Beheerregeling GBA Maasdriel 2010 en bijlagen 1 t/m 5. Beheerregeling GBA. Toelichting. 1 Algemeen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beheerregeling GBA Maasdriel 2010 en bijlagen 1 t/m 5. Beheerregeling GBA. Toelichting. 1 Algemeen"

Transcriptie

1 Beheerregeling GBA Toelichting 1 Algemeen In artikel 14 van de Wet GBA is opgenomen dat de hoofdlijnen van het beheer van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moeten zijn beschreven, vastgelegd en voor een ieder ter inzage gelegd. Deze hoofdlijnen zijn: taakverdeling en verantwoordelijkheidsverdeling binnen de gemeente; technisch beheer (procedure voor back-up, herstel en uitwijk); procedures inzake de bijhouding van en controle van GBA-gegevens; procedures inzake verstrekking van gegevens; procedures inzake verwerking van terugmeldingen. Het college legt de hoofdlijnen van het beheer van de GBA vast in een regeling, de zogenaamde beheerregeling GBA. Een dergelijke regeling is voor de laatste maal op 10 september 2002 vastgesteld. Vanwege veranderde wetgeving is het nodig een nieuwe beheerregeling vast te stellen. De basis voor de beheerregeling is vastgesteld door de raad (17 juni 2010) in de Verordening GBA Maasdriel De beheerregeling GBA is een nadere invulling van de eisen omtrent beheer van de GBA zoals die onder meer vermeld staan in hoofdstuk 7 van het Logisch Ontwerp van de GBA. 2 Beheer ex art 14 Wet GBA De beheerregeling is afgestemd op de beheeraspecten (technisch, procedureel en organisatorisch) rond de GBA. De maatregelen gericht op het procedureel en organisatorisch vlak zijn in deze beheerregeling nader uitgewerkt. In de beheerregeling zijn de werkzaamheden van de medewerkers die direct met de GBA werken geformaliseerd. Taken en verantwoordelijkheden zijn afgebakend. Denk hierbij aan onder andere een adequate gegevensverwerking, de beschikbaarheid van het systeem en het waarborgen van de rechten van de geregistreerden. De kwaliteit en continuïteit van de GBA wordt gewaarborgd door de invulling van beheersfuncties en het maken van duidelijk vastgelegde afspraken over het beheer. Vanuit iedere functie moet gezorgd worden voor continuïteit van de gegevensverwerking, betrouwbaarheid en actualiteit van de opgeslagen persoonsgegevens. Hierbij moet tevens gezorgd worden voor een doelmatige informatievoorziening waarbij rekening gehouden wordt met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

2 De beheerregeling GBA voorziet in de invulling van de volgende beheerstaken: 1. informatiebeheer; 2. privacybeheer; 3. systeembeheer/bewerker; 4. applicatiebeheer; 5. gegevensbeheer; 6. gegevensverwerking; 7. beveiligingsbeheer. 3 Beheerstaken Hierna volgt een korte beschrijving van de diverse beheerstaken. De beheersfuncties moeten binnen de organisatiestructuur van het taakveld Burgerzaken ingepast worden. Een aantal functies is eerder al benoemd. Nu er een nieuwe beheerregeling GBA wordt vastgesteld worden de functies opnieuw ingevuld c.q. benoemd. Vanwege de grootte van de organisatie binnen het taakveld Burgerzaken valt aan vermenging van een aantal functies niet te ontkomen. 4 Informatiebeheer Het college is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA). Het afdelingshoofd Publiekszaken is samen met medewerkers van team Burgerzaken beheerder van de GBA en in die hoedanigheid informatiebeheerder. Het informatiebeheer omvat het geheel van activiteiten gericht op beleidsvoorbereiding ter zake de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, de ontwikkeling van kwaliteitsprocedures, beveiligingsprocedures, verstrekking- en privacyprocedures, alsmede de coördinatie bij de uitvoering van deze procedures. 5 Privacybeheer De GBA is een registratie van personen waarop onder normale omstandigheden de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) van toepassing zou zijn. De Wet GBA kent echter een eigen stelsel van privacybescherming. Het college heeft als verantwoordelijke van de GBA zorg te dragen voor een zorgvuldige gegevensverstrekking uit de GBA. Veel van de dagelijkse verstrekkingen zijn gebaseerd op wettelijke voorschriften (autorisatiebesluit buitengemeentelijk afnemer, bijzondere derden). De verstrekkingen aan vrije derden en binnengemeentelijke afnemers zijn geregeld in de Verordening Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Verordening GBA Maasdriel 2010). Het afdelingshoofd Publiekszaken is beheerder van de GBA en in die hoedanigheid privacybeheerder. De privacybeheerder is verantwoordelijk voor het geheel van activiteiten gericht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de ingeschrevenen bij het verzamelen en het verwerken van gegevens en de informatievoorziening. 6 Systeembeheer/Bewerker Het systeembeheer van de gemeente Maasdriel is ondergebracht bij het team I&A van de afdeling Bedrijfsvoering. De systeembeheerder is bewerker in de zin van art. 15 van de Wet GBA. De bewerker is verantwoordelijk voor het geheel van activiteiten gericht op het onderhouden van de technische aspecten van het toepassingssysteem. De bewerker moet in overleg met de GBAbeheersfunctionarissen zorgen voor een goede werking van de GBA-applicatie. De belangrijkste procedures zijn back-up en herstel, uitwijk en beveiliging. 7 Applicatiebeheer De applicatiebeheerder is verantwoordelijk voor het geheel van activiteiten gericht op het ondersteunen van het GBA-toepassingssysteem en de waarborging van continuïteit aan de 2

3 gebruikerszijde van de informatievoorziening. De leverancier van de GBA-applicatie (Pink Roccade) heeft de regelgeving op het GBA-gebied verwerkt in de programmatuur. Na plaatsing van nieuwe versies zorgt de applicatiebeheerder ervoor dat de gebruikers op de hoogte worden gebracht van de wijzigingen die consequenties hebben voor de uitvoering van procedures. 8 Gegevensbeheer De gegevensbeheerder is verantwoordelijk voor het geheel van activiteiten gericht op de inhoudelijke kwaliteitszorg betreffende het gegevens verzamelen, de gegevensverwerking en de informatievoorziening. 9 Gegevensverwerking Gegevensverwerking is op zichzelf geen beheerstaak maar een uitvoerende functie. Voor een goed beheer van de GBA is deze functie echter wel belangrijk. De gegevensverwerkers zijn de medewerkers van het team Burgerzaken die de dagelijkse uitvoeringsprocedures toepassen. De gegevens die door de gegevensverwerkers worden verwerkt zijn ontleend aan betreffende aangifteformulieren en andere documenten (brondocumenten genoemd). Deze gegevens worden op voorgeschreven wijze middels het daartoe bestemde toepassingssysteem opgenomen in het gegevensbestand. Voor een goed beheer van de GBA is het noodzakelijk dat deze (bron)documenten goed worden gearchiveerd. 10 Beveiligingsbeheer De beveiligingsbeheerder is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de maatregelen en procedures die voortkomen uit het Informatiebeveiligingsplan GBA en waardedocumenten. De beveiligingsbeheerder rapporteert periodiek (minimaal eens per jaar) aan het managementteam en de burgemeester. 3

4 Het college van de gemeente Maasdriel; gelet op artikel 14 van de Wet Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA); besluit: vast te stellen de volgende: Beheerregeling GBA Maasdriel 2010 (inclusief bijlagen 1 t/m 4) Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Deze regeling verstaat onder: Wet GBA: de Wet Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Stb. 1994, 494); Verordening GBA: de Verordening Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Maasdriel 2010 (Verordening GBA Maasdriel 2010); GBA: de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; bevroren bevolkingsregister: de registers die zijn ingericht op basis van de Wet op de bevolkings- en verblijfsregisters en het besluit bevolkingsboekhouding en die ingevolge de intrekking van die wet en dat besluit per 1 oktober 1994 niet meer worden bijgehouden; audit: een controle op de integriteit van de persoonsgegevens welke wordt uitgevoerd door een namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangewezen auditinstelling. De audit bestaat uit onder andere een aselecte steekproef van actuele en opgeschorte persoonslijsten. De omvang van de steekproef is afhankelijk van het inwonertal van de gemeente; kwaliteitssteekproef: een controle op de inhoud van gegevenselementen aan de hand van de daaraan ten grondslag liggende brondocumenten en procedures, over een representatief aantal persoonslijsten; foutverslag: het automatisch door het systeem aangemaakte overzicht van fouten die ontdekt zijn in de over het netwerk binnenkomende berichten; foutenlijst: het door het systeem aangemaakte overzicht van foutieve elementen op de persoonslijsten die zich in de gemeentelijke basisadministratie bevinden; toepassingssysteem: de software en hardware die wordt gebruikt om de GBA in te richten en bij te houden; brondocumenten: documenten waaraan overeenkomstig de Wet GBA gegevens mogen worden ontleend die in aanmerking komen voor opname op een daarvoor in aanmerking komende persoonslijst in de GBA; persoonslijst: het geheel van gegevens (als bedoeld in artikel 34, eerste lid van de Wet GBA) over één persoon in de GBA; autorisatie: het binnen de toepassingsprogrammatuur toekennen van het niveau van gebruikersmogelijkheden aan een persoon of afdeling of het binnen de toepassingsprogrammatuur toekennen van het niveau van gegevensverstrekking aan afnemers en derden; verantwoordelijke: het college van Maasdriel dat via de Wet GBA is aangewezen als verantwoordelijke; beheerder: de functionaris die onder verantwoordelijkheid van het college (de verantwoordelijke) belast is met de dagelijkse zorg voor de basisadministratie; bewerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke of beheerder persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen en die geen zeggenschap heeft over de verwerking; ingeschrevene: degene ten aanzien van wie een persoonslijst als bedoeld in artikel 1 van de Wet GBA in de GBA van de gemeente is opgenomen; 4

5 afnemer: bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht; binnengemeentelijke afnemer: elke afnemer die een organisatieonderdeel is van de gemeente Maasdriel; derde: elk ander persoon, instelling of rechtspersoon dan een afnemer en de ingeschrevene; geregistreerde: degene die geen ingeschrevene is in de gemeente en over wie gegevens in de basisregistratie personen van de gemeente Maasdriel zijn opgenomen. Artikel 2 Het afdelingshoofd Publiekszaken is beheerder van de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en in die hoedanigheid informatiebeheerder en privacybeheerder. Hij kan de taak van informatiebeheerder en privacybeheerder geheel of gedeeltelijk mandateren aan een of meer zijn ondergeschikte ambtenaren. De beveiligingsbeheerder is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de maatregelen en procedures die voortkomen uit het Informatiebeveiligingsplan GBA en waardedocumenten. De beveiligingsbeheerder rapporteert periodiek (minimaal eens per jaar) aan het Management Team en de burgemeester. Artikel 3 1. Het afdelingshoofd Publiekszaken wijst functionarissen aan die worden belast met: a. gegevensbeheer; b. applicatiebeheer; c. privacybeheer; d. gegevensverwerking; e. het namens het college afnemen van de in artikel 36, lid 2, onder sub e, van de Wet bedoelde verklaring. 2. De coördinator I&A wijst medewerkers aan die zijn belast met het systeembeheer. Hoofdstuk 2 HET INFORMATIEBEHEER Artikel 4 De informatiebeheerder voorziet in: a. een jaarlijkse planning van de beheeractiviteiten; b. een jaarlijkse rapportage aan het college over de bij a. bedoelde planning, waarbij tevens inzicht wordt gegeven in de kengetallen van de bijhoudings- en beheerprocedures; c. een jaarlijkse rapportage over de resultaten die voortvloeien uit de in artikel 11 bedoelde kwaliteitssteekproef; d. administratieve beheerprocedures, voor zover hier niet door of bij de Wet in is voorzien; e. periodiek overleg tussen hem en de applicatiebeheerder, de privacybeheerder en de gegevensbeheerder; f. halfjaarlijks overleg tussen hem en de systeembeheerder (bewerker); g. richtlijnen voor de bijhouding van de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens. Artikel 5 De informatiebeheerder adviseert het college als de verantwoordelijke van de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens over de navolgende aspecten die voortvloeien uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens te weten: a. persoonsinformatievoorziening; b. beveiliging; c. privacy; d. gegevenskwaliteit; e. personeelsaangelegenheden. 5

6 Artikel 6 De informatiebeheerder beslist: a. over de installatie van nieuwe of gewijzigde versies van het GBA-toepassingssysteem; b. op incidentele verzoeken van binnengemeentelijke afnemers tot rechtstreekse toegang tot de basisadministratie persoonsgegevens; c. op overige verzoeken van binnengemeentelijke afnemers en derden tot het verkrijgen van gegevens uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; d. over het toekennen van autorisaties. Artikel 7 De informatiebeheerder ziet er op toe dat: a. de in deze regeling opgenomen bepalingen worden nageleefd; b. de behandeling en afhandeling van verzoeken om gegevensverstrekking uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens geschiedt volgens de bepalingen uit de Wet GBA en de Verordening GBA Maasdriel 2010; c. de bij of krachtens de Wet opgelegde verplichtingen ten aanzien van inrichting en bijhouding, alsmede de beveiliging van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens worden nageleefd; d. dat alle in artikel 3 genoemde functionarissen, alsmede de systeembeheerder op de hoogte zijn van de installatie van nieuwe of gewijzigde versies van het GBA-toepassingsysteem en van de gevolgen van deze installatie; e. de beveiligingsvoorschriften die voortvloeien uit de wet en het beveiligingsplan GBA en waardedocumenten worden nageleefd. Artikel 8 De informatiebeheerder, of een door haar aan te wijzen functionaris opgesomd in artikel 3, neemt deel aan buitengemeentelijk overleg inzake onderwerpen die het beheer van de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens aangaan. Hoofdstuk 3 HET GEGEVENSBEHEER Artikel 9 De gegevensbeheerder is verantwoordelijk voor: a. de juistheid, actualiteit en betrouwbaarheid van de gegevens die opgenomen zijn of worden in de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; b. het beheer van documentatie op het gebied van de Wet en overige regelgeving op het gebied van de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; c. de communicatie met de afnemers en andere houders van Gemeentelijke basisadministraties over gegevensverwerking. Artikel 10 De gegevensbeheerder is bevoegd in overleg met de applicatiebeheerder vanuit de in artikel 9 bedoelde verantwoordelijkheid de gegevensverwerkers aanwijzingen te geven inzake de opname en bijhouding van gegevens in de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens. Artikel 11 Periodiek wordt de inhoudelijke kwaliteit van het bestand van persoonslijsten van ingezetenen onderworpen aan een audit door een namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangewezen auditinstelling. De gegevensbeheerder voorziet in een doorlopende kwaliteitssteekproef en de uitvoering van de daarmee samenhangende verbetermaatregelen gericht op het welslagen van de eerder vermelde audit. Artikel 12 De gegevensbeheerder neemt deel aan het in artikel 4, onder e genoemde overleg. 6

7 Hoofdstuk 4 HET SYSTEEMBEHEER Artikel 13 De systeembeheerder is verantwoordelijk voor het technisch onderhoud van het toepassingssysteem. Het systeembeheer is ondergebracht bij het team I&A, bewerker in de zin van artikel 15 van de Wet GBA. Artikel 14 De systeembeheerder (bewerker) voorziet in: a. de fysieke beveiliging van het toepassingssysteem; b. een dagelijkse back-up die wordt ondergebracht in een daartoe uitgeruste en beveiligde ruimte op een andere locatie dan de ruimte waarin de GBA-apparatuur is opgesteld; c. de technische installatie van gewijzigde of nieuwe versies van het toepassingssysteem; d. de beschikbaarheid van het toepassingssysteem overeenkomstig hetgeen daarover intern en met derden is overeengekomen. Artikel 15 De systeembeheerder (bewerker) is bevoegd: 1. direct maatregelen te treffen als de continuïteit van het toepassingssysteem of de daarin opgeslagen informatie acuut in het geding is; hij is verplicht achteraf ter zake te rapporteren aan de informatiebeheerder; 2. aanwijzingen te geven over: a. beheer toepassingssystemen; b. beheer van bestanden; c. reconstructiemaatregelen. Artikel 16 De systeembeheerder (bewerker) neemt deel aan het in artikel 4, onder f genoemde overleg. Hoofdstuk 5 HET APPLICATIEBEHEER Artikel 17 De applicatiebeheerder voorziet in: a. een planning van periodieke gegevensverstrekking die op basis van het autorisatiebesluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt gedaan; b. de communicatie bij storingen in hard- en software; c. een logboek waarin bijzondere gebeurtenissen worden bijgehouden; d. de toekenning van de autorisatieniveaus voor actualiseringen aan de gegevensverwerkers, de gegevensbeheerder, de applicatiebeheerder en de informatiebeheerder in opdracht van de informatiebeheerder; e. de bijhouding van een verzameling van de autorisaties, die overeenkomstig artikel 6 door de informatiebeheerder zijn toegekend; f. het testen en evalueren van nieuwe versies van het toepassingssysteem, alsmede het testen en evalueren van nieuwe apparatuur; g. de beoordeling van de gevolgen van de installatie van nieuwe en/of gewijzigde versies van het toepassingssysteem; h. de bijhouding van een verzameling van alle problemen en klachten, die bij het gebruik van het toepassingssysteem ontstaan en tracht eventueel door inschakeling van de systeembeheerder of een derde, voor een oplossing te zorgen; i. de voorlichting aan de alle in artikel 3 genoemde functionarissen met betrekking tot de gevolgen van een nieuwe of gewijzigde versie van het toepassingssysteem; j. de coördinatie van de werkzaamheden in geval van uitwijk in overleg met de systeembeheerder; k. de vormgeving en inhoud van documenten, die rechtstreeks aan de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens worden ontleend; 7

8 l. de afhandeling van verzoeken omtrent managementgegevens; m. een zo spoedig mogelijke oplossing in geval van storingen binnen het toepassingssysteem, zo nodig door inschakeling van een derde. Artikel 18 De applicatiebeheerder is verantwoordelijk voor: a. de ondersteuning bij het gebruik van het toepassingssysteem; b. het tijdig opschonen van de relevante bestanden in de database; c. de technische afhandeling van de periodieke gegevensverstrekking die plaatsvindt op basis van een autorisatiebesluit van de Minister van Binnenlandse Zaken Koninkrijksrelaties, alsmede de systematische gegevensverstrekking die plaatsvindt op basis van de door het college vastgestelde procedurebeschrijving voor de gemeentelijke basisregistratie; d. het beheer van de tabellen van de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; e. het beheer van de gebruikersdocumentatie. Artikel 19 De applicatiebeheerder is bevoegd: a. gegevensverwerkers en het personeel van externe afdelingen/diensten die direct toegang hebben tot de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens aanwijzingen te geven over het gebruik van het toepassingssysteem; b. over het gebruik van de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens gedragsregels op te stellen. Artikel 20 De applicatiebeheerder beslist, na overleg met de gegevensbeheerder en de systeembeheerder, over gehele of gedeeltelijke inwerkingtreding van uitwijkprocessen zoals beschreven in de procedure uitwijk. Artikel 21 De applicatiebeheerder ziet erop toe dat voorgeschreven procedures uit het Informatiebeveiligingsplan GBA en waardedocumenten worden nageleefd. Artikel 22 De applicatiebeheerder neemt deel aan: a. het overleg genoemd in artikel 4, onder e en f; b. het externe applicatiebeheerdersoverleg. Hoofdstuk 6 HET PRIVACYBEHEER Artikel 23 De privacybeheerder is verantwoordelijk voor: a. de inhoudelijke afhandeling van de periodieke gegevensverstrekking die plaatsvindt op basis van een autorisatiebesluit van de Minister van Binnenlandse Zaken Koninkrijksrelaties, alsmede de systematische gegevensverstrekking die plaatsvindt op grond van de door het college vastgestelde Verordening GBA Maasdriel 2010; b. het dagelijkse toezicht op de naleving van de privacyvoorschriften die voortvloeien uit de Wet GBA en de Wet Bescherming Persoonsgegevens met betrekking tot de afdeling Burgerzaken. Artikel 24 De privacybeheerder voorziet in: a. de afhandeling van de verzoeken om inzage overeenkomstig artikel 79 van de wet (inzage); b. de behandeling van alle verzoeken om geheimhouding die op basis van artikel 102 lid 1a ingediend worden en doet eventueel de privacytoets van art. 102 lid 2; c. afhandeling verzoeken om inzage in verstrekkingen aan afnemers en derden. 8

9 Artikel 25 De privacybeheerder is bevoegd: a. op grond van het in artikel 23 genoemde toezicht, alle gebruikers van het toepassingssysteem aanwijzingen te geven; b. ongevraagd advies uit te brengen over alle procedures en producten die betrekking hebben op de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, waarbij de persoonlijke levenssfeer in het geding is. Artikel 26 De privacybeheerder is betrokken bij alle bezwaarschriftenprocedures die voortvloeien uit genomen beslissingen op grond van de wet en daarbij behorende regelingen, de Wet bescherming Persoonsgegevens voor zover hierbij privacyaspecten aan de orde zijn. Hoofdstuk 7 DE SPECIALISTISCHE WERKZAAMHEDEN GBA Artikel 27 De gegevensbeheerder is verantwoordelijk voor: a. het verwerken van complexe mutaties en correcties met betrekking tot de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; b. het uitzetten van richtlijnen met betrekking tot het actualiseren en corrigeren van persoonsgegevens. Artikel 28 De gegevensbeheerder voorziet in: a. de behandeling van wijzigingsverzoeken als bedoeld in artikel 81, 82 en 83 van de wet; controlewerkzaamheden ter waarborging van de kwaliteit van de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; b. de behandeling van het netwerkverkeer, behalve de periodieke gegevensverstrekking; c. de toetsing van de waarde die aan overlegde brondocumenten kan worden toegekend aan de hand van artikel 36 van de Wet GBA en ziet er op toe dat geen gegevens worden verwerkt uit documenten waaraan bij of krachtens de Wet GBA geen ontleningsstatus is gegeven. Artikel 29 De gegevensbeheerder is bevoegd: aanwijzingen te geven inzake de opname en bijhouding van gegevens in de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens. Hoofdstuk 8 DE GEGEVENSVERWERKING Artikel 30 De gegevensverwerkers voorzien in: 1. het verwerken van de gegevens overeenkomstig de krachtens de wet, middels het Logisch Ontwerp, handleiding uitvoeringsprocedures, voorgeschreven wijze, voor zover daartoe door de applicatiebeheerder geautoriseerd; 2. het verzamelen van de daarvoor bestemde gegevens; 3. de archivering van de brondocumenten op grond waarvan de gegevens zijn verwerkt; 4. de behandeling van mutaties; 5. de behandeling van de foutverslagen, voortvloeiend uit de inkomende netwerkberichten; 6. de dagelijkse controle van in het systeem aangebrachte actualiseringen; 7. de kennisgeving aan de geregistreerde voor wat betreft de verwerking van: a. wijziging van het naamgebruik; b. vervolginschrijving voor zover het betreft een binnengemeentelijke verhuizing en een vervolginschrijving die leidt tot opname in de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; 9

10 8. de toezending van de complete persoonslijst aan de geregistreerde ingeval van een: a. 1e inschrijving in de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; b. een vervolginschrijving uit het buitenland. Artikel 31 De gegevensverwerkers beslissen op aangiften en verzoekschriften die op grond van de Wet worden gedaan met in achtneming van het gestelde in artikel 26 en voor zover hier niet op andere wijze in is voorzien. Hoofdstuk 9 HET BEVEILIGINGSBEHEER Artikel 32 De beveiligingsbeheerder is verantwoordelijk voor het beheer van het Informatiebeveiligingsplan GBA en waardedocumenten. Artikel 33 De beveiligingsbeheerder is bevoegd om medewerkers van het team Burgerzaken en het team Klantcontact aanwijzingen te geven ten aanzien van beveiligingsvoorschriften, die voortvloeien uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en het Informatiebeveiligingsplan GBA en waardedocumenten. Artikel 34 De beveiligingsbeheerder ziet er op toe dat: a. beveiligingsvoorschriften die voortvloeien uit de wet en het Informatiebeveiligingsplan GBA en waardedocumenten worden nageleefd; b. de in deze regeling opgenomen bepalingen inzake beveiliging worden nageleefd. Artikel 35 De beveiligingsbeheerder adviseert het college rechtstreeks als verantwoordelijke van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens over beveiligingsaspecten die uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en het Informatiebeveiligingsplan GBA en waardedocumenten voortvloeien. Artikel 36 De beveiligingsbeheerder voorziet in een jaarlijks verslag aan het college over de activiteiten inzake het Beveiligingsbeheer. Hoofdstuk 10 SLOTBEPALINGEN Artikel 37 De in deze regeling opgenomen bepalingen gelden naast de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens tevens voor het bevroren bevolkingsregister en de in de Gemeentelijke basisadministratie aangehaakte gegevens die onder de werkingssfeer van de Wet Bescherming Persoonsgegevens vallen. 10

11 Artikel Deze beheerregeling wordt aangehaald als Beheerregeling GBA Maasdriel Deze regeling treedt in werking op 1 juli Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van 22 juni Het college van Maasdriel, De secretaris, de burgemeester, mr. ing. A.P.J.M. de Jong A.H. Boerma-van Doorne 11

12 Bijlage 1 Aanwijzing van beheerfunctionarissen Op grond van artikel 2 van de GBA-beheerregeling zijn de navolgende beheerfunctionarissen aangewezen: Informatiebeheer Als informatiebeheerder is aangewezen: afdelingshoofd Publiekszaken. Als zijn plaatsvervanger is aangewezen: medewerker team Burgerzaken. Gegevensbeheer/applicatiebeheer Als gegevensbeheerder is aangewezen: afdelingshoofd Publiekszaken. Als plaatsvervanger is aangewezen: medewerker team Burgerzaken (back office). Als applicatiebeheerder is aangewezen: medewerker team Burgerzaken (back office). De plaatsvervanger is de applicatiebeheerder van het team Vergunningen. Naast de gegevensbeheerder zijn tevens belast met het berichtenverkeer: de medewerkers van het team Burgerzaken (back office). Privacybeheer Als privacybeheerder is aangewezen: medewerker team Burgerzaken. Plaatsvervanger is het afdelingshoofd Publiekszaken. Systeembeheer Als systeembeheerder is aangewezen de coördinator I&A. Als zijn plaatsvervangers zijn aangewezen de systeembeheerders van het team I&A. Gegevensverwerking Als gegevensverwerkers worden alle medewerkers van het team Burgerzaken aangewezen. Het namens het college van burgemeester en wethouders afnemen van de in artikel 36, lid 2, sub e. van de Wet bedoelde verklaringen Aangewezen zijn de medewerkers van het team Burgerzaken en het afdelingshoofd Publiekszaken. Beveiligingsbeheer Als beveiligingsbeheerders zijn aangewezen de beveiligingsfunctionarissen, zijnde de concerncontroller, de coördinator DIV en de coördinator Facilitaire Zaken. Als hun plaatsvervanger is aangewezen de coördinator I&A. De concerncontroller is tevens de algeheel verantwoordelijke van het taakveld beveiligingsbeheer. Maasdriel, 22 juni 2010 De secretaris, De voorzitter, mr. ing. A.P.J.M. de Jong A.H. Boerma-van Doorne 12

13 Bijlage 2: Archivering brondocumenten GBA Op basis van de Beheerregeling GBA Maasdriel 2010 worden GBA-brondocumenten als volgt gearchiveerd: 1. Alle documenten waaraan GBA-gegevenselementen worden ontleend voor opname op persoonslijsten worden gearchiveerd, behoudens akten van de burgerlijke stand berustend in de registers van de burgerlijke stand in Nederland; 2. De archivering van de verhuizingen/emigraties en vestigingen vanuit een andere gemeente vindt plaats op de datum verhuizing/emigratie of vestiging. De archivering van de overige brondocumenten vindt in alfabetische volgorde per jaar plaats; 3. Indien aan de hand van eenzelfde document meerdere persoonslijsten worden geactualiseerd, vindt duplicering van het brondocument plaats en archivering overeenkomstig punt 2; 4. Het brondocumentenarchief wordt beheerd door de gegevensbeheerder; 5. Behoudens aan andere houders van basisadministraties en de geregistreerde zelf worden geen afschriften van brondocumenten verstrekt, tenzij de verstrekking wordt geëist voor een strafrechtelijk onderzoek. 6. De brondocumenten worden eveneens digitaal gearchiveerd door middel van het scannen van de documenten in Document Management Systeem Verseon. Maasdriel, 22 juni 2010 De secretaris, De voorzitter, mr. ing. A.P.J.M. de Jong A.H. Boerma-van Doorne 13

14 Bijlage 3: Onderzoek naar woon- en/of briefadressen Op basis van de Beheerregeling GBA Maasdriel 2010 worden onderzoeken naar woon- en/of briefadressen via de navolgende procedure verricht: 1. Bij ontvangst van een specifieke mededeling door een natuurlijke of andere rechtspersoon dat een woonadres of briefadres van een ingeschrevene niet meer overeenkomt met de actuele situatie, wordt getracht deze mededeling schriftelijk bevestigd te krijgen. Als dit niet mogelijk is, volgt verslaglegging van de mededeling door de behandelend ambtenaar. Hierbij worden minimaal de navolgende gegevens vastgelegd: datum ontvangst mededeling, geslachtsnaam, voorna(a)m(en), geboortedatum, adres en telefoonnummer van degene die de mededeling doet. Indien de mededeling gedaan wordt door een vertegenwoordiger van een niet-natuurlijke persoon, dienen de eerdergenoemde gegevens van deze vertegenwoordiger vastgelegd te worden. In het verslag wordt voorts vastgelegd de datum waarop de ingeschrevene vermoedelijk het woonadres heeft verlaten of geen gebruik meer maakt van het briefadres, de geslachtsnaam, voorna(a)m(en) geboortedatum van desbetreffende ingeschrevene en aanwijzingen die kunnen leiden tot het achterhalen van het actuele woon- en/of briefadres. Na ontvangst van de schriftelijke mededeling of na afronding van de verslaglegging worden de adresgegevens, categorie 08, in onderzoek gesteld; 2. Na ontvangst van de mededeling onder 1 tracht de behandelend ambtenaar het vermoeden van adreswijziging bevestigd te krijgen door een rechtspersoon, die niet over hetzelfde woon- of vestigingsadres beschikt als degene die de mededeling heeft gedaan; 3. Indien de mededeling genoemd onder 1 aanknopingspunten biedt met betrekking tot het nieuwe woonadres van de burger in kwestie, wordt deze burger op dit nieuwe adres aangeschreven zich persoonlijk te melden; 4. Indien de mededeling genoemd onder 1 geen aanknopingspunten biedt om de burger in kwestie aan te schrijven, worden de volgende instanties/personen benaderd met de vraag of zij op de hoogte zijn van het nieuwe adres: Eventuele achterblijvende bewoners; Ouders of andere familieleden; Sociale Voorzieningen; Financiën/belastingen; Medewerkers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND); Werkgever van betrokkene; Stichting Woondiensten te Maasdriel; Overige instanties. Als één van de bovenstaande bronnen een aanknopingspunt voor aanschrijving van de desbetreffende burger biedt, zal overeenkomstig het vermelde bij 3 gehandeld dienen te worden. Wanneer het bovenvermelde geen resultaat oplevert wordt betrokkene twee maal schriftelijk opgeroepen om informatie te verschaffen over de verblijfplaats. 5. Indien een tijdvak van twee maanden is verstreken na de in 4 genoemde openbare kennisgeving zal de procedure zoals vastgelegd in artikel 83 van de wet opgestart worden. Hiertoe wordt twee keer een brief verzonden naar het laatste adres waar betrokkene gewoond heeft. De eerste brief heeft betrekking op het voornemen over te gaan tot ambtshalve opneming van de vertrekgegevens, in de tweede brief wordt de desbetreffende burger op de hoogte gesteld van de beslissing over te gaan tot ambtshalve opneming van de vertrekgegevens; 6. Indien gedurende het afhandelen van de eerder beschreven procedure een aangifte van adreswijziging wordt ontvangen, zal het onderzoek worden beëindigd en de persoonslijst worden geactualiseerd; 14

15 7. De aan de ingeschreven burger verzonden brieven worden gearchiveerd overeenkomstig het vastgelegde in deze beheerregeling. Het verslag van bevindingen en/of het onderzoeksverslag worden na verloop van tijd gearchiveerd in het archief van de gemeente Maasdriel. Maasdriel, 22 juni 2010 De secretaris, De voorzitter, mr. ing. A.P.J.M. de Jong A.H. Boerma-van Doorne 15

16 Bijlage 4: Overzicht taken waarvoor toegang wordt gegeven tot de GBA-gegevens. Deze bijlage biedt een overzicht van de taken. Per taak zijn de volgende punten beschreven: Beschrijving van de taak De persoonsgegevens die nodig zijn voor de taak en waarvoor toegang wordt gegeven tot de GBA De doelgroep waarop de taak zich richt De functie van de betrokken uitvoerende ambtenaar De wettelijke grondslag van de taak De manier waarop de gegevens verstrekt worden Gezien de omvang en mate van detaillering van deze bijlage wordt het als apart document beheerd, maar maakt wel onderdeel uit van deze Beheerregeling GBA Maasdriel En zal ook tezamen gearchiveerd worden. Wijzigingen worden uitsluitend doorgevoerd na besluitvorming door ons college. Maasdriel, 22 juni 2010 De secretaris, De voorzitter, mr. ing. A.P.J.M. de Jong A.H. Boerma-van Doorne 16

17 Bijlage 5: Voorbeeld Schema Vrije derden Schema 4 Vrije derden We hebben hier niet meer te maken met de overheid en niet meer met een verplicht voorgeschreven gebruik van actuele persoonsgegevens (zie schema 1 en 2). De gemeente mag zelf bepalen aan wie zij nog meer verstrekt. Aan deze vrijheid worden overigens wel grenzen gesteld. Zo mogen er bijvoorbeeld geen gegevens voor commerciële doeleinden worden verstrekt. De kaders van artikel 100 Wet GBA en de gemeentelijke verordening zijn nu bepalend. Wie Waarvoor Welke categorie Welke gegevens Verstrekkingsbeperking Leges Basis Bibliotheek (geen onderdeel van de gemeente) Buitenlandse EUoverheden Buitenlandse niet EUoverheden (met passend beschermingsniveau - Art. 76 WBP) Buitenlandse rechtspersonen (Voorbeeld: instellingen voor sociale zorg en zekerheid) Crematoria, begraafplaatsen (niet-gemeentelijke) Volgens gemeentelijke verordening Vrije derde Maximaal de gegevens genoemd Volgens gemeentelijke verordening (er Vrije derde Maximaal de gegevens genoemd moet sprake zijn van een Nederlands publiek belang!) Advies: toestemming burger vragen (zie toelichting) Volgens gemeentelijke verordening. Vrije derde Maximaal de gegevens genoemd er moet sprake zijn van een Nederlands publiek belang! Advies: toestemming burger vragen (zie toelichting) Volgens gemeentelijke verordening, er Vrije derde Maximaal de gegevens genoemd moet sprake zijn van een Nederlands publiek belang! Zie ook de toelichting Volgens gemeentelijke verordening Vrije derde Maximaal de gegevens genoemd (zeer beperkte verstrekkingsmogelijkheden zie Waarvoor ) (zeer beperkte verstrekkingsmogelijkheden zie Waarvoor ) (zeer beperkte verstrekkingsmogelijkheden zie Waarvoor ). 17

18 Schema 4 Vrije derden We hebben hier niet meer te maken met de overheid en niet meer met een verplicht voorgeschreven gebruik van actuele persoonsgegevens (zie schema 1 en 2). De gemeente mag zelf bepalen aan wie zij nog meer verstrekt. Aan deze vrijheid worden overigens wel grenzen gesteld. Zo mogen er bijvoorbeeld geen gegevens voor commerciële doeleinden worden verstrekt. De kaders van artikel 100 Wet GBA en de gemeentelijke verordening zijn nu bepalend. Wie Waarvoor Welke categorie Welke gegevens Verstrekkingsbeperking Leges Culturele organisaties Volgens gemeentelijke verordening Vrije derde Maximaal de gegevens genoemd Fondsverwervende organisaties Instellingen of organisaties ten behoeve van: -Maatschappelijke dienstverlening -Algemene/geestelijke gezondheidszorg -Kinderopvang -Jeugdwelzijnswerk -Ouderenzorg -Gehandicaptenzorg -Werkvoorziening Juridisch loket Kerken (niet zijnde de SILA) Kredietbank (privaatrechtelijk, bijvoorbeeld een stichting) Inburgeringsbureaus (niet gemeentelijke) Volgens gemeentelijke verordening Vrije derde Maximaal de gegevens genoemd Volgens gemeentelijke verordening Vrije derde Maximaal de gegevens genoemd Volgens gemeentelijke verordening (is de vraag van een advocaat van het juridisch loket t.b.v. een gerechtelijke procedure, zie dan bij Advocaten) Vrije derde Maximaal de gegevens genoemd ledenadministratie Vrije derde Maximaal de gegevens genoemd Volgens gemeentelijke verordening Vrije derde Maximaal de gegevens genoemd Volgens gemeentelijke verordening Vrije derde Maximaal de gegevens genoemd. 18 Basis

19 Schema 4 Vrije derden We hebben hier niet meer te maken met de overheid en niet meer met een verplicht voorgeschreven gebruik van actuele persoonsgegevens (zie schema 1 en 2). De gemeente mag zelf bepalen aan wie zij nog meer verstrekt. Aan deze vrijheid worden overigens wel grenzen gesteld. Zo mogen er bijvoorbeeld geen gegevens Basis Migrantenorganisaties Volgens gemeentelijke verordening Vrije derde Maximaal de gegevens genoemd Natuurlijke personen Vooraf schriftelijke toestemming Vrije derde Maximaal de gegevens genoemd betrokkene (persoon/gezaghouder) Onderwijsinstellingen Volgens gemeentelijke verordening Vrije derde Maximaal de gegevens genoemd (zie ook onderstaande tekst bij Scholen ) Ouderenorganisaties Volgens gemeentelijke verordening Vrije derde Maximaal de gegevens genoemd Patiëntenverenigingen Volgens gemeentelijke verordening Vrije derde Maximaal de gegevens genoemd voor commerciële doeleinden worden verstrekt. De kaders van artikel 100 Wet GBA en de gemeentelijke verordening zijn nu bepalend. Wie Waarvoor Welke categorie Welke gegevens Verstrekkingsbeperking Leges Pensioenfondsen Volgens gemeentelijke verordening Vrije derde Maximaal de gegevens genoemd Plaatselijke afdelingen Volgens gemeentelijke verordening Vrije derde Maximaal de gegevens genoemd van politieke partijen Reclassering/verslaafdenzorg Volgens gemeentelijke verordening Vrije derde Maximaal de gegevens genoemd Sportorganisaties en Volgens gemeentelijke verordening Vrije derde Maximaal de gegevens genoemd -verenigingen Thuiszorgorganisaties Volgens gemeentelijke verordening Vrije derde Maximaal de gegevens genoemd Vakorganisaties Volgens gemeentelijke verordening Vrije derde Maximaal de gegevens genoemd. 19

20 Schema 4 Vrije derden We hebben hier niet meer te maken met de overheid en niet meer met een verplicht voorgeschreven gebruik van actuele persoonsgegevens (zie schema 1 en 2). De gemeente mag zelf bepalen aan wie zij nog meer verstrekt. Aan deze vrijheid worden overigens wel grenzen gesteld. Zo mogen er bijvoorbeeld geen gegevens voor commerciële doeleinden worden verstrekt. De kaders van artikel 100 Wet GBA en de gemeentelijke verordening zijn nu bepalend. Wie Waarvoor Welke categorie Welke gegevens Verstrekkingsbeperking Leges Basis Verenigingen en stichtingen met maatschappelijk of filantropisch doel Volgens gemeentelijke verordening (voorbeelden: Rode Kruis, Astmafonds, Lilianefonds, Nierstichting, Bloedbank) Vrije derde Maximaal de gegevens genoemd Vrouwenorganisaties Volgens gemeentelijke verordening Vrije derde Maximaal de gegevens genoemd Woningbouwverenigingen Volgens gemeentelijke verordening Vrije derde Maximaal de gegevens genoemd /woningcorporaties Ziekenhuizen Volgens gemeentelijke verordening Patiëntenzorg, verlenen medische zorg, innen rekeningen ivm die zorg Vrije derde Maximaal de gegevens genoemd. 20

Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN GBA-beheerregeling Burgemeester en wethouders van de gemeente Menaldumadeel, Gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Besluit: Vast te stellen de navolgende beheerregeling

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN GBA-Beheerregeling Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek, Gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Besluit: vast te stellen de navolgende beheerregeling

Nadere informatie

Gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

Gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Beheerregeling GBA GBA-Beheerregeling Burgemeester en wethouders van de gemeente Staphorst, Gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Besluit: Vast te stellen de

Nadere informatie

Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA)

Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) h gemeente Hardinxveld-Giessendam Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) gemeente Hardinxveld-Giessendam Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Deze regeling verstaat

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN Burgemeester en wethouders van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, Gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Besluit: Vast te stellen de navolgende beheerregeling gemeentelijke

Nadere informatie

Gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

Gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Bijlage Beheerregeling GBA GBA-Beheerregeling Burgemeester en wethouders van de gemeente Oosterhout, Gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Besluit: Vast te stellen

Nadere informatie

Gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

Gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Bijlage Beheerregeling GBA GBA-Beheerregeling Burgemeester en wethouders van de gemeente Menterwolde, Gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Besluit: Vast te

Nadere informatie

1.1 Beheerregeling BRP

1.1 Beheerregeling BRP 1.1 Beheerregeling BRP HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Deze regeling verstaat onder: de Wet: de Wet Basisregistratie persoonsgegevens (Wet BRP). bevroren bevolkingsregister: de registers die

Nadere informatie

Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie gemeente Coevorden

Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie gemeente Coevorden Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie gemeente Coevorden Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie

Nadere informatie

Beheerregeling GBA. Aanhef

Beheerregeling GBA. Aanhef Beheerregeling GBA + bijlage.doc Gemeente Ferwerderadiel Beheerregeling GBA Aanhef In oktober 1994 is de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) ingevoerd in Nederland. Bij de invoering

Nadere informatie

Beheerregeling gemeentelijke Basisregistratie Personen 1

Beheerregeling gemeentelijke Basisregistratie Personen 1 Beheerregeling gemeentelijke Basisregistratie Personen 1 Burgemeester en wethouders van de gemeente De Bilt, Gelet op de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Wet bescherming persoonsgegevens

Nadere informatie

Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens gemeente Vlagtwedde

Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens gemeente Vlagtwedde Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens gemeente Vlagtwedde Deze regeling is in werking getreden op 12-11-2009. Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen Burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast; Gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Besluiten: Vast te stellen de navolgende beheersregeling gemeentelijke

Nadere informatie

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; besluit vast te stellen de navolgende Beheerregeling

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal; Beheerregeling basisregistratie personen Stadskanaal 2015college *Z0038C32CA4* Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal; overwegende dat het noodzakelijk is de hoofdlijnen van het beheer

Nadere informatie

Preview. Beheerregeling Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens

Preview. Beheerregeling Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens Preview Beheerregeling Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens Wordt na goedkeuring van de wet BRP vervangen door Beheerregeling Basisregistratie Personen Gemeentelijk Efficiency Adviesbureau

Nadere informatie

Beheerregeling gemeentelijke basisregistratie personen gemeente

Beheerregeling gemeentelijke basisregistratie personen gemeente Beheerregeling gemeentelijke basisregistratie personen gemeente Lelystad Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling Beheerregeling

Nadere informatie

BESLUIT. Vast te stellen de navolgende beheerregeling basisregistratie personen gemeente Voorst 2014:

BESLUIT. Vast te stellen de navolgende beheerregeling basisregistratie personen gemeente Voorst 2014: Gemeenteblad 526 Beheerregeling basisregistratie personen gemeente Voorst 2014 Burgemeester en wethouders van de gemeente Voorst, Gelet op de Wet basisregistratie personen; BESLUIT Vast te stellen de navolgende

Nadere informatie

Beheerregeling voor de gemeentelijke basisadministratie

Beheerregeling voor de gemeentelijke basisadministratie College Onderwerp: V20100167 Beheerregeling voor de gemeentelijke basisadministratie Collegevoorstel Inleiding: Ingevolge de Wet Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (artikel 14 lid 1) dient

Nadere informatie

Beheerregeling Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Beheerregeling Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Beheerregeling Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is

Nadere informatie

Bijlagen: 1. Verordening

Bijlagen: 1. Verordening ; '-3 ' 03 & 8R IJJ!JJ ' 2 I gemeente Oosterhout Datum: 27maart2009 Nummer raadsno Onderwerp: Vaststellen verordening GBA. xi IK/o 3 J NOTA VOOR DE RAAD w Portefeuillehouder: urgemeester f Bijlagen: 1.

Nadere informatie

BEHEERREGELING BASISREGISTRATIE PERSONEN (BRP)

BEHEERREGELING BASISREGISTRATIE PERSONEN (BRP) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zaanstad. Nr. 35060 22 april 2015 BEHEERREGELING BASISREGISTRATIE PERSONEN (BRP) HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

BEHEERREGELING BASISREGISTRATIE PERSONEN DEN HAAG Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag,

BEHEERREGELING BASISREGISTRATIE PERSONEN DEN HAAG Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, RIS297867 BEHEERREGELING BASISREGISTRATIE PERSONEN DEN HAAG 2017 Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, gelet op: - de Wet basisregistratie personen; - het Besluit basisregistratie personen;

Nadere informatie

Beheerregeling Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Beheerregeling Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; besluiten: vast te stellen de volgende Beheerregeling Gemeentelijke

Nadere informatie

GBA-beheerregeling 2007

GBA-beheerregeling 2007 GBA-beheerregeling 2007 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling GBA-beheerregeling 2007 Citeertitel GBA-beheerregeling Lelystad

Nadere informatie

Regeling Beheer en Toezicht basisregistratie persoongegevens Gemeente Roosendaal 2014

Regeling Beheer en Toezicht basisregistratie persoongegevens Gemeente Roosendaal 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roosendaal. Nr. 56170 10 oktober 2014 Regeling Beheer en Toezicht basisregistratie persoongegevens Gemeente Roosendaal 2014 Burgemeester en wethouders van de

Nadere informatie

Beheerregeling gemeentelijke Basisregistratie Personen 1

Beheerregeling gemeentelijke Basisregistratie Personen 1 Beheerregeling gemeentelijke Basisregistratie Personen 1 Burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen, Gelet op de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Wet bescherming persoonsgegevens

Nadere informatie

RV.ID.14.tk.002 Beheerregeling BRP def

RV.ID.14.tk.002 Beheerregeling BRP def Beheerregeling BRP Algemeen Op grond van de Wet basisregistratie personen (wet BRP) is het college niet verplicht om een beheerregeling op te stellen. Uit het oogpunt van eenheid van persoonsinformatie-

Nadere informatie

Regeling beheer basisregistratie personen Gemeente Hoorn. Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen Gemeente Hoorn (Regeling beheer BRP)

Regeling beheer basisregistratie personen Gemeente Hoorn. Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen Gemeente Hoorn (Regeling beheer BRP) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hoorn. Nr. 59180 23 oktober 2014 Regeling beheer basisregistratie personen Gemeente Hoorn Zaaknummer: 1075273 Burgemeester en wethouders van de Gemeente Hoorn,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Aanwijzen functionarissen

Hoofdstuk 1 Aanwijzen functionarissen Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op de Wet basisregistratie personen; Wet bescherming persoonsgegevens; besluiten vast te stellen

Nadere informatie

Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA)

Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) CVDR Officiële uitgave van Eemsmond. Nr. CVDR58178_1 11 oktober 2016 Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) Burgemeester en wethouders van de gemeente Eemsmond; Gelet op

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR104991_1. Beheerregeling BRP. Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN

CVDR. Nr. CVDR104991_1. Beheerregeling BRP. Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN CVDR Officiële uitgave van Maastricht. Nr. CVDR104991_1 17 maart 2017 Beheerregeling BRP Burgemeester en wethouders van de gemeente, Gelet op de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Wet

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Gemeente Hillegom Burgemeester en wethouders van de gemeente Hillegom; gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; b e s l u i t e n : vast te stellen de navolgende:

Nadere informatie

beheerregeling gemeentelijke basisregistratie personen gemeente Zaltbommel

beheerregeling gemeentelijke basisregistratie personen gemeente Zaltbommel Beheerregeling gemeentelijke basisregistratie personen gemeente Zaltbommel Algemene informatie Gegevens van de regeling Bestuursorgaan dat regeling vaststelde burgemeester en wethouders van Zaltbommel

Nadere informatie

Beheerregeling gemeentelijke Basisregistratie Personen

Beheerregeling gemeentelijke Basisregistratie Personen Beheerregeling gemeentelijke Basisregistratie Personen Burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld, Gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en de Wet bescherming

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 516

GEMEENTEBLAD. Nr. 516 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Noordoostpolder. Nr. 516 2 januari 2015 Regeling Beheer en Toezicht BRP Noordoostpolder 2014 Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder, Gelet

Nadere informatie

gezien het voorstel van de afdeling Burgerzaken en Belastingen van 24 mei 2005 registratienummer ;

gezien het voorstel van de afdeling Burgerzaken en Belastingen van 24 mei 2005 registratienummer ; B & W b e s l u i t Nummer : Afdeling: Burgerzaken en Belastingen Datum : Onderwerp : Beheerregeling GBA Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland; gezien het voorstel van de afdeling Burgerzaken

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in de artikelen 1.10 en 1.11 van de Wet basisregistratie personen en het Logisch Ontwerp GBA;

gelet op het bepaalde in de artikelen 1.10 en 1.11 van de Wet basisregistratie personen en het Logisch Ontwerp GBA; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Breda. Nr. 154513 10 november 2016 Beheerregeling voor de gemeentelijke basisregistratie personen Breda 2016 Het college van burgemeester en wethouders van Breda;

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 82293. Beheerregeling BRP 2015. 8 september 2015. Officiële uitgave van gemeente Noordwijk.

GEMEENTEBLAD. Nr. 82293. Beheerregeling BRP 2015. 8 september 2015. Officiële uitgave van gemeente Noordwijk. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Noordwijk. Nr. 82293 8 september 2015 Beheerregeling BRP 2015 Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk; overwegende dat: - het noodzakelijk

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vaststellen Beheerregeling gemeentelijke basisregistratie personen gemeente Nijmegen Programma / Programmanummer Dienstverlening & Burgerzaken / 1011 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2003 nr. 120

GEMEENTEBLAD 2003 nr. 120 GEMEENTEBLAD 2003 nr. 120 Burgemeester en wethouders van de gemeente Maassluis; gelet op het bepaalde in artikel 14, lid 1 van de Wet Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens; besluiten: vast

Nadere informatie

Toelichting op de Regeling Beheer en Toezicht BRP

Toelichting op de Regeling Beheer en Toezicht BRP Toelichting op de Regeling Beheer en Toezicht BRP Versie : 0.1 Status : definitief Auteur : mevrouw D.A. van den Brink/ Mevrouw G.W. van de Waal-Jansen Datum : 22 september 2014 BMC Implementatie Inhoud

Nadere informatie

Onderwerp: Regeling beheer en toezicht Basisregistratie personen gemeente Zutphen 2016

Onderwerp: Regeling beheer en toezicht Basisregistratie personen gemeente Zutphen 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zutphen. Nr. 114757 24 augustus 2016 Onderwerp: Regeling beheer en toezicht Basisregistratie personen gemeente Zutphen 2016 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Het

Nadere informatie

Toelichting op de Regeling Beheer en Toezicht basisregistratie personen (BRP)

Toelichting op de Regeling Beheer en Toezicht basisregistratie personen (BRP) Toelichting op de Regeling Beheer en Toezicht basisregistratie personen (BRP) Versie : 1.0 Status : definitief Datum : 2 september 2014 BMC Implementatie pagina 1 van 18 Inhoud TOELICHTING OP REGELING

Nadere informatie

Naam Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen gemeente Nijmegen (2014)

Naam Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen gemeente Nijmegen (2014) Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2014 / 078 Naam Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen gemeente Nijmegen (2014) Publicatiedatum 7 oktober 2014 Opmerkingen - Vaststelling van het reglement

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Aanwijzen functionarissen

Hoofdstuk 1 Aanwijzen functionarissen Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen Burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarderadeel, Gelet op de Wet basisregistratie personen; Wet bescherming persoonsgegevens. Besluiten:

Nadere informatie

Beheerregeling voor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Beheerregeling voor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Beheerregeling voor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Geconsolideerde tekst van de regeling Burgemeester en wethouders van de gemeente Breda; gelet op het bepaalde in artikel 14, lid

Nadere informatie

Toelichting op de Regeling Beheer en Toezicht BRP

Toelichting op de Regeling Beheer en Toezicht BRP Toelichting op de Regeling Beheer en Toezicht BRP Versie : 5.0 Status : definitief Auteur : mevrouw G.J. van Amersfoort / de heer H.M. Dieperink Datum 02-09-2015 BMC Implementatie pagina 1 van 17 Inhoud

Nadere informatie

Regeling beheer en toezicht BRP

Regeling beheer en toezicht BRP Regeling beheer en toezicht BRP Inhoudsopgave Inleiding... 3 Beheer en toezicht... 3 Verdeling beheer- en toezichtrollen... 4 Beveiligingsbeheer en beveiligingscontrol... 4 Privacybeheer... 4 Leeswijzer...

Nadere informatie

Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen

Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Epe. Nr. 162301 22 november 2016 Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen Burgemeester en wethouders van de gemeente Epe, Gelet op de Wet basisregistratie

Nadere informatie

Eerste wijziging Beheerregeling gemeentelijke basisregistratie personen Rotterdam 2014

Eerste wijziging Beheerregeling gemeentelijke basisregistratie personen Rotterdam 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 56226 9 oktober 2014 Eerste wijziging Beheerregeling gemeentelijke basisregistratie personen Rotterdam 2014 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Aanwijzen functionarissen

Hoofdstuk 1 Aanwijzen functionarissen Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen Burgemeester en wethouders van de gemeente het Bildt, Gelet op de Wet basisregistratie personen; Wet bescherming persoonsgegevens. Besluiten: Vast

Nadere informatie

Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen gemeente Overbetuwe 2014

Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen gemeente Overbetuwe 2014 Onderwerp: Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen gemeente Overbetuwe 2014 Ons kenmerk: 14BWB00065 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op de Wet basisregistratie

Nadere informatie

Toelichting op regeling beheer en toezicht BRP

Toelichting op regeling beheer en toezicht BRP Toelichting op regeling beheer en toezicht BRP Inleiding Sinds 1 januari 2010 geldt voor de hele overheid, en dus ook binnen gemeenten, de verplichting om bij de uitvoering van taken gebruik te maken van

Nadere informatie

Gemeente Zeist - Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen

Gemeente Zeist - Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zeist. Nr. 6238 22 januari 2015 Gemeente Zeist - Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen R egeling beheer en toezicht b asisregistratie p ersonen

Nadere informatie

Artikel 3 De informatiebeheerder beheert de gemeentelijke voorziening, de levering aan het gegevensmagazijn en het autorisatiebesluit.

Artikel 3 De informatiebeheerder beheert de gemeentelijke voorziening, de levering aan het gegevensmagazijn en het autorisatiebesluit. CVDR Officiële uitgave van Almelo. Nr. CVDR376092_1 3 juni 2016 regeling beheer en toezicht basisregistratie personen gemeente Almelo kenmerk: BenW - 1504348 Burgemeester en Wethouders van Almelo: Gelet

Nadere informatie

Regeling Beheer en Toezicht Basisregistratie personen gemeente Lelystad 2015

Regeling Beheer en Toezicht Basisregistratie personen gemeente Lelystad 2015 gemeente Lelystad 2015 Collegebesluit Nummer: 150023577 Het college van de gemeente Lelystad, BESLUIT: De Regeling Beheer en Toezicht Basisregistratie personen gemeente Lelystad 2015 vast te stellen onder

Nadere informatie

Beheerregeling BRP 2015

Beheerregeling BRP 2015 Beheerregeling BRP 2015 Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk; overwegende dat: - het noodzakelijk is de hoofdlijnen van het beheer van de gemeentelijke basisregistratie

Nadere informatie

Toelichting op de Regeling Beheer en Toezicht BRP

Toelichting op de Regeling Beheer en Toezicht BRP Toelichting op de Regeling Beheer en Toezicht BRP pagina 1 van 18 Inhoud TOELICHTING OP REGELING BEHEER EN TOEZICHT BRP... 3 INLEIDING... 3 BEHEER ÉN TOEZICHT... 4 VERDELING BEHEER- EN TOEZICHTROLLEN...

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Regeling beheer en toezicht Basisregistratie Personen

GEMEENTEBLAD. Regeling beheer en toezicht Basisregistratie Personen Regeling beheer en toezicht Basisregistratie Personen Burgemeester en wethouders van de Gemeente Houten, Gelet op de: Wet Basisregistratie Personen. Wet bescherming persoonsgegevens. Besluiten: vast te

Nadere informatie

Regeling Beheer en Toezicht BRP

Regeling Beheer en Toezicht BRP Regeling Beheer en Toezicht BRP Versie : 1 Status : vastgesteld Auteur : mevrouw A.J.A. Gloudemans, BMC Implementatie Datum : 22 september 2015 Inhoud TOELICHTING OP REGELING BEHEER EN TOEZICHT BRP...

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Gemeente Wijk bij Duurstede Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede; overwegende dat: - het noodzakelijk is de hoofdlijnen van het beheer van de gemeentelijke basisregistratie

Nadere informatie

Regeling beheer en toezicht Basisregistratie personen

Regeling beheer en toezicht Basisregistratie personen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Enkhuizen. Nr. 93755 9 oktober 2015 Regeling beheer en toezicht Basisregistratie personen Sinds 1 januari 2010 geldt voor de hele overheid, en dus ook binnen

Nadere informatie

UťUťťruniĵic\ iníļ wia-.rwm' ÌvnaìtMourdelijkiinĮvn t n. Figuur 1: Distributie BRP-gegevens

UťUťťruniĵic\ iníļ wia-.rwm' ÌvnaìtMourdelijkiinĮvn t n. Figuur 1: Distributie BRP-gegevens Toelichting op regeling beheer en toezicht BRP Inleiding Sinds 1 januari 2010 geldt voor de hele overheid, en dus ook binnen gemeenten, de verplichting om bij de uitvoering van taken gebruik te maken van

Nadere informatie

Beheersregeling GBA gemeente Wijk bij

Beheersregeling GBA gemeente Wijk bij Beheersregeling GBA gemeente Wijk bij Duurstede Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie: Officiële naam regeling: Citeertitel: Vastgesteld door: Onderwerp: Deze versie is geldig tot(als de vervaldatum

Nadere informatie

Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen (BRP) Maasdriel 2014

Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen (BRP) Maasdriel 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maasdriel. Nr. 60067 27 oktober 2014 Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen (BRP) Maasdriel 2014 Burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdriel,

Nadere informatie

Inzet van middelen Er zijn geen financiële en/of personele consequenties verbonden aan dit voorstel.

Inzet van middelen Er zijn geen financiële en/of personele consequenties verbonden aan dit voorstel. Zaaknummer 00435382 Onderwerp AVG Regeling Beheer en Toezicht BRP 2015 Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis Sinds 1 januari 2010 geldt voor de gehele overheid (en dus ook voor gemeenten) de verplichting

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal; Reglement basisregistratie personen Stadskanaal 2015college *Z0038C27637* Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal; gelet op de Wet basisregistratie personen en op de Verordening gegevensverstrekking

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 16426. Regeling Beheer en Toezicht BRP. Hoofdstuk 1 Aanwijzen functionarissen

GEMEENTEBLAD. Nr. 16426. Regeling Beheer en Toezicht BRP. Hoofdstuk 1 Aanwijzen functionarissen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Alphen aan den Rijn. Nr. 16426 26 februari 2015 Regeling Beheer en Toezicht BRP Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn, Gelet op de Wet

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in artikel 14, lid 1 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA);

gelet op het bepaalde in artikel 14, lid 1 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA); Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk; gelet op het bepaalde in artikel 14, lid 1 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA); gezien de verordening gemeentelijke basisadministratie

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT f RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1113251 Datum: Behandeld door: 7 februari 2014 A.P.M. Verduin-Mors Afdeling / Team: INW/BUR Onderwerp: Verordening basisregistratie personen (Verordening

Nadere informatie

BELEIDSREGEL GEGEVENSVERSTREKKING BASISREGISTRATIE PERSONEN AMSTELVEEN Artikel 1. Begripsbepalingen.

BELEIDSREGEL GEGEVENSVERSTREKKING BASISREGISTRATIE PERSONEN AMSTELVEEN Artikel 1. Begripsbepalingen. BELEIDSREGEL GEGEVENSVERSTREKKING BASISREGISTRATIE PERSONEN AMSTELVEEN 2014. Artikel 1. Begripsbepalingen. Deze beleidsregel verstaat onder: a. basisregistratie : de basisregistratie personen als bedoeld

Nadere informatie

Privacyreglement GBA gemeente Rijssen-Holten 2013

Privacyreglement GBA gemeente Rijssen-Holten 2013 CVDR Officiële uitgave van Rijssen-Holten. Nr. CVDR296685_1 16 november 2017 Privacyreglement GBA gemeente Rijssen-Holten 2013 Burgemeester en wethouders van de gemeente Rijssen-Holten; gelet op de Wet

Nadere informatie

besluiten vast te stellen het: Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Tytsjerksteradiel

besluiten vast te stellen het: Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Tytsjerksteradiel Stuknummer: S2015-13477 REGLEMENT GEGEVENSVERSTREKKING BASISREGISTRATIE PERSONEN GEMEENTE TYTSJERKSTERADIEL 2014 Burgemeester en wethouders van de gemeente Tytsjerksteradiel; gelet op artikel 3.8 en 3.9

Nadere informatie

Toelichting bij de (VNG-) Voorbeeldregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Toelichting bij de (VNG-) Voorbeeldregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Toelichting bij de (VNG-) Voorbeeldregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Inleiding Ingevolge de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Wet GBA) is iedere gemeente verplicht

Nadere informatie

b e s l u i t : Verordening Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Barneveld.

b e s l u i t : Verordening Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Barneveld. Nr: 08-68 De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 08-68; gelet op artikel 62 lid 4,artikel 96 eerste lid en artikel 100 eerste lid van de wet gemeentelijke

Nadere informatie

BEHEER- EN PRIVACYVERORDENING GEMEENTELIJKE BASISADMINISTRATIE PERSOONSGEGEVENS 2010

BEHEER- EN PRIVACYVERORDENING GEMEENTELIJKE BASISADMINISTRATIE PERSOONSGEGEVENS 2010 BEHEER- EN PRIVACYVERORDENING GEMEENTELIJKE BASISADMINISTRATIE PERSOONSGEGEVENS 2010 Vastgesteld in de raad van 26 januari 2010 Inwerkingtreding: 1 januari 2010 1 Nr. 2009-070 Houten, 24 november 2009.

Nadere informatie

Geregistreerd agendapunt

Geregistreerd agendapunt Geregistreerd agendapunt Orgaan: bw Burgemeesters en wethouders Agenda datum: 22/07/2014 Agenda notitie: Soort agendapunt: Agendapunt Agendapunt: 14.000483 AGP Volgnr: Onderwerp: Categorie code: Vertrouwelijkheid:

Nadere informatie

Artikel 2. Beheer van de bevolkingsadministratie Beheerder van de bevolkingsadministratie is de procesmanager Publieksbalie.

Artikel 2. Beheer van de bevolkingsadministratie Beheerder van de bevolkingsadministratie is de procesmanager Publieksbalie. CVDR Officiële uitgave van Assen. Nr. CVDR24807_1 4 april 2017 privacyreglement gemeente Assen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Assen; gelet op de Wet gemeentelijke basisadministratie

Nadere informatie

Privacyreglement voor de gemeentelijke basisregistratie personen van de

Privacyreglement voor de gemeentelijke basisregistratie personen van de Privacyreglement voor de gemeentelijke basisregistratie personen van de gemeente Zaltbommel Algemene informatie Gegevens van de regeling Bestuursorgaan dat regeling vaststelde burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Oplegnotitie (GBA-verordening 2012) Gemeenteblad 2011 nr.100

Oplegnotitie (GBA-verordening 2012) Gemeenteblad 2011 nr.100 Oplegnotitie (GBA-verordening 2012) Gemeenteblad 2011 nr.100 Rol van de raad De raad krijgt dit raadsvoorstel voorgelegd om - kaders te stellen de raad geeft de grenzen aan waarbinnen het college het beleid

Nadere informatie

Regeling gegevensverstrekkingen BRP Alphen aan den Rijn

Regeling gegevensverstrekkingen BRP Alphen aan den Rijn GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Alphen aan den Rijn. Nr. 16432 26 februari 2015 Regeling gegevensverstrekkingen Alphen aan den Rijn Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Son en Breugel, van

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Son en Breugel, van Verordening "Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens" De Raad van de gemeente Son en Breugel; Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Son en Breugel, van gelet

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Reusel-De Mierden;

Burgemeester en wethouders van de gemeente Reusel-De Mierden; Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden www.reuseldemierden.nl/bekendmakingen Nummer : 2014-045 Datum : 24 oktober 2014 Burgemeester en

Nadere informatie

NOTA VOOR DE RAAD BI < -3 NEE BI. gemeente QoSterhOUt

NOTA VOOR DE RAAD BI < -3 NEE BI. gemeente QoSterhOUt O -O O ç* BI. plan. datum O i İl - CXI zaak nr. NEE < -3 ouwel * verti WW BI.0120073 gemeente QoSterhOUt NOTA VOOR DE RAAD Datum: 21 september 2012 Nummer raadsnota: Bl.0120073 Onderwerp: Verordening gemeentelijke

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 februari 2010, nr. 302;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 februari 2010, nr. 302; Gemeentestukken: 2010-302 De raad van de gemeente Ridderkerk; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 februari 2010, nr. 302; gelet op de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens

Nadere informatie

Verordening basisregistratie personen gemeente Grootegast

Verordening basisregistratie personen gemeente Grootegast De raad van de gemeente Grootegast Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 april 2015 Gelet op de Artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet Basisregistratie Personen (Wbrp); Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Nadere informatie

Gelet op artikel : 10 en 06 wet Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA)

Gelet op artikel : 10 en 06 wet Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Cranendonck d.d. 3 november 2009 (met registratienummer 2010 002.2) Gelet op artikel

Nadere informatie

Wet Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevensverordening gemeentelijke basisadministratie Persoonsgegevens gemeente Sluis 200

Wet Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevensverordening gemeentelijke basisadministratie Persoonsgegevens gemeente Sluis 200 CVDR Officiële uitgave van Sluis. Nr. CVDR79700_1 1 maart 2016 Wet Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevensverordening gemeentelijke basisadministratie Persoonsgegevens gemeente Sluis 200 Verordening

Nadere informatie

De raad der gemeente Utrechtse Heuvelrug

De raad der gemeente Utrechtse Heuvelrug De raad der gemeente Utrechtse Heuvelrug Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 maart 2014 Gelet op de Artikelen 3.8 en 3.9 Wet basisregistratie personen Wet bescherming persoonsgegevens

Nadere informatie

agendapunt 05 Bijlage Privacyreglement GBA 16 maart ris.doc Bijlage Privacyreglement GBA gemeente Papendrecht

agendapunt 05 Bijlage Privacyreglement GBA 16 maart ris.doc Bijlage Privacyreglement GBA gemeente Papendrecht Bijlage Privacyreglement gemeente Papendrecht Toelichting op het privacyreglement van de gemeente Papendrecht Algemeen Dit reglement vloeit voort uit de Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Nadere informatie

Reglement voor de gemeentelijke Bevolkingsadministratie Den Haag 2016

Reglement voor de gemeentelijke Bevolkingsadministratie Den Haag 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente 's-gravenhage. Nr. 182774 22 december 2016 Reglement voor de gemeentelijke Bevolkingsadministratie Den Haag 2016 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,

Nadere informatie

Toelichting. Beheerregeling GBA. Inleiding

Toelichting. Beheerregeling GBA. Inleiding Toelichting Beheerregeling GBA Inleiding Een belangrijk uitgangspunt bij de opzet van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) is de maximale autonomie van gemeenten bij de uitvoering

Nadere informatie

RIS123603_15-feb-2005 Gemeente Den Haag

RIS123603_15-feb-2005 Gemeente Den Haag RIS123603_15-feb-2005 Gemeente Den Haag Ons kenmerk BBZ/2004.19 RIS 123603 REGLEMENT VOOR DE HAAGSE BEVOLKINGSADMINISTRATIE HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, gelet op de Wet gemeentelijke basisadministratie

Nadere informatie

Met terugwerkende kracht vaststellen: Verordening en Reglement basisregistratie personen (brp) en de Regeling Beheer & Toezicht brp

Met terugwerkende kracht vaststellen: Verordening en Reglement basisregistratie personen (brp) en de Regeling Beheer & Toezicht brp Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Met terugwerkende kracht vaststellen: Verordening en Reglement basisregistratie personen (brp) en de Regeling Beheer & Toezicht brp Programma / Programmanummer Dienstverlening

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst GBA tussen enerzijds de gemeente Simpelveld en anderzijds <Leverancier>

Bewerkersovereenkomst GBA tussen enerzijds de gemeente Simpelveld en anderzijds <Leverancier> Bewerkersovereenkomst GBA tussen enerzijds de gemeente Simpelveld en anderzijds Plaats : Organisatie : Datum : Status : Definitief Versie : 1.0 1 De ondergetekenden:

Nadere informatie

Verordening Verwerking Persoonsgegevens gemeente Oosterhout

Verordening Verwerking Persoonsgegevens gemeente Oosterhout Verordening Verwerking Persoonsgegevens gemeente Oosterhout Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig

Nadere informatie

Privacyreglement BPR gemeente Coevorden

Privacyreglement BPR gemeente Coevorden Privacyreglement BPR gemeente Coevorden Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Vaststellen Reglement Basisregistratie personen 2017 (BRP) Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar.

Vaststellen Reglement Basisregistratie personen 2017 (BRP) Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vaststellen Reglement Basisregistratie personen 2017 (BRP) Programma Dienstverlening & Burgerzaken Portefeuillehouder H.F.M. Bruls Samenvatting Vanaf 6 januari 2014 is

Nadere informatie

met terugwerkende kracht d.d. 6 januari 2014 de Verordening basisregistratie personen Bronckhorst 2014 vast te stellen.

met terugwerkende kracht d.d. 6 januari 2014 de Verordening basisregistratie personen Bronckhorst 2014 vast te stellen. gemeente Bronckhorst Raadsbesluit Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 140424/10 De raad van de gemeente Bronckhorst; gelezen het voorstel van het college van b en w van 11 februari 2014; gelet op de

Nadere informatie