Schoolgids jenaplanschool Dolfijn

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids 2011-2015 jenaplanschool Dolfijn"

Transcriptie

1 Schoolgids jenaplanschool Dolfijn Dolfijn Openbare Basisschool voor jenaplanonderwijs

2

3 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Hoe kies ik de juiste basisschool? 5 De school 6 Openbaar onderwijs 6 Openbare basisschool Dolfijn, een Jenaplanschool 6 Twee locaties 6 Schooltijden 6 Lesuren per jaar 8 Ziekmelding 8 Kinderen brengen en halen 8 Aanmelden nieuwe kinderen 8 Waar wij voor staan 11 Jenaplan 11 De stamgroepen 11 Voordelen van stamgroepen 12 Wendagen 12 De basisprincipes 13 Kwaliteitskenmerken 13 Kernkwaliteiten Jenaplan 13 De jenaplankernkwaliteiten 14 Missie 15 Een ritmisch weekplan 17 Gesprek 18 Werk 19 Vakgebieden 21 Spel 24 Vieringen 26 Weekopening en weeksluiting 26 Feesten 26 Musical 26 Verjaardagen 26 De zorg voor kinderen 29 Onderwijs op maat 29 Zorgteam 29 Extra hulp op bovenschools niveau 29 Schriftjesochtend 30 Huisbezoeken 30 Verslagen en voortgangsgesprekken 30 Begeleiding naar het voortgezet onderwijs 30 De rol van de jeugdarts in het basisonderwijs 31 Logopediste/fysiotherapie 31 De ouders 33 Ouderparticipatie 33 Structurele ouderparticipatie 34 Incidentele ouderparticipatie 37 Medezeggenschapsraad 38 Personeelsgeleding 39 Financiën, geldelijke bijdrage ouders 39 Ouderbijdrage 39 Informatievoorziening 41 vervolg inhoudsopgave op volgende pagina

4 Het leukst vind ik het om te zien hoe verschillende kinderen toch de dikste vrienden worden.

5 Inhoudsopgave (vervolg) In en rond de school 43 De Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland 43 Samenwerking 43 Buiten- en tussenschoolseopvang 44 Voorschoolse opvang 44 Tussenschoolse opvang 44 Zelf eten en drinken mee naar school 45 Buitenschoolse opvang BSO Be-fijn 45 Sportieve buitenschoolse opvang Sport BSO 45 Kinderdagverblijf t Vijvertje 46 Leerplicht en wettelijk verplichte lesuren 46 Leerplichtwet 46 De leerplichtambtenaar 46 Extra verlof en verlofregels 46 Registratie afwezigheid 49 Waarschuwing 49 Schorsing en verwijdering van kinderen 49 Time-out 50 Schorsing 50 Verwijdering 52 Maatregelen ter voorkoming van lesuitval 53 Ziekte of afwezigheid van stamgroepleiders 53 Veiligheidsprotocol 53 Klachtenprocedure 54 De klachtenprocedure in het kort. 54 Meldcode 56 Contactgegevens van de school achterzijde

6

7 Voorwoord De schoolgids is het visitekaartje van een basisschool. Middels een schoolgids kan een basisschool zich profileren, laten zien wat het in huis heeft, en laten zien wat het met kinderen en ouders wil bereiken en met welke middelen en methodes dit gedaan wordt. In Nederland kennen we een grote diversiteit aan typen (basis)scholen: naast de scholen die met traditionele klassikale concepten werken, zijn er de scholen die daar allerlei vernieuwingen in doorgevoerd hebben. De derde groep bestaat uit de zogenaamde traditionele vernieuwingsscholen. Naast Montessori, Dalton, Freinet en Vrije School behoort het Jenaplanconcept ook tot de laatste groep. Hoe kies ik de juiste basisschool? Het valt niet altijd mee om uit de verschillende scholen met ieder hun eigen onderwijsideeën de juiste school voor u en voor uw kind(eren) te kiezen. Deze schoolgids tracht u een beeld te geven van de wijze waarop wij vorm geven aan het Jenaplanonderwijs, zowel qua inhoud als organisatie. Wij hopen dat dit u verder op weg helpt in uw zoektocht naar een basisschool. Tevens hebben we de missie van de school verwoord en geeft deze gids inzage in de manier waarop wij samen met de kinderen werken. In dit kader achten wij het van belang om u aan te geven, dat het hebben van een duidelijk geprofileerd concept een belangrijk iets is, maar dat het uiteindelijk niet doorslaggevend is. Essentieel is de wijze waarop de mensen die voor de groep staan in staat zijn de Jenaplanvisie over te brengen. Nog belangrijker is de sfeer en het pedagogisch klimaat waarbinnen we met kinderen, ouders en stamgroepleiders willen werken. Het is voor buitenstaanders wellicht wat lastig om een goed beeld te krijgen van zaken als sfeer en pedagogisch klimaat. Als u tijdens de pauze langs het plein loopt krijgt u een indruk. Een belangrijke informatiebron zijn uiteraard ouders die hun kind(eren) reeds op onze school hebben. Ook onze website (www.obsdolfijn.nl) kan u een indruk geven van hoe wij onze doelstellingen in de praktijk weten om te zetten. Een laatste schakel in uw keuzeproces kan het bezoeken van een informatieochtend zijn die wij maandelijks organiseren. Op deze ochtenden wordt de inhoud van de schoolgids nogmaals in verkorte versie gepresenteerd, wordt u rondgeleid door bovenbouwkinderen en kunnen we ingaan op vragen die u wilt stellen. Wij wensen u veel succes toe met het zoeken naar een basisschool en wij hopen u en uw kinderen te kunnen begroeten op onze Jenaplanschool. Namens het team, Gina Mimpen Openbare school voor Jenaplanonderwijs 5

8 De school Openbaar onderwijs Kinderen moeten kunnen opgroeien in een leef- en werkgemeenschap (de school) die qua samenstelling lijkt op de maatschappij waarvan zij deel uitmaken. Een openbare school is een ontmoetingsplaats waar alle kinderen welkom zijn, ongeacht de maatschappelijke, culturele en levensbeschouwelijke achtergrond. Binnen de school komen de kinderen, net als in de maatschappij, in aanraking met een veelvormigheid van opvattingen, waarden en normen. Openbaar onderwijs stimuleert de kinderen tot verdraagzaamheid en eerbied voor meningen van anderen. Wij hopen dat hierdoor erkenning en respect voor elkaar ontstaan, opdat zoveel mogelijk overtuigingen tot hun recht kunnen komen. Openbare basisschool Dolfijn, een Jenaplanschool Dolfijn werkt volgens de uitgangspunten van het Jenaplan. Dit schoolmodel werd in de jaren twintig door de Duitse opvoedkundige Peter Petersen in de stad Jena ontwikkeld. Van de school wilde hij een echte leef- en werkgemeenschap maken. De persoonlijke ontwikkeling van het kind stond voor hem voorop. Op Dolfijn werken allen (kinderen, ouders en teamleden) samen aan een prettig leef- en werkklimaat. Iedereen heeft hierin zijn eigen taak. We kiezen op Dolfijn voor groepen waarin verschillende leeftijden zitten. Door het leeftijdsverschil in deze zogenoemde stamgroepen leren kinderen op een natuurlijke manier om te helpen, maar ook om geholpen te worden. Twee locaties De school bestaat uit twee locaties: locatie Nood en locatie Zuid. Deze zijn gelegen aan weerszijden van de Hoofdstraat in Driebergen-Rijsenburg. Bij plaatsing wordt uw kind ingedeeld naar postcode. U mag uw voorkeur opgeven, maar de beslissing ligt bij de school. Schooltijden De schooltijden zijn voor alle groepen gelijk. We werken met een continurooster en beginnen s morgens om 8.30 uur met de lessen en stoppen om uur. Op woensdag stoppen de lessen om uur. Op vrijdagmiddag is er geen school voor de groepen 1 t/m 4. De kinderen uit die groepen zijn om uur vrij. Groep 5 t/m 8 is op vrijdag om uur uit. 6

9 In een groene omgeving van de Hoofdstraat ligt locatie Zuid. Deze locatie beschikt over vijf lokalen, een ruimte voor buitenschoolse opvang en een gemeenschapsruimte annex kleutergymlokaal. Hier gaan 60 kinderen naar school. Zes stamgroepleiders verzorgen de begeleiding. Locatie Noord is gehuisvest in een ruim schoolgebouw in het centrum van Driebergen-Rijsenurg. Deze locatie heeft tien leslokalen, een bibliotheek, een ruimte voor buitenschoolse opvang, een gemeenschapsruimte en een, naast de school gelegen, gymzaal. De locatie wordt bezocht door 210 kinderen die door 12 stamgroepleiders worden begeleid.

10 Lesuren per jaar De groepen 1 t/m 4 gaan 880 uur naar school en groep 5 t/m uur. Wanneer we deze schooltijden volgen, maken de groepen 1 t/m 4 teveel uren. Jaarlijks zijn de kinderen van groep 1 t/m 4 daarom een aantal dagen extra vrij. Deze extra dagen staan vermeld als studiedagen op de kalender. Ziekmelding Wanneer uw kind ziek is en dus de school niet kan bezoeken, verwachten wij een tijdige (dat is vóór aanvang van de schooltijd) telefonische of schriftelijke melding daarvan. Een telefoontje is snel gepleegd ( Noord en Zuid). Er is altijd vanaf uur iemand in de school aanwezig. Een mondelinge boodschap door broertje of zusje achten wij minder gewenst; dit wordt nogal eens vergeten. Wanneer een kind voor uur niet is afgemeld, nemen wij contact met u op. Kinderen brengen en halen Veel ouders brengen en halen hun kind(eren) naar en van school met de auto, zeker wanneer de weersomstandigheden te wensen overlaten. Op de momenten waarop de school begint of uitgaat, leidt dit soms tot bijzonder onoverzichtelijke en daardoor gevaarlijke situaties. Daarom is het van belang dat auto s zo geparkeerd worden dat de veiligheid van de kinderen niet in gevaar wordt gebracht. Dus niet voor de ingang van de school. Veel ouders begeleiden hun kinderen tot in de groep. In de onderbouw blijven ouders tot er met een lied om 8.30 uur afscheid wordt genomen. Onze school beschikt over een fietsenstalling, zowel op Noord als op Zuid. Dat betekent niet dat er een overvloed aan plaatsingsruimte bestaat. Omdat de stalling zonder meer beschikbaar moet zijn voor wie verder weg woont, zien we graag dat de kinderen die dichtbij wonen lopend naar school komen. De aanwezigheid van een stalling wil niet zeggen dat de school verantwoordelijkheid draagt voor vernieling aan of vermissing van een fiets. De fietsen worden altijd voor eigen risico in de stalling geplaatst. Aanmelden nieuwe kinderen Ouders die belangstelling hebben voor Dolfijn worden uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst, gevolgd door een rondleiding door de school. De ouders krijgen de schoolgids, schoolkrant, informatie over het Jenaplanonderwijs en een inschrijfformulier mee naar huis. Als de ouders besluiten hun kind in te schrijven, ontvangen zij een schriftelijke bevestiging van de inschrijving thuis. Het team op Dolfijn gaat ervan uit dat kleuters die naar school gaan zindelijk zijn. Indien dit niet het geval is, zullen ouders in voorkomende situaties gebeld worden om hun kind te verschonen. 8 Voor kinderen die door verhuizing e.d. tussentijds instromen in midden- of bovenbouw wordt na een kennismakingsgesprek met de ouders/verzorgers informatie ingewonnen bij de vorige school en wordt een onderwijskundig rapport opgevraagd.

11 Wat ik zo leuk vind aan de weeksluiting? Dat je je elke keer weer mag verkleden!

12 Het is soms alsof je er heel veel broertjes en zusjes bij hebt.

13 Waar wij voor staan Jenaplan Openbare basisschool Dolfijn is een jenaplanschool. Peter Petersen, de grondlegger van het Jenaplanonderwijs, stelde de volgende eigenschappen centraal: zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, respect, socialiteit en creativiteit. Een kind is zelfstandig als het zonder hulp van volwassenen een doel kan bereiken. Van jongs af aan leren de kinderen op Dolfijn zich doelen te stellen en Ieren ze deze zelfstandig te bereiken. Op school proberen we de kinderen zoveel mogelijk verantwoordelijkheid te laten dragen voor hun leren en hun handelen. Het werken met dag- en weektaken is hiervan een duidelijk voorbeeld. Over de regels die op school gelden, praten ook de kinderen mee. Vaak komen die regels voort uit hun wensen of ideeën. Een van de doelen is het leren van respect. Respect voor jezelf, maar ook respect voor de ander en voor de omgeving. Socialiteit is de vaardigheid om met andere mensen samen te leven en zich om andere mensen te bekommeren. We schenken daarom veel aandacht aan de sociale ontwikkeling van de kinderen. We stimuleren de kinderen zoveel mogelijk met eigen ideeën en oplossingen te komen om problemen van allerlei aard aan te pakken. We noemen dit creativiteit. De stamgroepen Kenmerkend voor een jenaplanschool is de stamgroep. We werken op Dolfijn met stamgroepen waarin kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar zitten. In de onderbouwgroepen zitten de kinderen van groep 1 en 2; in de middenbouwgroepen de kinderen van groep 3, 4 en 5 en in de bovenbouw de kinderen van groep 6, 7 en 8. Een stamgroep is een natuurlijke manier van groeperen, het lijkt op een gezin of speelgroep op straat, waarbij ook oudere kinderen met jongere kinderen spelen. De groepsgrootte kan variëren. Er wordt gestreefd naar zo klein mogelijke groepen. De school heeft als richtlijn dat het aantal kinderen in een stamgroep niet boven de 32 uit komt. De kinderen in een stamgroep hebben een leeftijdsverschil van twee tot drie jaar. De kinderen verschillen in belangstelling, aanleg en vorderingen. Hierdoor kunnen ze elkaar positief beïnvloeden. Ze kunnen beter samen werken en elkaar helpen. Binnen een stamgroep kun je niet verwachten dat kinderen dezelfde vorderingen maken, daardoor bestaat er minder wedijver en accepteren ze verschillen gemakkelijker. 11

14 Voordelen van stamgroepen Elk jaar vindt er binnen de stamgroep doorstroming plaats. In het eerste jaar in een stamgroep ben je de jongste van de groep. Je bent dan wat afhankelijker van de oudere kinderen. Daarna word je de middelste en tot slot de oudste van een groep. Als je oudste van een groep bent, draag je meer verantwoordelijkheid. Een kind blijft dus in principe twee tot drie jaar in dezelfde stamgroep. Dit geeft de stamgroepleider de mogelijkheid de kinderen beter te leren kennen en te begeleiden. Omdat elk jaar een derde deel van de stamgroep nieuw is, kan de groepsleider de nieuwe kinderen meer aandacht geven. Bovendien kan die jongste groep gemakkelijk door de andere kinderen opgevangen worden. Zo worden de bestaande regels en afspraken voor de jonge kinderen duidelijk en leren de oudere kinderen verantwoordelijkheid te dragen. Bij het samenstellen van de stamgroepen houden we onder andere rekening met de verdeling van jongens en meisjes, broertjes en zusjes en vriendjes en vriendinnetjes. Daarnaast is het ook van belang dat het aantal kinderen met speciale behoeften evenredig over de verschillende groepen verdeeld wordt. Ouders van kinderen uit de onderbouw kunnen hun voorkeur kenbaar maken; ruim voordat het team met de indeling aan de slag gaat, wordt aan betrokken ouders gevraagd waar we rekening mee moeten houden. De uiteindelijke groepssamenstelling wordt door het team vastgesteld. Wendagen Ongeveer een maand voordat een kind 4 jaar wordt, neemt de stamgroepleider van de stamgroep waarin het kind geplaatst is contact op met de ouder(s) om een afspraak te maken. Er worden vijf wendagen (ochtenden) afgesproken. De ervaring heeft ons geleerd dat het alleszins de moeite waard is om als ouder hierin te investeren. De ouder heeft nu de kans om de stamgroepleider, de andere kinderen, de structuur van de dag, het jenaplanonderwijs en vooral ook de schoolcultuur te leren kennen. Het is belangrijk de basisschoolperiode met een goede en veilige start te beginnen De overgang naar de basisschool is groot. Het kind kan van oudste in de groep ineens weer jongste in de groep zijn. Dikwijls zijn de kleutergroepen groter dan de groepen op de speelzaal of dagverblijf. Er zijn andere kinderen, een nieuwe juf, andere regels, de klas ziet er anders uit. Het kind kan zo met een ouder in zijn/haar nabijheid vanuit een veilige situatie aan deze overgang wennen. 12

15 De basisprincipes Dolfijn is aangesloten bij de Nederlandse Jenaplan Vereniging NJPV (www.jenaplan.nl). Het onderschrijven van de 20 basisprincipes vormt de voorwaarde om lid van deze vereniging te mogen worden. Er zijn vijf uitspraken die aangeven wat de visie op de mens is in de Jenaplanschool. Vijf basisprincipes vertellen meer over de visie op de maatschappij en er zijn tien uitspraken die de visie op het onderwijs weergeven. Deze twintig uitspraken zijn in het schoolplan van Dolfijn opgenomen. Het schoolplan kunt u vinden op onze website Kwaliteitskenmerken De zes kwaliteitskenmerken Jenaplan vormen een ander instrument om de uitgangspunten van ons onderwijs op de school te toetsen. Voor meer informatie bezoek de website van de Jenaplanvereniging Kernkwaliteiten Jenaplan In 2008 heeft de Nederlandse Jenaplan Vereniging een denktank geformeerd die opdracht heeft gekregen om op zoek te gaan naar de essenties van het Jenaplanconcept in de huidige tijd: Wat onderscheidt Jenaplanscholen van andere (vernieuwings)scholen? Om lid te worden van de NJPV was het tot nu toe voldoende dat een school in de schoolgids aangaf dat er conform de twintig basisprincipes wordt gewerkt. Uiteraard heeft iedere school daar - gezien de specifieke situatie - een eigen invulling aan gegeven. Dat geldt ook voor de zes kwaliteitscriteria (Jenaplan in de 21e eeuw). De vrijheid om een eigen vorm te kiezen op grond van de basisprincipes en kwaliteitscriteria blijft gehandhaafd. Daarnaast bestaat er in toenemende mate bij de NJPV en bij Jenaplanscholen behoefte om gezamenlijke en concrete kenmerken van het Jenaplanonderwijs te benoemen. Een denktank van mensen uit het veld (gestart in 2008) heeft zich vervolgens als doel gesteld om, naast de basisprincipes en de kwaliteitscriteria, een aantal specifieke, concrete en onderscheidende kenmerken van Jenaplanscholen te formuleren. Om zowel vanuit de praktijk als de opleiding inbreng te hebben, maakten stamgroepleiders, directeuren en opleiders deel uit van de denktank. De denktank formuleerde dat relaties de essentie van het Jenaplanonderwijs zijn, te weten: relatie met jezelf, met de ander en het andere en met de wereld om je heen. Zo kwamen zij tot twaalf kernkwaliteiten, waarvan de denktank vindt dat alle Jenaplanscholen, als zij een erkende Jenaplanschool willen zijn en zich willen onderscheiden van andere (vernieuwings)scholen, deze moeten erkennen, onderschrijven en in de praktijk vormgeven. 13

16 De jenaplankernkwaliteiten Het jenaplanconcept is een concept waarin relaties centraal staan. Om het belang van deze relaties in het jenaplanonderwijs te tonen, zijn er twaalf kernkwaliteiten geformuleerd. Een jenaplanschool richt de omgeving zodanig in, dat deze kwaliteiten gerealiseerd worden. 1. Relatie van het kind met zichzelf 1.1. Kinderen leren kwaliteiten/uitdagingen te benoemen en in te zetten, zodanig dat zij zich competent kunnen voelen Kinderen leren zelf verantwoordelijkheid te dragen voor wat zij willen en moeten leren, wanneer zij uitleg nodig hebben en hoe zij een plan moeten maken Kinderen worden beoordeeld op de eigen vooruitgang in ontwikkeling Kinderen leren te reflecteren op hun ontwikkeling en daarover met anderen in gesprek te gaan. 14 In de periode werken jenaplanscholen aan de uitwerking van bovengenoemde jenaplankernkwaliteiten in school- en regioverband. Scholen die hiervan werk maken, ontvangen een erkenningsbord van de NJPV. Op de website van de NJPV zal het overzicht jenaplanscholen in Nederland bestaan uit erkende jenaplanscholen. Scholen die de erkenningsronde niet volgen, kunnen wel gewoon lid blijven van de NJPV. Bij de uitwerking van de jenaplankernkwaliteiten is het van belang dat de concretiseringen zodanig zijn, dat bezoekers bij wijze van spreken de uitwerking kunnen ervaren en zien. Dolfijn is een erkende school binnen NJPV. 2. Relatie van het kind met de ander en het andere 2.1. Kinderen ontwikkelen zich in een leeftijdsheterogene stamgroep Kinderen leren samen te werken, hulp geven en ontvangen met andere kinderen en daarover te reflecteren Kinderen leren verantwoordelijkheid te nemen en mee te beslissen over het harmonieus samenleven in de stamgroep en school, opdat iedereen tot zijn recht komt en welbevinden kan ervaren. 3. Relatie van het kind met de wereld 3.1. Kinderen leren dat wat ze doen er toe doet en leren in levensechte situaties Kinderen leren zorg te dragen voor de omgeving Kinderen passen binnen wereldoriëntatie de inhoud van het schoolaanbod toe om de wereld te leren kennen Kinderen leren spelend, werkend, sprekend en vierend volgens een ritmisch dagplan Kinderen leren initiatieven te nemen vanuit hun eigen interesses en vragen.

17 Missie De missie van Jenaplanschool Dolfijn beschrijft datgene wat de jenaplanschool wil zijn, wat de kern van haar bestaan is en waarin zij zich onderscheidt van andere scholen. Jenaplanschool Dolfijn is een school waar je elke dag, samen met anderen, kunt werken aan je talenten, leren om trots te zijn op wat je bereikt, zodat je sterk de wereld in kan. Kinderen worden in de gelegenheid gesteld om - daar waar mogelijk - actief en onderzoekend bezig te zijn, zelfontdekkend door middel van interactie met de omgeving vorm te geven aan hun ontwikkeling. Jenaplanschool Dolfijn is een school waar je zelf leert leren, leert kiezen en beslissen, meer verantwoordelijkheid leert nemen, zelfstandig en zelfverantwoordelijk leert werken, kritische gedachten leert verwoorden, samen leeft en werkt. Als je deze vaardigheden kunt combineren met uitdagende leerstof en met de motivatie om graag naar school te gaan, ga je na acht schooljaren goed toegerust naar het voortgezet onderwijs. We vinden het belangrijk dat onze kinderen zelfbewuste mensen worden die uiteenlopende uitdagingen vormgeven en oplossen. Kortom Jenaplanschool Dolfijn is een school die: uitgaat van verschillen, Uitgaat van het kind als sociaal wezen, dat met elkaar spreekt, werkt, speelt en viert, het kind leert omgaan met een zo groot mogelijke zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, een uitdagende functionele leef- en werkomgeving schept in een sfeer van veiligheid en geborgenheid, streeft naar een leef- en werkgemeenschap waarin respect voor jezelf, voor anderen, voor materiaal en voor de omgeving centraal staat. MISSIE: In relatie met jezelf, met de ander en met de wereld leer je zelfverantwoordelijk te zijn voor je inbreng in de kring, je werk, tijdens spel en viering. Leer het zelf te doen! 15

18

19 Een ritmisch weekplan Peter Petersen onderscheidde een viertal pedagogische situaties, te weten gesprek, spel, werk en viering. Binnen het ritmisch weekplan wisselen deze vier situaties elkaar op evenwichtige wijze af. Daarbij is ook sprake van een regelmatige (ritmische )afwisseling tussen spanning en ontspanning in het werkplan (rooster). Op Dolfijn openbare school voor jenaplanonderwijs zijn de vier basisactiviteiten als volgt verdeeld: Aantal uren onderwijs onderbouw Gesprek 2.30 uur Werk uur Spel 9.45 uur Viering 1.30 uur Aantal uren onderwijs middenbouw Gesprek 2.30 uur Werk uur Spel 6.00 uur Viering 1.30 uur Groep 5 wereldoriëntatie 2.00 uur Aantal uren onderwijs bovenbouw Gesprek 2.30 uur Werk uur Spel 3.30 uur Viering 1.30 uur 17

20 Gesprek Gesprek vindt meestal plaats in de kring waar iedereen elkaar kan zien en gezien kan worden. We kennen verschillende vormen van kringen: Vertelkring Dit kan gaan over de belevenissen van het weekend, maar ook over gevoelens als angst, heimwee of verdriet. Observatiekring De stamgroepleider of leerling draagt een onderwerp aan; vaak gaat dit met discussie gepaard. Verslagkring Spreekbeurt Boekenkring Een kind of groepje kinderen doet verslag over zijn of hun project of onderzoek. Eén of twee kinderen vertellen over een zelfgekozen onderwerp. Kinderen vertellen over een boek dat ze hebben gelezen. Andere kinderen worden op een idee gebracht om dat boek ook eens te gaan lezen. Nieuwskring Taalkring Muziekkring Evaluatiekring Aan de hand van meegebrachte krantenartikelen worden de actualiteiten besproken. Er worden taalspelletjes en luisteropdrachten gedaan. Het (taal)thema van de week kan hierin ook geïntroduceerd worden. Er wordt een lied aangeleerd, instrumenten worden gebruikt, er wordt geluisterd naar muziek en erover gesproken en gezongen. De gebeurtenissen in en buiten de groep worden met elkaar besproken. 18

21 Werk De leerstof die op Dolfijn wordt aangeboden, voldoet aan de kerndoelen voor het basisonderwijs. Op is hier meer informatie over te vinden. De inspectie ziet erop toe dat wij deze regels naleven. Zowel de kwaliteit als de kwantiteit van de aangeboden leerstof zijn belangrijk. Kinderen ontwikkelen zich en leren in hun eigen stijl en tempo. Wij onderscheiden drie stijlen van leren; 1. Het instructieafhankelijk leren; deze kinderen zijn afhankelijk van de instructie die de stamgroepleider geeft om zich de leerstof eigen te maken. 2. Het instructiegevoelig leren; deze kinderen hebben een korte instructie nodig en kunnen daarna met de leerstof verder. 3. Het instructieonafhankelijke leren; deze kinderen kunnen, met behulp van de juiste materialen, zichzelf de leerstof eigen maken en hebben weinig instructie van de stamgroepleider nodig. Wij proberen hier zo veel mogelijk op in te spelen door onder andere het zelfstandig laten verwerken van de leerstof in blokuren. Tijdens het blokuur is het voor de stamgroepleider mogelijk een aantal kinderen individueel te instrueren of te ondersteunen en instructie te geven aan kinderen die instructieafhankelijk of instructiegevoelig leren. Natuurlijk wordt er voor de kinderen die instructieonafhankelijk leren, ook tijdens het blokuur een moment voor het stellen van vragen ingeruimd. Voor kinderen die instructieonafhankelijk leren is er verrijkingsstof. Deze verrijkingsstof zit veelal in de gebruikte onderwijsleermethoden ingebouwd. Naast deze verrijkingsstof gebruiken wij per groep voor verschillende vakken plusstof Deze leerstof is door de school samengesteld en biedt een extra uitdaging voor kinderen die meer aan kunnen. Voor (hoog)begaafde kinderen is ook extra materiaal beschikbaar: Bolleboos, op het gebied van onder andere rekenen. Daarnaast volgt een aantal kinderen, vanaf groep 6, een leergang Spaans. Zo proberen we rekening te houden met verschillen tussen kinderen en hun mogelijkheden en onmogelijkheden. Sociaal-emotionele ontwikkeling Aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen wordt binnen de school veel aandacht besteed. Vele facetten komen tijdens kringgesprekken en spelsituaties voortdurend aan bod. Daarnaast maakt de school gebruik van het observatiesysteem Kijk op sociale competentie voor groep en SCOL voor groep 3 t/m 8. Hierdoor krijgt de stamgroepleider nog meer zicht op de ontwikkeling van de kinderen. Met behulp van de Soemokaarten worden aandachtspunten besproken. 19

22 Computers De kinderen kunnen zelfstandig op de pc s werken met instructievervangende programma s. Naast programma s voor basisvaardigheden als rekenen en taal, leren de kinderen zo omgaan met de computer en internet. In elke groep (op beide locaties) hangt sinds 2010 een digibord dat is aangesloten op het computernetwerk. Huiswerk In principe wordt geen huiswerk gegeven omdat het belangrijk is het proces van het leren in de school te begeleiden. Uit gesprekken met het voortgezet onderwijs blijkt dat tot nu toe de kinderen van onze school met het maken van huiswerk niet meer, maar ook niet minder problemen ondervinden dan kinderen van andere scholen. In individuele gevallen kan van de algemene regel afgeweken worden. Bijvoorbeeld wanneer een kind langere tijd ziek is geweest. Doorgaans gebeurt dit dan na overleg van de stamgroepleider met de ouders. Vakgebieden De volgende vakgebieden komen op onze school aan de orde: Taal Bij het mondeling taalgebruik is veel aandacht voor het leren praten met elkaar, naar elkaar luisteren en communiceren. Ook het onder woorden brengen van een eigen mening wordt geleerd. Vanaf groep drie wordt door de leerling minimaal één keer per jaar een spreekbeurt gehouden. Bij het schriftelijk taalgebruik besteden we veel aandacht aan het verwoorden van gedachten, spellen, de schrijfstijl en de woordenschat. Om dit te bereiken, hebben wij de methode Taalactief in gebruik. Aparte aandacht verdienen de kinderen die een andere moedertaal hebben. Zij leren Nederlands als tweede taal. Voor het tweede taalonderwijs maakt de school gebruik van verschillende methoden. Uit deze methoden is een eigen leerstofaanbod voor groep 1 t/m 8 samengesteld. Lezen Het aanvankelijk lezen gebeurt met behulp van de Leeslijn -methode. Met boekjes op niveau, werkbladen en letterblokken maken de kinderen zich de letters eigen. Bij technisch lezen wordt aandacht besteed aan het uitspreken en voordragen van woorden en tekst. Bij begrijpend lezen gaat het om het begrijpen en verwerken van de aangeboden tekst. Hiervoor gebruiken we teksten uit de methode Goed Gelezen en Nieuwsbegrip. 20

23 In het ritmisch weekplan besteden we ook aandacht aan het stillezen. Kinderen kunnen boeken halen uit onze eigen bibliotheek. Op deze manier verhogen we het plezier in het lezen. Spelling Voor spelling is ook de methode Taalactief in gebruik. Deze methode leert de kinderen een spellingsprobleem in een woord te herkennen. Door een notatiesysteem kan het kind zijn eigen leerproces registreren. Rekenen en wiskunde Voor het leren rekenen wordt de methode Alles Telt gebruikt. Daarbij gaat het vooral om het inzichtelijk maken van de rekenkundige problemen. Er is echter ook ruimschoots aandacht voor de basistechnieken van het rekenen. De leerstofonderdelen worden gepresenteerd in onderlinge samenhang. De kinderen leren dat verschillende oplossingsstrategieën naar het goede antwoord kunnen leiden. Binnen de methode wordt ruim aandacht gegeven aan allerlei wiskundige elementen zoals meten, grafieken, tabellen en verhoudingen. Engels Met ingang van het schooljaar zijn we gestart met de methode Early Bird. Dit betekent dat kinderen vanaf de onderbouw Engels aangeboden krijgen. Dit kan in de vorm van liedjes of tijdens de kring of de gymles. Uit onderzoek en praktijkvoorbeelden blijkt dat het vermogen van kinderen om spontaan een vreemde taal te leren het grootst is bij jonge kinderen. Spelenderwijs ontwikkelen zij een woordenschat, leren communiceren en ontwikkelen ze een juiste uitspraak. Groep 1 t/m 4 werkt met Ipockets en Cookie and friends en groep 5 t/m 8 met Backpack English. Early Bird kent een implementatie-traject van drie jaar. Dolfijn is aangesloten bij Early Bird (www.earlybirdie.nl). Het team wordt in schooljaar 2011 t/m 2013 geschoold in classroom English en wordt middels groepsbezoeken begeleid bij de implementatie van deze nieuwe methode. Wereldoriëntatie (IPC) Wereldoriëntatie vindt op Dolfijn plaats via het International Primary Curriculum (IPC). Aan de hand van thema s (units) maken we de kinderen bewust van hun competenties op het gebied van kennis, vaardigheden en inzicht. Het is belangrijk dat kinderen hun leerdoelen formuleren en evalueren: Ik weet....gaat over kennisdoelen; Ik kan...gaat over vaardigheidsdoelen; Ik begrijp...gaat over inzicht. 21

24 Het hart van het IPC vormen tachtig thema s zoals chocolade, speelgoed, handel, wonen en leefomgeving, levende wezens, ontdekkingsreizigers en zonnestelsel. Het werken met een unit gaat volgens een vast schema: Startpunt - doel: motivatie Kennisoogst - doel: activeren van voorkennis en vastleggen Uitleg van het thema - doel: overzicht en verbanden leggen Activiteiten - doel: behalen van doelen Afsluiting - doel: bewust van het geleerde en leren van elkaar Iedere unit neemt ongeveer zes weken in beslag en is aan meerdere vakken gekoppeld zoals techniek, aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, kunstzinnige vorming, muziek, ICT, internationale vorming en maatschappelijke vorming. Als werkvorm kiezen wij hierin coöperatief leren. IPC De routing van units: Groep Mythen, Feesten Gebouwen Jong en oud Airports jaar A legenden en fabels Circus Speelgoed Dag en nacht Schilderijen, Regenwoud jaar B afbeeldingen en foto s Dino- Mijn Onze Schatten/ Plaatsen jaar C saurussen wereld/wij belevingswereld/ archeologie waar mensen zintuigen naar toe gaan/ vakantie 22

25 Groep Invloedrijke Nieuws Missie Nieuw Nederland jaar A personen maken naar mars materiaal maken waterland Ontdekkings- Weer en Big picture, Zo zien zij De vakantiejaar B reizigers en klimaat een historisch de wereld show avonturiers overzicht Aardbevingen Handelen Voel je lekker Nederland Brainstormen/ jaar C en vulkanen in je vel wordt hoe leren wij Nederland Kleuterplein De onderbouw werkt niet (meer) met de units van IPC, maar met de thema s van Kleuterplein wordt de structuur van IPC wel gebruikt. Kleuterplein is een lesmethode voor groep 1 en 2 van de basisschool. Met deze lesmethode ontdekken en ervaren kleuters de wereld om hen heen. Kleuterplein besteedt aandacht aan taal en rekenen, maar ook aan motoriek, wereldoriëntatie, muziek, voorbereidend schrijven en sociaal-emotionele ontwikkeling wordt spelenderwijs, maar gericht gewerkt. De onderbouw zal de komende schooljaren de volgende thema s behandelen: Thema s schooljaar : Thuis Het weer Post - Sneeuw en ijs Kunst Alles groeit Gezondheid - Eten Thema s schooljaar : Vakantie Dieren Een heel jaar rond - Familie Bouwen Op de boerderij Winkel Water Schrijven De kinderen werken met de methode Handschrift. Via deze methode leert het kind de juiste letters en cijfers schrijven in een verbonden handschrift. Tijdens de lessen wordt steeds een ander aspect van het netjes schrijven benadrukt. In de bovenbouw heeft een kind een eigen handschrift ontwikkeld. De lessen schrijven omvatten dan, naast het onderhouden van het handschrift, diverse grafische opdrachten. 23

26 Levensbeschouwelijk onderwijs Voor de vakgebieden geestelijke stromingen en maatschappelijke verhoudingen wordt gebruik gemaakt van wisselende thema s en/of projecten. Deze behandelen vooral de normen en waarden uit andere culturen en godsdiensten. De nadruk ligt hierbij in de middenbouw- en de bovenbouwgroepen. Voor levensbeschouwelijk onderwijs hebben wij een vakleerkracht. Wij ontvangen hiervoor subsidie, waardoor we een vakleerkracht levensbeschouwelijk onderwijs kunnen aanstellen. Verkeer Voor verkeersopvoeding gebruiken wij de methode Straatwerk in de middenbouw. De bovenbouw gebruikt de Jeugd Verkeer Krant van 3VO. Veiligheid van het kind in het verkeer is hierbij de belangrijkste doelstelling. De kinderen van groep 7 doen mee aan het verkeersexamen. EHBO In groep 7 volgen de kinderen EHBO lessen. Deze lessen worden gegeven door het Rode Kruis en afgesloten met een certificaat. Werkstuk maken In groep 6 leren de kinderen een werkstuk te maken. Stap voor stap worden de kinderen bij alle benodigde vaardigheden begeleid. Ter afsluiting worden de werkstukken aan de andere kinderen gepresenteerd. Computeronderwijs / informatica In elk leslokaal is een hoek ingericht met computers. Minimaal twee computers zijn ingericht met programma s die bij de betreffende groep passen. De computerprogramma s zijn steeds onderwijsondersteunend. De geïnstalleerde programma s zijn voornamelijk op de volgende vakgebieden gericht: taal / lezen, rekenen, aardrijkskunde / topografie, wereldoriëntatie. De programma s voor de kleuters zijn veelal gericht op het leren en automatiseren van een aantal voorwaarden voor het taal-, lees- en rekenonderwijs. 24 Spel Spel is een belangrijke activiteit en hoort bij het kind. Spelen heeft een belangrijke invloed op de ontwikkeling van het kind. Al spelend verkent het de omgeving en leert het creatief met zijn omgeving om te gaan. Bij de onderbouw neemt het spel een grotere plaats in dan bij de midden- en de bovenbouw. Het spel loopt als een rode draad door alle activiteiten van de onderbouw. In onze ogen speelt het kind de hele dag. Toch zien we ook hier een afwisseling met de andere basisactiviteiten. Bewust gekozen spelmomenten zijn de

27 activiteiten buiten, op het plein en in de gymzaal. Het kind leert spelenderwijs de eigen mogelijkheden kennen. Klimmend in bijvoorbeeld een wandrek leert het kind niet alleen eigen grenzen kennen: hoe hoog durf ik, maar leert het ook begrippen als hoog, ver, diep, erover etc. In de midden- en de bovenbouw wordt ook gespeeld, maar hoewel er in deze bouwen steeds minder ruimte is voor spel, blijft het belangrijk voor de ontwikkeling van het kind. Het spel houdt een belangrijke functie en zorgt voor ontspanning en afwisseling in het schoolritme. Expressieactiviteiten Kinderen ontwikkelen zich niet alleen cognitief. Daarom is het heel belangrijk, ook de andere ontwikkelingsgebieden ruimschoots aandacht te geven. Er zijn vaste momenten, waarop wij diverse creatieve technieken aanbieden aan de kinderen. Per groep wordt muziek, drama, tekenen en handarbeid gegeven. Jaarlijks verzorgen de kinderen van de bovenbouw een musical, waarbij een beroep wordt gedaan op hun acteer-, dans- en zangtalenten. De musical is een activiteit waaraan personeel, kinderen en ouders gezamenlijk veel plezier beleven. Lichamelijke opvoeding De regie van de lessen gymnastiek wordt gevoerd door de methode Basislessen Bewegingsonderwijs. Per week staat daarin een bepaald onderdeel van het bewegen centraal. Alle groepen werken in deze les(sen) aan hetzelfde bewegingsthema. Met de opstelling van de materialen is hiermee zodanig rekening gehouden, dat alle groepen met hetzelfde materiaal kunnen werken. Er wordt hierdoor veel effectieve bewegingstijd gebruikt. Per week wordt zo één toestellenles (basisbewegingen) en één spelles gegeven. Alle groepen doen hieraan mee. Een groot deel van de gymlessen wordt gegeven door de vakleerkracht. Daarnaast wordt in de kleutergroepen dagelijks aan beweging gedaan. Sinds schooljaar 2011 hebben wij een vakleerkracht gym en een vakleerkracht dans op school. Deze vakleerkrachten worden bekostigd uit de combinatiesubsidieregeling. 25

28 Vieringen In onze school kennen we een grote verscheidenheid aan vieringen. Hieronder noemen we ze in willekeurige volgorde. Kijk voor de data op de website of op de schoolkalender. Weekopening en weeksluiting Zowel aan het begin als aan het einde van de week laten we door de viering uitkomen dat we als school een gemeenschap vormen. Middels een wisselrooster zullen stamgroepleiders, ouders, kinderen en de groepen beurtelings een zogenaamde kleine weekopening c.q. weeksluiting voor hun rekening nemen. Voor beide locaties zijn de weekopeningen op maandag van 8.30 tot 9.00 uur. Deze zijn voor alle ouders toegankelijk. De ouders van de groep die de weeksluiting verzorgt, zijn van harte welkom op vrijdag van tot uur op locatie Noord en van to uur op locatie Zuid. Feesten Sinterklaasfeest: De ochtend staat in het teken van Sinterklaas. De Sint bezoekt beide locaties. De Kerstviering wordt s avonds samen met de kinderen op school gevierd. Met Pasen is er een paasontbijt.naast de christelijke feestdagen besteden we ook aandacht aan het Islamitische Suikerfeest, Offerfeest en de Ramadan. Weidemarkt: feestelijke dag met veel workshops en vertier verzorgd door de ouders, oud kinderen en stamgroepleiders. De opbrengst komt een deel ten goede aan de school en een deel aan een goed doel. De laatste maand van het schooljaar zijn er allerlei afscheidsfeesten: schoolslapen groep 2, Onder de Bogen (overgang van de ene bouw naar de andere), afscheid van de middenbouw en van de kinderen van groep 8. Musical Aan het eind van het schooljaar voeren de kinderen van de bovenbouw een musical op. De musical wordt begeleidt door professionals van Jeugd Theater School Driebergen (JTS). De laatste weken van het jaar wordt er intensief geoefend. Er wordt gezongen, gedanst, geacteerd en gemusiceerd. De uitvoering vindt plaats in de laatste week van het schooljaar. Als afsluiting van het schooljaar, schitteren de groep acht kinderen van de bovenbouw in hun eigen musical. Groep 6 en 7 maken de kostuums, musicalkrant, decorstukken. 26 Verjaardagen In de onderbouw vieren de kinderen hun verjaardag op de dag zelf. De ouders mogen daarbij aanwezig zijn. In midden- en bovenbouw vieren groepjes kinderen drie keer per jaar gezamenlijk hun verjaardag. Bij een verjaardag hoort een traktatie. Wilt u bij de keuze van de traktatie denken aan de gezondheid van de kinderen? Ook is het nuttig bij de stamgroepleider te informeren of er kinderen zijn, die een of ander niet mogen eten in verband met geloofsovertuiging of voedselallergieën. Een keer per jaar wordt een gezamenlijk verjaardagsfeest georganiseerd voor de stamgroepleiders/medewerkers.

29 Wie...? 27

30 Ze hebben bijna alles, behalve de Donald Duck.

31 De zorg voor kinderen Onderwijs op maat Kinderen ontwikkelen zich van nature. Ze zijn nieuwsgierig en willen steeds iets nieuws leren. Op school stimuleren we de kinderen en dagen ze uit om steeds iets nieuws te ontdekken. Als de ontwikkeling wat minder vanzelfsprekend verloopt, bieden we hulp. De kinderen krijgen extra hulp. Ook als de ontwikkeling voorspoediger gaat dan gemiddeld, bieden we extra uitdaging aan de kinderen. Verdere uitleg over de zorg van uw kind op Jenaplanschool Dolfijn, kunt u vinden in het zorgdocument, te downloaden via Zorgteam Eens per maand komt het zorgteam (Intern begeleiders, rugzakbegeleidster en directeur) samen om kinderen te bespreken die extra begeleiding nodig hebben. De intern begeleidster is de spin in het zorgweb op Dolfijn. De intern begeleidster komt in groepen om stamgroepleiders te observeren, ondersteunen waar het gaat om zorg bieden in de groepen. Indien er handelingsplannen opgesteld worden, wordt de intern begeleidster daarvan op de hoogte gesteld. Om de 6 weken wordt een handelingsplan bijgesteld. Op Dolfijn is een zorgplan opgesteld. Op de website is het zorgdocument te lezen. Extra hulp op bovenschools niveau In 1991 is de nota Weer Samen Naar School verschenen. In deze nota wordt aangegeven dat men beleid wil ontwikkelen waarbij kinderen die voorheen doorverwezen werden naar het speciaal onderwijs, opgevangen worden binnen de basisschool. Dolfijn maakt deel uit van het samenwerkingsverband Zorg gebundeld. De samenwerking tussen verschillende basisscholen en scholen voor speciaal basisonderwijs heeft tot doelstelling de uitstroom naar het speciaal onderwijs te beperken. De school kan voor een leerling om ambulante begeleiding vragen aan het samenwerkingsverband. Deze hulp kan op verschillende terreinen gevraagd worden. Te denken valt aan gedragsproblemen, sociaal- emotionele of leerproblemen. Verslagen en voortgangsgesprekken Tweemaal per jaar, in januari en in juni, krijgen de kinderen van groep 1 t/m 7 een verslag mee naar huis. In dit verslag wordt beschreven, hoe het kind functioneert binnen de vier basisactiviteiten gesprek, werk, spel en viering. De ontwikkeling van het kind wordt in kaart gebracht. Naar aanleiding van deze verslagen vinden de zgn. vijftien- minutengesprekken plaats. Deze gesprekken worden eveneens gehouden in januari en juni. In november vindt er een voortgangsgesprek plaats tussen ouders en stamgroepleiders. 29

32 Schriftjesochtend Tweemaal per jaar is er een schriftjesochtend. Daar kunt u samen met uw kind in de schriftjes kijken. U krijgt dan een idee waar uw kind mee bezig is. Huisbezoeken Bij alle nieuwe kinderen op school komt de stamgroepleider thuis op bezoek. Dit bezoekje heeft als doel om elkaar, binnen een voor het kind bekende omgeving, beter te leren kennen. Deze bezoeken vinden aan het begin van het schooljaar plaats. Begeleiding naar het voortgezet onderwijs Voor de kinderen van groep 8 geldt een iets ander tijdpad. Zij krijgen in december een pre advies van de stamgroepleider over het vervolgonderwijs. Van elk kind heeft de school een kinderendossier samengesteld. Hierin zijn de resultaten van het leerlingvolgsysteem opgenomen, alsmede relevante informatie uit voorgaande jaren. Onze observaties en dit schooldossier vormt de basis van onze advisering richting voortgezet onderwijs. In groep 8, aan het begin van het schooljaar, wordt de NIO (=intelligentieonderzoek)-toets door de schoolbegeleidingsdienst afgenomen. De resultaten van deze toetsen geven zicht op de persoonskenmerken van uw kind, o.a. werkhouding, concentratie en de intellectuele mogelijkheden worden gemeten. Tevens maken de kinderen kennis met de CITO-toets. Ter voorbereiding nemen we de toets van het voorgaande jaar af. In het najaar volgt een algemene voorlichtingsavond over het voortgezet onderwijs. In december vindt een oudergesprek plaats over een voorlopig schoolkeuze - advies. De school geeft een advies, de ouders hebben/ houden de eindbeslissing. 30 In januari organiseert het voortgezet onderwijs open dagen en voorlichting, waardoor het voor de kinderen van groep 8 mogelijk is om in groepsverband of samen met de ouders een aantal scholen te bezoeken. Ook is er een scholenmarkt waar scholen voor voortgezet onderwijs zich presenteren. Deze markt is in januari. Onze school verspreidt de schriftelijke informatie, die door de diverse scholen wordt toegestuurd. Op school ligt deze informatie ook ter inzage. In twijfelgevallen over het schooladvies en de schoolkeuze kan het resultaat van de CITO-toets mee tellen. Scholen voor voortgezet onderwijs kunnen vragen naar de CITO-resultaten. In maart hebben alle kinderen hun schoolkeuze gemaakt en kan er worden aangemeld. De aanmelding geschiedt door de ouders en zij geven aan de stamgroepleider door bij welke school het kind is aangemeld. De scholen voor voortgezet onderwijs informeren onze school over de vorderingen van de oud-kinderen gedurende de brugperiode.

33 Doorstroom naar het voortgezet onderwijs In onderstaand overzicht kunt u zien naar welke vormen van Voortgezet Onderwijs de kinderen van Dolfijn de afgelopen jaren zijn doorgestroomd: Schooljaar Totaal lln. Praktijk- VMBO/K+B VMBO-T HAVO HAVO/VWO VWO/VWO + Onderwijs De rol van de jeugdarts in het basisonderwijs Vanaf 4 jaar valt het kind onder de zorg van de afdeling jeugdgezondheidszorg GGD Zuidoost Utrecht. Deze zorg houdt het volgen en begeleiden in van de gezondheid en de ontwikkeling van de schoolgaande jeugd. Dit gebeurt via het uitvoeren van preventieve gezondheidsonderzoeken in groep 2 en groep 7. Bij problemen kan de jeugdarts ingeschakeld worden. U wordt altijd vooraf geïnformeerd over een onderzoek. U kunt ook zelf contact opnemen met de Jeugdgezondheidszorg. Logopediste/ fysiotherapie Een maal per jaar screent een logopediste de kleuters van groep 2 op spraak- en /of taalproblemen. Wanneer daar de noodzaak toe bestaat, neemt de logopediste contact met de ouders op. In sommige gevallen volgt een kortdurende behandeling door haar onder schooltijd. Vaker zal het voorkomen dat u een verwijzing krijgt naar logopedische hulpverlening buiten school om. Sinds 2011 werkt Dolfijn nauw samen met fysiotherapeut Esther van Maanen en logopediste Anette de Groot. Beide therapeuten zijn op verschillende tijdstippen op school om met kinderen te werken. Deze samenwerking zorgt ervoor dat we met de expertise van deze mensen het kind nog beter kunnen begeleiden. Er vindt regelmatig overleg plaats tussen de teamleden, ouders en betreffende therapeuten. 31

34 En bij een sportdag ben je lekker de hele dag buiten en heb je geen les. 32

35 De ouders Ieder mens werkt en leeft in groepsverbanden: gezin, vriendenkring, werk, sportkring etc. In een leef- en werkgemeenschap onderscheiden wij het team van stamgroepleiders, ouders en kinderen. Zij dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor alles wat de school aan gaat. Ieder vanuit een eigen rol en bijbehorende verantwoordelijkheid. Het belang van de betrokkenheid van ouders/verzorgers Dolfijn wil een aanvulling en uitbreiding zijn van de opvoeding thuis. Een goede samenwerking tussen ouders en school is dan ook een van de belangrijkste voorwaarden. Leren samen leven en samen werken staan hoog genoteerd op Dolfijn. Van jongs af aan betekent dat: samen delen, rekening houden met de ander, anderen niet hinderen of storen, afspraken maken en je er aan houden, luisteren naar elkaar, je eigen mening zeggen en jezelf kunnen zijn. Het zijn allemaal dingen die niet gemakkelijk zijn, maar in welke groep of situatie dan ook, er zal onder begeleiding van de stamgroepleider altijd aan gewerkt worden. Daarvoor is het noodzakelijk dat de ouders vertrouwen hebben in de school en in de stamgroepleider van hun kind, met respect voor elkaars verantwoordelijkheden. De specifieke verantwoordelijkheden van ouders en de professionele verantwoordelijkheden van het team moeten wel van elkaar onderscheiden blijven. In ons communicatieplan beschrijven we uitgebreid de rol van ouders en school. Dit communicatieplan is te downloaden via website of op te vragen bij de administratie van school. Ouderparticipatie Ouders zoeken een plek voor hun kind waar het zich thuis kan voelen en het zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. De inbreng van ouders is daarom onontbeerlijk voor onze school. Dolfijn als Jenaplanschool kan alleen draaien met ouders die betrokken zijn en meedoen. Dat meedoen kan op heel veel verschillende manieren. De ouderparticipatie activiteiten zijn in twee groepen te onderscheiden: structurele activiteiten; dit zijn activiteiten waar u zich voor langere tijd aan verbindt en activiteiten waar u zich per keer voor kan aanmelden, de incidentele hulp. Hieronder volgt een beschrijving van de verschillende ouderparticipatie activiteiten. De namen en telefoonnummers van stamgroepouders en van leden van de werkgroepen kunt u vinden op de website van Dolfijn 33

36 Structurele ouderparticipatie Stamgroepouders Stamgroepouders zijn ouders die de stamgroepleider assisteren bij bepaalde werkzaamheden in en rond de stamgroep. In elke stamgroep zijn twee of drie stamgroepouders, afhankelijk van het aantal jaargroepen. Zo zijn er in de onderbouw twee stamgroepouders per stamgroep en in de midden- en bovenbouw drie. De stamgroepleider neemt zelf het initiatief om ouders te benaderen voor deze taak. Stamgroepouders ondersteunen de stamgroepleider bij een aantal groepsactiviteiten zoals: mede organiseren van diverse vieringen en seizoensactiviteiten in de groep begeleiden van kamp en schoolslapen plannen van regelmatige schoonmaakactiviteiten zorgdragen voor luizen kammen na de vakanties Daarnaast hebben stamgroepouders een informatieve taak ten aanzien van nieuwe ouders. Zij vangen nieuwe ouders op en maken hen wegwijs op school. Verschillende activiteiten worden vooraf gegaan door een centraal stamgroepouderoverleg. Werkgroepen De ouderraad is opgedeeld in een aantal werkgroepen. Dit houdt in dat de betreffende werkgroep in overleg en samenwerking met het team de organisatie en uitvoering ter hand neemt. Voor de uitvoering wordt vaak hulp van andere ouders ingeroepen. Hieronder bespreken wij de werkgroepen: 34 Werkgroep Bibliotheek en Documentatie De bibliotheek is in de afgelopen jaren zo opgezet dat zij een ondersteunende functie heeft bij het lees- en projectonderwijs. De bibliotheek is gevestigd op locatie Noord en heeft ongeveer 2000 boeken en enkele videobanden en dvd s. Regelmatig gaat een wisselend deel van de collectie naar locatie Zuid. Er zijn leesboeken voor de midden- en bovenbouw: groep 5 tot en met 8. Voor groep 3 en 4 is er een kast met boeken gerangschikt op niveau, zodat boeken zoeken op eigen leesniveau makkelijk gaat. Uiteraard is er voor de onderbouw een collectie prentenboeken, dikboekjes en voorleesboeken. Daarnaast is er een documentatiegedeelte waar studieboeken staan die gebruikt kunnen worden bij de projecten. Ook de stamgroepleiders hebben een eigen collectie aan studie- en achtergrondmateriaal. De bibliotheek van onze school is geautomatiseerd waardoor ieder kind met zijn eigen barcodenummer boeken kan lenen voor in de klas. Op deze manier lenen we ook boeken aan locatie Zuid voor gebruik in de groep.

SCHOOLgids 2014-2015. De Hobbitstee. Jenaplanschool. EeMNES

SCHOOLgids 2014-2015. De Hobbitstee. Jenaplanschool. EeMNES SCHOOLgids 2014-2015 De Hobbitstee Jenaplanschool EeMNES SCHOOLgids 2014-2015 De Hobbitstee Aartseveen 70 3755 VE Eemnes 035-538 98 91 www.hobbitstee.nl Voorwoord Uw dochter of zoon gaat naar één van de

Nadere informatie

KATHOLIEKE JENAPLAN BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG SCHOOLGIDS 2015-2016

KATHOLIEKE JENAPLAN BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG SCHOOLGIDS 2015-2016 KATHOLIEKE JENAPLAN BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG SCHOOLGIDS 2015-2016 katholieke Jenaplan basisschool de Zevensprong Snijdelwijklaan 4c, 2771 SX Boskoop Telefoon 0172-213 886 www.zevensprongboskoop.nl Inhoud

Nadere informatie

Er is ook een schoolkalender, hierin staan de belangrijkste gegevens per cursusjaar vermeld.

Er is ook een schoolkalender, hierin staan de belangrijkste gegevens per cursusjaar vermeld. Geachte ouders, In deze schoolgids willen wij u informatie geven over de Heijenoordschool. Hierin staat alle informatie die u nodig heeft om een goed beeld van het onderwijs op onze school te krijgen.

Nadere informatie

Oranje Nassauschool SCHOOLGIDS 2013/2014

Oranje Nassauschool SCHOOLGIDS 2013/2014 Oranje Nassauschool SCHOOLGIDS 2013/2014 Locatie WAMO (Watermolenpad) wijk: Goilberdingen adres: Watermolenpad 1 4105 XA Culemborg tel: (0345) 53 17 88 e-mail: info.ons@cpob.nl Locatie ROMA (Rosa Manusstraat)

Nadere informatie

Het schoolgebouw. Het schoolteam. - een ruimte waar apart met kinderen gewerkt kan worden

Het schoolgebouw. Het schoolteam. - een ruimte waar apart met kinderen gewerkt kan worden VOORWOORD Door middel van deze schoolgids willen we de ouders/verzorgers van onze huidige leerlingen en de ouders/verzorgers die op zoek zijn naar een basisschool voor hun kind een indruk geven van wat

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 De Loofhut Schoolgids 2014-2015 1 Geachte ouders, Voor u ligt de schoolgids van het schooljaar 2014-2015. Hierin staat alle informatie die u nodig heeft om een goed beeld van het onderwijs op De Loofhut

Nadere informatie

Schoolgids. Schoolgids. Obs t Baken Wijk bij Duurstede 2014 2015. Schooljaar 2014 2015

Schoolgids. Schoolgids. Obs t Baken Wijk bij Duurstede 2014 2015. Schooljaar 2014 2015 Schoolgids Schoolgids Schooljaar 2014 2015 Obs t Baken Wijk bij Duurstede 2014 2015 Openbare basisschool t Baken Kompas 2 3961 JJ Wijk bij Duurstede Voorwoord De schoolgids is het visitekaartje van een

Nadere informatie

Montessori School Venray

Montessori School Venray Montessori School Venray Sleutelbloem 22 t/m 28 5803 KH Venray Telefoon 0478-51 57 50 Email: info@montessorischoolvenray.nl Website: www.montessorischoolvenray.nl Nawoord... We zijn trots op onze school

Nadere informatie

Schoolgids De Triangel

Schoolgids De Triangel 1 Een veilige basis om van en over de wereld te leren. Een school in ontwikkeling. Samen met ouders hebben wij gekeken naar de toekomst van de Triangel. Daaruit is een visie en missie geformuleerd. De

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Dit is de digitale schoolgids van basisschool Hendrik Boogaard Rode Kruislaan te Hellevoetsluis. Deze schoolgids is geschreven om ouders die een

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Rijnlaan 103 5704HZ Helmond Tel.nr. 0492-592727 www.obsdestroom.nl Voorwoord Beste ouders, Voor u ligt de schoolgids 2014-2015 van Openbare Basisschool De Stroom. Elke school is anders, niet alleen in

Nadere informatie

- school de Ontmoeting. Jenaplanschool voor basisonderwijs

- school de Ontmoeting. Jenaplanschool voor basisonderwijs - school de Ontmoeting Jenaplanschool voor basisonderwijs Schoolgids 2015-2016 1 2 3. INHOUDSOPGAVE 1. Titelblad 1 10 Ouders en onze school 2. Vaststellingsformulier 2 10.1 Betrokkenheid van ouders 35

Nadere informatie

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie

Driejaarlijkse gids 2013-2016

Driejaarlijkse gids 2013-2016 Driejaarlijkse gids 2013-2016 Pagina 2 van 37 Patrimoniumschool Hervormde school voor basisonderwijs. Pagina 3 van 37 Woord vooraf. Geachte ouder/verzorger, Met genoegen presenteer ik u onze tweede driejaarlijkse

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Een woord vooraf 1. Onze school in het kort 2. Dalton 4. De organisatie van ons onderwijs 7. Brede vorming 10

Inhoudsopgave. Een woord vooraf 1. Onze school in het kort 2. Dalton 4. De organisatie van ons onderwijs 7. Brede vorming 10 Inhoudsopgave Een woord vooraf 1 Onze school in het kort 2 Dalton 4 De organisatie van ons onderwijs 7 Brede vorming 10 Onze zorg voor onze leerlingen 13 Het team van O.B.S. Groenehoek 18 De ouders 19

Nadere informatie

SCHOOLGIDS van. Openbare basisschool De Kiekendief. Zeewolde

SCHOOLGIDS van. Openbare basisschool De Kiekendief. Zeewolde SCHOOLGIDS van Openbare basisschool De Kiekendief te Zeewolde Inhoudsopgave een woord vooraf 1 de school 2 waar de school voor staat 3 de organisatie van het onderwijs 4 de zorg voor de kinderen 5 de leerkrachten

Nadere informatie

dr. Aletta Jacobsschool openbaar maar toch bijzonder! Schoolgids 2015-2016

dr. Aletta Jacobsschool openbaar maar toch bijzonder! Schoolgids 2015-2016 dr. Aletta Jacobsschool openbaar maar toch bijzonder! Schoolgids 2015-2016 dr. Aletta Jacobsschool Slochterenweg 27 6835CD Arnhem 026-3230729 website: www.alettajacobsschool.nl email: info@alettajacobsschool.nl

Nadere informatie

INHOUD DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 DE ZORG VOOR KINDEREN 12 ONDERWIJSONTWIKKELING 21

INHOUD DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 DE ZORG VOOR KINDEREN 12 ONDERWIJSONTWIKKELING 21 INHOUD VOORWOORD 2 ONZE SCHOOL 2 WAAR ONZE SCHOOL VOOR STAAT 6 DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 DE ZORG VOOR KINDEREN 12 KWALITEITSBEWAKING 17 SCHOOLRESULTATEN 19 ONDERWIJSONTWIKKELING 21 HET PERSONEEL

Nadere informatie

DE BRUG. Christelijke Jenaplanschool SCHOOLGIDS

DE BRUG. Christelijke Jenaplanschool SCHOOLGIDS DE BRUG Christelijke Jenaplanschool SCHOOLGIDS 2015-2016 SCHOOLGIDS naam school Chr. Jenaplanschool de Brug adres school Laan van Nieuw Guinea 20 Utrecht (middenbouw en bovenbouw) Billitonkade 45 Utrecht

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa. Schoolgids 2012-2013 Taal, Talent en Toekomst Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.nl 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. De school 4 2. Identiteit

Nadere informatie

Schoolgids 2012/2013

Schoolgids 2012/2013 Schoolgids 2012/2013 Ik wil leren, ik wil tellen Ik wil duizend dingen vertellen Ik ga lekker veel leren Over sterke beren En Kanjers in de dop Dit jaar wordt top! St.Bonifaciusstraat 1 Ludgerschool Utrecht

Nadere informatie

Woord vooraf. Namens het team van Christelijke Montessorischool De Abeel, Mieke Wits, directeur.

Woord vooraf. Namens het team van Christelijke Montessorischool De Abeel, Mieke Wits, directeur. SCHOOLGIDS 2014 2015 Woord vooraf Van harte welkom op Christelijke Montessorischool De Abeel. U leest deze schoolgids omdat uw kind op CMS De Abeel zit of omdat u zich als nieuwe ouder hebt aangemeld.

Nadere informatie

Voorwoord. Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver.

Voorwoord. Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver. Voorwoord Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver. De Hofvijver is een basisschool met twee locaties in de wijk Seghwaert. Eén van de locaties staat aan de Velddreef;

Nadere informatie

OPENBAAR ONDERWIJS MUIDEN EN MUIDERBERG

OPENBAAR ONDERWIJS MUIDEN EN MUIDERBERG G I D S V O O R H E T S C H O O L J A A R 2 0 1 2-2 0 1 3 OPENBAAR ONDERWIJS MUIDEN EN MUIDERBERG IS MIJN KIND HIER IN GOEDE HANDEN? 1 Hoe reilt en zeilt het openbaar basisonderwijs in de gemeente Muiden?

Nadere informatie

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014 1.0 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen voorwoord vanuit het bestuur 5 1.2 Voorwoord schoolleiding en team 5 1.3 Inhoud 5 2 Visie Basisschool De Vlonder 6 3 Visie op Leren 7 3.1 Opvoeden 7 3.2

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 September 2014 1 Voorwoord Voor u ligt de schoolgids van de openbare basisschool 2 e Dalton. De schoolgids is bedoeld voor alle ouders maar vooral voor nieuwe ouders is deze gids,

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2017. Cbs Het Anker Spijkenisse

Schoolgids 2015-2017. Cbs Het Anker Spijkenisse Schoolgids 2015-2017 Cbs Het Anker Spijkenisse Inhoudsopgave Welkom op onze school... 2 Waarom kiezen ouders voor onze school... 3 Over onze school... 3 Onze missie, visie identiteit.3 Onze kernwaarden...

Nadere informatie