NFC Jaarbericht Onderwijs 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NFC Jaarbericht Onderwijs 2012"

Transcriptie

1 VOOR PRESTATIEVERGELIJK NFC Jaarbericht Onderwijs 2012 De NFC Index voor het Onderwijs 2012 is 173 per m 2 bvo per jaar, inclusief btw, per student per jaar, inclusief btw.

2 Voorwoord NFC Index ONDERWIJS 2012 In december 2013 presenteerden we onze vierde NFC Index ONDERWIJS. NFC Index ONDERWIJS 2012 is n per student per jaar, inclusief btw, voor de facilitaire kosten (, Diensten en Middelen en Facility Management). In 2012 stegen de facilitaire kosten per student met 8% ten opzichte van die in NFC Index ONDERWIJS, 2012 = is N173 per m 2 bvo per jaar, inclusief btw, voor de facilitaire kosten (huisvesting, diensten en middelen en facility management). In 2012 stegen de facilitaire kosten per m 2 bvo met 4% ten opzichte van die in Deze index wordt samengesteld door de medianen van de onderliggende NEN-activiteiten van de sectoren (wo, hbo en mbo) gewogen mee te nemen op basis van de aantallen studenten per sector. Met het samenstellen van de index is een duidelijker beeld ontstaan van het verloop van de kosten die over de verschillende jaren in de onderwijssector als totaal gemaakt worden. De uitkomsten van 2010 en 2011 zijn in dit Jaarbericht meegenomen. Dit maakt het mogelijk de trend over de afgelopen jaren zichtbaar te maken. Bas Stam Coöperatie Manager NFC Index NFC Index ONDERWIJS 2012 is n per student per jaar, inclusief btw, voor de facilitaire kosten (, Diensten en Middelen en Facility Management). In 2012 stegen de facilitaire kosten per student met 8% ten opzichte van die in NFC Index ONDERWIJS 2012 = is n 173 per m 2 bvo per jaar, inclusief btw, voor de facilitaire kosten (, Diensten en Middelen en Facility Management). In 2012 stegen de facilitaire kosten per m 2 bvo met 4% ten opzichte van die in Trend over de afgelopen jaren (vanuit de kosten per student) Sinds 2010 laat de index een stijgende trend zien. Ten opzichte van 2011 neemt de procentuele stijging toe (van 4% in 2011 naar 8% in 2012), wat mede veroorzaakt wordt door een stijging van het aantal vierkante meters per student met 5%. Daarnaast zien wij jaarlijks een toename in de kosten voor en de kosten voor Diensten en Middelen. In de afgelopen jaren is het aantal benodigde m 2 niet in evenwicht met het aantal studenten. De laatste jaren is de netto voorraad aan gebouwen in een minder snel tempo afgebouwd, dan voor de afname van studenten nodig zou zijn. Daarnaast is door een aantal regeringsmaatregelen de instroom van studenten meer volatiel en minder goed in te schatten dan voorheen. De huisvestingskosten laten de laatste jaren een afvlakkende stijging zien, waarbij we binnen deze trend op deelaspecten veel beweging kunnen constateren. Vervangen van oude gebouwen door efficiëntere nieuwbouw en clustering van locaties zorgen voor een verschuiving in de kosten (voorzien in, onderhoud en muteren). is volop in beweging. Index onderwijs per student rubriek 1 Diensten en Middelen rubriek 2 Facility Management rubriek 5 Totaal Onderwijsindex 2010 H 866 H 422 H 64 H Onderwijsindex 2011 H 909 H 423 H 76 H Onderwijsindex 2012 H 948 H 491 H 77 H H 1600 H 1400 H 1200 H 1000 H 800 H 600 H 400 H 200 H 0,00 63% Gewogen mediaan 2010 Gewogen mediaan 2011 Gewogen mediaan 2012 Figuur 1 en 2. Ontwikkeling kosten -functies per student 5% 32% Facility management Diensten en middelen Facility Management Diensten en Middelen Partners: De kosten voor Diensten en Middelen laten de afgelopen jaren een toenemende stijging zien. Deze stijging zien wij met name op het gebied van Consumptieve diensten, Risicobeheersing, Documentmanagement en Verhuizingen. De stijging voor documentverwerking en -beheer kan zowel worden veroorzaakt door het verder centraliseren van het beleid (budgetten lagen voorheen bij de afdelingen of faculteiten zelf) als door de overgang naar digitaliseren (tijdelijke dubbele kosten analoog en digitaal). De kostenstijgingen voor Verhuizingen duiden op aanpassingen van de locaties van de onderwijsinstellingen. Naast deze onderliggende verklaringen kan mogelijk de volatiliteit in het aantal studenten een rol spelen. Figuur 3. Kosten 2012 per student, verdeeld naar -functies WO HBO MBO Totaal gemiddelde omvang onderwijsinstelling (m 2 ) gemiddelde omvang onderwijsinstelling (student) gemiddeld vloeroppervlak per student Figuur 4. Gemiddelde aantallen per onderwijsinstelling (per sector) NFC Jaarbericht Onderwijs

3 De overheadkosten voor het aansturen van de operationele facilitaire processen laten over de jaren een afvlakking van de stijgende trend zien (na een sterke procentuele stijging in 2011 zien we over 2012 een afvlakking van deze trend). Een verdere stijging had in de lijn der verwachting gelegen (toename aantal studenten per m 2 ) door reorganisaties zijn de overheadkosten echter verlaagd. Gemiddeld vloeroppervlakte over de afgelopen jaren Voor de kosten per student is het gemiddelde vloeroppervlak per student een belangrijke variabele. Indien het gemiddeld vloeroppervlak stijgt of daalt dan stijgen of dalen de hieraan gerelateerde kosten naar rato. De afgelopen jaren zien wij, ondanks volatiliteit in de aantallen, een netto stijging in het aantal m 2 bvo per student. De programma s voor ruimtebesparing zijn in voorgaande jaren geïntroduceerd en effectief gebleken. De vrijgekomen vierkante meters kunnen niet altijd worden afgestoten vanwege langlopende huurcontracten of vanwege moeilijk te realiseren marktopname. In combinatie met de afname van het aantal studenten laat dit in de afgelopen jaren voor het gemiddelde vloeroppervlak een stijging zien van 5%. Functie 2012 De kosten per student voor de functie zijn in 2012 met 4% gestegen ten opzichte van Dit is met name terug te vinden in een toename van de kosten voor Voorzien in huisvesting (9%) en belastingen en heffingen (22%). Hierbij kan de inzet van meer nieuwe gebouwen (nieuwbouw- en renovatieprojecten waar bestaande gebouwen worden vervangen door nieuwe panden) als verklarende factor worden genoemd. Aangezien er vaak sprake is van eigendom en gebouwen doorgaans op historische kostprijs worden afgeschreven, is de boekwaarde van een nieuw pand veelal hoger. Hiermee stijgen de OZB-tarieven. Functie Diensten en Middelen 2012 De kosten voor de functie Diensten en middelen stijgen met 16% ten opzichte van Alle onderliggende activiteiten laten een stijging zien. Consumptieve diensten (11%), Risicobeheersing (6%), Schoonmaak (9%), Documentmanagement (41%), Verhuizingen (25%) en Verstrekken van ruimte en middelen (14%). De stijging is op hoofdniveau tegenovergesteld aan bijvoorbeeld de index van kantoren, waar we al jaren dalingen zien op de totale kosten van Diensten en Middelen. Naast onderliggende verklaringen kan mogelijk de volatiliteit in het aantal studenten een rol spelen. De kostenstijgingen voor Verhuizingen en Documentverwerking zijn bovenstaand al genoemd. Functie Facility Management 2012 De overheadkosten van de facilitaire organisatie zijn ten opzichte van 2011 niet verder gestegen. NFC Index ONDERWIJS wordt verkregen door: Deze samen te stellen in samenwerking met onze partners AOS Studley en Fier.fm. Deze te baseren op gegevens van 54 onderwijsinstellingen met een totaal aantal studenten van en een totaal oppervlakte van m 2 bvo. De data van drie typen onderwijsinstellingen regionale/agrarische opleidingscentra (mbo), hogescholen (hbo) en universiteiten (wo) samen te voegen, waardoor een ijkpunt gerealiseerd kan worden voor de rubrieken 1, 2 en 5 van de. Het vaststellen van het gewogen gemiddelde van de mediaanberekening per onderwijssector van de kosten per student van verschillende activiteiten van de (per soort onderwijsinstelling (mbo, hbo en wo)). Niet vergelijken maar benchmarken Het meten van de prestaties van de facilitaire organisaties bij mbo-instellingen kent een jarenlange geschiedenis. Was deze meting voorheen bijna alleen maar gericht op vergelijken, heden ten dage worden de resultaten steeds meer ingezet als startpunt van discussie. Vergelijken Tien jaar geleden was behoefte aan inzicht in trends op facilitair gebied. Een kijkje nemen bij elkaar in de keuken en het verzamelen van de antwoorden op vragen als welke diensten zijn uitbesteed, waarop is het huisvestingsbeleid gericht en hoeveel huismeesters worden ingezet waren belangrijke aandachtsgebieden. Daarnaast werden prestaties van de facilitaire organisatie in kaart gebracht. Kosten en parameters kwamen op tafel en gemiddelden werden berekend. Dit vormde de basis voor de interne verantwoording. Benchmarken In de loop van de jaren zien we dat het onderzoek steeds meer gericht is op het leren van elkaar. Naast een vergelijking van gegevens is benchmarken van toegevoegde waarde bij het verbeteren van de prestaties van de eigen organisatie. Ervaringen van collega s in combinatie met stuurinformatie zorgen ervoor dat professioneler gehandeld kan worden. Huidige economische omstandigheden stimuleren het genereren en toepassen van stuurinformatie. Marcel Verstraaten, manager huisvesting en facilitaire zaken bij ROC de Leijgraaf en voorzitter van de FSR werkgroep benchmark, beaamt dit en voegt daaraan toe dat het juist nu van belang is de kosten van de ondersteuning te kunnen verantwoorden. Zeker zo belangrijk is het om aan te kunnen geven waar nog ruimte voor bezuiniging en/of besparing zit in de ondersteuning, en welke keuzen er gemaakt kunnen worden om deze te incasseren. Nu is een kritische blik vereist, en de resultaten van de benchmark kunnen daarbij helpen. Of de uitgave voor een bepaalde activiteit verantwoord is, is afhankelijk van de keuzen die binnen een organisatie gemaakt worden. Het voegt echter iets toe om deze uitgave te kunnen toetsen aan de uitgave die andere, vergelijkbare organisaties doen voor een zelfde activiteit en over het verschil met elkaar in discussie te gaan. Het hoeft niet te betekenen dat er dan iets gewijzigd moet gaan worden, echter wel dat er daarna meer bewust gekozen gaat worden. ROC de Leijgraaf De laatste jaren zijn de kosten van ROC de Leijgraaf stabiel te noemen. Onder aan de streep weken de kosten in de trend en ten opzichte van het gemiddelde nauwelijks af, echter op onderdelen waren wel fluctuaties te herkennen. Verklaringen voor deze verschillen waren vrij direct aan te wijzen en waren veelal het resultaat van bewuste keuzes. De benchmark resultaten lieten zien dat centraal georganiseerde organisaties met weinig vestigingen, lagere ondersteuningskosten hadden. Dit was aanleiding om intern te onderzoeken welke mogelijkheden er bij de Leijgraaf nog waren om het aantal huurlocaties te reduceren en de functies onder te brengen in eigen panden en/of het totaal aantal vestigingen terug te dringen. Meer dan vroeger zullen nu kritische vragen gesteld worden bij nieuwe initiatieven die een uitbreiding van m 2, en dus ook facilitaire kosten, tot gevolg hebben. Focus op vakmanschap Het mbo werkt, met steun van de Tweede Kamer, aan de invoering van het Actieplan mbo Focus op Vakmanschap Het Actieplan is gericht op verhoging van de kwaliteit van het mbo, vereenvoudiging van het mbo als stelsel en het op orde brengen van besturing en bedrijfsvoering. Het motto daarbij is: de basiskwaliteit op orde en de lat omhoog. Juist dit actieplan stimuleert mbo-organisaties om in het kader van de bedrijfsvoering op orde om nog meer inzicht te genereren en wellicht de stuurgegevens niet per organisatie, maar meer in detail, bijvoorbeeld per vestiging of per cluster in kaart te brengen. Hierdoor is naast een externe ook een interne benchmark mogelijk. Deze resultaten bieden nog meer concrete handvatten voor optimalisatie. Een aantal organisaties heeft deze stap al gemaakt en plukt hier nu de (laaghangende) vruchten van. Is het na vergelijken en benchmarken nu tijd voor focussen? 4 NFC Jaarbericht Onderwijs 2012 NFC Jaarbericht Onderwijs

4 Opbouw NFC Index conform NEN2748 en NEN-EN15221 Bijlage 1: Methode Facility Management (Total support costs) Space & Infrastructure (Real estate support management) Space (accommodation) Building inital performance Facility management genormaliseerd in Nederland In 2001 is facility management uniform gedefinieerd in de Nederlandse norm Daarmee is met de Nederlandse kennis van toen een indeling ontwikkeld om facilitaire activiteiten eenduidig te definiëren en te rubriceren en de daarmee samenhangende kosten te registreren. NFC Index heeft deze indeling tot nog toe aangehouden voor de inrichting van haar database en de berekening van haar indices. Facility management genormaliseerd in Europa Inmiddels is op Europees niveau een set normen voor facility management ontwikkeld die de Nederlandse vervangen. Deze set heet NEN-EN Belangrijk voor vergelijk zijn de delen 4 en 7. Deel 4 definieert gedetailleerd de duiding, scope en samenhang van de facilitaire producten, de zogenaamde productmap die de kern van NEN2748 vervangt. Figuur 5 laat zien dat de Nederlandse indeling (, Diensten en Middelen, ICT, Externe Voorzieningen en Facility Management) vervangen is door een hoofdindeling naar Space & Infrastructure enerzijds en People & Organisation anderzijds. Deel 7 beschrijft hoe de prestaties van facilitaire producten kunnen worden vergeleken op het gebied van kosten, serviceniveau, klanttevredenheid en duurzaamheid. Voor ieder van de in deel 4 geclassificeerde productgroepen wordt voor deze aspecten een set van vragen en antwoorden in vijf niveaus aangereikt. Dat maakt het mogelijk bijvoorbeeld Asset replacement, refurbishment Enhancement initial performance Property administration Portfolio development Maintanance and operation Utilities Outdoors Cleaning Workplace Primary activity specific People & Organisation (Business support management) Health, safety, security, environment Hospitality ICT de mate van duurzaamheid bij een gegeven service- en kostenniveau te vergelijken. Logistics Business support (Management support) Organisation specific Central Functions Figuur 5. Facility Products, schema Europese structuur FM vanaf 2012, gerelateerd aan Nederlandse structuur tot 2012 NFC Index klaar voor Europa Voor een soepele overgang is een transitietabel ontwikkeld die op de website beschikbaar is. Hiermee kunnen productcodes en daarmee kosten worden omgezet van naar EN Over enige tijd zal de onderwijsindex gecollectioneerd en gepubliceerd worden volgens NEN-EN Om alvast kennis te maken met de nieuwe indeling wordt de Index dit jaar niet alleen volgens (figuur 1) getoond, maar ook volgens NEN-EN15221 (Figuur 6) st level EN EUR/student % 1100 Space 936,21 61,8% 1300 Cleaning 111,91 7,4% 1400 Workplace 116,30 7,7% 2100 HSSE 56,91 3,8% 2200 Hospitality 77,51 5,1% 2400 Logistics 141,22 9,3% 9000 Central (horizontal) functions 75,45 5,0% Total ,51 100% Figuur 6. Onderwijsindex per student volgens NEN-EN15221 Sustainability Quality standards and guidelines Risk policy Identity, innovation LEGEND Housing Ch 1 Services & Means Ch 2 ICT Ch 3 External Means Ch 4 FM Ch 5 Not inherent to Benchmark platforms Fier.fm benchmarkt jaarlijks een groot aantal mbo- en hboinstellingen op het gebied van facilitaire kosten, kwaliteit, klanttevredenheid en trends met de als basis. De organisaties MBO Diensten en de Vereniging Hogescholen steunen deze initiatieven. AOS Studley is verantwoordelijk voor het benchmarkonderzoek van de universiteiten en de grootste hogescholen. Gegevensverzameling en validatie De gegevens zijn verzameld en gevalideerd door Fier.fm en AOS Studley en vervolgens gecontroleerd door de NFC Index. Deze heeft vervolgens voor iedere activiteit de mediaan per onderwijssector berekend. Door middel van het toepassen van gewogen gemiddelden is tenslotte de onderwijsindex berekend. Bijlage 2: Deelnemers Albeda College Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten AOC Oost ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten Avans Hogescholen Christelijke Hogeschool Ede Citaverde College Deltion College Drenthe College Edudelta Onderwijsgroep Erasmus Universiteit Rotterdam Fontys Hogescholen Gilde opleidingen Graafschap College Helicon Haagsehogechool Hanzehogeschool Groningen Hogeschool Anrhem en Nijmegen Hogeschool Rotterdam Hogeschool Utrecht Hogeschool van Amsterdam Horizon College Inholland NHL Hogeschool Noorderpoort Politieacademie Radboud universiteit Eenheid van faciliteit De onderwijsindex laat de benchmark zien van Onderwijs Nederland. Een specificatie naar onderwijssectoren kan verschillen laten zien. Dit impliceert dat conclusies met betrekking tot marktconformiteit van het kostenniveau van een specifieke organisatie slechts met de nodige voorzichtigheid kunnen worden getrokken. Specifieke typegerichte vergelijkingen worden gemaakt in de onderzoeken van de NFC-partners, AOS Studley en Fier.fm. De entiteiten mbo, hbo en wo zijn gewogen meegenomen op basis van hun omvang in de totale onderwijsindex. Dit betekent dat geen van de drie onderwijsvormen is oververtegenwoordigd in de Index. Rijksuniversiteit Groningen ROC Alfa College ROC de Leijgraaf ROC Flevoland ROC Midden Nederland ROC Nova College ROC van Amsterdam ROC van Twente ROC West-Brabant Saxion Scalda Stenden Hogeschool Summa College Technische Universiteit Delft Technische Universiteit Eindhoven Universiteit Leiden Universiteit Maastricht Universiteit Twente Universiteit van Amsterdam Universiteit van Tilburg Universiteit Utrecht Vrije Universiteit Wageningen UR Wellantcollege Windesheim Zadkine Zuyd Hogeschool 6 NFC Jaarbericht Onderwijs 2012 NFC Jaarbericht Onderwijs

5 NFC Index Coöperatie u.a. Postbus DC Naarden T: +31 (0) E: I: 8 NFC Jaarbericht Onderwijs 2012

NFC Jaarbericht Kantoren 2013

NFC Jaarbericht Kantoren 2013 VOOR PRESTATIEVERGELIJK NFC Jaarbericht Kantoren 2013 De mediane kosten per werkplek van facilitaire voorzieningen in Nederlandse kantoorgebouwen bedroegen in 2013 h 9.035 exclusief btw 2014 Netherlands

Nadere informatie

Jaarbericht NFC Index

Jaarbericht NFC Index Jaarbericht NFC Index De mediane kosten per werkplek van facilitaire voorzieningen in Nederlandse kantoorgebouwen bedroegen in 2008 10.434 exclusief btw 2009 Netherlands Facility Costs Index Coöperatie

Nadere informatie

Vinden studenten de kwaliteit van onderwijsgebouwen belangrijk? Onderzoek naar het belang van onderwijshuisvesting volgens studenten

Vinden studenten de kwaliteit van onderwijsgebouwen belangrijk? Onderzoek naar het belang van onderwijshuisvesting volgens studenten Vinden studenten de kwaliteit van onderwijsgebouwen belangrijk? Onderzoek naar het belang van onderwijshuisvesting volgens studenten november 2013 Voorwoord VKZ BV financiële vastgoed- en gebiedsmanagers,

Nadere informatie

Sociale Kleefkracht congres 7 november 2014. 12.734 Facilitaire kosten /werkplek /jaar Uit: Facilitaire Kengetallen Gemeenten boekjaar 2013

Sociale Kleefkracht congres 7 november 2014. 12.734 Facilitaire kosten /werkplek /jaar Uit: Facilitaire Kengetallen Gemeenten boekjaar 2013 Focus!! Magazine van Fier.fm over facilitaire activiteiten jaargang 3 nr 2 2014 6e editie!. Digitale versie? Scan hier: Een organisatie waar met mensen voor mensen wordt gewerkt. Klaas van der Valk 12.734

Nadere informatie

job-monitor 2014 Het grootste studententevredenheidsonderzoek van Nederland!

job-monitor 2014 Het grootste studententevredenheidsonderzoek van Nederland! job-monitor 2014 Het grootste studententevredenheidsonderzoek van Nederland! job-monitor 2014 Het grootste studententevredenheidsonderzoek van Nederland! voorwoord Beste lezer, De Jongeren Organisatie

Nadere informatie

Presteren door Vastgoed

Presteren door Vastgoed Presteren door Vastgoed ISBN 978-90-5972-178-4 Uitgeverij Eburon Postbus 2867 2601 CW Delft tel.: 015-2131484 / fax: 015-2146888 info@eburon.nl / www.eburon.nl Omslagontwerp: Studio Hermkens Opmaak binnenwerk:

Nadere informatie

ICT monitor mbo 2013. Vergelijking van ict- organisatie, visie, infrastructuur, applicaties, projecten, personeel en financiën van 24 mbo- scholen

ICT monitor mbo 2013. Vergelijking van ict- organisatie, visie, infrastructuur, applicaties, projecten, personeel en financiën van 24 mbo- scholen ICT monitor mbo 2013 Vergelijking van ict- organisatie, visie, infrastructuur, applicaties, projecten, personeel en financiën van 24 mbo- scholen [Geef tekst op] Inhoud 1. INLEIDING... 5 1.1. Aanleiding...

Nadere informatie

Benchmarkstudie exploitatiekosten bedrijfsverzamelgebouwen (BVG)

Benchmarkstudie exploitatiekosten bedrijfsverzamelgebouwen (BVG) Benchmarkstudie exploitatiekosten bedrijfsverzamelgebouwen (BVG) Dit rapport is een uitgave van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De studie is een initiatief van het Steunpunt Keten

Nadere informatie

DE FINANCIËLE POSITIE VAN HET MBO ONDERZOEK OP BASIS VAN JAARSTUKKEN 2011

DE FINANCIËLE POSITIE VAN HET MBO ONDERZOEK OP BASIS VAN JAARSTUKKEN 2011 DE FINANCIËLE POSITIE VAN HET MBO ONDERZOEK OP BASIS VAN JAARSTUKKEN 2011 Utrecht, december 2012 Voorwoord Naar aanleiding van de financiële problemen bij ROC Amarantis onderwijsgroep heeft de minister

Nadere informatie

DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN FACILITY MANAGEMENT VOOR ZIEKENHUIZEN

DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN FACILITY MANAGEMENT VOOR ZIEKENHUIZEN DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN FACILITY MANAGEMENT VOOR ZIEKENHUIZEN Jet Prevosth, 2011 DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN FACILITY MANAGEMENT VOOR ZIEKENHUIZEN Auteur J.M. (Jet) Prevosth, 0784301 Opleiding Module

Nadere informatie

Spui 21 1012 WX Amsterdam Postbus 19268 1000 GG Amsterdam www.uva.nl. Begroting 2015. Datum 19 december 2014

Spui 21 1012 WX Amsterdam Postbus 19268 1000 GG Amsterdam www.uva.nl. Begroting 2015. Datum 19 december 2014 Spui 21 1012 WX Amsterdam Postbus 19268 1000 GG Amsterdam www.uva.nl Begroting 2015 Datum 19 december 2014 Goedgekeurd door RvT op 19 december 2014 Begroting 2015 1 HOOFDLIJN... 3 1.1 GEWIJZIGDE OMSTANDIGHEDEN...

Nadere informatie

Spui 21 1012 WX Amsterdam Postbus 19268 1000 GG Amsterdam www.uva.nl. Begroting 2015. Datum 1 december 2014

Spui 21 1012 WX Amsterdam Postbus 19268 1000 GG Amsterdam www.uva.nl. Begroting 2015. Datum 1 december 2014 Spui 21 1012 WX Amsterdam Postbus 19268 1000 GG Amsterdam www.uva.nl Begroting 2015 Datum 1 december 2014 Vastgesteld door CvB op 1 december 2014, ter goedkeuring RvT 19 december 2014 Begroting 2015 1

Nadere informatie

Multifunctionele accommodaties. Inzicht in de kosten en opbrengsten van beheer en exploitatie

Multifunctionele accommodaties. Inzicht in de kosten en opbrengsten van beheer en exploitatie Multifunctionele accommodaties Inzicht in de kosten en opbrengsten van beheer en exploitatie N.S.L. (Nicole) Huisman Master Vastgoedkunde Rijksuniversiteit Groningen November 2009 Multifunctionele accommodaties

Nadere informatie

GEBRUIKERSTOETS "Studeren met een handicap 2008"

GEBRUIKERSTOETS Studeren met een handicap 2008 Stichting HOP onderwijs consumenten informatie GEBRUIKERSTOETS "Studeren met een handicap 2008" Studenten met een handicap over de voorlichting, begeleiding en voorzieningen bij hun opleiding en instelling

Nadere informatie

Financiële ontvlechting brandweer regio Fryslân Rapport

Financiële ontvlechting brandweer regio Fryslân Rapport Financiële ontvlechting brandweer regio Fryslân Rapport Deelprojectgroep Financiën november 2012 Contactpersoon Eric Mulder Luzernestraat 23 2153 GM Nieuw-Vennep Tel.: 088-1264400 www.jeconsultancy.nl

Nadere informatie

Regionale kantorenmarkt Midden-Brabant

Regionale kantorenmarkt Midden-Brabant Regionale kantorenmarkt Midden-Brabant Raming van vraag en aanbod Martin van Elp Frank Verwoerd Matthieu Zuidema Concept eindrapport oktober 2014 6 Inhoudsopgave Conclusies op hoofdlijnen 9 1 Inleiding

Nadere informatie

Business case één reclasseringsorganisatie

Business case één reclasseringsorganisatie Business case één reclasseringsorganisatie Eindrapport Den Haag, 10 november 2014 PS/PD/AV/KtW/14P000530B5 Inleiding Voor u ligt de eindrapportage van het onderzoek dat wij in de afgelopen periode in opdracht

Nadere informatie

Documentmanagement in het mbo

Documentmanagement in het mbo Documentmanagement in het mbo Status en Kansen Auteur(s) : Frank Eckelmans Bas Kruiswijk Versienummer : 2.0 (6 maart 2013) Documentmanagement in het mbo versie 2.0 6 maart 2013 2 / 20 Versie Datum Omschrijving

Nadere informatie

Met thema: Big Data van onschatbare waarde voor vastgoed. Sprekende Cijfers. Kantorenmarkten. Vastgoedconsultants en makelaars

Met thema: Big Data van onschatbare waarde voor vastgoed. Sprekende Cijfers. Kantorenmarkten. Vastgoedconsultants en makelaars Met thema: Big Data van onschatbare waarde voor vastgoed Sprekende Cijfers 14 Kantorenmarkten Vastgoedconsultants en makelaars 2 Plaatsnaam Kantorenmarkten 2014 14 Kantorenmarkten Sprekende Cijfers Kantorenmarkten

Nadere informatie

Beroepsonderwijs Limburg 2020

Beroepsonderwijs Limburg 2020 Beroepsonderwijs Limburg 2020 Verwachte leerlingaantallen in het vmbo en mbo in de provincie Limburg Tilburg, maart 2010 Rob Vink Marc Vermeulen Morris Oosterling Marijke von Bergh Martijn Peters m.m.v.

Nadere informatie

AGENDA 2013. Lust of last? Incl. bijeenkomsten. Organisaties kopen binnenkort geen stoelen of inrichtingen meer THREE PEAKS CHALLENGE

AGENDA 2013. Lust of last? Incl. bijeenkomsten. Organisaties kopen binnenkort geen stoelen of inrichtingen meer THREE PEAKS CHALLENGE * Antwoordkaart op pagina 25 ocus! Magazine van Fier.fm over facilitaire activiteiten jaargang 2 nr 1 2013 Digitale versie? Scan hier: 1 2013 Incl. bijeenkomsten AGENDA 2013 DIV benchmark ook in 2013 Beheersing

Nadere informatie

Onderzoek kantorenmarkt 2010. Gemeente Lelystad

Onderzoek kantorenmarkt 2010. Gemeente Lelystad Onderzoek kantorenmarkt 2010 Gemeente Lelystad 21-8-2010 Voorwoord Voor u ligt het Onderzoek kantorenmarkt 2010 van de gemeente Lelystad. Dit onderzoek is in opdracht van en in samenwerking met de gemeente

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Huisvestingsplan 2013 2023. Strategisch kader. Hogeschool van Amsterdam

Huisvestingsplan 2013 2023. Strategisch kader. Hogeschool van Amsterdam Huisvestingsplan 2013 2023 Strategisch kader Hogeschool van Amsterdam 11 11 2013 Opgesteld door: In opdracht van : Facility Services College van Bestuur Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting... 4 2.

Nadere informatie

DRIJVERS ACHTER BEDRIJFSLASTENONTWIKKELING BIJ WONINGCORPORATIES

DRIJVERS ACHTER BEDRIJFSLASTENONTWIKKELING BIJ WONINGCORPORATIES 1 ONDERZOEKSRAPPORTAGE DRIJVERS ACHTER BEDRIJFSLASTENONTWIKKELING BIJ WONINGCORPORATIES In opdracht van Aedes 1 oktober 2013 2 INHOUDSOPGAVE MANAGEMENTSAMENVATTING VOORWOORD 1 DE ONDERZOEKSAANPAK 7 2 KADERS

Nadere informatie

Handboek Risicomanagement

Handboek Risicomanagement Handboek Risicomanagement Versie 3, oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Inleiding... 4 2.1 Achtergrond & ontwikkelingen... 4 2.2 Visie op risicomanagement... 4 2.3 Het begrip risico... 5

Nadere informatie

Exploreren, Innoveren en Excelleren Tien thema s voor het MBO

Exploreren, Innoveren en Excelleren Tien thema s voor het MBO Exploreren, Innoveren en Excelleren Tien thema s voor het MBO 2 Contents Voorwoord 4 Goed bestuur 6 Data analyse 11 Organisatie van onderwijs in een complexe omgeving 14 Beleidsrijke planning & control

Nadere informatie

Onderzoeksrapport CREM

Onderzoeksrapport CREM 2010 Onderzoeksrapport CREM Onderzoeksrapport CREM Titel: Onderzoeksrapport Corporate Real Estate Management Plaats en datum: Groningen, 12 november 2010 Opdrachtgever: Begeleider: Auteurs: Klas: Organisatie:

Nadere informatie

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress slim besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress Uw opdracht is bezuinigen? Wat is SLIM? Binnen de publieke sector, gezondheidszorg en educatie

Nadere informatie

Ik vraag het wel even aan Piet, onze huismeester. Wat kunnen we leren van de geschiedenis van het facility management?

Ik vraag het wel even aan Piet, onze huismeester. Wat kunnen we leren van de geschiedenis van het facility management? Rotterdam School of Management Erasmus University Ik vraag het wel even aan Piet, onze huismeester. Wat kunnen we leren van de geschiedenis van het facility management? Afstudeerscriptie Opleiding MScBA

Nadere informatie