Bestek S&L/AO/315/2012 1/35

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestek S&L/AO/315/2012 1/35"

Transcriptie

1 Bestek S&L/AO/315/2012 1/35 Bestek: Algemene offerteaanvraag met als voorwerp de levering in «SaaS» mode van een software voor het beheer van de automobielvloot van de FOD Financiën. Bestek nr S&L/AO/315/2012 Opening van de offertes : 12 september 2013 om 14h30

2 2/35 INHOUDSTAFEL A. ALGEMENE BEPALINGEN VOORWERP EN AARD VAN DE OPDRACHT DUUR VAN HET CONTRACT AANBESTEDENDE OVERHEID AANVULLENDE INFORMATIE INFORMATIESESSIE INDIENING EN OPENING VAN DE OFFERTES Offertes verzonden via elektronische middelen Niet via elektronische middelen ingediende offertes Wijzigen of intrekken van een reeds ingediende offerte LEIDENDE DIENST- LEIDEND AMBTENAAR BESCHRIJVING VAN DE TE PRESTEREN DIENSTEN Algemene omschrijving Functionaliteiten en de organisatie van de operationele gegevens DOCUMENTEN DIE DE OPDRACHT REGELEN Wetgeving Documenten betreffende de opdracht OFFERTES Gegevens die moeten worden vermeld in de offerte Structuur van de offerte Geldigheidsduur van de offerte PRIJS Prijs Prijsherziening KWALITATIEVE SELECTIE REGELMATIGHEID VAN DE OFFERTES GUNNINGSCRITERIA Kwalitatieve selectie Regelmatigheid van de offertes Gunningscriteria BORGTOCHT OPLEVERING VAN DE GELEVERDE DIENSTEN UITVOERING VAN DIENSTEN Clausule betreffende de technologische evolutie Plaats van uitvoering van de opdracht en bijzonderheden Uitvoeringstermijn Te respecteren normen en standaarden Kwaliteit van de diensten FACTURATIE EN BETALING VAN DE DIENSTEN BIJZONDERE VERPLICHTINGEN VOOR DE LEVERANCIER GESCHILLEN B. ADMINISTRATIEVE BIJLAGEN BIJLAGE 1 : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE 2 : PRIJSINVENTARIS... 34

3 3/35 Federale Overheidsdienst Financiën Stafdienst Logistiek Afdeling Aankopen NORTH GALAXY Toren B 4e verd. Koning Albert II laan 33 bus BRUSSEL Bestek nr S&L/AO/315/2012 Algemene offerteaanvraag met als voorwerp de levering in «SaaS» mode van een software voor het beheer van de automobielvloot van de FOD Financiën. A. ALGEMENE BEPALINGEN. BELANGRIJK Overeenkomstig artikel 3, paragraaf 1, van het KB van 26 september 1996 wordt de aandacht van de inschrijvers erop gevestigd dat in dit bestek werd afgeweken van: - - artikel 5 van de bijlage aan het Koninklijk Besluit van 26 september 1996 betreffende de borgtocht en meer bepaald wat de aanpassing van het bedrag van de borgtocht betreft op basis van het jaarlijks bedrag wegens het meerjaarlijks karakter van de opdracht, wegens de mogelijkheid om ieder jaar de opdracht te beëindigen, wegens de recurrente aard van de prestaties en wegens de abnormale meerkosten die de opdrachtnemer zou moeten dragen indien het in aanmerking te nemen bedrag het globaal bedrag van de opdracht was berekend voor de oorspronkelijk voorziene duur van vier jaar. - - artikel 20 van de bijlage van het koninklijk besluit van 26 september 1996 inzake de straffen omwille van het belang dat wordt gehecht aan de beschikbaarheid van de dienst en het nadelige karakter dat een gebrek in de uitvoering van onderhavige opdracht zou hebben. 1. Voorwerp en aard van de opdracht. Onderhavige opdracht heeft als voornaamste voorwerp de levering in «SaaS» mode van een software voor het beheer van de automobielvloot van de FOD Financiën, voor een periode van maximum 7 jaar. De dienstverlener van deze opdracht zal zich eveneens bezig houden met de onderhoudsdiensten van de software en zal ook opleidingen verschaffen voor het gebruik ervan. De dienst Fleet management van de FOD Financiën verstrekt binnen de Stafdienst Logistiek voertuigen en aanverwante facilitaire dienstverlening aan haar interne klanten. Met behulp van een adequate software applicatie willen wij een autonoom en kwaliteitsvolle dienstverlening kunnen voorzien. Hieronder wordt verstaan: - een continu- en efficiënt beheer en dienstverlening kunnen verzekeren; - een transparante rapportering kunnen aanreiken; - een duurzaam en optimaal Fleet beleid kunnen voeren.

4 4/35 Er zal tevens gestreefd worden om een centraal overzicht van alle Fleet activiteiten in kaart te brengen om de beleidsbeslissingen te ondersteunen, of te vergemakkelijken gestoeld op vooraf gedefinieerde KPI s, o.a.: gemiddelde verbruik per type voertuig; levensduur; euroscores zodat een optimalisering van de kost kan worden nagestreefd. Door middel van geautomatiseerde en op elkaar afgestemde processen zou de applicatie de dienst Fleet management in staat moeten kunnen stellen haar werking en dienstverlening beter te organiseren. De aanbestedende overheid kan het invoeren van de inhoud van de databanken (afkomstig van dienstenleveranciers) opvragen tijdens de uitvoering van de opdracht. Hiervoor zal de Fleet management applicatie ook een module voorzien die toelaat om de aangeleverde data van deze dienstenleveranciers op te laden in de applicatie. Deze module zal onder meer de correctheid van zowel de structuur als de aangeleverde data nagaan en indien nodig hierover rapporteren. Deze module zal de meest courante uitwisselingsformaten kunnen verwerken die er op de markt zijn. De gekozen procedure is deze van de Algemene Offerteaanvraag. Het betreft een opdracht met gemengde prijzen (K.B. 8 januari 1996, art 86). De inschrijver stelt voor in haar offerte : Een jaarlijkse globale prijs voor de ter beschikkingstelling van de software in SaaS mode. De eenheidsprijzen voor de organisatie van een opleiding, in het Frans en het Nederlands, voor een groep van 10 gebruikers. De prijs voor een prestatie van ondersteuning ter plaatse, in een gebouw van de FOD Financiën, gelegen in België. De jaarlijkse eenheidsprijs voor het invoeren van gegevens door de leverancier. Het betreft een opdracht van diensten. Varianten zijn niet toegestaan. Deze opdracht bestaat uit een enkel perceel. 2. Duur van het contract. Het contract vangt aan vanaf de 1ste dag van de maand die volgt op de dag van kennisgeving van de gunning van de opdracht. Zij wordt afgesloten voor een periode van vier jaar. Elke partij kan echter een einde stellen aan het contract aan het einde van het eerste, tweede of derde jaar, op voorwaarde dat de kennisgeving aan de andere partij per aangetekend schrijven gebeurt: - minstens drie (3) maanden vóór het einde van het lopende uitvoeringsjaar indien de aanbestedende overheid het contract opzegt, - minstens (6) zes maanden vóór het einde van het lopende uitvoeringsjaar indien de opdrachtnemer het contract verbreekt; Aan het einde van de periode van vier jaar, en op uitdrukkelijk verzoek van de aanbestedende overheid, kan het contract onder dezelfde voorwaarden en zonder onderhandelingen, per jaar verlengd worden en dit voor zover de totale duur van de opdracht de zeven jaar niet overschrijdt.

5 5/35 De aanbestedende overheid informeert de dienstverlener ten minste drie maanden voor de verjaardag van het contract over zijn intentie tot verlengen. 3. Aanbestedende overheid Aanvullende informatie. De aanbestedende overheid is de Belgische Staat vertegenwoordigd door de minister van Financiën. Verduidelijkingen betreffende het voorwerp van de opdracht kan worden verkregen bij: Federale Overheidsdienst FINANCIËN Stafdienst Logistiek Mijnheer François HUSSON, Verantwoordelijke van de Dienst Fleet Management Koning Albert II laan, bus BRUSSEL Tel : Verduidelijkingen betreffende de procedure kunnen worden verkregen bij : 4. Informatiesessie Federale Overheidsdienst FINANCIËN Stafdienst Logistiek Afdeling Aankopen Koning Albert II laan, bus BRUSSEL De aanbestedende overheid heeft besloten om een eenmalige infosessie te organiseren ten behoeve van kandidaat-inschrijvers. Tijdens deze sessie, zal er alleen maar geantwoord worden op schriftelijke vragen. Deze vragen kunnen uitsluitend per worden ingediend op het adres Alleen de vragen die 8 kalenderdagen vóór de informatiesessie, te weten 19 augustus 2013 om 16u00, ten laatste toegekomen zijn bij de aanbestedende overheid, zullen tijdens deze sessie worden behandeld. Alle vragen dienen verplicht duidelijk te verwijzen naar de bijhorende referenties van het bestek (bijvoorbeeld deel 1, punt 1.1, paragraaf 1, pagina1) met vermelding van de taal van het bestek (de paginanummers kunnen verschillen naar gelang de taal van het bestek). In het onderwerp van de , duidt de inschrijver «Software Fleet SPF Finances» aan. Deze informatiesessie zal plaatsvinden op 27 augustus 2013 om 10u00 in een van de vergaderzalen van het NORTH GALAXY gebouwencomplex, bereikbaar via de bezoekersingang, Koning Albert II-laan 33 te 1030 BRUSSEL. Er wordt aan de kandidaat-inschrijvers verzocht om zich kenbaar te maken via het volgende e- mailadres: en de naam en de functie van de perso(o)n(en) die hen zal vertegenwoordigen. Omwille van organisatieredenen zal een maximum van 2 personen per firma worden toegelaten. De FOD Financiën behoudt zich het recht voor om personen de deelname aan de informatiesessie te weigeren die zich niet binnen de 24 uur voor aanvang kenbaar hebben gemaakt.

6 6/35 Aan de ingang van de vergaderzaal zal op een formulier dat ter beschikking wordt gesteld aan de deelnemers worden gevraagd om de identiteit van het bedrijf dat ze vertegenwoordigen, hun naam en hun handtekeningen op te geven. De aanbestedende overheid zal het verslag van de informatiesessie publiceren op de website van de FOD FINANCIËN onder de rubriek Overheidsopdrachten. Als er geen vragen worden gesteld binnen de voorgeschreven termijn, dan zal er geen verslag gepubliceerd worden. BELANGRIJK Om deel te nemen moeten de bezoekers aan de hand van een door een verantwoordelijke van hun bedrijf ondertekend document kunnen bewijzen dat ze tot het genoemde bedrijf behoren. Als dit document niet wordt voorgelegd, kan de vertegenwoordiger van de aanbestedende overheid de bezoeker de toegang weigeren Indien de kandidaat-inschrijvers incoherenties, onnauwkeurigheden, enz. in het bestek opmerken, worden ze uitgenodigd om dit schriftelijk voor de informatiesessie, volgens dezelfde modaliteiten dan deze voor het zenden van de vragen, kenbaar te maken. De FOD Financiën hecht een groot belang aan de gelijkheid van de inschrijvers en stelt dienovereenkomstig zijn bestekken op. Indien een kandidaat-inschrijver desondanks meent dat zijn kansen verminderd of zelfs gereduceerd worden door sommige specificaties van het bestek, dan wordt zij uitgenodigd dit schriftelijk ten laatste tijdens de informatiesessie kenbaar te maken. Mocht dit het geval zijn, dan zal de FOD Financiën, indien zij het nodig acht, het in acht nemen en het bestek aanpassen. 5. Indiening en opening van de offertes De offertes worden, vóór de opening ervan, ofwel elektronisch ingediend via de e-tenderingapplicatie (zie hieronder voor meer informatie), ofwel via de post (een aangetekend schrijven wordt aanbevolen) verzonden, ofwel persoonlijk neergelegd bij de aanbestedende overheid. De offertes worden aanvaard voor zover de openingszitting van de offertes nog niet geopend is verklaard Offertes verzonden via elektronische middelen De elektronische offertes kunnen verstuurd worden via de e-tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/ die de naleving waarborgt van de voorwaarden van artikel 81 quater van het KB van 8 januari Er dient opgemerkt te worden dat het versturen van een offerte per niet aan deze voorwaarden voldoet. Daarom wordt het niet toegestaan op deze wijze offerte in te dienen. Afgezien van eventuele toegestane varianten, mag iedere inschrijver slechts één offerte indienen per opdracht. De inschrijver kan bepaalde bij te voegen documenten die niet of uiterst moeilijk via elektronische middelen kunnen worden aangemaakt op papier bezorgen vóór de uiterste ontvangstdatum. Indien nodig worden de attesten zoals gevraagd in S&L/AO/315/2012 gescand om ze bij de offerte te voegen. Door zijn offerte volledig of gedeeltelijk via elektronische middelen in te dienen, aanvaardt de inschrijver dat de gegevens die voortvloeien uit de werking van het ontvangstsysteem van zijn offerte worden geregistreerd. (Artikel 81 quater van het KB van 8 januari 1996). De offerte moet bij de aanbestedende overheid toekomen vóór de uiterste ontvangstdatum van de offertes. Om te verhelpen aan sommige problemen die zich kunnen voordoen bij de overlegging, de ontvangst of de opening van met elektronische middelen ingediende offertes geeft de aanbestedende overheid aan de inschrijver de toestemming om zowel een offerte, overgelegd met

7 7/35 elektronische middelen, in te dienen als een veiligheidskopie, opgesteld met elektronische middelen of op papier. Deze veiligheidskopie wordt in een definitief gesloten envelop gestoken waarop duidelijk veiligheidskopie wordt vermeld en wordt binnen de opgelegde ontvangsttermijn ingediend. Deze kopie mag enkel worden geopend ingeval van een tekortkoming bij de overlegging, de ontvangst of de opening van de met elektronische middelen overgelegde offerte. Ze vervangt in dat geval definitief het met elektronische middelen overgelegd stuk. De veiligheidskopie is voor het overige onderworpen aan de op de offertes toepasselijke regels van dit bestek en het Koninklijk Besluit van 8 januari Meer informatie kan worden teruggevonden op volgende website : of Via de e-procurement helpdesk (tel: +32 (0) of BELANGRIJK 1. Het is de inschrijver aangewezen zich aan te melden de dag vóór de opening van de offertes ten einde contact te kunnen opnemen met de helpdesk van e-procurement om eventuele toegangsproblemen tot de site https://eten.publicprocurement.be/ op te lossen. 2. Men moet rekening houden dat de grootte van het bestand ingediend via elektronische weg de 350 Mo niet mag overschrijden Niet via elektronische middelen ingediende offertes De offertes moeten door de inschrijver of diens vertegenwoordiger worden ingediend: - ofwel persoonlijk aan de voorzitter op de dag van de openingszitting, voordat hij de zitting opent; - door ze te overhandigen aan een ambtenaar van de Afdeling Aankopen, ten laatste op de laatste werkdag vóór de opening van de offertes; - per post. Voor elke andere verzendingswijze (zoals Taxipost, expresbrief, enz.) is de inschrijver volledig aansprakelijk. De offertes worden aanvaard voor zover de openingszitting van de offertes nog niet geopend is verklaard. Een laattijdig aangekomen offerte wordt echter in aanmerking genomen voor zover: - de aanbestedende overheid haar beslissing nog niet heeft bekendgemaakt aan de opdrachtnemer, - en dat de offerte per aangetekend schrijven neergelegd werd ten laatste vier kalenderdagen voorafgaand aan de vastgestelde datum voor ontvangst van de offertes. De offerte dient te worden ingediend in drie exemplaren op papier, waarvan een origineel en een exemplaar op elektronische drager (cd-rom) in pdf-formaat of equivalent. In geval van afwijkingen tussen de versie op papier en de elektronische versie (cd-rom) zal het originele exemplaar van de versie op papier als geldig worden beschouwd. De inschrijver zal overgaan tot een virusscan van de elektronische drager om te vermijden dat de informatica-infrastructuur van de FOD Financiën met een virus besmet zou worden. Hij zal in zijn offerte melding maken van: het gebruikte programma voor de ScanVirus (en de versie ervan) en de garantie dat het medium is gecontroleerd en geen virus bevat.

8 8/35 De FOD Financiën zal tevens een virusscan uitvoeren na de opening van de offertes. De offerte moet in een gesloten omslag worden gestopt waarop de volgende twee vermeldingen zijn aangebracht: de referentie van het bijzonder bestek : S&L/AO/315/2012 de datum en het tijdstip van de opening van de offertes: 12 september 2013 om 14u30. Deze verzegelde omslag wordt in een tweede omslag gestoken met de volgende vermeldingen in de linkerbovenhoek: het woord: OFFERTE de referentie van het bijzonder bestek: S&L/AO/315/2012 indien de inschrijving per drager wordt ingediend: de gegevens betreffende de contactpersonen die belast zijn met de inontvangstneming van de offertes LACROIX Isabelle (FR) SPRUYT Raphaël (FR) WOUTERS Bart (NL) op de daartoe voorziene plaats: het adres van de geadresseerde.. De inschrijver die zijn offerte per drager indient, dient te weten dat de NORTH GALAXY enkel toegankelijk is via de ingang bezoekers, gelegen op de benedenverdieping, Koning Albert II-laan 33 te 1030 BRUSSEL en dit enkel tijdens de kantooruren, d.w.z. van 9 tot uur en van 14 tot 16 uur. Indien de offerte per drager wordt ingediend, zal enkel een ontvangstbewijs worden afgeleverd indien daarom uitdrukkelijk wordt gevraagd. Er weze op gewezen dat enkel dit ontvangstbewijs als bewijs voor het indienen van de offerte kan dienen. De inschrijver is volledig aansprakelijk voor de verzendingswijze en inontvangstneming van zijn offerte binnen de toegestane termijnen. De offertes moeten worden verstuurd naar of worden ingediend op het volgende adres: FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Logistiek Afdeling Aankopen Ter attentie van Mevrouw Isabelle Lacroix North Galaxy - Toren B - 4e verdieping Koning Albert II-laan 33 - Bus BRUSSEL Op 12 september 2013 om uur zal in een van de vergaderzalen van de NORTH GALAXY, toegankelijk via de bezoekersingang, Koning Albert II-laan 33 te 1030 BRUSSEL, worden overgegaan tot het openen van de offertes die voor deze opdracht zijn ingediend (zonder bekendmaking van de prijzen) Wijzigen of intrekken van een reeds ingediende offerte Als een inschrijver een reeds verstuurde of ingediende offerte wil intrekken of wijzigen, dient dit te gebeuren in overeenstemming met de bepalingen van artikel 105 van het koninklijk besluit van 8

9 9/35 januari Het wijzigen of intrekken van een reeds ingediende offerte is mogelijk via de elektronische middelen die voldoen aan de voorschriften van artikel 81 quater van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 of op papier. Om een reeds verstuurde of ingediende offerte te wijzigen of in te trekken, is een correct door de inschrijver of diens gemachtigde ondertekende verklaring vereist. Het voorwerp en de draagwijdte van de wijzigingen moeten, op straffe van nietigheid van de offerte, nauwkeurig worden vermeld. De intrekking moet onvoorwaardelijk zijn. De intrekking kan ook per telegram, telex of fax worden meegedeeld, voor zover dat: 1 ze toekomt bij de voorzitter van de zitting voor de opening van de offertes voordat hij de zitting opent; 2 ze wordt bevestigd met een aangetekende brief, afgegeven bij de post, uiterlijk op de dag die voorafgaat aan de dag van de zitting voor de opening van de offertes. Deze voorwaarde is niet van toepassing indien gebruik wordt gemaakt van elektronische middelen die voldoen aan de voorschriften van artikel 81 quater van het koninklijk besluit van 8 januari Leidende dienst- leidend ambtenaar. De leidende dienst zoals bedoeld in de artikelen 1 en 2 van de algemene aannemingsvoorwaarden vertegenwoordigt de aanbestedende overheid. Alleen de leidende dienst is bevoegd voor het toezicht op de opdracht alsook voor de controle ervan. De leidende dienst is de Dienst «Fleet management». Voor deze opdracht werd een leidend ambtenaar aangewezen Federale Overheidsdienst FINANCIËN Stafdienst Logistiek Dienst Fleet Management Mijnheer François HUSSON, North Galaxy- Toren B-3 e verdiep Koning Albert II laan 33 bus BRUSSEL De leidend ambtenaar kan een deel van zijn bevoegdheden delegeren. 7. Beschrijving van de te presteren diensten Algemene omschrijving I. Deze overheidsopdracht betreft de levering van een Fleet Management Applicatie (FMA) op basis van Software as a Service ( SaaS). De applicatie en de stockage van de gegevens, worden geheel beheerd door de dienstverlener. De leverancier van de applicatie (van de software) is verantwoordelijk voor het onderhoud en voor de beschikbaarheid. De aannemer begeleidt de volledige implementatiefase en verzorgt de opleiding. Het volledige systeem moet gehost worden op de servers van de weerhouden dienstleverancier. De applicatie moet een op zichzelf staande ICT toepassing zijn, (anders dan een in Excel of Access ontwikkelde toepassing) dat het professioneel beheer van een wagenpark toelaat.

10 10/35 De gebruiker (user) benadert de software door middel van web browser of light-weight desktop of mobile applicaties. BELANGRIJK De inschrijver wordt geacht kennis te hebben genomen van de eisen betreffende de ICT standaarden van de FOD Financiën betreffende de nieuwe gecentraliseerde informatica structuur (beschikbaar op de portaalsite van de FOD Financiën op het volgend adres : ). Door het neerleggen van zijn offerte, engageert de inschrijver zich tijdens het uitvoeren van onderhavige opdracht tot het respecteren van deze actuele en toekomstige fundamenten. II. De aangeboden FMA moet een vlot beheer van minimum 700 en maximum 1000 voertuigen toestaan, en laat multi-vlootbeheer toe die behoren tot verschillende administraties van de FOD FINANCIËN (Douane & Accijnzen ; Patrimonium Documentatie; etc.). Momenteel worden er gemiddeld 750 voertuigen opgevolgd. Hiervan zijn er vrachtwagens (5), bestelwagens (195), personenwagens (520) en moto s (30). Een tiental personenwagens worden gehuurd (leasing) voor onze Managers. Al de andere voertuigen werden aangekocht. Een aantal voertuigen wordt omgebouwd tot interventiewagens, douane combi s of gebanaliseerde voertuigen Functionaliteiten en organisatie van de operationele gegevens I. De applicatie moet in het Nederlands (Nl) en het Frans (Fr) bediend kunnen worden; het Duits (D) is een pluspunt. Het is een pluspunt als de aannemer kan aantonen dat vlot kan overgeschakeld worden tussen NL en FR of D. De opvolging van de van kracht zijnde wetgeving betreffende voertuigen en aanverwanten wordt door de aannemer op de voet gevolgd. De aanpassingen worden snel in de applicatie geïmplementeerd en aan de gebruikersgroepen meegedeeld. Het beheer van de operationele gegevens moet zowel op centraal (De dienst Fleet management) - als op lokaal vlak (lokale wagenparkbeheerders) mogelijk zijn. Verschillende toegangsniveaus zullen voorzien zijn of worden, per functionaliteit van de gebruiker, en per toegangsniveau nl. lezen (read); schrijven (write); bijwerken (updaten) of verwijderen (deleten). Er wordt geschat dat toegang zal worden verleend aan 200 beheerders of verantwoordelijken van hun respectievelijk wagenpark. De verantwoordelijke van de Dienst Fleet management moet op een autonome wijze toegang verleend worden tot de toegangsniveaus. II. De software zal het beheer van alle taken voorzien die noodzakelijk zijn om de werking van het wagenpark professioneel te laten verlopen. De FMA moet daarbij het beheer toelaten van alle facilitaire - en administratieve kosten die betrekking hebben op fleet, zoals: ongevallen, onderhoud, herstellingen, technische controle, brandstofverbruik, bestuurders, en vervreemding van de voertuigen. De FOD Financiën zou zelf op een flexibele manier financiële inzichten van de op te volgen budgetten kunnen creëren zodat directe- en indirecte- alsook variabele kosten overzichtelijk worden en eventueel geoptimaliseerd kunnen worden.

11 11/35 Indien mogelijk zou de applicatie een module voorzien die de discrepantie tussen de gebudgetteerde en de actuele kosten niet te ver laat oplopen, dat naast het TCO ook de berekening van de reële gebruikskost van het voertuig kan worden achterhaald. Overzichtelijke rapportering hiervan is een bijkomend pluspunt. De automatische kostenspreiding/calculatie over de diverse entiteiten/afdelingen - indien deze door de toepassing kan worden gedragen zou een sterk pluspunt zijn. A. Op dit moment, baseert de Dienst Fleet management zich hoofdzakelijk op de inhoud van een databank samengesteld uit 6 tabellen «MS Access (2003)» om de vloot van de FOD FINANCIËN te beheren : Naam Beschrijving Kolom Lijn Tabel 1 Lijst van de voertuigen Tabel 2 Jaarlijks aantal kilometers Tabel 3 Herstellingen (kosten) Tabel 4 Afgevoerde voertuigen Tabel 5 Ongevallen Tabel 6 Verzekeringsmaatschappijen Het betreft maximaal 30 MB aan gegevens. De aanbestedende overheid voorziet, voor de goede werking van de applicatie, om zelf de nuttige gegevens in te voeren. De keuze van de in te voeren gegevens gebeurt in samenwerking met de dienstverlener die zijn aanbevelingen overmaakt. B. De aanbestedende overheid kan het invoeren van de inhoud van de databanken (afkomstig van dienstenleveranciers) opvragen tijdens de uitvoering van de opdracht. Hiervoor zal de (SAAS) Fleet management applicatie (FMA) ook een module voorzien die toelaat om de aangeleverde data van deze dienstenleveranciers op te laden in de applicatie. Deze module zal ondermeer de correctheid van zowel de structuur als de aangeleverde data nagaan en indien nodig hierover rapporteren. Deze module zal de meest courante uitwisselingsformaten kunnen verwerken die op de markt zijn. De aannemer zal in zijn offerte een eenmalige forfaitaire prijs opgeven die hij per dienstenleverancier zal aanrekenen om het inlezen in de FMA vlot en correct te laten verlopen. III. Beleidsondersteunende data Naast de input van de operationele gegevens is het noodzakelijk dat de FMA de verwerking van de operationele gegevens toelaat zodat beleidsondersteunende gegevens op een grafische, gebruiksvriendelijke en eenvoudige manier kunnen worden gegenereerd. Deze gegevens zullen voornamelijk het Fleet beleid ondersteunen op het vlak van efficiëntie, - veiligheid en - duurzaamheid. Deze beleidsdoelstellingen zullen de basis vormen voor de standaardrapporten die in de FMA zullen zijn opgenomen. Daarnaast of hierop verder bouwend moet vlot toegang mogelijk zijn tot de gegevens om de standaardrapporten te verfijnen, interactieve analyses te maken of om zelf eigen rapporten en queries op te stellen om o.a. tegemoet te kunnen komen aan b.v. parlementaire vragen of specifieke vragen van onze interne klanten. De aanwezigheid, binnen de toepassing, van een open gedocumenteerde datastructuur, die gebruikt kan worden door een Business Intelligence Tools dat integraal deel uitmaakt van de FMA, is tevens een pluspunt.

12 12/35 IV. Beheer van de verzekeringen De FOD FINANCIËN is zijn eigen verzekeraar 1. Op termijn kan deze situatie echter evolueren. De aanbestedende overheid geeft zijn voorkeur aan een applicatie die de volledige opvolging van ongevallendossiers toelaat. V. Communicatie d.m.v. de applicatie tussen de verschillende beheerders Communicatie is een cruciaal onderdeel van de dienstverlening en noodzakelijk in een grote organisatie als de FOD Financiën. De applicatie zal voorzien zijn van geïntegreerde communicatiemiddelen zodat de opvolging van de dossiers vlot kan verlopen. Het is dan ook wenselijk - om vanuit de fleet management tool - in de taal te kunnen communiceren van de te bereiken bestuurders of beheerders d.m.v. een geïntegreerde - of in samenwerking met de bestaande servers. VI. Veiligheid Om veiligheidsreden moet het mogelijk zijn om in te loggen via een HTTPS / SSL 2. Een minimum aan toegangsbeveiliging ( paswoord per gebruiker, ) wordt voorzien. BELANGRIJK De inschrijver verbindt zich ertoe: - de gegevens enkel te gebruiken voor de in dit bestek voorgeschreven doeleinden; - het naleven en laten naleven van de geheimhouding van de informatie meegedeeld door al de personen die in aanmerking komen om met deze gegevens te werken; - het nemen van alle nuttige voorzorgsmaatregelen teneinde de veiligheid van de informatie te bewaren of door te sturen en in het bijzonder tot het verhinderen dat de informatie vervormd, beschadigd of gecommuniceerd wordt aan derden; - om de geleverde informatie onder welke vorm ook niet door te verkopen of te verspreiden aan derden; - om de doorgegeven informatie niet te misbruiken, in het bijzonder voor doeleinden inzake onderzoek of identificatie van personen. VII. Flatfile Een maandelijks upgedate flatfile zal ter beschikking worden gesteld van de opdrachtgever. Het is de bedoeling om alle operationele gegevens ten minste maandelijks (of op bijzondere vraag) op te slaan in de vorm van ASCII-code, zodat bij ernstige problemen de continuïteit van de dienstverlening van het Fleet management van de FOD Financiën kan worden gehandhaafd. Een beschrijving van de structuur van de wijze waarop deze flatfile is samengesteld, zal in de te leveren flatfile worden geïncorporeerd November 1989, Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen. Meer bepaald Art SSL : secure sockets layers - zijn encryptie-protocollen die communicatie op het Internet beveiligen.

13 13/35 Een laatste versie van deze flatfile zal worden ter beschikking gesteld aan het einde van het contract. VIII. Handleiding Een gebruikers handleiding (user handleiding) in het Frans, Nederlands (Duits is een pluspunt) zal in digitale vorm ter beschikking worden gesteld van elke gebruiker. Een uitgeprinte versie zal in beide landstalen bij de offerte mee worden opgezonden. IX. Opleiding Opleidingen zullen worden voorzien voor ongeveer 20 sleutelgebruikers (key users). De lessen - gegeven in groepen van ongeveer (10) tien - zullen aangeboden worden binnen de hiervoor voorziene vormingsinfrastructuur van de FOD Financiën. De prijs die hiervoor zal worden aangerekend wordt uitgedrukt in eenheidsprijzen: in EUR voor een groep van ongeveer 10 personen; in het Nederlands of in het Frans op verzoek van de aanbestedende overheid. De inschrijver beschrijft in zijn offerte het opleidingsprogramma en het aantal uren die hij noodzakelijk acht opdat de groep effectief bekwaam is om de toepassing te kunnen aanwenden. Het aantal deelnemers aan de opleiding, aangeduid in onderhavig bestek, moet worden beschouwd als het vermoedelijk aantal deelnemers. Doelstellingen van de opleiding : de FMA effectief kunnen aanwenden volgens hun respectievelijke toegangsniveau. BELANGRIJK De opleidingen zullen verstrekt worden in een lokaal die in het NORTH GALAXY gebouwencomplex ter beschikking wordt gesteld door de FOD FINANCIËN. X. Ondersteuning De dienstverlener biedt ondersteuning met haar eigen supportafdeling. De FOD financiën moet na de implementatiefase met al hun vragen terecht kunnen bij eenzelfde supportafdeling voor zowel technische als functionele vragen en dit zowel in het Nederlands als het Frans. Een uniek inbelnummer zal worden voorzien. De medewerkers van de supportafdeling zijn altijd op de hoogte van de eigen specificaties en implementatievereisten van de FOD Financiën. Op verzoek van de Fleet Manager moeten deze adviseurs ook ter plaatse komen om de medewerkers in het Nederlands of Frans te ondersteunen. XI. Onderhoud en technische documentatie A. Onderhoud Het onderhoud van de applicatie zal voorzien moeten worden. De dienstverlener neemt de correctieve en evolutieve onderhoud van de applicatie voor zich. De technische ondersteuning bevat ten minste de ondersteuning door specialisten van het product, die goed opgeleid en ervaren zijn en die in staat zijn om te kunnen antwoorden op technische

14 14/35 vragen alsook de technische problemen die verband houden met de goede werking van de software te kunnen oplossen. Betreffende het correctief onderhoud : Een prestatie van telefonische ondersteuning die toelaat de anomalieën te behandelen, is beschikbaar van maandag tot vrijdag van 9u tot 17u 3. Het signaleren van de anomalieën kan, zonder termijn, bevestigd worden door een aan de dienstverlener. De dienstverlener voorziet in een diagnose van de anomalie en werkt zijn correctie vervolgens uit. Bij een blokkerende anomalie, rekening houdend met het signalement, gebeurt de interventie binnen de 24 werkuren. De dienstverlener spant zich in tot het corrigeren van de blokkerende anomalie in een zo goed mogelijke termijn, en biedt een tijdelijke oplossing aan. Bij een semi-blokkerende anomalie, wordt er rekening mee gehouden dat het signaleren uitgevoerd wordt binnen de 48 werkuren. De dienstverlener spant zich in om de anomalie te corrigeren en stelt een tijdelijke oplossing voor die het gebruik van de betrokken functionaliteiten toelaat binnen de 5 werkdagen. Bij een geringe anomalie wordt er rekening gehouden dat het signaleren gebeurt binnen de best mogelijke termijn, en stelt de dienstverlener een correctie van de geringe anomalie voor door middel van een nieuwe versie van de dienst die zal geleverd worden in het kader van het evolutief onderhoud. De inschrijver voegt bij zijn offerte een bijlage waarin een uitvoerige beschrijving wordt gegeven van de technische ondersteuning die in zijn offerte inbegrepen is. In deze bijlage moet een overzicht staan van de soorten vragen en technische problemen waarvoor een beroep kan worden gedaan op de technische ondersteuning en ook de vorm van de ondersteuning (bvb. helpdesk, forum, interventie ter plaatse, enz.) die voor elk van de soorten vragen en technische problemen wordt aangeboden. Ten slotte moet ook duidelijk worden aangegeven op welke manier de aanbestedende overheid een beroep kan doen op de beschreven technische ondersteuning en binnen welke termijn de vragen van de aanbestedende overheid worden behandeld. Betreffende het evolutief onderhoud : Het evolutief onderhoud van de software geeft de Dienst Fleet management het recht om, zonder extra kosten, te beschikken over alle nieuwe versies, voorlopige wijzigingen (service packs), correctieprogramma s (patches) en andere updates van de software die door de fabrikant gedurende de duur van het contract worden uitgebracht. In het geval van wijziging binnen de applicatie, zal de nieuwe versie niet aan de FOD Financiën worden op gedrongen indien de nieuwe versie ervoor zorgt dat zij reeds beschikbare functies zal schrappen. Het feit dat de nieuwe applicatie extra functies bevat die niet interessant zijn voor de FOD Financiën, zal geen prijsverhoging kunnen rechtvaardigen. De FOD Financiën kan beslissen of hij een upgrade gedeeltelijk of volledig wil installeren. B. Technische documentatie en gebruikershandleiding De opdrachtnemer zal aan de aanbestedende overheid alle technische documentatie en gebruikershandleidingen bezorgen die nodig zijn voor het kunnen gebruiken en beheren van de applicatie en dit in het Nederlands en het Frans en, indien mogelijk, in het Duits. De documentatie zal meer specifiek bestaan uit de technische handleidingen die de kenmerken en de gebruiksregels van de software beschrijven. 3 Behalve de wettelijke feestdagen.

15 15/35 8. Documenten die de opdracht regelen Wetgeving - De wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten (BS van 22 januari 1994); - Het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten en de concessies van openbare werken (BS van 26 januari 1996); - Het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken + bijlage: algemene aannemingsvoorwaarden (AAV) voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare werken (BS van 18 oktober 1996); - Alle wijzigingen aan de voornoemde wet en aan de voornoemde besluiten die van kracht zijn op de dag van de opening van de offertes; 8.2. Documenten betreffende de opdracht. - De in het Bulletin der Aanbestedingen en de in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerde berichten en rechtzettingen betreffende deze opdracht maken integraal deel uit van het onderhavige bestek. De inschrijver wordt geacht er kennis van te hebben genomen en er bij het opmaken van zijn offerte rekening mee te hebben gehouden; - Dit bestek nr. S&L/AO/315/2012 de laatste versie ter beschikking gesteld van de indieners op de site van Financiën - De offerte van de opdrachtnemer goedgekeurd door de aanbestedende overheid 9. Offertes Gegevens die moeten worden vermeld in de offerte. De aandacht van de inschrijvers wordt gevestigd op artikel 10 van de wet van 24 december 1993 en op artikel 78 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de onverenigbaarheden. BELANGRIJK De inschrijver is verplicht het bij dit bestek gevoegde offerteformulier te gebruiken alsook de samenvattende tabel van de leveringen en diensten. Indien echter andere documenten worden gebruikt, moet hij op elk van deze documenten verklaren dat het document conform de bij het bijzonder bestek behorende modellen is (art. 89 van het KB van 8 januari 1996). De offerte en het offerteformulier inclusief de prijsinventaris worden opgesteld in het Nederlands of in het Frans. De inschrijver geeft aan welke taal hij kiest voor de interpretatie van het contract. Indien hij dit niet uitdrukkelijk aangeeft, wordt er van uitgegaan dat hij de taal kiest waarin zijn offerte is opgemaakt. De inschrijvers nummeren en paraferen elke pagina van hun offerte. Door zijn offerte in te dienen, ziet de inschrijver automatisch af van zijn algemene of bijzondere verkoopsvoorwaarden, zelfs als deze in de een of andere bijlage bij zijn offerte vermeld zijn. In de offerte moeten de volgende inlichtingen worden verstrekt: - Het totaal jaarlijks bedrag van het abonnement in letters en cijfers (exclusief BTW) ; - het btw-bedrag; - Het totaal jaarlijks bedrag van het abonnement in letters en cijfers (inclusief BTW); - de eenheidsprijzen (exclusief btw) ; - het btw-bedrag; - de eenheidsprijzen (inclusief btw); - de handtekening van de persoon die bevoegd is om de offerte te ondertekenen; - de hoedanigheid van de persoon die de offerte ondertekent;

16 16/35 - de datum waarop de voornoemde persoon de offerte heeft ondertekend; - het complete inschrijvingsnummer van de inschrijver in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (voor de Belgische inschrijvers); - het nummer en de naam van de bankrekening van de inschrijver bij de Bank van de Post of bij een andere financiële instelling; - de naam, de voornaam, de hoedanigheid of het beroep, de nationaliteit en de woonplaats van de inschrijver, of, indien het een vennootschap betreft, de handelsnaam of benaming, juridische vorm, nationaliteit en maatschappelijke zetel; - alle vereiste elementen en documenten voor de evaluatie van de offertes. BELANGRIJK Voor elke offerte die wordt ingediend door een gemachtigde, voegt de lasthebber bij de offerte de rechtsgeldige of onderhandse akte (of een kopie van die akte) de bewijst dat hij ertoe gemachtigd is om de entiteit waarvoor hij inschrijft, te verbinden. De lasthebber kan eveneens het nummer vermelden van de bijlage bij het Belgisch Staatsblad waarin de lastgeving is gepubliceerd Structuur van de offerte De offerte van de inschrijver moet uit de volgende 4 delen bestaan: Deel A «Administratief Deel» Dit deel bestaat uit de volgende onderdelen: I. Offerteformulier In dit hoofdstuk stelt de inschrijver in de opgelegde volgorde de volgende stukken voor: 1. het ingevulde, gedateerde en ondertekende offerteformulier; 2. voor elke offerte die wordt ingediend door een lasthebber: de rechtsgeldige of onderhandse akte (of een kopie van die akte) die door de lasthebber wordt bijgevoegd als bewijs dat hij ertoe gemachtigd is om de entiteit waarvoor hij inschrijft, te verbinden. De lasthebber kan eveneens het nummer vermelden van de bijlage bij het Belgisch Staatsblad waarin de lastgeving is gepubliceerd. II. Documenten betreffende de selectiecriteria In dit hoofdstuk stelt de inschrijver de volgende stukken voor in de opgelegde volgorde: 1. Documenten betreffende de selectiecriteria die toelaten de financiële en economische draagkracht van de inschrijver te evalueren. De verklaring omtrent de omzet betreffende de diensten waarnaar de opdracht verwijst, gerealiseerd in de loop van de drie laatste jaren. 2. Documenten betreffende de selectiecriteria die toelaten de technische draagkracht van de inschrijver te evalueren. De referenties vereist onder punt 11.1 van het bestek.

17 17/35 Deel B «Financieel deel» Dit deel omvat: De ingevulde prijsinventaris (zie bijlage 2) ; Deel C «Technisch deel» In dit deel vermeldt de inschrijver alle informatie die de aanbestedende overheid toelaat om de offerte te evalueren op basis van de gunningscriteria opgenomen in punt van onderhavig bestek. Dit omvat eveneens de bijlage die een gedetailleerde beschrijving van de technische ondersteuning die inbegrepen is in de offerte. Deel D «Bijlagen» In dit deel voegt de inschrijver alle bijlagen en nuttige documenten die niet worden geëist in de vorige delen Geldigheidsduur van de offerte De inschrijvers blijven gebonden door hun offerte gedurende een termijn van 180 kalenderdagen, ingaande de dag volgend op de datum van opening van de offertes. 10. Prijs Prijs. De onderhavige opdracht is een gemengde opdracht (K.B. 8 januari 1996, art. 86). De inschrijver voorziet in zijn offerte: Een jaarlijkse globale prijs voor de ter beschikkingstelling van de software in SaaS-mode. De eenheidsprijs voor de organisatie van een opleiding, in het Nederlands of in het Frans, voor een groep van 10 gebruikers. De eenheidsprijs voor een prestatie inzake bijstandsverlening ter plaatse, in een gebouw van de FOD Financiën gelegen in België. De jaarlijkse eenheidsprijs voor het invoeren van gegevens door de leverancier. De ontvangst van elke dienst kan het voorwerp uitmaken van een afzonderlijke factuur, of het nu gaat om het jaarlijkse abonnement, de opleidingen, de bijstandsdiensten of het importeren van de gegevens. De prijzen moeten in euro vermeld worden. De dienstverlener wordt geacht in zijn globale forfaitaire prijs alle mogelijke kosten die gelinkt zijn met de diensten te hebben inbegrepen (vergaderingen, documentatie, verplaatsingen, correspondentie, onderhoud, enzovoort). Alle prijzen moeten verplicht in euro worden vermeld.

18 18/ Prijsherziening. Er wordt enkel een prijsherziening voorzien voor de prijs van het abonnement en voor de jaarlijkse eenheidsprijs. De regels voor herziening zijn als volgt: De prijzen kunnen jaarlijks worden herzien. De opdrachtnemer vraagt elk jaar de prijsherziening aan door middel van een aangetekend schrijven gericht aan de Aanbestedende Overheid, Stafdienst B&B, Afdeling Wervingen, Koning Albert II-laan 33 bus 785, 1030 Brussel. De prijsherziening gaat in op: de jaardag van de kennisgeving van de gunning van de opdracht als de opdrachtnemer de aanvraag tot herziening vóór deze datum heeft verzonden. De prijsherziening heeft enkel betrekking op de diensten die effectief na de jaardag van de gunning van de opdracht gepresteerd zijn; de eerste dag van de maand volgend op de verzending van het aangetekend schrijven als de opdrachtnemer een of meer jaardagen heeft laten voorbijgaan. De prijsherziening heeft enkel betrekking op de diensten die effectief na vermelde datum eerste dag van de maand gepresteerd zijn (opgelet: de opdrachtnemer moet een nieuwe aanvraag indienen voor de herziening van de prijzen van de diensten die na de eerstvolgende jaardag zullen worden gepresteerd). De prijsherziening wordt berekend aan de hand van de volgende formule 4 : S P = P0 0,8 + 0, 2 S 0 waarbij : P = herziene prijs P 0 = initiële prijs S 0 = loonindex AGORIA (alleen voor Belgische opdrachtnemers; buitenlandse opdrachtnemers moeten een analoge index voorstellen) nationaal gemiddelde, sociale lasten inbegrepen, voor contracten vanaf 11/07/1981, van toepassing in de maand die aan de opening van de offertes voorafgaat S = zoals S0 hiervoor, maar van toepassing in de maand die de jaardag van de notificatie van de gunning van de opdracht voorafgaat. Voor de indexen, zie: 4 Wet van 3 maart 1976 betreffende de economische herstelmaatregelen Artikel 57

19 19/35 De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om de prijzen te herzien bij dalende index. In dat geval volgt de herziening de bovenstaande regels, behalve dat het aangetekend schrijven uitgaat van de aanbestedende overheid. BELANGRIJK De prijsherziening kan slechts worden toegepast indien de verhoging of verlaging minstens 3% bedraagt ten opzichte van de prijs waarvan men de herziening vraagt. 11 Kwalitatieve selectie Regelmatigheid van de offertes Gunningscriteria Enkel de regelmatige offertes van de inschrijvers die voldoen aan de selectiecriteria worden in aanmerking genomen om deel te nemen aan de vergelijking van de offertes volgens de gunningscriteria vermeld in punt van dit bestek Kwalitatieve selectie. De persoonlijke situatie en de draagkracht van de inschrijvers worden onderzocht op basis van de onderstaande selectiecriteria Uitsluitingscriteria. BELANGRIJK Door zijn offerte in te dienen, verklaart de inschrijver dat hij zich niet in een van de hierna vermelde uitsluitingsgevallen bevindt. De aanbestedende overheid zal de juistheid nagaan van deze impliciete verklaring op eer in hoofde van de inschrijver met de best geklasseerde offerte. Daartoe zal ze de betrokken inschrijver via de snelste middelen en binnen de door haar bepaalde termijn verzoeken om de inlichtingen of documenten te verstrekken die het mogelijk maken zijn persoonlijke situatie te controleren. De aanbestedende overheid zal zelf de inlichtingen of documenten aanvragen die zij met behulp van elektronische middelen gratis kan verkrijgen bij de diensten die er de beheerder van zijn.. Eerste uitsluitingscriterium..1. De Belgische inschrijver die personeel tewerkstelt dat is onderworpen aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid der arbeiders moet in orde zijn met zijn verplichtingen ten overstaan van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Hij wordt geacht in orde te zijn met voormelde verplichtingen indien blijkt dat hij ten laatste daags vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de offertes: 1 aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid al de vereiste aangiften heeft toegezonden, tot en met diegene die slaan op het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal voor de ontvangst van de offertes en 2 op deze aangiften geen verschuldigde bijdragen van meer dan 2500 euro moet vereffenen, tenzij hij voor die schuld uitstel van betaling heeft verkregen waarvan hij de termijnen strikt in acht neemt. Evenwel, zelfs wanneer de schuld aan bijdragen groter is dan 2500 euro, zal de inschrijver in orde beschouwd worden indien hij, alvorens de beslissing tot het gunnen van de opdracht wordt genomen, aantoont dat hij, ten laatste daags voor de uiterste dag van de offertes, op een aanbestedende overheid in de zin van artikel 4, 1 en 2, 1 tot 8 en 10 van de wet of op een overheidsbedrijf in de zin van artikel 26 van die wet, een of meer schuldvorderingen bezit die zeker, opeisbaar en vrij van elke verbintenis tegenover derden zijn en waarvan het bedrag, op 2500 euro na, ten minste gelijk is aan de achterstallige bijdragen.

20 20/35 2. Ten laatste daags vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de offertes moet de buitenlandse inschrijver: 1 voldaan hebben aan de verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid, overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is; 2 in orde zijn met de bepalingen van 1, indien hij personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid der arbeiders..3. De aanbestedende overheid kan in eender welk stadium van de procedure, met alle middelen die zij dienstig acht, inlichtingen inwinnen over de stand van betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid van eender welke inschrijver. Tweede uitsluitingscriterium Wordt uitgesloten van deelname aan de gunningsprocedure: De leverancier die bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan waarvan de aanbestedende overheid kennis heeft, veroordeeld is voor: 1 deelname aan een criminele organisatie zoals bedoeld in artikel 324bis van het Strafwetboek; 2 omkoping zoals bedoeld in artikel 246 van het Strafwetboek; 3 fraude zoals bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschap, goedgekeurd door de wet van 17 februari 2002; 4 witwassen van geld zoals bedoeld in artikel 3 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Met het oog op de toepassing van deze paragraaf kan de aanbestedende overheid, indien zij twijfels heeft over de persoonlijke situatie van een leverancier, de bevoegde Belgische of buitenlandse autoriteiten verzoeken om de inlichtingen die zij dienaangaande nodig acht. Derde uitsluitingscriterium. De inschrijver mag niet in één van de volgende gevallen verkeren: 1 in staat van faillissement of van vereffening verkeren, zijn werkzaamheden hebben gestaakt of een gerechtelijk akkoord hebben bekomen, of in een overeenstemmende toestand verkeren als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen; 2 aangifte hebben gedaan van zijn faillissement, een procedure van vereffening of een gerechtelijk akkoord aanhangig hebben of een gelijkaardige procedure lopende hebben bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen. Vierde uitsluitingscriterium. De inschrijver mag niet bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld zijn geweest voor een misdrijf dat afbreuk doet aan zijn professionele integriteit.

Overheidsopdracht CDC Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk van België die geolokalisatie en navigatie mogelijk maakt

Overheidsopdracht CDC Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk van België die geolokalisatie en navigatie mogelijk maakt Nationaal Geografisch Instituut Instelling van openbaar nut Onder voogdijtoezicht van de Minister van Landsverdediging Overheidsopdracht CDC 13-05 Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk

Nadere informatie

Bijlage aan aankondiging van opdracht NICC /2011/DIR/A8 Selectiecriteria

Bijlage aan aankondiging van opdracht NICC /2011/DIR/A8 Selectiecriteria Bijlage aan aankondiging van opdracht NICC /2011/DIR/A8 Selectiecriteria Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor een adviesopracht inzake de uitwerking van een algemeen kader mbt het

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008. " Vervanging van het actief netwerk "

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008.  Vervanging van het actief netwerk Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008 " Vervanging van het actief netwerk " ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen worden

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog op

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw"

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008 "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw" ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen

Nadere informatie

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG BV/PDT/juli 2013 INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG OFFERTEFORMULIER VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN BESTEK NUMMER: 2016-1 IN OPDRACHT VAN: INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON Nieuwland

Nadere informatie

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid 151 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Centrale Facilitaire Diensten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek nr. 2014/HFB/OO/29354 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0888-1 IN OPDRACHT VAN: VOORWERP OPDRACHT: GEBOUW / LIGGING: PERCEEL: vzw Katholieke Scholen Groot-Bornem Driesstraat 10 2880 Bornem Verantwoordelijke inrichtende macht : dhr Frans De Laet

Nadere informatie

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet:

Nadere informatie

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6 BESTEK NUMMER: IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: 1407 Bouw en afwerking Wijkgezondheidscentrum Daenshuis

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN &

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & PLAATSEN RAMEN/DEUREN jtjxj1iwle 1 Inleiding Infrax heeft een formulier samengesteld dat de kandidaat-aannemer dient in te vullen om een ontvankelijk

Nadere informatie

Bestek n S&L/AO/308/2012 Opening van de offertes: 30/10/2012 om 14u30. ERRATUM: p 1, 11, 13, 14

Bestek n S&L/AO/308/2012 Opening van de offertes: 30/10/2012 om 14u30. ERRATUM: p 1, 11, 13, 14 Bestek : Algemene offerteaanvraag met als onderwerp: - Als vaste gedeelte: de levering, montage, installatie en onderhoud van een gecentraliseerd systeem van registratie en beheer van de arbeidstijd en

Nadere informatie

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant B A R T V A N D E K E R C K H O V E A R C H I T E C T E N V E N N O O T S C H A P Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant Offerteformulier voor aanneming

Nadere informatie

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER 34 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Klanten & Ondersteuning Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2014/AFM/OA/28686 Open aanbesteding voor

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek SELECTIENOTA 20160034 Oproep tot kandidaatstelling: Raamovereenkomst met één deelnemer voor het leveren van volumetrische koudwatermeters DN20 PN10 bestemd voor drinkwater via beperkte offerteaanvraag.

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015 VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015 Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers,

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Perceel 1

OFFERTEFORMULIER Perceel 1 BESTEK HOUDENDE DE VOORWAARDEN VOOR HET AANSTELLEN VAN EEN NOTARIS MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN VAN JURIDISCHE AARD TEN BEHOEVE VAN DE STAD GENT Open offerteaanvraag met bekendmaking OFFERTEFORMULIER

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag.

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. OCMW POPERINGE BOUWEN SOCIAAL HUIS Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. INSCHRIJVINGSBILJET / OFFERTE De ondergetekende: (naam en voornamen) Hoedanigheid of beroep:.. Nationaliteit:. Woonplaats

Nadere informatie

DEEL V: OFFERTEFORMULIER

DEEL V: OFFERTEFORMULIER DEEL V: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2015/HFB/OO/32018 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) :

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) : Provincie Stad Aanbestedende overheid Benaming van de opdracht Limburg Sint-Truiden Wegen en Verkeer Limburg Aanpassing N3 Rotonde Stayen OFFERTEFORMULIER De ondergetekende (Naam en voornaam) : Hoedanigheid

Nadere informatie

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN Bericht tot aankondiging VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING: Selectieleidraad

Nadere informatie

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW Project Verbouwing en vernieuwing van sanitaire installaties met inbegrip van installaties voor regenwaterrecuperatie. Kadaster Zemst 1e afdeling, sectie B, nummer

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO De ondergetekende : (Naam

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk STAD : Genk OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan 70 3600 Genk BENAMING VAN DE OPDRACHT : GT-160490-66 Infrastructuurwerken Omgevingswerken Kleuterschool

Nadere informatie

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET 1 Opdrachtgever Aard van de opdracht : Intercommunale LEIEDAL : Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest Bestek nr. : H3 GM 54 40 INSCHRIJVINGSBILJET - De ondergetekende

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

RENOVATIE PLATTE DAKEN

RENOVATIE PLATTE DAKEN INSCHRIJVINGSFORMULIER aanbesteding 14/06/2011 BESTEK NUMMER: 260411 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: VRIJE BASISSCHOLEN DE WIJNGAARD VZW SINT ANNA 41 8500 KORTRIJK Tel 056 35 40 96 ST. VINCENTIUS

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 OPDRACHTGEVEND BESTUUR Gemeente Lint Koning Albertstraat 41 2547 Lint BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 INSCHRIJVINGSBILJET. Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO.

Nadere informatie

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438 Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1438 Net RAAMOVEREENKOMST VOOR ONDERHOUDSWERKEN VAN SIGNALISATIE VOOR BLINDEN EN

Nadere informatie

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0915 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Onze-Lieve-Vrouwcollege Langestraat 66

Nadere informatie

Departement Logistiek Dienst informatica communicatie technologie

Departement Logistiek Dienst informatica communicatie technologie Departement Logistiek Dienst informatica communicatie technologie Provincie Antwerpen - Studie van de werking van de diensten binnen het departement Logistiek en voorstel geïntegreerd organisatiemodel

Nadere informatie

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Mobiel Brussel (B.U.V.) Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1030 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1348 Raamovereenkomst voor

Nadere informatie

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL M.I.V.B. Speciale Studiedienst Koningsstraat 76 1000 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. MIVB/SSD/1400 RAAMOVEREENKOMST VOOR VERSTERKING VAN PERRONNEUZEN

Nadere informatie

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een leverancier voor de installatie van een waterbehandelingssysteem Offerteaanvraag BIV 1 INHOUD INHOUD...2 I. VOORAFGAANDELIJK...3

Nadere informatie

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119525-2015:text:nl:html België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525 Aankondiging

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL Domein Werk Besteknummer : Diverse gebouwen

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Ontwerper

Nadere informatie

België-Brussel: Testen van software 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Testen van software 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:427530-2016:text:nl:html België-Brussel: Testen van software 2016/S 234-427530 Aankondiging van een opdracht Diensten

Nadere informatie

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312596-2012:text:nl:html B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 18 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Studie en Advies Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 44 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk Besteknummer

Nadere informatie

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw OFFERTEFORMULIER. Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw Bouwheer INTERWAAS Lamstraat 113 9100

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. Het aankoopdossier bevat 14 percelen. De kandidaat-dienstverlener geeft

Nadere informatie

AGION V.O. 9660.3 Bestek nr. 0640-02. Tweebruggenstraat 55 9000 GENT OFFERTEFORMULIER

AGION V.O. 9660.3 Bestek nr. 0640-02. Tweebruggenstraat 55 9000 GENT OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0640-02 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Onze-Lieve-Vrouwe-Instituut

Nadere informatie

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL INFOSESSIE AAN KANDIDATEN 24.09.2012 DOEL VAN INFOSESSIE Deze infosessie zal tot doel hebben om deelnemers te informeren over de procedure en selectieregels voor deze opdracht.

Nadere informatie

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap:

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: Bijlage 1 Inschrijvingsmodel Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: -Firma of naam: -Rechtsvorm: -Nationaliteit: 2. Maatschappelijke zetel: -Straat: nr. bus -Plaats:

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57967-2012:text:nl:html B-Gent: Kranten, vaktijdschriften, periodieken en geïllustreerde tijdschriften 2012/S 36-057967

Nadere informatie

Overheidsopdrachten - betalingsregels

Overheidsopdrachten - betalingsregels 15.01.2015 Overheidsopdrachten - betalingsregels Deze nota probeert de belangrijkste betalingsregels die gelden bij overheidsopdrachten voor werken samen te vatten voor de opdrachten waarvoor een bekendmaking

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56242-2012:text:nl:html B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 1 OPEN FERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 UITVOERING VAN WERKEN : BOUWEN VAN EEN DOORGANGSGEBOUW VOLGENS DE BREEAM-METHODIEK FERTEFORMULIER AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN 2 OPDRACHTGEVER : POM

Nadere informatie

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:397278-2015:text:nl:html België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S 218-397278 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep 2014 DIRECTIE FINANCIËN&CONTROLLING AFDELING THESAURIE Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Als bijlage vindt u: - Het oprichtingsdecreet van de Watergroep

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms overname van een

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit 2015/S 034-057624

België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit 2015/S 034-057624 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57624-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen

Nadere informatie

SELECTIENOTA 2015.3.5 Beheer van serverinfrastructuur en WAN-connectiviteit

SELECTIENOTA 2015.3.5 Beheer van serverinfrastructuur en WAN-connectiviteit SELECTIENOTA 2015.3.5 Beheer van serverinfrastructuur en WAN-connectiviteit 2014 Directie Algemene Zaken ICT Inhoud Hoofdstuk 1. Algemene informatie... 3 1.1 Aanbestedende overheid... 3 1.2 Beschrijving

Nadere informatie

Cahier des charges S&L/AO/483/2015 1/42

Cahier des charges S&L/AO/483/2015 1/42 Cahier des charges S&L/AO/483/2015 1/42 Bestek: Open aanbesteding voor de schoonmaak van de lokalen van het gebouw gelegen in de rue de Fragnée 2 te 4000 Luik Bekendmaking op Europees niveau Bestek n :

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 1431

BIJZONDER BESTEK NR. 1431 MAATSCHAPPIJ VOOR HET INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MIVB KONINGSTRAAT 76 1000 BRUSSEL (1) BIJZONDER BESTEK NR. 1431 Aanpassing van het bovengrondse net Kleine reparaties aan de halten en beddingen

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder

Nadere informatie

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06 Bijlage 1: offerteformulier Agentschap Wegen en erkeer Afdeling Expertise erkeer en Telematica Dossiernr : MDN/62 Bestek 1M3D8N/15/06 Omschrijving opdracht: Tellen van het vervoer van gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240435-2016:text:nl:html België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S 133-240435 Aankondiging van een opdracht Diensten

Nadere informatie

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP PERCEEL 1: ALGEMENE RENOVATIEWERKEN Openbare aanbesteding Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld en

Nadere informatie

Erratum: pagina s 3, 31, 34 en 37

Erratum: pagina s 3, 31, 34 en 37 Bestek : Algemene offerteaanvraag voor onderhoudsdiensten voor het videobewakings- en toegangscontrolesysteem van de FOD Financiën in het North Galaxy- complex Bestek n : S&L/AO/253/2011 Opening van de

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING TER OPMAAK VAN EEN LIJST VAN GEGADIGDEN TEN BEHOEVE VAN DIVERSE HERSTELLING- EN ONDERHOUDSWERKEN EN

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Woonhaven Antwerpen

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Woonhaven Antwerpen Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Woonhaven Antwerpen Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van de verzekeringscontracten van Woonhaven Antwerpen: Personen

Nadere informatie

Identificatie van de inschrijver

Identificatie van de inschrijver OFFERTEFORMULIER PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving OPENING: dinsdag 2 juni 2015 om 14.30 uur Voorwerp van de opdracht PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Identificatie

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen 1 Thonetlaan 106A te 2050 Antwerpen

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen 1 Thonetlaan 106A te 2050 Antwerpen GEMEENTE : Antwerpen OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen Thonetlaan 06A te 050 Antwerpen BENAMING VAN DE OPDRACHT : Vernieuwen van sanitair speelplaats

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN Hoofdstuk V GOEDEREN INLEIDING OVERHEIDSOPDRACHTEN BEHEER EN BESCHIKKING VAN GOEDEREN WERKEN AAN GEBOUWEN PREMIES EN SUBSIEDIES SCHENKINGEN, LEGATEN EN STICHTINGEN 2. OVERHEIDSOPDRACHTEN 504. De kerkfabriek

Nadere informatie

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk DEEL E. FERTEFORMULIER Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk Bestek: AGSTAN/OD/SP/HB/BE02 Programma Openbaar domein/strategische Projecten (natuurlijke

Nadere informatie

België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62416-2014:text:nl:html België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

Overheidsopdracht: Overheidsopdracht nr. S&L/DA/2017/015 Uiterste datum voor het indienen van een kandidatuur : 22/08/2017 om 10.

Overheidsopdracht: Overheidsopdracht nr. S&L/DA/2017/015 Uiterste datum voor het indienen van een kandidatuur : 22/08/2017 om 10. Overheidsopdracht: Kandidaatstelling in het kader van de onderhandelingsprocedure met bekendmaking voor juridische dienstverlening door advocaten in de zaak Arco voor rekening van de FOD Kanselarij van

Nadere informatie

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN Ondergetekende (naam en voornaam) : Hoedanigheid of beroep

Nadere informatie

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk.

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. BESTEK ref / Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van een omheining in siersmeedwerk met de toegangshekken

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Twee of meer personen die samen bieden, zijn solidair verbonden.

BIEDINGSFORMULIER. Twee of meer personen die samen bieden, zijn solidair verbonden. BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag, het recht tot exploitatie van de volgende 7 standplaatsen voor de verkoop van consumptie-ijs:

Nadere informatie

SELECTIENOTA 3.11.4.11 Training Neptunus 2014 Algemene Directie ICT afdeling

SELECTIENOTA 3.11.4.11 Training Neptunus 2014 Algemene Directie ICT afdeling SELECTIENOTA 3.11.4.11 Training Neptunus 2014 Algemene Directie ICT afdeling Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Hoofdstuk 1. Algemene informatie 1.1 Aanbestedende overheid De opdrachtgever

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:248568-2011:text:nl:html B-Brussel: Diensten voor voortgezette opleiding van personeel 2011/S 149-248568 AANKONDIGING VAN

Nadere informatie

Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit

Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit Bestek S&L/AO/380/2014 1/77 Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit 5 software componenten (Quintiq, Aïdoo; verslagapplicatie, Track & Trace voertuigen en

Nadere informatie

Informatiesessie. Vraag 1 : Hebben de kandidaten de mogelijkheid om het vernoemd contract te bekijken?

Informatiesessie. Vraag 1 : Hebben de kandidaten de mogelijkheid om het vernoemd contract te bekijken? Federale Overheidsdienst FINANCIEN Brussel, 14 mei 2014 Stafdienst Logistiek Koning Albert II-Laan, 33 - Brussel Afdeling aankoop Openbare aanbesteding voor assistentie aan de bouwheer (AB) in het kader

Nadere informatie

De volgende gebouwen maken deel uit van de opdracht (Campus Elishout-COOVI E. Gryzonlaan 1 1070 Anderlecht) :

De volgende gebouwen maken deel uit van de opdracht (Campus Elishout-COOVI E. Gryzonlaan 1 1070 Anderlecht) : 41 LOT 2 RAMEN De opdracht wordt drie keer per jaar uitgevoerd bij voorkeur tijdens volgende periodes: - Tweede deel kerstvakantie - Tweede deel paasvakantie - Grote vakantie (16 augustus-25 augustus)

Nadere informatie

België-Brussel: Netwerkuitrusting 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Netwerkuitrusting 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:195505-2015:text:nl:html België-Brussel: Netwerkuitrusting 2015/S 108-195505 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE. Europese School Europawijk Mol

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE. Europese School Europawijk Mol BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE Opdrachtgevend bestuur Europese School Europawijk

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder de vorm van gesloten digitale biedingen, het recht tot uitbating van het maandelijks marktevenement Woensdagse Brocantemarkt op de

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Leveringen

Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:295856-2016:text:nl:html België-Brussel: Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VM/B 97

BIJZONDER BESTEK VM/B 97 VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN. KOLONIENSTRAAT 40 1000 BRUSSEL BIJZONDER BESTEK VM/B 97 van toepassing op de overeenkomsten inzake werken afgesloten door de sociale huisvestingsmaatschappijen

Nadere informatie

Referentie: B&O.2014.0045

Referentie: B&O.2014.0045 Federale Overheidsdienst Financiën Personeel en Organisatie Cel Budget en Overheidsopdrachten Referentie: B&O.2014.0045 Overheidsopdracht voor aanneming van diensten Onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Nadere informatie

Bestek S&L/AO/432/2015 1/41

Bestek S&L/AO/432/2015 1/41 Bestek S&L/AO/432/2015 1/41 Bestek: Open aanbesteding met als voorwerp de schoonmaak van de ruiten van het gebouw gelegen Rue des Bourgeois 7 te 5000 Namen en rue Courtejoie 17 te 5590 Ciney. Publicatie

Nadere informatie

OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING MOBIELE FIELD SERVICE OPLOSSING MOKA (MOBIEL KANTOOR)

OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING MOBIELE FIELD SERVICE OPLOSSING MOKA (MOBIEL KANTOOR) OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING MOBIELE FIELD SERVICE OPLOSSING MOKA (MOBIEL KANTOOR) Selectienota SOFTWARE / HARDWARE 2015 Directie Algemene Zaken ICT Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Hoofdstuk

Nadere informatie

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN Bijzonder bestek LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN ten behoeve van het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer te Mol Aanbestedende overheid: Provinciaal Recreatiedomein

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS MET DE NIEUWE PROCEDURES EN MODALITEITEN (MET INBEGRIP VAN DE ELEKTRONISCHE MIDDELEN) (versie 3 van 7 oktober 2010)

PRAKTISCHE GIDS MET DE NIEUWE PROCEDURES EN MODALITEITEN (MET INBEGRIP VAN DE ELEKTRONISCHE MIDDELEN) (versie 3 van 7 oktober 2010) PRAKTISCHE GIDS MET DE NIEUWE PROCEDURES EN MODALITEITEN (MET INBEGRIP VAN DE ELEKTRONISCHE MIDDELEN) (versie 3 van 7 oktober 2010) Urbain BRUGGEMAN Adviseur-generaal Directeur van de Cel Overheidsopdrachten

Nadere informatie

DEELNEMINGSFORMULIER CONCURRENTIEDIALOOG

DEELNEMINGSFORMULIER CONCURRENTIEDIALOOG Bruneaustraat 101 1755 Gooik (Kester) 054/31 35 40 Gezien en goedgekeurd door de Politieraad Lokale Politiezone Pajottenland in zitting van 26 januari 2015 Marc Hellinckx Michel Doomst korpschef voorzitter

Nadere informatie

1/ 8 BE001 22.01.2014 - BDA nummer: 2014-501382 Standaardformulier 7 - NL Leningen van minimum 10 miljoen euro, met vaste of variabele rente.

1/ 8 BE001 22.01.2014 - BDA nummer: 2014-501382 Standaardformulier 7 - NL Leningen van minimum 10 miljoen euro, met vaste of variabele rente. 1/ 8 BE001 22.01.2014 - BDA nummer: 2014-501382 Standaardformulier 7 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 337

BIJZONDER BESTEK NR. 337 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SINT-GILLIS BIJZONDER BESTEK NR. 337 AFWIJKINGEN Zie A, I, 5. VOORWERP VAN DE OPDRACHT. De opdracht heeft betrekking op de levering en indienststelling

Nadere informatie