Aankoop van een. huis. nieuwbouw. Informatie over het kopen van een woning

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aankoop van een. huis. nieuwbouw. Informatie over het kopen van een woning"

Transcriptie

1 Aankoop van een nieuwbouw Informatie over het kopen van een woning huis

2 Formaat notarissen is een landelijk netwerk van samenwerkende notariskantoren in Nederland. Kwaliteit, vernieuwing en optimale service vormen de kern- woorden in de filosofie van Formaat notarissen. De kracht van het Formaat notarissen-netwerk komt onder andere tot uiting in de exclusieve producten, de grote verscheidenheid aan specialisaties en niet in de laatste plaats het aantal gerenommeerde notariskantoren dat deel uitmaakt van Formaat notarissen. Voor welke notariële dienst u waar ook in Nederland naar een Formaat notaris stapt, u kunt er zeker van zijn dat iedere vraag met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, aandacht en inzet wordt opgepakt. Meer weten over wat uw Formaat notaris voor u kan betekenen? Bel met Formaat notarissen of kijk op Meer weten 2

3 In deze brochure 4/ Een nieuwbouwwoning kopen Keuze van de notaris 6/ Eén bouwplan; veel handtekeningen - De algemene akte - De koop- en aanneemovereenkomst - Extra bescherming voor de koper - De akte van levering - Hypotheekakte - Het passeren van de akte 10/ Meer bijzonderheden over - Ontbindende voorwaarde van financiering - Wettelijke opleveringsregeling - Het kopen van een appartement - De afrekening - Depot - De fiscus - De hypotheekakte - Niet vergeten 16/ Ook goed om over na te denken 18/ Unieke diensten van de Formaat notaris: voor u van belang - Notarisabonnement - Overlijdensrisico Bescherming bij aankoop van een huis - Testament Scan - Volmacht Scan

4 Het kopen van een nieuwbouwwoning kan een ingewikkelde bezigheid lijken. Verschillende partijen spelen een rol, op het moment van de beslissing staat er alleen nog maar iets op papier, en het duurt nog een hele tijd voor u écht in het huis kunt trekken. Daar staat tegenover dat veel mensen het een aantrekkelijke gedachte vinden als eerste in een nieuw huis te kunnen wonen. Met de juiste informatie en ondersteuning is het minder ingewikkeld dan het misschien allemaal lijkt. Voor de juridische zaken is uw Formaat notaris dé professional met kennis van zaken op wie u in zo n situatie kunt terugvallen. Notarissen zijn door de overheid aangesteld om mensen te adviseren, bijvoorbeeld bij het verkrijgen van een huis. Deze brochure is daarvan een bescheiden voorbeeld. U treft hierin informatie aan die voor u van belang is bij het kopen van een nieuwbouwwoning. Een nieuwbou Keuze van de notaris Doorgaans krijgt de notaris opdracht van de aannemer/ projectontwikkelaar om de eigendomsoverdracht van alle woningen in een nieuwbouwproject te begeleiden. Als koper kiest u dus niet zelf uw notaris. In dit geval bent u bij een Formaat notaris terecht gekomen. Uw Formaat notaris kan meer voor u betekenen dan alleen het regelen van de eigendomsoverdracht. Door het kopen van een huis wordt u voor nog meer beslissingen geplaatst. Beslissingen waarvan u zich misschien nog niet eens bewust bent dat u ze moet nemen. Bijvoorbeeld, op wiens naam komt het huis te staan? Immers, als u onder huwelijkse voorwaarden bent getrouwd of u heeft een samenlevingsovereenkomst laten opmaken moet dat goed worden vastgelegd. En wat gebeurt er met het huis als een koper komt te overlijden, nog voordat men bij de notaris is geweest voor het tekenen van de leveringsakte? Kunnen de erfgenamen dan zomaar van de koop afzien? Natuurlijk is uw 4

5 wwoning kopen

6 Eén bouwplan; veel handtekeningen Formaat notaris van harte bereid u uitgebreid te adviseren. De algemene akte Bij een nieuwbouwproject zijn vaak veel partijen betrokken: soms de gemeente als eigenaar van de bouwgrond, de aannemer die de woningen gaat bouwen en de makelaar die bemiddelt tussen deze partijen en u als koper. Allereerst maakt de notaris veelal de algemene akte op: daarmee wordt de verkoop door de gemeente aan de aannemer vastgelegd met betrekking tot het hele bouwterrein. In deze akte legt de gemeente aan de aannemer een aantal verplichtingen op, die de aannemer weer moet opleggen aan de kopers. Het gaat hier onder andere over zaken als het gebruik van de woning of het gebouw. De koop- en aanneemovereenkomst Daarnaast maakt de makelaar op basis van overleg met alle partijen de koop- en aanneemovereenkomst op. Dit is een combinatie van twee overeenkomsten: de koopovereenkomst van de grond en de aanneemovereenkomst voor de bouw van het huis. Deze overeenkomsten tekent u bij de makelaar. In de koopover- 6

7 eenkomst staan onder andere gegevens vermeld van de bouwkavel, de koopsom, de verkoopbedingen en eventuele bijzondere bepalingen, en de eventuele ontbindende voorwaarde voor financiering en de Nationale Hypotheek Garantie. In de aanneemovereenkomst wordt alles geregeld wat te maken heeft met de bouw van het huis, zoals de totale aanneemsom, de BTW, de betaling in termijnen, de bouwrente en overige bepalingen met betrekking tot de bouw en levering van het woonhuis. Extra bescherming voor de koper Sinds 1 september 2003 heeft de (particuliere) van een huis, appartementsrecht of lidmaatschapsrecht van een coöperatie het recht binnen drie dagen na het tot stand komen van de overeenkomst, deze te ontbinden. Ontbinding van de koopovereenkomst kan zonder opgave van redenen. De koper is ook geen schadevergoeding of een boete verschuldigd. Deze bedenktijd van drie dagen gaat in op de dag (0.00 uur) na ontvangst door de koper van de door beide partijen getekende koopovereenkomst. Zaterdagen, zondagen en algemeen erkende feestdagen tellen niet mee. Wel moet de koper er in zo n situatie voor zorgen dat de verkoper binnen drie dagen (dus vóór uur van de laatste dag) de verklaring, waarin de koper een beroep doet op deze ontbinding, heeft ontvangen. De wetgever heeft met deze regeling beoogd de parti culiere koper te beschermen tegen een overhaast genomen aankoopbeslissing. Voorts is het sinds 1 september 2003 mogelijk om een koopovereenkomst in te schrijven in de openbare registers van het Kadaster. Door de inschrijving wordt het recht op nakoming van de koper versterkt. Tussen het aangaan van de koopverplichting (het tekenen van de koopovereenkomst) en de eigendomsoverdracht kunnen zich diverse onregelmatigheden bij de verkoper voordoen. U kunt dan denken aan de verkoop van het huis door de verkoper aan een hogere bieder, faillissement van de verkoper of als er ten laste van de verkoper beslag wordt gelegd op het huis. Om u tegen dergelijke risico s beter te be schermen kunt u de koopovereenkomst laten registreren bij het Kadaster (de zogenaamde Vormerkung ). Deze bescherming geldt gedurende een periode van ten hoogste zes maanden. De inschrijving van de koopovereenkomst kan uitsluitend plaatsvinden door tussenkomst van een notaris.

8 De eigendomsoverdracht: zekerh De notaris maakt twee akten op: Akte van levering (ook wel overdrachtsakte) Voor overdracht van een onroerende zaak vereist de wet een notariële akte van levering die vervolgens in de openbare re gisters van het Kadaster wordt ingeschreven. Op basis van de algemene akte en de koopovereenkomst maakt de notaris de akte van levering op. Deze akte heeft betrekking op de overdracht van de door u gekochte bouwkavel. Van het op uw bouwkavel gebouwde huis wordt u (door natrekking) automatisch eigenaar. Hypotheekakte Voor vestiging van een recht van hypotheek vereist de wet eveneens een notariële akte die ook in de openbare registers wordt ingeschreven. Naast de bepalingen over de hypotheek bevat de hypotheekakte ook veelal bepalingen over de geldlening (rente, aflossingen, opeisbaarheidsgronden). Als alle stukken (op tijd) door de notaris zijn ontvangen, ontvangt u als koper de ontwerpen van beide akten en de zgn. nota van afrekening. Neem de tijd om een en ander goed door te lezen. uw Formaat notaris geeft u graag een uitge breide toelichting op de inhoud. 8

9 eid door notariële akte Het passeren van de akte Op het notariskantoor ondertekenen de koper, de verkoper en de notaris de leveringsakte (het passeren van de akte ). Omdat het bij nieuwbouwprojecten vaak om een groot aantal huizen gaat, laat de verkoper (de aannemer) zich bij het passeren van de akte doorgaans vertegenwoordigen, bijvoorbeeld door een medewerker van het notariskantoor. Vervolgens zorgt de notaris er voor dat leveringsakte wordt ingeschreven in de openbare registers van het Kadaster, waarna u eigenaar van de bouwkavel bent geworden. Als na de leveringsakte ook nog een hypotheekakte gepasseerd moet worden, zal daarbij de verkopende partij niet meer aanwezig zijn. U ontvangt van de leveringsakte en van de hypotheekakte een door de notaris getekend afschrift. De originele akten worden door de notaris in bewaring genomen, en blijven tenminste dertig jaar in diens bezit. Daarna worden de akten opgeslagen in één van de algemene bewaarplaatsen. De algemene bewaarplaats is slechts een tussenstation. Na 75 jaar worden de akten overgebracht naar een rijksarchiefbewaarplaats. Zo kunnen notariële akten nooit verloren gaan, en zijn altijd officiële afschriften verkrijgbaar.

10 Meer bijzonderheden over Ontbindende voorwaarde van financiering Vaak wordt in het koopcontract de ontbindende voorwaarde opgenomen dat de koop niet doorgaat als de koper de financiering niet rond kan krijgen. Als koper moet u daarbij vooral de einddatum van deze voorwaarde in de gaten houden: na het 10

11 verlopen van deze termijn kunt u geen beroep meer doen op de ontbindende voorwaarde. Als u dán toch nog van de koop af wilt, kan de verkoper u in gebreke stellen, hetgeen kan leiden tot een boete van doorgaans 10% van de koopsom en vergoeding van eventuele verdere schade. Ook kan hij alsnog nakoming van de overeenkomst eisen met een boete voor iedere dag dat u nalatig blijft. De koper kan ook voor het passeren van de akte komen te overlijden. Als de erfgenamen dan van de koop willen afzien, kan door de verkoper eveneens een boete worden opgelegd. Uw Formaat notaris heeft hiervoor speciaal de gratis Overlijdensrisico Bescherming ontwikkeld waarmee de koper tot een bepaald maximum tegen dat risico is verzekerd. Wettelijke opleveringsregeling (5% regeling) Deze regeling heeft als doel de aannemer aan te zetten tot spoedig herstel van gebreken en tekortkomingen bij de oplevering van uw woning alsmede voor gebreken of tekortkomingen die binnen drie maanden na de oplevering door u worden geconstateerd. Op grond van deze regeling heeft u het recht de laatste 5 % van de aanneemsom in depot bij een notaris te storten als zekerheid voor de nakoming van voormelde verplich tingen van de aannemer. U heeft dit recht ook indien de woning zonder gebreken wordt opgeleverd. De aannemer kan, teneinde volledige betaling te verkrijgen, vervangende zekerheid (bijvoorbeeld: een bankgarantie) stellen. In dat geval zal de notaris hem het depot uitbetalen. De notaris zal het depot - voor zover u niet reeds eerder met een uitbetaling heeft ingestemd - eveneens aan de aannemer betalen drie maanden na oplevering van uw woning, tenzij u aan de notaris mededeelt dat u het depot wilt handhaven omdat u meent dat er nog gebreken zijn. Het te handhaven bedrag dient in dat geval in redelijke verhouding te staan tot de kosten van herstel van de resterende gebreken. Indien u het depot wilt handhaven, zal het pas aan de aannemer worden uitbetaald indien u daarmee instemt danwel indien een rechterlijk of arbitraal vonnis, die bindend is voor u en de aannemer, zulks bepaalt. Let op! Indien u - naar wellicht achteraf blijkt - het depot ten onrechte heeft gehandhaafd, loopt u de kans een schadevergoeding aan de aannemer verschuldigd te zijn.

12 Het kopen van een appartement Bij het kopen van een appartement koopt u, anders dan bij een huis, het exclusief gebruiksrecht op een gedeelte van het gebouw of complex: uw appartement. Dat recht heet het appartementsrecht. In de splitsingsakte wordt het complex verdeeld in verschillende appartementsrechten. Ook is in de splitsingsakte een reglement opgenomen, waarin onder andere regelingen staan over gemeenschappelijk onderhoud (bijvoorbeeld van daken, balkons en vaak ook raamkozijnen), feitelijke gedragsregels (voorkomen van overlast) en de servicekosten die de eigenaars moeten voldoen. Omdat de eigenaars van een appartementencomplex gemeenschappelijke belangen hebben (denk maar aan het onderhoud van het gebouw) is er een Vereniging van Eigenaars. Die vereniging, waarvan u als appartementseigenaar automatisch (en wettelijk verplicht) lid bent, behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle eigenaars. Vaak betalen appartementseigenaars een bepaald maandelijks bedrag aan servicekosten. Deze worden door de Vereniging van Eigenaars vastgesteld, en onder meer aangewend voor het onderhoud van het gebouw. De afrekening De notaris draagt de verantwoordelijkheid voor het gehele geld verkeer tussen alle belanghebbenden; zoals koper en verkoper, de makelaar, de bank en de overheid. Met de eigendomsoverdracht en financiering zijn belastingen, leges (kosten van overheidsinstanties) en andere kosten gemoeid. In het overzicht op de volgende pagina wordt dit uitgebreid gespecificeerd. Depot Bij nieuwbouw keert de bank het totale hypotheekbedrag niet ineens uit. Bij het passeren van de akte wordt alleen dat deel uitgekeerd wat op dat moment nodig is. Daarbij wordt ook rekening gehouden met het eventueel door u in te brengen eigen geld. Uit het niet uitgekeerde gedeelte worden de termijnen betaald, waarvan u van de aannemer de nota ontvangt. Over het niet uitgekeerde, in depot gehouden, gedeelte wordt aan de koper rente vergoed. Deze rente is vaak gelijk aan de te betalen hypotheekrente. 12

13 Onderdeel van de afrekening Bedragen met betrekking tot de aankoop Wat staat op de afrekening van de koper Koopprijs, bouwrente Waarborgsom: als deze is gestort wordt deze inclusief van de bank ontvangen rente op deze afrekening in mindering gebracht op het totaal te betalen bedrag Kadasterkosten: kosten van onderzoek en kosten van inschrijving van de akte van levering Overdrachtsbelasting (niet altijd): 6% over de koopsom van het bouwperceel BTW Eventueel een verrekening van diverse vaste lasten, zoals onroerende zaak belasting, rioollasten, waterschapslasten Vergoeding van de makelaar die door de koper is ingeschakeld Vergoeding van de notaris voor het opmaken van de leveringsakte Kosten wegens het raadplegen van diverse registers Bedragen met betrekking tot de financiering (voor de koper doorgaans fiscaal aftrekbaar; dit wordt op de afrekening vermeld) De geldlening: het hoofdbedrag van de geldlening, waarop door de bank wordt ingehouden de afsluitprovisie, administratiekosten, en eventueel de levensverzekeringspremie. Het bedrag van de geldlening wordt in mindering gebracht op de koopprijs. Kadasterkosten: kosten van inschrijving van de hypotheekakte Vergoeding van de notaris voor het opmaken van de hypotheekakte Totaal De afrekening Omzetbelasting: BTW, over een deel van de Kadasterkosten en de notariskosten Als de koper eigen geld inbrengt, moet het netto saldo van de afrekening worden overgemaakt naar de notaris (dit moet één dag voor het passeren van de akte op de rekening van de notaris staan)

14 De fiscus De rente en kosten met betrekking tot de financiering van de aankoop, onderhoud en verbetering kunnen in principe in mindering worden gebracht op het belastbare inkomen. Dit kan een aantrekkelijk extra belas tingvoordeel opleveren. Het gaat hier om de volgende posten: de kosten van de hypotheekakte; kadasterkosten (met betrekking tot het inschrijven van de hypotheek); provisie van de financier; kosten van de Nationale Hypotheek Garantie; hypotheekrente; BTW voor zover over deze posten verschuldigd. De belastingdienst kan ook maandelijks een deel uitkeren van de belastingteruggave die u over dat betreffende jaar kunt verwachten. Bij uw belastingkantoor kunt u daarvoor de benodigde formulieren krijgen. In het huidige belastingstelsel geldt dat de aftrekbaarheid is gemaximeerd tot een periode van 30 jaar. Ook zijn de rente en kosten van een hypotheek voor een tweede woning niet meer aftrekbaar. Meer informatie kunt u krijgen bij uw belastingkantoor of op de internetsite van de belastingdienst. De hypotheekakte Uw huis als onderpand Als u uw huis financiert door middel van een lening dan sluit u doorgaans twee overeenkomsten met de geldverstrekker (de bank): een geldleningsovereenkomst en ter meerdere zekerheid daarvan zegt u toe om een hypotheek te geven op uw huis. In de de hypotheekakte wordt de vestiging van het recht van hypotheek geregeld en soms ook de geldleningsovereenkomst. U (hypotheekgever) geeft het recht van hypotheek en de bank (hypotheeknemer/houder) neemt het recht van hypotheek. In de hypotheekakte staat het bedrag vermeld waarvoor hypo theek wordt verleend. Dit bedrag is doorgaans hoger dan het bedrag dat u leent van de bank. Immers de bank wil ook dat de extra (incasso)kosten, boeten en achterstallige rente onder het hypotheekrecht vallen. Die posten worden begroot op een bepaald bedrag of percentage (vaak 30% tot 60% van de hoofdsom). U bent dit bedrag niet schuldig. Het geeft alleen een extra zekerheid voor de bank. Er kan nooit meer worden verhaald dan u in feite bent verschuldigd. 14

15 Bij onverhoopte betalingsproblemen kan de bank uw huis in het openbaar verkopen en zich bij voorrang op de ver koop opbrengst verhalen tot het bedrag waarvoor hypotheek is verleend. Hoogte van het hypotheekbedrag U kunt bij de aankoop van een huis voor een hoger hypotheekbedrag kiezen dan u in werkelijkheid wilt lenen. Als u dan in de toekomst meer zou willen lenen, bijvoorbeeld voor een verbouwing, hoeft u niet opnieuw naar de notaris en brengt dat dus minder kosten met zich mee. Verhuur In de hypotheekakte worden diverse bedingen opgenomen, zoals het huurbeding. Op grond van dit beding mag u uw huis niet zonder toestemming van de bank verhuren (daardoor daalt immers de verkoopwaarde). Verandering van het huis Een ander beding is het zgn. beding van niet-verandering. Als u ingrijpende veranderingen wilt doorvoeren in de woning moet u daarvoor toestemming vragen aan de bank. Het is immers ook in diens belang dat het huis in ieder geval niet in waarde afneemt. Nationale Hypotheek Garantie In veel gevallen verlangt de bank een zgn. Nationale Hypotheek Garantie (NHG) welke wordt verstrekt door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Hiermee staat het Waarborgfonds garant voor de terugbetaling van uw hypotheek(bedrag) aan de geldverstrekker. Die garantie biedt overigens een rentekorting gedurende de gehele looptijd van de hypotheek die kan oplopen tot 0,6%. Zie voor meer informatie: Niet vergeten Tot het moment van de eerste oplevering (het overhandigen van de sleutel) zorgt veelal de aannemer voor een opstalverzekering. Vanaf het moment van de eerste oplevering moet u zelf voor een opstalverzekering zorgen. Voor appartementen is dit meestal geregeld door de Vereniging van Eigenaars.

16 Ook goed om over nate denken 16

17 Bij het kopen van een huis kunt u tegen vragen oplopen, waar u nog niet eerder bij heeft stilgestaan. Samenleven en kopen Bijvoorbeeld als u niet bent getrouwd en het pand samen wilt aankopen. Het pand komt dan op beider naam te staan, waardoor ieder voor de helft eigenaar wordt. Maar wie is dan eigenaar van de inboedel, hoe zit het met het partnerpensioen, hoe gaat het als de één meer aan het pand heeft meebetaald dan de ander, en wat als een van de twee komt te overlijden? Het is verstandig dergelijke zaken in een samenlevingscontract goed vast te laten leggen. Getrouwd en kopen Als u geen kinderen heeft, bent u op grond van de wet elkaars erfgenaam. Maar wat moet er gebeuren met uw bezittingen als u wel kinderen heeft en één van u overlijdt? Sinds 1 januari 2003 geldt als het wettelijk erfrecht de zgn. wettelijke verdeling. De overblijvende echtgenoot krijgt de hele nalatenschap en de kinderen krijgen een vordering ter grootte van hun erfdeel op de langstlevende echtgenoot. Deze vordering kan pas worden opgeëist door de kinderen als ook de langst levende echtgenoot is overleden. De achterblijvende echtgenoot kan zo niet in financiële problemen komen doordat kinderen hun erfdeel opeisen. Wilt u aanpassingen aanbrengen in de wettelijke verdeling, bijvoorbeeld bij kinderen uit een ander huwelijk, bij hertrouwen van de achtergebleven echtgenoot of onterving van (één van) de kinderen, dan kan dat met behulp van een testament. Zorgen voor uw kinderen Heeft u er al eens aan gedacht, als u jonge kinderen heeft, wat er met hen moet gebeuren als u beiden zou komen te overlijden? Veel mensen benoemen voor dergelijke onverhoopte situaties een voogd, die de zorgen voor de kinderen op zich neemt. Daarnaast kan het heel waardevol zijn een bewindregeling te treffen. Kinderen worden dan tot een bepaalde leeftijd, bijvoorbeeld 25 jaar, in financiële zin tegen zichzelf beschermd, zodat hun erfdeel niet op een verkeerde manier wordt aangewend.

18 Goed geregeld? Ook al heeft u destijds uw voorzorgen genomen: ook een testament, voogdijregeling of samenlevingscontract kan verouderen. Bijvoorbeeld door wettelijke wijzigingen of veranderingen in uw persoonlijke omstandigheden. Daarom is het goed om frequent, tenminste eens in de drie à vijf jaar, e.e.a. door uw Formaat notaris te laten bekijken. Dat kan later ongewenste situaties voorkomen en/of belastingbesparing opleveren. Bij al deze vragen en nog vele anderen kan uw Formaat notaris u met het antwoord helpen. Als u deze onderwerpen tijdig, dus nog vóór de leveringsdatum van uw huis, ter sprake brengt, kunnen alle notariële activiteiten wellicht worden gecombineerd. Dat is niet alleen efficiënt voor u en ons, maar kan u doorgaans ook nog eens een extra kostenbesparing opleveren. Unieke diensten van uw Formaat notaris: voor u van belang Naast het algemene notariële dienstenpakket biedt uw Formaat notaris exclusieve extra s die ook voor u bijzonder waardevol kunnen zijn. 18

19 Notarisabonnement Uw Formaat notaris kan vaak meer voor u betekenen dan u denkt. Dat merkt u het beste als u een gratis Notarisabonnement neemt. Met het Notarisabonnement wordt u op de hoogte gehouden van actuele ontwikkelingen die voor u van belang kunnen zijn door middel van het magazine Informeel. Zo blijft u geïnformeerd over nieuwe producten en diensten van Formaat notarissen. Overlijdensrisico Bescherming bij aankoop van een huis Bij aankoop van een huis verstrijkt er altijd een zekere periode tussen het ondertekenen van het koopcontract en het passeren van de akte van levering bij de notaris. Overlijdt de koper in die periode en kunnen of willen zijn erfgenamen het huis niet afnemen dan kan de verkoper aanspraak maken op een boete (doorgaans 10% van de koopsom). Bij uw Formaat notaris ontvangt u een gratis certificaat, waarmee u tijdens die periode tot een bepaald maximum tegen dat risico bent beschermd. Testament Scan Wetten worden aangepast, persoonlijke wensen en omstandigheden kunnen veranderen. Daarom is het belangrijk om uw testament regelmatig te laten controleren. Om u daarbij te helpen hebben Formaat notarissen de Testament Scan ontwikkeld. Die biedt u de mogelijkheid om uw testament in overleg met u te herzien als daar aanleiding toe is. Handig en gemakkelijk voor ú, vanzelfsprekend voor uw Formaat notaris. Volmacht Scan Elk mens neemt beslissingen. Er kunnen zich echter momenten voordoen waarop u niet in staat bent belangrijke beslissingen te nemen. Bijvoorbeeld vanwege ziekte of afwezigheid. Met een volmacht van Formaat notarissen worden belangrijke beslissingen voor u genomen als u daar zelf niet toe in staat bent. Het kan daarbij gaan om privé-beslissingen, zoals de aankoop van een huis, en beslissingen met betrekking tot uw bedrijf. Dit gebeurt door een zaakbehartiger, die u zelf aan wijst. En met de unieke Volmacht Scan van Formaat notarissen wordt uw volmacht altijd en in overleg met u actueel gehouden.

20 Brouwersstraat 8, 7941 BP Meppel Telefoon Westerstraat 80, 7963 BE Ruinen Telefoon Meppelerweg 6, 7921 VP Zuidwolde (Dr.) Telefoon Aan de tekst in deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

HUIS TE KOOP VOORAF. Voorkom problemen

HUIS TE KOOP VOORAF. Voorkom problemen HUIS TE KOOP VOORAF Voorkom problemen Een huis kopen of verkopen is een belangrijke stap in iemands leven. Het komt immers niet zo vaak voor. Er wordt vooraf lang over nagedacht en over gesproken. Hebt

Nadere informatie

Huis kopen. www.westvest.netwerknotarissen.nl

Huis kopen. www.westvest.netwerknotarissen.nl Huis kopen Een huis kopen of verkopen gebeurt niet zomaar. Het is één van de mijlpalen in uw leven, een beslissing waar u vooraf goed over nadenkt. Wat voor huis wilt u kopen, in welke buurt. Hoe kunt

Nadere informatie

De rolbij. an de notarisscheiding. Informatie over mediation bij uw scheiding

De rolbij. an de notarisscheiding. Informatie over mediation bij uw scheiding De rolbij an de notarisscheiding Informatie over mediation bij uw scheiding Formaat notarissen is een landelijk netwerk van samenwerkende notariskantoren in Nederland. Kwaliteit, vernieuwing en optimale

Nadere informatie

De Starterslening de stap naar uw eerste koopwoning

De Starterslening de stap naar uw eerste koopwoning De Starterslening de stap naar uw eerste koopwoning U wilt graag voor het eerst een woning kopen. Misschien heeft u al een nieuwbouwwoning, een bestaande koopwoning of uw huidige huurwoning op het oog.

Nadere informatie

woning kopen Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer.

woning kopen Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer. woning kopen Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leest u niet hoe u het huis van uw dromen vindt.

Nadere informatie

3. Nota Tegelijk met de concept-akte van levering ontvangt u van de notaris een "nota van afrekening".

3. Nota Tegelijk met de concept-akte van levering ontvangt u van de notaris een nota van afrekening. 1 Notariskantoor Lautenbach 1961 GA Heemskerk, Kerklaan 11 Tel. 0251-203203 TOELICHTING behorende bij het modelkoopcontract voor een woonhuis Het modelkoopcontract gaat uit van een soort standaardsituatie.

Nadere informatie

NOTARISKANTOOR ZWANIKKEN Blad: 1-24 Vijverlaan 21-6881 HL Velp tel.: 026-361 79 21 fax : 026-363 51 38 WONING AANKOPEN

NOTARISKANTOOR ZWANIKKEN Blad: 1-24 Vijverlaan 21-6881 HL Velp tel.: 026-361 79 21 fax : 026-363 51 38 WONING AANKOPEN NOTARISKANTOOR ZWANIKKEN Blad: 1-24 Vijverlaan 21-6881 HL Velp tel.: 026-361 79 21 fax : 026-363 51 38 O:\OPGEHAALDE MODELLEN\BROCHURE WONING AANKOPEN.DOC VERSIE 010911 WONING AANKOPEN ALLROUND KANTOOR

Nadere informatie

WONING KOPEN. Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer.

WONING KOPEN. Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer. WONING KOPEN Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leest u niet hoe u het huis van uw dromen vindt.

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE APPARTEMENTSRECHT VOOR DE CONSUMENT*) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht

Nadere informatie

Een blik in het verleden. Notariële akten TAAK VAN DE NOTARIS

Een blik in het verleden. Notariële akten TAAK VAN DE NOTARIS 1 TAAK VAN DE NOTARIS Een blik in het verleden Het notariaat kan alleen ontstaan in een samenleving die geschriften kent. Wij weten dat het notariaat al in de derde eeuw vóór Christus in Egypte bestond

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT *) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht (model

Nadere informatie

Wat vindt u in deze brochure?

Wat vindt u in deze brochure? Wat vindt u in deze brochure? Een huis kopen doet u niet van de ene op de andere dag. Daarvoor komt er te veel bij kijken. Vaak is het een complex proces waarin u veel keuzes en afwegingen maakt. Misschien

Nadere informatie

Je eerste koopwoning

Je eerste koopwoning Je eerste koopwoning Voor het eerst een huis kopen is spannend. Niet alleen omdat het een grote aankoop is, maar ook omdat er veel zaken te regelen zijn. Je moet veel beslissingen nemen: waar wil je wonen,

Nadere informatie

Veelgebruikte termen.

Veelgebruikte termen. Wij willen gaan samen Ik wil kleiner gaan Veelgebruikte termen. In de financiële wereld worden nogal eens termen gebruikt waarvan de betekenis je wellicht niet meteen bekend is. In dit document worden

Nadere informatie

Aankoopsom Het bedrag dat u betaalt voor een woning en wordt vastgelegd in de koopovereenkomst.

Aankoopsom Het bedrag dat u betaalt voor een woning en wordt vastgelegd in de koopovereenkomst. Hypotheekwoordenboek A Aankoopkeuring Een bouwtechnisch onderzoek naar de bouwkundige staat van een woning. In het keuringsrapport wordt melding gemaakt van bouwkundige gebreken, achterstallig onderhoud

Nadere informatie

I Waarom Slimmer Kopen slimmer is

I Waarom Slimmer Kopen slimmer is I Waarom Slimmer Kopen slimmer is De prijs, de hoge maandlasten en de risico s. Dat zijn doorgaans de redenen die iemand ervan weerhouden een (andere) woning te kopen. Geldt dat ook voor u? In dat geval

Nadere informatie

Begrippenlijst hypotheken

Begrippenlijst hypotheken Begrippenlijst hypotheken A Afkoopwaarde Dit is het bedrag dat wordt uitgekeerd bij voortijdige beëindiging van een levensverzekering. De afkoopwaarde is afhankelijk van de op dat moment opgebouwde waarde

Nadere informatie

uw eerste koopwoning

uw eerste koopwoning uw eerste koopwoning Waar krijgt u mee te maken? We waren al begonnen met zoeken naar een huis. En toen merkten we wat we allemaal moesten regelen. Er komt heel wat kijken bij een nieuwe woning. Vooral

Nadere informatie

UW EERSTE KOOPWONING

UW EERSTE KOOPWONING UW EERSTE KOOPWONING UW EERSTE KOOPWONING Voor het eerst een woning kopen is spannend. Het is een grote aankoop en er zijn veel zaken te regelen. U moet veel beslissingen nemen: Waar wilt u wonen? Hoe

Nadere informatie

Begrippenlijst hypotheken

Begrippenlijst hypotheken Begrippenlijst hypotheken A Afkoopwaarde Dit is het bedrag dat wordt uitgekeerd bij voortijdige beëindiging van een levensverzekering. De afkoopwaarde is afhankelijk van de op dat moment opgebouwde waarde

Nadere informatie

Een nieuwbouwwoning kopen: ken uw rechten!

Een nieuwbouwwoning kopen: ken uw rechten! Een nieuwbouwwoning kopen: ken uw rechten! Inhoud 1. Goed beschermd 04 2. Wettelijke bescherming 06 3. Het kopen van een nieuwbouwwoning 10 4. Een huis kopen met GIW-certificaat 14 5. De oplevering 16

Nadere informatie

Een eigen. huis. www.lindenotarissen.nl

Een eigen. huis. www.lindenotarissen.nl Een eigen huis www.lindenotarissen.nl Inhoudsopgave Een eigen huis 3 Woonhuis, de akte van levering 4 De Hypotheek 5 Samenlevingscontract 7 Testament 8 Een eigen huis U leest dit boekje waarschijnlijk

Nadere informatie

Kopen mét korting en zónder zorgen. Koopgarant

Kopen mét korting en zónder zorgen. Koopgarant Kopen mét korting en zónder zorgen Koopgarant Inhoud 1. Koopgarant: wat koopt u eigenlijk? 4 2. Wat komt er kijken bij de koop van uw woning? 7 3. Wanneer is de woning van u? 8 4. Hoe zorgt u voor goede

Nadere informatie

Kopen mét korting en zónder zorgen. Koopgarant

Kopen mét korting en zónder zorgen. Koopgarant Kopen mét korting en zónder zorgen Koopgarant Inhoud 1. Koopgarant: wat koopt u eigenlijk? 4 2. Wat komt er kijken bij de koop van uw woning? 6 3. Wanneer is de woning van u? 7 4. Hoe zorgt u voor goede

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NIBC Direct (Extra) Hypotheek. Alles wat u moet weten over de NIBC Direct Hypotheek

Algemene Voorwaarden NIBC Direct (Extra) Hypotheek. Alles wat u moet weten over de NIBC Direct Hypotheek Algemene Voorwaarden NIBC Direct (Extra) Hypotheek Alles wat u moet weten over de NIBC Direct Hypotheek Versie juli 2015 Hartelijk welkom bij NIBC Direct U heeft een NIBC Direct hypotheekofferte aangevraagd.

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT*

TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT* TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT* *) Behorende bij model koopovereenkomst voor een recht van erfpacht op een appartementsrecht (model 2014). 1. Model koopovereenkomst met toelichting

Nadere informatie

koopgarant kopen zonder zorgen

koopgarant kopen zonder zorgen koopgarant kopen zonder zorgen > Koopgarant - Kopen zonder zorgen RWS Partner in wonen vindt dat u als klant moet kunnen kiezen als het om wonen gaat. En dan niet alleen in de keuze van het soort woning,

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT*) *) Behorende bij model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model 2014)

TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT*) *) Behorende bij model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model 2014) TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT*) *) Behorende bij model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model 2014) 1. Model koopovereenkomst met toelichting De model koopovereenkomst

Nadere informatie

KOOP EN EIGENDOM VAN EEN APPARTEMENT APPARTEMENTSRECHT. Deel van het geheel

KOOP EN EIGENDOM VAN EEN APPARTEMENT APPARTEMENTSRECHT. Deel van het geheel KOOP EN EIGENDOM VAN EEN APPARTEMENT APPARTEMENTSRECHT Deel van het geheel Een appartementsrecht is een aandeel (bijvoorbeeld één/dertigste) in een gebouw met toebehoren dat de bevoegdheid geeft tot het

Nadere informatie

Voorwaarden bij uw Nationale- Nederlanden Hypotheek

Voorwaarden bij uw Nationale- Nederlanden Hypotheek versie juli 2012 Voorwaarden bij uw Nationale- Nederlanden Hypotheek BankSpaar Plus Hypotheek Inhoud Servicekaart 3 1 Leeswijzer 5 2 De hoogte van uw hypotheek 6 2.1 De waarde van het huis 6 2.2 Taxatie

Nadere informatie