Arresten Hoge Raad 19 juni 2009 (zaaknummer en )

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Arresten Hoge Raad 19 juni 2009 (zaaknummer 44.050 en 44.051)"

Transcriptie

1 Arresten Hoge Raad 19 juni 2009 (zaaknummer en ) Inleiding Sinds 1948 heeft Nederland met een groot aantal landen belastingverdragen gesloten: in deze verdragen is geregeld welke verdragspartner in welke situaties over welke inkomsten de heffingsbevoegdheid heeft. Of de verdragspartner in de praktijk gebruik maakt van zijn heffingsbevoegdheid is weer een andere vraag. Zonder het bestaan van bilaterale belastingverdragen zou bijvoorbeeld een pensioenuitkering namelijk vrijwel zeker altijd dubbel belast worden. Dit komt door het feit dat het woonland normaliter op grond van het woonlandbeginsel belasting heft over álle inkomsten die zijn inwoners, waar ter wereld dan ook, hebben verdiend: het zogenoemde wereldinkomen. Op grond van het bronlandbeginsel kan het land waar het pensioen is opgebouwd (en fiscaal gefaciliteerd), de zogenoemde bronstaat, ook wel situs-staat genoemd, echter eveneens belasting heffen. Het naast elkaar bestaan van woonland- en bronlandbeginsel leidt dus onvermijdelijk tot dubbele belastingheffing als een bilateraal belastingverdrag ontbreekt. Het Nederlands verdragsbeleid is de afgelopen decennia een aantal malen gemoderniseerd. Het gemoderniseerde verdragsbeleid komt erop neer dat Nederland meer waarborgen wil krijgen om in geval van oneigenlijk gebruik door een belastingplichtige van (particuliere) pensioenen, lijfrenten en sociale zekerheidsuitkeringen (bestaande uit sociale voorzieningen als de Bijstandswet en de sociale verzekeringen bestaande uit de volks- en werknemers verzekeringen) alsnog een fiscale claim te effectueren. Dit komt er kort gezegd op neer dat Nederland bij de modernisering van de bestaande belastingverdragen streeft naar het vervangen van het, op grond van het OESO-modelverdrag gebruikelijke, woonlandbeginsel door het geclausuleerde bronlandbeginsel. Dit betekent dat de bronstaat belasting mag heffen bij niet-reguliere afwikkeling (zoals afkoop) en in situaties waarin de woonstaat de uitkeringen niet adequaat belast. Voorbeelden daarvan zijn de verdragen met Portugal (1999), België (2001), Koeweit (2001), Georgië (2002), Polen (2002), Albanië (2004), Oeganda (2004), Slovenië (2004), Ghana (2008) en het Verenigd Koninkrijk (2008). Andere, recente verdragen bevatten een algemene (niet-geclausuleerde) bronlandheffing ter zake van pensioen- en lijfrente-inkomsten. Voorbeelden daarvan zijn: Armenië (2001), Indonesië (2002), Mongolië (2002, Zuid-Afrika (2005), Jordanië (2006), Barbados (2006), Verenigde Arabische Emiraten (2007), Bahrein (2008) en Qatar (2008). In het verdrag met Oezbekistan (2001) zijn pensioenen ontvangen door een inwoner van Oezbekistan voor een in Nederland uitgeoefende dienstbetrekking alsmede lijfrenten in Nederland belastbaar zolang Oezbekistan deze pensioenen of lijfrenten niet (adequaat) kan belasten. Voor het overige geldt een woonstaatheffing voor pensioenen en lijfrenten. Afkoopsommen zijn belastbaar in de bronstaat. De verdragen met Azerbeidzjan (2008) en Saudi-Arabië (2008) bevatten qua resultaat vergelijkbare regelingen. Nederland is er dus alles aan gelegen om uiteindelijk belasting te heffen over in Nederland opgebouwde en fiscaal gefaciliteerde pensioen- en lijfrenteuitkeringen. Dit om het zogenoemde claimverlies tegen te gaan.

2 Zij heeft dit tot op de dag van vandaag gedaan door aan emigranten een zogenoemde conserverende aanslag op te leggen. Sedert de invoering van Wet Inkomstenbelasting 2001 heeft deze ter discussie gedaan. De (voorlopige) climax in het juridisch steekspel werd op 19 juni 2009 bereikt. Op die dag sprak de Hoge Raad zich in niet mis te verstane bewoordingen uit over de conserverende aanslag. In tien dagen tijd kwam staatssecretaris De Jager van Financiën met reparatiewetgeving. Dit artikel gaat over de geschiedenis van de conserverende aanslag, het arrest van de Hoge Raad, de reparatiewetgeving en de gevolgen voor de dagelijkse (advies)praktijk. Conserverende aanslag De conserverende aanslag (artikel 25, lid 5, Invorderingswet 1990) is een middel om oneigenlijk gebruik van fiscale faciliteiten in het kader van emigratie te voorkomen en te waarborgen dat de met Nederlandse fiscale hulp opgebouwde pensioenaanspraken te zijner tijd op een reguliere wijze uitgevoerd worden. Zij is gebaseerd op de fictie dat het in Nederland opgebouwde pensioen direct vóór de emigratie is afgekocht. Zie art Wet IB 2001 en art. 7.2, lid 8 Wet IB De conserverende aanslag wordt ook opgelegd als na aanwijzing pensioen wordt opgebouwd bij een buitenlandse pensioenuitvoerder conform art. 19a, lid 1, onderdeel c of f Wet LB en als in Nederland opgebouwd pensioen wordt overgedragen naar een buitenlandse pensioenuitvoerder. Art. 19b Wet LB (voorheen 11c) bepaalt dat bij afkoop van de pensioenaanspraak het gehele bedrag wordt beschouwd als loon uit vroegere dienstbetrekking, behalve als de opgebouwde pensioenreserve na het aanvaarden van een dienstbetrekking in het buitenland in het kader van waardeoverdracht ingebracht wordt in de pensioenregeling van de buitenlandse werkgever. In de praktijk wordt bij emigratie de emigrant dus eerst geconfronteerd met een conserverende aanslag voor zijn opgebouwde aanspraken; vervolgens nogmaals als hij/zij gebruik maakt van de mogelijkheid om het in Nederland opgebouwde kapitaal over te dragen naar een buitenlandse uitvoerder. De eerste aanslag komt overigens niét te vervallen als de tweede wordt opgelegd! Door het heffingsmoment fictief direct vóór de emigratie te plaatsen wordt het van toepassing zijnde belastingverdrag met het land waarnaar de werknemer emigreert feitelijk omzeild. Volgens het OESO-modelverdrag is namelijk de woonstaat heffingsbevoegd over pensioenof lijfrenteuitkeringen. Nederland had, en heeft, de visie dat er omstandigheden zijn die het wenselijk maken dat de bronstaat (Nederland dus) heft. Daarover later meer. De conserverende aanslag en zekerheidsstelling De heffing van de aanslag kon worden uitgesteld indien voldoende zekerheid (middels verpanding van de aanspraken aan de fiscus of een bankgarantie) werd gesteld: de aanslag werd dan geconserveerd en verviel na 10 jaar indien in die periode geen niet-toegestane handelingen werden verricht (artikel 25, lid 5 Invorderingswet 1990). Onder niet-toegestane handelingen werd verstaan: - afkoop; - vervreemding van de aanspraak; - een zodanige wijziging van de aanspraak dat deze niet langer was aan te merken als een pensioenregeling in de zin van (indertijd) de PSW. Op grond van artikel 44b Invorderingswet is de verzekeraar aansprakelijk voor de belastingclaim, én de revisierente, als op enig moment de aanspraken niet op reguliere wijze afgewikkeld worden.

3 Als echter de buitenlandse pensioeninstelling of de buitenlandse werkgever, of de werknemer zelf hetgeen uiteraard niet voorkomt, zich garant stelt voor de fiscale claim én de revisierente kan en zal de Belastingdienst op grond van artikel 40c Uitvoeringsregeling Invorderingswet de Nederlandse pensioenuitvoerder schriftelijk mededelen dat zij niét langer aansprakelijk is. Zekerheidsstelling hoeft niet plaats te vinden als het pensioen bij de Nederlandse pensioenuitvoerder achterblijft (artikel 1 e Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990). Het arrest Hughes de Lasteyrie du Saillant De conserverende aanslag is een afzonderlijke aanslag die, als er sprake is van te conserveren inkomen, wordt opgelegd naast de gewone aanslag. Dit leidt er onder andere toe dat het te conserveren inkomen niet behoort tot het verzamelinkomen, en dus niet meetelt bij bijvoorbeeld de berekening van niet aftrekbare drempelbedragen. De fiscus motiveerde de rechtmatigheid van de conserverende aanslag met de stelling dat de afkoopsom niet wordt belast maar dat alleen het genoten belastingvoordeel wordt gevorderd, en dan nog alleen als er een niet-toegestane handeling wordt verricht. De legitimiteit van de conserverende aanslag wordt sedert de invoering ervan tot op de dag van vandaag betwist in arresten op nationaal en internationaal niveau. Als de emigratie een voldongen feit is doet zich namelijk de vraag voor wie het heffingsrecht heeft over de grensoverschrijdende pensioenuitkeringen. Het bestaan van bilaterale belastingverdragen was en is in dat geval van wezenlijk belang voor een evenwichtige belastingheffing hierover: Het eerste breekpunt in deze strijd was het arrest van het Europees Hof van Justitie (hierna: EHvJ) van 11 maart 2004, zaak C-9/02 Hughes de Lasteyrie du Saillant waarin de legitimiteit van de Nederlandse conserverende aanslag ernstig werd betwijfeld. In geding was de vraag of de Franse fiscus bij emigratie een conserverende aanslag mag opleggen over ongerealiseerde winsten op bepaalde effecten waartoe ook aandelenpakketten van een DGA behoren? Het Franse stelsel legt namelijk een conserverende aanslag op aan (natuurlijke) personen met een aanmerkelijk belang (minimaal 25%, alleen of met echtgenoot en directe erfgenamen, direct of indirect) in een in Frankrijk gevestigd lichaam: het betreft personen die in de 10- jaarsperiode vóór het moment van emigratie minimaal 6 jaar in Frankrijk gewoond hebben. De conserverende aanslag betreft 26% van het verschil tussen de oorspronkelijke verkrijgingprijs en de waarde van het aanmerkelijk belang op het moment van emigratie. Uitstel van betaling wordt verleend tot moment van daadwerkelijke vervreemding: de aanslag vervalt als vijf jaar ná emigratie het aanmerkelijk belang niet is vervreemd. Voorwaarden aan uitstel van betaling: - in Frankrijk wordt een in Frankrijk woonachtige vertegenwoordiger aangewezen; - er moet zekerheid worden gesteld; - in Frankrijk moet jaarlijks aangifte worden gedaan. Het EHvJ oordeelde dat hiermee het recht van vrijheid van vestiging (artikel 43 EG-verdrag) onnodig wordt beperkt: het EHvJ ziet de aanslag als een té zwaar middel indien emigratie plaatsvindt naar een lidstaat van de EU of de Europese Economische Ruimte (EER). Ook de Nederlandse fiscus legt een conserverende aanslag op indien sprake is van een DGA die emigreert. De hoogte van de aanslag bedraagt 25% van de meerwaarde van de aandelen ten tijde van de emigratie. Met de conserverende aanslag wordt kapitaalvlucht en belastingontduiking tegengegaan.

4 De vraag die zich na dit arrest voordeed is of er door de Nederlandse fiscale autoriteiten nog wel een conserverende aanslag opgelegd kon worden? Daaraan werd ernstig getwijfeld. Een dergelijke eis is namelijk strijdig met het gemeenschapsrecht. De voornaamste kritiek richtte zich indertijd op de zekerheid (en de daarmee gepaard gaande kosten) die de belastingplichtige moest stellen om in aanmerking te komen voor uitstel van invordering in de 10-jaars periode. Zekerheidsstelling bij emigratie vervalt. Op 13 april 2004 heeft toenmalig staatssecretaris Wijn van Financiën bekendgemaakt dat de fiscus bij emigratie (binnen de EU of de EER) niet langer een zekerheidsstelling eist: vanaf 11 maart 2004 kreeg een belastingplichtige onvoorwaardelijk en automatisch uitstel van betaling voor de conserverende aanslag. Indien de belastingplichtige echter emigreert naar een land buiten de EU of de EER blijven de huidige regels onverkort van kracht. Hierdoor wordt de (Nederlandse) emigrant verlost van administratieve, en soms kostbare verplichtingen zoals het geven van een bankgarantie, aldus het persbericht van het Ministerie. De zekerheidsstelling verdween maar de conserverende aanslag bleef bestaan: hierdoor werd o.a. voorkomen dat het in 2003 ingegane nieuwe belastingverdrag met België aangepast moest worden: in dit nieuwe verdrag was bepaald dat de Nederlandse fiscus alleen een heffingsrecht heeft indien eerst een conserverende aanslag werd opgelegd. Zekerheidstellingen die vóór 11 maart 2004 gesteld waren ter zake van een conserverende aanslag konden op verzoek van de belastingplichtige(n) komen te vervallen. Jurisprudentie conserverende aanslag Hoewel de verplichte zekerheidsstelling al verboden is op grond van het arrest Hughes de Lasteyrie du Saillant lopen er nog steeds procedures die duidelijkheid moeten verschaffen of het opleggen van een conserverende aanslag überhaupt mag en kan. Soms wordt beslist in het voordeel van de belanghebbende, in andere gevallen wordt de fiscus in het gelijk gesteld. Een greep uit de talloze voorbeelden. Het Hof te Den Bosch heeft een aantal uitspraken gedaan met betrekking tot een conserverende aanslag bij emigratie ter zake van een aanmerkelijk belang: klager was in 1998 naar België geëmigreerd en hem was een conserverende aanslag opgelegd. Hij betwiste de rechtmatigheid en werd door het Hof in het gelijk gesteld De rechtbank te Breda heeft geoordeeld dat een bij een naar Frankrijk geëmigreerde Nederlander opgelegde conserverende aanslag in strijd was met goede verdragstrouw: de aanslag leidt ertoe dat Nederland eenzijdig het heffingsrecht over pensioenuitkeringen van inwoners in Frankrijk naar zich toe kan trekken. De conserverende aanslag is vernietigd. De rechtbank te Haarlem oordeelde in een zaak waarin de belanghebbende was geëmigreerd naar de Verenigde Staten. Aan deze was een conserverende aanslag opgelegd: omdat de te conserveren pensioeninkomsten al genoten werden op een moment dat belanghebbende nog binnenlands (Nederlands) belastingplichtig was, dus vóór het moment van emigratie, vond de rechtbank dat er géén strijdigheid was met het belastingverdrag tussen Nederland en de Verenigde Staten en dat de conserverende aanslag terecht opgelegd was.. Ook door rechtbank Den Haag werd een bezwaar tegen de conserverende aanslag afgewezen. Een werknemer was in 2003 geëmigreerd naar België. Hij ontving een conserverende aanslag die volgens hem in strijd was met de toepassing van het belastingverdrag tussen Nederland en België.

5 De rechtbank verwierp het bezwaar met de volgende, met enige fantasie boeiend te noemen motivatie: - Nederland mag een dergelijke fictiebepaling opnemen in zijn eigen wetgeving; - op grond van die fictiebepaling wordt het inkomen immers geacht te zijn genoten vóór het emigratiemoment: op dat moment is de werknemer nog inwoner van Nederland en het gaat om Nederlandse inkomsten; - derhalve is het belastingverdrag niet van toepassing; - het belastingverdrag is bovendien pas ná 2001, het moment van invoering van de conserverende aanslag, tot stand gekomen en verwacht mag worden dat aan de problematiek van de conserverende aanslag rekening is gehouden bij de totstandkoming daarvan zodat niet gesteld kan worden dat Nederland met de conserverende aanslag het verdrag eenzijdig heeft aangepast.. De 19 juni Arresten Binnen de relevantie van dit artikel concentreren we ons op zaak : zaak toont dermate veel verwantschap dat het niet opportuun is om ook deze diepgaand te bespreken. De casus is als volgt. Belanghebbende bedingt in 1993 bij de inbreng van een VOF in een BV in verband met vrijval van de FOR een lijfrente bij de BV. Het betreft een lijfrente als bedoeld in artikel 45, lid 1, letter g onder 1 juncto artikel 45a, lid 4 van Wet Inkomstenbelasting De premie hiervoor wordt in 1993 als persoonlijke verplichting in aftrek gebracht. In 1996 verhuist belanghebbende naar België, in 2002 wordt de lijfrente afgekocht. De afkoopwaarde wordt op 11 december 2002 aan belanghebbende uitgekeerd. De Inspecteur corrigeert het belastbare inkomen over 2002 met negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen in verband met de afkoop van de lijfrente op grond van de artikelen en van Wet Inkomstenbelasting De correctie bedraagt de waarde van de aanspraak op de lijfrente ten tijde van de afkoop, verminderd met het rendement opgebouwd in de periode ná de emigratie De vraag was of het verdragsrechtelijk toegestaan is om een conserverende aanslag op te leggen over opgebouwde pensioen- en lijfrenteaanspraken indien sprake is van al voor de invoering van het regime van de conserverende aanslagen bestaande regelingen. Aldus staatssecretaris De Jager in zijn brief (DB09-329) van 19 juni aan de Tweede Kamer waarin hij reageert op de uitspraken van de Hoge Raad. Het antwoord op die vraag schrijft hij er gelijk bij: De Hoge Raad heeft in de procedures beslist dat het opleggen van deze aanslagen vanwege de in de procedures toepasselijke belastingverdragen enerzijds en de tekst van de wet anderzijds, in strijd is met de goede trouw die bij de uitleg en toepassing van belastingverdragen in acht moet worden genomen Anders gezegd: als Nederland het heffingsrecht eenzijdig opeist is dat in strijd met de zogenoemde verdragstrouw bij de uitleg van belastingverdragen en dus in strijd met artikel 31 van het Verdrag van Wenen van 23 mei 1969 inzake het verdragenrecht. De Hoge Raad concludeert tevens dat het werkelijk genietingsmoment zich, in tegenstelling tot wat de verdedigers van de conserverende aanslag steeds beweerden, zich pas voordoet als de ontvanger inwoner is van een andere (verdrags-)staat en dat heffing in de meeste verdragen, zeker in de oudere verdragen, is toegewezen aan die andere staat, de woonstaat. De belastingdienst mag volgens de Hoge Raad bij vertrek naar het buitenland géén conserverende aanspraken meer opleggen over pensioen- en lijfrenteaanspraken als een verdrag van toepassing is dat gesloten is vóór 1 januari 2001 en het betreffende verdrag het heffingsrecht over pensioen is toegewezen aan de woonstaat.

6 Het gevolg van deze uitspraak is dat Nederland, zonder reparatiewetgeving, in een groot aantal gevallen het verleende belastingvoordeel niet meer terug kan nemen. De hoofdpunten van de wetswijziging Hoewel de arresten van de Hoge Raad gaan over lijfrentekwesties betrekt de wetgever ook de pensioenen in het wetsvoorstel. De Raad van State had overigens in haar reactie al opgemerkt dat uit de arresten niet kon worden afgeleid dat de uitspraak van de Hoge Raad zonder enig voorbehoud ook van toepassing was op pensioenen. In de nota naar aanleiding van het verslag (nummer ) verdedigt de wetgever de koppeling weliswaar op een ingewikkelde maar daarom niet minder subtiele wijze maar de vraag is gerechtvaardigd of dit in de uitvoeringspraktijk stand kan blijven houden. Het zou zinvoller, en efficiënter zijn geweest, om deze vraag aan de Hoge Raad voor te leggen. Verdragen kun je namelijk niet eenzijdig wijzigen, ook niet met subtiele woordspelletjes, en achteraf voorwaarden verbinden aan onvoorwaardelijke aftrekposten als pensioenpremie is wel degelijk in strijd met de goede verdragstrouw dunkt mij. De hoofdpunten van de wetswijziging luiden als volgt: - conserverende aanslagen die zijn opgelegd in situaties waarin de heffingsbevoegdheid verdragsrechtelijk is toegewezen worden ingetrokken; - bij emigratie wordt nog steeds een conserverende aanslag opgelegd; - bij nog niet ingegane pensioenaanspraken is de aanslag niet meer gebaseerd op de waarde in het economisch verkeer maar op de bedragen waarvoor bij de verwerving van de aanspraak belastingvoordeel is genoten: de werkgevers- en werknemersbijdrage wordt als negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen in aanmerking genomen; - bij reeds ingegane pensioenen is de waarde in het economisch verkeer het uitgangspunt; - belastingplichtigen die vóór 29 juni 2009 geëmigreerd zijn kunnen, als de conserverende aanslag nog niét onherroepelijk vaststaat, een beroep doen op de arresten van de Hoge Raad; - staat de conserverende aanslag wél al onherroepelijk vast en vindt binnen tien jaar een afwikkeling van het pensioen plaats die in strijd is met onze wetgeving, dan zal de aanslag worden ingevorderd binnen de verdragsrechtelijke begrenzingen De reparatiewet heeft géén directe gevolgen voor belastingplichtigen die, al dan niet uit fiscale overwegingen, geëmigreerd zijn in de periode tussen de datum inwerkingtreding Wet IB 2001 en de datum inwerkingtreding van het wetsvoorstel naar een land waar verdragsrechtelijk de heffing over pensioen gebaseerd is op het woonlandprincipe. De gevolgen van de arresten in de praktijk Zonder reparatiewetgeving zou het zoals hierboven al beschreven aantrekkelijk blijven om te emigreren naar een land dat op grond van het belastingverdrag het heffingsrecht over pensioen- en lijfrenteaanspraken heeft, de opgebouwde pensioen- of lijfrenteaanspraken aldaar af te kopen of anderszins op onregelmatige wijze af te wikkelen en daarna te remigreren. De heffingskans voor Nederland wordt zonder reparatiewetgeving gereduceerd tot nul. Ook in het geval er sprake is van dooremigratie vist Nederland achter het net. Met dooremigratie wordt de situatie bedoeld waarin iemand emigreert naar een land waarmee Nederland in het belastingverdrag bronstaatheffing overeengekomen is, en vervolgens (binnen tien jaar) te emigreren naar land B waarmee Nederland woonstaatheffing overeengekomen is ten aanzien van pensioen.

7 Normaliter zou dan bij de emigratie naar het land waarmee verdragsrechtelijk bronstaatheffing over pensioen is overeengekomen een conserverende aanslag over de waarde in het economisch verkeer opgelegd worden: bij emigratie naar land B vist Nederland vervolgens tóch nog achter het net. Door de wetswijziging kan Nederland alsnog een conserverende aanslag opleggen gebaseerd op de som van de werkgevers- en werknemersbijdragen waarvoor fiscaal voordeel is verleend. Vermeld moet daarbij wel worden dat de groep belastingplichtigen voor wie deze route aantrekkelijk is/zou kunnen zijn redelijk beperkt is. DGA s die niet onder de Pensioenwet vallen bijvoorbeeld wel. Het afkoopverbod van de Pensioenwet is immers niet van toepassing op hun pensioenaanspraak.voor de reguliere werknemer ligt het anders. Nederlandse pensioenuitvoerders werken namelijk niet mee aan afkoop. De uitwerking van het nieuwe beleid zal in de praktijk als volgt plaatsvinden: ik maak hierbij gebruik van het voorbeeld dat de staatssecretaris in de nota naar aanleiding van verslag geeft. Voorbeeld Waarde van de aanspraak in het economisch verkeer : som van werkgevers- en werknemersbijdragen Iemand emigreert naar land waarmee in belastingverdrag bronstaatheffing is afgesproken: de conserverende aanslag bedraagt Iemand emigreert naar land waarmee in belastingverdrag exclusieve woonstaatheffing is afgesproken: de conserverende aanslag bedraagt Iemand emigreert naar land waarmee géén belastingbedrag is afgesloten: de conserverende aanslag bedraagt De (te verwachten) problemen in de praktijk De snelheid waarmee de onderhavige wet tot stand gekomen is zal in de praktijk onvermijdelijk tot vragen en problemen leiden. Onderstaand een aantal te verwachten problemen. De bepaling van het premieverleden Het nog maar zeer de vraag of pensioenuitvoerders in staat zullen zijn om het volledige premieverleden, de som van werkgevers- en werknemersbijdragen, op te leveren. Er zijn namelijk situaties denkbaar waarin dit niet, of niet geheel, mogelijk is. Een bij een pensioenfonds opgebouwde aanspraak wordt veelal gefinancierd middels doorsneepremies die voor alle deelnemers gelijk zijn. Deze premies zijn in vergelijking met actuariële premies met name voor jonge deelnemers veel hoger in relatie tot de opgebouwde aanspra(a)k(en). Hier kan (onbedoeld) een gelijke behandelingsprobleem optreden. Wat als er sprake is geweest van waardeoverdracht? Het premieverleden tot aan het moment van de waardeoverdracht valt in de praktijk met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid niet meer te achterhalen. Het wetsvoorstel voorziet in een zogenoemde delegatiebepaling (artikel 3.136, lid 7, Wet IB 2001) op grond waarvan nadere regels kunnen worden gesteld met betrekking tot de bepaling van: - de omvang van de in artikel 3.136, lid 2, Wet IB 2001; en - de in artikel 3.136, lid 3, Wet IB 2001 bedoelde aanspraken en bijdragen.

8 In deze situaties zal de premiehistorie forfaitair worden bepaald met de mogelijkheid tot het leveren van tegenbewijs. Bij de forfaitaire benadering worden de volgende aspecten betrokken: - de waarde van de pensioenaanspraak ten tijde van de emigratie; - het aantal opbouwjaren (artikel 10a UBLB 1965); - een voorgesteld rendement (..). Waarde in het economisch verkeer versus betaalde premies Het is niet ondenkbeeldig dat de waarde van de betaalde premies in situaties waarbij sprake is van reeds ingegaan pensioen hoger is dan de waarde in het economisch verkeer: in die situatie zal de waarde in het economisch verkeer in aanmerking worden genomen. Is er sprake van nog niet ingegaan pensioen, dan is het niet ondenkbeeldig dat zich eenzelfde situatie voordoet. Bijvoorbeeld als er sprake is van belegpensioen waarvan de waarde (sterk) gedaald is als gevolg van de ontwikkelingen op de beurs. Of in de situatie dat sprake is van pensioenaanspraken die al jaren niet geïndexeerd zijn of zelfs gekort zijn of gaan worden. De aanpassing van de vigerende belastingverdragen De vraag is of het Nederlandse verdragsbeleid, het vervangen van woonstaatheffing door geclausuleerde dan wel niet-geclausuleerde bronstaatheffing als het gaat om pensioen- en lijfrente, in de praktijk op de korte termijn succesvol zal zijn. Het is op grond van het (recente) verleden niet ondenkbeeldig dat verdragslanden in het algemeen niet graag mee zullen willen werken. Bovendien is het nog maar de vraag hoe de landen waarmee nu exclusieve woonstaatheffing overeengekomen is zullen reageren op de gevolgen van de reparatiewetgeving. De staatssecretaris mag in die relatie dan wel betogen dat het samenstel van regelingen in ogenschouw moet worden genomen en dat een emigrant bij niet-reguliere afwikkeling van zijn pensioen of lijfrente nooit slechter af is dan een belastingplichtige die in Nederland blijft wonen en zijn pensioen of lijfrente niet-regulier afwikkelt, als het Europees Hof van Justitie daar in de praktijk straks anders over blijkt te denken resteert weinig meer dan het (opnieuw) aanpassen van het beleid of het opzeggen van het verdrag met alle consequenties van dien. Tenslotte Achteraf is gebleken dat de Tweede Kamer zich op 3 juni, dus ruim voor de uitspraak van de Hoge Raad, al in het geheim gecommitteerd had aan het snel afwikkelen van een reparatiewet. Nog op de dag van de uitspraak, 19 juni 2009, laat deze in de bovengenoemde brief, aan de Tweede Kamer weten de bestaande wet zodanig te wijzigen dat ook in de bedoelde verdragssituaties nog steeds conserverende aanslagen kunnen worden opgelegd bij belastingplichtigen die naar het buitenland vertrekken en in Nederland een belastingfaciliteit hebben gehad voor de premies van pensioen of een lijfrente Op 7 juli wordt het wetsvoorstel door de Eerste Kamer aangenomen. De wetswijziging gaat met terugwerkende kracht in per 29 juni Het is op zijn zachtst gezegd frappant dat de geachte afgevaardigden vragen gesteld hebben over de snelheid (en voortvarendheid) waarmee de staatssecretaris geanticipeerd heeft op de uitspraak van de Hoge Raad. Zeker als er op 3 juni al een commitment was. Het is te hopen, hoewel dat een unicum zou zijn, dat onze verdragslanden begrip zullen tonen voor de gevolgen van de nieuwe wet. Vooralsnog waag ik dat te betwijfelen. Joop van Beek 20 augustus 2009

9

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 990 Wijziging van enkele belastingwetten (reparatie in verband met arresten van de Hoge Raad inzake pensioen- en lijfrenteaanspraken) Nr. 3

Nadere informatie

Reactie op prejudiciële vraag 17/01256

Reactie op prejudiciële vraag 17/01256 Reactie op prejudiciële vraag 17/01256 Conserverende aanslag ter zake van pensioen- en lijfrechten: strijd met verdragstrouw? Berichtgegevens Tijdstip ontvangst : 12-05-2017 12:28 Afzender : J.J.T. Beerepoot

Nadere informatie

Invorderingswet. Revisierente. Aansprakelijkheid verzekeraars

Invorderingswet. Revisierente. Aansprakelijkheid verzekeraars Invorderingswet. Revisierente. Aansprakelijkheid verzekeraars Besluit 31-03-2006 nr CPP06-507 Invorderingswet 1990. Aansprakelijkheid verzekeraars in verband met een inkomensvoorziening, een arbeids- of

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 990 Wijziging van enkele belastingwetten (reparatie in verband met arresten van de Hoge Raad inzake pensioen- en lijfrenteaanspraken) Nr. 9

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 990 Wijziging van enkele belastingwetten (reparatie in verband met arresten van de Hoge Raad inzake pensioen- en lijfrenteaanspraken) Nr. 4

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2008 2009 31 990 Wijziging van enkele belastingwetten (reparatie in verband met arresten van de Hoge Raad inzake pensioen- en lijfrenteaanspraken) B MEMORIE

Nadere informatie

Checklist - Grensoverschrijdende arbeid

Checklist - Grensoverschrijdende arbeid Checklist - Grensoverschrijdende arbeid Grensoverschrijdende arbeid neemt steeds meer toe en heeft allerlei gevolgen voor de werknemer, zijn de gezinsleden en zijn werkgever(s). Bij het bepalen van de

Nadere informatie

negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen

negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen Hoofdstuk 34 Box 1 (niet-winst) IB 34-1 Negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen 34.1 Situaties negatieve uitgaven 34.2 Regeling bij emigratie 34.3 Geen negatieve uitgaven 34.4 In aanmerking te nemen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 990 Wijziging van enkele belastingwetten (reparatie in verband met arresten van de Hoge Raad inzake pensioen- en lijfrenteaanspraken) Nr. 7

Nadere informatie

2014Z21984. Antwoord 1

2014Z21984. Antwoord 1 2014Z21984 Vragen van het lid Omtzigt (CDA) aan de staatssecretarissen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Financiën over de pensioenmaximering op 100.000 en de verlaging van de opbouw, die bij

Nadere informatie

Beantwoording Kamervragen over de pensioenmaximering op 100.000 en de verlaging van de opbouw

Beantwoording Kamervragen over de pensioenmaximering op 100.000 en de verlaging van de opbouw Beantwoording Kamervragen over de pensioenmaximering op 100.000 en de verlaging van de opbouw Het Tweede Kamerlid Omtzigt (CDA) heeft aan de staatssecretarissen Wiebes (Financiën) en Klijnsma (SZW) een

Nadere informatie

ECLI:NL:PHR:2017:417 Parket bij de Hoge Raad Datum conclusie Datum publicatie Zaaknummer 17/01256

ECLI:NL:PHR:2017:417 Parket bij de Hoge Raad Datum conclusie Datum publicatie Zaaknummer 17/01256 ECLI:NL:PHR:2017:417 Instantie Parket bij de Hoge Raad Datum conclusie 08-06-2017 Datum publicatie 16-06-2017 Zaaknummer 17/01256 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken - Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Regeling met België inzake ontslaguitkeringen

Regeling met België inzake ontslaguitkeringen Regeling met België inzake ontslaguitkeringen Besluit 22-06-2006 nr CPP2006-1404 Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling. Sector Ontwerp. Aspectgebied Internationaal belastingrecht

Nadere informatie

Directoraat-generaal Belastingdienst, Cluster Fiscaliteit. Besluit van 26 april 2013, nr. DGB 2013/201M

Directoraat-generaal Belastingdienst, Cluster Fiscaliteit. Besluit van 26 april 2013, nr. DGB 2013/201M Inkomstenbelasting. Keuzeregeling voor buitenlandse belastingplichtigen; inhaal - en terugnameregeling bij negatieve inkomsten uit eigen woning en belastingvermindering bij keuzerecht Directoraat-generaal

Nadere informatie

Artikelen De pilotenregeling en pensioen: opletten geblazen

Artikelen De pilotenregeling en pensioen: opletten geblazen Mr. drs. C. Dekkers MFP FFP CFP 1 Sommige piloten die voor een Nederlandse luchtvaartmaatschappij werken wonen in het buitenland. Met een aantal landen is in het belastingverdrag overeengekomen dat het

Nadere informatie

Bronlandheffing op pensioenen in belastingverdragen: enkele details - Deel II

Bronlandheffing op pensioenen in belastingverdragen: enkele details - Deel II Bronlandheffing op pensioenen in belastingverdragen: enkele details - Deel II Uit secundaire regelgeving zijn nadere details af te leiden over bijzondere situaties waarin Nederland geacht wordt pensioenen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 272 Wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 (aanpassing regime ter zake van de afkoop van verplichtingen tot alimentatie of tot verrekening

Nadere informatie

Cover Informatie over... AEGON Lijfrente uitstelrekening Voorwaarden

Cover Informatie over... AEGON Lijfrente uitstelrekening Voorwaarden Cover AEGON Informatie Lijfrente uitstelrekening over... Voorwaarden De AEGON Lijfrente uitstelrekening is een spaarrekening. Artikel 1 Definities 1. Als in de Voorwaarden AEGON Lijfrente uitstelrekening

Nadere informatie

Pensioenperikelen in het nieuwe belastingverdrag Nederland- Duitsland

Pensioenperikelen in het nieuwe belastingverdrag Nederland- Duitsland Pensioenperikelen in het nieuwe belastingverdrag Nederland- Duitsland Op 12 april 2012 is in Berlijn een nieuw belastingverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot stand

Nadere informatie

DE EMIGRATIE VAN EEN PENSIOEN BV EN HAAR DGA BINNEN DE EUROPESE UNIE

DE EMIGRATIE VAN EEN PENSIOEN BV EN HAAR DGA BINNEN DE EUROPESE UNIE DE EMIGRATIE VAN EEN PENSIOEN BV EN HAAR DGA BINNEN DE EUROPESE UNIE D.J.H. Poorthuis Faculteit Fiscale economie Begeleider: Prof. Dr. P.J. Wattel Studentnr: 5859018 Voorwoord Deze scriptie heb ik geschreven

Nadere informatie

138 De Pensioenwereld in 2014

138 De Pensioenwereld in 2014 17 138 De Pensioenwereld in 2014 Beleggingen 139 EU-claims: geen grijs gedraaide plaat Auteurs: Susan Groot Koerkamp en Erwin Nijkeuter In de meeste Europese landen worden of werden buitenlandse pensioenfondsen

Nadere informatie

I. ALGEMEEN. Memorie van toelichting. 1. Inleiding

I. ALGEMEEN. Memorie van toelichting. 1. Inleiding Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 in verband met de invoering van een tussenregeling voor valutaresultaten op deelnemingen (Tussenregeling valutaresultaten op deelnemingen) Memorie

Nadere informatie

Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011

Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011 Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011 Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011 Inhoud Voorwoord 9 Lijst van afkortingen 11 1 Het verdragsbeleid op hoofdlijnen 13 1.1 Inleiding 13 1.2 Kerninzet 14 1.2.1 Hoofddoelen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 505 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2011) Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 26 oktober

Nadere informatie

HET GERECHTSHOF TE 's-hertogenbosch

HET GERECHTSHOF TE 's-hertogenbosch BELASTINGKAMER Nr. 03/02515 HET GERECHTSHOF TE 's-hertogenbosch U I T S P R A A K Uitspraak van het Gerechtshof te s-hertogenbosch, vierde meervoudige Belastingkamer, op het beroep van X te Z (België)

Nadere informatie

AEGON Lijfrenterekening. Voorwaarden

AEGON Lijfrenterekening. Voorwaarden AEGON Lijfrenterekening Voorwaarden Voorwaarden AEGON Lijfrenterekening De AEGON Lijfrenterekening is een beleggingsrekening en een spaarrekening. Artikel 1 Definities Als in de Voorwaarden AEGON Lijfrenterekening

Nadere informatie

Exitheffing bij pensioenaanspraken: Een doelbewuste frustratie van belastingverdragen?

Exitheffing bij pensioenaanspraken: Een doelbewuste frustratie van belastingverdragen? Exitheffing bij pensioenaanspraken: Een doelbewuste frustratie van belastingverdragen? Naam: Sandra Claassen Studierichting: Fiscale economie Administratienummer: 965670 Datum: 21 april 2010 Examencommissie:

Nadere informatie

Reactie op prejudiciële vraag 17/01256

Reactie op prejudiciële vraag 17/01256 Reactie op prejudiciële vraag 17/01256 Conserverende aanslag ter zake van pensioen- en lijfrechten: strijd met verdragstrouw? Berichtgegevens Tijdstip ontvangst Afzender Betrokken als 12-05-2017 10:44

Nadere informatie

Exitheffingen en Reparatiewetgeving

Exitheffingen en Reparatiewetgeving Exitheffingen en Reparatiewetgeving Auteur: Paul Sebregts ANR: 743430 Adres: Generaal Smutslaan 250 5025 AC Tilburg 06-25068579 paulsebregts@gmail.com Master: Fiscaal recht Begeleider: mr. B. Starink Inhoudsopgave

Nadere informatie

van harte welkom op deze informatieavond

van harte welkom op deze informatieavond De Rabobank en KroeseWevers heten u van harte welkom op deze informatieavond Hengelo, dinsdag 28 oktober 2014 KroeseWevers Belastingadviseurs BV Wie zijn wij 7 vestigingen 270 medewerkers German Desk -

Nadere informatie

Uitzondering op 90%-eis voor kwalificerend buitenland

Uitzondering op 90%-eis voor kwalificerend buitenland Uitzondering op 90%-eis voor kwalificerend buitenland belastingplichtige Kabinet zegde toe uitwerking te geven aan een uitzonderingsbepaling (art. 7.8 WetIB 2001) op het 90% inkomenscriterium voor kwalificerende

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Dividendbelasting; Inkomstenbelasting; Vennootschapsbelasting; EU-recht

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Dividendbelasting; Inkomstenbelasting; Vennootschapsbelasting; EU-recht STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22561 29 april 2016 Dividendbelasting; Inkomstenbelasting; Vennootschapsbelasting; EU-recht 25 april 2016 nr. DGB 2016/1731M

Nadere informatie

Intermediairdagen Belastingdienst Vereenvoudigingen voor Lijfrenten en Arbeidsongeschiktheidspolissen

Intermediairdagen Belastingdienst Vereenvoudigingen voor Lijfrenten en Arbeidsongeschiktheidspolissen Intermediairdagen Belastingdienst Vereenvoudigingen voor Lijfrenten en Arbeidsongeschiktheidspolissen november / december 2010 Vereenvoudiging voor lijfrenten Uitbreiding inhouding loonbelasting en de

Nadere informatie

Belastingheffing over overheidspensioen in grensoverschrijdende situaties

Belastingheffing over overheidspensioen in grensoverschrijdende situaties Belastingheffing over overheidspensioen in grensoverschrijdende situaties Door de toenemende wereldwijde migratie van personen, ontvangt een groot deel van de gepensioneerden hun uiteindelijke pensioenuitkering

Nadere informatie

Tax Alert Maart 2013. In deze editie:

Tax Alert Maart 2013. In deze editie: Tax Alert Maart 2013 RSM Nederland Lucas Janssen Kantoor Maastricht +31 (0)43 363 90 50 ljanssen@rsm-wmv.nl Koen Dekker Kantoor Eindhoven +31 (0)40 295 00 15 kdekker@rsm-wmv.nl RSM België Gert van den

Nadere informatie

Kort Nieuws. Met name uit Nederland. Grensoverschrijdende inbreng in een BV: Eeuwigdurend geconserveerd bedrag mag Hoge Raad, 13 december 2013

Kort Nieuws. Met name uit Nederland. Grensoverschrijdende inbreng in een BV: Eeuwigdurend geconserveerd bedrag mag Hoge Raad, 13 december 2013 Kort Nieuws Met name uit Nederland Grensoverschrijdende inbreng in een BV: Eeuwigdurend geconserveerd bedrag mag Hoge Raad, 13 december 2013 De Nederlandse belastingwetgeving geeft de mogelijkheid om een

Nadere informatie

2016D14695 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2016D14695 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2016D14695 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Financiën over het Protocol tot wijziging

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 262 Wijziging van de Invorderingswet 1990 (Wet uitstel van betaling exitheffingen) Nr. 3 Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Wijziging van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen

Wijziging van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen 34 662 Wijziging van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen Nota naar aanleiding van het verslag Inleiding Het kabinet heeft met belangstelling kennisgenomen

Nadere informatie

Uit de verstrekte gegevens blijkt dat de compensatieregelingen leiden tot de volgende tegemoetkomingen:

Uit de verstrekte gegevens blijkt dat de compensatieregelingen leiden tot de volgende tegemoetkomingen: Directoraat-Generaal Belastingdienst/ Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 22 januari 2010, nr. DGB 2010/415 M, Staatscourant 2010, 1372 De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Nadere informatie

Na artikel III wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Na artikel III wordt een artikel ingevoegd, luidende: 34 555 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten tot uitfasering van het pensioen in eigen beheer en het treffen van enkele fiscale maatregelen inzake oudedagsvoorzieningen (Wet uitfasering

Nadere informatie

Aftrek vrijwillige pensioenpremie zelfstandige ondernemer

Aftrek vrijwillige pensioenpremie zelfstandige ondernemer Aftrek vrijwillige pensioenpremie zelfstandige ondernemer Inleiding Dit memo bevat de argumenten voor de fiscale aftrek van de premie betreffende het vrijwillige gedeelte van een beroepspensioenregeling

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 990 Wijziging van enkele belastingwetten (reparatie in verband met arresten van de Hoge Raad inzake pensioen- en lijfrenteaanspraken) Nr. 6

Nadere informatie

Vrijwillige premie beroepspensioenregeling werknemer

Vrijwillige premie beroepspensioenregeling werknemer Vrijwillige premie beroepspensioenregeling werknemer Inleiding Dit memo bevat de argumenten voor de fiscale aftrek van de premie betreffende het vrijwillige gedeelte van een beroepspensioenregeling bij

Nadere informatie

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu?

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Het pensioen in eigen beheer wordt per 1 januari 2017 afgeschaft. Tenminste als het Parlement voor die tijd het daartoe op Prinsjesdag 2016 ingediende

Nadere informatie

Wonen in Duitsland 2016

Wonen in Duitsland 2016 Wonen in Duitsland 2016 Team Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen (GWO) Nicole Janssen Inhoud presentatie Verdrag ter voorkoming van dubbele belasting NL-D: Uitkeringen in belastingverdrag tot en met

Nadere informatie

Uitzending van personeel

Uitzending van personeel Uitzending van personeel Fiscale en socialeverzekeringsaspecten Tweede druk mr. R.J. van Steijn drs. J.J.N. Mak Sdu Fiscale & Finantiële Uitgevers Amersfoort Irihoud Voorwoord / 5 1 Inleiding /13 1.1 Algemeen/13

Nadere informatie

Aandelen en andere opties

Aandelen en andere opties Aandelen en andere opties Hoe zit het in grensoverschrijdende situaties? Het gaat weer beter met de Nederlandse economie. Dit zien we onder meer terug in de toenemende behoefte van Nederlandse werkgevers

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief treft u informatie aan over:

In deze nieuwsbrief treft u informatie aan over: De nieuwsbrief, Boletín de España, is een uitgave van DoorakkersFEM Fiscaal - & Pensioen Juridisch Advies Spanje Nederland. De nadruk van deze nieuwsbrief ligt op fiscale - en pensioen aspecten. Bovendien

Nadere informatie

Erasmus School of Economics Bachelorscriptie. Is de bestrijding van het emigratielek in strijd met het EU-recht?

Erasmus School of Economics Bachelorscriptie. Is de bestrijding van het emigratielek in strijd met het EU-recht? ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM Erasmus School of Economics Bachelorscriptie Nadruk Verboden Is de bestrijding van het emigratielek in strijd met het EU-recht? Gijs Kramer 381192 Dr. Y.M. Tigelaar-Klootwijk

Nadere informatie

iiaj JIJ JIJ de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Commissie Wetsvoorstellen

iiaj JIJ JIJ de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Commissie Wetsvoorstellen iiaj JIJ JIJ de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Commissie Wetsvoorstellen Aan de Vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer der Staten-Generaal mr. R.F. Berck Postbus 2001 8 2500 EA DEN

Nadere informatie

Gelet op artikel 24, tweede lid, van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

Gelet op artikel 24, tweede lid, van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba; Beschikking van de Staatssecretaris van Financiën van 23 december 2010, AFP 2010/670 M, tot plaatsing in de Staatscourant nr. 21108 van de teksten van enige regelingen, zoals gewijzigd bij de Aanpassingsregeling

Nadere informatie

Fiscale gevolgen collectieve compensatieregelingen voor beleggingsverzekeringen

Fiscale gevolgen collectieve compensatieregelingen voor beleggingsverzekeringen DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 3.2.1.6 Fiscale gevolgen collectieve compensatieregelingen voor beleggingsverzekeringen tekst bronnen Besluit van de staatssecretaris van Financiën d.d. 6.7.2009

Nadere informatie

Wijziging Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001

Wijziging Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001 Wijziging Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001 1 Wijziging Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001 Directoraat-generaal voor Fiscale Zaken; directie Directe Belastingen Besluit 20 november 2007,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZWB:2017:1464

ECLI:NL:RBZWB:2017:1464 ECLI:NL:RBZWB:2017:1464 Instantie Datum uitspraak 09-03-2017 Datum publicatie 10-03-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Rechtbank Zeeland-West-Brabant BRE - 16 _ 3350PJ Belastingrecht Bijzondere kenmerken Eerste

Nadere informatie

de inspecteur van de Belastingdienst[te P], verweerder.

de inspecteur van de Belastingdienst[te P], verweerder. Uitspraak RECHTBANK DEN HAAG Team belastingrecht zaaknummer: SGR 13/6388 proces-verbaal van de mondelinge uitspraak van de enkelvoudige kamer van 7 november 2013 in de zaak tussen [X], wonende te [Z],

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 27 789 Modernisering Successiewetgeving Nr. 19 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Accountantskantoor de Bot B.V.

Accountantskantoor de Bot B.V. Gebruikelijk loon voor de DGA, hoe te bepalen? Door de jaren heen zijn er diverse uitspraken door rechters geweest inzake de gebruikelijkloonregeling. Mede door aanpassingen en besluiten van de wetgever

Nadere informatie

Eerste aanleg: ECLI:NL:RBNHO:2014:1284, Bekrachtiging/bevestiging

Eerste aanleg: ECLI:NL:RBNHO:2014:1284, Bekrachtiging/bevestiging Revisierente-regeling bij afkoop lijfrente terecht toegepast ECLI:NL:GHAMS:2015:1415 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 12-03-2015 Datum publicatie 22-04-2015 Zaaknummer 14/00233 Formele relaties

Nadere informatie

Wijziging van enkele fiscale uitvoeringsregelingen

Wijziging van enkele fiscale uitvoeringsregelingen Wijziging van enkele fiscale uitvoeringsregelingen 1 Wijziging van enkele fiscale uitvoeringsregelingen Directoraat-generaal voor Fiscale Zaken; directie Directe Belastingen Besluit van 17 februari 2009,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 615 Goedkeuring van het op 12 april 2012 te Berlijn tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland

Nadere informatie

Fiscale aspecten van pensioen

Fiscale aspecten van pensioen Fiscale aspecten van pensioen Mr. S.P.N. Brouwer FFP Mw. mr. V.M. Hek-Weghorst FB P.P.M. Lavrijssen FB Mw. mr. J. Polman-Jager Eindredactie: Prof.mr. H.M. Rappelle Vijfde drvk Sdu Fiscale & Financièîe

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3 VOORWERP VAN DE BELASTING (HOOFDSTUK II VAN DE WET)

HOOFDSTUK 3 VOORWERP VAN DE BELASTING (HOOFDSTUK II VAN DE WET) Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 De Minister van Financiën, Handelende wat betreft de artikelen 8, 8a, 11, tweede lid, 12, 13 en 31 van de Wet op de loonbelasting 1964, in overeenstemming met de

Nadere informatie

Voorstel van wet houdende invoering van de Pensioenwet (Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet)

Voorstel van wet houdende invoering van de Pensioenwet (Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet) Voorstel van wet houdende invoering van de Pensioenwet (Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet) Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben,

Nadere informatie

de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Commissie Wetsvoorstellen

de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Commissie Wetsvoorstellen de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Commissie Wetsvoorstellen Aan de Vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer der Staten-Generaal mr. R.F. Berck Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Amsterdam,

Nadere informatie

VOORWAARDEN SYNVEST LIJFRENTEBELEGGINGSRECHT

VOORWAARDEN SYNVEST LIJFRENTEBELEGGINGSRECHT Blad 1 van 5 Inhoudsopgave Artikel 1. Uitleg en definities... 1 2. Toepasselijkheid... 2 3. Inleg algemeen... 2 4. Inleg uitgesteld lijfrentebeleggingsrecht. 2 5. Inleg direct ingaand lijfrentebeleggingsrecht...

Nadere informatie

Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting

Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting 1. Inleiding In Nederland wonen veel pensioengenieters die een deel van hun ouderdomspensioen ontvangen uit het buitenland. Genieters van

Nadere informatie

Dubbele winst bij verliezen Rechtpraak Hoge Raad biedt nieuwe kansen over de grens

Dubbele winst bij verliezen Rechtpraak Hoge Raad biedt nieuwe kansen over de grens Dubbele winst bij verliezen Rechtpraak Hoge Raad biedt nieuwe kansen over de grens Op 1 maart van dit jaar heeft de Nederlandse Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan in een Nederbelgische situatie.

Nadere informatie

Afkoopsom pre-brede Herwaarderingslijfrente vormt periodieke uitkering voor grondslag (bijdragen-inkomen) Zvw

Afkoopsom pre-brede Herwaarderingslijfrente vormt periodieke uitkering voor grondslag (bijdragen-inkomen) Zvw Afkoopsom pre-brede Herwaarderingslijfrente vormt periodieke uitkering voor grondslag (bijdragen-inkomen) Zvw ECLI:NL:GHAMS:2014:5141 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 06-11-2014 Datum publicatie

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 17/02/2014

Datum van inontvangstneming : 17/02/2014 Datum van inontvangstneming : 17/02/2014 C-9/-14-1 Luxembcurg l i!frp Hoge Raad der Nederlanden Entree 1 3 JAN. 201~ --------- Derde Kamer Nr. 12/02305 13 december 2013 Arrest Ingeschreven in het register

Nadere informatie

Rapport. Datum: 3 mei 2007 Rapportnummer: 2007/084

Rapport. Datum: 3 mei 2007 Rapportnummer: 2007/084 Rapport Datum: 3 mei 2007 Rapportnummer: 2007/084 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Belastingdienst niet de hem bekende inkomensgegevens over het jaar 2005 heeft gebruikt als basis voor het bepalen

Nadere informatie

Fiscale wetsvoorstellen. Voor 2014 en volgende jaren

Fiscale wetsvoorstellen. Voor 2014 en volgende jaren Fiscale wetsvoorstellen Voor 2014 en volgende jaren Wetsvoorstellen In deze presentatie Belastingplan 2014 Overige fiscale maatregelen 2014 Wet wijziging percentages belasting- en invorderingsrente Wet

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs Het realiseren van vermogen vanuit een vennootschap Juni 2013 Maurice de Clercq Programma Realiseren van vermogen 1. Inleiding 2. Emigratie België 3. Luxemburg/ Curaçao

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Nr. 36798. Loonheffingen. Inkomstenbelasting. Internationale aspecten van pensioenen en stamrechten. 1. Algemene inleiding

STAATSCOURANT. Nr. 36798. Loonheffingen. Inkomstenbelasting. Internationale aspecten van pensioenen en stamrechten. 1. Algemene inleiding STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36798 27 oktober 2015 Loonheffingen. Inkomstenbelasting. Internationale aspecten van pensioenen en stamrechten 9 oktober

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:2607

ECLI:NL:RBDHA:2017:2607 ECLI:NL:RBDHA:2017:2607 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 16-03-2017 Datum publicatie 01-06-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 16_8226 IBPVV Belastingrecht

Nadere informatie

Besluit van PM DATUM [CONCEPT] tot wijziging van enige wetten en uitvoeringsbesluiten op het gebied van de belastingen

Besluit van PM DATUM [CONCEPT] tot wijziging van enige wetten en uitvoeringsbesluiten op het gebied van de belastingen Besluit van PM DATUM [CONCEPT] tot wijziging van enige wetten en uitvoeringsbesluiten op het gebied van de belastingen Artikel XII Het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 wordt als volgt gewijzigd:

Nadere informatie

Voorwaarden PensioenBelegging

Voorwaarden PensioenBelegging 1 Algemeen en definities 1.1 De Voorwaarden PensioenBelegging zijn een aanvulling op de Voorwaarden. De Voorwaarden PensioenBelegging zijn uitsluitend van toepassing op de Participaties PensioenBelegging

Nadere informatie

Het pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft. Wat nu?

Het pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft. Wat nu? Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Het pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft per 1 april 2017. Tenminste als het Parlement voor die datum de novelle en het wetsvoorstel daartoe aanneemt.

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2012 2013 33 262 Wijziging van de Invorderingswet 1990 (Wet uitstel van betaling exitheffingen) C MEMORIE VAN ANTWOORD Ontvangen 7 maart 2013 Het kabinet

Nadere informatie

DE PENSHONADO REGELING (tekst 2008)

DE PENSHONADO REGELING (tekst 2008) KPMG Tax & Legal Services Kantooradres Kaya Flamboyan 7 Curaçao Nederlandse Antillen Postadres Postbus 3766 Curaçao Nederlandse Antillen Telefoon (599-9) 732-5400 Telefax (599-9) 737-3409 DE PENSHONADO

Nadere informatie

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu?

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Het pensioen in eigen beheer wordt per 1 januari 2017 afgeschaft. Tenminste als de Eerste kamer voor die tijd het daartoe op Prinsjesdag 2016 ingediende

Nadere informatie

Alsnog aftrek voor eerder niet afgetrokken lijfrentepremies? Een. onderzoek naar het niet-toepassen van de hardheidsclausule (artikel 63

Alsnog aftrek voor eerder niet afgetrokken lijfrentepremies? Een. onderzoek naar het niet-toepassen van de hardheidsclausule (artikel 63 Rapport Alsnog aftrek voor eerder niet afgetrokken lijfrentepremies? Een onderzoek naar het niet-toepassen van de hardheidsclausule (artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen). Oordeel De

Nadere informatie

Afkoopsom lijfrente belast in het jaar waarin de afkoopsom vorderbaar en inbaar is

Afkoopsom lijfrente belast in het jaar waarin de afkoopsom vorderbaar en inbaar is Afkoopsom lijfrente belast in het jaar waarin de afkoopsom vorderbaar en inbaar is ECLI:NL:GHARL:2015:4336 Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak 16-06-2015 Datum publicatie 19-06-2015

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 24 761 Wijziging van enige belastingwetten (herziening regime ter zake van winst uit aanmerkelijk belang, consumptieve rente en vermogensbelasting)

Nadere informatie

ALIMENTATIEVERPLICHTING AFTREKBAAR ALS BOX-3 SCHULD

ALIMENTATIEVERPLICHTING AFTREKBAAR ALS BOX-3 SCHULD ALIMENTATIEVERPLICHTING AFTREKBAAR ALS BOX-3 SCHULD Een man betaalde in 2006 19.442 alimentatie aan zijn ex-vrouw. Het bedrag werd als persoongebonden aftrek in mindering gebracht op het box-1 inkomen.

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2017:4777

ECLI:NL:GHARL:2017:4777 ECLI:NL:GHARL:2017:4777 Instantie Datum uitspraak 07-06-2017 Datum publicatie 16-06-2017 Zaaknummer 16/00619 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

JJJ. de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs

JJJ. de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs JJJ JJJ de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Aan de Vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer der Staten-Generaal mr. R.F. Berck Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Amsterdam, 7 oktober 2008

Nadere informatie

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op:

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op: Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 juni 2002 (26.06) (OR. fr) PUBLIC 9893/02 Interinstitutioneel dossier: 2001/0111 (COD) LIMITE 211 MI 108 JAI 133 SOC 309 CODEC 752 BIJDRAGE VAN DE IDISCHE

Nadere informatie

Handleiding. Modelvragenlijsten. Internationale Inkomende Waardeoverdracht. Een gezamenlijk initiatief van: Pensioenfederatie Verbond van Verzekeraars

Handleiding. Modelvragenlijsten. Internationale Inkomende Waardeoverdracht. Een gezamenlijk initiatief van: Pensioenfederatie Verbond van Verzekeraars Handleiding Modelvragenlijsten Internationale Inkomende Waardeoverdracht Een gezamenlijk initiatief van: Pensioenfederatie Verbond van Verzekeraars Juli 2012 Handleiding Modelvragenlijsten Internationale

Nadere informatie

Het voorstel van rijkswet wordt als volgt gewijzigd: a. In onderdeel b, aanhef, wordt de komma aan het slot vervangen door een dubbele punt.

Het voorstel van rijkswet wordt als volgt gewijzigd: a. In onderdeel b, aanhef, wordt de komma aan het slot vervangen door een dubbele punt. 33 955 Regeling voor Nederland en Curaçao tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en een woonplaatsfictie

Nadere informatie

In hoeverre is de Nederlandse belastingheffing over de in Nederland in eigen beheer 30

In hoeverre is de Nederlandse belastingheffing over de in Nederland in eigen beheer 30 HOOFDSTUK 1 Inleiding Al in 1845 werd in Nederland het eerste pensioenfonds opgericht. 1 In de tweede helft van de twintigste eeuw is de ontwikkeling van de pensioenregelingen voor werknemers 5 toegenomen.

Nadere informatie

Regeling. pagina 1 van 8

Regeling. pagina 1 van 8 Regeling voor een doelmatige belastingheffing over inkomsten uit sparen en beleggen, welke verworven zijn door participanten in een fiscaal transparante GmbH & Co. KG. Heerlen, pagina 1 van 8 1.

Nadere informatie

Woonmobiliteit over de grens: minder krimp door grensregels. Heerlen, 28 mei 2015. Peter Reinders

Woonmobiliteit over de grens: minder krimp door grensregels. Heerlen, 28 mei 2015. Peter Reinders Woonmobiliteit over de grens: minder krimp door grensregels Heerlen, 28 mei 2015 Peter Reinders Waarom een grensinfopunt? Het is voor onze regio van groot belang dat grensoverschrijdende mobiliteit en

Nadere informatie

Wet DBA en grensoverschrijdende arbeid

Wet DBA en grensoverschrijdende arbeid Wet DBA en grensoverschrijdende arbeid Sprekers Peter Hoogstraten - Van VAR naar Wet DBA Landelijk vaktechnisch coördinator loonheffingen Anela Kovacevic - Internationale afspraken/ Voorlichter Team GWO

Nadere informatie

32 129 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010) Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

32 129 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010) Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 32 129 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010) NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 Artikel I wordt als volgt gewijzigd:

Nadere informatie

Enkele fiscale wijzigingen per 1 januari 2013 nader belicht

Enkele fiscale wijzigingen per 1 januari 2013 nader belicht 22 november 2012 DGA Nieuwsbrief Enkele fiscale wijzigingen per 1 januari 2013 nader belicht In dit memo worden enkele wijzigingen in de fiscale wetgeving per 1 januari 2013 besproken die mogelijk ook

Nadere informatie

Negatieve uitgaven voor inkomensvoorziening bij overdracht lijfrenteverplichting aan niet toegelaten aanbieder ECLI:NL:GHDHA:2016:4037

Negatieve uitgaven voor inkomensvoorziening bij overdracht lijfrenteverplichting aan niet toegelaten aanbieder ECLI:NL:GHDHA:2016:4037 Negatieve uitgaven voor inkomensvoorziening bij overdracht lijfrenteverplichting aan niet toegelaten aanbieder ECLI:NL:GHDHA:2016:4037 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 28-12-2016 Datum publicatie

Nadere informatie