'w' Postbus AP Groningen II Datum Briefnummer" name="description"> 'w' Postbus AP Groningen II Datum Briefnummer">

^^ groningesi. 1 h JAN. 20U /3/A.8, LGW Buurmeijer F.S. (050) 'IfJ Lü'j'S'i''-..*^'.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "^^ groningesi. 1 h JAN. 20U 2013-57.638/3/A.8, LGW 495714 Buurmeijer F.S. (050)316 4808 f.buurmeijer@provinciegroningen.nl. 'IfJ Lü'j'S'i''-..*^'."

Transcriptie

1 'IfJ Lü'j'S'i''-..*^'." V ^^ groningesi Martinikerkhof 12 Aan Provinciale Staten ' irt3iirui'f'bf-sïer»t 1 I X -dc35ir^v'>'w' Postbus AP Groningen II Datum Briefnummer Zaaknummer Behandeld door Telefoonnummer Antwoord op Bijlage Onderwerp 1 h JAN. 20U /3/A.8, LGW Buurmeijer F.S. (050) Aanwijzingsbesluit valwild provincie Groningen j^t**^.jv''i^^ ^"S! Geachte dames en heren, 1. Aanleiding Ter kennisneming zenden wij u hierbij het aanwijzingsbesluit valwild provincie Groningen toe, zoals dit op 3 december door ons is vastgesteld. In uw vergadering van 11 december 2013 hebben uw Staten verzocht om nadere informatie met betrekking tot dit besluit. Met deze brief geven wij gehoor aan dit verzoek. 2. Samenvatting Regelmatig treffen wildbeheerders in het veld zieke en gewonde reeën aan. Het kan hierbij onder andere gaan om verkeers- of verdrinkingsslachtoffers. Omdat de Flora- en faunawet niet zonder meer toestaat dat reeën zonder overlevingskansen uit hun lijden worden verlost of dat reeën met een kans op herstel, of achtergebleven reekalveren worden vervoerd naar een opvangcentrum, moest in deze situaties in de meeste gevallen machteloos worden toegekeken. Niet alleen vanuit oogpunt van dierenwelzijn, maar ook met het oog op verkeersveiligheid en volksgezondheid, hebben wij gemeend dat het in aanvulling op bestaande regelgeving noodzakelijk is een beperkte groep jachtaktehouders de bevoegdheid te geven in de gehele provincie, zowel overdag als 's nachts, onder strikte voorwaarden in zulke situaties handelend op te treden. Dit beleidsvoornemen is opgenomen in de beleidsnotitie Flora- en faunawet Daarnaast hebben wij in onze brief aan uw Staten van 18 december 2012 toegezegd ons er voor in te zetten een besluit te nemen dat het mogelijk maakt zieke en gewonde reeën uit hun lijden te verlossen. Verder was in de toezeggingenlijst van de Commissie Omgeving en Milieu opgenomen dat wij nog dit jaar een dergelijk besluit zouden nemen. Vanuit wildbeheerderskringen werd hier eveneens op aangedrongen. 06-HB-SG-001

2 3. Inhoud Aanvullende regelgeving Op grond van de provinciebrede ontheffing ten behoeve van het beheer van de populatie reeën, mogen jachtaktehouders die gerechtigd zijn tot het betreden van bepaalde gronden, mits zij in het bezit zijn van een machtiging tot het gebruik van deze ontheffing, zieke en gebrekkige reeën uit hun lijden verlossen. Door de beperkingen die deze ontheffing kent, is het echter niet overal en altijd mogelijk het lijden van gewonde reeën te beëindigen of een ree(kalf) met overlevingskansen te vervoeren naar een opvangcentrum. Het onderhavige besluit biedt daartoe de mogelijkheden. Een beperkte groep wildbeheerders mag desgewenst ook op andermans gronden en 's nachts deze handelingen uitvoeren. Categorieën van personen Uit oogpunt van handhaafbaarheid, veiligheid en privacy van grondgebruikers, mag maar een beperkte groep jachtaktehouders gebruik maken van deze regeling. Per wildbeheereenheid mogen twee leden, die aan de in het besluit omschreven eisen voldoen, worden voorgedragen aan de Faunabeheereenheid Groningen, die hiervan een lijst opstelt en bijhoudt. Tot deze categorie behoren ook de coördinatoren van de Regeling wildaanrijdingen. Op deze regeling gaan wij nader in onder het kopje 'procedure en werkwijze'. Doordat zieke en gewonde reeën of achtergebleven reejongen vaak wegrkuipen en ze daardoor voor mensen, vooral 's nachts, moeilijk op te sporen zijn, mogen ook leden van de Stichting Zweethonden Nederland, die zijn vermeld op de meest recente 'zweethondenlijst Noord Nederland' en die voldoen aan in het besluit nader omschreven eisen, gebruik maken van deze regeling. Dit mag overigens alleen wanneer zij voor het verrichten van nazoekwerk worden opgeroepen door personen uit de eerstgenoemde categorie. Zweethonden Op grond van het besluit mogen zweethonden worden ingezet ten behoeve van het opsporen van zieke en gebrekkige reeën of achtergebleven reekalveren. Deze honden zijn daarop getraind. Ze vormen samen met hun begeleiders nazoekteams. Deze begeleiders zijn lid van de Stichting Zweethonden Nederland en zijn als categorie van personen in het kader van het onderhavige besluit aangewezen. Vervoer naar een opvangcentrum Zieke of gebrekkige reeën of achtergebleven reekalveren mogen op grond van dit besluit worden vervoerd naar een opvangcentrum. Dit heeft echter alleen zin, wanneer de ree kans heeft een dergelijke stressvolle gebeurtenis te overleven. Omdat in veel gevallen de overlevingskans van een aangereden ree gering is en de dieren erg stressgevoelig zijn, moet voorkomen worden dat het dier bij aankomst alsnog moet worden geëuthanaseerd, met als gevolg extra lijden. Vervoer naar een opvangcentrum met de bedoeling daar een beeld te krijgen van de gezondheidstoestand van het dier zou daarom weinig zinvol zijn. Procedure en werkwijze De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging werkt samen met de Faunabeheereenheid Groningen en Vereniging Het Reewild aan een protocol waarin werkwijze en te volgen procedure bij valwild worden vastgelegd, de 'Regeling wildaanrijdingen'. Het onderhavige aanwijzingsbesluit biedt hiervoor de juridische grondslag.

3 Het opstellen van een dergelijk protocol is een zaak van de wildbeheerders zelf. De provincie Groningen heeft verder geen bevoegdheden regulerend op te treden voor wat betreft de te volgen procedure. Het is ons gebleken dat deze organisaties hun taak op dit gebied heel serieus nemen en een en ander professioneel aanpakken. Toezicht en handhaving Het toezicht op en de handhaving van het gebruik van het onderhavige besluit zal steekproefsgewijs plaatsvinden door provinciale inspecteurs Groene Wetten. Zij zijn hiervoor het eerste aanspreekpunt. Daarnaast zijn ook met name de politie, maar ook de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit instanties met handhavingsbevoegheden waar het gaat om provinciale ontheffingen en aanwijzingsbesluiten ingevolge de Flora- en faunawet. Met name kan er gehandhaafd worden op de identiteit van de personen die gebruik maken van het aanwijzingsbesluit, omdat deze zijn vermeld op de door de Faunabeheereenheid Groningen bij te houden lijst, dan wel op de 'zweethondenlijst Noord Nederland'. Daarnaast moeten alle reeën die ingevolge het besluit uit hun lijden worden verlost of worden vervoerd naar een opvangcentrum worden geregistreerd met een aanrijdingsmerk. 4. Afsluiting Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend, Gedeputeerde Staten van Groningen: voorzitter. secretaris. Bijlagen: Nr. Titel Bijgevoegd Ter inzage in de Statenkast 1 Aanwijzingsbesluit valwild prov. Groningen X

4 GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE GRONINGEN Groningen,3 december 2013 Zaaknr Corr. nr /49, LGW Verzonden: 6 DEC Overwegende dat de noodzaak bestaat om zieke en gewonde reeën uit hun lijden te verlossen, mede ten behoeve van diverse belangen als bedoeld in artikel 67 van de Flora- en faunawet; Gelet op de artikelen 2, eerste en tweede lid, artikel 67, eerste lid, vijfde en zesde lid, artikel 72, eerste en vijfde lid, en artikel 74, eerste lid, van de Flora- en faunawet, het Jachtbesluit, het Besluit beheer en schadebestrijding dieren en de Regeling beheer en schadebestrijding dieren; Besluiten: Vast te stellen hetgeen volgt: Aanwijzingsbesluit valwild provincie Groningen Artikel 1 Aanwijzing categorieën van personen Uitsluitend in het belang van de volksgezondheid en de openbare veiligheid, alsmede ter voorkoming van schade aan fauna als bedoeld in artikel 67, eerste lid, onder a en d, van de Flora- en faunawet en mede om gevolg te geven aan de in artikel 2, eerste en tweede lid, van de Flora- en faunawet bedoelde zorgplicht, worden aangewezen: a. jachtaktehouders, die lid zijn van een wildbeheereenheid en beschikken over een verlof als bedoeld in de Circulaire wapens en munitie 2013, onder 5.7, dan wel andere door GS aan te wijzen jachtaktehouders, als categorie van personen die, in afwijking van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 9, 72, vijfde lid, en 74 eerste lid, onder a, c en d, van de Flora- en faunawet zieke en gewonde reeën (Capreolus capreolus) mogen vangen en doden met het geweer, of -niet zieke of gewonde- achterget}leven reekalveren mogen opsporen en vangen, met inachtneming van de in artikel 2 vermelde voorschriften; b. leden van de Stichting Zweethonden Nederiand, die zijn vermeld op de meest recente zogenaamde "zweethondenlijst Noord Nederland" en die beschikken over een verlof als bedoeld in de Circulaire wapens en munitie 2013, onder 5.7, dan wel andere door GS aan te wijzen deskundigen op het gebied van nazoekwerk, als categorie van personen die, in afwijking van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 9, 72, vijfde lid, en 74 eerste lid, onder a, c en d, van de Flora- en faunawet, nazoekwerk mogen verrichten als begeleider van een daartoe speciaal opgeleide en eveneens op bovengenoemde zweethondenlijst vermelde hond, ten behoeve van het opsporen, vangen en doden van zieke, dan wel gewonde reeën (Capreolus capreolus), alsmede het opsporen en vangen van -niet zieke of gewonde- achtergebleven reekalveren, met inachtneming van de in artikel 2 vermelde voorschriften. Artikel 2 Voorschriften De in artikel 1 aangewezen categorieën van personen mogen de in dat artikel bedoelde handelingenverrichten met inachtneming van de volgende voorschriften: 1. Dit besluit is van toepassing op het grondgebied gelegen binnen de grenzen van de provincie Groningen Van de in artikel 1, onder a, bedoelde personen mogen twee leden per wildbeheereenheid gelegen in de provincie Groningen gebruik maken van deze aanwijzing voor zover zij door de desbetreffende wildbeheereenheid zijn voorgedragen aan de Faunabeheereenheid Groningen en zijn 1

5 opgenomen op een door de Faunabeheereenheid Groningen opgestelde en bij te houden lijst van deelnemers aan de Regeling wildaanrijdingen die van toepassing is in de provincie Groningen. - Van de in artikel 1, onder a, bedoelde personen mogen tevens de coördinatoren van de Regeling wildaanrijdingen die van toepassing is in de provincie Groningen gebruik maken van deze aanwijzing, mits zij zijn opgenomen op een door de Faunabeheereenheid Groningen opgestelde en bij te houden lijst van deelnemers aan de Regeling wildaanrijdingen die van toepassing is in de provincie Groningen. 3. De in artikel 1, onder b, bedoelde personen mogen van deze aanwijzing gebruik maken wanneer zij door de in artikel 1, onder a. bedoelde personen worden opgeroepen voor het verrichten van nazoekwerk, ten behoeve van het opsporen van gewonde of zieke reeën of achtergebleven reekalveren. 4. Degenen die bevoegd zijn tot het gebruik van deze aanwijzing mogen voor het doden van zieke of gewonde reeën gebruik maken van het geweer, dat voldoet aan de in de Flora- en faunawet gestelde eisen, eventueel voorzien van een lichtbron, of mogen gebruik maken van een jachtmes. 5. Een ieder die gebruik maakt van deze aanwijzing is verplicht, indien gebruik wordt gemaakt van het geweer, een geldige jachtakte bij zich te dragen en dit document op eerste vordering aan de daartoe bevoegde ambtenaar ter inzage te geven. 6. De in artikel 1, onder a en b, bedoelde personen zijn bij gebruik van deze aanwijzing tevens verplicht het genoemde verlof bedoeld in de Circulaire wapens en munitie 2013, dan wel een kopie daarvan, bij zich te dragen en op eerste vordering aan de daartoe bevoegde ambtenaar ter inzage te geven. 7. De in artikel 1, onder a, bedoelde personen mogen slechts gebruik maken van deze aanwijzing indien zij zijn vermeld op de meest recente lijst met deelnemers aan de Regeling wildaanrijdingen die van toepassing is in de provincie Groningen. 8. De in artikel 1, onder a en b, bedoelde personen zijn, indien zij gebruik maken van deze aanwijzing, verplicht in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs en deze op eerste vordering aan de daaartoe bevoegde ambtenaar ter inzage te geven, mede om aan te tonen dat zij respectievelijk deelnemer zijn aan de Regeling wildaanrijdingen die van toepassing is in de provincie Groningen, volgens de door de Faunatjeheereenheid Groningen bij te houden lijst dan wel zijn vermeld op de meest recente "zweethondenlijst Noord Nederland" van de Stichting Zweethonden Nederland. 9. De in artikel 1, onder b, bedoelde personen dienen tevens een document (legitimatiebewijs) bij zich te dragen, waarmee kan worden aangetoond, dat de hond die deelneemt aan de zoekactie en van wie zij begeleider zijn is vermeld op de meest recente "zweethondenlijst Noord Nederland" van de Stichting Zweethonden Nederland. 10. De in artikel 1, onder a en b, bedoelde personen mogen ingevolge artikel 67, vijfde lid, van de Flora- en faunawet van deze aanwijzing gebruik maken op alle gronden binnen het onder 1 begrensde gebied en zonder voorafgaande toestemming van de grondgebruiker, voor zover het betreden van diens gronden noodzakelijk is voor het uitvoeren van de onder a en b genoemde activiteiten. De in artikel 1, onder a en b, aangewezen personen zijn gerechtigd zich daartoe zonodig met behulp van de sterke arm toegang te verschaffen. Alvorens tot het betreden van gronden zonder toestemming van de grondgebruiker wordt overgegaan, wordt voor zover mogelijk en indien de situatie het toelaat, waarbij het welzijn van het ree bepalend is, de grondgebruiker van de voorgenomen actie op de hoogte gesteld. Het zelfde geldt bij gronden in beheer bij terreinbeherende organisaties. Tevens mogen de in artikel 1, onder a en b, bedoelde personen in afwijking van het bepaalde bij of krachtens artikel 72, vijfde lid, van de Flora- en faunawet juncto artikel 7, negende lid, onder b, van het Besluit beheer en schadebestrijding dieren van deze aanwijzing gebruik maken in de bebouwde kommen der gemeenten, alsmede in afwijking van het bepaalde bij of krachtens artikel 74, eerste lid, onder a, c, en d, van de Flora- en faunawet respectievelijk in een veld dat niet voldoet aan de krachtens artikel 49 van de Flora- en faunawet gestelde eisen (jachtveld), op zondagen, nieuwjaarsdag, tweede paas- en pinksterdag, beide kerstdagen en hemelvaartsdag en op begraafplaatsen. Voorts mogen de in artikel 1, onder a en b, aangewezen personen, in afwijking van het bepaalde bij of krachtens artikel 72, vijfde lid, juncto artikel 7, negende lid, onder a, en artikel 9, zesde lid, onder a, van het Besluit beheer en schadebestrijding dieren, alsmede op grond van het bepaalde in artikel 9, zesde lid, onder b, van het Besluit beheer en schadebestrijding dieren, voor het opsporen, bemachtigen en doden van zieke en gewonde reeën of het opsporen en bemachtigen van -niet zieke of gewonde- reekalveren, gebruik maken van deze aanwijzing voor zonsopgang en na zonsondergang en mede gelet op artikel 73 van de Flora- en faunawet, zonodig met gebruikmaking van kunstlicht. Ook mag in afwijking van het bepaalde bij of krachtens artikel 72, vijde lid, juncto artikel 9, zesde lid, onder a, en artikel 7, zesde lid, van het Besluit beheer en schadebestrijding dieren, alsmede op grond van artikel 9, zesde lid, onder b, van het Besluit beheer en schadebestrijding dieren, het

6 geweer zijn voorzien van een kunstmatige lichtbron en mag gebruik worden gemaakt van een restlichtversterker. Tevens mag de zweethond, niet zijnde een lange hond, waarvan de in artikel 1, onder b, genoemde personen de begeleider zijn, in voorkomende gevallen het zieke of gewonde ree doden. 11. Een ree dient door de in artikel 1, onder a of b, aangewezen personen, en wel door degene die het desbetreffende dier heeft gedood, te worden voorzien van een merk met een uniek registratienummer, volgens een uniform, landelijk en provinciebreed gebruikt aanrijdingsmerkensysteem van vereniging Het Reewild (VHR) en Stichting Wildaanrijdingen Nederland (SWN), met inachtneming van het volgende: a. het aanrijdingsmerk moet terstond na het doden van het ree onlosmakelijk aan het dier worden aangebracht voordat tot vervoer via de openbare weg wordt overgegaan; b. degene die het desbetreffende dier heeft gedood dient binnen 24 uur na gebruik van het merk, dit te melden aan de Faunabeheereenheid Groningen, die het aanrijdingsmerk heeft uitgegeven. 12. Reekalveren, niet ziek of gewond of reeën die nog overlevingskansen hebben, dienen te worden aangeboden aan een reeënopvangcentrum dat gerechtigd is de dieren onder zich te hebben. Het vervoer naar het reeënopvangcentrum dient te geschieden door de in artikel 1, onder a of b, aangewezen personen, en wel door degene die het desbetreffende dier heeft opgespoord en bemachtigd of een daartoe anderszins gerechtigde persoon of instantie. 13. Gedode reeën of delen daan/an, mogen, mits voorzien van een aanrijdingsmerk, door de in artikel 1, onder a of b, bedoelde personen, te weten degene die het ree heeft gedood, overeenkomstig de geldende regelgeving worden geconsumeerd of in de handel gebracht. 14. Gedode reeën of delen daarvan mogen ter destructie te vrorden aangeboden of in het veld (niet zichtbaar voor publiek) worden achtergelaten, voor zover zij niet voor eigen gebruik worden aangewend, of niet (mogen) worden verhandeld. 15. De bij voorschrift 13 bedoelde reeën, die ter destructie worden aangeboden, of als biomassa in het veld worden achtergelaten, moeten eveneens worden geregisteerd met een uniek aanrijdingsmerknummer. Het merk dient daarbij niet aan het ree te worden bevestigd, maar op onlosmakelijke wijze te worden dichtgeknepen. 16. De in artikel 1, onder a en b, bedoelde personen moeten, indien zij gebruik hebben gemaakt van deze aanwijzing, hiervan binnen 24 uur melding maken in een provinciebreed en geautomatiseerd faunaregistratiesysteem (FRS). Daarbij moet o.a. worden aangegeven het aantal reeën, per ree de locatie, de soort, het tijdstip van doden, de conditie etc. Tevens moet aan de Faunabeheereenheid Groningen worden aangegeven of reeën met overlevingskansen, dan wel gezonde reekalveren zijn aangeboden aan een opvangcentrum en zo ja, aan welk opvangcentrum. Artikel 3 Inwerkingtreding Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking in het Provinciaal Blad. Artikel 4 Citeertitel Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit valwild provincie Groningen. Groningen, 3 december Gedeputeerde Staten voornoemd: voorzitter., secretaris. Deze beslissing is namens Gedeputeerde Staten genomen door het lid van Gedeputeerde Staten dat het onderwerp in portefeuille heeft. Tegen dit besluit kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar worden gemaakt binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit. In de bijsluiter "bezwarenprocedure" is aangegeven op welke wijze dit moet gebeuren. Ook staat in de bijsluter vermeld op welke wijze een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Rechtbank te Groningen, sector Bestuursrecht, Postbus 781, 9700 AT Groningen.

7 Toelichting op het besluit Aanleiding Met enige regelmaat komt het voor dat in het veld zieke of gebrekkige reeën worden aangetroffen, die geen overlevingskansen hebben. Het kan daarbij onder andere gaan om verkeers- en verdrinkingsslachtoffers of reeën die anderszins ziek of gebrekkig zijn. De Flora- en faunawet staat niet zonder meer toe dat jachtaktehouders het zieke of gebrekkige ree uit zijn lijden verlossen. Jaarlijks is sprake van enkele honderden gevallen van valwild. Hierdoor ontstaan allerlei onwenselijke situaties, zoals het onnodig lijden van dieren en het achterblijven van kadavers op plaatsen waar dit niet gewenst is en waardoor ziekten kunnen ontstaan. Wanneer aangereden reeën achterblijven op de openbare weg kan dat voor verkeersonveilige situaties zorgen. Zieke en gebrekkige reeën kunnen ook wegkruipen, waardoor ze voor mensen moeilijk op te sporen zijn. Hetzelfde geldt voor achtergebleven, gezonde reekalveren. Om deze redenen is het noodzakelijk een regeling te treffen, die het in aanvulling op de reeds bestaande regelgeving (ontheffing ex art. 68 van de Flora- en faunawet) mogelijk maakt zieke en gebrekkige reeën op gronden van derden uit hun lijden te verlossen en deze, alsmede achtergebleven reekalveren zonodig op te sporen met behulp van zweethonden. Provinciaal beleid In de beleisnotitie Flora- en Faunawet 2009 (vastgesteld op 30 juni 2009) is het opstellen van een aanwijzingsbesluit valwild als actiepunt opgenomen. Zorgplicht Eén van de uitgangspunten van de Flora- en faunawet is de intrinsieke waarde van het dier. Het doden van dieren ten behoeve van bij wet bepaalde belangen wordt dan ook slechts toegestaan op basis van het "nee, tenzij" principe. Het genoemde uitgangspunt krijgt onder andere in artikel 2 van de wet zijn beslag, het zogenaamde zorgplichtartikel, dat als volgt is geformuleerd: 1. Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving. 2. De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in ieder geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor flora- of fauna kunnen worden veroorzaakt, verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten voorzover zulks in redelijkheid kan worden gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die redelijkenwijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die gevolgen te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voor- komen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken. Tot nu toe moesten jachtaktehouders vaak machteloos toezien als zij werden geconfronteerd met een ziek of gewond ree en konden zij geen maatregelen treffen om het onnodig lijden van het dier te beëindigen of om een achtergebleven reejong naar een opvangcentrum te vervoeren. De mogelijkheden om zieke en gewonde reeën zonder overlevingskansen uit hun lijden te verlossen zijn op grond van de bestaande regelgeving, te weten een ontheffing ex art. 68 van de Flora- en faunawet, namelijk beperkt. Om deze handeling op elk tijstip en locatie mogelijk te maken, is een aanwijzing ex art. 67 van de Flora- en faunawet nodig. Ontheffing ex art. 68 Flora- en faunawet Het ree (Capreolus capreolus) is een beschermde inheemse diersoort. De provincie Groningen heeft ingevolge artikel 68 van de Flora- en faunawet een ontheffing verleend voor het afschot van reeën in het belang van onder andere populatiebeheer. Hiertoe is met gebruikmaking van een draagkrachtmodel berekend hoe veel reeën in een bepaald gebied kunnen leven, zodat de gewenste stand berekend kan worden. Populatiebeheer draagt tevens bij tot het verminderen van aanrijdingen met reeën en het verminderen van voedselstress. Verder is een proef gedaan met het plaatsen van reewildspiegels om

8 het aantal aanrijdingen te verminderen. In het kader van deze ontheffing mag, mede gelet op de intrinsieke waarde van het dier worden ingegrepen bij onnodig lijden. Grondgebruikers of personen die in het bezit zijn van een grondgebruikersverklaring en zodoende gerechtigd zijn de desbetreffende gronden te betreden, mogen mits zij in het bezit zijn van een geldige jachtakte en gemachtigd zijn tot het gebruik van de ontheffing, met gebruikmaking van het geweer zieke en gebrekkige reeën uit hun lijden verlossen. Aanwijzing ex. art. 67 Flora- en faunawet Het is op grond van bovengenoemde ontheffing niet mogelijk zieke of gebrekkige reeën uit hun lijden te verlossen op gronden van derden, met alle gevolgen van dien. Een aanwijzingsbesluit ex art. 67 van de Flora- en faunawet biedt Gedeputeerde Staten de mogelijkheid om personen of categorieën van personen aan te wijzen, die in het belang van onder andere volksgezondheid en openbare veiligheid, alsmede ter voorkoming van schade aan fauna en onder strikte voorwaarden, zieke en gebrekkige reeën op gronden van derden mogen doden. Gedeputeerde Staten kunnen daarnaast bepalen wat met de bemachtigde dieren dient te geschieden, waardoor vervoer, bezit en handel (kunnen) worden gelegaliseerd, teneinde de acties tot een bevredigend resultaat te kunnen brengen. Tevens kunnen GedeputeerdeStaten bepalen welke middelen voor het opsporen, bemachtigen en doden mogen worden gebruikt, waardoor het gebruik van onder andere zweethonden ter ondersteuning van het opsporen mogelijk wordt. Het onderhavige besluit strekt tot het mogelijk maken van deze handelingen. De in het kader van dit besluit aangewezen categorieën van personen, zijn onder de in het besluit genoemde voorwaarden tevens bevoegd van deze aanwijzing gebruik te maken in de bebouwde kommen der gemeenten, op begraafplaatsen, op zon- en feestdagen, op een jachtveld dat niet voldoet aan de daaraan wettelijk gestelde eisen, en voor zonsopkomst en na na zonsondergang. Omdat het opsporen van zieke of gewonde reeën 's nachts erg moeilijk is, mag zonodig tevens gebruik worden gemaakt van kunstlicht en mag het geweer zijn voorzien van een lichtbron en mag gebruik gemaakt worden van een restlichtversterker. In incidentele gevallen kan het voorkomen dat het zieke of gewonde ree wordt gedood door de zweethond. Het is daarom toegestaan dat de zweethond die deelneemt aan de desbetreffende nazoekactie het zieke of gewonde ree doodt. Deelname aan de Regeling wildaanrijdingen De deelnemers aan de Regeling wildaanrijdingen zijn vermeld op een lijst die door de Faunabeheereenheid Groningen wordt bijgehouden. Per Wildbeheereenheid worden twee leden als deelnemer aan de Regeling wildaanrijdingen voorgedragen aan de Faunabeheereenheid Groningen. Voor de handhaafbaarheid van deze regeling is het van essentieel belang dat elke wijziging door de Faunabeheereenheid Groningen terstond wordt doorgegeven aan de provinciale inspecteur Groene Wetten, zodat deze te allen tijde over de meest recente lijst beschikt. Hierover zijn afspraken gemaakt met de Faunabeheereenheid Groningen. Zweethondenlijst Op een lijst van de Stichting Zweethonden Nederland zijn nazoekteams opgenomen (begeleider + zweethond) die lid zijn van deze stichting en zijn gekwalificeerd voor het uitvoeren van nazoekwerk bij het opsporen van onder andere zieke en gewonde reeën of achtergebleven reekalveren. Degenen die zijn vermeld op de zweethondenlijst Noord Nederland (inclusief hond) en die tevens beschikken over een verlof in het kader van de 'Circulaire wapens en munitie 2013' mogen van deze aanwijzing gebruik maken, nadat zij ter ondersteuning zijn opgeroepen door een der deelnemers aan de Regeling wildaanrijdingen. Beperkte groep Ten behoeve van veiligheid en handhaafbaarheid, alsmede uit privacy-overwegingen (in verband met het betreden van gronden van derden) is de groep personen die van deze aanwijzing gebruik mag maken zo beperkt mogelijk gehouden IVIerkensysteem Uit oogpunt van registratie, toezicht en handhaving wordt het noodzakelijk geacht dat gedode reeën worden voorzien van een uniek nummer. Hien/oor wordt bij het afschot van reeën op grond van de voornoemde ontheffing ex art. 68 Flora- en faunawet eveneens gebruik gemaakt van het aanrijdingsmerkensysteem van vereniging 'Het Reewild' en Stichting Wildaanrijdingen Nederland'. Afschotquotum In de bovengenoemde ontheffing ex art. 68 Flora- en faunawet, die onder andere is afgegeven ten behoeve van populatiebeheer op grond van een draagkrachtmodel, is vastgelegd dat jaarlijks een bepaald aantal reeën mag worden afgeschoten. Daarnaast mogen onder andere in verband met ziekte en gebrekkigheid, jaarlijks tot 1 oktober 2014, maximaal 139 reeën worden gedood. Dit aantal geldt zowel voor reeën die in het kader van de ontheffing worden gedood in verband met ziekte en gebrekkigheid, als voor de reeën die in het kader van het onderhavige aanwijzingsbesluit

9 worden gedood. In het kader van beide regelingen mogen dus niet meer dan het vastgestelde quotum voor valwild worden gedood. De ontheffing ex art. 68 Flora- en faunawet wordt in 2014 herzien en dan zullen ook de afschotquota opnieuw worden vastgesteld. Mocht het aantal valwildgevallen daartoe aanleiding geven, dan kan er tussentijds een bijstelling van het valwüdquotum plaatsvinden. Toezicht en handhaving Het toezicht op het gebruik van dit aanwijzingsbesluit zal steekproefsgewijs worden uitgeoefend door de provinciale inspecteurs Groene Wetten.

Wij bepalen voorts dat vervoer, bezit en handel zijn toegestaan, alsmede het deponeren in het veld van dieren of delen daarvan.

Wij bepalen voorts dat vervoer, bezit en handel zijn toegestaan, alsmede het deponeren in het veld van dieren of delen daarvan. Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 provincie.overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 121 Stichting Faunabeheereenheid Overijssel De

Nadere informatie

Wildernistrek E.G.C. van Uchelen Reeweg 1 8381 GA VLEDDER. Datum 19 juni 2015 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet

Wildernistrek E.G.C. van Uchelen Reeweg 1 8381 GA VLEDDER. Datum 19 juni 2015 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Wildernistrek E.G.C. van Uchelen Reeweg 1 8381 GA VLEDDER Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl Betreft Beslissing

Nadere informatie

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Onze referentie Bijlagen Beslissing Aanvraag Toelichting

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Onze referentie Bijlagen Beslissing Aanvraag Toelichting > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Stichting Faunabeheereenheid Zeeland J. Ramondt Postbus 46 4460 BA GOES Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl

Nadere informatie

provinci renthe r (o592) 36 ,l,l,ltl,,ll,,lll,rilrttt,rl,,ll,,ll,,ll,lrl tt tt t7 77 Assen,23 januari2ol2 n (o592) 36 t.a.v. mevrouw R.

provinci renthe r (o592) 36 ,l,l,ltl,,ll,,lll,rilrttt,rl,,ll,,ll,,ll,lrl tt tt t7 77 Assen,23 januari2ol2 n (o592) 36 t.a.v. mevrouw R. Prooínciehuis Vesterbrink r, Assen Postadres Postbus rzz, 94oo ac Assen www.drenthe.nl r (o592) 36 n (o592) 36 tt tt t7 77 provinci renthe Aan: het college van burgemeester en wethouders van Emmen t.a.v.

Nadere informatie

2 Aanhangsel Handelingen nr. 1555, vergaderjaar

2 Aanhangsel Handelingen nr. 1555, vergaderjaar Juridische Zaken De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 6 juni 2007 2060717150 TRCJZ/2007/2054 17 juli 2007 onderwerp

Nadere informatie

Ons kenmerk 2007-10152. Besluit

Ons kenmerk 2007-10152. Besluit Pagina 1 Ons kenmerk 2007-10152 PROVINCIE I Noord-.!:"ond Besluit Nummer 5 (2007) Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; gelezen Het verzoek van de Faunabeheereenheid Noord-Holland om op grond van artikel68

Nadere informatie

Circulaire afgifte jachtakten Flora- en faunawet

Circulaire afgifte jachtakten Flora- en faunawet Circulaire afgifte jachtakten Flora- en faunawet Paragraaf 1 Aanleiding In het kader van de afgifte jachtakten Flora- en faunawet is er een aantal onduidelijkheden ontstaan ten aanzien van de wapens die

Nadere informatie

De R.-K. Parochie H. Augustinus p/a R.-K. Begraafplaats Buitenveldert A. Vink Fred Roeskestraat 103 1076 EE AMSTERDAM

De R.-K. Parochie H. Augustinus p/a R.-K. Begraafplaats Buitenveldert A. Vink Fred Roeskestraat 103 1076 EE AMSTERDAM > Retouradres De R.-K. Parochie H. Augustinus p/a R.-K. Begraafplaats Buitenveldert A. Vink Fred Roeskestraat 103 1076 EE AMSTERDAM Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Postbus 19530 2500 CM Den Haag

Nadere informatie

Stichting RAVON R. van Westrienen Postbus 1413 6501 BK NIJMEGEN. Datum 17 november 2014 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet

Stichting RAVON R. van Westrienen Postbus 1413 6501 BK NIJMEGEN. Datum 17 november 2014 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Stichting RAVON R. van Westrienen Postbus 1413 6501 BK NIJMEGEN Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl Betreft

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 236 Wet van 24 april 2002, houdende wijziging van een aantal bepalingen van de Flora- en faunawet in verband met een verbod op de drijfjacht

Nadere informatie

Betreft: ontheffingaanvraag artikel 68 Flora- en faunawet voor de Wilde eend

Betreft: ontheffingaanvraag artikel 68 Flora- en faunawet voor de Wilde eend Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 provincie.overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 121 Stichting Faunabeheereenheid Overijssel t.a.v.

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. A.H.K. van Viegen (PvdD) en J.A.R.M. van Egmond (GroenLinks) (d.d. 12 februari 2014) Nummer 2900

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. A.H.K. van Viegen (PvdD) en J.A.R.M. van Egmond (GroenLinks) (d.d. 12 februari 2014) Nummer 2900 van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PvdD) en J.A.R.M. van Egmond (GroenLinks) (d.d. 12 februari 2014) Nummer 2900 Onderwerp Ontheffing doden knobbelzwanen Aan de leden van Provinciale

Nadere informatie

P R O V I N C I A A L B L A D

P R O V I N C I A A L B L A D P R O V I N C I A A L B L A D V A N /,0%85* 2003 *HGHSXWHHUGH6WDWHQYDQ/LPEXUJ JHOHWRSKHWEHSDDOGHLQDUWLNHOYDQGH)ORUDHQIDXQDZHWHQGH5HJHOLQJ EHKHHUHQVFKDGHEHVWULMGLQJGLHUHQVWFUWQU JHOHWRSGHRSVHSWHPEHUYDVWJHVWHOGH%HOHLGVQRWD8LWYRHULQJ)ORUDHQ

Nadere informatie

Ik verleen u deze ontheffing voor de periode van 29 oktober 2014 tot en met 28 oktober 2019.

Ik verleen u deze ontheffing voor de periode van 29 oktober 2014 tot en met 28 oktober 2019. > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Stichting Pieter Vermeulen Museum W.B. Bosch Driehuizerkerkweg 34D 1985 EL DRIEHUIS Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61

Nadere informatie

Gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van «pm», nummer «pm»;

Gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van «pm», nummer «pm»; VERORDENING FLORA- EN FAUNAWET ZUID-HOLLAND Provinciale Staten van Zuid-Holland; Gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van «pm», nummer «pm»; Gelet op artikel 65, vierde lid, van de Flora- en faunawet

Nadere informatie

Stichting Nationaal Klok & Peel museum Asten H. A. van der Loo Ostadestraat 23 5721 WC ASTEN

Stichting Nationaal Klok & Peel museum Asten H. A. van der Loo Ostadestraat 23 5721 WC ASTEN > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Stichting Nationaal Klok & Peel museum Asten H. A. van der Loo Ostadestraat 23 5721 WC ASTEN Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070

Nadere informatie

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: Artikel I, onderdeel D, komt te luiden: Artikel 54, tweede lid, komt te luiden:

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: Artikel I, onderdeel D, komt te luiden: Artikel 54, tweede lid, komt te luiden: 29 448 Wijziging van de Flora- en faunawet in verband met de verruiming van de mogelijkheden tot beheer en schadebestrijding van beschermde inheemse diersoorten NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet

Nadere informatie

Stichting RAVON A.M. Spitzen Postbus 1413 6501 BK NIJMEGEN. Datum 11 april 2014 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet

Stichting RAVON A.M. Spitzen Postbus 1413 6501 BK NIJMEGEN. Datum 11 april 2014 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Stichting RAVON A.M. Spitzen Postbus 1413 6501 BK NIJMEGEN Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl Betreft Beslissing

Nadere informatie

Sauna Schiedam B.V. / Thermen Holiday Via de heer P. van Blerck Prinses Beatrixlaan 10 3121 JN SCHIEDAM. Geachte heer Van Blerck,

Sauna Schiedam B.V. / Thermen Holiday Via de heer P. van Blerck Prinses Beatrixlaan 10 3121 JN SCHIEDAM. Geachte heer Van Blerck, Dienst Regelingen Sauna Schiedam B.V. / Thermen Holiday Via de heer P. van Blerck Prinses Beatrixlaan 10 3121 JN SCHIEDAM uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 3 februari 2006 ff75.06.toek.007.rc 27

Nadere informatie

Beschikken hierbij op de aanvraag van Stichting Faunabeheereenheid Groningen om ontheffing ex art. 68 Flora- en faunawet.

Beschikken hierbij op de aanvraag van Stichting Faunabeheereenheid Groningen om ontheffing ex art. 68 Flora- en faunawet. GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN Groningen, 17 februari 2015. Nr. 2015-07459/8, LGW Zaaknummer 557716 Verzonden: 2 O FEB. 2015 Beschikken hierbij op de aanvraag van Stichting Faunabeheereenheid

Nadere informatie

Stichting RAVON de heer R. van Westrienen Toernooiveld 1, kamer A1-24 B 6525 ED NIJMEGEN. Geachte heer Van Westrienen,

Stichting RAVON de heer R. van Westrienen Toernooiveld 1, kamer A1-24 B 6525 ED NIJMEGEN. Geachte heer Van Westrienen, Dienst Regelingen Stichting RAVON de heer R. van Westrienen Toernooiveld 1, kamer A1-24 B 6525 ED NIJMEGEN uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum ff75a.06.toek.012.gs 11 mei 2006 onderwerp doorkiesnummer

Nadere informatie

Energieonderzoek Centrum Nederland ECN P.J. Sayers Postbus 1 1755 ZG PETTEN. Datum 7 maart 2014 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora en faunawet

Energieonderzoek Centrum Nederland ECN P.J. Sayers Postbus 1 1755 ZG PETTEN. Datum 7 maart 2014 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora en faunawet > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Energieonderzoek Centrum Nederland ECN P.J. Sayers Postbus 1 1755 ZG PETTEN Rijksdienst voor Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070

Nadere informatie

Jasja Dekker Dierecologie J. Dekker Enkhuizenstraat 26 6843 WZ ARNHEM. Datum 30 januari 2014 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet

Jasja Dekker Dierecologie J. Dekker Enkhuizenstraat 26 6843 WZ ARNHEM. Datum 30 januari 2014 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Dienst Regelingen Jasja Dekker Dierecologie J. Dekker Enkhuizenstraat 26 6843 WZ ARNHEM Postbus 19530 2500 CM Den Haag www.drloket.nl T 0800-22 333 22 F 070-378

Nadere informatie

Ik verleen u deze ontheffing voor de periode van 27 januari 2015 tot en met 26 januari 2020.

Ik verleen u deze ontheffing voor de periode van 27 januari 2015 tot en met 26 januari 2020. > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag ARK Natuurontwikkeling P. Souwerbren Molenveldlaan 43 6523 RJ NIJMEGEN Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl

Nadere informatie

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 10-07-2006 ff75.06.toek.057 10 augustus 2006 onderwerp doorkiesnummer bijlagen

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 10-07-2006 ff75.06.toek.057 10 augustus 2006 onderwerp doorkiesnummer bijlagen Dienst Regelingen Stichting Dierenambulance Den Haag de heer E. Louwrier Oosterbeek 5 2597 VJ DEN HAAG uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 10-07-2006 ff75.06.toek.057 10 augustus 2006 onderwerp doorkiesnummer

Nadere informatie

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Onze referentie Bijlagen Beslissing Aanvraag

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Onze referentie Bijlagen Beslissing Aanvraag > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag SABIC Innovative Plastics J. Castelijn Postbus 117 4600 AC BERGEN OP ZOOM Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl

Nadere informatie

Gemeente Stein R. Vluggen Stadhouderslaan 200 6171 KP STEIN. Datum 28 mei 2014 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora en faunawet

Gemeente Stein R. Vluggen Stadhouderslaan 200 6171 KP STEIN. Datum 28 mei 2014 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora en faunawet > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Gemeente Stein R. Vluggen Stadhouderslaan 200 6171 KP STEIN Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl Betreft

Nadere informatie

BESLUIT GEDEPUTEERDE STATEN AANWIJZING INGREPEN IN POPULATIES INGE- VOLGE ARTIKEL 67 VAN DE FLORA- EN FAUNAWET.

BESLUIT GEDEPUTEERDE STATEN AANWIJZING INGREPEN IN POPULATIES INGE- VOLGE ARTIKEL 67 VAN DE FLORA- EN FAUNAWET. 1 BESLUIT GEDEPUTEERDE STATEN AANWIJZING INGREPEN IN POPULATIES INGE- VOLGE ARTIKEL 67 VAN DE FLORA- EN FAUNAWET. Gedeputeerde staten van Fryslân, gelet op het bepaalde in de artikelen 9, 11, 12, 51, 67,

Nadere informatie

Op 2 mei 2016 heb ik uw aanvraag voor een ontheffing voor Otter ontvangen. In deze brief stel ik u op de hoogte van mijn beslissing.

Op 2 mei 2016 heb ik uw aanvraag voor een ontheffing voor Otter ontvangen. In deze brief stel ik u op de hoogte van mijn beslissing. > Retouradres Postbus 19530, 2500 CM Den Haag Stichting Natuuractiviteitencentrum De Koppel I. van Huizen Vechtstraat 8 7772 AX HARDENBERG Postbus 19530, 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F

Nadere informatie

Aanvraagformulier 05 EB-1

Aanvraagformulier 05 EB-1 Aanvraagformulier 05 EB-1 Ontheffing ex artikel 68 Flora- en faunawet, ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen (De met een * gemerkte vragen worden in de toelichting nader toegelicht) Onvolledig

Nadere informatie

Onderwerp : ontheffing art. 68 Flora- en faunawet; nr. Frl. 68.002.2013

Onderwerp : ontheffing art. 68 Flora- en faunawet; nr. Frl. 68.002.2013 De Jong en Zoon Beesd bv t.a.v. dhr. E.C.W. van Mil Postbus 91 4153 ZH BEESD Leeuwarden, 18 april 2013 Verzonden, Ons kenmerk : 01053702 Afdeling : Sted en Plattelan Behandeld door : S. Marra / (058) 292

Nadere informatie

BESCHIKKING. Stichting Faunabeheereenheid Noord-Brabant De heer ing. F. Koffeman Postbus 91 5000 MA TILBURG

BESCHIKKING. Stichting Faunabeheereenheid Noord-Brabant De heer ing. F. Koffeman Postbus 91 5000 MA TILBURG BESCHIKKING Stichting Faunabeheereenheid Noord-Brabant De heer ing. F. Koffeman Postbus 91 5000 MA TILBURG Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11

Nadere informatie

BESLUIT FLORA- FAUNAWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND. : Sachem Europe BV Postbus 52 Zaltbommel Zaaknummer : 2014-014773

BESLUIT FLORA- FAUNAWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND. : Sachem Europe BV Postbus 52 Zaltbommel Zaaknummer : 2014-014773 BESLUIT FLORA- FAUNAWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 8 december 2014 Onderwerp : Flora- en faunawet - zaaknummer 2014-014773 Activiteit/betreft : schadebestrijding kauwen industrieterrein

Nadere informatie

SAMF. Werkwijzer Stichting Afhandeling Monitoring Fauna-aanrijdingen

SAMF. Werkwijzer Stichting Afhandeling Monitoring Fauna-aanrijdingen Werkwijzer Stichting Afhandeling Monitoring Fauna-aanrijdingen SAMF Inhoudsopgave Blz. 1. Overeenkomsten 2 2. Rooster/bereikbaarheid 2 3. Melding 2 4. Plaats aanrijding 2 5. Veiligheid 3 6. Nazoek 3 7.

Nadere informatie

Hieronder vindt u de redenen voor mijn besluit. In de bijlage kunt u de relevante wet- en regelgeving lezen.

Hieronder vindt u de redenen voor mijn besluit. In de bijlage kunt u de relevante wet- en regelgeving lezen. > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren F.C. Dales Scheveningseweg 58 2517 KW DEN HAAG Rijksdienst voor Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. A.H.K. van Viegen (PVDD) (d.d. 12 augustus 2014) Nummer 2963. Aan de leden van Provinciale Staten

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. A.H.K. van Viegen (PVDD) (d.d. 12 augustus 2014) Nummer 2963. Aan de leden van Provinciale Staten van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PVDD) (d.d. 12 augustus 2014) Nummer 2963 Onderwerp Ontheffingverleningen Flora- en faunawet door Gedeputeerde Staten Zuid-Holland Aan de leden

Nadere informatie

BESLUIT. PROVINCIALE STATEN van FRYSLÂN. gelezen de voorstellen van Gedeputeerde Staten van Fryslân van 31 maart 2015, nr.

BESLUIT. PROVINCIALE STATEN van FRYSLÂN. gelezen de voorstellen van Gedeputeerde Staten van Fryslân van 31 maart 2015, nr. Verordening schadebestrijding dieren Fryslân 2015 BESLUIT PROVINCIALE STATEN van FRYSLÂN gelezen de voorstellen van Gedeputeerde Staten van Fryslân van 31 maart 2015, nr. 1201683; gelezen het oordeel van

Nadere informatie

Aanvraag ontheffingverlening ex art. 68 van de Flora- en faunawet

Aanvraag ontheffingverlening ex art. 68 van de Flora- en faunawet Aanvraag ontheffingverlening ex art. 68 de Flora- en faunawet A AANVRAGER 1. Naam aanvrager: M/V* Adres: Postcode en plaats: Telefoonnummer: Faxnummer: E-mailadres: Relatienummer: (indien bekend) Indien

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Nummer 6 van 2003 PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Verordening Flora- en faunawet Zeeland Provinciale Staten van Zeeland overwegende dat een aantal beschermde inheemse diersoorten in de provincie Zeeland veelvuldig

Nadere informatie

provinci renthe r (o592) 36 tt tj r (o592) 36 t7 77 tt,h,lt,ht,,lhtttttttilil Assen, 30 april 2015

provinci renthe r (o592) 36 tt tj r (o592) 36 t7 77 tt,h,lt,ht,,lhtttttttilil Assen, 30 april 2015 Proaincieb uîs lveste brink r, Assen Postadres Postbus ï22, 94ooAc Assen www.drenthe.nl r (o592) 36 tt tj r (o592) 36 t7 77 provinci renthe Aan: het college van Burgemeester en Wethouders van Tynaarlo

Nadere informatie

Verordening op de bezwaarschriften SNN

Verordening op de bezwaarschriften SNN Verordening op de bezwaarschriften SNN (geconsolideerde versie, geldend vanaf 21-6-2007) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële naam regeling Verordening op de bezwaarschriften

Nadere informatie

Nota Faunabeleid Zeeland AANVULLEND VOORSTEL

Nota Faunabeleid Zeeland AANVULLEND VOORSTEL Provinciale Staten Gedeputeerde Vergadering PS: 20-12-2002 belast met Nr: behandeling: Kok, G.L.C.M. de Agenda nr: Vergadering GS: Nr: / Onderwerp: AANVULLEND VOORSTEL Aan de Provinciale Staten van Zeeland

Nadere informatie

Van: Verzonden: maandag 21 maart 2016 11:10. Onderwerp: Opvolgingsmarkering: Markeringsstatus: Gemarkeerd. Categorieën: Geachte heer/mevrouw

Van: Verzonden: maandag 21 maart 2016 11:10. Onderwerp: Opvolgingsmarkering: Markeringsstatus: Gemarkeerd. Categorieën: Geachte heer/mevrouw Van: Verzonden: maandag 21 maart 2016 11:10 Aan: Post Onderwerp: wob verzoek Opvolgingsmarkering: Markeringsstatus: Opvolgen Gemarkeerd Categorieën: Geachte heer/mevrouw Hierbij wil ik graag een wob verzoek

Nadere informatie

Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren S. van Horck Nieuwezijds Voorburgwal 153 1012 RK AMSTERDAM

Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren S. van Horck Nieuwezijds Voorburgwal 153 1012 RK AMSTERDAM > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren S. van Horck Nieuwezijds Voorburgwal 153 1012 RK AMSTERDAM Rijksdienst voor Postbus 19530 2500 CM Den

Nadere informatie

Uitspraak 201404579/1/A3

Uitspraak 201404579/1/A3 Uitspraak 201404579/1/A3 Datum van uitspraak: woensdag 3 juni 2015 Tegen: Proceduresoort: Rechtsgebied: ECLI: 201404579/1/A3. Datum uitspraak: 3 juni 2015 het college van gedeputeerde staten van Drenthe

Nadere informatie

EEN GEWONDE STADSVOGEL, HELPEN OF LATEN LIGGEN?

EEN GEWONDE STADSVOGEL, HELPEN OF LATEN LIGGEN? EEN GEWONDE STADSVOGEL, HELPEN OF LATEN LIGGEN? Ook in uw gemeente komen wilde vogels voor. Wilde vogels trekken steeds meer de stedelijke gebieden in, reden hiervoor zijn onder andere de iets hogere temperaturen,

Nadere informatie

rj) provinsje fryslân provincie fryslân Partij voor de Dieren t.a.v. mevrouw R. van der Zanden Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN

rj) provinsje fryslân provincie fryslân Partij voor de Dieren t.a.v. mevrouw R. van der Zanden Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN - 1 provincie fryslân postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 rj) Partij voor de Dieren t.a.v. mevrouw R. van der Zanden Postbus 20120 8900

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam C. Cavallo Turfdraagsterpad 9 1012 XT AMSTERDAM

Universiteit van Amsterdam C. Cavallo Turfdraagsterpad 9 1012 XT AMSTERDAM > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Universiteit van Amsterdam C. Cavallo Turfdraagsterpad 9 1012 XT AMSTERDAM Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Tweede ondermandaten Bestuurlijk Juridische Zaken

PROVINCIAAL BLAD. Tweede ondermandaten Bestuurlijk Juridische Zaken PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Gelderland. Nr. 5635 26 augustus 2015 Tweede ondermandaten Bestuurlijk Juridische Zaken GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Maken bekend dat de afdelingsmanager

Nadere informatie

Deelrapportage ontheffing artikel 68 Flora- en faunawet

Deelrapportage ontheffing artikel 68 Flora- en faunawet Deelrapportage ontheffing artikel 68 Flora- en faunawet Ontheffing: Wilde eend (Anas platyrhynchos) Specificatie: (gelegerde) granen Periode: 1-7-2015 tot 15-8-2015 Zaaknummers: 2010-011997 en 2010-012002

Nadere informatie

Aanwijzing artikel 67 van de Flora- en Faunawet voor het uitvoeren van de door Gedeputeerde Staten van Drenthe vastgestelde afschotplannen reewild

Aanwijzing artikel 67 van de Flora- en Faunawet voor het uitvoeren van de door Gedeputeerde Staten van Drenthe vastgestelde afschotplannen reewild 1 Aanwijzing artikel 67 van de Flora- en Faunawet voor het uitvoeren van de door Gedeputeerde Staten van Drenthe vastgestelde afschotplannen reewild Noodzaak aanwijzing In de periode 1 januari tot en met

Nadere informatie

Gemeente Overbetuwe I.A.N.M. van Riel Postbus 11 6660 AA ELST. Datum 1 oktober 2014 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora en faunawet

Gemeente Overbetuwe I.A.N.M. van Riel Postbus 11 6660 AA ELST. Datum 1 oktober 2014 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora en faunawet > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Gemeente Overbetuwe I.A.N.M. van Riel Postbus 11 6660 AA ELST Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl Datum

Nadere informatie

Gemeente Amstelveen, Wijkbeheer Zuid Team Natuur en Milieu Educatie Postbus 4 1180 BAAMSTELVEEN

Gemeente Amstelveen, Wijkbeheer Zuid Team Natuur en Milieu Educatie Postbus 4 1180 BAAMSTELVEEN > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Gemeente Amstelveen, Wijkbeheer Zuid Team Natuur en Milieu Educatie Postbus 4 1180 BAAMSTELVEEN Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F

Nadere informatie

PROVINCIE FLEVOLAND. Stichting Faunabeheereenheid Flevoland De heer E.J.H. Menkveld Hopweg 21 8314 PX BANT. Geachte heer Menkveld,

PROVINCIE FLEVOLAND. Stichting Faunabeheereenheid Flevoland De heer E.J.H. Menkveld Hopweg 21 8314 PX BANT. Geachte heer Menkveld, PROVINCIE FLEVOLAND Stichting Faunabeheereenheid Flevoland De heer E.J.H. Menkveld Hopweg 21 8314 PX BANT Verzenddatum Bijlagen Uw kenmerk 1 9 AÜG. 20H ' Onderwerp Flora- en faunawet; ontheffing voor het

Nadere informatie

Nieuwsbrief Faunabeheereenheid Noord Holland - 1 mei 2014

Nieuwsbrief Faunabeheereenheid Noord Holland - 1 mei 2014 Nieuwsbrief Faunabeheereenheid Noord Holland - 1 mei 2014 Beste WBE-secretarissen / faunacommissarissen, Nieuwe Faunabeheerplan algemene soorten 2014-2019 door GS goedgekeurd Op 15 april jongstleden hebben

Nadere informatie

Doorkiesnr. 010-246 82 52

Doorkiesnr. 010-246 82 52 m Airclips B.V. Nijverheidscentrum IB 2761 JP ZEVENHUIZEN Parallelweg 1 Postbus DCMR 843 3100 milieudienst AV Sciiiedam T 010-246 80 00 Rijnmond F 010-246 82 83 E coen.boogerd@dcmr.nl W www.dcmrnl BESLUIT

Nadere informatie

Universiteit Utrecht, Faculteit Diergeneeskunde Prof. Dr. A. Pijpers Yalelaan 7 3584 CL UTRECHT

Universiteit Utrecht, Faculteit Diergeneeskunde Prof. Dr. A. Pijpers Yalelaan 7 3584 CL UTRECHT > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Universiteit Utrecht, Faculteit Diergeneeskunde Prof. Dr. A. Pijpers Yalelaan 7 3584 CL UTRECHT Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F

Nadere informatie

Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51)

Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51) Wet luchtvaart Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51) Aanvrager : Lukkien BV Type ontheffing : Generieke ontheffing voor vluchten met een onbemand luchtvaartuig Datum ontvangst aanvraag

Nadere informatie

: ontheffingsaanvraag ex art. 68 Flora- en faunawet voor vossenbestrijding m.b.v. kunstlicht en aardhonden; nr. Frl 68.003.2015

: ontheffingsaanvraag ex art. 68 Flora- en faunawet voor vossenbestrijding m.b.v. kunstlicht en aardhonden; nr. Frl 68.003.2015 Faunabeheereenheid Fryslân Postbus 50040 9400 LA ASSEN Leeuwarden, 6 juli 2015 Verzonden, Ons kenmerk : 01230954 Afdeling : Stêd en Plattelân Behandeld door : S.Marra / (058) 292 51 07 of s.marra@fryslan.frl

Nadere informatie

Nieuwsbrief Faunabeheereenheid Noord Holland 28 februari 2015

Nieuwsbrief Faunabeheereenheid Noord Holland 28 februari 2015 Nieuwsbrief Faunabeheereenheid Noord Holland 28 februari 2015 Beste WBE-secretarissen/faunacommissarissen, grondgebruikers en jacht(akte)houders, Door middel van deze nieuwsbrief informeert de FBE u over

Nadere informatie

OMTBRAMDINGSTOESTEIVIiVlIMG VAM GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

OMTBRAMDINGSTOESTEIVIiVlIMG VAM GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Omgevingsdienst Regio Arnhem OMTBRAMDINGSTOESTEIVIiVlIMG VAM GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Aanvrager Onderwerp Plaatsnaam Zaaknummer Datum besluit Vuurwerk 24 U.G. Vuurwerkbesluit Wageningen 00025575

Nadere informatie

Bureau Biota G. Milder-Mulderij Krulmate 88 8014 KD ZWOLLE. Datum 9 oktober 2015 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet

Bureau Biota G. Milder-Mulderij Krulmate 88 8014 KD ZWOLLE. Datum 9 oktober 2015 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Bureau Biota G. Milder-Mulderij Krulmate 88 8014 KD ZWOLLE Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl FF/75A/2014/032

Nadere informatie

Natuurmuseum Fryslan G. Koopmans Schoenmakersperk 2 8911 EM LEEUWARDEN. Datum 18 april 2014 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet

Natuurmuseum Fryslan G. Koopmans Schoenmakersperk 2 8911 EM LEEUWARDEN. Datum 18 april 2014 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Natuurmuseum Fryslan G. Koopmans Schoenmakersperk 2 8911 EM LEEUWARDEN Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl

Nadere informatie

Datum 19 juni 2015 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora en faunawet. Geachte heer Zeilmaker,

Datum 19 juni 2015 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora en faunawet. Geachte heer Zeilmaker, > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Ministerie van Infrastructuur en Milieu p/a Rijkswaterstaat West-Nederland Noord Projectdirecteur Zeetoegang IJmond ir. J. Zeilmaker Postbus 2232 3500 GE UTRECHT

Nadere informatie

zaak die van algemeen belang is wegens zijn schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische

zaak die van algemeen belang is wegens zijn schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 18715 3 april 2014 Erfgoedverordening Stadsdeel Zuidoost 2013 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen Deze verordening verstaat

Nadere informatie

BPL Beton v.o.f. De heer Behaeghel Postbus 22194 6360 AD NUTH

BPL Beton v.o.f. De heer Behaeghel Postbus 22194 6360 AD NUTH BPL Beton v.o.f. De heer Behaeghel Postbus 22194 6360 AD NUTH Afdeling Vergunningen Behandeld de heer J.J.H.L. Segers Zaaknummer 2016-0036 Telefoon +31 6 55 41 89 33 Ons kenmerk 2016/15834 Fax +31 43 389

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk 76519-HHSc/132.09. Aanwijzing publicatie sterftecijfers 9 mei 2014

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk 76519-HHSc/132.09. Aanwijzing publicatie sterftecijfers 9 mei 2014 Aangetekend Amphia Ziekenhuis Raad van Bestuur [ ] Postbus 90158 4800 RK BREDA Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld

Nadere informatie

Resultaten nader onderzoek vissen en ecologisch werkprotocol sloten Zuidplasweg te Zevenhuizen

Resultaten nader onderzoek vissen en ecologisch werkprotocol sloten Zuidplasweg te Zevenhuizen Notitie Contactpersoon B. (Berto) van Dam Datum 25 augustus 2014 Kenmerk N001-1225645ERT-efm-V02-NL Resultaten nader onderzoek vissen en ecologisch werkprotocol sloten Zuidplasweg te Zevenhuizen 1 Inleiding

Nadere informatie

DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Nr. 2010/0888-06 DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Mede namens de minister van Economische Zaken en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en in overeenstemming

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2005 / 67

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2005 / 67 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2005 / 67 Provinciale Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 16

Nadere informatie

Klachtenregeling Externe belanghebbenden MBO Utrecht

Klachtenregeling Externe belanghebbenden MBO Utrecht Klachtenregeling Externe belanghebbenden MBO Utrecht Colofon Kenmerk : U16.00200-BA01 Vastgesteld door het College van Bestuur op : 21-03-2016 (onder voorbehoud goedkeuring OR) Instemming Ondernemingsraad

Nadere informatie

OIVIGEVINGSVERGUNNING. Gasunie Transport Services (GTS)

OIVIGEVINGSVERGUNNING. Gasunie Transport Services (GTS) OIVIGEVINGSVERGUNNING verleend aan Gasunie Transport Services (GTS) ten behoeve van de activiteit milieuneutraal veranderen "aanpassingen aan het brandstofgassysteem" (Locatie: Vierhuizerweg 1 te Eemshaven)

Nadere informatie

2013, nr. 53. Gelet op artikel 158 van de Provinciewet en het bepaalde in afdeling 10.1.1 van de Algemene Wet Bestuursrecht;

2013, nr. 53. Gelet op artikel 158 van de Provinciewet en het bepaalde in afdeling 10.1.1 van de Algemene Wet Bestuursrecht; Uitgegeven: 5 september 2013 2013, nr. 53 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLÂN Mandaatbesluit Stelsel Natuur en Landschap 2013 Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân van 20 augustus 2013, nr.

Nadere informatie

Aanvraagformulier EB-2

Aanvraagformulier EB-2 Aanvraagformulier EB-2 Ontheffing ex artikel 68 Flora- en faunawet overige Belangen: - in het belang van de volksgezondheid en openbare veiligheid; - in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer;

Nadere informatie

: Ontheffingaanvraag afschot koppelvormende ganzen; Flora- en faunawet; nr. Frl. 68/002/2015

: Ontheffingaanvraag afschot koppelvormende ganzen; Flora- en faunawet; nr. Frl. 68/002/2015 Faunabeheereenheid Fryslân Postbus 30027 9700 RM GRONINGEN Leeuwarden, 29 januari 2015 Verzonden, Ons kenmerk : 01192707 Afdeling : Stêd en Plattelân Behandeld door : S.Marra / (058) 292 51 07 of s.marra@fryslan.nl

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Handelsonderneming Gebroeders Rast V.O.F. Aangevraagde activiteiten : Het bouwen van een overkapping Locatie : Dikkersweg

Nadere informatie

Vereniging Das & Boom de heer J.J. Dirkmaat Rijksstraatweg 174 6573 DG BEEK-UBBERGEN. Geachte heer Dirkmaat,

Vereniging Das & Boom de heer J.J. Dirkmaat Rijksstraatweg 174 6573 DG BEEK-UBBERGEN. Geachte heer Dirkmaat, Dienst Regelingen Vereniging Das & Boom de heer J.J. Dirkmaat Rijksstraatweg 174 6573 DG BEEK-UBBERGEN uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 17 november 2005 ff75.06.toek.0083.rc 26 juli 2006 onderwerp

Nadere informatie

Datum: 3 maart Risico s beperken, leefbaarheid vergroten.

Datum: 3 maart Risico s beperken, leefbaarheid vergroten. Besluit omgevingsvergunning 299900 Aanvraagnummer OLO-2133017 BP Europa SE - BP Nederland Hornweg 10 1045AR, Amsterdam Locatie: BP Amsterdam Terminal Hornweg 10, 1045 AR, Amsterdam Onderwerp: Omgevingsvergunning

Nadere informatie

Vastgesteld 10 januari 2014. Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014

Vastgesteld 10 januari 2014. Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 Onderwerp Vaststelling Regeling personeelsdossiers Veiligheidsregio Groningen 2014 Vastgesteld 10 januari 2014 Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 Blad bekendmakingen 2014 nr 8,

Nadere informatie

Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 21 juli 2009, nr. 2009-013327,

Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 21 juli 2009, nr. 2009-013327, Provinciale Staten Vergadering d.d. 23 september 2009 Besluit nr. PS2009-658 PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 21 juli 2009, nr. 2009-013327, Gelet op

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25 GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25 Standplaatsverordening 2001 (raadsbesluit van 31 mei 2001) De raad der gemeente Utrecht gelet op het voorstel van b. en w. d.d. 14 mei 2001 Besluit vast te stellen

Nadere informatie

Faunaf onc l s 11 JAN 2006 PROVINCIAL^ STATEN VAN OVERU^SEL. Provinciale Staten Overijssel Postbus 10078 8000GB ZWOLLE. lojanuari 2006 bijlagen

Faunaf onc l s 11 JAN 2006 PROVINCIAL^ STATEN VAN OVERU^SEL. Provinciale Staten Overijssel Postbus 10078 8000GB ZWOLLE. lojanuari 2006 bijlagen PROVINCIAL^ STATEN VAN OVERU^SEL Reg.nr. Faunaf onc l s Dat. ontv.: Routing 11 JAN 2006 a.d. Bijl:: Provinciale Staten Overijssel Postbus 10078 8000GB ZWOLLE uw brief van uw kenmerk onderwerp FF/2006.009

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 415 (R1915) Bepalingen omtrent de verlening van visa voor de toegang tot de landen van het Koninkrijk (Rijksvisumwet) Nr. 2 VOORSTEL VAN RIJKSWET

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 020 Wijziging van een aantal bepalingen van de Flora- en faunawet in verband met een verbod op de drijfjacht Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Algemeen

Nadere informatie

Op de voorstellen van gedeputeerde staten van Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland;

Op de voorstellen van gedeputeerde staten van Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland; Besluit van provinciale staten van Utrecht van 6 februari 2006, Noord-Holland van (datum), van Zuid- Holland van (datum) en van Gelderland van (datum) tot vaststelling van de Verordening waterkering West-Nederland

Nadere informatie

Betreft: ontheffingaanvraag artikel 68 Flora- en faunawet voor de Spreeuw

Betreft: ontheffingaanvraag artikel 68 Flora- en faunawet voor de Spreeuw Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 provincie.overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 121 Stichting Fauna Beheereenheid Overijssel

Nadere informatie

i/tri\ provincie groningen

i/tri\ provincie groningen Gedeputeerde Staten i/tri\ provincie groningen Aan het lid van Provinciale Staten, mevrouw K. de Wrede Datum Briefnummer Zaaknummer Behandeld door Telefoonnummer Antwoord op Bijlage Onderwerp 2 t JUNI

Nadere informatie

INTREKKING VERGUNNING

INTREKKING VERGUNNING INTREKKING VERGUNNING verleend door College van B&W van de gemeente Groningen op 15 augustus 1984 INGEVOLGE DE WET MILIEUBEHEER VOOR het uitbreiden en wijzigen van de inrichting aan de Oude Roodehaansterweg

Nadere informatie

Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51)

Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51) Wet luchtvaart Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51) Aanvrager : G.P. Wit Type ontheffing : Locatiegebonden TUG-ontheffing voor paramotorvluchten Datum ontvangst aanvraag : 16 april

Nadere informatie

Mandaat- en machtigingenbesluit Programma Beheer en Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Flevoland 2010,

Mandaat- en machtigingenbesluit Programma Beheer en Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Flevoland 2010, 2014/13 Nummer 1641892 Mandaat- en machtigingenbesluit Programma Beheer en Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Flevoland Gedeputeerde Staten van Flevoland maken, gelet op het bepaalde in art.

Nadere informatie

Reclameverordening buitengebied gemeente Bergen (L.)

Reclameverordening buitengebied gemeente Bergen (L.) Reclameverordening buitengebied gemeente Bergen (L.) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot

Nadere informatie

Ontbrandingstoestemming. Onderwerp Aanvraag van Vuurwerk 24 U.G. om een ontbrandingstoestemming ingevolge het Vuurwerkbesluit.

Ontbrandingstoestemming. Onderwerp Aanvraag van Vuurwerk 24 U.G. om een ontbrandingstoestemming ingevolge het Vuurwerkbesluit. Ons kenmerk 2016-0299 Maastricht 18 april 2016 Zaaknummer Bijlage(n) 1 Verzonden Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Ontbrandingstoestemming Onderwerp Aanvraag van Vuurwerk 24 U.G. om een ontbrandingstoestemming

Nadere informatie

Tijdelijke ontheffing en tijdelijke bouwvergunning

Tijdelijke ontheffing en tijdelijke bouwvergunning Nr. 60207/PUV Tijdelijke ontheffing en tijdelijke bouwvergunning Zwolle, Op 9 maart 2009 hebben burgemeester en wethouders van Zwolle een aanvraag om bouwvergunning ontvangen en in behandeling genomen

Nadere informatie

Vier Pfoten / Four Paws International I. Dungler Falckstraat 49-2 1017 VV AMSTERDAM

Vier Pfoten / Four Paws International I. Dungler Falckstraat 49-2 1017 VV AMSTERDAM > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Vier Pfoten / Four Paws International I. Dungler Falckstraat 49-2 1017 VV AMSTERDAM Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. GEDEPUTEERDE STATEN VAN PROVINCIE UTRECHT, hierna te noemen: Gedeputeerde Staten;

PROVINCIAAL BLAD. GEDEPUTEERDE STATEN VAN PROVINCIE UTRECHT, hierna te noemen: Gedeputeerde Staten; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 3311 19 juni 2015 Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht van16 juni 2015 nr. 8150649C houdende verlening van mandaat en machtiging

Nadere informatie

Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51)

Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51) Wet luchtvaart Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51) Aanvrager : Bolk Transport BV Type ontheffing : Locatiegebonden TUG-ontheffing voor 1 helikoptervlucht Datum ontvangst aanvraag

Nadere informatie

Beoogd effect en/of resultaat Bundeling en stroomlijning van de processen op het terrein van de behandeling van bezwaarschriften.

Beoogd effect en/of resultaat Bundeling en stroomlijning van de processen op het terrein van de behandeling van bezwaarschriften. Raadsvoorstel 25 Vergadering 6 maart 2007 Gemeenteraad Onderwerp : Vaststelling Verordening behandeling bezwaarschriften Helmond 2007. B&W vergadering : 16 januari 2007 Dienst / afdeling : MO.BJZ Aan de

Nadere informatie

Beleidsregels ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet Koggenland 2013

Beleidsregels ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet Koggenland 2013 Beleidsregels ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet Koggenland 2013 *D13.003656* D13.003656 De burgemeester van Koggenland, Overwegende dat het wenselijk is om beleidsregels vast te stellen voor de

Nadere informatie

06 april 2004 Nr. 2004-11705, LG Nummer 21/2004

06 april 2004 Nr. 2004-11705, LG Nummer 21/2004 06 april 2004 Nr. 2004-11705, LG Nummer 21/2004 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen betreffende een wijziging van de Verordening schadebestrijding dieren provincie Groningen.

Nadere informatie