Tweede Kamer der Staten-Generaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met onder meer versterking van de rechtspositie van de student en de verplichte instelling van de raad van toezicht en verbetering van zijn bevoegdheden (rechtspositie studenten en raden van toezicht) Nr. 12 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 30 oktober 2006 In het voorstel van wet worden de volgende wijzigingen aangebracht: A In artikel I, onderdeel C, wordt aan punt 2 toegevoegd: en voldeden aan de eerste volzin of onderdeel b van de tweede volzin. B S T In artikel I, onderdelen S, T en U, komt te luiden: Artikel 7.30c wordt vernummerd tot artikel 7.30d. Na artikel 7.30b wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende: Artikel 7.30c. Toelatingseisen voor masteropleidingen in het wetenschappelijk onderwijs op het gebied van onderwijs; vrijstelling daarvan 1. Voor de inschrijving voor een masteropleiding in het wetenschappelijk onderwijs tot leraar voor de periode van voorbereidend hoger onderwijs gelden als toelatingseisen dat: a. aan de betrokkene de graad Master, bedoeld in artikel 7.10a, is verleend, en b. de betrokkene voldoet aan de door het instellingsbestuur te stellen eisen. 2. Het instellingsbestuur kan vrijstelling verlenen van de toelatingseis, bedoeld in het eerste lid, indien uit een door hem ingesteld onderzoek blijkt dat de betrokkene beschikt over vergelijkbare kennis, inzicht en vaardigheden waarop die toelatingseis betrekking heeft. KST tkkst ISSN Sdu Uitgevers s-gravenhage 2006 Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 12 1

2 U In artikel 7.30d wordt «de artikelen 7.30a en 7.30b» vervangen door: de artikelen 7.30a tot en met 7.30c. C In artikel I, onderdeel NNN, wordt in het opschrift van hoofdstuk 10 «2007» vervangen door: D In artikel I, onderdeel NNN, wordt na artikel een nieuw artikel ingevoegd, luidende: Artikel 18.71a. Voortzetting van bestaande universitaire lerarenopleidingen 1. Universitaire eerstegraads lerarenopleidingen als bedoeld in artikel 7.4, vierde lid, zoals die bepaling op 31 augustus 2002 luidde, zijn, voorzover die opleidingen op 31 augustus 2002 aan de desbetreffende bekostigde of aangewezen universiteit zijn verbonden, de masteropleidingen in het wetenschappelijk onderwijs, bedoeld in artikel 7.30c. 2. Onder de opleidingen, bedoeld in het eerste lid, worden mede begrepen de opleidingen die zijn ingesteld en geregistreerd in het Centraal register opleidingen hoger onderwijs, bedoeld in artikel 6.13, dan wel tijdig voor registratie in dat register zijn aangemeld. E F G In artikel I, onderdeel NNN, wordt artikel als volgt gewijzigd: 1. Aan het opschrift wordt toegevoegd: wet van In de tekst wordt «2007» vervangen door: In artikel III vervallen de onderdelen A en B alsmede de aanduiding «C». Artikel IV wordt als volgt gewijzigd: 1. Onderdeel A vervalt. 2. In onderdeel B wordt in artikel 12.3a «artikel 18.68» vervangen door: artikel 18.71a. H Artikel VIII, onderdeel B, wordt als volgt gewijzigd: 1. De onderdelen A en B vervallen. 2. De onderdelen C en D worden verletterd tot de onderdelen A en B. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 12 2

3 I In artikel IX, onderdeel B, wordt in de aanhef «artikel 7.42» vervangen door: artikel 7.42a. J I K In artikel IX komt onderdeel I te luiden: Artikel I, onderdeel S, wordt artikel 7.43 als volgt gewijzigd: 1. In het eerste lid wordt «1 519» telkens vervangen door: In het vijfde lid wordt «1 juni» vervangen door: 1 juli. In artikel IX wordt na onderdeel I een nieuw onderdeel ingevoegd, luidende: Ia L In artikel I, onderdeel Sa, vervalt punt 4. In artikel IX wordt na onderdeel N een nieuw onderdeel ingevoegd, luidende: Na In artikel I, onderdeel LL, wordt in artikel «31 augustus 2007» vervangen door: «31 augustus M O In artikel IX komt onderdeel O te luiden: In artikel I, onderdeel LL, wordt artikel als volgt gewijzigd: 1. In het opschrift en in het eerste lid wordt « » telkens vervangen door: In het eerste lid wordt na «leer- en uitlooprechten» ingevoegd: of leerrechten OU. N P In artikel IX komt onderdeel P te luiden: In artikel I, onderdeel LL, wordt in artikel 18.59a «1 september 2007» vervangen door «1 september 2008» en wordt na «een maximum van één» ingevoegd: of, wat betreft de Open Universiteit, tot een maximum van zestig. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 12 3

4 O In artikel IX worden na onderdeel P drie nieuwe onderdelen ingevoegd, luidende: Q In artikel I, onderdeel LL, wordt in artikel «begrotingsjaar 2008» vervangen door «begrotingsjaar 2009» en wordt «31 december 2007» vervangen door: 31 december R In artikel II wordt «1 519» vervangen door «1 538» en wordt «Regeling vaststelling collegegeld studiejaar » vervangen door: «Regeling vaststelling collegegeld voltijdse opleidingen studiejaar S Artikel VIII wordt als volgt gewijzigd: 1. In het eerste lid wordt «1 september 2007» vervangen door «1 september 2008», wordt «artikel I, onderdelen B, C, D, Ea tot en met M» vervangen door «artikel I, onderdelen B, C, D, Ea tot en met M, Pa, Sa» en wordt «de artikelen IIa, onderdeel A, en III, IV, V en VI» vervangen door: de artikelen IIa, onderdeel A, en III, IV, V, VI, VIa en VII. 2. Het tweede tot en met negende lid worden vernummerd tot derde tot en met tiende lid. 3. Na het eerste lid wordt een nieuw lid ingevoegd, luidende: 2. De artikelen I, onderdelen Pa en Sa, VIa en VII treden in werking met ingang van 1 september P Artikel X wordt als volgt gewijzigd: 1. In het eerste lid wordt «artikel II» vervangen door: de artikelen II,VIII en IX. 2. Aan het artikel wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende: 4. De artikelen VIII en IX treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst. TOELICHTING I. Algemeen In mijn brief van 26 oktober 2006 betreffende de invoering van leerrechten per 1 september 2008 heb ik een nota van wijziging met betrekking tot het onderhavige wetsvoorstel aangekondigd die er onder meer toe strekt dat het onderdeel Leer- en uitlooprechten uit het wetsvoorstel Financiering in het hoger onderwijs (Kamerstukken I , , A) en de daarmee samenhangende bepalingen inzake de collegegeldheffing en het profileringsfonds met ingang van 1 september 2008 in werking zullen treden. De hieruit voortvloeiende wijzigingen in de inwerkingtreding van het wetsvoorstel Financiering in Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 12 4

5 het hoger onderwijs zijn in deze nota van wijziging opgenomen. Voor de reden van het jaar uitstel verwijs ik naar genoemde brief. Mede gelet op het wetgevingsoverleg van 30 oktober 2006 wordt via deze nota van wijziging de aanvankelijk in het onderhavige wetsvoorstel opgenomen regeling voor de universitaire lerarenopleidingen wederom aan het wetsvoorstel toegevoegd. Met ingang van het studiejaar zullen, zoals in het wetsvoorstel Financiering in het hoger onderwijs is bepaald, de bepalingen betreffende de invoering van het collegegeldkrediet en de inkomensafhankelijke terugbetaling in werking treden. Ook wat betreft de overige wijzigingen die verband houden met de Wet studiefinanciering 2000, de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en de Aanpassingswet Algemen wet inkomensafhankelijke regelingen, blijft de datum van inwerkingtreding ongewijzigd. De voorgestelde wijziging in de Experimentenwet vooropleidingseisen, selectie en collegegeldheffing zal ook ongewijzigd per 1 september 2007 in werking treden. Zoals hierboven reeds is aangeven, betreft de wijziging in de inwerkingtredingsdatum van het wetsvoorstel Financiering in het hoger onderwijs de onderdelen met betrekking tot de leerrechtensystematiek en de daarmee samenhangende collegegeldbepalingen en het profileringsfonds. In deze nota van wijziging zijn, naast bovengenoemde wijzigingen, nog enkele wijzigingen van technische aard opgenomen; deze wijzigingen worden, voor zover nodig, hieronder toegelicht. Deze nota van wijziging onderteken ik mede namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. II. Onderdelen Onderdeel A Bij nader inzien was de toevoeging van de derde volzin aan het vierde lid van artikel 2.6 in de eerste nota van wijziging niet volledig. Het is de bedoeling dat een student, die tijdelijk in verband met zijn studie in het buitenland woont, alleen meetelt voor bekostiging als hij op het moment van zijn vertrek voldeed aan alle in artikel 2.6 genoemde bekostigingsvoorwaarden. Onderwijs in Nederland volgen is daarvoor niet voldoende. Daar hoort ook bij: in Nederland, België, of één van de Duitse bondsstaten Noord-Rijnland-Westfalen, Nedersaksen of Bremen wonen. Deze wijziging voorziet daarin. Onderdeel F De aanvankelijk voorgestelde bepalingen over de accreditatie zijn met de eerste nota van wijziging uit het wetsvoorstel gehaald. Daarmee is de wijziging van artikel 5a.12a van de WHW komen te vervallen. Onderdelen A en B van artikel III zagen op een technische wijziging van twee artikelen in de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de wijziging van artikel 5a.12a. Nu artikel 5a.12a van de WHW niet langer gewijzigd wordt, is deze wijziging overbodig geworden. Onderdeel G Onderdeel A van artikel IV is overbodig, nu artikel 5a.12a van de WHW niet meer gewijzigd wordt; zie de toelichting bij onderdeel F. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 12 5

6 Met betrekking tot onderdeel B van artikel IV wordt het volgende opgemerkt. In het oorspronkelijke wetsvoorstel werd artikel vervangen door artikel Deze wijziging is vervolgens doorgevoerd in artikel 12.3a van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten. Middels de eerste nota van wijziging is het laten vervallen van artikel en het vervangen van dat artikel door artikel komen te vervallen. Met deze wijziging in de tweede nota van wijziging wordt nu weer verwezen naar artikel 18.71a. Onderdeel H De onderdelen A en B van artikel VIII, onderdeel B, kunnen komen te vervallen, aangezien artikel 5a.12a van de WHW niet meer gewijzigd wordt (zie de toelichting bij onderdeel F) en daarnaast de inwerkingtredingsdatum van de leerrechtensystematiek wordt gewijzigd. Onderdeel I In de eerste nota van wijziging was ten onrechte naar artikel 7.42 verwezen. Deze omissie wordt door dit onderdeel hersteld. Onderdelen J en O onder R Deze technische wijzigingen zijn het gevolg van de inwerkingtreding van de nieuwe, met het stelsel van leerrechten samenhangende collegegeldsystematiek per 1 september Onderdeel L Inwerkingtreding van de bepalingen inzake de collegegeldheffing uit het wetsvoorstel Financiering in het hoger onderwijs per 1 september 2008 brengt mee dat de in artikel genoemde datum dient te worden aangepast. Onderdeel O onder Q Inwerkingtreding van de bepalingen inzake de invoering van leerrechten uit het wetsvoorstel Financiering in het hoger onderwijs per 1 september 2008 brengt mee dat het nieuwe bekostigingsstelsel met ingang van het daaopvolgende kalenderjaar (dus per 1 januar 2009) van start gaat. Onderdeel P De artikelen VIII en IX strekken tot wijziging van onderscheidenlijk het onderhavige wetsvoorstel, na tot wet te zijn verheven, en het wetsvoorstel Financiering in het hoger onderwijs, na tot wet te zijn verheven. Waar het wenselijk is dat de artikelen VII en IX onmiddellijk na de totstandkoming van dit wetsvoorstel in werking treden, is het niet zinvol voor die artikelen een inwerkingstredingsbesluit voor te schrijven. De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, B. J. Bruins Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 12 6

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 30 Besluit van 31 januari 2012, houdende wijziging van het Besluit bezoldiging politie en het Besluit algemene rechtspositie politie in verband

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 180 Besluit van 8 april 2014 tot wijziging van het Besluit Nationale Unesco Commissie inzake de nieuwe Koninkrijksverhoudingen, de uitvoeringspraktijk

Nadere informatie

Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio s

Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio s Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio s Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau,

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wet cliëntenrechten zorg en andere wetten in verband met de taken en bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van de zorg VOORSTEL VAN WET (aangepast na derde NvW wetsvoorstel Wcz) Wij Beatrix, bij

Nadere informatie

- ondernemingspensioenfonds: een pensioenfonds verbonden aan een onderneming of een groep;.

- ondernemingspensioenfonds: een pensioenfonds verbonden aan een onderneming of een groep;. Voorontwerp van het voorstel van wet tot wijziging van de Pensioenwet in verband met de invoering van een algemeen pensioenfonds (Wet algemeen pensioenfonds) Allen die deze zullen zien of horen lezen,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 290 Besluit van 16 juli 2014, houdende wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten in verband met de rapportageverplichting

Nadere informatie

Voorstel van Wet houdende wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen

Voorstel van Wet houdende wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen Voorstel van Wet houdende wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen CONCEPT llen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut!

Nadere informatie

B8170.K-2 1 OCW 22106

B8170.K-2 1 OCW 22106 Besluit van tot intrekking van een aantal algemene maatregelen van bestuur en andere koninklijke besluiten op de beleidsterreinen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Op de voordracht

Nadere informatie

Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET

Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in een aantal

Nadere informatie

Wet milieubeheer Hoofdstuk 11

Wet milieubeheer Hoofdstuk 11 Wet milieubeheer Hoofdstuk 11 HOOFDSTUK 11 GELUID TITEL 11.1 ALGEMEEN Artikel 11.1 1. In dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: beheerder: beheerder van de weg of spoorweg;

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 200 Besluit van 8 mei 2003, houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van diensten voor elektronische handtekeningen (Besluit elektronische

Nadere informatie

Een voorstel tot verbetering van de procedure tot naleving van de Wms 1

Een voorstel tot verbetering van de procedure tot naleving van de Wms 1 Een voorstel tot verbetering van de procedure tot naleving van de Wms 1 In de Wet medezeggenschap op scholen ( Wms ) staat dat de Landelijke geschillencommissie Wms bevoegd is in, onder meer, geschillen

Nadere informatie

Wet openbaarheid van bestuur: Gaat het om de informatie of om de dwangsom?

Wet openbaarheid van bestuur: Gaat het om de informatie of om de dwangsom? Wet openbaarheid van bestuur: Gaat het om de informatie of om de dwangsom? Onderzoek naar de mogelijkheden om bij een WOB-verzoek misbruik van de Wet dwangsom te voorkomen in relatie tot artikel 3, derde

Nadere informatie

Artikel 4 1. Het proefschrift kan door één persoon dan wel door twee personen tezamen worden geschreven.

Artikel 4 1. Het proefschrift kan door één persoon dan wel door twee personen tezamen worden geschreven. Promotiereglement van de Open Universiteit Nederland Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: Wet : de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW)

Nadere informatie

In het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt na artikel 81a een artikel ingevoegd, luidende:

In het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt na artikel 81a een artikel ingevoegd, luidende: Besluit van. houdende regels met betrekking tot het aanzetten van cliënten met een beleggingsverzekering tot het maken van een weloverwogen keuze met betrekking tot die beleggingsverzekering Op de voordracht

Nadere informatie

Deze Overeenkomst is van toepassing op personen die inwoner zijn van een van de Staten of van beide Staten.

Deze Overeenkomst is van toepassing op personen die inwoner zijn van een van de Staten of van beide Staten. Nieuw Zeeland Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Nieuwzeeland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met

Nadere informatie

Memorie van toelichting ALGEMEEN DEEL

Memorie van toelichting ALGEMEEN DEEL Memorie van toelichting ALGEMEEN DEEL 1. Inleiding Met de Jeugdwet wordt het stelsel herzien van de ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen in verband met opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014;

Nadere informatie

Zie ook Mr. R-J.P. Lugard, De Wtt en Rib Wtt: een blik in de tijd, in TvCO 2005-2.

Zie ook Mr. R-J.P. Lugard, De Wtt en Rib Wtt: een blik in de tijd, in TvCO 2005-2. De trustbranche en de 3 de antiwitwasrichtlijn Verschillen en overeenkomsten in Wtt en Wwft in de benadering van UBO, cliënt en PEP door Mr. R-J.P. Lugard 1 1 Inleiding In juni 2008 werd mij gevraagd een

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 38 Wet van 28 januari 2010 tot implementatie van de rechtsbeschermingsrichtlijnen aanbesteden (Wet implementatie rechtsbeschermingsrichtlijnen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 51 Besluit van 21 januari 2014, houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 betreffende de brandveiligheid van het bedrijfsmatig houden van dieren,

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) 17.4.2001 L 106/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) RICHTLIJN 2001/18/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 12 maart 2001 inzake de doelbewuste introductie van

Nadere informatie

Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)

Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen) VROM Regeling niet in betekenende Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 31 oktober 2007, nr. DJZ2007004707, houdende regels omtrent de aanwijzing van categorieën

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Wat regelt

Nadere informatie

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem,

Nadere informatie

Cao Nederlandse Universiteiten 1 januari 2015 t/m 1 juli 2016

Cao Nederlandse Universiteiten 1 januari 2015 t/m 1 juli 2016 Cao Nederlandse Universiteiten 1 januari 2015 t/m 1 juli 2016 1 januari 2015 1 juli 2016 1 Inhoud Partijen en karakter cao 4 Preambule 5 Hoofdstuk 1 Algemeen 6 Paragraaf 1 Algemene bepalingen 6 Paragraaf

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling

Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG Zuidplas Bestuurlijke werkgroep Driehoek RZG-Zuidplas 1 2 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING grondbank RZG ZUIDPLAS Introductie In deze brochure vindt u de tekst van

Nadere informatie

25.De flexibele BV; oprichting, aandelen zonder stemrecht en zonder winstrecht

25.De flexibele BV; oprichting, aandelen zonder stemrecht en zonder winstrecht 25 25.De flexibele BV; oprichting, aandelen zonder stemrecht en zonder winstrecht In het voorstel van Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht worden onder andere de vereisten voor de oprichting

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Bij deze

Nadere informatie

maklu Onterechte verwachtingen van de stoffenlijst via artikel 21 Brzo mr. B. d Hooghe & mr. I.P. de Groot* Inleiding

maklu Onterechte verwachtingen van de stoffenlijst via artikel 21 Brzo mr. B. d Hooghe & mr. I.P. de Groot* Inleiding Onterechte verwachtingen van de stoffenlijst via artikel 21 Brzo mr. B. d Hooghe & mr. I.P. de Groot* Inleiding Deze bijdrage gaat over de eisen die op grond van artikel 21 van het Besluit risico s zware

Nadere informatie