'w' Postbus AP Groningen II Datum Briefnummer" name="description"> 'w' Postbus AP Groningen II Datum Briefnummer">

^^ groningesi. 1 h JAN. 20U /3/A.8, LGW Buurmeijer F.S. (050) 'IfJ Lü'j'S'i''-..*^'.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "^^ groningesi. 1 h JAN. 20U 2013-57.638/3/A.8, LGW 495714 Buurmeijer F.S. (050)316 4808 f.buurmeijer@provinciegroningen.nl. 'IfJ Lü'j'S'i''-..*^'."

Transcriptie

1 'IfJ Lü'j'S'i''-..*^'." V ^^ groningesi Martinikerkhof 12 Aan Provinciale Staten ' irt3iirui'f'bf-sïer»t 1 I X -dc35ir^v'>'w' Postbus AP Groningen II Datum Briefnummer Zaaknummer Behandeld door Telefoonnummer Antwoord op Bijlage Onderwerp 1 h JAN. 20U /3/A.8, LGW Buurmeijer F.S. (050) Aanwijzingsbesluit valwild provincie Groningen j^t**^.jv''i^^ ^"S! Geachte dames en heren, 1. Aanleiding Ter kennisneming zenden wij u hierbij het aanwijzingsbesluit valwild provincie Groningen toe, zoals dit op 3 december door ons is vastgesteld. In uw vergadering van 11 december 2013 hebben uw Staten verzocht om nadere informatie met betrekking tot dit besluit. Met deze brief geven wij gehoor aan dit verzoek. 2. Samenvatting Regelmatig treffen wildbeheerders in het veld zieke en gewonde reeën aan. Het kan hierbij onder andere gaan om verkeers- of verdrinkingsslachtoffers. Omdat de Flora- en faunawet niet zonder meer toestaat dat reeën zonder overlevingskansen uit hun lijden worden verlost of dat reeën met een kans op herstel, of achtergebleven reekalveren worden vervoerd naar een opvangcentrum, moest in deze situaties in de meeste gevallen machteloos worden toegekeken. Niet alleen vanuit oogpunt van dierenwelzijn, maar ook met het oog op verkeersveiligheid en volksgezondheid, hebben wij gemeend dat het in aanvulling op bestaande regelgeving noodzakelijk is een beperkte groep jachtaktehouders de bevoegdheid te geven in de gehele provincie, zowel overdag als 's nachts, onder strikte voorwaarden in zulke situaties handelend op te treden. Dit beleidsvoornemen is opgenomen in de beleidsnotitie Flora- en faunawet Daarnaast hebben wij in onze brief aan uw Staten van 18 december 2012 toegezegd ons er voor in te zetten een besluit te nemen dat het mogelijk maakt zieke en gewonde reeën uit hun lijden te verlossen. Verder was in de toezeggingenlijst van de Commissie Omgeving en Milieu opgenomen dat wij nog dit jaar een dergelijk besluit zouden nemen. Vanuit wildbeheerderskringen werd hier eveneens op aangedrongen. 06-HB-SG-001

2 3. Inhoud Aanvullende regelgeving Op grond van de provinciebrede ontheffing ten behoeve van het beheer van de populatie reeën, mogen jachtaktehouders die gerechtigd zijn tot het betreden van bepaalde gronden, mits zij in het bezit zijn van een machtiging tot het gebruik van deze ontheffing, zieke en gebrekkige reeën uit hun lijden verlossen. Door de beperkingen die deze ontheffing kent, is het echter niet overal en altijd mogelijk het lijden van gewonde reeën te beëindigen of een ree(kalf) met overlevingskansen te vervoeren naar een opvangcentrum. Het onderhavige besluit biedt daartoe de mogelijkheden. Een beperkte groep wildbeheerders mag desgewenst ook op andermans gronden en 's nachts deze handelingen uitvoeren. Categorieën van personen Uit oogpunt van handhaafbaarheid, veiligheid en privacy van grondgebruikers, mag maar een beperkte groep jachtaktehouders gebruik maken van deze regeling. Per wildbeheereenheid mogen twee leden, die aan de in het besluit omschreven eisen voldoen, worden voorgedragen aan de Faunabeheereenheid Groningen, die hiervan een lijst opstelt en bijhoudt. Tot deze categorie behoren ook de coördinatoren van de Regeling wildaanrijdingen. Op deze regeling gaan wij nader in onder het kopje 'procedure en werkwijze'. Doordat zieke en gewonde reeën of achtergebleven reejongen vaak wegrkuipen en ze daardoor voor mensen, vooral 's nachts, moeilijk op te sporen zijn, mogen ook leden van de Stichting Zweethonden Nederland, die zijn vermeld op de meest recente 'zweethondenlijst Noord Nederland' en die voldoen aan in het besluit nader omschreven eisen, gebruik maken van deze regeling. Dit mag overigens alleen wanneer zij voor het verrichten van nazoekwerk worden opgeroepen door personen uit de eerstgenoemde categorie. Zweethonden Op grond van het besluit mogen zweethonden worden ingezet ten behoeve van het opsporen van zieke en gebrekkige reeën of achtergebleven reekalveren. Deze honden zijn daarop getraind. Ze vormen samen met hun begeleiders nazoekteams. Deze begeleiders zijn lid van de Stichting Zweethonden Nederland en zijn als categorie van personen in het kader van het onderhavige besluit aangewezen. Vervoer naar een opvangcentrum Zieke of gebrekkige reeën of achtergebleven reekalveren mogen op grond van dit besluit worden vervoerd naar een opvangcentrum. Dit heeft echter alleen zin, wanneer de ree kans heeft een dergelijke stressvolle gebeurtenis te overleven. Omdat in veel gevallen de overlevingskans van een aangereden ree gering is en de dieren erg stressgevoelig zijn, moet voorkomen worden dat het dier bij aankomst alsnog moet worden geëuthanaseerd, met als gevolg extra lijden. Vervoer naar een opvangcentrum met de bedoeling daar een beeld te krijgen van de gezondheidstoestand van het dier zou daarom weinig zinvol zijn. Procedure en werkwijze De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging werkt samen met de Faunabeheereenheid Groningen en Vereniging Het Reewild aan een protocol waarin werkwijze en te volgen procedure bij valwild worden vastgelegd, de 'Regeling wildaanrijdingen'. Het onderhavige aanwijzingsbesluit biedt hiervoor de juridische grondslag.

3 Het opstellen van een dergelijk protocol is een zaak van de wildbeheerders zelf. De provincie Groningen heeft verder geen bevoegdheden regulerend op te treden voor wat betreft de te volgen procedure. Het is ons gebleken dat deze organisaties hun taak op dit gebied heel serieus nemen en een en ander professioneel aanpakken. Toezicht en handhaving Het toezicht op en de handhaving van het gebruik van het onderhavige besluit zal steekproefsgewijs plaatsvinden door provinciale inspecteurs Groene Wetten. Zij zijn hiervoor het eerste aanspreekpunt. Daarnaast zijn ook met name de politie, maar ook de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit instanties met handhavingsbevoegheden waar het gaat om provinciale ontheffingen en aanwijzingsbesluiten ingevolge de Flora- en faunawet. Met name kan er gehandhaafd worden op de identiteit van de personen die gebruik maken van het aanwijzingsbesluit, omdat deze zijn vermeld op de door de Faunabeheereenheid Groningen bij te houden lijst, dan wel op de 'zweethondenlijst Noord Nederland'. Daarnaast moeten alle reeën die ingevolge het besluit uit hun lijden worden verlost of worden vervoerd naar een opvangcentrum worden geregistreerd met een aanrijdingsmerk. 4. Afsluiting Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend, Gedeputeerde Staten van Groningen: voorzitter. secretaris. Bijlagen: Nr. Titel Bijgevoegd Ter inzage in de Statenkast 1 Aanwijzingsbesluit valwild prov. Groningen X

4 GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE GRONINGEN Groningen,3 december 2013 Zaaknr Corr. nr /49, LGW Verzonden: 6 DEC Overwegende dat de noodzaak bestaat om zieke en gewonde reeën uit hun lijden te verlossen, mede ten behoeve van diverse belangen als bedoeld in artikel 67 van de Flora- en faunawet; Gelet op de artikelen 2, eerste en tweede lid, artikel 67, eerste lid, vijfde en zesde lid, artikel 72, eerste en vijfde lid, en artikel 74, eerste lid, van de Flora- en faunawet, het Jachtbesluit, het Besluit beheer en schadebestrijding dieren en de Regeling beheer en schadebestrijding dieren; Besluiten: Vast te stellen hetgeen volgt: Aanwijzingsbesluit valwild provincie Groningen Artikel 1 Aanwijzing categorieën van personen Uitsluitend in het belang van de volksgezondheid en de openbare veiligheid, alsmede ter voorkoming van schade aan fauna als bedoeld in artikel 67, eerste lid, onder a en d, van de Flora- en faunawet en mede om gevolg te geven aan de in artikel 2, eerste en tweede lid, van de Flora- en faunawet bedoelde zorgplicht, worden aangewezen: a. jachtaktehouders, die lid zijn van een wildbeheereenheid en beschikken over een verlof als bedoeld in de Circulaire wapens en munitie 2013, onder 5.7, dan wel andere door GS aan te wijzen jachtaktehouders, als categorie van personen die, in afwijking van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 9, 72, vijfde lid, en 74 eerste lid, onder a, c en d, van de Flora- en faunawet zieke en gewonde reeën (Capreolus capreolus) mogen vangen en doden met het geweer, of -niet zieke of gewonde- achterget}leven reekalveren mogen opsporen en vangen, met inachtneming van de in artikel 2 vermelde voorschriften; b. leden van de Stichting Zweethonden Nederiand, die zijn vermeld op de meest recente zogenaamde "zweethondenlijst Noord Nederland" en die beschikken over een verlof als bedoeld in de Circulaire wapens en munitie 2013, onder 5.7, dan wel andere door GS aan te wijzen deskundigen op het gebied van nazoekwerk, als categorie van personen die, in afwijking van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 9, 72, vijfde lid, en 74 eerste lid, onder a, c en d, van de Flora- en faunawet, nazoekwerk mogen verrichten als begeleider van een daartoe speciaal opgeleide en eveneens op bovengenoemde zweethondenlijst vermelde hond, ten behoeve van het opsporen, vangen en doden van zieke, dan wel gewonde reeën (Capreolus capreolus), alsmede het opsporen en vangen van -niet zieke of gewonde- achtergebleven reekalveren, met inachtneming van de in artikel 2 vermelde voorschriften. Artikel 2 Voorschriften De in artikel 1 aangewezen categorieën van personen mogen de in dat artikel bedoelde handelingenverrichten met inachtneming van de volgende voorschriften: 1. Dit besluit is van toepassing op het grondgebied gelegen binnen de grenzen van de provincie Groningen Van de in artikel 1, onder a, bedoelde personen mogen twee leden per wildbeheereenheid gelegen in de provincie Groningen gebruik maken van deze aanwijzing voor zover zij door de desbetreffende wildbeheereenheid zijn voorgedragen aan de Faunabeheereenheid Groningen en zijn 1

5 opgenomen op een door de Faunabeheereenheid Groningen opgestelde en bij te houden lijst van deelnemers aan de Regeling wildaanrijdingen die van toepassing is in de provincie Groningen. - Van de in artikel 1, onder a, bedoelde personen mogen tevens de coördinatoren van de Regeling wildaanrijdingen die van toepassing is in de provincie Groningen gebruik maken van deze aanwijzing, mits zij zijn opgenomen op een door de Faunabeheereenheid Groningen opgestelde en bij te houden lijst van deelnemers aan de Regeling wildaanrijdingen die van toepassing is in de provincie Groningen. 3. De in artikel 1, onder b, bedoelde personen mogen van deze aanwijzing gebruik maken wanneer zij door de in artikel 1, onder a. bedoelde personen worden opgeroepen voor het verrichten van nazoekwerk, ten behoeve van het opsporen van gewonde of zieke reeën of achtergebleven reekalveren. 4. Degenen die bevoegd zijn tot het gebruik van deze aanwijzing mogen voor het doden van zieke of gewonde reeën gebruik maken van het geweer, dat voldoet aan de in de Flora- en faunawet gestelde eisen, eventueel voorzien van een lichtbron, of mogen gebruik maken van een jachtmes. 5. Een ieder die gebruik maakt van deze aanwijzing is verplicht, indien gebruik wordt gemaakt van het geweer, een geldige jachtakte bij zich te dragen en dit document op eerste vordering aan de daartoe bevoegde ambtenaar ter inzage te geven. 6. De in artikel 1, onder a en b, bedoelde personen zijn bij gebruik van deze aanwijzing tevens verplicht het genoemde verlof bedoeld in de Circulaire wapens en munitie 2013, dan wel een kopie daarvan, bij zich te dragen en op eerste vordering aan de daartoe bevoegde ambtenaar ter inzage te geven. 7. De in artikel 1, onder a, bedoelde personen mogen slechts gebruik maken van deze aanwijzing indien zij zijn vermeld op de meest recente lijst met deelnemers aan de Regeling wildaanrijdingen die van toepassing is in de provincie Groningen. 8. De in artikel 1, onder a en b, bedoelde personen zijn, indien zij gebruik maken van deze aanwijzing, verplicht in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs en deze op eerste vordering aan de daaartoe bevoegde ambtenaar ter inzage te geven, mede om aan te tonen dat zij respectievelijk deelnemer zijn aan de Regeling wildaanrijdingen die van toepassing is in de provincie Groningen, volgens de door de Faunatjeheereenheid Groningen bij te houden lijst dan wel zijn vermeld op de meest recente "zweethondenlijst Noord Nederland" van de Stichting Zweethonden Nederland. 9. De in artikel 1, onder b, bedoelde personen dienen tevens een document (legitimatiebewijs) bij zich te dragen, waarmee kan worden aangetoond, dat de hond die deelneemt aan de zoekactie en van wie zij begeleider zijn is vermeld op de meest recente "zweethondenlijst Noord Nederland" van de Stichting Zweethonden Nederland. 10. De in artikel 1, onder a en b, bedoelde personen mogen ingevolge artikel 67, vijfde lid, van de Flora- en faunawet van deze aanwijzing gebruik maken op alle gronden binnen het onder 1 begrensde gebied en zonder voorafgaande toestemming van de grondgebruiker, voor zover het betreden van diens gronden noodzakelijk is voor het uitvoeren van de onder a en b genoemde activiteiten. De in artikel 1, onder a en b, aangewezen personen zijn gerechtigd zich daartoe zonodig met behulp van de sterke arm toegang te verschaffen. Alvorens tot het betreden van gronden zonder toestemming van de grondgebruiker wordt overgegaan, wordt voor zover mogelijk en indien de situatie het toelaat, waarbij het welzijn van het ree bepalend is, de grondgebruiker van de voorgenomen actie op de hoogte gesteld. Het zelfde geldt bij gronden in beheer bij terreinbeherende organisaties. Tevens mogen de in artikel 1, onder a en b, bedoelde personen in afwijking van het bepaalde bij of krachtens artikel 72, vijfde lid, van de Flora- en faunawet juncto artikel 7, negende lid, onder b, van het Besluit beheer en schadebestrijding dieren van deze aanwijzing gebruik maken in de bebouwde kommen der gemeenten, alsmede in afwijking van het bepaalde bij of krachtens artikel 74, eerste lid, onder a, c, en d, van de Flora- en faunawet respectievelijk in een veld dat niet voldoet aan de krachtens artikel 49 van de Flora- en faunawet gestelde eisen (jachtveld), op zondagen, nieuwjaarsdag, tweede paas- en pinksterdag, beide kerstdagen en hemelvaartsdag en op begraafplaatsen. Voorts mogen de in artikel 1, onder a en b, aangewezen personen, in afwijking van het bepaalde bij of krachtens artikel 72, vijfde lid, juncto artikel 7, negende lid, onder a, en artikel 9, zesde lid, onder a, van het Besluit beheer en schadebestrijding dieren, alsmede op grond van het bepaalde in artikel 9, zesde lid, onder b, van het Besluit beheer en schadebestrijding dieren, voor het opsporen, bemachtigen en doden van zieke en gewonde reeën of het opsporen en bemachtigen van -niet zieke of gewonde- reekalveren, gebruik maken van deze aanwijzing voor zonsopgang en na zonsondergang en mede gelet op artikel 73 van de Flora- en faunawet, zonodig met gebruikmaking van kunstlicht. Ook mag in afwijking van het bepaalde bij of krachtens artikel 72, vijde lid, juncto artikel 9, zesde lid, onder a, en artikel 7, zesde lid, van het Besluit beheer en schadebestrijding dieren, alsmede op grond van artikel 9, zesde lid, onder b, van het Besluit beheer en schadebestrijding dieren, het

6 geweer zijn voorzien van een kunstmatige lichtbron en mag gebruik worden gemaakt van een restlichtversterker. Tevens mag de zweethond, niet zijnde een lange hond, waarvan de in artikel 1, onder b, genoemde personen de begeleider zijn, in voorkomende gevallen het zieke of gewonde ree doden. 11. Een ree dient door de in artikel 1, onder a of b, aangewezen personen, en wel door degene die het desbetreffende dier heeft gedood, te worden voorzien van een merk met een uniek registratienummer, volgens een uniform, landelijk en provinciebreed gebruikt aanrijdingsmerkensysteem van vereniging Het Reewild (VHR) en Stichting Wildaanrijdingen Nederland (SWN), met inachtneming van het volgende: a. het aanrijdingsmerk moet terstond na het doden van het ree onlosmakelijk aan het dier worden aangebracht voordat tot vervoer via de openbare weg wordt overgegaan; b. degene die het desbetreffende dier heeft gedood dient binnen 24 uur na gebruik van het merk, dit te melden aan de Faunabeheereenheid Groningen, die het aanrijdingsmerk heeft uitgegeven. 12. Reekalveren, niet ziek of gewond of reeën die nog overlevingskansen hebben, dienen te worden aangeboden aan een reeënopvangcentrum dat gerechtigd is de dieren onder zich te hebben. Het vervoer naar het reeënopvangcentrum dient te geschieden door de in artikel 1, onder a of b, aangewezen personen, en wel door degene die het desbetreffende dier heeft opgespoord en bemachtigd of een daartoe anderszins gerechtigde persoon of instantie. 13. Gedode reeën of delen daan/an, mogen, mits voorzien van een aanrijdingsmerk, door de in artikel 1, onder a of b, bedoelde personen, te weten degene die het ree heeft gedood, overeenkomstig de geldende regelgeving worden geconsumeerd of in de handel gebracht. 14. Gedode reeën of delen daarvan mogen ter destructie te vrorden aangeboden of in het veld (niet zichtbaar voor publiek) worden achtergelaten, voor zover zij niet voor eigen gebruik worden aangewend, of niet (mogen) worden verhandeld. 15. De bij voorschrift 13 bedoelde reeën, die ter destructie worden aangeboden, of als biomassa in het veld worden achtergelaten, moeten eveneens worden geregisteerd met een uniek aanrijdingsmerknummer. Het merk dient daarbij niet aan het ree te worden bevestigd, maar op onlosmakelijke wijze te worden dichtgeknepen. 16. De in artikel 1, onder a en b, bedoelde personen moeten, indien zij gebruik hebben gemaakt van deze aanwijzing, hiervan binnen 24 uur melding maken in een provinciebreed en geautomatiseerd faunaregistratiesysteem (FRS). Daarbij moet o.a. worden aangegeven het aantal reeën, per ree de locatie, de soort, het tijdstip van doden, de conditie etc. Tevens moet aan de Faunabeheereenheid Groningen worden aangegeven of reeën met overlevingskansen, dan wel gezonde reekalveren zijn aangeboden aan een opvangcentrum en zo ja, aan welk opvangcentrum. Artikel 3 Inwerkingtreding Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking in het Provinciaal Blad. Artikel 4 Citeertitel Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit valwild provincie Groningen. Groningen, 3 december Gedeputeerde Staten voornoemd: voorzitter., secretaris. Deze beslissing is namens Gedeputeerde Staten genomen door het lid van Gedeputeerde Staten dat het onderwerp in portefeuille heeft. Tegen dit besluit kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar worden gemaakt binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit. In de bijsluiter "bezwarenprocedure" is aangegeven op welke wijze dit moet gebeuren. Ook staat in de bijsluter vermeld op welke wijze een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Rechtbank te Groningen, sector Bestuursrecht, Postbus 781, 9700 AT Groningen.

7 Toelichting op het besluit Aanleiding Met enige regelmaat komt het voor dat in het veld zieke of gebrekkige reeën worden aangetroffen, die geen overlevingskansen hebben. Het kan daarbij onder andere gaan om verkeers- en verdrinkingsslachtoffers of reeën die anderszins ziek of gebrekkig zijn. De Flora- en faunawet staat niet zonder meer toe dat jachtaktehouders het zieke of gebrekkige ree uit zijn lijden verlossen. Jaarlijks is sprake van enkele honderden gevallen van valwild. Hierdoor ontstaan allerlei onwenselijke situaties, zoals het onnodig lijden van dieren en het achterblijven van kadavers op plaatsen waar dit niet gewenst is en waardoor ziekten kunnen ontstaan. Wanneer aangereden reeën achterblijven op de openbare weg kan dat voor verkeersonveilige situaties zorgen. Zieke en gebrekkige reeën kunnen ook wegkruipen, waardoor ze voor mensen moeilijk op te sporen zijn. Hetzelfde geldt voor achtergebleven, gezonde reekalveren. Om deze redenen is het noodzakelijk een regeling te treffen, die het in aanvulling op de reeds bestaande regelgeving (ontheffing ex art. 68 van de Flora- en faunawet) mogelijk maakt zieke en gebrekkige reeën op gronden van derden uit hun lijden te verlossen en deze, alsmede achtergebleven reekalveren zonodig op te sporen met behulp van zweethonden. Provinciaal beleid In de beleisnotitie Flora- en Faunawet 2009 (vastgesteld op 30 juni 2009) is het opstellen van een aanwijzingsbesluit valwild als actiepunt opgenomen. Zorgplicht Eén van de uitgangspunten van de Flora- en faunawet is de intrinsieke waarde van het dier. Het doden van dieren ten behoeve van bij wet bepaalde belangen wordt dan ook slechts toegestaan op basis van het "nee, tenzij" principe. Het genoemde uitgangspunt krijgt onder andere in artikel 2 van de wet zijn beslag, het zogenaamde zorgplichtartikel, dat als volgt is geformuleerd: 1. Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving. 2. De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in ieder geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor flora- of fauna kunnen worden veroorzaakt, verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten voorzover zulks in redelijkheid kan worden gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die redelijkenwijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die gevolgen te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voor- komen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken. Tot nu toe moesten jachtaktehouders vaak machteloos toezien als zij werden geconfronteerd met een ziek of gewond ree en konden zij geen maatregelen treffen om het onnodig lijden van het dier te beëindigen of om een achtergebleven reejong naar een opvangcentrum te vervoeren. De mogelijkheden om zieke en gewonde reeën zonder overlevingskansen uit hun lijden te verlossen zijn op grond van de bestaande regelgeving, te weten een ontheffing ex art. 68 van de Flora- en faunawet, namelijk beperkt. Om deze handeling op elk tijstip en locatie mogelijk te maken, is een aanwijzing ex art. 67 van de Flora- en faunawet nodig. Ontheffing ex art. 68 Flora- en faunawet Het ree (Capreolus capreolus) is een beschermde inheemse diersoort. De provincie Groningen heeft ingevolge artikel 68 van de Flora- en faunawet een ontheffing verleend voor het afschot van reeën in het belang van onder andere populatiebeheer. Hiertoe is met gebruikmaking van een draagkrachtmodel berekend hoe veel reeën in een bepaald gebied kunnen leven, zodat de gewenste stand berekend kan worden. Populatiebeheer draagt tevens bij tot het verminderen van aanrijdingen met reeën en het verminderen van voedselstress. Verder is een proef gedaan met het plaatsen van reewildspiegels om

8 het aantal aanrijdingen te verminderen. In het kader van deze ontheffing mag, mede gelet op de intrinsieke waarde van het dier worden ingegrepen bij onnodig lijden. Grondgebruikers of personen die in het bezit zijn van een grondgebruikersverklaring en zodoende gerechtigd zijn de desbetreffende gronden te betreden, mogen mits zij in het bezit zijn van een geldige jachtakte en gemachtigd zijn tot het gebruik van de ontheffing, met gebruikmaking van het geweer zieke en gebrekkige reeën uit hun lijden verlossen. Aanwijzing ex. art. 67 Flora- en faunawet Het is op grond van bovengenoemde ontheffing niet mogelijk zieke of gebrekkige reeën uit hun lijden te verlossen op gronden van derden, met alle gevolgen van dien. Een aanwijzingsbesluit ex art. 67 van de Flora- en faunawet biedt Gedeputeerde Staten de mogelijkheid om personen of categorieën van personen aan te wijzen, die in het belang van onder andere volksgezondheid en openbare veiligheid, alsmede ter voorkoming van schade aan fauna en onder strikte voorwaarden, zieke en gebrekkige reeën op gronden van derden mogen doden. Gedeputeerde Staten kunnen daarnaast bepalen wat met de bemachtigde dieren dient te geschieden, waardoor vervoer, bezit en handel (kunnen) worden gelegaliseerd, teneinde de acties tot een bevredigend resultaat te kunnen brengen. Tevens kunnen GedeputeerdeStaten bepalen welke middelen voor het opsporen, bemachtigen en doden mogen worden gebruikt, waardoor het gebruik van onder andere zweethonden ter ondersteuning van het opsporen mogelijk wordt. Het onderhavige besluit strekt tot het mogelijk maken van deze handelingen. De in het kader van dit besluit aangewezen categorieën van personen, zijn onder de in het besluit genoemde voorwaarden tevens bevoegd van deze aanwijzing gebruik te maken in de bebouwde kommen der gemeenten, op begraafplaatsen, op zon- en feestdagen, op een jachtveld dat niet voldoet aan de daaraan wettelijk gestelde eisen, en voor zonsopkomst en na na zonsondergang. Omdat het opsporen van zieke of gewonde reeën 's nachts erg moeilijk is, mag zonodig tevens gebruik worden gemaakt van kunstlicht en mag het geweer zijn voorzien van een lichtbron en mag gebruik gemaakt worden van een restlichtversterker. In incidentele gevallen kan het voorkomen dat het zieke of gewonde ree wordt gedood door de zweethond. Het is daarom toegestaan dat de zweethond die deelneemt aan de desbetreffende nazoekactie het zieke of gewonde ree doodt. Deelname aan de Regeling wildaanrijdingen De deelnemers aan de Regeling wildaanrijdingen zijn vermeld op een lijst die door de Faunabeheereenheid Groningen wordt bijgehouden. Per Wildbeheereenheid worden twee leden als deelnemer aan de Regeling wildaanrijdingen voorgedragen aan de Faunabeheereenheid Groningen. Voor de handhaafbaarheid van deze regeling is het van essentieel belang dat elke wijziging door de Faunabeheereenheid Groningen terstond wordt doorgegeven aan de provinciale inspecteur Groene Wetten, zodat deze te allen tijde over de meest recente lijst beschikt. Hierover zijn afspraken gemaakt met de Faunabeheereenheid Groningen. Zweethondenlijst Op een lijst van de Stichting Zweethonden Nederland zijn nazoekteams opgenomen (begeleider + zweethond) die lid zijn van deze stichting en zijn gekwalificeerd voor het uitvoeren van nazoekwerk bij het opsporen van onder andere zieke en gewonde reeën of achtergebleven reekalveren. Degenen die zijn vermeld op de zweethondenlijst Noord Nederland (inclusief hond) en die tevens beschikken over een verlof in het kader van de 'Circulaire wapens en munitie 2013' mogen van deze aanwijzing gebruik maken, nadat zij ter ondersteuning zijn opgeroepen door een der deelnemers aan de Regeling wildaanrijdingen. Beperkte groep Ten behoeve van veiligheid en handhaafbaarheid, alsmede uit privacy-overwegingen (in verband met het betreden van gronden van derden) is de groep personen die van deze aanwijzing gebruik mag maken zo beperkt mogelijk gehouden IVIerkensysteem Uit oogpunt van registratie, toezicht en handhaving wordt het noodzakelijk geacht dat gedode reeën worden voorzien van een uniek nummer. Hien/oor wordt bij het afschot van reeën op grond van de voornoemde ontheffing ex art. 68 Flora- en faunawet eveneens gebruik gemaakt van het aanrijdingsmerkensysteem van vereniging 'Het Reewild' en Stichting Wildaanrijdingen Nederland'. Afschotquotum In de bovengenoemde ontheffing ex art. 68 Flora- en faunawet, die onder andere is afgegeven ten behoeve van populatiebeheer op grond van een draagkrachtmodel, is vastgelegd dat jaarlijks een bepaald aantal reeën mag worden afgeschoten. Daarnaast mogen onder andere in verband met ziekte en gebrekkigheid, jaarlijks tot 1 oktober 2014, maximaal 139 reeën worden gedood. Dit aantal geldt zowel voor reeën die in het kader van de ontheffing worden gedood in verband met ziekte en gebrekkigheid, als voor de reeën die in het kader van het onderhavige aanwijzingsbesluit

9 worden gedood. In het kader van beide regelingen mogen dus niet meer dan het vastgestelde quotum voor valwild worden gedood. De ontheffing ex art. 68 Flora- en faunawet wordt in 2014 herzien en dan zullen ook de afschotquota opnieuw worden vastgesteld. Mocht het aantal valwildgevallen daartoe aanleiding geven, dan kan er tussentijds een bijstelling van het valwüdquotum plaatsvinden. Toezicht en handhaving Het toezicht op het gebruik van dit aanwijzingsbesluit zal steekproefsgewijs worden uitgeoefend door de provinciale inspecteurs Groene Wetten.

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels omtrent valwild Besluit valwild provincie Groningen

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels omtrent valwild Besluit valwild provincie Groningen CVDR Officiële uitgave van Groningen. Nr. CVDR601882_1 7 april 2017 Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels omtrent valwild Besluit valwild provincie Groningen Gedeputeerde

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland a * X. Provincie Noord-Holland POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Cedeputeerde Staten Uw contactpersoon Stichting Faunabeheereenheid Noord-Hoiiand Fonteinlaan 5 201 2JC HAARLEM svra/c/omc Tel. nummer: 0800 99

Nadere informatie

Wildernistrek E.G.C. van Uchelen Reeweg 1 8381 GA VLEDDER. Datum 19 juni 2015 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet

Wildernistrek E.G.C. van Uchelen Reeweg 1 8381 GA VLEDDER. Datum 19 juni 2015 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Wildernistrek E.G.C. van Uchelen Reeweg 1 8381 GA VLEDDER Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl Betreft Beslissing

Nadere informatie

Natuurbalans - Limes Divergens B.V. G. Hoogerwerf Toernooiveld ED NIJMEGEN

Natuurbalans - Limes Divergens B.V. G. Hoogerwerf Toernooiveld ED NIJMEGEN > Retouradres Postbus 19530, 2500 CM Den Haag Natuurbalans - Limes Divergens B.V. G. Hoogerwerf Toernooiveld 1 6525 ED NIJMEGEN Postbus 19530, 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61

Nadere informatie

Wij bepalen voorts dat vervoer, bezit en handel zijn toegestaan, alsmede het deponeren in het veld van dieren of delen daarvan.

Wij bepalen voorts dat vervoer, bezit en handel zijn toegestaan, alsmede het deponeren in het veld van dieren of delen daarvan. Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 provincie.overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 121 Stichting Faunabeheereenheid Overijssel De

Nadere informatie

2 Aanhangsel Handelingen nr. 1555, vergaderjaar

2 Aanhangsel Handelingen nr. 1555, vergaderjaar Juridische Zaken De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 6 juni 2007 2060717150 TRCJZ/2007/2054 17 juli 2007 onderwerp

Nadere informatie

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Onze referentie Bijlagen Beslissing Aanvraag Toelichting

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Onze referentie Bijlagen Beslissing Aanvraag Toelichting > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Stichting Faunabeheereenheid Zeeland J. Ramondt Postbus 46 4460 BA GOES Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl

Nadere informatie

provinci renthe r (o592) 36 ,l,l,ltl,,ll,,lll,rilrttt,rl,,ll,,ll,,ll,lrl tt tt t7 77 Assen,23 januari2ol2 n (o592) 36 t.a.v. mevrouw R.

provinci renthe r (o592) 36 ,l,l,ltl,,ll,,lll,rilrttt,rl,,ll,,ll,,ll,lrl tt tt t7 77 Assen,23 januari2ol2 n (o592) 36 t.a.v. mevrouw R. Prooínciehuis Vesterbrink r, Assen Postadres Postbus rzz, 94oo ac Assen www.drenthe.nl r (o592) 36 n (o592) 36 tt tt t7 77 provinci renthe Aan: het college van burgemeester en wethouders van Emmen t.a.v.

Nadere informatie

BESLUIT FLORA- FAUNAWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT FLORA- FAUNAWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT FLORA- FAUNAWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 2 december 2014 Onderwerp Activiteit/betreft Verlenen/afwijzen : Flora- en faunawet - zaaknummer 2014-014975 - Groesbeek :weren

Nadere informatie

maken bekend dat in hun vergadering van 1 juli 2003 is vastgesteld hetgeen volgt:

maken bekend dat in hun vergadering van 1 juli 2003 is vastgesteld hetgeen volgt: provinciaal blad nr. 30 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 9 juli 2003 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 1 juli 2003, nr. 2003-11149, afdeling LG, tot

Nadere informatie

Ik verleen u deze ontheffing voor de periode van 30 november 2016 tot en met 31 december 2017.

Ik verleen u deze ontheffing voor de periode van 30 november 2016 tot en met 31 december 2017. > Retouradres Postbus 19530, 2500 CM Den Haag B.V. Recreatiemaatschappij Rivierengebied A.J. Kwakernaak Dorpsstraat 32 4012 BG KERK AVEZAATH Postbus 19530, 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42

Nadere informatie

Ons kenmerk 2007-10152. Besluit

Ons kenmerk 2007-10152. Besluit Pagina 1 Ons kenmerk 2007-10152 PROVINCIE I Noord-.!:"ond Besluit Nummer 5 (2007) Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; gelezen Het verzoek van de Faunabeheereenheid Noord-Holland om op grond van artikel68

Nadere informatie

Op 9 juni 2016 heb ik uw aanvraag ontvangen voor een ontheffing voor Duiven rond gebouwen. In deze brief stel ik u op de hoogte van mijn beslissing.

Op 9 juni 2016 heb ik uw aanvraag ontvangen voor een ontheffing voor Duiven rond gebouwen. In deze brief stel ik u op de hoogte van mijn beslissing. > Retouradres Postbus 19530, 2500 CM Den Haag PCF Holland B.V. J. Koole Postbus 2087 8203 AB LELYSTAD Postbus 19530, 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl Betreft Beslissing

Nadere informatie

Houtduiven Bijgedragen door Faunabeheereenheid

Houtduiven Bijgedragen door Faunabeheereenheid Houtduiven Bijgedragen door Faunabeheereenheid FAUNABEHEERPLAN WILDSOORTEN NOORDHOLLAND HOUTDUIVEN Faunabeheereenheid NoordHolland September 2004 Auteur, Secretariaat van de Faunabeheereenheid Houtduiven

Nadere informatie

Circulaire afgifte jachtakten Flora- en faunawet

Circulaire afgifte jachtakten Flora- en faunawet Circulaire afgifte jachtakten Flora- en faunawet Paragraaf 1 Aanleiding In het kader van de afgifte jachtakten Flora- en faunawet is er een aantal onduidelijkheden ontstaan ten aanzien van de wapens die

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 236 Wet van 24 april 2002, houdende wijziging van een aantal bepalingen van de Flora- en faunawet in verband met een verbod op de drijfjacht

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT WET NATUURBESCHERMING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT WET NATUURBESCHERMING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT WET NATUURBESCHERMING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Hoofdstuk 3, ontheffing soorten Artikel 3.3 lid 1 (Vogelrichtlijnsoorten), artikel 3.8 lid 1 (Habitatrichtlijnsoorten en Verdragen

Nadere informatie

Ik verleen u deze ontheffing voor de periode van 24 februari 2015 tot en met 1 januari 2018.

Ik verleen u deze ontheffing voor de periode van 24 februari 2015 tot en met 1 januari 2018. > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Radboud Universiteit Nijmegen Prof. Dr. H. Siepel Postbus 9201 6500 GL NIJMEGEN Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl

Nadere informatie

De R.-K. Parochie H. Augustinus p/a R.-K. Begraafplaats Buitenveldert A. Vink Fred Roeskestraat 103 1076 EE AMSTERDAM

De R.-K. Parochie H. Augustinus p/a R.-K. Begraafplaats Buitenveldert A. Vink Fred Roeskestraat 103 1076 EE AMSTERDAM > Retouradres De R.-K. Parochie H. Augustinus p/a R.-K. Begraafplaats Buitenveldert A. Vink Fred Roeskestraat 103 1076 EE AMSTERDAM Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Postbus 19530 2500 CM Den Haag

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. A.H.K. van Viegen (PvdD) en J.A.R.M. van Egmond (GroenLinks) (d.d. 12 februari 2014) Nummer 2900

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. A.H.K. van Viegen (PvdD) en J.A.R.M. van Egmond (GroenLinks) (d.d. 12 februari 2014) Nummer 2900 van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PvdD) en J.A.R.M. van Egmond (GroenLinks) (d.d. 12 februari 2014) Nummer 2900 Onderwerp Ontheffing doden knobbelzwanen Aan de leden van Provinciale

Nadere informatie

Stichting RAVON R. van Westrienen Postbus 1413 6501 BK NIJMEGEN. Datum 17 november 2014 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet

Stichting RAVON R. van Westrienen Postbus 1413 6501 BK NIJMEGEN. Datum 17 november 2014 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Stichting RAVON R. van Westrienen Postbus 1413 6501 BK NIJMEGEN Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl Betreft

Nadere informatie

Staatsbosbeheer T. Muusse Hilweg MT WERKENDAM. Datum 7 augustus 2014 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet

Staatsbosbeheer T. Muusse Hilweg MT WERKENDAM. Datum 7 augustus 2014 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Staatsbosbeheer T. Muusse Hilweg 4 4251 MT WERKENDAM Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl Betreft Beslissing

Nadere informatie

Hogeschool Van Hall Larenstein T.R. Huisman Agora CJ LEEUWARDEN. Datum 15 januari 2014 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet

Hogeschool Van Hall Larenstein T.R. Huisman Agora CJ LEEUWARDEN. Datum 15 januari 2014 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Hogeschool Van Hall Larenstein T.R. Huisman Agora 1 8934 CJ LEEUWARDEN Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl

Nadere informatie

Besluit van GS van 15 september 2014, kenmerk 2014/ gehoord het Faunafonds van 18 juli 2004, kenmerk BIJ F F OVERWEGENDE;

Besluit van GS van 15 september 2014, kenmerk 2014/ gehoord het Faunafonds van 18 juli 2004, kenmerk BIJ F F OVERWEGENDE; Goedkeuringsbesluit Faunabeheerplan 2014-2019 Flora- en faunawet Flora- en faunawet: goedkeuring faunabeheerplan Besluit van GS van 15 september 2014, kenmerk 2014/025032 Gedeputeerde Staten van Overijssel;

Nadere informatie

R. Grimminck duivenoverlastbestrijding R. Grimminck De Heul AJ OOSTZAAN

R. Grimminck duivenoverlastbestrijding R. Grimminck De Heul AJ OOSTZAAN > Retouradres «PostbusNr» «PostcodePlaats» R. Grimminck duivenoverlastbestrijding R. Grimminck De Heul 39 1511 AJ OOSTZAAN Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl

Nadere informatie

Op 6 maart 2014 heb ik uw aanvraag voor een ontheffing voor Gagel knippen ontvangen. In deze brief stel ik u op de hoogte van mijn beslissing.

Op 6 maart 2014 heb ik uw aanvraag voor een ontheffing voor Gagel knippen ontvangen. In deze brief stel ik u op de hoogte van mijn beslissing. > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag van Houwelingen sierteelt B.V. F. van Houwelingen Gerestraat 13a 4063 CN HEESSELT Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2005/47

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2005/47 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2005/47 Gedeputeerde Staten van Limburg Gedeputeerde Staten van Limburg gelet op het bepaalde in artikel 67 van de Flora- en faunawet en de Regeling beheer en schadebestrijding

Nadere informatie

Stichting Ravon R.W. Westrienen Toernooiveld ED NIJMEGEN. Datum 17 augustus 2016 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet

Stichting Ravon R.W. Westrienen Toernooiveld ED NIJMEGEN. Datum 17 augustus 2016 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet > Retouradres Postbus 19530, 2500 CM Den Haag Stichting Ravon R.W. Westrienen Toernooiveld 1 6525 ED NIJMEGEN Postbus 19530, 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl Betreft

Nadere informatie

Staatsbosbeheer Divisie Ontwikkeling en Beheer S. Thijsen Smallepad MG AMERSFOORT

Staatsbosbeheer Divisie Ontwikkeling en Beheer S. Thijsen Smallepad MG AMERSFOORT > Retouradres Postbus 19530, 2500 CM Den Haag Staatsbosbeheer Divisie Ontwikkeling en Beheer S. Thijsen Smallepad 5 3811 MG AMERSFOORT Postbus 19530, 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN BIJ ONTHEFFING GROFWILD FAUNABEHEEREENHEID GELDERLAND

VOORSCHRIFTEN BIJ ONTHEFFING GROFWILD FAUNABEHEEREENHEID GELDERLAND VOORSCHRIFTEN BIJ ONTHEFFING GROFWILD FAUNABEHEEREENHEID GELDERLAND Vastgesteld 9 september 2014 zaaknr. 2014-003717. Expirerend 1 oktober 2019. Laatst gewijzigd 28 juli 2015 en bij veegbesluit december

Nadere informatie

Betreft: ontheffingaanvraag artikel 68 Flora- en faunawet voor de Wilde eend

Betreft: ontheffingaanvraag artikel 68 Flora- en faunawet voor de Wilde eend Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 provincie.overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 121 Stichting Faunabeheereenheid Overijssel t.a.v.

Nadere informatie

BESLUIT FLORA- FAUNAWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT FLORA- FAUNAWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT FLORA- FAUNAWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 13 oktober 2016 Onderwerp : Flora- en faunawet - zaaknummer 2014-006997. Activiteit: : Schadebestrijding en standregulatie

Nadere informatie

Ik verleen u deze ontheffing voor de periode van 29 oktober 2014 tot en met 28 oktober 2019.

Ik verleen u deze ontheffing voor de periode van 29 oktober 2014 tot en met 28 oktober 2019. > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Stichting Pieter Vermeulen Museum W.B. Bosch Driehuizerkerkweg 34D 1985 EL DRIEHUIS Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61

Nadere informatie

Betreft: ontheffingaanvraag artikel 68 Flora- en faunawet voor de Wilde eend

Betreft: ontheffingaanvraag artikel 68 Flora- en faunawet voor de Wilde eend Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 provincie.overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 121 Stichting Faunabeheereenheid Overijssel t.a.v.

Nadere informatie

Vereniging Buyshaven D.J. Koopman Flevolaan MA ENKHUIZEN. Datum 22 april 2016 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora en faunawet

Vereniging Buyshaven D.J. Koopman Flevolaan MA ENKHUIZEN. Datum 22 april 2016 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora en faunawet > Retouradres Postbus 19530, 2500 CM Den Haag Vereniging Buyshaven D.J. Koopman Flevolaan 1 1601 MA ENKHUIZEN Postbus 19530, 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl Betreft

Nadere informatie

Gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van «pm», nummer «pm»;

Gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van «pm», nummer «pm»; VERORDENING FLORA- EN FAUNAWET ZUID-HOLLAND Provinciale Staten van Zuid-Holland; Gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van «pm», nummer «pm»; Gelet op artikel 65, vierde lid, van de Flora- en faunawet

Nadere informatie

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: Artikel I, onderdeel D, komt te luiden: Artikel 54, tweede lid, komt te luiden:

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: Artikel I, onderdeel D, komt te luiden: Artikel 54, tweede lid, komt te luiden: 29 448 Wijziging van de Flora- en faunawet in verband met de verruiming van de mogelijkheden tot beheer en schadebestrijding van beschermde inheemse diersoorten NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet

Nadere informatie

Ecomilieu R. Gerritsen Bergweg 5A 7671 TA VRIEZENVEEN. Datum 16 maart 2016 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet

Ecomilieu R. Gerritsen Bergweg 5A 7671 TA VRIEZENVEEN. Datum 16 maart 2016 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Ecomilieu R. Gerritsen Bergweg 5A 7671 TA VRIEZENVEEN Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl Betreft Beslissing

Nadere informatie

Sauna Schiedam B.V. / Thermen Holiday Via de heer P. van Blerck Prinses Beatrixlaan 10 3121 JN SCHIEDAM. Geachte heer Van Blerck,

Sauna Schiedam B.V. / Thermen Holiday Via de heer P. van Blerck Prinses Beatrixlaan 10 3121 JN SCHIEDAM. Geachte heer Van Blerck, Dienst Regelingen Sauna Schiedam B.V. / Thermen Holiday Via de heer P. van Blerck Prinses Beatrixlaan 10 3121 JN SCHIEDAM uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 3 februari 2006 ff75.06.toek.007.rc 27

Nadere informatie

P R O V I N C I A A L B L A D

P R O V I N C I A A L B L A D P R O V I N C I A A L B L A D V A N /,0%85* 2003 *HGHSXWHHUGH6WDWHQYDQ/LPEXUJ JHOHWRSKHWEHSDDOGHLQDUWLNHOYDQGH)ORUDHQIDXQDZHWHQGH5HJHOLQJ EHKHHUHQVFKDGHEHVWULMGLQJGLHUHQVWFUWQU JHOHWRSGHRSVHSWHPEHUYDVWJHVWHOGH%HOHLGVQRWD8LWYRHULQJ)ORUDHQ

Nadere informatie

Stichting Nationaal Klok & Peel museum Asten H. A. van der Loo Ostadestraat 23 5721 WC ASTEN

Stichting Nationaal Klok & Peel museum Asten H. A. van der Loo Ostadestraat 23 5721 WC ASTEN > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Stichting Nationaal Klok & Peel museum Asten H. A. van der Loo Ostadestraat 23 5721 WC ASTEN Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070

Nadere informatie

Erasmus Medisch Centrum B.E.E. Martina Dr. Molewaterplein GEROTTERDAM

Erasmus Medisch Centrum B.E.E. Martina Dr. Molewaterplein GEROTTERDAM > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Erasmus Medisch Centrum B.E.E. Martina Dr. Molewaterplein 50 3015 GEROTTERDAM Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl

Nadere informatie

provinci renthe r (o592) 36 tj tt r (o592) 36 t7 t7 A. Flora- en Faunawet (FFW) ,l,ht,l,t l,l,lttttttrt,trhr,l

provinci renthe r (o592) 36 tj tt r (o592) 36 t7 t7 A. Flora- en Faunawet (FFW) ,l,ht,l,t l,l,lttttttrt,trhr,l Prooinciehuis lùøesterbrink r, Assen Postad.res Postbus r22, 94oo Ac Assen ww-w.drenthe.nl r (o592) 36 tj tt r (o592) 36 t7 t7 provinci renthe Aan: de heer R. Bussemaker Coevorderstraatweg 19 7917 PP GEESBRUG,l,ht,l,t

Nadere informatie

Tamboer Plaagdierbeheersing A. Tamboer Hoofdweg LV NIEUW VENNEP. Datum 29 augustus 2014 Betreft Beslissing aanvraag jagen op begraafplaatsen

Tamboer Plaagdierbeheersing A. Tamboer Hoofdweg LV NIEUW VENNEP. Datum 29 augustus 2014 Betreft Beslissing aanvraag jagen op begraafplaatsen > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Tamboer Plaagdierbeheersing A. Tamboer Hoofdweg 1398 2153 LV NIEUW VENNEP Rijksdienst voor Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070

Nadere informatie

Stichting RAVON A.M. Spitzen Postbus 1413 6501 BK NIJMEGEN. Datum 11 april 2014 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet

Stichting RAVON A.M. Spitzen Postbus 1413 6501 BK NIJMEGEN. Datum 11 april 2014 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Stichting RAVON A.M. Spitzen Postbus 1413 6501 BK NIJMEGEN Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl Betreft Beslissing

Nadere informatie

IMARES Wageningen UR T.P. Bult Ankerpark AG DEN HELDER. Datum 16 februari 2016 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet

IMARES Wageningen UR T.P. Bult Ankerpark AG DEN HELDER. Datum 16 februari 2016 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag IMARES Wageningen UR T.P. Bult Ankerpark 27 1781 AG DEN HELDER Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl Betreft

Nadere informatie

Beschikken hierbij op de aanvraag van Stichting Faunabeheereenheid Groningen om ontheffing ex art. 68 Flora- en faunawet.

Beschikken hierbij op de aanvraag van Stichting Faunabeheereenheid Groningen om ontheffing ex art. 68 Flora- en faunawet. GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN Groningen, 17 februari 2015. Nr. 2015-07459/8, LGW Zaaknummer 557716 Verzonden: 2 O FEB. 2015 Beschikken hierbij op de aanvraag van Stichting Faunabeheereenheid

Nadere informatie

Netwerk Groene Bureaus J.P.M. Burger Zeisterweg NL ODIJK. Datum 24 februari 2015 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet

Netwerk Groene Bureaus J.P.M. Burger Zeisterweg NL ODIJK. Datum 24 februari 2015 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Netwerk Groene Bureaus J.P.M. Burger Zeisterweg 14 3984 NL ODIJK Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl Betreft

Nadere informatie

Stichting RAVON de heer R. van Westrienen Toernooiveld 1, kamer A1-24 B 6525 ED NIJMEGEN. Geachte heer Van Westrienen,

Stichting RAVON de heer R. van Westrienen Toernooiveld 1, kamer A1-24 B 6525 ED NIJMEGEN. Geachte heer Van Westrienen, Dienst Regelingen Stichting RAVON de heer R. van Westrienen Toernooiveld 1, kamer A1-24 B 6525 ED NIJMEGEN uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum ff75a.06.toek.012.gs 11 mei 2006 onderwerp doorkiesnummer

Nadere informatie

Ik verleen u deze ontheffing voor de periode van 20 september 2016 tot en met 15 oktober 2017.

Ik verleen u deze ontheffing voor de periode van 20 september 2016 tot en met 15 oktober 2017. > Retouradres Postbus 19530, 2500 CM Den Haag Jasja Dekker dierecologie J. Dekker Enkhuizenstraat 26 6843 WZ ARNHEM Postbus 19530, 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl

Nadere informatie

Wespro Plaagdierpreventie C.C.W.P. Schuurmans Veldstraat AW GEFFEN. Datum 13 juli 2016 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora en faunawet

Wespro Plaagdierpreventie C.C.W.P. Schuurmans Veldstraat AW GEFFEN. Datum 13 juli 2016 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora en faunawet > Retouradres Postbus 19530, 2500 CM Den Haag Wespro Plaagdierpreventie C.C.W.P. Schuurmans Veldstraat 33 5386 AW GEFFEN Postbus 19530, 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl

Nadere informatie

PC Hooft Groep B.V. Begraafplaats Westgaarde J. Steenbeek Kabelweg BB AMSTERDAM

PC Hooft Groep B.V. Begraafplaats Westgaarde J. Steenbeek Kabelweg BB AMSTERDAM > Retouradres PC Hooft Groep B.V. Begraafplaats Westgaarde J. Steenbeek Kabelweg 22 1014 BB AMSTERDAM Rijksdienst voor Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl

Nadere informatie

Provincie Limburg M. Wouters-Ackermans Postbus MA MAASTRICHT. Datum 9 januari 2015 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet

Provincie Limburg M. Wouters-Ackermans Postbus MA MAASTRICHT. Datum 9 januari 2015 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Provincie Limburg M. Wouters-Ackermans Postbus 5700 5202 MA MAASTRICHT Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl

Nadere informatie

Faunabeheer Europoort B.V. L. den Bakker Sliklandseweg LB ROCKANJE. Datum 13 juli 2016 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora en faunawet

Faunabeheer Europoort B.V. L. den Bakker Sliklandseweg LB ROCKANJE. Datum 13 juli 2016 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora en faunawet > Retouradres Postbus 19530, 2500 CM Den Haag Faunabeheer Europoort B.V. L. den Bakker Sliklandseweg 3 3235 LB ROCKANJE Postbus 19530, 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl

Nadere informatie

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 10-07-2006 ff75.06.toek.057 10 augustus 2006 onderwerp doorkiesnummer bijlagen

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 10-07-2006 ff75.06.toek.057 10 augustus 2006 onderwerp doorkiesnummer bijlagen Dienst Regelingen Stichting Dierenambulance Den Haag de heer E. Louwrier Oosterbeek 5 2597 VJ DEN HAAG uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 10-07-2006 ff75.06.toek.057 10 augustus 2006 onderwerp doorkiesnummer

Nadere informatie

4 november 2003 Nr , LG Nummer 37/2003

4 november 2003 Nr , LG Nummer 37/2003 4 november 2003 Nr. 2003-18.260, LG Nummer 37/2003 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen betreffende een wijziging van de Verordening schadebestrijding dieren provincie

Nadere informatie

pro'uincieþrenthe 1. Algemene voorschriften 2. Machtigingen 1.2. De onthetfing is geldig op gronden gelegen binnen de provincie Drenthe.

pro'uincieþrenthe 1. Algemene voorschriften 2. Machtigingen 1.2. De onthetfing is geldig op gronden gelegen binnen de provincie Drenthe. prov incie h wis ìwesterbrink r, Assen postadres Postbus r2z, 94ooAc Assen wvw.d enthe.nl (o592) 36 55 15 pro'uincieþrenthe VERZ(}NDEN 1 AlJÛ, ZOU Assen, 14 augustus 2017 Ons kenmerk WH12017002350 Behandeld

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp aanwijzing categoriën van personen ex artikel 67 van de Flora- en faunawet Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Overwegende: dat op 2 maart

Nadere informatie

BESLUIT GEDEPUTEERDE STATEN AANWIJZING INGREPEN IN POPULATIES INGE- VOLGE ARTIKEL 67 VAN DE FLORA- EN FAUNAWET.

BESLUIT GEDEPUTEERDE STATEN AANWIJZING INGREPEN IN POPULATIES INGE- VOLGE ARTIKEL 67 VAN DE FLORA- EN FAUNAWET. 1 BESLUIT GEDEPUTEERDE STATEN AANWIJZING INGREPEN IN POPULATIES INGE- VOLGE ARTIKEL 67 VAN DE FLORA- EN FAUNAWET. Gedeputeerde staten van Fryslân, gelet op het bepaalde in de artikelen 9, 11, 12, 51, 67,

Nadere informatie

Ik verleen u deze ontheffing voor de periode van 27 januari 2015 tot en met 26 januari 2020.

Ik verleen u deze ontheffing voor de periode van 27 januari 2015 tot en met 26 januari 2020. > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag ARK Natuurontwikkeling P. Souwerbren Molenveldlaan 43 6523 RJ NIJMEGEN Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl

Nadere informatie

Stichting opvang Bronsbergen H.W. Enzerink Bronsbergen AA ZUTPHEN

Stichting opvang Bronsbergen H.W. Enzerink Bronsbergen AA ZUTPHEN > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Stichting opvang Bronsbergen H.W. Enzerink Bronsbergen 10 7207 AA ZUTPHEN Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl

Nadere informatie

Gemeente Nieuwegein A.R. de Bree Postbus AA NIEUWEGEIN. Datum 22 april 2016 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora en faunawet

Gemeente Nieuwegein A.R. de Bree Postbus AA NIEUWEGEIN. Datum 22 april 2016 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora en faunawet > Retouradres Postbus 19530, 2500 CM Den Haag Gemeente Nieuwegein A.R. de Bree Postbus 1 3430 AA NIEUWEGEIN Postbus 19530, 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl Betreft

Nadere informatie

Aanvraagformulier 05 EB-1

Aanvraagformulier 05 EB-1 Aanvraagformulier 05 EB-1 Ontheffing ex artikel 68 Flora- en faunawet, ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen (De met een * gemerkte vragen worden in de toelichting nader toegelicht) Onvolledig

Nadere informatie

Weigering ontheffing Wet natuurbescherming. artikel 3.10, eerste lid, onder a, Wnb

Weigering ontheffing Wet natuurbescherming. artikel 3.10, eerste lid, onder a, Wnb Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Weigering ontheffing Wet natuurbescherming Wegens ontbreken ontheffingplicht artikel 3.10, eerste lid, onder a, Wnb Egelopvang Peel en Maasstreek Zaaknummer:

Nadere informatie

Jasja Dekker Dierecologie J. Dekker Enkhuizenstraat 26 6843 WZ ARNHEM. Datum 30 januari 2014 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet

Jasja Dekker Dierecologie J. Dekker Enkhuizenstraat 26 6843 WZ ARNHEM. Datum 30 januari 2014 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Dienst Regelingen Jasja Dekker Dierecologie J. Dekker Enkhuizenstraat 26 6843 WZ ARNHEM Postbus 19530 2500 CM Den Haag www.drloket.nl T 0800-22 333 22 F 070-378

Nadere informatie

MONUMENTENVERORDENING GEMEENTE HAARLEMMERMEER 2004

MONUMENTENVERORDENING GEMEENTE HAARLEMMERMEER 2004 RB 2004/11-A MONUMENTENVERORDENING GEMEENTE HAARLEMMERMEER 2004 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen Deze verordening verstaat onder: 1 monument: a zaak die van algemeen belang is

Nadere informatie

De das in de nieuwe wet natuurbescherming. Beleven, benutten en beschermen

De das in de nieuwe wet natuurbescherming. Beleven, benutten en beschermen De das in de nieuwe wet natuurbescherming Beleven, benutten en beschermen Integratie van bestaande natuurwetten Natuurbeschermingswet 1998 gebieden hoofdstuk 2 Flora- en faunawet soorten hoofdstuk 3 Boswet

Nadere informatie

Op 2 mei 2016 heb ik uw aanvraag voor een ontheffing voor Otter ontvangen. In deze brief stel ik u op de hoogte van mijn beslissing.

Op 2 mei 2016 heb ik uw aanvraag voor een ontheffing voor Otter ontvangen. In deze brief stel ik u op de hoogte van mijn beslissing. > Retouradres Postbus 19530, 2500 CM Den Haag Stichting Natuuractiviteitencentrum De Koppel I. van Huizen Vechtstraat 8 7772 AX HARDENBERG Postbus 19530, 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F

Nadere informatie

Energieonderzoek Centrum Nederland ECN P.J. Sayers Postbus 1 1755 ZG PETTEN. Datum 7 maart 2014 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora en faunawet

Energieonderzoek Centrum Nederland ECN P.J. Sayers Postbus 1 1755 ZG PETTEN. Datum 7 maart 2014 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora en faunawet > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Energieonderzoek Centrum Nederland ECN P.J. Sayers Postbus 1 1755 ZG PETTEN Rijksdienst voor Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070

Nadere informatie

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Onze referentie Bijlagen Beslissing Aanvraag

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Onze referentie Bijlagen Beslissing Aanvraag > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag SABIC Innovative Plastics J. Castelijn Postbus 117 4600 AC BERGEN OP ZOOM Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl

Nadere informatie

Gemeente Stein R. Vluggen Stadhouderslaan 200 6171 KP STEIN. Datum 28 mei 2014 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora en faunawet

Gemeente Stein R. Vluggen Stadhouderslaan 200 6171 KP STEIN. Datum 28 mei 2014 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora en faunawet > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Gemeente Stein R. Vluggen Stadhouderslaan 200 6171 KP STEIN Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl Betreft

Nadere informatie

omgevingsdienst HAAGLANDEN

omgevingsdienst HAAGLANDEN Zaaknummer Ons Kenmerk Datum 00485266 ODH-2017-00068451 1 1 JULI 2017 Beschikking soortenbescherming Wet natuurbescherming omgevingsdienst Bezoekadres Zuid-Hollandplein 1 2596 AW Den Haag Postadres Postbus

Nadere informatie

Hieronder vindt u de redenen voor mijn besluit. In de bijlage kunt u de relevante wet- en regelgeving lezen.

Hieronder vindt u de redenen voor mijn besluit. In de bijlage kunt u de relevante wet- en regelgeving lezen. > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren F.C. Dales Scheveningseweg 58 2517 KW DEN HAAG Rijksdienst voor Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl

Nadere informatie

Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Voor de activiteit vellen of doen vellen van een houtopstand

Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Voor de activiteit vellen of doen vellen van een houtopstand Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning Voor de activiteit vellen of doen vellen van een houtopstand Consortium Grensmaas B.V. te Born, het kappen van bomen binnen de inrichting

Nadere informatie

M. Snelleman Ds. H. Pauwstraat AC BRIELLE. Datum 30 januari 2014 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet

M. Snelleman Ds. H. Pauwstraat AC BRIELLE. Datum 30 januari 2014 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag M. Snelleman Ds. H. Pauwstraat 6 3232 AC BRIELLE Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl Betreft Beslissing

Nadere informatie

BESLUIT FLORA- EN FAUNAWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT FLORA- EN FAUNAWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT FLORA- EN FAUNAWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 19 oktober 2015 Onderwerp : Flora- en faunawet - zaaknummer 2015-013463 Activiteit : schadebestrijding haas in boom en

Nadere informatie

Onderwerp : ontheffing art. 68 Flora- en faunawet; nr. Frl. 68.002.2013

Onderwerp : ontheffing art. 68 Flora- en faunawet; nr. Frl. 68.002.2013 De Jong en Zoon Beesd bv t.a.v. dhr. E.C.W. van Mil Postbus 91 4153 ZH BEESD Leeuwarden, 18 april 2013 Verzonden, Ons kenmerk : 01053702 Afdeling : Sted en Plattelan Behandeld door : S. Marra / (058) 292

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. A.H.K. van Viegen (PVDD) (d.d. 12 augustus 2014) Nummer 2963. Aan de leden van Provinciale Staten

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. A.H.K. van Viegen (PVDD) (d.d. 12 augustus 2014) Nummer 2963. Aan de leden van Provinciale Staten van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PVDD) (d.d. 12 augustus 2014) Nummer 2963 Onderwerp Ontheffingverleningen Flora- en faunawet door Gedeputeerde Staten Zuid-Holland Aan de leden

Nadere informatie

Gemeente Opmeer H.A.C. van Langen postbus ZK SPANBROEK. Datum 4 juli 2014 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora en faunawet

Gemeente Opmeer H.A.C. van Langen postbus ZK SPANBROEK. Datum 4 juli 2014 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora en faunawet > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Gemeente Opmeer H.A.C. van Langen postbus 199 1715 ZK SPANBROEK Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl Datum

Nadere informatie

Jacht,Beheer en Schadebestrijding Europoort A. Stolk Korteweg KH TINTE

Jacht,Beheer en Schadebestrijding Europoort A. Stolk Korteweg KH TINTE > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Jacht,Beheer en Schadebestrijding Europoort A. Stolk Korteweg 3 3234 KH TINTE Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl

Nadere informatie

Bijlage Advies NOJG ganzenbeleid Friesland

Bijlage Advies NOJG ganzenbeleid Friesland Bijlage Advies NOJG ganzenbeleid Friesland Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer t.a.v. de heer J. Scherpenkate Postbus 72 7480 AB HAAKSBERGEN Rolde, 16 oktober 2017 Dossiernummer : 20171016026

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Nummer 8 van 2013 PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Besluit van het college van gedeputeerde staten van Zeeland van 2 april 2013, nummer 13007349, houdende aanwijzing toezichthouders Waterverordening Zeeland

Nadere informatie

provinci renthe r (o592) 36 tt tj r (o592) 36 t7 77 tt,h,lt,ht,,lhtttttttilil Assen, 30 april 2015

provinci renthe r (o592) 36 tt tj r (o592) 36 t7 77 tt,h,lt,ht,,lhtttttttilil Assen, 30 april 2015 Proaincieb uîs lveste brink r, Assen Postadres Postbus ï22, 94ooAc Assen www.drenthe.nl r (o592) 36 tt tj r (o592) 36 t7 77 provinci renthe Aan: het college van Burgemeester en Wethouders van Tynaarlo

Nadere informatie

Gemeente Heerenveen H. Huisman Postbus BH HEERENVEEN. Datum 16 februari 2015 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora en faunawet

Gemeente Heerenveen H. Huisman Postbus BH HEERENVEEN. Datum 16 februari 2015 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora en faunawet > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Gemeente Heerenveen H. Huisman Postbus 15.000 8441 BH HEERENVEEN Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl Betreft

Nadere informatie

Brandweer Nunspeet C. Barneveld Elburgerweg TA NUNSPEET. Datum 14 januari 2015 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet

Brandweer Nunspeet C. Barneveld Elburgerweg TA NUNSPEET. Datum 14 januari 2015 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Brandweer Nunspeet C. Barneveld Elburgerweg 13 8071 TA NUNSPEET Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl Betreft

Nadere informatie

Op 21 juli 2016 heb ik uw aanvraag ontvangen voor een ontheffing voor Meeuwen bestrijding. In deze brief stel ik u op de hoogte van mijn beslissing.

Op 21 juli 2016 heb ik uw aanvraag ontvangen voor een ontheffing voor Meeuwen bestrijding. In deze brief stel ik u op de hoogte van mijn beslissing. > Retouradres Postbus 19530, 2500 CM Den Haag Stichting Omring Directeur Vastgoed R.E.J.M. Schutte Drs. F. Bijlweg 4 1784 MC DEN HELDER Postbus 19530, 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070

Nadere informatie

Aanvraag ontheffingverlening ex art. 68 van de Flora- en faunawet

Aanvraag ontheffingverlening ex art. 68 van de Flora- en faunawet Aanvraag ontheffingverlening ex art. 68 de Flora- en faunawet A AANVRAGER 1. Naam aanvrager: M/V* Adres: Postcode en plaats: Telefoonnummer: Faxnummer: E-mailadres: Relatienummer: (indien bekend) Indien

Nadere informatie

SAMF. Werkwijzer Stichting Afhandeling Monitoring Fauna-aanrijdingen

SAMF. Werkwijzer Stichting Afhandeling Monitoring Fauna-aanrijdingen Werkwijzer Stichting Afhandeling Monitoring Fauna-aanrijdingen SAMF Inhoudsopgave Blz. 1. Overeenkomsten 2 2. Rooster/bereikbaarheid 2 3. Melding 2 4. Plaats aanrijding 2 5. Veiligheid 3 6. Nazoek 3 7.

Nadere informatie

Verordening op de bezwaarschriften SNN

Verordening op de bezwaarschriften SNN Verordening op de bezwaarschriften SNN (geconsolideerde versie, geldend vanaf 21-6-2007) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële naam regeling Verordening op de bezwaarschriften

Nadere informatie

Agenda Gedeputeerde Staten ^ : ^ ^

Agenda Gedeputeerde Staten ^ : ^ ^ PROVINCIE FLEVOLAND Agenda Gedeputeerde Staten ^ : ^ ^ Onderwerp Flora- en faunawet; Aanwijzingsbesluit Nijlganzen (Alopochen aegyptiacus) ex artikel 67 Flora- en faunawet Beslispunten Te besluiten aan

Nadere informatie

Stichting SOS Dolfijn E. Everaarts Valkhof LL NIJKERK. Datum 29 juni 2017 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet

Stichting SOS Dolfijn E. Everaarts Valkhof LL NIJKERK. Datum 29 juni 2017 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet > Retouradres Postbus 19530, 2500 CM Den Haag Stichting SOS Dolfijn E. Everaarts Valkhof 61 3862 LL NIJKERK Rijksdienst voor Postbus 19530, 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT FLORA FAUNAWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT FLORA FAUNAWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT FLORA FAUNAWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 31 maart 2015 Onderwerp : Flora en faunawet Goedkeuring Faunabeheerplan vos en ontheffingverlening Activiteit/betreft

Nadere informatie

M.B.A. Knuvers Vicarisweg AC VARSSELDER. Datum 15 juli 2016 Betreft Beslissing aanvraag art. 75 Flora en faunawet. Geachte mevrouw Knuvers,

M.B.A. Knuvers Vicarisweg AC VARSSELDER. Datum 15 juli 2016 Betreft Beslissing aanvraag art. 75 Flora en faunawet. Geachte mevrouw Knuvers, > Retouradres Postbus 19530, 2500 CM Den Haag M.B.A. Knuvers Vicarisweg 35 7076 AC VARSSELDER Postbus 19530, 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl Betreft Beslissing

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Nummer 6 van 2003 PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Verordening Flora- en faunawet Zeeland Provinciale Staten van Zeeland overwegende dat een aantal beschermde inheemse diersoorten in de provincie Zeeland veelvuldig

Nadere informatie

BESCHIKKING. Stichting Faunabeheereenheid Noord-Brabant De heer ing. F. Koffeman Postbus 91 5000 MA TILBURG

BESCHIKKING. Stichting Faunabeheereenheid Noord-Brabant De heer ing. F. Koffeman Postbus 91 5000 MA TILBURG BESCHIKKING Stichting Faunabeheereenheid Noord-Brabant De heer ing. F. Koffeman Postbus 91 5000 MA TILBURG Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11

Nadere informatie

BESLUIT FLORA- FAUNAWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND. : Sachem Europe BV Postbus 52 Zaltbommel Zaaknummer : 2014-014773

BESLUIT FLORA- FAUNAWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND. : Sachem Europe BV Postbus 52 Zaltbommel Zaaknummer : 2014-014773 BESLUIT FLORA- FAUNAWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 8 december 2014 Onderwerp : Flora- en faunawet - zaaknummer 2014-014773 Activiteit/betreft : schadebestrijding kauwen industrieterrein

Nadere informatie

Ik verleen u deze ontheffing voor de periode van 15 maart 2016 tot 1 juli Hieronder vindt u de redenen voor mijn besluit.

Ik verleen u deze ontheffing voor de periode van 15 maart 2016 tot 1 juli Hieronder vindt u de redenen voor mijn besluit. > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Stichting zeehondenopvang A.C. Schweigmann Pirolastraat 13 8881 CD WEST TERSCHELLING Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61

Nadere informatie

Alterra Wageningen UR G. Müskens Droevendaalsesteeg PB WAGENINGEN. Datum 11 april 2014 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet

Alterra Wageningen UR G. Müskens Droevendaalsesteeg PB WAGENINGEN. Datum 11 april 2014 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Alterra Wageningen UR G. Müskens Droevendaalsesteeg 3 6708 PB WAGENINGEN Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl

Nadere informatie

BESLUIT FLORA- FAUNAWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT FLORA- FAUNAWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT FLORA- FAUNAWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 4 juni 2014 Onderwerp Activiteit/betreft Verlenen/afwijzen : Flora- en faunawet - zaaknummer 2014-004923 - Tiel, Neerijnen

Nadere informatie

Ik verleen u deze ontheffing voor de periode van 14 oktober 2016 tot en met 14 oktober Hieronder vindt u de redenen voor mijn besluit.

Ik verleen u deze ontheffing voor de periode van 14 oktober 2016 tot en met 14 oktober Hieronder vindt u de redenen voor mijn besluit. > Retouradres Postbus 19530, 2500 CM Den Haag Stichting Schildpaddenopvang Nederland G. van der Wijk Warmoltsstraat 7 9281 PK HARKEMA Postbus 19530, 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378

Nadere informatie