Comenius Beroepsonderwijs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Comenius Beroepsonderwijs"

Transcriptie

1 VESTIGINGSGIDS 2014/2015 Comenius Beroepsonderwijs VMBO-BASIS/KADER MET/ZONDER LWOO VOOR ECONOMIE, ZORG & WELZIJN

2 comenius college / COMENIUS BEROEPSONDERWIJS < 01 VESTIGINGSGIDS 2014/2015 Comenius Beroepsonderwijs DIRECTEUR MEVROUW V.C.J. PORS PELIKAANWEG ER CAPELLE AAN DEN IJSSEL POSTBUS AT CAPELLE AAN DEN IJSSEL M.I.V. JANUARI 2015 LIJSTERSINGEL 2, 2902 JD CAPELLE AAN DEN IJSSEL TELEFOON

3 02 > comenius college / COMENIUS BEROEPSONDERWIJS INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 03 BEREIKBAARHEID/CONTACT 04 WEBSITE 04 ONDERWIJS 04 Afdelingen en leerjaren met beschrijving 04 Onderwijskwaliteit 06 Slagingspercentage 06 In-/door- en uitstroom 06 Kwaliteitskaart 06 Vensters voor verantwoording 06 Bevorderingsregeling 06 ORGANISATIE 06 Algemeen 06 Vestigingsleiding 06 Studie- en leerlingbegeleiding 06 Algemene zorg 06 Vakdocent 06 Mentor 06 Zorgcoördinator 07 Teamleider 07 Vertrouwenspersoon 07 CJG en schoolverpleegkundige 07 Schoolmaatschappelijk werk 07 Remedial teacher 08 Verzuimcoördinator 08 SIS A 0 9 Veiligheid 09 Periodes en rapporten 10 Rooster en lestijden 10 Leerlingenraad 10 DAGELIJKSE GANG VAN ZAKEN 11 Afwezigheid en verlof 11 Huisregels 11 Algemene gedragsregels 12 Specifieke gedragsregels 12 Buitenlesaciviteiten 17 OUDERS EN SCHOOL 18 Ouderraad 18 Examenreglement 18 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 20 FINANCIËN 19 Boeken en Leermiddelen 19 Ouderbijdrage 19 Betaling 19 Studiekosten Reductieregeling 22 Kwijtscheldingsregeling 22 Verzekering 23 Sponsorbeleid 23 PERSONEELSLIJST 24 VAKANTIES 27 Jaarkalender 27 ALGEMEEN 28 Het Comenius College 28 CVO 28

4 comenius college / COMENIUS BEROEPSONDERWIJS < 03 VOORWOORD Voor het personeel ook heel bijzonder, de plek verlaten waar sommigen heel veel jaren hebben gewerkt en iets nieuws beginnen in een nog vreemde omgeving. De school wordt prachtig, eindelijk de nieuwe werkomgeving waar op een moderne manier geleerd kan worden. De digitale omgeving is eigentijds en de lokalen zijn fris en ruim. Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen, Het boekje dat u in handen heeft is de vestigingsgids voor het Comenius Beroepsonderwijs (CBO). Het geheel van beide scholen noemen we ook het Comenius Beroepsonderwijs, soms nog wat verwarrend, maar alles is gericht op de nieuwbouw. Het Vakcollege Techniek zit nu nog op de P.C. Boutenssingel en het CBO aan de Pelikaanweg. Naar verwachting zitten de beide scholen tot de kerstvakantie op deze adressen en betrekken we in de kerstvakantie ons nieuwe gebouw aan de Lijstersingel. Gedurende het schooljaar zal ik u zo goed mogelijk op de hoogte houden, zowel met brieven als ook via onze website. De vestigingsgids is een boekje om goed te bewaren, omdat u hierin alle huisregels, afspraken, vakantie en regelgeving terug kunt vinden. Namens het team van het Comenius Beroepsonderwijs wens ik u een goed en succesvol schooljaar toe. Mw V.C.J. Pors directeur Comenius Beroepsonderwijs Tegen die tijd zal ik u en jullie uitgebreid informeren over het nieuwe gebouw en de verhuizing. In die nieuwe school is dan plaats voor het Vakcollege Techniek, Vakcollege Mens & Dienstverlenen en Veelzijdig Vakkundig. Natuurlijk worden de laatste jaren van economie, verzorging, sdv en ICT-route afgebouwd. We gaan met elkaar een bijzonder schooljaar tegemoet, in de eerste plaats omdat de Vakcolleges en Veelzijdig Vakkundig steeds meer de school ingroeien en natuurlijk omdat we gaan verhuizen. Voor leerlingen heel spannend een nieuw schoolgebouw om te verkennen. Met ouders bedoelen we uiteraard ook de verzorgers. Voor de leesbaarheid zien we af van het gebruik van de term ouders/verzorgers.

5 04 > comenius college / COMENIUS BEROEPSONDERWIJS BEREIKBAARHEID/CONTACT DIRECTEUR MEVROUW V.C.J. PORS PELIKAANWEG ER CAPELLE AAN DEN IJSSEL POSTBUS AT CAPELLE AAN DEN IJSSEL M.I.V. JANUARI 2015 LIJSTERSINGEL 2, 2902 JD CAPELLE AAN DEN IJSSEL TELEFOON WEBSITE Onderdeel van de schoolgids van het Comenius College is de website Op de website kunt u onze brochures en gidsen vinden, maar ook aanvullende informatie. Behalve de algemene informatie over de school, zijn op de website voor ouders, leerlingen en medewerkers aparte beveiligde portalen beschikbaar. Ouders en leerlingen kunnen hierop onder andere hun persoonlijke en financiële gegevens, persoonlijk rooster en eigen resultaten raadplegen. Met hun gebruikersnaam en eigen wachtwoord hebben ouders, leerlingen en medewerkers elk toegang tot de informatie in hun portaal. Ouders, leerlingen en medewerkers die nieuw aan het Comenius zijn verbonden, krijgen in de eerste weken van het schooljaar hun inloggegevens toegezonden. ONDERWIJS De bevorderingsregeling van het Comenius College staat op de website. VMBO leerjaar 1 en 2 De klassen worden, indien mogelijk, in de leerjaren 1 en 2 als volgt ingedeeld: - basisberoepsgerichte leerweg (met leerwegondersteuning) - kaderberoepsgerichte leerweg (met leerwegondersteuning) De leerling die overstapt naar de mavo zal na leerjaar 1 naar een andere vestiging van het Comenius College gaan. VMBO leerjaar 3 en 4 De meeste leerlingen in leerjaar 3 komen uit leerjaar 2 van onze vestiging. Er is ook instroom van leerlingen uit andere vestigingen en andere scholen voor voortgezet onderwijs. In het huidige schooljaar en komend schooljaar zullen de afdelingen zoals die worden aangeboden in de bovenbouw (ICT, Zorg & Welzijn, SDV en Handel & Administratie) de school uitgroeien. LWOO Het LWOO (leerwegondersteunend onderwijs) biedt ondersteuning aan leerlingen binnen de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg. De ondersteuning kan zichtbaar zijn in: - kleinere groepen; - remedial hulp; - individuele didactische werkvormen; - voor iedere leerling is er een ontwikkelperspectief. Leerwegondersteunend onderwijs is dus geen aparte leerweg, maar een ondersteuningsvorm met als einddoel: minimaal een diploma in de basisberoepsgerichte leerweg. Voor iedere lwo-leerling wordt een ontwikkelperspectief opgesteld ten behoeve van de juiste begeleiding door docenten. De toewijzing of een leerling LWOO krijgt, is gebonden aan strikte regels van de overheid. Bij aanmelding zijn diverse tests verplicht. Een overkoepelend orgaan, de regionale verwijzingscommissie (RVC), beslist over de LWOO-indicatie. Gedurende de periode dat de leerling op school zit kan het zijn dat een doorverwijzing naar een andere vorm van onderwijs nodig is in het belang van de leerling. In dat geval worden ouders en eventuele zorginstanties bij de procedure betrokken.

6 comenius college / COMENIUS BEROEPSONDERWIJS < 05 ONDERWIJSKWALITEIT SLAGINGSPERCENTAGE EXAMENJAAR PELIKAANWEG Vmbo b 96% 93% 95% 92% Vmbo k 98% 92% 85% 93% IN- / DOOR- EN UITSTROOM AANTAL TIJDENS UITSTROOM UITSTROOM CBO LEERLINGEN CURSUS BEVORDERD DIPLOMA TOTAAL Bij Af Ja Nee 1E LEERJAAR E LEERJAAR BASIS KADER BASIS KADER TOEZICHTSKAART (KWALITEITSKAART) Een beknopte weergave van het oordeel van de Inspectie van het Onderwijs over onze school is te vinden via VENSTERS VOOR VERANTWOORDING Via de landelijke website Vensters voor Verantwoording, is veel informatie in te zien over scholen voor voortgezet onderwijs. Evenals van vele andere scholen is in Vensters voor Verantwoording van het Comenius College o.a. te vinden: - het aantal leerlingen per vestiging en waar deze leerlingen vandaan komen (het voedingsgebied en marktaandeel); - onze onderwijsresultaten, zoals het slaagpercentage, de doorstroom in de onderbouw, het aantal tussentijdse schoolverlaters, de examenresultaten en de gemiddelde examencijfers; - De kenmerken van onze leerlingen; - Ons onderwijs-, zorg- en veiligheidsbeleid; - De tevredenheidsonderzoeken; - Onze verantwoording van de onderwijstijd en de mate van lesuitval; - Informatie over de bedrijfsvoering: verantwoording van de schoolkosten/ ouderbijdragen, de financiën en personeelsstatistieken.

7 06 > comenius college / COMENIUS BEROEPSONDERWIJS SAMENWERKINGSVERBAND KOERS VO Het samenwerkingsverband passend onderwijs Koers VO is een netwerk van 24 schoolbesturen met 111 vestigingen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de regio Rotterdam. Het Comenius College is via haar bestuur aangesloten bij Koers VO. Het samenwerkingsverband heeft in onze regio een coördinerende rol bij de uitvoering van de wet Passend Onderwijs. Uitgangspunt daarbij is dat voor elke leerling binnen deze regio een plaats gevonden wordt waar deze leerling passend bij wat hij of zij nodig heeft om zich goed te ontwikkelen onderwijs volgt en ondersteuning krijgt. Meer informatie over dit samenwerkingsverband, Koers VO en de Wet Passend Onderwijs kunt u terug vinden op onze website en op de website van Koers VO. Het ondersteuningsprofiel van het Comenius College kunt u vinden bij BEVORDERINGSREGELING Voor de bevordering van de leerlingen naar een volgend/hoger leerjaar of andere afdeling hanteert het Comenius College een bevorderingsregeling. Deze regeling is te vinden op de portalen van de website. ORGANISATIE ALGEMEEN In het hoofdgebouw aan de Pelikaanweg worden alle praktijklessen en de lessen in creatieve vakken gegeven. Verder staan aan de Pelikaanweg ook semi-permanente gebouwen met daarin hoofdzakelijk theorielokalen. In het Talenhuis zijn de lokalen Nederlands, Duits en Engels te vinden. De laatst gebouwde lokalen staan achter op het nieuwe plein. Deze worden gebruikt voor de onderbouw. In dat gebouw beschikken we ook over een aula voor leerjaar 1. De leerlingen van het Beroepsonderwijs maken gebruik van de gymzalen van het Vakcollege Techniek, onze vestiging aan de P.C. Boutenssingel. Ook de nieuw gebouwde sporthal aan de Lijstersingel zal na de zomervakantie door ons gebruikt worden. VESTIGINGSLEIDING Directeur Mevrouw V.C. J. Pors Teamleiders Mevrouw I.M. Loef B.P. Ittmann STUDIE- EN LEERLINGBEGELEIDING In de leerlingbegeleiding is een groot aantal docenten en medewerkers actief. Zij hebben ieder hun eigen taak en werken samen waar nodig. DE VAKDOCENT In het voortgezet onderwijs zijn de meeste docenten vakdocent. Zij geven bij voorkeur les in een vak of vakgebied. Door ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs van de laatste jaren komen er meer docenten die les gaan geven in leergebieden of domeinen. Dit is een groep van vakken die over eenzelfde soort onderwerp gaat, bijvoorbeeld aardrijkskunde, geschiedenis en economie als het domein mens & maatschappij. Vakdocenten zijn verantwoordelijk voor de inhoud van hun vak of domein, voor de resultaten en de begeleiding daarin. DE MENTOR De mentor is de eerstverantwoordelijke persoon voor een klas. Hij of zij draagt zorg voor de bewaking van het welbevinden en de resultaten van de leerlingen. De mentor belt met de ouders en spreekt regelmatig met zijn of haar leerlingen. Voor de ouders is de mentor het eerste aanspreekpunt in de school als het om resultaten gaat of om andere informatie met elkaar te delen.

8 comenius college / COMENIUS BEROEPSONDERWIJS < 07 DE ZORGCOÖRDINATOR De zorgcoördinator heeft als speciale taak het coördineren van alle vormen van leerlingzorg. Deze coördinator is ook voorzitter van het zorgteam waar leerlingen zo nodig worden besproken. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld. DE TEAMLEIDER De teamleider heeft de verantwoordelijkheid voor een leerjaar of een afdeling en behoort tot de vestigingsleiding. De teamleider houdt samen met de mentoren de vorderingen en het functioneren van de leerlingen van zijn of haar afdeling in de gaten en geeft leiding aan de docenten en mentoren van het betreffende leerjaar. DE VERTROUWENSPERSOON Op de vestiging is een vertrouwenspersoon aanwezig. Leerlingen en docenten kunnen hierbij terecht als er klachten zijn over misbruik, op de gebieden agressie, discriminatie, seksualiteit en seksuele intimidatie. DE SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERKER De schoolmaatschappelijk werker (smw) werkt een aantal dagdelen op de vestiging. De gesprekken met de smw zijn vertrouwelijk en hebben tot doel leerlingen te helpen die op bepaalde terreinen problemen hebben of ze als zodanig ervaren. In veel gevallen zullen deze gesprekken worden gehouden na overleg met de ouder(s). Soms zal de smw een leerling doorverwijzen naar een aparte vorm van hulpverlening. DE JEUGDVERPLEEGKUNDIGE Aan onze school is een jeugdverpleegkundige van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) verbonden. De jeugdverpleegkundige is regelmatig op school. Voor het Beroepsonderwijs aan de Pelikaanweg is dat mevrouw H. Goud. Er is een aantal taken die de jeugdverpleegkundige op school uitvoert: Leerjaar 1 In het eerste schooljaar is er met de jeugdverpleegkundige een gesprek op school. Er worden tijdens dit gesprek vragen gesteld aan de leerling over gezondheid en ontwikkeling. Er wordt gebruik gemaakt van een vragenlijst. De antwoorden in de vragenlijst zijn leidend voor het gesprek. De gesprekken en vragenlijsten worden altijd vertrouwelijk behandeld. Leerjaar 3 In de derde klas wordt er door de leerlingen een digitale gezondheidsvragenlijst ingevuld. De vragenlijst bestaat uit vragen over gezondheid en leefstijl. Na het invullen krijgt iedere leerling een persoonlijk gezondheidsprofiel, handige tips en de resultaten van de vragenlijst te zien. Aan de hand van de uitslag van deze vragenlijst, of op eigen verzoek van de leerling, nodigt de jeugdverpleegkundige de leerling uit voor een gesprek. De gesprekken en de digitale gezondheidsvragenlijst worden altijd vertrouwelijk behandeld. Zorg- en Adviesteam De jeugdverpleegkundige neemt ook deel aan de overleggen van het Zorg- en Adviesteam (ZAT) op school. Daar wordt de ontwikkeling besproken van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Ziekteverzuim De school werkt samen met het CJG als het gaat om ziekteverzuim van leerlingen. Bij ziekteverzuim kan de school de jeugdverpleegkundige inschakelen. Vragen? Neem dan contact op met de jeugdverpleegkundige die aan onze school verbonden is: Mevrouw H. Goud Centrum voor Jeugd en Gezin De Linie 8-12,2905 AX Capelle aan den IJssel Tel.nr

9 08 > comenius college / COMENIUS BEROEPSONDERWIJS Alles onder één dak Het CJG bij u in de buurt is dé plek waar u terecht kunt met vragen over gezondheid, opgroeien en verzorging van uw kind. Als het nodig is biedt het CJG advies en ondersteuning. Naast jeugdverpleegkundigen werken er ook jeugdartsen, doktersassistenten, pedagogen en andere deskundigen om gezond en veilig opgroeien mogelijk te maken. Meer informatie over het CJG en handige links kunt u vinden op: DE REMEDIAL TEACHER De remedial teacher is een docent die aan leerlingen speciale hulp geeft bij het leren. LWOO leerlingen krijgen voorrang als er sprake is van een wachttijd. Voor het begeleidingsuur kan een leerling worden aangemeld via de vakdocent, de mentor of de teamleider. DE VERZUIMCOÖRDINATOR De verzuimcoördinator houdt zich bezig met de registratie en controle van het verzuim van leerlingen. Ouders kunnen rechtstreeks benaderd worden door deze coördinator over het verzuim van hun zoon of dochter. De coördinator zorgt voor rapportage van het geoorloofde en ongeoorloofde verzuim aan directie, teamleiders en de ambtenaar leerplicht. ALGEMENE ZORG Naast de genoemde speciale zorg voor leerlingen is er ook een algemeen zorgaanbod. Hierin kunnen we antwoorden vinden over het welbevinden van onze leerlingen. Aan de leerlingen die dit willen en hiervoor worden voorgedragen door hun mentor of teamleider, bieden we (extern) een sociale vaardigheidstraining en/ of een faalangstreductietraining aan. In de loop van het eerste jaar worden er leerlingen getest op de mogelijke aanwezigheid

10 comenius college / COMENIUS BEROEPSONDERWIJS < 09 van dyslexie. Na overleg met de mentor en vaak de remedial teacher worden leerlingen voorgedragen voor een vervolgtest. Soms kan dit ook gebeuren op verzoek van de ouder(s). De ouders betalen een deel van de totale kosten. Verder heeft de school een uitgebreid leerlingvolgsysteem dat het mogelijk maakt alle vorderingen te beschrijven en te zien wanneer een leerling hulp kreeg of verder nodig heeft. SISA Het Comenius College is, evenals alle andere scholen in de Rotterdamse regio, deelnemer aan het SISA. Het SISA is een systeem waarin geregistreerd wordt welke hulpverlenende instanties een rol spelen bij de begeleiding van jongeren. Wanneer er bij een leerling van het Comenius College een bijzondere situatie ontstaat waardoor hulp van buiten de school noodzakelijk is, wordt er een signaal aan het SISA gegeven. Het SISA geeft dan aan of de leerling geregistreerd staat en bij welke instantie. Om het langs elkaar heen werken van organisaties te voorkomen wordt er dan contact gelegd tussen de verschillende organisaties. Eén van de organisaties krijgt daarna de leidende rol toebedeeld in de begeleiding van de leerling. Voor meer informatie kunt u kijken op KEUZEBEGELEIDING De decaan De mentor helpt leerlingen in samenwerking met hun ouders met het kiezen van de vervolgstudie of de baan, in leerjaar 4. De speciale taak van de decaan is de mentoren hierbij te ondersteunen. De decaan en de mentor maken onder andere gebruik van: - het schoolloopbaanteam van het MBO in de school; - een persoonlijk gesprek; - LOB (Loopbaanoriëntatie en -begeleiding) in alle vakken; - het geven van voorlichting; - informatieavonden in verband met sectorkeuze en leerwegbepaling; - bezoek aan open dagen van een vervolgopleiding; - Beroeps en interessetest in leerjaar 2. VEILIGHEID Er zijn diverse maatregelen genomen die de veiligheid moeten vergroten voor de leerlingen en het personeel. De afgelopen jaren heeft dit aspect meer aandacht gekregen. De vestiging heeft een aantal zaken opnieuw georganiseerd en soms ook geïnvesteerd om aspecten van veiligheid te verbeteren. Een aantal voorbeelden: - in lessenseries wordt aandacht besteed aan pestgedrag, seksuele geaardheid en weerbaarheid (bv. Rots & Water); - in de mentorlessen staat veiligheid bovenaan en ook in de leerlingenraad wordt het regelmatig besproken; - er is toezicht in de overblijfruimten en buiten, in ieder geval tijdens de pauzes; - het is aan buitenstaanders niet toegestaan zich op het terrein en in de school te bevinden; - wij vragen ouders en leerlingen zaken rond onveiligheid te melden, waarna actie ondernomen kan worden; - om het jaar vullen leerlingen en personeel de veiligheidsenquête van ITS in; - de schoolregels zijn op het punt van veiligheid duidelijk. Overtreding hiervan kan leiden tot verwijdering van school of andere maatregelen. Het zal duidelijk zijn dat veiligheid belangrijk is op onze vestiging en doorlopend onze aandacht krijgt. Camerabeveiliging In onze gebouwen wordt op diverse plaatsen gebruik gemaakt van camera s. We doen dit om de veiligheid van de leerlingen te vergroten. Uiteraard vallen opnamen via deze camera s

11 010 > comenius college / COMENIUS BEROEPSONDERWIJS onder de wettelijke privacy regels. Leerlingen kunnen worden aangesproken op zaken die op camerabeelden zijn geconstateerd. Pesten Alle leerlingen in de vestiging hebben recht op een veilige plek in de klas en in de school. Als pesten voorkomt, is het belangrijk dat dit door de leerling zelf of door zijn of haar ouders in een vroeg stadium aan de mentor wordt gemeld. Leerlingen die andere leerlingen pesten, worden daarop aangesproken. In geval van herhaald pestgedrag worden er passende maatregelen getroffen en worden de ouders in kennis gesteld. Als u aanwijzingen heeft dat uw kind pest of gepest wordt, vragen wij u dit direct te melden bij de mentor. We hebben ervaren dat pestgedrag de minste schade aanricht als er snel actie ondernomen wordt. Dit geldt zowel voor de gepeste als de pester. Cyberpesten Het gebeurt helaas steeds vaker dat leerlingen door andere leerlingen via internet worden gepest. Indien dergelijke voorvallen plaatsvinden vanaf een computer op school, zal de vestigingsleiding trachten te achterhalen wie de pester is en tegen hem of haar passende maatregelen nemen. Indien het cyberpesten plaatsvindt vanaf een computer bij iemand thuis, raden we aan gesprekken, s, foto s e.d. te bewaren en uit te printen. Op school kunnen we dan actie ondernemen tegen de dader als deze ook bij ons op school zit. Wij raden ouders aan heldere afspraken te maken over het gedrag op de computer en hun kind te informeren over de gevaren van internet. schooljaar zijn de cijfers in te zien via het portaal op de website. ROOSTER EN ROOSTERTIJDEN Het rooster en de dagelijkse wijzigingen zijn te vinden op onze website. Lestijden LESUUR VAN - TOT PAUZETIJD OPMERKING pauze min (bel: 10.17) pauze min (bel: 12.22) pauze min (bel: 14.17) De klassennamen zijn aangepast. U zult daarin voortaan de vestiging en het onderwijsniveau herkennen. LEERLINGENRAAD Eén keer per zes weken vergadert de leerlingenraad met een docent en de vestigingsdirecteur onder schooltijd. De leerlingenraad bestaat uit vertegenwoordigers van alle leerjaren. Het doel is wederzijdse informatie-uitwisseling. De betreffende leerlingen wisselen de informatie uit in de diverse klassen van hun leerjaar. PERIODES EN RAPPORTEN In november/december en in maart/april komen de ouders het cijferoverzicht ophalen tijdens een oudergesprek met de mentor. (Zie jaarkalender voor de data). Gedurende het

12 comenius college / COMENIUS BEROEPSONDERWIJS < 011 DAGELIJKSE GANG VAN ZAKEN Een aantal onderwerpen die belangrijk zijn voor school, leerlingen en ouders benoemen wij apart. Veel van de hierna genoemde regelzaken worden ook nog gedetailleerder genoemd in het hoofdstuk Huisregels. De genoemde zaken lijken heel eenvoudig, maar de praktijk heeft uitgewezen dat het verstandig is hierover ook echte afspraken te maken. AFWEZIGHEID EN VERLOF Verzuim Als leerlingen niet op school verschijnen zonder bekende redenen, wordt dit aangemerkt als ongeoorloofd verzuim. Verzuim wordt gecommuniceerd met ouders en met de afdeling leerplicht van de woonplaats van de leerling. Verzuim dient beperkt te zijn tot het hoogstnoodzakelijke en nooit zonder dat dit bekend is bij een teamleider of directielid. Dit geldt ook voor te laat komen. Ziekte In geval van ziekte moet de school z.s.m. op de hoogte worden gesteld door de ouders. De precieze afspraken zijn opgenomen in het hoofdstukje dat gaat over de schoolregels. Vakantie Vakanties van leerlingen dienen te vallen in de weken die hiervoor bestemd zijn. In alle andere gevallen wordt verlof aangevraagd bij de directie. Waar nodig zult u doorverwezen worden naar de afdeling leerplicht van uw woonplaats. De school is niet bevoegd voor langere periodes verlof toe te kennen anders dan de schoolvakanties. Afwezigheid docent De meest voorkomende reden dat een docent niet aanwezig is, is ziekte. Ook verplichte scholing van docenten kan een reden zijn. Indien vroegtijdig bekend, worden de roosterwijzigingen al op school bekend gemaakt via de roosterborden, verder worden de gewijzigde roosters gepubliceerd op de website van het Comenius College. HUISREGELS Leerlingen en ouders mogen van het Comenius College verwachten, dat de school - het onderwijs aan de leerlingen verzorgt met inachtneming van de missie van CVO en de doelstellingen van het Comenius College; - met respect en inachtneming van gangbare omgangsvormen omgaat met leerling en ouders; - zich inzet voor de veiligheid van leerling en medewerkers. Het Comenius College mag van de leerlingen verwachten, dat zij - de missie waar de school van uitgaat, respecteren en in hun gedrag rekening houden met de grondslag van CVO; - met respect en inachtneming van gangbare omgangsvormen omgaan met medeleerlingen en medewerkers van de school; - kennis hebben van de in de school geldende regels; - zich aan de geldende regels houden; - meedenken over en bijdragen aan de veiligheid op school. Het Comenius College mag van ouders verwachten, dat zij - de missie waar de school van uitgaat, respecteren en in hun gedrag rekening houden met de grondslag van CVO; - met respect en inachtneming van gangbare omgangsvormen omgaan met alle betrokkenen van de school; - de voor de school geldende regels respecteren; - meedenken over de veiligheid op school.

13 012 > comenius college / COMENIUS BEROEPSONDERWIJS Regelgeving van de overheid, vastgelegd in wetten en verordeningen, is van toepassing in het Comenius College. De vestigingsdirecteur handelt namens en onder verantwoordelijkheid van de rector. De huisregels van de vestiging zijn afgeleid van en ondergeschikt aan het schoolreglement van de vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving. De huisregels van de verschillende vestigingen van het Comenius College komen op hoofdlijnen overeen, maar kunnen in de uitwerking per vestiging van elkaar verschillen. De leerling volgt de aanwijzingen van de schoolleiding, de docenten en de overige medewerkers op. Deze regel geldt in het gehele schoolgebouw, op het schoolplein, de directe omgeving van het schoolgebouw en ook tijdens excursies, werkweken en andere buitenschoolse activiteiten. Het bestuur en/ of de medewerkers van het Comenius College kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor vermissing of beschadiging van eigendommen van leerlingen en/of verzorgers. ALGEMENE GEDRAGSREGELS De leerling is verplicht alle lessen en onderwijsactiviteiten (volgens het rooster) te volgen. De leerling heeft bij aanvang van elke les en elke onderwijsactiviteit alles bij zich wat noodzakelijk is voor het betreffende vak. Tevens moet hij op aanwijzing van de docent of mentor aanwezig zijn bij afspraken die belangrijk zijn voor de begeleiding van de leerling. Wanneer een leerling zich niet volgens de normen van de school gedraagt, kan dit leiden tot maatregelen ter correctie. Herhaald en/of ernstig overtreden van de regels kan leiden tot verwijdering van het Comenius College (zie ook artikel 15 van het CVO-reglement). In de gebouwen van het Comenius College wordt Nederlands gesproken (vanzelfsprekend geldt een uitzondering voor de lessen moderne en klassieke vreemde talen). SPECIFIEKE GEDRAGSREGELS De leerling gedraagt zich in, en in de directe omgeving van de gebouwen van het Comenius College op een manier die niemand tot last is. Het is de leerling daarbij verboden om in, of nabij de school: - te stoeien of te vechten; - anderen te beledigen, lastig te vallen of te bedreigen (zowel fysiek als verbaal); - grove taal te gebruiken; - aanstootgevende kleding te dragen; - alcoholhoudende dranken of verdovende middelen te gebruiken, te verhandelen of bij zich te dragen; - in het bezit te zijn van wapens en alles wat als wapen gebruikt kan worden; - vuurwerk bij zich te hebben of te (doen) ontsteken; - in en rondom de school goederen te verhandelen; - te eten en/of drinken in de lokalen van het Comenius College; - in en rondom de school te roken, met uitzondering van de daartoe aangewezen plaatsen. De leerling heeft tijdens schooltijd altijd zijn of haar leerlingpas bij zich. De leerling moet dit op verzoek van een docent of een andere medewerker van de school tonen. Taalgebruik ten opzichte van medeleerlingen en medewerkers van het Comenius College dat beledigend, bedreigend of discriminerend is, wordt niet toegestaan. Van alle in de school gepleegde strafbare feiten wordt aangifte gedaan bij de politie (onder andere bij diefstal, wapenbezit, bedreiging, en handel in en gebruik van wettelijk verboden middelen). Gebruik rijwielstalling De leerlingen plaatsen hun fietsen, brommers of scooters uitsluitend in het daarvoor bestemde

14 comenius college / COMENIUS BEROEPSONDERWIJS < 013 gedeelte van de rijwielstalling. Alle rijwielen moeten op slot staan. Het plaatsen van rijwielen in de stalling is op eigen risico. De school doet haar uiterste best om diefstal van of beschadiging aan rijwielen te voorkomen. De school is niet aansprakelijk te stellen bij diefstal of beschadiging. Onnodig verblijf van leerlingen in de rijwielstalling is daarom niet toegestaan. Voor ieders veiligheid worden bromfietsen en scooters alleen met uitgeschakelde motor toegelaten op het schoolplein. Aanvang school Het schoolgebouw gaat voor de leerlingen een half uur voor aanvang van de lessen open. De leerlingen kunnen dan in de hal en aula verblijven tot de bel gaat. Kleding Iedere leerling kleedt zich op school, bij excursies en bij bedrijven en instellingen fatsoenlijk. Het dragen van hoofdbedekking en zonnebrillen is in de gebouwen van het Comenius College niet toegestaan. Gezichtsbedekking waardoor identificatie en communicatie worden belemmerd, is niet toegestaan. De schoolleiding kan aanvullende eisen stellen als aan veiligheidseisen moet worden voldaan of als de geldende normen van goede zeden en fatsoen geweld worden aangedaan. Jassen worden uitsluitend opgehangen in de garderobe of op de daartoe aangegeven plaats of opgeborgen in een kluisje. Het dragen van overjassen in de onderwijsruimten is niet toegestaan. Geld en andere waardevolle spullen mogen niet in de jassen worden achtergelaten. Het bestuur van de vereniging CVO, de schoolleiding noch de medewerkers van het Comenius College zijn aansprakelijk voor vermissing van of beschadiging aan eigendommen van leerlingen. Kluisjes Er is voor alle leerlingen een kluisje beschikbaar. In het kluisje bevinden zich uitsluitend boeken, kledingstukken en algemeen gebruikte persoonlijke bezittingen. Waardevolle spullen laten de leerlingen thuis of in hun kluis. De school is niet aansprakelijk voor vermissing

15 014 > comenius college / COMENIUS BEROEPSONDERWIJS of vernieling. Aan het begin van de zomervakantie moeten de kluisjes leeg zijn en open gelaten worden. De leerling verblijft niet onnodig in de ruimte met de kluisjes. Het wisselen van boeken en andere schoolbenodigdheden uit het kluisje gebeurt aan het begin of einde van de pauze. De politie heeft toestemming van de directie om steekproefsgewijs kluisjes te openen en controleren, ook dit in het kader van het veiligheidsbeleid van de school. Ook de schoolleiding kan als daar aanleiding toe is, kluizen openen ter controle. Leerlingpasje De leerlingen worden op geregelde tijden gefotografeerd voor administratieve doelen. Daarbij krijgen leerlingen ook de gelegenheid foto s van zichzelf te bestellen bij de fotograaf. Deze foto s worden onder andere gebruikt voor een leerlingpasje. Dit pasje moeten leerlingen op school en bij activiteiten van school, bijvoorbeeld schoolfeesten, altijd bij zich hebben. Ook het administratief melden in geval van de telaatregistratie vindt plaats d.m.v. het pasje. Bewegingsonderwijs Tijdens de lessen bewegingsonderwijs wordt sportkleding gedragen (een sportbroek, een shirt en sportschoenen met witte zolen). Het dragen van sieraden is niet toegestaan. Tijdens het buiten sporten worden buitensportschoenen gedragen. Bij sportlessen in een zaal worden zaalsportschoenen gedragen. Wanneer een leerling een keer niet mee kan doen met de les, heeft deze een briefje bij zich van de ouders en geeft dat aan de docent. De leerling is wel bij de les aanwezig. Mobiele telefoons, Ipads e.d. Mobiele communicatiemiddelen mogen niet aan staan en niet zichtbaar aanwezig zijn in de leslokalen van het Comenius beroepsonderwijs. Ongeoorloofd gebruik van geluidsopname- apparatuur en het gebruik van camera s, (waaronder mobiele telefoons) is in de gebouwen niet toegestaan. Bij overtreding wordt alle hierboven genoemde apparatuur door de schoolleiding (tijdelijk) in beslag genomen. Computergebruik Activiteiten van leerlingen die tot doel hebben beveiligingen in het computersysteem van het Comenius College onbruikbaar te maken of te ontregelen worden niet toegestaan. Activiteiten die tot doel hebben beveiligde bestanden te openen worden niet toegestaan. Het gebruik van computers van het Comenius College voor het verzamelen van informatie die niet in relatie staat met het onderwijs is niet toegestaan. Schade die door de leerling aan de computers en toebehoren wordt toegebracht, moet door de leerling worden vergoed. Leermiddelen De leerling zorgt dat de boeken gekaft zijn en voorzien van hun naam. Schoolboeken worden uitsluitend in een stevige boekentas of rugzak vervoerd. Bij vermissing of schade aan leenboeken moet deze schade door de leerling/ ouder vergoed worden. Iedere leerling dient in het bezit te zijn van de volgende materialen: - agenda - schriften, wiskunde ruitjes 1 cm - 1 cm - multomap A4 - woordenboeken Nederlands, E-N, N-E - pennen - potlood - geodriehoek - kleurpotloden - schaar - gum - lijmstift - gymkleding - eenvoudige rekenmachine, bv. Casio fx-82 ms - passer

16 comenius college / COMENIUS BEROEPSONDERWIJS < 015 Aula De aula s en de benedenhal van de Pelikaanweg zijn de plaatsen waar de leerlingen in de pauzes kunnen eten en drinken. Eten en drinken is in de rest van het gebouw niet toegestaan. Bekertjes en ander afval worden in de daarvoor bestemde afvalbakken gedeponeerd. Iedere dag heeft een aantal leerlingen corvee. Onderwijsruimten De leerling verblijft alleen in de onderwijsruimten tijdens de lessen. In de pauze gaat de leerling naar de aula of naar buiten. De onderwijsruimten zijn in de pauze alleen met toestemming van de docent voor leerlingen toegankelijk. Eigendommen van de school De leerling gaat zorgvuldig om met boeken en andere eigendommen van de school. Schade door leerlingen, in welke vorm dan ook aan de school of inventaris toegebracht, wordt direct aan de conciërge of de schoolleiding gemeld. De schade wordt op de ouders/ verzorgers verhaald. Aanwezigheid De leerling volgt alle onderwijsactiviteiten volgens het rooster. Alle activiteiten die tijdens schooltijden door de school georganiseerd worden, gelden als verplichte activiteiten. Te laat komen De leerling die te laat is, meldt zich bij de verzuimcoördinator. Deze bepaalt (onder verantwoordelijkheid van de schoolleiding) of het telaat komen geoorloofd is of niet en verstrekt, een telaatbriefje. Alleen met het telaatbriefje wordt een leerling toegelaten tot de les. Een leerling die telaat is en zich meldt nadat de helft van het lesuur is verstreken, wordt niet meer tot de les toegelaten. Deze leerling wordt als absent geregistreerd. Te-laatkomers moeten diezelfde week de tijd inhalen. Afwezigheid Ziekte wordt door de ouder van de leerling op de eerste dag van de ziekte tussen en uur telefonisch gemeld bij de verzuimcoördinator. De leerling die ziek de school wil verlaten vraagt toestemming aan de teamleider of de verzuimcoördinator. Vanuit school worden ouders telefonisch geïnformeerd over de zieke leerling. Na ziekte meldt de leerling de terugkomst op school bij de verzuimcoördinator. Verlof voor één dag, niet door ziekte, wordt zo mogelijk ten minste één week voor de ingang van het verlof, schriftelijk aangevraagd bij de directie. Verlof voor meer dan één dag, niet door ziekte, wordt ten minste één week voor de ingang van het verlof, schriftelijk aangevraagd bij de vestigingsdirecteur. Het formulier voor de verlofaanvraag is te downloaden via de site. De leerling die zonder geldige reden afwezig is, wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar van de woonplaats van de leerling. Verwijdering Leerlingen die uit de les verwijderd worden, melden zich met de uitstuurbrief direct bij de daarvoor aangewezen toezichthouder. Repetities In de onderbouw van het Comenius College wordt zo mogelijk niet meer dan één repetitie (maximaal twee repetities) per dag gegeven. Een repetitie wordt door de docent binnen twee werkweken nagekeken. Voor een repetitie die niet door de leerling is gemaakt, wordt het voorlopige cijfer 0,0 gegeven. Bij de berekening van het rapportcijfer wordt het totaal van het aantal behaalde cijfers per vak gedeeld door het totaal aantal repetities dat de leerling geacht wordt te hebben gemaakt. Bij geoorloofd verzuim moet de leerling binnen één week na terugkomst op school een afspraak met de betreffende docent maken om de repetitie in te halen.

17 016 > comenius college / COMENIUS BEROEPSONDERWIJS Naar school en werken Veel leerlingen hebben tegenwoordig een baantje. Deze leerlingen moeten er altijd rekening mee houden dat het naar school gaan prioriteit heeft. Van maandag tot en met vrijdag van uur tot uur kunnen zij geen werkafspraken elders maken. Privacy Op het Comenius College worden regelmatig foto s en films gemaakt, bijvoorbeeld voor illustraties in schooluitgaven, in werkstukken en presentaties. Dit materiaal is uitsluitend gericht op een aan het onderwijs gerelateerd doel en heeft nooit de bedoeling om de privacy aan te tasten. Het materiaal is alleen voor eigen gebruik en wordt niet ter beschikking gesteld aan derden. De ouders kunnen aan het begin van het schooljaar aan de schoolleiding kenbaar maken dat zij bezwaar hebben tegen publicatie van werk, gemaakt door hun kinderen en/ of foto s van hun kinderen. Bij publicatie van informatie zal (strikt) vertrouwelijke informatie achterwege worden gelaten. Bij vermelding van persoonlijke gegevens van hen die bij de school zijn betrokken, zal nooit meer worden gepubliceerd dan vrij verkrijgbare informatie en informatie waarvoor toestemming is verkregen voor publicatie. Zowel met betrekking tot internet als overige publicaties worden door het Comenius College de regels en wetten met betrekking tot copyright, auteursrecht en portretrecht in acht genomen. Eindbepaling In de gevallen waarin de huisregels niet voorzien, beslist de vestigingsdirecteur of de rector. Ondertekening door ouders Aan het begin van een schooljaar legt de school een verklaring voor aan de ouders met de vraag deze te ondertekenen. De ondertekening houdt in dat de ouders verklaren van de inhoud van de regels van de school kennis genomen te hebben. Behandeling van klachten Heeft u klachten over de gang van zaken op de vestiging van uw zoon of dochter, dan kunt u

18 comenius college / COMENIUS BEROEPSONDERWIJS < 017 contact opnemen met de vestigingsdirecteur. Bent u van mening dat uw klacht niet naar tevredenheid is behandeld, dan bestaat er de mogelijkheid om uw klacht schriftelijk in te dienen bij de rector van het Comenius College, J.P. Neven, postbus 797, 2900 AT Capelle aan den IJssel. In laatste instantie is er de mogelijkheid om uw klacht schriftelijk in te dienen bij: Klachtencommissie Christelijk Onderwijs, Postbus 82324, 2508 EH Den Haag, Telefoon , Fax , Website: Algemeen secretaris is mevr. mr. A.C. Melis- Gröllers. BUITENLESACTIVITEITEN We organiseren regelmatig activiteiten die buiten het gewone rooster vallen. De activiteiten vallen zowel binnen als buiten de normale lesuren. Kijkt u eens op de website van de vestiging, daar vindt u foto s en verslagen hiervan. - vieringen van de christelijke feestdagen - kennismakingskamp leerjaar 1 - tweedaagse reis naar het buitenland, leerjaar 4 - bezinningsdag met een actie voor een goed doel - activiteitenweek leerjaar 2 en 3 - workshops in het kader van CKV, leerjaar 3 - interactief theater leerjaar 1 en 2 - cultuurshock leerjaar 1 - sportdagen en sportoriëntatie - schoolreis naar Walibi World, leerjaar 2 - vakgebonden excursies - examendiner voor leerjaar 4 - schooldisco - gastlessen verzorgd door de NS - mentorklas-activiteiten We noemen een aantal van deze activiteiten buitenlesactiviteiten. Eén van de doelstellingen hiervan is de onderlinge band tussen leerlingen en docenten te verstevigen. Wij vragen ouders om hun zoon of dochter te stimuleren ook aan deze zaken actief mee te doen. Omdat niet alle activiteiten door de school bekostigd kunnen worden, vragen we de ouders jaarlijks om een vrijwillige bijdrage (zie financiën). Indien door ouders geen bijdrage is betaald blijft de leerling met een vervangende opdracht op school. De leerling ontvangt uitgebreide informatie over de diverse activiteiten. Op de jaarkalender is steeds vermeld welke activiteiten er in een bepaalde maand gepland staan. We willen ons graag aan die planning houden, maar stellen op voorhand dat er wijzigingen mogelijk zijn. STAGE De derdeklassers lopen twee weken stage bij bedrijven of instellingen. De stage wordt aan het einde van het schooljaar gehouden. De stage heeft tot doel het kennismaken met de arbeidsmarkt. Het is een oriënterende stage. Voor leerjaar 4 is de stage beroepsgericht. KENNISMAKINGSKAMP In september 2014 houden we een kamp voor de nieuwe leerlingen in leerjaar 1. Het doel van dit kamp is kennismaken met medeleerlingen en docenten. Dit kamp is onderdeel van de introductieperiode van de leerlingen in de brugklas en is daarom verplicht. Er zal in het kamp maar ook in de eerste schoolweken, een introductie-programma worden verzorgd. De leerlingen maken kennis met docenten en krijgen uitleg over het rooster, het gebouw, de schoolregels en dergelijke. OUDERS EN SCHOOL ALGEMEEN Wij vinden een goed contact tussen school en ouders van essentieel belang. Ouders kunnen contact opnemen met een mentor. Natuurlijk staan ook de directie, decaan en alle andere docenten en medewerkers ouders graag te woord. Indien telefonisch contact voor u

19 018 > comenius college / COMENIUS BEROEPSONDERWIJS moeilijk is, kunt u gebruik maken het mailadres van de school: Er volgt dan z.s.m. een reactie. OUDERRAAD De ouderraad van onze vestiging heeft als doel de relatie tussen ouders en school te bevorderen. Op de eerste ouderavond horen ouders hier meer over. De volgende personen hebben zitting in deze commissie: Mevr. J. Duvalois Mevr. M. den Haan Mevr. M.L.J. Dorst H. Hamer J. van der Meer Mevr. C van den Berghe Naar verwachting zal de ouderraad vanuit de ouders van leerjaar 1 en 2 aangevuld worden. EXAMENREGLEMENT In het vierde leerjaar wordt de schoolloopbaan afgesloten met een examen. Dit examen bestaat uit een schoolexamen (SE) en een centraal examen (CE). De leerlingen van leerjaar 3 en de leerlingen van leerjaar 4 krijgen aan het begin van het cursusjaar een examenreglement waarin allerlei belangrijke zaken rond het examen vermeld zijn. Ouders van leerjaar 4 tekenen voor ontvangst van dit boek. Wij adviseren ouders dringend ook nota te nemen van de inhoud van dit boek. Daarnaast beleggen we voor ouders van leerlingen in leerjaar 4 een ouderavond waarop de gang van zaken rond het totale examen wordt toegelicht. MEDEDELINGENBLAD Via ons mededelingenblad CBO-bericht informeren we ouders regelmatig over de gang van zaken in en rond de school. Dit mededelingenblad verschijnt voor elke vakantie op de website en wordt alleen op verzoek per post toegezonden. Op de website van het Comenius College treft u o.a. de vestiging Beroepsonderwijs aan, hier vindt u de meest actuele informatie over de kalender, activiteiten en dergelijke. Diverse formulieren zijn via deze site te downloaden voor ouders. Op de website Comenius Algemeen staan onder de titel Onderwijs: de kwaliteitskaart, Slagingspercentages en overgangsnormen. MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Naast de ouderraad en leerlingenraad op iedere vestiging heeft het Comenius College ook een medezeggenschapsraad. De MR bestaat uit vertegenwoordigers van ouders, leerlingen en personeelsleden van alle vestigingen. De MR overlegt met de algemene directie. Nadere informatie over de MR is op de website van de school te vinden. Contact met de MR via OUDERGESPREKKEN Twee keer per jaar halen de ouders de cijferlijst op school op tijdens een gesprek met de mentor (Oudergesprekken) U spreekt dan met de mentor van uw zoon of dochter. Als een leerling onder de norm van overgaan zit, zullen we u daarover informeren.

20 comenius college / COMENIUS BEROEPSONDERWIJS < 019 FINANCIËN BOEKEN EN LEERMIDDELEN Het Comenius College beschikt over een eigen boekenfonds waaruit boeken en werkboeken in bruikleen worden verstrekt aan de leerlingen. De overheid stelt hiervoor een bedrag per leerling beschikbaar aan de school. De meeste boeken uit het boekenfonds (zowel leerboeken als werkboeken) zijn bedoeld voor meerjarig gebruik. Daarom moeten ze aan het einde van het schooljaar worden ingeleverd en worden ze aan het begin van het nieuwe schooljaar weer uitgedeeld. In boeken en werkboeken die in bruikleen gegeven worden, mag niet worden geschreven. In alle gevallen is het uiteraard de bedoeling dat leerlingen zorgvuldig met de boeken omgaan. Vermiste, beschadigde of slecht onderhouden boeken worden geheel of gedeeltelijk in rekening gebracht. (De hoeveelheid werkboeken bij de gebruikte methodes neemt hand over hand toe. Dat is niet alleen bijzonder kostbaar maar ook belastend voor het milieu. Daarom heeft het Comenius College besloten om antwoorden niet meer in werkboeken te laten schrijven maar in schriften. Daardoor kunnen de werkboeken meerdere jaren gebruikt worden en besparen wij kosten en milieu.) OUDERBIJDRAGE De school ontvangt van de overheid financiële middelen om het onderwijs aan te kunnen bieden. Daarvan kan de school het verzorgen van de lessen, de meeste leermiddelen en de huisvesting betalen. Het Comenius College wil echter meer bieden dan hetgeen wettelijk is vereist. We vinden het belangrijk om de leeromgeving te verrijken, de talenten van de leerlingen meer tot hun recht te laten komen en de service aan ouders en leerlingen te verbeteren. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan culturele en sportieve activiteiten of activiteiten in het kader van de identiteit van onze school, aan de huur van een kluisje, aan goede ICT-voorzieningen, bedrijfsbezoeken, verzekeringen, aan leermiddelen als atlassen, woordenboeken of bijbels (als klassenset) en aan goede communicatiemiddelen. Deze activiteiten, diensten en (leer) middelen bieden wij aan voor alle leerlingen op elke vestiging en in elk leerjaar. Daarnaast is er sprake van klasgebonden activiteiten of diensten, zoals bijvoorbeeld een introductieprogramma, een excursie, werkweek of buitenlandse reis. Deze kosten kunnen per vestiging, per leerjaar en vaak zelfs per klas verschillen. De bekostiging van de overheid is voor dit alles helaas niet toereikend. We vragen daarom alle ouders om een vrijwillige bijdrage in de schoolkosten. De zogenaamde algemene schoolkosten brengen we in rekening bij de ouders van alle leerlingen. De klasgebonden schoolkosten alleen bij de ouders van de leerlingen van de betreffende klas. Elk schooljaar maken we inzichtelijk hoe hoog de vrijwillige ouderbijdragen zijn en uit welke onderdelen de bijdragen zijn opgebouwd. U zult begrijpen dat wanneer u er voor kiest om deze vrijwillige bijdragen niet te betalen uw kind uitgesloten kan worden van de betreffende extra activiteiten, diensten en/of producten. De toelating tot de school bij inschrijving of deelname aan het reguliere onderwijs en examens is niet afhankelijk van het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage. BETALING Het Comenius College biedt ouders de gelegenheid om de betaling digitaal te verrichten via het ouderportaal. De school hoopt hiermee de betaling van de schoolkosten voor ouders te vereenvoudigen en de administratieve lasten voor de school te beperken. Binnen het ouderportaal kunt u aangeven van welke activiteiten, diensten en producten u gebruik wilt maken voor uw kind. U kunt kiezen voor een betaling in vijf termijnen d.m.v. automatische incasso of voor een directe betaling via ideal.

21 020 > comenius college / COMENIUS BEROEPSONDERWIJS STUDIEKOSTEN LEERJAAR 1 LEERJAAR 2 LEERWEG VT VM VV VT VM VV ICT voorzieningen Communicatie Verzekeringen Leermiddelen sets op school Lesgebonden activiteiten Beroepeninteressetest Huur kluisje Borg kluisje* Sportoriëntatie Bijdrage beroepskleding* Gereedschapsset Introductiekamp Introductieprogramma begin schooljaar Leerjaargebonden activiteit Excursies Gebedshuizen Corpus 1 17 Vakgebonden excursie Blijdorp 1 9 Bedrijfsbezoeken 1 5 Tweede Kamer (maatschappijleer) Fotojaarboek Buitenlandreis Walibi TOTAAL * Alleen voor nieuwe leerlingen.

22 comenius college / COMENIUS BEROEPSONDERWIJS < 021 LEERJAAR 3 LEERJAAR 4 VT ZW SDV HA ICT VT ZW SDV HA ICT

23 022 > comenius college / COMENIUS BEROEPSONDERWIJS REDUCTIEREGELING Indien er meerdere kinderen binnen het Comenius College in het betreffende schooljaar staan ingeschreven dan geldt de volgende reductie. Voor het eerste kind geen reductie. Voor de daarop volgende (jongere) kinderen geldt een korting van 1 25,- op het totaal bedrag van het betreffende kind. Voor de exacte voorwaarden wordt verwezen naar de digitale betaalmodule WISCollect. KWIJTSCHELDINGSREGELING Wanneer de betaling van de ouderbijdrage bezwaarlijk is, kunnen de ouders/verzorgers voor een gehele of gedeeltelijke ontheffing zich vóór 1 oktober van het lopende schooljaar wenden tot de directeur van de school. Het verzoek dient telefonisch of schriftelijk te worden aangevraagd, waarna u zo spoedig mogelijk zult worden uitgenodigd voor een gesprek met de directeur. Tijdens het gesprek dient te worden aangegeven waarom men gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van de ouderbijdrage vraagt. De directeur van de school heeft de bevoegdheid de schoolkosten geheel of gedeeltelijk kwijt te schelden. Bij de besluitvorming worden inkomsten vanuit de WTOS (Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten) meegewogen. Als u in aanmerking komt voor een gehele of gedeeltelijke kwijtschelding blijven alle diensten, producten en activiteiten voor uw kind beschikbaar. Gehele of gedeeltelijke kwijtschelding kan in de volgende gevallen worden verleend: - Het totale gezinsinkomen is niet hoger dan 115% van de voor de gezinssituatie geldende bijstandsnorm; - Op de wettelijke vertegenwoordiger is de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing verklaard.

VESTIGINGSGIDS 2013/2014. Comenius Lijstersingel. www.comenius.nl VWO, TTO, HAVO, PRE-HAVO, MAVO

VESTIGINGSGIDS 2013/2014. Comenius Lijstersingel. www.comenius.nl VWO, TTO, HAVO, PRE-HAVO, MAVO VESTIGINGSGIDS 2013/2014 Comenius Lijstersingel VWO, TTO, HAVO, PRE-HAVO, MAVO www.comenius.nl comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 01 VESTIGINGSGIDS 2013/2014 Comenius Lijstersingel DIRECTEUR mevrouw

Nadere informatie

Comenius Lijstersingel

Comenius Lijstersingel comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 01 VESTIGINGSGIDS 2012/2013 Comenius Lijstersingel DIRECTEUR mevrouw J.H. Verbeij LIJSTERSINGEL 18 2902 JD CAPELLE AAN DEN IJSSEL POSTBUS 554 2900 AN CAPELLE

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Geachte ouder/verzorger, Voor u ligt de nieuwe schoolgids 2014-2015van onze school het Bindelmeer College.

Schoolgids 2014-2015. Geachte ouder/verzorger, Voor u ligt de nieuwe schoolgids 2014-2015van onze school het Bindelmeer College. Schoolgids 2014-2015 Geachte ouder/verzorger, Voor u ligt de nieuwe schoolgids 2014-2015van onze school het Bindelmeer College. Het Bindelmeer College is een brede VMBO-school met een nieuwe uitstraling

Nadere informatie

Schoolgids 2015/2016. Afdeling VMBO / ISK. Schoolgids Vmbo Maastricht / Sint-Maartenscollege VMBO & ISK 2015-2016 1

Schoolgids 2015/2016. Afdeling VMBO / ISK. Schoolgids Vmbo Maastricht / Sint-Maartenscollege VMBO & ISK 2015-2016 1 Schoolgids 2015/2016 Afdeling VMBO / ISK Schoolgids Vmbo Maastricht / Sint-Maartenscollege VMBO & ISK 2015-2016 1 Inhoudsopgave 2 pagina Woord vooraf 3 Deel A Algemene informatie 4 In alfabetische volgorde

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Het Zuid-West College in het kort Kenmerken Scholengroep Den Haag Zuid-West Overkwalificatie: meer leren dan het examen vraagt Onderwijsaanbod: Afdelingen

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Schoolgids 2014-2015 Wateringse Veld College: School voor Gymnasium, (tweetalig) VWO, (tweetalig) HAVO en MAVO Kenmerken Scholengroep Den Haag Zuid-West Overkwalificatie: meer leren dan het examen vraagt

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave SCHOOLGIDS 2014/15 De Zeven Linden 1 Inhoud Even voorstellen 03 Van der Capellen scholengemeenschap 03 Profiel van de locatie De Zeven Linden 04 Extra activiteiten 05 Opbouw van de locatie De Zeven Linden

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014. rsg Simon Vestdijk, een zee aan mogelijkheden

Schoolgids 2013-2014. rsg Simon Vestdijk, een zee aan mogelijkheden Schoolgids 2013-2014 1 INHOUD Voorwoord 3 De school en adressen 4 Missie en doelstellingen van de school 5 Praktische informatie 6 Inrichting van het onderwijs 10 Leerlingbegeleiding 15 - Leerlingzorg

Nadere informatie

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 Christelijk Lyceum Zeist Scholengemeenschap voor tweetalig gymnasium, (tweetalig) atheneum, havo en vmbo-theoretische leerweg Christelijk Lyceum Zeist Lindenlaan

Nadere informatie

Kom zaken doen bij LMC De Waal

Kom zaken doen bij LMC De Waal Schoolgids 2014-2015 1 Kom zaken doen bij LMC De Waal 2 INHOUD 1 EVEN VOORSTELLEN LMC De Waal in grote lijnen Algemene gegevens Wat maakt onze school bijzonder? Vakschool Economie Jong Ondernemen & Young

Nadere informatie

het groene lyceum onderwijs SCHOOLGIDS 2013-2014 Winsum Wij zijn groen...

het groene lyceum onderwijs SCHOOLGIDS 2013-2014 Winsum Wij zijn groen... het groene lyceum het groene lyceum praktijk onderwijs 1 SCHOOLGIDS 2013-2014 Winsum Wij zijn groen... Inhoud 1 Inleiding 3 2 Missie 4 3 Leerlingbegeleiding 5 4 Maatschappelijke stage 10 5 Dagelijkse onderwijspraktijk

Nadere informatie

Oranje Nassau College geeft je de ruimte

Oranje Nassau College geeft je de ruimte mavo beroepsvoorbereidende leerwegen Christelijke scholengemeenschap voor vwo-plus, havo, mavo en beroepsvoorbereidende leerwegen schoolgids 2 0 0 9 2 0 1 0 Oranje Nassau College geeft je de ruimte 2 Schoolgids

Nadere informatie

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2013-2014 Eelde Wij zijn groen...

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2013-2014 Eelde Wij zijn groen... het groene lyceum 1 SCHOOLGIDS 2013-2014 Eelde Wij zijn groen... Inhoudsopgave 1 Inleiding 1. Inleiding 3 Welkom bij AOC Terra Eelde! 2. Pedagogisch klimaat 4 3. Leerlingbegeleiding 5 Dit is de schoolgids

Nadere informatie

&meer. Groen is... Buitenpost. Voeding & Gezondheid. Groene economie. Groene techniek. Plant & Productie 2014-2015. VMBO-groen is onderdeel van

&meer. Groen is... Buitenpost. Voeding & Gezondheid. Groene economie. Groene techniek. Plant & Productie 2014-2015. VMBO-groen is onderdeel van Groen is... Voeding & Gezondheid Groene economie Groene techniek Plant & Productie &meer Buitenpost 2014-2015 Groen & Recreatie Plant & Productie Voeding & Gezondheid Bloem & Design Groene economie Groene

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Inspecteur Boelensschool. Onderwijs op maat

SCHOOLGIDS. Inspecteur Boelensschool. Onderwijs op maat SCHOOLGIDS Inspecteur Boelensschool Inspecteur Onderwijs op maat Boelensschool Onderwijs 2014/2015 op maat I Inhoudsopgave Onderwerp pagina Inhoudsopgave 5 Algemene Informatie 7 Voorwoord 8 1. Inspecteur

Nadere informatie

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010 Leerlingwijzer van het Stelle College Naam school: Stelle College Adres: Mr. Treublaan 1-3 1097 DP Amsterdam Telefoon: (020) 579 71 30 Fax: (020) 694 53 51 Opleidingsmanager onderbouw: de heer I. Oostvriesland

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Het Merletcollege valt onder het bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. Inhoudsopgave 1. Vestigingen... 3 2. Schoolmanagement... 4 3. Voorwoord... 5 4. Het Merletcollege...

Nadere informatie

Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder uit het Canisius College en de Nijmeegse

Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder uit het Canisius College en de Nijmeegse LOCATIE MOLENHOEK sport recreatie dienstverlening veiligheid Scholengroep Rijk van Nijmegen Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder

Nadere informatie

Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder uit het Canisius College en de Nijmeegse

Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder uit het Canisius College en de Nijmeegse LOCATIE MOLENHOEK sport dienstverlening recreatie veiligheid Scholengroep Rijk van Nijmegen Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant.

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s), Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. De informatie uit deze schoolgids

Nadere informatie

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Voorwoord Met deze schoolgids willen we ouders, leerlingen en andere belangstellenden informeren over de doelstellingen van onze

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids 2013-2014. De schoolgids geeft niet alleen informatie over Scala in Teteringen, maar ook over het ROC West-Brabant.

Voor u ligt de schoolgids 2013-2014. De schoolgids geeft niet alleen informatie over Scala in Teteringen, maar ook over het ROC West-Brabant. EEN WOORD VOORAF Voor u ligt de schoolgids 2013-2014. De schoolgids geeft niet alleen informatie over Scala in Teteringen, maar ook over het ROC West-Brabant. De informatie uit deze schoolgids is niet

Nadere informatie

schoolgids 2014/2015 Esborg

schoolgids 2014/2015 Esborg schoolgids 2014/2015 Esborg Inhoud 1 De Esborg 1.1 School voor praktijkonderwijs 2 Schoolpraktijk 2.1 Voor wie? 2.2 Toelating 2.3 De onderwijsorganisatie 2.4 De lestijden 2.5 Onderwijstijd 2.6 Absentie

Nadere informatie

Voorwoord. Namens het bestuur, B.G.J.Lubberdink, rector

Voorwoord. Namens het bestuur, B.G.J.Lubberdink, rector Voorwoord Samen leren, samen werken en samen leven in één school is een belangrijk uitgangspunt voor het Linde College. Door respectvol met elkaar om te gaan en duidelijke regels te hanteren zijn wij in

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015 2016. Utrecht, 6 juli 2015. Op je toekomst voorbereid!

SCHOOLGIDS 2015 2016. Utrecht, 6 juli 2015. Op je toekomst voorbereid! SCHOOLGIDS 2015 2016 Utrecht, 6 juli 2015 Op je toekomst voorbereid! Inhoudsopgave Inleiding...3 Hoofdstuk 1 De school 1.1. Vernieuwend en eigentijds onderwijs...4 1.2. Visie... 4 1.3. Missie...4 1.4.

Nadere informatie

Voorwoord 4. Hoofdstuk 1 Melanchthon als scholengemeenschap 5 1.1 Identiteit 5 1.2 Ons onderwijs en leerklimaat 5 1.3 Melanchthon en CVO 6

Voorwoord 4. Hoofdstuk 1 Melanchthon als scholengemeenschap 5 1.1 Identiteit 5 1.2 Ons onderwijs en leerklimaat 5 1.3 Melanchthon en CVO 6 Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Hoofdstuk 1 Melanchthon als scholengemeenschap 5 1.1 Identiteit 5 1.2 Ons onderwijs en leerklimaat 5 1.3 Melanchthon en CVO 6 Hoofdstuk 2 Onderwijsaanbod,

Nadere informatie

locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb

locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb 2 Colofon Adres Oude Bosscheweg 2 5301 LA Zaltbommel Telefoon (0418) 51 24 08 Fax (0418) 54 03 70 In verband met de leesbaarheid van de tekst gebruiken

Nadere informatie

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 Beste student, Hartelijk welkom bij de school voor zakelijke dienstverlening of de school voor ICT van het Noorderpoort! Voor

Nadere informatie

PiersonGids 2015/2016

PiersonGids 2015/2016 PiersonGids 2015/2016 1 Inhoudsopgave Woord vooraf... 3 Hoofdstuk 1 De school... 4 Opdracht en missie... 4 Profiel van de school... 4 De naam van de school... 4 Inrichting van de school... 4 Veilig klimaat...

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 TVMBO. voor tweetalig onderwijs

Schoolgids 2014-2015 TVMBO. voor tweetalig onderwijs Schoolgids 2014-2015 TVMBO voor tweetalig onderwijs @anna Vooraf De schoolgids en de website bevatten foto s van leerlingen van onze school. Daarnaast maakt school steeds vaker gebruik van de sociale media

Nadere informatie