OFFICIEEL ORGAAN VAN DE VAKBONDEN AANGESLOTEN bij de " Syndikale Kommissie der Werkliedenpartij en der Onafhankelijke Vakbonden 4 '

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OFFICIEEL ORGAAN VAN DE VAKBONDEN AANGESLOTEN bij de " Syndikale Kommissie der Werkliedenpartij en der Onafhankelijke Vakbonden 4 '"

Transcriptie

1 12 de JAARGANG N r 2 10 CENTIEMEN FEBRUARI 1914 KORRESPONDENTIEBLAD OFFICIEEL ORGAAN VAN DE VAKBONDEN AANGESLOTEN bij de " Syndikale Kommissie der Werkliedenpartij en der Onafhankelijke Vakbonden 4 ' SEKRETARIAAT DER REDAKTIE VOLKSHUIS (ZAAL 57) Jozef-Stevensstraat, 17, In het Land van het Goud, bl. 7. Verslag van den Schatbewaarder, bl. 8. Zaaien! bl. 8. Bij den Vijand! bl. 8. Sijndikale Beweging, bl. 9. Uitgebannen! bl. 9. Inde Internationale, bl. 10. Bibliografie, bl Tabel betaalde bijdragen jaar 1913, bl. 12. In het Land van het Goud Naarmate het machienwezen zich uitbreidt, en de kapitalistische macht zich ontwikkelt, verkrijgt de sociale kwestie eene nog nooit geziene scherpte. Het is niet meer alleen in het oude Europa dat de werkers betere levensvoorwaarden eischen, maar overal waar een handsvol kapitalisten de massa der voortbrengers willen uitbuiten en dienstbaar maken. De behoudsgezinde en kapitalistische klasse heeft, met eenige formulen met een weinig demokratie getint, de arbeidende klasse van zekere landen onder bedwang meenen te kunnen houden ; maar, de gebeurtenissen hebben die schoone begoocheling ontnomen, aan hen die zich voor eeuwig meester waanden van hunne onderhoorigen. Overal komt het klassebewustzijn der proletariërs met zulke klaarheid naar voren, dat diegenen tusschen de bezittende klasse wel blind zijn, welke de werkelijkheid niet willen inzien. Het is alzoo dat de proletariërs van Zuid- Af rika de noodzakelijkheid hebben ingezien, van de voetstappen te volgen hunner kameraden uit andere landen, om hunne vrijheden te doen eerbiedigen, en hunne v/erkvoorwaarden te waarborgen, die bedreigd werden door een ikzuchttg kapitalisme, ges'teund door de behoudsgézindheid der boeren van het goudland. Inderdaad, Zuid-Afrika is overgeleverd aan de Trusfs en Cartejs, en mag met de Vereenigde Staten wedijveren voor wat ( België : 1 frank Abonnement per jaar < ( Buitenland: 1 fr. 50 aangaat de uitbuiting der werkersmassa's. In deze landen, waar het geld goedkoop is, zijn de koopwaren zeer duur. Het is alzoo dat de koopkracht van een pond sterling (25 franken) gelijk staat met deze van 10 fr. 50. De huishuren zijn, daarentegen, tot 400 p. h. duurder dan in England. In dit land, waar het geld zoo weinig waarde heeft, werken de spoorwegmannen nog 12 uren per dag, voor een loon van 4 franken. De wezenlijke oorzaken van de staking waren dus wel de verbeteringen in de arbeidsvoorwaarden. De boeren-pachters en de Engelsche kapitalisten spannen samen tegen de proletarische eischen. Het leger, onder bevel van generaal Botha, is ten dienste van den goudtrust gesteld. Deze staking begon in Transvaal bij de spoorwegarbeiders, waarbij zich spoedig de mijnwerkers uit solidariteit aansloten. Dit was eene algemeene staking waar het ekonomisch leven ging opgeschorst worden, maar vooreerst de vrees der bewoners, en vervolgens de ruwheid van het gouvernement, braken deze schoone uiting van werkerssolidariteit. Niet min dan 70,000 burgers-soldaten werden op voet van oorlog gebracht. De aanwerving daarvan geschiedde bij hen, die tusschen de bevolking beziekf zijn met een blind geloof tegen de werkerseischen. De volgende leiders : Watson en Bain, voorzitter en sekretaris van de Federatie der vakbonden van Zuid-Afrika, Poutsma, sekretaris der Spoorwegmannen, Stasson, Crawford, Mackenrelle, Livingstone, Morgan en Waterson werden aangehouden; de twee laatsten werden naar Australië gezonden, en de acht anderen naar Londen. Men vernam het nieuws in England vroeger dan de bewoners van Zuid-Afrika zelve. Dit is een aanslag, gepleegd met de medehülp van al de* steunpilaren van het kapitalisme. Dit is zoodanig hatelijk, dat de groote ge ADMINISTRATIE : CORN. M E R T E N S Zaal 57, VOLKSHUIS, Brussei matigde bladen van England den aanslag hebben veroordeeld van generaal Botha, die de krijgsmacht en het willekeurige boven de wet heeft gesteld! Het groote werkersdagblad, Daily Citizen, drukt als volgt zijne verontwaardiging uit: «De vakbonden zullen de handschoen oprapen hen door het Zuid-Afrikaansch gouvernement toegeworpen. De politiek van generaal Botha aannemen, is toestemmen in het einde der burgerrechten, in het oprichten van de. onbeperkte heerschappij en de politieke en ekonomische slavernij der werkende klasse. Een leeraar van grondwettelijk recht, uit Londen, M. J.-H. Morga, heeft ook verklaard, dat «.dit een onwettige en zonder voorgaande daad was. De reaktionnair's roepen triomf, en om hunne overwinning nog te bestendigen, hebben zij hunne verdrukkingsmaatregelen tegen de werkersvoormannen willen verrechtvaardigen. In het Zuid-Afrikaansch parlement heeft generaal Smuts verklaard dat de verbannen syndikalisten gebroed zijn van de slechtste soort. Thans heerscht de censuur. Dit is de hand leggen op de vrijheid van gedachten, na de vrijheid van vereeniging met de voeten te hebben getreden. ' Maar de krachtige stem van het Internationaal proletariaat is niet stom gebleven. Reeds hebben de kameraden der C. G. T. van. Frankrijk hunne sympathie betuigd, ten opzichte der dappere strijders van het goudland. Op het kongres der Fransche mijnwerkers werd insgelijks eene dagorde gestemd. Indien voor dit oogenblik onze vrieriden de overwonnenen zijn, en de burgerij hare overwinning uitschreeuwt, toch is dien bijval ten nadeele der werkers slechts tijdelijk, want, zooals wijlen F. de Pressenssé het in L'Hümanité zoowel zegde : «In ijteze'.' nieuwe landen, waar den rijkdom scfoijnt geplukt te kunnen worden al$ cie bloemejiy beelde men zich in dat het socifcusfnë oj i

2 KORRESPONDENTIEBLAD voorhand zijne zaak verloren had, en het is juist daar tegenover het vergrootende schandaal van het kontrast.tusschen de bestaansvoorwaarden der werkers, en de ongehoorde fortuin der uitbuiters, dat de strijd heviger wordt, en de werking blinder van de verdedigers der maatschappelijke orde. )> De gesyndikeerden van het goudland hebben eene weerwraak te nemen ; hopen wij dat de gelegenheid zich weldra aanbiede. ARTHUR FOCAN. Verslag van den Schatbewaarder Groepen welke hunne bijdrage aan de Syndikale Kommissie voor het jaar 1913 betaald hebben als volgt: Leden Sommen Overdracht: 130,821 19,4.92 Centrale der'metaalbewerkers (4 e kwartaal), leden minder 0 1, Nat. Fed. der Bedienden (3 'en 4 C kwartaal), leden meer Nat. Fed. der Glasblazers (4 kwartaal) Dokwerkers, Oostende (1 B, 2 en.3 kwartaal) Totaal : 130,441 20, Groepen welke hunne bijdrage aan de Syndikale Kommissie voor het jaar 1914 betaald hebben als volgt: Leden Sommen Boekfederatie, (T en 2 e kwartaal) 2, Centrale der Boekbinders (1 kwartaal) 1, Fed. der Handschoennijverheid (l 6 kwartaal) Verwers-Ontvlekkers, l e kwartaal) Diamantbewerkers, 3, Totaal * * 8, Wij verzoeken de kameraden der provincie, in de toekomst hunne geldzendingen aan de Syndikale Kommissie te willen doen met tusschënkomst van het bureel der Postchecks; op onzen naam is op dien dienst eene loopende rekening geopend onder het nummer Wij roepen de aandacht op het gemak en de voordeden dezer instelling. Men kan stortingsbullètijns bekomen in al de postkantoren van het koninkrijk (de hulpkantoren uitgezonderd) aan 1 centiem het exemplaar. Het hoogste bedrag van een bulletijn van storting is bepaald op 10,000 franken. De kosten zijn eenvormig vastgesteld op 10 centiemen per storting, hetgeen eene ernstige besparing daarstelt, in vergelijking met de betalingen per bon- of postmandaat. Daarenboven, mag de opzcnder op de keerzijde van het deel van het bulletijn dal ons bestemd is, alle aanteekeningen doen aangaande het opgestuurd geld, zooals betaling van aansluitingen, bestellingen van brochuren, enz. De bulletijns moeten hetzij met pen en inkt, hetzij door welkdanig drukmiddel (schrijfmachien, enz.) ingevuld worden. Het is verboden woorden door te halen of er overheen te schrijven. Voor nadere inlichtingen gelief U te wenden tot het postkantoor uwer verblijfplaats. De Schatbewaarder, Corn. MERTENS, Zaal 57, Volkshuis,. Zaaien! Zaaien is - eene edele werking, door den grooten Hugo in volgende termen verheerlijkt : «Het verheven gebaar van den zaaier. Het besluit van den Algemeenen Raad der Werkliedenpartij, al de voormannen oproepende zich te bekommeren om den nieuwen strijd, die bestaat in een uitgebreid petitionnement voor Algemeen Stemrecht, schijnt me eene uitstekende gelegenheid om te zaaien in het voordeel der gedachten en werken van de groote partij der werklieden. Het is noodig dat de syndikale voormannen wel begrijpen dat ze van dit middel gebruik kunnen maken om de onvereenigden die de plaag zijn van al de beroepen tot de goede zaak over te halen. Zonder twijfel is dit een benediktijnenwerk, een apostelschap, waarvan velen de nuttigheid niet willen begrijpen, maar met geduld kan men alles te boven komen. Laat ons dus het noodige geduld hebben, om voor dit oogenblik het goede persoonlijke propagandawerk aan te maften, dat reeds zijne proeven geleverd heeft, en dit nogal in kritieke oogenblikken. Het syndikaal gedacht doorleeft thans geene krisis, en in tegenstelling met de gezegdens van de klerikale schrijvers en dagbladschrijvers, zijn de gelederen der Syndikale Kommissie nog met ongeveer 10,000 eenheden aangegroeid in verhouding met het jaar Nochtans moeten wij erkennen dat we een tijdperk van onverschilligheid doormaken, en we moeten de loomheid doen verdwijnen bij hén die het zouden willen opgeven. Na elke groote beweging is er steeds een tijd van stilte. Wij herinneren ons nog, dat na het rouwjaar 12, verscheidene syndikaten nog slecht enkele groepen zonder leven en zonder... leden vormden. Op verscheidene plaatsen is het dank aan het huisbezoek geweest, dat ze zich terug hebben opgericht. Op het huidig oogenblik is het onze taak de kameraden terug te vinden, die slechts voorbijgangers waren in onze syndikaten, eenige maanden vóór de algemeene werkstaking, en wier syndikale-gedachten slechts oppervlakkig waren. Slechts gedreven door het vooruitzicht der ondersteuning indien de staking langer zou geduurd hebben, zijn zij, na het eindigen dezer laatste, terug de te talrijke rangen van het onverschillige leger gaan vervoegen. Voor ons en voor hen zelve moeten zij daar noodzakelijk terug uit getrokken worden. Om daartoe te geraken zie ik geen praktischer middel, dan dit ons door het petitionnement aangeboden; indien «den berg niet tot ons wil komen, laten wij tot hem gaan. Onze klerikale en valsche syndikalisten, die dit middel sinds onheuglijke tijden reeds gebruiken, zullen zich wel wachten het op zij te zetten. Beeldt gij u de kilometerslange verdichtsels en leugens wel in die op onze rekening verteld worden, en waarop we niet kunnen antwoorden, gezien deze heeren voordrachten geven voor een gehoor dat zorgvuldig is uitgezocht, en dat hunne schriften juist gelezen worden door ongelukkige werkers zonder klassenbewustzijn. Moet men dan niet toegeven, dat, om onze vijanden goed te kunnen bestrijden, wij hen het terrein moeten betwisten, daar waar we, al ontmoeten wij hen niet, hunne vertelsels kunnen afbreken, die ze gedurig uitvinden, met het doel den werkersblok uiteen te rukken. Heden nog willen deze heeren schrijvers en gele leiders, aan de lichtgeloovigen wijsmaken, dat, nu er overal werkeloosheid is, de ekonomische krisis ten grooten deele te wijten is aan de algemeene werkstaking van April. Aan het werk dus, voormannen, en duchtig gezaaid, indien we verlangen dat den oogst overvloedig zij! A. FOCAN. Bij den Vijand! De kristene syndikaten alias gelen hebben te, Morlanwelz een syndikale studiedag gehouden, waarop vele kopstukken der klerikalen aanwezig waren: nijveraars, grootwaardigheidsbekleeders der Roomsche kerk, bestuurders der sociale werken van Charleroi en Thuin, die, naar luidt de gele moniteur dier streek, «de vergadering met hunne tegenwoordigheid hebben willen opluisteren. De voorzitter dezer vergadering was de gele leider die kazak gekeerd heeft, ten voordeele van de tegenstrevers der proletariërsklasse De eerste redenaar heeft over de sociale verzekeringen gesproken. Zijne geschiedkundige uiteenzetting is op rechtzinnige wijze gedaan geworden. Bij de lezing dezer studie voelt men dat de sekretaris der kristene ziekenbonden gedocumenteerd is over deze een weinig duistere kwestie.overigens,het is een ijverig werker,en (brengen wij hem openhartig deze hulde) ver-

3 KÓRRËSPÖNDENTIE&LAD draagzaam jegens de socialistische leerstelsels en militanten. Ook hebben we met wreede ontgoocheling gezien, dat voor hem het gouvernementeele ontwerp bijna volmaakt is, terwijl de ontwerpen Pêcher-Barnich (liberaal) en K. Huysmans (socialist) «doodeenvoudig kiesopboden zijn, die geen enkele kans hebben de overhand te halen in de Kamers en in het land. Mijnheer de bestendige sekretaris der kristenen stelt zich met weinig tevreden, maar het hadde onpartijdiger van zijnentwege geweest, in volle objektiviteit, de gedachten zijner tegenstrevers over zulke belangrijke kwestie als de sociale verzekeringen, uiteen te zetten. Maar deze spitsvoudigheid is door de leden niet bijgetreden, en na eene lange bespreking werden vijf wenschén aangenomen. Onze mutualitistische militanten hebben voor taak die wenschén op het gepaste oogenblik niet te vergeten. * * De tweede verslaggever was de propagandist der Metaalbewerkers die, na eenverslag, zeven punten ds besluit heeft doen aannemen, waarvan er zekere een weinig gelijken aan degenen, door makker Mertens op onze vergadering van Kerstdag aangeboden. De voorzitter heeft vervolgens de zitting geheven, onder het uitspreken van enkele woorden over de huidige nijverheidskrisis, maar hij heeft wel zorg gedragen de domheden niet meer te hernieuwen over de oorzaken van deze gedwongen werkeloosheid, die door zijn blad, in het voorlaatste nummer aan de staking van April laatstleden toegeschreven werden. Eindelijk schijnt het, dat, om te eindigen, M. de advokaat Crokaert van eene voordracht gegeven heeft over het onderwerp: Van waar we komen Wat we zijn Wat we willen. Een der onzen, de kameraad Jacquemotte, heeft den arend der Kogelstraat te Couillet in nauwe schoentjes gezet, door hem met klinkende argumenten al de verradersstreken der gelen onder den neus te brengen. Spijtig dat Jan Prolo, zich niet te Morlanwelz bevond, om een weinig de pluimen in te korten van den schen arend, en om aan de verdwaalden van het proletariaat de rol van verrader te toonen, die men hen wil doen spelen. Dit zal voor eene andere maal zijn. Een schoon staaltje der mentaliteit van de opstellers der gele blaadjes: De uitsluiting der sche Hoedenmakers is na een hevige strijd geëindigd. Op 11 November 1. 1, zond de makker Geunis brieven aan'de sektioharissen der Hoedenmakerscentrale, waarin hij het waarom uiteenzette van het opheven des konflikts, tegenover de onmogelijkheid om tot eene verstandhouding te geraken. Een van de sektionarissen der Geervallei heeft (evenals Judas) zijne broeders verkocht, door den, op vertrouwelijke wijze ontvangen brief, aan de klerikale pers over te leveren. Het blad La Vie Synudicale, is gansch gelukkig over deze verraderij, Wel bekome het hem! F. Syndikale Beweging BIJ DE MIJNWERKERS. De nationale Federatie der Mijnwerkers heeft besloten eene krachtdadige propaganda te voeren ten voordeele van het minimum van dagloon. De reeks der meetingen werd geopend in den Borinage; zij is voortgezet te Luik, het Center en zal te Charleroi en in het bekken van Lage-Samber gesloten worden. Onze kameraden van deze federatie moeten geluk gewenscht worden, om het initiatief eener dergelijke beweging genomen te hebben, die als uitkomst hebben moet een rechtvaardige én menschelijke hervorming ten voordeele der mijnwerkers. De nationale sekretaris, de vriend Alf. Lombard, heeft over dit ontwerp eene brochuur geschreven, en burger de Brouckère heeft zich met het voorwoord gelast. Men vindt in dit werkje een aantal argumenten ten voordeele van de stelling onzer vrienden. Ik meen dat na den 15 Februari, datum waarop de reeks meetingen zal gesloten worden, al de socialistische bladen voor roeping hebben, dikwerf over het minimumloon te spreken. Het is noodig al de werkers belang te doen stellen in deze rechtvaardige hervorming, en eene groote beweging uit te lokken door de aandacht der openbare meening te wekken, om zoo spoedig mogelijk tot eenen uitslag te komen. Natuurlijk zal dit niet gaan zonder eenigen tegenstand vanwege de reaktionnairen en regeerders, maar dit is altijd zoo geweest voor al de hervormingen die de mijnwerkers aan de regeerende klasse hebben ontrukt. Het minimumloon is een waarborg tegen het altoos stijgende verlangen der kolenmijneneigenaars om steeds meer aan het loon der werkers te snoeien. Voor hen die de bijzondere werkvoorwaarden dezer werklieden kennen, stuit het tegen de borst te weten, dat de mijnwerkers, alhoewel hun leven dagelijks blootstellende, de zekerheid niet hebben een loon te winnen dat hen toelaat behoorlijk te leven. De beweging voor het minimumloon moet zonder verpoozen worden voortgezet. Het voorbeeld der Engelsche mijnwerkers is het doorslaand bewijs dat onze vrienden hier ook tot merkwaardige uitslagen kunnen geraken. Daarenboven, Australië, dat men net «sociaal laboratorium genoemd heeft, bewijst ons ook dat het aan de schrandere krachtdadigheid aller syndikalisten ligt, de eischen onzer vrienden mijnwerkers te doen steunen met vaste feiten, op afdoende argumenten, waar tegen geen enkele politieke of kapitalistische macht bekwaam is zich te verzetten. Tijdens dezen nieuwen kruistocht zullen de syndikale militanten aan de zijde der mijnwerkers staan. ' F. I Uitgebannen! De wind van (Ie reaktie heeft, naar men zeggen zou, deze der uitbanning, voor gevolg. Maar hetgeen ons pijnigt is te moeten vaststellen dat in Frankrijk, in dit rej keinsch gezind land, dat steeds vooraan stond op den weg van vooruitgang, en wiens bewoners ons zooveel schoone lessen van heldenmoed gegeven hebben, de zuivere syndikalisten en de kerkmannen dezelfde waarlijk onduldbare gedachten hebben, wier afkeuring zich overal opdringt. Het zijn inderdaad twee mannen, die, onder oogpunt van sociale gedachten, echte tegenvoeters zijn, welke door hunne wederzijdsche kerken komen uitgebannen te worden. De eerste is een priester, de volksvertegenwoordiger Lemire, die altoos de armen, de kleinen en onterfden verdedigd heeft. Dit was te veel, schijnt het, in de oogen der waardigheidsbekleders van de Roomsche Katholieke Kerk, want de goede priester, het evenbeeld van wijlen pastoor Daens, onderstond al de wrokmaatregelen van zijnen bisschop. Deze rechtzinnige geloovige is het heilig sakrement geweigerd geworden door den deken eener kerk te Hazebroeck. De haat der fanatieken is waarlijk onbegrijpelijk. Dit feit is van aard om de oogen te openen van de arbeiders die welwillend gelooven in de «oprechtheid van de leiders der Kerk. Wat ons aangaat, wij weten tot wat gansch den haat dezer heeren in staat is. Het zijn de onderpastoors, bros door den ongehuwden staat, of de toekomstige pastoors die-hier, in ons land, de zoogezegde kristene beroepssyndikaten besturen, en waarvan het doel is de werkerskrachten te verdeelen; het zijn zij ook die de bladen opstellen, bestemd om de vreesachtigen en te naieve werkers van den buiten schrik aan te jagen; het zijn zij ook nog die de syndikale fonktionnarissen, de bestuurders der werkerssamenwerkingen en de socialistischeen werkersafgevaardigden beschuldigen de lichtgeloovigheid der werkers uit te baten; het zijn zij eindelijk die praatjes en achterklap verkoopen, die in het slijk wroeten, waarmede zij gedurig zoeken diegenen te bespatten, welke hunne wijsgeerige gedachten niet deelen. En wanneer dan, van tijd tot tijd, een van hen, gedreven door naastenliefde, enkele edelmoedige gedachten uit, dan wordt hij dadelijk met verbanning geslagen. Maar deze gedachten, deze reaktionaire begrippen welke de meest edele gevoelens versmachten, die de beste, verstandigste wezens uitmergelen, zijn naar het schijnt overzetbaar aan andere sekten die beweren tot de nieuwe godsdienst te behooren. Inderdaad, een syndikaal funktionnaris, gezel Merrheim, bestendige sekretaris van de Federatie der Fransche Metaalbewerkers, is uit zijnen vakbond gesloten om de misdaad te hebben begaan, van meening te verschillen met zijne medeleden. Men moet bekennen dat dit onbegrijpelijk is van lieden die meenen verstandig te zijn, en die ons noodzaken, hen in volle oprechtheid te zeggen dat hun verstand verdoofd wordt door veroordeelen, door drogredenen die* er zeer verre van af zijn in overeenstemming te zijn met de welbegrepen syndikalistische gedachten.. " Welnu, niets daarvan is bij Merrheim te bespeuren. Bij dezen vroegeren werkman is alles klaarheid en duidelijkheitjt. Zijn syndicalisme is het onze niet, maarjw kunnen ons tóch niet weerh hulde n tan ^ M w \

4 10 KORRESPONDENTIEBLAD ^ zijne onvermoeibare werkzaamheid als organisateur, funktionnaris en terzelfdertijd als schrijver, zeer gedokunenteerd over het beheer en de geldelijke en nijverheidsverrichtingen der kapitalistenbende. Met eene treffende klaarheid ontleedt hij de schriften en bilans der nijverheidsinstellingen; zonder deze ontleding zouden vele voormannen nog lang de organisatie en de macht van het kapitalisme niet gekend hebben. Maar men zou moeten gelooven dat dit volhoudend werken niet telt voor de hollefrazenmakers, voor de bewonderaars van het niet, voor hen zelf die voor alles demagogen zijn, en die niet willen begrijpen dat er een gevoelig verschil bestaat tusschen de schoone theoriën van den gouden ouderdom en de praktijk van den huidigen strijd. Ieder voorman moet ondersteund worden door een ideaal, maar het mag niet zijn dat het droomen de werking vervangt; het is noodig dat het een het andere volmaakt. En nochtans, naar de meening van vele kameraden was Merrheim een der best geziene van de C. G. T. Doch, hij was zoo vrij hardop te zeggen wat de anderen in stilte dachten, over de gevaren die het Fransche syndikalisme bedreigen, door zich te laten geleiden door de woeste beeldstormers, wier droomen naakt en koud zijn zooals de muren der gevangenhuizen, en waarvan de werking hierin bestaat, kwaad te spreken ten laste van de werkersvoormannen. De anarchisten van het syndikaat der metaalbewerkers komen de maatstaf te toonen van hunne fanatisme, dat gelijk staat met dit der klerikalen. De uitersten raken elkander! Deze heethoofden zijn bezig de dood te bewerken van het gedacht van broederlijkheid, dat de bazis zijn moet van alle syndikale werking, en dit met hunne niets beteekenende opvattingen, waaronder het stelselmatig en regelmatig hernieuwen van de syndikale funktionnarissen. Het is om moedig deze engheid van gedachten te hebben bevochten, dat kameraad Merrheim uit zijne af deeling gesloten is, en zij die <( het droge schavot doen werken hebben ten zijnen opzicht, gaan zelfs zoover in den beschuldigingsakt te vragen, dat hij zijn ontslag geeft als sekretaris. Deze Fouquier-Thinville's in het klein bemerken dus niet dat het verlies van eenen voorman van waarde zooals Merrheim, gelijk staat met de afzetting van een lidmaat voor het syndikale lichaam? Het is hoog tijd voor onze vrienden der C. G. T. hunne zelfbeheersching te herwinnen, en zich besloten aan het werk te stellen, om aan de werkende klasse het afschuwelijk schouwspel te sparen eener wonde die zij zoeken te genezen, terwijl de kwaadwilligen er een ondoenlijk genoegen in vinden ze te willen open houden. Ook hebben zich reeds bevoegde stammen doen hooren, ten voordeele van den uitgebannenen, en dit is logiek, want Merrheim, man -Jvan waarde, mag niet vallen onder de bedekte ÜSifegeri van onbezonnenen. ^ In la Voix du Peuple hebben Jouhaux, Du- ; mercq, Rey enz. dingen gezegd die de rekels J; van frankrijk wel zouden doen te overwegen; ^^m'la'gaerre sociale is het Pouget die al die- genen aan den schandpaal spijkert, welke Merrheim hebben uitgesloten; in La Vie ouvrière is het Dumoulin die krachtdadig protest aanteekent, terwijl in La Bataille syndicaliste het Yvetot is die zijne verontwaardiging lucht geeft. Hij doet vooral uitschijnen, en met rede, dat in Frankrijk de syndikale en werkersbeweging nog te veel gebrek aan mannen van waarde geeft. Wij bieden de uitgebannenen, en vooral Merrheim, onze broederlijke sympathie. Wij hebben de innige overtuiging dat de syndikale voormannen van Frankrijk nut zullen trekken uit deze voorvallen, om te trachten een weinig hunne gedachten aangaande de syndikale zaak te verbreeden, opdat als bekroning hunner pogingen, het syndikalisme van de groote republiek met haar glorievol verleden, berust op stevige grondvesten, en niet meer afhangt van ruitenbrekers, zooals dit op het huidig oogenblik het geval is. A. FOCAN. In de Internationale DE BULGAARSCHE WERKERSFEDERATIE NA DEN OORLOG (IS) Het is aan de bedrijvigheid en den opofferingsgeest van de leden der Bulgaarsche Werkersfederatie (de smallen) in grooten deele te wijten, dat de werkersbeweging in Bulgarië opnieuw goed vooruit gaat. Gedurende het kritieke tijdstip, het is te zeggen tijdens de lange oorlogsmaanden, was alle politiek en openbaar leven opgeschorst onder den invloed der krijgswet; geen andere organisatie dan deze der werkersfederatie en der socialistische partij zetten hunne bedrijvigheid voort, in de mate van het mogelijke en trots de talrijke moeilijkheden. In gansch het land waren nauwelijks leden gebleven, en dit vooral vrouwen en jonge lieden. Het is natuurlijk dat deze leden de syndikale bedrijvigheid onzer federatie's niet konden volhouden, gezien de vervolgingen van het goevernement en der patroons te hardnekkig waren. In deze moeilijke tijden stortten zij om hulp te verleenen aan de verhongerde werkersfamilie's, gekwetsten en zieke soldaten. Ondanks die moeilijke oogenblikken groeide onze federatie's nog met leden aan, en trots de verstrekte uitkeeringen is het inkas met 3,2 franken vermeerderd. Dank aan het behoud der organisatie's tijdens den oorlog, is het na het tot stand brengen van den vrede betrekkelijk gemakkelijk geweest, om aan de reorganisatie te werken. De terugkeerende werklieden vonden hunne organisatie weer, en konden hunne oude plaatsen hernemen. De oude kaders der organisatie waren behouden; men moest hen enkel de spieren en het bloed' teruggeven, die hen door den 11 maandenlange oorlog ontnomen waren, én vanaf het staken der vijandelijkheden is men onmiddellijk, en dit met goeden uitslag, aan den heropbouw. De volgende inlichtingen geven een gedacht van den staat der organisatie in 17 bijzondere plaatsen: Federaties der transportarbeiders, 813 leden; metaalbewerkers, 417 leden; Ietterzetters, 161 leden; houtbewerkers, 263 leden; fabriekwerkers, 5 leden; Iederbewerkers, 649 leden; kleermakers, 351 leden; textielbewerkers, 279 leden; mijnwerkers, 193 leden; tabakbewerkers, 2 leden; handelsbedienden, 3 leden, en de bouwwerkers, 37 leden, hetzij in het geheel 4,391 leden. In deze cijfers zijn de leden niet begrepen van 26 plaatsen, waarvan geene inlichtingen toekwamen, en waar verschillende syndikaten bestaan. Zij toonen nochtans dat tijdens dit korte tijdverloop onze federatie's reeds de helft van het vroegere ledental bereikt hebben. De werkersfederatie telde voor den oorlog 8,502 leden, en we meenen niet te overdrijven als we zeggen dat er thans terug 6,000 leden zijn. In den oorlog zijn kameraden gevallen. De oorlog heeft ook nog andere stoffelijke moeilijkheden medegebracht, die zich vooral deden gevoelen tijdens de ekonomische krisis, de geweldige werkeloosheid en de diepe ellende der werkersbevolking, die op de vijandelijkheden gevolgd zijn. Doch, de Bulgaarsche vakbonden zullen ook deze moeilijkheden weten te overwinnen. EEN WERK OVER DE WERKELOOZENVERZEKERING (IS) De Algemeene Kommissie der Duitsche Vakbonden heeft in de Duitsche taal, eene nieuwe uitgave bezorgd van het 1911 verschenen werk over de werkeloozenverzekering. De nieuwe uitgave bevat eene volledige statistiek over de syndikaten in 1910 tot 1912, de besluiten van het syndikaal kongres van Dresden (19.11). en de wetten en gemeentebesluiten, sedert in voege.getreden aangaande de werkeloozenverzekering, de Engelsche verzekeringswet van 1911, de volledige teksten van de dekreeten van Munchen, Stuttgart, Esslingen, Gmund van Souabe, Kaiserslautern en Mannheim, en de wijzigingen toegebracht aan het besluit van keulen aangaande de gemeenteverzekering. Dit werk is gezonden aan het goevernement, het Parlement, de besturen en vertegenwoordigers der groote steden, alsook aan de redaktie van talrijke dagbladen. Het bevat rijke materialen aangaande de invoering van de werkeloozenverzekering, gesteund op de Duitsche syndikale statistieken. Het aanhangsel bevat twee resolutie's, vijf nationale wetten, zestien gemeentelijke besluiten en een ontwerp. Het plaatst zich op het Gentsch standpunt, dat met de toelagen der openbare besturen de syndikale organisatie's tegemoet komt bij het verleenen van werkeloozensteun, en de stichting voorziet van bijzondere kassen voor onvereenigde werklieden. Dit stelsel is toegepast op de werkeloozenverzekering in Denemarken, Noorwegen, Frankrijk, de stad Bazel, alsook in de voornaamste gemeentelijke werkeloozenfcndsen die sedertdien zijn gesticht geworden; bet dient ook als grondslag voor het ontwerp van gemeenteverzekering der Beiersche steden, dat door het goevernement gesteund wordt. Men mag er zich aan verwachten dat de steeds stijgende werkeloosheid vele gemeentebesturen zal aan-

5 'i- «'Ml ' ': '«Si KORRESPONDENTIEBLAD U zetten dergelijke maatregelen te nemen. Het werk der Duitsche vakbonden zal voorzeker groote diensten bewijzen in de belanghebbende middens; het bevat niet minder dan 144 bladzijden groot formaat; het is te bekomen in de «Gewerkschaftskommission Engel- Ufer, 15, Berlijn SO. 16, Duitschland. ROEMENIE (IS) Het reorganisatiewerk der syndikaten na den oorlog is in zooverre reeds gevorderd, dat de Nationale Centrale der Vakbonden reeds een eerste nationaal syndikaal kongres voor Roemenië heeft kunnen bijeenroepen voor 18 tot 20 Januari. Tot heden hebben de vakbonden hunne zaken steeds geregeld op de, ingemeenzaam overleg met de socialistische partij, georganiseerde kongressen. EENE AUSTRALISCHE SYNDIKALE KONFERENTIE (IS) Na verscheidene jaren onderbreking hee'ft in het midden der maand November 1913 te Adelaide, eene nieuwe konferentie plaats gegrepen van de vertegenwoordigers der vakbonden van de gefedereerde Australische Staten. De aanwezig zijnde afgevaardigden vertegenwoordigden ongeveer 700,000 werklieden. De konferentie stelde de noodzakelijkheid vast van een innig verband tusschen de vakbonden, en besloot tot het oprichten eener centrale voor al de nationale syndikale cartels der verschillende staten. In de toekomst mogen deze kartels nog slechts eene organisatie voor elk bedrijf aanvaarden, en al de konflikten die diensaangaande zouden oprijzen moeten ter kennis van het centraal bureel der nieuwe organisatie gebracht worden. Dit laatste moet zijn best doen om te geraken tot de samensmelting van alle organisatie's die tot het zelfde vak behooren. Een zeker aantal wettelijke eischen werden gesteld, en onder andere de wettelijke vaststelling van een minimumloon voor al de gebezigde vrouwen, den achturigen werkdag voor de vijf eerste dagen der week, en ten hoogste vier uren den Zaterdag en den vooravond van feestdagen, enz. Teneinde te kunnen werken aan de organisatie van de beroepen, wiens beoefenaren nog in bijzonder slechte omstandigheden verkeeren, van de ongeorganiseerden, en bijzonderlijk van de vrouwen, zullen bijzondere propagandisten aangesteld worden. De konferentie sprak zich uit ten voordeele eener innigere samenwerking tusschen de vakbonden en de Werkliedenpartij. Er werd ook besloten deel te nemen aan de aanstaande Internationale Syndikale Konferentie in 1915 te San Franciscp te houden. Men mag verwachten dat deze beslissing voor gevolg zal hebben, de aanstaande aansluiting dezer organisatie's bij de Internationale, hetgeen van het grootste belang zou zijn voor de syndikaten van al de andere natie's. De op de konferentie vertegenwoordigde werklieden waren niet uitsluitend leden van vakbonden. Tijdens het verloopen jaar maakten de Australische vakbonden grooten vooruitgang, alhoewel bij het. begin des jaars slechts 448,224 leden in de syndikaten waren.-' De volgende.cijfers.laten toe zich rekening te geven van de spoedig ontwikkeling: in 1891 waren er 72 vakbonden met 54,888 leden; in 11 waren er 139 vakbonden met 97,174 leden en in 1911 waren er syndikaten met 364,732 leden. PARTIJ EN VAKBONDEN IN ZWEDEN (IS) De Zweedsche sociaal-demokratische partij werd rond 1888 door de vakbonden gesticht. De partij werd rechtstreeks gegrondvest op de syndikaten, en is het heden nog, - toen de Nationale Centrale der Vakbonden in 1898 gesticht werd. Hare statuten bevatten eene bepaling waarbij de syndikaten verplicht waren zich bij de socialistische partij aan te sluiten. Een verzet tegen die verplichting werd geuit in den schoot van zekere vakbonden, en eenigen wilden uit dien hoofde zich niet bij de Nationale Centrale aansluiten. Op het kongres van 10 in Malmö gehouden werd de verplichting afgeschaft en vervangen door eene bepaling die zooveel gold als een plicht voor de Nationale Centrale om te werken ten voordeele van de aansluiting bij de partij. Deze zedelijke verplichting ontmoette nog veel tegenstand en het syndikaal kongres van 19 schafte haar insgelijks af. Doch, het werd wel verstaan dat er geene verandering zou geschieden aan de bestaande betrekkingen tusschen partij en vakbonden, zoodat het slechts ging over de organisatorische taak der Nationale Centrale. In de partij zelve bestond er eene neiging om de eigen organisatie te hervormen. Het partijkongres van 18 voorkwam de verlangens der vakbonden, door een recht te scheppen voor de vakbonden, «recht van voorbehoud dat aan de georganiseerde werklieden, welke verlangden geen deel te maken van de partij, toeliet, eene verklaring af te leggen die hen toelief ontslagen te zijn van het lidmaatschap der partij en de betaling der bijdrage aan deze laatste. De partij duidde eene kommissie aan, gelast om met de meeste zorg de kwestie van den organisatievorm te onderzoeken. Deze kommissie heeft thans hare werkzaamheden ' geëindigd. Zij heeft vastgesteld dat het grootste deel van de leden der partij is aangesloten door bemiddeling der vakbonden. In 1911 waren 820 vakgroepen met 51,098 leden. Er waren slechts 3,000 leden rechtstreeks of door bemiddeling van andere organisatie's bij de partij aangesloten. Het is waar da,t deze 51,098 gesyndikeerden slechts 45.1 p.h. van de georganiseerde werkers vertegenwoordigen, zoodat minder dan de helft der gesyndikeerden door hunnen vakbond bij de partij zijn aangesloten. Sedert 18 hebben nauwelijks 2, vereenigden van hun «voorbehoudingsrecht gebruik gemaakt: De kommissie verklaart dat ér niets te wijzigen is aan den - huidigen vorm der partij; zij vreest eerder dat eene belangrijke schade aan deze laatste zou worden toegebracht, bij het vervormen der organisatie. De kommissie meent dat een groot getal leden zou verloren worden, om redenen van praktischen aard, indien de scheiding werd ingevoerd. Deze scheiding zou ook het betalen der bijdragen bemoeilijken. Heden worden de bijdragen aan de partij en vakbonden in eenmaal betaald, en met de scheiding zouden er twee afzonderlijke bijdragen moe- ten geind worden. Daar zou eene vermindering van ledental uit voortvloeien, die eene verhooging der bijdrage zou noodzaken, wat volgens de kommissie eene belemmering zou zijn voor het aanwerven van nieuwe partijleden. Kortom, de kommissie sprak zich uit voor het behoud van den huidigen organisatievorm. Slechts een enkel harer leden verkoos eene zelfstandige politieke partij. Dit lid zag in zijn voorstel een voordeel voor de partij, en het meent alzoo de wenschen en noodwendigheden der vakbonden te gemoet te komen. Bibliografie Wij hebben het eerste nummer ontvangen van De Transportarbeider, orgaan van den Belgischen Centralen Transportarbeidersbond, wiens zetel te is. Wij vinden er zeer belangrijke zaken in. Het blad zal tweemaal ter maand verschijnen, en zal voor doel hebben bij de lezers klare en duidelijke gedachten in te prenten. Volgens ons heeft de organisatie der transportarbeiders wel gedaan dezen maatregel te nemen, want er zijn nog ontelbare proletariers in dit bedrijf te organiseeren, die naar het voorbeeld der mijnwerkers, ons eene kostbare hulp kunnen zijn in onze toekomende strijden. Wij wenschen dat dit nieuw syndikaal orgaan moge doen zooals zijne konfraters, het is te zeggen : goed syndikaal werk verrichten. * * Merken wij terloops de hervorming aan, die.het oude orgaan der schoenbewerkers ondergaan heeft; inderdaad, dit blad heeft zich in een nieuw vel gestoken, en is thans getiteld : De Lederbewerker, die het verbindingsteeken zijn zal, tusschen al de leden der nieuwe Centrale die voortaan de schoenbewerkers, zadelmakers en aanverwante vakken zal omvatten. Onze kameraad Roos, de opsteller van het blad, zet in zijn hoofdartikel dezer maand, de noodzakelijkheid uiteen van de centralisatie. Onze beste wenschen. * De militanten welke zich over het Fransche syndikalisme willen dokumenteeren, en ter^ zelfdertijd volmaakt de werkbeurzen en samenwerkingen kennen willen, kunnen wij het werk aanbevelen van Maxime Leroy, getiteld : La Coutume ouvrière, twee boekdeelen die gebonden 20 frank kosten : een weinig duur voorwaar! Het is een zeer gewetensvol werk, dat zijne plaats zou moeten vinden in iedere bibliotheek. * * Men spreekt veel van het stelsel Taylor en zijne wijze van industrialiseering. Er bestaan in de Fransche taal twee werken daar over, die door al onze hestendige schrijvers zouden moeten gelezen worden : 1 La Direction des Ateliers, ten 2 Principes d'organisation scientifique des usines. Vervolgens - bestaat er eene kritiek-brochuur van E. Pouget: L'Ofganisation tfir Surmenage, die het stelsel Tayloi- gansch önssédt, en waardig is om gelezen te worden. F.

6 7 ABEL. het getal leden aanduidende, waarvoor, door de aangesloten bonden, bij de S. K. is aanbetaald geworden voor het jaar 1 913, alsook de zetel van het bestuur, naam en adres van den sekretaris der groepen aangevende. GROEPEN BOEKNIJVERHEID : Centrale der Boekbinders. Centrale der Steendrukkers Boekfederatie,.. Boekbewerksters, Luik Letterzetters, Center (3). ld. Luik... ld. Verviers BOUWNIJVERHEID : Centrale der Bouwwerkers Centrale der Schilders.. FABRIEKWERKERS : Centrale der Fabriekwerkers. GEMEENTEWERKLIEDEN : Centrale der Openbare Diensten. GLASBLAZERS: Nationale Federatie der Glasblazers HOUTNIJVERHEID : Centrale der Houtbewerkers... INTELLEKTUEELEN : Nationale Federatie der Bedienden... Centrale Onderwijzend Personeel... Soc. Dagbladschrijvers, België.... KLEEDINGNIJVERHEID : Centrale der Hoedenmakers Centrale der Kleermakers Centrale der Pelswerkers Centrale der ( Schoenbewerkers.... Centrale der Witgoedwerkers.... Fed. der Handschoennijverheid en aanverwante vakken Ververs en Ontvlekkers,.... KUNSTMETALEN EN EDELGESTEENTEN Goudsmeden,.. Diamantbewerkers,.... Diamantbewerkers, Boom METAALNIJVERHEID : Centrale der Metaalbewerkers... Schijvenschuurders,.... MIJNWERKERS (4) : Center.. Charleroi Lage-Samber Luik.... '... Paturages RIJTUIGNIJVERHEID : Centrale der Rijtuigmakers STEENNIJVERHEID : Nationale Federatie der Steenkappers.. Nationale Federatie der Kasseiers... TABAKNIJVERHEID : Centrale der Tabakbewerkers.... TEXTIELNIJVERHEID : Nationale Federatie der Textielbewerkers. TRANSPORTBEDRIJF : Dok werkers, ld. :-- Brugge. ld. Gent.. ld. Oostende ld. koeselare Belgische Zeemansbond Centrale Transport te land Centrale der Transportarbeiders VOEDING SNIJ VERHEID. : Centrale der Voedingsnijverheid VERSCHILLENDE : Gemengde Vakbond, Moeskroen Koffiehuisbedienden,.. Passementwerkers,.. Vergulders-Ornemanisten, Zadelmakers,.... NIET MEER AANGESLOTEN : Duitsche Kuipers,.. BETAALDE BIJDRAGEN l«t kwart. 2*" kwart. (1) , ,350 4, 3,221 1, 5,0 1. 1, 8 1, ,6 6, 7, 2,048 14, , 4, , ,272 8 (2)2, ,535 4, 2,760 1, 5,0 1,370 1, 8 7 1, ,863 6, 7, 2,048 14, , 4, , , fl «kwart. 7 1, , ,304 3, 2,800 1, 5, 1,470 1, 700 1,834 3, ,194 6, 7,582 13, , 3, , ' kwart. 1, , ,145 3,510 3,205 1, 5, 1,570 1, 700 1,834 3, ,544 6, 7,582 13,0 9 21, (5) Betaalde bijdragen 4 dt kwartaal , , 3, ,200 5, 1, , , ,293 6, 6, ,671 14, 975 2,800 14,421 4, , lpo Zetel van het hoofdbetmir of bestuur Luik La Louvière Luik Verviers Namen Boom Jolimont Charleroi Tamines Luik Paturages Braine-l'Alleud Moeskroen SEKRETARIS Am. Deman Fr. Poels G. Conrardy A. Houtain A. Saussez J. Paquot N. Söhngen Aug. De Brouwere A. Flament Aug. De Bruyn L. Uytroever L. Gris E. De Vlaemynck F. Boclinville Vandesande Hambursin F. Geunis A. Peeters G Klein A. Roos Doorns Marschalck Van Impe H. Mertens L. Van Bercke laer (voorzitter) H. Spillemaeckers G. Solau F. Engels L. Artoos E. Falony J. Clajot V. Jeansenne J. Corner E. Martel V. Glibert Jos. Denies K. Hannick Chr. Mahlmann J. Lauwers D. Allinckx S. Jénait Verhpeven J. Cortvrint ADRES Van Arteveldestraat, 147,. Rue Louvrex, 3, Luik. Rue des Houdeng, 87, La Louvière. Rue Fond-des-Tawes, 148, Luik. Rue Pisseroule, 196, Dison-Verviers. Diepestraat, 152,. Sint-Nikolaasstraat, 64, Namen Volkhuis,. Vottem-Luik. Zandstraat, 35,. Guldenhoofdstraat, 3,. Rue d'albanië, 33ö/s,. Lokaal ((De Zwaan, Groote Markt, Steenstraat, 28,. Plantijnlei (West), 66-68,. Volkshuis, Vrijheidstraat, Boom. Volkshuis.. - Rolwagenstraat, 47,. Volkshuis, Jolimont. Maison Federale, pi. du Manege, Charleroi, VolkshuFs, Tamines. A la Populaire, Groenplaats, 6, Luik. Volkshuis, Paturages. Melkerijstraat, 9, Ecaussinnes. Chenois, Braine-l'Alleud. Ons Huis, Vrijdagmarkt, Gent. Diepestraat, 152,. De Verbroedering, Moeskroen. Rue du Poincon, 1-3,. Guldenhoofdstraat, 3,. 133,048 i34 i 10? 127, , ,082 (l)t%jviéa ip wezenlijkheid 1178 leden, doch voor de leden van werd reeds door de Federatie van het Boek te betaald. (2) Hebben voor de 800 sche Beekbinders niet betaald, daar dit voortaan door de Centrale der Boekbinders geregeld wordt. (3) De nationale sekretaris der Letterzctlerafcderatie ia gezel Art. Van Haesendonck, Van Meyelstraat, 4Q f Broasel, (4) De nationale sekretaris der Mijnwerkers is.gezel Alf. Lombard, Ferrerstraat, te Souvret. \ (5) Ondanks;ons herhaald aandringen hebben we van de Transportarbeiderscentrale niet kunnen bekomen dat zij zich met hare bijdragen zou in regel stellen*

OFFICIEEL ORGAAN VAN DE VAKBONDEN. bij de ' Syndikale Kommissie der Werkliedenpartij en der Onafhankelijke Vakbonden. Abonnement per jaar j

OFFICIEEL ORGAAN VAN DE VAKBONDEN. bij de ' Syndikale Kommissie der Werkliedenpartij en der Onafhankelijke Vakbonden. Abonnement per jaar j io de Jaargang. N r 7 10 Centiemen Juli 1912 KORRESPONDENTIEBLAD OFFICIEEL ORGAAN VAN DE VAKBONDEN AANGESLOTEN bij de ' Syndikale Kommissie der Werkliedenpartij en der Onafhankelijke Vakbonden VERANTWOORDELIJKE

Nadere informatie

Een woord (wer e^'»^ keeraiide der ont?el"tins^ uil clr

Een woord (wer e^'»^ keeraiide der ont?eltins^ uil clr Een woord (wer e^'»^ keeraiide der ont?el"tins^ uil clr OUüFiRiJJKI. i'fk/i.«^ 1 i 1 DOOR MEVROUW VLIELANDER HEIN COUPERUS. 'S-GRAVENHAGE, W. P. VAN STOCKUM & ZOON 1908 Prijs 25 cent. Een woord over eene

Nadere informatie

Korrespondentieblad OFFICIEEL ORGAAN DER VAKBONDEN AANGESLOTEN BIJ DE SYNDIKALE KOMMISSIE

Korrespondentieblad OFFICIEEL ORGAAN DER VAKBONDEN AANGESLOTEN BIJ DE SYNDIKALE KOMMISSIE 7* JAARGANG. N' 4 10 Centiemen APRIL 1909 Korrespondentieblad OFFICIEEL ORGAAN DER VAKBONDEN AANGESLOTEN BIJ DE SYNDIKALE KOMMISSIE ADMINISTRATIE : J. BÉRGMANS "Volkzslruis, Brussel Verschijnt op 15 n

Nadere informatie

Wet van 24 december 1927, houdende nadere regeling van de Collectieve Arbeidsovereenkomst

Wet van 24 december 1927, houdende nadere regeling van de Collectieve Arbeidsovereenkomst (Tekst geldend op: 18-03-2009) Wet van 24 december 1927, houdende nadere regeling van de Collectieve Arbeidsovereenkomst Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau,

Nadere informatie

Wet van 25 mei 1937, tot het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten

Wet van 25 mei 1937, tot het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten pagina 1 van 5 Wet van 25 mei 1937, tot het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten (Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren

Nadere informatie

FEDERATIE DER BELGISCHE DIAMANTBEURZEN V.Z.W. REGELEMENT VAN DE COMMISSIE VAN SCHULDVEREFFENING

FEDERATIE DER BELGISCHE DIAMANTBEURZEN V.Z.W. REGELEMENT VAN DE COMMISSIE VAN SCHULDVEREFFENING FEDERATIE DER BELGISCHE DIAMANTBEURZEN V.Z.W. REGELEMENT VAN DE COMMISSIE VAN SCHULDVEREFFENING DATUM VAN INVOEGETREDING 1 JANUARI 2002 FEDERATIE DER BELGISCHE DIAMANTBEURZEN REGLEMENT COMMISSIE VAN SCHULDVEREFFENING

Nadere informatie

Rederlandschlndisde laatschappij

Rederlandschlndisde laatschappij J VAN-PE Rederlandschlndisde laatschappij VAN NIJVERHEID en LANDBOUW. i:, o-i, Handel enz. JK ^f ",. 'T 4 STATUTEN VAN DE Rederlandsch-Indische Maatschappij VAN NIJVERHEID en LANDBOUW. OGILVIE & Co. 1885.

Nadere informatie

Or, W. J, LEYDn /!Nnl«msJag 8J7. ,...c F \ '- EEN TEHUIS VOOR WEEZEN IN ZUID-AFRIKA 1!.

Or, W. J, LEYDn /!Nnl«msJag 8J7. ,...c F \ '- EEN TEHUIS VOOR WEEZEN IN ZUID-AFRIKA 1!. Or, W. J, LEYDn /!Nnl«msJag 8J7,...c F \ '- EEN TEHUIS VOOR WEEZEN IN ZUID-AFRIKA 1!. L. S. Het is velen in Holland wellicht bekend, hoe ik, eerst onlangs uit Zuid-Afrika teruggekeerd, den langen en b'!ngen

Nadere informatie

Aan. de Tweede Kamer de Staten-Generaal.

Aan. de Tweede Kamer de Staten-Generaal. ^, Aan de Tweede Kamer de Staten-Generaal. Den len Maart jl. werden door Zijne Excellentie den Minister van Justitie bij Uwe Vergadering ingediend wetsontwerpen, betreffende de inrichting en het rechtsgebied

Nadere informatie

Welke boom stond midden in het hof en welke plannen had satan?

Welke boom stond midden in het hof en welke plannen had satan? Welke boom stond midden in het hof en welke plannen had satan? Genesis 2:8-10 8 Ook plantte de HEERE God een hof in Eden, in het oosten, en Hij plaatste daar de mens, die Hij gevormd had. 9 En de HEERE

Nadere informatie

BELGISCHE VERENIGING VAN FARMACEUTISCHE ARTSEN. Vereniging Zonder Winstoogmerk. Wedrennenlaan 5 bus B1 1050 BRUSSEL

BELGISCHE VERENIGING VAN FARMACEUTISCHE ARTSEN. Vereniging Zonder Winstoogmerk. Wedrennenlaan 5 bus B1 1050 BRUSSEL BELGISCHE VERENIGING VAN FARMACEUTISCHE ARTSEN Vereniging Zonder Winstoogmerk Wedrennenlaan 5 bus B1 1050 BRUSSEL Naam STATUTEN Art. 1. De "Belgische Vereniging van Farmaceutische Artsen" (BEVEFA), in

Nadere informatie

De lezing van vanmorgen is gekozen uit het evangelie van Mattheus, hoofdstuk 5, de verzen 3-9.

De lezing van vanmorgen is gekozen uit het evangelie van Mattheus, hoofdstuk 5, de verzen 3-9. DE BERGREDE - NBG 1969 De lezing van vanmorgen is gekozen uit het evangelie van Mattheus, hoofdstuk 5, de verzen 3-9. Zalig de armen van geest want hunner is het koninkrijk der hemelen Zalig want zij Zalig

Nadere informatie

Tijd van burgers en stoommachines 1800 1900. 8.6 Emancipatie en democratisering. Onderzoeksvraag: Hoe werd de politiek gedemocratiseerd?

Tijd van burgers en stoommachines 1800 1900. 8.6 Emancipatie en democratisering. Onderzoeksvraag: Hoe werd de politiek gedemocratiseerd? Onderzoeksvraag: Hoe werd de politiek gedemocratiseerd? Kenmerkende aspecten: * Voortschrijdende democratisering, met deelname van steeds meer mannen en vrouwen aan het politiek proces. * De opkomst van

Nadere informatie

Openbaring 1. Openbaring van God Jezus Christus Openbaring 1:1-3. Jezus. Johannes Wij

Openbaring 1. Openbaring van God Jezus Christus Openbaring 1:1-3. Jezus. Johannes Wij Openbaring 1 Bijna alle vertalingen noemen dit laatste Boek in de Bijbel Openbaring van Johannes, terwijl dit niet de oorspronkelijke titel is. Openbaring begint namelijk met de woorden Openbaring van

Nadere informatie

Aangezien de Vereenigde Naties van tijd tot tijd verklaringen hebben afgelegd omtrent haar bedoeling, dat oorlogsmisdadigers zullen worden berecht;

Aangezien de Vereenigde Naties van tijd tot tijd verklaringen hebben afgelegd omtrent haar bedoeling, dat oorlogsmisdadigers zullen worden berecht; Overeenkomst voor de vervolging en bestraffing van de groote oorlogsmisdadigers van de Europeesche As. Handvest van de Internationale Militaire Rechtbank Londen, 8 augustus 1945 Aangezien de Vereenigde

Nadere informatie

LITURGIE VOOR DE TENTDIENST ZONDAG 28 JUNI UUR

LITURGIE VOOR DE TENTDIENST ZONDAG 28 JUNI UUR LITURGIE VOOR DE TENTDIENST ZONDAG 28 JUNI 2009 10.00 UUR 2 VOOR DE DIENST: Blessed be your name Testify to love WELKOM GEZ. 479 1 Aan U behoort, o Heer der heren, de aarde met haar wel en wee, de steile

Nadere informatie

WAAHDMIER BET m DOOR G4SBH\\I)EHS

WAAHDMIER BET m DOOR G4SBH\\I)EHS * - J!" 3^ Ö. "y&s ^ j OVER I)E DRUKKnC WAAHDMIER BET m DOOR G4SBH\\I)EHS GEVOERD MOET WOKÜEN. ö^ I>^)Oil p. L. K IJ K E. ia Overgediukt uit Je Veislagtu eu Medeileehugeü dei K.üuiiiklijke Akademie vrtii

Nadere informatie

Bij den Vijf-en-Twintigsten Jaargang

Bij den Vijf-en-Twintigsten Jaargang 1882. 1907 Bij den Vijf-en-Twintigsten Jaargang van DE VRIEND DES HUIZES" IT verwacht geen poëtische ont- U boezeming van mij en dat is maar goed ook, want in den hoofdredacteur zit geen dichter. U verwacht

Nadere informatie

Inrichting van den Onderstand en Bescherming voor Werkloozen-

Inrichting van den Onderstand en Bescherming voor Werkloozen- Ons Volk 8 april 1915 Buitengewone onderstand aan de Werkloozen. 12 millioen frank in werk en in waren per maand. Nationaal Hulp en Voedingskomiteit Inrichting van den Onderstand en Bescherming voor Werkloozen-

Nadere informatie

STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE

STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE NAAM EN ZETEL Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Volleybalvereniging VIOS Eefde en is gevestigd in de gemeente Gorssel. DOEL Artikel 2 2.1 De vereniging

Nadere informatie

Indien werd gehandeld in strijd met het hiervóór in dit lid bepaalde, kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de ter

Indien werd gehandeld in strijd met het hiervóór in dit lid bepaalde, kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de ter 1 DOORLOPENDE TEKST Van de statuten van de stichting: Stichting tot Internationale Natuurbescherming (Van Tienhoven Stichting) thans genaamd: Van Tienhoven Stichting tot Internationale Natuurbescherming,

Nadere informatie

LITURGIE. Tweede Paasdag 2016. m.m.v. muziekgroep

LITURGIE. Tweede Paasdag 2016. m.m.v. muziekgroep LITURGIE Tweede Paasdag 2016 Voorganger: Organist: Pianist: Ds. J.A. Brussaard Thijs Snoeijer Marcel ten Brinke m.m.v. muziekgroep Zingen: Door Uw genade Vader (Opwekking 369) Door Uw genade, Vader, Nooit

Nadere informatie

DE DEMOCRATIE-INDEX GROEP 1: 1815-1848. 3. Hebben alle partijen min of meer gelijke kansen in de campagneperiode?

DE DEMOCRATIE-INDEX GROEP 1: 1815-1848. 3. Hebben alle partijen min of meer gelijke kansen in de campagneperiode? DE DEMOCRATIE-INDEX GROEP 1: 1815-1848 ACHTERGRONDINFORMATIE PERIODE 1815-1848 DE EERSTE JAREN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN Tussen 1795 en 1813 was Nederland overheerst geweest door de Fransen. In

Nadere informatie

ASOC Ramsel KC vzw. Statuten vzw. ASOC Ramsel

ASOC Ramsel KC vzw. Statuten vzw. ASOC Ramsel ASOC Ramsel KC vzw Statuten vzw ASOC Ramsel Benaming, zetel en doel Art. 1 : Op 29 november 2003 werd te Aarschot de ASOC Korfbal Club, bij verkorting ASOC KC als feitelijke vereniging opgericht. Op 16

Nadere informatie

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen Statuten voor Ondernemersvereniging MKB Wijchen Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen 1.2. De vereniging is gevestigd te Postbus 262, 6600 AG Wijchen

Nadere informatie

PPJ6RAMMA èf kefiéigbèit vepeigch om tst de versehtkenée. met friejarigen' mnm voor meisjes te Batavia te wöpdeh teegelatee.

PPJ6RAMMA èf kefiéigbèit vepeigch om tst de versehtkenée. met friejarigen' mnm voor meisjes te Batavia te wöpdeh teegelatee. PPJ6RAMMA èf kefiéigbèit vepeigch om tst de versehtkenée klassee UÏI de tesgere faupppieiioai met friejarigen' mnm voor meisjes te Batavia te wöpdeh teegelatee. (Strekkende m voldoening aan de voorlaatste

Nadere informatie

WANNEER we enkele maanden geleden onzen eersten oproep deden, het Belgisch proletariaat uitnoodigend

WANNEER we enkele maanden geleden onzen eersten oproep deden, het Belgisch proletariaat uitnoodigend VERSCHIJNT OM DE VEERTIEN DAGEN N r 16. 4 OOGST 1923. 'SYND»K01X KOW\ISSIt Ivnrt BtLdL OFFICIEEL ORGAAN DER SVNDIKALE KOMMISSIE ismp JOXtF- 5TEVEN35TRMT r N-6 SYNDIKALE KOMMISSIE VAN BELGIË Sekretariaat

Nadere informatie

Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht buigt voor Jezus en het volk weer bidden gaat.

Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht buigt voor Jezus en het volk weer bidden gaat. Hartelijk welkom Laat het feest zijn in de huizen Opwekking 553 Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht buigt voor Jezus en het volk weer bidden gaat. In de bergen,

Nadere informatie

N r 8. 9 AUGUSTUS 1919. OFFICIEEL ORGAAN van de Syndikale Kommissie der Werkliedenpartij en der Onafhankelijke Vakbonden. De aangenomen besluiten

N r 8. 9 AUGUSTUS 1919. OFFICIEEL ORGAAN van de Syndikale Kommissie der Werkliedenpartij en der Onafhankelijke Vakbonden. De aangenomen besluiten N r 8. 9 AUGUSTUS 1919. Opstel en Administratie : VOLKSHUIS (ZAAL 57) arussel OFFICIEEL ORGAAN van de Syndikale Kommissie der Werkliedenpartij en der Onafhankelijke Vakbonden. VERSCHIJNT OM DE VEERTIEN

Nadere informatie

16 Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand.

16 Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. 17-1-2016 Bidden Jakobus 4:2-3 HSV 2 U verlangt naar iets en krijgt het niet. U benijdt anderen en beijvert u om dingen te bemachtigen en kunt ze niet krijgen. U maakt ruzie en voert strijd, maar u krijgt

Nadere informatie

Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort

Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort Naam en zetel. Artikel 1. 1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE Gelet op de eerdere oprichting van de gemeentelijke Culturele Raad in uitvoering van het decreet van 24 juli 1991 houdende organisatie van het

Nadere informatie

N' 17. 14 AUGUSTUS! 1920. OFFICIEEL ORGAAN van de Syndikale Kommissie der Werkliedenpartij en der Onafhankelijke Vakbonden.

N' 17. 14 AUGUSTUS! 1920. OFFICIEEL ORGAAN van de Syndikale Kommissie der Werkliedenpartij en der Onafhankelijke Vakbonden. N' 17. 14 AUGUSTUS! 1920. Opstel en Administratie : VOLKSHUIS (ZAAL 57) BRUSSEL OFFICIEEL ORGAAN van de Syndikale Kommissie der Werkliedenpartij en der Onafhankelijke Vakbonden. VERSCHIJNT OM DE VEERTIEN

Nadere informatie

GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING CSE KB

GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING CSE KB Examen VMBO-KB 2005 tijdvak 1 woensdag 25 mei 9.00 11.00 uur GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING CSE KB Gebruik het bronnenboekje. Dit examen bestaat uit 35 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 50 punten

Nadere informatie

Examenopgaven VMBO-KB 2004

Examenopgaven VMBO-KB 2004 Examenopgaven VMBO-KB 2004 tijdvak 1 dinsdag 25 mei 9.00 11.00 uur GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING CSE KB GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING VBO-MAVO-C Gebruik het bronnenboekje. Dit examen bestaat uit

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Schriftlezing: Johannes 20 vers 1 t/m 10 Lied 88 vers 1, 2, 3 en 4 Psalm 118 vers 11 en 12 Psalm 95 vers 1 Lied 187 vers 1 en 2 Lied 352 vers 1 t/m 7

Nadere informatie

ONDERWIJSRAAD.. IVjo 148 00. 'S-GRAVENHAGE, Jjf&jj>Jfl... 193 & 2 i j ne Sxc.e Henti de n Minis t er van Onderwijs». Kunsten en Wetenschappen

ONDERWIJSRAAD.. IVjo 148 00. 'S-GRAVENHAGE, Jjf&jj>Jfl... 193 & 2 i j ne Sxc.e Henti de n Minis t er van Onderwijs». Kunsten en Wetenschappen ONDERWIJSRAAD.. IVjo 148 00. 'S-GRAVENHAGE, Jjf&jj>Jfl... 193 & Statenlaan 125. Bericht op schrijven van Meiv^gsèïieve bij het antwoord dagteekening 17. JU\XJ

Nadere informatie

HET is een waarheid die door niemand

HET is een waarheid die door niemand Laat ons onze pers versterken HET is een waarheid die door niemand meer betwist wordt : onder al de middelen is de pers datgeen waardoor de burgerij den meesten invloed op de arbeidersklasse uitoefent.

Nadere informatie

DIENST VAN DE EENHEID 17 JANUARI Oecumenische viering in Het Schip. Thema: Het woord is aan jou!

DIENST VAN DE EENHEID 17 JANUARI Oecumenische viering in Het Schip. Thema: Het woord is aan jou! DIENST VAN DE EENHEID 17 JANUARI 2016 Oecumenische viering in Het Schip Thema: Het woord is aan jou! Voorgangster: Pastor Evelien Reeuwijk m.m.v. Bel Canto o.l.v. Mirjam Bastiaanse orgel: Cor van Kooten

Nadere informatie

SOEFISME IN HET DAGELIJKS LEVEN

SOEFISME IN HET DAGELIJKS LEVEN SOEFISME IN HET DAGELIJKS LEVEN Een leerling van Hazrat Inayat Khan (Een kopie van de uitgave van) The Sufi International Headquarters Publishing Society 1 Liefde ontwikkelt zich tot harmonie en uit harmonie

Nadere informatie

GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING CSE KB

GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING CSE KB Examen VMBO-KB 2006 tijdvak 1 woensdag 31 mei 9.00 11.00 uur GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING CSE KB Gebruik het bronnenboekje. Dit examen bestaat uit 35 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 51 punten

Nadere informatie

Onvoldoende Wijziging

Onvoldoende Wijziging N< 5. 28 FEBRUARI 1920; Opstel en Administratie : VOLKSHUIS (ZAAL 57) BRÜSSBL OFFICIEEL ORGAAN van de Syndikale Kommissie der Werkliedenpartij en der Onafhankelijke Vakbonden. VERSCHIJNT OM DE VEERTIEN

Nadere informatie

Kruistocht van gebed (22) Katholieke priesters handhaaf de Leer van de Kerk

Kruistocht van gebed (22) Katholieke priesters handhaaf de Leer van de Kerk Kruistocht van gebed (22) Katholieke priesters handhaaf de Leer van de Kerk Vrijdag 28 januari 2012 23.50u Mijn dochter, Ik geef de wereld dit kruistochtgebed (22) om gebeden te worden door de katholieke

Nadere informatie

Verenigde Staten Ontwikkeling van de burgerrechten

Verenigde Staten Ontwikkeling van de burgerrechten Verenigde Staten Ontwikkeling van de burgerrechten 1.2-2.3-3.3 Inleiding Deze opdracht gaat over de ontwikkeling van de burgerrechten. Hierbij staat de status van de zwarte bevolking in de Verenigde Staten

Nadere informatie

Ie BelgisÉ Vakbeweging OFFICIEEL ORGAAN DEP SYNDIKALE KOMMISSIE

Ie BelgisÉ Vakbeweging OFFICIEEL ORGAAN DEP SYNDIKALE KOMMISSIE N r 21 11 OKTOBER 1924.»t BtLCiQut SVNOIKÖLL win BtLCit Ie BelgisÉ Vakbeweging OFFICIEEL ORGAAN DEP SYNDIKALE KOMMISSIE REDAXTiel JOZEF- SrtVERUTRMI BflUSStl VER5CHJJNT OMOC tttrticnqageil Hot Internationaal

Nadere informatie

Is levensverzekering tegen den halven prijs levensvatbaar?

Is levensverzekering tegen den halven prijs levensvatbaar? Is levensverzekering tegen den halven prijs levensvatbaar? EBKE UITEENZETTING TEN DIENSTE YAN HEN DIB ZICH DOOR DE GOEDKOOPE AANBIEDINGEN YAN AsSESSlIENT- OF OMSLAGYERZEKBiUNGJIAATSCHAPPIJEN AANGETROKKEN

Nadere informatie

Waar sta jij? (Uit: Kompas)

Waar sta jij? (Uit: Kompas) Waar sta jij? (Uit: Kompas) Dit is een discussieactiviteit over: de basisvoorwaarden van menselijke waardigheid, het respectievelijke belang van burgerlijke en politieke rechten en van sociale en economische

Nadere informatie

PROCEDUREREGLEMENT VAN HET VLAAMS DOPINGTRIBUNAAL (Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Vlaams Dopingtribunaal vzw 03.12.09)

PROCEDUREREGLEMENT VAN HET VLAAMS DOPINGTRIBUNAAL (Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Vlaams Dopingtribunaal vzw 03.12.09) Artikel 1. PROCEDUREREGLEMENT VAN HET VLAAMS DOPINGTRIBUNAAL (Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Vlaams Dopingtribunaal vzw 03.12.09) Titel I. De instellingen. Er bestaat een Disciplinaire Commissie

Nadere informatie

Over de website en de boodschappen

Over de website en de boodschappen Over de website en de boodschappen De website De website is opgericht om een reeks goddelijke boodschappen te publiceren waarvan een getrouwde moeder van een jong gezin, woonachtig in Europa, zegt dat

Nadere informatie

SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM

SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM - 1 - SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM STATUTEN Naam en zetel: Artikel 1: 1. De stichting draagt de naam: Stichting Jonge Balie Activiteiten

Nadere informatie

Concept d.d. 17 november Uitsluitend bestemd voor discussiedoeleinden

Concept d.d. 17 november Uitsluitend bestemd voor discussiedoeleinden 1 STATUTENWIJZIGING JURIDISCHE FACULTEIT DER AMSTERDAMSCHE STUDENTEN Heden, [*], verscheen voor mij, mr. Cornelia Holdinga, notaris te Amsterdam: [*]. De comparant verklaarde ter uitvoering van een besluit

Nadere informatie

Opwekking 346: Opwekking 167:

Opwekking 346: Opwekking 167: Opwekking 346: Maak ons tot een stralend licht een stralend licht Tot de wereld ziet wie haar het leven geeft. Laat het schijnen door ons heen. Maak ons tot een woord van hoop een levend woord dat U verlossing

Nadere informatie

assie voor het leven Noteer voor jezelf een aantal opmerkingen en kernwoorden Lees de tekst nog eens door en bespreek met elkaar als groep

assie voor het leven Noteer voor jezelf een aantal opmerkingen en kernwoorden Lees de tekst nog eens door en bespreek met elkaar als groep Galaten 5: 13 en 14, 16 en 17, 22 tot 25 Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde, want de hele

Nadere informatie

Prof. Doekes over de kerk (1)

Prof. Doekes over de kerk (1) Prof. Doekes over de kerk (1) Onderstaand het eerste artikel van prof. Doekes met als titel Afscheiding. AFSCHEIDING Is afscheiding alleen geoorloofd wanneer wij durven verklaren: deze gemeente is een

Nadere informatie

Thema: Waar religie en wetenschap elkaar ontmoeten, deel 2: de Bijbel als medicijn.

Thema: Waar religie en wetenschap elkaar ontmoeten, deel 2: de Bijbel als medicijn. Thema: Waar religie en wetenschap elkaar ontmoeten, deel 2: de Bijbel als medicijn. Spreuken 4:20-22 20 Mijn zoon, sla acht op mijn woorden, neig uw oor tot mijn uitspraken; 21 laat ze niet wijken uit

Nadere informatie

Zondag 12 januari - de doop van Jezus

Zondag 12 januari - de doop van Jezus Zondag 12 januari - de doop van Jezus Zoals Nederland een waterland is, zou je kunnen zeggen dat de Bijbel een waterboek is. Het begint al in Genesis 1: Gods Geest zweefde over het water. Er lijkt al water

Nadere informatie

STATUTEN VZW PISTONCLUB

STATUTEN VZW PISTONCLUB STATUTEN VZW PISTONCLUB Oprichting vereniging, neerleggen statuten, benoeming raad van bestuur In gevolge de buitengewone algemene vergadering, gehouden te maatschappelijke zetel, Hogerheide 9, 2860 Sint

Nadere informatie

GECÖORDINEERDE STATUTEN

GECÖORDINEERDE STATUTEN Pedagogisch Centrum Wagenschot vzw P.C. Wagenschot vzw Steenweg 2 9810 Eke-Nazareth Ondernemingsnummer : 0435.044.505 GECÖORDINEERDE STATUTEN De algemene vergadering van 19/06/2014, geldig samengeroepen

Nadere informatie

CHT. Arbeid en Recht N' 1. 20 April 1930 MEID» IEIHI

CHT. Arbeid en Recht N' 1. 20 April 1930 MEID» IEIHI N' 1 20 April 1930 MEID» IEIHI COAV\ISS»ON SVMOIC/JLL oe BtLCJQUE \Y%tUffafw' SVfNOIK/31 var* Be.LG-ic.1 Bijvoegsel a&n de Belgische Vakbeweging van 20 April 1930 CHT Arbeid en Recht D E Syndikale Kommissie

Nadere informatie

LANDELIJKE CONFERENTIE VAN DE SWP OP 1 en 2 OKTOBER 1960

LANDELIJKE CONFERENTIE VAN DE SWP OP 1 en 2 OKTOBER 1960 Behoort bij schrijven no. 557»6?3 LANDELIJKE CONFERENTIE VAN DE SWP OP 1 en 2 OKTOBER 1960 S a m e n v a t t i n Op 1 en 2 oktober 19^0 hield de Socialistische Werkers Partij te Amsterdam een landelijke

Nadere informatie

THE A21 CAMPAIGN AFSCHAFFEN VAN ONRECHT IN DE 21E EEUW

THE A21 CAMPAIGN AFSCHAFFEN VAN ONRECHT IN DE 21E EEUW THE A21 CAMPAIGN AFSCHAFFEN VAN ONRECHT IN DE 21E EEUW FEITEN MENSENHANDEL is de illegale handel van mensen, met als voornaamste doel gedwongen arbeid en seksuele uitbuiting. Het is de snelst groeiende

Nadere informatie

Blood in the Mobile. Opdrachtenblad. Regie: Frank Piasecki Poulsen Jaar: 2010 Duur:

Blood in the Mobile. Opdrachtenblad. Regie: Frank Piasecki Poulsen Jaar: 2010 Duur: Blood in the Mobile Frank Piasecki Poulsen 2010 52 minuten www.moviesthatmatter.nl Digibordles: www.spons.nl/moviesthatmatter 1 Kijkopdracht Waar gaat de film over? Documentairemaker Frank Poulsen komt

Nadere informatie

Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer,

Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer, 1 Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer, Ik erken: U, Heer, bent God met blijdschap in mijn hart. en ik behoor U toe. Ik wil

Nadere informatie

Pasen middagdienst De Heer is waarlijk opgestaan!

Pasen middagdienst De Heer is waarlijk opgestaan! Pasen middagdienst De Heer is waarlijk opgestaan! Ds. Maurits Oldenhuis Votum/groet Weerklank 172 Gebed Johannes 20, 1-10 Nieuw Liedboek 632 Johannes 20, 8-9 Preek Liedboek 215 Geloofsbelijdenis Gezang

Nadere informatie

Oprichting van een Stichting

Oprichting van een Stichting Oprichting van een Stichting Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting IxDA Nederland. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente Utrecht. Doel Artikel 2 1. De stichting heeft

Nadere informatie

Hef Wereldkongres voor den Vrede

Hef Wereldkongres voor den Vrede N' 26. 23 &ECEMBER 1922. Maa^MMMAMhMtifeMÉ Opstet en Administratie : 8, JOZEF-STEVENSSfRAAT, 8 BRUSSEL OFFICIEEL ORGAAN van de Syndikale Kommissie der Werkliedenpartij en der Onafhankelijke Vakbonden.

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 444 Wet van 6 november 2013 tot implementatie van de richtlijn 2011/36/EU van het Europees Parlement en de Raad inzake voorkoming en bestrijding

Nadere informatie

Stortingslijst van het archief van Centrale van Belgische Metaalbewerkers (1914-1919) (S/1985/020) Rik De Coninck

Stortingslijst van het archief van Centrale van Belgische Metaalbewerkers (1914-1919) (S/1985/020) Rik De Coninck 079 Stortingslijst van het archief van Centrale van Belgische Metaalbewerkers (1914-1919) (S/1985/020) Rik De Coninck Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis 2001 INLEIDING Bij het begin van de Eerste

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN

STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING TENNISPARK EINSTEIN. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Zevenaar. Doel Artikel 2 1. De stichting

Nadere informatie

Bijlage C 37 Uittreksel uit het Vluchtelingenverdrag en uit het Protocol van 31 januari 1967 met artikelsgewijze toelichtinq

Bijlage C 37 Uittreksel uit het Vluchtelingenverdrag en uit het Protocol van 31 januari 1967 met artikelsgewijze toelichtinq Bijlage C 37 Uittreksel uit het Vluchtelingenverdrag en uit het Protocol van 31 januari 1967 met artikelsgewijze toelichtinq Artikel 1 (Verdrag) Definitie van de term 'vluchteling' A, Voor de toepassing

Nadere informatie

!""# $ $ %!#% & $ !"# $ - ()*+ $! ' - 33##&# $ # 56$$% ;! 11. Jesaja 9:1-6 Jeremia 31:31-37 Hebr. 8:1-13

!# $ $ %!#% & $ !# $ - ()*+ $! ' - 33##&# $ # 56$$% ;! <!!()=# ! &>11. Jesaja 9:1-6 Jeremia 31:31-37 Hebr. 8:1-13 Jesaja 9:1-6 Jeremia 31:31-37 Hebr. 8:1-13 1 Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht; over hen die wonen in een land van diepe duisternis, straalt een licht. 2 Gij hebt het volk vermenigvuldigd,

Nadere informatie

Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl 2005 - II

Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl 2005 - II Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. DE KOUDE OORLOG + NEDERLAND EN DE VERENIGDE STATEN NA DE TWEEDE WERELDOORLOG Gebruik bron 1. 1p 1 De bron maakt duidelijk dat de

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2002 Nr. 112. Europees Verdrag inzake de erkenning van de rechtspersoonlijkheid

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2002 Nr. 112. Europees Verdrag inzake de erkenning van de rechtspersoonlijkheid 50 (1986) Nr. 2 1 ) TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2002 Nr. 112 A. TITEL Europees Verdrag inzake de erkenning van de rechtspersoonlijkheid van internationale niet-gouvernementele

Nadere informatie

KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS

KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS HOOFDSTUK I Naam en doel (I.1 I.4) HOOFDSTUK II Raad van Bestuur : a) aanstelling, bevoegdheid en samenstelling (II.1 II.7) b) algemene punten (II.8 II.11)

Nadere informatie

HET DAGELJKS BESTUUR VAN DE STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VO/VSO MIDDEN-HOLLAND & RIJNSTREEK, statutair zetel hebbende in de gemeente Gouda;

HET DAGELJKS BESTUUR VAN DE STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VO/VSO MIDDEN-HOLLAND & RIJNSTREEK, statutair zetel hebbende in de gemeente Gouda; REGLEMENT ADVIESCOMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN van het Samenwerkingsverband VO/VSO Midden Holland en Rijnstreek ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

HET BIJBELBOEK PREDIKER

HET BIJBELBOEK PREDIKER HET BIJBELBOEK PREDIKER UIT DE SYNOPSIS DEEL 3 VAN J.N. DARBY 3.4 UIT HET WOORD DER WAARHEID DE SYNOPSIS IS EEN DIEPGAAND COMMENTAAR OP DE HELE BIJBEL, VERSCHENEN IN 8 DELEN BIJ DEZE UITGEVER. VOOR BEGINNERS

Nadere informatie

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten Het sacrament van De ziekenzalving Sacramenten Sacramenten In de Bijbel Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1

ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 WET van 24 november 1975, houdende nieuwe bepalingen met betrekking tot het verlenen van jaarlijkse vacantie aan werknemers (Vacantiewet 1975) (S.B. 1975 no. 164c). ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 In deze

Nadere informatie

Aan Ir. A.A. Mussert, leider dern.s.b. (Nationaal Socialistische Beweging) Utrecht. Gij, Anton Mussert, stichter dern.s.b.,

Aan Ir. A.A. Mussert, leider dern.s.b. (Nationaal Socialistische Beweging) Utrecht. Gij, Anton Mussert, stichter dern.s.b., Aan Ir. A.A. Mussert, leider dern.s.b. (Nationaal Socialistische Beweging) Utrecht. Gij, Anton Mussert, stichter dern.s.b., wat bracht gij over ons land een wee. Gij wildet een tweede Adolf Hitier zijn

Nadere informatie

Verwijst de profeet Micha naar de eindtijd?

Verwijst de profeet Micha naar de eindtijd? De profeet Micha en de eindtijd. Verwijst de profeet Micha naar de eindtijd? Micha 4:1 1 Maar in het laatste der dagen zal het geschieden, dat de berg van het huis des Heeren zal vastgesteld zijn op de

Nadere informatie

Arbeiders organiseert u! CNV Senioren 29 maart 2017

Arbeiders organiseert u! CNV Senioren 29 maart 2017 Arbeiders organiseert u! CNV Senioren 29 maart 2017 Industriële revolutie Engeland, Frankrijk en België ontwikkelen Nederland tot 1850 achtergebleven De arbeidersklasse Werken in fabrieken Arbeidersklasse

Nadere informatie

(Gelden voor de Kweekschool van Militaire Geneeskundigen).

(Gelden voor de Kweekschool van Militaire Geneeskundigen). ^ 1 i>l Caveant consules, ne quid detrimenti res publica capiat!" (Gelden voor de Kweekschool van Militaire Geneeskundigen). Aan de HH. Leden van de Staten-Generaal worden hij al de vorigen nog de volgende

Nadere informatie

Omzichtigheid en Tucht

Omzichtigheid en Tucht N' 8. 15 APRIL 1922. Opstel en Administratie : 8, JOZEF-STEVENSSlRAAT, 8 BRUSSEL OFFICIEEL ORQAAN van de Syndikale Kommissie der Werkliedenpartij en der Onafhankelijke Vakbonden. VERSCHIJNT OM DE VEERTIEN

Nadere informatie

SURINAME HOOFDSTUK IV VAKANTIEWET

SURINAME HOOFDSTUK IV VAKANTIEWET SURINAME HOOFDSTUK IV VAKANTIEWET 1975 No. 164-c GOUVERNEMENTSBLAD van SURINAME LANDSBESLUIT van 24 november 1975, houden de nieuwe bepalingen met betrekking tot het verlenen van jaarlijkse vakantie aan

Nadere informatie

Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl 2009 - I

Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl 2009 - I Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. Staatsinrichting van Nederland Gebruik bron 1 en 2. 1p 1 De twee bronnen hebben te maken met de constitutionele monarchie. Welke

Nadere informatie

In gesprek over: Arm en Rijk

In gesprek over: Arm en Rijk Bij Open Deur nummer 2, februari 2013 In gesprek over: Arm en Rijk Armoede en rijkdom. Twee woorden waar een hele wereld achter schuil kan gaan. Werelden waarin niet alleen geld en goederen een rol spelen,

Nadere informatie

1. Zet de onderstaande gebeurtenissen in de juiste chronologische volgorde. Noteer alleen de letters.

1. Zet de onderstaande gebeurtenissen in de juiste chronologische volgorde. Noteer alleen de letters. Oefenrepetitie geschiedenis SUCCES!!! 4 Havo Periode 1 Tijdvakken 1 t/m 4 Dyslectische leerlingen slaan de vragen met een asterisk (*) over. DOOR DE TIJD HEEN 1. Zet de onderstaande gebeurtenissen in de

Nadere informatie

No. 44 PUBLICATIE VAN DE NEDERLANDSCH.INDISCHE WEGENVEREENIGING TRACTIE-WEERSTANDEN ^«BANDOENG

No. 44 PUBLICATIE VAN DE NEDERLANDSCH.INDISCHE WEGENVEREENIGING TRACTIE-WEERSTANDEN ^«BANDOENG No. 44 PUBLICATIE VAN DE NEDERLANDSCH.INDISCHE WEGENVEREENIGING TRACTIE-WEERSTANDEN r / Q,\ ^«BANDOENG TRACTIE. WEERSTANDEN. Het moderne verkeer, het verkeer in mechanische tractie, over den gewonen weg,

Nadere informatie

Ethica van Spinoza. (vertaald door D. Burger)

Ethica van Spinoza. (vertaald door D. Burger) Ethica van Spinoza (vertaald door D. Burger) Deze tekst is uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Commercieel gebruik is niet toegestaan. Evenmin is het toegestaan de tekst te wijzigen, bewerken, geheel

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

8*. Na de dood van Karel de Grote werd de eerste grondslag gelegd voor Grenzen in Europa. Leg uit.

8*. Na de dood van Karel de Grote werd de eerste grondslag gelegd voor Grenzen in Europa. Leg uit. Gebruik bron 1 en 2 In 1897 werd in de venen bij Yde het lijk van een ongeveer zestienjarig meisje gevonden. Deze vondst gaf aanleiding tot twee voorlopige conclusies over de leefwijze van het volk waartoe

Nadere informatie

PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte

PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte De ondergetekenden: zijn samengekomen op 8 juni 2016 en overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk op te richten, overeenkomstig de Wet van 27 juni 1921 zoals

Nadere informatie

Het verhaal van William Booth

Het verhaal van William Booth Lesmateriaal bij Het verhaal van William Booth Inhoudsopgave Geroepen om te dienen woordzoeker 3 Graaf in het verhaal! 4 Graaf dieper 5 Gods weg doolhof 6 Nieuw leven interview 7 Het Leger des Heils verspreid

Nadere informatie

==================================================================== HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen. Artikel 1

==================================================================== HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen. Artikel 1 Intitulé : Landsverordening minimumlonen Citeertitel: Landsverordening minimumlonen Vindplaats : AB 1989 no. GT 26 Wijzigingen: AB 1992 no. 81; AB 1993 nos. 2, 77; AB 1994 nos. 66, 67; AB 1995 no. 84;

Nadere informatie

Burgers en Stoommachines. Tot 1:20

Burgers en Stoommachines. Tot 1:20 Burgers en Stoommachines Tot 1:20 Wat gaan we leren? 1. Welke gevolgen de technische uitvindingen hadden. 2. Wat er in de grondwet van 1848 stond. 3. Welke groepen minder rechten hadden dan andere groepen.

Nadere informatie

Orde voor de viering van het heilig Avondmaal

Orde voor de viering van het heilig Avondmaal Orde voor de viering van het heilig Avondmaal Prediking Geloofsbelijdenis Onderwijzing bij het Avondmaal De apostel Paulus beschrijft hoe onze Heer Jezus Christus het heilig Avondmaal heeft ingesteld:

Nadere informatie

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus AVONDMAALSVIERING KONINGSKERK 13-09 - 2009 door ds. L. Krüger Schriftlezing: Koloss. 1: 24-29 (NBV) Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek XIII

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek XIII WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek XIII Inhoud BOEK XIII. - Overleg... 3 TITEL 1. - De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven Algemene organisatie... 3 TITEL 2. - Bijzondere raadgevende commissies... 4 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten Het sacrament van De ziekenzalving Sacramenten Sacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de

Nadere informatie