Schoolgids jenaplanschool Dolfijn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids 2011-2015 jenaplanschool Dolfijn"

Transcriptie

1 Schoolgids jenaplanschool Dolfijn Dolfijn Openbare Basisschool voor jenaplanonderwijs

2

3 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Hoe kies ik de juiste basisschool? 5 De school 6 Openbaar onderwijs 6 Openbare basisschool Dolfijn, een Jenaplanschool 6 Twee locaties 6 Schooltijden 6 Lesuren per jaar 8 Ziekmelding 8 Kinderen brengen en halen 8 Aanmelden nieuwe kinderen 8 Waar wij voor staan 11 Jenaplan 11 De stamgroepen 11 Voordelen van stamgroepen 12 Wendagen 12 De basisprincipes 13 Kwaliteitskenmerken 13 Kernkwaliteiten Jenaplan 13 De jenaplankernkwaliteiten 14 Missie 15 Een ritmisch weekplan 17 Gesprek 18 Werk 19 Vakgebieden 21 Spel 24 Vieringen 26 Weekopening en weeksluiting 26 Feesten 26 Musical 26 Verjaardagen 26 De zorg voor kinderen 29 Onderwijs op maat 29 Zorgteam 29 Extra hulp op bovenschools niveau 29 Schriftjesochtend 30 Huisbezoeken 30 Verslagen en voortgangsgesprekken 30 Begeleiding naar het voortgezet onderwijs 30 De rol van de jeugdarts in het basisonderwijs 31 Logopediste/fysiotherapie 31 De ouders 33 Ouderparticipatie 33 Structurele ouderparticipatie 34 Incidentele ouderparticipatie 37 Medezeggenschapsraad 38 Personeelsgeleding 39 Financiën, geldelijke bijdrage ouders 39 Ouderbijdrage 39 Informatievoorziening 41 vervolg inhoudsopgave op volgende pagina

4 Het leukst vind ik het om te zien hoe verschillende kinderen toch de dikste vrienden worden.

5 Inhoudsopgave (vervolg) In en rond de school 43 De Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland 43 Samenwerking 43 Buiten- en tussenschoolseopvang 44 Voorschoolse opvang 44 Tussenschoolse opvang 44 Zelf eten en drinken mee naar school 45 Buitenschoolse opvang BSO Be-fijn 45 Sportieve buitenschoolse opvang Sport BSO 45 Kinderdagverblijf t Vijvertje 46 Leerplicht en wettelijk verplichte lesuren 46 Leerplichtwet 46 De leerplichtambtenaar 46 Extra verlof en verlofregels 46 Registratie afwezigheid 49 Waarschuwing 49 Schorsing en verwijdering van kinderen 49 Time-out 50 Schorsing 50 Verwijdering 52 Maatregelen ter voorkoming van lesuitval 53 Ziekte of afwezigheid van stamgroepleiders 53 Veiligheidsprotocol 53 Klachtenprocedure 54 De klachtenprocedure in het kort. 54 Meldcode 56 Contactgegevens van de school achterzijde

6

7 Voorwoord De schoolgids is het visitekaartje van een basisschool. Middels een schoolgids kan een basisschool zich profileren, laten zien wat het in huis heeft, en laten zien wat het met kinderen en ouders wil bereiken en met welke middelen en methodes dit gedaan wordt. In Nederland kennen we een grote diversiteit aan typen (basis)scholen: naast de scholen die met traditionele klassikale concepten werken, zijn er de scholen die daar allerlei vernieuwingen in doorgevoerd hebben. De derde groep bestaat uit de zogenaamde traditionele vernieuwingsscholen. Naast Montessori, Dalton, Freinet en Vrije School behoort het Jenaplanconcept ook tot de laatste groep. Hoe kies ik de juiste basisschool? Het valt niet altijd mee om uit de verschillende scholen met ieder hun eigen onderwijsideeën de juiste school voor u en voor uw kind(eren) te kiezen. Deze schoolgids tracht u een beeld te geven van de wijze waarop wij vorm geven aan het Jenaplanonderwijs, zowel qua inhoud als organisatie. Wij hopen dat dit u verder op weg helpt in uw zoektocht naar een basisschool. Tevens hebben we de missie van de school verwoord en geeft deze gids inzage in de manier waarop wij samen met de kinderen werken. In dit kader achten wij het van belang om u aan te geven, dat het hebben van een duidelijk geprofileerd concept een belangrijk iets is, maar dat het uiteindelijk niet doorslaggevend is. Essentieel is de wijze waarop de mensen die voor de groep staan in staat zijn de Jenaplanvisie over te brengen. Nog belangrijker is de sfeer en het pedagogisch klimaat waarbinnen we met kinderen, ouders en stamgroepleiders willen werken. Het is voor buitenstaanders wellicht wat lastig om een goed beeld te krijgen van zaken als sfeer en pedagogisch klimaat. Als u tijdens de pauze langs het plein loopt krijgt u een indruk. Een belangrijke informatiebron zijn uiteraard ouders die hun kind(eren) reeds op onze school hebben. Ook onze website ( kan u een indruk geven van hoe wij onze doelstellingen in de praktijk weten om te zetten. Een laatste schakel in uw keuzeproces kan het bezoeken van een informatieochtend zijn die wij maandelijks organiseren. Op deze ochtenden wordt de inhoud van de schoolgids nogmaals in verkorte versie gepresenteerd, wordt u rondgeleid door bovenbouwkinderen en kunnen we ingaan op vragen die u wilt stellen. Wij wensen u veel succes toe met het zoeken naar een basisschool en wij hopen u en uw kinderen te kunnen begroeten op onze Jenaplanschool. Namens het team, Gina Mimpen Openbare school voor Jenaplanonderwijs 5

8 De school Openbaar onderwijs Kinderen moeten kunnen opgroeien in een leef- en werkgemeenschap (de school) die qua samenstelling lijkt op de maatschappij waarvan zij deel uitmaken. Een openbare school is een ontmoetingsplaats waar alle kinderen welkom zijn, ongeacht de maatschappelijke, culturele en levensbeschouwelijke achtergrond. Binnen de school komen de kinderen, net als in de maatschappij, in aanraking met een veelvormigheid van opvattingen, waarden en normen. Openbaar onderwijs stimuleert de kinderen tot verdraagzaamheid en eerbied voor meningen van anderen. Wij hopen dat hierdoor erkenning en respect voor elkaar ontstaan, opdat zoveel mogelijk overtuigingen tot hun recht kunnen komen. Openbare basisschool Dolfijn, een Jenaplanschool Dolfijn werkt volgens de uitgangspunten van het Jenaplan. Dit schoolmodel werd in de jaren twintig door de Duitse opvoedkundige Peter Petersen in de stad Jena ontwikkeld. Van de school wilde hij een echte leef- en werkgemeenschap maken. De persoonlijke ontwikkeling van het kind stond voor hem voorop. Op Dolfijn werken allen (kinderen, ouders en teamleden) samen aan een prettig leef- en werkklimaat. Iedereen heeft hierin zijn eigen taak. We kiezen op Dolfijn voor groepen waarin verschillende leeftijden zitten. Door het leeftijdsverschil in deze zogenoemde stamgroepen leren kinderen op een natuurlijke manier om te helpen, maar ook om geholpen te worden. Twee locaties De school bestaat uit twee locaties: locatie Nood en locatie Zuid. Deze zijn gelegen aan weerszijden van de Hoofdstraat in Driebergen-Rijsenburg. Bij plaatsing wordt uw kind ingedeeld naar postcode. U mag uw voorkeur opgeven, maar de beslissing ligt bij de school. Schooltijden De schooltijden zijn voor alle groepen gelijk. We werken met een continurooster en beginnen s morgens om 8.30 uur met de lessen en stoppen om uur. Op woensdag stoppen de lessen om uur. Op vrijdagmiddag is er geen school voor de groepen 1 t/m 4. De kinderen uit die groepen zijn om uur vrij. Groep 5 t/m 8 is op vrijdag om uur uit. 6

9 In een groene omgeving van de Hoofdstraat ligt locatie Zuid. Deze locatie beschikt over vijf lokalen, een ruimte voor buitenschoolse opvang en een gemeenschapsruimte annex kleutergymlokaal. Hier gaan 60 kinderen naar school. Zes stamgroepleiders verzorgen de begeleiding. Locatie Noord is gehuisvest in een ruim schoolgebouw in het centrum van Driebergen-Rijsenurg. Deze locatie heeft tien leslokalen, een bibliotheek, een ruimte voor buitenschoolse opvang, een gemeenschapsruimte en een, naast de school gelegen, gymzaal. De locatie wordt bezocht door 210 kinderen die door 12 stamgroepleiders worden begeleid.

10 Lesuren per jaar De groepen 1 t/m 4 gaan 880 uur naar school en groep 5 t/m uur. Wanneer we deze schooltijden volgen, maken de groepen 1 t/m 4 teveel uren. Jaarlijks zijn de kinderen van groep 1 t/m 4 daarom een aantal dagen extra vrij. Deze extra dagen staan vermeld als studiedagen op de kalender. Ziekmelding Wanneer uw kind ziek is en dus de school niet kan bezoeken, verwachten wij een tijdige (dat is vóór aanvang van de schooltijd) telefonische of schriftelijke melding daarvan. Een telefoontje is snel gepleegd ( Noord en Zuid). Er is altijd vanaf uur iemand in de school aanwezig. Een mondelinge boodschap door broertje of zusje achten wij minder gewenst; dit wordt nogal eens vergeten. Wanneer een kind voor uur niet is afgemeld, nemen wij contact met u op. Kinderen brengen en halen Veel ouders brengen en halen hun kind(eren) naar en van school met de auto, zeker wanneer de weersomstandigheden te wensen overlaten. Op de momenten waarop de school begint of uitgaat, leidt dit soms tot bijzonder onoverzichtelijke en daardoor gevaarlijke situaties. Daarom is het van belang dat auto s zo geparkeerd worden dat de veiligheid van de kinderen niet in gevaar wordt gebracht. Dus niet voor de ingang van de school. Veel ouders begeleiden hun kinderen tot in de groep. In de onderbouw blijven ouders tot er met een lied om 8.30 uur afscheid wordt genomen. Onze school beschikt over een fietsenstalling, zowel op Noord als op Zuid. Dat betekent niet dat er een overvloed aan plaatsingsruimte bestaat. Omdat de stalling zonder meer beschikbaar moet zijn voor wie verder weg woont, zien we graag dat de kinderen die dichtbij wonen lopend naar school komen. De aanwezigheid van een stalling wil niet zeggen dat de school verantwoordelijkheid draagt voor vernieling aan of vermissing van een fiets. De fietsen worden altijd voor eigen risico in de stalling geplaatst. Aanmelden nieuwe kinderen Ouders die belangstelling hebben voor Dolfijn worden uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst, gevolgd door een rondleiding door de school. De ouders krijgen de schoolgids, schoolkrant, informatie over het Jenaplanonderwijs en een inschrijfformulier mee naar huis. Als de ouders besluiten hun kind in te schrijven, ontvangen zij een schriftelijke bevestiging van de inschrijving thuis. Het team op Dolfijn gaat ervan uit dat kleuters die naar school gaan zindelijk zijn. Indien dit niet het geval is, zullen ouders in voorkomende situaties gebeld worden om hun kind te verschonen. 8 Voor kinderen die door verhuizing e.d. tussentijds instromen in midden- of bovenbouw wordt na een kennismakingsgesprek met de ouders/verzorgers informatie ingewonnen bij de vorige school en wordt een onderwijskundig rapport opgevraagd.

11 Wat ik zo leuk vind aan de weeksluiting? Dat je je elke keer weer mag verkleden!

12 Het is soms alsof je er heel veel broertjes en zusjes bij hebt.

13 Waar wij voor staan Jenaplan Openbare basisschool Dolfijn is een jenaplanschool. Peter Petersen, de grondlegger van het Jenaplanonderwijs, stelde de volgende eigenschappen centraal: zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, respect, socialiteit en creativiteit. Een kind is zelfstandig als het zonder hulp van volwassenen een doel kan bereiken. Van jongs af aan leren de kinderen op Dolfijn zich doelen te stellen en Ieren ze deze zelfstandig te bereiken. Op school proberen we de kinderen zoveel mogelijk verantwoordelijkheid te laten dragen voor hun leren en hun handelen. Het werken met dag- en weektaken is hiervan een duidelijk voorbeeld. Over de regels die op school gelden, praten ook de kinderen mee. Vaak komen die regels voort uit hun wensen of ideeën. Een van de doelen is het leren van respect. Respect voor jezelf, maar ook respect voor de ander en voor de omgeving. Socialiteit is de vaardigheid om met andere mensen samen te leven en zich om andere mensen te bekommeren. We schenken daarom veel aandacht aan de sociale ontwikkeling van de kinderen. We stimuleren de kinderen zoveel mogelijk met eigen ideeën en oplossingen te komen om problemen van allerlei aard aan te pakken. We noemen dit creativiteit. De stamgroepen Kenmerkend voor een jenaplanschool is de stamgroep. We werken op Dolfijn met stamgroepen waarin kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar zitten. In de onderbouwgroepen zitten de kinderen van groep 1 en 2; in de middenbouwgroepen de kinderen van groep 3, 4 en 5 en in de bovenbouw de kinderen van groep 6, 7 en 8. Een stamgroep is een natuurlijke manier van groeperen, het lijkt op een gezin of speelgroep op straat, waarbij ook oudere kinderen met jongere kinderen spelen. De groepsgrootte kan variëren. Er wordt gestreefd naar zo klein mogelijke groepen. De school heeft als richtlijn dat het aantal kinderen in een stamgroep niet boven de 32 uit komt. De kinderen in een stamgroep hebben een leeftijdsverschil van twee tot drie jaar. De kinderen verschillen in belangstelling, aanleg en vorderingen. Hierdoor kunnen ze elkaar positief beïnvloeden. Ze kunnen beter samen werken en elkaar helpen. Binnen een stamgroep kun je niet verwachten dat kinderen dezelfde vorderingen maken, daardoor bestaat er minder wedijver en accepteren ze verschillen gemakkelijker. 11

14 Voordelen van stamgroepen Elk jaar vindt er binnen de stamgroep doorstroming plaats. In het eerste jaar in een stamgroep ben je de jongste van de groep. Je bent dan wat afhankelijker van de oudere kinderen. Daarna word je de middelste en tot slot de oudste van een groep. Als je oudste van een groep bent, draag je meer verantwoordelijkheid. Een kind blijft dus in principe twee tot drie jaar in dezelfde stamgroep. Dit geeft de stamgroepleider de mogelijkheid de kinderen beter te leren kennen en te begeleiden. Omdat elk jaar een derde deel van de stamgroep nieuw is, kan de groepsleider de nieuwe kinderen meer aandacht geven. Bovendien kan die jongste groep gemakkelijk door de andere kinderen opgevangen worden. Zo worden de bestaande regels en afspraken voor de jonge kinderen duidelijk en leren de oudere kinderen verantwoordelijkheid te dragen. Bij het samenstellen van de stamgroepen houden we onder andere rekening met de verdeling van jongens en meisjes, broertjes en zusjes en vriendjes en vriendinnetjes. Daarnaast is het ook van belang dat het aantal kinderen met speciale behoeften evenredig over de verschillende groepen verdeeld wordt. Ouders van kinderen uit de onderbouw kunnen hun voorkeur kenbaar maken; ruim voordat het team met de indeling aan de slag gaat, wordt aan betrokken ouders gevraagd waar we rekening mee moeten houden. De uiteindelijke groepssamenstelling wordt door het team vastgesteld. Wendagen Ongeveer een maand voordat een kind 4 jaar wordt, neemt de stamgroepleider van de stamgroep waarin het kind geplaatst is contact op met de ouder(s) om een afspraak te maken. Er worden vijf wendagen (ochtenden) afgesproken. De ervaring heeft ons geleerd dat het alleszins de moeite waard is om als ouder hierin te investeren. De ouder heeft nu de kans om de stamgroepleider, de andere kinderen, de structuur van de dag, het jenaplanonderwijs en vooral ook de schoolcultuur te leren kennen. Het is belangrijk de basisschoolperiode met een goede en veilige start te beginnen De overgang naar de basisschool is groot. Het kind kan van oudste in de groep ineens weer jongste in de groep zijn. Dikwijls zijn de kleutergroepen groter dan de groepen op de speelzaal of dagverblijf. Er zijn andere kinderen, een nieuwe juf, andere regels, de klas ziet er anders uit. Het kind kan zo met een ouder in zijn/haar nabijheid vanuit een veilige situatie aan deze overgang wennen. 12

15 De basisprincipes Dolfijn is aangesloten bij de Nederlandse Jenaplan Vereniging NJPV ( Het onderschrijven van de 20 basisprincipes vormt de voorwaarde om lid van deze vereniging te mogen worden. Er zijn vijf uitspraken die aangeven wat de visie op de mens is in de Jenaplanschool. Vijf basisprincipes vertellen meer over de visie op de maatschappij en er zijn tien uitspraken die de visie op het onderwijs weergeven. Deze twintig uitspraken zijn in het schoolplan van Dolfijn opgenomen. Het schoolplan kunt u vinden op onze website Kwaliteitskenmerken De zes kwaliteitskenmerken Jenaplan vormen een ander instrument om de uitgangspunten van ons onderwijs op de school te toetsen. Voor meer informatie bezoek de website van de Jenaplanvereniging Kernkwaliteiten Jenaplan In 2008 heeft de Nederlandse Jenaplan Vereniging een denktank geformeerd die opdracht heeft gekregen om op zoek te gaan naar de essenties van het Jenaplanconcept in de huidige tijd: Wat onderscheidt Jenaplanscholen van andere (vernieuwings)scholen? Om lid te worden van de NJPV was het tot nu toe voldoende dat een school in de schoolgids aangaf dat er conform de twintig basisprincipes wordt gewerkt. Uiteraard heeft iedere school daar - gezien de specifieke situatie - een eigen invulling aan gegeven. Dat geldt ook voor de zes kwaliteitscriteria (Jenaplan in de 21e eeuw). De vrijheid om een eigen vorm te kiezen op grond van de basisprincipes en kwaliteitscriteria blijft gehandhaafd. Daarnaast bestaat er in toenemende mate bij de NJPV en bij Jenaplanscholen behoefte om gezamenlijke en concrete kenmerken van het Jenaplanonderwijs te benoemen. Een denktank van mensen uit het veld (gestart in 2008) heeft zich vervolgens als doel gesteld om, naast de basisprincipes en de kwaliteitscriteria, een aantal specifieke, concrete en onderscheidende kenmerken van Jenaplanscholen te formuleren. Om zowel vanuit de praktijk als de opleiding inbreng te hebben, maakten stamgroepleiders, directeuren en opleiders deel uit van de denktank. De denktank formuleerde dat relaties de essentie van het Jenaplanonderwijs zijn, te weten: relatie met jezelf, met de ander en het andere en met de wereld om je heen. Zo kwamen zij tot twaalf kernkwaliteiten, waarvan de denktank vindt dat alle Jenaplanscholen, als zij een erkende Jenaplanschool willen zijn en zich willen onderscheiden van andere (vernieuwings)scholen, deze moeten erkennen, onderschrijven en in de praktijk vormgeven. 13

16 De jenaplankernkwaliteiten Het jenaplanconcept is een concept waarin relaties centraal staan. Om het belang van deze relaties in het jenaplanonderwijs te tonen, zijn er twaalf kernkwaliteiten geformuleerd. Een jenaplanschool richt de omgeving zodanig in, dat deze kwaliteiten gerealiseerd worden. 1. Relatie van het kind met zichzelf 1.1. Kinderen leren kwaliteiten/uitdagingen te benoemen en in te zetten, zodanig dat zij zich competent kunnen voelen Kinderen leren zelf verantwoordelijkheid te dragen voor wat zij willen en moeten leren, wanneer zij uitleg nodig hebben en hoe zij een plan moeten maken Kinderen worden beoordeeld op de eigen vooruitgang in ontwikkeling Kinderen leren te reflecteren op hun ontwikkeling en daarover met anderen in gesprek te gaan. 14 In de periode werken jenaplanscholen aan de uitwerking van bovengenoemde jenaplankernkwaliteiten in school- en regioverband. Scholen die hiervan werk maken, ontvangen een erkenningsbord van de NJPV. Op de website van de NJPV zal het overzicht jenaplanscholen in Nederland bestaan uit erkende jenaplanscholen. Scholen die de erkenningsronde niet volgen, kunnen wel gewoon lid blijven van de NJPV. Bij de uitwerking van de jenaplankernkwaliteiten is het van belang dat de concretiseringen zodanig zijn, dat bezoekers bij wijze van spreken de uitwerking kunnen ervaren en zien. Dolfijn is een erkende school binnen NJPV. 2. Relatie van het kind met de ander en het andere 2.1. Kinderen ontwikkelen zich in een leeftijdsheterogene stamgroep Kinderen leren samen te werken, hulp geven en ontvangen met andere kinderen en daarover te reflecteren Kinderen leren verantwoordelijkheid te nemen en mee te beslissen over het harmonieus samenleven in de stamgroep en school, opdat iedereen tot zijn recht komt en welbevinden kan ervaren. 3. Relatie van het kind met de wereld 3.1. Kinderen leren dat wat ze doen er toe doet en leren in levensechte situaties Kinderen leren zorg te dragen voor de omgeving Kinderen passen binnen wereldoriëntatie de inhoud van het schoolaanbod toe om de wereld te leren kennen Kinderen leren spelend, werkend, sprekend en vierend volgens een ritmisch dagplan Kinderen leren initiatieven te nemen vanuit hun eigen interesses en vragen.

17 Missie De missie van Jenaplanschool Dolfijn beschrijft datgene wat de jenaplanschool wil zijn, wat de kern van haar bestaan is en waarin zij zich onderscheidt van andere scholen. Jenaplanschool Dolfijn is een school waar je elke dag, samen met anderen, kunt werken aan je talenten, leren om trots te zijn op wat je bereikt, zodat je sterk de wereld in kan. Kinderen worden in de gelegenheid gesteld om - daar waar mogelijk - actief en onderzoekend bezig te zijn, zelfontdekkend door middel van interactie met de omgeving vorm te geven aan hun ontwikkeling. Jenaplanschool Dolfijn is een school waar je zelf leert leren, leert kiezen en beslissen, meer verantwoordelijkheid leert nemen, zelfstandig en zelfverantwoordelijk leert werken, kritische gedachten leert verwoorden, samen leeft en werkt. Als je deze vaardigheden kunt combineren met uitdagende leerstof en met de motivatie om graag naar school te gaan, ga je na acht schooljaren goed toegerust naar het voortgezet onderwijs. We vinden het belangrijk dat onze kinderen zelfbewuste mensen worden die uiteenlopende uitdagingen vormgeven en oplossen. Kortom Jenaplanschool Dolfijn is een school die: uitgaat van verschillen, Uitgaat van het kind als sociaal wezen, dat met elkaar spreekt, werkt, speelt en viert, het kind leert omgaan met een zo groot mogelijke zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, een uitdagende functionele leef- en werkomgeving schept in een sfeer van veiligheid en geborgenheid, streeft naar een leef- en werkgemeenschap waarin respect voor jezelf, voor anderen, voor materiaal en voor de omgeving centraal staat. MISSIE: In relatie met jezelf, met de ander en met de wereld leer je zelfverantwoordelijk te zijn voor je inbreng in de kring, je werk, tijdens spel en viering. Leer het zelf te doen! 15

18

19 Een ritmisch weekplan Peter Petersen onderscheidde een viertal pedagogische situaties, te weten gesprek, spel, werk en viering. Binnen het ritmisch weekplan wisselen deze vier situaties elkaar op evenwichtige wijze af. Daarbij is ook sprake van een regelmatige (ritmische )afwisseling tussen spanning en ontspanning in het werkplan (rooster). Op Dolfijn openbare school voor jenaplanonderwijs zijn de vier basisactiviteiten als volgt verdeeld: Aantal uren onderwijs onderbouw Gesprek 2.30 uur Werk uur Spel 9.45 uur Viering 1.30 uur Aantal uren onderwijs middenbouw Gesprek 2.30 uur Werk uur Spel 6.00 uur Viering 1.30 uur Groep 5 wereldoriëntatie 2.00 uur Aantal uren onderwijs bovenbouw Gesprek 2.30 uur Werk uur Spel 3.30 uur Viering 1.30 uur 17

20 Gesprek Gesprek vindt meestal plaats in de kring waar iedereen elkaar kan zien en gezien kan worden. We kennen verschillende vormen van kringen: Vertelkring Dit kan gaan over de belevenissen van het weekend, maar ook over gevoelens als angst, heimwee of verdriet. Observatiekring De stamgroepleider of leerling draagt een onderwerp aan; vaak gaat dit met discussie gepaard. Verslagkring Spreekbeurt Boekenkring Een kind of groepje kinderen doet verslag over zijn of hun project of onderzoek. Eén of twee kinderen vertellen over een zelfgekozen onderwerp. Kinderen vertellen over een boek dat ze hebben gelezen. Andere kinderen worden op een idee gebracht om dat boek ook eens te gaan lezen. Nieuwskring Taalkring Muziekkring Evaluatiekring Aan de hand van meegebrachte krantenartikelen worden de actualiteiten besproken. Er worden taalspelletjes en luisteropdrachten gedaan. Het (taal)thema van de week kan hierin ook geïntroduceerd worden. Er wordt een lied aangeleerd, instrumenten worden gebruikt, er wordt geluisterd naar muziek en erover gesproken en gezongen. De gebeurtenissen in en buiten de groep worden met elkaar besproken. 18

21 Werk De leerstof die op Dolfijn wordt aangeboden, voldoet aan de kerndoelen voor het basisonderwijs. Op is hier meer informatie over te vinden. De inspectie ziet erop toe dat wij deze regels naleven. Zowel de kwaliteit als de kwantiteit van de aangeboden leerstof zijn belangrijk. Kinderen ontwikkelen zich en leren in hun eigen stijl en tempo. Wij onderscheiden drie stijlen van leren; 1. Het instructieafhankelijk leren; deze kinderen zijn afhankelijk van de instructie die de stamgroepleider geeft om zich de leerstof eigen te maken. 2. Het instructiegevoelig leren; deze kinderen hebben een korte instructie nodig en kunnen daarna met de leerstof verder. 3. Het instructieonafhankelijke leren; deze kinderen kunnen, met behulp van de juiste materialen, zichzelf de leerstof eigen maken en hebben weinig instructie van de stamgroepleider nodig. Wij proberen hier zo veel mogelijk op in te spelen door onder andere het zelfstandig laten verwerken van de leerstof in blokuren. Tijdens het blokuur is het voor de stamgroepleider mogelijk een aantal kinderen individueel te instrueren of te ondersteunen en instructie te geven aan kinderen die instructieafhankelijk of instructiegevoelig leren. Natuurlijk wordt er voor de kinderen die instructieonafhankelijk leren, ook tijdens het blokuur een moment voor het stellen van vragen ingeruimd. Voor kinderen die instructieonafhankelijk leren is er verrijkingsstof. Deze verrijkingsstof zit veelal in de gebruikte onderwijsleermethoden ingebouwd. Naast deze verrijkingsstof gebruiken wij per groep voor verschillende vakken plusstof Deze leerstof is door de school samengesteld en biedt een extra uitdaging voor kinderen die meer aan kunnen. Voor (hoog)begaafde kinderen is ook extra materiaal beschikbaar: Bolleboos, op het gebied van onder andere rekenen. Daarnaast volgt een aantal kinderen, vanaf groep 6, een leergang Spaans. Zo proberen we rekening te houden met verschillen tussen kinderen en hun mogelijkheden en onmogelijkheden. Sociaal-emotionele ontwikkeling Aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen wordt binnen de school veel aandacht besteed. Vele facetten komen tijdens kringgesprekken en spelsituaties voortdurend aan bod. Daarnaast maakt de school gebruik van het observatiesysteem Kijk op sociale competentie voor groep en SCOL voor groep 3 t/m 8. Hierdoor krijgt de stamgroepleider nog meer zicht op de ontwikkeling van de kinderen. Met behulp van de Soemokaarten worden aandachtspunten besproken. 19

22 Computers De kinderen kunnen zelfstandig op de pc s werken met instructievervangende programma s. Naast programma s voor basisvaardigheden als rekenen en taal, leren de kinderen zo omgaan met de computer en internet. In elke groep (op beide locaties) hangt sinds 2010 een digibord dat is aangesloten op het computernetwerk. Huiswerk In principe wordt geen huiswerk gegeven omdat het belangrijk is het proces van het leren in de school te begeleiden. Uit gesprekken met het voortgezet onderwijs blijkt dat tot nu toe de kinderen van onze school met het maken van huiswerk niet meer, maar ook niet minder problemen ondervinden dan kinderen van andere scholen. In individuele gevallen kan van de algemene regel afgeweken worden. Bijvoorbeeld wanneer een kind langere tijd ziek is geweest. Doorgaans gebeurt dit dan na overleg van de stamgroepleider met de ouders. Vakgebieden De volgende vakgebieden komen op onze school aan de orde: Taal Bij het mondeling taalgebruik is veel aandacht voor het leren praten met elkaar, naar elkaar luisteren en communiceren. Ook het onder woorden brengen van een eigen mening wordt geleerd. Vanaf groep drie wordt door de leerling minimaal één keer per jaar een spreekbeurt gehouden. Bij het schriftelijk taalgebruik besteden we veel aandacht aan het verwoorden van gedachten, spellen, de schrijfstijl en de woordenschat. Om dit te bereiken, hebben wij de methode Taalactief in gebruik. Aparte aandacht verdienen de kinderen die een andere moedertaal hebben. Zij leren Nederlands als tweede taal. Voor het tweede taalonderwijs maakt de school gebruik van verschillende methoden. Uit deze methoden is een eigen leerstofaanbod voor groep 1 t/m 8 samengesteld. Lezen Het aanvankelijk lezen gebeurt met behulp van de Leeslijn -methode. Met boekjes op niveau, werkbladen en letterblokken maken de kinderen zich de letters eigen. Bij technisch lezen wordt aandacht besteed aan het uitspreken en voordragen van woorden en tekst. Bij begrijpend lezen gaat het om het begrijpen en verwerken van de aangeboden tekst. Hiervoor gebruiken we teksten uit de methode Goed Gelezen en Nieuwsbegrip. 20

23 In het ritmisch weekplan besteden we ook aandacht aan het stillezen. Kinderen kunnen boeken halen uit onze eigen bibliotheek. Op deze manier verhogen we het plezier in het lezen. Spelling Voor spelling is ook de methode Taalactief in gebruik. Deze methode leert de kinderen een spellingsprobleem in een woord te herkennen. Door een notatiesysteem kan het kind zijn eigen leerproces registreren. Rekenen en wiskunde Voor het leren rekenen wordt de methode Alles Telt gebruikt. Daarbij gaat het vooral om het inzichtelijk maken van de rekenkundige problemen. Er is echter ook ruimschoots aandacht voor de basistechnieken van het rekenen. De leerstofonderdelen worden gepresenteerd in onderlinge samenhang. De kinderen leren dat verschillende oplossingsstrategieën naar het goede antwoord kunnen leiden. Binnen de methode wordt ruim aandacht gegeven aan allerlei wiskundige elementen zoals meten, grafieken, tabellen en verhoudingen. Engels Met ingang van het schooljaar zijn we gestart met de methode Early Bird. Dit betekent dat kinderen vanaf de onderbouw Engels aangeboden krijgen. Dit kan in de vorm van liedjes of tijdens de kring of de gymles. Uit onderzoek en praktijkvoorbeelden blijkt dat het vermogen van kinderen om spontaan een vreemde taal te leren het grootst is bij jonge kinderen. Spelenderwijs ontwikkelen zij een woordenschat, leren communiceren en ontwikkelen ze een juiste uitspraak. Groep 1 t/m 4 werkt met Ipockets en Cookie and friends en groep 5 t/m 8 met Backpack English. Early Bird kent een implementatie-traject van drie jaar. Dolfijn is aangesloten bij Early Bird ( Het team wordt in schooljaar 2011 t/m 2013 geschoold in classroom English en wordt middels groepsbezoeken begeleid bij de implementatie van deze nieuwe methode. Wereldoriëntatie (IPC) Wereldoriëntatie vindt op Dolfijn plaats via het International Primary Curriculum (IPC). Aan de hand van thema s (units) maken we de kinderen bewust van hun competenties op het gebied van kennis, vaardigheden en inzicht. Het is belangrijk dat kinderen hun leerdoelen formuleren en evalueren: Ik weet....gaat over kennisdoelen; Ik kan...gaat over vaardigheidsdoelen; Ik begrijp...gaat over inzicht. 21

24 Het hart van het IPC vormen tachtig thema s zoals chocolade, speelgoed, handel, wonen en leefomgeving, levende wezens, ontdekkingsreizigers en zonnestelsel. Het werken met een unit gaat volgens een vast schema: Startpunt - doel: motivatie Kennisoogst - doel: activeren van voorkennis en vastleggen Uitleg van het thema - doel: overzicht en verbanden leggen Activiteiten - doel: behalen van doelen Afsluiting - doel: bewust van het geleerde en leren van elkaar Iedere unit neemt ongeveer zes weken in beslag en is aan meerdere vakken gekoppeld zoals techniek, aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, kunstzinnige vorming, muziek, ICT, internationale vorming en maatschappelijke vorming. Als werkvorm kiezen wij hierin coöperatief leren. IPC De routing van units: Groep Mythen, Feesten Gebouwen Jong en oud Airports jaar A legenden en fabels Circus Speelgoed Dag en nacht Schilderijen, Regenwoud jaar B afbeeldingen en foto s Dino- Mijn Onze Schatten/ Plaatsen jaar C saurussen wereld/wij belevingswereld/ archeologie waar mensen zintuigen naar toe gaan/ vakantie 22

25 Groep Invloedrijke Nieuws Missie Nieuw Nederland jaar A personen maken naar mars materiaal maken waterland Ontdekkings- Weer en Big picture, Zo zien zij De vakantiejaar B reizigers en klimaat een historisch de wereld show avonturiers overzicht Aardbevingen Handelen Voel je lekker Nederland Brainstormen/ jaar C en vulkanen in je vel wordt hoe leren wij Nederland Kleuterplein De onderbouw werkt niet (meer) met de units van IPC, maar met de thema s van Kleuterplein wordt de structuur van IPC wel gebruikt. Kleuterplein is een lesmethode voor groep 1 en 2 van de basisschool. Met deze lesmethode ontdekken en ervaren kleuters de wereld om hen heen. Kleuterplein besteedt aandacht aan taal en rekenen, maar ook aan motoriek, wereldoriëntatie, muziek, voorbereidend schrijven en sociaal-emotionele ontwikkeling wordt spelenderwijs, maar gericht gewerkt. De onderbouw zal de komende schooljaren de volgende thema s behandelen: Thema s schooljaar : Thuis Het weer Post - Sneeuw en ijs Kunst Alles groeit Gezondheid - Eten Thema s schooljaar : Vakantie Dieren Een heel jaar rond - Familie Bouwen Op de boerderij Winkel Water Schrijven De kinderen werken met de methode Handschrift. Via deze methode leert het kind de juiste letters en cijfers schrijven in een verbonden handschrift. Tijdens de lessen wordt steeds een ander aspect van het netjes schrijven benadrukt. In de bovenbouw heeft een kind een eigen handschrift ontwikkeld. De lessen schrijven omvatten dan, naast het onderhouden van het handschrift, diverse grafische opdrachten. 23

26 Levensbeschouwelijk onderwijs Voor de vakgebieden geestelijke stromingen en maatschappelijke verhoudingen wordt gebruik gemaakt van wisselende thema s en/of projecten. Deze behandelen vooral de normen en waarden uit andere culturen en godsdiensten. De nadruk ligt hierbij in de middenbouw- en de bovenbouwgroepen. Voor levensbeschouwelijk onderwijs hebben wij een vakleerkracht. Wij ontvangen hiervoor subsidie, waardoor we een vakleerkracht levensbeschouwelijk onderwijs kunnen aanstellen. Verkeer Voor verkeersopvoeding gebruiken wij de methode Straatwerk in de middenbouw. De bovenbouw gebruikt de Jeugd Verkeer Krant van 3VO. Veiligheid van het kind in het verkeer is hierbij de belangrijkste doelstelling. De kinderen van groep 7 doen mee aan het verkeersexamen. EHBO In groep 7 volgen de kinderen EHBO lessen. Deze lessen worden gegeven door het Rode Kruis en afgesloten met een certificaat. Werkstuk maken In groep 6 leren de kinderen een werkstuk te maken. Stap voor stap worden de kinderen bij alle benodigde vaardigheden begeleid. Ter afsluiting worden de werkstukken aan de andere kinderen gepresenteerd. Computeronderwijs / informatica In elk leslokaal is een hoek ingericht met computers. Minimaal twee computers zijn ingericht met programma s die bij de betreffende groep passen. De computerprogramma s zijn steeds onderwijsondersteunend. De geïnstalleerde programma s zijn voornamelijk op de volgende vakgebieden gericht: taal / lezen, rekenen, aardrijkskunde / topografie, wereldoriëntatie. De programma s voor de kleuters zijn veelal gericht op het leren en automatiseren van een aantal voorwaarden voor het taal-, lees- en rekenonderwijs. 24 Spel Spel is een belangrijke activiteit en hoort bij het kind. Spelen heeft een belangrijke invloed op de ontwikkeling van het kind. Al spelend verkent het de omgeving en leert het creatief met zijn omgeving om te gaan. Bij de onderbouw neemt het spel een grotere plaats in dan bij de midden- en de bovenbouw. Het spel loopt als een rode draad door alle activiteiten van de onderbouw. In onze ogen speelt het kind de hele dag. Toch zien we ook hier een afwisseling met de andere basisactiviteiten. Bewust gekozen spelmomenten zijn de

27 activiteiten buiten, op het plein en in de gymzaal. Het kind leert spelenderwijs de eigen mogelijkheden kennen. Klimmend in bijvoorbeeld een wandrek leert het kind niet alleen eigen grenzen kennen: hoe hoog durf ik, maar leert het ook begrippen als hoog, ver, diep, erover etc. In de midden- en de bovenbouw wordt ook gespeeld, maar hoewel er in deze bouwen steeds minder ruimte is voor spel, blijft het belangrijk voor de ontwikkeling van het kind. Het spel houdt een belangrijke functie en zorgt voor ontspanning en afwisseling in het schoolritme. Expressieactiviteiten Kinderen ontwikkelen zich niet alleen cognitief. Daarom is het heel belangrijk, ook de andere ontwikkelingsgebieden ruimschoots aandacht te geven. Er zijn vaste momenten, waarop wij diverse creatieve technieken aanbieden aan de kinderen. Per groep wordt muziek, drama, tekenen en handarbeid gegeven. Jaarlijks verzorgen de kinderen van de bovenbouw een musical, waarbij een beroep wordt gedaan op hun acteer-, dans- en zangtalenten. De musical is een activiteit waaraan personeel, kinderen en ouders gezamenlijk veel plezier beleven. Lichamelijke opvoeding De regie van de lessen gymnastiek wordt gevoerd door de methode Basislessen Bewegingsonderwijs. Per week staat daarin een bepaald onderdeel van het bewegen centraal. Alle groepen werken in deze les(sen) aan hetzelfde bewegingsthema. Met de opstelling van de materialen is hiermee zodanig rekening gehouden, dat alle groepen met hetzelfde materiaal kunnen werken. Er wordt hierdoor veel effectieve bewegingstijd gebruikt. Per week wordt zo één toestellenles (basisbewegingen) en één spelles gegeven. Alle groepen doen hieraan mee. Een groot deel van de gymlessen wordt gegeven door de vakleerkracht. Daarnaast wordt in de kleutergroepen dagelijks aan beweging gedaan. Sinds schooljaar 2011 hebben wij een vakleerkracht gym en een vakleerkracht dans op school. Deze vakleerkrachten worden bekostigd uit de combinatiesubsidieregeling. 25

28 Vieringen In onze school kennen we een grote verscheidenheid aan vieringen. Hieronder noemen we ze in willekeurige volgorde. Kijk voor de data op de website of op de schoolkalender. Weekopening en weeksluiting Zowel aan het begin als aan het einde van de week laten we door de viering uitkomen dat we als school een gemeenschap vormen. Middels een wisselrooster zullen stamgroepleiders, ouders, kinderen en de groepen beurtelings een zogenaamde kleine weekopening c.q. weeksluiting voor hun rekening nemen. Voor beide locaties zijn de weekopeningen op maandag van 8.30 tot 9.00 uur. Deze zijn voor alle ouders toegankelijk. De ouders van de groep die de weeksluiting verzorgt, zijn van harte welkom op vrijdag van tot uur op locatie Noord en van to uur op locatie Zuid. Feesten Sinterklaasfeest: De ochtend staat in het teken van Sinterklaas. De Sint bezoekt beide locaties. De Kerstviering wordt s avonds samen met de kinderen op school gevierd. Met Pasen is er een paasontbijt.naast de christelijke feestdagen besteden we ook aandacht aan het Islamitische Suikerfeest, Offerfeest en de Ramadan. Weidemarkt: feestelijke dag met veel workshops en vertier verzorgd door de ouders, oud kinderen en stamgroepleiders. De opbrengst komt een deel ten goede aan de school en een deel aan een goed doel. De laatste maand van het schooljaar zijn er allerlei afscheidsfeesten: schoolslapen groep 2, Onder de Bogen (overgang van de ene bouw naar de andere), afscheid van de middenbouw en van de kinderen van groep 8. Musical Aan het eind van het schooljaar voeren de kinderen van de bovenbouw een musical op. De musical wordt begeleidt door professionals van Jeugd Theater School Driebergen (JTS). De laatste weken van het jaar wordt er intensief geoefend. Er wordt gezongen, gedanst, geacteerd en gemusiceerd. De uitvoering vindt plaats in de laatste week van het schooljaar. Als afsluiting van het schooljaar, schitteren de groep acht kinderen van de bovenbouw in hun eigen musical. Groep 6 en 7 maken de kostuums, musicalkrant, decorstukken. 26 Verjaardagen In de onderbouw vieren de kinderen hun verjaardag op de dag zelf. De ouders mogen daarbij aanwezig zijn. In midden- en bovenbouw vieren groepjes kinderen drie keer per jaar gezamenlijk hun verjaardag. Bij een verjaardag hoort een traktatie. Wilt u bij de keuze van de traktatie denken aan de gezondheid van de kinderen? Ook is het nuttig bij de stamgroepleider te informeren of er kinderen zijn, die een of ander niet mogen eten in verband met geloofsovertuiging of voedselallergieën. Een keer per jaar wordt een gezamenlijk verjaardagsfeest georganiseerd voor de stamgroepleiders/medewerkers.

29 Wie...? 27

30 Ze hebben bijna alles, behalve de Donald Duck.

31 De zorg voor kinderen Onderwijs op maat Kinderen ontwikkelen zich van nature. Ze zijn nieuwsgierig en willen steeds iets nieuws leren. Op school stimuleren we de kinderen en dagen ze uit om steeds iets nieuws te ontdekken. Als de ontwikkeling wat minder vanzelfsprekend verloopt, bieden we hulp. De kinderen krijgen extra hulp. Ook als de ontwikkeling voorspoediger gaat dan gemiddeld, bieden we extra uitdaging aan de kinderen. Verdere uitleg over de zorg van uw kind op Jenaplanschool Dolfijn, kunt u vinden in het zorgdocument, te downloaden via Zorgteam Eens per maand komt het zorgteam (Intern begeleiders, rugzakbegeleidster en directeur) samen om kinderen te bespreken die extra begeleiding nodig hebben. De intern begeleidster is de spin in het zorgweb op Dolfijn. De intern begeleidster komt in groepen om stamgroepleiders te observeren, ondersteunen waar het gaat om zorg bieden in de groepen. Indien er handelingsplannen opgesteld worden, wordt de intern begeleidster daarvan op de hoogte gesteld. Om de 6 weken wordt een handelingsplan bijgesteld. Op Dolfijn is een zorgplan opgesteld. Op de website is het zorgdocument te lezen. Extra hulp op bovenschools niveau In 1991 is de nota Weer Samen Naar School verschenen. In deze nota wordt aangegeven dat men beleid wil ontwikkelen waarbij kinderen die voorheen doorverwezen werden naar het speciaal onderwijs, opgevangen worden binnen de basisschool. Dolfijn maakt deel uit van het samenwerkingsverband Zorg gebundeld. De samenwerking tussen verschillende basisscholen en scholen voor speciaal basisonderwijs heeft tot doelstelling de uitstroom naar het speciaal onderwijs te beperken. De school kan voor een leerling om ambulante begeleiding vragen aan het samenwerkingsverband. Deze hulp kan op verschillende terreinen gevraagd worden. Te denken valt aan gedragsproblemen, sociaal- emotionele of leerproblemen. Verslagen en voortgangsgesprekken Tweemaal per jaar, in januari en in juni, krijgen de kinderen van groep 1 t/m 7 een verslag mee naar huis. In dit verslag wordt beschreven, hoe het kind functioneert binnen de vier basisactiviteiten gesprek, werk, spel en viering. De ontwikkeling van het kind wordt in kaart gebracht. Naar aanleiding van deze verslagen vinden de zgn. vijftien- minutengesprekken plaats. Deze gesprekken worden eveneens gehouden in januari en juni. In november vindt er een voortgangsgesprek plaats tussen ouders en stamgroepleiders. 29

32 Schriftjesochtend Tweemaal per jaar is er een schriftjesochtend. Daar kunt u samen met uw kind in de schriftjes kijken. U krijgt dan een idee waar uw kind mee bezig is. Huisbezoeken Bij alle nieuwe kinderen op school komt de stamgroepleider thuis op bezoek. Dit bezoekje heeft als doel om elkaar, binnen een voor het kind bekende omgeving, beter te leren kennen. Deze bezoeken vinden aan het begin van het schooljaar plaats. Begeleiding naar het voortgezet onderwijs Voor de kinderen van groep 8 geldt een iets ander tijdpad. Zij krijgen in december een pre advies van de stamgroepleider over het vervolgonderwijs. Van elk kind heeft de school een kinderendossier samengesteld. Hierin zijn de resultaten van het leerlingvolgsysteem opgenomen, alsmede relevante informatie uit voorgaande jaren. Onze observaties en dit schooldossier vormt de basis van onze advisering richting voortgezet onderwijs. In groep 8, aan het begin van het schooljaar, wordt de NIO (=intelligentieonderzoek)-toets door de schoolbegeleidingsdienst afgenomen. De resultaten van deze toetsen geven zicht op de persoonskenmerken van uw kind, o.a. werkhouding, concentratie en de intellectuele mogelijkheden worden gemeten. Tevens maken de kinderen kennis met de CITO-toets. Ter voorbereiding nemen we de toets van het voorgaande jaar af. In het najaar volgt een algemene voorlichtingsavond over het voortgezet onderwijs. In december vindt een oudergesprek plaats over een voorlopig schoolkeuze - advies. De school geeft een advies, de ouders hebben/ houden de eindbeslissing. 30 In januari organiseert het voortgezet onderwijs open dagen en voorlichting, waardoor het voor de kinderen van groep 8 mogelijk is om in groepsverband of samen met de ouders een aantal scholen te bezoeken. Ook is er een scholenmarkt waar scholen voor voortgezet onderwijs zich presenteren. Deze markt is in januari. Onze school verspreidt de schriftelijke informatie, die door de diverse scholen wordt toegestuurd. Op school ligt deze informatie ook ter inzage. In twijfelgevallen over het schooladvies en de schoolkeuze kan het resultaat van de CITO-toets mee tellen. Scholen voor voortgezet onderwijs kunnen vragen naar de CITO-resultaten. In maart hebben alle kinderen hun schoolkeuze gemaakt en kan er worden aangemeld. De aanmelding geschiedt door de ouders en zij geven aan de stamgroepleider door bij welke school het kind is aangemeld. De scholen voor voortgezet onderwijs informeren onze school over de vorderingen van de oud-kinderen gedurende de brugperiode.

33 Doorstroom naar het voortgezet onderwijs In onderstaand overzicht kunt u zien naar welke vormen van Voortgezet Onderwijs de kinderen van Dolfijn de afgelopen jaren zijn doorgestroomd: Schooljaar Totaal lln. Praktijk- VMBO/K+B VMBO-T HAVO HAVO/VWO VWO/VWO + Onderwijs De rol van de jeugdarts in het basisonderwijs Vanaf 4 jaar valt het kind onder de zorg van de afdeling jeugdgezondheidszorg GGD Zuidoost Utrecht. Deze zorg houdt het volgen en begeleiden in van de gezondheid en de ontwikkeling van de schoolgaande jeugd. Dit gebeurt via het uitvoeren van preventieve gezondheidsonderzoeken in groep 2 en groep 7. Bij problemen kan de jeugdarts ingeschakeld worden. U wordt altijd vooraf geïnformeerd over een onderzoek. U kunt ook zelf contact opnemen met de Jeugdgezondheidszorg. Logopediste/ fysiotherapie Een maal per jaar screent een logopediste de kleuters van groep 2 op spraak- en /of taalproblemen. Wanneer daar de noodzaak toe bestaat, neemt de logopediste contact met de ouders op. In sommige gevallen volgt een kortdurende behandeling door haar onder schooltijd. Vaker zal het voorkomen dat u een verwijzing krijgt naar logopedische hulpverlening buiten school om. Sinds 2011 werkt Dolfijn nauw samen met fysiotherapeut Esther van Maanen en logopediste Anette de Groot. Beide therapeuten zijn op verschillende tijdstippen op school om met kinderen te werken. Deze samenwerking zorgt ervoor dat we met de expertise van deze mensen het kind nog beter kunnen begeleiden. Er vindt regelmatig overleg plaats tussen de teamleden, ouders en betreffende therapeuten. 31

34 En bij een sportdag ben je lekker de hele dag buiten en heb je geen les. 32

35 De ouders Ieder mens werkt en leeft in groepsverbanden: gezin, vriendenkring, werk, sportkring etc. In een leef- en werkgemeenschap onderscheiden wij het team van stamgroepleiders, ouders en kinderen. Zij dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor alles wat de school aan gaat. Ieder vanuit een eigen rol en bijbehorende verantwoordelijkheid. Het belang van de betrokkenheid van ouders/verzorgers Dolfijn wil een aanvulling en uitbreiding zijn van de opvoeding thuis. Een goede samenwerking tussen ouders en school is dan ook een van de belangrijkste voorwaarden. Leren samen leven en samen werken staan hoog genoteerd op Dolfijn. Van jongs af aan betekent dat: samen delen, rekening houden met de ander, anderen niet hinderen of storen, afspraken maken en je er aan houden, luisteren naar elkaar, je eigen mening zeggen en jezelf kunnen zijn. Het zijn allemaal dingen die niet gemakkelijk zijn, maar in welke groep of situatie dan ook, er zal onder begeleiding van de stamgroepleider altijd aan gewerkt worden. Daarvoor is het noodzakelijk dat de ouders vertrouwen hebben in de school en in de stamgroepleider van hun kind, met respect voor elkaars verantwoordelijkheden. De specifieke verantwoordelijkheden van ouders en de professionele verantwoordelijkheden van het team moeten wel van elkaar onderscheiden blijven. In ons communicatieplan beschrijven we uitgebreid de rol van ouders en school. Dit communicatieplan is te downloaden via website of op te vragen bij de administratie van school. Ouderparticipatie Ouders zoeken een plek voor hun kind waar het zich thuis kan voelen en het zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. De inbreng van ouders is daarom onontbeerlijk voor onze school. Dolfijn als Jenaplanschool kan alleen draaien met ouders die betrokken zijn en meedoen. Dat meedoen kan op heel veel verschillende manieren. De ouderparticipatie activiteiten zijn in twee groepen te onderscheiden: structurele activiteiten; dit zijn activiteiten waar u zich voor langere tijd aan verbindt en activiteiten waar u zich per keer voor kan aanmelden, de incidentele hulp. Hieronder volgt een beschrijving van de verschillende ouderparticipatie activiteiten. De namen en telefoonnummers van stamgroepouders en van leden van de werkgroepen kunt u vinden op de website van Dolfijn 33

36 Structurele ouderparticipatie Stamgroepouders Stamgroepouders zijn ouders die de stamgroepleider assisteren bij bepaalde werkzaamheden in en rond de stamgroep. In elke stamgroep zijn twee of drie stamgroepouders, afhankelijk van het aantal jaargroepen. Zo zijn er in de onderbouw twee stamgroepouders per stamgroep en in de midden- en bovenbouw drie. De stamgroepleider neemt zelf het initiatief om ouders te benaderen voor deze taak. Stamgroepouders ondersteunen de stamgroepleider bij een aantal groepsactiviteiten zoals: mede organiseren van diverse vieringen en seizoensactiviteiten in de groep begeleiden van kamp en schoolslapen plannen van regelmatige schoonmaakactiviteiten zorgdragen voor luizen kammen na de vakanties Daarnaast hebben stamgroepouders een informatieve taak ten aanzien van nieuwe ouders. Zij vangen nieuwe ouders op en maken hen wegwijs op school. Verschillende activiteiten worden vooraf gegaan door een centraal stamgroepouderoverleg. Werkgroepen De ouderraad is opgedeeld in een aantal werkgroepen. Dit houdt in dat de betreffende werkgroep in overleg en samenwerking met het team de organisatie en uitvoering ter hand neemt. Voor de uitvoering wordt vaak hulp van andere ouders ingeroepen. Hieronder bespreken wij de werkgroepen: 34 Werkgroep Bibliotheek en Documentatie De bibliotheek is in de afgelopen jaren zo opgezet dat zij een ondersteunende functie heeft bij het lees- en projectonderwijs. De bibliotheek is gevestigd op locatie Noord en heeft ongeveer 2000 boeken en enkele videobanden en dvd s. Regelmatig gaat een wisselend deel van de collectie naar locatie Zuid. Er zijn leesboeken voor de midden- en bovenbouw: groep 5 tot en met 8. Voor groep 3 en 4 is er een kast met boeken gerangschikt op niveau, zodat boeken zoeken op eigen leesniveau makkelijk gaat. Uiteraard is er voor de onderbouw een collectie prentenboeken, dikboekjes en voorleesboeken. Daarnaast is er een documentatiegedeelte waar studieboeken staan die gebruikt kunnen worden bij de projecten. Ook de stamgroepleiders hebben een eigen collectie aan studie- en achtergrondmateriaal. De bibliotheek van onze school is geautomatiseerd waardoor ieder kind met zijn eigen barcodenummer boeken kan lenen voor in de klas. Op deze manier lenen we ook boeken aan locatie Zuid voor gebruik in de groep.

JENAPLAN BASISONDERWIJS NEDERLAND. Ieder kind is uniek!

JENAPLAN BASISONDERWIJS NEDERLAND. Ieder kind is uniek! JENAPLAN BASISONDERWIJS NEDERLAND Ieder kind is uniek! WAT IS JENAPLANONDERWIJS? Nederland telt circa 7000 scholen voor basisonderwijs. In Nederland heeft iedere school de vrijheid om zijn eigen onderwijsconcept

Nadere informatie

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Onze ideologie We zien iedereen als uniek en waardevol. Ieder kind heeft talenten en samen gaan we die ontdekken en ontwikkelen. Hierdoor kunnen

Nadere informatie

Informatiegids stamgroep 3/4 2015 2016

Informatiegids stamgroep 3/4 2015 2016 Informatiegids stamgroep 3/4 2015 2016 Openbare Jenaplan basisschool de Triolier en PSZ de Boemeltrein basisschool en peuterspeelzaal onder één dak Inhoud Voorwoord 3 Onze school missie en visie 4 Jenaplan

Nadere informatie

Ieder kind is uniek! Zoals jij is er maar één! Wij helpen jou op weg jezelf te worden!...kiezen voor een goede school!

Ieder kind is uniek! Zoals jij is er maar één! Wij helpen jou op weg jezelf te worden!...kiezen voor een goede school! Ieder kind is uniek! Zoals jij is er maar één! Wij helpen jou op weg jezelf te worden!! m o welk...kiezen voor een goede school! INFORMATIE Via deze folder willen wij u een beeld geven van het jenaplanonderwijs

Nadere informatie

SCHOOLGIDS WERELDKIDZ - DOLFIJN. Schooljaar 2014-2015

SCHOOLGIDS WERELDKIDZ - DOLFIJN. Schooljaar 2014-2015 SCHOOLGIDS WERELDKIDZ - DOLFIJN Schooljaar 2014-2015 WereldKidz Dolfijn Weidestraat 1 3971 CH Driebergen-Rijsenburg T 031343513216 E dolfijn@wereldkidz.nl W www.obsdolfijn.nl pag. 1 Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

...paspoort naar grenzeloos onderwijs...

...paspoort naar grenzeloos onderwijs... OBS Waarom kiest u voor De Border? Engelse taal in elk lokaal! Wij bereiden onze leerlingen erop voor om goed te functioneren in de hedendaagse samenleving, die zowel binnen als buiten de Nederlandse grenzen

Nadere informatie

Informatie boekje groep 8

Informatie boekje groep 8 Informatie boekje groep 8 Groepsinformatie groep 8 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 8 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

Locatie Buitenbaan Je doet ertoe!

Locatie Buitenbaan Je doet ertoe! JENAPLAN Locatie Buitenbaan Je doet ertoe! BUITENGEWOON JENA een andere, succesvolle aanpak In Heerenveen kunnen leerlingen sinds 1997 in de onderbouw van Jenaplan-onderwijs volgen in heterogene klassen:

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs 2.1. De organisatie van de school Wij hebben de school verdeeld in onderbouw en bovenbouw. Tot de onderbouw horen de groepen 1 t/m 4 en tot de bovenbouw de

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Flexkidz

Pedagogisch beleid Flexkidz Pedagogisch beleid Flexkidz Voor u ligt het verkorte pedagogisch beleidsplan van Flexkidz. Hier beschrijven we in het kort de pedagogische visie en uitgangspunten. In dit pedagogisch beleidsplan beschrijven

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 7

JAARPROGRAMMA GROEP 7 JAARPROGRAMMA GROEP 7 Even voorstellen De leerkrachten van deze groep zijn: Patricia Mulder, zij werkt op maandag en dinsdag. Evelien Rikken werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Technisch lezen Technisch

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ 2015-2016

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ 2015-2016 WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ Groep 8 Groepsleider: Bert van der Lijn (op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdagochtend) Groepsleider: Siete Horjus (op vrijdagmiddag) Groepsleider: Sjoukje Meijer/Kim

Nadere informatie

Studie en gesprek over de inhoud van de jenaplankernkwaliteiten.

Studie en gesprek over de inhoud van de jenaplankernkwaliteiten. In dit document treft u de handleiding aan voor het gebruik van het zelfevaluatie-instrument op basis van jenaplankernkwaliteiten. Het document is opgebouwd in verschillende fasen. Feedback graag naar:

Nadere informatie

SCHOOLGIDS WERELDKIDZ JENAPLANSCHOOL DOLFIJN

SCHOOLGIDS WERELDKIDZ JENAPLANSCHOOL DOLFIJN SCHOOLGIDS WERELDKIDZ JENAPLANSCHOOL DOLFIJN Schooljaar 2015-2016 WereldKidz Dolfijn Weidestraat 1 3971 CH Driebergen t 0343-513216 e dolfijn@wereldkidz.nl w dolfijn.wereldkidz.nl pag. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

Jenaplanschool Lindekring. brengt de wereld dichterbij. Liesmortel 19, 5435 XH St.Agatha. 0485-311611 info@lindekring.nl www.lindekring.

Jenaplanschool Lindekring. brengt de wereld dichterbij. Liesmortel 19, 5435 XH St.Agatha. 0485-311611 info@lindekring.nl www.lindekring. Liesmortel 19, 5435 XH St.Agatha. 0485-311611 info@lindekring.nl www.lindekring.nl In het kleine dorp St.Agatha vindt u een school van de toekomst. Jenaplanschool Lindekring brengt de wereld dichterbij

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

Ieder kind is uniek! Zoals jij is er maar één! Wij helpen jou op weg jezelf te worden!...kiezen voor een goede school!

Ieder kind is uniek! Zoals jij is er maar één! Wij helpen jou op weg jezelf te worden!...kiezen voor een goede school! Ieder kind is uniek! Zoals jij is er maar één! Wij helpen jou op weg jezelf te worden!! m o welk...kiezen voor een goede school! INFORMATIE Via deze folder willen wij u een beeld geven van het jenaplanonderwijs

Nadere informatie

Informatiefolder ICBS OCTANT Schooljaar 2012-2013

Informatiefolder ICBS OCTANT Schooljaar 2012-2013 Adres: I.c.b.s. Octant Blauwe Ring 90A 1566 MZ Assendelft tel: 075-6573770 dependance: Blauwe Ring 89 1566 MX Assendelft tel: 075-6226716 Email: info@icb-octant.nl Website: www.icb-octant.nl Informatiefolder

Nadere informatie

CP3. Naar de basisschool

CP3. Naar de basisschool CP Naar de basisschool In Nederland gaan de meeste kinderen als ze vier jaar zijn, naar de basisschool. Vanaf hun vijfde jaar zijn kinderen leerplichtig. Dan moeten ze naar school. In deze cruciale praktijksituatie

Nadere informatie

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang Welkom OP Het Spectrum Elkaar de ruimte geven, SAMEN leren, SAMEN

Nadere informatie

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek: een kleine school met een groot karakter! Een school kiezen voor uw kind

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Het leerlingaantal op de Montinischool is de afgelopen jaren stabiel gebleken, zo rond de 275 leerlingen. We maken geen gebruik van leerling weging.

Het leerlingaantal op de Montinischool is de afgelopen jaren stabiel gebleken, zo rond de 275 leerlingen. We maken geen gebruik van leerling weging. NOTITIE PASSEND ONDERWIJS MONTINISCHOOL. Passend onderwijs Montinischool 2014-2015 In de afgelopen jaren heeft de Montinischool een brede deskundigheid opgebouwd op het gebied van extra ondersteuning binnen

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2

Informatieboekje groep 1-2 Informatieboekje groep 1-2 Wij heten u en uw kind van harte welkom op onze school. De eerste schooldag is niet alleen erg spannend voor uw kind, ook bij ouders kan het leiden tot vragen. Met dit informatieboekje

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 5

Informatieboekje Groep 5 Informatieboekje Groep 5 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 5 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Introductie Introductie Het pedagogisch beleid van de tussenschoolse opvang SKN s Eetclub biedt een kader dat de overblijfkrachten en de coördinatoren tussenschoolse

Nadere informatie

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen.

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. Informatie over de gang van zaken in leerjaar 5 Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. ALGEMEEN Het allerbelangrijkste vinden wij dat de kinderen

Nadere informatie

& Sociale Integratie. Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP. Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1

& Sociale Integratie. Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP. Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1 Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP & Sociale Integratie Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Visie op actief burgerschap & sociale integratieactie Hoofdstuk

Nadere informatie

3.1 De missie van de school Onder het motto Kinderen vleugels geven!, willen wij inhoud geven aan onze missie.

3.1 De missie van de school Onder het motto Kinderen vleugels geven!, willen wij inhoud geven aan onze missie. Hoofdstuk 3 Het onderwijskundig beleid 3.1 De missie van de school Onder het motto Kinderen vleugels geven!, willen wij inhoud geven aan onze missie. De Kraanvogel is een school waar kinderen zich prettig

Nadere informatie

7. Hoe werken we op school

7. Hoe werken we op school 7. Hoe werken we op school 7. Wat doen we? a. Groepen en lesuren per week Wat willen we en hoe werken we heeft u in hoofdstuk 2 kunnen lezen. Om aan de wettelijke eisen te voldoen, moeten we 940 uur per

Nadere informatie

Informatie boekje groep 6

Informatie boekje groep 6 Informatie boekje groep 6 Groepsinformatie groep 6 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 6 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien

Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien Inleiding Kinderopvang Haarlem heeft één centraal pedagogisch beleid. Dit is de pedagogische basis van alle kindercentra van Kinderopvang Haarlem.

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 6

Informatie. vakgebieden. Groep 6 Informatie vakgebieden Groep 6 Taal Gehanteerde methode: Taal in beeld - Spelling in beeld Uitgever: Zwijsen Taal in beeld is een taalmethode voor groep 4 tot en met 8 van het basisonderwijs. De methode

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ Groep 8 Groepsleider: Groepsleider: Bert van der Lijn Janna van der Meer (op 16 vrijdagen) Weekopening / Dagopening: De week/dag wordt kort doorgenomen. Belangrijke mededelingen

Nadere informatie

7. Hoe werken we op school

7. Hoe werken we op school 7. Hoe werken we op school 7. Wat doen we? a. Groepen en lesuren per week Wat willen we en hoe werken we heeft u in hoofdstuk 2 kunnen lezen. Om aan de wettelijke eisen te voldoen, moeten we 960 uur per

Nadere informatie

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2 Welkom op de Kogge Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Welkom op openbare basisschool de Kogge in IJlst! In het begin is het voor u en uw kind best even wennen op school. Een spannende

Nadere informatie

Informatie boekje groep 4

Informatie boekje groep 4 Informatie boekje groep 4 Groepsinformatie groep 4 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 4 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden.

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden. Welkom! Van harte welkom in groep 3. Door middel van deze brochure informeren we u aan het begin van het schooljaar graag over belangrijke zaken in deze groep. Neemt u ook regelmatig een kijkje op onze

Nadere informatie

Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? s t a d m e t e e n h a r t

Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? s t a d m e t e e n h a r t Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? Amersfoor t s t a d m e t e e n h a r t 2 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Vraag tijdig op welke leeftijd u uw kind moet inschrijven! 5 3 De juiste school 5 4 Een

Nadere informatie

Discussieavond. 27-06-2014 Agenda

Discussieavond. 27-06-2014 Agenda 27-06-2014 Agenda Discussieavond 30-06 doorschuifmiddag 30-06 schoomaakavond 01-07 afscheid groep 8 02-07 afscheid juf Houkje 04-07 laatste schooldag 05-07 t/m 17-08 ZOMERVAKANTIE Zoon voor juf Bianca!

Nadere informatie

Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 6 RKBS De Hofstee Carli Koster Judith Balemans Edwin Kraan Louis Oomen

Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 6 RKBS De Hofstee Carli Koster Judith Balemans Edwin Kraan Louis Oomen Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 6 RKBS De Hofstee Carli Koster Judith Balemans Edwin Kraan Louis Oomen Welkomstwoordje Uw kind zit dit jaar in groep 6A of in groep 6B. In beide groepen hebben

Nadere informatie

Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Doel Doelstelling Doelgroep

Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Doel Doelstelling Doelgroep Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Het pedagogisch beleidsplan is bedoeld als leidraad bij de opvang van de kinderen van Chr. Kinderopvang Natuurlijk. Alle medewerkers van het kinderdagverblijf

Nadere informatie

2. Profiel van onze school

2. Profiel van onze school 2. Profiel van onze school Bij ons op school voelen kinderen zich gerespecteerd en gewaardeerd binnen een WARM pedagogisch klimaat, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen op zowel: COGNITIEF, CREATIEF,

Nadere informatie

Inhoud. Groepen 1, 2. blz

Inhoud. Groepen 1, 2. blz 1 Inhoud - Voorwoord 2 - Groepsverdeling en leerkrachten 3 - Van peuter naar kleuter 4 - OND-kinderen 5 - Dagindeling 6 - Thema s en ontwikkelingsgebieden 7 - A-B-C groepen - Zelfstandigheid - Regels en

Nadere informatie

Informatieboekje. OBS De Toermalijn 2014-2015

Informatieboekje. OBS De Toermalijn 2014-2015 Informatieboekje Groep OBS De Toermalijn 2014-2015 Belangrijke, algemeen praktische zaken. Medio april worden het schriftelijke verkeersexamen en het praktijkexamen afgenomen. We vinden het belangrijk

Nadere informatie

Identiteit van de Koos Meindertsschool

Identiteit van de Koos Meindertsschool Identiteit van de Koos Meindertsschool 1. Identiteit - het karakter van de school Wij zijn een open school waarin een ieder gelijkwaardig is. Wij heten elk kind welkom op de Koos Meindertsschool, ongeacht

Nadere informatie

3. De organisatie van het onderwijs.

3. De organisatie van het onderwijs. 3. De organisatie van het onderwijs. 3.1 De organisatie van de school. t Wold heeft zowel traditionele als moderne kenmerken. Traditioneel is de keuze voor jaarklassen, orde en regelmaat, een instructie

Nadere informatie

Informatieboekje schooljaar 2011-2012. RKBS De Hofstee

Informatieboekje schooljaar 2011-2012. RKBS De Hofstee Informatieboekje schooljaar 2011-2012 RKBS De Hofstee Klassenorganisatie: Inloop: De kinderen mogen tussen 8.30 en 8.45 uur naar binnen. De kinderen mogen naar binnen gebracht worden, maar om hun zelfstandigheid

Nadere informatie

Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015 Even voorstellen De kinderen van groep 6A komen bij mij, Miranda van Arendonk in de klas. Ik werk sinds 2003 op De Hofstee. Daarvoor heb ik heel even in Made

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 6

Informatieboekje Groep 6 Informatieboekje Groep 6 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 6 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Welkom in groep 8. Beste ouder(s)/verzorger(s),

Welkom in groep 8. Beste ouder(s)/verzorger(s), Welkom in groep 8 Beste ouder(s)/verzorger(s), Hierbij ontvangt u het informatieboekje van de groep, waarin uw zoon of dochter dit schooljaar zit. Voor elke groep is er een eigen boekje met daarin belangrijke

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn Informatieboekje Groep 8 Obs de Toermalijn 2014 2015 De leerstof in groep 8 Nederlandse taal : Begrijpend lezen Voor het vak begrijpend lezen hanteren we de methode Nieuwsbegrip. Deze methode legt de nadruk

Nadere informatie

ontwikkelingsperspectief

ontwikkelingsperspectief ontwikkelingsperspectief Leerlijnen OPP uitstroombestemming Thema nieuwsbrief schooljaar 2013-2014 IvOO - VSO Diplomastroom 15-11-2013 In oktober is er een ouderavond geweest met als onderwerp het (document)

Nadere informatie

Info groep 8 20 september 2016

Info groep 8 20 september 2016 Info groep 8 20 september 2016 Algemeen Wat zijn we weer lekker gestart! De eerste drie weken zitten er op. We hebben veel activiteiten gedaan uit de Vreedzame school. Wat voor groep willen wij zijn, welke

Nadere informatie

6.15.4.4 Relatie met basisactiviteiten. 6.15.4.6 Een pedagogische situatie rondom bewegingsonderwijs

6.15.4.4 Relatie met basisactiviteiten. 6.15.4.6 Een pedagogische situatie rondom bewegingsonderwijs Bewegingsonderwijs Jaap Meijer Inhoudsopgave 6.15.1 Samenvatting 6.15.2 Hoe te gebruiken 6.15.3 Achtergronden 6.15.4 Praktische uitwerkingen 6.15.4.1 Relatie met groepering 6.15.4.2 Relatie met ruimte

Nadere informatie

groep 1 en 2 informatieboekje

groep 1 en 2 informatieboekje groep 1 en 2 informatieboekje "De St. Nicolaasschool is een professionele leergemeenschap. Zij streeft ernaar een positieve, veilige en stimulerende leeromgeving te bieden waar, met betrokkenheid van en

Nadere informatie

Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers

Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers Tevredenheidsonderzoek Josephscholen 2010 Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers Ten geleide In de periode van 20 september t/m 10 oktober 2010 werd een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Jenaplan voortgezet onderwijs

Jenaplan voortgezet onderwijs JenaXL Jenaplan voortgezet onderwijs JenaXL met Thomas a Kempis College Gelijkheid 3 8014 XC Zwolle Telefoon 088-850 85 60 E-mail info@jenaxl.nl www.jenaxl.nl Jenaplan voortgezet onderwijs Welkom bij JenaXL!

Nadere informatie

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar Informatieboekje Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 7 van Basisschool Beekpark. In dit boekje vindt u allerlei informatie: informatie over onze school, ons onderwijs

Nadere informatie

Beste ouder(s)/verzorger(s) Welkom op de Beatrixschool

Beste ouder(s)/verzorger(s) Welkom op de Beatrixschool Beste ouder(s)/verzorger(s) Welkom op de Beatrixschool Voor nieuwe ouders gaat er een wereld open. De start op de basisschool is iets anders dan de crèche of peuterspeelzaal. Zeker in het begin komt er

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 4. Observatie en Overdracht naar de basisschool Pag.3 4.1 Observatie 4.2 Overdracht naar de basisschool

Nadere informatie

Kids2b. Een koffer vol bagage. Kleine kinderen worden groot. REIS vormt de kern van ons handelen; RES PEC VOOR. Het pedagogisch beleid

Kids2b. Een koffer vol bagage. Kleine kinderen worden groot. REIS vormt de kern van ons handelen; RES PEC VOOR. Het pedagogisch beleid Op REIS met Kids2b Kids2b Kids2b is zeer verheugd dat u uw kind aan ons toevertrouwd. Wij begrijpen dat het voor S I E R u als ouder een grote stap is om een deel van de zorg en opvoeding van uw kind te

Nadere informatie

Welkom in de kikkergroep

Welkom in de kikkergroep Welkom in de kikkergroep Informatie-avond 06-09-2016 Om 8:20 uur gaan de deuren open: welkom Bij de deur geven we een hand. Fijn dat je er bent! Soms een kring: op de stoel ligt een naamkaartje Soms vrije

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf de Harlekijn

Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf de Harlekijn 1 Inhoud Inleiding... 3 Visie Kinderdagverblijf de Harlekijn... 4 Een gevoel van emotionele veiligheid en geborgenheid bieden... 5 Veiligheid en geborgenheid... 5 Persoonlijke competentie... 7 Ieder kind

Nadere informatie

Wilt u uw kind geen chocola, chocoladekoeken, brood of priklimonade meegeven?

Wilt u uw kind geen chocola, chocoladekoeken, brood of priklimonade meegeven? Informatie groep 1/2 Als eerste willen wij dat de kleuters een fijne tijd bij ons hebben. Ze moeten zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. We streven er naar dat de kinderen zich zo optimaal mogelijk

Nadere informatie

Informatieboekje groep 3 schooljaar Samenwerkingsschool De Lispeltuut

Informatieboekje groep 3 schooljaar Samenwerkingsschool De Lispeltuut Informatieboekje groep 3 schooljaar 2016-2017 Samenwerkingsschool De Lispeltuut Oostkapelle, september 2016 Voorwoord Dit boekje is bedoeld om een beeld te krijgen van het reilen en zeilen in groep 3 en

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1 & 2 van Aurora

Informatieboekje groep 1 & 2 van Aurora Informatieboekje groep 1 & 2 van Aurora Van harte welkom op Aurora! In dit boekje kunt u lezen hoe het er aan toe gaat op onze school Aurora. Veel leesplezier gewenst! Naar school gaan: De kinderen mogen

Nadere informatie

Pedagogisch beleid. buitenschoolse opvang. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/-of verspreid zonder. maatwerk kinderopvang voor elk gezin

Pedagogisch beleid. buitenschoolse opvang. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/-of verspreid zonder. maatwerk kinderopvang voor elk gezin Pedagogisch beleid buitenschoolse opvang maatwerk kinderopvang voor elk gezin Pedagogisch beleidsplan 1.1 Visie 1.2 Missie 1.3 Uitgangspunten 1.4 Pedagogische doelen 1.4.1. Emotionele en lichamelijke veiligheid

Nadere informatie

2 Algemene doelstelling en visie

2 Algemene doelstelling en visie 2 Algemene doelstelling en visie 2.1 Algemene doelstelling De groene kikker heeft als doel huiselijke en persoonlijke kinderopvang te bieden, die optimaal tegemoet komt aan de behoeften van de kinderen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.1 We gaan weer beginnen Het komende schooljaar start het continurooster

Nieuwsbrief nr.1 We gaan weer beginnen Het komende schooljaar start het continurooster Nieuwsbrief nr.1 We gaan weer beginnen Maandag begint de school weer. We hopen dat alle kinderen en hun ouders een fijne vakantie hebben gehad en dat de kinderen net zo enthousiast zijn om weer op school

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn 2015-2016

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn 2015-2016 Informatieboekje Groep 8 Obs de Toermalijn 2015-2016 De leerstof in groep 8 Nederlandse taal : Begrijpend lezen Voor het vak begrijpend lezen hanteren we de methode Nieuwsbegrip. Deze methode legt de nadruk

Nadere informatie

Belangrijk BO naar VO. Leerlingvolgsysteem. Leerling-kenmerken. november april

Belangrijk BO naar VO. Leerlingvolgsysteem. Leerling-kenmerken. november april Belangrijk BO naar VO Leerlingvolgsysteem Leerling-kenmerken november april leerstof groep 8 voorbereiding op de verwijzing VO CITO toetsen M8 LOVS VO informatieavond in oktober/november 2 verwijzingsgesprekken

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

De Schakel in het kort.

De Schakel in het kort. CBS De Schakel De Schakel in het kort. Wij zijn een Christelijke school! Tien groepen; groep 1 t/m 8 en groep 1 t/m 5 Twee locaties: Hoofdgebouw Dependance Botter 40-77 Kennemerland 17 Uitgangspunten:

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Inhoud 1. Inleiding 2. Onze visie 3. Doelstellingen 4. Pedagogische uitgangspunten voor het kind 5. Pedagogische uitgangspunten voor de groepsleiding

Nadere informatie

Wat is de identiteit voor de schoolraad van de PBS?

Wat is de identiteit voor de schoolraad van de PBS? Wat is de identiteit voor de schoolraad van de PBS? 1. Levensbeschouwelijke (religieuze) identiteit : Over het algemeen geldt dat een ieder van het team zich achter de levensbeschouwelijke identiteit die

Nadere informatie

Uitgangspunten van de Koningin Julianaschool

Uitgangspunten van de Koningin Julianaschool Uitgangspunten van de Koningin Julianaschool Christelijke identiteit De Koningin Julianaschool is een open christelijke basisschool. Dat wil zeggen: iedereen is welkom. Daarbij is acceptatie van en respect

Nadere informatie

Informatie boekje groep 3

Informatie boekje groep 3 Informatie boekje groep 3 Groepsinformatie groep 3 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 3 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

Totaalonderwijs Thematisch onderwijs voor alle groepen

Totaalonderwijs Thematisch onderwijs voor alle groepen Totaalonderwijs Thematisch onderwijs voor alle groepen www.obs-delijster.nl wat maakt onze school bijzonder? Totaalonderwijs Thematisch onderwijs voor alle groepen, waarbij wereld oriënterende vakken,

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag.

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag. INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag.2 4. Het Personeel Pag.3 4.1 Management Peuterspeelzaal

Nadere informatie

Observeerbare Termen. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid 2

Observeerbare Termen. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid 2 1 Observeerbare Termen Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid Leeftijdscategorie De kinderen worden opgevangen in een schone en veilige omgeving. 2 4 jaar 1. De leidster instrueert kind

Nadere informatie

Informatieboekje schooljaar 2011-2012. groep 7. RKBS De Hofstee. Denise van den Broek. Wout Berndsen

Informatieboekje schooljaar 2011-2012. groep 7. RKBS De Hofstee. Denise van den Broek. Wout Berndsen Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 7 RKBS De Hofstee Denise van den Broek & Wout Berndsen Bij wie komt uw zoon of dochter in de groep? De leerlingen van groep 7b komen bij mij, Wout Berndsen in

Nadere informatie

Algemeen Handelingsgericht werken PBS Taakspel Leesonderwijs groep 6 Spelling/ rekenen IPC Engels Schooltuinen Weektaak Boekbespreking, actualiteiten

Algemeen Handelingsgericht werken PBS Taakspel Leesonderwijs groep 6 Spelling/ rekenen IPC Engels Schooltuinen Weektaak Boekbespreking, actualiteiten Welkom Algemeen Handelingsgericht werken PBS Taakspel Leesonderwijs groep 6 Spelling/ rekenen IPC Engels Schooltuinen Weektaak Boekbespreking, actualiteiten Huiswerk Klassenouders / hulpouders Mededelingen

Nadere informatie

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma Huiswerk op De Springplank Informatiebrochure voor ouders / verzorgers Deze brochure is opgezet om u als ouders/verzorgers te informeren over de rol van huiswerk op De Springplank. We hopen dat deze informatie

Nadere informatie

Informatieavond groep 7-8

Informatieavond groep 7-8 Welkom allemaal. Informatieavond groep 7-8 Schooljaar 2014-2015 02-09-2014 Agenda Voorstellen aanwezigen Schoolmissie Gang van zaken in de groep Voortgezet onderwijs Activiteiten groep 7 en 8 Communicatie

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 5

Informatie. vakgebieden. Groep 5 Informatie vakgebieden Groep 5 Taal Gehanteerde methode: Taal in beeld - Spelling in beeld Uitgever: Zwijsen Taal in beeld is een taalmethode voor groep 4 tot en met 8 van het basisonderwijs. De methode

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Informatieboekje Groep 4 Juliana van Voorwoord Hierbij het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje meer informatie over

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Auteur: Ingeborg van der Zanden Bartels Datum: 05 januari 2015 Plaats: Kerkdriel Versie: 0.1 Pedagogisch beleidsplan BSO VillaDriel 12 april 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 5

Informatieboekje Groep 5 Informatieboekje Groep 5 Schooljaar 2015-2016 Markelo, augustus 2015 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 5 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Dans & drama o.b.s. De Eiber Dedemsvaart Januari 2015

Dans & drama o.b.s. De Eiber Dedemsvaart Januari 2015 Dans & drama o.b.s. De Eiber Dedemsvaart Januari 2015 Inleiding 2 INLEIDING DANS Leerlingen in het basisonderwijs dansen graag. Het sluit aan bij hun natuurlijke creativiteit, fantasie en bewegingsdrang.

Nadere informatie

LOCATIE BUITENBAAN. Juniorcollege. OSG Sevenwolden

LOCATIE BUITENBAAN. Juniorcollege. OSG Sevenwolden LOCATIE BUITENBAAN Leerlingen van de basisscholen uit Heerenveen en omgeving met schoolkeuze advies vmbo theoretisch, havo of vwo kunnen instromen op de locatie Buitenbaan. Binnen het vmbo is leerwegondersteunend

Nadere informatie

Verantwoording lunchtijd als onderwijstijd op Montessori Griffensteyn bijgesteld september 2017

Verantwoording lunchtijd als onderwijstijd op Montessori Griffensteyn bijgesteld september 2017 Verantwoording lunchtijd als onderwijstijd op Montessori Griffensteyn bijgesteld september 2017 Sinds augustus 2011 kennen we op Montessori Griffensteyn een (gedeeltelijk) con nurooster door de week heen.

Nadere informatie