OPLEIDING CASEMANAGER BIJ DEMENTIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPLEIDING CASEMANAGER BIJ DEMENTIE"

Transcriptie

1 OPLEIDING CASEMANAGER BIJ DEMENTIE Opleidingsplan

2

3 Colofon Tekst : Henk Geertsema en Annemieke Keur Documentnaam : Opleidingsplan Casemanager dementie Datum : augustus 2015 GERION/VUmc, Afdeling huisartsgeneeskunde & ouderengeneeskunde, Amsterdam Niets in deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

4 INHOUDSOPGAVE GERION 4 Inleiding 5 1. Een competentiegerichte opleiding: aanleiding en uitgangspunten 6 2. Het vakgebied en de opleiding 8 3. De structuur en inhoud van de opleiding 9 4. Toetsen, beoordelen en het portfolio Praktische informatie 14 Bijlage 1 Competentieprofiel casemanager dementie 15 Opleidingsplan Opleiding casemanager dementie 4

5 GERION GERION is het opleidingsinstituut van het VU medisch centrum voor professionals in de ouderenzorg. GERION wil bijdragen aan de kwaliteit van zorg voor kwetsbare ouderen en mensen met chronische gezondheidsproblemen door het aanbieden van hoogwaardige scholing aan WO en HBO opgeleide professionals. GERION is in 1989 opgericht als eerste opleidingsinstituut ter wereld voor de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. Destijds onder de naam Verpleeghuisartsopleiding/VU en als onderdeel van de vakgroep Huisarts- en Verpleeghuisgeneeskunde van de Vrije Universiteit. Sinds 2001 is GERION door de fusie van de faculteit Geneeskunde van de Vrije Universiteit met het Academische Ziekenhuis onderdeel van het VU medisch centrum. Bijna tweederde van alle specialisten ouderengeneeskunde heeft bij GERION de opleiding gevolgd. Vanaf 1998 organiseert GERION naast de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde ook nascholingscursussen. Deze zijn vooral bestemd voor artsen en psychologen werkzaam in de ouderenzorg, maar ook voor andere beroepsgroepen zoals paramedici en verpleegkundigen. In het scholingsaanbod integreert GERION innovatie, praktijkgerichtheid en het leren leren. Innovatie Het scholingsaanbod concentreert zich op de kerntaken van de professional: de (medische) zorg aan kwetsbare ouderen en chronisch zieken. GERION heeft door haar inbedding binnen het VU medisch centrum directe toegang tot de laatste gegevens uit wetenschappelijk onderzoek die ingebracht worden in de opleiding casemanager dementie en een keur aan topdocenten die als gastdocent onderwijs verzorgen voor de opleiding casemanager dementie. Praktijkgerichtheid De beroepspraktijk is in alle gevallen het referentiekader waaraan opleidingsactiviteiten worden ontleend. Leren leren Het uitgangspunt in alle opleidingen is: hoe kunnen we de deelnemers leren om zijn of haar competenties up-to-date te houden of uit te breiden. Een opleiding bij GERION vraagt actieve betrokkenheid van de cursist. Opleidingen op het terrein van de psychogeriatrie GERION verzorgt de volgende opleidingen op het gebied van de psychogeriatrie: de medische vervolg- Opleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde; de Kaderopleiding Psychogeriatrie voor specialisten ouderengeneeskunde; de cursus Sociale Geriatrie voor Specialisten Ouderengeneeskunde; de Profielopleiding Ouderenpsycholoog voor gezondheidszorgpsychologen. Daarnaast participeert GERION in de Opleiding Praktijkverpleegkundige in het verpleeghuis van de InHolland Academy. Opleidingsplan Opleiding casemanager dementie 5

6 INLEIDING Voor u ligt het opleidingsplan voor de Opleiding casemanager dementie. Het beoogt inzicht te geven in de opleiding aan alle betrokkenen. Hierbij kan allereerst gedacht worden aan de (aspirant) cursisten van de opleiding. Zij krijgen een goed beeld van de competenties, die verworven worden tijdens de opleiding, de structuur van de opleiding en de inzet, die het deelnemen aan de opleiding van hen vraagt. Daarnaast kunnen ook andere belanghebbenden, zoals leidinggevenden en beleidsmedewerkers, inzicht krijgen in de competenties, waarover de cursisten na afloop beschikken. Tenslotte willen we met deze beschrijving van het onderwijs ook verantwoording afleggen over onze uitgangspunten en aanpak. Als zodanig vormt dit opleidingsplan een onderdeel van het kwaliteitsbeleid van de opleidingen. De Opleiding casemanager dementie is één van de verschillende GERION opleidingen, die professionals voorbereiden op het werken met mensen met dementie. Bij de ontwikkeling van deze opleiding kon gebruik gemaakt worden van de expertise en ervaring, die aanwezig is bij de betrokkenen van de andere psychogeriatrische opleidingen. Wij hopen dat dit opleidingplan zal fungeren zoals ons voor ogen staat. Voor opmerkingen en commentaar houden wij ons aanbevolen. Henk Geertsema Hoofd GERION Nascholing Opleidingsplan Opleiding casemanager dementie 6

7 Hoofdstuk 1 EEN COMPETENTIEGERICHTE OPLEIDING: AANLEIDING EN UITGANGSPUNTEN De opleiding tot casemanager dementie GERION heeft in 2010 in samenwerking met Stichting Geriant en Alzheimer Nederland een landelijke opleiding voor casemanagers op HBO-plus niveau opgezet. De opleiding is sinds 2000 lokaal ontwikkeld door Stichting Geriant, en is door GERION vertaald naar een landelijke opleiding. Het rapport Dementie van de Gezondheidsraad uit 2002 schetst duidelijk groei van het aantal mensen met psychogeriatrische problemen in de komende decennia en de veranderingen in kennis over oorzaken, diagnostiek, behandeling en zorg. Hiermee neemt het aantal hulpverleners betrokken bij deze doelgroep ook toe. De zorg voor mensen met dementie is aan het veranderen. Bij deze veranderingen spelen casemanagers een belangrijke rol. Alzheimer Nederland pleit ervoor dat iedereen met dementie recht heeft op een casemanager. Casemanagement op het terrein van dementie is landelijk sterk in ontwikkeling. Vanuit verschillende modellen wordt in de praktijk gewerkt. Op deze ontwikkelingen wordt tijdens de opleiding ingegaan. Waarom een competentiegerichte opleiding? Competenties zijn essentieel om effectief te kunnen handelen in de beroepssituatie. Een competentie bestaat uit een combinatie van kennis, inzicht, vaardigheden, motivatie, houding en persoonskenmerken. Het competentieprofiel van de casemanager dementie is een beknopte en volledige beschrijving van het vakgebied (bijlage 1). Het is het fundament van de opleiding en vormt het referentiekader bij de toetsing en beoordeling van de cursist. Het profiel is opgedeeld in zeven competentiegebieden: 1. Vakinhoudelijk handelen 2. Communicatie 3. Samenwerking 4. Kennis en wetenschap 5. Maatschappelijk handelen 6. Organisatie 7. Professionaliteit Voor deze indeling is gebruik gemaakt van het CanMeds model 1 ; een model dat wordt gebruikt in verschillende opleidingen binnen de gezondheidszorg. Competentiegericht leren biedt ook de mogelijkheid om het onderwijs zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de werkervaring en al aanwezige competenties van iedere cursist. De groep van cursisten is een gedifferentieerde groep: er zijn cursisten met veel ervaring in het vakgebied en cursisten die er pas werkzaam zijn. Hier wordt in de competentiegerichte opleiding rekening mee gehouden. 1 CanMEDS is een in Canada ontwikkeld model welke door diverse opleidingen en kwaliteits-registers in de zorg wordt gebruikt. Voor meer informatie, zie de website van de Royal College of Physicians ans Surgeons of Canada: Opleidingsplan Opleiding casemanager dementie 7

8 Uitgangspunten competentiegerichte opleiding Leren op de werkplek staat centraal Het opleidingstraject bestaat uit leren op de werkplek en cursorisch onderwijs. Het leren op de werkplek staat centraal. Het cursorisch onderwijs is aanvullend op en ondersteunend voor het leren in de praktijk. Gedurende de opleiding zijn de cursisten werkzaam in het veld van casemanagement bij dementie. Het werkveld is de krachtigste leeromgeving. De ervaringen die de cursisten hier opdoen leiden tot de ontwikkeling van de competenties. Dit wordt gestimuleerd door middel van praktijkopdrachten. Ervaringen en casuïstiek uit de praktijk sturen het cursorisch onderwijs. Verantwoordelijkheid voor het leerproces Het leren en de sturing hiervan is de verantwoordelijkheid van de cursist. Competenties ontwikkelen zich niet zomaar, hiervoor onderneemt de cursist gerichte actie. Bijvoorbeeld door het uitvoeren van praktijkopdrachten. Wanneer en hoe de cursist dergelijke acties onderneemt is zijn eigen verantwoordelijkheid. Hierbij ondersteunt en faciliteert de opleiding. Competentiegericht toetsen en beoordelen Toetsing is een belangrijk middel om het leerproces te stimuleren en te sturen. Het primaire doel van toetsing is het geven van feedback aan de cursist over zijn functioneren met als doel het verbeteren van diens functioneren. De werkplek is de meest geschikte plaats om de competentieontwikkeling te toetsen. Een beoordeling heeft als doel een uitspraak te kunnen doen over het al dan niet voorzetten van de opleiding door de cursist. Bij een beoordeling wordt gekeken of de voortgang van de competentieontwikkeling van de cursist in voldoende is. De beoordeling vindt plaats op basis van meerdere en verschillende toetsresultaten verkregen op wisselende tijdstippen in verschillende situaties en door verschillende beoordelaars. Hierdoor ontstaat een valide en betrouwbaar beeld van de competentieontwikkeling van de cursist. Opleidingsplan Opleiding casemanager dementie 8

9 Hoofdstuk 2 HET VAKGEBIED EN DE OPLEIDING De functie casemanager dementie Casemanagers dementie functioneren niet alleen als coördinator van zorg, maar in samenwerking met een multidisciplinair team behandelen zij ook cliënten op het gebied van Cure en Care (clinical casemanagement) en Welzijn. In dit model worden trajectbegeleiding en daadwerkelijke persoonlijke hulpverlening voor cliënt en mantelzorger gecombineerd. Casemanagers dementie verrichten in ieder geval de volgende taken 2 : zorgdiagnostiek het cyclisch coördineren van zorg en behandeling het bieden van psychosociale systeembegeleiding het bieden van praktische ondersteuning de begeleiding bij de medische behandeling vroegsignalering het verlenen van crisishulp de nazorg na opname of overlijden Doelgroep en toelatingseisen De opleiding richt zich op professionals met een HBO(-plus) achtergrond die werkzaam zijn in de praktijk als casemanager bij cliënten met dementie en betrokken mantelzorgers. Toelatingseisen: verpleegkundige achtergrond (HBO-V) minimaal 24 uur werkzaam in de praktijk als casemanager bij mensen met dementie en hun mantelzorgers beschikbaarheid van een praktijkopleider in de eigen werkpraktijk Doel Het doel van de opleiding casemanager dementie is het vergroten van de deskundigheid op het gebied van de psychogeriatrische zorg, specifiek gericht op cliënten met dementie en hun directe omgeving. De opleiding biedt de deelnemers de mogelijkheid om de competenties van de casemanager dementie te verwerven. Het competentieprofiel van de casemanager dementie (bijlage 1) geeft een overzicht van deze competenties. 2 Expertisegebied casemanager dementie, V&VN, november 2012 Opleidingsplan Opleiding casemanager dementie 9

10 Hoofdstuk 3 DE STRUCTUUR EN INHOUD VAN DE OPLEIDING Praktijkleren en cursorisch onderwijs De opleiding bestaat uit een praktijkgedeelte en cursorisch onderwijs. Praktijkgedeelte Het leren op de werkplek staat centraal in de opleiding. Daarom is het voor cursisten verplicht om tijdens de opleiding in vakgebied werkzaam te zijn voor minimaal 24 uur (incl. de opleidingstijd). De ervaringen die worden opgedaan op de werkplek sturen het leren tijdens het cursorisch onderwijs. Tijdens de opleiding neemt de cursist twee dagen deel aan een praktijkobservatie op een andere plek dan de eigen werksetting. Het doel van de praktijkobservatie is het zicht krijgen op de werkwijze van een collegacasemanager en de organisatie waar deze casemanager werkzaam is. De keuze van de te bezoeken collega hangt af van de eigen werksetting en de eigen leerdoelen. De cursisten regelen deze praktijkobservatie zelf, eventueel na overleg met de mentor. Het cursorisch onderwijs Het cursorische deel van de opleiding bestaat uit 20 onderwijsdagen. De onderwijsdagen zijn verdeeld over 1 jaar. Cursisten volgen tijdens de eendaagse bijeenkomsten onderwijsprogramma s en nemen deel aan mentorgroepsbijeenkomsten. De voorbereidingstijd (literatuur bestuderen, voorbereidingsopdrachten voor het cursorisch onderwijs en overige opdrachten) per onderwijsdag is ongeveer vier uur. Onderwijsprogramma s Er worden onderwijsprogramma s verzorgd over onder andere de volgende onderwerpen: verschillende vormen van dementie ketenzorg, casemanagement en kwaliteit psychiatrie persoonlijkheidstrekken en stoornissen mantelzorg wetgeving, regelgeving en zorgethiek Vaardigheden en gespreksvoering De onderwerpen van de onderwijsprogramma s staan vast, maar bij de invulling van de programma s wordt rekening gehouden met de leervragen van de cursisten. Hiervoor voeren de cursisten voorbereidingsopdrachten uit. Het resultaat van de opdrachten, ervaringen en casuïstiek uit de praktijk worden ingebracht tijdens een onderwijsprogramma. Opleidingsplan Opleiding casemanager dementie 10

11 Docenten Een aantal onderwijsprogramma s worden verzorgd door de vaste stafdocent van de groep. Een ander deel van de onderwijsprogramma s wordt verzorgd door gastdocenten, die expert zijn op het betreffende onderwerp. Mentorgroep Tijdens de opleiding wordt iedere cursist begeleid door een mentor. De cursist wordt ingedeeld in een mentorgroep. De groep bestaat uit ongeveer acht cursisten. De mentorgroep heeft twee functies: 1. Het ondersteunen van het leerproces van de cursist; het reflecteren op het eigen leerproces om zo vaardig te worden in het zelfstandig leren staat hierbij centraal. Dit gebeurt o.m. door het schrijven van reflectieverslagen. Tegelijkertijd bewaakt de mentor mede de voortgang van het leerproces van de cursist. 2. Het vormen van een netwerk van lerenden; in de mentorgroepen wisselen de cursisten kennis en ervaring uit over het vak en worden vragen en problemen in de begeleiding van eigen cliënten besproken. Opleidingsplan Opleiding casemanager dementie 11

12 Hoofdstuk 4 TOETSEN, BEOORDELEN EN HET PORTFOLIO Toetsen Toetsen zijn een geïntegreerd onderdeel van de opleiding: gedurende de opleiding wisselen leren en toetsen elkaar voortdurend af. De toetsen zijn educatief van aard en bedoeld om het leerproces te stimuleren en te sturen. De competenties van de casemanager dementie worden door middel van verschillende toetsinstrumenten getoetst, deze staan hieronder kort weergegeven. Een uitgebreidere beschrijving met de beoordelingscriteria vindt u in het Toetsboek. 1. Korte Praktijkbeoordeling Een kort moment, waarin de casemanager feedback van de praktijkopleider of een andere professional ontvangt 2. Intake verslag en het behandelplan Een systematische beschrijving van een intake en het behandelplan. 3. Een casusbeschrijving Een systematische beschrijving van een crisissituatie uit de eigen beroepspraktijk feedback Voor de toets 360 feedback geven meerdere beoordelaars die samenwerken met de cursist, feedback op het functioneren van de cursist in de praktijk. Door de verschillende percepties van de beoordelaars te combineren, wordt een breder beeld verkregen van het functioneren van de cursist. 5. Project kwaliteitsverbetering De deelnemer voert één project uit met als doel kwaliteitsverbetering en beschrijft deze systematisch. Bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van dit project wordt gebruik gemaakt van de gebruikelijke kwaliteitsinstrumenten. De cursist schrijft hierover een verslag. 6. Kennistoets dementie Hiermee wordt getoetst of de cursist voldoende parate kennis heeft over de meest voorkomende diagnoses, die frequent voorkomen in de praktijk. 7. Reflectieverslagen Beschouwingen waarin de cursist reflecteert op de eigen competenties of vaardigheden en het eigen professioneel profiel. De wijze waarop een competentie wordt getoetst staat weergegeven in tabel 1. Opleidingsplan Opleiding casemanager dementie 12

13 KPB Intakebeschrijving Casusbeschrijving Kennistoets dementie 360 feedback Kwaliteitsopdracht Reflectieverslagen Vakinhoudelijk handelen x x x x x Communicatie x x x x x Samenwerking x x x x Kennis en wetenschap x Maatschappelijk handelen Organisatie x x x Professionaliteit x x x Tabel 1 toetsing van de competenties Portfolio Het portfolio wordt zowel gebruikt in het kader van de begeleiding van het leerproces van de cursist als in het kader van de beoordeling. - Het portfolio is een hulpmiddel om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de cursist tot casemanager dementie en daar richting aan te geven. De mentor begeleidt dit proces. De toetsuitkomsten worden bewaard in het portfolio, evenals de voorbereidingsopdrachten en ander relevant materiaal. - Het portfolio wordt ook gebruikt voor de beoordeling van de voortgang van de cursist. De verzameling van toetsuitkomsten en eventueel overig door de cursist toegevoegd materiaal dienen als bewijs voor de beheersing van de competenties van de casemanager dementie. Beoordeling De beoordeling is selectief en vindt plaats aan het einde van de opleiding. De mentor is samen met de stafdocent verantwoordelijk voor deze beoordeling. Voor certificering is een voldoende beoordeling vereist. Certificering Om het certificaat te behalen dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan: - het tijdens de opleiding in de praktijk werkzaam zijn; - het bijwonen van tenminste 18 van de 20 onderwijsdagen; - het bijhouden van een portfolio; - een voldoende gescoorde selectieve beoordeling. In een aantal gevallen zal verlenging van de opleiding mogelijk zijn, bijvoorbeeld bij zwangerschap of ziekte. Een verzoek tot verlenging dient schriftelijk met omschrijving van de redenen gedaan te worden bij de stafdocent. Een cursist kan tegen beslissingen van de opleiding omtrent zijn beoordeling of certificering in beroep gaan bij de Beroepscommissie. Deze bestaat uit een onderwijscoördinator van GERION en een onafhankelijk deskundige op het gebied van casemanagement. Opleidingsplan Opleiding casemanager dementie 13

14 Hoofdstuk 5 PRAKTISCHE INFORMATIE Locatie GERION is gehuisvest in het OZW gebouw, De Boelelaan HV Amsterdam Het secretariaat bevindt zich op de negende verdieping. De onderwijsruimtes zijn veelal op de achtste verdieping gesitueerd. Het lokaal waar u wordt verwacht staat vermeld op het beeldscherm tegenover de lift op de achtste verdieping. Staf Het secretariaat is verantwoordelijk voor de logistieke organisatie vanuit GERION. Voor praktische zaken kunt u daar terecht. Mw. dr. Nienke Boogaard, MA, MSc is stafdocent, zij is bij alle onderdelen van het cursorisch deel van de opleiding van haar groep aanwezig en verzorgt ook een deel van de onderwijsprogramma s. Bij haar kunt u terecht voor vragen over de inhoud van de opleiding. Mw. drs. Harriët Oudakker (coördinator opleiding casemanager dementie) is verantwoordelijk voor de coördinatie en de voortgang van de opleiding. Bovengenoemde personen zijn bereikbaar via de onderstaande contactgegevens GERION Postbus MB Amsterdam Telefoon Opleidingsplan Opleiding casemanager dementie 14

15 BIJLAGE 1 Het competentieprofiel van de casemanager dementie Dit competentieprofiel is een beschrijving van het vakgebied van de casemanager dementie. Het profiel bestaat uit een beschrijving van de visie op de functie, de vooropleiding, de doelstelling en het werkterrein van de casemanager dementie en van de competenties, waarover de professionele casemanager dementie dient te beschikken. Ook wordt gewezen op het ontwikkelingsgerichte karakter van dit profiel. In de beschrijving van de competenties wordt gebruik gemaakt van het CanMeds model. Dit model wordt ook gebruikt bij opleidingen voor andere professionals in de ouderenzorg, zoals medici en psychologen. De competenties van de casemanager dementie zijn verdeeld over de volgende terreinen: 1. Vakinhoudelijk handelen 2. Communicatie 3. samenwerking 4. Kennis en wetenschap 5. Maatschappelijk handelen 6. Organisatie 7. Professionaliteit Visie op functie casemanager dementie Casemanagers dementie functioneren niet alleen als coördinator van zorg, maar in samenwerking met een multidisciplinair team behandelen zij ook cliënten op het gebied van Cure en Care (clinical casemanagement) en Welzijn. In dit model worden trajectbegeleiding en persoonlijke hulpverlening voor cliënt en mantelzorger gecombineerd. Casemanagers dementie verrichten in ieder geval de volgende taken 3 : zorgdiagnostiek het cyclisch coördineren van zorg en behandeling het bieden van psychosociale systeembegeleiding het bieden van praktische ondersteuning de begeleiding bij de medische behandeling vroegsignalering het verlenen van crisishulp de nazorg na opname of overlijden De opleiding heeft als doel om casemanagers vanuit deze visie op te leiden, zodat zij op professionele wijze hun functie kunnen uitoefenen in hun eigen praktijk. Vooropleiding casemanagers dementie Dit competentieprofiel gaat uit van professionals met een HBO (-plus) achtergrond die werkzaam zijn in de praktijk als casemanager bij cliënten met dementie en betrokken mantelzorgers. Het betreft hier professionals met een verpleegkundige achtergrond (HBO-V). 3 Expertisegebied casemanager dementie, V&VN, november 2012 Opleidingsplan Opleiding casemanager dementie 15

16 Doelstelling De zorg in de psychogeriatrie richt zich op verbetering van de kwaliteit van leven, namelijk het optimaliseren van het functioneren en het begeleiden bij de achteruitgang van ouderen die ten gevolge van dementie cognitief, psychisch en lichamelijk-functioneel toenemende beperkingen hebben. Daarnaast wordt de naaste familie van deze ouderen zo nodig gesteund middels (psycho)educatie, begeleiding, systeembehandeling of individuele behandeling van psychische gevolgen van het mantelzorgen. Werkterrein en doelgroep De casemanager dementie begeleidt en behandelt psychogeriatrische cliënten door aandacht te schenken aan de verschillende dimensies van de psychogeriatrische problematiek: cognitief, psychisch, lichamelijk en sociaal. Casemanagers dementie werken vanuit zowel GGz instellingen en organisaties op het terrein van de ouderenzorg als vanuit samenwerkingsverbanden van meerdere gezondheidszorgorganisaties. De toekomst Het beroep van casemanager dementie is jong en nog volop in ontwikkeling. Met name door het toenemende aantal mensen met dementie wordt verwacht dat het casemanagement de komende jaren een grote vlucht zal nemen. Veranderingen in werkterrein en/of werkzaamheden van casemanagers zullen leiden tot aanpassing van dit profiel. Opleidingsplan Opleiding casemanager dementie 16

17 Vakinhoudelijk handelen Handelen gericht op het verlenen van zorg in de vorm van casemanagement aan cliënten met dementie en hun directe omgeving. De casemanager dementie 1 hanteert diagnostische en therapeutische vaardigheden ten behoeve van een doeltreffende, doelmatige en cliëntgerichte zorgverlening in een integraal, multidisciplinair, probleemgericht en cyclisch zorgproces bij cliënten met dementie en hun directe omgeving. 1.1 neemt goed onderbouwde besluiten over diagnostisch en therapeutische interventies, gebaseerd op informatie en voorkeur van de cliënt, mantelzorger, vakkennis en klinische beoordeling stelt een voorlopige diagnose op m.b.t. ziektebeelden en zorgbehoefte en de functionele toestand van de cliënt zowel op het gebied van cognitie, het gebied van bewustzijn, denken, waarnemen en stemming, op het terrein van het lichamelijk functioneren als op het gebied van het algemeen dagelijks functioneren. Meer specifiek: voert intakegesprekken met nieuw verwezen cliënten met psychogeriatrische problematiek. verzorgt de gegevensverzameling conform de relevante intakemodellen van ziekte en zorg op somatisch, psychisch/ psychiatrisch en sociaal terrein. formuleert op basis van de gegevensverzameling uit de intakegesprekken een voorstel voor een voorlopige diagnose en classificatie DSM-IV. stelt als onderdeel van de zorggerichte diagnostiek samen met leden van het multidisciplinaire team een systeemdiagnose, maakt een adequate analyse van de functiebeperkingen en van het probleemgedrag. neemt deel aan cliëntenbesprekingen (zijnde de bespreking van de intake/ indicatie, het behandelplan en de evaluatie). voert uitslaggesprekken waaronder de bespreking van het behandelplan met cliënt en familie. informeert verwijzers over diagnostiek en behandelplan herkent de specifieke belastende of ontlastende factoren voor de mantelzorger en de gevolgen van de belasting voor de mantelzorger verricht doelmatig behandelingen gericht op het beperken van functieverlies of aanpassing aan veranderende omstandigheden conform het behandelplan Opleidingsplan Opleiding casemanager dementie 17

18 meer specifiek: - biedt een combinatie van zorgcoördinatie en persoonlijke begeleiding van cliënt en directe omgeving/ netwerk. - neemt ten aanzien van de zorgcoördinatie, desgewenst en zo mogelijk, een regievoerende rol in het arrangeren van de benodigde zorg in overleg met de cliënt en diens omgeving. - bemiddelt bij opnames en andere verwijzingen; in het bijzonder in het psychogeriatrisch verpleeghuis, alsmede het gebruik van de voorziening dagbehandeling aldaar. - biedt persoonlijke begeleiding en ondersteuning aan cliënt en diens directe omgeving. Herkenbare onderdelen hierin zijn informatieve ondersteuning (psycho-educatie), emotionele en praktische ondersteuning. Gebruikt hierbij meerdere vormen van psychosociale en sociaal psychiatrische ondersteuning. Werkt zowel individu -, systeem -, als groepsgericht. - levert bijdrage aan medicamenteuze therapie, in het bijzonder voorlichting en begeleiding bij het gebruik van medicatie. Meer specifiek in crisissituaties: - treedt adequaat op in acute crisissituaties (vaak bij het wegvallen van de mantelzorg), zoals agressie, suïcidaliteit en delier; - beoordeelt acute hulpvragen op mogelijkheden tot direct bemiddelen, doorverwijzen of het inschakelen van andere hulpverleners. - levert bijdrage aan medicamenteuze interventies toe bij gedragsproblemen; - past niet-medicamenteuze interventies toe zoals psycho-educatie of laat deze toepassen; - behandelt de cliënt zonodig via het optimaliseren van diens omgeving - beoordeelt in multidisciplinair verband adequaat de wilsbekwaamheid van de cliënt; 1.2 stelt in overleg een multidisciplinair behandelplan op waarbinnen de casemanager, samen met andere behandelaars en verzorgenden werkt aan optimale functionaliteit en verlichting van symptomen die lijden of druk veroorzaken. 1.3 evalueert de resultaten van zijn interventies en die van andere zorgverleners en stelt zonodig het behandelplan bij. Opleidingsplan Opleiding casemanager dementie 18

19 Communicatie Handelen gericht op het realiseren en onderhouden van een effectieve begeleidingsrelatie met de cliënten met dementie en met diens naasten. De casemanager dementie 2 bouwt effectieve behandelrelaties met cliënten en mantelzorgers / familie, naasten op 2.1 past de communicatiemethode en bejegeningstrategie toe die past bij de individuele cliënt mede op basis van kennis van het psychogeriatrische ziektebeeld en de persoonlijkheid; 2.2 creëert een omgeving die gekenmerkt wordt door begrip, vertrouwen, empathie en vertrouwelijkheid. 3 verkrijgt doelmatig relevante cliënteninformatie 3.1 luistert naar de cliënt en diens naasten; 3.2 identificeert de specifieke wensen van de cliënt en diens naasten over het doel van de begeleiding en behandeling; 3.3 schat de draagkracht van de naasten en mantelzorger realistisch in; 3.4 laat observaties verrichten door professionele hulpverleners of mantelzorgers met als doel het verkrijgen van belangrijke informatie over de cliënt. 4 bespreekt de relevante informatie met cliënten en familie 4.1 geeft in samenwerking met de behandelverantwoordelijke arts voorlichting over het beloop en de prognose van het ziektebeeld van de cliënt; 4.2 informeert in (conform de WGBO) samenwerking met de behandelverantwoordelijke arts de cliënt en diens familie over de prognose, diagnostiek, behandelprocessen en beloop; 4.3 bespreekt in samenwerking met de behandelverantwoordelijke arts de belangrijkste psychische, sociale en maatschappelijke gevolgen van dementie met de cliënt en diens systeem; 4.4 bespreekt de relevante juridische kaders met betrekking tot behandeling en opname van cliënten met verminderde wilsbekwaamheid (o.a. WGBO, BOPZ en wet m.b.t. onder curatele stelling, bewindvoering en mentorschap) met de cliënt en diens systeem; Opleidingsplan Opleiding casemanager dementie 19

20 4.5 begeleidt de cliënt en de familie of laat begeleiden bij acceptatie en verwerking van de beperking; 4.6 bespreekt problemen in de interactie tussen systeem en cliënt of binnen het systeem, met de betrokkenen. Samenwerking Handelen gericht op het optimaliseren van de behandeling en begeleiding van de cliënt met dementie door inzetten van een structureel overleg tussen de betrokkenen bij de zorg van de client, daarnaast ook cliënt overstijgend, door het verlenen van (inter)collegiale consultatie. De casemanager dementie 5 overlegt doelmatig - met het multidisciplinaire team over het zorg/behandelplan; - met zorgverleners van andere instellingen over de zorg voor de cliënt. 5.1 neemt met medebehandelaars besluiten over het behandelplan; 5.2 maakt hierbij gebruik van de specifieke kennis en mogelijkheden van andere betrokkenen vanuit het (regionale) netwerk en van andere deskundigen. 6 draagt bij aan effectieve interdisciplinaire samenwerking en ketenzorg op het terrein van de zorg voor mensen met dementie 6.1 onderhoudt structureel contact met de interdisciplinaire teamleden (m.n. de psycholoog en arts) en andere betrokkenen; 6.2 levert een constructieve bijdrage aan een (interdisciplinair) teamoverleg en maakt hierbij gebruik van de specifieke deskundigheid van de teamleden; 6.3 onderhoudt efficiënte samenwerkingsrelaties met ketenzorgpartners. Neemt waar mogelijk de regie in de afstemming. 6.4 onderkent de deskundigheid van andere teamleden, respecteert de meningen en rollen van individuele teamleden, draagt bij aan een gezonde teamontwikkeling en zet eigen deskundigheid in bij de taken waar het team voor staat. Opleidingsplan Opleiding casemanager dementie 20

21 Kennis en Wetenschap Handelen gericht op het optimaliseren van de eigen werkzaamheden door het toepassen van wetenschappelijke informatie en best-practices. De casemanager dementie 7 beoordeelt informatie op het eigen vakgebied kritisch ten behoeve van de eigen taken. 7.1 stelt zich op de hoogte van relevante actuele literatuur; 7.2 zoekt informatie over practice-based inzichten; 7.3 participeert indien gewenst - in richtlijnontwikkeling; 7.4 past richtlijnen toe in de uitoefening van het vak. 8 werkt doelgericht aan de verbetering van de rol als casemanager en geeft vorm aan het eigen leerproces 8.1 stelt persoonlijke leerdoelen vast, kiest geschikte leermethoden, voert ze uit en evalueert de eigen leerresultaten voor het beroepsmatig handelen; 8.2 houdt ontwikkelingen bij op het gebied van het eigen vakgebied in het algemeen en in Nederland in het bijzonder. Maatschappelijk handelen Handelen gericht op de plaatsbepaling van de zorg voor clienten met dementie en hun directe omgeving en de betekenis hiervan binnen het kader van maatschappelijke ontwikkelingen. De casemanager dementie 9 draagt bij aan maatschappelijke meningsvorming met betrekking tot de zorg voor cliënten met dementie en hun directe omgeving 9.1 neemt actief deel aan gedachtevorming, bijvoorbeeld binnen de eigen organisatie, regio of in de media. 10 zet zich in voor de bewaking en verbetering van de voorwaarden waaronder de zorg voor cliënten met dementie en hun directe omgeving geboden wordt. Opleidingsplan Opleiding casemanager dementie 21

22 Organisatie Handelen gericht op de organisatie waarbinnen de casemanager werkzaam is. De casemanager dementie 11 organiseert het werk naar een balans tussen het beroepsmatig handelen, de behoefte aan verdere ontwikkeling en het privé leven 11.1 past effectieve tijdsmanagement toe; 11.2 evalueert zichzelf om tot realistische verwachtingen te komen. 12 werkt effectief binnen de eigen organisatie 12.1 beheert de eigen case-load; 12.2 besteedt de beschikbare middelen voor de zorg verantwoord; Professionaliteit Handelen gericht op onderhoud en ontwikkeling van de eigen competenties als casemanager dementie. Het juridisch en ethisch verantwoord handelen is ook een onderdeel van dit competentiegebied. De casemanager dementie 15 levert hoogstaande zorg op een integere, oprechte en betrokken wijze 15.1 kan reflecteren op zijn handelen als casemanager dementie; 15.2 kan verantwoording afleggen over zijn handelen als casemanager dementie ; 15.3 hanteert professionele en persoonlijke grenzen adequaat; 15.4 neemt de consequenties van fouten in het eigen handelen; 15.5 spreekt anderen aan op (bijna-) incidenten 16 oefent de zijn professionele activiteiten uit naar de gebruikelijke ethische en juridische normen van het beroep 16.1 werkt vanuit juridische kaders, zoals de WGBO, de BOPZ, de wet BIG, e.d.; Opleidingsplan Opleiding casemanager dementie 22

23 16.2 handelt professioneel vanuit eigen waarden en normen; 16.3 kan effectief omgaan met ethische dilemma s; 16.4 kan sturing geven aan overleg over ethische problemen. Opleidingsplan Opleiding casemanager dementie 23

KADEROPLEIDING PSYCHOGERIATRIE. Opleidingsplan 2016 2018

KADEROPLEIDING PSYCHOGERIATRIE. Opleidingsplan 2016 2018 KADEROPLEIDING PSYCHOGERIATRIE Opleidingsplan 2016 2018 Colofon Tekst : Dick Verburg en Ingrid Doornbos Versie opleidingsplan : 2016 Documentnaam : Opleidingsplan Kaderopleiding Psychogeriatrie Datum :

Nadere informatie

Landelijk Opleidingscompetentieprofiel. Master Physician Assistant

Landelijk Opleidingscompetentieprofiel. Master Physician Assistant Landelijk Opleidingscompetentieprofiel Master Physician Assistant Dit Landelijk Opleidingscompetentieprofiel van de Physician Assistant is tot stand gekomen door samenwerking tussen de 5 PA opleidingen

Nadere informatie

Regio Haaglanden Functiebeschrijving Casemanager dementie regio Haaglanden augustus 2012

Regio Haaglanden Functiebeschrijving Casemanager dementie regio Haaglanden augustus 2012 Regio Haaglanden Inleiding De voor de cliënt en zijn omgeving zeer ingrijpende diagnose dementie roept veel vragen op over de ziekte en het verloop hiervan, maar ook over de organisatie van zorg en over

Nadere informatie

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started Inhoud Competentiegericht opleiden 3 Doel van praktijktoetsen 4 Wijze van evalueren en beoordelen 4 Rollen 5 Getting started

Nadere informatie

Functiebeschrijving netwerk dementie regio Haaglanden

Functiebeschrijving netwerk dementie regio Haaglanden Functiebeschrijving netwerk dementie regio Haaglanden Inleiding De voor de cliënt en zijn omgeving zeer ingrijpende diagnose dementie roept veel vragen op over de ziekte en het verloop hiervan maar ook

Nadere informatie

Competentieprofiel van de genetisch consulent

Competentieprofiel van de genetisch consulent Competentieprofiel van de genetisch consulent De genetisch consulent is werkzaam binnen het specialisme klinische genetica. Het specialisme klinische genetica is gericht op zorgvragen van patiënten/ adviesvragers

Nadere informatie

WORKSHOP: Competentiegericht opleiden

WORKSHOP: Competentiegericht opleiden Praktijkopleidersmiddag 15 november 2012 RINO Groep WORKSHOP: Competentiegericht opleiden Prof. dr. Theo K. Bouman & Drs. Valerie A. Hoogendoorn Hoofdopleider GZ & Praktijkcoördinator Opleidingsinstituut

Nadere informatie

Competenties van de klinisch psycholoog. Ger Keijsers

Competenties van de klinisch psycholoog. Ger Keijsers Competenties van de klinisch psycholoog Ger Keijsers Onderwerpen 1. achtergrond 2. CanMEDS 3. competenties KP 4. themakaarten 5. waterscheiding 6. implementatie Achtergrond competentiegericht opleiden

Nadere informatie

WORKSHOP: Wat zijn uw eigen competenties?

WORKSHOP: Wat zijn uw eigen competenties? LOGO-congres 15 juni 2012 Onderwijsvernieuwing met Ambitie en Passie WORKSHOP: Wat zijn uw eigen competenties? Theo Bouman & Valerie Hoogendoorn Opleidingsinstituut PPO Groningen 1 Doel Feeling te krijgen

Nadere informatie

Kaderopleiding Palliatieve Zorg 2015 ~ 2017

Kaderopleiding Palliatieve Zorg 2015 ~ 2017 Kaderopleiding Palliatieve Zorg 2015 ~ 2017 Inhoudsopgave: Brochure Het competentieprofiel kaderarts Palliatieve Zorg Aanmeldingsformulier (zie bijlage) Brochure Inleiding Op 5 november 2015 start de achtste

Nadere informatie

Het competentieprofiel van de verzekeringsarts

Het competentieprofiel van de verzekeringsarts Het competentieprofiel van de verzekeringsarts Competentieprofiel verzekeringsgeneeskunde 1. Medisch handelen 1.1 De specialist bezit adequate kennis en vaardigheid naar de stand van het vakgebied. - De

Nadere informatie

De opleiding tot Restauratief Tandarts van de Nederlands Vlaamse Vereniging voor Restauratieve Tandheelkunde

De opleiding tot Restauratief Tandarts van de Nederlands Vlaamse Vereniging voor Restauratieve Tandheelkunde De opleiding tot Restauratief Tandarts van de Nederlands Vlaamse Vereniging voor Restauratieve Tandheelkunde 1. Inleiding Vanuit de tandheelkundige praktijk komt de vraag naar een gedifferentieerde tandarts

Nadere informatie

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Verdieping doelgroepen

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Verdieping doelgroepen Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel Soort Werksituatie Verdieping doelgroepen Cursus Medewerkers maatschappelijke zorg zijn werkzaam in instellingen voor wonen, dagbesteding en vrije tijd

Nadere informatie

Leergang Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk

Leergang Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk Leergang Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk Deze éénjarige leergang bereidt u voor op de functie van praktijkondersteuner/-verpleegkundige in de huisartsenpraktijk (POH). Het lesprogramma sluit

Nadere informatie

Kwaliteitsprofiel Verloskundige Echoscopist maart 2011

Kwaliteitsprofiel Verloskundige Echoscopist maart 2011 Kwaliteitsprofiel Verloskundige Echoscopist maart 2011 Inleiding Door het toenemende belang van echoscopisch onderzoek in de zwangerschap en de invoering van prenatale screening in Nederland, wordt het

Nadere informatie

Een verslag van coachende begeleidingsgesprekken met een klasgenoot over de leerdoelen en leerpunten tijdens de stage.

Een verslag van coachende begeleidingsgesprekken met een klasgenoot over de leerdoelen en leerpunten tijdens de stage. Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Coachend begeleiden en sociaal activeren Cursus Gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg,

Nadere informatie

Opleidingsplan 2015-2016

Opleidingsplan 2015-2016 Opleidingsplan 2015-2016 Kaderopleiding Geriatrische Revalidatie KADEROPLEIDING GERIATRISCHE REVALIDATIE Opleidingsplan 2015-2016 Colofon Tekst : Anne-Marie Donselaar, Aafke de Groot, Ellen Vreeburg Onderwijskundige

Nadere informatie

wat is casemanagement dementie? een samenvattende beschrijving van het geriant-model

wat is casemanagement dementie? een samenvattende beschrijving van het geriant-model wat is casemanagement dementie? een samenvattende beschrijving van het geriant-model De zorg voor mensen met dementie is aan het veranderen. Dat moet ook: want hun aantal neemt snel toe en de zorg kan

Nadere informatie

FA10A. FACT (Functie ACT) Basisopleiding. mensenkennis

FA10A. FACT (Functie ACT) Basisopleiding. mensenkennis FA10A Basisopleiding FACT (Functie ACT) mensenkennis Basisopleiding FACT (Functie ACT) FACT-casemanager Het werken als casemanager in multidisciplinaire FACT-wijkteams stelt hoge eisen aan kennis, vaardigheden

Nadere informatie

Dementie, probleemgedrag en de mantelzorger

Dementie, probleemgedrag en de mantelzorger Dementie, probleemgedrag en de mantelzorger LOAG Gedragsstoornissen en psychiatrie bij dementie Utrecht, 16 april A. Kunneman, gz-psycholoog Introductie GZ-psycholoog Werkzaam op de GAAZ / poli geriatrie

Nadere informatie

Verzamelen en interpreteren van gegevens

Verzamelen en interpreteren van gegevens De opleiding tot obstetrieverpleegkundige Eindtermen van de opleiding tot obstetrieverpleegkundige 1. Vakinhoudelijk handelen Verzamelen en interpreteren van gegevens 1.1. De obstetrieverpleegkundige verzamelt

Nadere informatie

Handleiding Portfolio assessment UvA-docenten

Handleiding Portfolio assessment UvA-docenten Handleiding Portfolio assessment UvA-docenten najaar 2005 Inleiding In het assessment UvA-docent wordt vastgesteld welke competenties van het docentschap door u al verworven zijn en welke onderdelen nog

Nadere informatie

HET BESTE THUIS! TOEKOMST VOOR DEMENTIEZORG. Jan Vuister (directeur / bestuurder Geriant)

HET BESTE THUIS! TOEKOMST VOOR DEMENTIEZORG. Jan Vuister (directeur / bestuurder Geriant) HET BESTE THUIS! TOEKOMST VOOR DEMENTIEZORG Jan Vuister (directeur / bestuurder Geriant) Vandaag: Reflecties op: Dementie: NU Dementie: MORGEN Uitgangspunten voor dementiehulp thuis noodzakelijke modelvernieuwing

Nadere informatie

College voor Huisartsgeneeskunde, Verpleeghuisgeneeskunde en medische zorg voor verstandelijk gehandicapten

College voor Huisartsgeneeskunde, Verpleeghuisgeneeskunde en medische zorg voor verstandelijk gehandicapten KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST College voor Huisartsgeneeskunde, Verpleeghuisgeneeskunde en medische zorg voor verstandelijk gehandicapten Besluit van 21 augustus

Nadere informatie

Positionering & Profilering. Petra van Bemmelen Aty Dobbenberg

Positionering & Profilering. Petra van Bemmelen Aty Dobbenberg Positionering & Profilering Petra van Bemmelen Aty Dobbenberg 1 Onderwerpen; Salaris Ontwikkeling als professional Specialist - Generalist 2 SALARIS 3 Stelling 1 Ik weet in welke salarisschaal ik ingedeeld

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

1 Samenvatting: een nieuw beroepenhuis V&V

1 Samenvatting: een nieuw beroepenhuis V&V 1 Samenvatting: een nieuw beroepenhuis V&V 1.1 V&V 2020 heeft op basis van: de rondetafelgesprekken met vele honderden beroepsbeoefenaren; de achtergrondstudies met een review van wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Praktijkopdracht Klinisch Redeneren

Praktijkopdracht Klinisch Redeneren Praktijkopdracht Klinisch Redeneren Inleiding Via deze praktijkopdracht werk je aan je verpleegkundige vakdeskundigheid. De opdracht helpt je om achtergrondkennis te verwerven van de patiënten binnen het

Nadere informatie

Psychologie Inovum. Informatie en productenboek voor cliënten, hun naasten en medewerkers

Psychologie Inovum. Informatie en productenboek voor cliënten, hun naasten en medewerkers Psychologie Inovum Informatie en productenboek voor cliënten, hun naasten en medewerkers Waarom psychologie Deze folder is om bewoners, hun naasten en medewerkers goed te informeren over de mogelijkheden

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement h. Functie docent Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub h Besluit personeel veiligheidsregio s 1.1 Algemene

Nadere informatie

POST-HBO OPLEIDING. Forensische psychiatrie. mensenkennis

POST-HBO OPLEIDING. Forensische psychiatrie. mensenkennis POST-HBO OPLEIDING Forensische psychiatrie mensenkennis Post-hbo opleiding forensische psychiatrie Initiatief De post-hbo opleiding is een initiatief van de: Dr. Henri van der Hoeven Stichting (Forum Educatief),

Nadere informatie

BZ11A. Bemoeizorg. post-hbo opleiding. Assertieve psychiatrische hulp aan zorgmijders. mensenkennis

BZ11A. Bemoeizorg. post-hbo opleiding. Assertieve psychiatrische hulp aan zorgmijders. mensenkennis BZ11A post-hbo opleiding Bemoeizorg Assertieve psychiatrische hulp aan zorgmijders mensenkennis Post-hbo opleiding bemoeizorg Assertieve psychiatrische hulp aan zorgmijders In onze samenleving zijn er

Nadere informatie

Sport en Welzijn. Physician Assistant Masteropleiding Amsterdam

Sport en Welzijn. Physician Assistant Masteropleiding Amsterdam Gezondh Sport en Welzijn Physician Assistant Masteropleiding Amsterdam Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Physician Assistant De Physician Assistant (PA) is een hoogopgeleide medische professional

Nadere informatie

Algemene competenties van de openbaar apotheker specialist

Algemene competenties van de openbaar apotheker specialist Algemene competenties van de openbaar apotheker specialist 1. Farmacotherapeutisch en farmaceutisch handelen 1:1. De specialist bezit adequate kennis en vaardigheid naar de stand van het vakgebied. 1:2.

Nadere informatie

Neurorevalidatie bij Centraal Neurologische Aandoeningen

Neurorevalidatie bij Centraal Neurologische Aandoeningen Cursusinformatie Neurorevalidatie bij Centraal Neurologische Aandoeningen Overeenkomsten in symptomen en paramedische interventies Ontwikkeling en coördinatie : Frans van der Brugge Maart 2015 1 Algemene

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen 2 3 INHOUDSOPAVE PAGINA Kennis over psychische problemen bij ouderen nodig?! 4 Praktische

Nadere informatie

WERKAFSPRAKEN OVER COMMUNICATIE ROND KWETSBARE OUDEREN

WERKAFSPRAKEN OVER COMMUNICATIE ROND KWETSBARE OUDEREN WERKAFSPRAKEN OVER COMMUNICATIE ROND KWETSBARE OUDEREN Huisartsenpraktijk (huisarts en/of POH) levert 1 e lijns zorg, d.w.z. doet diagnostisch onderzoek en behandeling t.b.v. álle inwoners in thuissituatie

Nadere informatie

Handboek Casemanagement Dementie regio Haaglanden December 2013

Handboek Casemanagement Dementie regio Haaglanden December 2013 Handboek Casemanagement Dementie regio Haaglanden December 2013 Handboek Casemanagement Dementie regio Haaglanden - december 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Achtergrond... 3 1.2 Doel van het

Nadere informatie

Bemoeizorg. mensenkennis. Assertieve psychiatrische hulp aan zorgmijders. post-hbo opleiding

Bemoeizorg. mensenkennis. Assertieve psychiatrische hulp aan zorgmijders. post-hbo opleiding post-hbo opleiding Bemoeizorg Assertieve psychiatrische hulp aan zorgmijders mensenkennis Post-hbo opleiding bemoeizorg Assertieve psychiatrische hulp aan zorgmijders In onze samenleving zijn er meer dan

Nadere informatie

Ontstaan Dementie Zorgketen Amsterdam Zuidoost en Diemen tot heden

Ontstaan Dementie Zorgketen Amsterdam Zuidoost en Diemen tot heden Ontstaan Dementie Zorgketen Amsterdam Zuidoost en Diemen tot heden Bernadette Hessing Coördinator Dementie Zorgketen Amsterdam ZO-Diemen oktober 2012 1 Initiatief ontwerp fase - Via ZiZo is project groep

Nadere informatie

PROBLEEMINVENTARISATIE, ZORGBEHANDELPLAN EN FRADIE

PROBLEEMINVENTARISATIE, ZORGBEHANDELPLAN EN FRADIE PROBLEEMINVENTARISATIE, ZORGBEHANDELPLAN EN FRADIE De probleeminventarisatie is een overzicht van beperkingen en problemen op verschillende levensgebieden: lichamelijke gezondheid, emotioneel welbevinden,

Nadere informatie

Checklist Coachingscompetenties t.b.v. Sociaal Emotionele Accreditatie

Checklist Coachingscompetenties t.b.v. Sociaal Emotionele Accreditatie De BPV-Begeleider. Checklist Coachingscompetenties t.b.v. Sociaal Emotionele Accreditatie 1 is de directe coach van de deelnemer gedurende de gehele stage. 2 hanteert een oplossingsgerichte begeleidingssteil.

Nadere informatie

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Medical Imaging/ Radiation Oncology Verschillende studies laten zien dat de druk op de gezondheidszorg

Nadere informatie

Bijlage 7 Profielen Goudvisteam

Bijlage 7 Profielen Goudvisteam Bijlage 7 Profielen Goudvisteam Profiel psycholoog/gedragswetenschapper Multidisciplinaire Carrousel Poli van de Goudvis Doelgroep: Kinderen tussen de 0 en 6 jaar waarbij er sprake is van bijzonderheden

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. A. Plaats in de organisatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. A. Plaats in de organisatie FUNCTIEBESCHRIJVING A. Plaats in de organisatie 1. Doelstelling discipline Het inzetten van fysiotherapeutische expertise in samenhang met andere disciplines en in het kader van revalidatiegeneeskundige

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 7

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 7 OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 7 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: juni 2013 Fase: Gevorderd 2 Naam deelnemer:. 2 Inhoudsopgave Beroepsopdracht

Nadere informatie

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 Functie-informatie Functienaam Docent LD Type 1 Salarisschaal 12 Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een instelling voor voortgezet

Nadere informatie

voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg gebaseerd

voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg gebaseerd Onderwijs voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg Gebaseerd op Verzorgende-IG (niveau 3) en Medewerker Maatschappelijke (niveau 3) van 2011-2012 Een belangrijke ontwikkeling in de ouderenzorg is kleinschalig

Nadere informatie

Protocol RM psychogeriatrie Gooi & Vechtstreek

Protocol RM psychogeriatrie Gooi & Vechtstreek Protocol RM psychogeriatrie Gooi & Vechtstreek Netwerk Dementie Gooi & Vechtstreek Januari 2013 INLEIDING Dit protocol is tot stand gekomen vanuit het Netwerk Dementie Gooi & Vechtstreek. De volgende personen

Nadere informatie

(INVAL) PEDAGOGISCH MEDEWERKERS voor minimaal 7 en maximaal 32 uur per week voor bepaalde tijd

(INVAL) PEDAGOGISCH MEDEWERKERS voor minimaal 7 en maximaal 32 uur per week voor bepaalde tijd Externe oproep 24-uurs Jongere en Oudere Jeugd Kinderen en jeugdigen hebben het recht om op een humane en evenwichtige manier op te groeien. De hulpvraag van de cliënt is het uitgangspunt van ons handelen,

Nadere informatie

Opleiding consulent seksuele gezondheid NVVS

Opleiding consulent seksuele gezondheid NVVS Dat vind ik een van de mooiste dingen aan de seksuologie: dat de geestelijke en de somatische gezondheidszorg erin samen komen. evaluatie deelnemer mensenkennis Opleiding consulent seksuele gezondheid

Nadere informatie

Geheugenklachten? Wat te doen als er stukjes gaan ontbreken

Geheugenklachten? Wat te doen als er stukjes gaan ontbreken Geheugenklachten? Wat te doen als er stukjes gaan ontbreken Geheugenproblemen en/of veranderingen in gedrag Vooral oudere mensen kunnen last hebben van vergeetachtigheid. Op zich is dat niet zo erg. Maar

Nadere informatie

Zorggroep Almere. Gezondheidszorg in Almere. Thuis met dementie

Zorggroep Almere. Gezondheidszorg in Almere. Thuis met dementie dementiezorg in Almere Carola van Teunenbroek, specialist ouderengeneeskunde Saskia van Zutphen, persoonlijk begeleider dementie Petra Besseling, persoonlijk begeleider dementie Zorggroep Almere 23 gezondheidscentra

Nadere informatie

Competentieprofiel instructeurs

Competentieprofiel instructeurs Competentieprofiel instructeurs 1) Actuele Kennis & Vaardigheden van Eerste Hulp Dit is de elementaire kennisstof en de bijbehorende vaardigheden die ten grondslag liggen aan Eerste Hulp onderwijs. Deze

Nadere informatie

Cursusinformatie PIAF opleiding nieuwe stijl 2013/2014

Cursusinformatie PIAF opleiding nieuwe stijl 2013/2014 Cursusinformatie PIAF opleiding nieuwe stijl 2013/2014 Medicatiebeoordeling is een systematische beoordeling van het geneesmiddelgebruik van een individuele patiënt door arts, apotheker en patiënt op basis

Nadere informatie

6 Kern van de verpleegkundige en verzorgende beroepen

6 Kern van de verpleegkundige en verzorgende beroepen 6 Kern van de verpleegkundige en verzorgende beroepen In dit hoofdstuk staan de uiteindelijke opgestelde beschrijvingen van de kernen van de verpleegkundige en verzorgende beroepen, inclusief het voorstel

Nadere informatie

Beoordelen met de 360 feedback-methode

Beoordelen met de 360 feedback-methode Instituut voor Gezondheidszorg Beoordelen met de 360 feedback-methode Bij de 360 feedback-methode vraag je mensen uit je omgeving om je te beoordelen op verschillende aspecten. Dit gebeurt meestal door

Nadere informatie

Thuis met dementie: Kansen en zorgen in 2013

Thuis met dementie: Kansen en zorgen in 2013 Thuis met dementie: Kansen en zorgen in 2013 Samenwerking in de eerste lijn voor patiënten met dementie 23 mei 2013 Drs. J. Meerveld Manager Belangenbehartiging en zorgvernieuwing, Alzheimer Nederland

Nadere informatie

LEERCOACH IN DE NETWERKSCHOOL. Verantwoordelijkheden

LEERCOACH IN DE NETWERKSCHOOL. Verantwoordelijkheden Leercoaches begeleiden studenten in hun leertraject, studievoortgang en ieontwikkeling binnen de Netwerkschool ROC Nijmegen. Deze notitie uit 2013 beschrijft de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en kerntaken

Nadere informatie

Prestatie integrale ouderenzorg

Prestatie integrale ouderenzorg Prestatie integrale ouderenzorg Doel Het doel van deze prestatie is het tot stand brengen van een integraal, multidisciplinair zorgaanbod voor kwetsbare ouderen in de thuissituatie op het gebied van cure,

Nadere informatie

Competentieprofiel Afstudeerscriptiebegeleider Praktijkopleiding RA

Competentieprofiel Afstudeerscriptiebegeleider Praktijkopleiding RA Competentieprofiel Praktijkopleiding RA rapport Competentieprofiel. pagina 2 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 Leeswijzer... 5 2. Competentieprofiel... 6 Colofon... 6 Beroepsbeschrijving... 6 Beschrijving

Nadere informatie

groepswerker/ begeleider (m/v) 24-30 uur. Voor onze locatie de Schuilplaats, 24-uurs zorg, zijn wij op zoek naar een:

groepswerker/ begeleider (m/v) 24-30 uur. Voor onze locatie de Schuilplaats, 24-uurs zorg, zijn wij op zoek naar een: Breng jij ons team op sterkte met je ervaring in de psychiatrie? (of: Werk je als professional in de psychiatrie en zou je wel meer met je geloof willen?) Voor onze locatie de Schuilplaats, 24-uurs zorg,

Nadere informatie

Tien jaar casemanagement bij dementie

Tien jaar casemanagement bij dementie Trefwoorden Casemanagement Dementie Thuiszorg Tien jaar casemanagement bij dementie De Stichting Geriant biedt in de regio Noord-Holland Noord hulp aan mensen met dementie en hun mantelzorgers, thuis en

Nadere informatie

Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers

Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers Vergelijkingsdocument Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers Zorg en welzijn l KENNISCENTRUM VOOR LEREN IN DE PRAKTIJK IN ZORG, WELZIJN EN SPORT 1 Inhoud Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers...

Nadere informatie

Zorgprogramma voor mensen met gerontopsychiatrische problematiek in het verpleeghuis

Zorgprogramma voor mensen met gerontopsychiatrische problematiek in het verpleeghuis Zorgprogramma voor mensen met gerontopsychiatrische problematiek in het verpleeghuis Anne van den Brink Specialist Ouderengeneeskunde Onderzoeker Pakkende ondertitel Inhoud presentatie Inleiding Aanleiding

Nadere informatie

Postmaster opleiding psychosociale oncologie

Postmaster opleiding psychosociale oncologie Postmaster opleiding psychosociale oncologie mensenkennis Door de rollenspellen kon ik een betere verbinding maken tussen de theorie en de praktijk. Psychosociale oncologie Professionals die met oncologiepatiënten

Nadere informatie

Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch

Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch werker Volwassenen en ouderen mensenkennis Van onze klinisch psycholoog heb ik een groep cliënten overgenomen, bij wie ik de instrumenten uit de opleiding

Nadere informatie

Stichting Leerstation Zorg

Stichting Leerstation Zorg Leerstation Zorg Stichting Leerstation Zorg Stichting Leerstation Zorg zet zich in voor de ontwikkeling en de kwaliteitsborging van digitaal leermateriaal voor zorg en onderwijs. Deze inspanningen hebben

Nadere informatie

Ondersteunen bij dagelijkse bezigheden

Ondersteunen bij dagelijkse bezigheden Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij dagelijkse bezigheden Crebonummer: 92661 en 92662 Opleiding Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

Nadere informatie

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor:

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor: Inleiding Patiënten worden in het ziekenhuis regelmatig door meerdere medisch specialisten tegelijk behandeld. In het verleden is verschillende malen geconstateerd dat de onderlinge verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Competentieprofiel Psychotherapeut

Competentieprofiel Psychotherapeut Competentieprofiel Psychotherapeut Competentiegebied 1 Psychotherapeutisch handelen De PT heeft adequate, brede kennis, contactuele en psychotherapeutische vaardigheden en een professionele houding. Hij

Nadere informatie

Plan van Aanpak 2012

Plan van Aanpak 2012 Plan van Aanpak 2012 Auteurs: Mevr. B.H.(Bernadette) Hessing, coördinator/meldpunt dementie zorgketen A dam Zuidoost & Diemen Dhr. V.W.G. (Wouter) Hogervorst, medisch directeur GAZO en lid dagelijks bestuur

Nadere informatie

TEAMNASCHOLING ERVARINGSGERICHTE PSYCHOSOCIALE HULPVERLENING WERKEN MET CLIËNTEN EN HUN RELATIONELE CONTEXT

TEAMNASCHOLING ERVARINGSGERICHTE PSYCHOSOCIALE HULPVERLENING WERKEN MET CLIËNTEN EN HUN RELATIONELE CONTEXT TEAMNASCHOLING ERVARINGSGERICHTE PSYCHOSOCIALE HULPVERLENING WERKEN MET CLIËNTEN EN HUN RELATIONELE CONTEXT HOE ZIET UW PRAKTIJK ERUIT? Veel cliënten zien hun probleem als een individueel probleem en komen

Nadere informatie

Hart voor je patiënt, goed in je vak, trots op je werk

Hart voor je patiënt, goed in je vak, trots op je werk Visie Verpleging & Verzorging VUmc 2015 Preventie Zorg plannen Pro-actief State-of-the-art zorg Samen Zorg uitvoeren Gezamenlijk verant wo or de lijk Screening & diagnostiek Efficiënt Zinvolle ontmoeting

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID Inleiding Doel van deze opdracht is het methodisch werken te bevorderen en toe te passen. Het is een methode die moet leiden tot het vaststellen van de meest geschikte verpleegkundige

Nadere informatie

Zorgcoördinator, psycholoog, orthopedagoog

Zorgcoördinator, psycholoog, orthopedagoog Functiefamilie : Onderwijs Begeleiding & Zorg, reeks II Kenmerk : 2014/000496/CvB-P&O Versie : 1 Vastgesteld CvB d.d. : 20-05-2014 Datum : 20 mei 2014 Instemming PGMR d.d. : 16-05-2014 Opgesteld door :

Nadere informatie

1. Interpersoonlijk competent

1. Interpersoonlijk competent 1. Interpersoonlijk competent De docent BVE schept een vriendelijke en coöperatieve sfeer in het contact met deelnemers en tussen deelnemers, en brengt een open communicatie tot stand. De docent BVE geeft

Nadere informatie

Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1

Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1 Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1 Beschrijving werkwijze 1 Gebaseerd op de eindevaluatie Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID Inleiding Doel van deze opdracht is het methodisch werken te bevorderen en toe te passen. Het is een methode die moet leiden tot het vaststellen van de meest geschikte zorgproblemen

Nadere informatie

PROGRAMMA SPECIALISTISCHE OPLEIDING TOT KLINISCH NEUROPSYCHOLOOG THEORETISCH ONDERWIJS. Algemene inleiding

PROGRAMMA SPECIALISTISCHE OPLEIDING TOT KLINISCH NEUROPSYCHOLOOG THEORETISCH ONDERWIJS. Algemene inleiding PROGRAMMA SPECIALISTISCHE OPLEIDING TOT KLINISCH NEUROPSYCHOLOOG THEORETISCH ONDERWIJS Algemene inleiding Hanna Swaab September 2012 1 Programma theoretisch onderwijs Specialistische opleiding tot Klinisch

Nadere informatie

F U N C T I E P R O F I E L

F U N C T I E P R O F I E L F U N C T I E P R O F I E L I. I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S Functiebenaming Weddeschaal Graad Directie - dep - dienst Functiefamilie maatschappelijk werker Sociale Dienst B1-B2-B3 maatschappelijk

Nadere informatie

Body of Knowledge. Kwalificatiedossier Verpleegkundige mbo. Werkversie 0.1. 1/12 Verpleegkundige mbo v0.1

Body of Knowledge. Kwalificatiedossier Verpleegkundige mbo. Werkversie 0.1. 1/12 Verpleegkundige mbo v0.1 Body of Knowledge Kwalificatiedossier Verpleegkundige mbo Werkversie 0.1 1/12 Verpleegkundige mbo v0.1 Inhoud 1 Verpleegkundige MBO basis... 3 1.1 Menselijk functioneren... 3 1.2 Methodisch handelen...

Nadere informatie

Vacature voor een opleidingsplaats GZ-psycholoog

Vacature voor een opleidingsplaats GZ-psycholoog Vacature voor een opleidingsplaats GZ-psycholoog Het betreft een vacature, waarbij de opleideling werkzaam zal zijn bij twee instellingen te weten: Psychologenpraktijk Oosterhout en Stichting Elisabeth.

Nadere informatie

A CLIENTSYSTEEM. 1 Intake

A CLIENTSYSTEEM. 1 Intake 1 Intake A CLIENTSYSTEEM De arts oriënteert zich op (claim-aan)vragen, weet vraagstellingen te formuleren, kan adequaat verwijzen en weet op hoofdlijn consequenties te schetsen binnen verschillende verzekeringssystemen.

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang

Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang Specificaties Onderwijsassistent Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang Training Kinderdagverblijf, BSO of basisschool Demonstratie Niveau: 4

Nadere informatie

Visitatie: instrument voor evaluatie

Visitatie: instrument voor evaluatie Visitatie: instrument voor evaluatie Collegiale toetsing van specialisten ouderengeneeskunde en hun vakgroep Visitatie als kwaliteitsinstrument Goede behandelresultaten, tevreden patiënten, soepele samenwerking

Nadere informatie

Stichting opleidingsinstelling GGZ-VS Addendum opleidingsplan 2014-2017 Opleiding GGZ-VS met vrijstellingen voor specifieke doelgroepen

Stichting opleidingsinstelling GGZ-VS Addendum opleidingsplan 2014-2017 Opleiding GGZ-VS met vrijstellingen voor specifieke doelgroepen Stichting opleidingsinstelling GGZ-VS Addendum opleidingsplan 2014-2017 Opleiding GGZ-VS met vrijstellingen voor specifieke doelgroepen Opleidingsmanager Drs. M. de Leeuw (i.s.m. hoofdopleiders drs. D.

Nadere informatie

Unit beschrijving: Extra leerresultaten

Unit beschrijving: Extra leerresultaten Unit beschrijving Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie (DE/13/LLP-LdV/TOI/1763). De verantwoordelijkheid voor deze publicatie (mededeling) ligt uitsluitend bij de auteur;

Nadere informatie

Gehandicaptenzorg, woonbegeleiding, activiteitenbegeleiding, zorgcoördinatie.

Gehandicaptenzorg, woonbegeleiding, activiteitenbegeleiding, zorgcoördinatie. Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Kwaliteitszorg voor MZ Cursus Gehandicaptenzorg, woonbegeleiding, activiteitenbegeleiding, zorgcoördinatie. Een presentatie

Nadere informatie

Visie Dimence Groep op VerpleGinG en VerzorGinG

Visie Dimence Groep op VerpleGinG en VerzorGinG Visie Dimence Groep op verpleging en verzorging Visie Dimence Groep op verpleging en verzorging De zorg verandert en vindt zoveel mogelijk thuis of dichtbij huis plaats. Er worden minder mensen opgenomen

Nadere informatie

SH10A. Seksuologie. post-hbo opleiding. Begeleiden bij seksuele problemen. mensenkennis

SH10A. Seksuologie. post-hbo opleiding. Begeleiden bij seksuele problemen. mensenkennis SH10A post-hbo opleiding Seksuologie Begeleiden bij seksuele problemen mensenkennis Post-hbo opleiding seksuologie Begeleiden bij seksuele problemen Goede begeleiding bij seksuele problemen vraagt specifieke

Nadere informatie

Sport en Welzijn. Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam

Sport en Welzijn. Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam Gezondh Sport en Welzijn Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Verpleegkundig Specialist De masteropleiding Advanced Nursing Practice (ANP) leidt

Nadere informatie

Functieomschrijving Circulation Practitioner

Functieomschrijving Circulation Practitioner Functieomschrijving Circulation Practitioner Landelijke Vakgroep van Circulation Practitioners Definitie functie specialistisch verpleegkundige IC 1 /CC 2 specialisatie binnen het aandachtsgebied van de

Nadere informatie

Inventarisatie van het onderwijs in gedeelde besluitvorming in de opleidingen

Inventarisatie van het onderwijs in gedeelde besluitvorming in de opleidingen UMC UTRECHT Inventarisatie van het onderwijs in gedeelde besluitvorming in de opleidingen 1. Huisartsgeneeskunde 2. Arts voor verstandelijk gehandicapten 3. Specialisten ouderen geneeskunde Sanders-van

Nadere informatie

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs universitair onderwijscentrum groningen hoger onderwijs Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs 2008-2009 september 2008 Basiskwalificatie onderwijs 2 Wat is de basiskwalificatie onderwijs (BKO)? De basiskwalificatie

Nadere informatie

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus)

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) De Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV er) is onmisbaar in de zorg en u wilt uw EVV er de juiste kennis en vaardigheden meegeven.

Nadere informatie

3-daagse Masterclass Zorg ICT: EPD en ehealth toepassingen in de zorg

3-daagse Masterclass Zorg ICT: EPD en ehealth toepassingen in de zorg 3-daagse Masterclass Zorg ICT: EPD en ehealth toepassingen in de zorg 12 maart, 9 april en 7 mei 2014 Locatie: Broederplein 39, 3703 CD Zeist Nascholing voor professionals in de gezondheidszorg Georganiseerd

Nadere informatie

Informatiegids 2011 Opleiding tot arts OrthoManuele Geneeskunde

Informatiegids 2011 Opleiding tot arts OrthoManuele Geneeskunde Informatiegids 011 Opleiding tot arts OrthoManuele Geneeskunde NVOMG469 Informatiegids 011 1 Inhoudsopgave 0. Voorwoord 1. Het vak OrthoManuele Geneeskunde. Competenties van de arts OrthoManuele Geneeskunde

Nadere informatie