Een wetenschappelijke. repliek op de verslavingsproblematiek. UWID, voluit het Universitair Wetenschappelijk UWID. Alle expertise mobiliseren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een wetenschappelijke. repliek op de verslavingsproblematiek. UWID, voluit het Universitair Wetenschappelijk UWID. Alle expertise mobiliseren"

Transcriptie

1 UWID Een wetenschappelijke repliek op de verslavingsproblematiek 14 Alle expertise mobiliseren UWID, voluit het Universitair Wetenschappelijk Instituut voor Drugsproblemen, kiest voor een uitgesproken interdisciplinaire en interuniversitaire aanpak. Aan het verslavingsprobleem zitten zo veel facetten dat uiteenlopende soorten experts - artsen, sociale wetenschappers, juristen, psychologen, economen, noem maar op - de koppen bij elkaar moeten steken. Dat is de kortste weg naar gunstige resultaten. UWID wil zich heel open opstellen en liefst alle in Vlaanderen beschikbare relevante expertise mobiliseren. Het was misschien logischer geweest om van UWID ook formeel een interuniversitair instituut te maken, maar om tijd te winnen is dat niet gebeurd. De initiatiefnemers wilden een vermoedelijk langdurig overleg tussen de raden van bestuur van de verschillende universiteiten over de precieze opzet van UWID vermijden. Het leek hen eenvoudiger om als UA-instituut rechtstreeks met bepaalde professoren en diensten van andere instellingen afspraken over samenwerking te maken. Tot dusver heeft iedereen die door UWID is gecontacteerd, van professor-criminoloog Brice De Ruyver van Gent tot professorpsychiater Joris Casselman van Leuven, enthousiast zijn of haar medewerking toegezegd. Het drugsprobleem bedreigt in die mate de samenleving dat alle experts het er blijkbaar over eens zijn dat er ook vanuit de wetenschappelijke wereld een grote, gecoördineerde repliek moet komen. Dat het nieuwe instituut op brede steun kan rekenen, is ook af te lezen aan de samenstelling van het UWID-beschermcomité. Naast hoge vertegenwoordigers van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen, met voorop UA-rector Francis Van Loon en voorzitter van de Associatie Josse Van Steenberge, zetelen daarin onder meer eerste minister Guy Verhofstadt, gouverneur van de provincie Antwerpen Camille Paulus, bestuurder van het Vlaams Economisch Verbond en voorzitter van Bekaert Paul Buysse, voorzitter van de Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Huisartsen Jos De Smedt, voorzitter van de Koninklijke Apothekersvereniging van Antwerpen Guy De Munck en de Antwerpse schepenen Robert Voorhamme (onderwijs) en Dirk Grootjans (veiligheid). Het parket van Antwerpen heeft via procureur des konings Bart Van Lijsebeth en substituut Nicole Caluwé van de jeugdrechtbank op zijn beurt zijn steun en medewerking toegezegd. Registratie van verslaafden verbeteren N iemand kan betwisten dat verslaving ook in Vlaanderen een ernstig probleem is. Tegenwoordig experimenteren vier op de tien jongeren nog voor ze achttien zijn al met drugs. Van de jonge volwassenen consumeert 10 procent wekelijks of zelfs dagelijks cannabis. Volgens cijfers van het RIZIV worden in België jaarlijks tienduizend gespe-

2 UNIVERSITEIT ANTWERPEN UWID, de sleutel tot de verlossing uit de verslaving? (Fragment uit De Tuin der Lusten van Jeroen Bosch.) Van de Vlaamse 18-jarigen gebruikt 30 procent van de jongens en bijna 20 procent van de meisjes minstens af en toe cannabis. Ettelijke duizenden mensen, uit alle lagen van de bevolking, zijn afhankelijk van cocaïne, peppillen of andere gevaarlijke middelen. Bij ongeveer een kwart van de slachtoffers van weekendongevallen zijn sporen van drugs te vinden. Omdat het aantal verslaafden al jaren blijft toenemen en verslaving diep in de samenleving is doorgedrongen, werd op 4 april 2003 een instituut opgericht dat de complexe problematiek geïntegreerd en wetenschappelijk probeert te benaderen. UWID, uit te spreken als uw idee, is een UA-initiatief, maar mikt op een hechte samenwerking met alle Vlaamse universiteiten en alle actoren op het gebied van de hulpverlening aan verslaafden. UWID-pionier en TEW-professor Bob Vermerght: We moeten de intellectuele krachten bundelen. Het is geen vijf vóór maar vijf ná twaalf. cialiseerde behandelingen wegens verslaving verstrekt. En 25 procent van de opnamen in psychiatrische ziekenhuizen houdt verband met een verslaving aan drugs, alcohol of medicijnen. Professor Pierre Van Damme (arts) van de UA-vakgroep Epidemiologie en Sociale Geneeskunde (ESOC): De beschikbare gegevens spreken een duidelijke taal, maar zijn fragmentarisch. We weten gewoon niet precies hoeveel Vlamingen er uiteindelijk aan de drugs zitten. Om dat te achterhalen, moet je eerst het begrip drugs definiëren. Horen daar bijvoorbeeld ook koffie en tabak bij? Verder zou dan in heel Vlaanderen de registratie van het drugsgebruik op een uniforme manier moeten gebeuren, waarbij dubbeltellingen moeten worden vermeden. Voor UWID is het streven naar een complete, gestandaardiseerde registratie een prioriteit, want het drugsprobleem kan maar gericht worden aangepakt als we er nauwkeurig de aard en de omvang van kennen. Professor Guido Van Hal (medisch socioloog), eveneens verbonden aan ESOC: In het kader van de Europese registratie van het drugsgebruik is de VAD, de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugsproblemen, het focal point voor Vlaanderen. Ik wil direct onderstrepen dat UWID de VAD of andere bestaande structuren zoals SODA, het Stedelijk Overleg Drugs Antwerpen, zeker niet wenst op te slorpen of te vervangen. Onze enige ambitie is ondersteunen en faciliteren. Pierre Van Damme Bob Vermerght: Om op het begrip drugs terug te komen: voor UWID omvat dat zowel de illegale als de legale drugs. Wij willen ons met alle vormen van verslaving bezighouden, ook met roken en gokverslaving. Alcohol kan even grote schade aanrichten als heroïne, het is een door de maatschappij aanvaarde harddrug. Persoonlijk heb ik er geen probleem mee dat mensen een glas bier of wijn drinken, zolang dit hen of anderen maar niet in gevaar brengt. Automobilisten zouden echter altijd honderd procent nuchter moeten zijn. En ik ben radicaal tegen de verkoop van alcopops aan adolescenten. Sterke drank vermomd als limonade, dat is om moeilijkheden vragen. Economische schade vermijden De cijfers suggereren dat de jeugd de klassieke sigaret meer en meer ruilt voor een joint. Verontrustend, want bij regelmatige cannabisgebruikers zijn er veel uitvallers: mensen die gesedeerd en met een gestoord concentratievermogen rondlopen en niet meer in staat zijn normaal te studeren of te werken. Bob Vermerght: Onder harddrugsgebruikers is het percentage uitvallers natuurlijk nog veel groter. Anders dan soms wordt gedacht, zijn ook heel wat dertigplussers aan de drugs. Bijvoorbeeld managers of verkopers die naar cocaïne grijpen om de stress aan te kunnen. We beleven momenteel een echte cocaïnegolf. Chauffeurs die pepmiddelen gebruiken zijn 15

3 16 al evenmin uitzonderingen. Als we het drugsprobleem niet doordacht en doortastend aanpakken, dreigt op middellange termijn de rentabiliteit van bedrijven serieus te worden geschaad. Drugs veroorzaken op twee manieren economische schade. Enerzijds doordat de verslaafde zelf niet goed en uiteindelijk soms helemaal niet meer kan functioneren en bovendien nog een hoop nadeel kan berokkenen; anderzijds doordat de partner, kinderen of ouders van de verslaafde worden meegezogen in de problemen en ook slechter gaan presteren. Professor Philippe Jorens (arts-farmacoloog) van de dienst Intensieve Zorgen van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen: Een bedrijf in de Antwerpse haven heeft mij al een paar keer gevraagd om kandidaat-werknemers op drugs te screenen. Ik begrijp dat verzoek, maar ben er niet op kunnen ingaan omdat ik me dan juridisch op glad ijs zou begeven. Als arts mag ik een werkgever geen inlichtingen verstrekken over het medisch dossier van werknemers of aspirant-werknemers. Zelfs het medisch ongeschikt bevinden van een drugsgebruiker zonder dat de werkgever expliciet de reden van de ongeschiktheid te horen krijgt, ligt moeilijk. Wat als iemand beweert maar één keer in de maand in de vrije uren cannabis te gebruiken, zonder dat dit een negatieve weerslag heeft op de arbeidsprestaties? Professor Frederik Swennen (jurist): Eigenlijk zouden we eerst een heldere juridische omschrijving moeten hebben van wat we onder drugsgebruik verstaan en van wat op dat gebied wel en niet aanvaardbaar is. In juridisch opzicht zijn er nog meer hete hangijzers. Mag een werkgever een werknemer vragen of hij of zij drugs gebruikt, of is dat in strijd met de privacyregels? Moeten we die regels misschien aanpassen? Het zijn allemaal zaken die we met UWID willen bestuderen. Onderzoek bevorderen Hoe ongelooflijk het ook mag klinken, in Vlaanderen en ook internationaal is er in verhouding tot de omvang van het probleem nog maar bitter weinig fundamenteel of toegepast wetenschappelijk onderzoek naar verslaving verricht. Philippe Jorens: Naar bijvoorbeeld de voorbeschikkende genetische of omgevingsfactoren voor drugsgebruik of naar - wat toch een prioriteit zou moeten zijn - betere behandelingsmethoden voor verslaafden is dringend intensief en veelzijdig onderzoek nodig. Ik vind het een goede zaak dat het drugsgebruik zich in de illegaliteit bevindt, maar daardoor wordt het onderzoek ernaar wel verwaarloosd. Zelfs als ik alle studies over alcoholisme meetel, schat ik dat nog geen halve procent van het mondiale budget voor farmacologisch onderzoek naar projecten in verband met verslaving gaat. Het is ook niet evident fondsen te vinden voor het bestuderen van een probleem dat eigenlijk niet zou mogen bestaan. Philippe Jorens Johan Maertens UWID streeft naar hechte banden met het werkveld. Zo heeft De Sleutel, gespecialiseerd in ambulante en residentiële drugshulpverlening, een plaats in het vast bureau van het instituut. Johan Maertens, algemeen directeur van De Sleutel: Vanuit het werkveld zijn wij sterk in wetenschappelijke ondersteuning door UWID geïnteresseerd. De Sleutel, een organisatie van de Broeders van Liefde, doet aan ambulante en residentiële drugshulpverlening. Wij zijn op vele plaatsen in Vlaanderen actief en proberen verslaafden van de drugs af te helpen of de schade voor hen en hun omgeving toch minstens te beperken en het drugsgebruik te stabiliseren. Via opleidings- en tewerkstellingsprogramma s trachten we die mensen ook in de samenleving te reïntegreren. Preventie is voor ons eveneens uiterst belangrijk. De Sleutel beschikt over een kleine eigen onderzoekscel, die zich vooral toelegt op de registratie van het verloop van de door ons verstrekte behandelingen, om zo onze verschillende soorten behandelingen te kunnen evalueren en waar nodig bij te sturen. Maar natuurlijk is het beter dat die evaluatie door een onafhankelijk wetenschappelijk instituut zoals UWID gebeurt. Voor de overheid winnen de bevindingen dan automatisch aan gewicht en betekenis. Er is ook nood aan macro-onderzoeken, die het bijvoorbeeld mogelijk maken de gegevens van alle hulpverlenende organisaties met elkaar te vergelijken. Johan Maertens: Binnen onze sector is iedereen een beetje huiverig voor dergelijke vergelijkingen, maar de kwaliteit van de drugshulpverlening zou er wel bij varen. Het is cruciaal voor het werkveld dat er grondig onderzoek komt naar de resultaten van de geleverde inspanningen. Hoe gaat het bijvoorbeeld met behandelde mensen één jaar, vijf jaar of tien jaar nadat ze de hulpverlening hebben verlaten? Hoe groot is de terugval? Doordat we, behalve voor de therapeutische gemeenschappen, het antwoord op deze en verwante vragen niet kennen, kunnen we onvoldoende de legitimiteit van onze behandelingen in het licht van de gestelde doelen inschatten. Uiteindelijk gaat het ook om de vraag of de miljoenen euro s die jaarlijks in Vlaanderen in hulp aan verslaafden worden geïnvesteerd goed zijn besteed. Hoewel we daarvan uitgaan, weet niemand dat echt. Aan de Vlaamse universiteiten worden hier en daar aspecten van de drugsproblematiek bestudeerd, maar het ontbreekt voorlopig aan een geïntegreerde aanpak. Essentiële facetten zoals het medische krijgen nauwelijks aandacht. De Sleutel zou graag één enkele wetenschappelijke gesprekspartner hebben die alle vormen van drugsonderzoek coördineert en permanent de kwaliteit van onze hulpverlening via

4 UNIVERSITEIT ANTWERPEN gedegen feedback ondersteunt. Dankzij UWID, dat met de andere Vlaamse universiteiten wil samenwerken, krijgen we nu hopelijk zo n partner. Wie weet kan UWID op termijn ook een kwaliteitslabel toekennen aan instellingen die een actuele en wetenschappelijk gefundeerde opvang en begeleiding van verslaafden verzekeren. Bob Vermerght: Om de strijd tegen de drugs te winnen, zijn nauwe banden met het werkveld absoluut onmisbaar. Dat we UWID als uw idee uitspreken, is juist om aan te geven dat we willen vertrekken van de wensen en behoeften van iedereen die direct met de drugsproblematiek te maken heeft. Verslaafden, hulpverleners, bedrijfsleiders, parket en politie, familie van verslaafden, noem maar op. Het is ook geen toeval dat we voor een afgevaardigde van De Sleutel, net als voor een afgevaardigde van de VAD en een preventiemedewerker, een plaats hebben ingeruimd in het vast bureau van UWID. Beurzen toekennen Hoe zal het vele nog uit te voeren onderzoek worden gefinancierd? Philippe Jorens: We hopen dat de bedrijfswereld en de overheid ons op repetitieve basis voldoende middelen ter beschikking zullen stellen. Sommige bedrijven aarzelen misschien om zich met de verslavingsproblematiek te associëren, maar we hopen hen toch te kunnen overtuigen door hun sponsoring in de brede context van good citizenship te situeren. Bob Vermerght: We overwegen om telkens meerdere bedrijven rond één onderzoeksproject te verenigen en iedere keer ook naar een financiële inbreng van de overheid te streven. Zo zal geen enkel bedrijf helemaal met één bepaald project worden geassocieerd en krijgt elk project tot op zekere hoogte ook een officieel waarmerk. Philippe Jorens: Ondernemingen hebben er alle belang bij om het zoeken naar oplossingen voor het drugsprobleem te stimuleren, want zelf dreigen zij intern ook steeds vaker met dat probleem te worden geconfronteerd. Het heeft geen zin de kop in het zand te steken. Drugs zijn allang geen marginaal verschijnsel meer. Ze zijn een groot probleem dat alsmaar erger wordt. Via het toekennen van doctoraats- en andere beurzen hopen we heel wat researchprojecten te initiëren. De onderzoekers zullen worden geselecteerd op basis van de dossiers die ze indienen. Bob Vermerght Bij circa één op de vier slachtoffers van weekendongevallen zijn sporen van drugs te vinden. de bedoeling het traject in kaart te brengen dat drugsgebruikers in de hulpverlening volgen. Migreren ze bijvoorbeeld volop van de ene instelling naar de andere? Het onderzoek, waarvoor het budget euro bedraagt, wordt verricht door professor Eric Broekaert en de door hem geleide vakgroep Orthopedagogiek van de Universiteit Gent. Meer gedetailleerde informatie vindt u op Bob Vermerght: Eric Broekaert en zijn mensen zijn hiervoor de geknipte experts omdat ze eerder al een vergelijkbaar onderzoek in Oost-Vlaanderen hebben uitgevoerd. Na Antwerpen zouden we hetzelfde onderzoek ook nog in de andere Vlaamse provincies willen herhalen, zodat we een totaalbeeld verwerven waarop beleidsmaatregelen kunnen worden gebaseerd. UWID hoopt regelmatig beleidsvoorbereidend en -ondersteunend te kunnen werken. We zouden bijvoorbeeld advies kunnen verstrekken bij het ontwerpen van een nieuwe drugswet. We willen op beleidsgebied een echte denktank zijn voor de overheid, het bedrijfsleven en de vakbonden. Onderwijsmodule over verslaving Behalve aan kennisverwerving is er ook een urgente behoefte aan kennisoverdracht. Johan Maertens: Vlaanderen kampt met een nijpend tekort aan maatschappelijk assistenten, verpleegkundigen en andere hulpverleners die in hun opleiding hebben leren omgaan met verslaafden en de verslavingsproblematiek. Binnen De Sleutel organiseren wij, al hebben we daar nauwelijks financiële middelen voor, noodgedwongen zelf gespecialiseerde cursussen voor onze medewerkers. De VAD biedt in samenwerking met de VVBV [Vlaamse Vereniging Behandelingscentra Verslaafdenzorg] ook nog basisvormingen aan. Maar eigenlijk zouden universiteiten en hogescholen veel meer dan nu het geval is de vereiste kennis en vaardigheden als een natuurlijk onderdeel in een aantal van hun opleidingen moeten opnemen. Pierre Van Damme: In de vernieuwde UA-artsenopleiding verzorgen wij voor de eerstejaars al sinds 1999 een twee weken durende onderwijsmodule over verslaving. We brengen de studenten echt met alle aspecten van het probleem in contact. Guido Van Hal: Mogelijk zal die 17 Eerste groot UWID-project Ondertussen financiert de Antwerpse provincieraad als eerste een belangrijk UWID-project. Het gaat om de registratie van de instroom, doorstroom en uitstroom bij de hulpverlening aan drugsverslaafden in de provincie Antwerpen. Het ligt in

5 18 module in verschillende Europese medische opleidingen worden geïntegreerd. Pierre Van Damme: Binnen de Associatie willen we varianten van de module in een reeks academische en hogeschoolopleidingen introduceren. Aan de UA gaat het om de opleidingen farmaceutische wetenschappen, rechten en politieke en sociale wetenschappen. Apothekers krijgen regelmatig met verslaafde mensen te maken, zij moeten dan de juiste houding weten aan te nemen. En het mag ook niet dat sociale wetenschappers of juristen weinig afweten van een zo belangrijk maatschappelijk probleem als drugs. Hetzelfde geldt op een andere manier ook voor bijvoorbeeld maatschappelijk assistenten, opvoeders en verpleegkundigen. De verzuchting van Johan Maertens is terecht en we willen er zeker rekening mee houden. Master-na-masteropleiding Frederik Swennen: Ten behoeve van advocaten hebben we in de wetgeving alle juridische regels opgespoord die betrekking hebben op drugsgebruik door minderjarigen. Het Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten bezorgt de door ons gebundelde informatie aan de geïnteresseerde pleiters. Dat kan hen een hoop tijdrovend zoekwerk besparen bij Frederik Swennen zaken waarin de betreffende vorm van drugsgebruik een rol speelt. Guido Van Hal: Inzake onderwijs willen we met UWID twee sporen volgen. Enerzijds zullen we opleidingen verzorgen voor mensen die concreet gestalte geven aan de hulpverlening aan verslaafden. Anderzijds zouden we voor wie inzake drugsbestrijding een overwegend sturende taak heeft - ik denk bijvoorbeeld aan personeels- en schooldirecteuren - een brede, wat meer theoretisch-wetenschappelijke master-na-masteropleiding willen organiseren. Bob Vermerght: De vraag naar gerichte vormingen is groot en komt uit diverse hoeken. De Antwerpse schepen van onderwijs en jeugd Robert Voorhamme heeft ons bijvoorbeeld gepolst over een opleiding over verslaving voor de vertrouwensleerkrachten van het stedelijk onderwijs. UWID zal hem in dit verband een voorstel doen. DRUGS OP DE CAMPUS Hoe zit het met het drugsgebruik bij studenten? Guido Van Hal: We weten niet hoeveel studenten regelmatige gebruikers zijn, maar het staat vast dat geen enkele universiteit of hogeschool nog drugsvrij is. Samen met de VAD wil UWID een enquête verrichten naar het middelengebruik onder studenten. Het is onze ambitie om binnen de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen een veelzijdig drugsbeleid te ontwikkelen, waarbij we in de eerste plaats aan drugspreventie willen doen. Al zal het uitstippelen van hulptrajecten voor studenten die drugs gebruiken eveneens veel aandacht krijgen. Guido Van Hal Ook studenten die zelf geen drugs nemen maar een verslaafde vader of moeder hebben, willen we opvangen. Verder komt er binnen de Associatie een huisarts bij wie alle personeelsleden zullen terechtkunnen die een verslavingsprobleem hebben of daar in hun familie of werkomgeving mee worden geconfronteerd. Voor Psynet, een samenwerkingsverband tussen de studentenbegeleiders en de psychologen van de UA en de vier geassocieerde hogescholen, is bij dit alles een belangrijke rol weggelegd. Bob Vermerght: Het zou goed zijn als de minister van Onderwijs alle Vlaamse universiteiten en hogescholen tot het uitwerken van een drugsbeleid zou aansporen, zodat er overal in het hoger onderwijs een duidelijke en verantwoorde aanpak van het probleem komt. Pierre Van Damme: Momenteel wordt slechts tot op het niveau van het secundair onderwijs een drugsbeleid gevoerd. De meeste middelbare scholen beschikken over een draaiboek over drugsverslaving - de VAD heeft er één ontwikkeld - en werken met vertrouwensleerkrachten. Maar in het hoger onderwijs worden de studenten plots aan hun lot overgelaten. In overleg met de studentenartsen en Psynet wil UWID hiervoor een structurele oplossing uitdokteren. Ook alcohol is een harddrug. De huidige rage van alcopops - met sterke drank gemixte limonades en vruchtensappen - dreigt vooral jongeren ongemerkt aan alcohol verslingerd te maken. Smart weapons Bob Vermerght: Ik denk wel dat we met ons instituut veel zullen losmaken in de samenleving. Het drugsprobleem heeft altijd in zekere mate een verdoken bestaan geleid. Het manifesteert zich vooral in de micro-omgeving van het gezin, waar het ondanks zijn verwoestend karakter dikwijls jarenlang met de mantel der liefde of der schaamte wordt bedekt. De academische wereld heeft positieve inspanningen geleverd, maar is toch niet steeds voldoende alert geweest. Met UWID willen we het gemakkelijker maken om het verschijnsel verslaving, zeker in Vlaanderen en als het kan ook daarbuiten, op maatschappelijke schaal en wetenschappelijke wijze aan te pakken. In alle openheid en vanuit alle invalshoeken. Kennis en inzicht zijn de belangrijkste wapens van UWID in de strijd tegen drugs. De komende jaren zullen we die smart weapons onafgebroken moeten inzetten. Voor meer informatie over UWID kunt u terecht op Of neem contact op met professor Bob Vermerght, tel.:

Drugs DOSSIER. DOSSIER Drugs

Drugs DOSSIER. DOSSIER Drugs UITNEEMBAAR DOSSIER BIJ WELISWAAR 81 - APRIL-MEI 2008 DOSSIER Drugs De negatieve effecten van het roken van cannabis zijn niet meer te ontkennen. België is een belangrijke producent van XTC. Ook harddrugs

Nadere informatie

DRUGS-PLAN CONSEQUENT ONTRADEN

DRUGS-PLAN CONSEQUENT ONTRADEN DRUGS-PLAN CONSEQUENT ONTRADEN INHOUD 2 - Mensen wapenen tegen drugsverslaving - Gezondheid is een recht - Drugspreventie kan niet vroeg genoeg beginnen - Een opvangplaats voor elke drugsverslaafde - Justitie

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD ZITTING 1995-1996 7 FEBRUARI 1996 BELEIDSBRIEF. Drugnota

VLAAMSE RAAD ZITTING 1995-1996 7 FEBRUARI 1996 BELEIDSBRIEF. Drugnota Stuk 214 (1995-1996) Nr. 1 VLAAMSE RAAD ZITTING 1995-1996 7 FEBRUARI 1996 BELEIDSBRIEF Drugnota ingediend door mevrouw Wivina Demeester-De Meyer, Vlaams minister van Financiën, Begroting en Gezondheidsbeleid

Nadere informatie

Driemaandelijks tijdschrift van De Kiem v.z.w.

Driemaandelijks tijdschrift van De Kiem v.z.w. Erkenningsnummer P702012 België-Belgique P.B. 9890 Gavere 3/3505 t h e r a p e u t i s c h p r o g r a m m a V O O R D R U G G E B R U I K E R S Jaargang 18 januari, februari, maart 2010 1 Driemaandelijks

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR WELZIJN, GEZONDHEID EN GEZIN

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR WELZIJN, GEZONDHEID EN GEZIN C25 C-WEL4 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1996-1997 12 december 1996 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR WELZIJN, GEZONDHEID EN GEZIN Interpellatie van de heer Marc Olivier tot de heer Luc Martens,

Nadere informatie

ACTIEPLAN. over tabak, alcohol en drugs 2009-2015. ingediend door mevrouw Veerle Heeren, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

ACTIEPLAN. over tabak, alcohol en drugs 2009-2015. ingediend door mevrouw Veerle Heeren, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Stuk 2155 (2008-2009) Nr. 1 Zitting 2008-2009 6 maart 2009 ACTIEPLAN over tabak, alcohol en drugs 2009-2015 ingediend door mevrouw Veerle Heeren, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 5448

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever: Damien Versele, Jozef Guislainstraat 43a, 9000 Gent België-Belgique P.B. 9099 Gent X BC10273. Mensen Kansen Groeien

Verantwoordelijke uitgever: Damien Versele, Jozef Guislainstraat 43a, 9000 Gent België-Belgique P.B. 9099 Gent X BC10273. Mensen Kansen Groeien Verantwoordelijke uitgever: Damien Versele, Jozef Guislainstraat 43a, 9000 Gent België-Belgique P.B. 9099 Gent X BC10273 Afgiftekantoor 9099 GENT X P509261 Het drukken van dit magazine wordt ons gratis

Nadere informatie

De behandeling van de vragen vangt aan om 15.30 uur. De vergadering wordt voorgezeten door mevrouw Thérèse Snoy et d'oppuers.

De behandeling van de vragen vangt aan om 15.30 uur. De vergadering wordt voorgezeten door mevrouw Thérèse Snoy et d'oppuers. CRABV 52 COM 843 23/03/2010 1 COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU EN DE MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING van DINSDAG 23 MAART 2010 Namiddag COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L'ENVIRONNEMENT

Nadere informatie

Drugspraaterover. een leidraad voor ouders

Drugspraaterover. een leidraad voor ouders Drugspraaterover een leidraad voor ouders Voorwoord 1. Wie ben ik? 2. Vrienden 3. Gezin 4. Verslaving 4.1. Uw kind ook? 4.2. Hoe kan ik helpen voorkomen dat mijn kind drugs gaat gebruiken? Vóór de experimenteerfase

Nadere informatie

Erkende boekhouders, fiscalisten en ondernemers: een succesvolle synergie!

Erkende boekhouders, fiscalisten en ondernemers: een succesvolle synergie! Erkende boekhouders, fiscalisten en ondernemers: een succesvolle synergie! Bijlage bij Pacioli 320 van 23 mei 5 juni 2011 P309340 Verantwoordelijke uitgever: Etienne Verbraeken, Voorzitter BIBF Jaarverslag

Nadere informatie

Van school naar werk.

Van school naar werk. Van school naar werk. Samen werken aan een veilige en gezonde loopbaan Visies en ideeën voor een preventiecultuur bij jongeren Inhoud Inleiding... 4 Assuralia en de jongeren... 5 Deel I : Jongeren en

Nadere informatie

Alcohol en andere drugs

Alcohol en andere drugs Alcohol en andere drugs Wat met alcohol- en andere drugproblemen bij cliënten in OCMW en CAW? Alcohol en andere drugs Wat met alcohol- en andere drugproblemen bij cliënten in OCMW en CAW? Colofon Auteur

Nadere informatie

Oog(st) voor de toekomst. Resultaten van onderzoek uit de ZonMw programma s Verslaving en Risicogedrag en Afhankelijkheid

Oog(st) voor de toekomst. Resultaten van onderzoek uit de ZonMw programma s Verslaving en Risicogedrag en Afhankelijkheid Oog(st) voor de toekomst Resultaten van onderzoek uit de ZonMw programma s Verslaving en Risicogedrag en Afhankelijkheid Oog(st) voor de toekomst Resultaten van onderzoek uit de ZonMw programma s Verslaving

Nadere informatie

EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING

EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING In overleg werken aan preventie Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 100 Blijde Inkomstlaan, 17-21 - 1040 Brussel Tel: 02 233 88 11 - Fax: 02 233

Nadere informatie

HAN DE LIN GEN COM MIS SIE VER GA DE RING COMMISSIE VOOR WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

HAN DE LIN GEN COM MIS SIE VER GA DE RING COMMISSIE VOOR WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN C32 WEL3 Zit ting 2004-2005 26 oktober 2004 HAN DE LIN GEN COM MIS SIE VER GA DE RING COMMISSIE VOOR WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Vraag om uitleg van mevrouw Vera Jans tot mevrouw Inge Vervotte, Vlaams

Nadere informatie

Richtlijn Screening, assessment en behandeling van jongeren met drugmisbruik (herziening van de finale versie)

Richtlijn Screening, assessment en behandeling van jongeren met drugmisbruik (herziening van de finale versie) Richtlijn Screening, assessment en behandeling van jongeren met drugmisbruik (herziening van de finale versie) Namens de ADAPTE-youth project groep Auteurs: Trudy Bekkering, Karen Smets, Martine Goossens,

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever: Damien Versele, Jozef Guislainstraat 43a, 9000 Gent België-Belgique P.B. 9099 Gent X BC10273. Mensen Kansen Groeien

Verantwoordelijke uitgever: Damien Versele, Jozef Guislainstraat 43a, 9000 Gent België-Belgique P.B. 9099 Gent X BC10273. Mensen Kansen Groeien Verantwoordelijke uitgever: Damien Versele, Jozef Guislainstraat 43a, 9000 Gent België-Belgique P.B. 9099 Gent X BC10273 Afgiftekantoor 9099 GENT X P509261 Het drukken van dit magazine wordt ons gratis

Nadere informatie

ISSN 1609-6177 JAARVERSLAG STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN EUROPA

ISSN 1609-6177 JAARVERSLAG STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN EUROPA ISSN 1609-6177 JAARVERSLAG 2005 STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN EUROPA NL JAARVERSLAG 2005 STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN EUROPA Mededeling Deze uitgave is eigendom van het Europees Waarnemingscentrum

Nadere informatie

SC OOP OP MENS EN WERK. Opleiding Vorming D O S S IER DRIEMA ANDELIJKS TIJDSCHRIFT - UITGAVE VAN SD WORX - JA ARGANG 4 - NR. 12

SC OOP OP MENS EN WERK. Opleiding Vorming D O S S IER DRIEMA ANDELIJKS TIJDSCHRIFT - UITGAVE VAN SD WORX - JA ARGANG 4 - NR. 12 D O S S IER Opleiding Vorming & SC OOP OP MENS EN WERK DRIEMA ANDELIJKS TIJDSCHRIFT - UITGAVE VAN SD WORX - JA ARGANG 4 - NR. 12 M A A R T - A P R I L - M E I 2006 12 A F G IF T E K A N T O O R: A N T

Nadere informatie

INFO 22. Hoofdthema Ambulante behandeling, netwerken en samenwerking. Bureau voor grensoverschrijdende samenwerking BINAD-INFO 22.

INFO 22. Hoofdthema Ambulante behandeling, netwerken en samenwerking. Bureau voor grensoverschrijdende samenwerking BINAD-INFO 22. Bureau voor grensoverschrijdende samenwerking voor de sectoren verslaving, preventie en beleid INFO 22 BINAD-INFO 22 Hoofdthema Ambulante behandeling, netwerken en samenwerking Inhoud Intro.......................................................................

Nadere informatie

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting Wetenschappelijke Coördinatoren: Marie-Thérèse Casman, Daniëlle Dierckx, Jan Vranken Onderzoekers: Dimitri Deflandre, Geert Campaert Marie-Thérèse

Nadere informatie

De eeuw van de (geestelijke) gezondheid...

De eeuw van de (geestelijke) gezondheid... De eeuw van de (geestelijke) gezondheid... Antwerpse bouwstenen voor een gezondere samenleving Cathy Berx gouverneur van de provincie Antwerpen 2 De eeuw van de (geestelijke) gezondheid... Antwerpse bouwstenen

Nadere informatie

Handboek Alcohol & Werk

Handboek Alcohol & Werk Handboek Alcohol & Werk Een leidraad voor professionals. Uitgave NIGZ-Werk 2007 Woerden 2 Colofon Handboek Alcohol en Werk Dit handboek is een uitgave van NIGZ Werk. Het is een weergave van een aantal

Nadere informatie

Drugs. Verantwoordelijke uitgever: Sonja Eggerickx. ISSN 0772-6627 Afgiftekantoor Brussel X. Verschijnt driemaandelijks

Drugs. Verantwoordelijke uitgever: Sonja Eggerickx. ISSN 0772-6627 Afgiftekantoor Brussel X. Verschijnt driemaandelijks ISSN 0772-6627 Afgiftekantoor Brussel X Verantwoordelijke uitgever: Sonja Eggerickx Verschijnt driemaandelijks 2008-26 ste jaargang nr. 4 Antenne Drugs Kernredactie Franky Bussche Sonny Van de Steene Marina

Nadere informatie

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Nota van Bevindingen Schiedam Utrecht, november 2010. Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie jeugdzorg Inspectie

Nadere informatie

VAD-jaarverslag 2009

VAD-jaarverslag 2009 VAD-jaarverslag 2009 Woord vooraf De VAD-activiteiten 2009 zijn in grote lijnen bepaald door het convenant dat met de Vlaamse overheid is afgesloten. Dit concretiseerde zich in een jaarplan 2009, dat gebaseerd

Nadere informatie

Online hulpverlening in de CGG

Online hulpverlening in de CGG Online hulpverlening in de CGG Inleiding Online hulpverlening: matched en 'stepped care' (getrapte zorg) Twee principes zijn van belang binnen de gezondheidszorg. Ten eerste is er het matched care principe:

Nadere informatie

Directie Preventie, Jeugd en Sanctiebeleid. Draaiboek voor de aanpak. Huiselijk geweld

Directie Preventie, Jeugd en Sanctiebeleid. Draaiboek voor de aanpak. Huiselijk geweld Directie Preventie, Jeugd en Sanctiebeleid Draaiboek voor de aanpak Huiselijk geweld Huiselijk geweld Draaiboek voor de aanpak R. Keus M.S. Kruijff (Tekstbureau Alfa, Enkhuizen) november 2000 Ontwerp:

Nadere informatie

Richtlijn voor de preventie van alcohol en drug misbruik bij adolescenten (herziening van de finale versie)

Richtlijn voor de preventie van alcohol en drug misbruik bij adolescenten (herziening van de finale versie) Richtlijn voor de preventie van alcohol en drug misbruik bij adolescenten (herziening van de finale versie) Namens de ADAPTE-youth project groep Auteurs: Trudy Bekkering, Mieke Autrique, David Möbius,

Nadere informatie

Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1. in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1. in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1 in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 1 Het beleid heeft betrekking op alle middelen ( o.a. (il)legale drugs en medicatie) die een gedragsverandering

Nadere informatie