NFC Jaarbericht Onderwijs 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NFC Jaarbericht Onderwijs 2012"

Transcriptie

1 VOOR PRESTATIEVERGELIJK NFC Jaarbericht Onderwijs 2012 De NFC Index voor het Onderwijs 2012 is 173 per m 2 bvo per jaar, inclusief btw, per student per jaar, inclusief btw.

2 Voorwoord NFC Index ONDERWIJS 2012 In december 2013 presenteerden we onze vierde NFC Index ONDERWIJS. NFC Index ONDERWIJS 2012 is n per student per jaar, inclusief btw, voor de facilitaire kosten (, Diensten en Middelen en Facility Management). In 2012 stegen de facilitaire kosten per student met 8% ten opzichte van die in NFC Index ONDERWIJS, 2012 = is N173 per m 2 bvo per jaar, inclusief btw, voor de facilitaire kosten (huisvesting, diensten en middelen en facility management). In 2012 stegen de facilitaire kosten per m 2 bvo met 4% ten opzichte van die in Deze index wordt samengesteld door de medianen van de onderliggende NEN-activiteiten van de sectoren (wo, hbo en mbo) gewogen mee te nemen op basis van de aantallen studenten per sector. Met het samenstellen van de index is een duidelijker beeld ontstaan van het verloop van de kosten die over de verschillende jaren in de onderwijssector als totaal gemaakt worden. De uitkomsten van 2010 en 2011 zijn in dit Jaarbericht meegenomen. Dit maakt het mogelijk de trend over de afgelopen jaren zichtbaar te maken. Bas Stam Coöperatie Manager NFC Index NFC Index ONDERWIJS 2012 is n per student per jaar, inclusief btw, voor de facilitaire kosten (, Diensten en Middelen en Facility Management). In 2012 stegen de facilitaire kosten per student met 8% ten opzichte van die in NFC Index ONDERWIJS 2012 = is n 173 per m 2 bvo per jaar, inclusief btw, voor de facilitaire kosten (, Diensten en Middelen en Facility Management). In 2012 stegen de facilitaire kosten per m 2 bvo met 4% ten opzichte van die in Trend over de afgelopen jaren (vanuit de kosten per student) Sinds 2010 laat de index een stijgende trend zien. Ten opzichte van 2011 neemt de procentuele stijging toe (van 4% in 2011 naar 8% in 2012), wat mede veroorzaakt wordt door een stijging van het aantal vierkante meters per student met 5%. Daarnaast zien wij jaarlijks een toename in de kosten voor en de kosten voor Diensten en Middelen. In de afgelopen jaren is het aantal benodigde m 2 niet in evenwicht met het aantal studenten. De laatste jaren is de netto voorraad aan gebouwen in een minder snel tempo afgebouwd, dan voor de afname van studenten nodig zou zijn. Daarnaast is door een aantal regeringsmaatregelen de instroom van studenten meer volatiel en minder goed in te schatten dan voorheen. De huisvestingskosten laten de laatste jaren een afvlakkende stijging zien, waarbij we binnen deze trend op deelaspecten veel beweging kunnen constateren. Vervangen van oude gebouwen door efficiëntere nieuwbouw en clustering van locaties zorgen voor een verschuiving in de kosten (voorzien in, onderhoud en muteren). is volop in beweging. Index onderwijs per student rubriek 1 Diensten en Middelen rubriek 2 Facility Management rubriek 5 Totaal Onderwijsindex 2010 H 866 H 422 H 64 H Onderwijsindex 2011 H 909 H 423 H 76 H Onderwijsindex 2012 H 948 H 491 H 77 H H 1600 H 1400 H 1200 H 1000 H 800 H 600 H 400 H 200 H 0,00 63% Gewogen mediaan 2010 Gewogen mediaan 2011 Gewogen mediaan 2012 Figuur 1 en 2. Ontwikkeling kosten -functies per student 5% 32% Facility management Diensten en middelen Facility Management Diensten en Middelen Partners: De kosten voor Diensten en Middelen laten de afgelopen jaren een toenemende stijging zien. Deze stijging zien wij met name op het gebied van Consumptieve diensten, Risicobeheersing, Documentmanagement en Verhuizingen. De stijging voor documentverwerking en -beheer kan zowel worden veroorzaakt door het verder centraliseren van het beleid (budgetten lagen voorheen bij de afdelingen of faculteiten zelf) als door de overgang naar digitaliseren (tijdelijke dubbele kosten analoog en digitaal). De kostenstijgingen voor Verhuizingen duiden op aanpassingen van de locaties van de onderwijsinstellingen. Naast deze onderliggende verklaringen kan mogelijk de volatiliteit in het aantal studenten een rol spelen. Figuur 3. Kosten 2012 per student, verdeeld naar -functies WO HBO MBO Totaal gemiddelde omvang onderwijsinstelling (m 2 ) gemiddelde omvang onderwijsinstelling (student) gemiddeld vloeroppervlak per student Figuur 4. Gemiddelde aantallen per onderwijsinstelling (per sector) NFC Jaarbericht Onderwijs

3 De overheadkosten voor het aansturen van de operationele facilitaire processen laten over de jaren een afvlakking van de stijgende trend zien (na een sterke procentuele stijging in 2011 zien we over 2012 een afvlakking van deze trend). Een verdere stijging had in de lijn der verwachting gelegen (toename aantal studenten per m 2 ) door reorganisaties zijn de overheadkosten echter verlaagd. Gemiddeld vloeroppervlakte over de afgelopen jaren Voor de kosten per student is het gemiddelde vloeroppervlak per student een belangrijke variabele. Indien het gemiddeld vloeroppervlak stijgt of daalt dan stijgen of dalen de hieraan gerelateerde kosten naar rato. De afgelopen jaren zien wij, ondanks volatiliteit in de aantallen, een netto stijging in het aantal m 2 bvo per student. De programma s voor ruimtebesparing zijn in voorgaande jaren geïntroduceerd en effectief gebleken. De vrijgekomen vierkante meters kunnen niet altijd worden afgestoten vanwege langlopende huurcontracten of vanwege moeilijk te realiseren marktopname. In combinatie met de afname van het aantal studenten laat dit in de afgelopen jaren voor het gemiddelde vloeroppervlak een stijging zien van 5%. Functie 2012 De kosten per student voor de functie zijn in 2012 met 4% gestegen ten opzichte van Dit is met name terug te vinden in een toename van de kosten voor Voorzien in huisvesting (9%) en belastingen en heffingen (22%). Hierbij kan de inzet van meer nieuwe gebouwen (nieuwbouw- en renovatieprojecten waar bestaande gebouwen worden vervangen door nieuwe panden) als verklarende factor worden genoemd. Aangezien er vaak sprake is van eigendom en gebouwen doorgaans op historische kostprijs worden afgeschreven, is de boekwaarde van een nieuw pand veelal hoger. Hiermee stijgen de OZB-tarieven. Functie Diensten en Middelen 2012 De kosten voor de functie Diensten en middelen stijgen met 16% ten opzichte van Alle onderliggende activiteiten laten een stijging zien. Consumptieve diensten (11%), Risicobeheersing (6%), Schoonmaak (9%), Documentmanagement (41%), Verhuizingen (25%) en Verstrekken van ruimte en middelen (14%). De stijging is op hoofdniveau tegenovergesteld aan bijvoorbeeld de index van kantoren, waar we al jaren dalingen zien op de totale kosten van Diensten en Middelen. Naast onderliggende verklaringen kan mogelijk de volatiliteit in het aantal studenten een rol spelen. De kostenstijgingen voor Verhuizingen en Documentverwerking zijn bovenstaand al genoemd. Functie Facility Management 2012 De overheadkosten van de facilitaire organisatie zijn ten opzichte van 2011 niet verder gestegen. NFC Index ONDERWIJS wordt verkregen door: Deze samen te stellen in samenwerking met onze partners AOS Studley en Fier.fm. Deze te baseren op gegevens van 54 onderwijsinstellingen met een totaal aantal studenten van en een totaal oppervlakte van m 2 bvo. De data van drie typen onderwijsinstellingen regionale/agrarische opleidingscentra (mbo), hogescholen (hbo) en universiteiten (wo) samen te voegen, waardoor een ijkpunt gerealiseerd kan worden voor de rubrieken 1, 2 en 5 van de. Het vaststellen van het gewogen gemiddelde van de mediaanberekening per onderwijssector van de kosten per student van verschillende activiteiten van de (per soort onderwijsinstelling (mbo, hbo en wo)). Niet vergelijken maar benchmarken Het meten van de prestaties van de facilitaire organisaties bij mbo-instellingen kent een jarenlange geschiedenis. Was deze meting voorheen bijna alleen maar gericht op vergelijken, heden ten dage worden de resultaten steeds meer ingezet als startpunt van discussie. Vergelijken Tien jaar geleden was behoefte aan inzicht in trends op facilitair gebied. Een kijkje nemen bij elkaar in de keuken en het verzamelen van de antwoorden op vragen als welke diensten zijn uitbesteed, waarop is het huisvestingsbeleid gericht en hoeveel huismeesters worden ingezet waren belangrijke aandachtsgebieden. Daarnaast werden prestaties van de facilitaire organisatie in kaart gebracht. Kosten en parameters kwamen op tafel en gemiddelden werden berekend. Dit vormde de basis voor de interne verantwoording. Benchmarken In de loop van de jaren zien we dat het onderzoek steeds meer gericht is op het leren van elkaar. Naast een vergelijking van gegevens is benchmarken van toegevoegde waarde bij het verbeteren van de prestaties van de eigen organisatie. Ervaringen van collega s in combinatie met stuurinformatie zorgen ervoor dat professioneler gehandeld kan worden. Huidige economische omstandigheden stimuleren het genereren en toepassen van stuurinformatie. Marcel Verstraaten, manager huisvesting en facilitaire zaken bij ROC de Leijgraaf en voorzitter van de FSR werkgroep benchmark, beaamt dit en voegt daaraan toe dat het juist nu van belang is de kosten van de ondersteuning te kunnen verantwoorden. Zeker zo belangrijk is het om aan te kunnen geven waar nog ruimte voor bezuiniging en/of besparing zit in de ondersteuning, en welke keuzen er gemaakt kunnen worden om deze te incasseren. Nu is een kritische blik vereist, en de resultaten van de benchmark kunnen daarbij helpen. Of de uitgave voor een bepaalde activiteit verantwoord is, is afhankelijk van de keuzen die binnen een organisatie gemaakt worden. Het voegt echter iets toe om deze uitgave te kunnen toetsen aan de uitgave die andere, vergelijkbare organisaties doen voor een zelfde activiteit en over het verschil met elkaar in discussie te gaan. Het hoeft niet te betekenen dat er dan iets gewijzigd moet gaan worden, echter wel dat er daarna meer bewust gekozen gaat worden. ROC de Leijgraaf De laatste jaren zijn de kosten van ROC de Leijgraaf stabiel te noemen. Onder aan de streep weken de kosten in de trend en ten opzichte van het gemiddelde nauwelijks af, echter op onderdelen waren wel fluctuaties te herkennen. Verklaringen voor deze verschillen waren vrij direct aan te wijzen en waren veelal het resultaat van bewuste keuzes. De benchmark resultaten lieten zien dat centraal georganiseerde organisaties met weinig vestigingen, lagere ondersteuningskosten hadden. Dit was aanleiding om intern te onderzoeken welke mogelijkheden er bij de Leijgraaf nog waren om het aantal huurlocaties te reduceren en de functies onder te brengen in eigen panden en/of het totaal aantal vestigingen terug te dringen. Meer dan vroeger zullen nu kritische vragen gesteld worden bij nieuwe initiatieven die een uitbreiding van m 2, en dus ook facilitaire kosten, tot gevolg hebben. Focus op vakmanschap Het mbo werkt, met steun van de Tweede Kamer, aan de invoering van het Actieplan mbo Focus op Vakmanschap Het Actieplan is gericht op verhoging van de kwaliteit van het mbo, vereenvoudiging van het mbo als stelsel en het op orde brengen van besturing en bedrijfsvoering. Het motto daarbij is: de basiskwaliteit op orde en de lat omhoog. Juist dit actieplan stimuleert mbo-organisaties om in het kader van de bedrijfsvoering op orde om nog meer inzicht te genereren en wellicht de stuurgegevens niet per organisatie, maar meer in detail, bijvoorbeeld per vestiging of per cluster in kaart te brengen. Hierdoor is naast een externe ook een interne benchmark mogelijk. Deze resultaten bieden nog meer concrete handvatten voor optimalisatie. Een aantal organisaties heeft deze stap al gemaakt en plukt hier nu de (laaghangende) vruchten van. Is het na vergelijken en benchmarken nu tijd voor focussen? 4 NFC Jaarbericht Onderwijs 2012 NFC Jaarbericht Onderwijs

4 Opbouw NFC Index conform NEN2748 en NEN-EN15221 Bijlage 1: Methode Facility Management (Total support costs) Space & Infrastructure (Real estate support management) Space (accommodation) Building inital performance Facility management genormaliseerd in Nederland In 2001 is facility management uniform gedefinieerd in de Nederlandse norm Daarmee is met de Nederlandse kennis van toen een indeling ontwikkeld om facilitaire activiteiten eenduidig te definiëren en te rubriceren en de daarmee samenhangende kosten te registreren. NFC Index heeft deze indeling tot nog toe aangehouden voor de inrichting van haar database en de berekening van haar indices. Facility management genormaliseerd in Europa Inmiddels is op Europees niveau een set normen voor facility management ontwikkeld die de Nederlandse vervangen. Deze set heet NEN-EN Belangrijk voor vergelijk zijn de delen 4 en 7. Deel 4 definieert gedetailleerd de duiding, scope en samenhang van de facilitaire producten, de zogenaamde productmap die de kern van NEN2748 vervangt. Figuur 5 laat zien dat de Nederlandse indeling (, Diensten en Middelen, ICT, Externe Voorzieningen en Facility Management) vervangen is door een hoofdindeling naar Space & Infrastructure enerzijds en People & Organisation anderzijds. Deel 7 beschrijft hoe de prestaties van facilitaire producten kunnen worden vergeleken op het gebied van kosten, serviceniveau, klanttevredenheid en duurzaamheid. Voor ieder van de in deel 4 geclassificeerde productgroepen wordt voor deze aspecten een set van vragen en antwoorden in vijf niveaus aangereikt. Dat maakt het mogelijk bijvoorbeeld Asset replacement, refurbishment Enhancement initial performance Property administration Portfolio development Maintanance and operation Utilities Outdoors Cleaning Workplace Primary activity specific People & Organisation (Business support management) Health, safety, security, environment Hospitality ICT de mate van duurzaamheid bij een gegeven service- en kostenniveau te vergelijken. Logistics Business support (Management support) Organisation specific Central Functions Figuur 5. Facility Products, schema Europese structuur FM vanaf 2012, gerelateerd aan Nederlandse structuur tot 2012 NFC Index klaar voor Europa Voor een soepele overgang is een transitietabel ontwikkeld die op de website beschikbaar is. Hiermee kunnen productcodes en daarmee kosten worden omgezet van naar EN Over enige tijd zal de onderwijsindex gecollectioneerd en gepubliceerd worden volgens NEN-EN Om alvast kennis te maken met de nieuwe indeling wordt de Index dit jaar niet alleen volgens (figuur 1) getoond, maar ook volgens NEN-EN15221 (Figuur 6) st level EN EUR/student % 1100 Space 936,21 61,8% 1300 Cleaning 111,91 7,4% 1400 Workplace 116,30 7,7% 2100 HSSE 56,91 3,8% 2200 Hospitality 77,51 5,1% 2400 Logistics 141,22 9,3% 9000 Central (horizontal) functions 75,45 5,0% Total ,51 100% Figuur 6. Onderwijsindex per student volgens NEN-EN15221 Sustainability Quality standards and guidelines Risk policy Identity, innovation LEGEND Housing Ch 1 Services & Means Ch 2 ICT Ch 3 External Means Ch 4 FM Ch 5 Not inherent to Benchmark platforms Fier.fm benchmarkt jaarlijks een groot aantal mbo- en hboinstellingen op het gebied van facilitaire kosten, kwaliteit, klanttevredenheid en trends met de als basis. De organisaties MBO Diensten en de Vereniging Hogescholen steunen deze initiatieven. AOS Studley is verantwoordelijk voor het benchmarkonderzoek van de universiteiten en de grootste hogescholen. Gegevensverzameling en validatie De gegevens zijn verzameld en gevalideerd door Fier.fm en AOS Studley en vervolgens gecontroleerd door de NFC Index. Deze heeft vervolgens voor iedere activiteit de mediaan per onderwijssector berekend. Door middel van het toepassen van gewogen gemiddelden is tenslotte de onderwijsindex berekend. Bijlage 2: Deelnemers Albeda College Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten AOC Oost ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten Avans Hogescholen Christelijke Hogeschool Ede Citaverde College Deltion College Drenthe College Edudelta Onderwijsgroep Erasmus Universiteit Rotterdam Fontys Hogescholen Gilde opleidingen Graafschap College Helicon Haagsehogechool Hanzehogeschool Groningen Hogeschool Anrhem en Nijmegen Hogeschool Rotterdam Hogeschool Utrecht Hogeschool van Amsterdam Horizon College Inholland NHL Hogeschool Noorderpoort Politieacademie Radboud universiteit Eenheid van faciliteit De onderwijsindex laat de benchmark zien van Onderwijs Nederland. Een specificatie naar onderwijssectoren kan verschillen laten zien. Dit impliceert dat conclusies met betrekking tot marktconformiteit van het kostenniveau van een specifieke organisatie slechts met de nodige voorzichtigheid kunnen worden getrokken. Specifieke typegerichte vergelijkingen worden gemaakt in de onderzoeken van de NFC-partners, AOS Studley en Fier.fm. De entiteiten mbo, hbo en wo zijn gewogen meegenomen op basis van hun omvang in de totale onderwijsindex. Dit betekent dat geen van de drie onderwijsvormen is oververtegenwoordigd in de Index. Rijksuniversiteit Groningen ROC Alfa College ROC de Leijgraaf ROC Flevoland ROC Midden Nederland ROC Nova College ROC van Amsterdam ROC van Twente ROC West-Brabant Saxion Scalda Stenden Hogeschool Summa College Technische Universiteit Delft Technische Universiteit Eindhoven Universiteit Leiden Universiteit Maastricht Universiteit Twente Universiteit van Amsterdam Universiteit van Tilburg Universiteit Utrecht Vrije Universiteit Wageningen UR Wellantcollege Windesheim Zadkine Zuyd Hogeschool 6 NFC Jaarbericht Onderwijs 2012 NFC Jaarbericht Onderwijs

5 NFC Index Coöperatie u.a. Postbus DC Naarden T: +31 (0) E: I: 8 NFC Jaarbericht Onderwijs 2012

NFC Jaarbericht Onderwijs 2011

NFC Jaarbericht Onderwijs 2011 NFC Jaarbericht Onderwijs 2011 De NFC Index voor het Onderwijs 2011 is 169 per m 2 bvo per jaar, inclusief btw. Voorwoord NFC Index ONDERWIJS 2011 In september 2012 presenteerden we onze derde NFC Index

Nadere informatie

NFC Jaarbericht Onderwijs 2013

NFC Jaarbericht Onderwijs 2013 VOOR PRESTATIEVERGELIJK NFC Jaarbericht Onderwijs 2013 De NFC Index voor het Onderwijs 2013 is 1. 556 per student per jaar, inclusief btw, 179 per m 2 bvo per jaar, inclusief btw. NFC Index ONDERWIJS,

Nadere informatie

Hoe scoren onderwijsinstellingen op Twitter?

Hoe scoren onderwijsinstellingen op Twitter? Hoe scoren onderwijsinstellingen op Twitter? Onderzoek naar het Twittergebruik door -, - en -instellingen Gemeten door Coosto over het studiejaar 2014/2015 Daphne Nonahal 1. Een stand van zaken In dit

Nadere informatie

Hoe scoren onderwijsinstellingen op Twitter?

Hoe scoren onderwijsinstellingen op Twitter? Hoe scoren onderwijsinstellingen op Twitter? Onderzoek naar het Twittergebruik door -, - en -instellingen Gemeten door Coosto over het studiejaar 2014/2015 Daphne Nonahal 1. Een stand van zaken In dit

Nadere informatie

Hoe scoren onderwijsinstellingen op social? Onderzoek naar het gebruik van Twitter onder MBO-, HBO- en WO-instellingen.

Hoe scoren onderwijsinstellingen op social? Onderzoek naar het gebruik van Twitter onder MBO-, HBO- en WO-instellingen. Hoe scoren onderwijsinstellingen op social? Onderzoek naar het gebruik van Twitter onder -, - en -instellingen. Over Coosto Coosto levert oplossingen voor social media monitoring en webcare. Je krijgt

Nadere informatie

ROC Albeda College ten opzichte van sectorgemiddelden

ROC Albeda College ten opzichte van sectorgemiddelden ROC Albeda College ten opzichte van sectorgemiddelden Jaarresultaat jonger dan 2 jaar pag. 7 Jaarresultaat 2 jaar en ouder pag. 8 Jaarresultaat niveau ** pag. 1 Landstede ten opzichte van sectorgemiddelden

Nadere informatie

CMHF is een van die Centrales en deze vertegenwoordigt de FvOv-verenigingen in het IGO.

CMHF is een van die Centrales en deze vertegenwoordigt de FvOv-verenigingen in het IGO. . IGO Regio-indeling In het MBO en HBO wordt het overleg gevoerd door collega s van de UNIENFTO, ook FvOv/CMHF. Het overleg over zaken die voortvloeien uit de CAO-MBO of de CAO-HBO op instellingsniveau

Nadere informatie

Overzicht aangesloten instellingen

Overzicht aangesloten instellingen Overzicht aangesloten instellingen - A - Academisch Medisch Centrum (AMC) Academisch Ziekenhuis Maastricht Amarantis Onderwijsgroep Amphia Ziekenhuis Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten ArtEZ Astronomische

Nadere informatie

ROC Albeda College ten opzichte van de sector

ROC Albeda College ten opzichte van de sector ROC Albeda College ten opzichte van de sector naar leeftijdscategorie ROC Landstede ten opzichte van de sector naar leeftijdscategorie AOC Oost ten opzichte van de sector naar leeftijdscategorie AOC Terra

Nadere informatie

ROC Alfa College ten opzichte van sectorgemiddelden

ROC Alfa College ten opzichte van sectorgemiddelden ROC Alfa College ten opzichte van sectorgemiddelden Succes eerstejaars pag. 1 SG De Rooi Pannen ten opzichte van sectorgemiddelden Succes eerstejaars pag. 1 ROC Noorderpoortcollege ten opzichte van sectorgemiddelden

Nadere informatie

Mijn resultaat medewerkerstevredenheid ten opzichte van sectorgemiddelden

Mijn resultaat medewerkerstevredenheid ten opzichte van sectorgemiddelden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nadere informatie

NFC Jaarbericht Kantoren 2012

NFC Jaarbericht Kantoren 2012 voor prestatievergelijk NFC Jaarbericht Kantoren 2012 De mediane kosten per werkplek van facilitaire voorzieningen in Nederlandse kantoorgebouwen bedroegen in 2012 h 9.537 exclusief btw 2013 Netherlands

Nadere informatie

Overzicht opleidingen

Overzicht opleidingen Overzicht opleidingen Stand van zaken oktober 2013 Opleiding Onderwijsinstelling Deeltijd Voltijd Duur Kosten Overig Leegstand Post-MA NRP Academie (transformatie) NRP, ism TU Delft, Nyenrode en Hogeschool

Nadere informatie

Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid

Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid www.qompas.nl Januari 2015 Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid 1 Oordeel studenten/scholieren over Qompas en tevredenheid met betrekking tot

Nadere informatie

Herbestemming in het onderwijs

Herbestemming in het onderwijs Herbestemming in het onderwijs Overzicht opleidingen e s- f een sch 'Logo omgeving derden' op witte achtergrond 'Logo omgeving derden' op gekleurde of fotografisch achtergrond r oed alleen Uitzondering;

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs 2010 1 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs 2010 Ten opzichte van 2009 is de instroom stabiel: -0,3 procent

Nadere informatie

Benchmark Axisopleidingen

Benchmark Axisopleidingen Benchmark Axisopleidingen In opdracht van: Platform Bèta Techniek In samenwerking met Ministerie van OCW HBO-raad Project: 2008.104 Datum: Utrecht, 22 december 2008 Auteurs: Guido Ongena, MSc. drs. Rob

Nadere informatie

Nieuws uit t decanaat 6 oktober 2017

Nieuws uit t decanaat 6 oktober 2017 Nieuws uit t decanaat 6 oktober 2017 havo/vwo bestemd voor havo/vwo bovenbouw Nieuws uit t decanaat is het mededelingenblad vanuit het decanaat havo/vwo van het Vechtdal College in Hardenberg. Het verschijnt

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs. februari 2010

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs. februari 2010 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs februari 2010 1 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs Inleiding Deze factsheet geeft informatie over het

Nadere informatie

Rapportage Enquête StudieKeuze 2015

Rapportage Enquête StudieKeuze 2015 Rapportage Enquête StudieKeuze 2015 www.qompas.nl Februari 2016 Surrounded by Talent Inleiding In deze rapportage laten we de resultaten zien van een enquête onder eerstejaars studenten welke met de Qompas

Nadere informatie

Aantal ingeschreven studenten per universiteit naar onderwijstaal, studiejaar

Aantal ingeschreven studenten per universiteit naar onderwijstaal, studiejaar Aantal per universiteit naar onderwijstaal, studiejaar 2015-2016 Bron: VSNU 1. Per instelling bachelor, studiejaar 2015-2016 +ENG Erasmus Universiteit Rotterdam 27,27% 3658 54,55% 7184 18,18% 3184 14026

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs. februari 2009

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs. februari 2009 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs februari 2009 1 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs Inleiding Deze factsheet geeft informatie over het

Nadere informatie

Eindrapport Stimulering beveiliging

Eindrapport Stimulering beveiliging indi-2009-12-024 Eindrapport Stimulering beveiliging Project : SURFworks Projectjaar : 2009 Projectmanager : Maurice van den Akker Auteur(s) : Maurice van den Akker Opleverdatum : december 2009 Versie

Nadere informatie

NFC Jaarbericht Kantoren 2014

NFC Jaarbericht Kantoren 2014 VOOR PRESTATIEVERGELIJK NFC Jaarbericht Kantoren 2014 De mediane kosten per werkplek van facilitaire voorzieningen in Nederlandse kantoorgebouwen bedroegen in 2014 h 8.786 exclusief btw. 2015 Netherlands

Nadere informatie

Overzicht fixusopleidingen met selectie studiejaar Hogescholen. d.d. 1 december 2017

Overzicht fixusopleidingen met selectie studiejaar Hogescholen. d.d. 1 december 2017 Overzicht fixusopleidingen met selectie studiejaar 2018-2019 Hogescholen 34397 2018 B Biologie en Medisch Laboratoriumonderz Avans Hogeschool voltijd 210 3 34397 2018 B Biologie en Medisch Laboratoriumonderz

Nadere informatie

Overzicht fixusopleidingen met selectie

Overzicht fixusopleidingen met selectie Overzicht fixusopleidingen met selectie 34951 2017 HKU B Kunst en Economie voltijd 275 1 34585 2017 Windesheim B Psychomotor Therapie & Bewegingsagogie voltijd 105 3 34686 2017 Windesheim B Journalistiek

Nadere informatie

Overzicht fixusopleidingen met selectie. Hogescholen. d.d. 3 oktober 2016

Overzicht fixusopleidingen met selectie. Hogescholen. d.d. 3 oktober 2016 Overzicht fixusopleidingen met selectie Hogescholen 34951 2017 HKU B Kunst en Economie voltijd 275 1 34585 2017 Windesheim B Psychomotor Therapie & Bewegingsagogie voltijd 105 3 34686 2017 Windesheim B

Nadere informatie

Overzicht fixusopleidingen met selectie

Overzicht fixusopleidingen met selectie Overzicht fixusopleidingen met selectie Kunst en Economie HKU voltijd 275 1 Psychomotor Therapie & Bewegingsagogie Windesheim voltijd 105 3 Journalistiek Windesheim voltijd 225 3 Advanced Business Creation

Nadere informatie

NFC Jaarbericht Kantoren 2011

NFC Jaarbericht Kantoren 2011 voor prestatie vergelijk NFC Jaarbericht Kantoren 2011 De mediane kosten per werkplek van facilitaire voorzieningen in Nederlandse kantoorgebouwen bedroegen in 2011 h 9.689 exclusief btw 2012 Netherlands

Nadere informatie

Factsheet. Instroom hbo toegenomen, lichte groei aantal inschrijvingen en aantal gediplomeerden neemt gestaag toe.

Factsheet. Instroom hbo toegenomen, lichte groei aantal inschrijvingen en aantal gediplomeerden neemt gestaag toe. 30 januari 2017 Feiten & Cijfers Instroom hbo toegenomen, lichte groei aantal inschrijvingen en aantal gediplomeerden neemt gestaag toe. Het aantal beginnende studenten in het hbo is in 2016-17 gegroeid

Nadere informatie

Jaarlijkse urenomvang van het beweeg- en sportaanbod per mbo-instelling

Jaarlijkse urenomvang van het beweeg- en sportaanbod per mbo-instelling Jaarlijkse urenomvang van het beweeg- en sportaanbod per mbo-instelling Bijlagenboek Paul Duijvestijn Manja Abraham Jaarlijkse urenomvang van het beweeg- en sportaanbod per mbo-instelling Bijlagenboek

Nadere informatie

Infrastructuur landsdeel Noordvleugel. 5 hogescholen met bètatechniek 3 universiteiten Jet-Net: 31 scholen en 15

Infrastructuur landsdeel Noordvleugel. 5 hogescholen met bètatechniek 3 universiteiten Jet-Net: 31 scholen en 15 Facts & Figures 2 Deel II LANDSDEEL NOORDvleugel In het Techniekpact Noordvleugel hebben de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht hun bestaande techniek-, human capital- en economische agenda

Nadere informatie

Overzicht fixusopleidingen met selectie. Hogescholen. d.d. 17 november Opleidingscode Studiejaar Opleidingsomschrijving Instelling

Overzicht fixusopleidingen met selectie. Hogescholen. d.d. 17 november Opleidingscode Studiejaar Opleidingsomschrijving Instelling Overzicht fixusopleidingen met selectie Hogescholen Studiejaar Opleidingsomschrijving Instelling Opleidingsvorm Capaciteit 30016 2017 B Advanced Business Creation Avans Hogeschool voltijd 160 3 34397 2017

Nadere informatie

Vierde benchmark middelbaar beroepsonderwijs. Financiële prestaties MBO-instellingen voor het vierde achtereenvolgende jaar gebenchmarkt

Vierde benchmark middelbaar beroepsonderwijs. Financiële prestaties MBO-instellingen voor het vierde achtereenvolgende jaar gebenchmarkt Vierde benchmark middelbaar beroepsonderwijs Financiële prestaties MBO-instellingen voor het vierde achtereenvolgende jaar gebenchmarkt Vierde benchmark middelbaar beroepsonderwijs Financiële prestaties

Nadere informatie

Omgaan met krimp in het mbo

Omgaan met krimp in het mbo Omgaan met krimp in het mbo Thema-onderzoek Hoe anticiperen mbo-instellingen op dalende studentenaantallen? Muriel Cluitmans & Ghislaine Schmidt 2016 Inhoud 1. Aanleiding en definitie krimp 2. Stelling

Nadere informatie

DUTCH INNOVATION FACTORY

DUTCH INNOVATION FACTORY DUTCH INNOVATION FACTORY WAAROM DIF? (Door-)startende IT-bedrijven hebben voorkeur voor industriëel erfgoed Relatie HBO Bedrijfsleven versterken / Verankeren HBO in Zoetermeer Behoefte aan Ontmoeten Aantrekkelijker

Nadere informatie

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Avans Hogeschool Postbus 732 5201 AS DEN BOSCH Azusa Theologische Hogeschool De Boelelaan 1105 1081

Nadere informatie

Bezoldigingscode. Bestuurders Hogescholen. Maart 2013

Bezoldigingscode. Bestuurders Hogescholen. Maart 2013 Maart 2013 Bezoldigingscode Bestuurders Hogescholen 2013 Hay Group. All rights reserved. Registered in The Netherlands: Hay Group bv Chamber of Commerce Utrecht: 30096468 Arnhemse Bovenweg 140, 3708 AH,

Nadere informatie

Infrastructuur landsdeel Noord. 4 Centres of expertise (penvoerders)

Infrastructuur landsdeel Noord. 4 Centres of expertise (penvoerders) LANDSDEEL NOORD Het landsdeel Noord, bestaande uit de provincies Groningen, Friesland en Drenthe, heeft het Techniekpact regionaal vertaald in de Techniekagenda Noord Nederland. In de noordelijke provincies

Nadere informatie

Tweede studies Doorrekening maximering instellingscollegegelden

Tweede studies Doorrekening maximering instellingscollegegelden Tweede studies Doorrekening maximering instellingscollegegelden Onderzoek in opdracht van het Ministerie van OCW Bas Kurver Danny Brukx Anja van den Broek ResearchNed maart 2017 2017 ResearchNed Nijmegen

Nadere informatie

Congres Vastgoedbeheer door regio s

Congres Vastgoedbeheer door regio s Congres Vastgoedbeheer door regio s Benchmarking van vastgoed en facilities September 2017 Onbegonnen werk bij de veiligheidsregio s? Facility Management Consultancy De Colliers Real Estate & Facility

Nadere informatie

ONDERZOEKSBERICHT. Mbo-studenten in Kenteq-kwalificaties (globale analyse)

ONDERZOEKSBERICHT. Mbo-studenten in Kenteq-kwalificaties (globale analyse) Mbo-studenten in Kenteq-kwalificaties 26-214 (globale analyse) Hoeveel mbo-studenten staan er dit schooljaar ingeschreven in Kenteqkwalificaties? En hoe ontwikkelt het aantal mbo-deelnemers zich sinds

Nadere informatie

DOELMATIGHEIDS-ATLAS. Doelmatig opleiden in de Motorvoertuigen- en Tweewielerbranche 2015

DOELMATIGHEIDS-ATLAS. Doelmatig opleiden in de Motorvoertuigen- en Tweewielerbranche 2015 DOELMATIGHEIDS-ATLAS Doelmatig opleiden in de Motorvoertuigen- en Tweewielerbranche 5 WAT IS DOELMATIG OPLEIDEN? Doelmatig opleiden maakt onderdeel uit van het zo effectief en efficiënt mogelijk bereiken

Nadere informatie

Folkert Buiter 2 oktober 2015

Folkert Buiter 2 oktober 2015 1 Nuchter kijken naar feiten en trends van aardbevingen in Groningen. Een versneld stijgende lijn van het aantal en de kracht van aardbevingen in Groningen. Hoe je ook naar de feitelijke metingen van de

Nadere informatie

Instroom onderwijs 2011 Oost-Nederland, MBO en HBO

Instroom onderwijs 2011 Oost-Nederland, MBO en HBO onderwijs 211 Oost-Nederland, MBO en HBO Inhoudsopgave Inleiding 3 Korte cijfermatige analyse van de inventarisatie 4 MBO BOL en BBL niveau 1 t/m 4 5 MBO V&V en Welzijn niveau 3 en 4 6 MBO BOL niveau 1

Nadere informatie

NFC Jaarbericht Kantoren 2013

NFC Jaarbericht Kantoren 2013 VOOR PRESTATIEVERGELIJK NFC Jaarbericht Kantoren 2013 De mediane kosten per werkplek van facilitaire voorzieningen in Nederlandse kantoorgebouwen bedroegen in 2013 h 9.035 exclusief btw 2014 Netherlands

Nadere informatie

Sector Handel en ondernemerschap

Sector Handel en ondernemerschap Sector Handel en ondernemerschap Doelmatigheidsrapportage maart 2013 Sector Handel en ondernemerschap Leeswijzer Inleiding Feiten en cijfers, gelegitimeerd door onderwijs en bedrijfsleven, zijn essentieel

Nadere informatie

céáíéå=éå=åáàñéêë= HBO-Monitor 2012: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2013

céáíéå=éå=åáàñéêë= HBO-Monitor 2012: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2013 céáíéå=éå=åáàñéêë= HBO-Monitor 2012: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2013 céáíéå=éå=åáàñéêë 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2014: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. April 2015

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2014: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. April 2015 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2014: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo April 2015 Feiten en cijfers 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

INTERSECTORALE MOBILITEIT IN HET HOGER ONDERWIJS ROB GRÜNDEMANN (HOGESCHOOL UTRECHT)

INTERSECTORALE MOBILITEIT IN HET HOGER ONDERWIJS ROB GRÜNDEMANN (HOGESCHOOL UTRECHT) INTERSECTORALE MOBILITEIT IN HET HOGER ONDERWIJS ROB GRÜNDEMANN (HOGESCHOOL UTRECHT) 1. Opzet van het onderzoek 2. Resultaten en conclusies 3. Discussie Vraagstelling 1. Welke omvang heeft intersectorale

Nadere informatie

ONDERZOEKSBERICHT. Mbo-studenten in Kenteq-kwalificaties 2005-2012 (globale analyse)

ONDERZOEKSBERICHT. Mbo-studenten in Kenteq-kwalificaties 2005-2012 (globale analyse) Mbo-studenten in Kenteq-kwalificaties 25-212 (globale analyse) Hoeveel mbo-studenten staan er dit schooljaar ingeschreven in Kenteqkwalificaties? En hoe ontwikkelt het aantal mbo-deelnemers zich sinds

Nadere informatie

IMPRESSIE ICT BENCHMARK GEMEENTEN 2011

IMPRESSIE ICT BENCHMARK GEMEENTEN 2011 IMPRESSIE ICT BENCHMARK GEMEENTEN 2011 Sparrenheuvel, 3708 JE Zeist (030) 2 270 500 offertebureau@mxi.nl www.mxi.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Zevende ronde ICT Benchmark Gemeenten 2011 3 1.2 Waarom

Nadere informatie

Highlights Nationale Studenten Enquête 2015

Highlights Nationale Studenten Enquête 2015 Highlights Nationale Studenten Enquête 2015 De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een grootschalig landelijk onderzoek waarin jaarlijks alle Bachelor en Master studenten in het hoger onderwijs gevraagd

Nadere informatie

Instroom onderwijs 2012-2013 Oost-Nederland, mbo en hbo

Instroom onderwijs 2012-2013 Oost-Nederland, mbo en hbo Instroom onderwijs 212-213 Oost-Nederland, mbo en hbo Inhoudsopgave Inleiding 3 Korte cijfermatige analyse van de inventarisatie 4 Mbo BOL en BBL niveau 1 t/m 4 5 Mbo V&V en Welzijn niveau 3 en 4 6 Mbo

Nadere informatie

tot meer vraag naar EVC? Inventarisatie onder EVC-aanbieders

tot meer vraag naar EVC? Inventarisatie onder EVC-aanbieders Leidt de economische recessie tot meer vraag naar EVC? Inventarisatie onder EVC-aanbieders Inleiding Onder EVC-aanbieders is door het Kenniscentrum EVC een korte enquête uitgezet met als doel te inventariseren

Nadere informatie

Verantwoording Beschrijvingen van Examentaken en Scan Examentaken

Verantwoording Beschrijvingen van Examentaken en Scan Examentaken Verantwoording Beschrijvingen van Examentaken en Scan Examentaken 1 Wat is het doel van het opstellen van BET s en SET? De waarde van een mbo-diploma moet onbetwist zijn. Het vertrouwen van de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Vinden studenten de kwaliteit van onderwijsgebouwen belangrijk? Onderzoek naar het belang van onderwijshuisvesting volgens studenten

Vinden studenten de kwaliteit van onderwijsgebouwen belangrijk? Onderzoek naar het belang van onderwijshuisvesting volgens studenten Vinden studenten de kwaliteit van onderwijsgebouwen belangrijk? Onderzoek naar het belang van onderwijshuisvesting volgens studenten oktober 2013 Voorwoord VKZ BV - financiële vastgoed- en gebiedsmanagers,

Nadere informatie

Vinden studenten de kwaliteit van onderwijsgebouwen belangrijk? Onderzoek naar het belang van onderwijshuisvesting volgens studenten

Vinden studenten de kwaliteit van onderwijsgebouwen belangrijk? Onderzoek naar het belang van onderwijshuisvesting volgens studenten Vinden studenten de kwaliteit van onderwijsgebouwen belangrijk? Onderzoek naar het belang van onderwijshuisvesting volgens studenten november 2013 Voorwoord VKZ BV financiële vastgoed- en gebiedsmanagers,

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007 Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007 De prijs van de gemiddelde verkochte woning stijgt met 1,2% in het 4 e kwartaal van 2007. De stijging van de prijs per m 2 is met 0,3% veel lager. De stijging

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 3 e kwartaal 2008

Bijlage I: Woningmarktcijfers 3 e kwartaal 2008 Bijlage I: Woningmarktcijfers 3 e kwartaal 2008 De prijs van de gemiddelde verkochte woning daalt met -0,3% licht in het 3 e kwartaal van 2008. De prijs per m 2 stijgt daarentegen licht met 0,3%. De prijsontwikkeling

Nadere informatie

NFC Jaarbericht Kantoren 2010

NFC Jaarbericht Kantoren 2010 voor prestatie vergelijk NFC Jaarbericht Kantoren 2010 De mediane kosten per werkplek van facilitaire voorzieningen in Nederlandse kantoorgebouwen bedroegen in 2010 h 9.990 exclusief btw 2011 Netherlands

Nadere informatie

Uitslag Enquête Kwalificatiedossiers, Keuzedelen en Examinering mbo

Uitslag Enquête Kwalificatiedossiers, Keuzedelen en Examinering mbo Uitslag Enquête Kwalificatiedossiers, Keuzedelen en Examinering mbo Inleiding Met de herziening mbo staan de Mbo-opleidingen voor de opdracht om in augustus 2016 te starten met de nieuwe kwalificatiestructuur

Nadere informatie

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016 Accountancy Hogeschool Utrecht 120 voltijd 94 Accountancy Hogeschool van Amsterdam 150 voltijd 100 2x 15 maart 2015 187 Ad Eventmanager Hogeschool Utrecht 130 voltijd 100 3x 15 maart 2015 1 Ad Operationeel

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 39147 10 november 2015 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 november 2015, nr. 825853,

Nadere informatie

Overzicht examenresultaten per onderwijsinstelling van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015

Overzicht examenresultaten per onderwijsinstelling van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Toelichting op de slagingspercentages per onderwijsinstelling Hieronder treft u de slagingspercentages en gemiddelde s aan voor de examenonderdelen van Beveiliger per onderwijsinstelling. Deze onderwijsinstellingen

Nadere informatie

Het normenkader bevat verschillende uitgangspunten waarop genormeerd wordt. De belangrijkste worden hierna kort uitgelicht.

Het normenkader bevat verschillende uitgangspunten waarop genormeerd wordt. De belangrijkste worden hierna kort uitgelicht. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Normenkader overhead bij regionale samenwerking Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In het regionale portefeuillehouders

Nadere informatie

Factsheet. HBO-Monitor De arbeidsmarktpositie van hbo-afgestudeerden

Factsheet. HBO-Monitor De arbeidsmarktpositie van hbo-afgestudeerden HBO-Monitor 2016 De arbeidsmarktpositie van hbo-afgestudeerden Managementsamenvatting In deze factsheet staat de arbeidsmarktpositie van de hbo-afgestudeerden uit studiejaar 2014/2015 centraal. Eind 2016,

Nadere informatie

Onderwijsinstellingen die een convenant hebben afgesloten met de IND

Onderwijsinstellingen die een convenant hebben afgesloten met de IND Onderwijsinstellingen die een convenant hebben afgesloten met de IND Amsterdamse voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Avans Postbus 90116 4800 RA BREDA Azusa

Nadere informatie

1 Beoordeling instellingsconversietabellen CDHO 1 2 Opheffing Hogeschool Positief advies CDHO: Engineering Engineering AOT Techniek(deeltijd) Einde instroom: 31-12-2011 Einde opleiding: 31-12-2016 Engineering

Nadere informatie

Overzicht examenresultaten per onderwijsinstelling van 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013

Overzicht examenresultaten per onderwijsinstelling van 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 Toelichting op de slagingspercentages per onderwijsinstelling Hieronder treft u de slagingspercentages en gemiddelde s aan voor de examenonderdelen van Beveiliger per onderwijsinstelling. Deze onderwijsinstellingen

Nadere informatie

Overzicht Lotingstudies WO Laatste wijziging: 30-aug-2016

Overzicht Lotingstudies WO Laatste wijziging: 30-aug-2016 Overzicht Lotingstudies WO Laatste wijziging: 30-aug-2016 Bedrijfskunde Radboud Universiteit Nijmegen Bedrijfskunde Rijksuniversiteit Groningen Bedrijfskunde Vrije Universiteit Amsterdam Biomedische wetenschappen

Nadere informatie

21PE - Erasmus Universiteit. 21PB - Universiteit Leiden. Rotterdam

21PE - Erasmus Universiteit. 21PB - Universiteit Leiden. Rotterdam DATUM 15-08-2016 AANTAL PER OPLEIDING ONGEWOGEN Onderdeel Faculteit Opleiding Opl. vorm Gezondheidszorg Erasmus MC 60120 - M Health Sciences (research) Voltijd 55 - - - - 60 - - - - Gezondheidszorg 60278

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2011: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juli 2012

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2011: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juli 2012 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2011: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juli 2012 Feiten en cijfers 2 HBO-Monitor 2011: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo Ondanks de

Nadere informatie

Overzicht Lotingstudies WO Laatste wijziging: 14-9-15

Overzicht Lotingstudies WO Laatste wijziging: 14-9-15 Overzicht Lotingstudies WO Laatste wijziging: 14-9-15 Bedrijfskunde Radboud Universiteit Nijmegen Bedrijfskunde Rijksuniversiteit Groningen Bedrijfskunde Vrije Universiteit Amsterdam Biomedische wetenschappen

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2008

Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2008 Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2008 De prijs van de gemiddelde verkochte woning stijgt met 0,4% in het 1e kwartaal van 2008. De stijging van de prijs per m2 is met 0,7% iets hoger. De stijging

Nadere informatie

Ontwikkeling leerlingaantallen

Ontwikkeling leerlingaantallen Ontwikkeling leerlingaantallen Elk jaar wordt op 1 oktober het leerlingaantal van elke basisschool geregistreerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (). Op basis van deze leerlingtelling wordt de bekostiging

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juni 2014

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juni 2014 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2014 Honderden Feiten en cijfers 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

zuidwest Infrastructuur landsdeel Zuidwest 6 hogescholen met bètatechniek 3 universiteiten Jet-Net: 53 scholen en 17

zuidwest Infrastructuur landsdeel Zuidwest 6 hogescholen met bètatechniek 3 universiteiten Jet-Net: 53 scholen en 17 LANDSDEEL zuidwest De regio West-Brabant is samen met de provincies Zeeland en Zuid-Holland verenigd in het landsdeel Zuidwest. In de Techniekpact-samenwerking op landsdeelniveau verbinden de zes subregio

Nadere informatie

Facilitaire Kengetallen Gemeenten 2009

Facilitaire Kengetallen Gemeenten 2009 SAMENVATTING Facilitaire Kengetallen Gemeenten 2009 Het twaalfde onderzoek Facilitaire Kengetallen Gemeenten bevat weer een scala aan interessante gegevens. Naast de jaarlijkse terugkerende informatie

Nadere informatie

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016 Accountancy Hogeschool Utrecht 120 voltijd Accountancy Hogeschool van Amsterdam 150 voltijd 100 2x 16 maart 2015 Ad Eventmanager Hogeschool Utrecht 130 voltijd 100 3x 15 maart 2015 Ad Operationeel Sportmanagement

Nadere informatie

Impressie ICT Benchmark Gemeenten 2012 Inzicht in prestaties door benchmarking van ICT-kosten met andere gemeenten

Impressie ICT Benchmark Gemeenten 2012 Inzicht in prestaties door benchmarking van ICT-kosten met andere gemeenten Impressie ICT Benchmark Gemeenten 2012 Inzicht in prestaties door benchmarking van ICT-kosten met andere gemeenten Impressie ICT Benchmark Gemeenten 2012 Inzicht in prestaties door benchmarking van ICT-kosten

Nadere informatie

2 De keuze van de hogeschool per individuele conversie geldt voor alle opleidingsvormen, inclusief de te beëindigen varianten. 1 Beoordeling instellingsconversietabellen CDHO 1 2 Opheffing Hogeschool Positief

Nadere informatie

WERKENBIJHOGESCHOLEN.NL

WERKENBIJHOGESCHOLEN.NL arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo WEBSITE STATISTIEKEN 216 WERKENBIJHOGESCHOLEN.NL VINDBAAR, INGEBED EN GROEIEND Zestor is opgericht door sociale partners in het hbo: Het is toegestaan om (delen van)

Nadere informatie

Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte 3. Prijzen van bedrijfsruimte

Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte 3. Prijzen van bedrijfsruimte Maart 212 Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van Stand van zaken Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte 3. Prijzen van 4. Beleggingen in Colofon Samenstelling Drs. G. Raven Bron gegevens NVM Data & Research,

Nadere informatie

Excellentieprogramma s in het HBO in Nederland

Excellentieprogramma s in het HBO in Nederland Excellentieprogramma s in het HBO in Nederland Voorpublicatie van de landelijke inventarisatie 2009-2010 Marca Wolfensberger & Nelleke de Jong Excellentieprogramma s in het HBO in Nederland Voorpublicatie

Nadere informatie

Overzicht Lotingstudies HBO Laatste wijziging: 14-9-15

Overzicht Lotingstudies HBO Laatste wijziging: 14-9-15 Overzicht Lotingstudies HBO Laatste wijziging: 14-9-15 Accountancy Hogeschool Utrecht Accountancy Hogeschool van Amsterdam Ad Sport, Gezondheid en Management Hanzehogeschool Groningen Advanced Business

Nadere informatie

Salarissen en competenties van MBO-BOL gediplomeerden: Feiten en cijfers

Salarissen en competenties van MBO-BOL gediplomeerden: Feiten en cijfers Research Centre for Education and the Labour Market ROA Salarissen en competenties van MBO-BOL gediplomeerden: Feiten en cijfers ROA Fact Sheet ROA-F-2014/1 Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

Bijeenkomst MBO Facilitaire Benchmark 2009

Bijeenkomst MBO Facilitaire Benchmark 2009 1 Verslag Bijeenkomst MBO Facilitaire Benchmark 2009 Bijeenkomst MBO Facilitaire Benchmark 2009 9 april 2009 10:00 uur tot 12:30 uur De Bilt Aanwezigen: Jan Boele Da Vinci College Willem de Feiter ROC

Nadere informatie

Vooraanmeldingen: vergelijkbare bacheloropleidingen (bron Telbestanden Studielink) Peildatum (week 2016/38)

Vooraanmeldingen: vergelijkbare bacheloropleidingen (bron Telbestanden Studielink) Peildatum (week 2016/38) Peildatum 24-09- (week /38) TiSEM Opleiding Instelling / / B Bedrijfseconomie Tilburg University 401 430 373 100,0% 100,0% 100,0% B Bedrijfseconomie Totaal universiteiten 401 430 373 B Econometrie en Operationele

Nadere informatie

Studenttevredenheid grote/kleine scholen

Studenttevredenheid grote/kleine scholen Woerden, 10 december 2015 Doorkiesnummer: 0348-753570 Onderwerp: De menselijke maat in het mbo Correspondentieadres: Postbus 2051, 3440 DB Woerden Geachte leden van de Vaste Kamercommissie OCW, Geachte

Nadere informatie

Mbo-scholen gemiddeld genomen financieel gezond. Inzichten uit de financiële benchmark MBO. Sectorresultaten verslagjaar 2014

Mbo-scholen gemiddeld genomen financieel gezond. Inzichten uit de financiële benchmark MBO. Sectorresultaten verslagjaar 2014 Mbo-scholen gemiddeld genomen financieel gezond Inzichten uit de financiële benchmark MBO Sectorresultaten verslagjaar 2014 December 2015 Inhoud Vooraf 5 Samenvatting 6 Financiële kengetallen sector Rentabiliteit

Nadere informatie

Infrastructuur landsdeel Zuidoost. 3 hogescholen met bètatechniek 3 universiteiten Jet-Net: 38 scholen en 13

Infrastructuur landsdeel Zuidoost. 3 hogescholen met bètatechniek 3 universiteiten Jet-Net: 38 scholen en 13 Facts & Figures 24 Deel II LANDSDEEL zuidoost De Human Capital Agenda Brainport 2 vormt de basis voor het regionaal Techniekpact van het landsdeel Zuidoost, bestaande uit de provincies Noord-Brabant en

Nadere informatie

Huisvestingskosten en facility management 1

Huisvestingskosten en facility management 1 Huisvestingskosten en facility management 1 Huisvestingskosten en facility management Wat kost mijn kantoorruimte? Wat betalen met ons vergelijkbare organisaties voor hun huisvesting? Wat valt daaronder

Nadere informatie

Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen

Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen Aanmelding voor opleidingen tot vo docent steeds vroeger, pabo trekt steeds minder late aanmelders juni 2009 Inleiding Om de (toekomstige) leraartekorten

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 22 WEEK: 10

AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 22 WEEK: 10 AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 50645 - B Bedrijfskunde Voltijd 163-109 - - - - 81 85 - - - 50950 - B Economie en Bedrijfseconomie Voltijd 428-153 341-351 - 41

Nadere informatie

De Kracht van Federatief Samenwerken

De Kracht van Federatief Samenwerken De Kracht van Federatief Samenwerken Entree en SURFfederatie verkleinen uw sleutelbos Ton Verschuren Productmanager Entree a.i. - Kennisnet Naam van de Auteur Remco Rutten Account Adviseur MBO - SURFnet

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 23 WEEK: 11

AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 23 WEEK: 11 AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 50645 - B Bedrijfskunde Voltijd 182-121 - - - - 91 93 - - - 50950 - B Economie en Bedrijfseconomie Voltijd 459-170 357-384 - 47

Nadere informatie

Willem van Ansem, Manager Consulting AOS Studley

Willem van Ansem, Manager Consulting AOS Studley AOS Studley en NFC organiseren een bijzonder evenement voor alle benchmarkklanten! Bij BENCHMARK XL staan kennis delen, leren van elkaar en verbeteren centraal - op veler verzoek nu met een brede groep

Nadere informatie

ADVANCED TECHNOLOGY 50002 50002 UNIVERSITEIT TWENTE TECHNISCHE WETENSCHAPPEN 50 58-8 -14 % 100 % 100 % Voorbeeld

ADVANCED TECHNOLOGY 50002 50002 UNIVERSITEIT TWENTE TECHNISCHE WETENSCHAPPEN 50 58-8 -14 % 100 % 100 % Voorbeeld Bachelor vooraanmeldingen UT opleidingen (Bron IBG) 17-07-2006 ADVANCED TECHNOLOGY 50002 naam studie 50002 UNIVERSITEIT TWENTE TECHNISCHE WETENSCHAPPEN 50 58-8 -14 % 100 % 100 % ADVANCED TECHNOLOGY UNIVERSITEIT

Nadere informatie