Arresten Hoge Raad 19 juni 2009 (zaaknummer en )

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Arresten Hoge Raad 19 juni 2009 (zaaknummer 44.050 en 44.051)"

Transcriptie

1 Arresten Hoge Raad 19 juni 2009 (zaaknummer en ) Inleiding Sinds 1948 heeft Nederland met een groot aantal landen belastingverdragen gesloten: in deze verdragen is geregeld welke verdragspartner in welke situaties over welke inkomsten de heffingsbevoegdheid heeft. Of de verdragspartner in de praktijk gebruik maakt van zijn heffingsbevoegdheid is weer een andere vraag. Zonder het bestaan van bilaterale belastingverdragen zou bijvoorbeeld een pensioenuitkering namelijk vrijwel zeker altijd dubbel belast worden. Dit komt door het feit dat het woonland normaliter op grond van het woonlandbeginsel belasting heft over álle inkomsten die zijn inwoners, waar ter wereld dan ook, hebben verdiend: het zogenoemde wereldinkomen. Op grond van het bronlandbeginsel kan het land waar het pensioen is opgebouwd (en fiscaal gefaciliteerd), de zogenoemde bronstaat, ook wel situs-staat genoemd, echter eveneens belasting heffen. Het naast elkaar bestaan van woonland- en bronlandbeginsel leidt dus onvermijdelijk tot dubbele belastingheffing als een bilateraal belastingverdrag ontbreekt. Het Nederlands verdragsbeleid is de afgelopen decennia een aantal malen gemoderniseerd. Het gemoderniseerde verdragsbeleid komt erop neer dat Nederland meer waarborgen wil krijgen om in geval van oneigenlijk gebruik door een belastingplichtige van (particuliere) pensioenen, lijfrenten en sociale zekerheidsuitkeringen (bestaande uit sociale voorzieningen als de Bijstandswet en de sociale verzekeringen bestaande uit de volks- en werknemers verzekeringen) alsnog een fiscale claim te effectueren. Dit komt er kort gezegd op neer dat Nederland bij de modernisering van de bestaande belastingverdragen streeft naar het vervangen van het, op grond van het OESO-modelverdrag gebruikelijke, woonlandbeginsel door het geclausuleerde bronlandbeginsel. Dit betekent dat de bronstaat belasting mag heffen bij niet-reguliere afwikkeling (zoals afkoop) en in situaties waarin de woonstaat de uitkeringen niet adequaat belast. Voorbeelden daarvan zijn de verdragen met Portugal (1999), België (2001), Koeweit (2001), Georgië (2002), Polen (2002), Albanië (2004), Oeganda (2004), Slovenië (2004), Ghana (2008) en het Verenigd Koninkrijk (2008). Andere, recente verdragen bevatten een algemene (niet-geclausuleerde) bronlandheffing ter zake van pensioen- en lijfrente-inkomsten. Voorbeelden daarvan zijn: Armenië (2001), Indonesië (2002), Mongolië (2002, Zuid-Afrika (2005), Jordanië (2006), Barbados (2006), Verenigde Arabische Emiraten (2007), Bahrein (2008) en Qatar (2008). In het verdrag met Oezbekistan (2001) zijn pensioenen ontvangen door een inwoner van Oezbekistan voor een in Nederland uitgeoefende dienstbetrekking alsmede lijfrenten in Nederland belastbaar zolang Oezbekistan deze pensioenen of lijfrenten niet (adequaat) kan belasten. Voor het overige geldt een woonstaatheffing voor pensioenen en lijfrenten. Afkoopsommen zijn belastbaar in de bronstaat. De verdragen met Azerbeidzjan (2008) en Saudi-Arabië (2008) bevatten qua resultaat vergelijkbare regelingen. Nederland is er dus alles aan gelegen om uiteindelijk belasting te heffen over in Nederland opgebouwde en fiscaal gefaciliteerde pensioen- en lijfrenteuitkeringen. Dit om het zogenoemde claimverlies tegen te gaan.

2 Zij heeft dit tot op de dag van vandaag gedaan door aan emigranten een zogenoemde conserverende aanslag op te leggen. Sedert de invoering van Wet Inkomstenbelasting 2001 heeft deze ter discussie gedaan. De (voorlopige) climax in het juridisch steekspel werd op 19 juni 2009 bereikt. Op die dag sprak de Hoge Raad zich in niet mis te verstane bewoordingen uit over de conserverende aanslag. In tien dagen tijd kwam staatssecretaris De Jager van Financiën met reparatiewetgeving. Dit artikel gaat over de geschiedenis van de conserverende aanslag, het arrest van de Hoge Raad, de reparatiewetgeving en de gevolgen voor de dagelijkse (advies)praktijk. Conserverende aanslag De conserverende aanslag (artikel 25, lid 5, Invorderingswet 1990) is een middel om oneigenlijk gebruik van fiscale faciliteiten in het kader van emigratie te voorkomen en te waarborgen dat de met Nederlandse fiscale hulp opgebouwde pensioenaanspraken te zijner tijd op een reguliere wijze uitgevoerd worden. Zij is gebaseerd op de fictie dat het in Nederland opgebouwde pensioen direct vóór de emigratie is afgekocht. Zie art Wet IB 2001 en art. 7.2, lid 8 Wet IB De conserverende aanslag wordt ook opgelegd als na aanwijzing pensioen wordt opgebouwd bij een buitenlandse pensioenuitvoerder conform art. 19a, lid 1, onderdeel c of f Wet LB en als in Nederland opgebouwd pensioen wordt overgedragen naar een buitenlandse pensioenuitvoerder. Art. 19b Wet LB (voorheen 11c) bepaalt dat bij afkoop van de pensioenaanspraak het gehele bedrag wordt beschouwd als loon uit vroegere dienstbetrekking, behalve als de opgebouwde pensioenreserve na het aanvaarden van een dienstbetrekking in het buitenland in het kader van waardeoverdracht ingebracht wordt in de pensioenregeling van de buitenlandse werkgever. In de praktijk wordt bij emigratie de emigrant dus eerst geconfronteerd met een conserverende aanslag voor zijn opgebouwde aanspraken; vervolgens nogmaals als hij/zij gebruik maakt van de mogelijkheid om het in Nederland opgebouwde kapitaal over te dragen naar een buitenlandse uitvoerder. De eerste aanslag komt overigens niét te vervallen als de tweede wordt opgelegd! Door het heffingsmoment fictief direct vóór de emigratie te plaatsen wordt het van toepassing zijnde belastingverdrag met het land waarnaar de werknemer emigreert feitelijk omzeild. Volgens het OESO-modelverdrag is namelijk de woonstaat heffingsbevoegd over pensioenof lijfrenteuitkeringen. Nederland had, en heeft, de visie dat er omstandigheden zijn die het wenselijk maken dat de bronstaat (Nederland dus) heft. Daarover later meer. De conserverende aanslag en zekerheidsstelling De heffing van de aanslag kon worden uitgesteld indien voldoende zekerheid (middels verpanding van de aanspraken aan de fiscus of een bankgarantie) werd gesteld: de aanslag werd dan geconserveerd en verviel na 10 jaar indien in die periode geen niet-toegestane handelingen werden verricht (artikel 25, lid 5 Invorderingswet 1990). Onder niet-toegestane handelingen werd verstaan: - afkoop; - vervreemding van de aanspraak; - een zodanige wijziging van de aanspraak dat deze niet langer was aan te merken als een pensioenregeling in de zin van (indertijd) de PSW. Op grond van artikel 44b Invorderingswet is de verzekeraar aansprakelijk voor de belastingclaim, én de revisierente, als op enig moment de aanspraken niet op reguliere wijze afgewikkeld worden.

3 Als echter de buitenlandse pensioeninstelling of de buitenlandse werkgever, of de werknemer zelf hetgeen uiteraard niet voorkomt, zich garant stelt voor de fiscale claim én de revisierente kan en zal de Belastingdienst op grond van artikel 40c Uitvoeringsregeling Invorderingswet de Nederlandse pensioenuitvoerder schriftelijk mededelen dat zij niét langer aansprakelijk is. Zekerheidsstelling hoeft niet plaats te vinden als het pensioen bij de Nederlandse pensioenuitvoerder achterblijft (artikel 1 e Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990). Het arrest Hughes de Lasteyrie du Saillant De conserverende aanslag is een afzonderlijke aanslag die, als er sprake is van te conserveren inkomen, wordt opgelegd naast de gewone aanslag. Dit leidt er onder andere toe dat het te conserveren inkomen niet behoort tot het verzamelinkomen, en dus niet meetelt bij bijvoorbeeld de berekening van niet aftrekbare drempelbedragen. De fiscus motiveerde de rechtmatigheid van de conserverende aanslag met de stelling dat de afkoopsom niet wordt belast maar dat alleen het genoten belastingvoordeel wordt gevorderd, en dan nog alleen als er een niet-toegestane handeling wordt verricht. De legitimiteit van de conserverende aanslag wordt sedert de invoering ervan tot op de dag van vandaag betwist in arresten op nationaal en internationaal niveau. Als de emigratie een voldongen feit is doet zich namelijk de vraag voor wie het heffingsrecht heeft over de grensoverschrijdende pensioenuitkeringen. Het bestaan van bilaterale belastingverdragen was en is in dat geval van wezenlijk belang voor een evenwichtige belastingheffing hierover: Het eerste breekpunt in deze strijd was het arrest van het Europees Hof van Justitie (hierna: EHvJ) van 11 maart 2004, zaak C-9/02 Hughes de Lasteyrie du Saillant waarin de legitimiteit van de Nederlandse conserverende aanslag ernstig werd betwijfeld. In geding was de vraag of de Franse fiscus bij emigratie een conserverende aanslag mag opleggen over ongerealiseerde winsten op bepaalde effecten waartoe ook aandelenpakketten van een DGA behoren? Het Franse stelsel legt namelijk een conserverende aanslag op aan (natuurlijke) personen met een aanmerkelijk belang (minimaal 25%, alleen of met echtgenoot en directe erfgenamen, direct of indirect) in een in Frankrijk gevestigd lichaam: het betreft personen die in de 10- jaarsperiode vóór het moment van emigratie minimaal 6 jaar in Frankrijk gewoond hebben. De conserverende aanslag betreft 26% van het verschil tussen de oorspronkelijke verkrijgingprijs en de waarde van het aanmerkelijk belang op het moment van emigratie. Uitstel van betaling wordt verleend tot moment van daadwerkelijke vervreemding: de aanslag vervalt als vijf jaar ná emigratie het aanmerkelijk belang niet is vervreemd. Voorwaarden aan uitstel van betaling: - in Frankrijk wordt een in Frankrijk woonachtige vertegenwoordiger aangewezen; - er moet zekerheid worden gesteld; - in Frankrijk moet jaarlijks aangifte worden gedaan. Het EHvJ oordeelde dat hiermee het recht van vrijheid van vestiging (artikel 43 EG-verdrag) onnodig wordt beperkt: het EHvJ ziet de aanslag als een té zwaar middel indien emigratie plaatsvindt naar een lidstaat van de EU of de Europese Economische Ruimte (EER). Ook de Nederlandse fiscus legt een conserverende aanslag op indien sprake is van een DGA die emigreert. De hoogte van de aanslag bedraagt 25% van de meerwaarde van de aandelen ten tijde van de emigratie. Met de conserverende aanslag wordt kapitaalvlucht en belastingontduiking tegengegaan.

4 De vraag die zich na dit arrest voordeed is of er door de Nederlandse fiscale autoriteiten nog wel een conserverende aanslag opgelegd kon worden? Daaraan werd ernstig getwijfeld. Een dergelijke eis is namelijk strijdig met het gemeenschapsrecht. De voornaamste kritiek richtte zich indertijd op de zekerheid (en de daarmee gepaard gaande kosten) die de belastingplichtige moest stellen om in aanmerking te komen voor uitstel van invordering in de 10-jaars periode. Zekerheidsstelling bij emigratie vervalt. Op 13 april 2004 heeft toenmalig staatssecretaris Wijn van Financiën bekendgemaakt dat de fiscus bij emigratie (binnen de EU of de EER) niet langer een zekerheidsstelling eist: vanaf 11 maart 2004 kreeg een belastingplichtige onvoorwaardelijk en automatisch uitstel van betaling voor de conserverende aanslag. Indien de belastingplichtige echter emigreert naar een land buiten de EU of de EER blijven de huidige regels onverkort van kracht. Hierdoor wordt de (Nederlandse) emigrant verlost van administratieve, en soms kostbare verplichtingen zoals het geven van een bankgarantie, aldus het persbericht van het Ministerie. De zekerheidsstelling verdween maar de conserverende aanslag bleef bestaan: hierdoor werd o.a. voorkomen dat het in 2003 ingegane nieuwe belastingverdrag met België aangepast moest worden: in dit nieuwe verdrag was bepaald dat de Nederlandse fiscus alleen een heffingsrecht heeft indien eerst een conserverende aanslag werd opgelegd. Zekerheidstellingen die vóór 11 maart 2004 gesteld waren ter zake van een conserverende aanslag konden op verzoek van de belastingplichtige(n) komen te vervallen. Jurisprudentie conserverende aanslag Hoewel de verplichte zekerheidsstelling al verboden is op grond van het arrest Hughes de Lasteyrie du Saillant lopen er nog steeds procedures die duidelijkheid moeten verschaffen of het opleggen van een conserverende aanslag überhaupt mag en kan. Soms wordt beslist in het voordeel van de belanghebbende, in andere gevallen wordt de fiscus in het gelijk gesteld. Een greep uit de talloze voorbeelden. Het Hof te Den Bosch heeft een aantal uitspraken gedaan met betrekking tot een conserverende aanslag bij emigratie ter zake van een aanmerkelijk belang: klager was in 1998 naar België geëmigreerd en hem was een conserverende aanslag opgelegd. Hij betwiste de rechtmatigheid en werd door het Hof in het gelijk gesteld De rechtbank te Breda heeft geoordeeld dat een bij een naar Frankrijk geëmigreerde Nederlander opgelegde conserverende aanslag in strijd was met goede verdragstrouw: de aanslag leidt ertoe dat Nederland eenzijdig het heffingsrecht over pensioenuitkeringen van inwoners in Frankrijk naar zich toe kan trekken. De conserverende aanslag is vernietigd. De rechtbank te Haarlem oordeelde in een zaak waarin de belanghebbende was geëmigreerd naar de Verenigde Staten. Aan deze was een conserverende aanslag opgelegd: omdat de te conserveren pensioeninkomsten al genoten werden op een moment dat belanghebbende nog binnenlands (Nederlands) belastingplichtig was, dus vóór het moment van emigratie, vond de rechtbank dat er géén strijdigheid was met het belastingverdrag tussen Nederland en de Verenigde Staten en dat de conserverende aanslag terecht opgelegd was.. Ook door rechtbank Den Haag werd een bezwaar tegen de conserverende aanslag afgewezen. Een werknemer was in 2003 geëmigreerd naar België. Hij ontving een conserverende aanslag die volgens hem in strijd was met de toepassing van het belastingverdrag tussen Nederland en België.

5 De rechtbank verwierp het bezwaar met de volgende, met enige fantasie boeiend te noemen motivatie: - Nederland mag een dergelijke fictiebepaling opnemen in zijn eigen wetgeving; - op grond van die fictiebepaling wordt het inkomen immers geacht te zijn genoten vóór het emigratiemoment: op dat moment is de werknemer nog inwoner van Nederland en het gaat om Nederlandse inkomsten; - derhalve is het belastingverdrag niet van toepassing; - het belastingverdrag is bovendien pas ná 2001, het moment van invoering van de conserverende aanslag, tot stand gekomen en verwacht mag worden dat aan de problematiek van de conserverende aanslag rekening is gehouden bij de totstandkoming daarvan zodat niet gesteld kan worden dat Nederland met de conserverende aanslag het verdrag eenzijdig heeft aangepast.. De 19 juni Arresten Binnen de relevantie van dit artikel concentreren we ons op zaak : zaak toont dermate veel verwantschap dat het niet opportuun is om ook deze diepgaand te bespreken. De casus is als volgt. Belanghebbende bedingt in 1993 bij de inbreng van een VOF in een BV in verband met vrijval van de FOR een lijfrente bij de BV. Het betreft een lijfrente als bedoeld in artikel 45, lid 1, letter g onder 1 juncto artikel 45a, lid 4 van Wet Inkomstenbelasting De premie hiervoor wordt in 1993 als persoonlijke verplichting in aftrek gebracht. In 1996 verhuist belanghebbende naar België, in 2002 wordt de lijfrente afgekocht. De afkoopwaarde wordt op 11 december 2002 aan belanghebbende uitgekeerd. De Inspecteur corrigeert het belastbare inkomen over 2002 met negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen in verband met de afkoop van de lijfrente op grond van de artikelen en van Wet Inkomstenbelasting De correctie bedraagt de waarde van de aanspraak op de lijfrente ten tijde van de afkoop, verminderd met het rendement opgebouwd in de periode ná de emigratie De vraag was of het verdragsrechtelijk toegestaan is om een conserverende aanslag op te leggen over opgebouwde pensioen- en lijfrenteaanspraken indien sprake is van al voor de invoering van het regime van de conserverende aanslagen bestaande regelingen. Aldus staatssecretaris De Jager in zijn brief (DB09-329) van 19 juni aan de Tweede Kamer waarin hij reageert op de uitspraken van de Hoge Raad. Het antwoord op die vraag schrijft hij er gelijk bij: De Hoge Raad heeft in de procedures beslist dat het opleggen van deze aanslagen vanwege de in de procedures toepasselijke belastingverdragen enerzijds en de tekst van de wet anderzijds, in strijd is met de goede trouw die bij de uitleg en toepassing van belastingverdragen in acht moet worden genomen Anders gezegd: als Nederland het heffingsrecht eenzijdig opeist is dat in strijd met de zogenoemde verdragstrouw bij de uitleg van belastingverdragen en dus in strijd met artikel 31 van het Verdrag van Wenen van 23 mei 1969 inzake het verdragenrecht. De Hoge Raad concludeert tevens dat het werkelijk genietingsmoment zich, in tegenstelling tot wat de verdedigers van de conserverende aanslag steeds beweerden, zich pas voordoet als de ontvanger inwoner is van een andere (verdrags-)staat en dat heffing in de meeste verdragen, zeker in de oudere verdragen, is toegewezen aan die andere staat, de woonstaat. De belastingdienst mag volgens de Hoge Raad bij vertrek naar het buitenland géén conserverende aanspraken meer opleggen over pensioen- en lijfrenteaanspraken als een verdrag van toepassing is dat gesloten is vóór 1 januari 2001 en het betreffende verdrag het heffingsrecht over pensioen is toegewezen aan de woonstaat.

6 Het gevolg van deze uitspraak is dat Nederland, zonder reparatiewetgeving, in een groot aantal gevallen het verleende belastingvoordeel niet meer terug kan nemen. De hoofdpunten van de wetswijziging Hoewel de arresten van de Hoge Raad gaan over lijfrentekwesties betrekt de wetgever ook de pensioenen in het wetsvoorstel. De Raad van State had overigens in haar reactie al opgemerkt dat uit de arresten niet kon worden afgeleid dat de uitspraak van de Hoge Raad zonder enig voorbehoud ook van toepassing was op pensioenen. In de nota naar aanleiding van het verslag (nummer ) verdedigt de wetgever de koppeling weliswaar op een ingewikkelde maar daarom niet minder subtiele wijze maar de vraag is gerechtvaardigd of dit in de uitvoeringspraktijk stand kan blijven houden. Het zou zinvoller, en efficiënter zijn geweest, om deze vraag aan de Hoge Raad voor te leggen. Verdragen kun je namelijk niet eenzijdig wijzigen, ook niet met subtiele woordspelletjes, en achteraf voorwaarden verbinden aan onvoorwaardelijke aftrekposten als pensioenpremie is wel degelijk in strijd met de goede verdragstrouw dunkt mij. De hoofdpunten van de wetswijziging luiden als volgt: - conserverende aanslagen die zijn opgelegd in situaties waarin de heffingsbevoegdheid verdragsrechtelijk is toegewezen worden ingetrokken; - bij emigratie wordt nog steeds een conserverende aanslag opgelegd; - bij nog niet ingegane pensioenaanspraken is de aanslag niet meer gebaseerd op de waarde in het economisch verkeer maar op de bedragen waarvoor bij de verwerving van de aanspraak belastingvoordeel is genoten: de werkgevers- en werknemersbijdrage wordt als negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen in aanmerking genomen; - bij reeds ingegane pensioenen is de waarde in het economisch verkeer het uitgangspunt; - belastingplichtigen die vóór 29 juni 2009 geëmigreerd zijn kunnen, als de conserverende aanslag nog niét onherroepelijk vaststaat, een beroep doen op de arresten van de Hoge Raad; - staat de conserverende aanslag wél al onherroepelijk vast en vindt binnen tien jaar een afwikkeling van het pensioen plaats die in strijd is met onze wetgeving, dan zal de aanslag worden ingevorderd binnen de verdragsrechtelijke begrenzingen De reparatiewet heeft géén directe gevolgen voor belastingplichtigen die, al dan niet uit fiscale overwegingen, geëmigreerd zijn in de periode tussen de datum inwerkingtreding Wet IB 2001 en de datum inwerkingtreding van het wetsvoorstel naar een land waar verdragsrechtelijk de heffing over pensioen gebaseerd is op het woonlandprincipe. De gevolgen van de arresten in de praktijk Zonder reparatiewetgeving zou het zoals hierboven al beschreven aantrekkelijk blijven om te emigreren naar een land dat op grond van het belastingverdrag het heffingsrecht over pensioen- en lijfrenteaanspraken heeft, de opgebouwde pensioen- of lijfrenteaanspraken aldaar af te kopen of anderszins op onregelmatige wijze af te wikkelen en daarna te remigreren. De heffingskans voor Nederland wordt zonder reparatiewetgeving gereduceerd tot nul. Ook in het geval er sprake is van dooremigratie vist Nederland achter het net. Met dooremigratie wordt de situatie bedoeld waarin iemand emigreert naar een land waarmee Nederland in het belastingverdrag bronstaatheffing overeengekomen is, en vervolgens (binnen tien jaar) te emigreren naar land B waarmee Nederland woonstaatheffing overeengekomen is ten aanzien van pensioen.

7 Normaliter zou dan bij de emigratie naar het land waarmee verdragsrechtelijk bronstaatheffing over pensioen is overeengekomen een conserverende aanslag over de waarde in het economisch verkeer opgelegd worden: bij emigratie naar land B vist Nederland vervolgens tóch nog achter het net. Door de wetswijziging kan Nederland alsnog een conserverende aanslag opleggen gebaseerd op de som van de werkgevers- en werknemersbijdragen waarvoor fiscaal voordeel is verleend. Vermeld moet daarbij wel worden dat de groep belastingplichtigen voor wie deze route aantrekkelijk is/zou kunnen zijn redelijk beperkt is. DGA s die niet onder de Pensioenwet vallen bijvoorbeeld wel. Het afkoopverbod van de Pensioenwet is immers niet van toepassing op hun pensioenaanspraak.voor de reguliere werknemer ligt het anders. Nederlandse pensioenuitvoerders werken namelijk niet mee aan afkoop. De uitwerking van het nieuwe beleid zal in de praktijk als volgt plaatsvinden: ik maak hierbij gebruik van het voorbeeld dat de staatssecretaris in de nota naar aanleiding van verslag geeft. Voorbeeld Waarde van de aanspraak in het economisch verkeer : som van werkgevers- en werknemersbijdragen Iemand emigreert naar land waarmee in belastingverdrag bronstaatheffing is afgesproken: de conserverende aanslag bedraagt Iemand emigreert naar land waarmee in belastingverdrag exclusieve woonstaatheffing is afgesproken: de conserverende aanslag bedraagt Iemand emigreert naar land waarmee géén belastingbedrag is afgesloten: de conserverende aanslag bedraagt De (te verwachten) problemen in de praktijk De snelheid waarmee de onderhavige wet tot stand gekomen is zal in de praktijk onvermijdelijk tot vragen en problemen leiden. Onderstaand een aantal te verwachten problemen. De bepaling van het premieverleden Het nog maar zeer de vraag of pensioenuitvoerders in staat zullen zijn om het volledige premieverleden, de som van werkgevers- en werknemersbijdragen, op te leveren. Er zijn namelijk situaties denkbaar waarin dit niet, of niet geheel, mogelijk is. Een bij een pensioenfonds opgebouwde aanspraak wordt veelal gefinancierd middels doorsneepremies die voor alle deelnemers gelijk zijn. Deze premies zijn in vergelijking met actuariële premies met name voor jonge deelnemers veel hoger in relatie tot de opgebouwde aanspra(a)k(en). Hier kan (onbedoeld) een gelijke behandelingsprobleem optreden. Wat als er sprake is geweest van waardeoverdracht? Het premieverleden tot aan het moment van de waardeoverdracht valt in de praktijk met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid niet meer te achterhalen. Het wetsvoorstel voorziet in een zogenoemde delegatiebepaling (artikel 3.136, lid 7, Wet IB 2001) op grond waarvan nadere regels kunnen worden gesteld met betrekking tot de bepaling van: - de omvang van de in artikel 3.136, lid 2, Wet IB 2001; en - de in artikel 3.136, lid 3, Wet IB 2001 bedoelde aanspraken en bijdragen.

8 In deze situaties zal de premiehistorie forfaitair worden bepaald met de mogelijkheid tot het leveren van tegenbewijs. Bij de forfaitaire benadering worden de volgende aspecten betrokken: - de waarde van de pensioenaanspraak ten tijde van de emigratie; - het aantal opbouwjaren (artikel 10a UBLB 1965); - een voorgesteld rendement (..). Waarde in het economisch verkeer versus betaalde premies Het is niet ondenkbeeldig dat de waarde van de betaalde premies in situaties waarbij sprake is van reeds ingegaan pensioen hoger is dan de waarde in het economisch verkeer: in die situatie zal de waarde in het economisch verkeer in aanmerking worden genomen. Is er sprake van nog niet ingegaan pensioen, dan is het niet ondenkbeeldig dat zich eenzelfde situatie voordoet. Bijvoorbeeld als er sprake is van belegpensioen waarvan de waarde (sterk) gedaald is als gevolg van de ontwikkelingen op de beurs. Of in de situatie dat sprake is van pensioenaanspraken die al jaren niet geïndexeerd zijn of zelfs gekort zijn of gaan worden. De aanpassing van de vigerende belastingverdragen De vraag is of het Nederlandse verdragsbeleid, het vervangen van woonstaatheffing door geclausuleerde dan wel niet-geclausuleerde bronstaatheffing als het gaat om pensioen- en lijfrente, in de praktijk op de korte termijn succesvol zal zijn. Het is op grond van het (recente) verleden niet ondenkbeeldig dat verdragslanden in het algemeen niet graag mee zullen willen werken. Bovendien is het nog maar de vraag hoe de landen waarmee nu exclusieve woonstaatheffing overeengekomen is zullen reageren op de gevolgen van de reparatiewetgeving. De staatssecretaris mag in die relatie dan wel betogen dat het samenstel van regelingen in ogenschouw moet worden genomen en dat een emigrant bij niet-reguliere afwikkeling van zijn pensioen of lijfrente nooit slechter af is dan een belastingplichtige die in Nederland blijft wonen en zijn pensioen of lijfrente niet-regulier afwikkelt, als het Europees Hof van Justitie daar in de praktijk straks anders over blijkt te denken resteert weinig meer dan het (opnieuw) aanpassen van het beleid of het opzeggen van het verdrag met alle consequenties van dien. Tenslotte Achteraf is gebleken dat de Tweede Kamer zich op 3 juni, dus ruim voor de uitspraak van de Hoge Raad, al in het geheim gecommitteerd had aan het snel afwikkelen van een reparatiewet. Nog op de dag van de uitspraak, 19 juni 2009, laat deze in de bovengenoemde brief, aan de Tweede Kamer weten de bestaande wet zodanig te wijzigen dat ook in de bedoelde verdragssituaties nog steeds conserverende aanslagen kunnen worden opgelegd bij belastingplichtigen die naar het buitenland vertrekken en in Nederland een belastingfaciliteit hebben gehad voor de premies van pensioen of een lijfrente Op 7 juli wordt het wetsvoorstel door de Eerste Kamer aangenomen. De wetswijziging gaat met terugwerkende kracht in per 29 juni Het is op zijn zachtst gezegd frappant dat de geachte afgevaardigden vragen gesteld hebben over de snelheid (en voortvarendheid) waarmee de staatssecretaris geanticipeerd heeft op de uitspraak van de Hoge Raad. Zeker als er op 3 juni al een commitment was. Het is te hopen, hoewel dat een unicum zou zijn, dat onze verdragslanden begrip zullen tonen voor de gevolgen van de nieuwe wet. Vooralsnog waag ik dat te betwijfelen. Joop van Beek 20 augustus 2009

9

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 990 Wijziging van enkele belastingwetten (reparatie in verband met arresten van de Hoge Raad inzake pensioen- en lijfrenteaanspraken) Nr. 3

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 990 Wijziging van enkele belastingwetten (reparatie in verband met arresten van de Hoge Raad inzake pensioen- en lijfrenteaanspraken) Nr. 9

Nadere informatie

Invorderingswet. Revisierente. Aansprakelijkheid verzekeraars

Invorderingswet. Revisierente. Aansprakelijkheid verzekeraars Invorderingswet. Revisierente. Aansprakelijkheid verzekeraars Besluit 31-03-2006 nr CPP06-507 Invorderingswet 1990. Aansprakelijkheid verzekeraars in verband met een inkomensvoorziening, een arbeids- of

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 990 Wijziging van enkele belastingwetten (reparatie in verband met arresten van de Hoge Raad inzake pensioen- en lijfrenteaanspraken) Nr. 4

Nadere informatie

Checklist - Grensoverschrijdende arbeid

Checklist - Grensoverschrijdende arbeid Checklist - Grensoverschrijdende arbeid Grensoverschrijdende arbeid neemt steeds meer toe en heeft allerlei gevolgen voor de werknemer, zijn de gezinsleden en zijn werkgever(s). Bij het bepalen van de

Nadere informatie

2014Z21984. Antwoord 1

2014Z21984. Antwoord 1 2014Z21984 Vragen van het lid Omtzigt (CDA) aan de staatssecretarissen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Financiën over de pensioenmaximering op 100.000 en de verlaging van de opbouw, die bij

Nadere informatie

Artikelen De pilotenregeling en pensioen: opletten geblazen

Artikelen De pilotenregeling en pensioen: opletten geblazen Mr. drs. C. Dekkers MFP FFP CFP 1 Sommige piloten die voor een Nederlandse luchtvaartmaatschappij werken wonen in het buitenland. Met een aantal landen is in het belastingverdrag overeengekomen dat het

Nadere informatie

Beantwoording Kamervragen over de pensioenmaximering op 100.000 en de verlaging van de opbouw

Beantwoording Kamervragen over de pensioenmaximering op 100.000 en de verlaging van de opbouw Beantwoording Kamervragen over de pensioenmaximering op 100.000 en de verlaging van de opbouw Het Tweede Kamerlid Omtzigt (CDA) heeft aan de staatssecretarissen Wiebes (Financiën) en Klijnsma (SZW) een

Nadere informatie

Regeling met België inzake ontslaguitkeringen

Regeling met België inzake ontslaguitkeringen Regeling met België inzake ontslaguitkeringen Besluit 22-06-2006 nr CPP2006-1404 Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling. Sector Ontwerp. Aspectgebied Internationaal belastingrecht

Nadere informatie

Pensioenperikelen in het nieuwe belastingverdrag Nederland- Duitsland

Pensioenperikelen in het nieuwe belastingverdrag Nederland- Duitsland Pensioenperikelen in het nieuwe belastingverdrag Nederland- Duitsland Op 12 april 2012 is in Berlijn een nieuw belastingverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot stand

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 272 Wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 (aanpassing regime ter zake van de afkoop van verplichtingen tot alimentatie of tot verrekening

Nadere informatie

Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011

Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011 Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011 Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011 Inhoud Voorwoord 9 Lijst van afkortingen 11 1 Het verdragsbeleid op hoofdlijnen 13 1.1 Inleiding 13 1.2 Kerninzet 14 1.2.1 Hoofddoelen

Nadere informatie

138 De Pensioenwereld in 2014

138 De Pensioenwereld in 2014 17 138 De Pensioenwereld in 2014 Beleggingen 139 EU-claims: geen grijs gedraaide plaat Auteurs: Susan Groot Koerkamp en Erwin Nijkeuter In de meeste Europese landen worden of werden buitenlandse pensioenfondsen

Nadere informatie

AEGON Lijfrenterekening. Voorwaarden

AEGON Lijfrenterekening. Voorwaarden AEGON Lijfrenterekening Voorwaarden Voorwaarden AEGON Lijfrenterekening De AEGON Lijfrenterekening is een beleggingsrekening en een spaarrekening. Artikel 1 Definities Als in de Voorwaarden AEGON Lijfrenterekening

Nadere informatie

HET GERECHTSHOF TE 's-hertogenbosch

HET GERECHTSHOF TE 's-hertogenbosch BELASTINGKAMER Nr. 03/02515 HET GERECHTSHOF TE 's-hertogenbosch U I T S P R A A K Uitspraak van het Gerechtshof te s-hertogenbosch, vierde meervoudige Belastingkamer, op het beroep van X te Z (België)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 262 Wijziging van de Invorderingswet 1990 (Wet uitstel van betaling exitheffingen) Nr. 3 Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van

Nadere informatie

Kort Nieuws. Met name uit Nederland. Grensoverschrijdende inbreng in een BV: Eeuwigdurend geconserveerd bedrag mag Hoge Raad, 13 december 2013

Kort Nieuws. Met name uit Nederland. Grensoverschrijdende inbreng in een BV: Eeuwigdurend geconserveerd bedrag mag Hoge Raad, 13 december 2013 Kort Nieuws Met name uit Nederland Grensoverschrijdende inbreng in een BV: Eeuwigdurend geconserveerd bedrag mag Hoge Raad, 13 december 2013 De Nederlandse belastingwetgeving geeft de mogelijkheid om een

Nadere informatie

Aftrek vrijwillige pensioenpremie zelfstandige ondernemer

Aftrek vrijwillige pensioenpremie zelfstandige ondernemer Aftrek vrijwillige pensioenpremie zelfstandige ondernemer Inleiding Dit memo bevat de argumenten voor de fiscale aftrek van de premie betreffende het vrijwillige gedeelte van een beroepspensioenregeling

Nadere informatie

Intermediairdagen Belastingdienst Vereenvoudigingen voor Lijfrenten en Arbeidsongeschiktheidspolissen

Intermediairdagen Belastingdienst Vereenvoudigingen voor Lijfrenten en Arbeidsongeschiktheidspolissen Intermediairdagen Belastingdienst Vereenvoudigingen voor Lijfrenten en Arbeidsongeschiktheidspolissen november / december 2010 Vereenvoudiging voor lijfrenten Uitbreiding inhouding loonbelasting en de

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Tax Alert Maart 2013. In deze editie:

Tax Alert Maart 2013. In deze editie: Tax Alert Maart 2013 RSM Nederland Lucas Janssen Kantoor Maastricht +31 (0)43 363 90 50 ljanssen@rsm-wmv.nl Koen Dekker Kantoor Eindhoven +31 (0)40 295 00 15 kdekker@rsm-wmv.nl RSM België Gert van den

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 990 Wijziging van enkele belastingwetten (reparatie in verband met arresten van de Hoge Raad inzake pensioen- en lijfrenteaanspraken) Nr. 6

Nadere informatie

Gelet op artikel 24, tweede lid, van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

Gelet op artikel 24, tweede lid, van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba; Beschikking van de Staatssecretaris van Financiën van 23 december 2010, AFP 2010/670 M, tot plaatsing in de Staatscourant nr. 21108 van de teksten van enige regelingen, zoals gewijzigd bij de Aanpassingsregeling

Nadere informatie

Vrijwillige premie beroepspensioenregeling werknemer

Vrijwillige premie beroepspensioenregeling werknemer Vrijwillige premie beroepspensioenregeling werknemer Inleiding Dit memo bevat de argumenten voor de fiscale aftrek van de premie betreffende het vrijwillige gedeelte van een beroepspensioenregeling bij

Nadere informatie

Uitzending van personeel

Uitzending van personeel Uitzending van personeel Fiscale en socialeverzekeringsaspecten Tweede druk mr. R.J. van Steijn drs. J.J.N. Mak Sdu Fiscale & Finantiële Uitgevers Amersfoort Irihoud Voorwoord / 5 1 Inleiding /13 1.1 Algemeen/13

Nadere informatie

iiaj JIJ JIJ de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Commissie Wetsvoorstellen

iiaj JIJ JIJ de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Commissie Wetsvoorstellen iiaj JIJ JIJ de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Commissie Wetsvoorstellen Aan de Vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer der Staten-Generaal mr. R.F. Berck Postbus 2001 8 2500 EA DEN

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief treft u informatie aan over:

In deze nieuwsbrief treft u informatie aan over: De nieuwsbrief, Boletín de España, is een uitgave van DoorakkersFEM Fiscaal - & Pensioen Juridisch Advies Spanje Nederland. De nadruk van deze nieuwsbrief ligt op fiscale - en pensioen aspecten. Bovendien

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 27 789 Modernisering Successiewetgeving Nr. 19 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

de inspecteur van de Belastingdienst[te P], verweerder.

de inspecteur van de Belastingdienst[te P], verweerder. Uitspraak RECHTBANK DEN HAAG Team belastingrecht zaaknummer: SGR 13/6388 proces-verbaal van de mondelinge uitspraak van de enkelvoudige kamer van 7 november 2013 in de zaak tussen [X], wonende te [Z],

Nadere informatie

Fiscale aspecten van pensioen

Fiscale aspecten van pensioen Fiscale aspecten van pensioen Mr. S.P.N. Brouwer FFP Mw. mr. V.M. Hek-Weghorst FB P.P.M. Lavrijssen FB Mw. mr. J. Polman-Jager Eindredactie: Prof.mr. H.M. Rappelle Vijfde drvk Sdu Fiscale & Financièîe

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Nr. 36798. Loonheffingen. Inkomstenbelasting. Internationale aspecten van pensioenen en stamrechten. 1. Algemene inleiding

STAATSCOURANT. Nr. 36798. Loonheffingen. Inkomstenbelasting. Internationale aspecten van pensioenen en stamrechten. 1. Algemene inleiding STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36798 27 oktober 2015 Loonheffingen. Inkomstenbelasting. Internationale aspecten van pensioenen en stamrechten 9 oktober

Nadere informatie

Rapport. Datum: 3 mei 2007 Rapportnummer: 2007/084

Rapport. Datum: 3 mei 2007 Rapportnummer: 2007/084 Rapport Datum: 3 mei 2007 Rapportnummer: 2007/084 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Belastingdienst niet de hem bekende inkomensgegevens over het jaar 2005 heeft gebruikt als basis voor het bepalen

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2012 2013 33 262 Wijziging van de Invorderingswet 1990 (Wet uitstel van betaling exitheffingen) C MEMORIE VAN ANTWOORD Ontvangen 7 maart 2013 Het kabinet

Nadere informatie

VOORWAARDEN SYNVEST LIJFRENTEBELEGGINGSRECHT

VOORWAARDEN SYNVEST LIJFRENTEBELEGGINGSRECHT Blad 1 van 5 Inhoudsopgave Artikel 1. Uitleg en definities... 1 2. Toepasselijkheid... 2 3. Inleg algemeen... 2 4. Inleg uitgesteld lijfrentebeleggingsrecht. 2 5. Inleg direct ingaand lijfrentebeleggingsrecht...

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3 VOORWERP VAN DE BELASTING (HOOFDSTUK II VAN DE WET)

HOOFDSTUK 3 VOORWERP VAN DE BELASTING (HOOFDSTUK II VAN DE WET) Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 De Minister van Financiën, Handelende wat betreft de artikelen 8, 8a, 11, tweede lid, 12, 13 en 31 van de Wet op de loonbelasting 1964, in overeenstemming met de

Nadere informatie

Wijziging van enkele fiscale uitvoeringsregelingen

Wijziging van enkele fiscale uitvoeringsregelingen Wijziging van enkele fiscale uitvoeringsregelingen 1 Wijziging van enkele fiscale uitvoeringsregelingen Directoraat-generaal voor Fiscale Zaken; directie Directe Belastingen Besluit van 17 februari 2009,

Nadere informatie

Afkoopsom pre-brede Herwaarderingslijfrente vormt periodieke uitkering voor grondslag (bijdragen-inkomen) Zvw

Afkoopsom pre-brede Herwaarderingslijfrente vormt periodieke uitkering voor grondslag (bijdragen-inkomen) Zvw Afkoopsom pre-brede Herwaarderingslijfrente vormt periodieke uitkering voor grondslag (bijdragen-inkomen) Zvw ECLI:NL:GHAMS:2014:5141 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 06-11-2014 Datum publicatie

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 17/02/2014

Datum van inontvangstneming : 17/02/2014 Datum van inontvangstneming : 17/02/2014 C-9/-14-1 Luxembcurg l i!frp Hoge Raad der Nederlanden Entree 1 3 JAN. 201~ --------- Derde Kamer Nr. 12/02305 13 december 2013 Arrest Ingeschreven in het register

Nadere informatie

Alsnog aftrek voor eerder niet afgetrokken lijfrentepremies? Een. onderzoek naar het niet-toepassen van de hardheidsclausule (artikel 63

Alsnog aftrek voor eerder niet afgetrokken lijfrentepremies? Een. onderzoek naar het niet-toepassen van de hardheidsclausule (artikel 63 Rapport Alsnog aftrek voor eerder niet afgetrokken lijfrentepremies? Een onderzoek naar het niet-toepassen van de hardheidsclausule (artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen). Oordeel De

Nadere informatie

Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting

Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting 1. Inleiding In Nederland wonen veel pensioengenieters die een deel van hun ouderdomspensioen ontvangen uit het buitenland. Genieters van

Nadere informatie

Voorwaarden PensioenBelegging

Voorwaarden PensioenBelegging 1 Algemeen en definities 1.1 De Voorwaarden PensioenBelegging zijn een aanvulling op de Voorwaarden. De Voorwaarden PensioenBelegging zijn uitsluitend van toepassing op de Participaties PensioenBelegging

Nadere informatie

Regeling. pagina 1 van 8

Regeling. pagina 1 van 8 Regeling voor een doelmatige belastingheffing over inkomsten uit sparen en beleggen, welke verworven zijn door participanten in een fiscaal transparante GmbH & Co. KG. Heerlen, pagina 1 van 8 1.

Nadere informatie

Het voorstel van rijkswet wordt als volgt gewijzigd: a. In onderdeel b, aanhef, wordt de komma aan het slot vervangen door een dubbele punt.

Het voorstel van rijkswet wordt als volgt gewijzigd: a. In onderdeel b, aanhef, wordt de komma aan het slot vervangen door een dubbele punt. 33 955 Regeling voor Nederland en Curaçao tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en een woonplaatsfictie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 262 Wijziging van de Invorderingswet 1990 (Wet uitstel van betaling exitheffingen) Nr. 5 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 19 oktober

Nadere informatie

Fiscale wetsvoorstellen. Voor 2014 en volgende jaren

Fiscale wetsvoorstellen. Voor 2014 en volgende jaren Fiscale wetsvoorstellen Voor 2014 en volgende jaren Wetsvoorstellen In deze presentatie Belastingplan 2014 Overige fiscale maatregelen 2014 Wet wijziging percentages belasting- en invorderingsrente Wet

Nadere informatie

Afkoopsom lijfrente belast in het jaar waarin de afkoopsom vorderbaar en inbaar is

Afkoopsom lijfrente belast in het jaar waarin de afkoopsom vorderbaar en inbaar is Afkoopsom lijfrente belast in het jaar waarin de afkoopsom vorderbaar en inbaar is ECLI:NL:GHARL:2015:4336 Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak 16-06-2015 Datum publicatie 19-06-2015

Nadere informatie

2012D05497 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2012D05497 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2012D05497 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Financiën hebben enkele fracties de behoefte om over de brief van de staatssecretaris van Financiën, van 21 december

Nadere informatie

JJJ. de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs

JJJ. de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs JJJ JJJ de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Aan de Vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer der Staten-Generaal mr. R.F. Berck Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Amsterdam, 7 oktober 2008

Nadere informatie

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op:

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op: Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 juni 2002 (26.06) (OR. fr) PUBLIC 9893/02 Interinstitutioneel dossier: 2001/0111 (COD) LIMITE 211 MI 108 JAI 133 SOC 309 CODEC 752 BIJDRAGE VAN DE IDISCHE

Nadere informatie

Enkele fiscale wijzigingen per 1 januari 2013 nader belicht

Enkele fiscale wijzigingen per 1 januari 2013 nader belicht 22 november 2012 DGA Nieuwsbrief Enkele fiscale wijzigingen per 1 januari 2013 nader belicht In dit memo worden enkele wijzigingen in de fiscale wetgeving per 1 januari 2013 besproken die mogelijk ook

Nadere informatie

Woonmobiliteit over de grens: minder krimp door grensregels. Heerlen, 28 mei 2015. Peter Reinders

Woonmobiliteit over de grens: minder krimp door grensregels. Heerlen, 28 mei 2015. Peter Reinders Woonmobiliteit over de grens: minder krimp door grensregels Heerlen, 28 mei 2015 Peter Reinders Waarom een grensinfopunt? Het is voor onze regio van groot belang dat grensoverschrijdende mobiliteit en

Nadere informatie

ALIMENTATIEVERPLICHTING AFTREKBAAR ALS BOX-3 SCHULD

ALIMENTATIEVERPLICHTING AFTREKBAAR ALS BOX-3 SCHULD ALIMENTATIEVERPLICHTING AFTREKBAAR ALS BOX-3 SCHULD Een man betaalde in 2006 19.442 alimentatie aan zijn ex-vrouw. Het bedrag werd als persoongebonden aftrek in mindering gebracht op het box-1 inkomen.

Nadere informatie

Rapport. Datum: 19 september 2000 Rapportnummer: 2000/318

Rapport. Datum: 19 september 2000 Rapportnummer: 2000/318 Rapport Datum: 19 september 2000 Rapportnummer: 2000/318 2 Klacht Op 22 maart 2000 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer B. te Schiermonnikoog, ingediend door Feenstra accountants

Nadere informatie

Kapitaalverzekering vormt geen KEW ook niet nu polis was verpand aan geldverstrekker en uitkering is benut voor aflossing hypotheek

Kapitaalverzekering vormt geen KEW ook niet nu polis was verpand aan geldverstrekker en uitkering is benut voor aflossing hypotheek Kapitaalverzekering vormt geen KEW ook niet nu polis was verpand aan geldverstrekker en uitkering is benut voor aflossing hypotheek ECLI:NL:RBZWB:2015:3188 Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum

Nadere informatie

32 129 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010) Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

32 129 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010) Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 32 129 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010) NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 Artikel I wordt als volgt gewijzigd:

Nadere informatie

A. Het in het belastbaar inkomen 1998 begrijpen van het voordeel uit het tegen inkoopsprijs aankopen vaneen auto, groot fl 15.000.

A. Het in het belastbaar inkomen 1998 begrijpen van het voordeel uit het tegen inkoopsprijs aankopen vaneen auto, groot fl 15.000. C/& Z^o^jr Edelhoogachtbaar College, y> "2_ Op 17 februari j.l. is door mij namens C igllllllpljp te IHllIll^, hierna belanghebbende, beroep in cassatie aangetekend tegen de uitspraak van het Gerechtshof

Nadere informatie

Notitie inzake: NETTO PENSIOEN IN DE TWEEDE PIJLER EXPERTISECENTRUM PENSIOENRECHT

Notitie inzake: NETTO PENSIOEN IN DE TWEEDE PIJLER EXPERTISECENTRUM PENSIOENRECHT EXPERTISECENTRUM PENSIOENRECHT Notitie inzake: NETTO PENSIOEN IN DE TWEEDE PIJLER Prof. mr. Herman Kappelle Prof. dr. Erik Lutjens Mr. Ivor Witte - hoogleraar Fiscaal Pensioenrecht - hoogleraar Pensioenrecht

Nadere informatie

AANPAK 100K+ COMPENSATIE PENSIOEN

AANPAK 100K+ COMPENSATIE PENSIOEN AANPAK 100K+ COMPENSATIE PENSIOEN De aftopping van het pensioengevend inkomen heeft naar verwachting voor ongeveer 125.000 werknemers in Nederland gevolgen. Dit is weliswaar een relatief kleine groep,

Nadere informatie

Stamrecht: veel gestelde vragen. De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Stamrecht: veel gestelde vragen. De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van Financiën het volgende besloten. Stamrecht Stamrecht: veel gestelde vragen De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van Financiën het volgende besloten. De toepassing van stamrechtvrijstelling, zoals opgenomen

Nadere informatie

Nieuwsflits Belastingregeling Nederland - Curaçao

Nieuwsflits Belastingregeling Nederland - Curaçao www.pwc.com/dutch-caribbean juni 2014 Nieuwsflits Belastingregeling Nederland - Curaçao Samenvatting van belangrijkste wijzigingen Dividendbelasting Het huidige Nederlandse tarief van 8,3% zal worden verlaagd

Nadere informatie

het BEW dus een bepaalde duur 'vast' staan. Deze voorwaarde wordt een 'tijdklem' genoemd. Vraag van de maand

het BEW dus een bepaalde duur 'vast' staan. Deze voorwaarde wordt een 'tijdklem' genoemd. Vraag van de maand Nieuwsbrief Fiscaal Juridisch Adviesbureau Maandelijks informatiebulletin voor verzekeringsadviseurs Nummer 115 Januari 2013 Inhoud FJA signaleert Vervallen tijdklemmen voor KEW, SEW en BEW in specifieke

Nadere informatie

Vrije vestiging voor pensioengerechtigden met pensioen bij Nederlandse verzekeraar?

Vrije vestiging voor pensioengerechtigden met pensioen bij Nederlandse verzekeraar? Vrije vestiging voor pensioengerechtigden met pensioen bij Nederlandse verzekeraar? prof. mr. H.M. Kappelle 1 1. Inleiding Pensioenen en lijfrenten kunnen verzekeringstechnisch op diverse manieren worden

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 164 Besluit van 8 april 2003, houdende wijziging van het koninklijk besluit van 9 augustus 1948 tot uitvoering van artikel 12 van de Wet buitengewoon

Nadere informatie

Handleiding. Modelvragenlijsten. Internationale uitgaande waardeoverdracht. Juli 2012. Een gezamenlijk initiatief van:

Handleiding. Modelvragenlijsten. Internationale uitgaande waardeoverdracht. Juli 2012. Een gezamenlijk initiatief van: Handleiding Modelvragenlijsten Internationale uitgaande waardeoverdracht Juli 2012 Een gezamenlijk initiatief van: Pensioenfederatie Verbond van Verzekeraars Handleiding Modelvragenlijsten Internationale

Nadere informatie

Onzuiver pensioen: geheel of gedeeltelijk belast?

Onzuiver pensioen: geheel of gedeeltelijk belast? Onzuiver pensioen: geheel of gedeeltelijk belast? De grootste fiscale dreiging bij pensioenaanspraken is de kwalificatie onzuiver. In dat geval worden de tot dan toe opgebouwde pensioenaanspraken ineens

Nadere informatie

Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507

Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507 Algemene wet inzake rijksbelastingen. Besluit heffingsrente Directoraat-generaal Belastingdienst, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507

Nadere informatie

Veel vragen EK over pensioen in belastingverdrag met Duitsland beantwoord

Veel vragen EK over pensioen in belastingverdrag met Duitsland beantwoord Kenmerk Titel Min. v. Fin. 6 februari 2015 IZV/2015/79U Veel vragen EK over pensioen in belastingverdrag met Duitsland beantwoord Samenvatting Staatssecretaris Wiebes is mede namens de minister van Buitenlandse

Nadere informatie

AdviesbureauJournaal. ASR Adviesbureau Fiscale en Juridische Zaken. februari 2010

AdviesbureauJournaal. ASR Adviesbureau Fiscale en Juridische Zaken. februari 2010 AdviesbureauJournaal ASR Adviesbureau Fiscale en Juridische Zaken februari 2010 Voorwoord In deze economisch moeilijke tijd krijgen veel ontslagen werknemers een gouden handdruk. Met ingang van dit jaar

Nadere informatie

Vragen en antwoorden op het gebied van stamrechten

Vragen en antwoorden op het gebied van stamrechten Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, domein belastingen op arbeid en vermogen Besluit van 27 november 2002, nr. CPP2002/896M De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de

Nadere informatie

JURISPRUDENTIE VAN HET HVJEG 1987 BLADZIJDEN 3611

JURISPRUDENTIE VAN HET HVJEG 1987 BLADZIJDEN 3611 JURISPRUDENTIE VAN HET HVJEG 1987 BLADZIJDEN 3611 ARREST VAN HET HOF (DERDE KAMER) VAN 24 SEPTEMBER 1987. BESTUUR VAN DE SOCIALE VERZEKERINGSBANK TEGEN J. A. DE RIJKE. VERZOEK OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING,

Nadere informatie

Naar aanleiding van uw brief van 21 januari 2013 heb ik de eer het volgende op te merken.

Naar aanleiding van uw brief van 21 januari 2013 heb ik de eer het volgende op te merken. Den Haag, 2 6 F E B 2013 Kenmerk: DGB 2013-384 Motivering van het beroepschrift in cassatie (rolnummer 13/00280) tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 4 december 2012, nr. 11/00501, X inzake

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014-2015 33 615 Goedkeuring van het op 12 april 2012 te Berlijn tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland

Nadere informatie

Masterclass 5 Administratie & verzekeringen: een goede basis voor ondernemen in Duitsland

Masterclass 5 Administratie & verzekeringen: een goede basis voor ondernemen in Duitsland Welkom! Masterclass 5 Administratie & verzekeringen: een goede basis voor ondernemen in Duitsland Uw gastheren: Peter Veldhuis en Cees van t Veer Oostwerk Henk-Jan Morsink Gothaer versicherungen Oostwerk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 755 Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en van de Invorderingswet 1990 in verband met de wijziging van de percentages belasting-

Nadere informatie

In hoeverre is de Nederlandse belastingheffing over de in Nederland in eigen beheer 30

In hoeverre is de Nederlandse belastingheffing over de in Nederland in eigen beheer 30 HOOFDSTUK 1 Inleiding Al in 1845 werd in Nederland het eerste pensioenfonds opgericht. 1 In de tweede helft van de twintigste eeuw is de ontwikkeling van de pensioenregelingen voor werknemers 5 toegenomen.

Nadere informatie

1 Rechtbank Breda, 13 juli 2012

1 Rechtbank Breda, 13 juli 2012 BEDRIJFSOPVOLGINGSFACILITEIT SUCCESSIEWET OOK VOOR PRIVÉVERMOGEN? Op 13 juli 2012 heeft rechtbank Breda uitspraak gedaan in een zaak over de bedrijfsopvolgingsfaciliteit uit de Successiewet 1956 (LJN:

Nadere informatie

Nu premies AOV zijn afgetrokken vormen uitkeringen belastbare periodieke uitkeringen uit inkomensvoorziening (art. 3.100, lid 1, ond.

Nu premies AOV zijn afgetrokken vormen uitkeringen belastbare periodieke uitkeringen uit inkomensvoorziening (art. 3.100, lid 1, ond. Nu premies AOV zijn afgetrokken vormen uitkeringen belastbare periodieke uitkeringen uit inkomensvoorziening (art. 3.100, lid 1, ond. b) LJN: BX8102, Gerechtshof 's-gravenhage, BK-10/00754 en 10/00233

Nadere informatie

In cassatie op : ECLI:NL:GHAMS:2013:BZ3234, (Gedeeltelijke) vernietiging en zelf afgedaan

In cassatie op : ECLI:NL:GHAMS:2013:BZ3234, (Gedeeltelijke) vernietiging en zelf afgedaan Stamrechtovereenkomst tussen oprichter en BV i.o. is mogelijk, mits binnen redelijke termijn BV tot stand komt en overeenkomst bekrachtigd. Gehele aanspraak belast omdat stamrechtovereenkomst gedeeltelijk

Nadere informatie

Nieuw belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland van toepassing vanaf 1 januari 2016

Nieuw belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland van toepassing vanaf 1 januari 2016 Nieuw belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland van toepassing vanaf 1 januari 2016 Op 12 april 2012 is een nieuw belastingverdrag ondertekend tussen Nederland en Duitsland (hierna: nieuw verdrag).

Nadere informatie

Edelachtbaar college,

Edelachtbaar college, Edelachtbaar college, X% Namens cliënten, a «a ^ ^ ^ ^ ^ M l e n tel^^^^ tekenen wij beroep in cassatie aan tegen de uitspraak van Gerechtshof Amsterdam van 22 september 2011 op het beroepschrift van 10

Nadere informatie

Rechtspraak.nl - Print uitspraak

Rechtspraak.nl - Print uitspraak pagina 1 van 7 ECLI:NL:GHARL:2013:6083 Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak 06-08-2013 Datum publicatie 23-08-2013 Zaaknummer 13/00207 Formele relaties Eerste aanleg: ECLI:NL:RBARN:2012:2728,

Nadere informatie

l.l. Hei beroep in cassatie richl zicht tegen de uitspraak van hei Gerechtshof Amsterdam van I -juli 2(Wa(veFzondefl-op-l-julr20J0)7

l.l. Hei beroep in cassatie richl zicht tegen de uitspraak van hei Gerechtshof Amsterdam van I -juli 2(Wa(veFzondefl-op-l-julr20J0)7 lo/ozssl CdS I. Gevoerde procedure en uitspraak waarvan cassatie l.l. Hei beroep in cassatie richl zicht tegen de uitspraak van hei Gerechtshof Amsterdam van I -juli 2(Wa(veFzondefl-op-l-julr20J0)7 1.2.

Nadere informatie

Invoering van pensioen- en lijfrente-excedentregelingen (Wet pensioenaanvullingsregelingen) VOORSTEL VAN WET

Invoering van pensioen- en lijfrente-excedentregelingen (Wet pensioenaanvullingsregelingen) VOORSTEL VAN WET Invoering van pensioen- en lijfrente-excedentregelingen (Wet pensioenaanvullingsregelingen) VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen

Nadere informatie

Loonheffingen. Inkomstenbelasting. Heffingsaspecten stagiairs 1. Besluit van 15 december 2006, nr. CPP2006/1461M, Stcrt. nr. 249

Loonheffingen. Inkomstenbelasting. Heffingsaspecten stagiairs 1. Besluit van 15 december 2006, nr. CPP2006/1461M, Stcrt. nr. 249 Loonheffingen. Inkomstenbelasting. Heffingsaspecten stagiairs 1 Loonheffingen. Inkomstenbelasting. Heffingsaspecten stagiairs Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 28/05/2015

Datum van inontvangstneming : 28/05/2015 Datum van inontvangstneming : 28/05/2015 Vertaling C-176/15-1 Zaak C-176/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 20 april 2015 Verwijzende rechter: Tribunal de première instance

Nadere informatie

Genieten van het juiste fiscale genietingstijdstip

Genieten van het juiste fiscale genietingstijdstip Genieten van het juiste fiscale genietingstijdstip 30-11-2015 Door Hans van den Berg[naam] werkzaam bij Fiscale Zaken Vivat Verzekeringen Waarom is het genietingstijdstip van belang? Met enige regelmaat

Nadere informatie

31 januari 2013. beter alternatief? Prof. mr. F.P.G. Pötgens (VU en De Brauw

31 januari 2013. beter alternatief? Prof. mr. F.P.G. Pötgens (VU en De Brauw Grensoverschrijdende herstructureringen 31 januari 2013 Wet uitstel van betaling exitheffingen; naar een beter alternatief? Prof. mr. F.P.G. Pötgens (VU en De Brauw Blackstone Westbroek) ACHTERGRONDEN

Nadere informatie

FlexGarant Assuradeuren Gevolmachtigd Agent Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM

FlexGarant Assuradeuren Gevolmachtigd Agent Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM FlexGarant Assuradeuren Gevolmachtigd Agent Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM De heer. Rotterdam Onderwerp : : polisnummer.. Geachte verzekeringnemer, Met betrekking tot de bovengenoemde lijfrenteverzekering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 713 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 in verband met de invoering van een compartimenteringsreserve (Wet compartimenteringsreserve)

Nadere informatie

De hoogtepunten in het. Belastingplan 2016. 7 oktober 2015. Frank Kerkhof Directielid en fiscalist bij Alfa Accountants en Adviseurs Bennekom

De hoogtepunten in het. Belastingplan 2016. 7 oktober 2015. Frank Kerkhof Directielid en fiscalist bij Alfa Accountants en Adviseurs Bennekom De hoogtepunten in het Belastingplan 2016 7 oktober 2015 Frank Kerkhof Directielid en fiscalist bij Alfa Accountants en Adviseurs Bennekom Wat is het Belastingplan 2016 niet? Het is niet de ingrijpende

Nadere informatie

Accountant moet op zijn tellen passen bij begeleiding inkeer van zijn cliënt

Accountant moet op zijn tellen passen bij begeleiding inkeer van zijn cliënt Accountant moet op zijn tellen passen bij begeleiding inkeer van zijn cliënt Het bankgeheim staat onder druk. Diverse staten, waaronder Zwitserland en Liechtenstein, verklaarden zich recent bereid om internationale

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 24 610 Goedkeuring van het op 18 juli 1995 te s-gravenhage tot stand gekomen Protocol tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der

Nadere informatie

Oplossingsrichtingen Pensioen in eigen beheer

Oplossingsrichtingen Pensioen in eigen beheer Oplossingsrichtingen Pensioen in eigen beheer Op 01 juli 2015 heeft de Staatssecretaris van Financiën, Eric Wiebes, de Tweede Kamer geïnformeerd over de mogelijke oplossingsrichtingen pensioen in eigen

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de Gecombineerde Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de"vergadering") van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. (de "Vennootschap")

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN Februari 2011 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Inleidende bepalingen 1.

Nadere informatie

Geen plaats voor vergrijpboete bij niet verantwoorde afkoopsom lijfrentepolis

Geen plaats voor vergrijpboete bij niet verantwoorde afkoopsom lijfrentepolis Geen plaats voor vergrijpboete bij niet verantwoorde afkoopsom lijfrentepolis ECLI:NL:GHARL:2014:2897 Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak 08-04-2014 Datum publicatie 18-04-2014 Zaaknummer

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 26/07/2012

Datum van inontvangstneming : 26/07/2012 Datum van inontvangstneming : 26/07/2012 Vertaling C-303/12-1 Zaak C-303/12 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 21 juni 2012 Verwijzende rechter: Rechtbank van eerste aanleg te

Nadere informatie

De werkkostenregeling internationaal belicht.

De werkkostenregeling internationaal belicht. De werkkostenregeling internationaal belicht. Over de werkkostenregeling (hierna: WKR) is al veel geschreven en gesproken. De internationale aspecten van de werkkostenregeling zijn echter onderbelicht

Nadere informatie

De 30-dagenregeling: Revisited

De 30-dagenregeling: Revisited De 30-dagenregeling: Revisited Anna Gunn Inhoud 1. Achtergrond 2. De 30-dagenregeling (oud) 3. De 30-dagenregeling (nieuw) 4. Bevindingen 1. ACHTERGROND 1 De Nederlandse maritieme zones Maritieme zones:

Nadere informatie