Tweede Kamer der Staten-Generaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de invoering van de bachelor-masterstructuur in het hoger onderwijs Nr. 9 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 16 januari 2002 In het voorstel van wet worden de volgende wijzigingen aangebracht: A Artikel I, onderdeel I, komt te luiden: I Artikel 7.3 wordt als volgt gewijzigd: 1. In het eerste lid wordt «opleidingen» vervangen door: bacheloropleidingen en masteropleidingen. 2. Het vierde en vijfde lid vervallen. 3. Het zesde lid wordt vernummerd tot vierde lid en komt te luiden: 4. Elke opleiding wordt op de voet van titel 3 van hoofdstuk 6 geregistreerd in het Centraal register opleidingen hoger onderwijs. B Artikel I, onderdeel CCC, komt te luiden: CCC Na hoofdstuk 16 en na hoofdstuk 17, indien de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek laatstgenoemd hoofdstuk omvat, wordt een nieuw hoofdstuk ingevoegd, luidende: KST58796 ISSN Sdu Uitgevers s-gravenhage 2002 Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 9 1

2 HOOFDSTUK 17A. OVERGANGS- EN INVOERINGSBEPALINGEN VAN DE WET BETREFFENDE DE INVOERING VAN DE BACHELOR-MASTERSTRUCTUUR IN HET HOGER ONDERWIJS TITEL 1. WET VAN (STB....) Paragraaf 1. Algemeen Artikel 17a.1. Beëindiging mogelijkheid tot instelling van nieuwe ongedeelde opleidingen in het wetenschappelijk onderwijs Onverminderd artikel 17a.7, tweede lid, kunnen met ingang van 1 september 2002 aan een bekostigde of aangewezen universiteit of aan de Open Universiteit geen nieuwe opleidingen in het wetenschappelijk onderwijs als bedoeld in artikel 7.3, zoals dat artikel op 31 augustus 2002 luidde, meer worden ingesteld. Paragraaf 2. Instelling en registratie van bachelor- en masteropleidingen in het wetenschappelijk onderwijs; tijdelijke handhaving van opleidingen in afbouw Artikel 17a.2. Instelling van bachelor- en masteropleidingen in het wetenschappelijk onderwijs 1. Met ingang van het studiejaar kan aan een bekostigde of aangewezen universiteit of aan de Open Universiteit onderwijs worden verzorgd in bacheloropleidingen, bedoeld in artikel 7.3a, eerste lid, onder a, en in masteropleidingen, bedoeld in artikel 7.3a, eerste lid, onder b. 2. Indien het instellingsbestuur van een instelling als bedoeld in het eerste lid met betrekking tot een opleiding in het wetenschappelijk onderwijs die in het Centraal register opleidingen hoger onderwijs, bedoeld in artikel 6.13, is geregistreerd, in een bepaald studiejaar voornemens is de bachelormaster-structuur in te voeren, stelt hij een bacheloropleiding in en zonodig een of meer daarop aansluitende masteroplei-dingen. Het aantal in te stellen masteropleidingen is gelijk aan ten hoogste het aantal afstudeerrichtingen dat op 31 augustus 2002 in de onderwijs- en examenregeling van de opleiding in het wetenschappelijk onderwijs, bedoeld in de eerste volzin, was beschreven. De in te stellen bachelor- en masteropleidingen zijn samengesteld uit onderwijseenheden die in het studiejaar voorafgaand aan de instelling van die opleidingen door de instelling werden verzorgd. 3. Artikel 7.4a, zevende lid, blijft ten aanzien van een masteropleiding in het wetenschappelijk onderwijs als bedoeld in artikel 7.13, derde lid, op het moment van instelling van die opleiding buiten toepassing. De eerste volzin is niet van toepassing op een masteropleiding die een voortzetting vormt van een opleiding ten aanzien waarvan het instellingsbestuur uiterlijk op 1 september 2001 met toepassing van artikel 7.4, zevende lid, zoals die bepaling op die datum luidde, heeft bepaald dat de desbetreffende opleiding een grotere studielast had dan 168 studiepunten. 4. De bevoegdheid, bedoeld in het tweede lid, vervalt met ingang van het tijdstip, vastgesteld bij het in artikel 17a.7, eerste lid, bedoelde koninklijk besluit. 5. De artikelen 6.2 tot en met 6.14 zijn niet van toepassing op de instelling van de in dit artikel bedoelde bachelor- en masteropleidingen. Artikel 17a.2a. Instelling van brede bacheloropleidingen 1. In het studiejaar kan het instellingsbestuur van een universiteit dat voornemens is met betrekking tot een of meer opleidingen in het wetenschappelijk onderwijs de bachelor-masterstructuur in te Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 9 2

3 voeren, naast de bacheloropleidingen een of meer bacheloropleidingen instellen, waarvan de onderwijseenheden tot het gebied van meer dan een opleiding of meer dan een faculteit behoren. 2. Artikel 17a.2, vijfde lid, is van overeenkomstige toepassing. Artikel 17a.2b. Instelling van masteropleidingen tot leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad 1. Het instellingsbestuur van een universiteit dat met betrekking tot een opleiding in het wetenschappelijk onderwijs waaraan een afstudeerrichting is verbonden als bedoeld in artikel 7.5, eerste lid, onder b, zoals die bepaling op 31 augustus 2002 luidde, voornemens is de bachelormasterstructuur in te voeren, is bevoegd in een bepaald studiejaar in plaats van een masteropleiding in het wetenschappelijk onderwijs als bedoeld in artikel 17a.2, tweede lid, een opleiding als bedoeld in artikel 7.4a, derde lid, eerste volzin, in te stellen. 2. Het instellingsbestuur van een universiteit waaraan een opleiding als bedoeld in artikel 7.5, eerste lid, onder a, zoals die bepaling op 31 augustus 2002 luidde, is verbonden, is bevoegd in een bepaald studiejaar een opleiding als bedoeld in artikel 7.4a, derde lid, eerste volzin, in te stellen. 3. Artikel 17a.2, derde tot en met vijfde lid, is van toepassing. Artikel 17a.3. Registratieprocedure voor het studiejaar ; bekendmaking van het CROHO invoering bachelor-masterstructuur 1. Het instellingsbestuur, bedoeld in artikel 17a.2, artikel 17a.2a of artikel 17a.2b dat een bacheloropleiding in het wetenschappelijk onderwijs dan wel een of meer daarop aansluitende masteropleidingen met het oog op de verzorging van dat onderwijs met ingang van het studiejaar heeft ingesteld, meldt die opleiding of die opleidingen uiterlijk op 1 augustus 2002 aan bij de Informatie Beheer Groep voor registratie in het Centraal register opleidingen hoger onderwijs. Bij de aanmelding vermeldt het instellingsbestuur de gegevens, bedoeld in artikel 6.13, vierde lid. 2. De Informatie Beheer Groep registreert de opleidingen overeenkomstig de door het instellingsbestuur verstrekte gegevens in het Centraal register opleidingen hoger onderwijs dat betrekking heeft op het studiejaar Onverminderd artikel 6.13, vierde lid, bevat het register van elke opleiding het tijdstip waarop voor het eerst inschrijving voor de opleiding mogelijk is. 3. Indien de gegevens niet volledig zijn, stelt de Informatie Beheer Groep het instellingsbestuur in de gelegenheid om uiterlijk 15 augustus 2002 te voorzien in de ontbrekende gegevens. 4. De Informatie Beheer Groep weigert registratie in het Centraal register opleidingen hoger onderwijs uitsluitend, indien hij de gegevens uiterlijk 15 augustus 2002 niet of niet volledig heeft ontvangen. De Informatie Beheer Groep stelt het instellingsbestuur zo spoedig mogelijk op de hoogte van een besluit houdende weigering van de registratie. 5. De Informatie Beheer Groep maakt voor 1 september 2002 het Centraal register opleidingen hoger onderwijs in verband met de invoering van de bachelor-masterstructuur bekend. Van deze bekendmaking wordt mededeling gedaan in de Staatscourant. Artikel 17a.4. Registratieprocedure voor het studiejaar ; bekendmaking van wijzigingen in het CROHO Het instellingsbestuur, bedoeld in artikel 17a.2 of artikel 17a.2b dat een bacheloropleiding in het wetenschappelijk onderwijs dan wel een of Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 9 3

4 meer daarop aansluitende masteropleidingen met het oog op de verzorging van dat onderwijs met ingang van een studiejaar heeft ingesteld, meldt die opleiding of die opleidingen uiterlijk op 28 februari 2003 aan bij de Informatie Beheer Groep voor registratie in het Centraal register opleidingen hoger onderwijs. Bij de aanmelding vermeldt het instellingsbestuur de gegevens, bedoeld in artikel 6.13, vierde lid. 2. Artikel 17a.3, tweede lid, is van toepassing met dien verstande dat de registratie betrekking heeft op het studiejaar Artikel 17a.3, derde en vierde lid, is van toepassing met dien verstande dat het uiterste tijdstip 31 mei 2003 is. 4. De Informatie Beheer Groep maakt voor 1 juli 2003 met betrekking tot het Centraal register opleidingen hoger onderwijs de volgende wijzigingen bekend: a. de uit het tweede lid voortvloeiende wijzigingen, en b. de verschillen tussen het Centraal register opleidingen hoger onderwijs dat betrekking heeft op het studiejaar , en het Centraal register opleidingen hoger onderwijs dat betrekking heeft op het studiejaar zoals bekendgemaakt voor 1 juli Van deze bekendmaking wordt mededeling gedaan in de Staatscourant. Artikel 17a.5. Registratieprocedure voor het studiejaar en latere studiejaren; bekendmaking van wijzigingen in het CROHO 1. Het instellingsbestuur, bedoeld in artikel 17a.2 of artikel 17a.2b dat een bacheloropleiding in het wetenschappelijk onderwijs dan wel een of meer daarop aansluitende masteropleidingen met het oog op de verzorging van dat onderwijs met ingang van het studiejaar of een later studiejaar heeft ingesteld, meldt die opleiding of die opleidingen aan op het tijdstip, bedoeld in artikel 6.14, tweede lid, bij de Informatie Beheer Groep voor registratie in het Centraal register opleidingen hoger onderwijs. Bij de aanmelding vermeldt het instellingsbestuur de gegevens, bedoeld in artikel 6.13, vierde lid. 2. Artikel 17a.3, tweede lid, is van toepassing met dien verstande dat de registratie betrekking heeft op het studiejaar of op het desbetreffende latere studiejaar. 3. Artikel 6.14, vierde lid, eerste en tweede volzin, en vijfde lid, eerste volzin, is van overeenkomstige toepassing. 4. De Informatie Beheer Groep maakt de uit het tweede lid voortvloeiende wijzigingen bekend voor 1 juli van het kalenderjaar voorafgaand aan het desbetreffende studiejaar. Van deze bekendmaking wordt mededeling gedaan in de Staatscourant. Artikel 17a.6. Opleidingen in afbouw 1. Indien het instellingsbestuur, bedoeld in artikel 17a.2 of artikel 17a.2b toepassing heeft gegeven aan het tweede lid van die artikelen, houdt hij de opleiding in het wetenschappelijk onderwijs in stand tot een zodanig tijdstip dat de voor de opleiding ingeschreven studenten en extraneï de opleiding aan dezelfde instelling of aan een andere instelling binnen een redelijke tijd kunnen voltooien. 2. Met ingang van het in artikel 17a.2, tweede lid, bedoelde studiejaar worden geen studenten of extraneï voor de eerste maal voor de propedeutische fase van de desbetreffende opleiding in het wetenschappelijk onderwijs ingeschreven. 3. Op een in dit artikel bedoelde opleiding en de daarvoor ingeschreven studenten en extraneï blijven de voorschriften van deze wet en de daarop gebaseerde uitvoeringsregelingen, zoals die op 31 augustus 2002 luidden, van toepassing. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 9 4

5 Paragraaf 3. Ongedeelde opleidingen in het wetenschappelijk onderwijs Artikel 17a.7. Voortzetting van bestaande ongedeelde opleidingen in het wetenschappelijk onderwijs 1. Tot een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip kunnen aan een bekostigde of aangewezen universiteit of aan de Open Universiteit opleidingen als bedoeld in artikel 7.3, zoals dat artikel op 31 augustus 2002 luidde, worden verzorgd, voor zover die opleidingen op 31 augustus 2002 aan die instelling zijn verbonden. Het tijdstip, vastgesteld bij het in de eerste volzin bedoelde koninklijk besluit, is 1 september van enig jaar. Het koninklijk besluit wordt vastgesteld en bekendgemaakt voor 1 september van het jaar dat voorafgaat aan het tijdstip, vastgesteld bij dat besluit. 2. Onder de opleidingen, bedoeld in het eerste lid, worden mede begrepen de opleidingen die zijn ingesteld en geregistreerd in het Centraal register opleidingen hoger onderwijs dan wel tijdig voor registratie in dat register zijn aangemeld. 3. Met ingang van het tijdstip, vastgesteld bij het in het eerste lid bedoelde koninklijk besluit, worden geen studenten of extraneï voor de eerste maal voor de propedeutische fase van een opleiding als bedoeld in dit artikel ingeschreven. Artikel 17a.7a. Voortzetting van bestaande universitaire lerarenopleidingen 1. Tot een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip kunnen aan een bekostigde of aangewezen universiteit universitaire eerstegraads lerarenopleidingen als bedoeld in artikel 7.4, vierde lid, zoals die bepaling op 31 augustus 2002 luidde, worden verzorgd, voorzover die opleidingen op 31 augustus 2002 aan die instelling zijn verbonden. Artikel 17a.7, eerste lid, tweede en derde volzin, is van toepassing. 2. Artikel 17a.7, tweede en derde lid, is van toepassing. Artikel 17a.8. Gevolgen beëindiging van de ongedeelde opleidingenstructuur Indien het koninklijk besluit, bedoeld in artikel 17a.7 of artikel 17a.7a, tot stand is gekomen, bepaalt Onze minister voor elke opleiding als bedoeld in genoemd artikellid of voor een groep van die opleidingen, met ingang van welk tijdstip de rechten, bedoeld in de artikelen 1.9 en 1.12, vervallen. Dat tijdstip wordt zodanig bepaald dat de voor de opleiding ingeschreven studenten en extraneï de opleiding aan dezelfde instelling of aan een andere instelling binnen een redelijke tijd kunnen voltooien. Artikel 17a.9. Toepasselijke voorschriften Op de in artikel 17a.7 of artikel 17a.7a bedoelde opleidingen en de daarvoor ingeschreven studenten en extraneï blijven de voorschriften van deze wet en de daarop gebaseerde uitvoeringsregelingen, zoals die op 31 augustus 2002 luidden, van toepassing. Paragraaf 4. Omzetting van rechtswege en registratie van bacheloropleidingen in het hoger beroepsonderwijs; tijdelijke handhaving van voortgezette opleidingen Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 9 5

6 Artikel 17a.10. Omzetting van rechtswege van bacheloropleidingen in het hoger beroepsonderwijs 1. De opleidingen in het hoger beroepsonderwijs met een studielast van 168 studiepunten zijn met ingang van 1 september 2002 bacheloropleidingen als bedoeld in artikel 7.3a, tweede lid, onder a. 2. Onder de opleidingen, bedoeld in het eerste lid, worden mede begrepen de opleidingen die zijn ingesteld en geregistreerd in het Centraal register opleidingen hoger onderwijs dan wel tijdig voor registratie in dat register zijn aangemeld. Artikel 17a.11. Registratieprocedure; bekendmaking van wijzigingen in het CROHO De Informatie Beheer Groep registreert de opleidingen, bedoeld in artikel 17a.10, in het Centraal register opleidingen hoger onderwijs dat betrekking heeft op het studiejaar De Informatie Beheer Groep beëindigt de registratie van de opleidingen in het hoger beroepsonderwijs met ingang van 1 september De Informatie Beheer Groep maakt de uit het eerste en tweede lid voortvloeiende wijzigingen bekend in het Centraal register opleidingen hoger onderwijs, bedoeld in artikel 17a.3, vijfde lid. Paragraaf 5. Overig invoerings- en overgangsrecht Artikel 17a.12. Afwijzing na bindend studieadvies Voor de toepassing van artikel 7.8b, vijfde lid, tweede volzin, wordt onder bacheloropleiding mede begrepen de daarmee overeenkomende opleiding in het wetenschappelijk onderwijs, bedoeld in artikel 17a.6 of artikel 17a.7. Artikel 17a.13. Eerste onderwijs- en examenregeling bacheloren masteropleidingen in het wetenschappelijk onderwijs 1. Het instellingsbestuur, bedoeld in artikel 17a.2, artikel 17a.2a of artikel 17a.2b stelt uiterlijk drie maanden voorafgaand aan het studiejaar waarin het onderwijs in de opleiding, bedoeld in dat artikel, voor het eerst wordt verzorgd, de onderwijs- en examenregeling, bedoeld in artikel 7.13, voor die opleiding vast. 2. Voor het studiejaar is het tijdstip, bedoeld in het eerste lid, uiterlijk 15 augustus Artikel 17a.14. Toegang tot de promotie voor bezitters van een getuigschrift «oude stijl» Degene die op of voor 31 augustus 2002 voldoet aan de voorwaarde, bedoeld in artikel 7.18, tweede lid, onder a, zoals die bepaling luidde op 31 augustus 2002, wordt gelijkgesteld aan degene die voldoet aan de voorwaarde, bedoeld in artikel 7.18, tweede lid, onder a. Artikel 17a.15. Vrijstelling op grond van een kandidaatsgetuigschrift De bezitter van een getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd kandidaatsexamen van een opleiding in het wetenschappelijk onderwijs is vrijgesteld van de vooropleidingseisen, bedoeld in artikel 7.24, eerste of tweede lid, onverminderd het derde en vierde lid van dat artikel. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 9 6

7 Artikel 17a.16. Handhaving van de titel kandidaat 1. Degenen die op grond van artikel 7.20a, zoals die bepaling op 31 augustus 2002 luidde, gerechtigd waren tot het voeren van de titel kandidaat, blijven gerechtigd die titel te voeren overeenkomstig dat artikel. 2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op degenen die na 31 augustus 2002 met goed gevolg het kandidaatsexamen van een opleiding als bedoeld in artikel 17a.6 of van een opleiding als bedoeld in artikel 17a.7 hebben afgelegd. Artikel 17a.17. Aanmelding voor opleidingen «oude stijl» 1. Indien ten behoeve van een bepaald studiejaar toepassing is gegeven aan artikel 17a.2, tweede lid, wordt de aanmelding overeenkomstig artikel 7.37, derde lid, met het oog op de inschrijving voor dat studiejaar voor een opleiding in het wetenschappelijk onderwijs, aangemerkt als aanmelding voor de overeenkomstige bacheloropleiding, bedoeld in artikel 7.3a, eerste lid, onder a. 2. De aanmelding overeenkomstig artikel 7.37, derde lid, met het oog op de inschrijving voor het studiejaar voor een opleiding in het hoger beroepsonderwijs, wordt aangemerkt als aanmelding voor de overeenkomstige bacheloropleiding, bedoeld in artikel 7.3a, tweede lid, onder a. Artikel 17a.18. Beperking inschrijving voor opleidingen in het wetenschappelijk onderwijs Voor de toepassing van de paragrafen 4 en 4a van titel 3 van hoofdstuk 7 wordt onder bacheloropleiding in het wetenschappelijk onderwijs mede begrepen een opleiding als bedoeld in artikel 17a.7. Artikel 17a.19. Opleidingscommissie De opleidingscommissies, bedoeld in de artikelen 9.18 en 10.3c, zoals die artikelen op 31 augustus 2002 luidden, en in artikel 11.11, zijn mede ingesteld voor de overeenkomstige opleidingen, bedoeld in de artikelen 17a.6 en 17a.7. Paragraaf 6. Overige bepalingen Artikel 17a.20. Bezwaar en beroep Ten aanzien van de beslissing op een bezwaarschrift of een beroepschrift dat gericht is tegen een besluit dat voor 1 september 2002 is bekendgemaakt, blijft het recht zoals het gold voor die dag van toepassing. Artikel 17a.21. Evaluatie Onze minister zendt binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van de wet van 2002, houdende wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de invoering van de bachelor-masterstructuur in het hoger onderwijs, aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten in de praktijk van die wet. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 9 7

8 C In artikel I, onderdeel DDD, komt punt 13 te luiden: 13. Na hoofdstuk 16 en hoofdstuk 17 wordt ingevoegd: Hoofdstuk 17a. Overgangs- en invoeringsbepalingen van de wet betreffende de invoering van de bachelor-masterstructuur in het hoger onderwijs Titel 1. Wet van (Stb....) Paragraaf 1. Algemeen Artikel 17a.1. Beëindiging mogelijkheid tot instelling van nieuwe ongedeelde opleidingen in het wetenschappelijk onderwijs Paragraaf 2. Instelling en registratie van bachelor- en masteropleidingen in het wetenschappelijk onderwijs; tijdelijke handhaving van opleidingen in afbouw Artikel 17a.2. Instelling van bachelor- en masteropleidingen in het wetenschappelijk onderwijs Artikel 17a.2a. Instelling van brede bacheloropleidingen Artikel 17a.2b. Instelling van masteropleidingen tot leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad Artikel 17a.3. Registratieprocedure voor het studiejaar ; bekendmaking van het CROHO invoering bachelor-masterstructuur Artikel 17a.4. Registratieprocedure voor het studiejaar ; bekendmaking van wijzigingen in het CROHO Artikel 17a.5. Registratieprocedure voor het studiejaar en latere studiejaren; bekendmaking van wijzigingen in het CROHO Artikel 17a.6. Opleidingen in afbouw Paragraaf 3. Ongedeelde opleidingen in het wetenschappelijk onderwijs Artikel 17a.7. Voortzetting van bestaande ongedeelde opleidingen in het wetenschappelijk onderwijs Artikel 17a.7a. Voortzetting van bestaande universitaire lerarenopleidingen Artikel 17a.8. Gevolgen beëindiging van de ongedeelde opleidingenstructuur Artikel 17a.9. Toepasselijke voorschriften Paragraaf 4. Omzetting van rechtswege en registratie van bacheloropleidingen in het hoger beroepsonderwijs; tijdelijke handhaving van voortgezette opleidingen Artikel 17a.10. Omzetting van rechtswege van bacheloropleidingen in het hoger beroepsonderwijs Artikel 17a.10a. Voortzetting van bestaande voortgezette opleidingen in het hoger beroepsonderwijs Artikel 17a.10b. Gevolgen beëindiging van opleidingen; toepasselijke voorschriften Artikel 17a.11. Registratieprocedure; bekendmaking van wijzigingen in het CROHO Paragraaf 5. Overig invoerings- en overgangsrecht Artikel 17a.12. Afwijzing na bindend studieadvies Artikel 17a.13. Eerste onderwijs- en examenregeling bachelor- en masteropleidingen in het wetenschappelijk onderwijs Artikel 17a.14. Toegang tot de promotie voor bezitters van een getuigschrift «oude stijl» Artikel 17a.15. Vrijstelling op grond van een kandidaatsgetuigschrift Artikel 17a.16. Handhaving van de titel kandidaat Artikel 17a.17. Aanmelding voor opleidingen «oude stijl» Artikel 17a.18. Beperking inschrijving voor opleidingen in het wetenschappelijk onderwijs Artikel 17a.19. Opleidingscommissie Paragraaf 6. Overige bepalingen Artikel 17a.20. Bezwaar en beroep Artikel 17a.21. Evaluatie. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 9 8

9 D E RR Artikel II vervalt. Artikel III, onderdeel RR, komt te luiden: De paragrafen 5 en 6 van titel 1 van hoofdstuk 17a worden vernummerd tot de paragrafen 6 en 7 en de artikelen 17a.12 tot en met 17a.21 worden vernummerd tot de artikelen 17a.16 tot en met 17a.25. F Artikel III, onderdeel SS, wordt als volgt gewijzigd: 1. In de aanhef wordt «titel 2 van hoofdstuk 17» vervangen door: titel 1 van hoofdstuk 17a. 2. De artikelen 17.19, 17.20, en 17.21a worden vernummerd tot onderscheidenlijk de artikelen 17a.12, 17a.13, 17a.14 en 17a In artikel 17a.12 wordt na «Centraal register opleidingen hoger onderwijs» ingevoegd: zijn opgenomen en, en vervalt de zinsnede die aanvangt met «tot zes jaar» en eindigt met «doch uiterlijk». 4. In artikel 17a.13, eerste lid, wordt «artikel 17.14» vervangen door: artikel 17a In artikel 17a.15 wordt «artikel 17.10a» vervangen door: artikel 17a.10a. G In artikel III, onderdeel TT, wordt «artikel 17.25» vervangen door: artikel 17a.19. H Artikel III, onderdeel UUU, wordt als volgt gewijzigd: 1. Punt 18 komt te luiden: 18. De paragrafen 5 en 6 van titel 1 van hoofdstuk 17a worden vernummerd tot de paragrafen 6 en 7 en de artikelen 17a.12 tot en met 17a.21 worden vernummerd tot de artikelen 17a.16 tot en met 17a In de aanhef van punt 19 wordt «titel 2 van hoofdstuk 17» vervangen door: titel 1 van hoofdstuk 17a. 3. In punt 19 worden de artikelen 17.19, 17.20, en 17.21a vernummerd tot onderscheidenlijk de artikelen 17a.12, 17a.13, 17a.14 en 17a.15. I Na artikel III worden vier nieuwe artikelen ingevoegd, luidende: Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 9 9

10 ARTIKEL IIIA Indien het bij koninklijke boodschap van 5 juni 2001 ingediende voorstel van Wet op het onderwijstoezicht (Kamerstukken I 2001/02, , nr. 186) en het bij koninklijke boodschap van 13 september 2001 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de invoering van accreditatie in het hoger onderwijs (Kamerstukken II 2000/01, , nr. 2) tot wet zijn verheven en in werking zijn getreden, worden in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek de volgende wijzigingen aangebracht: A Het opschrift van hoofdstuk 5a komt te luiden: Hoofdstuk 5. Accreditatie in het hoger onderwijs. B De artikelen 5a.1 tot en met 5a.16 worden vernummerd tot de artikelen 5.1 tot en met De in de artikelen 1.1, 1.18, 5.1 tot en met 5.17, 6.12a, 6.13, 6.14 en 6.15, 7.10a, 14.1, 15.6, 17.1, 17a.12 tot en met 17a.15 voorkomende aanhalingen van artikelen van hoofdstuk 5a worden gewijzigd overeenkomstig de in de bijlage bij deze wet opgenomen transponeringstabel. C De inhoudsopgave wordt als volgt gewijzigd: 1. In het opschrift van hoofdstuk 5a wordt «Hoofdstuk 5a» vervangen door: Hoofdstuk In de opschriften van de artikelen 5a.1 tot en met 5a.16 worden die artikelen vernummerd tot de artikelen 5.1 tot en met ARTIKEL IIIB Indien het bij koninklijke boodschap van 5 juli 2001 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, gericht op vermindering en vereenvoudiging van regelgeving en op verdere zelfregulering in het hoger onderwijs (Kamerstukken II 2000/01, , nr. 2) en het bij koninklijke boodschap van 13 september 2001 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de invoering van accreditatie in het hoger onderwijs (Kamerstukken II 2000/01, , nr. 2) tot wet zijn verheven en in werking zijn getreden, wordt in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in artikel «artikel 5a.6» vervangen door: artikel 5.6. ARTIKEL IIIC Indien het bij koninklijke boodschap van 5 juli 2001 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, gericht op vermindering en vereenvoudiging van regelgeving en op verdere zelfregulering in het hoger onderwijs (Kamerstukken II 2000/01, , nr. 2) en het bij koninklijke boodschap van 13 september 2001 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 9 10

11 op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de invoering van accreditatie in het hoger onderwijs (Kamerstukken II 2000/01, , nr. 2) tot wet zijn verheven en in werking zijn getreden, worden in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek de volgende wijzigingen aangebracht: A B Het opschrift van hoofdstuk 17a vervalt. Het opschrift «TITEL 1. WET VAN (STB....)» wordt vervangen door: TITEL 11. WET VAN (STB....). C De artikelen 17a.1 tot en met 17a.25 worden vernummerd tot de artikelen tot en met De in die artikelen voorkomende aanhalingen van artikelen van hoofdstuk 17a worden gewijzigd overeenkomstig de in de bijlage bij deze wet opgenomen transponeringstabel. D De inhoudsopgave wordt als volgt gewijzigd: 1. Het opschrift van hoofdstuk 17a vervalt. 2. Het opschrift «TITEL 1. WET VAN (STB....)» wordt vervangen door: TITEL 1. WET VAN (STB....). 3. In de opschriften van de artikelen 17a.1 tot en met 17a.25 worden die artikelen vernummerd tot de artikelen tot en met ARTIKEL IIID Indien het bij koninklijke boodschap van 5 juni 2001 ingediende voorstel van Wet op het onderwijstoezicht (Kamerstukken I 2001/02, , nr. 186), het bij koninklijke boodschap van 5 juli 2001 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, gericht op vermindering en vereenvoudiging van regelgeving en op verdere zelfregulering in het hoger onderwijs (Kamerstukken II 2000/01, , nr. 2) en het bij koninklijke boodschap van 13 september 2001 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de invoering van accreditatie in het hoger onderwijs (Kamerstukken II 2000/01, , nr. 2) tot wet zijn verheven en in werking zijn getreden, wordt in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in de artikelen 17.36, 17.37, en «artikel 5a.6» telkens vervangen door: artikel 5.6. J In artikel IV, onderdeel C, wordt in artikel 2.9, eerste lid, «voltijdse masteropleiding» vervangen door: een voltijdse masteropleiding. K In artikel IV, onderdeel D wordt artikel 5.6 als volgt gewijzigd: Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 9 11

12 a. In het eerste lid wordt na «artikel 7.4a, derde lid,» ingevoegd: eerste volzin. b. Het derde tot en met zesde lid worden vernummerd tot vierde tot en met zevende lid. c. Er wordt een nieuw derde lid ingevoegd, luidende: 3. De prestatiebeurs wordt gedurende ten minste 5 jaren en ten hoogste 6 jaren verstrekt voor het geheel van een bacheloropleiding als bedoeld in artikel 7.4a, eerste lid, van de WHW en een masteropleiding als bedoeld in artikel 7.4a, derde lid, tweede volzin, van de WHW. Het eerste lid, tweede en derde volzin, is van toepassing. d. In het zesde lid wordt «artikel 7.4b, derde, vierde, vijfde of zesde lid» vervangen door: artikel 7.4b, tweede lid. L In artikel IV, onderdeel I, wordt artikel 10.5 als volgt gewijzigd: a. In het tweede lid, onderdeel b, wordt na «artikel 7.4a, derde lid,» ingevoegd: eerste volzin. b. Het derde lid wordt als volgt gewijzigd: 1. Aan het slot van onderdeel a vervalt «of». 2. Aan het slot van onderdeel b wordt de punt vervangen door:, of. 3. Er wordt een nieuw onderdeel c toegevoegd, luidende: c. het geheel van een bacheloropleiding als bedoeld in artikel 7.4a, eerste lid, van de WHW en een masteropleiding als bedoeld in artikel 7.4a, derde lid, tweede volzin. c. Het vijfde lid komt te luiden: 5. De periode van 5 jaren, genoemd in artikel 10.3, tweede lid, wordt met 1 jaar verlengd, indien de student een opleiding volgt als bedoeld in: a. artikel 7.4b, tweede lid, van de WHW, b. artikel 17a.7a van de WHW, of c. artikel 17a.10a van de WHW. M J Artikel IV, onderdeel J, komt te luiden: In artikel 10.6, tweede lid, wordt «artikel 7.4, vierde lid, eerste volzin, van de WHW» vervangen door: de artikelen 7.3a, tweede lid, onderdeel b, voor zover het een masteropleiding lerarenopleiding speciaal onderwijs betreft, 7.4a, derde lid, 17a.10a, voor zover het een lerarenopleiding speciaal onderwijs betreft, en 17.7a, van de WHW. N In artikel IV, onderdeel L, wordt in artikel 12.1b, eerste lid, «de artikelen 17.6 en 17.7» vervangen door: de artikelen 17a.6 en 17a.7. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 9 12

13 O In artikel IV, onderdeel M, wordt artikel als volgt gewijzigd: a. In het eerste lid, onderdelen a en b, wordt «2001» telkens vervangen door: P b. In het eerste lid vervalt aan het slot van onderdeel a «of». c. In het eerste lid worden de onderdelen c en d toegevoegd, luidende: c. genoemd in artikel 17a.7a van de WHW, of d. genoemd in artikel 17a.10a van de WHW. d. In het tweede lid wordt «2001» vervangen door: In artikel V, onderdeel E, wordt in artikel 12.1, eerste en tweede lid, «artikel 17.16» telkens vervangen door: artikel 17a.9. Q In artikel V, onderdeel F, wordt in artikel 12.1b, eerste lid, «de artikelen 17.6 en 17.7» vervangen door: de artikelen 17a.6, 17a.7, 17a.7a of 17a.10a. R Na artikel V wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende: Artikel Va Indien het bij koninklijke boodschap van 5 juli 2001 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, gericht op vermindering en vereenvoudiging van regelgeving en op verdere zelfregulering in het hoger onderwijs (Kamerstukken II 2000/01, , nr. 2) en het bij koninklijke boodschap van 13 september 2001 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de invoering van accreditatie in het hoger onderwijs (Kamerstukken II 2000/01, , nr. 2) tot wet zijn verheven en in werking zijn getreden, worden in de Wet studiefinanciering 2000 voorkomende aanhalingen van artikelen van hoofdstuk 17a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek gewijzigd overeenkomstig de in de bijlage bij deze wet opgenomen transponeringstabel. S In artikel VI, onderdeel B, wordt in artikel 12.3a «de artikelen 17.6 en 17.7» vervangen door: de artikelen 17a.6, 17a.7, 17a.7a of 17a.10a. T In artikel VII, onderdeel B, wordt artikel 12.3a als volgt gewijzigd: 1. In onderdeel a wordt «de artikelen 17.6 en 17.7» vervangen door: de artikelen 17a.6, 17a.7, 17a.7a of 17a.10a. 2. In onderdeel b wordt «artikel 17.16» vervangen door: artikel 17a.9. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 9 13

14 U Na artikel VII wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende: Artikel VIIa Indien het bij koninklijke boodschap van 5 juli 2001 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, gericht op vermindering en vereenvoudiging van regelgeving en op verdere zelfregulering in het hoger onderwijs (Kamerstukken II 2000/01, , nr. 2) en het bij koninklijke boodschap van 13 september 2001 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de invoering van accreditatie in het hoger onderwijs (Kamerstukken II 2000/01, , nr. 2) tot wet zijn verheven en in werking zijn getreden, worden in de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten voorkomende aanhalingen van artikelen van hoofdstuk 17a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek gewijzigd overeenkomstig de in de bijlage bij deze wet opgenomen transponeringstabel. V W Artikel IX vervalt. Artikel X wordt als volgt gewijzigd: 1. In het eerste lid wordt «genoemd in het tweede, derde en vierde lid» vervangen door: genoemd in het tweede en derde lid. 2. In het tweede lid wordt «met ingang van de tweede dag» vervangen door: met ingang van de dag, en worden «de artikelen 17.2, 17.3, en 17.13» vervangen door: de artikelen 17a.2, 17a.3, 17a.11 en 17a.13. X 3. Het derde lid vervalt. 4. Het vierde lid wordt vernummerd tot derde lid. Aan het voorstel van wet wordt een bijlage toegevoegd, luidende: Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 9 14

15 BIJLAGE BIJ DE WET VAN (STB....) Transponeringstabel artikel 5a.1 artikel 5.1 artikel 5a.2 artikel 5.2 artikel 5a.3 artikel 5.3 artikel 5a.4 artikel 5.4 artikel 5a.5 artikel 5.5 artikel 5a.6 artikel 5.6 artikel 5a.7 artikel 5.7 artikel 5a.8 artikel 5.8 artikel 5a.9 artikel 5.9 artikel 5a.10 artikel 5.10 artikel 5a.11 artikel 5.11 artikel 5a.12 artikel 5.12 artikel 5a.12a artikel 5.13 artikel 5a.13 artikel 5.14 artikel 5a.14 artikel 5.15 artikel 5a.15 artikel 5.16 artikel 5a.16 artikel 5.17 artikel 17a.1 artikel artikel 17a.2 artikel artikel 17a.2a artikel artikel 17a.2b artikel artikel 17a.3 artikel artikel 17a.4 artikel artikel 17a.5 artikel artikel 17a.6 artikel artikel 17a.7 artikel artikel 17a.7a artikel artikel 17a.8 artikel artikel 17a.9 artikel artikel 17a.10 artikel artikel 17a.10a artikel artikel 17a.10b artikel artikel 17a.11 artikel artikel 17a.12 artikel artikel 17a.13 artikel artikel 17a.14 artikel artikel 17a.15 artikel artikel 17a.16 artikel artikel 17a.17 artikel artikel 17a.18 artikel artikel 17a.19 artikel artikel 17a.20 artikel artikel 17a.21 artikel artikel 17a.22 artikel artikel 17a.23 artikel artikel 17a.24 artikel artikel 17a.25 artikel Ons bekend, Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 9 15

16 TOELICHTING I. Algemeen 1. Tijdelijke verplaatsing van de invoerings- en overgangsbepalingen In het kader van het wetsvoorstel Deregulering hoger onderwijs (Kamerstukken II 2000/01, , nr. 2) is voorgesteld in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek een nieuw hoofdstuk op te nemen waarin in beginsel de invoeringsen overgangsbepalingen van alle wijzigingswetten van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek worden ondergebracht. Voor de opzet en inhoud van dat nieuwe hoofdstuk wordt kortheidshalve verwezen naar paragraaf 4 van hoofdstuk 6 van de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel Deregulering hoger onderwijs (pag. 93). Het ligt in de bedoeling dat hoofdstuk 17 een aanbouwhoofdstuk wordt waarin ook de invoerings- en overgangsbepalingen van toekomstige wijzigingswetten van de WHW zullen worden opgenomen. Zolang echter het wetsvoorstel Deregulering hoger onderwijs niet tot wet is verheven en de WHW derhalve nog geen hoofdstuk 17 omvat, is het nog niet mogelijk wat de invoerings- en overgangsbepalingen van het onderhavige wetsvoorstel betreft «aan te bouwen». Waar op dit moment niet duidelijk is wanneer de WHW een hoofdstuk 17 zal omvatten en waar een deel van het invoerings- en overgangsrecht van het onderhavige wetsvoorstel in elk geval eind juli 2002 in werking dient te treden, is er aanleiding dat invoerings- en overgangsrecht tijdelijk in een afzonderlijk hoofdstuk van de WHW onder te brengen (hoofdstuk 17a). Daartoe is onderdeel CCC van artikel I, zoals gewijzigd bij de nota van wijziging, opnieuw «uitgeschreven». Indien het wetsvoorstel Deregulering hoger onderwijs en het wetsvoorstel Invoering van accreditatie tot wet zijn verheven en in werking zijn getreden, zullen de invoerings- en overgangsbepalingen van dit wetsvoorstel alsnog een plaats krijgen in hoofdstuk Overige wijzigingen Verder worden in deze nota van wijziging de gevolgen voor de Wet studiefinanciering 2000 (WSF 2000) voortvloeiend uit de (eerste) nota van wijziging «doorvertaald». Voorts worden enkele «CROHO»-artikelen die zijn opgenomen in het invoeringsen overgangsrecht (artikelen 17a.3 en 17a.4) op het punt van de bekendmaking verbeterd. 3. Afzonderlijke nota van wijziging Om de reeds in het vooruitzicht gestelde nota van wijziging niet met een zuiver technische operatie als deze te belasten heb ik voor een afzonderlijke nota van wijziging gekozen die ik mede namens mijn ambtgenoot van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij onderteken. De overige wijzigingen zullen worden opgenomen in de derde nota van wijziging die ik voorafgaand aan de plenaire behandeling van dit wetsvoorstel aan de Kamer zal aanbieden. De onderdelen van deze nota van wijziging zijn toegelicht, voor zover daarin nieuwe wijzigingen zijn aangebracht ten opzichte van de tekst van het wetsvoorstel en de in december 2001 ingediende nota van wijziging. Het betreft in alle gevallen wijzigingen van technische en redactionele aard. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 9 16

17 II. Onderdelen Onderdelen A en B (artikel I, onderdeel I, en artikel I, onderdeel CCC / artikel 17a.2a, tweede lid) De te schrappen tweede volzin van artikel 7.3, tweede lid, wordt opgenomen in artikel 17a.2a, eerste lid, in plaats van de verwijzing naar die volzin. Daardoor wordt de strekking van artikel 17a.2a verhelderd. Dit brengt mee dat de oorspronkelijk tekst van artikel I, onderdeel I, herleeft. Onderdeel B (artikel I, onderdeel CCC) Artikel 17a.2 In de derde volzin van het tweede lid is een redactionele wijziging aangebracht waardoor de strekking van die volzin wordt verhelderd. Met betrekking tot de tweede volzin van het derde lid zij er op gewezen dat van die bevoegdheid op het laatst met het oog op het studiejaar gebruik moet zijn gemaakt. Artikelen 17a.2 en 17a.2a De expliciete bepaling dat artikel 7.15 van overeenkomstige toepassing is, vervalt omdat dit door de algemene formulering van artikel 7.15 onder a (onderwijsaanbod) al wordt gedekt. Artikelen 17a.3 en 17a.4 In de artikelen 17a.3 en 17a.4 zijn aanpassingen gepleegd op het gebied van bekendmaking van het CROHO. Deze artikelen regelen een versnelde CROHO-procedure inzake de opname in dat register van de bachelor- en masteropleidingen in het wetenschappelijk onderwijs. Zonder deze voorschriften zouden de reguliere procedurebepalingen zoals opgenomen in hoofdstuk 6, gelden. Immers, de omzetting van een bestaande, ongedeelde opleiding naar een gedeelde opleiding volgens de bachelor-masterstructuur vereist wijziging van het CROHO. De reguliere procedure zou betekenen dat op z n vroegst anderhalf jaar na aanmelding gestart zou kunnen worden met de bacheloren masteropleidingen. De artikelen schreven voor dat het bekendgemaakte CROHO tussentijds nog kon worden gewijzigd, met als gevolg dat de nieuw aangemelde bachelor- en masteropleidingen nog in het volgende studiejaar kunnen worden gestart. In het laatste lid van artikel 17.3 (thans artikel 17a.3) was bepaald dat voor 1 september 2002 de wijzigingen zouden worden bekendgemaakt. In de gewijzigde bepaling van artikel 17a.3 is neergelegd dat het CROHO betreffende het studiejaar voor 1 september 2002 «integraal» wordt bekendgemaakt. De achtergrond hiervan is het volgende. Reeds voor 1 juli 2001 is het CROHO betreffende het studiejaar gepubliceerd. Per 1 september 2002 zullen alle hbo-opleidingen bacheloropleidingen zijn. Naar verwachting zal ook het overgrote deel van de wetenschappelijke opleidingen reeds per 1 september 2002 worden vormgegeven volgens de bachelor- en masterstructuur. Dit alles betekent een grondige herziening van het onderwijsaanbod en dus van het reeds bestaande CROHO. Om een helder, inzichtelijk document ter beschikking te hebben wordt voorgesteld niet alleen de wijzigingen te publiceren maar het gehele CROHO als integraal document. Artikel 17a.4 regelt de CROHO-procedure betreffende het studiejaar Het CROHO betreffende dat jaar wordt bekendgemaakt voor Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 9 17

18 1 juli Het realiteitsgehalte van dat CROHO zal na enkele maanden nog maar beperkt zijn. Immers, dan is het CROHO reeds grondig aangepast. Dat heeft vervolgens een directe doorwerking naar het CROHO betreffende het studiejaar Daarom is in overleg met de Informatie Beheer Groep besloten dat het CROHO , zoals gepubliceerd op 1 juli 2002, een summiere opzet te laten hebben. Het laten vervallen van laatstgenoemd CROHO behoort niet tot de mogelijkheden omdat dan instellingen de mogelijkheid wordt ontnomen om nieuwe opleidingen, niet zijnde omzettingen van bestaande opleidingen, te starten per studiejaar Een summiere opzet kan worden gerealiseerd zonder aanpassing van het artikel inzake de bekendmaking (artikel 6.14), omdat er geen vormvoorschriften zijn ten aanzien van de bekendmaking. In het gewijzigde vierde lid van dat artikel (artikel 17a.4) wordt voorgesteld om voor het CROHO betreffende het studiejaar uit te gaan van het «integrale» CROHO zoals bekend gemaakt voor 1 september Voor 1 juli 2003 zullen de wijzigingen in verband met het starten van nieuwe gedeelde opleidingen worden opgenomen in het CROHO Tevens zullen de wijzigingen die reeds voor 1 juli 2002 waren bekendgemaakt in deze bekendmaking worden opgenomen. Artikel 17a.13 De expliciete bepaling dat toepassing wordt gegeven aan artikel 7.15, vervalt omdat dit door de algemene formulering van artikel 7.15 onder a (onderwijsaanbod) al gedekt. Artikel 17a.15 Dit artikel is het gevolg van de wijziging, zoals voorgesteld in artikel I, onderdeel CC. Onderdelen I en X (artikelen IIIa en de bijlage) Deze onderdelen strekken er toe dat hoofdstuk 5a als hoofdstuk 5 in de WHW wordt opgenomen, nadat de Wet op het onderwijstoezicht en de Wet invoering van accreditatie in het hoger onderwijs in werking zijn getreden. Onderdelen I, R, U en X (artikelen IIIc, Va en VIIa en de bijlage) Zoals eerder aangegeven, dienen alle invoerings- en overgangsbepalingen van de wetten tot wijziging van de WHW uiteindelijk in hoofdstuk 17 van die wet te worden opgenomen. Om hierboven vermelde redenen is voor het invoerings- en overgangsrecht van het onderhavige wetsvoorstel tijdelijk een andere oplossing gekozen. Zodra de wetsvoorstellen Deregulering hoger onderwijs en Invoering van accreditatie in werking zijn getreden, kunnen de artikelen van hoofdstuk 17a worden «overgeheveld» naar hoofdstuk 17. Onderdeel H strekt daartoe. De overige onderdelen hangen daarmee samen. Onderdeel J (artikel IV, onderdeel C / artikel 2.9 WSF 2000) Dit is een redactionele verbetering. Onderdeel K (artikel IV, onderdeel D / artikel 5.6 WSF 2000) In de eerste nota van wijziging is voorgesteld artikel 7.4a, derde lid, van de WHW uit te breiden in verband met de mogelijkheid educatieve masteropleidingen in het wetenschappelijk onderwijs te verzorgen met een studielast tussen de 84 en 126 studiepunten. Als gevolg daarvan moet Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 9 18

19 artikel 5.6 van de WSF 2000 eveneens worden uitgebreid. In het eerste tot en met derde lid wordt een technische wijziging voorgesteld en wordt bepaald dat studenten die een educatieve masteropleiding als bedoeld in artikel 7.4a, derde lid, tweede volzin, van de WHW volgen, aanspraak hebben op studiefinanciering. In de eerste nota van wijziging worden de bekostigde hbo-masteropleidingen niet meer met name genoemd. Door het vierde lid wordt artikel 5.6, zesde lid, van de WSF 2000 in technische zin aangepast. Onderdeel L (artikel IV, onderdeel I / artikel 10.5 WSF 2000) Het eerste en tweede lid zijn het gevolg van de eerder genoemde wijziging in de eerste nota van wijziging in verband met de educatieve masteropleidingen in de bèta-sector. Een zelfde soort wijziging als in artikel 5.6 van de WSF 2000 (prestatiebeurs) moet worden doorgevoerd in artikel 10.5 van de WSF 2000 (tempobeurs). Het derde lid is een technische wijziging als gevolg van het feit dat de bekostigde hbo-masteropleidingen niet meer met name zijn genoemd. Indien een student, die onder het regime van de tempobeurs valt, een dergelijke masteropleiding volgt (artikel 7.3a, tweede lid, onderdeel b, van de WHW), een universitaire masteropleiding eerstegraads lerarenopleiding (artikel 17a.7a, eerste lid, van de WHW) of een voortgezette hbo-opleiding (artikel 17a.10a, eerste lid, van de WHW), heeft hij aanspraak op studiefinanciering. Onderdeel M (artikel IV, onderdeel J / artikel 10.6 WSF 2000) Artikel 10.6 van de WSF 2000 bepaalt op dit moment dat de studiepuntennorm niet geldt voor studenten die een universitaire eerstegraads lerarenopleiding of een lerarenopleiding speciaal onderwijs volgen. Aangezien de laatstgenoemde opleiding door de eerste nota van wijziging niet meer met name wordt genoemd, zijn de verwijzingen in artikel 10.6 van de WSF 2000 naar de artikelen in de WHW in technische zin aangepast. Onderdelen N en Q (artikel IV, onderdeel L, en artikel V, onderdeel F / artikel 12.1b WSF 2000) Artikel 12.1b van de WSF 2000 bepaalt dat studenten die een ongedeelde opleiding of een opleiding in afbouw volgen, aanspraak houden op studiefinanciering. Door de eerste nota van wijziging zijn de ongedeelde opleiding universitaire eerstegraads lerarenopleiding en de lerarenopleiding speciaal onderwijs specifiek in de artikelen 17.7a en 17.10a van de WHW genoemd als opleidingen in afbouw tot een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Een verwijzing naar deze artikelen is derhalve, in de hernieuwde nummering van hoofdstuk 17a van de WHW, in artikel 12.1b van de WSF 2000 opgenomen. Onderdeel O (artikel IV, onderdeel M / artikel WSF 2000) In het oorspronkelijke wetsvoorstel bepaalt artikel van de WSF 2000 voor welke ongedeelde wo-opleidingen tot een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip aanspraak op een prestatiebeurs blijft bestaan. Voor de hbo-opleidingen was een dergelijke bepaling niet nodig, aangezien alle hbo-opleidingen van rechtswege omgezet zouden worden in hbo-bachelor- of hbo-masteropleidingen. In de eerste nota van wijziging is in artikel van de WHW bepaald dat hbo-opleidingen van rechtswege alleen in bachelor-opleidingen worden omgezet; de voortgezette hbo-opleidingen blijven in hun huidige vorm op grond van artikel 17.10a van de WHW tot een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip bestaan. Hierdoor is het Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 9 19

20 noodzakelijk een verwijzing naar artikel 17.10a van de WHW (artikel 17a.10a als gevolg van de hernummering in hoofdstuk 17a) in artikel van de WSF 2000 op te nemen. Aangezien de universitaire eerstegraads lerarenopleiding als ongedeelde opleiding in artikel 17a.7a van de WHW bij name wordt genoemd, is artikel van de WSF 2000 overeenkomstig in technische zin aangepast. Onderdeel V (artikel IX) De in artikel IX opgenomen opdracht tot herplaatsing van de tekst van de WHW vervalt in dit wetsvoorstel en zal worden ondergebracht in het in voorbereiding zijnde voorstel van wet tot aanpassing van een aantal wetten in verband met de invoering van de bachelor-masterstructuur. De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, L. M. L. H. A. Hermans Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 9 20

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 024 Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 832 Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met onder meer versterking van de rechtspositie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 024 Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2001 2002 Nr. 396 28 067 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek onder meer ter uitvoering van in de nota «Zicht op kwaliteit»

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1998 1999 Nr. 212 26 339 Voorschriften van tijdelijke aard, waaronder wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, in verband

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 681 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met versnelde invoering toets nieuwe opleiding Nr.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 971 Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met onder meer de uitvoerbaarheid van die wet en de invoering van een

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 325 Wijziging van onder meer de Wet op de studiefinanciering en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 618 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enige andere wetten in verband met de invoering van een verhoogd

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1997 1998 Nr. 310 25 770 Voorschriften betreffende onder meer instelling van voortgezette kunstopleidingen op het gebied van de met ingang van het studiejaar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 414 Intrekking van de Wet tegemoetkoming studiekosten en vervanging door de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (Wet tegemoetkoming

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 222 Wet van 28 april 2005, houdende tijdelijke regels betreffende experimenten in het hoger onderwijs op het gebied van vooropleidingseisen aan

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 680 Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het onderbrengen van de basisbeurs voor studenten in de masterfase

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1998 281 Wet van 14 mei 1998, houdende voorschriften betreffende onder meer instelling van voortgezette kunstopleidingen op het gebied van de met

Nadere informatie

Wijziging van enkele onderwijswetten om deze meer te laten aansluiten bij de Algemene wet bestuursrecht

Wijziging van enkele onderwijswetten om deze meer te laten aansluiten bij de Algemene wet bestuursrecht TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2016/17 34 607 Wijziging van enkele onderwijswetten om deze meer te laten aansluiten bij de Algemene wet bestuursrecht Nr. xxx Nota van wijziging Ontvangen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 925 Wijziging van een aantal wetten in verband met de invoering van de bachelor-masterstructuur in het hoger onderwijs (Aanpassingswet invoering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 412 Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met wijziging omzetmoment eerste 12 maanden prestatiebeurs en afschaffing 1 februari-regel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 414 Intrekking van de Wet tegemoetkoming studiekosten en vervanging door de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (Wet tegemoetkoming

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 1988-1989 20 708 Wijziging van de Wet op de studiefinanciering in verband met dekking van de meeruitgaven ter zake van de uitvoering van die wet, vereenvoudiging

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 14 Wet van 6 juli 2004 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met onder meer vereenvoudiging van de bekostigingsbepalingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1992-1993 22966 Wijziging van de Wet op de studiefinanciering en van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, ïn verband met het meten

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1996 172 Wet van 25 januari 1996 tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de toevoeging van de

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 352 Wet van 5 juli 2001 tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 840 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met een aantal redactionele verbeteringen en technische

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 206 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 387 Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet studiefinanciering 2000 in verband met onder

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 680 Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het onderbrengen van de basisbeurs voor studenten in de masterfase

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 200 Wet van 24 mei 2007 tot wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met uitbreiding van de mogelijkheid met studiefinanciering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 676 Voorstel van wet van het lid Luchtenveld tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 200 Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het invoeren van een nieuw arrangement voor de bekostiging van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 404 Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten (arbeidsvoorwaarden Rechterlijke Macht 1995/97) Nr. 6

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 29 936 Regels inzake beëdiging, kwaliteit en integriteit van beëdigd vertalers en van gerechtstolken die werkzaam zijn binnen het domein van justitie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 618 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enige andere wetten in verband met de invoering van een verhoogd

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. RMC-wet 2001. Jaargang 2001 Staatsblad 2001 636 1

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. RMC-wet 2001. Jaargang 2001 Staatsblad 2001 636 1 RMC-wet 2001 636 Wet van 6 december 2001 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met de invoering van de verplichting

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 306 Wet van 18 mei 1995 houdende wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet op de studiefinanciering

Nadere informatie

In artikel I wordt na onderdeel C een onderdeel ingevoegd, luidende:

In artikel I wordt na onderdeel C een onderdeel ingevoegd, luidende: TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2012/13 33 187 Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs ten behoeve van het bevorderen van doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 30 425 Wijziging van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer, de Wet schadeloosstelling, uitkering

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1996 227 Wet van 28 maart 1996, houdende wijziging van onder meer de Wet op de studiefinanciering en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 134 Wijziging van enige onderwijswetten inzake samenwerkingsscholen Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 19 april 2010 Het voorstel van wet wordt

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 331 Aanpassing van onder meer de Wet studiefinanciering BES met het oog op codificatie van de ontstane uitvoeringspraktijk van de studiefinanciering

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 368 Wet van 8 juli 2011 tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enige andere wetten in verband met de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 719 Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met invoering prestatiebeurs in een deel van de beroepsopleidende leerweg

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 380 Besluit van 18 juli 1995, houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW in verband met aanvullende eisen met het oog op de inschrijving

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 370 Wijziging van de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met de wijziging van het WW-stelsel (Wet wijziging WW-stelsel) Nr. 16

Nadere informatie

Artikel I Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Artikel I Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek Voorstel van Wet tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met een verbeterde regeling voor het gezamenlijk verzorgen van hoger onderwijs door Nederlandse

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2016 2017 34 331 Aanpassing van onder meer de Wet studiefinanciering BES met het oog op codificatie van de ontstane uitvoeringspraktijk van de studiefinanciering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 521 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met herschikking van de bevoegdheidsverdeling tussen rechtbank en kantonrechter,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 297 Wet van 1 juni 2006, houdende wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, en de Wet op het voortgezet

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 560 Wet van 7 november 2011 tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake de beroepsgerichte kwalificatiestructuur

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2004 2005 27 848 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, gericht op vermindering en vereenvoudiging van regelgeving en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 340 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 op een aantal punten van uiteenlopende aard alsmede wijziging van de Wet bereikbaarheid en mobiliteit,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 569 Wet van 4 december 2008 tot wijziging van een aantal wetten in verband met de invoering van een basisregistratie inkomen (Aanpassingswet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 146 Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake voortgezet algemeen volwassenenonderwijs en overige educatie Nr. 2 VOORSTEL

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1992-1993 22543 Regelen betreffende een algemeen stelsel van erkenning van in de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen behaalde hoger-onderwijsdiploma's

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 683 Wijziging van onder meer de Wet op het basisonderwijs, de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en de

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 203 Wet van 24 mei 2007 tot wijziging van de Leerplichtwet 1969 en de Wet inburgering in verband met onder meer de invoering van een kwalificatieplicht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 758 Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Overige Fiscale Maatregelen 2005) Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 21 oktober 2004 Het voorstel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 933 Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met uitbreiding van de mogelijkheid met studiefinanciering in het buitenland te

Nadere informatie

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 34 358 Wijziging van de Paspoortwet in verband met het van rechtswege laten vervallen van (R2065) reisdocumenten van personen aan wie een uitreisverbod is opgelegd NOTA VAN WIJZIGING A Het voorstel van

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 124 Wet van 19 februari 2005, houdende wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met invoering prestatiebeurs in een

Nadere informatie

Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio s. Nota van wijziging

Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio s. Nota van wijziging 33 659 Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio s Nota van wijziging Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: rtikel

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1998 1999 Nr. 279 26 287 Wijziging Wet Luchtverkeer (implementatie LVB-evaluatie) GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 24 juni 1999 Wij Beatrix, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 452 Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 199 Wijziging van de Les- en cursusgeldwet, de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en de Wet studiefinanciering 2000 in verband

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 387 Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet studiefinanciering 2000 in verband met onder

Nadere informatie

Tegemoetkoming ouders in 2010 naar kindgebonden budget

Tegemoetkoming ouders in 2010 naar kindgebonden budget DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 8.3.3.314 vervallen: het bericht 'Wtos en kindgebonden budget voor kinderen van 12-18 jaar' (verwachte wijzigingen), datumnr 0812-1225 Tegemoetkoming ouders in 2010

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2000 2001 Nr. 127 27 253 Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten in verband met de invoering van het gebruik van het sociaal-fiscaalnummer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 999 Wijziging van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen en enige andere wetten in verband met de aanpassing van de in

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 748 Wijziging van de Kadasterwet en de Organisatiewet Kadaster (aanpassing van doeleinden en taken van de Dienst voor het kadaster en de openbare

Nadere informatie

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs ten behoeve van het bevorderen van doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs en het moderniseren van de bekostiging van het beroepsonderwijs

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 157 Wet van 8 maart 2012 tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 770 Voorschriften betreffende onder meer instelling van voortgezette kunstopleidingen op het gebied van de met ingang van het studiejaar 1998/1999

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 339 Wet van 28 juni 2012 tot wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met onderwijskwaliteit, onderwijstijd en

Nadere informatie

Wijziging van enige onderwijswetten inzake samenwerkingsscholen

Wijziging van enige onderwijswetten inzake samenwerkingsscholen TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2009-2010 32 134 Wijziging van enige onderwijswetten inzake samenwerkingsscholen Nr. 7 Nota van wijziging Ontvangen Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase

Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Zwolle, 8 december 2008 Gewijzigd op 9 juli 2012 1 Titel I - Algemeen Artikel 1 - Doel 1. Het doel van het uitvoeringsreglement is te garanderen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 695 Wet van 20 december 2001, houdende wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en enige andere wetten in verband

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 28 867 Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen) Nr. 12 DERDE NOTA

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 33 683 Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met verbetering van de maatregelen bij niet-betalen van de premie en de bestuursrechtelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 612 Wijziging van de Wet waardering onroerende zaken en van enige andere wetten (meer doelmatige uitvoering van de Wet waardering onroerende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1976-1977 14 501 Wijziging van de Overgangswet WVO. (herziening regeling t.a.v. de bewijzen van bekwaamheid tot het geven van voortgezet onderwijs) Nr. 1 KONINKLIJKE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 278 Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 naar aanleiding van de evaluatie van de doeltreffendheid en de effecten van deze

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 150 Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Zorgverzekeringswet, houdende maatregelen tot opsporing en verzekering van personen

Nadere informatie

Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (invoering basisvorming in voortgez... De citeertitel is door de wetgever vastgesteld.

Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (invoering basisvorming in voortgez... De citeertitel is door de wetgever vastgesteld. Page 1 of 6 (Tekst geldend op: 04-07-2004) Algemene informatie Eerst verantwoordelijke ministerie: Afkorting: Niet officiële titel: Citeertitel: Soort regeling: OCenW De citeertitel is door de wetgever

Nadere informatie

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Wet van.. tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet op het onderwijstoezicht en het Wetboek van Strafrecht, in verband met het tegengaan van misleidend gebruik

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1998 120 Wet van 23 februari 1998 tot wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten (arbeidsvoorwaarden Rechterlijke

Nadere informatie

P A M F L A d. Uitgave van de Leido Academy, het thema-netwerk voor LevenLang Leren

P A M F L A d. Uitgave van de Leido Academy, het thema-netwerk voor LevenLang Leren P A M F L A d 21 18/25 oktober 2017 Uitgave van de Leido Academy, het thema-netwerk voor LevenLang Leren Associate degree: De overgang van programma naar opleiding per 1 januari 2018 Inleiding Alle handelingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 28 088 Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 073 Aanpassing van enige arbeidsrechtelijke bepalingen die een belemmering kunnen vormen voor werknemers en ambtenaren die na de AOW-gerechtigde

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 337 Wijziging van de lgemene wet inkomensafhankelijke regelingen en enige andere wetten Nr. 2 VOORSTEL VN WET Wij eatrix, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

Regels omtrent de instelling van de Autoriteit Consument en Markt (Instellingswet Autoriteit Consument en Markt)

Regels omtrent de instelling van de Autoriteit Consument en Markt (Instellingswet Autoriteit Consument en Markt) Regels omtrent de instelling van de Autoriteit Consument en Markt (Instellingswet Autoriteit Consument en Markt) NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt gewijzigd als volgt: A In artikel 1 vervalt

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 33 145 Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het inkorten van het studentenreisrecht, het vervallen van de bijverdiengrens

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 33 662 Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens en enige andere wetten in verband met de invoering van een meldplicht bij de doorbreking

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 439 Wijziging van het urgerlijk Wetboek, de Ziektewet en enkele andere wetten in verband met loondoorbetaling door de werkgever bij ziekte van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 711 Wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet en enige andere wetten (recht van keuze voor ouderdomspensioen in plaats van nabestaandenpensioen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 990 Wijziging van de Wet gewetensbezwaren militaire dienst in verband met de Kaderwet dienstplicht Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2016 417 Wet van 26 oktober 2016 tot wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs BES met betrekking tot

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 615 Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) van het nieuw Burgerlijk Wetboek Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 383 Wet van 28 augustus 2009 tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met doeltreffendere rechtsmiddelen tegen niet tijdig beslissen

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1999 2000 Nr. 348 26 672 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht

Nadere informatie