen (BRP) Maasdriel 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maasdriel. Nr. 60067 27 oktober 2014 Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen (BRP) Maasdriel 2014 Burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdriel,

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Gemeente Wijk bij Duurstede Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede; overwegende dat: - het noodzakelijk is de hoofdlijnen van het beheer van de gemeentelijke basisregistratie

Nadere informatie

Eerste wijziging Beheerregeling gemeentelijke basisregistratie personen Rotterdam 2014

Eerste wijziging Beheerregeling gemeentelijke basisregistratie personen Rotterdam 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 56226 9 oktober 2014 Eerste wijziging Beheerregeling gemeentelijke basisregistratie personen Rotterdam 2014 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in artikel 14, lid 1 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA);

gelet op het bepaalde in artikel 14, lid 1 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA); Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk; gelet op het bepaalde in artikel 14, lid 1 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA); gezien de verordening gemeentelijke basisadministratie

Nadere informatie

Toelichting bij de (VNG-) Voorbeeldregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Toelichting bij de (VNG-) Voorbeeldregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Toelichting bij de (VNG-) Voorbeeldregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Inleiding Ingevolge de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Wet GBA) is iedere gemeente verplicht

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Regeling beheer en toezicht Basisregistratie Personen

GEMEENTEBLAD. Regeling beheer en toezicht Basisregistratie Personen Regeling beheer en toezicht Basisregistratie Personen Burgemeester en wethouders van de Gemeente Houten, Gelet op de: Wet Basisregistratie Personen. Wet bescherming persoonsgegevens. Besluiten: vast te

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 16426. Regeling Beheer en Toezicht BRP. Hoofdstuk 1 Aanwijzen functionarissen

GEMEENTEBLAD. Nr. 16426. Regeling Beheer en Toezicht BRP. Hoofdstuk 1 Aanwijzen functionarissen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Alphen aan den Rijn. Nr. 16426 26 februari 2015 Regeling Beheer en Toezicht BRP Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn, Gelet op de Wet

Nadere informatie

Regeling Beheer en Toezicht BRP

Regeling Beheer en Toezicht BRP Regeling Beheer en Toezicht BRP Versie : 1 Status : vastgesteld Auteur : mevrouw A.J.A. Gloudemans, BMC Implementatie Datum : 22 september 2015 Inhoud TOELICHTING OP REGELING BEHEER EN TOEZICHT BRP...

Nadere informatie

Inzet van middelen Er zijn geen financiële en/of personele consequenties verbonden aan dit voorstel.

Inzet van middelen Er zijn geen financiële en/of personele consequenties verbonden aan dit voorstel. Zaaknummer 00435382 Onderwerp AVG Regeling Beheer en Toezicht BRP 2015 Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis Sinds 1 januari 2010 geldt voor de gehele overheid (en dus ook voor gemeenten) de verplichting

Nadere informatie

Geregistreerd agendapunt

Geregistreerd agendapunt Geregistreerd agendapunt Orgaan: bw Burgemeesters en wethouders Agenda datum: 22/07/2014 Agenda notitie: Soort agendapunt: Agendapunt Agendapunt: 14.000483 AGP Volgnr: Onderwerp: Categorie code: Vertrouwelijkheid:

Nadere informatie

Bijlage Privacyreglement GBA

Bijlage Privacyreglement GBA Bijlage Privacyreglement GBA Bijlage bij het Informatiebeveiligingsplan pagina 1 van 14 Toelichting op het GBA privacyreglement van de gemeente Vaals De Wet GBA bepaalt dat de verstrekking van persoonsgegevens

Nadere informatie

Toelichting. Beheerregeling GBA. Inleiding

Toelichting. Beheerregeling GBA. Inleiding Toelichting Beheerregeling GBA Inleiding Een belangrijk uitgangspunt bij de opzet van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) is de maximale autonomie van gemeenten bij de uitvoering

Nadere informatie

BEHEER- EN PRIVACYVERORDENING GEMEENTELIJKE BASISADMINISTRATIE PERSOONSGEGEVENS 2010

BEHEER- EN PRIVACYVERORDENING GEMEENTELIJKE BASISADMINISTRATIE PERSOONSGEGEVENS 2010 BEHEER- EN PRIVACYVERORDENING GEMEENTELIJKE BASISADMINISTRATIE PERSOONSGEGEVENS 2010 Vastgesteld in de raad van 26 januari 2010 Inwerkingtreding: 1 januari 2010 1 Nr. 2009-070 Houten, 24 november 2009.

Nadere informatie

1.1 Wet basisregistratie personen

1.1 Wet basisregistratie personen 1. WET BRP 15 1.1 Wet basisregistratie personen Wet van 3 juli 2013 houdende nieuwe regels voor een basisregistratie personen, Stb. 2012, 666, zoals laatstelijk gewijzigd op 8 oktober 2014, Stb. 2013,

Nadere informatie

Privacyreglement BPR gemeente Coevorden

Privacyreglement BPR gemeente Coevorden Privacyreglement BPR gemeente Coevorden Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Hierbij treft u dan ook aan het voorstel tot het vaststellen van de nieuwe verordening GBA persoonsgegevens.

Hierbij treft u dan ook aan het voorstel tot het vaststellen van de nieuwe verordening GBA persoonsgegevens. Raadsvoorstel Collegeverg, d.d. : 12 augustus 2008 Gemeenteblad : 2008/64 Dienst/Cluster Nr. : : Gemeentewinkel/Burgerzaken 2008/12007 Portefeuillehouder : Burgemeester Onderwerp : Verordening gemeentelijke

Nadere informatie

REGELING BEVOEGDHEDEN BASISREGISTRATIE PERSONEN TEN BOER

REGELING BEVOEGDHEDEN BASISREGISTRATIE PERSONEN TEN BOER GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Ten Boer. Nr. 4842 19 januari 2015 REGELING BEVOEGDHEDEN BASISREGISTRATIE PERSONEN TEN BOER Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen Deze

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 25 maart 2014, 2014-0000179427, heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verzocht om de selectieverstrekking van gegevens als bedoeld in artikel 37, eerste lid,

Nadere informatie

Met terugwerkende kracht vaststellen: Verordening en Reglement basisregistratie personen (brp) en de Regeling Beheer & Toezicht brp

Met terugwerkende kracht vaststellen: Verordening en Reglement basisregistratie personen (brp) en de Regeling Beheer & Toezicht brp Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Met terugwerkende kracht vaststellen: Verordening en Reglement basisregistratie personen (brp) en de Regeling Beheer & Toezicht brp Programma / Programmanummer Dienstverlening

Nadere informatie

Datum 24 september Kenmerk

Datum 24 september Kenmerk In het verzoek van 15 juli 2015, 2015-0000408831, heeft de Onderlinge Waarborgmaatschappij Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A., verzocht om de selectieverstrekking van gegevens als bedoeld in artikel

Nadere informatie

Verordening Verwerking Persoonsgegevens gemeente Oosterhout

Verordening Verwerking Persoonsgegevens gemeente Oosterhout Verordening Verwerking Persoonsgegevens gemeente Oosterhout Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst GBA tussen enerzijds de gemeente Simpelveld en anderzijds <Leverancier>

Bewerkersovereenkomst GBA tussen enerzijds de gemeente Simpelveld en anderzijds <Leverancier> Bewerkersovereenkomst GBA tussen enerzijds de gemeente Simpelveld en anderzijds Plaats : Organisatie : Datum : Status : Definitief Versie : 1.0 1 De ondergetekenden:

Nadere informatie

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Son en Breugel, van

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Son en Breugel, van Verordening "Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens" De Raad van de gemeente Son en Breugel; Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Son en Breugel, van gelet

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. DGBK/RvIG Rijksdienst voor Identiteitsgegevens In het verzoek van 13 mei 2015, 2015-0000367950, heeft de minister van Financiën ten behoeve van Dienst Uitvoering Onderwijs verzocht om autorisatie voor

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 2 oktober 2013, 2013-0000618250, heeft de Raad voor de rechtspraak verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen in verband

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen; gelet op het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens; besluiten:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen; gelet op het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens; besluiten: Burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen; gelet op het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens; besluiten: vast te stellen de volgende Regeling Wet bescherming persoonsgegevens Teylingen

Nadere informatie

wijzigingen Wet BRP Bijlage nummer 1 Datum 13 december 2013 Ons kenmerk 2013-0000766745

wijzigingen Wet BRP Bijlage nummer 1 Datum 13 december 2013 Ons kenmerk 2013-0000766745 wijzigingen Wet BRP Bijlage nummer 1 Ons kenmerk 2013-0000766745 Wijzigingen per 6 januari 2014 Hieronder worden de verschillen tussen de Wet GBA en de Wet BRP weergegeven die bij de inwerkingtreding van

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 2 oktober 2013, 2013-0000618260, heeft de Raad voor de rechtspraak verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen in verband

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR van VAALS

GEMEENTEBESTUUR van VAALS GEMEENTEBESTUUR van VAALS Kenmerk: mm 040206 Nr.: Onderwerp: Privacyverordening voor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens De Raad der gemeente Vaals Gelet op de Wet Gemeentelijke Basisadministratie

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. Rijksdienst voor Identiteitsgegevens DGBK/RvIG Datum In het verzoek van 25 juli 2015, 2015-0000437166 heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ten behoeve van de Dienst Uitvoering Onderwijs

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT BEST

PRIVACYREGLEMENT BEST PRIVACYREGLEMENT BEST BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BEST; gelet op de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens en artikel 4 van de Verordening verwerking persoonsgegevens gemeente Best; B E

Nadere informatie

basisadministratie persoonsgegevens Eindhoven 2ooz

basisadministratie persoonsgegevens Eindhoven 2ooz gemeente Eindhoven Dienst Algemene en Publiekszaken Raadsbijlage nummer 49 Inboeknummer osmoooo6o Beslisdatum BTW ss februari 2002 Dossiernummer 209.105 Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van de

Nadere informatie

Onderwerp Vaststellen Verordening basisregistratie personen Tytsjerksteradiel 2014

Onderwerp Vaststellen Verordening basisregistratie personen Tytsjerksteradiel 2014 Raadsvoorstel Vergadering : 20 november 2014 Agendapunt : 17 Status : Besluitvormend Programma : (1) Algemeen Bestuur Portefeuillehouder : E.J. ter Keurs Behandelend ambt. : Tjeerd Tjepkema E-mail : ttjepkema@t-diel.nl

Nadere informatie

= = Raadsvergadering d.d. 23 september 2013 Agendanr.. No.ZA /DV , afdeling Publiekszaken.

= = Raadsvergadering d.d. 23 september 2013 Agendanr.. No.ZA /DV , afdeling Publiekszaken. = = Raadsvergadering d.d. 23 september 2013 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-29600/DV.14-382, afdeling Publiekszaken. Sellingen, 11 september 2014 Onderwerp: Verordening Basisregistratie Personen (BRP)

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening;

Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: vast te stellen de navolgende: VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE DE AANWIJZING VAN DE ARCHIEFBEWAARPLAATS,

Nadere informatie

Protocollering. Datum 18 februari 2015

Protocollering. Datum 18 februari 2015 Protocollering Datum 18 februari 2015 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 1 Protocolleren en de BRP... 4 2 Waar is protocollering in de Wet BRP geregeld?... 5 3 In welke gevallen moet geprotocolleerd worden?...

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 219 Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen) Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 26 oktober 2012 Het

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 5 september 2013, 2013-0000527868, heeft het bestuur van de Raad voor rechtsbijstand verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen.

Nadere informatie

Wat u moet weten van de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

Wat u moet weten van de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Wat u moet weten van de Nederlandse bevolkingsadministratie De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 1 Inleiding 3 2 Waarom een basisadministratie persoonsgegevens? 4 3 Hoe werkt de basisadministratie

Nadere informatie

Privacy Reglement Flex Advieshuis

Privacy Reglement Flex Advieshuis Privacy Reglement Flex Advieshuis Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens en het Besluit Gevoelige Gegevens wordt in dit reglement

Nadere informatie

Registratie briefadres om veiligheidsredenen (waaronder ingeval van verblijf in Blijf-van-mijn-lijf-huizen)

Registratie briefadres om veiligheidsredenen (waaronder ingeval van verblijf in Blijf-van-mijn-lijf-huizen) De Colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten i.a.a. de Hoofden Burgerzaken Directie Burgerschap en Informatiebeleid Identiteit Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT f RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1113251 Datum: Behandeld door: 7 februari 2014 A.P.M. Verduin-Mors Afdeling / Team: INW/BUR Onderwerp: Verordening basisregistratie personen (Verordening

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal; Reglement basisregistratie personen Stadskanaal 2015college *Z0038C27637* Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal; gelet op de Wet basisregistratie personen en op de Verordening gegevensverstrekking

Nadere informatie

Agentschap BPR DGBK/BPR

Agentschap BPR DGBK/BPR Agentschap BPR DGBK/BPR In het verzoek van 26 november 2012, BPR2012/53973, heeft het Universitair Medisch Centrum Utrecht verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit een

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. Rijksdienst voor Identiteitsgegevens DGBK/RvIG In het verzoek van 16 september 2015, 2015-0000567680, heeft de minister van Financiën ten behoeve van de Belastingdienst verzocht om de selectieverstrekking

Nadere informatie

Raadsvoorstel Nummer:

Raadsvoorstel Nummer: Raadsvoorstel Nummer: 229893 Datum: 24 juni 2014 Hoort bij collegeadvies nummer: 229892 Datum raadsvergadering: 9 juli 2014 Portefeuillehouder: A. Vermeulen Onderwerp Verordening basisregistratie personen

Nadere informatie

Privacyreglement OCA(Zorg)

Privacyreglement OCA(Zorg) Privacyreglement OCA(Zorg) Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad. Agendapunt: 5.2/ Documentor.: RV Roden, 26 november 2014

Aan de gemeenteraad. Agendapunt: 5.2/ Documentor.: RV Roden, 26 november 2014 Raad d.dstľz// Aan de gemeenteraad G E M E E N T E î N O O R D E N V E L D Agendapunt: 5.2/03122014 Documentor.: RV14.0518 Bestuit -3 Roden, 26 november 2014 Onderwerp Vaststellen Verordening gegevensverstrekking

Nadere informatie