Beheerregeling voor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beheerregeling voor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens"

Transcriptie

1 Beheerregeling voor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Geconsolideerde tekst van de regeling Burgemeester en wethouders van de gemeente Breda; gelet op het bepaalde in artikel 14, lid 1 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; BESLUITEN: In te trekken de op 17 juni 2003 vastgestelde Beheerregeling voor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; vast te stellen de volgende Beheerregeling voor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens. Hoofdstuk 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen Deze regeling verstaat onder: 1. de wet: de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Stb. 1994, 494 laatstelijk gewijzigd bij Stb. 2001,180); 2. verordening: de Verordening voor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Breda, vastgesteld bij raadsbesluit van 30 mei 2002; 3. aangehaakt gegeven: het gegeven dat in de bevolkingsadministratie is opgenomen anders dan ter uitvoering van de wet; 4. applicatiebeheer: het geheel van activiteiten gericht op het onderhouden en ondersteunen van het toepassingssysteem en de waarborging van de continuïteit aan de gebruikerszijde van de informatievoorziening; 5. autorisatie: het binnen de toepassingsprogrammatuur toekennen van het niveau van gebruikersmogelijkheden aan een persoon of het binnen de toepassingsprogrammatuur toekennen van het niveau van gegevensverstrekking aan afnemers en derden; 6. back-up: kopie van gegevensbestanden opgeslagen op een ander medium dan de originele gegevensbestanden; 7. beveiligingsbeheer : het geheel van activiteiten die gericht zijn het meten van resultaten en rapporteren aan het college van burgemeester en wethouders en aan de informatiebeheerder; 8. gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens: de geautomatiseerde administratie van persoonsgegevens over de bevolking van Breda; 9. informatiebeheerder: de functionaris die namens de verantwoordelijke is belast met de dagelijkse zorg voor de basisadministratie, zijnde het hoofd van de afdeling Burgerzaken; 10. bevroren bevolkingsregister: de registers die zijn ingericht op basis van de Wet bevolkings- en verblijfregisters en het Besluit bevolkingsboekhouding, welke ingevolge de intrekking van deze wet en dit besluit per 1 oktober 1994 niet meer worden bijgehouden; 11. gegevensbeheer: het geheel van activiteiten gericht op de inhoudelijke kwaliteitszorg betreffende het verzamelen van gegevens, de gegevensverwerking en de informatievoorziening; 1

2 12. gegevensverwerking: verwerking in de zin van artikel 1, onderdeel b, van de Wet bescherming persoonsgegevens overeenkomstig het bij of krachtens de wet bepaalde; 13. gegevensverstrekking: het verstrekken van inlichtingen uit de GBA; 14. beheer: het geheel van activiteiten gericht op beleidsvoorbereiding in verband met de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, de ontwikkeling van kwaliteitsprocedures, beveiligingsprocedures, verstrekkingenprocedures en privacyprocedures, alsmede de coördinatie bij de uitvoering van deze procedures; 15. kwaliteitssteekproef: een controle over een representatief aantal persoonslijsten op de inhoud van gegevenselementen aan de hand van de daaraan ten grondslag liggende brondocumenten en procedures; 16. kwaliteitshandboek Burgerzaken: het geheel van maatregelen en procedures van de afdeling Burgerzaken inclusief die welke betrekking hebben op de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; 17. medewerkers burgerzaken: alle medewerkers van de afdeling Burgerzaken, die onder leiding van het hoofd van de afdeling Burgerzaken werkzaam zijn op deze afdeling; 18. netwerkverkeer: de gegevensuitwisseling tussen de basisadministraties onderling en de afnemers, via het daartoe aangewezen GBA-netwerk; 19. periodieke gegevensverstrekking: verstrekking van gegevens op basis van een besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties waarmee op bepaalde momenten over een in het besluit aangeduide groep personen gegevens worden uitgewisseld over het GBA-netwerk of via een daartoe door de Minister aangewezen alternatief medium; 20. persoonslijst: het geheel van gegevens als bedoeld in artikel 34, eerste lid van de wet, over één persoon in een basisadministratie; 21. privacybeheer: het geheel van activiteiten gericht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de ingeschrevenen bij de verwerking van persoonsgegevens in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; 22. procedure: de voorgeschreven wijze waarop een activiteit moet worden uitgevoerd; 23. systeembeheer: het geheel van activiteiten gericht op het technisch onderhoud en de ondersteuning van het computersysteem waarop de GBA-toepassing werkt, alsmede het voorzien in de toegangsbeveiliging tot het computersysteem; 24. toepassingssysteem: de software en de hardware die worden gebruikt om de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens in te richten en om persoonsgegevens te verwerken; 25. uitwijkregeling: door de verantwoordelijke vastgestelde regeling welke voorziet in mogelijkheden om kritische bedrijfsprocessen buiten het stadskantoor voort te zetten, ingeval de voorziening in het stadskantoor niet bruikbaar is; 26. verantwoordelijke: het bestuursorgaan, dat verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens over de bevolking van een gemeente in een geautomatiseerde basisadministratie van persoonsgegevens, zijnde burgemeester en wethouders; 27. versiebeheer: de verplichting om de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mededeling te doen van het voornemen wijzigingen aan te brengen in de apparatuur en de programmatuur die het gemeentelijk geautomatiseerde toepassingssysteem vormen; Artikel 2 De beheerfuncties 1. Het hoofd van de afdeling Burgerzaken is de beheerder van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en in die hoedanigheid informatiebeheerder. 2. De informatiebeheerder wijst een applicatiebeheerder aan. De aanwijzing maakt als bijlage A onderdeel uit van deze regeling. 3. De informatiebeheerder wijst een gegevensbeheerder aan. De aanwijzing maakt als bijlage A onderdeel uit van deze regeling. 4. De informatiebeheerder wijst een privacybeheerder aan. De aanwijzing maakt als bijlage A onderdeel uit van deze regeling. 5. Het hoofd van de afdeling Informatievoorziening van het Shared Service Center is de systeembeheerder. Hij wijst medewerkers aan die feitelijk zijn belast met het systeembeheer c.q. netwerkbeheer. De aanwijzigng maakt als bijlage B deel uit van deze regeling. 2

3 6. Het hoofd van de afdeling Financiën van het Shared Service Center wijst de beveiligingsbeheerder aan. De aanwijzing maakt als bijlage C deel uit van deze regeling. 7. De informatiebeheerder wijst medewerkers aan die worden belast met de gegevensverwerking en gegevensverstrekking. De aanwijzing maakt als bijlage A onderdeel uit van deze regeling. 8. De informatiebeheerder wijst gegevensverwerkers aan, die namens het gemeentebestuur de in artikel 36, lid 2 sub e van de wet bedoelde verklaring mogen afnemen. Artikel 3 Reikwijdte van de beheerregeling De in deze regeling opgenomen bepalingen gelden naast de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens tevens voor het bevroren bevolkingsregister en de in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens aangehaakte gegevens die onder de werkingssfeer van de Wet bescherming persoonsgegevens vallen. 3

4 Hoofdstuk 2 HET INFORMATIEBEHEER Artikel 4 Toezicht, bevoegdheden en verantwoordelijkheden 1. De informatiebeheerder ziet toe op de naleving van de in deze regeling opgenomen bepalingen, alsmede op een juiste uitvoering van de bij of krachtens de wet opgelegde verplichtingen ten aanzien van de inrichting en de verwerking van persoonsgegevens, alsmede de beveiliging van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens. 2. De informatiebeheerder beslist over de installatie van nieuwe of gewijzigde releases van het toepassingssysteem. Hij ziet er op toe dat alle in de bijlage A genoemde functionarissen in kennis zijn gesteld van deze installatie. 3. De informatiebeheerder neemt namens de verantwoordelijke deel aan buitengemeentelijk overleg over onderwerpen die het beheer van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens aangaan. 4. De informatiebeheerder voorziet in beheerprocedures en stelt deze vast voor zover hierin niet bij of krachtens de wet of deze regeling is voorzien. De beheerprocedures worden opgenomen in het Kwaliteitshandboek Burgerzaken. 5. De informatiebeheerder kan de in lid 4 bedoelde procedures wijzigen of aanvullen. 6. De informatiebeheerder neemt namens de verantwoordelijke de beslissingen op aangiften en/of verzoekschriften die op grond van de wet worden gedaan, voor zover hierin niet op andere wijze is voorzien. Artikel 5 Plichten 1. Door of namens de informatiebeheerder wordt aan de verantwoordelijke advies verstrekt over de volgende aspecten die voortvloeien uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, te weten: - persoonsinformatievoorziening; - beveiliging; - privacy; - gegevenskwaliteit; - personeelsaangelegenheden. 2. De informatiebeheerder stelt de verantwoordelijke jaarlijks in kennis van de in artikel 4, leden 4 en 5 bedoelde wijziging en/of aanvulling van deze regeling 3. De informatiebeheerder stelt de verantwoordelijke en het management van de Bestuursdienst periodiek in kennis van de resultaten die voortvloeien uit de in artikel 7, lid 3 bedoelde kwaliteitssteekproef. 4

5 Hoofdstuk 3 HET GEGEVENSBEHEER Artikel 6 Toezicht, bevoegdheden en verantwoordelijkheden 1. De gegevensbeheerder is verantwoordelijk voor de juistheid, actualiteit en betrouwbaarheid van de gegevens die opgenomen zijn of worden in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens. 2. De gegevensbeheerder behandelt verzoeken als bedoeld in de artikelen 81 en 82 van de wet en heeft het toezicht op de afhandeling van verzoeken overeenkomstig artikel 102, lid 1 van de wet. 3. De gegevensbeheerder verzorgt de communicatie met de afnemers en andere verantwoordelijken van gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens over gegevensverwerking 4. De gegevensbeheerder kan op grond van de leden 1 en 2 de gegevensverwerkers aanwijzingen geven. Artikel 7 Plichten 1. De gegevensbeheerder controleert periodiek of de gegevens overeenkomstig het bij of krachtens de wet of deze regeling worden of zijn verwerkt; 2. Van bijzonderheden voortvloeiend uit de plicht genoemd in lid 1 houdt de gegevensbeheerder een logboek bij. 3. Periodiek verricht de gegevensbeheerder een kwaliteitssteekproef op het bestand van persoonslijsten van ingezetenen. De steekproef en vaststelling van de resultaten vinden plaats overeenkomstig de door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ter zake vastgestelde beschreven methodiek. Van de resultaten van de steekproef stelt hij de informatiebeheerder in kennis. 5

6 Hoofdstuk 4 HET APPLICATIEBEHEER Artikel 8 Toezicht, bevoegdheden en verantwoordelijkheden 1. De applicatiebeheerder is belast met de beoordeling, controle, bewaking en toewijzing van autorisaties in het GBA-systeem; 2. De applicatiebeheerder voorziet in de uitvoering van de bepalingen die zijn opgenomen in de Uitwijkregeling gemeente Breda, voor zover deze bepalingen betrekking hebben op het toepassingssysteem van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens. Ingeval van een werkelijke inwerkingtreding van de uitwijkprocedures coördineert de applicatiebeheerder de werkzaamheden op de afdeling Burgerzaken. 3. De applicatiebeheerder beoordeelt de gevolgen van de installatie van nieuwe en of gewijzigde releases van het toepassingssysteem. 4. De applicatiebeheerder kan degenen die direct toegang hebben tot de basisadministratie, aanwijzingen geven over het gebruik van het toepassingssysteem. 5. De applicatiebeheerder is verantwoordelijk voor de vormgeving en inhoud van documenten die rechtstreeks aan de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens worden ontleend. 6. De applicatiebeheerder is verantwoordelijk voor de afhandeling van verzoeken over statistische gegevens voor zover deze niet tot een persoon zijn te herleiden. 7. De applicatiebeheerder is verantwoordelijk voor het beheer van de GBA-tabellen en GIDABtabellen. 8. De applicatiebeheerder is verantwoordelijk voor de afhandeling van de periodieke gegevensverstrekking die plaatsvindt op basis van een autorisatiebesluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de systematische gegevensverstrekking die plaatsvindt op grond van de GBA-privacyverordening. 9. De applicatiebeheerder is verantwoordelijk voor en belast met de dagelijks zorg voor het goed verlopen van het GBA-berichtenverkeer. 10. De applicatiebeheerder is verantwoordelijk voor het Versiebeheer. Artikel 9 Plichten 1. De applicatiebeheerder houdt een verzameling bij van de autorisaties die overeenkomstig artikel 8, lid 1 zijn toegekend. 2. De applicatiebeheerder verstrekt voorlichting aan de in bijlage A genoemde functionarissen over de gevolgen van een nieuwe of gewijzigde release van het toepassingssysteem. 3. De applicatiebeheerder verzorgt in overleg met de systeembeheerder de communicatie bij storingen in de hard- en/of software. De applicatiebeheerder stelt direct de informatiebeheerder van de storing in kennis. 4. De applicatiebeheerder verzorgt het testen en evalueren van nieuwe releases van het toepassingssysteem, alsmede het testen en evalueren van nieuwe apparatuur. 5. De applicatiebeheerder verzamelt alle problemen en klachten, die bij het gebruik van het toepassingssysteem ontstaan en tracht voor een oplossing te zorgen. Hij doet hiervan periodiek mededeling aan de beheerder. 6. De applicatiebeheerder is tevens GBA-contactpersoon. In deze hoedanigheid onderhoudt hij de contacten met het Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR). 6

7 Hoofdstuk 5 HET PRIVACYBEHEER Artikel 10 Toezicht, bevoegdheden en verantwoordelijkheden 1. De privacybeheerder heeft het dagelijkse toezicht op de naleving van de privacyvoorschriften die voortvloeien uit de wet en de verordening, alsmede die uit de Wet bescherming persoonsgegevens. 2. De privacybeheerder kan op grond van het in het vorige lid genoemde toezicht de medewerkers van de afdeling Burgerzaken aanwijzingen geven. 3. De privacybeheerder is betrokken bij alle bezwaarschriftenprocedures die voortvloeien uit genomen beslissingen op grond van de GBA-regelgeving. 4. De privacybeheerder heeft het algehele toezicht op de naleving van de beveiligingsvoorschriften die voortvloeien uit de wet en het Informatiebeveiligingsplan voor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Breda, alsmede de Uitwijkregeling Gemeente Breda. Artikel 11 Plichten 1. De privacybeheerder draagt zorg voor het feitelijke beheer van het openbare register, zoals bedoeld in artikel 1 onder j, van de verordening. 7

8 Hoofdstuk 6 HET SYSTEEMBEHEER Artikel 12 Bevoegdheden en verantwoordelijkheden 1. De systeembeheerder is verantwoordelijk voor het technisch onderhoud van en de ondersteuning bij het gebruik van het toepassingssysteem. 2. De systeembeheerder is bevoegd direct maatregelen te treffen als de continuïteit van het toepassingssysteem of de daarin opgeslagen informatie acuut in het geding is. 3. De systeembeheerder is verantwoordelijk voor de fysieke beveiliging van het toepassingssysteem. 4. De systeembeheerder is verantwoordelijk voor een zo optimaal mogelijk gebruik van de toegangsbeveiligingen tot het toepassingssysteem. 5. De systeembeheerder beslist in overleg met de informatiebeheerder en de applicatiebeheerder over gehele of gedeeltelijke inwerkingtreding van de processen, zoals die zijn neergelegd in de Uitwijkregeling Gemeente Breda Artikel 13 Plichten 1. Van de GBA-gegevensbestanden maakt de systeembeheerder dagelijks een back-up, die volgens een daartoe vastgestelde cyclus wordt opgeslagen in daartoe uitgeruste en beveiligde ruimten in en buiten het Stadskantoor. 2. Installatie van gewijzigde of nieuwe releases van het toepassingssysteem geschiedt niet eerder dan nadat daartoe toestemming is verkregen van de informatiebeheerder. 3. De systeembeheerder zorgt voor de beschikbaarheid van het toepassingssysteem op de door de informatiebeheerder vastgestelde tijden. 8

9 Hoofdstuk 7 HET BEVEILIGINGSBEHEER Artikel 14 Bevoegdheden en verantwoordelijkheden 1. De beveiligingsbeheerder is verantwoordelijk voor de jaarlijkse rapportage aan het college van Burgemeester en Wethouders waarin wordt aangegeven in welke mate de gewenste resultaten van de informatiebeveiliging worden bereikt. 2. De beveiligingsbeheerder is bevoegd om kennis te nemen van alle stukken die verband houden met de getroffen en de te realiseren maatregelen ten aanzien van de informatiebeveiliging. 3. De beveiligingsbeheerder verstrekt gevraagd en ongevraagd adviezen aan de informatiebeheerder om te komen tot het gewenste en gedefinieerde beveiligingsniveau van de GBA. 4. De beveiligingsbeheerder is verantwoordelijk voor het periodiek overleg met alle betrokken functionarissen. Artikel 15 Plichten 1. De beveiligingsbeheerder is verplicht om minimaal één maal per jaar een rapportage uit te brengen aan het gemeentebestuur omtrent de gewenste resultaten op het gebied van beschikbaarheid, vertrouwelijkheid, integriteit en controleerbaarheid betreffende het voorafgaande kalenderjaar. 9

10 Hoofdstuk 8 DE GEGEVENSVERWERKING Artikel 16 Bevoegdheden en verantwoordelijkheden 1. De gegevensverwerker is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens. 2. De gegevensverwerker is verantwoordelijk voor het verwerken van de gegevens overeenkomstig het bij of krachtens de wet of deze regeling bepaalde; Artikel 17 Plichten 1. Bij de verwerking van gegevens heeft de gegevensverwerker de plicht er voor zorg te dragen, dat deze verwerking via het toepassingssysteem direct tot hem herleidbaar is. Hoofdstuk 9 DE GEGEVENSVERSTREKKING Artikel 18 Bevoegdheden en verantwoordelijkheden 1. De gegevensverstrekker is belast met de verstrekking van persoonsgegevens welke niet via het GBA-netwerk plaatsvindt. 2. De gegevensverstrekker is verantwoordelijk voor de verstrekking van gegevens overeenkomstig het bij of krachtens de wet bepaalde. Artikel 19 Plichten 1. De gegevensverstrekker heeft de plicht er voor te zorgen, dat een gegevensverstrekking waarop artikel 110 van de Wet GBA van toepassing is, via het toepassingssysteem direct tot hem herleidbaar is. Hoofdstuk 10 OVERIGE BEPALINGEN Artikel 20 Slotbepaling 1. Deze regeling wordt aangehaald als GBA-beheerregeling Breda. 2. Deze regeling en haar bijlagen worden op de in de gemeente gebruikelijke wijze bekend gemaakt. 3. Deze regeling treedt in werking op 25 maart 2008 Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Breda van 18 maart

11 Bijlage A Aanwijzing van beheerfunctionarissen Op grond van artikel 2 van de GBA-beheerregeling Breda wijst de informatiebeheerder de volgende beheersfunctionarissen aan: Gegevensbeheer: Als gegevensbeheerder wordt het sectorhoofd gegevensbeheer en bestuursinformatie van de afdeling Burgerzaken aangewezen. Applicatiebeheer Als applicatiebeheerder wordt de seniormedewerker B van de afdeling Burgerzaken aangewezen. Privacybeheer Als privacybeheerder wordt de seniormedewerker C van de afdeling Burgerzaken aangewezen. Gegevensverwerking en gegevensverstrekking Als gegevensverwerker en gegevensverstrekker worden alle medewerkers van de afdeling Burgerzaken aangewezen. Breda, De informatiebeheerder, M. Zegers 11

12 Bijlage B Aanwijzing van de GBA-systeembeheerders Op grond van artikel 2 onder 5 van de GBA-beheerregeling Breda wijst de het hoofd van de Afdeling Informatievoorziening van het Shared Service Center als GBA-systeembeheerders de volgende medewerkers Backoffice aan: De senior ICT beheerders Breda, Het hoofd van de afdeling Informatievoorziening van het Shared Service Center, A.F.D. de Jongh. 12

13 Bijlage C Aanwijzing als beveiligingsbeheerder Op grond van artikel 2 lid 6 van de GBA-beheerregeling Breda wijst het hoofd van de afdeling Financiën van het Shared Service Center de volgende medewerkers als aan beveiligingsbeheerder. De (senior-)adviseur AO/IC Breda, Het hoofd van de afdeling Financiën van het Shared Service Center. 13

14 Toelichting GBA-Beheerregeling Breda Inleiding De hoofddoelstellingen zoals die zijn vastgelegd in de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Wet GBA) zijn een effectieve en efficiënte persoonsinformatievoorziening, in het bijzonder ten behoeve van de publieke sector, en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de individuele burger. Om deze doelstellingen te kunnen realiseren moeten de gemeentelijke GBA-systemen voldoen aan een aantal minimale beheerseisen. Deze betreffen de volgende onderwerpen: beschikbaarheid en responsetijden, beveiliging, continuïteit en betrouwbaarheid. Deze beheerseisen kunnen functioneel worden gegroepeerd. Op basis daarvan kunnen de functionarissen ingevolge het Logisch Ontwerp worden aangewezen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering en handhaving van de GBA-beheerstaken, te weten een gegevensbeheerder, een applicatiebeheerder, een systeembeheerder een privacybeheerder en een beveiligingsbeheerder ( security officer ) De hiervoor genoemde beheerstaken moeten uiteraard op elkaar afgestemd worden. Verder zal ten behoeve van de hiervoor genoemde persoonsinformatievoorziening zowel horizontaal (naar de andere gemeentelijke diensten) als verticaal (de bestuurslagen) gecommuniceerd worden. Deze taken zijn in handen gelegd van de beheerder voor de GBA. De onderhavige beheerregeling beoogt per beheersfunctie de taken en verantwoordelijkheden vast te leggen. Hieronder volgt een toelichting op de onderscheiden GBA-beheersfuncties. 1. Het informatiebeheer Het informatiebeheer richt zich op de afstemming en het beheer van alle activiteiten die zich in het verzamel-, verwerkings- en verstrekkingsproces van persoonsgegevens afspelen. Daarnaast worden vanuit deze functie de gemeentelijke bestuursorganen voorzien van beleidsadviezen op het gebied van de gemeentelijke basisadministratie van persoonsgegevens (verder te noemen GBA). Bij deze activiteiten is het binnen deze functie van belang, dat er telkens een evenwicht wordt gevonden tussen de twee in de Inleiding genoemde hoofddoelstellingen. Alle beheersactiviteiten vinden plaats onder eindverantwoordelijkheid van de beheerder. Het is verstandig om, gelet op het coördinerend karakter van het informatiebeheer, deze beheersactiviteiten onder te brengen bij de functionaris, die tevens de aangewezen beheerder is van de GBA. Kortom, de beheerder van de GBA is tevens de informatiebeheerder. Waar in het vervolg de beheerder ter sprake komt moet ook informatiebeheerder worden gelezen. De beheerder is verder verantwoordelijk voor de aanwijzing van functionarissen die worden belast met de onderscheiden beheerstaken: gegevensbeheer, applicatiebeheer en privacybeheer. Ook de gegevensverwerkers en verstrekkers worden door deze functionaris aangewezen. Voor de functionaris die wordt belast met het systeembeheer ligt dit anders. Het hoofd van de afdeling Informatievoorziening van het Shared Service Center is de systeembeheerder. De feitelijke werkzaamheden worden onder zijn supervisie uitgevoerd. De beheerder heeft in artikel 2, onder 7een bijzondere bevoegdheid gekregen. Hij kan namelijk medewerkers aanwijzen die namens het gemeentebestuur beëdigde verklaringen mogen afnemen. De beheerder is bevoegd nadere procedures inzake beheer, verwerking en verstrekking van persoonsgegevens deze regeling toe te voegen. 14

15 Deze beheerprocedures worden in het Kwaliteitshandboek van de afdeling Burgerzaken opgenomen. Die zijn zodoende door alle medewerkers te raadplegen en bevordert de kwaliteit van de GBA Breda. 2. Het gegevensbeheer De activiteiten binnen deze beheersfunctie zijn vooral gericht op de juistheid, actualiteit en betrouwbaarheid van de gegevens in de gemeentelijke basisadministratie. De gegevensbeheerder geeft zijn zorg vorm door een aantal preventieve en repressieve maatregelen uit te voeren, die voor een groot deel terug te vinden zijn in de artikelen 6 en 7 van de beheerregeling. De supervisie met betrekking tot de behandeling van verzoeken van de burger om correctie, aanvulling en verbetering van gegevens is dan ook in handen van de gegevensbeheerder gelegd. De gegevensbeheerder is de spil in het totale beheer van de GBA, zijn functioneren bepaalt voor een groot deel de kwaliteit van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens. 3. Het applicatiebeheer De activiteiten binnen deze beheersfunctie hebben tot doel het onderhouden en ondersteunen van het GBA-toepassingssysteem. De gemeente Breda gebruikt het softwarepakket GidaB voor de gegevensverwerking in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens. Het spreekt voor zich dat deze programmatuur zo optimaal mogelijk moet worden gebruikt. Dit laatste geldt ook voor de apparatuur die op de afdeling Burgerzaken gebruikt wordt. Meer dan gemiddelde kennis van toepassingsprogrammatuur en apparatuur binnen deze afdeling is voor het beheer van de gemeentelijke basisadministratie noodzakelijk. De in het kader van deze functie uitgevoerde activiteiten bevorderen enerzijds dat wat toegestaan is via het toepassingssysteem plaatsvindt, terwijl anderzijds datgene dat niet geoorloofd is door dit systeem wordt geblokkeerd. Op deze wijze zorgen de getroffen maatregelen dus zowel voor continuïteit als voor veiligheid c.q. beveiliging. Het privacybeheer In tegenstelling tot de andere functies houdt het privacybeheer zich niet bezig met maatregelen gericht op de doelstelling van een effectieve en efficiënte informatievoorziening, maar richt zich op de andere doelstelling van de Wet GBA: de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De privacybeheerder ziet toe op de naleving van de voorschriften die de bescherming van de persoonlijke levenssfeer moeten waarborgen. Alle regels ten aanzien van privacy nemen echter niet weg dat een waarborg voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ver te zoeken is als de beveiligingsvoorschriften niet worden nageleefd. De privacybeheerder ziet dan ook toe op de naleving van de beveiligingsvoorschriften die voortvloeien uit wet en regelgeving. Het systeembeheer Het systeembeheer draagt zorg voor het technisch onderhoud en ondersteuning van het computersysteem waarop de GBA-toepassing werkt. 15

16 Onder de verantwoordelijkheid van het hoofd van de afdeling Informatievoorziening van het Shared Service Center heeft de systeembeheerder mede tot taak het beschikbaar stellen en houden van het computersysteem en de systeemprogramma s, netwerken en aangesloten randapparatuur. Over de beschikbaarheid van deze middelen zal het hoofd van de afdeling Informatievoorziening van het Shared Service Center als systeem- en netwerkbeheerder bindende afspraken maken met de beheerder. Een essentiële activiteit met het oog op de beveiliging van de gehele GBA-toepassing, is het dagelijks maken van een back-up van de gegevensbestanden. Op deze kopie kan in geval van een calamiteit worden teruggevallen waardoor vanuit het oogpunt van beschikbaarheid een grote mate van continuïteit voor alle processen wordt gewaarborgd. De systeembeheerder voorziet ook in de toegangsbeveiliging tot het computersysteem. Het beveiligingsbeheer Het beveiligingsbeheer ziet toe op de bewaking en evaluatie van de getroffen maatregelen en advisering over het gevolgde beleid. Het controleren op behaalde / te behalen resultaten is een uitstekend besturingsmechanisme. Het kan de organisatie wijzen op tekortkomingen en noodzaken tot het nemen van maatregelen om het proces en de resultaten te verbeteren. Daarnaast neemt deze functie aan kwaliteit toe als daaraan een adviserende rol wordt toegevoegd. Doordat de beveiligingsbeheerder een zogenaamde controllerfunctie is moet deze in de organisatie los staan van het organisatieonderdeel wat belast is met het beleid en uitvoering. De gegevensverwerking en verstrekking Omdat de gegevensverwerking en -verstrekking geen beheersfuncties zijn, maar te beheren processen, worden daar alleen aanvullende bepalingen over opgenomen. Deze processen zijn grotendeels al bij of krachtens de wet geregeld. Daarnaast wordt in de betreffende artikelen geregeld, dat verwerkte procedures en verstrekkingen vanuit beveiligingsopzicht te herleiden moeten zijn tot de persoon die de gegevens heeft verwerkt of de inlichting heeft verstrekt. Tenslotte zijn op de bijlagen A, B en C opgenomen de aangewezen functionarissen ingevolge artikel 2 van deze regeling. Deze bijlagen worden vastgesteld door respectievelijk de Informatiebeheerder van de afdeling Burgerzaken, het hoofd van de afdeling Informatievoorziening van het Shared Service Center en het hoofd van de afdeling Financiën van het Shared Service Center. 16

17 GBA-beheerregeling Breda Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Breda Officiële naam regeling GBA-beheerregeling Breda Citeertitel GBA-beheerregeling Breda Besloten door college van burgemeester en wethouders Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) Onderwerp Bestuur en recht; Bedrijfsvoering Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen. Grondslagen 1. Wet gemeentelijke basisadministraties persoonsgegevens, art. 14, lid 1 Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) 1. Geen Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Datum Terug- Betreft Ontstaansbron: Inwerkingtreding: Voorstel inwerking- werkende datum ondertekening; datum ondertekening; gemeenteraad treding kracht bron bekendmaking bron bekendmaking nieuwe regeling stadsblad d.d stadsblad d.d B&W-omslag nr

Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN GBA-beheerregeling Burgemeester en wethouders van de gemeente Menaldumadeel, Gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Besluit: Vast te stellen de navolgende beheerregeling

Nadere informatie

Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie gemeente Coevorden

Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie gemeente Coevorden Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie gemeente Coevorden Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie

Nadere informatie

Preview. Beheerregeling Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens

Preview. Beheerregeling Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens Preview Beheerregeling Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens Wordt na goedkeuring van de wet BRP vervangen door Beheerregeling Basisregistratie Personen Gemeentelijk Efficiency Adviesbureau

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN GBA-Beheerregeling Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek, Gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Besluit: vast te stellen de navolgende beheerregeling

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen Burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast; Gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Besluiten: Vast te stellen de navolgende beheersregeling gemeentelijke

Nadere informatie

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; besluit vast te stellen de navolgende Beheerregeling

Nadere informatie

1.1 Beheerregeling BRP

1.1 Beheerregeling BRP 1.1 Beheerregeling BRP HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Deze regeling verstaat onder: de Wet: de Wet Basisregistratie persoonsgegevens (Wet BRP). bevroren bevolkingsregister: de registers die

Nadere informatie

GBA-beheerregeling 2007

GBA-beheerregeling 2007 GBA-beheerregeling 2007 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling GBA-beheerregeling 2007 Citeertitel GBA-beheerregeling Lelystad

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal; Beheerregeling basisregistratie personen Stadskanaal 2015college *Z0038C32CA4* Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal; overwegende dat het noodzakelijk is de hoofdlijnen van het beheer

Nadere informatie

Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens gemeente Vlagtwedde

Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens gemeente Vlagtwedde Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens gemeente Vlagtwedde Deze regeling is in werking getreden op 12-11-2009. Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie

Nadere informatie

Beheerregeling gemeentelijke Basisregistratie Personen 1

Beheerregeling gemeentelijke Basisregistratie Personen 1 Beheerregeling gemeentelijke Basisregistratie Personen 1 Burgemeester en wethouders van de gemeente De Bilt, Gelet op de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Wet bescherming persoonsgegevens

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN Burgemeester en wethouders van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, Gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Besluit: Vast te stellen de navolgende beheerregeling gemeentelijke

Nadere informatie

Beheerregeling GBA. Aanhef

Beheerregeling GBA. Aanhef Beheerregeling GBA + bijlage.doc Gemeente Ferwerderadiel Beheerregeling GBA Aanhef In oktober 1994 is de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) ingevoerd in Nederland. Bij de invoering

Nadere informatie

Beheerregeling Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Beheerregeling Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Beheerregeling Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is

Nadere informatie

BESLUIT. Vast te stellen de navolgende beheerregeling basisregistratie personen gemeente Voorst 2014:

BESLUIT. Vast te stellen de navolgende beheerregeling basisregistratie personen gemeente Voorst 2014: Gemeenteblad 526 Beheerregeling basisregistratie personen gemeente Voorst 2014 Burgemeester en wethouders van de gemeente Voorst, Gelet op de Wet basisregistratie personen; BESLUIT Vast te stellen de navolgende

Nadere informatie

BEHEERREGELING BASISREGISTRATIE PERSONEN (BRP)

BEHEERREGELING BASISREGISTRATIE PERSONEN (BRP) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zaanstad. Nr. 35060 22 april 2015 BEHEERREGELING BASISREGISTRATIE PERSONEN (BRP) HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Beheerregeling voor de gemeentelijke basisadministratie

Beheerregeling voor de gemeentelijke basisadministratie College Onderwerp: V20100167 Beheerregeling voor de gemeentelijke basisadministratie Collegevoorstel Inleiding: Ingevolge de Wet Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (artikel 14 lid 1) dient

Nadere informatie

Regeling Beheer en Toezicht basisregistratie persoongegevens Gemeente Roosendaal 2014

Regeling Beheer en Toezicht basisregistratie persoongegevens Gemeente Roosendaal 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roosendaal. Nr. 56170 10 oktober 2014 Regeling Beheer en Toezicht basisregistratie persoongegevens Gemeente Roosendaal 2014 Burgemeester en wethouders van de

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Gemeente Hillegom Burgemeester en wethouders van de gemeente Hillegom; gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; b e s l u i t e n : vast te stellen de navolgende:

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 82293. Beheerregeling BRP 2015. 8 september 2015. Officiële uitgave van gemeente Noordwijk.

GEMEENTEBLAD. Nr. 82293. Beheerregeling BRP 2015. 8 september 2015. Officiële uitgave van gemeente Noordwijk. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Noordwijk. Nr. 82293 8 september 2015 Beheerregeling BRP 2015 Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk; overwegende dat: - het noodzakelijk

Nadere informatie

Gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

Gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Bijlage Beheerregeling GBA GBA-Beheerregeling Burgemeester en wethouders van de gemeente Menterwolde, Gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Besluit: Vast te

Nadere informatie

Bijlagen: 1. Verordening

Bijlagen: 1. Verordening ; '-3 ' 03 & 8R IJJ!JJ ' 2 I gemeente Oosterhout Datum: 27maart2009 Nummer raadsno Onderwerp: Vaststellen verordening GBA. xi IK/o 3 J NOTA VOOR DE RAAD w Portefeuillehouder: urgemeester f Bijlagen: 1.

Nadere informatie

Gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

Gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Bijlage Beheerregeling GBA GBA-Beheerregeling Burgemeester en wethouders van de gemeente Oosterhout, Gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Besluit: Vast te stellen

Nadere informatie

Beheerregeling gemeentelijke basisregistratie personen gemeente

Beheerregeling gemeentelijke basisregistratie personen gemeente Beheerregeling gemeentelijke basisregistratie personen gemeente Lelystad Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling Beheerregeling

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2003 nr. 120

GEMEENTEBLAD 2003 nr. 120 GEMEENTEBLAD 2003 nr. 120 Burgemeester en wethouders van de gemeente Maassluis; gelet op het bepaalde in artikel 14, lid 1 van de Wet Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens; besluiten: vast

Nadere informatie

Regeling beheer basisregistratie personen Gemeente Hoorn. Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen Gemeente Hoorn (Regeling beheer BRP)

Regeling beheer basisregistratie personen Gemeente Hoorn. Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen Gemeente Hoorn (Regeling beheer BRP) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hoorn. Nr. 59180 23 oktober 2014 Regeling beheer basisregistratie personen Gemeente Hoorn Zaaknummer: 1075273 Burgemeester en wethouders van de Gemeente Hoorn,

Nadere informatie

Beheerregeling Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Beheerregeling Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; besluiten: vast te stellen de volgende Beheerregeling Gemeentelijke

Nadere informatie

gezien het voorstel van de afdeling Burgerzaken en Belastingen van 24 mei 2005 registratienummer ;

gezien het voorstel van de afdeling Burgerzaken en Belastingen van 24 mei 2005 registratienummer ; B & W b e s l u i t Nummer : Afdeling: Burgerzaken en Belastingen Datum : Onderwerp : Beheerregeling GBA Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland; gezien het voorstel van de afdeling Burgerzaken

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 516

GEMEENTEBLAD. Nr. 516 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Noordoostpolder. Nr. 516 2 januari 2015 Regeling Beheer en Toezicht BRP Noordoostpolder 2014 Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder, Gelet

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Aanwijzen functionarissen

Hoofdstuk 1 Aanwijzen functionarissen Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op de Wet basisregistratie personen; Wet bescherming persoonsgegevens; besluiten vast te stellen

Nadere informatie

Beheersregeling GBA gemeente Wijk bij

Beheersregeling GBA gemeente Wijk bij Beheersregeling GBA gemeente Wijk bij Duurstede Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie: Officiële naam regeling: Citeertitel: Vastgesteld door: Onderwerp: Deze versie is geldig tot(als de vervaldatum

Nadere informatie

Naam Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen gemeente Nijmegen (2014)

Naam Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen gemeente Nijmegen (2014) Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2014 / 078 Naam Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen gemeente Nijmegen (2014) Publicatiedatum 7 oktober 2014 Opmerkingen - Vaststelling van het reglement

Nadere informatie

Eerste wijziging Beheerregeling gemeentelijke basisregistratie personen Rotterdam 2014

Eerste wijziging Beheerregeling gemeentelijke basisregistratie personen Rotterdam 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 56226 9 oktober 2014 Eerste wijziging Beheerregeling gemeentelijke basisregistratie personen Rotterdam 2014 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

RV.ID.14.tk.002 Beheerregeling BRP def

RV.ID.14.tk.002 Beheerregeling BRP def Beheerregeling BRP Algemeen Op grond van de Wet basisregistratie personen (wet BRP) is het college niet verplicht om een beheerregeling op te stellen. Uit het oogpunt van eenheid van persoonsinformatie-

Nadere informatie

Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen gemeente Overbetuwe 2014

Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen gemeente Overbetuwe 2014 Onderwerp: Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen gemeente Overbetuwe 2014 Ons kenmerk: 14BWB00065 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op de Wet basisregistratie

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Gemeente Wijk bij Duurstede Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede; overwegende dat: - het noodzakelijk is de hoofdlijnen van het beheer van de gemeentelijke basisregistratie

Nadere informatie

Gemeente Zeist - Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen

Gemeente Zeist - Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zeist. Nr. 6238 22 januari 2015 Gemeente Zeist - Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen R egeling beheer en toezicht b asisregistratie p ersonen

Nadere informatie

Beheerregeling BRP 2015

Beheerregeling BRP 2015 Beheerregeling BRP 2015 Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk; overwegende dat: - het noodzakelijk is de hoofdlijnen van het beheer van de gemeentelijke basisregistratie

Nadere informatie

Toelichting op de Regeling Beheer en Toezicht BRP

Toelichting op de Regeling Beheer en Toezicht BRP Toelichting op de Regeling Beheer en Toezicht BRP pagina 1 van 18 Inhoud TOELICHTING OP REGELING BEHEER EN TOEZICHT BRP... 3 INLEIDING... 3 BEHEER ÉN TOEZICHT... 4 VERDELING BEHEER- EN TOEZICHTROLLEN...

Nadere informatie

Beheerregeling gemeentelijke Basisregistratie Personen 1

Beheerregeling gemeentelijke Basisregistratie Personen 1 Beheerregeling gemeentelijke Basisregistratie Personen 1 Burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen, Gelet op de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Wet bescherming persoonsgegevens

Nadere informatie

Toelichting bij de (VNG-) Voorbeeldregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Toelichting bij de (VNG-) Voorbeeldregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Toelichting bij de (VNG-) Voorbeeldregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Inleiding Ingevolge de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Wet GBA) is iedere gemeente verplicht

Nadere informatie

Toelichting. Beheerregeling GBA. Inleiding

Toelichting. Beheerregeling GBA. Inleiding Toelichting Beheerregeling GBA Inleiding Een belangrijk uitgangspunt bij de opzet van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) is de maximale autonomie van gemeenten bij de uitvoering

Nadere informatie

beheerregeling gemeentelijke basisregistratie personen gemeente Zaltbommel

beheerregeling gemeentelijke basisregistratie personen gemeente Zaltbommel Beheerregeling gemeentelijke basisregistratie personen gemeente Zaltbommel Algemene informatie Gegevens van de regeling Bestuursorgaan dat regeling vaststelde burgemeester en wethouders van Zaltbommel

Nadere informatie

Regeling beheer en toezicht Basisregistratie personen

Regeling beheer en toezicht Basisregistratie personen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Enkhuizen. Nr. 93755 9 oktober 2015 Regeling beheer en toezicht Basisregistratie personen Sinds 1 januari 2010 geldt voor de hele overheid, en dus ook binnen

Nadere informatie

UťUťťruniĵic\ iníļ wia-.rwm' ÌvnaìtMourdelijkiinĮvn t n. Figuur 1: Distributie BRP-gegevens

UťUťťruniĵic\ iníļ wia-.rwm' ÌvnaìtMourdelijkiinĮvn t n. Figuur 1: Distributie BRP-gegevens Toelichting op regeling beheer en toezicht BRP Inleiding Sinds 1 januari 2010 geldt voor de hele overheid, en dus ook binnen gemeenten, de verplichting om bij de uitvoering van taken gebruik te maken van

Nadere informatie

Toelichting op de Regeling Beheer en Toezicht BRP

Toelichting op de Regeling Beheer en Toezicht BRP Toelichting op de Regeling Beheer en Toezicht BRP Versie : 0.1 Status : definitief Auteur : mevrouw D.A. van den Brink/ Mevrouw G.W. van de Waal-Jansen Datum : 22 september 2014 BMC Implementatie Inhoud

Nadere informatie

Privacyreglement BPR gemeente Coevorden

Privacyreglement BPR gemeente Coevorden Privacyreglement BPR gemeente Coevorden Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Verordening Verwerking Persoonsgegevens gemeente Oosterhout

Verordening Verwerking Persoonsgegevens gemeente Oosterhout Verordening Verwerking Persoonsgegevens gemeente Oosterhout Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig

Nadere informatie

Toelichting op de Regeling Beheer en Toezicht basisregistratie personen (BRP)

Toelichting op de Regeling Beheer en Toezicht basisregistratie personen (BRP) Toelichting op de Regeling Beheer en Toezicht basisregistratie personen (BRP) Versie : 1.0 Status : definitief Datum : 2 september 2014 BMC Implementatie pagina 1 van 18 Inhoud TOELICHTING OP REGELING

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 16426. Regeling Beheer en Toezicht BRP. Hoofdstuk 1 Aanwijzen functionarissen

GEMEENTEBLAD. Nr. 16426. Regeling Beheer en Toezicht BRP. Hoofdstuk 1 Aanwijzen functionarissen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Alphen aan den Rijn. Nr. 16426 26 februari 2015 Regeling Beheer en Toezicht BRP Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn, Gelet op de Wet

Nadere informatie

Beheerregeling gemeentelijke Basisregistratie Personen

Beheerregeling gemeentelijke Basisregistratie Personen Beheerregeling gemeentelijke Basisregistratie Personen Burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld, Gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en de Wet bescherming

Nadere informatie

Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen (BRP) Maasdriel 2014

Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen (BRP) Maasdriel 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maasdriel. Nr. 60067 27 oktober 2014 Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen (BRP) Maasdriel 2014 Burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdriel,

Nadere informatie

Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen

Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Epe. Nr. 162301 22 november 2016 Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen Burgemeester en wethouders van de gemeente Epe, Gelet op de Wet basisregistratie

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in artikel 14, lid 1 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA);

gelet op het bepaalde in artikel 14, lid 1 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA); Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk; gelet op het bepaalde in artikel 14, lid 1 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA); gezien de verordening gemeentelijke basisadministratie

Nadere informatie

Toelichting op de Regeling Beheer en Toezicht BRP

Toelichting op de Regeling Beheer en Toezicht BRP Toelichting op de Regeling Beheer en Toezicht BRP Versie : 5.0 Status : definitief Auteur : mevrouw G.J. van Amersfoort / de heer H.M. Dieperink Datum 02-09-2015 BMC Implementatie pagina 1 van 17 Inhoud

Nadere informatie

BEHEER- EN PRIVACYVERORDENING GEMEENTELIJKE BASISADMINISTRATIE PERSOONSGEGEVENS 2010

BEHEER- EN PRIVACYVERORDENING GEMEENTELIJKE BASISADMINISTRATIE PERSOONSGEGEVENS 2010 BEHEER- EN PRIVACYVERORDENING GEMEENTELIJKE BASISADMINISTRATIE PERSOONSGEGEVENS 2010 Vastgesteld in de raad van 26 januari 2010 Inwerkingtreding: 1 januari 2010 1 Nr. 2009-070 Houten, 24 november 2009.

Nadere informatie

Regeling beheer en toezicht BRP

Regeling beheer en toezicht BRP Regeling beheer en toezicht BRP Inhoudsopgave Inleiding... 3 Beheer en toezicht... 3 Verdeling beheer- en toezichtrollen... 4 Beveiligingsbeheer en beveiligingscontrol... 4 Privacybeheer... 4 Leeswijzer...

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst GBA tussen enerzijds de gemeente Simpelveld en anderzijds <Leverancier>

Bewerkersovereenkomst GBA tussen enerzijds de gemeente Simpelveld en anderzijds <Leverancier> Bewerkersovereenkomst GBA tussen enerzijds de gemeente Simpelveld en anderzijds Plaats : Organisatie : Datum : Status : Definitief Versie : 1.0 1 De ondergetekenden:

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Aanwijzen functionarissen

Hoofdstuk 1 Aanwijzen functionarissen Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen Burgemeester en wethouders van de gemeente het Bildt, Gelet op de Wet basisregistratie personen; Wet bescherming persoonsgegevens. Besluiten: Vast

Nadere informatie

Toelichting op regeling beheer en toezicht BRP

Toelichting op regeling beheer en toezicht BRP Toelichting op regeling beheer en toezicht BRP Inleiding Sinds 1 januari 2010 geldt voor de hele overheid, en dus ook binnen gemeenten, de verplichting om bij de uitvoering van taken gebruik te maken van

Nadere informatie

= = Raadsvergadering d.d. 23 september 2013 Agendanr.. No.ZA /DV , afdeling Publiekszaken.

= = Raadsvergadering d.d. 23 september 2013 Agendanr.. No.ZA /DV , afdeling Publiekszaken. = = Raadsvergadering d.d. 23 september 2013 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-29600/DV.14-382, afdeling Publiekszaken. Sellingen, 11 september 2014 Onderwerp: Verordening Basisregistratie Personen (BRP)

Nadere informatie

Regeling Beheer en Toezicht Basisregistratie personen gemeente Lelystad 2015

Regeling Beheer en Toezicht Basisregistratie personen gemeente Lelystad 2015 gemeente Lelystad 2015 Collegebesluit Nummer: 150023577 Het college van de gemeente Lelystad, BESLUIT: De Regeling Beheer en Toezicht Basisregistratie personen gemeente Lelystad 2015 vast te stellen onder

Nadere informatie

Geregistreerd agendapunt

Geregistreerd agendapunt Geregistreerd agendapunt Orgaan: bw Burgemeesters en wethouders Agenda datum: 22/07/2014 Agenda notitie: Soort agendapunt: Agendapunt Agendapunt: 14.000483 AGP Volgnr: Onderwerp: Categorie code: Vertrouwelijkheid:

Nadere informatie

Raadsvoorstel Nummer:

Raadsvoorstel Nummer: Raadsvoorstel Nummer: 229893 Datum: 24 juni 2014 Hoort bij collegeadvies nummer: 229892 Datum raadsvergadering: 9 juli 2014 Portefeuillehouder: A. Vermeulen Onderwerp Verordening basisregistratie personen

Nadere informatie

Bijlage Privacyreglement GBA

Bijlage Privacyreglement GBA Bijlage Privacyreglement GBA Bijlage bij het Informatiebeveiligingsplan pagina 1 van 14 Toelichting op het GBA privacyreglement van de gemeente Vaals De Wet GBA bepaalt dat de verstrekking van persoonsgegevens

Nadere informatie

Beheerregeling GBA Maasdriel 2010 en bijlagen 1 t/m 5. Beheerregeling GBA. Toelichting. 1 Algemeen

Beheerregeling GBA Maasdriel 2010 en bijlagen 1 t/m 5. Beheerregeling GBA. Toelichting. 1 Algemeen Beheerregeling GBA Toelichting 1 Algemeen In artikel 14 van de Wet GBA is opgenomen dat de hoofdlijnen van het beheer van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moeten zijn beschreven, vastgelegd

Nadere informatie

REGELING BEVOEGDHEDEN BASISREGISTRATIE PERSONEN TEN BOER

REGELING BEVOEGDHEDEN BASISREGISTRATIE PERSONEN TEN BOER GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Ten Boer. Nr. 4842 19 januari 2015 REGELING BEVOEGDHEDEN BASISREGISTRATIE PERSONEN TEN BOER Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen Deze

Nadere informatie

Agentschap BPR DGBK/BPR

Agentschap BPR DGBK/BPR Agentschap BPR DGBK/BPR In het verzoek van 26 november 2012, BPR2012/53973, heeft het Universitair Medisch Centrum Utrecht verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit een

Nadere informatie

Met terugwerkende kracht vaststellen: Verordening en Reglement basisregistratie personen (brp) en de Regeling Beheer & Toezicht brp

Met terugwerkende kracht vaststellen: Verordening en Reglement basisregistratie personen (brp) en de Regeling Beheer & Toezicht brp Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Met terugwerkende kracht vaststellen: Verordening en Reglement basisregistratie personen (brp) en de Regeling Beheer & Toezicht brp Programma / Programmanummer Dienstverlening

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Regeling beheer en toezicht Basisregistratie Personen

GEMEENTEBLAD. Regeling beheer en toezicht Basisregistratie Personen Regeling beheer en toezicht Basisregistratie Personen Burgemeester en wethouders van de Gemeente Houten, Gelet op de: Wet Basisregistratie Personen. Wet bescherming persoonsgegevens. Besluiten: vast te

Nadere informatie

Inzet van middelen Er zijn geen financiële en/of personele consequenties verbonden aan dit voorstel.

Inzet van middelen Er zijn geen financiële en/of personele consequenties verbonden aan dit voorstel. Zaaknummer 00435382 Onderwerp AVG Regeling Beheer en Toezicht BRP 2015 Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis Sinds 1 januari 2010 geldt voor de gehele overheid (en dus ook voor gemeenten) de verplichting

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad. Agendapunt: 5.2/ Documentor.: RV Roden, 26 november 2014

Aan de gemeenteraad. Agendapunt: 5.2/ Documentor.: RV Roden, 26 november 2014 Raad d.dstľz// Aan de gemeenteraad G E M E E N T E î N O O R D E N V E L D Agendapunt: 5.2/03122014 Documentor.: RV14.0518 Bestuit -3 Roden, 26 november 2014 Onderwerp Vaststellen Verordening gegevensverstrekking

Nadere informatie

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Son en Breugel, van

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Son en Breugel, van Verordening "Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens" De Raad van de gemeente Son en Breugel; Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Son en Breugel, van gelet

Nadere informatie

agendanummer 27 november 2014 BBV Agendapunt 9 artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen en de Wet bescherming persoonsgegevens;

agendanummer 27 november 2014 BBV Agendapunt 9 artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen en de Wet bescherming persoonsgegevens; VERORDENING Onderwerp Datum vergadering/ agendanummer Kenmerk Verordening gegevensverstrekking Basisregistratie Personen Ridderkerk 2014 Commissie Samen leven d.d. 13 november 2014 27 november 2014 BBV

Nadere informatie

Uitkeringsverordening raadsleden Zoetermeer 1994 Versie geldig van 12 april 1994 tot 25 december 2004

Uitkeringsverordening raadsleden Zoetermeer 1994 Versie geldig van 12 april 1994 tot 25 december 2004 Uitkeringsverordening raadsleden Zoetermeer 1994 Versie geldig van 12 april 1994 tot 25 december 2004 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Zoetermeer Officiële

Nadere informatie

Onderwerp Vaststelling Verordening basisregistratie personen Appingedam 2014

Onderwerp Vaststelling Verordening basisregistratie personen Appingedam 2014 Gemeente Appingedam Raadsvoorstel Raadsagenda d.d.: 18 juni 2015 Voorstel nummer : 11 Behandelend ambtenaar : Ina Blaauw-Burgstra Telefoonnummer : 0596 691137 E-mailadres : i.blaauw@appingedam.nl Portefeuillehouder

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR van VAALS

GEMEENTEBESTUUR van VAALS GEMEENTEBESTUUR van VAALS Kenmerk: mm 040206 Nr.: Onderwerp: Privacyverordening voor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens De Raad der gemeente Vaals Gelet op de Wet Gemeentelijke Basisadministratie

Nadere informatie

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Assen 2014 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen; gelet op het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens; besluiten:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen; gelet op het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens; besluiten: Burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen; gelet op het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens; besluiten: vast te stellen de volgende Regeling Wet bescherming persoonsgegevens Teylingen

Nadere informatie

Verordening Basisregistratie Personen

Verordening Basisregistratie Personen Verordening Basisregistratie Personen (BRP) team Dienstverlening 18 juni 2014 Verordening Basisregistratie Personen (BRP) De raad der gemeente Texel Gezien het advies van burgemeester en wethouders Gelet

Nadere informatie

Onderwerp Vaststellen Verordening basisregistratie personen Tytsjerksteradiel 2014

Onderwerp Vaststellen Verordening basisregistratie personen Tytsjerksteradiel 2014 Raadsvoorstel Vergadering : 20 november 2014 Agendapunt : 17 Status : Besluitvormend Programma : (1) Algemeen Bestuur Portefeuillehouder : E.J. ter Keurs Behandelend ambt. : Tjeerd Tjepkema E-mail : ttjepkema@t-diel.nl

Nadere informatie

Regeling Beheer en Toezicht BRP

Regeling Beheer en Toezicht BRP Regeling Beheer en Toezicht BRP Versie : 1 Status : vastgesteld Auteur : mevrouw A.J.A. Gloudemans, BMC Implementatie Datum : 22 september 2015 Inhoud TOELICHTING OP REGELING BEHEER EN TOEZICHT BRP...

Nadere informatie

Verordening handhaving Wet werk en bijstand gemeente Oosterhout

Verordening handhaving Wet werk en bijstand gemeente Oosterhout Verordening handhaving Wet werk en bijstand gemeente Oosterhout Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Besloten door Deze versie is geldig tot (als

Nadere informatie

Privacy Reglement Flex Advieshuis

Privacy Reglement Flex Advieshuis Privacy Reglement Flex Advieshuis Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens en het Besluit Gevoelige Gegevens wordt in dit reglement

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT BEST

PRIVACYREGLEMENT BEST PRIVACYREGLEMENT BEST BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BEST; gelet op de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens en artikel 4 van de Verordening verwerking persoonsgegevens gemeente Best; B E

Nadere informatie

basisadministratie persoonsgegevens Eindhoven 2ooz

basisadministratie persoonsgegevens Eindhoven 2ooz gemeente Eindhoven Dienst Algemene en Publiekszaken Raadsbijlage nummer 49 Inboeknummer osmoooo6o Beslisdatum BTW ss februari 2002 Dossiernummer 209.105 Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van de

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT f RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1113251 Datum: Behandeld door: 7 februari 2014 A.P.M. Verduin-Mors Afdeling / Team: INW/BUR Onderwerp: Verordening basisregistratie personen (Verordening

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 25 maart 2014, 2014-0000179427, heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verzocht om de selectieverstrekking van gegevens als bedoeld in artikel 37, eerste lid,

Nadere informatie

Handhavingsverordening PARTICIPATIEWET, IOAW, IOAZ en Bbz gemeente Groesbeek gemeente Groesbeek 2015

Handhavingsverordening PARTICIPATIEWET, IOAW, IOAZ en Bbz gemeente Groesbeek gemeente Groesbeek 2015 Handhavingsverordening PARTICIPATIEWET, IOAW, IOAZ en Bbz gemeente Groesbeek 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 2 oktober 2013, 2013-0000618250, heeft de Raad voor de rechtspraak verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen in verband

Nadere informatie

VERORDENING BASISREGISTRATIE PERSONEN (BRP) GEMEENTE DALFSEN 2014 (versie geldig vanaf )

VERORDENING BASISREGISTRATIE PERSONEN (BRP) GEMEENTE DALFSEN 2014 (versie geldig vanaf ) VERORDENING BASISREGISTRATIE PERSONEN (BRP) GEMEENTE DALFSEN 2014 (versie geldig vanaf 06-01-2014) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van de regeling

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 2 oktober 2013, 2013-0000618260, heeft de Raad voor de rechtspraak verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen in verband

Nadere informatie

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen 2014

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen 2014 Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen 2014 De raad van de gemeente Noordwijk; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Noordwijk van 17 juni 2014 gelet op de artikelen

Nadere informatie

Privacyreglement. verwerking persoonsgegevens. ROC Nijmegen

Privacyreglement. verwerking persoonsgegevens. ROC Nijmegen Privacyreglement verwerking persoonsgegevens ROC Nijmegen Laatstelijk gewijzigd in april 2014 Versie april 2014/ Voorgenomen vastgesteld door het CvB d.d. 12 juni 2014 / Instemming OR d.d. 4 november 2014

Nadere informatie

21 SEP 2009 Besluit: d ^ Voorstelnummer: <^2.QuQg,y

21 SEP 2009 Besluit: d ^ Voorstelnummer: <^2.QuQg,y Raaosversacierifig : 21 SEP 2009 Besluit: d ^ Voorstelnummer:

Nadere informatie

Wat u moet weten van de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

Wat u moet weten van de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Wat u moet weten van de Nederlandse bevolkingsadministratie De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 1 Inleiding 3 2 Waarom een basisadministratie persoonsgegevens? 4 3 Hoe werkt de basisadministratie

Nadere informatie

Privacy-regeling voor de collectie persoonsgegevens uit de GBA en de BRP van het Centraal Bureau voor Genealogie

Privacy-regeling voor de collectie persoonsgegevens uit de GBA en de BRP van het Centraal Bureau voor Genealogie Privacy-regeling voor de collectie persoonsgegevens uit de GBA en de BRP van het Centraal Bureau voor Genealogie 1. Begripsbepalingen Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. het CBG: de Stichting

Nadere informatie

Verordening basisregistratie personen (BRP)

Verordening basisregistratie personen (BRP) Verordening basisregistratie personen (BRP) Algemeen Sinds 1 januari 2010 zijn alle overheidsorganen, waaronder de gemeenten en haar organisatieonderdelen, verplicht om bij de verwerking van persoonsgegevens,

Nadere informatie

REGLEMENT Bescherming persoonsgegevens

REGLEMENT Bescherming persoonsgegevens REGLEMENT Bescherming persoonsgegevens Wetstechnische informatie Gegevens van het reglement Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

HANDHAVINGSVERORDENING WWB en WIJ gemeente Lelystad

HANDHAVINGSVERORDENING WWB en WIJ gemeente Lelystad HANDHAVINGSVERORDENING WWB en WIJ Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)

Nadere informatie