GEMEENTEBLAD 2003 nr. 120

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENTEBLAD 2003 nr. 120"

Transcriptie

1 GEMEENTEBLAD 2003 nr. 120 Burgemeester en wethouders van de gemeente Maassluis; gelet op het bepaalde in artikel 14, lid 1 van de Wet Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens; besluiten: vast te stellen het volgende: de beheerregeling voor de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens. Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen Deze regeling verstaat onder: de wet: de Wet Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (Stb 1994, 494, bijgewerkt tot Stb 2001, 337). verordening: verordening Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens gemeente Maassluis 2003 (verordening binnengemeentelijke afnemers en verstrekkingen aan vrije derden); de verantwoordelijke: degene die zeggenschap heeft over de basisadministratie, zijnde burgemeester en wethouders. de beheerder: de functionaris die onder verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke is belast met de dagelijkse zorg voor de basisadministratie. informatiebeheer: het geheel van activiteiten gericht op beleidsvoorbereiding ter zake de gemeentelijke basisadministratie, de ontwikkeling van kwaliteitsprocedures, beveiligingsprocedures, verstrekkingprocedures en privacyprocedures, evenals de coördinatie bij de uitvoering van deze procedures. gegevensbeheer: het geheel van activiteiten gericht op de inhoudelijke kwaliteitszorg betreffende het gegevens verzamelen, de gegevensverwerking en de informatievoorziening. applicatiebeheer: het geheel van activiteiten gericht op het ondersteunen van het GBAtoepassingssysteem en de waarborging van continuïteit aan de gebruikerszijde van de informatievoorziening. privacybeheer: het geheel van activiteiten gericht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de ingeschrevenen bij het verzamelen en verwerken van gegevens en de informatievoorziening. gegevensverwerking: het ontlenen van gegevens aan documenten en deze op een voorgeschreven wijze door middel van het daartoe bestemde toepassingssysteem opnemen in een gegevensbestand. bevroren bevolkingsregister: de registers die zijn ingericht op basis van de Wet op de bevolkings- en verblijfregisters en het Besluit Bevolkingsboekhouding, welke ingevolge de intrekking van deze wet en het besluit per niet meer worden bijgehouden. 1

2 aangehaakt gegeven: het gegeven dat niet behoort tot de limitatief bij de wet opgesomde gegevens of tot de gegevens die bij of krachtens het Besluit Bevolkingsboekhouding waren voorgeschreven voor opname in de bevolkingsregisters en toch zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie Maassluis. toepassingssysteem: de sofware en de hardware die worden gebruikt om de gemeentelijke basisadministratie in te richten en bij te houden. procedure: de voorgeschreven wijze waarop een activiteit moet worden uitgevoerd. kwaliteitsselectie: een geautomatiseerde controle, op de inhoud van gegevenselementen van het gehele GBA-bestand of een deel daarvan, waarbij de resultaten worden getoetst aan de daaraan ten grondslag liggende brondocumenten en procedures, teneinde fouten in het GBA bestand te ontdekken en in voorkomend geval fouten te herstellen. persoonslijst: een verzameling van gegevenselementen verdeeld over categorieën die betrekking hebben op een ingeschrevene. periodieke gegevensverstrekking: verstrekking van gegevens op basis van een besluit van de Minister of de gemeentelijke verordening, op over een in het besluit of de verordening genoemde momenten over een in het besluit of de verordening aangeduide groep personen via een in het besluit of de verordening genoemd medium. brondocumenten: documenten waaraan overeenkomstig de wet gegevens mogen worden ontleend die in aanmerking komen voor opname in de gemeentelijke basisadministratie op een daarvoor bestemde persoonslijst. netwerkverkeer: de gegevensuitwisseling tussen de basisadministraties onderling en de afnemer, via de daartoe aangewezen Gemnet lijn. actualisering: verfrissing van gegevens op de persoonslijst aan de hand van brondocumenten door middel van een voorgeschreven procedure. categorie: een bundeling van gegevenselementen op de persoonslijst over een bepaald onderwerp: persoon, ouder(s), verblijfplaats etc. autorisatie: het binnen de toepassingsprogrammatuur toekennen van het niveau van gebruikersmogelijkheden aan een persoon/bureau of het binnen de toepassingsprogrammatuur toekennen van het niveau van gegevensverstrekking aan afnemers en derden. procedure herstel (reconstructie mutaties): regeling vastgesteld door de verantwoordelijke gericht op het herstel van het gegevensbestand, nadat de bestanden zijn gerestored door terugplaatsing van de laatste backup. herstelprocedure verkeerde verstrekkingen: regeling vastgesteld door de verantwoordelijke, welke voorziet in het doen van herstelactiviteiten na verkeerd uitgevoerde systematische verstrekkingen uit de bestanden. uitwijkprocedure: regeling vastgesteld door de verantwoordelijke, welke voorziet in mogelijkheden om kritische bedrijfsprocessen buiten het gemeentehuis voort te zetten, ingeval de voorzieningen in het gemeentehuis niet bruikbaar zijn. reorganiseren: een toepassing binnen de programmatuur waarmee gegevensbestanden worden herschikt, waardoor de geheugencapaciteit op het computersysteem vrijkomt. reconstructiemaatregelen: het geheel van activiteiten dat is gericht op herstel van de actuele situatie na verloren gaan van een voorafgaande back-up. back-up: kopie van gegevensbestanden opgeslagen op een ander medium, dan de originele gegevensbestanden. medewerkers burgerzaken: alle medewerkers, die onder leiding van de chef van de afdeling Burgerzaken (informatiebeheerder) werkzaam zijn. Artikel 2 De beheerfuncties 1. De beheerder van de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens is de chef van de afdeling Burgerzaken. 2. De beheerder is belast met het informatiebeheer en voorziet tevens in zijn vervanging, de aanwijzing maakt als bijlage 1, onderdeel uit van deze regeling. 2

3 3. De beheerder wijst een functionaris aan die wordt belast met het applicatiebeheer en voorziet daarbij tevens in diens vervanging, de aanwijzing maakt als bijlage 1, onderdeel uit van deze regeling. 4. De beheerder wijst een functionaris aan die wordt belast met het gegevensbeheer en voorziet daarbij tevens in diens vervanging, de aanwijzing maakt als bijlage 1, onderdeel uit van deze regeling. 5. De beheerder wijst een functionaris aan die wordt belast met het privacybeheer en voorziet daarbij tevens in diens vervanging, de aanwijzing maakt als bijlage 1, onderdeel uit van deze regeling. 6. De beheerder wijst functionarissen aan die worden belast met de gegevensverwerking, de aanwijzingen maken als bijlage 1, onderdeel uit van deze regeling. 7. De coördinator van de afdeling Informatievoorziening & Automatisering wijst namens de beheerder de systeembeheerders aan. De aanwijzing maakt als bijlage 1, onderdeel uit van deze regeling. Artikel 3 Reikwijdte van de beheerregeling De in deze regeling opgenomen bepalingen gelden naast de gemeentelijke basisadministratie tevens voor het 'bevroren bevolkingsregister'. De aangehaakte gegevens vallen onder de werkingssfeer van de Wet bescherming persoonsgegevens. Hoofdstuk 2 HET INFORMATIEBEHEER Artikel 4 toezicht, bevoegdheden en verantwoordelijkheden 1. De informatiebeheerder ziet toe op de naleving van de in deze regeling opgenomen bepalingen, evenals op een juiste uitvoering van de bij of krachtens de wet opgelegde verplichtingen ten aanzien van inrichting en bijhouding, evenals de beveiliging van de gemeentelijke basisadministratie. 2. De informatiebeheerder beslist op het gebied van de installatie van nieuwe of gewijzigde versies van het GBA-toepassingssysteem, hij ziet er op toe dat alle in de bijlage 1 genoemde functionarissen op de hoogte zijn gesteld van deze installatie en ziet er op toe dat de gevolgen van deze installatie bij deze functionarissen bekend zijn. 3. De informatiebeheerder neemt namens de verantwoordelijke deel aan buitengemeentelijk overleg betreffende onderwerpen die het beheer van de gemeentelijke basisadministratie aangaan of hij voorziet in zijn vertegenwoordiging. 4. De informatiebeheerder voorziet in technisch/administratieve beheerprocedures, te weten: de procedure herstel (reconstructie mutaties), de herstelprocedure verkeerde verstrekkingen en de procedure verzending alternatieve media. 5. De informatiebeheerder kan de bij deze regeling behorende bijlagen wijzigen of aanvullen. De wijziging of aanvulling is voor een ieder direct raadpleegbaar. 6. De informatiebeheerder neemt namens de verantwoordelijke de beslissingen op aangiften en/of verzoekschriften die op grond van de wet worden gedaan, voor zover hier niet op andere wijze in is voorzien. Artikel 5 plichten Door of namens de informatiebeheerder wordt het college van burgemeester en wethouders (de verantwoordelijke) advies verstrekt op de navolgende aspecten die voortvloeien uit de gemeentelijke basisadministratie, te weten: persoonsinformatievoorziening; beveiliging; privacy; gegevenskwaliteit; personeelsaangelegenheden. 3

4 Hoofdstuk 3 HET GEGEVENSBEHEER Artikel 6 toezicht, bevoegdheden en verantwoordelijkheden 1. De gegevensbeheerder is, namens de informatiebeheerder, verantwoordelijk voor de juistheid, actualiteit en betrouwbaarheid van de gegevens die opgenomen zijn of worden in de gemeentelijke basisadministratie. 2. Vanuit de in het vorige lid bedoelde verantwoordelijkheid is de gegevensbeheerder bevoegd de gegevensverwerkers aanwijzingen te geven op het gebied van de opname en bijhouding van GBA-gegevens. Deze aanwijzingen mogen niet strijdig zijn met de door of bij wet gestelde regels. 3. De gegevensbeheerder behandelt verzoeken als bedoeld in artikel 81 en 82 van de wet en heeft het toezicht op de afhandeling van verzoeken in overeenstemming met artikel 102, 1e lid van de wet. 4. De gegevensbeheerder toetst aan de hand van artikel 36 van de wet en in overleg met de ambtenaar van de burgerlijke stand belast met de huwelijksvoorbereiding, de waarde die aan overlegde brondocumenten kan worden toegekend. 5. De gegevensbeheerder is verantwoordelijk voor het onderzoek naar woon-en/of briefadressen. Hij kan hieromtrent de medewerker van de afdeling Burgerzaken, die is belast met het onderzoek, aanwijzingen geven; deze aanwijzingen kunnen niet strijdig zijn met de bepalingen die in bijlage 3 van deze regeling zijn opgenomen. 6. De gegevensbeheerder behandelt het netwerkverkeer, hij kan hiertoe ook een gegevensverwerker, genoemd in bijlage 1, aanwijzen. 7. De gegevensbeheerder verzorgt, namens de informatiebeheerder, de communicatie met de afnemers en andere houders van gemeentelijke basisadministraties met betrekking tot gegevensvraagstukken en netwerkverkeer. 8. De gegevensbeheerder kan één of meerdere gegevensverwerkers of de applicatiebeheerder aanwijzing geven hem te doen bijstaan in de in artikel 7, lid 1 genoemde controlewerkzaamheden. 9. De gegevensbeheerder is bevoegd gegevensverwerkers aan te wijzen, die namens het college van burgemeester en wethouders, de in artikel 36 lid 2 onder sub e, van de wet bedoelde verklaring mogen afnemen. Een lijst van de ingevolge dit artikel aangewezen personen is als bijlage 7 aan deze regeling toegevoegd. Artikel 7 plichten 1. De gegevensbeheerder ziet er op toe dat elke actualisering wordt gecontroleerd en dat de resultaten en vervolgacties hierop worden uitgevoerd en bevestigd. De gegevensbeheerder ziet er op toe dat er dagelijks controlefuncties middels de GBA-programmatuur worden uitgevoerd en dat eventueel gesignaleerde problemen in het gegevensbestand worden opgelost. 2. De gegevensbeheerder ziet er op toe dat de foutverslagen, voortvloeiend uit de inkomende netwerkberichten, worden afgehandeld en vervolgacties worden uitgevoerd en bevestigd. 3. Van bijzondere gebeurtenissen voortvloeiend uit de plichten genoemd onder de leden 1 en 2 laat de gegevensbeheerder een logboek bijhouden. 4. Van stagnatie bij de in het vorige lid bedoelde controlewerkzaamheden, doet de gegevensbeheerder direct mededeling aan de informatiebeheerder. 5. De gegevensbeheerder ziet toe op een tijdige schoning van de via het GBA-netwerk ontvangen berichten, die zijn afgehandeld. 6. De gegevensbeheerder voorziet in een periodieke beproeving van de in artikel 4 lid 4 van deze regeling bedoelde procedures en brengt de informatiebeheerder van de resultaten van de beproevingen op de hoogte. 4

5 Hoofdstuk 4 HET APPLICATIEBEHEER Artikel 8 toezicht, bevoegdheden en verantwoordelijkheden 1. De applicatiebeheerder behandelt de schriftelijke verzoeken van binnengemeentelijke afnemers tot rechtstreekse toegang tot de basisadministratie en kent in overleg met de privacybeheerder het autorisatieniveau van de raadpleging toe. 2. De applicatiebeheerder kent in overleg met de informatiebeheerder de autorisatieniveaus van actualiseringen toe aan de gegevensverwerkers, de gegevensbeheerder, de privacybeheerder en de informatiebeheerder. 3. De applicatiebeheerder voorziet in de uitvoering van de bepalingen die zijn opgenomen in de uitwijkprocedure 1, voor zover deze bepalingen betrekking hebben op het toepassingssysteem van de gemeentelijke basisadministratie. In geval van een werkelijke inwerkingtreding van de uitwijkprocedures wordt het uitwijkinformatiesysteem operationeel gemaakt onder verantwoordelijkheid van de coördinator van de afdeling Informatievoorziening en Automatisering of een door hem aangewezen vervanger. De applicatiebeheerder coördineert de werkzaamheden voor zover het de eigen applicatie betreft. 4. De applicatiebeheerder beoordeelt de gevolgen van de installatie van nieuwe en of gewijzigde versies van het toepassingssysteem. 5. De applicatiebeheerder kan de informatiebeheerder, de gegevensbeheerder, de privacybeheerder, de systeembeheerder, de gegevensverwerkers, evenals het personeel van de diverse afdelingen die direct toegang hebben tot de basisadministratie aanwijzingen geven met betrekking tot het gebruik van het toepassingssysteem. Hij kan met betrekking tot het gebruik gedragsregels opstellen en interne opleidingen ontwikkelen. 6. De applicatiebeheerder is verantwoordelijk voor de vormgeving en inhoud van documenten, die rechtstreeks aan de gemeentelijke basisadministratie worden ontleend. 7. De applicatiebeheerder is in overleg met de privacybeheerder verantwoordelijk voor de afhandeling van verzoeken betreffende statistische gegevens, voor zover deze niet tot een persoon zijn te herleiden. 8. De applicatiebeheerder is -in overleg met de gegevensbeheerder- verantwoordelijk voor het beheer van de GBA-tabellen, voor de uitvoering van deze taak kan hij één of meerdere gegevensverwerkers aanwijzen om hem bij deze taak te assisteren. 9. De applicatiebeheerder is verantwoordelijk voor afhandeling van de periodieke gegevensverstrekking die plaatsvindt op basis van een autorisatiebesluit van de Minister en de systematische gegevensverstrekking die plaatsvindt op grond van artikel 96 Wet GBA en de verordening. 10. De applicatiebeheerder kan één of meerdere medewerkers van de afdeling Burgerzaken aanwijzen die hem bijstaan in de werkzaamheden die voortvloeien uit de plicht genoemd in artikel 9 lid 10. Artikel 9 plichten 1. De applicatiebeheerder houdt een verzameling bij van de autorisaties, die overeenkomstig artikel 8, lid 1 en 2 zijn toegekend en controleert periodiek de actualiteit van de gegevens autorisaties en doet van deze controle verslag aan de informatiebeheerder; verder controleert de applicatiebeheerder periodiek de protocolgegevens op eigenaardigheden. 2. De applicatiebeheerder verstrekt voorlichting aan de gegevensverwerker met betrekking tot de gevolgen van een nieuwe of gewijzigde versie van het toepassingssysteem. 3. De applicatiebeheerder stelt in overeenstemming met de voorschriften die krachtens de wet zijn gesteld, de Minister in kennis van de installatie van gewijzigde of nieuwe versies van het toepassingssysteem, een afschrift van de kennisgeving wordt de informatiebeheerder ter hand gesteld. 4. De uitwisseling van periodieke gegevensverstrekking op basis van een autorisatiebesluit van de Minister, verstrekking anders dan over het netwerk, geschiedt uitsluitend 1 Is een verantwoordelijkheid voor de afdeling I&A 5

6 overeenkomstig de bij wet gestelde beveiligingsvoorschriften en de op basis hiervan vastgestelde procedure verzending alternatieve media. Voor wat betreft de systematische verstrekking van gegevens op grond van artikel 96 Wet GBA en de verordening handelt de applicatiebeheerder, voor zover mogelijk, in overeenstemming met deze beveiligingsvoorschriften. 5. De applicatiebeheerder verzorgt -na overleg met de systeembeheerder- de communicatie bij storingen in de hard- en/of software. De applicatiebeheerder stelt direct de informatiebeheerder van de storing op de hoogte. 6. Van bijzondere gebeurtenissen die voortvloeien uit de bevoegdheid, zoals genoemd in artikel 8 lid 9 van de applicatiebeheerder, houdt de applicatiebeheerder een logboek bij. 7. De applicatiebeheerder verzorgt het beheer van documentatie op het gebied van de GBAwet en/of regelgeving en de gebruikersdocumentatie. 8. De applicatiebeheerder verzorgt het testen en evalueren van nieuwe versies van het toepassingssysteem, evenals het testen en evalueren van nieuwe apparatuur. 9. De applicatiebeheerder ziet er op toe, dat alle wachtwoorden die noodzakelijk zijn voor de toegang tot het toepassingssysteem en daarmee tot de verschillende processen, worden opgeslagen overeenkomstig de in de gemeente gangbare werkwijze. 10. De applicatiebeheerder verzamelt alle problemen en klachten, die bij het gebruik van het GBA-toepassingssysteem ontstaan, en tracht, eventueel door inschakeling van de systeembeheerder of een derde, voor een oplossing te zorgen. Hoofdstuk 5 HET PRIVACYBEHEER Artikel 10 toezicht, bevoegdheden en verantwoordelijkheden 1. De privacybeheerder heeft het dagelijkse toezicht op de naleving van de privacyvoorschriften die voortvloeien uit de wet en de verordening. 2. De privacybeheerder kan op grond van het in het vorige lid genoemde toezicht, de medewerkers van de afdeling Burgerzaken aanwijzingen geven. 3. De privacybeheerder is betrokken bij alle bezwaarschriftenprocedures die voortvloeien uit genomen beslissingen op grond van de GBA-wet en -regelgeving. 4. De privacybeheerder heeft het complete toezicht op de naleving van de beveiligingsvoorschriften die voortvloeien uit de wet en het "Handboek Beheer- en privacyaspecten GBA. 5. De privacybeheerder heeft het toezicht op de behandeling en afhandeling van verzoeken om gegevensverstrekking uit de GBA. 6. De privacybeheerder kan gevraagd of ongevraagd- advies uitbrengen over alle GBAprocedures en producten, waarbij de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in het geding is. 7. De privacybeheerder kan voor de afhandeling van verzoekschriften om gegevensverstrekking als bedoeld in artikel 11, lid 1, één of meerdere medewerkers van de afdeling Burgerzaken aanwijzen. Artikel 11 plichten De privacybeheerder behandelt alle verzoekschriften die op basis van artikel 79, 103 en 104 van de wet worden ontvangen. Hoofdstuk 6 HET SYSTEEMBEHEER Artikel 12 toezicht, bevoegdheden en verantwoordelijkheden 1. De systeembeheerder is verantwoordelijk voor het technisch onderhouden van en de ondersteuning bij het gebruik van het toepassingssysteem. 2. De systeembeheerder is bevoegd direct maatregelen te treffen als de continuïteit van het toepassingssysteem of de daarin opgeslagen informatie acuut in het geding is, mits achteraf rapportage plaatsvindt aan de informatiebeheerder. 6

7 3. De systeembeheerder is verantwoordelijk voor de fysieke beveiliging van het toepassingssysteem. 4. De systeembeheerder is verantwoordelijk voor een zo optimaal mogelijk gebruik van de toegangsbeveiligingen tot het toepassingssysteem. 5. De systeembeheerder beslist -na overleg met de informatiebeheerder en applicatiebeheerder- over gehele of gedeeltelijke inwerkingtreding van de processen, zoals die zijn geschetst in het "Handboek Beheer- en privacyaspecten GBA en overige beveiligingsvoorschriften van de gemeente Maassluis, voor zover deze bevoegdheid niet aan anderen is toegewezen. 6. De systeembeheerder is bevoegd aanwijzingen te geven met betrekking tot: beheer toepassingssysteem; beheer van bestanden; productieplanningen; reconstructiemaatregelen. 7. De systeembeheerder is bevoegd de beschikbaarheidtijden van het toepassingssysteem -in overleg met de informatiebeheerder en applicatiebeheerder- vast te stellen. Artikel 13 plichten 1. Van de GBA-gegevensbestanden maakt de systeembeheerder dagelijks conform procedure genoemd in bijlage 7 van het Beveiligingshandboek GBA een back-up, welke wordt ondergebracht in een daartoe uitgeruste en beveiligde ruimte buiten de computerruimte; de weeksave wordt overgebracht naar een daartoe uitgeruste en beveiligde ruimte buiten het gemeentehuis; 2. Installatie van gewijzigde of nieuwe versies van het toepassingssysteem geschiedt niet eerder, dan dat daartoe instemming is verkregen van de applicatiebeheerder. Na verkregen instemming geschiedt de installatie zo spoedig mogelijk. Van stagnaties bij het installatieproces stelt de systeembeheerder de informatiebeheerder direct op de hoogte. 3. In geval van storingen binnen het toepassingssysteem lost de systeembeheerder het probleem zo spoedig mogelijk op of schakelt voor een oplossing een derde in. 4. De systeembeheerder zorgt voor een beschikbaarheid van het toepassingssysteem in overeenstemming met de daarover op basis van artikel 12 gemaakte afspraken. 5. De systeembeheerder of een door hem aangewezen vertegenwoordiger stelt de informatiebeheerder op de hoogte van personele wisselingen betreffende de systeembeheerderfunctie of de vervanging hierin. Hoofdstuk 7 DE GEGEVENSVERWERKING Artikel 14 toezicht, bevoegdheden en verantwoordelijkheden 1. De gegevensverwerker is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens. 2. De gegevensverwerker is, voor zover daartoe door de applicatiebeheerder geautoriseerd, verantwoordelijk voor het verwerken van de gegevens in overeenstemming met de krachtens de GBA-wet en regelgeving voorgeschreven wijze, evenals de daarop in de gebruikershandleiding van de leverancier beschreven toepassing. 3. De gegevensverwerker is verantwoordelijk voor de archivering van de brondocumenten op grond waarvan hij de gegevens heeft verwerkt. 4. De gegevensverwerker ziet er op toe, dat geen gegevens worden verwerkt uit documenten waaraan bij of krachtens de wet geen gegevens mogen worden ontleend. 5. De gegevensverwerker is bevoegd de verwerking van gegevens aan te houden, voor zover hij twijfels heeft over de mogelijkheden gegevens te ontlenen op een wijze als bedoeld in het vierde lid. Van deze aanhouding stelt hij de gegevensbeheerder in kennis. 7

8 Artikel 15 plichten 1. Nadat de gegevens zijn verzameld worden zij binnen vijf werkdagen overeenkomstig artikel 14 verwerkt. Van overtreding van de hier bedoelde verwerkingstermijn wordt mededeling gedaan aan de gegevensbeheerder. 2. De archivering van documenten als bedoeld in artikel 14 lid 3, geschiedt overeenkomstig de wijze genoemd in bijlage 2 van deze regeling. 3. Iedere bewerking wordt direct door de gegevensverwerkers gecontroleerd, waarbij de instructies geschetst in bijlage 4 worden gevolgd. 4. Na de verwerking van gegevens heeft de gegevensverwerker de plicht ervoor zorg te dragen, dat deze verwerking via het toepassingssysteem direct tot hem herleidbaar is. Artikel 16 Inwerkingtreding Deze regeling treedt in werking op de dag na die waarop zij is vastgesteld. Artikel 17 Citeertitel Deze regeling wordt aangehaald als Beheerregeling GBA gemeente Maassluis. Aldus besloten in de vergadering van burgemeester en wethouders van Maassluis, gehouden op 3 juni 2003, de secretaris de burgemeester, mr A.J.T. Korthout J.A. Karssen. Datum bekendmaking: 23 juli Datum inwerkingrtreding: 24 juli

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; besluit vast te stellen de navolgende Beheerregeling

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN GBA-Beheerregeling Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek, Gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Besluit: vast te stellen de navolgende beheerregeling

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen Burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast; Gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Besluiten: Vast te stellen de navolgende beheersregeling gemeentelijke

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN GBA-beheerregeling Burgemeester en wethouders van de gemeente Menaldumadeel, Gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Besluit: Vast te stellen de navolgende beheerregeling

Nadere informatie

Preview. Beheerregeling Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens

Preview. Beheerregeling Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens Preview Beheerregeling Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens Wordt na goedkeuring van de wet BRP vervangen door Beheerregeling Basisregistratie Personen Gemeentelijk Efficiency Adviesbureau

Nadere informatie

1.1 Beheerregeling BRP

1.1 Beheerregeling BRP 1.1 Beheerregeling BRP HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Deze regeling verstaat onder: de Wet: de Wet Basisregistratie persoonsgegevens (Wet BRP). bevroren bevolkingsregister: de registers die

Nadere informatie

Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie gemeente Coevorden

Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie gemeente Coevorden Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie gemeente Coevorden Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie

Nadere informatie

Beheerregeling gemeentelijke Basisregistratie Personen 1

Beheerregeling gemeentelijke Basisregistratie Personen 1 Beheerregeling gemeentelijke Basisregistratie Personen 1 Burgemeester en wethouders van de gemeente De Bilt, Gelet op de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Wet bescherming persoonsgegevens

Nadere informatie

Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA)

Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) h gemeente Hardinxveld-Giessendam Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) gemeente Hardinxveld-Giessendam Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Deze regeling verstaat

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal; Beheerregeling basisregistratie personen Stadskanaal 2015college *Z0038C32CA4* Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal; overwegende dat het noodzakelijk is de hoofdlijnen van het beheer

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Gemeente Hillegom Burgemeester en wethouders van de gemeente Hillegom; gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; b e s l u i t e n : vast te stellen de navolgende:

Nadere informatie

gezien het voorstel van de afdeling Burgerzaken en Belastingen van 24 mei 2005 registratienummer ;

gezien het voorstel van de afdeling Burgerzaken en Belastingen van 24 mei 2005 registratienummer ; B & W b e s l u i t Nummer : Afdeling: Burgerzaken en Belastingen Datum : Onderwerp : Beheerregeling GBA Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland; gezien het voorstel van de afdeling Burgerzaken

Nadere informatie

Gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

Gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Bijlage Beheerregeling GBA GBA-Beheerregeling Burgemeester en wethouders van de gemeente Menterwolde, Gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Besluit: Vast te

Nadere informatie

Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens gemeente Vlagtwedde

Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens gemeente Vlagtwedde Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens gemeente Vlagtwedde Deze regeling is in werking getreden op 12-11-2009. Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie

Nadere informatie

Gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

Gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Bijlage Beheerregeling GBA GBA-Beheerregeling Burgemeester en wethouders van de gemeente Oosterhout, Gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Besluit: Vast te stellen

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 82293. Beheerregeling BRP 2015. 8 september 2015. Officiële uitgave van gemeente Noordwijk.

GEMEENTEBLAD. Nr. 82293. Beheerregeling BRP 2015. 8 september 2015. Officiële uitgave van gemeente Noordwijk. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Noordwijk. Nr. 82293 8 september 2015 Beheerregeling BRP 2015 Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk; overwegende dat: - het noodzakelijk

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN Burgemeester en wethouders van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, Gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Besluit: Vast te stellen de navolgende beheerregeling gemeentelijke

Nadere informatie

GBA-beheerregeling 2007

GBA-beheerregeling 2007 GBA-beheerregeling 2007 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling GBA-beheerregeling 2007 Citeertitel GBA-beheerregeling Lelystad

Nadere informatie

BESLUIT. Vast te stellen de navolgende beheerregeling basisregistratie personen gemeente Voorst 2014:

BESLUIT. Vast te stellen de navolgende beheerregeling basisregistratie personen gemeente Voorst 2014: Gemeenteblad 526 Beheerregeling basisregistratie personen gemeente Voorst 2014 Burgemeester en wethouders van de gemeente Voorst, Gelet op de Wet basisregistratie personen; BESLUIT Vast te stellen de navolgende

Nadere informatie

Gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

Gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Beheerregeling GBA GBA-Beheerregeling Burgemeester en wethouders van de gemeente Staphorst, Gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Besluit: Vast te stellen de

Nadere informatie

BEHEERREGELING BASISREGISTRATIE PERSONEN DEN HAAG Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag,

BEHEERREGELING BASISREGISTRATIE PERSONEN DEN HAAG Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, RIS297867 BEHEERREGELING BASISREGISTRATIE PERSONEN DEN HAAG 2017 Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, gelet op: - de Wet basisregistratie personen; - het Besluit basisregistratie personen;

Nadere informatie

Beheerregeling GBA. Aanhef

Beheerregeling GBA. Aanhef Beheerregeling GBA + bijlage.doc Gemeente Ferwerderadiel Beheerregeling GBA Aanhef In oktober 1994 is de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) ingevoerd in Nederland. Bij de invoering

Nadere informatie

Beheerregeling gemeentelijke basisregistratie personen gemeente

Beheerregeling gemeentelijke basisregistratie personen gemeente Beheerregeling gemeentelijke basisregistratie personen gemeente Lelystad Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling Beheerregeling

Nadere informatie

Beheerregeling Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Beheerregeling Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Beheerregeling Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is

Nadere informatie

BEHEERREGELING BASISREGISTRATIE PERSONEN (BRP)

BEHEERREGELING BASISREGISTRATIE PERSONEN (BRP) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zaanstad. Nr. 35060 22 april 2015 BEHEERREGELING BASISREGISTRATIE PERSONEN (BRP) HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Regeling Beheer en Toezicht basisregistratie persoongegevens Gemeente Roosendaal 2014

Regeling Beheer en Toezicht basisregistratie persoongegevens Gemeente Roosendaal 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roosendaal. Nr. 56170 10 oktober 2014 Regeling Beheer en Toezicht basisregistratie persoongegevens Gemeente Roosendaal 2014 Burgemeester en wethouders van de

Nadere informatie

Beheerregeling Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Beheerregeling Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; besluiten: vast te stellen de volgende Beheerregeling Gemeentelijke

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in de artikelen 1.10 en 1.11 van de Wet basisregistratie personen en het Logisch Ontwerp GBA;

gelet op het bepaalde in de artikelen 1.10 en 1.11 van de Wet basisregistratie personen en het Logisch Ontwerp GBA; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Breda. Nr. 154513 10 november 2016 Beheerregeling voor de gemeentelijke basisregistratie personen Breda 2016 Het college van burgemeester en wethouders van Breda;

Nadere informatie

Beheerregeling voor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Beheerregeling voor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Beheerregeling voor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Geconsolideerde tekst van de regeling Burgemeester en wethouders van de gemeente Breda; gelet op het bepaalde in artikel 14, lid

Nadere informatie

Beheerregeling voor de gemeentelijke basisadministratie

Beheerregeling voor de gemeentelijke basisadministratie College Onderwerp: V20100167 Beheerregeling voor de gemeentelijke basisadministratie Collegevoorstel Inleiding: Ingevolge de Wet Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (artikel 14 lid 1) dient

Nadere informatie

Bijlagen: 1. Verordening

Bijlagen: 1. Verordening ; '-3 ' 03 & 8R IJJ!JJ ' 2 I gemeente Oosterhout Datum: 27maart2009 Nummer raadsno Onderwerp: Vaststellen verordening GBA. xi IK/o 3 J NOTA VOOR DE RAAD w Portefeuillehouder: urgemeester f Bijlagen: 1.

Nadere informatie

RV.ID.14.tk.002 Beheerregeling BRP def

RV.ID.14.tk.002 Beheerregeling BRP def Beheerregeling BRP Algemeen Op grond van de Wet basisregistratie personen (wet BRP) is het college niet verplicht om een beheerregeling op te stellen. Uit het oogpunt van eenheid van persoonsinformatie-

Nadere informatie

Regeling beheer basisregistratie personen Gemeente Hoorn. Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen Gemeente Hoorn (Regeling beheer BRP)

Regeling beheer basisregistratie personen Gemeente Hoorn. Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen Gemeente Hoorn (Regeling beheer BRP) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hoorn. Nr. 59180 23 oktober 2014 Regeling beheer basisregistratie personen Gemeente Hoorn Zaaknummer: 1075273 Burgemeester en wethouders van de Gemeente Hoorn,

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 516

GEMEENTEBLAD. Nr. 516 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Noordoostpolder. Nr. 516 2 januari 2015 Regeling Beheer en Toezicht BRP Noordoostpolder 2014 Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder, Gelet

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Aanwijzen functionarissen

Hoofdstuk 1 Aanwijzen functionarissen Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op de Wet basisregistratie personen; Wet bescherming persoonsgegevens; besluiten vast te stellen

Nadere informatie

Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA)

Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) CVDR Officiële uitgave van Eemsmond. Nr. CVDR58178_1 11 oktober 2016 Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) Burgemeester en wethouders van de gemeente Eemsmond; Gelet op

Nadere informatie

Beheerregeling gemeentelijke Basisregistratie Personen 1

Beheerregeling gemeentelijke Basisregistratie Personen 1 Beheerregeling gemeentelijke Basisregistratie Personen 1 Burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen, Gelet op de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Wet bescherming persoonsgegevens

Nadere informatie

Beheerregeling BRP 2015

Beheerregeling BRP 2015 Beheerregeling BRP 2015 Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk; overwegende dat: - het noodzakelijk is de hoofdlijnen van het beheer van de gemeentelijke basisregistratie

Nadere informatie

beheerregeling gemeentelijke basisregistratie personen gemeente Zaltbommel

beheerregeling gemeentelijke basisregistratie personen gemeente Zaltbommel Beheerregeling gemeentelijke basisregistratie personen gemeente Zaltbommel Algemene informatie Gegevens van de regeling Bestuursorgaan dat regeling vaststelde burgemeester en wethouders van Zaltbommel

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR104991_1. Beheerregeling BRP. Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN

CVDR. Nr. CVDR104991_1. Beheerregeling BRP. Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN CVDR Officiële uitgave van Maastricht. Nr. CVDR104991_1 17 maart 2017 Beheerregeling BRP Burgemeester en wethouders van de gemeente, Gelet op de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Wet

Nadere informatie

Naam Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen gemeente Nijmegen (2014)

Naam Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen gemeente Nijmegen (2014) Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2014 / 078 Naam Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen gemeente Nijmegen (2014) Publicatiedatum 7 oktober 2014 Opmerkingen - Vaststelling van het reglement

Nadere informatie

Beheersregeling GBA gemeente Wijk bij

Beheersregeling GBA gemeente Wijk bij Beheersregeling GBA gemeente Wijk bij Duurstede Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie: Officiële naam regeling: Citeertitel: Vastgesteld door: Onderwerp: Deze versie is geldig tot(als de vervaldatum

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Gemeente Wijk bij Duurstede Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede; overwegende dat: - het noodzakelijk is de hoofdlijnen van het beheer van de gemeentelijke basisregistratie

Nadere informatie

Beheerregeling gemeentelijke Basisregistratie Personen

Beheerregeling gemeentelijke Basisregistratie Personen Beheerregeling gemeentelijke Basisregistratie Personen Burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld, Gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en de Wet bescherming

Nadere informatie

Onderwerp: Regeling beheer en toezicht Basisregistratie personen gemeente Zutphen 2016

Onderwerp: Regeling beheer en toezicht Basisregistratie personen gemeente Zutphen 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zutphen. Nr. 114757 24 augustus 2016 Onderwerp: Regeling beheer en toezicht Basisregistratie personen gemeente Zutphen 2016 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Het

Nadere informatie

Toelichting op de Regeling Beheer en Toezicht BRP

Toelichting op de Regeling Beheer en Toezicht BRP Toelichting op de Regeling Beheer en Toezicht BRP Versie : 0.1 Status : definitief Auteur : mevrouw D.A. van den Brink/ Mevrouw G.W. van de Waal-Jansen Datum : 22 september 2014 BMC Implementatie Inhoud

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vaststellen Beheerregeling gemeentelijke basisregistratie personen gemeente Nijmegen Programma / Programmanummer Dienstverlening & Burgerzaken / 1011 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in artikel 14, lid 1 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA);

gelet op het bepaalde in artikel 14, lid 1 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA); Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk; gelet op het bepaalde in artikel 14, lid 1 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA); gezien de verordening gemeentelijke basisadministratie

Nadere informatie

Toelichting op de Regeling Beheer en Toezicht basisregistratie personen (BRP)

Toelichting op de Regeling Beheer en Toezicht basisregistratie personen (BRP) Toelichting op de Regeling Beheer en Toezicht basisregistratie personen (BRP) Versie : 1.0 Status : definitief Datum : 2 september 2014 BMC Implementatie pagina 1 van 18 Inhoud TOELICHTING OP REGELING

Nadere informatie

Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen gemeente Overbetuwe 2014

Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen gemeente Overbetuwe 2014 Onderwerp: Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen gemeente Overbetuwe 2014 Ons kenmerk: 14BWB00065 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op de Wet basisregistratie

Nadere informatie

Gemeente Zeist - Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen

Gemeente Zeist - Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zeist. Nr. 6238 22 januari 2015 Gemeente Zeist - Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen R egeling beheer en toezicht b asisregistratie p ersonen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Aanwijzen functionarissen

Hoofdstuk 1 Aanwijzen functionarissen Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen Burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarderadeel, Gelet op de Wet basisregistratie personen; Wet bescherming persoonsgegevens. Besluiten:

Nadere informatie

Toelichting op de Regeling Beheer en Toezicht BRP

Toelichting op de Regeling Beheer en Toezicht BRP Toelichting op de Regeling Beheer en Toezicht BRP pagina 1 van 18 Inhoud TOELICHTING OP REGELING BEHEER EN TOEZICHT BRP... 3 INLEIDING... 3 BEHEER ÉN TOEZICHT... 4 VERDELING BEHEER- EN TOEZICHTROLLEN...

Nadere informatie

Eerste wijziging Beheerregeling gemeentelijke basisregistratie personen Rotterdam 2014

Eerste wijziging Beheerregeling gemeentelijke basisregistratie personen Rotterdam 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 56226 9 oktober 2014 Eerste wijziging Beheerregeling gemeentelijke basisregistratie personen Rotterdam 2014 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen

Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Epe. Nr. 162301 22 november 2016 Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen Burgemeester en wethouders van de gemeente Epe, Gelet op de Wet basisregistratie

Nadere informatie

Toelichting op de Regeling Beheer en Toezicht BRP

Toelichting op de Regeling Beheer en Toezicht BRP Toelichting op de Regeling Beheer en Toezicht BRP Versie : 5.0 Status : definitief Auteur : mevrouw G.J. van Amersfoort / de heer H.M. Dieperink Datum 02-09-2015 BMC Implementatie pagina 1 van 17 Inhoud

Nadere informatie

Regeling beheer en toezicht BRP

Regeling beheer en toezicht BRP Regeling beheer en toezicht BRP Inhoudsopgave Inleiding... 3 Beheer en toezicht... 3 Verdeling beheer- en toezichtrollen... 4 Beveiligingsbeheer en beveiligingscontrol... 4 Privacybeheer... 4 Leeswijzer...

Nadere informatie

Beheerregeling GBA Maasdriel 2010 en bijlagen 1 t/m 5. Beheerregeling GBA. Toelichting. 1 Algemeen

Beheerregeling GBA Maasdriel 2010 en bijlagen 1 t/m 5. Beheerregeling GBA. Toelichting. 1 Algemeen Beheerregeling GBA Toelichting 1 Algemeen In artikel 14 van de Wet GBA is opgenomen dat de hoofdlijnen van het beheer van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moeten zijn beschreven, vastgelegd

Nadere informatie

Artikel 3 De informatiebeheerder beheert de gemeentelijke voorziening, de levering aan het gegevensmagazijn en het autorisatiebesluit.

Artikel 3 De informatiebeheerder beheert de gemeentelijke voorziening, de levering aan het gegevensmagazijn en het autorisatiebesluit. CVDR Officiële uitgave van Almelo. Nr. CVDR376092_1 3 juni 2016 regeling beheer en toezicht basisregistratie personen gemeente Almelo kenmerk: BenW - 1504348 Burgemeester en Wethouders van Almelo: Gelet

Nadere informatie

Toelichting op regeling beheer en toezicht BRP

Toelichting op regeling beheer en toezicht BRP Toelichting op regeling beheer en toezicht BRP Inleiding Sinds 1 januari 2010 geldt voor de hele overheid, en dus ook binnen gemeenten, de verplichting om bij de uitvoering van taken gebruik te maken van

Nadere informatie

Regeling Beheer en Toezicht Basisregistratie personen gemeente Lelystad 2015

Regeling Beheer en Toezicht Basisregistratie personen gemeente Lelystad 2015 gemeente Lelystad 2015 Collegebesluit Nummer: 150023577 Het college van de gemeente Lelystad, BESLUIT: De Regeling Beheer en Toezicht Basisregistratie personen gemeente Lelystad 2015 vast te stellen onder

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Aanwijzen functionarissen

Hoofdstuk 1 Aanwijzen functionarissen Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen Burgemeester en wethouders van de gemeente het Bildt, Gelet op de Wet basisregistratie personen; Wet bescherming persoonsgegevens. Besluiten: Vast

Nadere informatie

UťUťťruniĵic\ iníļ wia-.rwm' ÌvnaìtMourdelijkiinĮvn t n. Figuur 1: Distributie BRP-gegevens

UťUťťruniĵic\ iníļ wia-.rwm' ÌvnaìtMourdelijkiinĮvn t n. Figuur 1: Distributie BRP-gegevens Toelichting op regeling beheer en toezicht BRP Inleiding Sinds 1 januari 2010 geldt voor de hele overheid, en dus ook binnen gemeenten, de verplichting om bij de uitvoering van taken gebruik te maken van

Nadere informatie

Regeling beheer en toezicht Basisregistratie personen

Regeling beheer en toezicht Basisregistratie personen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Enkhuizen. Nr. 93755 9 oktober 2015 Regeling beheer en toezicht Basisregistratie personen Sinds 1 januari 2010 geldt voor de hele overheid, en dus ook binnen

Nadere informatie

Toelichting bij de (VNG-) Voorbeeldregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Toelichting bij de (VNG-) Voorbeeldregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Toelichting bij de (VNG-) Voorbeeldregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Inleiding Ingevolge de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Wet GBA) is iedere gemeente verplicht

Nadere informatie

Verordening gemeentelijke basisregistratie personen gemeente Sint Anthonis 2012.

Verordening gemeentelijke basisregistratie personen gemeente Sint Anthonis 2012. Verordening gemeentelijke basisregistratie personen gemeente Sint Anthonis 2012. De Raad van de gemeente Sint Anthonis; gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 7 februari

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 16426. Regeling Beheer en Toezicht BRP. Hoofdstuk 1 Aanwijzen functionarissen

GEMEENTEBLAD. Nr. 16426. Regeling Beheer en Toezicht BRP. Hoofdstuk 1 Aanwijzen functionarissen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Alphen aan den Rijn. Nr. 16426 26 februari 2015 Regeling Beheer en Toezicht BRP Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn, Gelet op de Wet

Nadere informatie

Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen (BRP) Maasdriel 2014

Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen (BRP) Maasdriel 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maasdriel. Nr. 60067 27 oktober 2014 Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen (BRP) Maasdriel 2014 Burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdriel,

Nadere informatie

RIS123603_15-feb-2005 Gemeente Den Haag

RIS123603_15-feb-2005 Gemeente Den Haag RIS123603_15-feb-2005 Gemeente Den Haag Ons kenmerk BBZ/2004.19 RIS 123603 REGLEMENT VOOR DE HAAGSE BEVOLKINGSADMINISTRATIE HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, gelet op de Wet gemeentelijke basisadministratie

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Regeling beheer en toezicht Basisregistratie Personen

GEMEENTEBLAD. Regeling beheer en toezicht Basisregistratie Personen Regeling beheer en toezicht Basisregistratie Personen Burgemeester en wethouders van de Gemeente Houten, Gelet op de: Wet Basisregistratie Personen. Wet bescherming persoonsgegevens. Besluiten: vast te

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 februari 2010, nr. 302;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 februari 2010, nr. 302; Gemeentestukken: 2010-302 De raad van de gemeente Ridderkerk; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 februari 2010, nr. 302; gelet op de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens

Nadere informatie

Reglement voor de gemeentelijke Bevolkingsadministratie Den Haag 2016

Reglement voor de gemeentelijke Bevolkingsadministratie Den Haag 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente 's-gravenhage. Nr. 182774 22 december 2016 Reglement voor de gemeentelijke Bevolkingsadministratie Den Haag 2016 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,

Nadere informatie

Inzet van middelen Er zijn geen financiële en/of personele consequenties verbonden aan dit voorstel.

Inzet van middelen Er zijn geen financiële en/of personele consequenties verbonden aan dit voorstel. Zaaknummer 00435382 Onderwerp AVG Regeling Beheer en Toezicht BRP 2015 Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis Sinds 1 januari 2010 geldt voor de gehele overheid (en dus ook voor gemeenten) de verplichting

Nadere informatie

Gelet op artikel : 10 en 06 wet Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA)

Gelet op artikel : 10 en 06 wet Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Cranendonck d.d. 3 november 2009 (met registratienummer 2010 002.2) Gelet op artikel

Nadere informatie

BEHEER- EN PRIVACYVERORDENING GEMEENTELIJKE BASISADMINISTRATIE PERSOONSGEGEVENS 2010

BEHEER- EN PRIVACYVERORDENING GEMEENTELIJKE BASISADMINISTRATIE PERSOONSGEGEVENS 2010 BEHEER- EN PRIVACYVERORDENING GEMEENTELIJKE BASISADMINISTRATIE PERSOONSGEGEVENS 2010 Vastgesteld in de raad van 26 januari 2010 Inwerkingtreding: 1 januari 2010 1 Nr. 2009-070 Houten, 24 november 2009.

Nadere informatie

Regeling Beheer en Toezicht BRP

Regeling Beheer en Toezicht BRP Regeling Beheer en Toezicht BRP Versie : 1 Status : vastgesteld Auteur : mevrouw A.J.A. Gloudemans, BMC Implementatie Datum : 22 september 2015 Inhoud TOELICHTING OP REGELING BEHEER EN TOEZICHT BRP...

Nadere informatie

NOTA VOOR DE RAAD BI < -3 NEE BI. gemeente QoSterhOUt

NOTA VOOR DE RAAD BI < -3 NEE BI. gemeente QoSterhOUt O -O O ç* BI. plan. datum O i İl - CXI zaak nr. NEE < -3 ouwel * verti WW BI.0120073 gemeente QoSterhOUt NOTA VOOR DE RAAD Datum: 21 september 2012 Nummer raadsnota: Bl.0120073 Onderwerp: Verordening gemeentelijke

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Risico's. Procedure. Voorgenomen besluit Zaaknummer AVGWVS06

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Risico's. Procedure. Voorgenomen besluit Zaaknummer AVGWVS06 000192517Zaaknummer AVGWVS06 Onderwerp Verordening Basisregistratie Personen Raadsvoorstel Inleiding Met ingang van 1 januari 2010 dienen op grond van artikel 96, lid 1 van de Wet GBA, de binnengemeentelijke

Nadere informatie

Bijlagen 2011 Agendapunt: 12 6 september 2011 nr. 33/2

Bijlagen 2011 Agendapunt: 12 6 september 2011 nr. 33/2 Bijlagen 2011 Agendapunt: 12 6 september 2011 nr. 33/2 reg.nr. INT-11-00479 Voorstel tot het vaststellen van de Verordening gemeentelijke basisregistratie personen 2011 en tot het intrekken van de Verordening

Nadere informatie

Privacyreglement GBA gemeente Rijssen-Holten 2013

Privacyreglement GBA gemeente Rijssen-Holten 2013 CVDR Officiële uitgave van Rijssen-Holten. Nr. CVDR296685_1 16 november 2017 Privacyreglement GBA gemeente Rijssen-Holten 2013 Burgemeester en wethouders van de gemeente Rijssen-Holten; gelet op de Wet

Nadere informatie

burgemeester A.G.J. (Ton) Strien

burgemeester A.G.J. (Ton) Strien Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 21 mei 2012 9 2012/24 burgemeester A.G.J. (Ton) Strien Kenmerk 12.011790

Nadere informatie

Oplegnotitie (GBA-verordening 2012) Gemeenteblad 2011 nr.100

Oplegnotitie (GBA-verordening 2012) Gemeenteblad 2011 nr.100 Oplegnotitie (GBA-verordening 2012) Gemeenteblad 2011 nr.100 Rol van de raad De raad krijgt dit raadsvoorstel voorgelegd om - kaders te stellen de raad geeft de grenzen aan waarbinnen het college het beleid

Nadere informatie

Privacyreglement voor de gemeentelijke basisregistratie personen van de

Privacyreglement voor de gemeentelijke basisregistratie personen van de Privacyreglement voor de gemeentelijke basisregistratie personen van de gemeente Zaltbommel Algemene informatie Gegevens van de regeling Bestuursorgaan dat regeling vaststelde burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Geregistreerd agendapunt

Geregistreerd agendapunt Geregistreerd agendapunt Orgaan: bw Burgemeesters en wethouders Agenda datum: 22/07/2014 Agenda notitie: Soort agendapunt: Agendapunt Agendapunt: 14.000483 AGP Volgnr: Onderwerp: Categorie code: Vertrouwelijkheid:

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst GBA tussen enerzijds de gemeente Simpelveld en anderzijds <Leverancier>

Bewerkersovereenkomst GBA tussen enerzijds de gemeente Simpelveld en anderzijds <Leverancier> Bewerkersovereenkomst GBA tussen enerzijds de gemeente Simpelveld en anderzijds Plaats : Organisatie : Datum : Status : Definitief Versie : 1.0 1 De ondergetekenden:

Nadere informatie

Privacyreglement BPR gemeente Coevorden

Privacyreglement BPR gemeente Coevorden Privacyreglement BPR gemeente Coevorden Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Toelichting. Beheerregeling GBA. Inleiding

Toelichting. Beheerregeling GBA. Inleiding Toelichting Beheerregeling GBA Inleiding Een belangrijk uitgangspunt bij de opzet van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) is de maximale autonomie van gemeenten bij de uitvoering

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT BEST

PRIVACYREGLEMENT BEST PRIVACYREGLEMENT BEST BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BEST; gelet op de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens en artikel 4 van de Verordening verwerking persoonsgegevens gemeente Best; B E

Nadere informatie

REGELING BEVOEGDHEDEN BASISREGISTRATIE PERSONEN TEN BOER

REGELING BEVOEGDHEDEN BASISREGISTRATIE PERSONEN TEN BOER GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Ten Boer. Nr. 4842 19 januari 2015 REGELING BEVOEGDHEDEN BASISREGISTRATIE PERSONEN TEN BOER Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen Deze

Nadere informatie

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Son en Breugel, van

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Son en Breugel, van Verordening "Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens" De Raad van de gemeente Son en Breugel; Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Son en Breugel, van gelet

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom Nr. 539 18 september 2017 Reglement Bescherming persoonsgegevens Werk en Inkomen Lekstroom

Nadere informatie

Wet Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevensverordening gemeentelijke basisadministratie Persoonsgegevens gemeente Sluis 200

Wet Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevensverordening gemeentelijke basisadministratie Persoonsgegevens gemeente Sluis 200 CVDR Officiële uitgave van Sluis. Nr. CVDR79700_1 1 maart 2016 Wet Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevensverordening gemeentelijke basisadministratie Persoonsgegevens gemeente Sluis 200 Verordening

Nadere informatie

Onderwerp Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein

Onderwerp Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 21 Agendering x Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie

Nadere informatie

Bijlage Privacyreglement GBA

Bijlage Privacyreglement GBA Bijlage Privacyreglement GBA Bijlage bij het Informatiebeveiligingsplan pagina 1 van 14 Toelichting op het GBA privacyreglement van de gemeente Vaals De Wet GBA bepaalt dat de verstrekking van persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacy Reglement Flex Advieshuis

Privacy Reglement Flex Advieshuis Privacy Reglement Flex Advieshuis Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens en het Besluit Gevoelige Gegevens wordt in dit reglement

Nadere informatie

Onderwerp Vaststellen Verordening basisregistratie personen Tytsjerksteradiel 2014

Onderwerp Vaststellen Verordening basisregistratie personen Tytsjerksteradiel 2014 Raadsvoorstel Vergadering : 20 november 2014 Agendapunt : 17 Status : Besluitvormend Programma : (1) Algemeen Bestuur Portefeuillehouder : E.J. ter Keurs Behandelend ambt. : Tjeerd Tjepkema E-mail : ttjepkema@t-diel.nl

Nadere informatie

Privacyreglement Vakpaspoort SF-BIKUDAK Verwerking (persoons)gegevens SF-BIKUDAK.

Privacyreglement Vakpaspoort SF-BIKUDAK Verwerking (persoons)gegevens SF-BIKUDAK. Privacyreglement Vakpaspoort SF-BIKUDAK Verwerking (persoons)gegevens SF-BIKUDAK. SF-BIKUDAK neemt privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Op deze

Nadere informatie

Privacyreglement Work4People Privacyreglement

Privacyreglement Work4People Privacyreglement Privacyreglement VERWERKING PERSOONSGEGEVENS $ 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens (Staatsblad

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR van VAALS

GEMEENTEBESTUUR van VAALS GEMEENTEBESTUUR van VAALS Kenmerk: mm 040206 Nr.: Onderwerp: Privacyverordening voor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens De Raad der gemeente Vaals Gelet op de Wet Gemeentelijke Basisadministratie

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

PRIVACYREGLEMENT. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen PRIVACYREGLEMENT Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling 1. In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Staatsblad 2000, 302)

Nadere informatie