Bestek S&L/AO/315/2012 1/35

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestek S&L/AO/315/2012 1/35"

Transcriptie

1 Bestek S&L/AO/315/2012 1/35 Bestek: Algemene offerteaanvraag met als voorwerp de levering in «SaaS» mode van een software voor het beheer van de automobielvloot van de FOD Financiën. Bestek nr S&L/AO/315/2012 Opening van de offertes : 12 september 2013 om 14h30

2 2/35 INHOUDSTAFEL A. ALGEMENE BEPALINGEN VOORWERP EN AARD VAN DE OPDRACHT DUUR VAN HET CONTRACT AANBESTEDENDE OVERHEID AANVULLENDE INFORMATIE INFORMATIESESSIE INDIENING EN OPENING VAN DE OFFERTES Offertes verzonden via elektronische middelen Niet via elektronische middelen ingediende offertes Wijzigen of intrekken van een reeds ingediende offerte LEIDENDE DIENST- LEIDEND AMBTENAAR BESCHRIJVING VAN DE TE PRESTEREN DIENSTEN Algemene omschrijving Functionaliteiten en de organisatie van de operationele gegevens DOCUMENTEN DIE DE OPDRACHT REGELEN Wetgeving Documenten betreffende de opdracht OFFERTES Gegevens die moeten worden vermeld in de offerte Structuur van de offerte Geldigheidsduur van de offerte PRIJS Prijs Prijsherziening KWALITATIEVE SELECTIE REGELMATIGHEID VAN DE OFFERTES GUNNINGSCRITERIA Kwalitatieve selectie Regelmatigheid van de offertes Gunningscriteria BORGTOCHT OPLEVERING VAN DE GELEVERDE DIENSTEN UITVOERING VAN DIENSTEN Clausule betreffende de technologische evolutie Plaats van uitvoering van de opdracht en bijzonderheden Uitvoeringstermijn Te respecteren normen en standaarden Kwaliteit van de diensten FACTURATIE EN BETALING VAN DE DIENSTEN BIJZONDERE VERPLICHTINGEN VOOR DE LEVERANCIER GESCHILLEN B. ADMINISTRATIEVE BIJLAGEN BIJLAGE 1 : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE 2 : PRIJSINVENTARIS... 34

3 3/35 Federale Overheidsdienst Financiën Stafdienst Logistiek Afdeling Aankopen NORTH GALAXY Toren B 4e verd. Koning Albert II laan 33 bus BRUSSEL Bestek nr S&L/AO/315/2012 Algemene offerteaanvraag met als voorwerp de levering in «SaaS» mode van een software voor het beheer van de automobielvloot van de FOD Financiën. A. ALGEMENE BEPALINGEN. BELANGRIJK Overeenkomstig artikel 3, paragraaf 1, van het KB van 26 september 1996 wordt de aandacht van de inschrijvers erop gevestigd dat in dit bestek werd afgeweken van: - - artikel 5 van de bijlage aan het Koninklijk Besluit van 26 september 1996 betreffende de borgtocht en meer bepaald wat de aanpassing van het bedrag van de borgtocht betreft op basis van het jaarlijks bedrag wegens het meerjaarlijks karakter van de opdracht, wegens de mogelijkheid om ieder jaar de opdracht te beëindigen, wegens de recurrente aard van de prestaties en wegens de abnormale meerkosten die de opdrachtnemer zou moeten dragen indien het in aanmerking te nemen bedrag het globaal bedrag van de opdracht was berekend voor de oorspronkelijk voorziene duur van vier jaar. - - artikel 20 van de bijlage van het koninklijk besluit van 26 september 1996 inzake de straffen omwille van het belang dat wordt gehecht aan de beschikbaarheid van de dienst en het nadelige karakter dat een gebrek in de uitvoering van onderhavige opdracht zou hebben. 1. Voorwerp en aard van de opdracht. Onderhavige opdracht heeft als voornaamste voorwerp de levering in «SaaS» mode van een software voor het beheer van de automobielvloot van de FOD Financiën, voor een periode van maximum 7 jaar. De dienstverlener van deze opdracht zal zich eveneens bezig houden met de onderhoudsdiensten van de software en zal ook opleidingen verschaffen voor het gebruik ervan. De dienst Fleet management van de FOD Financiën verstrekt binnen de Stafdienst Logistiek voertuigen en aanverwante facilitaire dienstverlening aan haar interne klanten. Met behulp van een adequate software applicatie willen wij een autonoom en kwaliteitsvolle dienstverlening kunnen voorzien. Hieronder wordt verstaan: - een continu- en efficiënt beheer en dienstverlening kunnen verzekeren; - een transparante rapportering kunnen aanreiken; - een duurzaam en optimaal Fleet beleid kunnen voeren.

4 4/35 Er zal tevens gestreefd worden om een centraal overzicht van alle Fleet activiteiten in kaart te brengen om de beleidsbeslissingen te ondersteunen, of te vergemakkelijken gestoeld op vooraf gedefinieerde KPI s, o.a.: gemiddelde verbruik per type voertuig; levensduur; euroscores zodat een optimalisering van de kost kan worden nagestreefd. Door middel van geautomatiseerde en op elkaar afgestemde processen zou de applicatie de dienst Fleet management in staat moeten kunnen stellen haar werking en dienstverlening beter te organiseren. De aanbestedende overheid kan het invoeren van de inhoud van de databanken (afkomstig van dienstenleveranciers) opvragen tijdens de uitvoering van de opdracht. Hiervoor zal de Fleet management applicatie ook een module voorzien die toelaat om de aangeleverde data van deze dienstenleveranciers op te laden in de applicatie. Deze module zal onder meer de correctheid van zowel de structuur als de aangeleverde data nagaan en indien nodig hierover rapporteren. Deze module zal de meest courante uitwisselingsformaten kunnen verwerken die er op de markt zijn. De gekozen procedure is deze van de Algemene Offerteaanvraag. Het betreft een opdracht met gemengde prijzen (K.B. 8 januari 1996, art 86). De inschrijver stelt voor in haar offerte : Een jaarlijkse globale prijs voor de ter beschikkingstelling van de software in SaaS mode. De eenheidsprijzen voor de organisatie van een opleiding, in het Frans en het Nederlands, voor een groep van 10 gebruikers. De prijs voor een prestatie van ondersteuning ter plaatse, in een gebouw van de FOD Financiën, gelegen in België. De jaarlijkse eenheidsprijs voor het invoeren van gegevens door de leverancier. Het betreft een opdracht van diensten. Varianten zijn niet toegestaan. Deze opdracht bestaat uit een enkel perceel. 2. Duur van het contract. Het contract vangt aan vanaf de 1ste dag van de maand die volgt op de dag van kennisgeving van de gunning van de opdracht. Zij wordt afgesloten voor een periode van vier jaar. Elke partij kan echter een einde stellen aan het contract aan het einde van het eerste, tweede of derde jaar, op voorwaarde dat de kennisgeving aan de andere partij per aangetekend schrijven gebeurt: - minstens drie (3) maanden vóór het einde van het lopende uitvoeringsjaar indien de aanbestedende overheid het contract opzegt, - minstens (6) zes maanden vóór het einde van het lopende uitvoeringsjaar indien de opdrachtnemer het contract verbreekt; Aan het einde van de periode van vier jaar, en op uitdrukkelijk verzoek van de aanbestedende overheid, kan het contract onder dezelfde voorwaarden en zonder onderhandelingen, per jaar verlengd worden en dit voor zover de totale duur van de opdracht de zeven jaar niet overschrijdt.

5 5/35 De aanbestedende overheid informeert de dienstverlener ten minste drie maanden voor de verjaardag van het contract over zijn intentie tot verlengen. 3. Aanbestedende overheid Aanvullende informatie. De aanbestedende overheid is de Belgische Staat vertegenwoordigd door de minister van Financiën. Verduidelijkingen betreffende het voorwerp van de opdracht kan worden verkregen bij: Federale Overheidsdienst FINANCIËN Stafdienst Logistiek Mijnheer François HUSSON, Verantwoordelijke van de Dienst Fleet Management Koning Albert II laan, bus BRUSSEL Tel : Verduidelijkingen betreffende de procedure kunnen worden verkregen bij : 4. Informatiesessie Federale Overheidsdienst FINANCIËN Stafdienst Logistiek Afdeling Aankopen Koning Albert II laan, bus BRUSSEL De aanbestedende overheid heeft besloten om een eenmalige infosessie te organiseren ten behoeve van kandidaat-inschrijvers. Tijdens deze sessie, zal er alleen maar geantwoord worden op schriftelijke vragen. Deze vragen kunnen uitsluitend per worden ingediend op het adres Alleen de vragen die 8 kalenderdagen vóór de informatiesessie, te weten 19 augustus 2013 om 16u00, ten laatste toegekomen zijn bij de aanbestedende overheid, zullen tijdens deze sessie worden behandeld. Alle vragen dienen verplicht duidelijk te verwijzen naar de bijhorende referenties van het bestek (bijvoorbeeld deel 1, punt 1.1, paragraaf 1, pagina1) met vermelding van de taal van het bestek (de paginanummers kunnen verschillen naar gelang de taal van het bestek). In het onderwerp van de , duidt de inschrijver «Software Fleet SPF Finances» aan. Deze informatiesessie zal plaatsvinden op 27 augustus 2013 om 10u00 in een van de vergaderzalen van het NORTH GALAXY gebouwencomplex, bereikbaar via de bezoekersingang, Koning Albert II-laan 33 te 1030 BRUSSEL. Er wordt aan de kandidaat-inschrijvers verzocht om zich kenbaar te maken via het volgende e- mailadres: en de naam en de functie van de perso(o)n(en) die hen zal vertegenwoordigen. Omwille van organisatieredenen zal een maximum van 2 personen per firma worden toegelaten. De FOD Financiën behoudt zich het recht voor om personen de deelname aan de informatiesessie te weigeren die zich niet binnen de 24 uur voor aanvang kenbaar hebben gemaakt.

6 6/35 Aan de ingang van de vergaderzaal zal op een formulier dat ter beschikking wordt gesteld aan de deelnemers worden gevraagd om de identiteit van het bedrijf dat ze vertegenwoordigen, hun naam en hun handtekeningen op te geven. De aanbestedende overheid zal het verslag van de informatiesessie publiceren op de website van de FOD FINANCIËN onder de rubriek Overheidsopdrachten. Als er geen vragen worden gesteld binnen de voorgeschreven termijn, dan zal er geen verslag gepubliceerd worden. BELANGRIJK Om deel te nemen moeten de bezoekers aan de hand van een door een verantwoordelijke van hun bedrijf ondertekend document kunnen bewijzen dat ze tot het genoemde bedrijf behoren. Als dit document niet wordt voorgelegd, kan de vertegenwoordiger van de aanbestedende overheid de bezoeker de toegang weigeren Indien de kandidaat-inschrijvers incoherenties, onnauwkeurigheden, enz. in het bestek opmerken, worden ze uitgenodigd om dit schriftelijk voor de informatiesessie, volgens dezelfde modaliteiten dan deze voor het zenden van de vragen, kenbaar te maken. De FOD Financiën hecht een groot belang aan de gelijkheid van de inschrijvers en stelt dienovereenkomstig zijn bestekken op. Indien een kandidaat-inschrijver desondanks meent dat zijn kansen verminderd of zelfs gereduceerd worden door sommige specificaties van het bestek, dan wordt zij uitgenodigd dit schriftelijk ten laatste tijdens de informatiesessie kenbaar te maken. Mocht dit het geval zijn, dan zal de FOD Financiën, indien zij het nodig acht, het in acht nemen en het bestek aanpassen. 5. Indiening en opening van de offertes De offertes worden, vóór de opening ervan, ofwel elektronisch ingediend via de e-tenderingapplicatie (zie hieronder voor meer informatie), ofwel via de post (een aangetekend schrijven wordt aanbevolen) verzonden, ofwel persoonlijk neergelegd bij de aanbestedende overheid. De offertes worden aanvaard voor zover de openingszitting van de offertes nog niet geopend is verklaard Offertes verzonden via elektronische middelen De elektronische offertes kunnen verstuurd worden via de e-tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/ die de naleving waarborgt van de voorwaarden van artikel 81 quater van het KB van 8 januari Er dient opgemerkt te worden dat het versturen van een offerte per niet aan deze voorwaarden voldoet. Daarom wordt het niet toegestaan op deze wijze offerte in te dienen. Afgezien van eventuele toegestane varianten, mag iedere inschrijver slechts één offerte indienen per opdracht. De inschrijver kan bepaalde bij te voegen documenten die niet of uiterst moeilijk via elektronische middelen kunnen worden aangemaakt op papier bezorgen vóór de uiterste ontvangstdatum. Indien nodig worden de attesten zoals gevraagd in S&L/AO/315/2012 gescand om ze bij de offerte te voegen. Door zijn offerte volledig of gedeeltelijk via elektronische middelen in te dienen, aanvaardt de inschrijver dat de gegevens die voortvloeien uit de werking van het ontvangstsysteem van zijn offerte worden geregistreerd. (Artikel 81 quater van het KB van 8 januari 1996). De offerte moet bij de aanbestedende overheid toekomen vóór de uiterste ontvangstdatum van de offertes. Om te verhelpen aan sommige problemen die zich kunnen voordoen bij de overlegging, de ontvangst of de opening van met elektronische middelen ingediende offertes geeft de aanbestedende overheid aan de inschrijver de toestemming om zowel een offerte, overgelegd met

7 7/35 elektronische middelen, in te dienen als een veiligheidskopie, opgesteld met elektronische middelen of op papier. Deze veiligheidskopie wordt in een definitief gesloten envelop gestoken waarop duidelijk veiligheidskopie wordt vermeld en wordt binnen de opgelegde ontvangsttermijn ingediend. Deze kopie mag enkel worden geopend ingeval van een tekortkoming bij de overlegging, de ontvangst of de opening van de met elektronische middelen overgelegde offerte. Ze vervangt in dat geval definitief het met elektronische middelen overgelegd stuk. De veiligheidskopie is voor het overige onderworpen aan de op de offertes toepasselijke regels van dit bestek en het Koninklijk Besluit van 8 januari Meer informatie kan worden teruggevonden op volgende website : of Via de e-procurement helpdesk (tel: +32 (0) of BELANGRIJK 1. Het is de inschrijver aangewezen zich aan te melden de dag vóór de opening van de offertes ten einde contact te kunnen opnemen met de helpdesk van e-procurement om eventuele toegangsproblemen tot de site https://eten.publicprocurement.be/ op te lossen. 2. Men moet rekening houden dat de grootte van het bestand ingediend via elektronische weg de 350 Mo niet mag overschrijden Niet via elektronische middelen ingediende offertes De offertes moeten door de inschrijver of diens vertegenwoordiger worden ingediend: - ofwel persoonlijk aan de voorzitter op de dag van de openingszitting, voordat hij de zitting opent; - door ze te overhandigen aan een ambtenaar van de Afdeling Aankopen, ten laatste op de laatste werkdag vóór de opening van de offertes; - per post. Voor elke andere verzendingswijze (zoals Taxipost, expresbrief, enz.) is de inschrijver volledig aansprakelijk. De offertes worden aanvaard voor zover de openingszitting van de offertes nog niet geopend is verklaard. Een laattijdig aangekomen offerte wordt echter in aanmerking genomen voor zover: - de aanbestedende overheid haar beslissing nog niet heeft bekendgemaakt aan de opdrachtnemer, - en dat de offerte per aangetekend schrijven neergelegd werd ten laatste vier kalenderdagen voorafgaand aan de vastgestelde datum voor ontvangst van de offertes. De offerte dient te worden ingediend in drie exemplaren op papier, waarvan een origineel en een exemplaar op elektronische drager (cd-rom) in pdf-formaat of equivalent. In geval van afwijkingen tussen de versie op papier en de elektronische versie (cd-rom) zal het originele exemplaar van de versie op papier als geldig worden beschouwd. De inschrijver zal overgaan tot een virusscan van de elektronische drager om te vermijden dat de informatica-infrastructuur van de FOD Financiën met een virus besmet zou worden. Hij zal in zijn offerte melding maken van: het gebruikte programma voor de ScanVirus (en de versie ervan) en de garantie dat het medium is gecontroleerd en geen virus bevat.

8 8/35 De FOD Financiën zal tevens een virusscan uitvoeren na de opening van de offertes. De offerte moet in een gesloten omslag worden gestopt waarop de volgende twee vermeldingen zijn aangebracht: de referentie van het bijzonder bestek : S&L/AO/315/2012 de datum en het tijdstip van de opening van de offertes: 12 september 2013 om 14u30. Deze verzegelde omslag wordt in een tweede omslag gestoken met de volgende vermeldingen in de linkerbovenhoek: het woord: OFFERTE de referentie van het bijzonder bestek: S&L/AO/315/2012 indien de inschrijving per drager wordt ingediend: de gegevens betreffende de contactpersonen die belast zijn met de inontvangstneming van de offertes LACROIX Isabelle (FR) SPRUYT Raphaël (FR) WOUTERS Bart (NL) op de daartoe voorziene plaats: het adres van de geadresseerde.. De inschrijver die zijn offerte per drager indient, dient te weten dat de NORTH GALAXY enkel toegankelijk is via de ingang bezoekers, gelegen op de benedenverdieping, Koning Albert II-laan 33 te 1030 BRUSSEL en dit enkel tijdens de kantooruren, d.w.z. van 9 tot uur en van 14 tot 16 uur. Indien de offerte per drager wordt ingediend, zal enkel een ontvangstbewijs worden afgeleverd indien daarom uitdrukkelijk wordt gevraagd. Er weze op gewezen dat enkel dit ontvangstbewijs als bewijs voor het indienen van de offerte kan dienen. De inschrijver is volledig aansprakelijk voor de verzendingswijze en inontvangstneming van zijn offerte binnen de toegestane termijnen. De offertes moeten worden verstuurd naar of worden ingediend op het volgende adres: FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Logistiek Afdeling Aankopen Ter attentie van Mevrouw Isabelle Lacroix North Galaxy - Toren B - 4e verdieping Koning Albert II-laan 33 - Bus BRUSSEL Op 12 september 2013 om uur zal in een van de vergaderzalen van de NORTH GALAXY, toegankelijk via de bezoekersingang, Koning Albert II-laan 33 te 1030 BRUSSEL, worden overgegaan tot het openen van de offertes die voor deze opdracht zijn ingediend (zonder bekendmaking van de prijzen) Wijzigen of intrekken van een reeds ingediende offerte Als een inschrijver een reeds verstuurde of ingediende offerte wil intrekken of wijzigen, dient dit te gebeuren in overeenstemming met de bepalingen van artikel 105 van het koninklijk besluit van 8

9 9/35 januari Het wijzigen of intrekken van een reeds ingediende offerte is mogelijk via de elektronische middelen die voldoen aan de voorschriften van artikel 81 quater van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 of op papier. Om een reeds verstuurde of ingediende offerte te wijzigen of in te trekken, is een correct door de inschrijver of diens gemachtigde ondertekende verklaring vereist. Het voorwerp en de draagwijdte van de wijzigingen moeten, op straffe van nietigheid van de offerte, nauwkeurig worden vermeld. De intrekking moet onvoorwaardelijk zijn. De intrekking kan ook per telegram, telex of fax worden meegedeeld, voor zover dat: 1 ze toekomt bij de voorzitter van de zitting voor de opening van de offertes voordat hij de zitting opent; 2 ze wordt bevestigd met een aangetekende brief, afgegeven bij de post, uiterlijk op de dag die voorafgaat aan de dag van de zitting voor de opening van de offertes. Deze voorwaarde is niet van toepassing indien gebruik wordt gemaakt van elektronische middelen die voldoen aan de voorschriften van artikel 81 quater van het koninklijk besluit van 8 januari Leidende dienst- leidend ambtenaar. De leidende dienst zoals bedoeld in de artikelen 1 en 2 van de algemene aannemingsvoorwaarden vertegenwoordigt de aanbestedende overheid. Alleen de leidende dienst is bevoegd voor het toezicht op de opdracht alsook voor de controle ervan. De leidende dienst is de Dienst «Fleet management». Voor deze opdracht werd een leidend ambtenaar aangewezen Federale Overheidsdienst FINANCIËN Stafdienst Logistiek Dienst Fleet Management Mijnheer François HUSSON, North Galaxy- Toren B-3 e verdiep Koning Albert II laan 33 bus BRUSSEL De leidend ambtenaar kan een deel van zijn bevoegdheden delegeren. 7. Beschrijving van de te presteren diensten Algemene omschrijving I. Deze overheidsopdracht betreft de levering van een Fleet Management Applicatie (FMA) op basis van Software as a Service ( SaaS). De applicatie en de stockage van de gegevens, worden geheel beheerd door de dienstverlener. De leverancier van de applicatie (van de software) is verantwoordelijk voor het onderhoud en voor de beschikbaarheid. De aannemer begeleidt de volledige implementatiefase en verzorgt de opleiding. Het volledige systeem moet gehost worden op de servers van de weerhouden dienstleverancier. De applicatie moet een op zichzelf staande ICT toepassing zijn, (anders dan een in Excel of Access ontwikkelde toepassing) dat het professioneel beheer van een wagenpark toelaat.

10 10/35 De gebruiker (user) benadert de software door middel van web browser of light-weight desktop of mobile applicaties. BELANGRIJK De inschrijver wordt geacht kennis te hebben genomen van de eisen betreffende de ICT standaarden van de FOD Financiën betreffende de nieuwe gecentraliseerde informatica structuur (beschikbaar op de portaalsite van de FOD Financiën op het volgend adres : ). Door het neerleggen van zijn offerte, engageert de inschrijver zich tijdens het uitvoeren van onderhavige opdracht tot het respecteren van deze actuele en toekomstige fundamenten. II. De aangeboden FMA moet een vlot beheer van minimum 700 en maximum 1000 voertuigen toestaan, en laat multi-vlootbeheer toe die behoren tot verschillende administraties van de FOD FINANCIËN (Douane & Accijnzen ; Patrimonium Documentatie; etc.). Momenteel worden er gemiddeld 750 voertuigen opgevolgd. Hiervan zijn er vrachtwagens (5), bestelwagens (195), personenwagens (520) en moto s (30). Een tiental personenwagens worden gehuurd (leasing) voor onze Managers. Al de andere voertuigen werden aangekocht. Een aantal voertuigen wordt omgebouwd tot interventiewagens, douane combi s of gebanaliseerde voertuigen Functionaliteiten en organisatie van de operationele gegevens I. De applicatie moet in het Nederlands (Nl) en het Frans (Fr) bediend kunnen worden; het Duits (D) is een pluspunt. Het is een pluspunt als de aannemer kan aantonen dat vlot kan overgeschakeld worden tussen NL en FR of D. De opvolging van de van kracht zijnde wetgeving betreffende voertuigen en aanverwanten wordt door de aannemer op de voet gevolgd. De aanpassingen worden snel in de applicatie geïmplementeerd en aan de gebruikersgroepen meegedeeld. Het beheer van de operationele gegevens moet zowel op centraal (De dienst Fleet management) - als op lokaal vlak (lokale wagenparkbeheerders) mogelijk zijn. Verschillende toegangsniveaus zullen voorzien zijn of worden, per functionaliteit van de gebruiker, en per toegangsniveau nl. lezen (read); schrijven (write); bijwerken (updaten) of verwijderen (deleten). Er wordt geschat dat toegang zal worden verleend aan 200 beheerders of verantwoordelijken van hun respectievelijk wagenpark. De verantwoordelijke van de Dienst Fleet management moet op een autonome wijze toegang verleend worden tot de toegangsniveaus. II. De software zal het beheer van alle taken voorzien die noodzakelijk zijn om de werking van het wagenpark professioneel te laten verlopen. De FMA moet daarbij het beheer toelaten van alle facilitaire - en administratieve kosten die betrekking hebben op fleet, zoals: ongevallen, onderhoud, herstellingen, technische controle, brandstofverbruik, bestuurders, en vervreemding van de voertuigen. De FOD Financiën zou zelf op een flexibele manier financiële inzichten van de op te volgen budgetten kunnen creëren zodat directe- en indirecte- alsook variabele kosten overzichtelijk worden en eventueel geoptimaliseerd kunnen worden.

11 11/35 Indien mogelijk zou de applicatie een module voorzien die de discrepantie tussen de gebudgetteerde en de actuele kosten niet te ver laat oplopen, dat naast het TCO ook de berekening van de reële gebruikskost van het voertuig kan worden achterhaald. Overzichtelijke rapportering hiervan is een bijkomend pluspunt. De automatische kostenspreiding/calculatie over de diverse entiteiten/afdelingen - indien deze door de toepassing kan worden gedragen zou een sterk pluspunt zijn. A. Op dit moment, baseert de Dienst Fleet management zich hoofdzakelijk op de inhoud van een databank samengesteld uit 6 tabellen «MS Access (2003)» om de vloot van de FOD FINANCIËN te beheren : Naam Beschrijving Kolom Lijn Tabel 1 Lijst van de voertuigen Tabel 2 Jaarlijks aantal kilometers Tabel 3 Herstellingen (kosten) Tabel 4 Afgevoerde voertuigen Tabel 5 Ongevallen Tabel 6 Verzekeringsmaatschappijen Het betreft maximaal 30 MB aan gegevens. De aanbestedende overheid voorziet, voor de goede werking van de applicatie, om zelf de nuttige gegevens in te voeren. De keuze van de in te voeren gegevens gebeurt in samenwerking met de dienstverlener die zijn aanbevelingen overmaakt. B. De aanbestedende overheid kan het invoeren van de inhoud van de databanken (afkomstig van dienstenleveranciers) opvragen tijdens de uitvoering van de opdracht. Hiervoor zal de (SAAS) Fleet management applicatie (FMA) ook een module voorzien die toelaat om de aangeleverde data van deze dienstenleveranciers op te laden in de applicatie. Deze module zal ondermeer de correctheid van zowel de structuur als de aangeleverde data nagaan en indien nodig hierover rapporteren. Deze module zal de meest courante uitwisselingsformaten kunnen verwerken die op de markt zijn. De aannemer zal in zijn offerte een eenmalige forfaitaire prijs opgeven die hij per dienstenleverancier zal aanrekenen om het inlezen in de FMA vlot en correct te laten verlopen. III. Beleidsondersteunende data Naast de input van de operationele gegevens is het noodzakelijk dat de FMA de verwerking van de operationele gegevens toelaat zodat beleidsondersteunende gegevens op een grafische, gebruiksvriendelijke en eenvoudige manier kunnen worden gegenereerd. Deze gegevens zullen voornamelijk het Fleet beleid ondersteunen op het vlak van efficiëntie, - veiligheid en - duurzaamheid. Deze beleidsdoelstellingen zullen de basis vormen voor de standaardrapporten die in de FMA zullen zijn opgenomen. Daarnaast of hierop verder bouwend moet vlot toegang mogelijk zijn tot de gegevens om de standaardrapporten te verfijnen, interactieve analyses te maken of om zelf eigen rapporten en queries op te stellen om o.a. tegemoet te kunnen komen aan b.v. parlementaire vragen of specifieke vragen van onze interne klanten. De aanwezigheid, binnen de toepassing, van een open gedocumenteerde datastructuur, die gebruikt kan worden door een Business Intelligence Tools dat integraal deel uitmaakt van de FMA, is tevens een pluspunt.

12 12/35 IV. Beheer van de verzekeringen De FOD FINANCIËN is zijn eigen verzekeraar 1. Op termijn kan deze situatie echter evolueren. De aanbestedende overheid geeft zijn voorkeur aan een applicatie die de volledige opvolging van ongevallendossiers toelaat. V. Communicatie d.m.v. de applicatie tussen de verschillende beheerders Communicatie is een cruciaal onderdeel van de dienstverlening en noodzakelijk in een grote organisatie als de FOD Financiën. De applicatie zal voorzien zijn van geïntegreerde communicatiemiddelen zodat de opvolging van de dossiers vlot kan verlopen. Het is dan ook wenselijk - om vanuit de fleet management tool - in de taal te kunnen communiceren van de te bereiken bestuurders of beheerders d.m.v. een geïntegreerde - of in samenwerking met de bestaande servers. VI. Veiligheid Om veiligheidsreden moet het mogelijk zijn om in te loggen via een HTTPS / SSL 2. Een minimum aan toegangsbeveiliging ( paswoord per gebruiker, ) wordt voorzien. BELANGRIJK De inschrijver verbindt zich ertoe: - de gegevens enkel te gebruiken voor de in dit bestek voorgeschreven doeleinden; - het naleven en laten naleven van de geheimhouding van de informatie meegedeeld door al de personen die in aanmerking komen om met deze gegevens te werken; - het nemen van alle nuttige voorzorgsmaatregelen teneinde de veiligheid van de informatie te bewaren of door te sturen en in het bijzonder tot het verhinderen dat de informatie vervormd, beschadigd of gecommuniceerd wordt aan derden; - om de geleverde informatie onder welke vorm ook niet door te verkopen of te verspreiden aan derden; - om de doorgegeven informatie niet te misbruiken, in het bijzonder voor doeleinden inzake onderzoek of identificatie van personen. VII. Flatfile Een maandelijks upgedate flatfile zal ter beschikking worden gesteld van de opdrachtgever. Het is de bedoeling om alle operationele gegevens ten minste maandelijks (of op bijzondere vraag) op te slaan in de vorm van ASCII-code, zodat bij ernstige problemen de continuïteit van de dienstverlening van het Fleet management van de FOD Financiën kan worden gehandhaafd. Een beschrijving van de structuur van de wijze waarop deze flatfile is samengesteld, zal in de te leveren flatfile worden geïncorporeerd November 1989, Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen. Meer bepaald Art SSL : secure sockets layers - zijn encryptie-protocollen die communicatie op het Internet beveiligen.

13 13/35 Een laatste versie van deze flatfile zal worden ter beschikking gesteld aan het einde van het contract. VIII. Handleiding Een gebruikers handleiding (user handleiding) in het Frans, Nederlands (Duits is een pluspunt) zal in digitale vorm ter beschikking worden gesteld van elke gebruiker. Een uitgeprinte versie zal in beide landstalen bij de offerte mee worden opgezonden. IX. Opleiding Opleidingen zullen worden voorzien voor ongeveer 20 sleutelgebruikers (key users). De lessen - gegeven in groepen van ongeveer (10) tien - zullen aangeboden worden binnen de hiervoor voorziene vormingsinfrastructuur van de FOD Financiën. De prijs die hiervoor zal worden aangerekend wordt uitgedrukt in eenheidsprijzen: in EUR voor een groep van ongeveer 10 personen; in het Nederlands of in het Frans op verzoek van de aanbestedende overheid. De inschrijver beschrijft in zijn offerte het opleidingsprogramma en het aantal uren die hij noodzakelijk acht opdat de groep effectief bekwaam is om de toepassing te kunnen aanwenden. Het aantal deelnemers aan de opleiding, aangeduid in onderhavig bestek, moet worden beschouwd als het vermoedelijk aantal deelnemers. Doelstellingen van de opleiding : de FMA effectief kunnen aanwenden volgens hun respectievelijke toegangsniveau. BELANGRIJK De opleidingen zullen verstrekt worden in een lokaal die in het NORTH GALAXY gebouwencomplex ter beschikking wordt gesteld door de FOD FINANCIËN. X. Ondersteuning De dienstverlener biedt ondersteuning met haar eigen supportafdeling. De FOD financiën moet na de implementatiefase met al hun vragen terecht kunnen bij eenzelfde supportafdeling voor zowel technische als functionele vragen en dit zowel in het Nederlands als het Frans. Een uniek inbelnummer zal worden voorzien. De medewerkers van de supportafdeling zijn altijd op de hoogte van de eigen specificaties en implementatievereisten van de FOD Financiën. Op verzoek van de Fleet Manager moeten deze adviseurs ook ter plaatse komen om de medewerkers in het Nederlands of Frans te ondersteunen. XI. Onderhoud en technische documentatie A. Onderhoud Het onderhoud van de applicatie zal voorzien moeten worden. De dienstverlener neemt de correctieve en evolutieve onderhoud van de applicatie voor zich. De technische ondersteuning bevat ten minste de ondersteuning door specialisten van het product, die goed opgeleid en ervaren zijn en die in staat zijn om te kunnen antwoorden op technische

14 14/35 vragen alsook de technische problemen die verband houden met de goede werking van de software te kunnen oplossen. Betreffende het correctief onderhoud : Een prestatie van telefonische ondersteuning die toelaat de anomalieën te behandelen, is beschikbaar van maandag tot vrijdag van 9u tot 17u 3. Het signaleren van de anomalieën kan, zonder termijn, bevestigd worden door een aan de dienstverlener. De dienstverlener voorziet in een diagnose van de anomalie en werkt zijn correctie vervolgens uit. Bij een blokkerende anomalie, rekening houdend met het signalement, gebeurt de interventie binnen de 24 werkuren. De dienstverlener spant zich in tot het corrigeren van de blokkerende anomalie in een zo goed mogelijke termijn, en biedt een tijdelijke oplossing aan. Bij een semi-blokkerende anomalie, wordt er rekening mee gehouden dat het signaleren uitgevoerd wordt binnen de 48 werkuren. De dienstverlener spant zich in om de anomalie te corrigeren en stelt een tijdelijke oplossing voor die het gebruik van de betrokken functionaliteiten toelaat binnen de 5 werkdagen. Bij een geringe anomalie wordt er rekening gehouden dat het signaleren gebeurt binnen de best mogelijke termijn, en stelt de dienstverlener een correctie van de geringe anomalie voor door middel van een nieuwe versie van de dienst die zal geleverd worden in het kader van het evolutief onderhoud. De inschrijver voegt bij zijn offerte een bijlage waarin een uitvoerige beschrijving wordt gegeven van de technische ondersteuning die in zijn offerte inbegrepen is. In deze bijlage moet een overzicht staan van de soorten vragen en technische problemen waarvoor een beroep kan worden gedaan op de technische ondersteuning en ook de vorm van de ondersteuning (bvb. helpdesk, forum, interventie ter plaatse, enz.) die voor elk van de soorten vragen en technische problemen wordt aangeboden. Ten slotte moet ook duidelijk worden aangegeven op welke manier de aanbestedende overheid een beroep kan doen op de beschreven technische ondersteuning en binnen welke termijn de vragen van de aanbestedende overheid worden behandeld. Betreffende het evolutief onderhoud : Het evolutief onderhoud van de software geeft de Dienst Fleet management het recht om, zonder extra kosten, te beschikken over alle nieuwe versies, voorlopige wijzigingen (service packs), correctieprogramma s (patches) en andere updates van de software die door de fabrikant gedurende de duur van het contract worden uitgebracht. In het geval van wijziging binnen de applicatie, zal de nieuwe versie niet aan de FOD Financiën worden op gedrongen indien de nieuwe versie ervoor zorgt dat zij reeds beschikbare functies zal schrappen. Het feit dat de nieuwe applicatie extra functies bevat die niet interessant zijn voor de FOD Financiën, zal geen prijsverhoging kunnen rechtvaardigen. De FOD Financiën kan beslissen of hij een upgrade gedeeltelijk of volledig wil installeren. B. Technische documentatie en gebruikershandleiding De opdrachtnemer zal aan de aanbestedende overheid alle technische documentatie en gebruikershandleidingen bezorgen die nodig zijn voor het kunnen gebruiken en beheren van de applicatie en dit in het Nederlands en het Frans en, indien mogelijk, in het Duits. De documentatie zal meer specifiek bestaan uit de technische handleidingen die de kenmerken en de gebruiksregels van de software beschrijven. 3 Behalve de wettelijke feestdagen.

15 15/35 8. Documenten die de opdracht regelen Wetgeving - De wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten (BS van 22 januari 1994); - Het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten en de concessies van openbare werken (BS van 26 januari 1996); - Het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken + bijlage: algemene aannemingsvoorwaarden (AAV) voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare werken (BS van 18 oktober 1996); - Alle wijzigingen aan de voornoemde wet en aan de voornoemde besluiten die van kracht zijn op de dag van de opening van de offertes; 8.2. Documenten betreffende de opdracht. - De in het Bulletin der Aanbestedingen en de in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerde berichten en rechtzettingen betreffende deze opdracht maken integraal deel uit van het onderhavige bestek. De inschrijver wordt geacht er kennis van te hebben genomen en er bij het opmaken van zijn offerte rekening mee te hebben gehouden; - Dit bestek nr. S&L/AO/315/2012 de laatste versie ter beschikking gesteld van de indieners op de site van Financiën - De offerte van de opdrachtnemer goedgekeurd door de aanbestedende overheid 9. Offertes Gegevens die moeten worden vermeld in de offerte. De aandacht van de inschrijvers wordt gevestigd op artikel 10 van de wet van 24 december 1993 en op artikel 78 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de onverenigbaarheden. BELANGRIJK De inschrijver is verplicht het bij dit bestek gevoegde offerteformulier te gebruiken alsook de samenvattende tabel van de leveringen en diensten. Indien echter andere documenten worden gebruikt, moet hij op elk van deze documenten verklaren dat het document conform de bij het bijzonder bestek behorende modellen is (art. 89 van het KB van 8 januari 1996). De offerte en het offerteformulier inclusief de prijsinventaris worden opgesteld in het Nederlands of in het Frans. De inschrijver geeft aan welke taal hij kiest voor de interpretatie van het contract. Indien hij dit niet uitdrukkelijk aangeeft, wordt er van uitgegaan dat hij de taal kiest waarin zijn offerte is opgemaakt. De inschrijvers nummeren en paraferen elke pagina van hun offerte. Door zijn offerte in te dienen, ziet de inschrijver automatisch af van zijn algemene of bijzondere verkoopsvoorwaarden, zelfs als deze in de een of andere bijlage bij zijn offerte vermeld zijn. In de offerte moeten de volgende inlichtingen worden verstrekt: - Het totaal jaarlijks bedrag van het abonnement in letters en cijfers (exclusief BTW) ; - het btw-bedrag; - Het totaal jaarlijks bedrag van het abonnement in letters en cijfers (inclusief BTW); - de eenheidsprijzen (exclusief btw) ; - het btw-bedrag; - de eenheidsprijzen (inclusief btw); - de handtekening van de persoon die bevoegd is om de offerte te ondertekenen; - de hoedanigheid van de persoon die de offerte ondertekent;

16 16/35 - de datum waarop de voornoemde persoon de offerte heeft ondertekend; - het complete inschrijvingsnummer van de inschrijver in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (voor de Belgische inschrijvers); - het nummer en de naam van de bankrekening van de inschrijver bij de Bank van de Post of bij een andere financiële instelling; - de naam, de voornaam, de hoedanigheid of het beroep, de nationaliteit en de woonplaats van de inschrijver, of, indien het een vennootschap betreft, de handelsnaam of benaming, juridische vorm, nationaliteit en maatschappelijke zetel; - alle vereiste elementen en documenten voor de evaluatie van de offertes. BELANGRIJK Voor elke offerte die wordt ingediend door een gemachtigde, voegt de lasthebber bij de offerte de rechtsgeldige of onderhandse akte (of een kopie van die akte) de bewijst dat hij ertoe gemachtigd is om de entiteit waarvoor hij inschrijft, te verbinden. De lasthebber kan eveneens het nummer vermelden van de bijlage bij het Belgisch Staatsblad waarin de lastgeving is gepubliceerd Structuur van de offerte De offerte van de inschrijver moet uit de volgende 4 delen bestaan: Deel A «Administratief Deel» Dit deel bestaat uit de volgende onderdelen: I. Offerteformulier In dit hoofdstuk stelt de inschrijver in de opgelegde volgorde de volgende stukken voor: 1. het ingevulde, gedateerde en ondertekende offerteformulier; 2. voor elke offerte die wordt ingediend door een lasthebber: de rechtsgeldige of onderhandse akte (of een kopie van die akte) die door de lasthebber wordt bijgevoegd als bewijs dat hij ertoe gemachtigd is om de entiteit waarvoor hij inschrijft, te verbinden. De lasthebber kan eveneens het nummer vermelden van de bijlage bij het Belgisch Staatsblad waarin de lastgeving is gepubliceerd. II. Documenten betreffende de selectiecriteria In dit hoofdstuk stelt de inschrijver de volgende stukken voor in de opgelegde volgorde: 1. Documenten betreffende de selectiecriteria die toelaten de financiële en economische draagkracht van de inschrijver te evalueren. De verklaring omtrent de omzet betreffende de diensten waarnaar de opdracht verwijst, gerealiseerd in de loop van de drie laatste jaren. 2. Documenten betreffende de selectiecriteria die toelaten de technische draagkracht van de inschrijver te evalueren. De referenties vereist onder punt 11.1 van het bestek.

17 17/35 Deel B «Financieel deel» Dit deel omvat: De ingevulde prijsinventaris (zie bijlage 2) ; Deel C «Technisch deel» In dit deel vermeldt de inschrijver alle informatie die de aanbestedende overheid toelaat om de offerte te evalueren op basis van de gunningscriteria opgenomen in punt van onderhavig bestek. Dit omvat eveneens de bijlage die een gedetailleerde beschrijving van de technische ondersteuning die inbegrepen is in de offerte. Deel D «Bijlagen» In dit deel voegt de inschrijver alle bijlagen en nuttige documenten die niet worden geëist in de vorige delen Geldigheidsduur van de offerte De inschrijvers blijven gebonden door hun offerte gedurende een termijn van 180 kalenderdagen, ingaande de dag volgend op de datum van opening van de offertes. 10. Prijs Prijs. De onderhavige opdracht is een gemengde opdracht (K.B. 8 januari 1996, art. 86). De inschrijver voorziet in zijn offerte: Een jaarlijkse globale prijs voor de ter beschikkingstelling van de software in SaaS-mode. De eenheidsprijs voor de organisatie van een opleiding, in het Nederlands of in het Frans, voor een groep van 10 gebruikers. De eenheidsprijs voor een prestatie inzake bijstandsverlening ter plaatse, in een gebouw van de FOD Financiën gelegen in België. De jaarlijkse eenheidsprijs voor het invoeren van gegevens door de leverancier. De ontvangst van elke dienst kan het voorwerp uitmaken van een afzonderlijke factuur, of het nu gaat om het jaarlijkse abonnement, de opleidingen, de bijstandsdiensten of het importeren van de gegevens. De prijzen moeten in euro vermeld worden. De dienstverlener wordt geacht in zijn globale forfaitaire prijs alle mogelijke kosten die gelinkt zijn met de diensten te hebben inbegrepen (vergaderingen, documentatie, verplaatsingen, correspondentie, onderhoud, enzovoort). Alle prijzen moeten verplicht in euro worden vermeld.

18 18/ Prijsherziening. Er wordt enkel een prijsherziening voorzien voor de prijs van het abonnement en voor de jaarlijkse eenheidsprijs. De regels voor herziening zijn als volgt: De prijzen kunnen jaarlijks worden herzien. De opdrachtnemer vraagt elk jaar de prijsherziening aan door middel van een aangetekend schrijven gericht aan de Aanbestedende Overheid, Stafdienst B&B, Afdeling Wervingen, Koning Albert II-laan 33 bus 785, 1030 Brussel. De prijsherziening gaat in op: de jaardag van de kennisgeving van de gunning van de opdracht als de opdrachtnemer de aanvraag tot herziening vóór deze datum heeft verzonden. De prijsherziening heeft enkel betrekking op de diensten die effectief na de jaardag van de gunning van de opdracht gepresteerd zijn; de eerste dag van de maand volgend op de verzending van het aangetekend schrijven als de opdrachtnemer een of meer jaardagen heeft laten voorbijgaan. De prijsherziening heeft enkel betrekking op de diensten die effectief na vermelde datum eerste dag van de maand gepresteerd zijn (opgelet: de opdrachtnemer moet een nieuwe aanvraag indienen voor de herziening van de prijzen van de diensten die na de eerstvolgende jaardag zullen worden gepresteerd). De prijsherziening wordt berekend aan de hand van de volgende formule 4 : S P = P0 0,8 + 0, 2 S 0 waarbij : P = herziene prijs P 0 = initiële prijs S 0 = loonindex AGORIA (alleen voor Belgische opdrachtnemers; buitenlandse opdrachtnemers moeten een analoge index voorstellen) nationaal gemiddelde, sociale lasten inbegrepen, voor contracten vanaf 11/07/1981, van toepassing in de maand die aan de opening van de offertes voorafgaat S = zoals S0 hiervoor, maar van toepassing in de maand die de jaardag van de notificatie van de gunning van de opdracht voorafgaat. Voor de indexen, zie: 4 Wet van 3 maart 1976 betreffende de economische herstelmaatregelen Artikel 57

19 19/35 De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om de prijzen te herzien bij dalende index. In dat geval volgt de herziening de bovenstaande regels, behalve dat het aangetekend schrijven uitgaat van de aanbestedende overheid. BELANGRIJK De prijsherziening kan slechts worden toegepast indien de verhoging of verlaging minstens 3% bedraagt ten opzichte van de prijs waarvan men de herziening vraagt. 11 Kwalitatieve selectie Regelmatigheid van de offertes Gunningscriteria Enkel de regelmatige offertes van de inschrijvers die voldoen aan de selectiecriteria worden in aanmerking genomen om deel te nemen aan de vergelijking van de offertes volgens de gunningscriteria vermeld in punt van dit bestek Kwalitatieve selectie. De persoonlijke situatie en de draagkracht van de inschrijvers worden onderzocht op basis van de onderstaande selectiecriteria Uitsluitingscriteria. BELANGRIJK Door zijn offerte in te dienen, verklaart de inschrijver dat hij zich niet in een van de hierna vermelde uitsluitingsgevallen bevindt. De aanbestedende overheid zal de juistheid nagaan van deze impliciete verklaring op eer in hoofde van de inschrijver met de best geklasseerde offerte. Daartoe zal ze de betrokken inschrijver via de snelste middelen en binnen de door haar bepaalde termijn verzoeken om de inlichtingen of documenten te verstrekken die het mogelijk maken zijn persoonlijke situatie te controleren. De aanbestedende overheid zal zelf de inlichtingen of documenten aanvragen die zij met behulp van elektronische middelen gratis kan verkrijgen bij de diensten die er de beheerder van zijn.. Eerste uitsluitingscriterium..1. De Belgische inschrijver die personeel tewerkstelt dat is onderworpen aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid der arbeiders moet in orde zijn met zijn verplichtingen ten overstaan van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Hij wordt geacht in orde te zijn met voormelde verplichtingen indien blijkt dat hij ten laatste daags vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de offertes: 1 aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid al de vereiste aangiften heeft toegezonden, tot en met diegene die slaan op het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal voor de ontvangst van de offertes en 2 op deze aangiften geen verschuldigde bijdragen van meer dan 2500 euro moet vereffenen, tenzij hij voor die schuld uitstel van betaling heeft verkregen waarvan hij de termijnen strikt in acht neemt. Evenwel, zelfs wanneer de schuld aan bijdragen groter is dan 2500 euro, zal de inschrijver in orde beschouwd worden indien hij, alvorens de beslissing tot het gunnen van de opdracht wordt genomen, aantoont dat hij, ten laatste daags voor de uiterste dag van de offertes, op een aanbestedende overheid in de zin van artikel 4, 1 en 2, 1 tot 8 en 10 van de wet of op een overheidsbedrijf in de zin van artikel 26 van die wet, een of meer schuldvorderingen bezit die zeker, opeisbaar en vrij van elke verbintenis tegenover derden zijn en waarvan het bedrag, op 2500 euro na, ten minste gelijk is aan de achterstallige bijdragen.

20 20/35 2. Ten laatste daags vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de offertes moet de buitenlandse inschrijver: 1 voldaan hebben aan de verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid, overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is; 2 in orde zijn met de bepalingen van 1, indien hij personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid der arbeiders..3. De aanbestedende overheid kan in eender welk stadium van de procedure, met alle middelen die zij dienstig acht, inlichtingen inwinnen over de stand van betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid van eender welke inschrijver. Tweede uitsluitingscriterium Wordt uitgesloten van deelname aan de gunningsprocedure: De leverancier die bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan waarvan de aanbestedende overheid kennis heeft, veroordeeld is voor: 1 deelname aan een criminele organisatie zoals bedoeld in artikel 324bis van het Strafwetboek; 2 omkoping zoals bedoeld in artikel 246 van het Strafwetboek; 3 fraude zoals bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschap, goedgekeurd door de wet van 17 februari 2002; 4 witwassen van geld zoals bedoeld in artikel 3 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Met het oog op de toepassing van deze paragraaf kan de aanbestedende overheid, indien zij twijfels heeft over de persoonlijke situatie van een leverancier, de bevoegde Belgische of buitenlandse autoriteiten verzoeken om de inlichtingen die zij dienaangaande nodig acht. Derde uitsluitingscriterium. De inschrijver mag niet in één van de volgende gevallen verkeren: 1 in staat van faillissement of van vereffening verkeren, zijn werkzaamheden hebben gestaakt of een gerechtelijk akkoord hebben bekomen, of in een overeenstemmende toestand verkeren als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen; 2 aangifte hebben gedaan van zijn faillissement, een procedure van vereffening of een gerechtelijk akkoord aanhangig hebben of een gelijkaardige procedure lopende hebben bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen. Vierde uitsluitingscriterium. De inschrijver mag niet bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld zijn geweest voor een misdrijf dat afbreuk doet aan zijn professionele integriteit.

Bestek n S&L/AO/308/2012 Opening van de offertes: 30/10/2012 om 14u30. ERRATUM: p 1, 11, 13, 14

Bestek n S&L/AO/308/2012 Opening van de offertes: 30/10/2012 om 14u30. ERRATUM: p 1, 11, 13, 14 Bestek : Algemene offerteaanvraag met als onderwerp: - Als vaste gedeelte: de levering, montage, installatie en onderhoud van een gecentraliseerd systeem van registratie en beheer van de arbeidstijd en

Nadere informatie

Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit

Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit Bestek S&L/AO/380/2014 1/77 Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit 5 software componenten (Quintiq, Aïdoo; verslagapplicatie, Track & Trace voertuigen en

Nadere informatie

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen)

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Bestek 1/62 S&L/AO/372/2013 Bestek Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Publicatie op Europees niveau Bestek

Nadere informatie

Cahier des charges S&L/AO/437/2015 1/139. Open offerteaanvraag voor "FIRST 2015"

Cahier des charges S&L/AO/437/2015 1/139. Open offerteaanvraag voor FIRST 2015 Cahier des charges S&L/AO/437/2015 1/139 Bestek: Open offerteaanvraag voor "FIRST 2015" Publicatie op Europees niveau Bestek nr. S&L/AO/437/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 14u30 Cahier des

Nadere informatie

Bijzonder bestek. Publicatie op Europees niveau. Bestek nr. S&L/AO/268/2014 Opening van de offertes: 08/01/2015 om 14.30 uur

Bijzonder bestek. Publicatie op Europees niveau. Bestek nr. S&L/AO/268/2014 Opening van de offertes: 08/01/2015 om 14.30 uur Bestek: S&L/AO/268/2014 1/90 Bijzonder bestek Open offerteaanvraag voor de huur, de plaatsing en het jaarlijks onderhoud van brandblussers in de gebouwen bezet door de FOD Financiën evenals voor de huur,

Nadere informatie

Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215

Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215 Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215 BESTEK: OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR HET ONDERHOUD VAN DE APPLICATIES VAN DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT (FOD Financiën). Publicatie op europees niveau

Nadere informatie

Bestek: Bekendmaking op Europees niveau

Bestek: Bekendmaking op Europees niveau Bestek S&L/AO/441/2015 1/82 Bestek: OPEN OFFERTEAANVRAAG MET ALS VOORWERP HET VOLLEDIG ONROEREND ONDERHOUD VAN 600 WOONGELEGENHEDEN GELEGEN IN HET SHAPE-DORP EN VAN 17 WONINGEN GELEGEN IN DE AVENUE D OTTAWA

Nadere informatie

Bijzonder bestek S&L/AO/390/2014 1/206. Bestek:

Bijzonder bestek S&L/AO/390/2014 1/206. Bestek: Bijzonder bestek S&L/AO/390/2014 1/206 Bestek: Open offerteaanvraag voor de vernieuwing van het Platform "Fisconetplus" door een geïntegreerde oplossing. ERRATA 3 : Pagina s 1, 4, 7, 12, 14, 15, 127, 148

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene offerteaanvraag Bestek nr : S&L/AO/227/2009 Opening van de offertes : 10 september 2009 om 14u30 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG VOOR HET VERTALEN VAN DOCUMENTEN DIE

Nadere informatie

Bestek nr.: S&L/AO/462/2015. Opening van de offertes: op 19/10/2015 om 14u30

Bestek nr.: S&L/AO/462/2015. Opening van de offertes: op 19/10/2015 om 14u30 OVERHEIDSOPDRACHT VOOR VERWERVING VAN SOFTWARELICENTIES, HARDWARE EN ANDER MATERIAAL IN HET KADER VAN DE FORENSISCHE ONDERSTEUNING EN DE BESTRIJDING VAN INTERNETFRAUDE ALSOOK HET VOORZIEN VAN DE NODIGE

Nadere informatie

BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools

BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools Datum van de zitting van de opening der offertes: 7 september 2009 om 11 uur. Indiening van de offertes uitsluitend bij: FOD Financiën Stafdienst ICT T.a.v. mevr.

Nadere informatie

Bestek: Open offerteaanvraag voor CCFF 2015-2019. Publicatie op Europees niveau. Bestek S&L/AO/440/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 10u00

Bestek: Open offerteaanvraag voor CCFF 2015-2019. Publicatie op Europees niveau. Bestek S&L/AO/440/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 10u00 1 Bestek: Open offerteaanvraag voor CCFF 2015-2019. Publicatie op Europees niveau Bestek S&L/AO/440/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 10u00 2 INHOUDSTAFEL A. ALGEMENE AFWIJKINGEN... 4 B. ALGEMENE

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN POLICY MANAGER OPEN OFFERTEAANVRAAG Versie 27/09/2013 Extra paragraaf III.6.5 SLA s en subparagrafen Extra bijlage F: Raamwerk FODFIN-SLA-V1.0 (! KPI tabel in A3

Nadere informatie

Bestek: Bestek nr: S&L/AO/365/2013 Opening van de offertes: 14/01/2014 om 14.30 uur

Bestek: Bestek nr: S&L/AO/365/2013 Opening van de offertes: 14/01/2014 om 14.30 uur Bestek: Open offerteaanvraag voor de organisatie van vakantieopvang voor de kinderen van het personeel van de FOD Financiën in Brussel tijdens de paasvakantie en de zomervakantie in 2014 Bestek nr: S&L/AO/365/2013

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK Tool BPM

BIJZONDER BESTEK Tool BPM BIJZONDER BESTEK Tool BPM Nieuwe versie 04/08/2010: Wijzigingen: - p8: tekening - p9: tekening - p23: gunningcriteria (in het rood aangeduid) - p53: tekening Datum van de zitting van de opening van de

Nadere informatie

Overheidsopdracht: Algemene offerteaanvraag voor boekhoudkundige, financiële en IT-auditdiensten van het PLDAsysteem.

Overheidsopdracht: Algemene offerteaanvraag voor boekhoudkundige, financiële en IT-auditdiensten van het PLDAsysteem. Overheidsopdracht: Algemene offerteaanvraag voor boekhoudkundige, financiële en IT-auditdiensten van het PLDAsysteem. Overheidsopdracht S&L/AO/304/2012 Opening van de offertes: 25 september 2012 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT.

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT. Bestek : Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT. Overheidsopdracht S&L/AO/448/2015 Opening van

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG

OPEN OFFERTEAANVRAAG BIJZONDER BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VAN LEVERING E-LEARNING - TAALCURSUSSEN OPEN OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: Op 11 oktober 2013 om 10.00 uur Blz. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR HET OP PEIL HOUDEN VAN MICROSOFT PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 2 oktober

Nadere informatie

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 12 september 2010 om 10 u. Blz. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIËN

Federale Overheidsdienst FINANCIËN Federale Overheidsdienst FINANCIËN BESTEK Bijstand IT productie door gespecialiseerde profielen Informatica Diensten Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 21 mei 2010 om 10 u. Indiening

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK TEST DATA MANAGEMENT ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 30 augustus 2011 om 10u. Blz. 1 Inhoudsopgave I. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN... 5 I.1 BESCHRIJVING

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR OP PEIL HOUDEN EN EVALUEREN VAN MS PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 9

Nadere informatie

BESTEK Bijstand IT productie door gespecialiseerde profielen

BESTEK Bijstand IT productie door gespecialiseerde profielen BESTEK Bijstand IT productie door gespecialiseerde profielen ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 23 augustus 2011 om 10u. 1 I. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN... 5

Nadere informatie

Algemene offerteaanvraag betreffende verhuisdiensten op aanvraag

Algemene offerteaanvraag betreffende verhuisdiensten op aanvraag Federale Overheidsdienst FINANCIËN Bijzonder bestek nr.: Finshop/verhuizing kader 2010 Uiterste datum voor het indienen van de offertes: 4 maart 2010 om 11.00u Algemene offerteaanvraag betreffende verhuisdiensten

Nadere informatie

BESTEK. In plaatsstelling van een documentair systeem voor de stafdienst ICT docict

BESTEK. In plaatsstelling van een documentair systeem voor de stafdienst ICT docict BESTEK In plaatsstelling van een documentair systeem voor de stafdienst ICT docict Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 9 september 2010 om 10 uur Indiening van de offertes uitsluitend

Nadere informatie

Bestek nr. 2015/NON/LOG/01 Opening van de offertes: 2 juli 2015 om 11.00 uur

Bestek nr. 2015/NON/LOG/01 Opening van de offertes: 2 juli 2015 om 11.00 uur 1 Bestek nr. 2015/NON/LOG/01 Opening van de offertes: 2 juli 2015 om 11.00 uur 2 INHOUDSOPGAVE FOD Sociale Zekerheid Kruidtuinlaan 50 bus 145 1000 Brussel Bestek 2015/NON/LOG/01 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

Nadere informatie

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer»

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer» FOD Financiën Stafdienst ICT Algemene offerteaanvraag met bekendmaking Bestek Regels en voorwaarden betreffende de indiening van offertes voor de uitvoering van het Onderhoud van programmatuur van datawarehouse

Nadere informatie

Bestek Leadership 1. FOD Financiën. Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag

Bestek Leadership 1. FOD Financiën. Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag Bestek Leadership 1 FOD Financiën Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag Regels en voorwaarden betreffende de indiening van de offertes voor de uitvoering van het bestek ONTWIKKELING VAN LEADERSHIP

Nadere informatie

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 06 september 2010 om 10 u. Indiening van offertes uitsluitend bij de: Stafdienst ICT Cel Overheidsopdrachten Koning

Nadere informatie