Aankoop van een. huis. nieuwbouw. Informatie over het kopen van een woning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aankoop van een. huis. nieuwbouw. Informatie over het kopen van een woning"

Transcriptie

1 Aankoop van een nieuwbouw Informatie over het kopen van een woning huis

2 Formaat notarissen is een landelijk netwerk van samenwerkende notariskantoren in Nederland. Kwaliteit, vernieuwing en optimale service vormen de kern- woorden in de filosofie van Formaat notarissen. De kracht van het Formaat notarissen-netwerk komt onder andere tot uiting in de exclusieve producten, de grote verscheidenheid aan specialisaties en niet in de laatste plaats het aantal gerenommeerde notariskantoren dat deel uitmaakt van Formaat notarissen. Voor welke notariële dienst u waar ook in Nederland naar een Formaat notaris stapt, u kunt er zeker van zijn dat iedere vraag met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, aandacht en inzet wordt opgepakt. Meer weten over wat uw Formaat notaris voor u kan betekenen? Bel met Formaat notarissen of kijk op Meer weten 2

3 In deze brochure 4/ Een nieuwbouwwoning kopen Keuze van de notaris 6/ Eén bouwplan; veel handtekeningen - De algemene akte - De koop- en aanneemovereenkomst - Extra bescherming voor de koper - De akte van levering - Hypotheekakte - Het passeren van de akte 10/ Meer bijzonderheden over - Ontbindende voorwaarde van financiering - Wettelijke opleveringsregeling - Het kopen van een appartement - De afrekening - Depot - De fiscus - De hypotheekakte - Niet vergeten 16/ Ook goed om over na te denken 18/ Unieke diensten van de Formaat notaris: voor u van belang - Notarisabonnement - Overlijdensrisico Bescherming bij aankoop van een huis - Testament Scan - Volmacht Scan

4 Het kopen van een nieuwbouwwoning kan een ingewikkelde bezigheid lijken. Verschillende partijen spelen een rol, op het moment van de beslissing staat er alleen nog maar iets op papier, en het duurt nog een hele tijd voor u écht in het huis kunt trekken. Daar staat tegenover dat veel mensen het een aantrekkelijke gedachte vinden als eerste in een nieuw huis te kunnen wonen. Met de juiste informatie en ondersteuning is het minder ingewikkeld dan het misschien allemaal lijkt. Voor de juridische zaken is uw Formaat notaris dé professional met kennis van zaken op wie u in zo n situatie kunt terugvallen. Notarissen zijn door de overheid aangesteld om mensen te adviseren, bijvoorbeeld bij het verkrijgen van een huis. Deze brochure is daarvan een bescheiden voorbeeld. U treft hierin informatie aan die voor u van belang is bij het kopen van een nieuwbouwwoning. Een nieuwbou Keuze van de notaris Doorgaans krijgt de notaris opdracht van de aannemer/ projectontwikkelaar om de eigendomsoverdracht van alle woningen in een nieuwbouwproject te begeleiden. Als koper kiest u dus niet zelf uw notaris. In dit geval bent u bij een Formaat notaris terecht gekomen. Uw Formaat notaris kan meer voor u betekenen dan alleen het regelen van de eigendomsoverdracht. Door het kopen van een huis wordt u voor nog meer beslissingen geplaatst. Beslissingen waarvan u zich misschien nog niet eens bewust bent dat u ze moet nemen. Bijvoorbeeld, op wiens naam komt het huis te staan? Immers, als u onder huwelijkse voorwaarden bent getrouwd of u heeft een samenlevingsovereenkomst laten opmaken moet dat goed worden vastgelegd. En wat gebeurt er met het huis als een koper komt te overlijden, nog voordat men bij de notaris is geweest voor het tekenen van de leveringsakte? Kunnen de erfgenamen dan zomaar van de koop afzien? Natuurlijk is uw 4

5 wwoning kopen

6 Eén bouwplan; veel handtekeningen Formaat notaris van harte bereid u uitgebreid te adviseren. De algemene akte Bij een nieuwbouwproject zijn vaak veel partijen betrokken: soms de gemeente als eigenaar van de bouwgrond, de aannemer die de woningen gaat bouwen en de makelaar die bemiddelt tussen deze partijen en u als koper. Allereerst maakt de notaris veelal de algemene akte op: daarmee wordt de verkoop door de gemeente aan de aannemer vastgelegd met betrekking tot het hele bouwterrein. In deze akte legt de gemeente aan de aannemer een aantal verplichtingen op, die de aannemer weer moet opleggen aan de kopers. Het gaat hier onder andere over zaken als het gebruik van de woning of het gebouw. De koop- en aanneemovereenkomst Daarnaast maakt de makelaar op basis van overleg met alle partijen de koop- en aanneemovereenkomst op. Dit is een combinatie van twee overeenkomsten: de koopovereenkomst van de grond en de aanneemovereenkomst voor de bouw van het huis. Deze overeenkomsten tekent u bij de makelaar. In de koopover- 6

7 eenkomst staan onder andere gegevens vermeld van de bouwkavel, de koopsom, de verkoopbedingen en eventuele bijzondere bepalingen, en de eventuele ontbindende voorwaarde voor financiering en de Nationale Hypotheek Garantie. In de aanneemovereenkomst wordt alles geregeld wat te maken heeft met de bouw van het huis, zoals de totale aanneemsom, de BTW, de betaling in termijnen, de bouwrente en overige bepalingen met betrekking tot de bouw en levering van het woonhuis. Extra bescherming voor de koper Sinds 1 september 2003 heeft de (particuliere) van een huis, appartementsrecht of lidmaatschapsrecht van een coöperatie het recht binnen drie dagen na het tot stand komen van de overeenkomst, deze te ontbinden. Ontbinding van de koopovereenkomst kan zonder opgave van redenen. De koper is ook geen schadevergoeding of een boete verschuldigd. Deze bedenktijd van drie dagen gaat in op de dag (0.00 uur) na ontvangst door de koper van de door beide partijen getekende koopovereenkomst. Zaterdagen, zondagen en algemeen erkende feestdagen tellen niet mee. Wel moet de koper er in zo n situatie voor zorgen dat de verkoper binnen drie dagen (dus vóór uur van de laatste dag) de verklaring, waarin de koper een beroep doet op deze ontbinding, heeft ontvangen. De wetgever heeft met deze regeling beoogd de parti culiere koper te beschermen tegen een overhaast genomen aankoopbeslissing. Voorts is het sinds 1 september 2003 mogelijk om een koopovereenkomst in te schrijven in de openbare registers van het Kadaster. Door de inschrijving wordt het recht op nakoming van de koper versterkt. Tussen het aangaan van de koopverplichting (het tekenen van de koopovereenkomst) en de eigendomsoverdracht kunnen zich diverse onregelmatigheden bij de verkoper voordoen. U kunt dan denken aan de verkoop van het huis door de verkoper aan een hogere bieder, faillissement van de verkoper of als er ten laste van de verkoper beslag wordt gelegd op het huis. Om u tegen dergelijke risico s beter te be schermen kunt u de koopovereenkomst laten registreren bij het Kadaster (de zogenaamde Vormerkung ). Deze bescherming geldt gedurende een periode van ten hoogste zes maanden. De inschrijving van de koopovereenkomst kan uitsluitend plaatsvinden door tussenkomst van een notaris.

8 De eigendomsoverdracht: zekerh De notaris maakt twee akten op: Akte van levering (ook wel overdrachtsakte) Voor overdracht van een onroerende zaak vereist de wet een notariële akte van levering die vervolgens in de openbare re gisters van het Kadaster wordt ingeschreven. Op basis van de algemene akte en de koopovereenkomst maakt de notaris de akte van levering op. Deze akte heeft betrekking op de overdracht van de door u gekochte bouwkavel. Van het op uw bouwkavel gebouwde huis wordt u (door natrekking) automatisch eigenaar. Hypotheekakte Voor vestiging van een recht van hypotheek vereist de wet eveneens een notariële akte die ook in de openbare registers wordt ingeschreven. Naast de bepalingen over de hypotheek bevat de hypotheekakte ook veelal bepalingen over de geldlening (rente, aflossingen, opeisbaarheidsgronden). Als alle stukken (op tijd) door de notaris zijn ontvangen, ontvangt u als koper de ontwerpen van beide akten en de zgn. nota van afrekening. Neem de tijd om een en ander goed door te lezen. uw Formaat notaris geeft u graag een uitge breide toelichting op de inhoud. 8

9 eid door notariële akte Het passeren van de akte Op het notariskantoor ondertekenen de koper, de verkoper en de notaris de leveringsakte (het passeren van de akte ). Omdat het bij nieuwbouwprojecten vaak om een groot aantal huizen gaat, laat de verkoper (de aannemer) zich bij het passeren van de akte doorgaans vertegenwoordigen, bijvoorbeeld door een medewerker van het notariskantoor. Vervolgens zorgt de notaris er voor dat leveringsakte wordt ingeschreven in de openbare registers van het Kadaster, waarna u eigenaar van de bouwkavel bent geworden. Als na de leveringsakte ook nog een hypotheekakte gepasseerd moet worden, zal daarbij de verkopende partij niet meer aanwezig zijn. U ontvangt van de leveringsakte en van de hypotheekakte een door de notaris getekend afschrift. De originele akten worden door de notaris in bewaring genomen, en blijven tenminste dertig jaar in diens bezit. Daarna worden de akten opgeslagen in één van de algemene bewaarplaatsen. De algemene bewaarplaats is slechts een tussenstation. Na 75 jaar worden de akten overgebracht naar een rijksarchiefbewaarplaats. Zo kunnen notariële akten nooit verloren gaan, en zijn altijd officiële afschriften verkrijgbaar.

10 Meer bijzonderheden over Ontbindende voorwaarde van financiering Vaak wordt in het koopcontract de ontbindende voorwaarde opgenomen dat de koop niet doorgaat als de koper de financiering niet rond kan krijgen. Als koper moet u daarbij vooral de einddatum van deze voorwaarde in de gaten houden: na het 10

11 verlopen van deze termijn kunt u geen beroep meer doen op de ontbindende voorwaarde. Als u dán toch nog van de koop af wilt, kan de verkoper u in gebreke stellen, hetgeen kan leiden tot een boete van doorgaans 10% van de koopsom en vergoeding van eventuele verdere schade. Ook kan hij alsnog nakoming van de overeenkomst eisen met een boete voor iedere dag dat u nalatig blijft. De koper kan ook voor het passeren van de akte komen te overlijden. Als de erfgenamen dan van de koop willen afzien, kan door de verkoper eveneens een boete worden opgelegd. Uw Formaat notaris heeft hiervoor speciaal de gratis Overlijdensrisico Bescherming ontwikkeld waarmee de koper tot een bepaald maximum tegen dat risico is verzekerd. Wettelijke opleveringsregeling (5% regeling) Deze regeling heeft als doel de aannemer aan te zetten tot spoedig herstel van gebreken en tekortkomingen bij de oplevering van uw woning alsmede voor gebreken of tekortkomingen die binnen drie maanden na de oplevering door u worden geconstateerd. Op grond van deze regeling heeft u het recht de laatste 5 % van de aanneemsom in depot bij een notaris te storten als zekerheid voor de nakoming van voormelde verplich tingen van de aannemer. U heeft dit recht ook indien de woning zonder gebreken wordt opgeleverd. De aannemer kan, teneinde volledige betaling te verkrijgen, vervangende zekerheid (bijvoorbeeld: een bankgarantie) stellen. In dat geval zal de notaris hem het depot uitbetalen. De notaris zal het depot - voor zover u niet reeds eerder met een uitbetaling heeft ingestemd - eveneens aan de aannemer betalen drie maanden na oplevering van uw woning, tenzij u aan de notaris mededeelt dat u het depot wilt handhaven omdat u meent dat er nog gebreken zijn. Het te handhaven bedrag dient in dat geval in redelijke verhouding te staan tot de kosten van herstel van de resterende gebreken. Indien u het depot wilt handhaven, zal het pas aan de aannemer worden uitbetaald indien u daarmee instemt danwel indien een rechterlijk of arbitraal vonnis, die bindend is voor u en de aannemer, zulks bepaalt. Let op! Indien u - naar wellicht achteraf blijkt - het depot ten onrechte heeft gehandhaafd, loopt u de kans een schadevergoeding aan de aannemer verschuldigd te zijn.

12 Het kopen van een appartement Bij het kopen van een appartement koopt u, anders dan bij een huis, het exclusief gebruiksrecht op een gedeelte van het gebouw of complex: uw appartement. Dat recht heet het appartementsrecht. In de splitsingsakte wordt het complex verdeeld in verschillende appartementsrechten. Ook is in de splitsingsakte een reglement opgenomen, waarin onder andere regelingen staan over gemeenschappelijk onderhoud (bijvoorbeeld van daken, balkons en vaak ook raamkozijnen), feitelijke gedragsregels (voorkomen van overlast) en de servicekosten die de eigenaars moeten voldoen. Omdat de eigenaars van een appartementencomplex gemeenschappelijke belangen hebben (denk maar aan het onderhoud van het gebouw) is er een Vereniging van Eigenaars. Die vereniging, waarvan u als appartementseigenaar automatisch (en wettelijk verplicht) lid bent, behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle eigenaars. Vaak betalen appartementseigenaars een bepaald maandelijks bedrag aan servicekosten. Deze worden door de Vereniging van Eigenaars vastgesteld, en onder meer aangewend voor het onderhoud van het gebouw. De afrekening De notaris draagt de verantwoordelijkheid voor het gehele geld verkeer tussen alle belanghebbenden; zoals koper en verkoper, de makelaar, de bank en de overheid. Met de eigendomsoverdracht en financiering zijn belastingen, leges (kosten van overheidsinstanties) en andere kosten gemoeid. In het overzicht op de volgende pagina wordt dit uitgebreid gespecificeerd. Depot Bij nieuwbouw keert de bank het totale hypotheekbedrag niet ineens uit. Bij het passeren van de akte wordt alleen dat deel uitgekeerd wat op dat moment nodig is. Daarbij wordt ook rekening gehouden met het eventueel door u in te brengen eigen geld. Uit het niet uitgekeerde gedeelte worden de termijnen betaald, waarvan u van de aannemer de nota ontvangt. Over het niet uitgekeerde, in depot gehouden, gedeelte wordt aan de koper rente vergoed. Deze rente is vaak gelijk aan de te betalen hypotheekrente. 12

13 Onderdeel van de afrekening Bedragen met betrekking tot de aankoop Wat staat op de afrekening van de koper Koopprijs, bouwrente Waarborgsom: als deze is gestort wordt deze inclusief van de bank ontvangen rente op deze afrekening in mindering gebracht op het totaal te betalen bedrag Kadasterkosten: kosten van onderzoek en kosten van inschrijving van de akte van levering Overdrachtsbelasting (niet altijd): 6% over de koopsom van het bouwperceel BTW Eventueel een verrekening van diverse vaste lasten, zoals onroerende zaak belasting, rioollasten, waterschapslasten Vergoeding van de makelaar die door de koper is ingeschakeld Vergoeding van de notaris voor het opmaken van de leveringsakte Kosten wegens het raadplegen van diverse registers Bedragen met betrekking tot de financiering (voor de koper doorgaans fiscaal aftrekbaar; dit wordt op de afrekening vermeld) De geldlening: het hoofdbedrag van de geldlening, waarop door de bank wordt ingehouden de afsluitprovisie, administratiekosten, en eventueel de levensverzekeringspremie. Het bedrag van de geldlening wordt in mindering gebracht op de koopprijs. Kadasterkosten: kosten van inschrijving van de hypotheekakte Vergoeding van de notaris voor het opmaken van de hypotheekakte Totaal De afrekening Omzetbelasting: BTW, over een deel van de Kadasterkosten en de notariskosten Als de koper eigen geld inbrengt, moet het netto saldo van de afrekening worden overgemaakt naar de notaris (dit moet één dag voor het passeren van de akte op de rekening van de notaris staan)

14 De fiscus De rente en kosten met betrekking tot de financiering van de aankoop, onderhoud en verbetering kunnen in principe in mindering worden gebracht op het belastbare inkomen. Dit kan een aantrekkelijk extra belas tingvoordeel opleveren. Het gaat hier om de volgende posten: de kosten van de hypotheekakte; kadasterkosten (met betrekking tot het inschrijven van de hypotheek); provisie van de financier; kosten van de Nationale Hypotheek Garantie; hypotheekrente; BTW voor zover over deze posten verschuldigd. De belastingdienst kan ook maandelijks een deel uitkeren van de belastingteruggave die u over dat betreffende jaar kunt verwachten. Bij uw belastingkantoor kunt u daarvoor de benodigde formulieren krijgen. In het huidige belastingstelsel geldt dat de aftrekbaarheid is gemaximeerd tot een periode van 30 jaar. Ook zijn de rente en kosten van een hypotheek voor een tweede woning niet meer aftrekbaar. Meer informatie kunt u krijgen bij uw belastingkantoor of op de internetsite van de belastingdienst. De hypotheekakte Uw huis als onderpand Als u uw huis financiert door middel van een lening dan sluit u doorgaans twee overeenkomsten met de geldverstrekker (de bank): een geldleningsovereenkomst en ter meerdere zekerheid daarvan zegt u toe om een hypotheek te geven op uw huis. In de de hypotheekakte wordt de vestiging van het recht van hypotheek geregeld en soms ook de geldleningsovereenkomst. U (hypotheekgever) geeft het recht van hypotheek en de bank (hypotheeknemer/houder) neemt het recht van hypotheek. In de hypotheekakte staat het bedrag vermeld waarvoor hypo theek wordt verleend. Dit bedrag is doorgaans hoger dan het bedrag dat u leent van de bank. Immers de bank wil ook dat de extra (incasso)kosten, boeten en achterstallige rente onder het hypotheekrecht vallen. Die posten worden begroot op een bepaald bedrag of percentage (vaak 30% tot 60% van de hoofdsom). U bent dit bedrag niet schuldig. Het geeft alleen een extra zekerheid voor de bank. Er kan nooit meer worden verhaald dan u in feite bent verschuldigd. 14

15 Bij onverhoopte betalingsproblemen kan de bank uw huis in het openbaar verkopen en zich bij voorrang op de ver koop opbrengst verhalen tot het bedrag waarvoor hypotheek is verleend. Hoogte van het hypotheekbedrag U kunt bij de aankoop van een huis voor een hoger hypotheekbedrag kiezen dan u in werkelijkheid wilt lenen. Als u dan in de toekomst meer zou willen lenen, bijvoorbeeld voor een verbouwing, hoeft u niet opnieuw naar de notaris en brengt dat dus minder kosten met zich mee. Verhuur In de hypotheekakte worden diverse bedingen opgenomen, zoals het huurbeding. Op grond van dit beding mag u uw huis niet zonder toestemming van de bank verhuren (daardoor daalt immers de verkoopwaarde). Verandering van het huis Een ander beding is het zgn. beding van niet-verandering. Als u ingrijpende veranderingen wilt doorvoeren in de woning moet u daarvoor toestemming vragen aan de bank. Het is immers ook in diens belang dat het huis in ieder geval niet in waarde afneemt. Nationale Hypotheek Garantie In veel gevallen verlangt de bank een zgn. Nationale Hypotheek Garantie (NHG) welke wordt verstrekt door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Hiermee staat het Waarborgfonds garant voor de terugbetaling van uw hypotheek(bedrag) aan de geldverstrekker. Die garantie biedt overigens een rentekorting gedurende de gehele looptijd van de hypotheek die kan oplopen tot 0,6%. Zie voor meer informatie: Niet vergeten Tot het moment van de eerste oplevering (het overhandigen van de sleutel) zorgt veelal de aannemer voor een opstalverzekering. Vanaf het moment van de eerste oplevering moet u zelf voor een opstalverzekering zorgen. Voor appartementen is dit meestal geregeld door de Vereniging van Eigenaars.

16 Ook goed om over nate denken 16

17 Bij het kopen van een huis kunt u tegen vragen oplopen, waar u nog niet eerder bij heeft stilgestaan. Samenleven en kopen Bijvoorbeeld als u niet bent getrouwd en het pand samen wilt aankopen. Het pand komt dan op beider naam te staan, waardoor ieder voor de helft eigenaar wordt. Maar wie is dan eigenaar van de inboedel, hoe zit het met het partnerpensioen, hoe gaat het als de één meer aan het pand heeft meebetaald dan de ander, en wat als een van de twee komt te overlijden? Het is verstandig dergelijke zaken in een samenlevingscontract goed vast te laten leggen. Getrouwd en kopen Als u geen kinderen heeft, bent u op grond van de wet elkaars erfgenaam. Maar wat moet er gebeuren met uw bezittingen als u wel kinderen heeft en één van u overlijdt? Sinds 1 januari 2003 geldt als het wettelijk erfrecht de zgn. wettelijke verdeling. De overblijvende echtgenoot krijgt de hele nalatenschap en de kinderen krijgen een vordering ter grootte van hun erfdeel op de langstlevende echtgenoot. Deze vordering kan pas worden opgeëist door de kinderen als ook de langst levende echtgenoot is overleden. De achterblijvende echtgenoot kan zo niet in financiële problemen komen doordat kinderen hun erfdeel opeisen. Wilt u aanpassingen aanbrengen in de wettelijke verdeling, bijvoorbeeld bij kinderen uit een ander huwelijk, bij hertrouwen van de achtergebleven echtgenoot of onterving van (één van) de kinderen, dan kan dat met behulp van een testament. Zorgen voor uw kinderen Heeft u er al eens aan gedacht, als u jonge kinderen heeft, wat er met hen moet gebeuren als u beiden zou komen te overlijden? Veel mensen benoemen voor dergelijke onverhoopte situaties een voogd, die de zorgen voor de kinderen op zich neemt. Daarnaast kan het heel waardevol zijn een bewindregeling te treffen. Kinderen worden dan tot een bepaalde leeftijd, bijvoorbeeld 25 jaar, in financiële zin tegen zichzelf beschermd, zodat hun erfdeel niet op een verkeerde manier wordt aangewend.

18 Goed geregeld? Ook al heeft u destijds uw voorzorgen genomen: ook een testament, voogdijregeling of samenlevingscontract kan verouderen. Bijvoorbeeld door wettelijke wijzigingen of veranderingen in uw persoonlijke omstandigheden. Daarom is het goed om frequent, tenminste eens in de drie à vijf jaar, e.e.a. door uw Formaat notaris te laten bekijken. Dat kan later ongewenste situaties voorkomen en/of belastingbesparing opleveren. Bij al deze vragen en nog vele anderen kan uw Formaat notaris u met het antwoord helpen. Als u deze onderwerpen tijdig, dus nog vóór de leveringsdatum van uw huis, ter sprake brengt, kunnen alle notariële activiteiten wellicht worden gecombineerd. Dat is niet alleen efficiënt voor u en ons, maar kan u doorgaans ook nog eens een extra kostenbesparing opleveren. Unieke diensten van uw Formaat notaris: voor u van belang Naast het algemene notariële dienstenpakket biedt uw Formaat notaris exclusieve extra s die ook voor u bijzonder waardevol kunnen zijn. 18

19 Notarisabonnement Uw Formaat notaris kan vaak meer voor u betekenen dan u denkt. Dat merkt u het beste als u een gratis Notarisabonnement neemt. Met het Notarisabonnement wordt u op de hoogte gehouden van actuele ontwikkelingen die voor u van belang kunnen zijn door middel van het magazine Informeel. Zo blijft u geïnformeerd over nieuwe producten en diensten van Formaat notarissen. Overlijdensrisico Bescherming bij aankoop van een huis Bij aankoop van een huis verstrijkt er altijd een zekere periode tussen het ondertekenen van het koopcontract en het passeren van de akte van levering bij de notaris. Overlijdt de koper in die periode en kunnen of willen zijn erfgenamen het huis niet afnemen dan kan de verkoper aanspraak maken op een boete (doorgaans 10% van de koopsom). Bij uw Formaat notaris ontvangt u een gratis certificaat, waarmee u tijdens die periode tot een bepaald maximum tegen dat risico bent beschermd. Testament Scan Wetten worden aangepast, persoonlijke wensen en omstandigheden kunnen veranderen. Daarom is het belangrijk om uw testament regelmatig te laten controleren. Om u daarbij te helpen hebben Formaat notarissen de Testament Scan ontwikkeld. Die biedt u de mogelijkheid om uw testament in overleg met u te herzien als daar aanleiding toe is. Handig en gemakkelijk voor ú, vanzelfsprekend voor uw Formaat notaris. Volmacht Scan Elk mens neemt beslissingen. Er kunnen zich echter momenten voordoen waarop u niet in staat bent belangrijke beslissingen te nemen. Bijvoorbeeld vanwege ziekte of afwezigheid. Met een volmacht van Formaat notarissen worden belangrijke beslissingen voor u genomen als u daar zelf niet toe in staat bent. Het kan daarbij gaan om privé-beslissingen, zoals de aankoop van een huis, en beslissingen met betrekking tot uw bedrijf. Dit gebeurt door een zaakbehartiger, die u zelf aan wijst. En met de unieke Volmacht Scan van Formaat notarissen wordt uw volmacht altijd en in overleg met u actueel gehouden.

20 Brouwersstraat 8, 7941 BP Meppel Telefoon Westerstraat 80, 7963 BE Ruinen Telefoon Meppelerweg 6, 7921 VP Zuidwolde (Dr.) Telefoon Aan de tekst in deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

Aankoop van een. huis. nieuwbouw. Informatie over het kopen van een woning

Aankoop van een. huis. nieuwbouw. Informatie over het kopen van een woning Aankoop van een nieuwbouw Informatie over het kopen van een woning huis Formaat Notarissen is een landelijk netwerk van samenwerkende notariskantoren in Nederland. Kwaliteit, vernieuwing en optimale service

Nadere informatie

Aankoop van een. huis. nieuwbouw. Informatie over het kopen van een woning

Aankoop van een. huis. nieuwbouw. Informatie over het kopen van een woning Aankoop van een nieuwbouw Informatie over het kopen van een woning huis Formaat Notarissen is een landelijk netwerk van samenwerkende notariskantoren in Nederland. Kwaliteit, vernieuwing en optimale service

Nadere informatie

Aankoop. van een bestaand. huis. Informatie over het kopen van een woning

Aankoop. van een bestaand. huis. Informatie over het kopen van een woning Aankoop van een bestaand huis Informatie over het kopen van een woning Formaat Notarissen is een landelijk netwerk van samenwerkende notariskantoren in Nederland. Kwaliteit, vernieuwing en optimale service

Nadere informatie

Aankoop. van een bestaand. huis. Informatie over het kopen van een woning

Aankoop. van een bestaand. huis. Informatie over het kopen van een woning Aankoop van een bestaand huis Informatie over het kopen van een woning Formaat notarissen is een landelijk netwerk van samenwerkende notariskantoren in Nederland. Kwaliteit, vernieuwing en optimale service

Nadere informatie

Aankoop. van een bestaand. huis. Informatie over het kopen van een woning

Aankoop. van een bestaand. huis. Informatie over het kopen van een woning Aankoop van een bestaand huis Informatie over het kopen van een woning Formaat Notarissen is een landelijk netwerk van samenwerkende notariskantoren in Nederland. Kwaliteit, vernieuwing en optimale service

Nadere informatie

levingscontract Informatie over samenwonen

levingscontract Informatie over samenwonen etsamen levingscontract Informatie over samenwonen Formaat notarissen is een landelijk netwerk van samenwerkende notariskantoren in Nederland. Kwaliteit, vernieuwing en optimale service vormen de kernwoorden

Nadere informatie

uwelijkse voor waarden Informatie over trouwen

uwelijkse voor waarden Informatie over trouwen uwelijkse voor waarden Informatie over trouwen Formaat notarissen is een landelijk netwerk van samenwerkende notariskantoren in Nederland. Kwaliteit, vernieuwing en optimale service vormen de kernwoorden

Nadere informatie

Levering, hypotheek... eigen huis

Levering, hypotheek... eigen huis Levering, hypotheek... eigen huis Holtman Notarissen Utrecht, Koningslaan 62 tel (030) 215 05 15 info@holtmannotarissen.nl www.holtmannotarissen.nl Wat is... Gaat u een huis kopen, dan krijgt u te maken

Nadere informatie

Een eigen. huis. www.lindenotarissen.nl

Een eigen. huis. www.lindenotarissen.nl Een eigen huis www.lindenotarissen.nl Inhoudsopgave Een eigen huis 3 Woonhuis, de akte van levering 4 De Hypotheek 5 Samenlevingscontract 7 Testament 8 Een eigen huis U leest dit boekje waarschijnlijk

Nadere informatie

U wilt een woning kopen

U wilt een woning kopen U wilt een woning kopen Beter Wonen verkoopt regelmatig verschillende type woningen in meerdere wijken van Almelo. De ruime koopwoningen zijn goed onderhouden, betaalbaar en naar eigen wensen in te richten.

Nadere informatie

levingscontract Informatie over samenwonen

levingscontract Informatie over samenwonen etsamen levingscontract Informatie over samenwonen Formaat Notarissen is een landelijk netwerk van samenwerkende notariskantoren in Nederland. Kwaliteit, vernieuwing en optimale service zijn de kernwoorden

Nadere informatie

in een Vrije verkoopwoning

in een Vrije verkoopwoning in een Vrije verkoopwoning Inhoud 1 U koopt een vrije verkoopwoning bij thuis: wat betekent dit? Wie kan een vrije verkoopwoning kopen? Vraagprijs Bieden in onderhandeling Hoe komt de koop tot stand Vooraf

Nadere informatie

koopwoning uw eerste een handig stappenplan voor de aanstaande huiseigenaar

koopwoning uw eerste een handig stappenplan voor de aanstaande huiseigenaar uw eerste koopwoning een handig stappenplan voor de aanstaande huiseigenaar 2 uw eerste koopwoning uw eerste koopwoning Thuis; een eigen huis geeft een goed gevoel. Toch is een huis kopen nog een hele

Nadere informatie

Branderf 0 ong - Heenvliet Vraagprijs 129.000,= k.k. Omschrijving Bouwgrond. Unieke kans om te bouwen op historische grond. Kadastrale grootte 240 m2. Inclusief bouwplan voor een hedendaagse woning. Voor

Nadere informatie

5 Aanvullende informatie: Wat komt er nog meer kijken bij het (ver)kopen? Kopen algemeen Kopen bestaande woning Kopen nieuwbouw woning

5 Aanvullende informatie: Wat komt er nog meer kijken bij het (ver)kopen? Kopen algemeen Kopen bestaande woning Kopen nieuwbouw woning Vrije verkoopwoning Inhoud 1 U koopt een vrije verkoopwoning bij thuis: wat betekent dit? Wie kan een vrije verkoopwoning kopen? Vraagprijs Bieden in onderhandeling Hoe komt de koop tot stand Vooraf bouwkundige

Nadere informatie

koopwoning uw eerste een handig stappenplan voor de aanstaande huiseigenaar

koopwoning uw eerste een handig stappenplan voor de aanstaande huiseigenaar uw eerste koopwoning een handig stappenplan voor de aanstaande huiseigenaar 2 uw eerste koopwoning uw eerste koopwoning Thuis; een eigen huis geeft een goed gevoel. Toch is een huis kopen nog een hele

Nadere informatie

voordelig en veilig een woning kopen

voordelig en veilig een woning kopen Informatie over kopen bij Vidomes Wij willen kopen. Is dat haalbaar? INFORMATIE OVER KOOPGARANT: voordelig en veilig een woning kopen De Vidomes Koopgarant-woning; voordelig en veilig een woning kopen

Nadere informatie

NIBE-SVV 2012 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 1

NIBE-SVV 2012 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 1 NIBE-SVV 2012 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 1 1. De heer X wil het huis van de heer Y kopen. Op 1 februari bereikt X mondeling overeenstemming met de heer Y over deze transactie. Op 8 februari wordt door

Nadere informatie

Duinzoom 36 C - Rockanje Koopsom 660.000,= v.o.n. Omschrijving Uniek aan duinrand gesitueerde bouwkavel 2.170 m2 met ontwerp voor vrijstaande, riet gedekte villa. Collegiaal in verkoop met Van Ravens Makelaardij.

Nadere informatie

ALLE INFORMATIE OVER HET KOPEN VAN EEN HUIS BIJ WOONSTAD ROTTERDAM

ALLE INFORMATIE OVER HET KOPEN VAN EEN HUIS BIJ WOONSTAD ROTTERDAM ALLE INFORMATIE OVER HET KOPEN VAN EEN HUIS BIJ WOONSTAD ROTTERDAM WOONSTAD ROTTERDAM HEEFT DE WONING DIE JOU PAST! Koophuis? Huurhuis? Jouw huis! Bij Woonstad Rotterdam draait het vooral om jouw huis,

Nadere informatie

Overzicht notariële werkzaamheden bij aankoop van een woning

Overzicht notariële werkzaamheden bij aankoop van een woning 1 Overzicht notariële werkzaamheden bij aankoop van een woning Veel mensen vragen zich af wat de notaris allemaal doet in verband met de overdracht van een woning. Hieronder vindt u een overzicht van alle

Nadere informatie

Huis kopen. www.westvest.netwerknotarissen.nl

Huis kopen. www.westvest.netwerknotarissen.nl Huis kopen Een huis kopen of verkopen gebeurt niet zomaar. Het is één van de mijlpalen in uw leven, een beslissing waar u vooraf goed over nadenkt. Wat voor huis wilt u kopen, in welke buurt. Hoe kunt

Nadere informatie

voordelig en veilig een woning kopen

voordelig en veilig een woning kopen Informatie over kopen bij Vidomes Wij willen kopen. Is dat haalbaar? INFORMATIE OVER KOOPGARANT: voordelig en veilig een woning kopen De Vidomes Koopgarant-woning; voordelig en veilig een woning kopen

Nadere informatie

NIBE-SVV, 2014 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 1

NIBE-SVV, 2014 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 1 NIBE-SVV, 2014 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 1 1. De heer Jansen wil het huis van de heer Pietersen kopen. Op 1 februari bereikt de heer Jansen mondeling overeenstemming met de heer Pietersen over deze

Nadere informatie

uwelijkse voor waarden Informatie over trouwen

uwelijkse voor waarden Informatie over trouwen uwelijkse voor waarden Informatie over trouwen Formaat Notarissen is een landelijk netwerk van samenwerkende notariskantoren in Nederland. Kwaliteit, vernieuwing en optimale service zijn de kernwoorden

Nadere informatie

Informatie over kopen bij Vidomes. Wij willen kopen. Is dat haalbaar? Koopgarant: voordelig en veilig een woning kopen

Informatie over kopen bij Vidomes. Wij willen kopen. Is dat haalbaar? Koopgarant: voordelig en veilig een woning kopen Informatie over kopen bij Vidomes Wij willen kopen. Is dat haalbaar? Koopgarant: voordelig en veilig een woning kopen De Vidomes Koopgarant-woning; voordelig en veilig een woning kopen Veel mensen kennen

Nadere informatie

ALLES OVER HET KOPEN VAN EEN WONING BIJ WOONSTAD ROTTERDAM. jouwhuis.nu

ALLES OVER HET KOPEN VAN EEN WONING BIJ WOONSTAD ROTTERDAM. jouwhuis.nu ALLES OVER HET KOPEN VAN EEN WONING BIJ WOONSTAD ROTTERDAM jouwhuis.nu WOONSTAD ROTTERDAM HEEFT DE WONING DIE JOU PAST! Koophuis? Huurhuis? Jouw huis! Bij Woonstad Rotterdam draait het vooral om jouw

Nadere informatie

uwelijkse voor waarden Informatie over trouwen

uwelijkse voor waarden Informatie over trouwen uwelijkse voor waarden Informatie over trouwen Formaat Notarissen is een landelijk netwerk van samenwerkende notariskantoren in Nederland. Kwaliteit, vernieuwing en optimale service zijn de kernwoorden

Nadere informatie

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u.

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Nieuwbouw Hypotheek Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de Nieuwbouw Hypotheek? 1 Uw offerte is 7 maanden

Nadere informatie

Handige tips bij aankoop woning

Handige tips bij aankoop woning Handige tips bij aankoop woning Uw eigen woning Voor veel mensen is een eigen woning de ultieme droom en waarschijnlijk de grootste aankoop in hun leven. Daarom is het van groot belang alles wat er bij

Nadere informatie

Checklist - BIJN.nl - Aankoop van een nieuwbouwwoning

Checklist - BIJN.nl - Aankoop van een nieuwbouwwoning Checklist - BIJN.nl - Aankoop van een nieuwbouwwoning Stap 1 : Voorbereiding Berekening hypotheek, maandelijkse kosten: Maak vooraf een globale berekening hoeveel hypotheek u maximaal zou kunnen krijgen

Nadere informatie

levingscontract Informatie over samenwonen

levingscontract Informatie over samenwonen etsamen levingscontract Informatie over samenwonen Formaat Notarissen is een landelijk netwerk van samenwerkende notariskantoren in Nederland. Kwaliteit, vernieuwing en optimale service zijn de kernwoorden

Nadere informatie

Evertsenlaan 79 Terneuzen. Vraagprijs 130.000,= k.k.

Evertsenlaan 79 Terneuzen. Vraagprijs 130.000,= k.k. Evertsenlaan 79 Terneuzen Vraagprijs 130.000,= k.k. Ligging Aanvaarding Vraagprijs centraal In overleg 135000,= k.k. Aantal kamers 4 verdieping 4e Servicekosten incl. bijdrage reservefonds Woonoppervlakte

Nadere informatie

Pascalweg 44 - Hellevoetsluis Vraagprijs 50.000,= k.k. Omschrijving Hobby-Unit van ca. 25 m2 op de begane grond van het gebouwencomplex gelegen op bedrijventerrein Kickersbloem II. Uitstekend geschikt

Nadere informatie

Inhoud. 2 Hoe gaat het kopen in zijn werk? De overeenkomst Wettelijke bedenktijd Ontbindende voorwaarden Geen passende financiering?

Inhoud. 2 Hoe gaat het kopen in zijn werk? De overeenkomst Wettelijke bedenktijd Ontbindende voorwaarden Geen passende financiering? Kopen naar Wens Inhoud 1 Kopen naar Wens: wat betekent dit eigenlijk? Betaalbaar door een lager instapbedrag Wie kan een Kopen naar Wens woning kopen? Bijkopen of doorverkopen Wat kost Kopen naar Wens?

Nadere informatie

Als u een woning koopt, zult u onvermijdelijk worden geconfronteerd met allerlei onbekende begrippen. Finalliance zet het voor u op een rij.

Als u een woning koopt, zult u onvermijdelijk worden geconfronteerd met allerlei onbekende begrippen. Finalliance zet het voor u op een rij. Als u een woning koopt, zult u onvermijdelijk worden geconfronteerd met allerlei onbekende begrippen. Finalliance zet het voor u op een rij. Aankoopsom Het bedrag dat u betaalt voor een huis, zoals vastgelegd

Nadere informatie

Veilig uw eigen droomhuis kopen

Veilig uw eigen droomhuis kopen Veilig uw eigen droomhuis kopen Uw eigen woning Voor veel mensen is een eigen woning de ultieme droom. Waarschijnlijk de grootste aankoop in uw leven. Daarom is het van groot belang alles wat er bij de

Nadere informatie

Checklist - BIJN.nl - Aankoop van een nieuwbouwwoning

Checklist - BIJN.nl - Aankoop van een nieuwbouwwoning Checklist - BIJN.nl - Aankoop van een nieuwbouwwoning Stap 1 : Voorbereiding Berekening hypotheek, maandelijkse kosten: Maak vooraf een globale berekening hoeveel hypotheek u maximaal zou kunnen krijgen

Nadere informatie

Voorwaarden en condities Wooncomfort Notarisservice All-in

Voorwaarden en condities Wooncomfort Notarisservice All-in Voorwaarden en condities Wooncomfort Notarisservice All-in De Wooncomfort Notarisservice wordt naar keuze aangeboden als een All-in dienstverlening of als budget dienstverlening. Kiest u voor het all-in

Nadere informatie

Zomerkade 136 te Huizen

Zomerkade 136 te Huizen Zomerkade 136 te Huizen Inhoudsopgave Objectomschrijving Fotopresentatie Plattegrondtekeningen Bijlagen Bijlagen: Bijzonderheden Het verloop van een aankooptraject APPARTEMENT DIREKT AAN HET GOOIMEER Zoekt

Nadere informatie

Vleerdamsedijk 11 h - Rockanje Vraagprijs 595.000,= v.o.n. Omschrijving Riant penthouse op de 2e en 3e woonlaag in het prachtige appartementencomplex Residentie Walesteyn. Het appartement dient nog afgewerkt

Nadere informatie

Inhoud. Op zoek naar een geschikte woning 7

Inhoud. Op zoek naar een geschikte woning 7 Eerste huis kopen Gaat u uw eerste huis kopen? Dan wilt u vast weten wat er allemaal bij komt kijken. Dit e-book geeft inzicht in wat u kunt verwachten. Inhoud Oriënteren 3 Welke hypotheek past bij u?

Nadere informatie

Van kijker naar koper

Van kijker naar koper Van kijker naar koper Wat komt er kijken bij het kopen van een woning? 2 Kopen van Actium Naast het verhuren, verkoopt Actium ook woningen. Zowel bestaande- als nieuwbouwwoningen. De koopwoningen variëren

Nadere informatie

Breitnerstraat 19 Terneuzen. Vraagprijs 82.500,= k.k.

Breitnerstraat 19 Terneuzen. Vraagprijs 82.500,= k.k. Breitnerstraat 19 Terneuzen Vraagprijs 82.500,= k.k. Ligging Aanvaarding Vraagprijs Woonwijk In overleg 82.500,= k.k. Aantal kamers 4 Bouwjaar Ca. 1966 Service kosten Appartement+garage Woonoppervlakte

Nadere informatie

Akker Makelaardij Makelaardij en alle taxaties

Akker Makelaardij Makelaardij en alle taxaties Makelaardij en alle taxaties Wijststraat ong. Heesch Alle informatie kan worden beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een aanbod of om in onderhandeling te treden. Bouwkavel van ca. 1.350m² voor

Nadere informatie

Breitnerstraat 81 - Terneuzen

Breitnerstraat 81 - Terneuzen Breitnerstraat 81 - Terneuzen Breitnerstraat 81 - Terneuzen Instap klaar startersappartement op de 3 e verdieping in de wijk Serlippens Het appartement is gelegen nabij winkelcentra, sportvelden en de

Nadere informatie

Koopgarant. Informatieset

Koopgarant. Informatieset Koopgarant Informatieset 26 augustus 2013 Koopgarant maakt een koopwoning betaalbaar en bereikbaar. U krijgt een korting bij de aankoop van een woning en heeft daardoor dus lagere woonlasten. De terugkoopgarantie

Nadere informatie

Vincent van Goghstraat 16 Terneuzen

Vincent van Goghstraat 16 Terneuzen Vincent van Goghstraat 16 Terneuzen Van Gistellelaan 23 - Axel Instapklaar hoekappartement gelegen op de 1 e verdieping Gunstig gesitueerd in woonwijk Serlippens op loopafstand van sportvelden en de Scheldeboulevard

Nadere informatie

Budget Hypotheek. 3 U kunt de Budget Hypotheek meeverhuizen als u een nieuwe woning koopt.

Budget Hypotheek. 3 U kunt de Budget Hypotheek meeverhuizen als u een nieuwe woning koopt. Budget Hypotheek Wilt u een lening voor uw woning met een lage rente? En vindt u het niet erg om wat beperktere voorwaarden te hebben dan bij onze andere leningen? Dan is de Budget Hypotheek geschikt voor

Nadere informatie

HYPOTHEEK VAN A TOT Z

HYPOTHEEK VAN A TOT Z HYPOTHEEK VAN A TOT Z Als u een hypotheek wilt afsluiten, krijgt u veel informatie. De meeste zaken zijn bovendien best ingewikkeld. Helemaal als u er voor de eerste keer mee te maken krijgt. ABN AMRO

Nadere informatie

NOTARISKANTOOR ZWANIKKEN Blad: 1-24 Vijverlaan 21-6881 HL Velp tel.: 026-361 79 21 fax : 026-363 51 38 WONING AANKOPEN

NOTARISKANTOOR ZWANIKKEN Blad: 1-24 Vijverlaan 21-6881 HL Velp tel.: 026-361 79 21 fax : 026-363 51 38 WONING AANKOPEN NOTARISKANTOOR ZWANIKKEN Blad: 1-24 Vijverlaan 21-6881 HL Velp tel.: 026-361 79 21 fax : 026-363 51 38 O:\OPGEHAALDE MODELLEN\BROCHURE WONING AANKOPEN.DOC VERSIE 010911 WONING AANKOPEN ALLROUND KANTOOR

Nadere informatie

www.vanderhoekmakelaars.nl

www.vanderhoekmakelaars.nl Dorpsdijk 39 a - Vierpolders Vraagprijs 245.000,= k.k. Omschrijving Aan de rand van het dorp gelegen kavel bouwgrond van ca. 1075 m2. Ruime bebouwingsmogelijkheden voor een vrijstaand woonhuis met garage/schuur.

Nadere informatie

Informatie brochure. Koopstart

Informatie brochure. Koopstart Informatie brochure Koopstart Kopen met korting! - 1 - - 2 - Koopstart: kopen met korting! Een woning kopen met Koopstart betekent dat u korting krijgt op de marktwaarde. Of u hiervoor in aanmerking komt

Nadere informatie

Bonairedreef 10 UTRECHT

Bonairedreef 10 UTRECHT Bonairedreef 10 UTRECHT Vraagprijs 16.500 k.k. Bonairedreef 10 3563SJ UTRECHT Bent u op zoek naar een garagebox in de wijk Overvecht te Utrecht voor de opslag van uw spullen, stalling van motoren of auto?

Nadere informatie

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u.

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. DrieSterrenHypotheek Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de 1 Flexibiliteit door gunstige voorwaarden en

Nadere informatie

Informatie brochure. Koopstart

Informatie brochure. Koopstart Informatie brochure Koopstart Kopen met korting voor zittende huurders - 1 - - 2 - Koopstart: kopen met korting! Een woning kopen met Koopstart betekent dat u korting krijgt op de marktwaarde. Kenmerken

Nadere informatie

WEGWIJZER Woongoed Garantwoning. Postadres: Postbus 7120, 4330 GC Middelburg Bezoekadres: Buitenruststraat 235, Middelburg. www.woongoed.

WEGWIJZER Woongoed Garantwoning. Postadres: Postbus 7120, 4330 GC Middelburg Bezoekadres: Buitenruststraat 235, Middelburg. www.woongoed. WEGWIJZER Woongoed Garantwoning Postadres: Postbus 7120, 4330 GC Middelburg Bezoekadres: Buitenruststraat 235, Middelburg www.woongoed.nl WEGWIJZER Woongoed Garantwoning Wat is een Woongoed Garantwoning?

Nadere informatie

Elzenblad 5 - Oostvoorne Vraagprijs 385.000,= v.o.n. Omschrijving In rustige wijk (alleen bestemmingsverkeer) gelegen levensloopbestendige patiobungalow met carport en inpandige berging. Woonkamer met

Nadere informatie

RUUSBROECSTRAAT 57 TE ZWOLLE

RUUSBROECSTRAAT 57 TE ZWOLLE RUUSBROECSTRAAT 57 TE ZWOLLE Fotopresentatie Ruusbroecstraat 57 8022 EB ZWOLLE Fotopresentatie Ruusbroecstraat 57 8022 EB ZWOLLE Omschrijving Ruusbroecstraat 57 8022 EB ZWOLLE Kadastrale gegevens Gemeente

Nadere informatie

De Starterslening U wilt een woning kopen. Dat kan een

De Starterslening U wilt een woning kopen. Dat kan een De starterslening 2016 De Starterslening U wilt een woning kopen. Dat kan een nieuwbouwwoning, een bestaande koopwoning of uw huidige huurwoning zijn. Als u een bepaalde woning op het oog heeft, kunt u

Nadere informatie

Woning kopen van Kennemer Wonen

Woning kopen van Kennemer Wonen Woning kopen van Kennemer Wonen Ga ik een huis kopen of huren? Dat is een vraag die serieuze aandacht verdient. Kopen heeft voordelen, maar ook nadelen. En dat geldt natuurlijk ook voor huren. In deze

Nadere informatie

Van huurder naar koper

Van huurder naar koper Van huurder naar koper Is het kopen van mijn huurwoning iets voor mij? U huurt een woning van Actium. U ontving van ons een aanbod om uw huurwoning te kopen. We kunnen ons voorstellen dat dit veel vragen

Nadere informatie

TARIEVEN EN VOORWAARDEN VOOR LEVERING- EN HYPOTHEEKAKTEN

TARIEVEN EN VOORWAARDEN VOOR LEVERING- EN HYPOTHEEKAKTEN TARIEVEN EN VOORWAARDEN VOOR LEVERING- EN HYPOTHEEKAKTEN Tot het tarief behoren alle gebruikelijke en bij of krachtens de wet voorgeschreven handelingen, zoals hierna omschreven. Indien er hierbuiten nog

Nadere informatie

Arubadreef 54 UTRECHT

Arubadreef 54 UTRECHT Arubadreef 54 UTRECHT Vraagprijs 16.500 k.k. Renkema & Jansen beëdigd makelaars; Oregondreef 29; 3565 BE Arubadreef 54 3563SL UTRECHT Bent u op zoek naar een garagebox in de wijk Overvecht te voor de opslag

Nadere informatie

LEPELSTRAAT 18 GROENLO

LEPELSTRAAT 18 GROENLO VERKOOPBROCHURE LEPELSTRAAT 18 GROENLO In het stadscentrum van Groenlo gelegen APPARTEMENT op de begane grond met ruime houten berging en verder toebehoren. Indeling: Entree/hal, woonkamer, open keuken,

Nadere informatie

De Starterslening. Een steuntje in de rug voor woningkopers

De Starterslening. Een steuntje in de rug voor woningkopers De Starterslening Een steuntje in de rug voor woningkopers en...baarn...barendrecht...barneveld...beemster...bergen...bergen op Zoom...Berkelland...Bernheze...Bernisse...Best...Beverwijk...Binnenmaas...Blaricum...

Nadere informatie

geldig? 1 Uw offerte is 7 maanden geldig. En als u dat wilt, Hypotheek? Nieuwbouw Hypotheek toch niet doorgaat? Hypotheek geldig?

geldig? 1 Uw offerte is 7 maanden geldig. En als u dat wilt, Hypotheek? Nieuwbouw Hypotheek toch niet doorgaat? Hypotheek geldig? Pag. 1/5 G 01.1.18-0413 Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning In deze brochure staat de volgende informatie In deze brochure de volgende informatie ouwwoning? u uw verbouwen? Of Dangaat is de

Nadere informatie

Beleidsregels krediethypotheek Wet werk en bijstand. 1 januari 2005

Beleidsregels krediethypotheek Wet werk en bijstand. 1 januari 2005 Beleidsregels krediethypotheek Wet werk en bijstand 1 januari 2005 Inhoudsopgave Geregistreerd onder nummer BIVO/2013/30024 Wettelijke grondslag: Wet werk en bijstand Beleidsregels krediethypotheek Wet

Nadere informatie

Van een basis-hypotheek-dossier is sprake als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

Van een basis-hypotheek-dossier is sprake als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: Prijsprotocol Prijsprotocol Waalstroom Netwerk Notarissen Inleiding Wij hebben gemerkt dat cliënten in het notariaat behoefte hebben aan een beter inzicht in de werkzaamheden van een notariskantoor en

Nadere informatie

Koopgarant Kopen met korting

Koopgarant Kopen met korting Koopgarant Kopen met korting KG201507 1 INHOUDSOPGAVE Een eigen huis... 3 Het woningaanbod van de Sleutels... 3 1. Een huis kopen... 3 De voordelen van kopen Als u een woning van de Sleutels koopt onder

Nadere informatie

Houtrib 20 te Huizen

Houtrib 20 te Huizen Houtrib 20 te Huizen Inhoudsopgave Objectomschrijving Fotopresentatie Plattegrondtekeningen Bijlagen Bijlagen: Bijzonderheden Het verloop van een aankooptraject MIDDENWONING met DIEPE TUIN Deze woning

Nadere informatie

Grote Havensteeg 5 te Hoorn Vraagprijs: ,- k.k.

Grote Havensteeg 5 te Hoorn Vraagprijs: ,- k.k. Grote Havensteeg 5 te Hoorn Vraagprijs: 149.000,- k.k. Omschrijving Ruim, woon- en/ of winkelpand in de binnenstad van Hoorn In de binnenstad van Hoorn nabij diverse voorzieningen bieden wij u dit woon-/

Nadere informatie

Ondernemers Hypotheek

Ondernemers Hypotheek Ondernemers Hypotheek Bent u zelfstandig ondernemer en wilt u een hypotheeklening voor een woning of een woning met bedrijfspand? Dan is de Ondernemers Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen

Nadere informatie

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u.

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Nieuwbouw Hypotheek Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de Nieuwbouw Hypotheek? 1 Uw offerte is 3 maanden

Nadere informatie

Rozenstraat 38 Terneuzen. Vraagprijs ,= k.k.

Rozenstraat 38 Terneuzen. Vraagprijs ,= k.k. Rozenstraat 38 Terneuzen Vraagprijs 135.000,= k.k. Ligging Aanvaarding Vraagprijs Woonwijk In overleg 135.000,= k.k. Aantal kamers 4 Bouwjaar Ca. 1980 woonlagen 3 Woonoppervlakte 120 m 2 Inhoud 373 m 3

Nadere informatie

Algemene Consumentenvoorwaarden Makelaardij

Algemene Consumentenvoorwaarden Makelaardij Algemene Consumentenvoorwaarden Makelaardij Algemene Consumentenvoorwaarden Makelaardij Dit zijn de algemene voorwaarden van VastgoedPRO. Hierin leest u welke rechten en plichten uw makelaar en uzelf hebben.

Nadere informatie

Nieuwbouw betaalbaar

Nieuwbouw betaalbaar Nieuwbouw betaalbaar Een eigen huis. Misschien droomt u daar wel eens van? Maar de stap naar een koopwoning kan wel erg groot zijn. Is mijn inkomen wel toereikend? Krijg ik mijn huis ooit weer verkocht?

Nadere informatie

Schoutstraat 7 Sluiskil. Vraagprijs ,= k.k.

Schoutstraat 7 Sluiskil. Vraagprijs ,= k.k. Schoutstraat 7 Sluiskil Vraagprijs 285.000,= k.k. Ligging Aanvaarding Vraagprijs Woonwijk In overleg 285.000,= k.k. Aantal kamers 5 Bouwjaar Ca. 1965 Perceeloppervlakte Woonoppervlakte 740 m 2 170 m 2

Nadere informatie

Bosjesweg 50 - Sluiskil

Bosjesweg 50 - Sluiskil Bosjesweg 50 - Sluiskil Bosjesweg 50 Sluiskil Goed onderhouden hoekwoning Gelegen in een rustige en kindvriendelijke woonwijk Vraagprijs: 89.000,- k.k. Aanvaarding in overleg Indeling: Hal, meterkast,

Nadere informatie

C VERKOOPOVEREENKOMST VAN EEN ONROERENDE ONBEBOUWDE ZAAK

C  VERKOOPOVEREENKOMST VAN EEN ONROERENDE ONBEBOUWDE ZAAK C nr. @ Casenr. @ VERKOOPOVEREENKOMST VAN EEN ONROERENDE ONBEBOUWDE ZAAK De ondergetekenden: 1. De PROVINCIE NOORD-BRABANT, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door naam vertegenwoordiger, domicilie

Nadere informatie

Gaternisseweg 2 Schoondijke. Vraagprijs ,= k.k.

Gaternisseweg 2 Schoondijke. Vraagprijs ,= k.k. Gaternisseweg 2 Schoondijke Vraagprijs 255.000,= k.k. Ligging Aanvaarding Vraagprijs Landelijk In overleg 255.000,= k.k. Aantal kamers 4 Aantal slaap- 3 kamers Bouwjaar Perceel- jaren `60 Ca. 1800 m 2

Nadere informatie

Middelweg 24 - Rockanje Vraagprijs 420.000,= k.k. Omschrijving In de dertiger jaren gebouwd, vrijstaand woonboerderijtje met garage en schuren. Fantastische ligging in Stuifakker, direct grenzend aan het

Nadere informatie

8. Vormerkung definitie

8. Vormerkung definitie 8. Vormerkung 8.1. definitie Vormerkung houdt in dat de koper van een woning (althans zijn notaris) zijn uit de koopovereenkomst voortvloeiende recht om de woning te kopen, kan laten inschrijven in de

Nadere informatie

Woning kopen van Kennemer Wonen. Ga ik een huis kopen of huren? Dat is een vraag. de Koopgarant constructie. Met Koopgarant

Woning kopen van Kennemer Wonen. Ga ik een huis kopen of huren? Dat is een vraag. de Koopgarant constructie. Met Koopgarant Woning kopen van Kennemer Wonen Ga ik een huis kopen of huren? Dat is een vraag die serieuze aandacht verdient. Kopen heeft voordelen, maar ook nadelen. En dat geldt natuurlijk ook voor huren. In deze

Nadere informatie

Deze vrijblijvende objectinformatie is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid daarvan kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. Opgegeven maten en plattegronden zijn altijd circa en dienen alleen

Nadere informatie

Inhoud. 2 Hoe gaat het kopen in zijn werk? De overeenkomst Wettelijke bedenktijd Ontbindende voorwaarden Geen passende financiering?

Inhoud. 2 Hoe gaat het kopen in zijn werk? De overeenkomst Wettelijke bedenktijd Ontbindende voorwaarden Geen passende financiering? Kopen naar Wens Inhoud 1 Kopen naar Wens: wat betekent dit eigenlijk? Betaalbaar door een lager instapbedrag Wie kan een Kopen naar Wens woning kopen? Bijkopen of doorverkopen Wat kost Kopen naar Wens?

Nadere informatie

Blad 1 OFFERTEVOORWAARDEN

Blad 1 OFFERTEVOORWAARDEN Blad 1 OFFERTEVOORWAARDEN 1. De offerte omvat de gebruikelijke werkzaamheden voor het volledig verzorgen van de eigendomsoverdracht en/of de vestiging van het hypotheekrecht. Het opmaken van de onderhandse

Nadere informatie

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u.

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Pag. 1/5 Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de? 1. Uw offerte is 7 maanden geldig. En als u dat wilt, kunt

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE EENGEZINSWONINGEN

ALGEMENE INFORMATIE EENGEZINSWONINGEN ALGEMENE INFORMATIE EENGEZINSWONINGEN Om te beginnen: mocht u na het lezen hiervan nadere toelichting wensen, dan kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met Zeeman Makelaars. Zij beantwoorden uw vragen

Nadere informatie

Hieronder vindt u antwoorden op een aantal vaak gestelde vragen.

Hieronder vindt u antwoorden op een aantal vaak gestelde vragen. Hieronder vindt u antwoorden op een aantal vaak gestelde vragen. Identificatie Wat is een geldig legitimatiebewijs? Natuurlijk persoon: - een geldig paspoort; - een geldig Nederlands rijbewijs; - een geldig

Nadere informatie

Informatie brochure. Koopstart. Kopen met korting voor zittende huurders

Informatie brochure. Koopstart. Kopen met korting voor zittende huurders Informatie brochure Koopstart Kopen met korting voor zittende huurders - 1 - - 2 - Koopstart: kopen met korting! Een woning kopen met Koopstart betekent dat u korting krijgt op de getaxeerde marktwaarde.

Nadere informatie

Full-service tarief. Ons full-service tarief is gebaseerd op maximaal 7 werkuren.

Full-service tarief. Ons full-service tarief is gebaseerd op maximaal 7 werkuren. Full-service tarief Ons full-service tarief voor het opmaken van de akte van levering en de hypotheekakte is 700,00 excl. 21% BTW (is 847,00 incl. 21% BTW.). Let op: Bij elk notariskantoor bedragen de

Nadere informatie

Kloosterlaan 29 Sas van Gent. Vraagprijs 149.000,= k.k.

Kloosterlaan 29 Sas van Gent. Vraagprijs 149.000,= k.k. Kloosterlaan 29 Sas van Gent Vraagprijs 149.000,= k.k. Ligging Aanvaarding Vraagprijs Woonwijk In overleg 149.000,= k.k. Aantal kamers 3 Bouwjaar Ca. 1912 Voorlopig F energielabel Woonoppervlakte 106 m

Nadere informatie

Oranjestraat 3-5 Ijzendijke. Vraagprijs ,= k.k.

Oranjestraat 3-5 Ijzendijke. Vraagprijs ,= k.k. Oranjestraat 3-5 Ijzendijke Vraagprijs 249.000,= k.k. Ligging Aanvaarding Vraagprijs Centrum In overleg 249.000,= k.k. Aantal kamers 4 Slaapkamers 3 Bouwjaar Ca. 1992 Oppervlakte 85 m 2 woning Oppervlakte

Nadere informatie

Hogeweg 21D BUSSUM, centrum Bussum

Hogeweg 21D BUSSUM, centrum Bussum Hogeweg 21D BUSSUM, centrum Bussum Vraagprijs 145.000 k.k. In het centrum van Bussum ligt dit geheel GERENOVEERD, luxe 2-kamer appartement met groot balkon. Dit appartement maakt deel uit van een schitterend

Nadere informatie

Woonoppervlakte ca. 50 m 2 Vraagprijs ,- kosten koper TE KOOP. Nijenbeek 61 Ugchelen

Woonoppervlakte ca. 50 m 2 Vraagprijs ,- kosten koper TE KOOP. Nijenbeek 61 Ugchelen Woonoppervlakte ca. 50 m 2 Vraagprijs 95.000,- kosten koper TE KOOP Nijenbeek 61 Ugchelen Op een geliefde, rustige locatie in Ugchelen gelegen 2 kamerappartement met tuin op het zuiden. Het appartement

Nadere informatie

Starterslening. Maximale startersleningdeel bedraagt 20% van de verwervingskosten, dus tot 70.000,-

Starterslening. Maximale startersleningdeel bedraagt 20% van de verwervingskosten, dus tot 70.000,- Starterslening De Starterslening biedt de mogelijkheid om tegen een aantrekkelijk rentepercentage geld te lenen voor de aankoop van een woning of appartement. In de brochure van SVn kunt u lezen dat de

Nadere informatie

Inhoud 4 4 4 4 4/5 5 5 5 5 6

Inhoud 4 4 4 4 4/5 5 5 5 5 6 Koopgarant Inhoud 1 Koopgarant: wat koopt u eigenlijk? Betaalbaar door korting Terugkoopgarantie Wie kan een Koopgarantwoning kopen? Zelf uw woning verbouwen/meerwerk Zelf in de woning wonen Doorverkoop

Nadere informatie

Budget Hypotheek. Wat zijn de voordelen van de Budget Hypotheek?

Budget Hypotheek. Wat zijn de voordelen van de Budget Hypotheek? Budget Hypotheek Wilt u een lening voor uw woning met een lage rente? En vindt u het niet erg om wat beperktere voorwaarden te hebben dan bij onze andere leningen? Dan is de Budget Hypotheek geschikt voor

Nadere informatie

Brabantse Waard brengt een eigen huis dichterbij

Brabantse Waard brengt een eigen huis dichterbij Brabantse Waard brengt een eigen huis dichterbij Inhoudsopgave 3 Slimmer Kopen 3 Afspraken 5 Beëindiging overeenkomst 5 Bijkomende kosten 5 Vergelijking Slimmer Kopen, (normaal) kopen en huren 7 Fiscale

Nadere informatie