VCA in de praktijk. Prebes studieavond 11 oktober Stefaan Debosschere

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VCA in de praktijk. Prebes studieavond 11 oktober 2012. Stefaan Debosschere"

Transcriptie

1 VCA in de praktijk Prebes studieavond 11 oktober 2012 Stefaan Debosschere

2 Voor wat staat VCA? Veiligheids Gezondheids- en Milieu Checklist voor Aannemers 2

3 2. Waarom VCA? VCA is geen wettelijke verplichting, maar we hebben er vrijwillig voor gekozen om het VCA systeem in onze organisatie Willy Naessens Industriebouw te implementeren. Een zeer nuttig instrument om het veiligheidsbeleid in de organisatie tot uitvoering te brengen. (veiligheidszorgsysteem). Opdrachtgevers vragen meer en meer aannemers die over een VCAcertificaat beschikken, dit is voor hen een garantie dat de aannemer over een veiligheid-gezondheid en milieu managementsysteem beschikt.

4 2. Waarom VCA? NV Willy Naessens Industriebouw beschikt over een VCA**-attest, geldig tot 10 november VCA attest is 3 jaar geldig mits jaarlijks een tussentijdse audit. Nieuwe audit is gestart vanaf 05 oktober 2012 (duur : 5 dagen). 4 de certificatie, sinds Een veiligheidsbeleid is maar succesvol als het wordt gedragen door het topmanagement

5 Te behalen score Vereisten voor VCA** certificatie : Voldoen aan alle 33 mustvragen** Min. 6 van de 14 aanvullende vragen Beschikken over een VGM-klachtenprocedure. Beheersing + actieplan van de ongevallen frequentiegraad. 5

6 2. Waarom VCA? NV Willy Naessens Industriebouw beschikt over een VCA**- attest.

7 VGM-Checklist versie 2008/05 12 Hoofdstukken 7

8 HFST 1: VGM-beleid en organisatie 1.1 Heeft het bedrijf een VGM-beleidsverklaring? De medewerkers moeten weten wat er in de beleidsverklaring staat! De beleidsverklaring wordt : toegelicht bij aanwerving (onthaal nieuwe WN). staat in de onthaalbrochure. bij elke nieuwe versie, krijgt iedere medewerker de beleidsverklaring bij zijn loonbriefje. hangt uit in het bureel, magazijn enz In het Nederlands & Frans. 8

9 9

10 HFST 1: VGM-beleid en organisatie 1.2 De werknemers moeten op zijn minst weten wie de preventieadviseur & milieucoördinator is binnen het bedrijf. Beter nog kennen Veelvuldig op de werf en werkplaatsen te komen en de medewerkers aanspreken (liefst positief). Aanwezig te zijn op vergaderingen en veiligheid ook op de agenda zetten. Aanspreekpunt zijn op vlak van VGM. Actieve rol spelen in het comité. 10

11 HFST 1: VGM-beleid en organisatie De werknemers moeten op de hoogte te zijn van hun taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden met betrekking tot VGM. Via de functieomschrijvingen. Ploegbaas montage. Monteur van prefab gebouwen. Grondwerker. Afwerker. Ontvangen bij aanwerving of functie wijziging 11

12 12

13 HFST 1: VGM-beleid en organisatie Actieve betrokkenheid van de directie Door middel van : Voorzitten of bijwonen van vergaderingen met VGM op de agenda. Syndicale vergaderingen, wekelijkse vergadering werfleiders, directievergadering, vergadering met ploegbazen, personeelsbijeenkomst enz Evalueren van ongevallen met en zonder werkverlet inclusief trendanalyse. Jaarlijks evalueren van het VGM-actieplan. 13

14 HFST 1: VGM-beleid en organisatie Actieve betrokkenheid van de directie : Werkplekinspecties : De algemeen directeur voert minimum 2 werkplekinspecties uit per jaar. 14

15 Praktijk voorbeeld 1 Werkplekinspecties 15

16 HFST 8 : VGM - INSPECTIES 8.1 Worden periodiek werkplek -inspecties uitgevoerd door operationeel leidinggevenden? Inspecties worden ten minste eenmaal per maand uitgevoerd door de werfleider / projectleider i.s.m. de ploegbaas. in geval van een project, voert de projectleider maandelijks een werkplekinspecties uit, zolang het project duurt. Inspectie : Controlepunt => OK / NOK /NVT Indien NOK => verbeteractie Wie verantwoordelijk voor de uitvoering + tegen wanneer? Toetsing Eventueel opnemen in actieplan 16

17 17

18 18

19 HFST 8 : VGM - INSPECTIES Laat zich, indien mogelijk, tijdens de werkplekinspectie vergezellen door de ploegbaas. Bespreekt na de werkplekinspectie, aan de hand van het ingevulde formulier, zijn bevindingen met de ploegbaas. Voert tijdens de werkplekinspectie tevens taakobservaties uit gericht naar het VGM-gedrag & bewustzijn van het individu en de ploeg in zijn geheel en noteert zijn bevindingen op het formulier F8 : Checklist VGM-inspectie werf. 19

20 HFST 8 : VGM - INSPECTIES Voorbeeld van een ingevulde inspectie : Werk zoveel mogelijk met foto s. Verbeteractie s invullen + bespreken met ploegbaas. De kwaliteit van de WPI hangt af van de ingesteldheid van de persoon die de inspectie uitvoert (VGM-Bewustzijn van de leidinggevende). Opvolging / toetsing van de acties. 20

21 Voorbeeld van een ingevulde inspectie : 21

22 Voorbeeld van een ingevulde inspectie : 22

23 WAT DOEN WE NU MET AL DIE WERKPLEKINSPECTIE? Jaarlijks worden alle werkplekinspecties samengevat en wordt er een trendanalyse opgemaakt van de tekortkomingen. Dit gebeurt voor de directiebeoordeling van het VCAsysteem. 23

24 HFST 8 : VGM - INSPECTIES 24

25 Werkplek inspecties Trend analyse Acties Actieplan JAP Werfleiders Projectleiders GPP Ploegbazen Toolboxen Risicoanalyses Instructies 25

26 Praktijk voorbeeld 2 VGM beoordeling van de leidinggevende 26

27 HFST 1: VGM-beleid en organisatie Jaarlijkse VGM-beoordeling van de leidinggevende : De werf- en projectleiders worden jaarlijks beoordeeld : 1. Pre-evaluatie met : Regioverantwoordelijken uitvoering. HR-verantwoordelijke. Preventieadviseur. 2. Functioneringsgesprek met de HR-manager. Hun prestaties op vlak van veiligheid maken ook deel uit van de evaluatie. 27

28 HFST 1: VGM-beleid en organisatie De preventieadviseur maak op voorhand een overzicht op per leidinggevende, criteria : Voert de leidinggevende maandelijks tijdig zijn werkplekinspectie uit? Worden de werkplekinspecties grondig uitgevoerd? Voert de leidinggevende observaties uit gericht op het VGM-gedrag en bewustzijn? Geeft de leidinggevende tijdig zijn toolboxen? Worden de toolboxen met de nodige inzet en enthousiasme gegeven? Hoe is de algemene ingesteldheid van de leidinggevende t.o.v. VGM? Feedback van de werknemers omtrent de wijze waarop de leidinggevende zijn startwerkvergaderingen, toolboxmeetings, werkplekinspecties enz uitvoert op de werf. 28

29 HFST 1: VGM-beleid en organisatie Werkplekinspecties : 29

30 HFST 1: VGM-beleid en organisatie start-werk vergaderingen : 30

31 HFST 1: VGM-beleid en organisatie Toolbox meetings : 31

32 HFST 1: VGM-beleid en organisatie Toolbox meetings : 32

33 Prestaties per werf- project leider : 33

34 Voorbeeld van een evaluatieformulier 34

35 HFST 1: VGM-beleid en organisatie Vindt beoordeling door de directie plaats betreffende het voldoen aan de VCA-eisen? (**) Wordt jaarlijks uitgevoerd op basis van de interne audits. Over 3 jaar moet het gehele systeem beoordeeld worden 35

36 Planning interne audits 36

37 Directie beoordeling Evaluatie VGM-actieplan en JAP. Interne auditverslagen. Gebeurde ongevallen & ongevalsfrequentie. Klachten m.b.t. de werking van het VCA systeem. Trendanalyse werkplekinspecties + verbeteracties. Bespreking klachtenregister. 37

38 HFST 2 : VGM Risicoanalyses 2.1 Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE)? Risicovolle taken in kaart gebracht, bvb monteren kolom, mobile kraan Inventaris van de gevaren. Medewerking van ervaren werknemers => zeer belangrijk. Maak er geen copy paste van! Bepalen van het risico via de Kinney methode. Beheersing van de risico s door doeltreffende opleiding, training / instructie / PBM s enz Bij elk incident de risicoanalyse nakijken en zo nodig aanpassen. Minstens 1 per jaar risico analyse evalueren en zo nodig aanpassen. 38

39 39

40 2.2 Taakrisicoanalyses De werf-of projectleider stelt en taakrisico- analyse op en registreert dit op het formulier : F20 taakrisicoanalyse in volgende gevallen : Indien men werkzaamheden in specifieke situaties/omgeving dient uit te voeren die niet in de risicoanalyse van de firma zijn opgenomen. Communiceert dit met de ploeg en laat de ploegbaas mee aftekenen. 40

41 Aas 41

42 2.3 Worden LMRA s (laatste minuut risico analyses uitgevoerd vóór aanvang van risicovolle werkzaamheden? De ploegbaas montage en zijn monteurs voeren zelf een Laatste Minuut Risico Analyse uit in volgende gevallen : Op ieder moment van de dag, op de werkplek en direct vóór aanvang van de werkzaamheden. In situaties waarin men toch geconfronteerd wordt met gevaren die men in de voorbereiding over het hoofd heeft gezien. Indien de gevaren alleen zichtbaar op de werkplek of in de naaste omgeving. 42

43 2.4 Persoonlijke beschermingsmiddelen Worden gratis ter beschikking gesteld, onderhouden en omgeruild. De werknemers : Zorgen ervoor dat ze steeds de vereiste PBM s gebruiken. Vragen de vereiste PBM s aan de magazijnier (formulier). 43

44 2.4 Persoonlijke beschermingsmiddelen Op de werven zijn volgende PBM s verplicht : Veiligheidshelm : Veiligheidsschoenen : Voorbeeldfunctie door de leidinggevende (Ook voor vertegenwoordigers die op de werf komen).

45 2.4 Persoonlijke beschermingsmiddelen

46 2.4 Persoonlijke beschermingsmiddelen Werken op hoogte : harnas + stopchute :

47 2.4 Persoonlijke beschermingsmiddelen

48 HFST 3 : Opleiding, voorlichting en instructie 3.1 Beschikken alle medewerkers over de nodige vakopleiding en ervaring voor het uitvoeren van hun werkzaamheden? Mobiele kraan, graafkraan, autolaadkraan. Hoogwerker. Verreiker. E.H.B.O. Blussen van een beginnende brand. Werken met persoonlijke valbeveiliging. Aanslaan en uitwijzen van lasten. Monteren van metalen constructies. 48

49 HFST 3 : Opleiding, voorlichting en instructie 3.2 Beschikken alle operationele medewerkers, die > 3 maand in dienst zijn over een diploma, attest of certificaat Basisveiligheid VCA Wordt bijgehouden in hun persoonlijk kwalificatie bestand (op PC), Indien voldoende kandidaten => opleiding in company. Attesten 10 jaar geldig. 49

50 HFST 3 : Opleiding, voorlichting en instructie 3.3 Operationele leidinggevende, die langer dan 3 maanden in dienst zijn beschikken over een geldig diploma, certificaat of attest veiligheid voor operationeel leidinggeven VCA VOL Wordt bijgehouden in hun persoonlijk kwalificatie bestand (op PC), Opleiding extern (avondopleiding) of zelfstudie Attesten 10 jaar geldig. 50

51 HFST 3 : Opleiding, voorlichting en instructie 3.5 Bestaat er een bedrijfseigen VGM-voorlichting? Onthaal nieuwe werknemers voor de éérste werkdag. Onthaalbrochure. Toolboxen. Instructiefiches (Nederland & Frans). 51

52 HFST 3 : Opleiding, voorlichting en instructie Onthaal nieuwe werknemers : Preventieadviseur maakt een afspraak voor het medisch aanwervingsonderzoek bij de EDPB. Na (positief) aanwervingsonderzoek komt de nieuwe werknemer naar de firma: Dienst planning : Algemene uitleg praktische zaken : Parkeren, badgen, dagplanning, uitleg organisatie Toelichting onthaalbrochure Personeelsdienst : tekenen contract, arbeidsreglement + alle administratieve documenten. 52

53 Onthaal nieuwe werknemers : Preventieadviseur : Uitleg van de veiligheidsregels / afspraken bij de firma Willy Naessens. Gebeurt via een power point presentatie. Neemt foto van de nieuwe WN, attesten opvragen, id en rijbewijs enz Magazijnier : Nieuwe werknemer ontvangt de nodige PBM s en werkkledij. Nieuwe werknemer tekent af voor ontvangst. Dispatching Maakt alle praktische afspraken voor de eerste werkdag : Ploegbaas (= peter), nummer van de bestelwagen. Vertrek uur, al dan niet uitslapen. Enz 53

54 Onthaal nieuwe werknemers : Dit onthaal duurt ongeveer 2 uur. De nieuwe werknemer beschikt over alle nodige informatie 54

55 Praktijk voorbeeld 3 Toolboxmeeting 55

56 HFST 4 : VGM COMMUNICATIE EN OVERLEG 4.1 Is er VGM-overleg binnen het bedrijf? Zijn er VGM-bijeenkomsten (toolboxmeetings) met alle operationele medewerkers, tien maal verspreid over het jaar? 56

57 TOOLBOX Iedere maand stelt de preventieadviseur een toolbox op. Dit is het ideale communicatiemiddel met de werknemers op de vloer. Onderwerpen bij de vleet: Ongevallen, bijna ongevallen enz Werkplekinspecties. Acties uit de trendanalyse. Nieuwe wetgeving enz 57

58 TOOLBOX Lay-out van de toolbox verzorgen. Zeer visueel, met herkenbare foto s werken. Tekst is onvermijdelijk => bondig houden. Wordt gegeven door de werf-projectleider op de werf zelf. Met het nodige enthousiasme het onderwerp toelichten. Kies het juiste moment om de toolbox meeting te houden. Sta open voor suggesties van de werknemers. 58

59 59

60 60

61 61

62 62

63 Hoe registreren? Formulier F6 63

64 Kunnen aantonen dat iedereen de toolbox gekregen heeft Wordt per maand bijgehouden. Kan zeer eenvoudig => met fluo aanduiden op personeelslijst. Afwezigen => krijgen achteraf, tijdens het jaar, de toolbox van de preventieadviseur, bvb : Tijdens een werfbezoek van de preventieadviseur. Als ze hun loonbriefje komen afhalen bij de personeelsdienst. Tijdens de jaarlijkse medische onderzoeken (lijst hangt uit => komen lans bij de PA). Enz 64

65 Kunnen aantonen dat iedereen de toolbox gekregen heeft 65

66 Besluit Het VCA systeem dagelijks opvolgen. Niet wachten tot enkele weken voor de audit. Een zeer nuttig instrument om het veiligheidsbeleid in de organisatie tot uitvoering te brengen. 66

67

VGM Checklist Aannemers

VGM Checklist Aannemers VGM Checklist Aannemers VEILIGHEID GEZONDHEID MILIEU SSVV - CENTRAAL COLLEGE VAN DESKUNDIGEN VCA Nederland Raad voor Accreditatie (RvA) België De Belgische Accreditatie-instelling (BELAC) Centraal College

Nadere informatie

Uitvoerend Comité van Deskundigen VCA

Uitvoerend Comité van Deskundigen VCA Document UCvD 2011/03 (07.02.2011) Uitvoerend Comité van Deskundigen VCA Besluitenlijst, interpretaties en verduidelijkingen VCA 2008/05 en VCU 2007/04 VCA 2008/05 en VCA 2008/5.1 Vraag 1.5. Betrokkenheid

Nadere informatie

Ons VCA** certificaat bewijst dat we iedere handeling benaderen vanuit de veiligste methode, waarbij de wettelijke norm het minimum is.

Ons VCA** certificaat bewijst dat we iedere handeling benaderen vanuit de veiligste methode, waarbij de wettelijke norm het minimum is. DUURZAAM ONDERNEMEN PERSONEELS BELEID VEILIGHEID KWALITEIT MILIEU Bij het uitbouwen van ons schoonmaakbedrijf hebben we gekozen voor een integratie van vier fundamenten. Zij bieden ons de zekerheid dat

Nadere informatie

VGM Checklist Opdrachtgevers

VGM Checklist Opdrachtgevers VGM Checklist Opdrachtgevers veiligheid gezondheid milieu V GM C HECKLIST O PDRACHTGEVERS VCO, VERSIE 2007/02 COPYRIGHT CENTRAAL COLLEGE VAN DESKUNDIGEN VCA SSVV - Centraal College van Deskundingen VCA

Nadere informatie

ONTWERP PKV VARIANT 7 DOMO BEILEN 26-03-2015. architektenburo

ONTWERP PKV VARIANT 7 DOMO BEILEN 26-03-2015. architektenburo ONTWERP PKV VARIANT 7 DOMO BEILEN 26-03-2015 architektenburo klamer ONTWERP PKV VARIANT 7 DOMO BEILEN 26-03-2015 architektenburo klamer VERBOUW- UITBREIDING SLUIT AAN BIJ BESTAAND ONTWERP PKV VARIANT 7

Nadere informatie

Voorschriften. BUKO Services. Veiligheid, Gezondheid en Milieu. Velserweg 2, Beverwijk. Postbus 519, 1940 AM Beverwijk 0251-26 27 26 BC 1005 S272385

Voorschriften. BUKO Services. Veiligheid, Gezondheid en Milieu. Velserweg 2, Beverwijk. Postbus 519, 1940 AM Beverwijk 0251-26 27 26 BC 1005 S272385 Velserweg 2, Beverwijk BC 1005 S272385 BUKO Services Voorschriften Veiligheid, Gezondheid en Milieu Postbus 519, 1940 AM Beverwijk telefoon 0251-26 27 27 fax 0251-26 27 26 e-mail info@buko.nl internet

Nadere informatie

(04.12.2006) Klaas Soens Vzw BeSaCC-VCA Ravensteinstraat 4 1000 Brussel. ks@vbo-feb.be www.besacc-vca.be

(04.12.2006) Klaas Soens Vzw BeSaCC-VCA Ravensteinstraat 4 1000 Brussel. ks@vbo-feb.be www.besacc-vca.be (04.12.2006) Dit document is geen officieel document van de vzw BeSaCC-VCA en dus is het hoogstens richtinggevend, maar niet bindend voor (voorbereiding op) VCU audits. Eindwerk voor de Basisvorming Preventie,

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek' HuPo april 2012 Uitzendbureau HumansPower (HuPo)

Kwaliteitshandboek' HuPo april 2012 Uitzendbureau HumansPower (HuPo) Kwaliteitshandboek' HuPo april 2012 Uitzendbureau HumansPower (HuPo) Contactgegevens Adres: Oudewal 54, 3193 EN te Hoogvliet Telefoon: 06-83 289 944 Website: www.humanspower.eu E-mail: info@humanspower.eu

Nadere informatie

Arbohandboek Bosschap 2013. Bijlage

Arbohandboek Bosschap 2013. Bijlage n 49 1: Voorbeelden van boetebedragen bij overtredingen arbowetgeving Overtreding Boetebedrag Onvoldoende voorlichting / onderricht 540 Medewerkers onvoldoende informeren over wijze waarop arbodeskundigheid

Nadere informatie

Handboek ISO 9001. Versie: 2013 2014

Handboek ISO 9001. Versie: 2013 2014 Handboek ISO 9001 Versie: 2013 2014 Inhoudsopgave 0: Inhoudsopgave Blz. 2 0.1: Directieverklaring Koudetechniek Blz. 4 1: Organisatie 1.1: Hoofdschema Blz. 5 1.2: Organisatieschema Koudetechniek Blz. 5

Nadere informatie

Manual in Health, Safety & Environment Tactics

Manual in Health, Safety & Environment Tactics Manual in Health, Safety & Environment Tactics VCU veiligheid checklist uitzendbureaus/safety checklist temporary staffing agencies Pagina 1 van 16 Inhoudsopgave 1 Waar Lugera The People Republic voor

Nadere informatie

vakbeweging Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging

vakbeweging Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging vakbeweging militantenmagazine van het ACV 10 januari 2004 Nr 597 Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging Verschijnt

Nadere informatie

VEILIGHEIDSZORGSYSTEMEN

VEILIGHEIDSZORGSYSTEMEN ONGEVALANALYSE TOTALE VERLIESBEHEERSING VIA RISICOANALYSE Mens Machine Materiaal Milieu Maatschappij MENS uitvoerende management BEDRIJFS DOELSTELLINGEN VEILIGHEIDS ZORG verfraaiing Arbeids hygiene Arbeids

Nadere informatie

Opleidingen & Advies CURSUSCATALOGUS. Cursuscatalogus. www.her-opleidingen.nl info@her-opleidingen.nl

Opleidingen & Advies CURSUSCATALOGUS. Cursuscatalogus. www.her-opleidingen.nl info@her-opleidingen.nl HER Opleidingen & Advies 2015 CURSUSCATALOGUS Cursuscatalogus www.her-opleidingen.nl info@her-opleidingen.nl 2 HER Opleidingen & Advies bv Voorwoord Met trots presenteren wij u de vernieuwde cursuscatalogus

Nadere informatie

HANDBOEK DLP SAMENWERKEN AAN VEIIIGHEID. vanuit de Achterhoek en door het hele land. versie 1.1 augustus 2014

HANDBOEK DLP SAMENWERKEN AAN VEIIIGHEID. vanuit de Achterhoek en door het hele land. versie 1.1 augustus 2014 HANDBOEK DLP SAMENWERKEN AAN VEIIIGHEID vanuit de Achterhoek en door het hele land Inhoud 1 Introductie en welkom... 2 1.1 Wij zijn BMV Advies... 3 1.2 Adres gegevens... 3 2 Voorbereiding... 4 2.1 Gegevens...

Nadere informatie

VGM- Deel PLAN Onderhoudsproject Revisie Lijn 11. Juni 2015.

VGM- Deel PLAN Onderhoudsproject Revisie Lijn 11. Juni 2015. <Firmanaam> VGM- Deel PLAN Onderhoudsproject Revisie Lijn 11 Juni 2015 Documentrevisienummer: 0.5 Naam Paraaf Datum Opstelling: (functie, bedrijf) Controle: (functie, bedrijf) H. Scholte

Nadere informatie

Managementsysteem. Inhoudsopgave (Model) Document 001 Blad 1 van 1

Managementsysteem. Inhoudsopgave (Model) Document 001 Blad 1 van 1 Inhoudsopgave (Model) Document 001 Blad 1 van 1 document 001 versie 07-01/04/2014 Inhoudsopgave (Tabel) Document 002 Blad 1 van 2 0: Ondersteunende processen Nummer Omschrijving Versie Datum 001 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Veiligheid 5.1 is pure winst

Veiligheid 5.1 is pure winst Veiligheid 5.1 is pure winst (VCA-certificering in 6 stappen) Verkorte versie Inhoudsopgave Inleiding Waarom kiezen voor een VCA-certificering? VCA-certificering in 6 stappen 0: 1: 2: 3: 4: 5: Voorbereiding

Nadere informatie

uitzendwerk CURSUS OVER VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK VOOR INTERCEDENTEN EN LEIDINGGEVENDEN

uitzendwerk CURSUS OVER VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK VOOR INTERCEDENTEN EN LEIDINGGEVENDEN CURSUS OVER VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK VOOR INTERCEDENTEN EN LEIDINGGEVENDEN Veilig uitzendwerk CURSUS OVER VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK VOOR INTERCEDENTEN EN LEIDINGGEVENDEN Supported

Nadere informatie

Opleidingen en clubformules Veiligheid & milieu Najaar 2015

Opleidingen en clubformules Veiligheid & milieu Najaar 2015 TRAINING COACHING ADVIES Opleidingen en clubformules Veiligheid & milieu Najaar 2015 050 40 30 90 info@sbmopleidingen.be www.sbmopleidingen.be 2 Ieper Kortrijk SBM TRAINT, COACHT EN ADVISEERT. SBM heeft

Nadere informatie

Green. Milieuhandboek. 12,5 jarig. Management processen Operationele processen Ondersteunende processen Beheersings processen. OSP viert in 2013 haar

Green. Milieuhandboek. 12,5 jarig. Management processen Operationele processen Ondersteunende processen Beheersings processen. OSP viert in 2013 haar ZAKELIJKE HORECA CATERING OSP viert in 2013 haar 12,5 jarig bestaan Green Book Milieuhandboek Management Operationele Ondersteunende Beheersings Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Management 4 1.1 Beleid 4

Nadere informatie

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen MVO-jaarverslag 2013 Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000 Januari Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 1.1 VOORWOORD...3 1.2 WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Nadere informatie

Handleiding Ongevallenanalyse PKGV

Handleiding Ongevallenanalyse PKGV Handleiding Ongevallenanalyse PKGV Door: Frits Buddenberg (CVA / TIC), Roger Lucassen (TIC). Datum : 27-09-03 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. Wetgeving 4. Soort onderzoekmethode 4.1. Gekozen

Nadere informatie

OVERLEG OVERLEG OVER HET OPLEIDINGSPLAN. Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke?

OVERLEG OVERLEG OVER HET OPLEIDINGSPLAN. Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke? Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke? Hoe bereid ik het overleg voor als vakbondsafgevaardigde? Aandachtspunten in het overleg? Zijn er oplossingen voor obstakels? Uitvoering en evaluatie?

Nadere informatie

Rob Stevens. Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk

Rob Stevens. Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk Rob Stevens Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk Opdrachten en bevoegdheden van het Comité PB, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging Vakbeweging

Nadere informatie

Nyrstar. Sites BALEN/OVERPELT. AH.01 Richtlijnen voor AANNEMERS

Nyrstar. Sites BALEN/OVERPELT. AH.01 Richtlijnen voor AANNEMERS Nyrstar Sites BALEN/OVERPELT AH.01 Richtlijnen voor AANNEMERS Herziening 6 van 30 juli 2014 (wijzingen t.o.v. vorige herziening zijn blauw gemarkeerd) pg 1/54 Inhoud 1 INLEIDING... 8 1.1 Inhoud... 8 1.2

Nadere informatie

Opleidingsaanbod. Bouwacademie. Veiligheid en welzijn. Mobiele werktuigen. Duurzaam bouwen. Bouwtechnische opleidingen. Vaardigheden bouwchauffeurs

Opleidingsaanbod. Bouwacademie. Veiligheid en welzijn. Mobiele werktuigen. Duurzaam bouwen. Bouwtechnische opleidingen. Vaardigheden bouwchauffeurs Veiligheid en welzijn Mobiele werktuigen Duurzaam bouwen Bouwtechnische opleidingen Vaardigheden bouwchauffeurs Juridische opleidingen Management Socio-communicatieve vaardigheden Computervaardigheden

Nadere informatie

Eind- en Toetstermen April 2015

Eind- en Toetstermen April 2015 Eind- en Toetstermen April 2015 01-04-2015 Pagina 1 01. Wetgeving 02. Gevaren, risico s en preventie 03. Ongevallen: oorzaken en preventie 04. Veiligheidsgedrag 05. Taken, rechten, plichten en overleg

Nadere informatie

P.T.C. Opleidingen gespecialiseerd in Heftruck en VCA Opleidingen & ARBO opleidingen. De voordelen voor u:

P.T.C. Opleidingen gespecialiseerd in Heftruck en VCA Opleidingen & ARBO opleidingen. De voordelen voor u: Maatwerk in Opleidingen In Opleiden ARBO opleidingen 2014 PTC Opleidingen Page 1 P.T.C. Opleidingen gespecialiseerd in Heftruck en VCA Opleidingen & ARBO opleidingen P.T.C. OPLEIDINGEN bewijst zich als

Nadere informatie

Methode voor het herkennen, benoemen en bespreekbaar maken van veiligheidscultuur in BRZO inspecties

Methode voor het herkennen, benoemen en bespreekbaar maken van veiligheidscultuur in BRZO inspecties Werkwijzer voor overheden Veiligheidscultuur Methode voor het herkennen, benoemen en bespreekbaar maken van veiligheidscultuur in BRZO inspecties Menno Meems, Arbeidsinspectie directie MHC Februari 2011

Nadere informatie