Tentamen Thermodynamica

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tentamen Thermodynamica"

Transcriptie

1 Tentamen Thermodynamica 4B420 4B november 2008, uur Dit tentamen bestaat uit 4 opeenvolgend genummerde opgaven. Indien er voor de beantwoording van een bepaalde opgave een tabel nodig is, dan zal deze bij het tentamen bijgevoegd worden. LET OP EENHEDEN! NOTE: English version attached

2

3 Opgave 1 In een perfect-geïsoleerde, door een zuiger afgesloten cilinder bevindt zich 20 kg water/stoom mengsel. In de begintoestand is het volume in de cilinder 1 m 3 bij een temperatuur van 180 C. Door reversibel arbeid toe te voeren wordt het volume verkleind, totdat de cilinder alleen nog maar verzadigd water bevat (toestand 2). Hierna wordt de isolatie verwijderd en vindt er een proces plaats waardoor de temperatuur in de cilinder gelijk wordt aan 50 C en er een water/stoom mengsel ontstaat met een damp-kwaliteit van x 3 = 0.1 (toestand 3). Tijdens dit proces wordt warmte afgevoerd naar een omgeving van 20 C. a) Bereken de damp-kwaliteit (x) in toestand 1. b) Bepaal de temperatuur in toestand 2. c) Bereken de benodigde arbeid voor het proces tussen toestand 1 en 2. d) Bereken de maximale arbeid die tijdens het proces tussen toestand 2 naar toestand 3 kan worden geleverd. e) Schets beide processen in een T s en een pv -diagram. Opgave 2 Gegeven een ideaal gas dat zich in een gesloten systeem bevindt en reversibele toestandsveranderingen ondergaat. a) Stel de eerste hoofdwet op. Werk daarbij de termen zo specifiek mogelijk uit en benoem alle grootheden. b) Herleid uit de eerste hoofdwet dat T 2 = V1 V 2 R/cv, geldt voor een adiabatische toestandsverandering. c) Bepaal een relatie voor de arbeid bij een isotherme toestandsverandering. d) Bepaal een relatie voor de warmteuitwisseling bij een isobare toestandsverandering. e) Toon aan dat voor willekeurige toestandsveranderingen de entropieverandering bedraagt. s 2 s 1 = c v ln T2 + R ln V2 V 1,

4 Opgave 3 Beschouw de Rankine cyclus zoals getoond in onderstaand T s diagram. Deze installatie bestaat uit de volgende componenten: pomp; condensor (werkdruk 0.1 bar); ketel (werkdruk 40 bar); turbine. Zowel pomp als turbine werken zonder verliezen. Toestand 1 en 3 liggen op de verzadigingslijn. De massastroom bedraagt 4 kg/s. a) Welke component hoort bij welke toestandsverandering in het T s diagram? b) Schets het bij de cyclus behorende P V diagram. c) Bepaal de damp-kwaliteit (x) in toestand 4. d) Bepaal de in de turbine geleverde arbeid en de in de condensor afgevoerde warmte. e) Bepaal het rendement van de installatie Opgave 4 Een compressibel ideaal gas (γ = 1.4 en c p = 1000 J/kg K) stroomt met een snelheid (c 1 ) van 10 m/s een perfect-geïsoleerde vernauwing in, waardoor het gas (reversibel) versneld wordt tot een snelheid (c 2 ) van 250 m/s. Aan de ingang (met een oppervlak van 0.5 m 2 ) is de druk 20 bar en de temperatuur 80 C. Gegeven is verder dat de geluidsnelheid (a) kan worden bepaald met a = γrt. a) Bepaal de temperatuur aan de uitgang. b) Bepaal de druk aan de uitgang. c) Bepaal de oppervlakte verhouding tussen de inlaat en de uitlaat. d) Bepaal het Mach-getal (Ma c/a) aan de uitgang. e) Wat is het kleinste uitlaat oppervlak waarbij de inlaat-condities (snelheid, druk en temperatuur) gehandhaafd kunnen blijven?

5 ENGLISH VERSION Problem 1 A perfectly-insulated cylinder, closed-off by a piston, holds 20 kg of a watervapour mixture. In its initial state, the mixture occupies a volume of 1 m 3 at a temperature of 180 C. The volume is decreased via reversible work until the cylinder holds only saturated water (state 2). Then the insulation is removed and a process takes places through which the temperature in the cylinder becomes 50 C with a vapour quality of x 3 = 0.1 (state 3). During this process heat is released into the environment at 20 C. a) Calculate the vapour quality (x) in state 1. b) Determine the temperature in state 2. c) Calculate the work required in the process between stat 1 and 2. d) Determine the maximum work which can be delivered in the process between states 2 and 3. e) Sketch both processes in a T s and a pv -diagram. Problem 2 changes. Given an ideal gas inside a closed system and undergoing reversible state a) Formulate the First law. Work out the terms as specifically as possible and describe all parameters and quantities. b) Derive from the First law that T 2 = V1 V 2 R/cv, holds for an adiabatic change of state. c) Determine a relation for the work during an isothermal change of state. d) Determine a relation for the heat exchange during an isobaric change of state. e) Show that for arbitrary state changes the entropy change is given by s 2 s 1 = c v ln T2 + R ln V2 V 1.

6 Problem 3 Consider a Rankine cycle as shown in the T s diagram below. The installation consists of the following components: pump; condensor (operating pressure 0.1 bar); boiler (operating pressure 40 bar); turbine. Both pump and turbine operate without losses. States 1 and 3 sit on the saturationline. The massflux equals 4 kg/s. a) Which component corresponds with which change of state in the T s diagram? b) Sketch P V diagram corresponding with this cycle. c) Determine the vapour quality (x) in state 4. d) Determine the work delivered by the turbine and the heat released by the condensor. e) Determine the efficiency of the installation Problem 4 A compressible ideal gas (γ = 1.4 and c p = 1000 J/kg K) enters a perfectlyinsulated contraction at a velocity (c 1 ) of 10 m/s, causing the gas to undergo a reversible acceleration to a velocity (c 2 ) of 250 m/s. At the inlet (area 0.5 m 2 ), the pressure equals 20 bar and the temperature 80 C. Furthermore, the sonic velocity (a) is given by a = γrt. a) Determine the exit temperature T 2. b) Determine the exit pressure p 2. c) Determine the ratio of areas at the entry and exit. d) Determine the Mach-number (Ma c/a) at the exit. e) What is the smallest exit area for which the inlet conditions (velocity, pressure and temperature) can be maintained?

NL - Instructie- en gebruikershandleiding UK - Installation and User manual

NL - Instructie- en gebruikershandleiding UK - Installation and User manual NL - Instructie- en gebruikershandleiding UK - Installation and User manual 0310 211 Innovation has a name. Inhoudsopgave / Table of contents NL Deze handleiding bestaat uit 2 talen. 1 - NL 2 - UK Handleiding

Nadere informatie

Laminar flow: schone lucht op de vierkante meter

Laminar flow: schone lucht op de vierkante meter : schone lucht op de vierkante meter De behoefte aan een schone omgeving bij veel processen, voor mens en product is groot. Interflow is specialist in contamination control. Het creëren van schone omstandigheden

Nadere informatie

Meer groei dan vergroening. Mogelijke gevolgen GLB 2014-2020 voor melkveehouders en akkerbouwers

Meer groei dan vergroening. Mogelijke gevolgen GLB 2014-2020 voor melkveehouders en akkerbouwers Meer groei dan vergroening Mogelijke gevolgen GLB 2014-2020 voor melkveehouders en akkerbouwers Maart 2011 Dit onderzoek is uitgevoerd door Wageningen UR in opdracht van en gefinancierd door het Ministerie

Nadere informatie

CFD-studie van rookbeweging bij brand in atria - Interpretatie en correct gebruik van resultaten uit schaalmodellen

CFD-studie van rookbeweging bij brand in atria - Interpretatie en correct gebruik van resultaten uit schaalmodellen CFD-studie van rookbeweging bij brand in atria - Interpretatie en correct gebruik van resultaten uit schaalmodellen Sophie Van de Vel Promotor: prof. dr. ir. Bart Merci Begeleiders: Nele Tilley, Pieter

Nadere informatie

Code of Conduct. Omgangsregels. Tilburg University Rules of behaviour

Code of Conduct. Omgangsregels. Tilburg University Rules of behaviour Code of Conduct Omgangsregels Code of Conduct Tilburg University Rules of behaviour Code of Conduct Omgangsregels van de Universiteit van Tilburg pagina 2-10 Tilburg University s rules of behaviour page

Nadere informatie

Arborisico s in ondergrondse bouwwerken

Arborisico s in ondergrondse bouwwerken Arborisico s in ondergrondse bouwwerken Onderzoek in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, verricht door TNO november 2003 Colofon Titel Arborisico s in ondergrondse bouwwerken

Nadere informatie

Examen VWO. natuurkunde 1. tijdvak 1 woensdag 20 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VWO. natuurkunde 1. tijdvak 1 woensdag 20 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VWO 2009 tijdvak 1 woensdag 20 mei 13.30-16.30 uur natuurkunde 1 Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 23 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 75 punten te behalen. Voor

Nadere informatie

Gekoeld ventileren, met R718 (water) als koudemiddel

Gekoeld ventileren, met R718 (water) als koudemiddel Innovatie voor de luchtbehandeling Gekoeld ventileren, met R718 (water) als koudemiddel P. G. H. Uges Volair BV te Apeldoorn. Lezingen gehouden op 11 december 2003, bij Carrier Holland Heating te Waalwijk

Nadere informatie

Blootstelling aan elektromagnetische velden (0 Hz - 10 MHz)

Blootstelling aan elektromagnetische velden (0 Hz - 10 MHz) Blootstelling aan elektromagnetische velden (0 Hz - 10 MHz) Aanbiedingsbrief Blootstelling aan elektromagnetische velden (0 Hz - 10 MHz) aan: de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en

Nadere informatie

De Agrofoodmonitor. Maatschappelijke waardering van de Agro & Food sector

De Agrofoodmonitor. Maatschappelijke waardering van de Agro & Food sector De Agrofoodmonitor Maatschappelijke waardering van de Agro & Food sector De Agrofoodmonitor Maatschappelijke waardering van de Agro & Food sector Marleen Onwezen Harriette Snoek Machiel Reinders Jantine

Nadere informatie

Deze opgaven zijn vastgesteld door de commissie bedoeld in artikel 24 van het Besluit eindexamens v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.

Deze opgaven zijn vastgesteld door de commissie bedoeld in artikel 24 van het Besluit eindexamens v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o. I V- 14 EINDEXAMEN VOORBEREIDEND WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS IN 1977 Woensdag II mei, 9.30-12.30 uur NATUURKUNDE Zie ommezijde Deze opgaven zijn vastgesteld door de commissie bedoeld in artikel 24 van het

Nadere informatie

Gebruikers- en installatie handleiding (NL/BE) Gebruikers- en installatie handleiding (NL/BE) Trisore 140, Bidore 140, Modore 140,

Gebruikers- en installatie handleiding (NL/BE) Gebruikers- en installatie handleiding (NL/BE) Trisore 140, Bidore 140, Modore 140, Gebruikers- en installatie handleiding (NL/BE) Gebruikers- en installatie handleiding (NL/BE) Trisore 140, Bidore 140, Modore 140, Trisore Trisore 140, 95, Bidore 140, 95, Modore Modore 95, 140, Trisore

Nadere informatie

Hoe werken ze? Europartners bvba Tel 02 / 270 21 21 Fax 02 / 270 21 25. Evenwichtscollectoren

Hoe werken ze? Europartners bvba Tel 02 / 270 21 21 Fax 02 / 270 21 25. Evenwichtscollectoren Hoe werken ze? Inleiding Om het verbruik zoveel mogelijk te beperken worden er in een moderne verwarmingsinstallatie meestal twee tot drie ketels in kaskade geschakeld. Een bijkomend voordeel is dat tijdens

Nadere informatie

Wetenschapswinkel. Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht. Albert Aalvanger MSc. rapport 299

Wetenschapswinkel. Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht. Albert Aalvanger MSc. rapport 299 Wetenschapswinkel Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht Albert Aalvanger MSc. rapport 299 september 2013 Wetenschapswinkel Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht Albert Aalvanger MSc. rapport

Nadere informatie

Tentamen Natuurkunde

Tentamen Natuurkunde James Boswell Instituut Universiteit Utrecht Tentamen VWO Versie Datum: dinsdag 27 juli 2010 Tijd: Opgaven: 13:00 16:00 uur (3 uur) 6 (26 vragen) Bijlagen: 2 (bij opgaven 4 en 6) Maak iedere opgave op

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden 1 De prijzen kunnen gebaseerd zijn op de koers van een buitenlandse munteenheid. Deze wordt, indien van toepassing, vermeld op de offerte. De definitieve prijs

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Gefeliciteerd met uw keuze voor BOSS ME-0 Guitar Multiple Effects. Voordat u dit apparaat in gebruik neemt, raden wij u aan u de secties getiteld HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER

Nadere informatie

Voorbeeldtentamen Natuurkunde

Voorbeeldtentamen Natuurkunde James Boswell Instituut Universiteit Utrecht Voorbeeldtentamen vwo versie Uitwerkingen Opgave 1: Heteluchtballon Een heteluchtballon is gevuld met lucht die verwarmd wordt door branders. Bij het vullen

Nadere informatie

Inleiding. Inhoud. BRIDGE/ER/ECR configuratie

Inleiding. Inhoud. BRIDGE/ER/ECR configuratie Inhoud Inleiding... 2 BRIDGE/ER/ECR configuratie... 2 Omschrijving... 3 Communicatie en VDR... 4 Technische specificaties... 5 Aansluit schema... 6 Inleiding De Marble MS325 scheepstelegraaf is bedoeld

Nadere informatie

Druk is de stuwende kracht per oppervlakte eenheid die de lucht nodig heeft om te circuleren. Er zijn 3 soorten druk

Druk is de stuwende kracht per oppervlakte eenheid die de lucht nodig heeft om te circuleren. Er zijn 3 soorten druk Wat is lucht? Lucht is een gas wat hier op aarde essentieel is voor alle leven. Het is een mix van verschillende gassen, meestal in dezelfde samenstelling en verhouding, en waarin N stikstof en O2 zuurstof

Nadere informatie

J.D. van Klaveren, M.Y. Noordam, P.E. Boon, G. van Donkersgoed, B.C. Ossendorp 1, M.T.M. van Raaij 1 en J.G. van der Roest

J.D. van Klaveren, M.Y. Noordam, P.E. Boon, G. van Donkersgoed, B.C. Ossendorp 1, M.T.M. van Raaij 1 en J.G. van der Roest Tussenevaluatie Nota Duurzame Gewasbescherming Deelrapport Voedselveiligheid Trends in normoverschrijdingen, overschrijdingen van de acute referentiewaarde en gesommeerde blootstelling Jacob van Klaveren,

Nadere informatie

de effecten van groen gebruiken in de bouw om het leefklimaat van de mens te verbeteren

de effecten van groen gebruiken in de bouw om het leefklimaat van de mens te verbeteren GROEN MOET JE DOEN de effecten van groen gebruiken in de bouw om het leefklimaat van de mens te verbeteren Afstudeerverslag Bouwtechnologie Mentoren: Ir. F.R. Schnater Dr. ir. M.J. Tenpierik Ir. A. Harsta

Nadere informatie

Our disclaimer of opinion

Our disclaimer of opinion Nederlands Let op: dit is een voorbeeldtekst! Engels 00 Voorbeelden oob-controleverklaringen (Controlestandaarden 700-799) 0. Controleverklaringen in overeenstemming met Standaard 702N 0.1.13 Controleverklaring

Nadere informatie

DE NIEUWE MANIER VAN LICENTIES BESTELLEN VIA CLICK2LICENSE

DE NIEUWE MANIER VAN LICENTIES BESTELLEN VIA CLICK2LICENSE LICENTIES BESTELLEN VIA WWW.INGRAMMICRO.NL KAN OP TWEE MANIEREN ORDER WIZARD VIA CLICK2LICENSE Deze methode kan worden gebruikt indien de artikelnummers niet bekend zijn. EXPERT ENTRY Als de artikelnummers

Nadere informatie

Opmaak van een indicator voor ozonschade aan vegetatie in Vlaanderen via uitbouw van een ozonfluxmodel. Vlaanderen is milieu MIRA/2014/08

Opmaak van een indicator voor ozonschade aan vegetatie in Vlaanderen via uitbouw van een ozonfluxmodel. Vlaanderen is milieu MIRA/2014/08 Vlaanderen is milieu Opmaak van een indicator voor ozonschade aan vegetatie in Vlaanderen via uitbouw van een ozonfluxmodel MIRA/2014/08 VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ www.vmm.be VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ

Nadere informatie

Het klimaat is het gemiddelde weer in een bepaald gebied over een langere tijdsperiode. Meestal wordt hiervoor 30 jaar gebruikt.

Het klimaat is het gemiddelde weer in een bepaald gebied over een langere tijdsperiode. Meestal wordt hiervoor 30 jaar gebruikt. Werken met klimaatgegevens Introductie Weer en klimaatgegevens worden gemeten. Om deze meetgegevens snel te kunnen beoordelen worden ze vaak gepresenteerd in de vorm van grafieken of kaarten. Over de hele

Nadere informatie

De invloed van de groei van vrachtwagenverkeer op het gedrag van ander verkeer bij in- en uitvoegstroken op snelwegen. Een Simulatoronderzoek

De invloed van de groei van vrachtwagenverkeer op het gedrag van ander verkeer bij in- en uitvoegstroken op snelwegen. Een Simulatoronderzoek De invloed van de groei van vrachtwagenverkeer op het gedrag van ander verkeer bij in- en uitvoegstroken op snelwegen Een Simulatoronderzoek Dick de Waard, Anje Kruizinga, & Karel A. Brookhuis. Rijksuniversiteit

Nadere informatie

Lozingen uit tijdelijke baggerspeciedepots Aanbevelingen in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. Erratum

Lozingen uit tijdelijke baggerspeciedepots Aanbevelingen in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. Erratum Lozingen uit tijdelijke baggerspeciedepots Aanbevelingen in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren Erratum Augustus 1999 1 nhoudsopgave Samenvatting 7 Summary 13 1 nleiding 19 2 Procesbeschrijving

Nadere informatie

HOE VROEGER, HOE BETER?

HOE VROEGER, HOE BETER? Masterthesis Onderwijskunde HOE VROEGER, HOE BETER? Een onderzoek naar de effecten van vroeg vreemdetalenonderwijs Renske Naber 1717693 Eerste lezer: Dr. R. Maslowski Tweede lezer: Dr. W. M. Lowie & Dr.

Nadere informatie

Wageningen UR Livestock Research

Wageningen UR Livestock Research Wageningen UR Livestock Research Partner in livestock innovations Rapport 577 Invloed van drie dagen kunstmelk na spenen en van voersamenstelling op energieopname en Streptococcus suis verschijnselen bij

Nadere informatie