Eerste wijziging Beheerregeling gemeentelijke basisregistratie personen Rotterdam 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eerste wijziging Beheerregeling gemeentelijke basisregistratie personen Rotterdam 2014"

Transcriptie

1 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr oktober 2014 Eerste wijziging Beheerregeling gemeentelijke basisregistratie personen Rotterdam 2014 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van de Concerndirecteur Dienstverlening van 20 mei 2014; registratienummer ; gelet op artikel 2 van de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Rotterdam 2014, de artikelen 1.10 en 1.11 van de Wet basisregistratie personen en artikel 6 van het Besluit basisregistratie personen; overwegende, dat in verband met de inwerkingtreding van het Besluit basisregistratie personen de door het college van burgemeester en wethouders op 17 december 2013 vastgestelde Beheerregeling gemeentelijke basisregistratie personen Rotterdam 2014 dient te worden gewijzigd; besluit vast te stellen: Eerste wijziging van de Beheerregeling gemeentelijke basisregistratie personen Rotterdam 2014 Artikel I De Beheerregeling gemeentelijke basisregistratie personen Rotterdam 2014 wordt als volgt gewijzigd: A In de aanhef wordt en de artikelen 1.10 en 1.11 van de Wet basisregistratie personen vervangen door:, de artikelen 1.10 en 1.11 van de Wet basisregistratie personen en artikel 6 van het Besluit basisregistratie personen. B Artikel 1 komt te luiden: Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. wet: Wet basisregistratie personen; b. besluit: Besluit basisregistratie personen; c. verordening: Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Rotterdam 2014; d. regeling: Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Rotterdam 2014; e. BRP: Basisregistratie personen; f. verantwoordelijke: het college van burgemeester en wethouders; g. basisregistratie: basisregistratie personen, als bedoeld in artikel 1.2 van de wet; h. gemeentelijke basisregistratie personen: de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens en aangehaakte gegevens over de bevolking van de gemeente Rotterdam; i. ingeschrevene: degene ten aanzien van wie een persoonslijst in de basisregistratie is opgenomen; 1

2 j. ingezetene: ingeschrevene, die zijn adres heeft in een gemeente in Nederland, op wiens persoonslijst niet het gegeven van zijn overlijden of van vertrek vanuit Nederland als actueel gegeven Is opgenomen; k. gemeentelijke voorziening: gemeentelijk toepassingssysteem waarmee uitvoering wordt gegeven aan de Wet basisregistratie personen; l. centrale voorziening: landelijk toepassingssysteem waarmee door de Minister uitvoering wordt gegeven aan de Wet basisregistratie personen; m. bijhoudingsgemeente: gemeente waarvan het college van burgemeester en wethouders op grond van artikel 1.4 van de wet verantwoordelijk is voor de bijhouding van de persoonslijst; n. inschrijfvoorziening: voorziening als bedoeld in artikel 2.64 van de wet; o. PZR: vakeenheid Publiekszaken van het cluster Dienstverlening; p. autorisatiebesluit: besluit als bedoeld in artikel 3.2 of artikel 3.3 van de wet; q. zelfevaluatie: periodiek onderzoek door de verantwoordelijke naar de inrichting, werking en beveiliging van de gemeentelijke voorziening alsmede naar de juistheid van de gegevensverwerking; r. beheerder: functionaris die namens de verantwoordelijke is belast met de dagelijkse zorg voor de gemeentelijke basisregistratie personen en het beheer van het autorisatiebesluit vooroverheidsorganen die een orgaan zijn van de gemeente; s. informatiebeheer: geheel van activiteiten gericht op beleidsvoorbereiding inzake de basisregistratie personen, ontwikkeling van kwaliteitsprocedures, beveiligingsprocedures, verstrekking- en privacyprocedures, alsmede de coördinatie bij de uitvoering van deze procedures; t. beveiligingsbeheer: geheel van activiteiten gericht op het toezicht op de naleving van de maatregelen en procedures die voortkomen uit het Informatiebeveiligingsplan; u. gegevensbeheer: geheel van activiteiten gericht op de inhoudelijke kwaliteitszorg betreffende het gegevens verzamelen, de gegevensverwerking en de informatievoorziening; v. systeembeheer: geheel van activiteiten gericht op het onderhouden van de technische aspecten van het toepassingsysteem; w. applicatiebeheer: geheel van activiteiten gericht op het ondersteunen van het GBA-toepassingssysteem en de waarborging van continuïteit aan de gebruikerszijde van de informatievoorziening; x. privacybeheer: geheel van activiteiten gericht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens in de basisregistratie personen en de informatievoorziening daaruit; y. gegevensverwerking: ontlenen van gegevens aan documenten en deze op een voorgeschreven wijze door middel van het daartoe bestemde toepassingssysteem opnemen in een gegevensbestand; z. systematische verkrijging: 2

3 spontane verstrekking van mutaties op gegevens, hetzij elektronisch hetzij op papier. C Artikel 9 komt te luiden: Artikel 9 De beveiligingsbeheerder is bevoegd om aanwijzingen te geven met betrekking tot de beveiligingsvoorschriften voortvloeiende uit de wet en de Wet bescherming persoonsgegevens aan medewerkers van: a. Publiekszaken; b. stadswinkels; c. overheidsorganen die een orgaan zijn van de gemeente; d. derden als bedoeld in artikel 12, onder b. D Artikel 12 komt te luiden: Artikel 12 De privacybeheerder is er verantwoordelijk voor: a. dat de privacyvoorschriften voortvloeiende uit de wet, de Wet bescherming persoonsgegevens, de verordening en de regeling worden nageleefd; b. dat slechts toegang wordt verschaft tot gegevens uit de basisregistratie aan derden door het overheidsorgaan dat een orgaan is van de gemeente zoals genoemd in respectievelijk bijlage 1.1a, 1.1c en 1 onder 3 van de regeling; c. dat de Wet bescherming persoonsgegevens wordt nageleefd door de afnemer genoemd onder b; d. dat alle bij Publiekszaken ingediende aanvragen, gebaseerd op de Wet bescherming persoonsgegevens, worden behandeld. E Artikel 13 komt te luiden: Artikel De privacybeheerder is bevoegd tot het geven van aanwijzingen aan alle gebruikers van de gemeentelijke voorziening op grond van artikel 12, onder a, b en c. 2. De privacybeheerder geeft gevraagd en ongevraagd advies over alle procedures en producten die betrekking hebben op de basisregistratie personen en de gemeentelijke basisregistratie personen, waarbij de waarborging voor bescherming van de persoonlijke levenssfeer in het geding is aan de: a. verantwoordelijke; a. concerndirecteur Dienstverlening; b. gemeentelijke privacyadviseur; c. medewerkers van Publiekszaken; d. medewerkers van stadswinkels. F Artikel 14 komt te luiden: Artikel 14 De privacybeheerder ziet toe op de: a. afhandeling van verzoeken overeenkomstig artikel 2.59 van de wet; b. jaarlijkse bekendmaking als bedoeld in artikel 3.21, vijfde lid van de wet; c. behandeling van alle verzoekschriften op grond van de artikelen 2.55, 3.22, 3.23 en 3.13 van de wet; d. behandeling van aanvragen van overheidsorganen die een orgaan zijn van de gemeente tot systematische gegevensverstrekking en toegang tot de basisregistratie personen, de gemeentelijke basisregistratie personen en de systematische gegevensverstrekking op grond van de regeling. G Artikel 21 komt te luiden: Artikel De gegevensverwerker is verantwoordelijk voor: 3

4 a. de verwerking van de gegevens op de wijze, bedoeld in de wet, het Logisch Ontwerp en de handleiding uitvoeringsprocedures, voor zover daartoe door de applicatiebeheerder geautoriseerd; b. het verzamelen en het laten archiveren van de brondocumenten, die voor de onder a bedoelde verwerking worden gebruikt; c. de behandeling van verzoeken als bedoeld in de artikelen 2.56, 2.57 en 2.58 van de wet; d. de toetsing van de waarde die aan overgelegde brondocumenten wordt toegekend op grond van artikel 2.8 van de wet; e. het toezicht dat geen gegevens worden verstrekt uit documenten waaraan bij of krachtens de wet geen ontleningsstatus is gegeven; f. de verzending van bezwaarschriften als bedoeld in artikel 2.60 van de wet, naar de Algemene Bezwaarschriftencommissie van de gemeente Rotterdam; g. de behandeling van het BRP netwerkverkeer, met uitzondering van de periodieke gegevensverstrekking; h. de behandeling van het foutverslag dat voortvloeit uit inkomende netwerkberichten; i. de dagelijkse controle van in de gemeentelijke voorziening aangebrachte actualiseringen; j. de toezending van de complete persoonslijst aan de geregistreerde, ingeval van: 1 een eerste inschrijving in de basisregistratie; 2 een vervolginschrijving uit het buitenland; k. de toezending van de hoofdlijnen op grond van artikel 2.54, lid 3 van de wet. 2. De gegevensverwerker beslist op aangiften of verzoekschriften op grond van de wet, voor zover hier niet op andere wijze in is voorzien. 3. De gegevensverwerker beslist binnen vijf werkdagen op het in behandeling nemen van een melding van een bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1.1:1 van de Algemene wet bestuursrecht, dat gerede twijfel heeft over de juistheid van een in de basisregistratie personen opgenomen (authentiek) gegeven en stelt het bestuursorgaan in kennis van deze beslissing. Artikel II De bijlage behorende bij artikel 3 van deze regeling komt te luiden: Bijlage behorende bij artikel 3 van deze regeling. Verantwoordelijk voor: 1. De inhoud, integriteit en toegankelijkheid van de gegevens in de gemeentelijke basisregistratie personen. 2. De controle en evaluatie van de maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging. Functie: concerndirecteur Dienstverlening (Informatiebeheerder) ClusterController Dienstverlening (Beveiligingsbeheerder) 3. De bescherming van de persoonlijke levenssfeer Clustersecretaris van de personen over wie gegevens in Dienstverlening de gemeentelijke basisregistratie personen zijn (Privacybeheerder) opgenomen. 4. Een juiste bijhouding van de gemeentelijke basisregistratie personen. Manager Expertise Burgerzaken (Gegevensbeheerder) 5. Een tijdige en juiste verwerking van mutaties Manager Dienstverlening Stadswinkels in de gemeentelijke basisregistratie personen (Gegevensverwerkers) en de distributie en opslag van de brondocumenten. 6. Het technisch ondersteunen bij het gebruik van de gemeentelijke voorziening. 7. Het technisch onderhoud van de gemeentelijke voorziening. Teamleider Applicatiebeheer van de Rotterdamse Service Organisatie Teamleider Technisch Beheer van de Rotterdamse Service Organisatie Vervanging in deze door: Directeur Publiekszaken BusinessController Cluster Dienstverlening Manager Expertise Burgerzaken Teamchef Expertise Burgerzaken Manager Klantcontactcentrum Senior Technisch Applicatiebeheerder van de Rotterdamse Service Organisatie Senior beheerder van de Rotterdamse Service Organisatie Artikel III A Onder Toelichting komt de Inleiding te luiden: Inleiding De nieuwe Wet basisregistratie personen (Wet BRP) is op 6 januari 2014 in werking getreden. Hiermee is de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens komen te vervallen. Met de inwerkingtreding van de Wet BRP is de Beheerregeling gemeentelijke basisregistratie personen Rotterdam 2012 van rechtswege vervallen. Gelet op de gewijzigde regelgeving is de beheerregeling aangepast. De basisregistratie bestaat uit centrale en decentrale voorzieningen. De bijhouding van de gegevens geschiedt door de gemeenten en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Dit 4

5 betekent voor de bijhouding door gemeenten dat vanuit de gemeentelijke voorziening gegevens worden doorgegeven aan de centrale voorzieningen. Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de gemeentelijke voorziening. De minister van BZK is daarnaast verantwoordelijk voor het goed functioneren van de centrale voorzieningen en voor het stelsel van berichtuitwisseling. Alle betrokkenen dienen er voor te zorgen dat hun voorzieningen functioneren in overeenstemming met de regels die bij of krachtens algemene maatregel van bestuur zijn gesteld. Het college is op grond van de Wet BRP verplicht om periodiek onderzoek te verrichten naar de inrichting, werking en beveiliging van de gemeentelijke voorziening, alsmede naar de juistheid van de gegevensverwerking in de basisregistratie, voor zover de verantwoordelijkheid daarvoor bij hen berust. Het college van burgemeester en wethouders treft ten aanzien van de gemeentelijke voorziening passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de in de basisregistratie opgenomen gegevens tegen verlies of aantasting van deze gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking van deze gegevens. Deze maatregelen omvatten ten minste: - maatregelen gericht op personen die werkzaam zijn voor de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens in de basisregistratie; - maatregelen gericht op de toegang tot gebouwen en ruimten waar in de basisregistratie opgenomen gegevens aanwezig zijn; - maatregelen gericht op een deugdelijke werking en beveiliging van de apparatuur en programmatuur; - maatregelen voor het geval de geheimhouding of integriteit van in de basisregistratie opgenomen gegevens is geschaad; - maatregelen bij calamiteiten. Deze maatregelen worden in de beheerregeling beschreven, vastgelegd en voor een ieder ter inzage gelegd. Deze maatregelen zijn: - de taakverdeling en de verantwoordelijkheidsverdeling binnen de gemeente; - de procedures inzake de bijhouding van en controle van BRP-gegevens; - de procedures inzake verstrekking van gegevens; - de procedures inzake verwerking van terugmeldingen; - het technisch beheer (procedure voor back-up, herstel en uitwijk). De beheerregeling is afgestemd op de beheeraspecten (technisch, procedureel en organisatorisch) rond de BRP. De maatregelen op het procedurele en organisatorische vlak zijn in deze beheerregeling nader uitgewerkt. In de beheerregeling zijn de werkzaamheden van de medewerkers die direct met de BRP werken geformaliseerd. Taken en verantwoordelijkheden zijn afgebakend. Hieronder vallen onder andere een adequate gegevensverwerking, de beschikbaarheid van het systeem en het waarborgen van de rechten van de geregistreerde. De kwaliteit en continuïteit van de BRP wordt gewaarborgd door de invulling van de beheerfuncties en het maken van duidelijk vastgelegde afspraken over het beheer. Elke functie draagt zorg voor de continuïteit van gegevensverwerking, alsmede voor de betrouwbaarheid en de actualiteit van de opgeslagen persoonsgegevens. Tevens moet zorg gedragen worden voor een doelmatige informatievoorziening, waarbij rekening gehouden wordt met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De beheerregeling BRP voorziet in de invulling van de volgende beheertaken: informatiebeheer; beveiligingsbeheer; privacybeheer; gegevensbeheer; gegevensverwerking; applicatiebeheer; systeembeheer. Hierna volgt een korte beschrijving van de diverse beheertaken. De beheerfuncties moeten binnen de organisatiestructuur van PZR ingevoerd worden. Vanwege de structuur van de organisatie valt aan vermenging van een aantal functies niet te ontkomen. B De toelichting bij artikel 2 komt te luiden: Artikel 2 Het betreft hier het functioneel inhoudelijk beheer en het verstrekkingenbeheer van de basisregistratie personen, zoals die is gedefinieerd in artikel 1. De bronhouder beheert inhoud en kwaliteit van de ge- 5

6 gevens in de basisregistratie en stelt tevens leveringsvoorwaarden (i.c. privacyvoorwaarden) aan de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie. De gegevensverstrekking binnen de gemeentelijke organisatie over niet-inwoners uit basisregistraties van andere gemeenten, dient gebaseerd te zijn op het autorisatiebesluit van de minister van BZK. Het beheer en de uitvoering van dat autorisatiebesluit maken deel uit van het functioneel inhoudelijk en verstrekkingenbeheer van de basisregistratie personen. De hier beschreven beheerrol is belegd bij concerndirecteur Dienstverlening. Van belang is hierbij op te merken dat voor de verstrekking van gegevens aan de overheidsorganen die een orgaan zijn van de gemeente, gebruik gemaakt wordt van het gegevensmagazijn waarvan het beheer niet bij de bronhouder is belegd, maar bij de CIO office, afdeling Informatiemanagement van de Bestuursdienst. Het betreft hier een gegevensmagazijn, waar de BRP deel van uitmaakt. Hoewel in hiërarchische zin niet verantwoordelijk voor deze oplossing, blijft de concerndirecteur Dienstverlening wel functioneel inhoudelijk verantwoordelijk. De functionaris bij de CIO office die belast is met de verstrekking van gegevens uit de BRP ontvangt functioneel inhoudelijke sturing. C De toelichting bij paragraaf 3 komt te luiden: Paragraaf 3 Het beveiligingsbeheer De beveiligingsbeheerder is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de maatregelen en procedures die voortkomen uit het Informatiebeveiligingsplan BRP. De beveiligingsbeheerder rapporteert periodiek (minimaal eens per jaar) aan het college van burgemeester en wethouders en de portefeuillehouder, zo nodig zonder tussenkomst van de directeur Publiekszaken. Onder beveiligingsbeheerder wordt verstaan: een medewerker die kennis en ervaring heeft op het gebied van informatiebeveiliging en op dit terrein een adviserende en coördinerende rol kan vervullen. De beveiligingsbeheerder is verantwoordelijk voor: voorbereiding implementatie van het beveiligingsbeleid en -plan; rapportage (per jaar) over de implementatie aan de portefeuillehouder en het college van burgemeester en wethouders; rapportage van beveiligingsincidenten; het beheer en toezicht op de naleving van de beveiligingsprocedures; het minstens eenmaal per jaar verzorgen van het geven van voorlichting en instructie aan medewerkers door middel van toetsing van de opgestelde beveiligingsprocedures in de praktijk; het introduceren en bekendmaken van nieuwe medewerkers met de beveiligingsprocedures. De beveiligingsbeheerder verstrekt daarnaast gevraagd en ongevraagd adviezen om te komen tot het gewenste beveiligingsniveau. De beveiligingsbeheerder is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de maatregelen en procedures die voortkomen uit het Informatiebeveiligingsplan BRP. De beveiligingsbeheerder rapporteert hierover periodiek (minimaal eens per jaar) aan de directie en de burgemeester. In het Informatiebeveiligingsplan BRP zijn onder andere de volgende onderdelen opgenomen: relevante gemeentelijke regelgeving; een risico- en maatregelenanalyse; het informatiebeveiligingsbeleid; een activiteitenplan voor te nemen maatregelen en uit te voeren controles en onderzoeken op het gebied van informatiebeveiliging; alle beheerprocedures voor de BRP die aansluiten bij de zelfevaluatie. Artikel 9 regelt de verantwoordelijkheid van de beveiligingsbeheerder ten aanzien van de beperkte toegang tot de BRP die wordt verleend aan derden. Artikel 10 lid a regelt het toezicht op zowel de implementatie als naleving van de interne en de wettelijk bepaalde beveiligingsvoorschriften. Artikel 10 lid b geeft de beveiligingsbeheerder de bevoegdheid te adviseren aan de beheerder van de BRP over beveiligingsvoorschriften uit de Wet BRP, het Informatiebeveiligingsplan en de Wet bescherming persoonsgegevens. D De toelichting bij paragraaf 4 komt te luiden: Paragraaf 4 Het privacybeheer De BRP is een registratie van personen waarop onder normale omstandigheden de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing zou zijn. De Wet BRP kent echter een eigen stelsel van priva- 6

7 cybescherming. Het college van burgemeester en wethouders heeft als verantwoordelijke van de BRP te zorgen voor een zorgvuldige gegevensverstrekking. Veel van de dagelijkse verstrekkingen zijn gebaseerd op bepalingen als genoemd in de Wet BRP. Verstrekkingen aan bij gemeentelijke verordening aangewezen derden en overheidsorganen die een orgaan zijn van de gemeente zijn geregeld in de Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Rotterdam 2014 en de beheerregeling basisregistratie personen Rotterdam De clustersecretaris van het cluster Dienstverlening is privacybeheerder. De privacybeheerder is verantwoordelijk voor het geheel van activiteiten gericht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de ingeschrevenen bij het verzamelen en het verwerken van gegevens en de informatievoorziening. Ten behoeve van het toezicht op de naleving van de privacyvoorschriften is er een regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen en een beheerregeling basisregistratie personen. Op basis hiervan zijn de systematische verstrekkingen aan overheidsorganen die een orgaan zijn van de gemeente, de toegang van die bestuursorganen tot de BRP en de verbanden tussen de BRP en andere gegevensverzamelingen en -verstrekkingen aan bij gemeentelijke verordening aangewezen derden geregeld. Artikel 12 legt de verantwoordelijkheid voor het verschaffen van beperkte toegang aan derden op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens door een overheidsorgaan dat een orgaan is van een gemeente expliciet bij de privacybeheerder. De toegang strekt zich slechts uit tot die gegevens die de derden nodig hebben om het beoogde doel te bereiken. Voor nadere uitwerking van het doel wordt verwezen naar de regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Rotterdam De privacybeheerder wordt als gevolg van de wijziging tevens verantwoordelijk geacht voor het toezicht op de implementatie en naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens door hetzelfde overheidsorgaan dat een orgaan is van de gemeente. Dit is nodig om de privacybeheerder in staat te stellen de zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens uit de BRP in de relatie met het overheidsorgaan dat een orgaan is van de gemeente en derden te kunnen beheersen. Er wordt door de privacybeheerder tevens toezicht gehouden op de behandeling van de rechten die belanghebbenden op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens hebben. Artikel 13 bepaalt de bevoegdheid tot het geven van aanwijzingen en advies. Artikel 14 geeft de privacybeheerder de taak toezicht te hebben op de afhandeling van verzoeken om verstrekkingsbeperking van gegevens alsmede de afhandeling van verzoeken van de burger om inzage in de geregistreerde gegevens, de verstrekte gegevens (protocollering) en de gegevensverwerking. De privacybeheerder is inhoudelijk verantwoordelijk voor de jaarlijkse publicatie in dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen over het recht op verstrekkingsbeperking voor ingeschrevenen. Artikel 15 regelt de betrokkenheid van de privacybeheerder inzake beslissingen waarbij bescherming van de persoonlijke levenssfeer van belanghebbenden een rol speelt. E De toelichting bij paragraaf 6 komt te luiden: Paragraaf 6 De gegevensverwerking Gegevensverwerking is geen beheertaak, maar een uitvoerende functie. Voor een goed beheer van de BRP is deze functie echter onontbeerlijk. De gegevensverwerkers zijn de medewerkers die de dagelijkse uitvoeringsprocedures toepassen. Verwerkers zijn de medewerkers die op grond van artikel 3 zijn aangewezen als verwerker van gegevens. De gegevens die door de gegevensverwerkers worden verwerkt zijn ontleend aan betreffende aangifteformulieren en brondocumenten. Deze gegevens worden op voorgeschreven wijze door middel van de daartoe bestemde gemeentelijke voorziening opgenomen in het gegevensbestand. Voor een goed beheer van de BRP is het noodzakelijk dat de brondocumenten goed worden gearchiveerd. Artikel 21 verwijst in lid a naar de Wet BRP, het Logisch Ontwerp (LO) en de Handleiding Uitvoeringsprocedures (HUP). Het artikel geeft de gegevensverwerkers onder andere de opdracht tot juiste, volledige, nauwkeurige en actuele verwerkingen. Tevens wordt de opdracht gegeven tot het toetsen, verzamelen en archiveren van brondocumenten en het doen van kennisgevingen. F De toelichting bij paragraaf 7 komt te luiden: Paragraaf 7 Het applicatiebeheer De applicatiebeheerder is verantwoordelijk voor het geheel van activiteiten gericht op het ondersteunen van de gemeentelijke voorziening en de waarborging van continuïteit aan de gebruikerszijde van de 7

8 informatievoorziening. De leverancier van de BRP-applicatie heeft de regelgeving op het BRP-gebied verwerkt in de programmatuur. Na plaatsing van nieuwe versies zorgt de applicatiebeheerder ervoor dat de gebruikers op de hoogte worden gebracht van de wijzigingen die consequenties hebben voor de uitvoering van procedures. Bij Publiekszaken worden bepaalde taken van applicatiebeheer in samenspraak met de Rotterdamse Service Organisatie uitgevoerd. Artikel 22 geeft een opsomming van verplichtingen die direct voortvloeien uit wet- en regelgeving, welke worden opgedragen aan de applicatiebeheerder. Artikel 23 geeft de applicatiebeheerder de bevoegdheid aanwijzingen te geven. Artikel 24 regelt de bevoegdheid van de applicatiebeheerder om autorisaties toe te kennen aan zowel de gegevensverwerkers als de overheidsorganen die een orgaan zijn van de gemeente en de derden die op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens beperkte toegang hebben tot de basisregistratie personen. Artikel 25 regelt de adviserende rol (aan de informatiebeheerder of systeembeheerder) in geval van uitwijk en installatie van nieuwe of gewijzigde toepassingen van de gemeentelijke voorziening. Artikel IV Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na de dagtekening van het Gemeenteblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 6 januari Aldus vastgesteld in de vergadering van 16 september De secretaris, Ph.F.M. Raets De burgemeester, A. Aboutaleb 8

9 Dit gemeenteblad 2014, nummer 110, ligt op werkdagen van 8.30 tot uur ter inzage bij het Kenniscentrum Bestuursdienst Rotterdam (KBR), locatie Stadswinkel Centrum, Coolsingel 40 (zijde Doelwater, tegenover hoofdbureau politie) (Zie ook: Regelgeving of Gemeentebladen chronologisch) 9

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal; Beheerregeling basisregistratie personen Stadskanaal 2015college *Z0038C32CA4* Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal; overwegende dat het noodzakelijk is de hoofdlijnen van het beheer

Nadere informatie

Preview. Beheerregeling Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens

Preview. Beheerregeling Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens Preview Beheerregeling Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens Wordt na goedkeuring van de wet BRP vervangen door Beheerregeling Basisregistratie Personen Gemeentelijk Efficiency Adviesbureau

Nadere informatie

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; besluit vast te stellen de navolgende Beheerregeling

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN GBA-Beheerregeling Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek, Gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Besluit: vast te stellen de navolgende beheerregeling

Nadere informatie

Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie gemeente Coevorden

Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie gemeente Coevorden Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie gemeente Coevorden Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie

Nadere informatie

Beheerregeling gemeentelijke Basisregistratie Personen 1

Beheerregeling gemeentelijke Basisregistratie Personen 1 Beheerregeling gemeentelijke Basisregistratie Personen 1 Burgemeester en wethouders van de gemeente De Bilt, Gelet op de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Wet bescherming persoonsgegevens

Nadere informatie

Regeling Beheer en Toezicht basisregistratie persoongegevens Gemeente Roosendaal 2014

Regeling Beheer en Toezicht basisregistratie persoongegevens Gemeente Roosendaal 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roosendaal. Nr. 56170 10 oktober 2014 Regeling Beheer en Toezicht basisregistratie persoongegevens Gemeente Roosendaal 2014 Burgemeester en wethouders van de

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN GBA-beheerregeling Burgemeester en wethouders van de gemeente Menaldumadeel, Gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Besluit: Vast te stellen de navolgende beheerregeling

Nadere informatie

BESLUIT. Vast te stellen de navolgende beheerregeling basisregistratie personen gemeente Voorst 2014:

BESLUIT. Vast te stellen de navolgende beheerregeling basisregistratie personen gemeente Voorst 2014: Gemeenteblad 526 Beheerregeling basisregistratie personen gemeente Voorst 2014 Burgemeester en wethouders van de gemeente Voorst, Gelet op de Wet basisregistratie personen; BESLUIT Vast te stellen de navolgende

Nadere informatie

Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens gemeente Vlagtwedde

Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens gemeente Vlagtwedde Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens gemeente Vlagtwedde Deze regeling is in werking getreden op 12-11-2009. Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen Burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast; Gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Besluiten: Vast te stellen de navolgende beheersregeling gemeentelijke

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 516

GEMEENTEBLAD. Nr. 516 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Noordoostpolder. Nr. 516 2 januari 2015 Regeling Beheer en Toezicht BRP Noordoostpolder 2014 Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder, Gelet

Nadere informatie

1.1 Beheerregeling BRP

1.1 Beheerregeling BRP 1.1 Beheerregeling BRP HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Deze regeling verstaat onder: de Wet: de Wet Basisregistratie persoonsgegevens (Wet BRP). bevroren bevolkingsregister: de registers die

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 82293. Beheerregeling BRP 2015. 8 september 2015. Officiële uitgave van gemeente Noordwijk.

GEMEENTEBLAD. Nr. 82293. Beheerregeling BRP 2015. 8 september 2015. Officiële uitgave van gemeente Noordwijk. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Noordwijk. Nr. 82293 8 september 2015 Beheerregeling BRP 2015 Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk; overwegende dat: - het noodzakelijk

Nadere informatie

BEHEERREGELING BASISREGISTRATIE PERSONEN DEN HAAG Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag,

BEHEERREGELING BASISREGISTRATIE PERSONEN DEN HAAG Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, RIS297867 BEHEERREGELING BASISREGISTRATIE PERSONEN DEN HAAG 2017 Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, gelet op: - de Wet basisregistratie personen; - het Besluit basisregistratie personen;

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN Burgemeester en wethouders van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, Gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Besluit: Vast te stellen de navolgende beheerregeling gemeentelijke

Nadere informatie

Bijlagen: 1. Verordening

Bijlagen: 1. Verordening ; '-3 ' 03 & 8R IJJ!JJ ' 2 I gemeente Oosterhout Datum: 27maart2009 Nummer raadsno Onderwerp: Vaststellen verordening GBA. xi IK/o 3 J NOTA VOOR DE RAAD w Portefeuillehouder: urgemeester f Bijlagen: 1.

Nadere informatie

Beheerregeling GBA. Aanhef

Beheerregeling GBA. Aanhef Beheerregeling GBA + bijlage.doc Gemeente Ferwerderadiel Beheerregeling GBA Aanhef In oktober 1994 is de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) ingevoerd in Nederland. Bij de invoering

Nadere informatie

Regeling beheer basisregistratie personen Gemeente Hoorn. Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen Gemeente Hoorn (Regeling beheer BRP)

Regeling beheer basisregistratie personen Gemeente Hoorn. Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen Gemeente Hoorn (Regeling beheer BRP) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hoorn. Nr. 59180 23 oktober 2014 Regeling beheer basisregistratie personen Gemeente Hoorn Zaaknummer: 1075273 Burgemeester en wethouders van de Gemeente Hoorn,

Nadere informatie

Beheerregeling gemeentelijke basisregistratie personen gemeente

Beheerregeling gemeentelijke basisregistratie personen gemeente Beheerregeling gemeentelijke basisregistratie personen gemeente Lelystad Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling Beheerregeling

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in de artikelen 1.10 en 1.11 van de Wet basisregistratie personen en het Logisch Ontwerp GBA;

gelet op het bepaalde in de artikelen 1.10 en 1.11 van de Wet basisregistratie personen en het Logisch Ontwerp GBA; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Breda. Nr. 154513 10 november 2016 Beheerregeling voor de gemeentelijke basisregistratie personen Breda 2016 Het college van burgemeester en wethouders van Breda;

Nadere informatie

Gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

Gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Bijlage Beheerregeling GBA GBA-Beheerregeling Burgemeester en wethouders van de gemeente Menterwolde, Gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Besluit: Vast te

Nadere informatie

GBA-beheerregeling 2007

GBA-beheerregeling 2007 GBA-beheerregeling 2007 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling GBA-beheerregeling 2007 Citeertitel GBA-beheerregeling Lelystad

Nadere informatie

Beheerregeling Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Beheerregeling Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Beheerregeling Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is

Nadere informatie

BEHEERREGELING BASISREGISTRATIE PERSONEN (BRP)

BEHEERREGELING BASISREGISTRATIE PERSONEN (BRP) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zaanstad. Nr. 35060 22 april 2015 BEHEERREGELING BASISREGISTRATIE PERSONEN (BRP) HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

Gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Bijlage Beheerregeling GBA GBA-Beheerregeling Burgemeester en wethouders van de gemeente Oosterhout, Gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Besluit: Vast te stellen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Aanwijzen functionarissen

Hoofdstuk 1 Aanwijzen functionarissen Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op de Wet basisregistratie personen; Wet bescherming persoonsgegevens; besluiten vast te stellen

Nadere informatie

Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA)

Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) h gemeente Hardinxveld-Giessendam Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) gemeente Hardinxveld-Giessendam Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Deze regeling verstaat

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Gemeente Hillegom Burgemeester en wethouders van de gemeente Hillegom; gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; b e s l u i t e n : vast te stellen de navolgende:

Nadere informatie

Naam Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen gemeente Nijmegen (2014)

Naam Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen gemeente Nijmegen (2014) Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2014 / 078 Naam Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen gemeente Nijmegen (2014) Publicatiedatum 7 oktober 2014 Opmerkingen - Vaststelling van het reglement

Nadere informatie

Beheerregeling voor de gemeentelijke basisadministratie

Beheerregeling voor de gemeentelijke basisadministratie College Onderwerp: V20100167 Beheerregeling voor de gemeentelijke basisadministratie Collegevoorstel Inleiding: Ingevolge de Wet Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (artikel 14 lid 1) dient

Nadere informatie

Gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

Gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Beheerregeling GBA GBA-Beheerregeling Burgemeester en wethouders van de gemeente Staphorst, Gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Besluit: Vast te stellen de

Nadere informatie

Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen gemeente Overbetuwe 2014

Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen gemeente Overbetuwe 2014 Onderwerp: Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen gemeente Overbetuwe 2014 Ons kenmerk: 14BWB00065 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op de Wet basisregistratie

Nadere informatie

Beheerregeling Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Beheerregeling Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; besluiten: vast te stellen de volgende Beheerregeling Gemeentelijke

Nadere informatie

Beheerregeling gemeentelijke Basisregistratie Personen 1

Beheerregeling gemeentelijke Basisregistratie Personen 1 Beheerregeling gemeentelijke Basisregistratie Personen 1 Burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen, Gelet op de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Wet bescherming persoonsgegevens

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Gemeente Wijk bij Duurstede Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede; overwegende dat: - het noodzakelijk is de hoofdlijnen van het beheer van de gemeentelijke basisregistratie

Nadere informatie

Gemeente Zeist - Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen

Gemeente Zeist - Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zeist. Nr. 6238 22 januari 2015 Gemeente Zeist - Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen R egeling beheer en toezicht b asisregistratie p ersonen

Nadere informatie

Onderwerp: Regeling beheer en toezicht Basisregistratie personen gemeente Zutphen 2016

Onderwerp: Regeling beheer en toezicht Basisregistratie personen gemeente Zutphen 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zutphen. Nr. 114757 24 augustus 2016 Onderwerp: Regeling beheer en toezicht Basisregistratie personen gemeente Zutphen 2016 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Het

Nadere informatie

RV.ID.14.tk.002 Beheerregeling BRP def

RV.ID.14.tk.002 Beheerregeling BRP def Beheerregeling BRP Algemeen Op grond van de Wet basisregistratie personen (wet BRP) is het college niet verplicht om een beheerregeling op te stellen. Uit het oogpunt van eenheid van persoonsinformatie-

Nadere informatie

Toelichting op de Regeling Beheer en Toezicht BRP

Toelichting op de Regeling Beheer en Toezicht BRP Toelichting op de Regeling Beheer en Toezicht BRP pagina 1 van 18 Inhoud TOELICHTING OP REGELING BEHEER EN TOEZICHT BRP... 3 INLEIDING... 3 BEHEER ÉN TOEZICHT... 4 VERDELING BEHEER- EN TOEZICHTROLLEN...

Nadere informatie

beheerregeling gemeentelijke basisregistratie personen gemeente Zaltbommel

beheerregeling gemeentelijke basisregistratie personen gemeente Zaltbommel Beheerregeling gemeentelijke basisregistratie personen gemeente Zaltbommel Algemene informatie Gegevens van de regeling Bestuursorgaan dat regeling vaststelde burgemeester en wethouders van Zaltbommel

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vaststellen Beheerregeling gemeentelijke basisregistratie personen gemeente Nijmegen Programma / Programmanummer Dienstverlening & Burgerzaken / 1011 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR104991_1. Beheerregeling BRP. Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN

CVDR. Nr. CVDR104991_1. Beheerregeling BRP. Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN CVDR Officiële uitgave van Maastricht. Nr. CVDR104991_1 17 maart 2017 Beheerregeling BRP Burgemeester en wethouders van de gemeente, Gelet op de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Wet

Nadere informatie

Toelichting op de Regeling Beheer en Toezicht BRP

Toelichting op de Regeling Beheer en Toezicht BRP Toelichting op de Regeling Beheer en Toezicht BRP Versie : 0.1 Status : definitief Auteur : mevrouw D.A. van den Brink/ Mevrouw G.W. van de Waal-Jansen Datum : 22 september 2014 BMC Implementatie Inhoud

Nadere informatie

Beheerregeling voor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Beheerregeling voor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Beheerregeling voor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Geconsolideerde tekst van de regeling Burgemeester en wethouders van de gemeente Breda; gelet op het bepaalde in artikel 14, lid

Nadere informatie

Reglement voor de gemeentelijke Bevolkingsadministratie Den Haag 2016

Reglement voor de gemeentelijke Bevolkingsadministratie Den Haag 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente 's-gravenhage. Nr. 182774 22 december 2016 Reglement voor de gemeentelijke Bevolkingsadministratie Den Haag 2016 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,

Nadere informatie

Regeling beheer en toezicht Basisregistratie personen

Regeling beheer en toezicht Basisregistratie personen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Enkhuizen. Nr. 93755 9 oktober 2015 Regeling beheer en toezicht Basisregistratie personen Sinds 1 januari 2010 geldt voor de hele overheid, en dus ook binnen

Nadere informatie

UťUťťruniĵic\ iníļ wia-.rwm' ÌvnaìtMourdelijkiinĮvn t n. Figuur 1: Distributie BRP-gegevens

UťUťťruniĵic\ iníļ wia-.rwm' ÌvnaìtMourdelijkiinĮvn t n. Figuur 1: Distributie BRP-gegevens Toelichting op regeling beheer en toezicht BRP Inleiding Sinds 1 januari 2010 geldt voor de hele overheid, en dus ook binnen gemeenten, de verplichting om bij de uitvoering van taken gebruik te maken van

Nadere informatie

Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen (BRP) Maasdriel 2014

Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen (BRP) Maasdriel 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maasdriel. Nr. 60067 27 oktober 2014 Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen (BRP) Maasdriel 2014 Burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdriel,

Nadere informatie

Privacyreglement GBA gemeente Rijssen-Holten 2013

Privacyreglement GBA gemeente Rijssen-Holten 2013 CVDR Officiële uitgave van Rijssen-Holten. Nr. CVDR296685_1 16 november 2017 Privacyreglement GBA gemeente Rijssen-Holten 2013 Burgemeester en wethouders van de gemeente Rijssen-Holten; gelet op de Wet

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 16426. Regeling Beheer en Toezicht BRP. Hoofdstuk 1 Aanwijzen functionarissen

GEMEENTEBLAD. Nr. 16426. Regeling Beheer en Toezicht BRP. Hoofdstuk 1 Aanwijzen functionarissen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Alphen aan den Rijn. Nr. 16426 26 februari 2015 Regeling Beheer en Toezicht BRP Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn, Gelet op de Wet

Nadere informatie

Toelichting op de Regeling Beheer en Toezicht basisregistratie personen (BRP)

Toelichting op de Regeling Beheer en Toezicht basisregistratie personen (BRP) Toelichting op de Regeling Beheer en Toezicht basisregistratie personen (BRP) Versie : 1.0 Status : definitief Datum : 2 september 2014 BMC Implementatie pagina 1 van 18 Inhoud TOELICHTING OP REGELING

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Aanwijzen functionarissen

Hoofdstuk 1 Aanwijzen functionarissen Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen Burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarderadeel, Gelet op de Wet basisregistratie personen; Wet bescherming persoonsgegevens. Besluiten:

Nadere informatie

Toelichting bij de (VNG-) Voorbeeldregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Toelichting bij de (VNG-) Voorbeeldregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Toelichting bij de (VNG-) Voorbeeldregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Inleiding Ingevolge de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Wet GBA) is iedere gemeente verplicht

Nadere informatie

Beheerregeling gemeentelijke Basisregistratie Personen

Beheerregeling gemeentelijke Basisregistratie Personen Beheerregeling gemeentelijke Basisregistratie Personen Burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld, Gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en de Wet bescherming

Nadere informatie

Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen

Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Epe. Nr. 162301 22 november 2016 Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen Burgemeester en wethouders van de gemeente Epe, Gelet op de Wet basisregistratie

Nadere informatie

Privacyreglement voor de gemeentelijke basisregistratie personen van de

Privacyreglement voor de gemeentelijke basisregistratie personen van de Privacyreglement voor de gemeentelijke basisregistratie personen van de gemeente Zaltbommel Algemene informatie Gegevens van de regeling Bestuursorgaan dat regeling vaststelde burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Beheerregeling BRP 2015

Beheerregeling BRP 2015 Beheerregeling BRP 2015 Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk; overwegende dat: - het noodzakelijk is de hoofdlijnen van het beheer van de gemeentelijke basisregistratie

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 februari 2010, nr. 302;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 februari 2010, nr. 302; Gemeentestukken: 2010-302 De raad van de gemeente Ridderkerk; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 februari 2010, nr. 302; gelet op de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacyreglement BPR gemeente Coevorden

Privacyreglement BPR gemeente Coevorden Privacyreglement BPR gemeente Coevorden Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

gezien het voorstel van de afdeling Burgerzaken en Belastingen van 24 mei 2005 registratienummer ;

gezien het voorstel van de afdeling Burgerzaken en Belastingen van 24 mei 2005 registratienummer ; B & W b e s l u i t Nummer : Afdeling: Burgerzaken en Belastingen Datum : Onderwerp : Beheerregeling GBA Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland; gezien het voorstel van de afdeling Burgerzaken

Nadere informatie

Toelichting op de Regeling Beheer en Toezicht BRP

Toelichting op de Regeling Beheer en Toezicht BRP Toelichting op de Regeling Beheer en Toezicht BRP Versie : 5.0 Status : definitief Auteur : mevrouw G.J. van Amersfoort / de heer H.M. Dieperink Datum 02-09-2015 BMC Implementatie pagina 1 van 17 Inhoud

Nadere informatie

Artikel 3 De informatiebeheerder beheert de gemeentelijke voorziening, de levering aan het gegevensmagazijn en het autorisatiebesluit.

Artikel 3 De informatiebeheerder beheert de gemeentelijke voorziening, de levering aan het gegevensmagazijn en het autorisatiebesluit. CVDR Officiële uitgave van Almelo. Nr. CVDR376092_1 3 juni 2016 regeling beheer en toezicht basisregistratie personen gemeente Almelo kenmerk: BenW - 1504348 Burgemeester en Wethouders van Almelo: Gelet

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Risico's. Procedure. Voorgenomen besluit Zaaknummer AVGWVS06

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Risico's. Procedure. Voorgenomen besluit Zaaknummer AVGWVS06 000192517Zaaknummer AVGWVS06 Onderwerp Verordening Basisregistratie Personen Raadsvoorstel Inleiding Met ingang van 1 januari 2010 dienen op grond van artikel 96, lid 1 van de Wet GBA, de binnengemeentelijke

Nadere informatie

Verordening gemeentelijke basisregistratie personen gemeente Sint Anthonis 2012.

Verordening gemeentelijke basisregistratie personen gemeente Sint Anthonis 2012. Verordening gemeentelijke basisregistratie personen gemeente Sint Anthonis 2012. De Raad van de gemeente Sint Anthonis; gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 7 februari

Nadere informatie

Regeling Beheer en Toezicht Basisregistratie personen gemeente Lelystad 2015

Regeling Beheer en Toezicht Basisregistratie personen gemeente Lelystad 2015 gemeente Lelystad 2015 Collegebesluit Nummer: 150023577 Het college van de gemeente Lelystad, BESLUIT: De Regeling Beheer en Toezicht Basisregistratie personen gemeente Lelystad 2015 vast te stellen onder

Nadere informatie

Oplegnotitie (GBA-verordening 2012) Gemeenteblad 2011 nr.100

Oplegnotitie (GBA-verordening 2012) Gemeenteblad 2011 nr.100 Oplegnotitie (GBA-verordening 2012) Gemeenteblad 2011 nr.100 Rol van de raad De raad krijgt dit raadsvoorstel voorgelegd om - kaders te stellen de raad geeft de grenzen aan waarbinnen het college het beleid

Nadere informatie

NOTA VOOR DE RAAD BI < -3 NEE BI. gemeente QoSterhOUt

NOTA VOOR DE RAAD BI < -3 NEE BI. gemeente QoSterhOUt O -O O ç* BI. plan. datum O i İl - CXI zaak nr. NEE < -3 ouwel * verti WW BI.0120073 gemeente QoSterhOUt NOTA VOOR DE RAAD Datum: 21 september 2012 Nummer raadsnota: Bl.0120073 Onderwerp: Verordening gemeentelijke

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2003 nr. 120

GEMEENTEBLAD 2003 nr. 120 GEMEENTEBLAD 2003 nr. 120 Burgemeester en wethouders van de gemeente Maassluis; gelet op het bepaalde in artikel 14, lid 1 van de Wet Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens; besluiten: vast

Nadere informatie

b e s l u i t : Verordening Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Barneveld.

b e s l u i t : Verordening Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Barneveld. Nr: 08-68 De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 08-68; gelet op artikel 62 lid 4,artikel 96 eerste lid en artikel 100 eerste lid van de wet gemeentelijke

Nadere informatie

Regeling beheer en toezicht BRP

Regeling beheer en toezicht BRP Regeling beheer en toezicht BRP Inhoudsopgave Inleiding... 3 Beheer en toezicht... 3 Verdeling beheer- en toezichtrollen... 4 Beveiligingsbeheer en beveiligingscontrol... 4 Privacybeheer... 4 Leeswijzer...

Nadere informatie

Beheersregeling GBA gemeente Wijk bij

Beheersregeling GBA gemeente Wijk bij Beheersregeling GBA gemeente Wijk bij Duurstede Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie: Officiële naam regeling: Citeertitel: Vastgesteld door: Onderwerp: Deze versie is geldig tot(als de vervaldatum

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Aanwijzen functionarissen

Hoofdstuk 1 Aanwijzen functionarissen Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen Burgemeester en wethouders van de gemeente het Bildt, Gelet op de Wet basisregistratie personen; Wet bescherming persoonsgegevens. Besluiten: Vast

Nadere informatie

Toelichting op regeling beheer en toezicht BRP

Toelichting op regeling beheer en toezicht BRP Toelichting op regeling beheer en toezicht BRP Inleiding Sinds 1 januari 2010 geldt voor de hele overheid, en dus ook binnen gemeenten, de verplichting om bij de uitvoering van taken gebruik te maken van

Nadere informatie

burgemeester A.G.J. (Ton) Strien

burgemeester A.G.J. (Ton) Strien Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 21 mei 2012 9 2012/24 burgemeester A.G.J. (Ton) Strien Kenmerk 12.011790

Nadere informatie

Bijlagen 2011 Agendapunt: 12 6 september 2011 nr. 33/2

Bijlagen 2011 Agendapunt: 12 6 september 2011 nr. 33/2 Bijlagen 2011 Agendapunt: 12 6 september 2011 nr. 33/2 reg.nr. INT-11-00479 Voorstel tot het vaststellen van de Verordening gemeentelijke basisregistratie personen 2011 en tot het intrekken van de Verordening

Nadere informatie

Geregistreerd agendapunt

Geregistreerd agendapunt Geregistreerd agendapunt Orgaan: bw Burgemeesters en wethouders Agenda datum: 22/07/2014 Agenda notitie: Soort agendapunt: Agendapunt Agendapunt: 14.000483 AGP Volgnr: Onderwerp: Categorie code: Vertrouwelijkheid:

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam van 12 april 2011, registratienummer ; raadsstuk ;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam van 12 april 2011, registratienummer ; raadsstuk ; Archiefverordening Rotterdam 2011 De raad van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam van 12 april 2011, registratienummer 578475; raadsstuk

Nadere informatie

BEHEER- EN PRIVACYVERORDENING GEMEENTELIJKE BASISADMINISTRATIE PERSOONSGEGEVENS 2010

BEHEER- EN PRIVACYVERORDENING GEMEENTELIJKE BASISADMINISTRATIE PERSOONSGEGEVENS 2010 BEHEER- EN PRIVACYVERORDENING GEMEENTELIJKE BASISADMINISTRATIE PERSOONSGEGEVENS 2010 Vastgesteld in de raad van 26 januari 2010 Inwerkingtreding: 1 januari 2010 1 Nr. 2009-070 Houten, 24 november 2009.

Nadere informatie

Onderwerp Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein

Onderwerp Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 21 Agendering x Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie

Nadere informatie

Inzet van middelen Er zijn geen financiële en/of personele consequenties verbonden aan dit voorstel.

Inzet van middelen Er zijn geen financiële en/of personele consequenties verbonden aan dit voorstel. Zaaknummer 00435382 Onderwerp AVG Regeling Beheer en Toezicht BRP 2015 Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis Sinds 1 januari 2010 geldt voor de gehele overheid (en dus ook voor gemeenten) de verplichting

Nadere informatie

Toelichting. Beheerregeling GBA. Inleiding

Toelichting. Beheerregeling GBA. Inleiding Toelichting Beheerregeling GBA Inleiding Een belangrijk uitgangspunt bij de opzet van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) is de maximale autonomie van gemeenten bij de uitvoering

Nadere informatie

Gelet op artikel : 10 en 06 wet Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA)

Gelet op artikel : 10 en 06 wet Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Cranendonck d.d. 3 november 2009 (met registratienummer 2010 002.2) Gelet op artikel

Nadere informatie

RIS123603_15-feb-2005 Gemeente Den Haag

RIS123603_15-feb-2005 Gemeente Den Haag RIS123603_15-feb-2005 Gemeente Den Haag Ons kenmerk BBZ/2004.19 RIS 123603 REGLEMENT VOOR DE HAAGSE BEVOLKINGSADMINISTRATIE HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, gelet op de Wet gemeentelijke basisadministratie

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Regeling beheer en toezicht Basisregistratie Personen

GEMEENTEBLAD. Regeling beheer en toezicht Basisregistratie Personen Regeling beheer en toezicht Basisregistratie Personen Burgemeester en wethouders van de Gemeente Houten, Gelet op de: Wet Basisregistratie Personen. Wet bescherming persoonsgegevens. Besluiten: vast te

Nadere informatie

REGELING BEVOEGDHEDEN BASISREGISTRATIE PERSONEN TEN BOER

REGELING BEVOEGDHEDEN BASISREGISTRATIE PERSONEN TEN BOER GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Ten Boer. Nr. 4842 19 januari 2015 REGELING BEVOEGDHEDEN BASISREGISTRATIE PERSONEN TEN BOER Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen Deze

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst GBA tussen enerzijds de gemeente Simpelveld en anderzijds <Leverancier>

Bewerkersovereenkomst GBA tussen enerzijds de gemeente Simpelveld en anderzijds <Leverancier> Bewerkersovereenkomst GBA tussen enerzijds de gemeente Simpelveld en anderzijds Plaats : Organisatie : Datum : Status : Definitief Versie : 1.0 1 De ondergetekenden:

Nadere informatie

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Son en Breugel, van

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Son en Breugel, van Verordening "Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens" De Raad van de gemeente Son en Breugel; Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Son en Breugel, van gelet

Nadere informatie

Onderwerp Vaststellen Verordening basisregistratie personen Tytsjerksteradiel 2014

Onderwerp Vaststellen Verordening basisregistratie personen Tytsjerksteradiel 2014 Raadsvoorstel Vergadering : 20 november 2014 Agendapunt : 17 Status : Besluitvormend Programma : (1) Algemeen Bestuur Portefeuillehouder : E.J. ter Keurs Behandelend ambt. : Tjeerd Tjepkema E-mail : ttjepkema@t-diel.nl

Nadere informatie

Met terugwerkende kracht vaststellen: Verordening en Reglement basisregistratie personen (brp) en de Regeling Beheer & Toezicht brp

Met terugwerkende kracht vaststellen: Verordening en Reglement basisregistratie personen (brp) en de Regeling Beheer & Toezicht brp Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Met terugwerkende kracht vaststellen: Verordening en Reglement basisregistratie personen (brp) en de Regeling Beheer & Toezicht brp Programma / Programmanummer Dienstverlening

Nadere informatie

Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA)

Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) CVDR Officiële uitgave van Eemsmond. Nr. CVDR58178_1 11 oktober 2016 Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) Burgemeester en wethouders van de gemeente Eemsmond; Gelet op

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 25 maart 2014, 2014-0000179427, heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verzocht om de selectieverstrekking van gegevens als bedoeld in artikel 37, eerste lid,

Nadere informatie

Regeling Beheer en Toezicht BRP

Regeling Beheer en Toezicht BRP Regeling Beheer en Toezicht BRP Versie : 1 Status : vastgesteld Auteur : mevrouw A.J.A. Gloudemans, BMC Implementatie Datum : 22 september 2015 Inhoud TOELICHTING OP REGELING BEHEER EN TOEZICHT BRP...

Nadere informatie

= = Raadsvergadering d.d. 23 september 2013 Agendanr.. No.ZA /DV , afdeling Publiekszaken.

= = Raadsvergadering d.d. 23 september 2013 Agendanr.. No.ZA /DV , afdeling Publiekszaken. = = Raadsvergadering d.d. 23 september 2013 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-29600/DV.14-382, afdeling Publiekszaken. Sellingen, 11 september 2014 Onderwerp: Verordening Basisregistratie Personen (BRP)

Nadere informatie

1.1 Wet basisregistratie personen

1.1 Wet basisregistratie personen 1. WET BRP 15 1.1 Wet basisregistratie personen Wet van 3 juli 2013 houdende nieuwe regels voor een basisregistratie personen, Stb. 2012, 666, zoals laatstelijk gewijzigd op 8 oktober 2014, Stb. 2013,

Nadere informatie

Wijziging Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rotterdam 2012

Wijziging Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rotterdam 2012 Wijziging Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rotterdam 2012 Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Rotterdam, elk voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen

Nadere informatie

Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: 8-7-2014 B en W-besluit nr.: 14.0613 Naam programma: Bestuur en Dienstverlening Onderwerp: Vaststellen Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen

Nadere informatie

basisadministratie persoonsgegevens Eindhoven 2ooz

basisadministratie persoonsgegevens Eindhoven 2ooz gemeente Eindhoven Dienst Algemene en Publiekszaken Raadsbijlage nummer 49 Inboeknummer osmoooo6o Beslisdatum BTW ss februari 2002 Dossiernummer 209.105 Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van de

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR van VAALS

GEMEENTEBESTUUR van VAALS GEMEENTEBESTUUR van VAALS Kenmerk: mm 040206 Nr.: Onderwerp: Privacyverordening voor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens De Raad der gemeente Vaals Gelet op de Wet Gemeentelijke Basisadministratie

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 10.1

RAADSVOORSTEL Agendanummer 10.1 RAADSVOORSTEL Agendanummer 10.1 Raadsvergadering van 3 juli 2008 Onderwerp: Raadsvoorstel tot het wijzigen van de verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Moerdijk Verantwoordelijke

Nadere informatie