BREEDVELD & WEAVER HYDRAULICS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BREEDVELD & WEAVER HYDRAULICS"

Transcriptie

1 OPERATING INSTRUCTIONS, DIRECTIVES and CERTIFICATIONS TECHNISCHE HYDRAULICS REPARATIE-INRICHTING VOOR ALLE MERKEN HYDRAULISCHE APPARATUUR, KRIKS EN HEFWERKTUIGEN. IMPORT - EXPORT

2 ALGEMENE INSTALLATIE en GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN VOOR HYDRAULISCHE SYSTEMEN WAARSCHUWING Deze gebruiksvoorschriften zijn een handleiding voor ht correct opbouwen, onderhouden en veilig gebruiken van hydraulische systemen. De gebruiker is geheel verantwoordelijk voor de (onveilige) keuze, (onveilige) gebruik en de (onveilige) toepassing van de hydraulische systemen. De gebruiker moet er van verzekerd zijn, dat de met de opbouw en onderhoud belaste personen de algemene gebruiksvoorschriften hebben gelezen en begrepen, en is staat zijn de systemen veilig op te bouwen en te onderhouden. Indien de Nederlandse en de Engelse tekst van de algemene gebruiksvoorschriften niet overeenstemmen, prevaleert de Nederlandse tekst. VERBINDINGEN, AANSLUITINGEN EN PLAATSING Alle verbindingen zoals bouten, slangen, koppelingen, elektrische aansluitingen e.d. dienen periodiek, tevens na elk transport en test, geïnspecteerd en zo nodig nagesteld te worden. Het systeem dient op een stabiele ondergrond geplaatst te worden en zonodig verankerd te worden. Het systeem dient door gekwalificeerde technici geïnstalleerd, aangesloten en/of in bedrijf gesteld te worden, indien niet uitdrukkelijk anders vermeld. Dit systeem is bedoeld om onderdeel te (gaan) vormen van een totale machine en als zodanig dienen veiligheidskwesties aangaande dit systeem beoordeeld en gewaarborgd te worden door de ontwerper/constructeur van de totale machine. ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN Elektrische komponenten dienen door een hiertoe bevoegd persoon en volgens de hiervoor geldende voorschriften en aangesloten te worden. Voor informatie en eventuele aansluitschema s zie documentatie en/of gegevens per komponent. HYDRAULISCHE AANSLUITINGEN De op het pompset aan te sluiten slangen, leidingen, ventielen, cilinders en hydraulische motoren etc. dienen schoon te zijn alvorens ze worden aangesloten. Slangen en leidingen eventueel reinigen en/of spoelen. Afstopmateriaal niet eerder verwijderen dan noodzakelijk. Voor informatie en eventuele aansluitschema s zie documentaie en/of gegevens per komponent. HYDRAULISCHE OLIE De olie dient regelmatig te worden gekontroleerd op vuil, water en/of oxydatie, afhankelijk van omgeving, gebruik en temperatuurwisselingen minimaal éénmaal per jaar. Bij abnormaal olieverbruik dient de oorzaak van het olieverlies opgezocht en onmiddellijk hersteld te worden. Aftappen uitsluitend via het aftapgat onderin het reservoir. Plaats een opvangbak, draai daarna de plug los, en open, indien aanwezig, de aftapkraan. Reinig eventueel de magneet. Kontroleer de olie. Indien de olie grote hoeveelheden metaal bevat kan dat duiden op slijtage en/of schade aan klep(pen) en/of pomp(en) en/of andere komponenten. Monteer na het aftappen de plug en sluit de aftapkraan (zie hierna (BIJ)VULLEN en OPSTARTEN). NB: tap de olie alleen af wanneer alle cilinders in de teruggetrokken positie staan en de druk van alle akkumulatoren in het systeem is verlaagd tot nul (gebruik de daarvoor bestemde afsluiters). (BIJ)VULLEN VAN HET RESERVOIR Het reservoir moet gevuld worden tot het maximale nivo (zie peilglas) met een hydraulische olie die voldoet aan de door de fabrikant gestelde eisen. Vullen uitsluitend via de daartoe bestemde vuldop welke voorzien moet zijn van een filter/vulzeef. Reinig het filter/de vulzeef eventueel na het vullen. NB: vul het reservoir alleen wanneer alle cilinders in de terugetrokken positie staan en de druk van alle akkumulatoren in het systeem is verlaagd tot nul (gebruik de daarvoor bestemde afsluiters). FILTERS Filters dienen regelmatig gekontroleerd te worden op vervuiling (zie indikator tijdens bedrijf, indien aanwezig). Meestal volstaat twee maal per jaar, maar indien het systeem in een vuile of stoffige omgeving staat of zeer frequent gebruikt wordt zal vaker gekontroleerd moeten worden. Vervang het filterelement indien nodig (zie het typenummer op het deksel van het filterhuis). NB: bij demontage van het filter/vervangen van het filterelement de pomp stopzetten. DRUKAFSTELLING De maximale drukbeveiliging is volgens opgave afgesteld. Eventuele wijzigingen dienen alleen in overleg met de fabrikant gedaan te worden. SNELHEIDSREGELINGEN Smoringen, volumeregelaars e.d. moeten (indien niet anders vermeld) tijdens het in bedrijfstellen worden afgesteld. AKKUMULATOREN Eénmaal per jaar dient de stikstofdruk van de akkumulatoren gekontroleerd en eventueel bijgevuld te worden. NB: bij onderhoud, reparatie en/of kontrole van het olienivo moet van alle akkumulatoren de hydraulische druk afgelaten worden door de daarvoor bestemde afsluiter te openen. GENERAL INSTALLATION and OPERATING INSTRUCTIONS FOR HYDRAULIC SYSTEMS WARNING These operating instructions are a guide for correctly assembling, maintenance/servicing and using hydraulic systems. The user is completely responsible for the (unsafe) choice, (unsafe) use and (unsafe) application of the hydraulic systems. The user must be sure that the technicians assigned to assemble and service the systems have read and understood the operating instructions, and are capable of assembling and servicing hydraulic systems safety. In case the Dutch and English text of the operating instructions do not correspond, the Dutch text prevails. JOINTS, CONNECTIONS AND POSITIONING All joints and connections like hoses, couplings, electrical connections etc. are to be periodically inspected and tightened if necessary, also after each transport and test. The system must be positioned onto a solid and stable surface and should be anchored if necessary. The system must be installed, connected and put into operation by qualified technicians, if not explicitly stated otherwise. Since this system is to be incorporated into other machinery or assembly of machinery, the essential health and safety requirements are on the own account of, and remain the full responsibility of the design engineer of the completed machinery. ELECTRICAL CONNECTION Electric components have to be connected only by qualified electrical personnel and in accordance with the relevant regulations, legislation and installation data. For information and any wiring diagrams see documentation and/or installation data of each component. HYDRAULIC CONNECTION When installing hoses, pipes, valves, cylinders and hydraulic motors a.s.o. it is important that they are clean. Flush and/or clean hoses and pipes if necessary. All the hydraulic components should remain in plugged condition until immediately before installing. For information and any hydraulic diagrams see documentation and/or installation data of each component. HYDRAULIC OIL The hydraulic oil must be checked regularly for contamination, water and oxydation. Depending on the operating environment, extent of use and operating temperature range, it should be checked at least once a year. In case of abnormal oil consumption, the cause of this oil loss must be located and immediately repaired. Drain the reservoir only by using the drain-port at the bottom of the reservoir. Place a holding tank, then unscrew the plug and if present open the drain-cock. Clean the magnet if necessary. Large amounts of metal might indicate wear of and/or damage to valves and/or pumps and/or other components. After draining re-plug the drain-port and close the drain-cock (see then (RE-)FILLING and START-UP). NOTE: drain the oil only when all the cylinders are in retracted position and the hydraulic pressure of all the accumulators in the system is lowered to zero (use the appropriate valve). (RE-)FILLING THE RESERVOIR The reservoir must be filled to the maximum level (check the gauge-glass), with hydraulic oil that meets the system s manufacturer s standards. Filling has to be done through the appropriate filler cap which has to be equipped with a filter. Clean the filter after filling if necessary. NOTE: refill the reservoir only when all the cylinders are in retracted position and the hydraulic pressure of all the accumulators in the system is lowered to zero (use the appropriate valve). FILTERS Filters have to be checked regularly for contamination (check the indicator during operation when equipped). In general twice a year, but when the unit is placed in a dirty and/or dusty environment, the filter should be checked more often. Replace the filter element if necessary (check the Element Model Code on top of the filter cap). NOTE: the pump must be switched off before disassembling the filter/changing the filter element. PRESSURE SETTING The maximum pressure of the safety-valve is pre-set. Any modifications should be done only in consultation with the system s designer. FLOW SETTINGS Flow settings of throttle valves, flow control valves, pressure reducing valves a.s.o. must be set during start-up (if not indicated otherwise). ACCUMULATORS Once a year the nitrogen-pressure of the accumulators must be checked and refilled if necessary. NOTE: prior to maintenance, repairing and/or checking the oil level, the hydraulic pressure of all the accumulators in the system must be lowered to zero, by opening the appropriate valve. ALGEMENE INSTALLATIE EN GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN / GENERAL INSTALLATION AND OPERATING INSTRUCTIONS 1/2

3 OPSTARTEN De motor éénmaal kortstondig inschakelen om de draairichting te kontroleren (zie aanduiding op de motor) en indien nodig aanpassen. Pompset daarna opstarten en enkele minuten drukloos laten rondpompen. Als de maximale druk afgesteld is (zie DRUKAFSTELLING) de gehele installatie (onbelast) enkele malen bedienen en ontluchten (via de daarvoor bestemde plaatsen). Kontroleer hierbij het olienivo in het reservoir en vul eventueel bij. NB: vul het reservoir alleen wanneer alle cilinders in de terugetrokken positie staan en de druk van alle akkumulatoren in het systeem is verlaagd tot nul (gebruik de daarvoor bestemde afsluiters). STORINGEN Hydraulische systemen zijn, mits gebouwd volgens de algemene normen, praktisch storingvrij. Ondanks dit kunnen toch storingen voorkomen en het is noodzakelijk, dat de oorzaak van deze storingen zo snel mogelijk wordt gevonden en verholpen. De oorzaak opzoeken kost aanmerkelijk minder tijd indien er een hydraulisch schema van de installatie voorhanden is. Vraag hierom dus altijd bij aflevering! Houd verder van alle installaties een kaart bij waarop alles wordt genoteerd, zoals olie verwisselen, vervanging van pakkingen, onderdelen, filter(s) enz. LAWAAIERIGE POMPEN EN/OF KLEPPEN Mogelijke oorzaken van lawaaierige pompen en/of kleppen: Cavitatie als gevolg van een te hoog vacuüm. Dit wordt mogelijk veroorzaakt door: a) vernauwde of gesloten zuigleiding van de pomp als gevolg van een vervuilde filter; b) een gesloten kraan, enz. en veroorzaakt cavitatie in de pomp; c) wrijvingen in de zuigleiding als gevolg van: 1) de zuigleiding is te klein van doorlaat; 2) de olie heeft een te hoge viscositeit bij de betreffende bedrijfstemperatuur. Mogelijke oplossingen: a) Vervang of reinig het filter, reinig de zuigleiding en verwijder andere vernauwingen. b) Open de gesloten kraan. c) 1) Vergroot de doorlaat van de zuigleiding. 2) De olie moet verwisseld worden met een hogere viscositeit en/of verwarm de koude olie tot de juiste bedrijfstemperatuur. Er bevindt zich lucht in de olie. Er kan lucht in het systeem komen door de volgende oorzaken: a) luchtlekken in de verbindingen in de zuigleiding; b) te laag olienivo in de tank; c) de retourleidingen in het reservoir eindigen niet altijd onder het olienivo maar de olie wordt als het ware in de tank gespoten; d) lekkende pakkingen in de drukleidingen naar de komponenten die soms onder vacuüm zijn hetgeen te wijten kan zijn aan hun plaatsing boven de olietank waardoor er in het hele systeem een lichte onderdruk ontstaat. Mogelijke oplossingen: a) De leidingen en hun verbindingen inspekteren en "aanhalen". b) De tank bijvullen. c) Vergroot de lengte van de retourleidingen zodat ze onder het olienivo eindigen. d) Kontroleer het systeem op luchtlekken. Soms zal het nodig zijn de olietank hoger dan alle andere komponenten in het systeem te plaatsen om zodoende in het gehele systeem iets overdruk te verkrijgen waardoor de zuigleidingen vollopen. Mechanische storingen te wijten aan: a) verkeerd uitlijnen van de pomp ten opzichte van de aandrijvende motor; b) beschadigde as-koppeling of beschadigde as-koppelingbouten; c) slechte/beschadigde pomp; d) de pomp en/of de motor is niet zo geruisloos als noodzakelijk of de snelheid is niet juist; e) vibrerende leidingen. Mogelijke oplossingen: a) Lijn de pomp en motor opnieuw uit. b) Vervang beschadigde onderdelen. c) Repareer of vervang de pomp. d) Kies een pomp of motor welke voldoet aan de eisen of verander de snelheid. e) Zet de leidingen vast met beugels. Indien u vragen heeft, neem dan contact op met: TECHNISCHE HYDRAULISCHE APPARATUUR G. STEPHENSONWEG KJ VLAARDINGEN N E D E R L A N D T E L POSTBUS AD VLAARDINGEN N E D E R L A N D F A X START-UP Start the motor for a short moment to check the direction of rotation (check the indication on the motor) and correct if necessary. Then start the pump and let it run pressureless for several minutes. When the maximum pressure is set (see PRESSURE SETTING) the unit has to be operated several times (without load) and the entrained air has to be released (use the appropriate valves). Recheck oil level often and add as necessary. NOTE: refill the reservoir only when all the cylinders are in retracted position and the hydraulic pressure of all the accumulators in the system is lowered to zero (use the appropriate valve). FAILURES Hydraulic systems are, if constructed and built in accordance with the Machinery Directive II-B, virtually fail free. However, failures can always occur and it is of great importance that the cause of these failures is found and solved as soon as possible. Locating the cause will take consideribly less time when a schematic drawing of the hydraulic system is available. Therefore, always request the system s designer for this drawing! Also keep a record of all repairs and maintenance of the system, like changing the oil, replacement of seals, parts, filter elements a.s.o. QUIET HYDRAULICS Possible causes of noisy pumps and/or valves: Cavitation as a result of high vacuums. Thess can be caused by: a) clogged or restricted inlet lines due to a contaminated filter; b) a closed valve; c) friction in the inlet lines as a result of: 1) the diameter of the inlet lines is too narrow; 2) the viscosity of the fluid is too high at the required operating temperature. Possible solutions: a) Replace or clean the filter (element), clean the inlet lines and remove other restrictions. b) Open the closed valve. c) 1) Enlarge the diameter of the inlet lines. 2) Change the oil to a higher viscosity and/or increase the oil temperature up to the proper operating level. The oil contains air. The formation of entrained air or vapour bubbles can be caused by: a) ingestion of air through the pipe joints of the inlet lines; b) low oil level; c) the return lines inside the reservoir are not submerged in the oil at all times, which means that the oil is discharged above the oil level in the reservoir; d) the lines and components are mounted above the reservoir, this generates a slight under-pressure in the system and as a result possible vacuums which cause ingestion of air through (leaking) seals in the pressure lines of the components. Possible solutions: a) Check the pipe joints and retighten them if necessary. b) Refill the reservoir. c) Increase the length of the return lines or install a drop tube or down spout. d) Check the system for air leaks. Sometimes the reservoir has to be mounted above the pump to create a slight over-pressure in the system to flood the inlet lines. Mechanical failures caused by: a) bad allignment of the pump and motor; b) a damaged axle-coupling or damaged axle-coupling-boults; c) a damaged pump; d) a pump and/or motor which is not so quiet as needed or is running at a wrong operating speed; e) vibrating piping. Possible solutions: a) Re-allign the pump and motor. b) Replace the damaged parts. c) Repair or replace the pump. d) Select a pump or motor which meets the required standards or change the operating speed. e) Support the piping with clamps. If you have any questions, please contact: TECHNISCHE HYDRAULICS G. STEPHENSONWEG 33 NL-3133 KJ VLAARDINGEN T H E N E T H E R L A N D S TEL (+31) (0) P.O. BOX 154 NL-3130 AD VLAARDINGEN T H E N E T H E R L A N D S FAX (+31) (0) www. breedveld-weaver.nl www. breedveld-weaver.nl 2/2 ALGEMENE INSTALLATIE EN GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN / GENERAL INSTALLATION AND OPERATING INSTRUCTIONS

4 ALGEMENE INFORMATIE WERKPLAATSPERSEN Juni 2002 Sinds moeten machines/veiligheidscomponenten, waaronder ook werkplaatspersen uitgevoerd worden volgens de Europese Machine Richtlijn, verder genoemd MRL. Indien een werkplaatspers alleen met handkracht aangedreven wordt is het geen machine (tenzij gebruikt voor heffen en hijsen). Als een cilinder/uitrustingsstuk in een combinatie met een aangedreven pomp gebruikt wordt, moet de werkplaatspers wel aan de MRL voldoen. Volgens de MRL, zie 89/392/EEC, 91/368/EEC, 93/44/EEC, 93/68/EEC ingegaan op , mag de snelheid van de plunjeruitloop zonder spec. beveiligingen max. 10 mm/sec. zijn. Bij een hogere plunjersnelheid dan >10 mm/sec. worden pers en pomp apart aangeboden. De klant is dan zelf verantwoordelijk voor het systeem en het nemen van beschermende maatregelen. Zie NEN-EN norm (Februari 2001) art en betreft Twee-handenbediening NEN-EN 574 (Januari 1997). Bij een plunjersnelheid van >10 en <30 mm/sec. moeten er extra veiligheidsvoorzieningen getroffen worden. Deze veiligheidsvoorzieningen zijn van diverse factoren afhankelijk. Dit is o.a. een tweehandenbediening ter voorkoming van ongevallen voor de gebruiker. Zie NEN-EN 693 norm (Februari 2001) art en betreft Twee-handenbediening NEN-EN 574 (Januari 1997). Indien de pers een plunjersnelheid heeft van >30 mm/sec. en een opening van >6 mm dan is het een bijlage IV product (gevaarlijke machine). (Zie ook NEN-EN 693 art ). Hierbij moet u ook een risico-analyse maken (zie pren 1050) en dit laten keuren door een daartoe bevoegde instantie (Notified Body). Ook wordt een schermbeveiliging genoemd vgl. NEN-EN 693:2001 page 40. Zie betreft twee-handenbediening NEN-EN 574 (Januari 1997). Zie tevens de Veiligheidseisen voor hydraulische en pneumatische systemen en hun componenten NEN-EN 982 (November 1996). Dit overzicht is opgesteld ter ondersteuning van het veiligheidsbesef, ontwerp en gebruik van hydraulische persen. Aan bovenstaande gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Fouten en/of wijzigingen voorbehouden. REPARATIE-INRICHTING VOOR ALLE MERKEN HYDRAULISCHE APPARATUUR, KRIKS EN HEFWERKTUIGEN. IMPORT - EXPORT

5 REPARATIEKEUR VOOR HYDRAULISCHE COMPONENTEN 1. Waarom een eigen B&W reparatiekeur? Na onderzoek is gebleken dat van overheidswege geen duidelijke reparatiekeur aanwezig is. De overheid is nog steeds bezig om in Brussel een eenduidige Europese richtlijn op te zetten voor reparatie van hydraulische componenten. Er bestaat ook geen landelijk of Europees erkende testprocedure voor hydraulische producten. 2. Het aanbieden van een reparatie? Reparatie(s) dienen franco aangeleverd te worden bij onze werkplaatsbalie met begeleidende opdrachtnummer of bon met vermelding van reparatieopdracht, klacht en/of verzoek tot prijsopgave en contactpersoon. De reparatie dient lekvrij aangeleverd te worden. Alle kosten die voorvloeien uit lekkage door transport of welke oorzaak dan ook naar ons pand, zijn voor rekening van de klant. 3. Soort keur? Bij opdracht moet door de klant vermeld worden onder welke keur de goederen gerepareerd dienen te worden. Dit kunnen o.a. de volgende keuren zijn: 1. American Bureau of Shipping - AMBS 2. Det Norske Veritas - DNV 3. Lloyd s Register Quality Assurance - LRQA of LLOYDS 4. Technisch Normalisatie Onderzoeksinstituut - TNO 5. Deutsche TÜV - TÜV 6. Trägergemeinschaft für Akkreditierung - TGA 7. Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau - VDMA etc. etc. Alle kosten van een evt. keur komen voor rekening van de klant. Zonder schriftelijke opgave hiervan, zal de reparatie naar onze eigen B&W keur uitgevoerd worden. 4. De aangeboden reparaties worden per stuk/component door ons behandeld. I.v.m. de grote verscheidenheid in de te repareren componenten kan er ongezien, ongedemonteerd geen prijsopgave gedaan worden. Eerst moet het merk, type, uitvoering, storing en/of klacht van het component bekend zijn. Het demonteren, opsporen van de storing vormt een belangrijk deel van de behandelingskosten. Indien u besluit uw component, cilinder, pomp etc. niet te laten repareren, worden deze kosten u wel in rekening gebracht, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. 5. Reparaties worden uitgevoerd na uw mondelinge of schriftelijke opdracht. Mondelinge opdrachten dienen per fax of bevestigd te worden. Ondanks een prijsopgave/reparatie acceptatie behouden wij het recht van afkeuring. Dit betekent dat wij geen reparatieplicht hebben, als bij nadere inspectie blijkt dat het component niet te repareren is. 6. Voor reparatie dienen zoveel mogelijk recent goedgekeurde tekeningen, instructievoorwaarden, sterkteberekeningen, testdrukken etc. betreffende het te repareren component ingeleverd te worden bij onze werkplaats-chef. REPARATIE-INRICHTING VOOR ALLE MERKEN HYDRAULISCHE APPARATUUR, KRIKS EN HEFW ERKTUIGEN. IMPORT - EXPORT

6 7. Tarieven Onze werkplaats-uurtarieven voor 2012 gelden als volgt: Voorman en of draaiwerk : EUR 75,00 per manuur 1e Monteur : EUR 65,00 per manuur 2e Monteur : EUR 60,00 per manuur Overige werkzaamheden : EUR 55,00 per manuur Prijzen zijn strikt netto, excl. B.T.W., af ons adres te Vlaardingen - NL, excl. overwerktarief en/of toeslag, tenzij anders is overeengekomen. Excl. afname, testen en keuringen door derden. 8. Testen Het te repareren component wordt tenzij anders is overeengekomen op onze eigen testbank getest. Tenzij anders is overeengekomen zal de testprocedure uitgevoerd worden per component op een door onze werkplaatschef bepaalde wijze. Aan de door ons uitgevoerde testen kunnen geen rechten ontleend worden, daar dit een momentopname is. Duurtesten kunnen in overleg en met door ons vooraf goedgekeurde testprocedures uitgevoerd worden, maar vallen te allen tijde buiten de normale reparatie testprocedure. 9. Materiaalspecificaties Zover mogelijk en van toepassing zullen wij de reparatie uitvoeren met materialen die aan de volgende specificaties voldoen: Hardverchroomde assen DIN ISO 4540 Gehoonde cilinderbuis DIN 2448 Hydrauliek buis staal 35,4 DIN 2445/2 Hydrauliek buis roestvaststaal DIN 2462 Toelaatbare werkdruk DIN 2413 Afdichtingen DIN 3852 Pijpkoppelingen DIN 2353 Slangen SAE100 R1A/R1AT/R2A/R2AT DIN ST/1SN/2ST/2SN Kogelgewrichtslagers DIN ISO 6124/1/2/3 Glijlagers DIN ISO 6124/1/2/3 Binnenzeskant bouten DIN ISO 4762 Zeskant moeren DIN ISO 8673 Olie Shell Tellus T 46 Maat-toleranties NEN - ISO 408 Ruwheidswaarde NEN - ISO 3634 Vorm en plaatstoleranties NEN - ISO De reparatie en tarieven zijn gebaseerd voor uitvoering in onze eigen werkplaats. Tenzij schriftelijk is overeengekomen is de opgave van de reparatietijd altijd bij benadering. 11. Betaling Betaling van reparatie dient kontant te geschieden. Na overleg en goedkeuring door de directie kan levering op rekening geschieden, met betaling binnen 30 dagen na factuurdatum. 12. Na afgifte van de apparatuur aan de client gaat het risico van verlies, vergaan of beschadiging over naar de client. Het niet afhalen van de reparatie ontslaat de klant niet van de betalingsverplichting. 13. Garantie Garantie op reparatie wordt uitsluitend door bepaald. 14. Algemene voorwaarden Alle reparatie s en leveringen geschieden overeenkomstig onze algemene voorwaarden welke gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam. Deze zijn opvraagbaar en kunt u downloaden van onze website REPARATIE-INRICHTING VOOR ALLE MERKEN HYDRAULISCHE APPARATUUR, KRIKS EN HEFW ERKTUIGEN. IMPORT - EXPORT

7 TECHNISCHE HYDRAULICS G. STEPHENSONWEG KJ VLAARDINGEN - NL P.O. BOX AD VLAARDINGEN - NL Tel (+31) (0) Fax (+31) (0)

BREEDVELD & WEAVER HYDRAULICS

BREEDVELD & WEAVER HYDRAULICS GENERAL SALES APPLICATION TECHNISCHE HANDELSONDERNEMING BREEDVELD & WEAVER HYDRAULICS Revision and repair of hydraulics Already 50 years of experience in repairing hydraulic components. We are especially

Nadere informatie

PANEELRADIATOR - Type PR Handleiding. PANEL RADIATOR - Type PR Manual

PANEELRADIATOR - Type PR Handleiding. PANEL RADIATOR - Type PR Manual Fax. +31 (0)227-549 150 Website: www.sinusjevi.com PANEELRADIATOR - Type PR Handleiding PANEL RADIATOR - Type PR Manual Page 2 of 8 Page 3 of 8 Technische informatie Spanning: 230 of 400 Volt Vermogen:

Nadere informatie

EU Declaration of Conformity and safety instructions EU Conformiteitsverklaring en veiligheidsinstructies ISC 230B

EU Declaration of Conformity and safety instructions EU Conformiteitsverklaring en veiligheidsinstructies ISC 230B EU Declaration of Conformity and safety instructions EU Conformiteitsverklaring en veiligheidsinstructies ISC 230B Explosion safety instructions (Ex) (EN) ISC230B is approved for use outside the explosion-hazardous

Nadere informatie

EM7680 Firmware Update by OTA

EM7680 Firmware Update by OTA EM7680 Firmware Update by OTA 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7680 Firmware update by OTA Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Release notes:... 3 4.0 (NL) Overige

Nadere informatie

Montagehandleiding: doucheset

Montagehandleiding: doucheset Montagehandleiding: doucheset Installation manual: showerset 0 6 5 7 8 9 0 8 9 7 5 6 Controleer voor installatie of alle onderdelen aanwezig zijn. Check if all parts are present before installation. 5

Nadere informatie

Classic Handhydraulische Stuursystemen

Classic Handhydraulische Stuursystemen Classic Handhydraulische Stuursystemen Classic handhydraulische stuursystemen zijn ontwikkeld voor professionele schepen, die geen bekrachting nodig zijn. De stuursystemen blinken uit in eenvoud, levensduur,

Nadere informatie

BREEDVELD & WEAVER HYDRAULISCHE APPARATUUR

BREEDVELD & WEAVER HYDRAULISCHE APPARATUUR ALGEMEEN VERKOOP TOEPASSING TECHNISCHE HANDELSONDERNEMING BREEDVELD & WEAVER HYDRAULISCHE APPARATUUR -INRICHTING VOOR ALLE MERKEN HYDRAULISCHE APPARATUUR, KRIKS EN HEFWERKTUIGEN. IMPORT - EXPORT Revisie

Nadere informatie

HANDLEIDING - ACTIEVE MOTORKRAAN

HANDLEIDING - ACTIEVE MOTORKRAAN M A N U A L HANDLEIDING - ACTIEVE MOTORKRAAN MANUAL - ACTIVE MOTOR VALVE Model E710877 E710878 E710856 E710972 E710973 www.tasseron.nl Inhoud / Content NEDERLANDS Hoofdstuk Pagina NL 1 ALGEMEEN 2 NL 1.1

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Procedure Reset tv-toestellen:

Procedure Reset tv-toestellen: Procedure Reset tv-toestellen: Volgende procedure is te volgen wanneer er een tv-toestel, op een van de kamers niet meer werkt. TV Re-installation Factory Default Her-installeren van de TV Fabrieksinstellingen

Nadere informatie

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14)

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14) Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of (09.09.14) Content: 1. Requirements on sticks 2. Requirements on placing sticks 3. Requirements on construction pallets 4. Stick length and

Nadere informatie

OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL

OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL GB PARTS & FUNCTIONS 1. 7. ---- 3. ---- 4. ---------- 6. 5. 2. ---- 1. Outdoor IP camera unit 2. Antenna 3. Mounting bracket 4. Network connection 5.

Nadere informatie

DECLARATION FOR GAD approval

DECLARATION FOR GAD approval Version 1.2 DECLARATION FOR GAD approval Declare that for the following central heating boilers Intergas Calderas de Calefacción S. L. Kombi Kompakt R 24, 28/24, 36/30 and Prestige The installation and

Nadere informatie

256 kb Memory in NMS 8250, 8255 and 8280

256 kb Memory in NMS 8250, 8255 and 8280 256 kb Memory in NMS 8250, 8255 and 8280 Supplied by Bastiaan Huber, 2001 Converted to PDF by HansO, 2001 Dutch text follows the english text! MEMORY-UPGRADE to 256Kb This description is only for people

Nadere informatie

Dynamic S Steeringgear

Dynamic S Steeringgear Dynamic S Steeringgear De Dynamic S stuursystemen zijn speciaal bedoeld voor commerciële vaartuigen, waarbij stuurcomfort, levensduur en efficiëntie voorop staan. De systemen komen vanwege hun revolutionaire

Nadere informatie

Quick start guide. Powerbank MI Mah. Follow Fast All rights reserved. Page 1

Quick start guide. Powerbank MI Mah. Follow Fast All rights reserved. Page 1 Quick start guide Powerbank MI 16.000 Mah Follow Fast 2016 - All rights reserved. Page 1 ENGLISH The Mi 16000 Power Bank is a very good backup option for those on the move. It can keep you going for days

Nadere informatie

DALISOFT. 33. Configuring DALI ballasts with the TDS20620V2 DALI Tool. Connect the TDS20620V2. Start DALISOFT

DALISOFT. 33. Configuring DALI ballasts with the TDS20620V2 DALI Tool. Connect the TDS20620V2. Start DALISOFT TELETASK Handbook Multiple DoIP Central units DALISOFT 33. Configuring DALI ballasts with the TDS20620V2 DALI Tool Connect the TDS20620V2 If there is a TDS13620 connected to the DALI-bus, remove it first.

Nadere informatie

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Juli 2012 Versie 2.

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Juli 2012 Versie 2. Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English Voorbeelden machtigingsformulieren standaard Europese incasso Examples of authorisation

Nadere informatie

OUTDOOR HD DOME IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL

OUTDOOR HD DOME IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL OUTDOOR HD DOME IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL GB PARTS & FUNCTIONS 2. ---- 1. ---- 3. ---- 7. ---------- 5. 4. 6. 1. Outdoor IP camera unit 2. Antenna 3. Mounting bracket 4. Network connection 5. Power

Nadere informatie

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen?

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? De firewall van de Speedtouch 789 (wl) kan niet volledig uitgeschakeld worden via de Web interface: De firewall blijft namelijk op stateful staan

Nadere informatie

EM7680 Firmware Auto-Update for Kodi 17.2

EM7680 Firmware Auto-Update for Kodi 17.2 EM7680 Firmware Auto-Update for Kodi 17.2 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7680 Firmware Auto-update for Kodi 17.2 Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Opmerking...

Nadere informatie

Extreem veilig Het product Our product Voordeel Advantage Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock

Extreem veilig Het product Our product Voordeel Advantage Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Extreem veilig Het product Alle koppeling zijn speciaal ontworpen en vervaardigd uit hoogwaardig RVS 316L en uitgevoerd met hoogwaardige pakkingen. Op alle koppelingen zorgt het gepatenteerde veiligheid

Nadere informatie

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled is een hoogwaardige, flexibele LED strip. Deze flexibiliteit zorgt voor een zeer brede toepasbaarheid. liniled kan zowel binnen als buiten in functionele en decoratieve

Nadere informatie

Handleiding Installatie ADS

Handleiding Installatie ADS Handleiding Installatie ADS Versie: 1.0 Versiedatum: 19-03-2014 Inleiding Deze handleiding helpt u met de installatie van Advantage Database Server. Zorg ervoor dat u bij de aanvang van de installatie

Nadere informatie

Function checklist for the ML-350 or XL-350 with a print set. Missing loop.

Function checklist for the ML-350 or XL-350 with a print set. Missing loop. Function checklist for the ML-350 or XL-350 with a 260217 print set. Below mentioned check-point should resolve function problems of the lift systems. Missing loop. When a lift is connected to an external

Nadere informatie

Type EBT Spiraalgevormde PTFE buis SPIRAALGEGOLFDE PTFE TUBES Type EBT is een dunwandig, spiraalgegolfde PTFE buis in naturel uitvoering met een optimale flexibiliteit. Eigenschappen : Nagenoeg absoluut

Nadere informatie

PIR DC-SWITCH. DC Passive infra-red Detector. Model No. PDS-10 GEBRUIKSAANWIJZING/INSTRUCTION MANUAL

PIR DC-SWITCH. DC Passive infra-red Detector. Model No. PDS-10 GEBRUIKSAANWIJZING/INSTRUCTION MANUAL PIR DC-SWITCH DC Passive infra-red Detector Model No. PDS-10 GEBRUIKSAANWIJZING/INSTRUCTION MANUAL Please read this manual before operating your DETECTOR PIR DC-Switch (PDS-10) De PDS-10 is een beweging

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

Mobile concrete base

Mobile concrete base 1 14 Mobile concrete base UMBASM8000000000 Mobile concrete base UMBASM8000000000 Congratula ons with your purchase! Please completely read and follow all the instruc ons. pg. 3 Proficiat met uw aankoop!

Nadere informatie

BVBA POMAC-LUB-SERVICES SPRL Korte Bruggestraat 28 B-8970 Poperinge Tel. 057/33 48 36 Fax 057/33 61 27 info@pomac.be internet: www.pomac.

BVBA POMAC-LUB-SERVICES SPRL Korte Bruggestraat 28 B-8970 Poperinge Tel. 057/33 48 36 Fax 057/33 61 27 info@pomac.be internet: www.pomac. Smeersysteem voor conveyors Conveyors lubrication systems KS-007a-1-NE SMEERSYSTEEM VOOR MONO OF BIRAIL CONVEYORS Dit systeem is ontworpen voor het gedoseerd smeren van de lagers van de rollen van conveyors

Nadere informatie

Smeertechniek Rotterdam Cairostraat 74 3047 BC Rotterdam Tel.: 010 466 62 55 Fax 010 466 66 55 Internet: www.smeertechniek.

Smeertechniek Rotterdam Cairostraat 74 3047 BC Rotterdam Tel.: 010 466 62 55 Fax 010 466 66 55 Internet: www.smeertechniek. DEZE KOPPELINGEN WORDEN GEBRUIKT IN OLIE- EN VETSMEERSYSTEMEN IN PLAATS VAN DE SNIJRINGKOPPELINGEN ( SNIJRING & DRUKMOER ) KOPPELEN EN ONTKOPPELEN VAN DE LEIDING KAN HERHAALD WORDEN ZONDER BESCHADIGING

Nadere informatie

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering.

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering. De L.Net s88sd16-n wordt via één van de L.Net aansluitingen aangesloten op de LocoNet aansluiting van de centrale, bij een Intellibox of Twin-Center is dat de LocoNet-T aansluiting. L.Net s88sd16-n aansluitingen

Nadere informatie

FSW-VW-2X2 FSW-VW. Handleiding / Manual

FSW-VW-2X2 FSW-VW. Handleiding / Manual FSW-VW-2X2 FSW-VW Handleiding / Manual Rev. 1.0 17-03-2014 I Pakketinhoud / Content Accessoires Benodigde gereedschappen / Required Tools Montage / Assembling Onderhoud / Maintenance Veel Gestelde Vragen

Nadere informatie

TOEGANG VOOR NL / ENTRANCE FOR DUTCH : https://www.stofs.co.uk/en/register/live/?regu lator=c&camp=24759

TOEGANG VOOR NL / ENTRANCE FOR DUTCH : https://www.stofs.co.uk/en/register/live/?regu lator=c&camp=24759 DISCLAIMER : 1. Het is een risicovolle belegging / It is an investment with risc. 2. Gebruik enkel geld dat u kan missen / Only invest money you can miss. 3. Gebruik de juiste procedure / Use the correct

Nadere informatie

EM7580 Firmware Update by Micro SD card

EM7580 Firmware Update by Micro SD card EM7580 Firmware Update by Micro SD card 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7580 Firmware update by Micro SD card Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Opmerking...

Nadere informatie

Circulatiepompen voor de Glastuinbouw Pompgrafieken

Circulatiepompen voor de Glastuinbouw Pompgrafieken - orticulture Circulation umps erformance Curves Circulatiepompen voor de Glastuinbouw ompgrafieken. kw CL CLB z. kw / and / 9 rpm - - - - - - - - - A- - - - - - - - A- - A- - - - - -. kw - / and / [m/h

Nadere informatie

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept 7 juni 2012 KNX Professionals bijeenkomst Nieuwegein Annemieke van Dorland KNX trainingscentrum ABB Ede (in collaboration with KNX Association) 12/06/12 Folie 1 ETS

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

FAAC DRIVER. Driver install procedure for FAAC boards. Installatieprocedure voor driver voor FAAC-kaarten.

FAAC DRIVER. Driver install procedure for FAAC boards. Installatieprocedure voor driver voor FAAC-kaarten. FAAC DRIVER Driver install procedure for FAAC boards Installatieprocedure voor driver voor FAAC-kaarten www.record-toegangstechniek.nl 1 When a FAAC board (E124 or E145) is connected to the USB port, it

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Handleiding Manual. Model: CP-TWK14. Te gebruiken in combinatie met de WAHOO Kickr To use in combination with the following trainer WAHOO Kickr.

Handleiding Manual. Model: CP-TWK14. Te gebruiken in combinatie met de WAHOO Kickr To use in combination with the following trainer WAHOO Kickr. Handleiding Manual Model: CP-TWK14 Te gebruiken in combinatie met de WAHOO Kickr To use in combination with the following trainer WAHOO Kickr Benodigd gereedschap Tools required 5 mm De informatie en gegevens

Nadere informatie

Alistair LED stairwell luminaire Handleiding Alistair (Emergency UC03 sensor)

Alistair LED stairwell luminaire Handleiding Alistair (Emergency UC03 sensor) Alistair LED stairwell luminaire Handleiding Alistair (Emergency UC03 sensor) Let op: Als het flexibele draad van dit licht beschadigd is, dient het te worden vervangen door iemand van de technische service,

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

Tel: +31 (0) Fax: +31 (0)

Tel: +31 (0) Fax: +31 (0) Cargo Floor - Exploded views CF500 SL Rev.: 17-01-2014 Inhoudsopgave Table of contents Pagina Page BENAMING DESCRIPTION 1.1 Samenstelling Composition 1.2 Besturingsventiel 01 "E" Control valve 01 "E" 1.3

Nadere informatie

1.1 ORGANIZATION INFORMATION 1.2 CONTACT INFORMATION 2.1 SCOPE OF CERTIFICATION 2.2 AUDITOR INFORMATION 3.1 AUDIT CONCLUSIONS 3.2 MANAGEMENT SYSTEM EFFECTIVENESS 3.3 OBSERVATIONS Organization Address Name

Nadere informatie

AE1103 Statics. 25 January h h. Answer sheets. Last name and initials:

AE1103 Statics. 25 January h h. Answer sheets. Last name and initials: Space above not to be filled in by the student AE1103 Statics 09.00h - 12.00h Answer sheets Last name and initials: Student no.: Only hand in the answer sheets! Other sheets will not be accepted Write

Nadere informatie

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47 pagina 1 van 5 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie Nieuwsbrief NRGD Editie 11 Newsletter NRGD Edition 11 17 MAART 2010 Het register is nu opengesteld! Het Nederlands Register

Nadere informatie

Tentamen Thermodynamica

Tentamen Thermodynamica Tentamen Thermodynamica 4B420 4B421 10 november 2008, 14.00 17.00 uur Dit tentamen bestaat uit 4 opeenvolgend genummerde opgaven. Indien er voor de beantwoording van een bepaalde opgave een tabel nodig

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Extreem veilig. Our product. Het product

Extreem veilig. Our product. Het product Extreem veilig Het product Alle koppelingen zijn speciaal ontworpen en vervaardigd uit hoogwaardig RVS 316L en uitgevoerd met hoogwaardige pakkingen. Op alle koppelingen zorgt het gepatenteerde veiligheidsysteem

Nadere informatie

Specification sheets HEMPEL

Specification sheets HEMPEL Specification sheets Maintenance Specification for Beenhakkervletten 1 Dolboord en berghout 2 Boeisel 3 Binnenzijde 1 T/U 12050 50410 HEMPALIN PRIMER (Red) 1 T/U 760 HEMPALIN PRIMER (Green) 1 F/C 52140

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 QUICK GUIDE B Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 Version 0.14 (July 2015) Per May 2014 OB10 has

Nadere informatie

NEDERLANDS. Display Instructies. Knoppen. Geeft afwisselend Tijd, Datum en Temperatuur weer, kan ook ingesteld worden op enkel tijd

NEDERLANDS. Display Instructies. Knoppen. Geeft afwisselend Tijd, Datum en Temperatuur weer, kan ook ingesteld worden op enkel tijd NEDERLANDS Het ziet eruit als een simpel blokje hout, maar maak een geluid (knip met je vingers, kuch, klap in je handen, of tip op de bovenkant) en het geeft onmiddelijk en afwisselend tijd, datum en

Nadere informatie

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right.

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right. Mijn Inspiratie Ik kreeg het idee om een variant te maken van een lamp die ik al eerder had gemaakt. Bij de lamp die in de onderstaande foto s is afgebeeld kun je het licht dimmen door de lamellen open

Nadere informatie

INSTALATIEGIDS VIDEOWALL

INSTALATIEGIDS VIDEOWALL INSTALATIEGIDS VIDEO 1. Bereken de hoogte van de rails door te meten hoeveel lager het onderste scherm zal uitkomen. Je kan dit meten aan de achterkant van de display, waar de beugels op gemonteerd zijn.

Nadere informatie

MobiDM App Handleiding voor Windows Mobile Standard en Pro

MobiDM App Handleiding voor Windows Mobile Standard en Pro MobiDM App Handleiding voor Windows Mobile Standard en Pro Deze handleiding beschrijft de installatie en gebruik van de MobiDM App voor Windows Mobile Version: x.x Pagina 1 Index 1. WELKOM IN MOBIDM...

Nadere informatie

AE1103 Statics. 3 November h h. Answer sheets. Last name and initials:

AE1103 Statics. 3 November h h. Answer sheets. Last name and initials: Space above not to be filled in by the student AE1103 Statics 09.00h - 12.00h Answer sheets Last name and initials: Student no.: Only hand in the answer sheets! Other sheets will not be accepted Write

Nadere informatie

SPX Model A-360 Azimuth Antenna Rotor Model 1 & 2

SPX Model A-360 Azimuth Antenna Rotor Model 1 & 2 Gauke Boelensstraat 108 NL-9203 RS Drachten The Netherlands Tel: +31 (0) 512 354 126 GSM: +31 (0) 650 882 889 Fax: +31 (0) 847 187 776 www.rfhamdesign.com E-mail: info@rfhamdesign.com Model A-360 Azimuth

Nadere informatie

ATEX serie ATEX range

ATEX serie ATEX range ATEX serie ATEX range εx ATEX SERIE / ATEX RANGE Deze afsluiters zijn ontworpen en geproduceerd in overeenstemming met CE richtlijnen 94/9 apparaten en protectiesystemen gebruikt in potentiële explosieve

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

EVA. Uitgave : Januari 2010 Edition : January 2010

EVA. Uitgave : Januari 2010 Edition : January 2010 Montagehandleiding Installation manual EVA Uitgave : Januari 2010 Edition : January 2010 Inhoud pagina Contents page lees dit eerst! oneigenlijk gebruik montage notities First read this! improper use

Nadere informatie

Handleiding aansluiten en in gebruik nemen zelfaanzuigende SHE pompen

Handleiding aansluiten en in gebruik nemen zelfaanzuigende SHE pompen Handleiding aansluiten en in gebruik nemen zelfaanzuigende SHE pompen Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Uitvoering 3 Installatie 3 Vullen 5 Starten ( eerste keer) 5 Starten ( normaal gebruik) 5

Nadere informatie

Backflow protection BA BS Terugstroombeveiliging BA BS

Backflow protection BA BS Terugstroombeveiliging BA BS Backflow protection BA BS Terugstroombeveiliging BA BS BA The solution for small capacity appliances De oplossing bij kleine debieten 2 The solution for small capacity appliances The BA BS backfl ow protection

Nadere informatie

CHROMA STANDAARDREEKS

CHROMA STANDAARDREEKS CHROMA STANDAARDREEKS Chroma-onderzoeken Een chroma geeft een beeld over de kwaliteit van bijvoorbeeld een bodem of compost. Een chroma bestaat uit 4 zones. Uit elke zone is een bepaald kwaliteitsaspect

Nadere informatie

EazyLAN Gebruikershandleiding

EazyLAN Gebruikershandleiding EazyLAN Gebruikershandleiding Nieaf-Smitt is a brand name of Mors Smitt Mors Smitt B.V. Vrieslantlaan 6 P.O. box 7023 The Netherlands 3526 AA Utrecht 3502 KA Utrecht T +31 (0)30 288 13 11 F +31 (0)30 289

Nadere informatie

The upside down Louisa tutorial by Dorothée: Noortjeprullemie.blogspot.be Written for Compagnie M.: m.com

The upside down Louisa tutorial by Dorothée: Noortjeprullemie.blogspot.be Written for Compagnie M.:  m.com The upside down Louisa tutorial by Dorothée: Noortjeprullemie.blogspot.be Written for Compagnie M.: www.compagnie- m.com Dorothée heeft een unieke Compagnie M. hack gemaakt: de Louisa op zijn kop. Als

Nadere informatie

Technical manual EA units CC 55.1 and CC. UK page 2 NL page 5

Technical manual EA units CC 55.1 and CC. UK page 2 NL page 5 Technical manual EA units CC 55.1 and CC EA UK page 2 NL page 5 Ea cc 55.1 / CC 2 Standards The CC 55.1 was developed in conformance with EN1717. EA The Watts brass controllable check valve CC 55.1 is

Nadere informatie

Reparatievoorschriften Demonteren van het CF500 besturingsventiel

Reparatievoorschriften Demonteren van het CF500 besturingsventiel NL Reparatievoorschriften Demonteren van het CF500 besturingsventiel NL Demonteren van het CF500 besturingsventiel U heeft van Cargo Floor een besturingsventiel ontvangen ter uitwisseling van een defect

Nadere informatie

Richtlijn Machines 98/37/EC - 2006/42/EC Samenbouw

Richtlijn Machines 98/37/EC - 2006/42/EC Samenbouw Richtlijn Machines 98/37/EC - 2006/42/EC Samenbouw Marc Vanderhaeghe Vinçotte - Gent Contract Manager Safety of Machinery Coordinator Conformity of Technical Installations Prebes 27 april 2009 Brugge INHOUD

Nadere informatie

Installatie instructies

Installatie instructies OpenIMS CE Versie 4.2 Installatie instructies OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 INSTALLATIE INSTRUCTIES... 4 3 OPENIMS SITECOLLECTIE CONFIGURATIE... 6 OpenIMS CE Installatie instructies

Nadere informatie

Specification sheets HEMPEL

Specification sheets HEMPEL Specification sheets Maintenance Specification for Korpsschepen 1 Scheepshuid vanaf de waterlijn tot aan de d 2 Dekhuis/huizen, luikhoofden en masten 3 Schoorsteen 1 T/U 760 HEMPALIN PRIMER (Green) 1 T/U

Nadere informatie

Montagehandleiding servo drive / Assembly instructions servo drive

Montagehandleiding servo drive / Assembly instructions servo drive Bodemmontage houder transfo / Floor mounting transformer 1. Communicatiekabel / Communication cable 2. Draagprofielkabel / Bracket profile cable 3. Verdeelkabel / Distribution cable 4. Stroomkabel / Power

Nadere informatie

EM7680 Firmware Update by Micro SD card or USB

EM7680 Firmware Update by Micro SD card or USB EM7680 Firmware Update by Micro SD card or USB 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7680 Firmware update by Micro SD card or USB Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL)

Nadere informatie

ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers

ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers English Instructions Windows 8 out-of-the-box supports the ICARUS Illumina (E653) e-reader. However, when users upgrade their Windows

Nadere informatie

AIR-SUSPENSION AIR-SUSPENSION

AIR-SUSPENSION AIR-SUSPENSION AIR-SUSPENSION AIR-SUSPENSION Dunlop Systems and Components Het Wegdam 22 A.J.V. 7496 Luchtveersystemen CA Hengevelde B.V. Het Wegdam The 22 Netherlands 7496 CA Hengevelde Tel.: +31-(0)547-333065 Nederland

Nadere informatie

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Online Resource 1 Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Journal: Higher Education Authors: Anja J. Boevé, Rob R. Meijer, Roel J. Bosker, Jorien

Nadere informatie

SHP-TS TwinArc SA SHP-TS 400W TWINARC E40 SL PRODUCT OVERVIEW

SHP-TS TwinArc SA SHP-TS 400W TWINARC E40 SL PRODUCT OVERVIEW Range Features Range of high pressure sodium lamps with double arc tube construction Dual arc tube design guarantees immediate re-strike after a power interruption Doubled lamp life and reduced occurrence

Nadere informatie

LED terrein en straatverlichting

LED terrein en straatverlichting Met OSRAM LED ML-A1-30 54010030 Niet verstelbaar opschuif armatuur AC100~240V / 50~60Hz / 32W 28W / 24 OSRAM LED s 1.950 lumen ML-A1-60 54010060 AC100~240V / 50~60Hz / 67W 59W / 54 OSRAM LED s 4.150 lumen

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK)

How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK) (for Dutch go to page 4) How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK) The Illumina HD offers dictionary support for StarDict dictionaries.this is a (free) open source dictionary

Nadere informatie

Pattern Cronelia s Seashell blanket

Pattern Cronelia s Seashell blanket Pattern Cronelia s Seashell blanket I got the inspiration for his blanket from a postcard I once bought. Pagina 1 Cygnet Yarns has lovely colours in their range that reminded me of those shells. For this

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Werkplaatskraan Datona

Veiligheidsinstructies Werkplaatskraan Datona Veiligheidsinstructies Werkplaatskraan Datona *dt-53114man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 2 Gebruik

Nadere informatie

HANDLEIDING voor hydraulische aggregaten

HANDLEIDING voor hydraulische aggregaten HANDLEIDING voor hydraulische aggregaten Inhoudsopgave Waarschuwingen... 2 Het gebruik... 3 Algemeen... 3 Plaatsing van het aggregaat... 3 Demontage van het aggregaat... 4 Transport... 4 Voorafgaand aan

Nadere informatie

1. Voor het installeren wordt geadviseerd een backup te maken van uw database en bestanden.

1. Voor het installeren wordt geadviseerd een backup te maken van uw database en bestanden. NL: KiyOh.nl gebruikers kunnen met deze plug in automatisch klantbeoordelingen verzamelen, publiceren en delen in social media. Wanneer een klant een bestelling heeft gemaakt in uw Magento Shop, wordt

Nadere informatie

Leeftijdcheck (NL) Age Check (EN)

Leeftijdcheck (NL) Age Check (EN) Leeftijdcheck (NL) Age Check (EN) [Type text] NL: Verkoopt u producten die niet aan jonge bezoekers verkocht mogen worden of heeft uw webwinkel andere (wettige) toelatingscriteria? De Webshophelpers.nl

Nadere informatie

I.S.T.C. Intelligent Saving Temperature Controler

I.S.T.C. Intelligent Saving Temperature Controler MATEN & INFORMATIE I.S.T.C. Intelligent Saving Temperature Controler Deze unieke modulerende zender, als enige ter wereld, verlaagt het energieverbruik aanzienlijk. Het werkt in combinatie met de energy

Nadere informatie

HET ADRES VOOR AL UW RVS

HET ADRES VOOR AL UW RVS HET ADRES VOOR AL UW RVS PIPETITE HYGIËNISCHE MUURDOORVOERING SKS INOXPA POMPEN SKS DIN 11866 Pipetite The hygienic wall boot system A new approach to an old problem The current solutions for pipe connections

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Interface tussen Stuurbediening en Sony autoaudio

Interface tussen Stuurbediening en Sony autoaudio The information in this document is in Dutch, English version follows later in this document Interface tussen Stuurbediening en Sony autoaudio LET OP! HOEWEL DE UITERSTE ZORGVULDIGHEID IS BETRACHT BIJ

Nadere informatie

Alistair LED stairwell luminaire Handleiding Alistair (UC03 sensor)

Alistair LED stairwell luminaire Handleiding Alistair (UC03 sensor) Alistair LED stairwell luminaire Handleiding Alistair (UC03 sensor) Let op: Als het flexibele draad van dit licht beschadigd is, dient het te worden vervangen door iemand van de technische service, of

Nadere informatie

SNMV-H made for your process

SNMV-H made for your process Vertical, radially split volute casing type, single stage, end suction centrifugal pump with enclosed impeller made for your process Handled Liquids type pumps are suitable for clean or slightly contaminated

Nadere informatie

Handleiding. #MAKEITHAPPEN Bewaar deze handleiding als naslag. Handleiding_Kranen_Kraan-6_v1. Canim Gladstone Niagra Victoria Vidago

Handleiding. #MAKEITHAPPEN Bewaar deze handleiding als naslag. Handleiding_Kranen_Kraan-6_v1. Canim Gladstone Niagra Victoria Vidago Handleiding Handleiding_Kranen_Kraan-6_v1 Canim Gladstone Niagra Victoria Vidago Please keep these instructions for future reference. NO. FITBTBL04V1.0 #MAKEITHAPPEN Bewaar deze handleiding als naslag.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Operation instructions. ELEKTRISCHE VERHITTING LOS (voor Chafing Dish) (For Chafing Dish) Modelnr.: *

Gebruikershandleiding Operation instructions. ELEKTRISCHE VERHITTING LOS (voor Chafing Dish) (For Chafing Dish) Modelnr.: * Professional Supplies ELEKTRISCHE VERHITTING LOS (voor Chafing Dish) Electric heating Unit (For Chafing Dish) Modelnr.: *115.115 Gebruikershandleiding Operation instructions TECHNISCHE PARAMETERS Naam:

Nadere informatie

RC030/RC035 Pneumatisch (handmatig) vloeistof afzuigapparaat. Instructies

RC030/RC035 Pneumatisch (handmatig) vloeistof afzuigapparaat. Instructies RC030/RC035 Pneumatisch (handmatig) vloeistof afzuigapparaat Instructies Deze kunnen worden gebruikt voor het afzuigen van: Motorolie Versnellingsbak- en transmissieolie Koelvloeistof Remvloeistof Andere

Nadere informatie

Hoe te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO): Apple OS X How to connect to NDI Remote Office (NDIRO): Apple OS X

Hoe te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO): Apple OS X How to connect to NDI Remote Office (NDIRO): Apple OS X Handleiding/Manual Hoe te verbinden met (NDIRO): Apple OS X How to connect to (NDIRO): Apple OS X Inhoudsopgave / Table of Contents 1 Verbinden met het gebruik van Apple OS X (Nederlands)... 3 2 Connect

Nadere informatie

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training 9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training In 9 dagen jezelf volledig op de kaart zetten Je energie aangevuld en in staat om die batterij op peil te houden. Aan het eind heb jij Een goed gevoel in je

Nadere informatie

Free time! Better skills. Free time with Brenda and Brian. Worksheet

Free time! Better skills. Free time with Brenda and Brian. Worksheet 1 Free time! read a Stel je hebt een dag vrij van school. Schrijf op wat je dan gaat doen. b Lees de tekst en schrijf op welke dingen Brian en Brenda voorstellen om te doen op een vrije dag. Free time

Nadere informatie

Uitleg geven hoe men een VPN connectie kan opzetten i.c.m. een RSA token.

Uitleg geven hoe men een VPN connectie kan opzetten i.c.m. een RSA token. Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave 1 Doel Nr. Naam Pagina 1 Doel 1 2 Toepassingsgebied 1 3 Verantwoordelijkheden 1 4 Procedure gebruik Juniper VPN client 2 4.1 Starten van VPN verbinding 2 4.2 Stoppen van VPN

Nadere informatie