Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden"

Transcriptie

1 Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang Wet van 14 mei 1998, houdende voorschriften betreffende onder meer instelling van voortgezette kunstopleidingen op het gebied van de met ingang van het studiejaar Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat met ingang van het studiejaar een aanvang kan worden gemaakt met het onderwijs in enkele nieuwe voortgezette kunstopleidingen op het gebied van de ; dat in verband hiermee een wettelijke voorziening dient te worden getroffen onder meer ter afwijking van artikel 6.16 van de Wet op het ; dat het voorts wenselijk is dat een aantal in het Centraal register opleidingen hoger onderwijs vermelde afstudeerroutes op het gebied van het kunstvakonderwijs uit dat register vervalt; Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: Artikel 1. Begripsbepalingen In deze wet wordt verstaan onder: «wet»: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; «Informatie Beheer Groep»: de Informatie Beheer Groep, bedoeld in de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank; «register»: het Centraal register opleidingen hoger onderwijs, bedoeld in artikel 6.13 van de wet; «hogeschool»: een bekostigde hogeschool als bedoeld in artikel 1.8 van de wet; «opleiding»: een opleiding als bedoeld in artikel 7.3 van de wet. Artikel 2. Besluitvorming nieuwe voortgezette kunstopleidingen In afwijking van artikel 6.16, eerste, vierde en vijfde lid, van de wet bestaat met ingang van het studiejaar ten aanzien van de in bijlage 1 bij deze wet vermelde voortgezette kunstopleidingen, in voorkomende gevallen onder de in die bijlage vermelde voorwaarden, aanspraak op de rechten, genoemd in artikel 1.9, eerste en tweede lid, van de wet. Staatsblad

2 Artikel 3. Registratie nieuwe voortgezette kunstopleidingen m.i.v In afwijking van artikel 6.16, vijfde lid, van de wet en in afwijking van de termijnbepalingen, bedoeld in de artikelen 6.13, tweede lid, derde volzin, en 6.14, tweede lid, eerste volzin, van de wet registreert de Informatie Beheer Groep de in bijlage 1 bij deze wet vermelde voortgezette kunstopleidingen en in voorkomende gevallen de in die bijlage vermelde voorwaarden in het register dat betrekking heeft op het studiejaar , in het onderdeel Taal en cultuur, subonderdeel Voortgezette kunstopleidingen. Artikel 6.13, vierde lid, van de wet is van overeenkomstige toepassing. De registratie geschiedt overeenkomstig de door het instellingsbestuur van de desbetreffende hogeschool verstrekte gegevens. 2. De Informatie Beheer Groep weigert registratie in het register, bedoeld in het eerste lid, uitsluitend, indien: a. de in het eerste lid bedoelde gegevens niet uiterlijk 1 juni 1998 door de Informatie Beheer Groep zijn ontvangen, dan wel b. deze uiterlijk op genoemde datum ontvangen gegevens naar het oordeel van de Informatie Beheer Groep niet volledig zijn en vervolgens niet binnen een door de Informatie Beheer Groep te bepalen termijn is voorzien in de ontbrekende gegevens. 3. Artikel 6.14, vijfde lid, eerste volzin, van de wet is van overeenkomstige toepassing. Artikel 4. Registratie opleiding hogere informatica HvA buiten gemeente van vestiging m.i.v In afwijking van de termijnbepalingen, bedoeld in de artikelen 6.13, tweede lid, derde volzin, en 6.14, tweede lid, eerste volzin, van de wet neemt de Informatie Beheer Groep van de opleiding hogere informatica die wordt verzorgd door de Hogeschool van Amsterdam, in het register dat betrekking heeft op het studiejaar , het gegeven op dat het onderwijs in deze opleiding tevens wordt gegeven in de gemeente Almere. Artikel 5. Vervallen van afstudeerroutes uit het register De Informatie Beheer Groep verwijdert de in bijlage 2 bij deze wet vermelde afstudeerroutes uit de gegevens, bedoeld in artikel 6.13, vierde lid, onderdeel d, van de wet, zoals opgenomen in het register dat betrekking heeft op het studiejaar Artikel 6. Voltooiing afstudeerroute Studenten die in het studiejaar aan een hogeschool binnen een opleiding als vermeld in bijlage 2 bij deze wet een afstudeerroute volgen, worden in de gelegenheid gesteld deze afstudeerroute aan die hogeschool binnen een redelijke termijn te voltooien. Artikel 7. Bekendmaking wijzigingen in het register m.i.v De uit deze wet voortvloeiende wijzigingen in het register dat op het studiejaar betrekking heeft, worden door de Informatie Beheer Groep bekendgemaakt voor 1 juli Van deze bekendmaking wordt mededeling gedaan in de Staatscourant. Staatsblad

3 Artikel 8. Wijzigingen van de wet HOOP-maatregelen 1996 Indien het bij koninklijke boodschap van 26 mei 1997 ingediende voorstel van wet houdende wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet op de studiefinanciering ter uitvoering van in het hoger onderwijs- en onderzoekplan 1996 aangekondigde maatregelen (Kamerstukken I, 1997/98, ) 1 tot wet wordt verheven en in werking is getreden, wordt die wet als volgt gewijzigd: Aan artikel VI worden twee leden toegevoegd, luidende: 3. Artikel 7.3, vierde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek zoals dit artikellid luidde op 31 augustus 1998 blijft van kracht ten aanzien van degenen die in het studiejaar voor de eerste keer zijn ingeschreven aan een van de volgende opleidingen: a. de in Nederlands, de onderwijs van de tweede graad in tekenen of de onderwijs van de tweede graad in handvaardigheid aan de Fontys Leergangen Sittard, b. de onderwijs van de eerste graad in tekenen, de onderwijs van de eerste graad in handvaardigheid of de onderwijs van de eerste graad in textiele werkvormen aan de Fontys Leergangen Tilburg, of c. de opleiding beeldende kunst en vormgeving, de opleiding, de opleiding theater, de onderwijs van de eerste graad in tekenen, de onderwijs van de eerste graad in handvaardigheid, de opleiding voor het getuigschrift onderwijs B school, of de opleiding voor het docentschap drama aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat het examen dat is verbonden aan deze opleidingen tot en met uiterlijk 31 augustus 2005 kan worden afgelegd. 4. Artikel 7.3, vierde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek zoals dit artikellid luidde op 31 augustus 1998 blijft van kracht ten aanzien van degenen die in het studiejaar of het studiejaar voor de eerste keer zijn ingeschreven aan de opleiding voeding en diëtetiek aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat het examen dat is verbonden aan deze opleiding tot en met uiterlijk 31 augustus 2006 kan worden afgelegd. Artikel 9. Inwerkingtreding Deze wet treedt in werking met ingang van 15 mei Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt gepubliceerd wordt uitgegeven na 14 mei 1998 treedt deze wet in werking op de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst en werkt terug tot en met 15 mei Staatsblad

4 Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal: Kamerstukken II 1997/98, Handelingen II 1997/98, blz , Kamerstukken I 1997/98, (310, 310a, 310b). Handelingen I 1997/98, zie vergadering d.d. 12 mei Stb. 1998, 216. Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. Gegeven te s-gravenhage, 14 mei 1998 De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, A. Nuis Beatrix Uitgegeven de negentiende mei 1998 De Minister van Justitie, W. Sorgdrager STB4185 ISSN Sdu Uitgevers s-gravenhage 1998 Staatsblad

5 Bijlage 1 Nieuwe voortgezette kunstopleidingen In deze bijlage wordt onder «samenwerkingsinstituut» verstaan een samenwerkingsinstituut, ingesteld bij gemeenschappelijke regeling als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek opleiding hogeschool voorwaarde Hogeschool Enschede Enschede, de Hogeschool voor de Kunsten Arnhem en de Christelijke Hogeschool Constantijn Huygens Hogeschool voor de Kunsten Arnhem Christelijke Hogeschool Constantijn Huygens Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Hogeschool van Beeldende Kunsten, Muziek en Dans Leergangen Tilburg Hogeschool Maastricht Hogeschool voor Muziek en Theater Rotterdam Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Enschede, de Hogeschool voor de Kunsten Arnhem en de Christelijke Hogeschool Constantijn Huygens Enschede, de Hogeschool voor de Kunsten Arnhem en de Christelijke Hogeschool Constantijn Huygens Katholieke Leergangen Tilburg en de Hogeschool Maastricht Katholieke Leergangen Tilburg en de Hogeschool Maastricht Staatsblad

6 Bijlage 2 Vervallen afstudeerroutes opleiding hogeschool afstudeerroute in Nederlands in tekenen in handvaardigheid onderwijs van de eerste graad in tekenen onderwijs van de eerste graad in handvaardigheid onderwijs van de eerste graad in textiele werkvormen in tekenen in handvaardigheid in geschiedenis Leergangen Sittard Leergangen Sittard Leergangen Sittard Leergangen Tilburg Leergangen Tilburg Leergangen Tilburg Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen cultuur en educatie Nederlands vakken en publiciteitsvormgeving vakken en illustratieve vormgeving vakken en modegrafiek vakken en productpresentatie vakken en publiciteitsvormgeving vakken en ruimtelijkfiguratieve vormgeving tekenen-autonoom/ kunsteducatie tekenen-toegepast/ kunsteducatie tekenen-autonoom/ toegepast/kunsteducatie handvaardigheid-autonoom/ toegepast/kunsteducatie handvaardigheid-autonoom/ multimedia/kunsteducatie handvaardigheid-autonoom/ multimedia/onderwijs textiele werkvormenautonoom/kunsteducatie textiele werkvormentoegepast/kunsteducatie commerciële vormgeving commerciële vormgeving educatie en cultuur Staatsblad

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2006 2007 30 541 Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met de beëindiging van de bekostigingsrelatie

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. Wet van houdende wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg, de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2006 2007 30 918 Wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten met het oog op het verzwaren van het premie-incassoregime en andere maatregelen om

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 90 Wet van 19 februari 2005 tot aanpassing van de Wet op de rechtsbijstand aan richtlijn 2003/8/EG van de Raad van 27 januari 2003 tot verbetering

Nadere informatie

Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio s

Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio s Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio s Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 501 Wijziging van de Postwet 2009 ter invoering van ex ante toezicht op een postvervoerbedrijf met aanmerkelijke marktmacht Nr. 2 VOORSTEL VAN

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 509 Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 382 Aanpassing van de Advocatenwet, de Wet op de rechtsbijstand en de Wet tarieven in burgerlijke zaken in verband met de positie van de advocatuur

Nadere informatie

Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met de invoering van kostendekkende griffierechten

Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met de invoering van kostendekkende griffierechten Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met de invoering van kostendekkende griffierechten Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 917 Voorstel van wet van de leden Duivesteijn en Hofstra tot wijziging van de Wet bevordering eigenwoningbezit (verruiming en vereenvoudiging

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 432 Voorstel van wet van de leden Depla en B. M. de Vries houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en van enige andere wetten om

Nadere informatie

http://wetten.overheid.nl/bwbr0011987/geldigheidsdatum_15-01-2015/afdrukken

http://wetten.overheid.nl/bwbr0011987/geldigheidsdatum_15-01-2015/afdrukken http://wetten.overheid.nl/bwbr0011987/geldigheidsdatum_/afdrukken Page 1 of 5 Wet financiering decentrale overheden (Tekst geldend op: ) Wet van 14 december 2000, houdende nieuwe bepalingen inzake het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 835 Aanpassing van de Wet op de rechtsbijstand in verband met de bestuurlijke centralisatie van de raden voor rechtsbijstand Nr. 2 VOORSTEL

Nadere informatie

- ondernemingspensioenfonds: een pensioenfonds verbonden aan een onderneming of een groep;.

- ondernemingspensioenfonds: een pensioenfonds verbonden aan een onderneming of een groep;. Voorontwerp van het voorstel van wet tot wijziging van de Pensioenwet in verband met de invoering van een algemeen pensioenfonds (Wet algemeen pensioenfonds) Allen die deze zullen zien of horen lezen,

Nadere informatie

Voorstel van Wet houdende wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen

Voorstel van Wet houdende wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen Voorstel van Wet houdende wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen CONCEPT llen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut!

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 45 Besluit van 8 februari 2010, houdende wijziging van het Besluit van 1 september 1995 tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 38 Wet van 28 januari 2010 tot implementatie van de rechtsbeschermingsrichtlijnen aanbesteden (Wet implementatie rechtsbeschermingsrichtlijnen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 78 Wet van 9 februari 2012 tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2006 2007 30 432 Voorstel van wet van de leden Depla en Blok houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en van enige andere wetten inzake fiscale

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 832 Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met onder meer versterking van de rechtspositie

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2010 2011 32 291 Het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) A GEWIJZIGD VOORSTEL

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 164 Besluit van 8 april 2003, houdende wijziging van het koninklijk besluit van 9 augustus 1948 tot uitvoering van artikel 12 van de Wet buitengewoon

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2003 2004 29 207 Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet op de Accijns (implementatie richtlijn Energiebelastingen) A GEWIJZIGD VOORSTEL

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1992-1993 22609 Regelen pmtrent de door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (Wet op de rechtsbijstand) Nr. 13 NADER GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET Ontvangen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 11 Beschikking van de Minister van Justitie van 10 januari 2000, houdende plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de Wet op het hoger onderwijs

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wet cliëntenrechten zorg en andere wetten in verband met de taken en bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van de zorg VOORSTEL VAN WET (aangepast na derde NvW wetsvoorstel Wcz) Wij Beatrix, bij

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 50 Wet van 21 januari 2015 tot wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van

Nadere informatie

Artikel 9 komt te luiden:

Artikel 9 komt te luiden: Voorstel van wet tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet financiering sociale verzekeringen en de Wet op de huurtoeslag en enige andere wetten in verband met het toekennen van een tegemoetkoming

Nadere informatie

WHW-Wet op Hoger onderwijs en Wetenschap

WHW-Wet op Hoger onderwijs en Wetenschap WHW-Wet op Hoger onderwijs en Wetenschap Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Titel 1. Definities en taakomschrijving Artikel 1.1. Begripsbepalingen In deze wet wordt verstaan onder: a. Onze minister: Onze

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 404 Besluit van 29 augustus 2011, houdende regels inzake doorberekening van kosten van de stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen

Nadere informatie