Tweede Kamer der Staten-Generaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Wijziging van onder meer de Wet op de studiefinanciering en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de invoering van de prestatiebeurs, de vorm van de toelage en de leeftijd waarop aanspraak op studiefinanciering in het hoger onderwijs ontstaat Nr. 8 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 20 november 1995 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel I, onderdeel K, wordt in artikel 17e, vierde lid, «op enig moment 80% of meer arbeidsongeschikt is en dat moment gelegen is in de periode waarbinnen» vervangen door: op enig moment 80% of meer arbeidsongeschikt wordt in de periode waarbinnen. B Ka In artikel I, wordt een onderdeel Ka ingevoegd, luidende: In artikel 26, zesde lid, onderdeel b, wordt «artikel 32f, tweede lid» vervangen door: artikel 32f, derde lid. C In artikel II wordt onderdeel A aangeduid als onderdeel Aa en wordt voor dat onderdeel een onderdeel A ingevoegd, luidende: A In artikel 6.15, tweede lid, wordt «op 31 januari» vervangen door: op 28 februari. D 1. In artikel II, onderdeel E, wordt het tweede lid vernummerd tot vierde lid. Ingevoegd worden een nieuw tweede en derde lid, luidende: 2. In de tweede volzin van het tweede lid en in het vierde lid wordt «Algemene Bijstandswet» telkens vervangen door: Algemene bijstandswet. 5K3452 ISSN Sdu Uitgeverij Plantijnstraat s-gravenhage 1995 Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 8 1

2 3. In het vierde lid wordt «Onze minister» vervangen door: De Informatie Beheer Groep. 2. In artikel II, onderdeel E, vierde lid, wordt «bedoeld in artikel 7.9a, alsmede» vervangen door: bedoeld in de artikelen 7.9a en 7.9b, alsmede. E Fa In artikel II wordt na onderdeel F een onderdeel Fa ingevoegd, luidende: In de artikelen 9.64, derde lid, en 9.71, eerste en tweede lid, wordt «9.26, derde lid, derde volzin» telkens vervangen door: 9.26, vierde lid, tweede volzin. F Na artikel III wordt een artikel IIIa ingevoegd, luidende: ARTIKEL IIIA Indien het bij koninklijke boodschap van 5 december 1994 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet op de studiefinanciering, houdende aanpassing van de collegegeldbepalingen en de afschaffing van verblijfsduurbeperkingen (24 025) tot wet wordt verheven, wordt deze wet als volgt gewijzigd: 1. Artikel II, onderdeel C, zesde lid, vervalt. 2. Artikel VI komt te luiden: ARTIKEL VI 1. De studerende die valt onder artikel V van de Wet van 29 mei 1991, Stb. 281 (Heroriëntering WSF I), voldoet niet aan de voorwaarden voor het in aanmerking komen voor studiefinanciering op grond van hoofdstuk II van de Wet op de studiefinanciering, indien deze gedurende 6 jaren als studerende in het wetenschappelijk onderwijs of in het hoger beroepsonderwijs studiefinanciering op grond van die wet heeft genoten, met dien verstande dat dit aantal jaren wordt verlengd op de voet van het tweede en derde lid. 2. De periode, bedoeld in het eerste lid, wordt verlengd voor de studerende: a. die is ingeschreven als student in de zin van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek voor het volgen van een opleiding als bedoeld in artikel 7.4, derde en zesde lid, van die wet voor elke 42 studiepunten die de opleiding meer bedraagt dan 168 studiepunten, met 1 jaar, b. die is ingeschreven als student in de zin van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek voor het volgen van een opleiding als bedoeld in artikel 7.4, vierde lid eerste volzin en vijfde lid, van die wet voor elke 42 studiepunten, met 1 jaar en 6 maanden, c. die beschikt over een getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd afsluitend examen op het gebied van het wetenschappelijk onderwijs of het hoger beroepsonderwijs met een studielast van ten minste 168 studiepunten en vervolgens voor de eerste maal is ingeschreven als student in de zin van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek voor het volgen van een opleiding in het hoger beroepson- Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 8 2

3 derwijs, onderscheidenlijk het wetenschappelijk onderwijs met een studielast van ten minste 168 studiepunten, en die gedurende meer dan 3 jaren studiefinanciering op grond van hoofdstuk II van de Wet op de studiefinanciering heeft genoten, met zoveel maanden als nodig om betrokkene voor de desbetreffende opleiding in haar geheel aanspraak te geven op 3 jaren studiefinanciering, d. die is ingeschreven als student in de zin van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek voor het volgen van een opleiding in de godgeleerdheid aan: 1. bijzondere universiteiten, 2. openbare universiteiten indien deze opleidingen worden gevolgd gelijktijdig met dan wel voorafgaand aan het onderwijs in het kader van een opleiding vanwege een kerkgenootschap tot leraar of ambtsdrager voor dat kerkgenootschap, of 3. een opleiding op grond van artikel 1.11 van die wet aangewezen instelling, uitsluitend ten behoeve van deze opleidingen, met 2 jaren en 6 maanden, of e. die is ingeschreven als student in de zin van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek voor het volgen van een opleiding in de humanistiek, met 2 jaar en 6 maanden. 3. Ten aanzien van de studerende die als gevolg van een lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis niet in staat is het afsluitend examen binnen de voor hem volgens het eerste en tweede lid geldende periode met goed gevolg af te ronden, vindt een verlenging van die periode plaats met overeenkomstige toepassing van artikel 17a, zevende lid, van de Wet op de studiefinanciering. 4. Het tweede lid onderdeel a is niet van toepassing ten aanzien van de belanghebbende die zich na 21 november 1995 heeft ingeschreven voor een opleiding als bedoeld in artikel 7.4, zesde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. 3. Na artikel VI wordt een artikel VIa ingevoegd, luidende: ARTIKEL VIA Artikel II onderdeel C aanhef en onder 1 geldt niet ten aanzien van de studerenden die vóór 1 september 1996 voor het volgen van hoger onderwijs studiefinanciering ontvingen op grond van hoofdstuk II van de Wet op de studiefinanciering. Ten aanzien van deze studerenden zijn de beperking van het recht op studiefinanciering tot 6 jaren, bedoeld in artikel VI, eerste lid, en de verlenging van die termijn, bedoeld in artikel VI, derde lid, van overeenkomstige toepassing. G In artikel V wordt na onderdeel B een onderdeel Ba ingevoegd, luidende: Ba In artikel 7.52, vijfde lid, wordt «in de artikelen 7.9a en 7.9b, alsmede» vervangen door: in de artikelen 7.9a, 7.9b, en 7.9ba, alsmede. H Na artikel V wordt ingevoegd artikel Va, luidende: Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 8 3

4 ARTIKEL VA Indien artikel III eerder in werking treedt dan artikel V, komt artikel V, onderdeel B, als volgt te luiden: B In artikel 7.9c wordt «de artikelen 7.9a en 7.9b» vervangen door: de artikelen 7.9a, 7.9b en 7.9ba. I Na VIIa worden ingevoegd de artikelen VIIb en VIIc, luidende: ARTIKEL VIIB Indien het bij koninklijke boodschap van 28 april 1994 ingediende voorstel van wet houdende nieuwe bepalingen voor een tegemoetkoming in de studiekosten (Wet tegemoetkoming studiekosten) (23 699) tot wet wordt verheven, wordt deze wet als volgt gewijzigd: 1. Artikel 9, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd: 1. de onderdelen a en b vervallen. 2. aan onderdeel d ten 2 wordt toegevoegd: of. 3. onderdeel d ten 4 vervalt. 2. Artikel 16 wordt als volgt gewijzigd: 1. in het tweede lid vervalt onderdeel in het derde lid vervalt onderdeel a. 3. Na artikel 16 wordt ingevoegd artikel 16a, luidende: Artikel 16a. Overbruggingstegemoetkoming 1. In afwijking van de artikelen 9 en 16 komt de aanvrager, bedoeld in artikel 8, voor een overbruggingstegemoetkoming in aanmerking ten behoeve van een studerende a. die voor 1 oktober van het studiejaar jonger is dan 18 jaren, b. die op 1 oktober van het studiejaar als student is ingeschreven voor het volgen van hoger onderwijs waarop hoofdstuk II van de Wet op de studiefinanciering van toepassing is, en c. voor wie de aanvrager over het voorafgaande studiejaar een tegemoetkoming in de studiekosten als bedoeld in artikel 16 heeft ontvangen. 2. De overbruggingstegemoetkoming omvat voor een studerende aan een opleiding als bedoeld in artikel 16, derde lid, onderdeel b: a. twee twaalfde deel van het bedrag, bedoeld in artikel 16, tweede lid, onder 4, en b. indien de aanvrager in het voorafgaande studiejaar aanspraak had op het normbedrag bedoeld in artikel 16, derde lid, onderdeel b, twee twaalfde deel van dat normbedrag naar de maatstaf van het lopende studiejaar. 3. De overbruggingstegemoetkoming omvat voor een studerende aan een opleiding als bedoeld in artikel 16, derde lid, onderdeel c: a. twee twaalfde deel van het bedrag, bedoeld in artikel 16, tweede lid, onder 4, en b. indien de aanvrager in het voorafgaande studiejaar aanspraak had op het normbedrag bedoeld in artikel 16, derde lid, onderdeel c, twee twaalfde deel van dat normbedrag naar de maatstaf van het lopende studiejaar. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 8 4

5 4. De artikelen 16, vijfde lid, 17 en 18 zijn van overeenkomstige toepassing. 5. Artikel 19 is niet van toepassing. 4. Artikel 19 wordt als volgt gewijzigd: 1. in het tweede lid wordt «artikel 9, eerste lid, onderdelen a, c, d, onder 1 en 4, en e» vervangen door: artikel 9, eerste lid, onderdelen c, d, onder 1, en e. 2. in het derde lid wordt na «studiejaar 18 jaar wordt,» ingevoegd «dan wel voor een studerende die na 1 oktober van het studiejaar als student is ingeschreven voor het volgen van hoger onderwijs waarop hoofdstuk II van de Wet op de studiefinanciering van toepassing is,» en wordt na «18 jaar heeft bereikt» ingevoegd: dan wel als student is ingeschreven. 3. in het zesde lid wordt «artikel 9, eerste lid, onderdelen b, d, onder 2 en onder 3» vervangen door: artikel 9, eerste lid, onderdeel d, onder 2 en onder Na artikel 92 wordt ingevoegd een artikel 92a, luidende: Artikel 92a. Overgangsbepaling met betrekking tot artikel 16a Voor het studiejaar geldt a. in artikel 16a, eerste lid, onderdeel c, in plaats van «een tegemoetkoming in de studiekosten als bedoeld in artikel 16»: een tegemoetkoming voor het volgen van voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs of deeltijds middelbaar beroepsonderwijs in de zin van de Regeling tegemoetkoming studiekosten voor studerenden jonger dan 18 jaar, studiejaar b. in artikel 16a, tweede lid, onderdeel b, in plaats van «het normbedrag bedoeld in artikel 16, derde lid, onderdeel b»: een tegemoetkoming voor het volgen van middelbaar beroepsonderwijs of deeltijds middelbaar beroepsonderwijs in de zin van de Regeling tegemoetkoming studiekosten voor studerenden jonger dan 18 jaar, studiejaar c. in artikel 16a, tweede lid, onderdeel c, in plaats van «het normbedrag bedoeld in artikel 16, derde lid, onderdeel b»: een tegemoetkoming voor het volgen van voortgezet onderwijs met uitzondering van middelbaar beroepsonderwijs of deeltijds middelbaar beroepsonderwijs, in de zin van de Regeling tegemoetkoming studiekosten voor studerenden jonger dan 18 jaar, studiejaar ARTIKEL VIIC Indien het bij koninklijke boodschap van 28 april 1994 ingediende voorstel van wet houdende nieuwe bepalingen voor een tegemoetkoming in de studiekosten (Wet tegemoetkoming studiekosten) (23 699) tot wet wordt verheven, wordt artikel X, eerste lid, vervangen door: 1. Deze wet treedt in werking met ingang van 1 augustus 1996, met dien verstande dat de bepalingen, genoemd in lid 1a tot en met het zevende lid, in werking treden op de in die leden aangeduide tijdstippen. 1a. Artikel I met uitzondering van de onderdelen O, P en Q, en artikel II treden in werking met ingang van 1 september Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 8 5

6 TOELICHTING Onderdeel A In paragraaf 1.3.3, slot, van de memorie van toelichting (Kamerstukken II , , nr. 3, blz. 13) is aangegeven dat de arbeidsongeschiktheid van 80% of meer tijdens de studie moet zijn ontstaan. In de tekst van het voorgestelde artikel 17e, vierde lid, van de Wet op de studiefinanciering (WSF) is dit nu buiten twijfel gesteld. Onderdeel B In onderdeel B is een onjuiste verwijzing naar artikel 32f van de WSF hersteld. Onderdeel C De Informatie Beheer Groep heeft er op gewezen dat de datum genoemd in artikel 6.15, tweede lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) afwijkt van de inmiddels in artikel 6.14, tweede lid, tot 28 februari opgeschoven datum. Dit kan verwarring oproepen, reden om de bedoelde beide data aan elkaar gelijk te maken. Onderdeel D Met betrekking tot de wijziging in artikel 7.52, tweede en vierde lid, van de WHW wordt er op gewezen dat deze verband houdt met de inwerkingtreding per 1 januari 1996 van de nieuwe Algemene bijstandswet. Ten aanzien van de tweede wijziging in het vierde lid van genoemd artikel wordt het volgende opgemerkt. Sinds de inwerkingtreding van de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank (Stb. 1993, 714) is de Informatie Beheer Groep onder meer belast met de uitvoering van de in artikel 7.52, vierde lid, bedoelde taak. Middels deze aanpassing wordt de tekst van genoemd lid daarmee in overeenstemming gebracht. Onderdeel E Hiermee wordt een technische omissie hersteld, die het gevolg was van een eerdere technische aanpassing van artikel 9.26 van de WHW (wet van 2 november 1994, Stb. 803). Onderdeel F In onderdeel F worden enkele wijzigingen van het voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet op de studiefinanciering, houdende aanpassing van de collegegeldbepalingen en de afschaffing van verblijfsduurbeperkingen (24 025) voorgesteld die betrekking hebben op de WSF. Onderdeel F, onder 1 De wijziging van artikel 17a, zevende lid, van de WSF, zoals voorgesteld in het bovengenoemde wetsvoorstel kan vervallen omdat het onderhavige wetsvoorstel reeds in een aangepaste tekst voorziet. Onderdeel F, onder 2 In onderdeel F, onder 2, wordt het bij de nota van wijziging bij het bovengenoemde voorstel van wet voorgestelde nieuwe artikel V (inmiddels vernummerd tot artikel VI) geherformuleerd. Dit is wenselijk, Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 8 6

7 omdat in het op grond van de oude tekst te handhaven artikel 9, vijfde lid, van de WSF verwijzingen voorkwamen naar het op grond van het onderhavige wetsvoorstel vervallen artikel 7.38 van de WHW. Derhalve is er nu voor gekozen artikel 9, vijfde en zesde lid, van de WSF geheel uit te schrijven. Hierdoor wordt ook duidelijker wat er dient te gebeuren met de aanspraken van degenen die zijn ingeschreven als student voor een van de opleidingen, genoemd in artikel 7.4, derde en zesde lid, van de WHW (tweede lid onderdeel a), met de zogeheten verticale stapelaars (tweede lid onderdeel c) en met de studerende aan een opleiding godgeleerdheid (tweede lid onderdeel d). De bepaling ten behoeve van de verticale stapelaars (tweede lid onder c) is daarbij op de gebruikelijke wijze geformuleerd; de «eerste inschrijving voor een opleiding» in het wetenschappelijk onderwijs sluit niet uit dat men voor een andere opleiding in het hoger beroepsonderwijs reeds ingeschreven is geweest, of omgekeerd. Overeenkomstig de nog bestaande regeling van de artikelen 7.38, zesde lid, WHW jo. 9, vijfde lid, WSF wordt voor verticale stapelaars de eventueel resterende aanspraak op studiefinanciering uitgebreid tot drie jaar. «Afgestudeerde» studenten die van hun totale aanspraak op zes jaren studiefinanciering er nog drie of meer over hebben, vallen dus niet onder deze regeling. Het voorgestelde tweede lid onder c omvat voor laatstgenoemden daarom geen beperkingen. In het tweede lid onderdeel d ten 3 en in onderdeel e zijn opleidingen opgenomen die in de praktijk ook nu reeds voor een verlenging van de studiefinancieringsduur in aanmerking komen. Het derde lid is ongewijzigd gebleven. De bepaling die in het vierde lid is opgenomen, is wenselijk om buiten twijfel te stellen dat studenten gebruik makende van het geherformuleerde overgangsrecht bij het te schrappen artikel 9, vijfde lid, van de WSF zich in weerwil van de manifeste bedoelingen van de wetgever aan een van de technische opleidingen, genoemd in artikel 7.4, zesde lid, van de WHW laten inschrijven, met de bedoeling aanspraak te creëren op een extra jaar gemengde studiefinanciering. Voor de hier bedoelde belanghebbenden geldt immers reeds dat zij zes jaren gemengde studiefinanciering kunnen genieten, hetgeen meer is dan hun medestudenten die na 1 september 1991 met hun technische opleiding zijn begonnen. Onderdeel F, onder 3 Het eerste lid van artikel II, onderdeel C, van het bovengenoemde wetsvoorstel beoogt, zoals bekend, de werking van artikel 17a, tweede lid, van de WSF te verbreden tot studerenden aan alle vormen van hoger onderwijs. Tot dusverre ziet dat artikel 17a, tweede lid, uitsluitend op het op grond van de WHW bekostigde of aangewezen hoger onderwijs. Het nieuwe artikel VIa maakt een noodzakelijke uitzondering op die verbreding door de zittende cohorten studerenden van die verbreding uit te sluiten. Daarmee worden de bestaande aanspraken op studiefinanciering van die studerenden gesauveerd. Omdat volgens genoemd wetsvoorstel artikel 9, vijfde lid, van de WSF komt te vervallen, is het tevens nodig die bestaande aanspraken op de geldende omvang te fixeren. Dit wordt bereikt door op die studerenden artikel VI, eerste en derde lid, (zie onderdeel F, onder 2, van deze nota van wijziging) van overeenkomstige toepassing te verklaren. Onderdeel G In onderdeel G wordt een omissie hersteld. Onderdeel H De artikelen III en V treden op een bij koninklijk besluit te bepalen Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 8 7

8 tijdstip in werking. Dit tijdstip hoeft voor beide artikelen niet gelijk te zijn. Wanneer artikel III later in werking treedt dan artikel V, wordt het in artikel V beoogde resultaat bereikt. Dit is echter niet het geval wanneer artikel III eerder in werking treedt dan het in het wetsvoorstel neergelegde artikel V. Onderdeel H biedt hiervoor de oplossing. Onderdeel I (artikel VIIB) Nu in het voorliggende wetsvoorstel wordt geregeld dat studerenden in het hoger onderwijs die jonger dan 18 jaar zijn, recht op studiefinanciering in de zin van de WSF krijgen, is het noodzakelijk dat het thans in de Eerste Kamer in behandeling zijnde wetsvoorstel Wet tegemoetkoming studiekosten (23 699, nr. 70; WTS) wordt gewijzigd. Voorkomen moet immers worden dat er voor deze groep zowel een aanspraak op studiefinanciering (op grond van de WSF) als op tegemoetkoming in de studiekosten (op grond van de WTS) ontstaat. In onderdeel I, onder 1, 2 en 4 (artikelen 9, 16 en 19, tweede en zesde lid) wordt geregeld dat de aanspraak op de tegemoetkoming in de studiekosten voor bedoelde groep studerenden uit de WTS wordt verwijderd. In onderdeel I, onder 3, wordt een nieuw artikel 16a voorgesteld waarin wordt bepaald dat deze studerenden in de maanden augustus en september nog een overbruggingstegemoetkoming in de studiekosten ontvangen op grond van de WTS. Voor degene die zich bij het begin van het studiejaar in het hoger onderwijs (is per 1 september) inschrijft, ontstaat de aanspraak op studiefinanciering op grond van de WSF immers pas op de eerste dag van het kwartaal (dus op 1 oktober). De ouders van deze studerenden dan wel zij zelf zouden zonder een dergelijke overbrugging noch tegemoetkoming in de studiekosten, noch studiefinanciering ontvangen. De hoogte van de overbruggingstegemoetkoming is gelijk aan de tegemoetkoming die deze studerenden in die twee maanden zouden hebben ontvangen als zij niet in het hoger onderwijs zouden zijn ingestroomd maar de studie die zij het voorafgaande studiejaar volgden, zouden hebben vervolgd. De overbruggingstegemoetkoming wordt gegeven onder de voorwaarde dat de aanvrager over het voorafgaande studiejaar tegemoetkoming in de studiekosten ontving. Ook de samenstelling van de overbruggingstegemoetkoming is gelijk aan die van de tegemoetkoming over het voorafgaande studiejaar. Dit betekent dat ten behoeve van de twee maanden die deze overbruggingstegemoetkoming omvat, het inkomen van de aanvrager niet opnieuw hoeft te worden getoetst. Ook voor de «overbruggingskinderen» geldt de aftrek bedoeld in artikel 21, vijfde lid, onderdeel b, van de WSF. Immers, ook de overbruggingstegemoetkoming is een tegemoetkoming in de zin van hoofdstuk II van de WTS. Dat blijkt ook uit de plaats van artikel 16a in titel 2 (de tegemoetkoming). In onderdeel I, onder 4, is de werking van artikel 19, derde lid, uitgebreid. Dat artikellid heeft betrekking op de studerende die 18 jaar wordt en in verband daarmee overgaat van het regime van hoofdstuk II van de WTS naar hetzij hoofdstuk III van de WTS, hetzij hoofdstuk II van de WSF. Voorgesteld is nu aan dat lid een regeling toe te voegen die voorziet in de situatie dat een studerende het studiejaar begint met een tegemoetkoming in de studiekosten voor het volgen van voortgezet onderwijs of (deeltijds) middelbaar beroepsonderwijs en hij vervolgens in de loop van het studiejaar over gaat naar het hoger onderwijs, derhalve naar het regime van de WSF. Ten slotte is in onderdeel I, onder 5, een artikel 92a voorgesteld dat een voorziening geeft voor het eerste jaar waarin de WTS werkt. Omdat er in het aan dat jaar voorafgaande studiejaar geen tegemoetkoming in de studiekosten op grond van de WTS bestond, geldt voor dat jaar de Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 8 8

9 tegemoetkoming voor het volgen van voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs of deeltijds middelbaar beroepsonderwijs in de zin van de Regeling tegemoetkoming studiekosten voor studerenden jonger dan 18 jaar, studiejaar Onderdeel I (artikel VIIC) De wijzigingen in de WTS, opgenomen in het voorgestelde artikel VIIB, dienen in werking te treden per 1 augustus 1996, de datum waarop die wet in werking treedt. In verband daarmee is artikel X aangepast. De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, J. M. M. Ritzen Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 8 9

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1996 227 Wet van 28 maart 1996, houdende wijziging van onder meer de Wet op de studiefinanciering en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 414 Intrekking van de Wet tegemoetkoming studiekosten en vervanging door de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (Wet tegemoetkoming

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 306 Wet van 18 mei 1995 houdende wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet op de studiefinanciering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 414 Intrekking van de Wet tegemoetkoming studiekosten en vervanging door de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (Wet tegemoetkoming

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 680 Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het onderbrengen van de basisbeurs voor studenten in de masterfase

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 024 Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 832 Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met onder meer versterking van de rechtspositie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 412 Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met wijziging omzetmoment eerste 12 maanden prestatiebeurs en afschaffing 1 februari-regel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 1988-1989 20 708 Wijziging van de Wet op de studiefinanciering in verband met dekking van de meeruitgaven ter zake van de uitvoering van die wet, vereenvoudiging

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2001 2002 Nr. 396 28 067 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek onder meer ter uitvoering van in de nota «Zicht op kwaliteit»

Nadere informatie

Wijziging van enkele onderwijswetten om deze meer te laten aansluiten bij de Algemene wet bestuursrecht

Wijziging van enkele onderwijswetten om deze meer te laten aansluiten bij de Algemene wet bestuursrecht TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2016/17 34 607 Wijziging van enkele onderwijswetten om deze meer te laten aansluiten bij de Algemene wet bestuursrecht Nr. xxx Nota van wijziging Ontvangen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1992-1993 22966 Wijziging van de Wet op de studiefinanciering en van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, ïn verband met het meten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 404 Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten (arbeidsvoorwaarden Rechterlijke Macht 1995/97) Nr. 6

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 25 163 Wijziging van de Wet op de studiefinanciering onder meer in verband met correctie op de berekening van de aanvullende beurs, alsmede van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 933 Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met uitbreiding van de mogelijkheid met studiefinanciering in het buitenland te

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1998 1999 Nr. 212 26 339 Voorschriften van tijdelijke aard, waaronder wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, in verband

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 971 Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met onder meer de uitvoerbaarheid van die wet en de invoering van een

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1992-1993 22543 Regelen betreffende een algemeen stelsel van erkenning van in de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen behaalde hoger-onderwijsdiploma's

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 331 Aanpassing van onder meer de Wet studiefinanciering BES met het oog op codificatie van de ontstane uitvoeringspraktijk van de studiefinanciering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 024 Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 200 Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het invoeren van een nieuw arrangement voor de bekostiging van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 840 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met een aantal redactionele verbeteringen en technische

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 387 Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet studiefinanciering 2000 in verband met onder

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 680 Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het onderbrengen van de basisbeurs voor studenten in de masterfase

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 618 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enige andere wetten in verband met de invoering van een verhoogd

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 32 878 Wijziging van enkele socialezekerheidswetten in verband met aanpassing van de hoogte van de uitkering aan het woonland (Wet woonlandbeginsel

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1998 281 Wet van 14 mei 1998, houdende voorschriften betreffende onder meer instelling van voortgezette kunstopleidingen op het gebied van de met

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 199 Wijziging van de Les- en cursusgeldwet, de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en de Wet studiefinanciering 2000 in verband

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1997 1998 Nr. 310 25 770 Voorschriften betreffende onder meer instelling van voortgezette kunstopleidingen op het gebied van de met ingang van het studiejaar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 676 Voorstel van wet van het lid Luchtenveld tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2016 2017 34 331 Aanpassing van onder meer de Wet studiefinanciering BES met het oog op codificatie van de ontstane uitvoeringspraktijk van de studiefinanciering

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 200 Wet van 24 mei 2007 tot wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met uitbreiding van de mogelijkheid met studiefinanciering

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 33 145 Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het inkorten van het studentenreisrecht, het vervallen van de bijverdiengrens

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 222 Wet van 28 april 2005, houdende tijdelijke regels betreffende experimenten in het hoger onderwijs op het gebied van vooropleidingseisen aan

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 569 Wet van 4 december 2008 tot wijziging van een aantal wetten in verband met de invoering van een basisregistratie inkomen (Aanpassingswet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 29 936 Regels inzake beëdiging, kwaliteit en integriteit van beëdigd vertalers en van gerechtstolken die werkzaam zijn binnen het domein van justitie

Nadere informatie

In artikel I wordt na onderdeel C een onderdeel ingevoegd, luidende:

In artikel I wordt na onderdeel C een onderdeel ingevoegd, luidende: TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2012/13 33 187 Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs ten behoeve van het bevorderen van doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 024 Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 134 Wijziging van enige onderwijswetten inzake samenwerkingsscholen Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 19 april 2010 Het voorstel van wet wordt

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 27 826 Wijziging van de artikelen 7:629 en 7:670 van het urgerlijk Wetboek, artikel 214 van de Overgangswet nieuw urgerlijk Wetboek en van een

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 618 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enige andere wetten in verband met de invoering van een verhoogd

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 14 Wet van 6 juli 2004 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met onder meer vereenvoudiging van de bekostigingsbepalingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 370 Wijziging van de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met de wijziging van het WW-stelsel (Wet wijziging WW-stelsel) Nr. 16

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 352 Wet van 5 juli 2001 tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 380 Besluit van 18 juli 1995, houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW in verband met aanvullende eisen met het oog op de inschrijving

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 694 Besluit van 21 december 1995, houdende wijziging van onder meer het Bekostigingsbesluit WHW in verband met onder meer aanpassing van de onderwijsvraagfactor

Nadere informatie

ARTIKEL I. Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt als volgt gewijzigd: Artikel 232, vierde lid, vervalt.

ARTIKEL I. Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt als volgt gewijzigd: Artikel 232, vierde lid, vervalt. Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Leegstandwet (uitbreiding van de opzeggingsgrond dringend eigen gebruik en uitbreiding van de mogelijkheden tot tijdelijke verhuur) Alzo Wij in overweging

Nadere informatie

Regels omtrent de instelling van de Autoriteit Consument en Markt (Instellingswet Autoriteit Consument en Markt)

Regels omtrent de instelling van de Autoriteit Consument en Markt (Instellingswet Autoriteit Consument en Markt) Regels omtrent de instelling van de Autoriteit Consument en Markt (Instellingswet Autoriteit Consument en Markt) NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt gewijzigd als volgt: A In artikel 1 vervalt

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 157 Wet van 8 maart 2012 tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 438 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de wijziging in de procedure betreffende de aanvraag en afgifte van rijbewijzen Nr.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 719 Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met invoering prestatiebeurs in een deel van de beroepsopleidende leerweg

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 28 467 Wijziging van de Wet arbeid en zorg en enige andere wetten in verband met het tot stand brengen van een recht op langdurend zorgverlof en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 059 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Faillissementswet, alsmede enige andere wetten in verband met de introductie van aanvullende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 801 Wijziging van de Wet werk en bijstand en enkele andere sociale zekerheidswetten (Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten)

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 339 Wet van 28 juni 2012 tot wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met onderwijskwaliteit, onderwijstijd en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 073 Aanpassing van enige arbeidsrechtelijke bepalingen die een belemmering kunnen vormen voor werknemers en ambtenaren die na de AOW-gerechtigde

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 203 Wet van 24 mei 2007 tot wijziging van de Leerplichtwet 1969 en de Wet inburgering in verband met onder meer de invoering van een kwalificatieplicht

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 297 Wet van 1 juni 2006, houdende wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, en de Wet op het voortgezet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 521 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met herschikking van de bevoegdheidsverdeling tussen rechtbank en kantonrechter,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 340 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 op een aantal punten van uiteenlopende aard alsmede wijziging van de Wet bereikbaarheid en mobiliteit,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 097 Wijziging van de lgemene wet inkomensafhankelijke regelingen, de Wet kinderopvang, de Huursubsidiewet en enige andere wetten Nr. 2 VOORSTEL

Nadere informatie

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 34 358 Wijziging van de Paspoortwet in verband met het van rechtswege laten vervallen van (R2065) reisdocumenten van personen aan wie een uitreisverbod is opgelegd NOTA VAN WIJZIGING A Het voorstel van

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 90 Wet van 17 februari 2007 tot wijziging van de Wet milieubeheer ter uitvoering van verordening (EG) nr. 2216/2004 van de Commissie van de Europese

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 30 425 Wijziging van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer, de Wet schadeloosstelling, uitkering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 947 Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren (arbeidsvoorwaarden sector Rechterlijke Macht 1997/99) Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 711 Wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet en enige andere wetten (recht van keuze voor ouderdomspensioen in plaats van nabestaandenpensioen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 278 Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 naar aanleiding van de evaluatie van de doeltreffendheid en de effecten van deze

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 206 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met de

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 589 Wet van 22 november 2006 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met herschikking van de bevoegdheidsverdeling tussen

Nadere informatie

A In artikel I, onderdeel B, subonderdeel 2, wordt de artikelen 31a, en 38b tot en met 38u vervangen door: de artikelen 31a, en 38b tot en met 38v.

A In artikel I, onderdeel B, subonderdeel 2, wordt de artikelen 31a, en 38b tot en met 38u vervangen door: de artikelen 31a, en 38b tot en met 38v. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2016/17 34458 Voorstel van Wet tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 925 Wijziging van een aantal wetten in verband met de invoering van de bachelor-masterstructuur in het hoger onderwijs (Aanpassingswet invoering

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 33 662 Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens en enige andere wetten in verband met de invoering van een meldplicht bij de doorbreking

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 415 Besluit van 13 juli 2002, houdende de aanpassing van een aantal algemene maatregelen van bestuur aan de Comptabiliteitswet 2001 Wij Beatrix,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 28 867 Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen) Nr. 12 DERDE NOTA

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1998 120 Wet van 23 februari 1998 tot wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten (arbeidsvoorwaarden Rechterlijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 26 027 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, de Wet op de rechterlijke organisatie en enkele andere wetten met betrekking tot het beroep

Nadere informatie

Voorstel van wet. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Voorstel van wet. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Aanpassing van de Wet studiefinanciering BES met het oog op codificatie van de ontstane uitvoeringspraktijk, verruiming van het toepassingsbereik naar Canada en doorvoering van diverse technische verbeteringen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 479 Voorstel van wet van het lid Hamer houdende regels met betrekking tot een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang en waarborging van

Nadere informatie

Wijziging van enige onderwijswetten inzake samenwerkingsscholen

Wijziging van enige onderwijswetten inzake samenwerkingsscholen TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2009-2010 32 134 Wijziging van enige onderwijswetten inzake samenwerkingsscholen Nr. 7 Nota van wijziging Ontvangen Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 695 Wet van 20 december 2001, houdende wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en enige andere wetten in verband

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 452 Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 529 Wet van 19 november 2009 tot wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de invoering van de OV-chipkaart Wij Beatrix, bij

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 145 Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het onderbrengen van de basisbeurs voor studenten in de masterfase

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 187 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs ter aanpassing van de profielen in de tweede fase van het vwo en het havo (aanpassing profielen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 607 Wet van 2 november 1995 tot intrekking van de Vestigingswet detailhandel en wijziging van de Drank- en Horecawet en van de Vestigingswet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 337 Wijziging van de lgemene wet inkomensafhankelijke regelingen en enige andere wetten Nr. 2 VOORSTEL VN WET Wij eatrix, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015 2016 34 162 Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enkele andere wetten in verband met een herziening van de opleiding van rechters

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 660 Wet van 18 december 1995 tot wijziging van de Wet op de vermogensbelasting 1964, de Wet op de omzetbelasting 1968, de Wet op belastingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 439 Wijziging van het urgerlijk Wetboek, de Ziektewet en enkele andere wetten in verband met loondoorbetaling door de werkgever bij ziekte van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 119 Wijziging van de Wet aansprakelijkheid kernongevallen ter uitvoering van het Protocol van 12 februari 2004 houdende wijziging van het Verdrag

Nadere informatie

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van juni 2009, kenmerk OHW-U-29 ;

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van juni 2009, kenmerk OHW-U-29 ; Ontwerp Besluit van houdende aanpassing van algemene maatregelen van bestuur in verband met de invoering van de Wet van 20 november 2008 houdende wijziging van de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945, de

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2010 2011 32 261 Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg onder andere in verband met de opneming van de mogelijkheid tot taakherschikking

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 28 088 Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. RMC-wet 2001. Jaargang 2001 Staatsblad 2001 636 1

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. RMC-wet 2001. Jaargang 2001 Staatsblad 2001 636 1 RMC-wet 2001 636 Wet van 6 december 2001 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met de invoering van de verplichting

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2000 2001 Nr. 127 27 253 Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten in verband met de invoering van het gebruik van het sociaal-fiscaalnummer

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 124 Wet van 19 februari 2005, houdende wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met invoering prestatiebeurs in een

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 615 Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) van het nieuw Burgerlijk Wetboek Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 560 Wet van 7 november 2011 tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake de beroepsgerichte kwalificatiestructuur

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1996 172 Wet van 25 januari 1996 tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de toevoeging van de

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015 2016 34 194 Wijziging van de Participatiewet, de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Wet financiering sociale verzekeringen

Nadere informatie