Gezondheidsindicatoren Vlaams Gewest Sterfteatlas van Vlaanderen - beperkte update

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gezondheidsindicatoren Vlaams Gewest Sterfteatlas van Vlaanderen - beperkte update"

Transcriptie

1 / archief cijfers Gezondheidsindicatoren Vlaams Gewest Sterfteatlas van Vlaanderen - beperkte update Gepubliceerd op: 15/07/2015 Door: Heidi Cloots, Herwin De Kind, Erik Hendrickx, Anne Kongs, Hilde Smets Afdeling Informatie en Zorgberoepen Zorg en Gezondheid Hoe refereren naar dit document? Zorg en gezondheid - Sterfteatlas van Vlaanderen: beperkte update [Online publicatie]. Brussel: Agentschap Zorg en Gezondheid, afdeling Informatie en Zorgberoepen [geraadpleegd op../../..] Beschikbaar op: Inhoudstafel Handleiding Alle doodsoorzaken Sterfte door kwaadaardige nieuwvormingen (kanker) Sterfte door colorectale kanker Sterfte door longkanker Sterfte door borstkanker Sterfte door baarmoeder(hals)kanker Sterfte door kanker lymfoid weefsel en bloedvormende organen Sterfte door ziekten hart- en vaatstelsel Sterfte door ischemische hartziekten Sterfte door cerebrovasculaire aandoeningen Sterfte door ziekten ademhalingsstelsel Sterfte door chronische aandoeningen lage luchtwegen Sterfte door ziekten spijsverteringsstelsel Sterfte door uitwendige oorzaken Sterfte door ongevallen Sterfte door niet-intentioneel vallen Zelfdoding en sterfte door onbepaalde intentie

2 / handleiding Sterfteatlas van Vlaanderen Geografische verdeling van de sterfte in Vlaanderen in de periode Wat is de sterfteatlas? De sterfteatlas is een verzameling van kaarten die de verspreiding van de sterfgevallen in Vlaanderen weergeven. Ze tonen het relatief aantal overlijdens voor belangrijke doodsoorzaken in Vlaanderen. Voor deze sterfteatlas wordt Vlaanderen ingedeeld in zorgregio s. Beperkte update: of Sinds de publicatie van de sterfte-atlas zijn er al 5 extra jaren gepubliceerd. Tijd dus voor een beperkte update van de belangrijkste doodsoorzaken, en van die doodsoorzaken die belangrijk zijn voor het preventiebeleid (gezondheidsdoelstellingen). We doen nog geen volledige update, omdat er voor vele oorzaken niet voldoende overlijdens zijn voor een analyse van 5 jaar, en het verschil bij een overlappende periode van 10 jaar niet groot zijn. Enkel voor volgende doodsoorzakengroepen waren er in de periode genoeg overlijdens om een betrouwbare spreiding weer te geven op 5 jaar: Alle overlijdens samen Alle kwaadaardige nieuwvormingen (kankers) Alle hart- en vaatziekten Ischemische hartziekten Cerebrovasculaire aandoeningen Alle ziekten ademhalingsstelsel (hoofdstuk J) Voor volgende doodsoorzakengroepen waren er niet genoeg overlijdens in de periode , en worden daarom weergegeven op 10 jaar ( ). Voor deze oorzaken overlapt de update dus gedeeltelijk met de vorige sterfteatlas: dikke darmkanker (colon-rectum-anus), longkanker, borstkanker (bij vrouwen), baarmoeder(hals) kanker Kanker lymfoïd, bloedvormend en verwant weefsel Chronische aandoeningen van de lage luchtwegen Ziekten van het spijsverteringsstelsel Alle uitwendige oorzaken Ongevallen Waaronder: Niet-intentioneel vallen Zelfdoding en sterfte waarvan intentie niet bepaald kan worden Alle cijfers hebben uitsluitend betrekking op inwoners van het Vlaams Gewest. Buitenlanders en inwoners van het Waals Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die overleden in het Vlaams Gewest zijn dus niet meegeteld. Zij komen trouwens ook niet in de populatienoemers voor.

3 / handleiding Handleiding sterfteatlas Hoe lees ik een kaartje? Op elk kaartje zijn de zorgregio s ingekleurd volgens het gestandaardiseerde sterftecijfer voor die doodsoorzaak. Er is telkens een kaartje voor mannen en een voor vrouwen. Linksboven staan geslacht, periode en doodsoorzaak. Onderaan staat ook welke ICD-10 codes opgenomen zijn in de doodsoorzaak. Op deze kaarten is Vlaanderen ingedeeld in zorgregio s. Bij elke kaart staat aangegeven welke indeling is gebruikt. In de beperkte update zijn de regio s ingedeeld in maximaal 9 tinten: blauw-groen voor mannen en groen voor vrouwen. Onder de kaart vindt u de legende met de grenzen van de kleurcategorieën. Onder elke kaart kunt u zien hoeveel regio s er in elke kleurgroep zitten. Het middelpunt van elk interval (groepsgrenzen) is 10% lager dan de volgende groep, en 10% hoger dan de vorige groep. De volgorde van de tinten voor de gestandaardiseerde sterftecijfers is altijd: Zeer-licht: de groep met de laagste cijfers 5e groep: de groep met cijfers gelegen rond het Vlaamse cijfer Zeer donker: de groep met de hoogste cijfers De kaart zelf is ingekleurd volgens het 5 of 10-jaarsgemiddelde van het sterftecijfer herberekend voor de Europese standaardbevolking (ASR(E)). Dit Europees gestandaardiseerd sterftecijfer houdt rekening met verschillen in leeftijdsverdeling van de bevolking tussen de regio s. Dit cijfer kunnen we ook gebruiken om te vergelijken met cijfers uit het buitenland (als ze volgens dezelfde methode en gebruik makend van dezelfde standaardbevolking zijn gestandaardiseerd). Onder elke kaart vindt u de onderliggende cijfers. Daar staan volgende cijfers voor het Vlaams Gewest (mannen en vrouwen) en per zorgregio (gegroepeerd per provincie): Ondergrens van het 95%-betrouwbaarheidsinterval ASR(E): Europees gestandaardiseerd sterftecijfer voor de periode (of Bovengrens van het 95%-betrouwbaarheidsinterval Gemiddeld aantal inwoners in de regio gedurende de periode (of ) Gemiddeld jaarlijks aantal overlijdens in de regio voor de geselecteerde doodsoorzaak voor dezelfde periode Zorgregio s De kaarten zijn ingedeeld in zorgregio's (zoals vastgelegd in het zorgregiodecreet). De kaarten geven bij voorkeur cijfers voor het kleinste zorgregioniveau met 112 inplantingspolen. De cijfers worden echter pas als betrouwbaar beschouwd (m.a.w. minder onderhevig aan toevalsgebonden schommeling) als er in voldoende zorgregio s minstens 25 overlijdens waren voor de gekozen doodsoorzaak gedurende de hele periode (apart voor mannen en vrouwen).

4 / handleiding Wanneer zijn er voldoende overlijdens in voldoende zorgregio s voor een betrouwbare weergave? Als 37 (of meer) van de 112 regio s minder dan 25 overlijdens tellen dan wordt deze doodsoorzaak niet op het niveau 112 inplantingspolen weergegeven. Als 20 (of meer) van de 60 regio s minder dan 25 overlijdens tellen dan wordt deze doodsoorzaak niet op het niveau kleine stad (60 inplantingspolen) weergegeven. Als 4 (of meer) van de 14 regio s minder dan 25 overlijdens tellen dan wordt deze doodsoorzaak helemaal niet weergegeven in deze atlas. Waarom kaarten per zorgregio s? Het beleid van het Agentschap Zorg en Gezondheid wordt zo veel mogelijk georganiseerd volgens de zorgregio s. Zo kunnen Logo s, dit zijn geografisch afgebakende netwerken waarbinnen verschillende organisaties samenwerken om het Vlaamse preventieve gezondheidsbeleid uit te voeren op locoregionaal niveau, cijfers vinden die overeenkomen met hun werkgebied. De cijfers voor bijvoorbeeld suïcide of borstkanker, dikkedarmkanker of baarmoederhalskanker op gemeenteniveau zijn te laag en dus te onbetrouwbaar om uitspraken over te doen, vandaar de cijfers op zorgregioniveau. Standaardisatie In bepaalde streken leven relatief meer ouderen waardoor er in die regio s ook relatief meer Directe standaardisatie Directe standaardisatie wordt uitgedrukt als "aantal overlijdens per personen van een standaardbevolking". Deze methode wordt in deze atlas en bij vergelijkingen tussen Vlaanderen en Europa gebruikt. De directe standaardisatiemethode laat vergelijkingen in de tijd en tussen de Vlaamse regio s onderling toe, en eventueel met andere regio s en het buitenland. Deze methode is uiteraard ook bruikbaar op een hoger regio-niveau en voor kortere periodes. Het nadeel is dat er in elke regio een minimum aantal personen moet overlijden aan doodsoorzaak X, om tot betrouwbare cijfers te komen voor die regio. (zie hoger) Om de vergelijkbaarheid met cijfers uit andere landen te bevorderen, publiceren we hier dus Europees gestandaardiseerde cijfers, op basis van de standaardbevolking gepubliceerd in Deze sterftecijfers kunnen rechtstreeks vergeleken worden met de cijfers die via de Wereldgezondheidsorganisatie worden gepubliceerd in de Health for all database (tot 2014). Indirecte standaardisatie Indirecte standaardisatie wordt uitgedrukt in een gestandaardiseerde mortaliteitsratio of SMR Met een SMR kunt u inschatten of het aantal overlijdens in een bepaalde streek (bv. een gemeente) Het nadeel hierbij is dat u de gemeenten enkel kan vergelijken met het Vlaams Gewest en niet met Het voordeel van indirecte standaardisatie is dat het wel geschikt is voor berekeningen met kleine

5 / handleiding Betrouwbaarheidsintervallen Sterftecijfers zijn, zoals alle natuurverschijnselen, onderhevig aan toevallige schommelingen. Het is dus niet vanzelfsprekend om deze cijfers onderling te vergelijken. Statistische methoden lijken daarom aangewezen. Toch zult u in veel sterfteatlassen geen statistische significantieberekeningen vinden. Dat komt omdat er een theoretisch bezwaar is tegen het gebruik van deze testen. Het gaat hier immers niet om een steekproef, maar om de volledige Vlaamse bevolking. Wij willen er hier de nadruk op leggen dat een sterftecijfer een schatting blijft. Dat komt door toevallige jaarlijkse schommelingen, maar ook gekende (maar moeilijk meetbare) factoren spelen een rol: onvolledige informatie, variaties in de interpretatie van de doodsoorzaken door verschil-lende artsen en verschillende codeurs, kleine veranderingen in de codeerregels voorgeschreven door de Wereldgezondheidsorganisatie. Om te vermijden dat atlasgebruikers verschillen zouden zien waar deze niet betekenisvol zijn, kozen wij ervoor om rond het sterftecijfer toch een zogenaamd betrouwbaarheidsinterval te berekenen. Ook andere auteurs maken deze keuze. Wat is een 95%-betrouwbaarheidsinterval? Dat is een interval van waarden of resultaten die allemaal waarschijnlijk zijn. We gebruiken voor die berekening een theoretische kansverdeling die zo goed mogelijk het voorkomen van de normale schommelingen in de sterfte weergeeft. De breedte van een betrouwbaarheidsinterval wordt mee bepaald door de drempel waaronder men een waarde als te onwaarschijnlijk beschouwt. In de medische statistiek wordt heel vaak minder dan 1 kans op de 20 of een probabiliteit kleiner dan 5% (p<0,05) gebruikt. Daarom spreekt men van een 95%-betrouwbaarheidsinterval. Sterftecijfers vergelijken Als we 2 sterftecijfers, met elk een eigen 95%-betrouwbaarheidsinterval, met elkaar vergelijken, moet Voorzichtigheid is geboden wanneer men een sterftecijfer met meer dan 1 ander sterftecijfer wil Gebruikte formules: Standaardfout : waarbij: Ni = aantal personen in de i-de leeftijdsgroep van de standaardpopulatie ri = het gemeten sterftecijfer per inwoners in leeftijdsgroep i ni = aantal personen in de i-de leeftijdsgroep van de studiepopulatie bovengrens = gestandaardiseerde rate + 1,96*standaardfout ondergrens = gestandaardiseerde rate - 1,96*standaardfout eventuele negatieve woorden worden op 0 gezet Martin J. Gardner and Douglas G. Altman, Statistics with confidence, Confidence intervals and statistical guidelines, BMJ, 1989, Great Britain

6 Alle doodsoorzaken Kaarten: ICD-10 selectie: A00-Y89 Mannen Verdeling regio's aantal regio's per categorie bron: Zorg en Gezondheid, Cijfers: Gestandaardiseerd sterftecijfer met betrouwbaarheidsinterval Ondergrens BI ASR-E Bovengrens BI Gemiddeld aantal inwoners Gemiddeld aantal overlijdens per jaar bij Zorgregio Provincie Mannen Mannen Mannen Mannen mannen Vlaanderen ,91 662,41 665, ,0 ip112: AARTSELAAR 602,89 650,34 697, ,6 ip112: ANTWERPEN 712,52 725,72 738, ,8 ip112: BEERSE 612,40 664,04 715, ,4 ip112: BERLAAR 571,42 617,57 663, ,0 ip112: BOOM 668,52 703,94 739, ,2 ip112: BORNEM 632,85 674,14 715, ,8 ip112: BRASSCHAAT 516,70 556,86 597, ,4 ip112: BRECHT 568,51 624,04 679, ,8 ip112: GEEL 691,68 729,05 766, ,4 ip112: HEIST-OP-DEN-BERG 589,75 631,49 673, ,4 ip112: HERENTALS 617,63 652,22 686, ,6 ip112: HOOGSTRATEN 520,08 570,09 620, ,8 ip112: KALMTHOUT 563,93 609,21 654, ,6 ip112: KAPELLEN 537,98 576,30 614, ,0 ip112: KASTERLEE 541,59 588,33 635, ,8 ip112: KONTICH 523,45 572,03 620, ,4 ip112: LIER 577,92 622,73 667, ,8 ip112: MALLE 635,03 684,18 733, ,8 ip112: MECHELEN 643,75 675,79 707, ,6 ip112: MOL 635,12 670,73 706, ,8 ip112: MORTSEL 559,75 590,34 620, ,0 ip112: OUD-TURNHOUT 622,02 670,11 718, ,8 ip112: RANST 565,88 613,69 661, ,8 ip112: SCHILDE 557,27 592,11 626, ,8 ip112: SCHOTEN 547,00 590,51 634, ,6 ip112: SINT-KATELIJNE-WAVER 613,10 645,22 677, ,4 ip112: TURNHOUT 629,40 666,73 704, ,4 ip112: WESTERLO 613,15 653,40 693, ,4 ip112: WUUSTWEZEL 548,17 616,77 685, ,2 ip112: BERINGEN 572,95 606,48 640, ,0 ip112: BILZEN 608,06 652,82 697, ,6 ip112: BREE 570,62 615,48 660, ,6 ip112: DIEPENBEEK 565,45 607,92 650, ,2 ip112: GENK 634,57 667,37 700, ,4 ip112: HASSELT 616,59 648,56 680, ,6 ip112: HERK-DE-STAD 547,40 591,28 635, ,2 ip112: HEUSDEN-ZOLDER 622,42 676,78 731, ,6 ip112: HOUTHALEN-HELCHTEREN 599,88 643,08 686, ,2 ip112: LOMMEL 549,28 588,81 628, ,0 ip112: MAASEIK 603,95 652,39 700, ,8 ip112: MAASMECHELEN 640,74 674,17 707, ,2 ip112: NEERPELT 536,68 588,04 639, ,0 ip112: PEER 536,12 577,92 619, ,6 ip112: SINT-TRUIDEN 691,41 725,47 759, ,2 ip112: TONGEREN 657,65 696,96 736, ,0 ip112: AALST 707,39 737,23 767, ,0 ip112: AALTER 570,86 618,60 666, ,6 ip112: BEVEREN 576,17 614,97 653, ,6 ip112: DEINZE 644,80 682,43 720, ,8 ip112: DENDERMONDE 704,20 737,87 771, ,6 ip112: DESTELBERGEN 616,40 657,23 698, ,4 ip112: EEKLO 630,30 664,32 698, ,2

7 Alle doodsoorzaken Kaarten: Mannen ip112: ERPE-MERE 709,21 748,95 788, ,0 ip112: EVERGEM 669,09 707,51 745, ,0 ip112: GENT 676,21 694,47 712, ,4 ip112: GERAARDSBERGEN 775,90 831,92 887, ,6 ip112: HAMME 658,06 707,11 756, ,4 ip112: LOKEREN 637,93 681,60 725, ,8 ip112: MALDEGEM 583,15 630,24 677, ,2 ip112: MERELBEKE 627,82 664,13 700, ,6 ip112: NINOVE 679,35 727,97 776, ,2 ip112: OUDENAARDE 630,74 665,93 701, ,4 ip112: RONSE 726,13 781,92 837, ,4 ip112: SINT-GILLIS-WAAS 606,41 652,89 699, ,4 ip112: SINT-NIKLAAS 667,21 700,61 734, ,4 ip112: TEMSE 650,32 694,75 739, ,2 ip112: WETTEREN 689,87 733,12 776, ,6 ip112: ZELE 699,34 751,68 804, ,0 ip112: ZOTTEGEM 722,53 755,36 788, ,8 ip112: AARSCHOT 565,03 606,97 648, ,4 ip112: ASSE 666,89 705,08 743, ,8 ip112: BEERSEL 550,90 587,45 624, ,8 ip112: BERTEM 487,70 527,08 566, ,6 ip112: DIEST 603,79 640,41 677, ,4 ip112: DILBEEK 599,36 641,00 682, ,0 ip112: GRIMBERGEN 609,97 637,75 665, ,8 ip112: HAACHT 572,79 605,25 637, ,0 ip112: HALLE 661,82 696,68 731, ,8 ip112: KORTENBERG 592,68 636,64 680, ,2 ip112: LANDEN 630,85 681,80 732, ,2 ip112: LEUVEN 573,59 602,43 631, ,2 ip112: LUBBEEK 515,36 550,76 586, ,0 ip112: OVERIJSE 527,75 570,96 614, ,6 ip112: PEPINGEN 606,29 650,05 693, ,6 ip112: TERNAT 642,25 682,21 722, ,8 ip112: TERVUREN 475,03 502,79 530, ,0 ip112: TIENEN 733,65 769,23 804, ,8 ip112: VILVOORDE 644,69 676,45 708, ,2 ip112: BLANKENBERGE 721,93 769,44 816, ,0 ip112: BRUGGE 607,23 630,15 653, ,2 ip112: DIKSMUIDE 630,77 684,79 738, ,4 ip112: IEPER 609,52 641,93 674, ,8 ip112: IZEGEM 623,96 664,93 705, ,8 ip112: KNOKKE-HEIST 555,18 596,62 638, ,6 ip112: KOKSIJDE 593,36 630,69 668, ,2 ip112: KORTRIJK 683,26 716,02 748, ,0 ip112: KUURNE 600,03 638,21 676, ,0 ip112: LICHTERVELDE 594,11 635,27 676, ,2 ip112: MENEN 657,70 696,65 735, ,6 ip112: MIDDELKERKE 614,57 656,18 697, ,6 ip112: OOSTENDE 714,49 744,60 774, ,4 ip112: OOSTKAMP 642,64 688,24 733, ,0 ip112: POPERINGE 596,57 651,54 706, ,0 ip112: ROESELARE 646,48 676,21 705, ,0 ip112: TIELT 593,16 626,38 659, ,6 ip112: TORHOUT 616,79 658,50 700, ,0 ip112: VEURNE 670,59 740,19 809, ,6 ip112: WAREGEM 621,33 654,62 687, ,2 ip112: WEVELGEM 637,70 689,13 740, ,8 ip112: ZEDELGEM 541,19 585,52 629, ,6 ip112: ZWEVEGEM 630,51 677,93 725, ,0

8 Alle doodsoorzaken Kaarten: ICD-10 selectie: A00-Y89 Verdeling regio's aantal regio's per categorie bron: Zorg en Gezondheid, Cijfers: Gestandaardiseerd sterftecijfer m Provincie Zorgregio Vlaanderen -- ip112: AARTSELAAR ip112: ANTWERPEN ip112: BEERSE ip112: BERLAAR ip112: BOOM ip112: BORNEM ip112: BRASSCHAAT ip112: BRECHT ip112: GEEL ip112: HEIST-OP-DEN-BERG ip112: HERENTALS ip112: HOOGSTRATEN ip112: KALMTHOUT ip112: KAPELLEN ip112: KASTERLEE ip112: KONTICH ip112: LIER ip112: MALLE ip112: MECHELEN ip112: MOL ip112: MORTSEL ip112: OUD-TURNHOUT ip112: RANST ip112: SCHILDE ip112: SCHOTEN ip112: SINT-KATELIJNE-WAVER ip112: TURNHOUT ip112: WESTERLO ip112: WUUSTWEZEL ip112: BERINGEN ip112: BILZEN ip112: BREE ip112: DIEPENBEEK ip112: GENK ip112: HASSELT ip112: HERK-DE-STAD ip112: HEUSDEN-ZOLDER ip112: HOUTHALEN-HELCHTEREN ip112: LOMMEL ip112: MAASEIK ip112: MAASMECHELEN ip112: NEERPELT ip112: PEER ip112: SINT-TRUIDEN ip112: TONGEREN ip112: AALST ip112: AALTER ip112: BEVEREN ip112: DEINZE ip112: DENDERMONDE ip112: DESTELBERGEN ip112: EEKLO Ondergrens BI ASR-E Bovengrens BI Gemiddeld aantal inwoners Gemiddeld aantal overlijdens per jaar bij vrouwen 421,42 423,87 426, ,6 435,44 469,87 504, ,2 460,93 470,28 479, ,8 426,59 463,49 500, ,4 398,73 432,96 467, ,0 419,31 443,75 468, ,8 405,78 434,81 463, ,4 375,09 405,26 435, ,2 389,69 429,89 470, ,8 435,11 460,90 486, ,0 393,82 423,52 453, ,4 374,86 398,50 422, ,0 354,32 391,19 428, ,6 384,86 416,89 448, ,0 403,48 432,50 461, ,2 367,69 402,32 436, ,8 340,92 375,74 410, ,4 443,26 477,92 512, ,4 430,37 463,71 497, ,4 386,26 407,95 429, ,2 418,75 443,84 468, ,8 362,72 384,12 405, ,0 390,01 423,19 456, ,2 419,32 456,14 492, ,8 403,20 429,24 455, ,4 344,82 375,44 406, ,8 404,41 426,69 448, ,0 400,56 426,73 452, ,6 382,86 412,02 441, ,2 350,78 399,58 448, ,8 398,75 423,52 448, ,4 378,16 408,66 439, ,8 371,09 402,74 434, ,2 379,33 408,90 438, ,4 404,01 425,61 447, ,8 379,22 400,27 421, ,2 349,65 380,67 411, ,2 383,20 420,14 457, ,4 367,36 395,96 424, ,0 403,72 433,91 464, ,4 382,89 416,78 450, ,4 400,38 423,20 446, ,4 373,40 410,25 447, ,8 360,22 390,85 421, ,8 445,94 469,81 493, ,0 405,69 432,56 459, ,2 421,31 441,48 461, ,2 367,74 402,16 436, ,4 363,74 391,01 418, ,4 413,06 439,35 465, ,0 431,71 454,16 476, ,6 422,74 452,33 481, ,4 403,62 427,26 450, ,2

9 Alle doodsoorzaken Kaarten: ip112: ERPE-MERE ip112: EVERGEM ip112: GENT ip112: GERAARDSBERGEN ip112: HAMME ip112: LOKEREN ip112: MALDEGEM ip112: MERELBEKE ip112: NINOVE ip112: OUDENAARDE ip112: RONSE ip112: SINT-GILLIS-WAAS ip112: SINT-NIKLAAS ip112: TEMSE ip112: WETTEREN ip112: ZELE ip112: ZOTTEGEM ip112: AARSCHOT ip112: ASSE ip112: BEERSEL ip112: BERTEM ip112: DIEST ip112: DILBEEK ip112: GRIMBERGEN ip112: HAACHT ip112: HALLE ip112: KORTENBERG ip112: LANDEN ip112: LEUVEN ip112: LUBBEEK ip112: OVERIJSE ip112: PEPINGEN ip112: TERNAT ip112: TERVUREN ip112: TIENEN ip112: VILVOORDE ip112: BLANKENBERGE ip112: BRUGGE ip112: DIKSMUIDE ip112: IEPER ip112: IZEGEM ip112: KNOKKE-HEIST ip112: KOKSIJDE ip112: KORTRIJK ip112: KUURNE ip112: LICHTERVELDE ip112: MENEN ip112: MIDDELKERKE ip112: OOSTENDE ip112: OOSTKAMP ip112: POPERINGE ip112: ROESELARE ip112: TIELT ip112: TORHOUT ip112: VEURNE ip112: WAREGEM ip112: WEVELGEM ip112: ZEDELGEM ip112: ZWEVEGEM 412,15 438,33 464, ,0 417,25 443,77 470, ,6 424,87 437,46 450, ,2 450,80 487,25 523, ,8 413,54 447,55 481, ,2 397,93 428,32 458, ,8 346,51 378,25 409, ,6 405,80 430,73 455, ,6 417,02 451,03 485, ,6 393,43 417,63 441, ,2 413,39 449,64 485, ,0 374,14 406,27 438, ,2 439,02 462,65 486, ,4 392,90 423,01 453, ,6 407,45 435,98 464, ,2 486,98 524,79 562, ,6 407,34 428,44 449, ,4 387,50 418,18 448, ,4 380,07 405,31 430, ,8 382,74 409,85 436, ,2 348,83 377,32 405, ,6 382,49 408,34 434, ,8 399,78 429,20 458, ,6 368,72 387,21 405, ,0 380,71 404,29 427, ,4 387,71 410,90 434, ,8 354,44 383,36 412, ,0 398,13 433,70 469, ,2 375,85 396,25 416, ,8 374,68 401,85 429, ,0 326,94 357,25 387, ,2 365,91 394,95 423, ,2 417,32 444,92 472, ,0 339,67 360,02 380, ,4 419,87 443,22 466, ,0 399,25 420,78 442, ,8 406,19 436,15 466, ,6 391,87 408,05 424, ,6 360,24 396,80 433, ,0 384,32 407,03 429, ,6 398,00 427,25 456, ,2 341,15 371,04 400, ,8 351,34 376,19 401, ,4 396,35 417,77 439, ,4 369,32 395,95 422, ,6 375,34 405,49 435, ,4 434,47 462,50 490, ,4 361,97 390,92 419, ,6 453,10 473,80 494, ,2 368,75 398,95 429, ,0 354,59 393,86 433, ,4 381,74 401,86 421, ,6 392,40 416,28 440, ,4 389,41 419,21 449, ,4 429,83 478,12 526, ,4 386,92 410,05 433, ,2 389,88 425,23 460, ,4 350,07 381,45 412, ,6 381,72 413,85 445, ,0

10 Sterfte door kanker (kwaadaardige nieuwvormingen) Kaarten: Mannen ICD-10 selectie: C00-C97 Verdeling regio's aantal regio's per categorie bron: Zorg en Gezondheid, Cijfers: Gestandaardiseerd sterftecijfer met betrouwbaarheidsinterval Ondergrens BI ASR-E Bovengrens BI Gemiddeld aantal inwoners Gemiddeld aantal overlijdens per jaar bij Zorgregio Provincie Mannen Mannen Mannen Mannen mannen Vlaanderen ,75 206,71 208, ,0 ip112: AARTSELAAR 172,18 197,90 223, ,2 ip112: ANTWERPEN 210,32 217,65 224, ,4 ip112: BEERSE 175,81 203,18 230, ,8 ip112: BERLAAR 150,11 174,26 198, ,2 ip112: BOOM 218,64 239,64 260, ,2 ip112: BORNEM 181,86 204,42 226, ,6 ip112: BRASSCHAAT 144,95 166,36 187, ,6 ip112: BRECHT 142,34 170,24 198, ,4 ip112: GEEL 201,47 221,90 242, ,0 ip112: HEIST-OP-DEN-BERG 188,90 213,24 237, ,4 ip112: HERENTALS 187,02 206,21 225, ,0 ip112: HOOGSTRATEN 152,15 179,01 205, ,8 ip112: KALMTHOUT 139,38 162,52 185, ,2 ip112: KAPELLEN 158,44 179,54 200, ,4 ip112: KASTERLEE 171,24 197,98 224, ,8 ip112: KONTICH 164,36 192,61 220, ,8 ip112: LIER 159,71 184,19 208, ,2 ip112: MALLE 156,47 180,61 204, ,2 ip112: MECHELEN 206,22 225,00 243, ,8 ip112: MOL 164,23 182,33 200, ,4 ip112: MORTSEL 177,34 195,25 213, ,0 ip112: OUD-TURNHOUT 172,23 197,46 222, ,8 ip112: RANST 160,05 186,23 212, ,0 ip112: SCHILDE 149,44 167,81 186, ,6 ip112: SCHOTEN 185,99 212,02 238, ,2 ip112: SINT-KATELIJNE-WAVER 188,18 206,65 225, ,6 ip112: TURNHOUT 203,12 224,32 245, ,0 ip112: WESTERLO 175,42 197,26 219, ,4 ip112: WUUSTWEZEL 148,15 184,17 220, ,6 ip112: BERINGEN 165,90 184,20 202, ,4 ip112: BILZEN 195,44 221,10 246, ,0 ip112: BREE 178,62 203,37 228, ,6 ip112: DIEPENBEEK 165,60 188,53 211, ,0 ip112: GENK 199,28 217,42 235, ,8 ip112: HASSELT 191,49 209,52 227, ,2 ip112: HERK-DE-STAD 163,74 188,08 212, ,4 ip112: HEUSDEN-ZOLDER 185,77 215,97 246, ,4 ip112: HOUTHALEN-HELCHTEREN 172,30 195,31 218, ,2 ip112: LOMMEL 166,69 188,34 209, ,6 ip112: MAASEIK 183,80 210,19 236, ,8 ip112: MAASMECHELEN 193,96 212,21 230, ,0 ip112: NEERPELT 167,44 196,16 224, ,2 ip112: PEER 174,36 198,17 221, ,2 ip112: SINT-TRUIDEN 200,64 219,18 237, ,6 ip112: TONGEREN 205,52 227,92 250, ,2 ip112: AALST 220,27 237,17 254, ,8 ip112: AALTER 183,29 211,52 239, ,0 ip112: BEVEREN 186,40 208,80 231, ,6 ip112: DEINZE 195,02 216,27 237, ,4 ip112: DENDERMONDE 222,85 241,98 261, ,2 ip112: DESTELBERGEN 186,17 209,13 232, ,6 ip112: EEKLO 181,16 199,68 218, ,2

11 Sterfte door kanker (kwaadaardige nieuwvormingen) Kaarten: Mannen ip112: ERPE-MERE 208,50 230,31 252, ,6 ip112: EVERGEM 190,82 211,58 232, ,8 ip112: GENT 201,75 211,93 222, ,4 ip112: GERAARDSBERGEN 213,43 243,25 273, ,2 ip112: HAMME 203,78 231,68 259, ,2 ip112: LOKEREN 183,72 207,89 232, ,8 ip112: MALDEGEM 154,30 179,26 204, ,4 ip112: MERELBEKE 189,09 209,49 229, ,0 ip112: NINOVE 186,20 212,00 237, ,0 ip112: OUDENAARDE 171,46 190,39 209, ,4 ip112: RONSE 212,36 243,95 275, ,2 ip112: SINT-GILLIS-WAAS 196,27 223,25 250, ,8 ip112: SINT-NIKLAAS 215,62 234,99 254, ,0 ip112: TEMSE 226,09 252,45 278, ,6 ip112: WETTEREN 222,73 247,49 272, ,6 ip112: ZELE 198,70 226,86 255, ,0 ip112: ZOTTEGEM 234,68 253,70 272, ,4 ip112: AARSCHOT 160,10 182,76 205, ,4 ip112: ASSE 195,69 217,01 238, ,4 ip112: BEERSEL 154,64 174,79 194, ,6 ip112: BERTEM 153,81 176,99 200, ,6 ip112: DIEST 186,91 207,60 228, ,8 ip112: DILBEEK 189,19 213,53 237, ,8 ip112: GRIMBERGEN 186,36 202,08 217, ,4 ip112: HAACHT 161,96 179,67 197, ,0 ip112: HALLE 191,50 210,76 230, ,2 ip112: KORTENBERG 180,35 205,62 230, ,0 ip112: LANDEN 181,35 209,76 238, ,0 ip112: LEUVEN 171,95 188,56 205, ,2 ip112: LUBBEEK 163,88 184,37 204, ,4 ip112: OVERIJSE 177,34 203,29 229, ,2 ip112: PEPINGEN 183,42 208,20 232, ,6 ip112: TERNAT 188,04 210,11 232, ,2 ip112: TERVUREN 144,37 160,12 175, ,6 ip112: TIENEN 194,42 213,09 231, ,2 ip112: VILVOORDE 210,43 229,24 248, ,2 ip112: BLANKENBERGE 221,06 246,76 272, ,0 ip112: BRUGGE 178,26 190,95 203, ,2 ip112: DIKSMUIDE 182,98 213,92 244, ,6 ip112: IEPER 190,76 209,61 228, ,8 ip112: IZEGEM 183,01 205,88 228, ,6 ip112: KNOKKE-HEIST 170,55 191,95 213, ,8 ip112: KOKSIJDE 137,48 154,93 172, ,8 ip112: KORTRIJK 199,86 218,34 236, ,8 ip112: KUURNE 184,82 206,44 228, ,6 ip112: LICHTERVELDE 171,39 194,58 217, ,6 ip112: MENEN 195,55 217,59 239, ,4 ip112: MIDDELKERKE 174,33 196,53 218, ,8 ip112: OOSTENDE 211,63 227,75 243, ,8 ip112: OOSTKAMP 178,67 203,10 227, ,0 ip112: POPERINGE 150,76 179,65 208, ,0 ip112: ROESELARE 184,28 200,59 216, ,0 ip112: TIELT 168,37 186,72 205, ,0 ip112: TORHOUT 193,54 217,58 241, ,6 ip112: VEURNE 146,85 182,68 218, ,2 ip112: WAREGEM 184,03 202,80 221, ,2 ip112: WEVELGEM 196,88 226,38 255, ,8 ip112: ZEDELGEM 175,58 201,15 226, ,8 ip112: ZWEVEGEM 192,56 219,51 246, ,4

12 Sterfte door kanker ( Kaarten: ICD-10 selectie: C00-C97 Verdeling regio's aantal regio's per categorie bron: Zorg en Gezondheid, Cijfers: Gestandaardiseerd sterftecijfer Provincie Zorgregio Vlaanderen -- ip112: AARTSELAAR ip112: ANTWERPEN ip112: BEERSE ip112: BERLAAR ip112: BOOM ip112: BORNEM ip112: BRASSCHAAT ip112: BRECHT ip112: GEEL ip112: HEIST-OP-DEN-BERG ip112: HERENTALS ip112: HOOGSTRATEN ip112: KALMTHOUT ip112: KAPELLEN ip112: KASTERLEE ip112: KONTICH ip112: LIER ip112: MALLE ip112: MECHELEN ip112: MOL ip112: MORTSEL ip112: OUD-TURNHOUT ip112: RANST ip112: SCHILDE ip112: SCHOTEN ip112: SINT-KATELIJNE-WAVER ip112: TURNHOUT ip112: WESTERLO ip112: WUUSTWEZEL ip112: BERINGEN ip112: BILZEN ip112: BREE ip112: DIEPENBEEK ip112: GENK ip112: HASSELT ip112: HERK-DE-STAD ip112: HEUSDEN-ZOLDER ip112: HOUTHALEN-HELCHTEREN ip112: LOMMEL ip112: MAASEIK ip112: MAASMECHELEN ip112: NEERPELT ip112: PEER ip112: SINT-TRUIDEN ip112: TONGEREN ip112: AALST ip112: AALTER ip112: BEVEREN ip112: DEINZE ip112: DENDERMONDE ip112: DESTELBERGEN ip112: EEKLO Ondergrens BI ASR-E Bovengrens BI Gemiddeld aantal inwoners Gemiddeld aantal overlijdens per jaar bij vrouwen 123,24 124,69 126, ,4 101,05 120,39 139, ,0 129,42 134,96 140, ,8 102,54 122,76 142, ,2 103,32 123,69 144, ,2 116,44 131,53 146, ,8 111,85 128,98 146, ,2 110,91 129,26 147, ,4 118,02 142,41 166, ,0 117,59 132,93 148, ,2 97,12 114,06 130, ,2 100,45 113,99 127, ,2 93,81 114,84 135, ,2 102,71 121,94 141, ,0 113,22 130,34 147, ,2 95,46 115,31 135, ,4 100,23 121,55 142, ,2 120,16 141,39 162, ,6 89,75 107,32 124, ,0 116,01 129,59 143, ,2 95,86 109,51 123, ,2 107,55 121,12 134, ,6 100,74 119,98 139, ,4 113,04 135,43 157, ,4 107,68 123,14 138, ,6 90,77 108,37 125, ,2 112,99 126,72 140, ,4 107,51 122,38 137, ,4 96,88 112,96 129, ,2 87,75 114,93 142, ,4 107,61 121,69 135, ,8 99,21 117,28 135, ,0 106,45 124,94 143, ,4 96,39 113,09 129, ,0 111,71 124,20 136, ,8 101,39 113,68 125, ,8 91,78 110,75 129, ,0 91,62 112,16 132, ,8 109,64 126,91 144, ,0 102,24 118,81 135, ,2 101,04 120,52 140, ,6 118,75 132,06 145, ,4 109,22 130,92 152, ,4 100,00 117,93 135, ,2 110,10 123,33 136, ,8 114,62 130,81 146, ,4 123,82 136,04 148, ,2 102,49 123,24 143, ,0 114,21 131,59 148, ,4 102,21 117,04 131, ,2 124,00 137,54 151, ,4 125,10 143,27 161, ,6 102,89 116,82 130, ,8

13 Sterfte door kanker ( Kaarten: ip112: ERPE-MERE ip112: EVERGEM ip112: GENT ip112: GERAARDSBERGEN ip112: HAMME ip112: LOKEREN ip112: MALDEGEM ip112: MERELBEKE ip112: NINOVE ip112: OUDENAARDE ip112: RONSE ip112: SINT-GILLIS-WAAS ip112: SINT-NIKLAAS ip112: TEMSE ip112: WETTEREN ip112: ZELE ip112: ZOTTEGEM ip112: AARSCHOT ip112: ASSE ip112: BEERSEL ip112: BERTEM ip112: DIEST ip112: DILBEEK ip112: GRIMBERGEN ip112: HAACHT ip112: HALLE ip112: KORTENBERG ip112: LANDEN ip112: LEUVEN ip112: LUBBEEK ip112: OVERIJSE ip112: PEPINGEN ip112: TERNAT ip112: TERVUREN ip112: TIENEN ip112: VILVOORDE ip112: BLANKENBERGE ip112: BRUGGE ip112: DIKSMUIDE ip112: IEPER ip112: IZEGEM ip112: KNOKKE-HEIST ip112: KOKSIJDE ip112: KORTRIJK ip112: KUURNE ip112: LICHTERVELDE ip112: MENEN ip112: MIDDELKERKE ip112: OOSTENDE ip112: OOSTKAMP ip112: POPERINGE ip112: ROESELARE ip112: TIELT ip112: TORHOUT ip112: VEURNE ip112: WAREGEM ip112: WEVELGEM ip112: ZEDELGEM ip112: ZWEVEGEM 102,90 117,81 132, ,4 107,82 123,11 138, ,2 126,73 134,42 142, ,0 117,05 138,55 160, ,6 108,59 128,25 147, ,6 109,64 127,77 145, ,8 95,61 115,16 134, ,0 113,53 128,54 143, ,0 123,56 144,21 164, ,8 105,39 120,02 134, ,0 115,80 137,71 159, ,2 95,19 113,67 132, ,4 124,69 138,87 153, ,2 114,87 133,11 151, ,6 113,55 130,72 147, ,0 136,42 158,93 181, ,8 114,32 127,24 140, ,2 102,91 121,04 139, ,8 115,18 130,91 146, ,0 101,99 117,46 132, ,2 95,84 113,31 130, ,2 99,63 114,61 129, ,2 107,02 124,66 142, ,0 110,48 121,90 133, ,8 110,83 125,23 139, ,0 116,20 130,51 144, ,8 86,58 103,79 121, ,8 96,87 117,47 138, ,2 100,48 112,48 124, ,2 107,29 123,98 140, ,2 87,87 105,47 123, ,6 87,71 104,30 120, ,6 110,24 126,29 142, ,2 101,73 114,16 126, ,8 108,97 122,99 137, ,6 113,52 126,60 139, ,2 106,04 122,94 139, ,2 120,50 130,51 140, ,2 90,63 112,19 133, ,0 106,01 119,80 133, ,8 121,79 139,92 158, ,8 93,40 108,62 123, ,0 79,31 92,62 105, ,6 113,12 126,35 139, ,0 115,02 131,39 147, ,8 96,60 114,06 131, ,2 120,71 137,70 154, ,4 100,98 117,82 134, ,4 128,15 140,31 152, ,0 95,70 113,72 131, ,0 99,07 123,31 147, ,0 101,36 112,93 124, ,8 103,08 117,29 131, ,8 102,08 119,64 137, ,8 80,22 105,42 130, ,4 103,06 116,55 130, ,2 103,46 124,66 145, ,8 100,15 118,94 137, ,4 99,93 118,57 137, ,6

14 Sterfte door kanker colon-rectum-anus Kaarten: Mannen ICD-10 selectie: C18-C21 Verdeling regio's aantal regio's per categorie bron: Zorg en Gezondheid, Cijfers: Gestandaardiseerd sterftecijfer met betrouwbaarheidsinterval Zorgregio Mannen IP112 Ondergrens BI Mannen ASR-E Mannen Bovengrens BI Mannen Gemiddeld aantal inwoners Mannen Gemiddeld aantal overlijdens per jaar bij mannen Provincie Vlaanderen -- 22,02 22,48 22, ,9 ip112: AARTSELAAR 17,63 24,24 30, ,4 ip112: ANTWERPEN 21,61 23,29 24, ,5 ip112: BEERSE 11,51 17,59 23, ,4 ip112: BERLAAR 13,70 19,52 25, ,5 ip112: BOOM 17,78 22,24 26, ,3 ip112: BORNEM 18,03 23,54 29, ,4 ip112: BRASSCHAAT 11,71 16,76 21, ,5 ip112: BRECHT 15,18 22,71 30, ,6 ip112: GEEL 14,24 18,51 22, ,6 ip112: HEIST-OP-DEN-BERG 16,24 21,83 27, ,1 ip112: HERENTALS 20,27 25,24 30, ,3 ip112: HOOGSTRATEN 15,22 22,30 29, ,0 ip112: KALMTHOUT 13,90 19,80 25, ,4 ip112: KAPELLEN 16,84 22,23 27, ,7 ip112: KASTERLEE 18,00 25,20 32, ,0 ip112: KONTICH 14,94 21,77 28, ,1 ip112: LIER 11,90 17,22 22, ,3 ip112: MALLE 13,98 19,82 25, ,5 ip112: MECHELEN 19,79 24,20 28, ,5 ip112: MOL 15,48 19,92 24, ,2 ip112: MORTSEL 16,11 20,10 24, ,7 ip112: OUD-TURNHOUT 14,39 20,57 26, ,5 ip112: RANST 13,94 20,34 26, ,0 ip112: SCHILDE 18,88 23,87 28, ,3 ip112: SCHOTEN 16,46 22,70 28, ,4 ip112: SINT-KATELIJNE-WAVER 18,61 23,07 27, ,9 ip112: TURNHOUT 16,56 21,51 26, ,7 ip112: WESTERLO 14,49 19,52 24, ,0 ip112: WUUSTWEZEL 9,07 17,52 25, ,7 ip112: BERINGEN 17,01 21,76 26, ,7 ip112: BILZEN 15,63 21,44 27, ,4 ip112: BREE 15,37 21,44 27, ,1 ip112: DIEPENBEEK 15,21 21,05 26, ,3 ip112: GENK 18,27 22,80 27, ,8 ip112: HASSELT 16,92 21,05 25, ,6 ip112: HERK-DE-STAD 14,72 20,65 26, ,0 ip112: HEUSDEN-ZOLDER 10,16 16,47 22, ,8 ip112: HOUTHALEN-HELCHTEREN 16,07 21,91 27, ,9 ip112: LOMMEL 16,34 21,79 27, ,5 ip112: MAASEIK 14,21 20,28 26, ,5 ip112: MAASMECHELEN 17,03 21,30 25, ,3 ip112: NEERPELT 16,33 24,46 32, ,9 ip112: PEER 16,57 22,49 28, ,9 ip112: SINT-TRUIDEN 17,15 21,37 25, ,3 ip112: TONGEREN 14,94 19,56 24, ,2 ip112: AALST 22,11 26,10 30, ,4 ip112: AALTER 13,38 19,53 25, ,1 ip112: BEVEREN 16,97 22,22 27, ,2 ip112: DEINZE 18,64 23,65 28, ,9 ip112: DENDERMONDE 26,29 31,24 36, ,0 ip112: DESTELBERGEN 14,82 19,98 25, ,0

15 Sterfte door kanker colon-rectum-anus Kaarten: Mannen ip112: EEKLO 15,21 19,37 23, ,8 ip112: ERPE-MERE 16,87 21,65 26, ,2 ip112: EVERGEM 14,60 19,05 23, ,4 ip112: GENT 19,88 22,25 24, ,8 ip112: GERAARDSBERGEN 17,31 24,04 30, ,1 ip112: HAMME 19,57 26,33 33, ,0 ip112: LOKEREN 15,54 21,29 27, ,5 ip112: MALDEGEM 15,88 22,16 28, ,1 ip112: MERELBEKE 20,41 25,52 30, ,0 ip112: NINOVE 13,90 19,44 24, ,9 ip112: OUDENAARDE 17,84 22,53 27, ,5 ip112: RONSE 18,16 25,16 32, ,4 ip112: SINT-GILLIS-WAAS 13,07 18,78 24, ,3 ip112: SINT-NIKLAAS 16,56 20,65 24, ,2 ip112: TEMSE 19,29 25,43 31, ,9 ip112: WETTEREN 26,61 33,23 39, ,0 ip112: ZELE 16,56 22,98 29, ,1 ip112: ZOTTEGEM 25,15 29,82 34, ,6 ip112: AARSCHOT 16,36 22,14 27, ,0 ip112: ASSE 19,77 25,01 30, ,1 ip112: BEERSEL 12,96 17,49 22, ,1 ip112: BERTEM 14,88 20,48 26, ,3 ip112: DIEST 14,98 19,48 23, ,6 ip112: DILBEEK 17,14 22,92 28, ,5 ip112: GRIMBERGEN 21,48 25,49 29, ,4 ip112: HAACHT 18,37 23,07 27, ,6 ip112: HALLE 22,45 27,55 32, ,7 ip112: KORTENBERG 21,86 28,73 35, ,9 ip112: LANDEN 16,70 23,55 30, ,8 ip112: LEUVEN 16,47 20,30 24, ,9 ip112: LUBBEEK 12,38 16,87 21, ,6 ip112: OVERIJSE 16,65 23,06 29, ,1 ip112: PEPINGEN 17,39 23,28 29, ,3 ip112: TERNAT 20,50 26,02 31, ,0 ip112: TERVUREN 14,15 17,95 21, ,2 ip112: TIENEN 16,83 21,03 25, ,4 ip112: VILVOORDE 20,86 25,35 29, ,0 ip112: BLANKENBERGE 20,10 26,19 32, ,5 ip112: BRUGGE 18,01 21,02 24, ,0 ip112: DIKSMUIDE 7,17 12,28 17, ,4 ip112: IEPER 17,02 21,23 25, ,5 ip112: IZEGEM 18,30 24,00 29, ,2 ip112: KNOKKE-HEIST 17,55 22,94 28, ,8 ip112: KOKSIJDE 13,26 17,39 21, ,3 ip112: KORTRIJK 26,19 31,06 35, ,9 ip112: KUURNE 17,77 22,84 27, ,2 ip112: LICHTERVELDE 19,69 25,77 31, ,4 ip112: MENEN 19,62 24,81 29, ,3 ip112: MIDDELKERKE 16,01 21,28 26, ,7 ip112: OOSTENDE 18,51 22,11 25, ,6 ip112: OOSTKAMP 13,71 19,08 24, ,0 ip112: POPERINGE 14,93 21,89 28, ,1 ip112: ROESELARE 20,41 24,44 28, ,1 ip112: TIELT 16,51 20,86 25, ,4 ip112: TORHOUT 17,34 22,91 28, ,9 ip112: VEURNE 9,01 15,79 22, ,2 ip112: WAREGEM 19,19 23,75 28, ,0 ip112: WEVELGEM 16,26 22,95 29, ,8 ip112: ZEDELGEM 14,06 19,76 25, ,8 ip112: ZWEVEGEM 23,06 30,29 37, ,2

16 Kaarten: ICD-10 selectie: Sterfte door kanker colon-rectum-anus bron: Cijfers: Provincie Vlaanderen Zorgregio IP60 Ondergrens BI ASR-E Bovengrens BI Gemiddeld aantal inwoners Gemiddeld aantal overlijdens per jaar bij vrouwen -- 13,62 13,95 14, ,4 KS: 13,40 14,62 15, ,6 KS: Boom 12,50 14,76 17, ,7 KS: Brasschaat 12,07 14,37 16, ,9 KS: Geel 12,21 14,88 17, ,3 KS: Herentals 12,72 16,31 19, ,8 KS: Hoogstraten 7,90 12,87 17, ,7 KS: Lier 8,83 11,01 13, ,7 KS: Mechelen 12,28 14,46 16, ,2 KS: Mol 12,21 15,85 19, ,1 KS: Mortsel 8,39 10,64 12, ,3 KS: Schilde 11,32 13,21 15, ,2 KS: Turnhout 10,00 11,95 13, ,6 KS: Bilzen 8,63 12,70 16, ,1 KS: Bree 9,82 14,41 19, ,0 KS: Genk 11,18 14,09 17, ,8 KS: Hasselt 12,72 14,32 15, ,9 KS: Lommel 10,61 14,75 18, ,3 KS: Maaseik 3,26 6,41 9, ,7 KS: Maasmechelen 10,80 13,94 17, ,2 KS: Neerpelt 11,36 14,74 18, ,9 KS: Sint-Truiden 7,58 10,25 12, ,5 KS: Tongeren 9,95 13,56 17, ,3 KS: Aalst 12,72 14,84 16, ,3 KS: Beveren 11,04 15,02 19, ,3 KS: Deinze 10,36 13,82 17, ,4 KS: Dendermonde 14,17 16,86 19, ,7

17 Kaarten: Sterfte door kanker colon-rectum-anus KS: Eeklo 10,29 12,09 13, ,8 KS: Gent 12,58 13,96 15, ,5 KS: Geraardsbergen 11,40 16,17 20, ,4 KS: Lokeren 9,00 12,91 16, ,8 KS: Ninove 5,56 8,65 11, ,4 KS: Oudenaarde 10,07 13,20 16, ,5 KS: Ronse 10,35 15,04 19, ,0 KS: Sint-Niklaas 12,43 14,39 16, ,2 KS: Wetteren 10,87 14,71 18, ,5 KS: Zottegem 12,98 16,18 19, ,5 KS: Aarschot 9,65 13,66 17, ,1 KS: Asse 14,42 16,73 19, ,6 KS: Diest 8,94 12,18 15, ,2 KS: Halle 11,57 13,57 15, ,6 KS: Leuven 11,83 13,39 14, ,2 KS: Tervuren 10,15 12,40 14, ,5 KS: Tienen 9,55 11,90 14, ,2 KS: Vilvoorde 14,08 16,20 18, ,6 KS: Blankenberge 11,62 15,85 20, ,4 KS: Brugge 11,08 12,77 14, ,6 KS: Diksmuide 8,25 13,31 18, ,6 KS: Ieper 12,33 15,68 19, ,5 KS: Izegem 9,68 13,40 17, ,0 KS: Knokke-Heist 11,45 15,25 19, ,8 KS: Kortrijk 11,84 13,63 15, ,5 KS: Menen 13,14 17,09 21, ,2 KS: Oostende 11,25 13,26 15, ,2 KS: Poperinge 9,71 15,04 20, ,7 KS: Roeselare 12,42 14,80 17, ,5 KS: Tielt 13,70 17,40 21, ,6 KS: Torhout 8,88 12,60 16, ,2 KS: Veurne 8,79 11,50 14, ,4 KS: Waregem 10,66 13,93 17, ,1

18 Sterfte door kanker trachea, bronchus en longen Kaarten: Mannen ICD-10 selectie: C33-C34 Verdeling regio's aantal regio's per categorie bron: Zorg en Gezondheid, Cijfers: Gestandaardiseerd sterftecijfer met betrouwbaarheidsinterval Zorgregio Mannen IP112 Ondergrens BI Mannen ASR-E Mannen Bovengrens BI Mannen Gemiddeld aantal inwoners Mannen Gemiddeld aantal overlijdens per jaar bij mannen Provincie Vlaanderen -- 70,16 70,99 71, ,0 ip112: AARTSELAAR 55,90 66,83 77, ,9 ip112: ANTWERPEN 70,89 73,98 77, ,4 ip112: BEERSE 74,27 87,56 100, ,3 ip112: BERLAAR 52,52 63,18 73, ,0 ip112: BOOM 61,56 69,69 77, ,3 ip112: BORNEM 62,92 72,54 82, ,9 ip112: BRASSCHAAT 47,89 57,00 66, ,1 ip112: BRECHT 51,49 63,89 76, ,4 ip112: GEEL 74,76 83,86 92, ,0 ip112: HEIST-OP-DEN-BERG 59,44 69,58 79, ,9 ip112: HERENTALS 71,51 80,16 88, ,0 ip112: HOOGSTRATEN 58,20 70,46 82, ,1 ip112: KALMTHOUT 52,77 63,23 73, ,3 ip112: KAPELLEN 48,94 57,61 66, ,5 ip112: KASTERLEE 69,11 81,79 94, ,7 ip112: KONTICH 51,54 63,31 75, ,6 ip112: LIER 48,96 59,08 69, ,0 ip112: MALLE 47,02 56,99 66, ,8 ip112: MECHELEN 70,19 78,17 86, ,8 ip112: MOL 68,89 77,47 86, ,8 ip112: MORTSEL 50,80 57,78 64, ,7 ip112: OUD-TURNHOUT 57,71 68,41 79, ,1 ip112: RANST 49,37 60,19 71, ,2 ip112: SCHILDE 37,19 44,09 50, ,5 ip112: SCHOTEN 60,66 71,74 82, ,3 ip112: SINT-KATELIJNE-WAVER 61,00 68,69 76, ,2 ip112: TURNHOUT 76,96 86,57 96, ,5 ip112: WESTERLO 66,56 76,45 86, ,7 ip112: WUUSTWEZEL 62,63 80,22 97, ,2 ip112: BERINGEN 66,10 74,59 83, ,9 ip112: BILZEN 82,93 95,28 107, ,6 ip112: BREE 60,77 71,55 82, ,7 ip112: DIEPENBEEK 73,19 84,36 95, ,5 ip112: GENK 73,43 81,58 89, ,1 ip112: HASSELT 77,71 86,20 94, ,5 ip112: HERK-DE-STAD 64,02 75,36 86, ,8 ip112: HEUSDEN-ZOLDER 66,11 79,45 92, ,4 ip112: HOUTHALEN-HELCHTEREN 69,07 79,71 90, ,6 ip112: LOMMEL 67,16 77,43 87, ,0 ip112: MAASEIK 77,96 90,53 103, ,7 ip112: MAASMECHELEN 68,69 76,62 84, ,6 ip112: NEERPELT 52,54 64,16 75, ,6 ip112: PEER 70,63 81,75 92, ,7 ip112: SINT-TRUIDEN 91,66 100,76 109, ,0 ip112: TONGEREN 72,56 82,25 91, ,9 ip112: AALST 64,36 71,05 77, ,6 ip112: AALTER 50,74 61,81 72, ,6 ip112: BEVEREN 64,93 74,76 84, ,9 ip112: DEINZE 59,03 67,68 76, ,4 ip112: DENDERMONDE 74,73 82,87 91, ,5 ip112: DESTELBERGEN 55,50 64,84 74, ,1

19 Sterfte door kanker trachea, bronchus en longen Kaarten: Mannen ip112: EEKLO 55,37 62,80 70, ,0 ip112: ERPE-MERE 60,58 69,36 78, ,9 ip112: EVERGEM 59,74 68,18 76, ,3 ip112: GENT 68,14 72,47 76, ,0 ip112: GERAARDSBERGEN 69,70 82,16 94, ,4 ip112: HAMME 55,59 66,29 76, ,3 ip112: LOKEREN 62,97 73,60 84, ,1 ip112: MALDEGEM 55,53 66,61 77, ,7 ip112: MERELBEKE 68,13 77,10 86, ,5 ip112: NINOVE 62,28 73,44 84, ,2 ip112: OUDENAARDE 57,05 65,16 73, ,6 ip112: RONSE 68,66 81,93 95, ,5 ip112: SINT-GILLIS-WAAS 67,65 79,28 90, ,5 ip112: SINT-NIKLAAS 64,30 72,03 79, ,0 ip112: TEMSE 62,82 73,06 83, ,3 ip112: WETTEREN 65,53 75,40 85, ,2 ip112: ZELE 67,51 79,66 91, ,0 ip112: ZOTTEGEM 76,17 84,08 91, ,6 ip112: AARSCHOT 56,74 66,76 76, ,2 ip112: ASSE 60,79 69,53 78, ,3 ip112: BEERSEL 44,92 52,85 60, ,1 ip112: BERTEM 55,94 66,13 76, ,7 ip112: DIEST 67,56 76,66 85, ,6 ip112: DILBEEK 48,32 57,55 66, ,2 ip112: GRIMBERGEN 53,00 59,11 65, ,9 ip112: HAACHT 55,72 63,36 70, ,4 ip112: HALLE 56,94 64,63 72, ,6 ip112: KORTENBERG 47,21 56,88 66, ,8 ip112: LANDEN 77,13 90,59 104, ,2 ip112: LEUVEN 55,30 62,25 69, ,8 ip112: LUBBEEK 56,66 65,65 74, ,2 ip112: OVERIJSE 48,60 58,72 68, ,6 ip112: PEPINGEN 55,77 65,99 76, ,6 ip112: TERNAT 62,76 72,10 81, ,6 ip112: TERVUREN 39,94 46,08 52, ,4 ip112: TIENEN 70,97 79,13 87, ,5 ip112: VILVOORDE 62,06 69,48 76, ,6 ip112: BLANKENBERGE 66,13 76,69 87, ,5 ip112: BRUGGE 60,91 66,34 71, ,3 ip112: DIKSMUIDE 61,53 74,60 87, ,5 ip112: IEPER 61,87 69,77 77, ,2 ip112: IZEGEM 55,09 64,19 73, ,3 ip112: KNOKKE-HEIST 42,99 51,12 59, ,6 ip112: KOKSIJDE 47,21 54,71 62, ,2 ip112: KORTRIJK 63,35 70,92 78, ,1 ip112: KUURNE 58,49 67,43 76, ,8 ip112: LICHTERVELDE 55,72 65,56 75, ,2 ip112: MENEN 71,52 81,39 91, ,7 ip112: MIDDELKERKE 56,15 65,38 74, ,5 ip112: OOSTENDE 73,15 80,07 86, ,2 ip112: OOSTKAMP 55,05 65,11 75, ,7 ip112: POPERINGE 46,88 59,29 71, ,3 ip112: ROESELARE 64,08 71,14 78, ,3 ip112: TIELT 57,31 65,13 72, ,1 ip112: TORHOUT 63,78 74,15 84, ,6 ip112: VEURNE 41,69 56,42 71, ,2 ip112: WAREGEM 63,65 71,82 79, ,9 ip112: WEVELGEM 61,06 73,18 85, ,6 ip112: ZEDELGEM 52,87 63,27 73, ,8 ip112: ZWEVEGEM 59,11 70,27 81, ,1

20 Kaarten: ICD-10 selectie: Sterfte door kanker trachea, bronchus en longen bron: Cijfers: Provincie Vlaanderen Zorgregio IP60 Ondergrens BI ASR-E Bovengrens BI Gemiddeld aantal inwoners Gemiddeld aantal overlijdens per jaar bij vrouwen -- 17,02 17,42 17, ,9 KS: 25,01 26,83 28, ,4 KS: Boom 16,35 19,20 22, ,6 KS: Brasschaat 16,49 19,34 22, ,2 KS: Geel 15,59 18,83 22, ,2 KS: Herentals 16,78 21,23 25, ,6 KS: Hoogstraten 13,07 19,59 26, ,6 KS: Lier 16,46 19,78 23, ,2 KS: Mechelen 18,88 21,89 24, ,5 KS: Mol 11,39 15,26 19, ,5 KS: Mortsel 16,37 19,84 23, ,5 KS: Schilde 14,81 17,16 19, ,5 KS: Turnhout 19,53 22,46 25, ,0 KS: Bilzen 12,89 18,26 23, ,8 KS: Bree 10,35 15,28 20, ,9 KS: Genk 14,86 18,44 22, ,9 KS: Hasselt 16,53 18,48 20, ,9 KS: Lommel 16,17 21,52 26, ,6 KS: Maaseik 15,10 21,14 27, ,9 KS: Maasmechelen 17,78 21,79 25, ,0 KS: Neerpelt 15,03 19,07 23, ,2 KS: Sint-Truiden 20,25 24,59 28, ,0 KS: Tongeren 12,86 17,19 21, ,8 KS: Aalst 14,30 16,88 19, ,0 KS: Beveren 12,04 16,63 21, ,6 KS: Deinze 8,06 11,78 15, ,5 KS: Dendermonde 11,24 13,99 16, ,2

21 Kaarten: Sterfte door kanker trachea, bronchus en longen KS: Eeklo 10,93 13,00 15, ,0 KS: Gent 16,40 18,16 19, ,5 KS: Geraardsbergen 10,50 16,06 21, ,6 KS: Lokeren 14,42 19,94 25, ,3 KS: Ninove 10,35 15,46 20, ,9 KS: Oudenaarde 6,92 10,13 13, ,7 KS: Ronse 7,71 12,82 17, ,0 KS: Sint-Niklaas 14,84 17,18 19, ,1 KS: Wetteren 8,59 12,58 16, ,3 KS: Zottegem 9,13 12,23 15, ,0 KS: Aarschot 12,98 18,12 23, ,4 KS: Asse 12,74 15,18 17, ,7 KS: Diest 12,96 17,25 21, ,1 KS: Halle 13,61 16,08 18, ,3 KS: Leuven 12,55 14,31 16, ,0 KS: Tervuren 12,70 15,54 18, ,8 KS: Tienen 14,05 17,37 20, ,9 KS: Vilvoorde 13,90 16,26 18, ,0 KS: Blankenberge 12,70 17,79 22, ,5 KS: Brugge 13,14 15,18 17, ,6 KS: Diksmuide 7,04 12,55 18, ,4 KS: Ieper 9,65 13,15 16, ,7 KS: Izegem 8,96 13,55 18, ,8 KS: Knokke-Heist 7,11 10,63 14, ,6 KS: Kortrijk 10,11 12,04 13, ,1 KS: Menen 9,97 13,84 17, ,2 KS: Oostende 17,41 20,39 23, ,1 KS: Poperinge 6,09 11,31 16, ,4 KS: Roeselare 9,45 11,84 14, ,2 KS: Tielt 6,71 9,77 12, ,6 KS: Torhout 7,90 12,13 16, ,6 KS: Veurne 11,51 15,00 18, ,7 KS: Waregem 8,22 11,39 14, ,7

22 Sterfte door borstkanker Kaarten: ICD-10 selectie: C50 Verdeling regio's aantal regio's per categorie bron: Zorg en Gezondheid, Cijfers: Gestandaardiseerd sterftecijfer met betrouwbaarheidsinterval Ondergrens BI ASR-E Bovengrens BI Gemiddeld aantal inwoners Gemiddeld aantal overlijdens Zorgregio Provincie per jaar bij vrouwen Vlaanderen -- 28,23 28,75 29, ,7 ip112: AARTSELAAR 20,35 26,97 33, ,2 ip112: ANTWERPEN 26,43 28,31 30, ,9 ip112: BEERSE 14,09 20,14 26, ,5 ip112: BERLAAR 25,03 32,52 40, ,4 ip112: BOOM 20,90 25,97 31, ,3 ip112: BORNEM 24,07 30,40 36, ,0 ip112: BRASSCHAAT 23,00 29,54 36, ,0 ip112: BRECHT 26,54 35,56 44, ,2 ip112: GEEL 21,77 27,00 32, ,4 ip112: HEIST-OP-DEN-BERG 26,23 33,04 39, ,4 ip112: HERENTALS 19,02 23,66 28, ,0 ip112: HOOGSTRATEN 14,10 20,77 27, ,9 ip112: KALMTHOUT 21,03 27,95 34, ,0 ip112: KAPELLEN 15,71 20,74 25, ,2 ip112: KASTERLEE 19,08 26,03 32, ,7 ip112: KONTICH 20,92 28,63 36, ,8 ip112: LIER 26,69 34,43 42, ,1 ip112: MALLE 22,42 29,19 35, ,7 ip112: MECHELEN 23,40 28,05 32, ,4 ip112: MOL 21,97 27,00 32, ,2 ip112: MORTSEL 22,74 27,56 32, ,0 ip112: OUD-TURNHOUT 20,83 27,72 34, ,6 ip112: RANST 24,67 32,66 40, ,1 ip112: SCHILDE 22,04 27,41 32, ,8 ip112: SCHOTEN 15,81 21,73 27, ,2 ip112: SINT-KATELIJNE-WAVER 22,27 26,88 31, ,7 ip112: TURNHOUT 18,90 23,79 28, ,2 ip112: WESTERLO 18,80 24,44 30, ,9 ip112: WUUSTWEZEL 20,78 31,37 41, ,5 ip112: BERINGEN 22,00 26,97 31, ,0 ip112: BILZEN 20,83 27,27 33, ,4 ip112: BREE 19,96 26,39 32, ,9 ip112: DIEPENBEEK 20,15 26,15 32, ,6 ip112: GENK 21,51 25,78 30, ,1 ip112: HASSELT 18,84 22,93 27, ,5 ip112: HERK-DE-STAD 20,62 27,52 34, ,8 ip112: HEUSDEN-ZOLDER 14,15 20,63 27, ,1 ip112: HOUTHALEN-HELCHTEREN 20,61 26,52 32, ,0 ip112: LOMMEL 16,44 21,71 26, ,0 ip112: MAASEIK 23,32 30,42 37, ,4 ip112: MAASMECHELEN 22,61 27,18 31, ,2 ip112: NEERPELT 15,87 22,49 29, ,7 ip112: PEER 13,40 18,67 23, ,2 ip112: SINT-TRUIDEN 25,03 29,80 34, ,8 ip112: TONGEREN 22,43 28,05 33, ,7 ip112: AALST 26,45 30,71 34, ,4 ip112: AALTER 20,58 28,00 35, ,4 ip112: BEVEREN 22,31 28,26 34, ,8 ip112: DEINZE 27,07 32,99 38, ,9 ip112: DENDERMONDE 30,34 35,44 40, ,6 ip112: DESTELBERGEN 18,14 23,47 28, ,4 ip112: EEKLO 27,38 32,96 38, ,9

23 Sterfte door borstkanker Kaarten: ip112: ERPE-MERE 21,85 27,21 32, ,6 ip112: EVERGEM 22,50 27,75 33, ,5 ip112: GENT 28,50 31,21 33, ,0 ip112: GERAARDSBERGEN 24,80 32,51 40, ,2 ip112: HAMME 32,70 41,06 49, ,3 ip112: LOKEREN 25,11 31,55 37, ,2 ip112: MALDEGEM 19,11 26,12 33, ,2 ip112: MERELBEKE 25,12 30,63 36, ,9 ip112: NINOVE 29,86 37,75 45, ,6 ip112: OUDENAARDE 19,57 24,44 29, ,2 ip112: RONSE 25,74 33,68 41, ,5 ip112: SINT-GILLIS-WAAS 24,40 31,67 38, ,1 ip112: SINT-NIKLAAS 26,07 31,05 36, ,8 ip112: TEMSE 21,50 27,60 33, ,9 ip112: WETTEREN 23,74 29,89 36, ,1 ip112: ZELE 29,67 37,91 46, ,9 ip112: ZOTTEGEM 24,85 29,38 33, ,0 ip112: AARSCHOT 22,42 28,98 35, ,6 ip112: ASSE 24,32 29,82 35, ,8 ip112: BEERSEL 22,59 28,12 33, ,0 ip112: BERTEM 21,77 28,40 35, ,9 ip112: DIEST 19,77 25,23 30, ,9 ip112: DILBEEK 20,07 26,11 32, ,4 ip112: GRIMBERGEN 22,15 26,06 29, ,9 ip112: HAACHT 22,75 27,67 32, ,4 ip112: HALLE 26,63 31,84 37, ,7 ip112: KORTENBERG 23,38 30,20 37, ,4 ip112: LANDEN 22,12 29,74 37, ,8 ip112: LEUVEN 24,52 29,03 33, ,7 ip112: LUBBEEK 22,81 28,82 34, ,7 ip112: OVERIJSE 20,24 26,94 33, ,9 ip112: PEPINGEN 17,64 23,57 29, ,0 ip112: TERNAT 23,57 29,24 34, ,7 ip112: TERVUREN 23,93 28,55 33, ,6 ip112: TIENEN 25,90 31,10 36, ,4 ip112: VILVOORDE 25,67 30,33 34, ,9 ip112: BLANKENBERGE 20,38 26,44 32, ,8 ip112: BRUGGE 27,26 30,91 34, ,3 ip112: DIKSMUIDE 20,16 28,46 36, ,6 ip112: IEPER 24,77 30,06 35, ,1 ip112: IZEGEM 24,72 30,97 37, ,5 ip112: KNOKKE-HEIST 19,49 25,01 30, ,9 ip112: KOKSIJDE 15,20 19,88 24, ,7 ip112: KORTRIJK 28,19 33,28 38, ,7 ip112: KUURNE 25,52 31,46 37, ,3 ip112: LICHTERVELDE 25,39 32,43 39, ,5 ip112: MENEN 27,81 34,16 40, ,5 ip112: MIDDELKERKE 23,44 29,97 36, ,8 ip112: OOSTENDE 25,61 29,81 34, ,3 ip112: OOSTKAMP 21,51 28,23 34, ,7 ip112: POPERINGE 17,63 25,82 34, ,8 ip112: ROESELARE 27,35 32,05 36, ,8 ip112: TIELT 23,75 28,93 34, ,6 ip112: TORHOUT 25,88 32,72 39, ,3 ip112: VEURNE 14,23 23,30 32, ,3 ip112: WAREGEM 25,60 30,84 36, ,3 ip112: WEVELGEM 27,16 35,54 43, ,9 ip112: ZEDELGEM 27,04 34,57 42, ,8 ip112: ZWEVEGEM 24,12 31,42 38, ,4

24 Sterfte door baarmoeder(hals)kanker Kaarten: ICD-10 selectie: C53-C55 Verdeling regio's aantal regio's per categorie bron: Zorg en Gezondheid, Cijfers: Gestandaardiseerd sterftecijfer met betrouwbaarheidsinterval Ondergrens BI ASR-E Bovengrens BI Gemiddeld aantal inwoners Gemiddeld aantal overlijdens Zorgregio Provincie per jaar bij vrouwen Vlaanderen -- 5,92 6,16 6, ,9 RS: 5,87 6,52 7, ,5 RS: Mechelen 4,47 5,34 6, ,2 RS: Turnhout 4,66 5,52 6, ,3 RS: Genk 5,48 6,73 7, ,9 RS: Hasselt 4,81 5,55 6, ,6 RS: Aalst 5,91 7,00 8, ,5 RS: Gent 6,16 6,84 7, ,1 RS: Sint-Niklaas 5,01 6,27 7, ,8 RS: Brusselse rand 5,10 5,81 6, ,1 RS: Leuven 5,07 5,90 6, ,9 RS: Brugge 4,91 5,91 6, ,3 RS: Kortrijk 4,84 5,84 6, ,9 RS: Oostende 5,11 6,41 7, ,9 RS: Roeselare 5,35 6,33 7, ,9

25 Sterfte door kanker lymfoid weefsel en bloedvorming Kaarten: Mannen ICD-10 selectie: C81-C96 Verdeling regio's aantal regio's per categorie bron: Zorg en Gezondheid, Cijfers: Gestandaardiseerd sterftecijfer met betrouwbaarheidsinterval Ondergrens BI ASR-E Bovengrens BI Gemiddeld aantal inwoners Gemiddeld aantal overlijdens per jaar bij Zorgregio Provincie Mannen Mannen Mannen Mannen mannen Vlaanderen -- 15,29 15,68 16, ,7 KS: 14,18 15,57 16, ,9 KS: Boom 13,31 15,83 18, ,1 KS: Brasschaat 11,57 14,04 16, ,9 KS: Geel 13,55 16,57 19, ,1 KS: Herentals 14,08 18,25 22, ,6 KS: Hoogstraten 8,45 14,12 19, ,5 KS: Lier 12,13 15,06 17, ,9 KS: Mechelen 13,87 16,40 18, ,4 KS: Mol 8,43 11,83 15, ,0 KS: Mortsel 10,99 13,99 16, ,3 KS: Schilde 11,08 13,19 15, ,8 KS: Turnhout 10,51 12,80 15, ,7 KS: Bilzen 10,91 16,09 21, ,9 KS: Bree 10,31 15,23 20, ,8 KS: Genk 11,12 14,61 18, ,3 KS: Hasselt 16,05 18,06 20, ,8 KS: Lommel 13,50 18,70 23, ,4 KS: Maaseik 11,05 16,68 22, ,6 KS: Maasmechelen 13,07 16,94 20, ,9 KS: Neerpelt 13,84 18,10 22, ,6 KS: Sint-Truiden 14,26 18,12 21, ,9 KS: Tongeren 14,88 19,58 24, ,0 KS: Aalst 14,76 17,38 19, ,9 KS: Beveren 14,32 19,34 24, ,9 KS: Deinze 12,26 16,57 20, ,0 KS: Dendermonde 13,88 16,97 20, ,3 KS: Eeklo 14,59 16,97 19, ,9 KS: Gent 14,26 15,94 17, ,6 KS: Geraardsbergen 9,49 15,00 20, ,0 KS: Lokeren 7,45 11,63 15, ,1 KS: Ninove 11,01 16,44 21, ,7 KS: Oudenaarde 8,76 12,27 15, ,1 KS: Ronse 13,73 20,05 26, ,2 KS: Sint-Niklaas 15,27 17,71 20, ,4 KS: Wetteren 11,81 16,47 21, ,1 KS: Zottegem 13,38 16,96 20, ,1 KS: Aarschot 9,25 14,03 18, ,7 KS: Asse 14,42 17,05 19, ,3 KS: Diest 10,85 14,79 18, ,7 KS: Halle 11,79 14,15 16, ,5 KS: Leuven 13,92 15,81 17, ,4 KS: Tervuren 11,69 14,53 17, ,9 KS: Tienen 13,23 16,37 19, ,2 KS: Vilvoorde 13,98 16,39 18, ,8 KS: Blankenberge 10,58 15,14 19, ,6 KS: Brugge 13,11 15,17 17, ,1 KS: Diksmuide 10,98 17,27 23, ,0 KS: Ieper 11,91 15,58 19, ,7 KS: Izegem 10,29 14,41 18, ,0 KS: Knokke-Heist 9,23 13,13 17, ,7 KS: Kortrijk 13,80 16,04 18, ,9 KS: Menen 10,17 14,19 18, ,1 KS: Oostende 12,32 14,76 17, ,3 KS: Poperinge 9,16 14,94 20, ,7 KS: Roeselare 10,50 12,91 15, ,9 KS: Tielt 8,24 11,27 14, ,7 KS: Torhout 14,78 20,12 25, ,8 KS: Veurne 7,44 10,21 12, ,6 KS: Waregem 12,52 16,33 20, ,4

26 Sterfte door kanker l Kaarten: ICD-10 selectie: C81-C96 Verdeling regio's aantal regio's per categorie bron: Zorg en Gezondheid, Cijfers: Gestandaardiseerd sterftecijfer Provincie Zorgregio Vlaanderen -- KS: KS: Boom KS: Brasschaat KS: Geel KS: Herentals KS: Hoogstraten KS: Lier KS: Mechelen KS: Mol KS: Mortsel KS: Schilde KS: Turnhout KS: Bilzen KS: Bree KS: Genk KS: Hasselt KS: Lommel KS: Maaseik KS: Maasmechelen KS: Neerpelt KS: Sint-Truiden KS: Tongeren KS: Aalst KS: Beveren KS: Deinze KS: Dendermonde KS: Eeklo KS: Gent KS: Geraardsbergen KS: Lokeren KS: Ninove KS: Oudenaarde KS: Ronse KS: Sint-Niklaas KS: Wetteren KS: Zottegem KS: Aarschot KS: Asse KS: Diest KS: Halle KS: Leuven KS: Tervuren KS: Tienen KS: Vilvoorde KS: Blankenberge KS: Brugge KS: Diksmuide KS: Ieper KS: Izegem KS: Knokke-Heist KS: Kortrijk KS: Menen KS: Oostende KS: Poperinge KS: Roeselare KS: Tielt KS: Torhout KS: Veurne KS: Waregem Ondergrens BI ASR-E Bovengrens BI Gemiddeld aantal inwoners Gemiddeld aantal overlijdens per jaar bij vrouwen 9,51 9,80 10, ,8 9,10 10,13 11, ,4 8,56 10,55 12, ,2 6,69 8,42 10, ,1 8,05 10,39 12, ,8 7,67 10,56 13, ,7 3,40 7,21 11, ,5 9,20 11,56 13, ,2 8,20 10,10 12, ,6 6,92 9,66 12, ,2 5,95 7,93 9, ,5 8,19 9,83 11, ,0 7,38 9,14 10, ,5 6,14 9,54 12, ,4 7,62 11,66 15, ,4 7,27 9,77 12, ,6 9,09 10,42 11, ,1 6,14 9,53 12, ,3 6,80 10,87 14, ,9 7,99 10,69 13, ,6 6,69 9,43 12, ,9 7,54 10,13 12, ,1 6,67 9,74 12, ,7 8,53 10,38 12, ,7 5,17 8,31 11, ,2 4,78 7,32 9, ,9 9,29 11,63 13, ,3 8,74 10,43 12, ,7 8,27 9,42 10, ,1 5,99 9,86 13, ,2 3,87 6,63 9, ,6 4,58 8,05 11, ,6 6,32 9,12 11, ,6 6,23 10,40 14, ,0 8,26 9,95 11, ,7 8,87 12,57 16, ,3 7,03 9,35 11, ,9 6,02 9,65 13, ,3 8,40 10,31 12, ,4 6,28 9,15 12, ,5 9,65 11,58 13, ,4 8,74 10,10 11, ,0 7,26 9,21 11, ,0 7,60 9,85 12, ,7 8,89 10,66 12, ,5 7,30 10,55 13, ,8 7,58 9,07 10, ,4 3,93 7,99 12, ,9 4,81 6,95 9, ,4 6,24 9,23 12, ,6 5,85 8,80 11, ,3 8,23 9,78 11, ,0 5,36 8,02 10, ,3 7,37 9,11 10, ,3 5,61 10,77 15, ,2 6,92 8,78 10, ,6 6,99 9,90 12, ,7 7,08 10,69 14, ,2 6,66 9,08 11, ,7 5,72 8,16 10, ,1

27 Sterfte door ziekten hart- en vaatstelsel Kaarten: Mannen ICD-10 selectie: I00-I99 Verdeling regio's aantal regio's per categorie bron: Zorg en Gezondheid, Cijfers: Gestandaardiseerd sterftecijfer met betrouwbaarheidsinterval Ondergrens BI ASR-E Bovengrens BI Gemiddeld aantal inwoners Gemiddeld aantal overlijdens per jaar bij Zorgregio Provincie Mannen Mannen Mannen Mannen mannen Vlaanderen ,23 186,04 187, ,4 ip112: AARTSELAAR 155,26 179,66 204, ,6 ip112: ANTWERPEN 189,96 196,65 203, ,4 ip112: BEERSE 176,44 205,67 234, ,6 ip112: BERLAAR 169,66 195,11 220, ,2 ip112: BOOM 173,61 191,70 209, ,0 ip112: BORNEM 187,98 210,60 233, ,2 ip112: BRASSCHAAT 138,48 158,87 179, ,4 ip112: BRECHT 158,05 188,43 218, ,8 ip112: GEEL 184,53 203,99 223, ,2 ip112: HEIST-OP-DEN-BERG 155,66 177,35 199, ,6 ip112: HERENTALS 183,01 201,86 220, ,0 ip112: HOOGSTRATEN 130,02 156,25 182, ,2 ip112: KALMTHOUT 180,84 206,95 233, ,6 ip112: KAPELLEN 141,22 160,71 180, ,8 ip112: KASTERLEE 132,07 155,84 179, ,0 ip112: KONTICH 128,51 153,17 177, ,8 ip112: LIER 152,63 175,99 199, ,8 ip112: MALLE 175,52 202,36 229, ,0 ip112: MECHELEN 168,57 184,97 201, ,2 ip112: MOL 152,51 170,24 187, ,6 ip112: MORTSEL 143,99 159,15 174, ,2 ip112: OUD-TURNHOUT 164,84 190,35 215, ,2 ip112: RANST 144,02 168,46 192, ,6 ip112: SCHILDE 166,85 185,73 204, ,2 ip112: SCHOTEN 133,03 154,28 175, ,4 ip112: SINT-KATELIJNE-WAVER 166,25 182,75 199, ,4 ip112: TURNHOUT 151,82 170,51 189, ,4 ip112: WESTERLO 172,82 194,34 215, ,2 ip112: WUUSTWEZEL 145,96 184,08 222, ,0 ip112: BERINGEN 160,88 178,86 196, ,0 ip112: BILZEN 150,42 173,38 196, ,4 ip112: BREE 151,40 175,34 199, ,6 ip112: DIEPENBEEK 158,11 181,62 205, ,4 ip112: GENK 157,18 174,05 190, ,2 ip112: HASSELT 166,71 183,30 199, ,6 ip112: HERK-DE-STAD 128,03 149,54 171, ,4 ip112: HEUSDEN-ZOLDER 162,03 190,48 218, ,6 ip112: HOUTHALEN-HELCHTEREN 164,83 188,26 211, ,4 ip112: LOMMEL 132,26 152,18 172, ,4 ip112: MAASEIK 161,17 187,45 213, ,4 ip112: MAASMECHELEN 160,54 177,77 195, ,4 ip112: NEERPELT 127,92 154,27 180, ,2 ip112: PEER 138,39 160,83 183, ,6 ip112: SINT-TRUIDEN 199,64 217,81 235, ,8 ip112: TONGEREN 188,90 210,02 231, ,8 ip112: AALST 190,96 206,28 221, ,8 ip112: AALTER 132,92 155,92 178, ,6 ip112: BEVEREN 154,57 174,91 195, ,2 ip112: DEINZE 168,44 187,66 206, ,4 ip112: DENDERMONDE 174,48 191,24 208, ,2 ip112: DESTELBERGEN 162,95 184,08 205, ,6 ip112: EEKLO 179,30 197,05 214, ,4

28 Sterfte door ziekten hart- en vaatstelsel Kaarten: Mannen ip112: ERPE-MERE 185,11 205,38 225, ,2 ip112: EVERGEM 182,62 202,48 222, ,6 ip112: GENT 180,59 189,88 199, ,2 ip112: GERAARDSBERGEN 199,24 227,51 255, ,6 ip112: HAMME 159,93 184,17 208, ,0 ip112: LOKEREN 201,40 226,24 251, ,6 ip112: MALDEGEM 155,50 179,37 203, ,2 ip112: MERELBEKE 170,39 189,37 208, ,4 ip112: NINOVE 187,06 213,01 238, ,6 ip112: OUDENAARDE 165,82 183,69 201, ,0 ip112: RONSE 206,37 236,12 265, ,2 ip112: SINT-GILLIS-WAAS 153,33 177,14 200, ,2 ip112: SINT-NIKLAAS 164,69 181,00 197, ,2 ip112: TEMSE 165,48 188,44 211, ,2 ip112: WETTEREN 194,58 218,05 241, ,2 ip112: ZELE 176,17 202,95 229, ,4 ip112: ZOTTEGEM 177,39 193,57 209, ,4 ip112: AARSCHOT 151,21 172,85 194, ,0 ip112: ASSE 180,47 200,33 220, ,0 ip112: BEERSEL 142,60 161,30 180, ,4 ip112: BERTEM 116,41 135,96 155, ,6 ip112: DIEST 163,40 182,43 201, ,0 ip112: DILBEEK 156,76 178,03 199, ,4 ip112: GRIMBERGEN 161,44 175,62 189, ,6 ip112: HAACHT 155,32 172,19 189, ,4 ip112: HALLE 168,80 186,24 203, ,8 ip112: KORTENBERG 159,73 182,84 205, ,0 ip112: LANDEN 174,93 202,30 229, ,0 ip112: LEUVEN 141,57 155,91 170, ,8 ip112: LUBBEEK 128,42 146,19 163, ,0 ip112: OVERIJSE 133,13 155,13 177, ,2 ip112: PEPINGEN 163,60 186,40 209, ,6 ip112: TERNAT 172,55 193,49 214, ,8 ip112: TERVUREN 132,57 147,21 161, ,0 ip112: TIENEN 221,26 240,69 260, ,6 ip112: VILVOORDE 178,56 195,23 211, ,0 ip112: BLANKENBERGE 194,94 218,27 241, ,8 ip112: BRUGGE 173,12 185,00 196, ,4 ip112: DIKSMUIDE 176,74 205,54 234, ,6 ip112: IEPER 161,91 178,38 194, ,0 ip112: IZEGEM 174,97 196,38 217, ,0 ip112: KNOKKE-HEIST 144,00 163,20 182, ,0 ip112: KOKSIJDE 153,94 172,06 190, ,4 ip112: KORTRIJK 193,42 210,43 227, ,6 ip112: KUURNE 147,14 165,91 184, ,8 ip112: LICHTERVELDE 168,54 190,08 211, ,2 ip112: MENEN 177,70 197,47 217, ,8 ip112: MIDDELKERKE 169,19 190,60 212, ,0 ip112: OOSTENDE 185,86 200,64 215, ,8 ip112: OOSTKAMP 168,84 192,05 215, ,2 ip112: POPERINGE 168,87 197,54 226, ,6 ip112: ROESELARE 177,93 193,23 208, ,4 ip112: TIELT 166,99 184,52 202, ,0 ip112: TORHOUT 170,49 192,37 214, ,4 ip112: VEURNE 178,96 214,97 250, ,8 ip112: WAREGEM 177,70 195,45 213, ,6 ip112: WEVELGEM 160,87 186,92 212, ,8 ip112: ZEDELGEM 135,71 158,34 180, ,6 ip112: ZWEVEGEM 169,79 194,46 219, ,2

29 Sterfte door ziekten Kaarten: ICD-10 selectie: I00-I99 Verdeling regio's aantal regio's per categorie bron: Zorg en Gezondheid, Cijfers: Gestandaardiseerd sterftecijfer Provincie Zorgregio Vlaanderen -- ip112: AARTSELAAR ip112: ANTWERPEN ip112: BEERSE ip112: BERLAAR ip112: BOOM ip112: BORNEM ip112: BRASSCHAAT ip112: BRECHT ip112: GEEL ip112: HEIST-OP-DEN-BERG ip112: HERENTALS ip112: HOOGSTRATEN ip112: KALMTHOUT ip112: KAPELLEN ip112: KASTERLEE ip112: KONTICH ip112: LIER ip112: MALLE ip112: MECHELEN ip112: MOL ip112: MORTSEL ip112: OUD-TURNHOUT ip112: RANST ip112: SCHILDE ip112: SCHOTEN ip112: SINT-KATELIJNE-WAVER ip112: TURNHOUT ip112: WESTERLO ip112: WUUSTWEZEL ip112: BERINGEN ip112: BILZEN ip112: BREE ip112: DIEPENBEEK ip112: GENK ip112: HASSELT ip112: HERK-DE-STAD ip112: HEUSDEN-ZOLDER ip112: HOUTHALEN-HELCHTEREN ip112: LOMMEL ip112: MAASEIK ip112: MAASMECHELEN ip112: NEERPELT ip112: PEER ip112: SINT-TRUIDEN ip112: TONGEREN ip112: AALST ip112: AALTER ip112: BEVEREN ip112: DEINZE ip112: DENDERMONDE ip112: DESTELBERGEN ip112: EEKLO Ondergrens BI ASR-E Bovengrens BI Gemiddeld aantal inwoners Gemiddeld aantal overlijdens per jaar bij vrouwen 123,19 124,38 125, ,0 121,05 138,00 154, ,8 124,59 128,96 133, ,2 123,61 142,90 162, ,8 102,35 118,22 134, ,2 120,93 132,82 144, ,6 109,95 124,18 138, ,2 95,34 108,67 122, ,8 121,23 143,53 165, ,8 132,86 146,06 159, ,2 113,16 128,09 143, ,2 129,69 142,55 155, ,2 113,33 133,53 153, ,6 110,35 126,04 141, ,8 115,68 130,10 144, ,0 103,95 121,77 139, ,2 92,03 109,93 127, ,2 113,18 129,40 145, ,2 124,82 141,83 158, ,0 102,79 113,00 123, ,8 125,03 138,08 151, ,4 91,80 101,52 111, ,6 107,77 124,65 141, ,0 111,31 128,41 145, ,2 122,35 134,92 147, ,4 101,10 117,26 133, ,4 104,13 114,35 124, ,2 111,12 124,19 137, ,6 110,28 124,65 139, ,6 91,45 116,26 141, ,6 118,96 132,03 145, ,0 113,62 129,49 145, ,4 100,31 116,38 132, ,4 114,50 130,27 146, ,4 118,83 130,04 141, ,0 107,10 117,45 127, ,0 108,03 123,87 139, ,0 114,25 133,79 153, ,0 103,90 118,74 133, ,8 127,56 144,00 160, ,6 108,76 126,71 144, ,4 100,02 111,03 122, ,8 103,08 122,37 141, ,2 95,95 111,18 126, ,4 148,02 160,58 173, ,8 126,92 140,70 154, ,0 113,75 123,20 132, ,2 97,31 113,53 129, ,0 107,66 121,79 135, ,6 123,36 136,22 149, ,2 123,69 134,98 146, ,2 117,39 131,55 145, ,6 125,21 136,95 148, ,0

30 Sterfte door ziekten Kaarten: ip112: ERPE-MERE ip112: EVERGEM ip112: GENT ip112: GERAARDSBERGEN ip112: HAMME ip112: LOKEREN ip112: MALDEGEM ip112: MERELBEKE ip112: NINOVE ip112: OUDENAARDE ip112: RONSE ip112: SINT-GILLIS-WAAS ip112: SINT-NIKLAAS ip112: TEMSE ip112: WETTEREN ip112: ZELE ip112: ZOTTEGEM ip112: AARSCHOT ip112: ASSE ip112: BEERSEL ip112: BERTEM ip112: DIEST ip112: DILBEEK ip112: GRIMBERGEN ip112: HAACHT ip112: HALLE ip112: KORTENBERG ip112: LANDEN ip112: LEUVEN ip112: LUBBEEK ip112: OVERIJSE ip112: PEPINGEN ip112: TERNAT ip112: TERVUREN ip112: TIENEN ip112: VILVOORDE ip112: BLANKENBERGE ip112: BRUGGE ip112: DIKSMUIDE ip112: IEPER ip112: IZEGEM ip112: KNOKKE-HEIST ip112: KOKSIJDE ip112: KORTRIJK ip112: KUURNE ip112: LICHTERVELDE ip112: MENEN ip112: MIDDELKERKE ip112: OOSTENDE ip112: OOSTKAMP ip112: POPERINGE ip112: ROESELARE ip112: TIELT ip112: TORHOUT ip112: VEURNE ip112: WAREGEM ip112: WEVELGEM ip112: ZEDELGEM ip112: ZWEVEGEM 120,60 133,32 146, ,2 127,35 140,86 154, ,2 117,53 123,41 129, ,0 126,97 144,91 162, ,2 117,50 134,54 151, ,4 117,70 133,50 149, ,4 100,10 115,41 130, ,8 109,05 120,74 132, ,8 103,11 118,51 133, ,4 112,40 124,09 135, ,2 108,79 125,98 143, ,6 105,77 121,51 137, ,0 108,16 118,99 129, ,8 102,55 116,79 131, ,2 122,91 137,47 152, ,4 135,97 154,53 173, ,6 112,98 122,93 132, ,8 111,22 125,99 140, ,6 102,54 114,22 125, ,0 101,71 114,98 128, ,8 101,47 115,55 129, ,4 113,60 126,60 139, ,4 110,92 125,03 139, ,8 102,55 111,28 120, ,0 113,42 125,51 137, ,6 104,37 115,31 126, ,2 95,62 109,49 123, ,2 119,77 138,23 156, ,6 93,05 101,92 110, ,4 109,22 122,30 135, ,4 87,45 102,14 116, ,0 115,43 130,93 146, ,6 128,35 142,72 157, ,0 87,53 97,02 106, ,8 121,68 132,98 144, ,8 105,20 115,35 125, ,6 113,50 128,12 142, ,8 109,30 116,77 124, ,0 104,85 122,80 140, ,6 118,82 130,00 141, ,6 103,86 117,32 130, ,0 88,79 102,11 115, ,4 92,45 103,18 113, ,0 108,94 118,89 128, ,2 105,89 118,91 131, ,6 109,45 123,70 137, ,8 116,73 129,90 143, ,4 100,45 114,22 127, ,8 120,84 130,48 140, ,0 104,48 119,22 133, ,2 95,66 113,26 130, ,0 115,71 125,59 135, ,0 124,87 136,95 149, ,4 113,78 128,60 143, ,4 123,00 146,58 170, ,0 119,40 131,46 143, ,8 112,15 129,29 146, ,6 99,33 115,14 130, ,6 107,98 123,87 139, ,8

31 Sterfte door ischemische hartziekten Kaarten: Mannen ICD-10 selectie: I20-I25 Verdeling regio's aantal regio's per categorie bron: Zorg en Gezondheid, Cijfers: Gestandaardiseerd sterftecijfer met betrouwbaarheidsinterval Ondergrens BI ASR-E Bovengrens BI Gemiddeld aantal inwoners Gemiddeld aantal overlijdens per jaar bij Zorgregio Provincie Mannen Mannen Mannen Mannen mannen Vlaanderen -- 63,74 64,81 65, ,2 ip112: AARTSELAAR 22,67 33,16 43, ,0 ip112: ANTWERPEN 64,91 68,96 73, ,2 ip112: BEERSE 64,96 82,97 100, ,2 ip112: BERLAAR 53,17 68,29 83, ,4 ip112: BOOM 49,35 59,53 69, ,2 ip112: BORNEM 49,95 62,18 74, ,0 ip112: BRASSCHAAT 36,33 47,65 58, ,4 ip112: BRECHT 46,58 63,84 81, ,8 ip112: GEEL 50,65 61,26 71, ,8 ip112: HEIST-OP-DEN-BERG 47,71 60,36 73, ,4 ip112: HERENTALS 55,53 66,31 77, ,2 ip112: HOOGSTRATEN 41,61 57,16 72, ,0 ip112: KALMTHOUT 46,42 60,48 74, ,6 ip112: KAPELLEN 38,97 49,95 60, ,4 ip112: KASTERLEE 34,31 47,32 60, ,6 ip112: KONTICH 23,51 35,40 47, ,0 ip112: LIER 51,14 65,37 79, ,4 ip112: MALLE 53,79 69,38 84, ,8 ip112: MECHELEN 49,04 58,39 67, ,2 ip112: MOL 47,56 57,93 68, ,4 ip112: MORTSEL 39,52 47,79 56, ,8 ip112: OUD-TURNHOUT 49,37 63,78 78, ,8 ip112: RANST 33,95 46,82 59, ,4 ip112: SCHILDE 43,68 54,07 64, ,4 ip112: SCHOTEN 39,33 51,71 64, ,4 ip112: SINT-KATELIJNE-WAVER 55,17 65,09 75, ,8 ip112: TURNHOUT 53,37 64,92 76, ,4 ip112: WESTERLO 67,23 81,24 95, ,0 ip112: WUUSTWEZEL 37,76 59,58 81, ,0 ip112: BERINGEN 50,32 60,77 71, ,4 ip112: BILZEN 46,33 59,57 72, ,2 ip112: BREE 46,35 60,31 74, ,0 ip112: DIEPENBEEK 40,74 53,36 65, ,4 ip112: GENK 51,00 60,87 70, ,8 ip112: HASSELT 53,14 62,95 72, ,6 ip112: HERK-DE-STAD 33,31 45,26 57, ,6 ip112: HEUSDEN-ZOLDER 63,16 81,18 99, ,4 ip112: HOUTHALEN-HELCHTEREN 50,37 63,23 76, ,8 ip112: LOMMEL 40,39 51,78 63, ,0 ip112: MAASEIK 63,28 80,10 96, ,8 ip112: MAASMECHELEN 52,26 62,27 72, ,8 ip112: NEERPELT 45,57 61,22 76, ,8 ip112: PEER 36,69 49,06 61, ,0 ip112: SINT-TRUIDEN 66,79 77,64 88, ,2 ip112: TONGEREN 77,73 91,75 105, ,4 ip112: AALST 76,97 87,02 97, ,0 ip112: AALTER 42,30 56,40 70, ,2 ip112: BEVEREN 59,02 72,07 85, ,4 ip112: DEINZE 47,46 58,27 69, ,4 ip112: DENDERMONDE 52,91 62,50 72, ,0 ip112: DESTELBERGEN 57,01 70,26 83, ,4 ip112: EEKLO 64,42 75,56 86, ,6

32 Sterfte door ischemische hartziekten Kaarten: Mannen ip112: ERPE-MERE 70,36 83,30 96, ,2 ip112: EVERGEM 55,96 67,37 78, ,6 ip112: GENT 57,65 63,05 68, ,2 ip112: GERAARDSBERGEN 65,32 82,17 99, ,2 ip112: HAMME 46,76 60,86 74, ,8 ip112: LOKEREN 61,97 76,34 90, ,6 ip112: MALDEGEM 57,37 72,79 88, ,2 ip112: MERELBEKE 49,04 59,70 70, ,2 ip112: NINOVE 55,91 70,79 85, ,0 ip112: OUDENAARDE 44,59 54,49 64, ,0 ip112: RONSE 45,13 60,77 76, ,4 ip112: SINT-GILLIS-WAAS 50,18 64,56 78, ,0 ip112: SINT-NIKLAAS 57,46 67,59 77, ,6 ip112: TEMSE 52,16 65,73 79, ,8 ip112: WETTEREN 64,59 78,70 92, ,0 ip112: ZELE 44,50 58,80 73, ,6 ip112: ZOTTEGEM 60,83 70,80 80, ,0 ip112: AARSCHOT 45,86 58,47 71, ,8 ip112: ASSE 57,21 68,88 80, ,0 ip112: BEERSEL 50,30 61,87 73, ,2 ip112: BERTEM 41,22 53,65 66, ,8 ip112: DIEST 62,15 74,47 86, ,6 ip112: DILBEEK 48,69 61,47 74, ,4 ip112: GRIMBERGEN 53,95 62,48 71, ,6 ip112: HAACHT 41,17 50,29 59, ,4 ip112: HALLE 50,59 60,60 70, ,0 ip112: KORTENBERG 43,36 56,30 69, ,2 ip112: LANDEN 64,67 82,16 99, ,8 ip112: LEUVEN 47,78 56,54 65, ,2 ip112: LUBBEEK 38,51 48,77 59, ,0 ip112: OVERIJSE 36,30 48,61 60, ,6 ip112: PEPINGEN 40,98 53,14 65, ,4 ip112: TERNAT 52,73 64,91 77, ,8 ip112: TERVUREN 43,78 52,62 61, ,2 ip112: TIENEN 87,81 100,41 113, ,0 ip112: VILVOORDE 50,87 60,20 69, ,0 ip112: BLANKENBERGE 74,10 88,94 103, ,0 ip112: BRUGGE 58,90 66,08 73, ,8 ip112: DIKSMUIDE 60,84 78,79 96, ,2 ip112: IEPER 55,75 66,01 76, ,8 ip112: IZEGEM 75,60 90,17 104, ,6 ip112: KNOKKE-HEIST 45,62 56,85 68, ,6 ip112: KOKSIJDE 57,90 69,49 81, ,4 ip112: KORTRIJK 56,92 66,45 75, ,2 ip112: KUURNE 46,24 57,30 68, ,6 ip112: LICHTERVELDE 60,86 74,64 88, ,4 ip112: MENEN 63,48 75,97 88, ,6 ip112: MIDDELKERKE 51,34 63,89 76, ,2 ip112: OOSTENDE 58,99 67,70 76, ,4 ip112: OOSTKAMP 50,65 64,26 77, ,2 ip112: POPERINGE 42,00 57,50 73, ,4 ip112: ROESELARE 59,11 68,39 77, ,6 ip112: TIELT 54,56 65,17 75, ,8 ip112: TORHOUT 65,32 79,56 93, ,2 ip112: VEURNE 51,98 73,10 94, ,2 ip112: WAREGEM 50,65 60,67 70, ,6 ip112: WEVELGEM 52,61 68,36 84, ,2 ip112: ZEDELGEM 40,57 53,47 66, ,0 ip112: ZWEVEGEM 56,83 71,96 87, ,6

33 Sterfte door ischemi Kaarten: ICD-10 selectie: I20-I25 Verdeling regio's aantal regio's per categorie bron: Zorg en Gezondheid, Cijfers: Gestandaardiseerd sterftecijfer Provincie Zorgregio Vlaanderen -- ip112: AARTSELAAR ip112: ANTWERPEN ip112: BEERSE ip112: BERLAAR ip112: BOOM ip112: BORNEM ip112: BRASSCHAAT ip112: BRECHT ip112: GEEL ip112: HEIST-OP-DEN-BERG ip112: HERENTALS ip112: HOOGSTRATEN ip112: KALMTHOUT ip112: KAPELLEN ip112: KASTERLEE ip112: KONTICH ip112: LIER ip112: MALLE ip112: MECHELEN ip112: MOL ip112: MORTSEL ip112: OUD-TURNHOUT ip112: RANST ip112: SCHILDE ip112: SCHOTEN ip112: SINT-KATELIJNE-WAVER ip112: TURNHOUT ip112: WESTERLO ip112: WUUSTWEZEL ip112: BERINGEN ip112: BILZEN ip112: BREE ip112: DIEPENBEEK ip112: GENK ip112: HASSELT ip112: HERK-DE-STAD ip112: HEUSDEN-ZOLDER ip112: HOUTHALEN-HELCHTEREN ip112: LOMMEL ip112: MAASEIK ip112: MAASMECHELEN ip112: NEERPELT ip112: PEER ip112: SINT-TRUIDEN ip112: TONGEREN ip112: AALST ip112: AALTER ip112: BEVEREN ip112: DEINZE ip112: DENDERMONDE ip112: DESTELBERGEN ip112: EEKLO Ondergrens BI ASR-E Bovengrens BI Gemiddeld aantal inwoners Gemiddeld aantal overlijdens per jaar bij vrouwen 27,97 28,55 29, ,2 20,78 29,07 37, ,8 28,35 30,55 32, ,4 20,96 29,98 38, ,0 19,06 26,78 34, ,6 21,92 27,31 32, ,6 20,44 27,14 33, ,6 8,56 13,19 17, ,8 14,85 24,05 33, ,6 20,35 26,06 31, ,0 21,33 28,62 35, ,8 22,28 28,27 34, ,8 17,03 26,17 35, ,6 19,86 27,59 35, ,0 19,57 26,60 33, ,0 17,47 25,82 34, ,8 11,63 19,78 27, ,2 22,63 31,42 40, ,6 21,02 29,86 38, ,4 16,96 21,61 26, ,4 23,16 29,36 35, ,2 11,37 15,32 19, ,4 20,34 28,54 36, ,8 15,73 23,51 31, ,0 21,95 28,09 34, ,6 22,66 31,32 39, ,8 20,41 25,21 30, ,8 19,76 25,65 31, ,8 27,67 35,68 43, ,4 10,21 21,40 32, ,0 25,02 31,44 37, ,8 22,45 30,07 37, ,0 18,69 26,40 34, ,8 21,74 29,43 37, ,0 22,98 28,27 33, ,0 19,78 24,71 29, ,0 19,26 26,76 34, ,2 18,25 27,37 36, ,4 19,40 26,45 33, ,4 28,39 36,97 45, ,2 25,55 35,04 44, ,0 22,95 28,65 34, ,8 23,00 32,94 42, ,0 16,58 23,85 31, ,8 35,37 41,84 48, ,6 27,45 34,25 41, ,8 28,93 34,13 39, ,0 11,94 18,61 25, ,8 29,93 38,17 46, ,2 21,01 27,14 33, ,6 25,02 30,36 35, ,4 19,76 26,15 32, ,6 24,53 30,31 36, ,0

34 Sterfte door ischemi Kaarten: ip112: ERPE-MERE ip112: EVERGEM ip112: GENT ip112: GERAARDSBERGEN ip112: HAMME ip112: LOKEREN ip112: MALDEGEM ip112: MERELBEKE ip112: NINOVE ip112: OUDENAARDE ip112: RONSE ip112: SINT-GILLIS-WAAS ip112: SINT-NIKLAAS ip112: TEMSE ip112: WETTEREN ip112: ZELE ip112: ZOTTEGEM ip112: AARSCHOT ip112: ASSE ip112: BEERSEL ip112: BERTEM ip112: DIEST ip112: DILBEEK ip112: GRIMBERGEN ip112: HAACHT ip112: HALLE ip112: KORTENBERG ip112: LANDEN ip112: LEUVEN ip112: LUBBEEK ip112: OVERIJSE ip112: PEPINGEN ip112: TERNAT ip112: TERVUREN ip112: TIENEN ip112: VILVOORDE ip112: BLANKENBERGE ip112: BRUGGE ip112: DIKSMUIDE ip112: IEPER ip112: IZEGEM ip112: KNOKKE-HEIST ip112: KOKSIJDE ip112: KORTRIJK ip112: KUURNE ip112: LICHTERVELDE ip112: MENEN ip112: MIDDELKERKE ip112: OOSTENDE ip112: OOSTKAMP ip112: POPERINGE ip112: ROESELARE ip112: TIELT ip112: TORHOUT ip112: VEURNE ip112: WAREGEM ip112: WEVELGEM ip112: ZEDELGEM ip112: ZWEVEGEM 29,71 36,57 43, ,0 28,52 35,60 42, ,6 25,28 28,22 31, ,0 21,44 30,04 38, ,6 24,71 33,13 41, ,2 30,77 39,70 48, ,2 23,52 32,22 40, ,6 19,57 24,86 30, ,4 23,20 31,18 39, ,0 15,57 20,36 25, ,6 10,86 17,84 24, ,6 23,85 32,20 40, ,0 22,16 27,60 33, ,2 23,45 31,04 38, ,2 23,14 30,13 37, ,8 28,34 37,68 47, ,2 25,20 30,54 35, ,2 24,60 32,25 39, ,8 22,89 28,97 35, ,0 14,85 20,23 25, ,2 22,61 30,22 37, ,2 24,96 31,77 38, ,2 20,80 27,52 34, ,0 19,86 24,32 28, ,4 16,85 21,76 26, ,6 21,30 26,56 31, ,4 15,61 22,03 28, ,4 29,69 39,48 49, ,8 18,56 22,66 26, ,6 23,88 30,49 37, ,0 14,50 21,10 27, ,8 15,50 22,01 28, ,4 25,24 32,09 38, ,8 17,73 22,39 27, ,0 29,67 35,78 41, ,6 19,92 24,88 29, ,8 26,68 34,40 42, ,4 21,49 25,02 28, ,6 27,90 38,48 49, ,8 27,89 33,86 39, ,2 29,95 38,24 46, ,6 16,40 21,32 26, ,8 23,30 29,02 34, ,2 18,72 23,28 27, ,8 21,20 27,65 34, ,8 20,35 27,61 34, ,8 26,97 34,55 42, ,0 16,25 22,45 28, ,6 24,12 28,90 33, ,2 18,92 25,87 32, ,8 23,65 34,64 45, ,4 28,90 34,42 39, ,0 21,74 27,22 32, ,8 32,55 41,51 50, ,8 27,75 41,06 54, ,0 23,34 28,96 34, ,6 19,03 26,97 34, ,8 16,53 24,10 31, ,6 21,90 29,90 37, ,0

35 Sterfte door cerebrovasculaire aandoeningen Kaarten: Mannen ICD-10 selectie: I60-I69 Verdeling regio's aantal regio's per categorie bron: Zorg en Gezondheid, Cijfers: Gestandaardiseerd sterftecijfer met betrouwbaarheidsinterval Ondergrens BI ASR-E Bovengrens BI Gemiddeld aantal inwoners Gemiddeld aantal overlijdens per jaar bij Zorgregio Provincie Mannen Mannen Mannen Mannen mannen Vlaanderen -- 36,94 37,74 38, ,8 ip112: AARTSELAAR 24,07 34,49 44, ,8 ip112: ANTWERPEN 39,43 42,50 45, ,2 ip112: BEERSE 30,54 44,21 57, ,6 ip112: BERLAAR 33,05 45,23 57, ,2 ip112: BOOM 32,17 40,37 48, ,2 ip112: BORNEM 29,58 39,15 48, ,6 ip112: BRASSCHAAT 20,97 29,73 38, ,4 ip112: BRECHT 36,36 52,70 69, ,4 ip112: GEEL 32,47 41,14 49, ,2 ip112: HEIST-OP-DEN-BERG 35,37 46,45 57, ,0 ip112: HERENTALS 34,95 43,67 52, ,2 ip112: HOOGSTRATEN 20,04 32,20 44, ,8 ip112: KALMTHOUT 27,49 38,78 50, ,4 ip112: KAPELLEN 26,24 35,41 44, ,8 ip112: KASTERLEE 29,04 41,07 53, ,6 ip112: KONTICH 27,17 39,52 51, ,2 ip112: LIER 23,90 34,05 44, ,2 ip112: MALLE 40,02 53,88 67, ,2 ip112: MECHELEN 31,19 38,62 46, ,4 ip112: MOL 26,26 33,97 41, ,0 ip112: MORTSEL 31,39 38,73 46, ,4 ip112: OUD-TURNHOUT 22,89 33,78 44, ,8 ip112: RANST 25,99 37,15 48, ,8 ip112: SCHILDE 37,88 47,08 56, ,2 ip112: SCHOTEN 28,04 38,71 49, ,8 ip112: SINT-KATELIJNE-WAVER 33,89 41,68 49, ,2 ip112: TURNHOUT 21,35 28,95 36, ,8 ip112: WESTERLO 25,26 34,35 43, ,6 ip112: WUUSTWEZEL 21,59 39,60 57, ,0 ip112: BERINGEN 26,12 33,85 41, ,8 ip112: BILZEN 30,31 41,49 52, ,0 ip112: BREE 26,13 37,06 47, ,4 ip112: DIEPENBEEK 29,07 40,13 51, ,8 ip112: GENK 33,07 41,10 49, ,8 ip112: HASSELT 28,79 36,07 43, ,0 ip112: HERK-DE-STAD 27,22 38,21 49, ,8 ip112: HEUSDEN-ZOLDER 21,45 33,77 46, ,2 ip112: HOUTHALEN-HELCHTEREN 21,93 31,61 41, ,0 ip112: LOMMEL 19,88 28,09 36, ,6 ip112: MAASEIK 23,87 35,53 47, ,8 ip112: MAASMECHELEN 27,36 34,89 42, ,0 ip112: NEERPELT 26,29 40,38 54, ,0 ip112: PEER 21,80 31,51 41, ,8 ip112: SINT-TRUIDEN 47,80 57,04 66, ,8 ip112: TONGEREN 37,32 47,26 57, ,2 ip112: AALST 34,44 41,19 47, ,4 ip112: AALTER 19,05 28,77 38, ,2 ip112: BEVEREN 35,28 45,50 55, ,8 ip112: DEINZE 28,47 36,82 45, ,6 ip112: DENDERMONDE 38,00 46,23 54, ,2 ip112: DESTELBERGEN 30,16 39,82 49, ,6 ip112: EEKLO 26,04 33,09 40, ,8

36 Sterfte door cerebrovasculaire aandoeningen Kaarten: Mannen ip112: ERPE-MERE 30,00 38,71 47, ,8 ip112: EVERGEM 26,22 34,08 41, ,6 ip112: GENT 31,50 35,53 39, ,2 ip112: GERAARDSBERGEN 23,29 34,74 46, ,6 ip112: HAMME 32,04 43,72 55, ,2 ip112: LOKEREN 39,49 51,39 63, ,0 ip112: MALDEGEM 22,06 31,95 41, ,4 ip112: MERELBEKE 27,28 35,42 43, ,2 ip112: NINOVE 31,06 42,61 54, ,8 ip112: OUDENAARDE 30,54 38,72 46, ,4 ip112: RONSE 41,26 55,18 69, ,0 ip112: SINT-GILLIS-WAAS 29,02 40,33 51, ,2 ip112: SINT-NIKLAAS 34,53 42,15 49, ,8 ip112: TEMSE 39,85 51,56 63, ,8 ip112: WETTEREN 30,89 40,68 50, ,8 ip112: ZELE 33,33 46,08 58, ,6 ip112: ZOTTEGEM 33,30 40,51 47, ,6 ip112: AARSCHOT 17,10 24,92 32, ,4 ip112: ASSE 35,53 44,84 54, ,8 ip112: BEERSEL 24,68 33,14 41, ,4 ip112: BERTEM 22,35 31,52 40, ,4 ip112: DIEST 27,52 35,61 43, ,8 ip112: DILBEEK 30,40 40,24 50, ,0 ip112: GRIMBERGEN 27,79 33,81 39, ,4 ip112: HAACHT 33,42 41,59 49, ,8 ip112: HALLE 29,82 37,49 45, ,4 ip112: KORTENBERG 28,20 38,79 49, ,8 ip112: LANDEN 22,17 32,88 43, ,6 ip112: LEUVEN 20,98 26,78 32, ,2 ip112: LUBBEEK 23,92 32,27 40, ,8 ip112: OVERIJSE 17,82 26,62 35, ,4 ip112: PEPINGEN 35,19 46,55 57, ,4 ip112: TERNAT 31,19 40,66 50, ,0 ip112: TERVUREN 21,25 27,37 33, ,6 ip112: TIENEN 33,94 41,99 50, ,2 ip112: VILVOORDE 28,57 35,67 42, ,6 ip112: BLANKENBERGE 29,25 38,92 48, ,0 ip112: BRUGGE 30,19 35,33 40, ,2 ip112: DIKSMUIDE 25,53 37,68 49, ,0 ip112: IEPER 23,00 29,57 36, ,8 ip112: IZEGEM 19,52 27,48 35, ,8 ip112: KNOKKE-HEIST 20,66 28,69 36, ,8 ip112: KOKSIJDE 25,93 34,47 43, ,2 ip112: KORTRIJK 30,74 37,69 44, ,0 ip112: KUURNE 25,42 33,83 42, ,0 ip112: LICHTERVELDE 29,12 38,46 47, ,8 ip112: MENEN 32,71 41,61 50, ,8 ip112: MIDDELKERKE 26,92 36,26 45, ,4 ip112: OOSTENDE 33,86 40,32 46, ,8 ip112: OOSTKAMP 21,43 30,67 39, ,8 ip112: POPERINGE 24,08 35,94 47, ,6 ip112: ROESELARE 31,20 37,74 44, ,0 ip112: TIELT 21,55 28,19 34, ,6 ip112: TORHOUT 25,16 34,17 43, ,6 ip112: VEURNE 34,06 51,58 69, ,2 ip112: WAREGEM 26,42 33,58 40, ,6 ip112: WEVELGEM 16,25 26,11 35, ,6 ip112: ZEDELGEM 17,84 27,35 36, ,6 ip112: ZWEVEGEM 21,48 30,79 40, ,0

37 Sterfte door cerebro Kaarten: ICD-10 selectie: I60-I69 Verdeling regio's aantal regio's per categorie bron: Zorg en Gezondheid, Cijfers: Gestandaardiseerd sterftecijfer Provincie Zorgregio Vlaanderen -- ip112: AARTSELAAR ip112: ANTWERPEN ip112: BEERSE ip112: BERLAAR ip112: BOOM ip112: BORNEM ip112: BRASSCHAAT ip112: BRECHT ip112: GEEL ip112: HEIST-OP-DEN-BERG ip112: HERENTALS ip112: HOOGSTRATEN ip112: KALMTHOUT ip112: KAPELLEN ip112: KASTERLEE ip112: KONTICH ip112: LIER ip112: MALLE ip112: MECHELEN ip112: MOL ip112: MORTSEL ip112: OUD-TURNHOUT ip112: RANST ip112: SCHILDE ip112: SCHOTEN ip112: SINT-KATELIJNE-WAVER ip112: TURNHOUT ip112: WESTERLO ip112: WUUSTWEZEL ip112: BERINGEN ip112: BILZEN ip112: BREE ip112: DIEPENBEEK ip112: GENK ip112: HASSELT ip112: HERK-DE-STAD ip112: HEUSDEN-ZOLDER ip112: HOUTHALEN-HELCHTEREN ip112: LOMMEL ip112: MAASEIK ip112: MAASMECHELEN ip112: NEERPELT ip112: PEER ip112: SINT-TRUIDEN ip112: TONGEREN ip112: AALST ip112: AALTER ip112: BEVEREN ip112: DEINZE ip112: DENDERMONDE ip112: DESTELBERGEN ip112: EEKLO Ondergrens BI ASR-E Bovengrens BI Gemiddeld aantal inwoners Gemiddeld aantal overlijdens per jaar bij vrouwen 32,24 32,85 33, ,4 33,57 43,18 52, ,0 33,05 35,37 37, ,6 25,55 35,31 45, ,6 30,97 40,57 50, ,4 31,49 37,88 44, ,8 28,64 36,95 45, ,0 23,98 31,45 38, ,8 35,16 47,69 60, ,8 26,46 32,82 39, ,0 30,50 38,58 46, ,6 28,98 35,35 41, ,8 27,11 37,77 48, ,2 28,79 37,30 45, ,8 27,60 35,00 42, ,2 26,53 36,40 46, ,2 21,21 30,83 40, ,8 29,33 38,32 47, ,2 41,55 51,05 60, ,4 26,66 31,82 36, ,0 26,67 33,14 39, ,6 29,81 35,67 41, ,8 15,21 22,47 29, ,8 33,10 42,90 52, ,8 31,72 38,56 45, ,2 22,77 31,19 39, ,6 31,20 37,02 42, ,4 31,96 39,69 47, ,0 24,41 31,44 38, ,8 19,48 32,41 45, ,0 28,61 35,54 42, ,2 27,26 36,00 44, ,4 22,81 31,21 39, ,4 21,43 28,82 36, ,2 29,41 35,26 41, ,4 28,75 34,42 40, ,6 23,43 31,81 40, ,8 28,00 38,32 48, ,2 25,35 33,36 41, ,2 31,67 40,41 49, ,6 19,24 27,86 36, ,6 20,04 25,13 30, ,4 22,24 32,34 42, ,6 18,94 26,37 33, ,4 33,11 39,33 45, ,2 28,89 35,81 42, ,2 22,85 27,15 31, ,6 19,66 28,10 36, ,4 28,39 35,52 42, ,8 29,90 36,64 43, ,6 29,54 35,57 41, ,2 23,34 30,33 37, ,4 28,81 34,75 40, ,4

38 Sterfte door cerebro Kaarten: ip112: ERPE-MERE ip112: EVERGEM ip112: GENT ip112: GERAARDSBERGEN ip112: HAMME ip112: LOKEREN ip112: MALDEGEM ip112: MERELBEKE ip112: NINOVE ip112: OUDENAARDE ip112: RONSE ip112: SINT-GILLIS-WAAS ip112: SINT-NIKLAAS ip112: TEMSE ip112: WETTEREN ip112: ZELE ip112: ZOTTEGEM ip112: AARSCHOT ip112: ASSE ip112: BEERSEL ip112: BERTEM ip112: DIEST ip112: DILBEEK ip112: GRIMBERGEN ip112: HAACHT ip112: HALLE ip112: KORTENBERG ip112: LANDEN ip112: LEUVEN ip112: LUBBEEK ip112: OVERIJSE ip112: PEPINGEN ip112: TERNAT ip112: TERVUREN ip112: TIENEN ip112: VILVOORDE ip112: BLANKENBERGE ip112: BRUGGE ip112: DIKSMUIDE ip112: IEPER ip112: IZEGEM ip112: KNOKKE-HEIST ip112: KOKSIJDE ip112: KORTRIJK ip112: KUURNE ip112: LICHTERVELDE ip112: MENEN ip112: MIDDELKERKE ip112: OOSTENDE ip112: OOSTKAMP ip112: POPERINGE ip112: ROESELARE ip112: TIELT ip112: TORHOUT ip112: VEURNE ip112: WAREGEM ip112: WEVELGEM ip112: ZEDELGEM ip112: ZWEVEGEM 23,57 29,53 35, ,8 25,75 32,21 38, ,8 25,28 28,11 30, ,8 25,50 34,47 43, ,8 24,91 32,98 41, ,2 28,00 36,29 44, ,0 23,33 30,94 38, ,4 25,57 31,62 37, ,6 25,20 33,75 42, ,0 22,95 28,58 34, ,8 24,93 33,42 41, ,6 24,13 32,52 40, ,6 29,88 35,83 41, ,8 24,37 31,51 38, ,8 28,50 36,06 43, ,2 34,12 44,60 55, ,0 25,61 30,50 35, ,4 23,37 30,79 38, ,4 24,66 30,69 36, ,4 28,79 36,46 44, ,2 20,67 27,55 34, ,8 30,42 37,40 44, ,6 27,44 34,76 42, ,8 25,88 30,50 35, ,6 31,04 37,63 44, ,6 27,10 33,12 39, ,0 17,79 24,51 31, ,6 31,40 42,34 53, ,8 21,27 25,77 30, ,6 21,72 28,07 34, ,6 21,42 29,84 38, ,2 33,18 42,21 51, ,2 23,32 29,90 36, ,8 19,93 24,93 29, ,2 27,72 33,35 38, ,4 22,08 27,02 31, ,2 22,15 29,22 36, ,8 27,79 31,73 35, ,6 17,43 25,56 33, ,6 26,16 31,67 37, ,4 21,93 28,43 34, ,8 19,18 25,48 31, ,0 21,08 26,57 32, ,0 27,69 32,98 38, ,2 21,68 27,88 34, ,0 21,49 28,36 35, ,2 25,89 32,28 38, ,6 20,70 27,64 34, ,4 30,24 35,48 40, ,2 21,65 29,04 36, ,2 18,57 27,15 35, ,0 27,16 31,92 36, ,4 26,18 32,27 38, ,8 22,72 29,87 37, ,6 19,23 28,26 37, ,4 31,51 37,93 44, ,8 23,05 32,00 40, ,4 25,75 34,50 43, ,8 24,59 33,14 41, ,6

39 Sterfte door ziekten van het ademhalingsstelsel Kaarten: Mannen ICD-10 selectie: J00-J99 Verdeling regio's aantal regio's per categorie bron: Zorg en Gezondheid, Cijfers: Gestandaardiseerd sterftecijfer met betrouwbaarheidsinterval Ondergrens BI ASR-E Bovengrens BI Gemiddeld aantal inwoners Gemiddeld aantal overlijdens per jaar bij Zorgregio Provincie Mannen Mannen Mannen Mannen mannen Vlaanderen -- 70,72 71,83 72, ,2 ip112: AARTSELAAR 52,16 67,33 82, ,0 ip112: ANTWERPEN 69,28 73,26 77, ,4 ip112: BEERSE 63,92 81,76 99, ,2 ip112: BERLAAR 50,37 64,39 78, ,0 ip112: BOOM 61,98 72,81 83, ,2 ip112: BORNEM 54,79 67,24 79, ,4 ip112: BRASSCHAAT 38,29 49,48 60, ,0 ip112: BRECHT 54,86 73,55 92, ,4 ip112: GEEL 88,24 101,81 115, ,8 ip112: HEIST-OP-DEN-BERG 59,82 73,38 86, ,6 ip112: HERENTALS 56,68 67,60 78, ,8 ip112: HOOGSTRATEN 59,57 78,08 96, ,6 ip112: KALMTHOUT 54,27 69,04 83, ,2 ip112: KAPELLEN 60,59 73,75 86, ,0 ip112: KASTERLEE 56,20 72,26 88, ,6 ip112: KONTICH 36,54 50,60 64, ,4 ip112: LIER 62,17 76,87 91, ,2 ip112: MALLE 61,06 77,55 94, ,8 ip112: MECHELEN 52,21 61,43 70, ,6 ip112: MOL 95,06 109,28 123, ,8 ip112: MORTSEL 46,10 54,71 63, ,2 ip112: OUD-TURNHOUT 71,07 88,66 106, ,8 ip112: RANST 43,38 57,53 71, ,2 ip112: SCHILDE 48,86 59,14 69, ,8 ip112: SCHOTEN 36,34 47,78 59, ,4 ip112: SINT-KATELIJNE-WAVER 62,89 73,23 83, ,4 ip112: TURNHOUT 67,18 79,69 92, ,8 ip112: WESTERLO 68,45 82,48 96, ,6 ip112: WUUSTWEZEL 65,98 93,84 121, ,2 ip112: BERINGEN 59,35 70,59 81, ,8 ip112: BILZEN 65,88 81,50 97, ,0 ip112: BREE 55,48 70,97 86, ,4 ip112: DIEPENBEEK 65,83 81,53 97, ,0 ip112: GENK 85,75 98,15 110, ,2 ip112: HASSELT 57,12 67,00 76, ,4 ip112: HERK-DE-STAD 60,24 75,36 90, ,2 ip112: HEUSDEN-ZOLDER 68,18 88,14 108, ,0 ip112: HOUTHALEN-HELCHTEREN 75,22 91,47 107, ,0 ip112: LOMMEL 57,59 71,31 85, ,4 ip112: MAASEIK 76,80 95,63 114, ,6 ip112: MAASMECHELEN 88,02 101,03 114, ,4 ip112: NEERPELT 56,85 75,46 94, ,4 ip112: PEER 41,76 54,63 67, ,0 ip112: SINT-TRUIDEN 74,35 85,73 97, ,6 ip112: TONGEREN 68,43 81,54 94, ,2 ip112: AALST 66,54 75,74 84, ,0 ip112: AALTER 48,44 62,61 76, ,6 ip112: BEVEREN 57,07 69,76 82, ,2 ip112: DEINZE 68,02 80,56 93, ,0 ip112: DENDERMONDE 66,69 77,17 87, ,4 ip112: DESTELBERGEN 66,95 80,64 94, ,8 ip112: EEKLO 58,44 68,81 79, ,2

40 Sterfte door ziekten van het ademhalingsstelsel Kaarten: Mannen ip112: ERPE-MERE 62,51 74,58 86, ,0 ip112: EVERGEM 71,76 84,61 97, ,2 ip112: GENT 67,18 72,85 78, ,8 ip112: GERAARDSBERGEN 66,83 83,72 100, ,8 ip112: HAMME 57,78 72,76 87, ,8 ip112: LOKEREN 60,60 74,76 88, ,2 ip112: MALDEGEM 49,57 63,70 77, ,4 ip112: MERELBEKE 70,84 83,44 96, ,8 ip112: NINOVE 67,39 83,88 100, ,8 ip112: OUDENAARDE 62,04 72,80 83, ,8 ip112: RONSE 55,03 70,75 86, ,4 ip112: SINT-GILLIS-WAAS 51,80 66,18 80, ,8 ip112: SINT-NIKLAAS 57,63 67,50 77, ,8 ip112: TEMSE 54,92 68,64 82, ,2 ip112: WETTEREN 54,86 67,82 80, ,0 ip112: ZELE 65,76 82,80 99, ,2 ip112: ZOTTEGEM 82,15 93,20 104, ,8 ip112: AARSCHOT 48,44 60,89 73, ,8 ip112: ASSE 50,49 61,41 72, ,6 ip112: BEERSEL 46,95 58,11 69, ,2 ip112: BERTEM 45,14 57,64 70, ,2 ip112: DIEST 58,01 69,34 80, ,4 ip112: DILBEEK 48,69 61,01 73, ,4 ip112: GRIMBERGEN 51,36 59,54 67, ,8 ip112: HAACHT 65,34 76,56 87, ,2 ip112: HALLE 56,67 66,92 77, ,6 ip112: KORTENBERG 50,15 63,69 77, ,6 ip112: LANDEN 84,65 103,96 123, ,4 ip112: LEUVEN 51,67 60,21 68, ,8 ip112: LUBBEEK 50,19 61,60 73, ,0 ip112: OVERIJSE 47,69 60,92 74, ,0 ip112: PEPINGEN 50,96 64,18 77, ,8 ip112: TERNAT 52,95 64,99 77, ,4 ip112: TERVUREN 43,78 52,53 61, ,6 ip112: TIENEN 70,11 80,91 91, ,4 ip112: VILVOORDE 55,87 65,49 75, ,4 ip112: BLANKENBERGE 49,86 62,42 74, ,0 ip112: BRUGGE 53,91 60,52 67, ,4 ip112: DIKSMUIDE 58,14 74,80 91, ,4 ip112: IEPER 59,50 69,46 79, ,0 ip112: IZEGEM 51,12 62,97 74, ,0 ip112: KNOKKE-HEIST 38,93 50,73 62, ,6 ip112: KOKSIJDE 69,23 81,71 94, ,8 ip112: KORTRIJK 59,38 68,84 78, ,4 ip112: KUURNE 60,19 72,72 85, ,0 ip112: LICHTERVELDE 55,82 68,46 81, ,0 ip112: MENEN 65,32 77,55 89, ,4 ip112: MIDDELKERKE 48,48 60,36 72, ,4 ip112: OOSTENDE 59,03 67,20 75, ,0 ip112: OOSTKAMP 62,50 77,12 91, ,4 ip112: POPERINGE 63,45 81,95 100, ,2 ip112: ROESELARE 67,22 76,66 86, ,6 ip112: TIELT 55,78 65,92 76, ,2 ip112: TORHOUT 42,51 53,84 65, ,2 ip112: VEURNE 77,09 100,75 124, ,8 ip112: WAREGEM 65,44 76,27 87, ,8 ip112: WEVELGEM 56,95 73,35 89, ,2 ip112: ZEDELGEM 48,78 63,15 77, ,6 ip112: ZWEVEGEM 56,42 71,17 85, ,2

41 Sterfte door ziekten Kaarten: ICD-10 selectie: J00-J99 Verdeling regio's aantal regio's per categorie bron: Zorg en Gezondheid, Cijfers: Gestandaardiseerd sterftecijfer Provincie Zorgregio Vlaanderen -- ip112: AARTSELAAR ip112: ANTWERPEN ip112: BEERSE ip112: BERLAAR ip112: BOOM ip112: BORNEM ip112: BRASSCHAAT ip112: BRECHT ip112: GEEL ip112: HEIST-OP-DEN-BERG ip112: HERENTALS ip112: HOOGSTRATEN ip112: KALMTHOUT ip112: KAPELLEN ip112: KASTERLEE ip112: KONTICH ip112: LIER ip112: MALLE ip112: MECHELEN ip112: MOL ip112: MORTSEL ip112: OUD-TURNHOUT ip112: RANST ip112: SCHILDE ip112: SCHOTEN ip112: SINT-KATELIJNE-WAVER ip112: TURNHOUT ip112: WESTERLO ip112: WUUSTWEZEL ip112: BERINGEN ip112: BILZEN ip112: BREE ip112: DIEPENBEEK ip112: GENK ip112: HASSELT ip112: HERK-DE-STAD ip112: HEUSDEN-ZOLDER ip112: HOUTHALEN-HELCHTEREN ip112: LOMMEL ip112: MAASEIK ip112: MAASMECHELEN ip112: NEERPELT ip112: PEER ip112: SINT-TRUIDEN ip112: TONGEREN ip112: AALST ip112: AALTER ip112: BEVEREN ip112: DEINZE ip112: DENDERMONDE ip112: DESTELBERGEN ip112: EEKLO Ondergrens BI ASR-E Bovengrens BI Gemiddeld aantal inwoners Gemiddeld aantal overlijdens per jaar bij vrouwen 35,29 35,94 36, ,2 35,74 45,64 55, ,2 43,37 46,05 48, ,2 34,56 45,74 56, ,6 33,36 43,54 53, ,2 24,77 30,69 36, ,6 20,35 26,94 33, ,8 19,96 26,78 33, ,2 14,04 22,84 31, ,4 32,83 39,89 46, ,2 34,33 43,41 52, ,8 26,89 33,37 39, ,6 25,13 35,64 46, ,4 30,23 39,09 47, ,4 36,88 45,37 53, ,2 23,54 33,18 42, ,8 22,08 31,52 40, ,4 35,41 45,54 55, ,6 24,57 33,28 41, ,8 28,97 34,93 40, ,2 46,33 54,46 62, ,4 25,26 30,50 35, ,6 30,09 40,06 50, ,4 31,43 41,49 51, ,6 24,23 30,83 37, ,6 22,25 30,01 37, ,0 30,94 36,72 42, ,2 43,73 52,39 61, ,8 24,54 32,46 40, ,2 18,73 30,92 43, ,2 29,87 36,71 43, ,4 30,14 39,30 48, ,0 18,86 26,38 33, ,0 26,91 35,13 43, ,8 33,88 40,11 46, ,8 29,44 35,27 41, ,6 22,00 30,67 39, ,8 33,83 45,54 57, ,4 24,94 32,96 40, ,8 27,72 36,11 44, ,6 38,51 49,94 61, ,4 42,75 50,35 57, ,8 24,49 35,60 46, ,0 21,71 29,96 38, ,0 33,68 40,21 46, ,6 30,19 37,49 44, ,8 25,22 30,29 35, ,2 23,99 32,21 40, ,8 25,68 32,51 39, ,2 30,57 37,40 44, ,0 33,79 39,86 45, ,0 32,08 39,94 47, ,4 31,06 37,25 43, ,4

42 Sterfte door ziekten Kaarten: ip112: ERPE-MERE ip112: EVERGEM ip112: GENT ip112: GERAARDSBERGEN ip112: HAMME ip112: LOKEREN ip112: MALDEGEM ip112: MERELBEKE ip112: NINOVE ip112: OUDENAARDE ip112: RONSE ip112: SINT-GILLIS-WAAS ip112: SINT-NIKLAAS ip112: TEMSE ip112: WETTEREN ip112: ZELE ip112: ZOTTEGEM ip112: AARSCHOT ip112: ASSE ip112: BEERSEL ip112: BERTEM ip112: DIEST ip112: DILBEEK ip112: GRIMBERGEN ip112: HAACHT ip112: HALLE ip112: KORTENBERG ip112: LANDEN ip112: LEUVEN ip112: LUBBEEK ip112: OVERIJSE ip112: PEPINGEN ip112: TERNAT ip112: TERVUREN ip112: TIENEN ip112: VILVOORDE ip112: BLANKENBERGE ip112: BRUGGE ip112: DIKSMUIDE ip112: IEPER ip112: IZEGEM ip112: KNOKKE-HEIST ip112: KOKSIJDE ip112: KORTRIJK ip112: KUURNE ip112: LICHTERVELDE ip112: MENEN ip112: MIDDELKERKE ip112: OOSTENDE ip112: OOSTKAMP ip112: POPERINGE ip112: ROESELARE ip112: TIELT ip112: TORHOUT ip112: VEURNE ip112: WAREGEM ip112: WEVELGEM ip112: ZEDELGEM ip112: ZWEVEGEM 31,59 39,18 46, ,4 28,81 35,28 41, ,2 35,56 38,94 42, ,2 24,28 33,45 42, ,2 26,25 34,93 43, ,8 26,80 34,93 43, ,0 19,20 26,58 33, ,2 36,71 43,79 50, ,4 23,40 31,67 39, ,2 25,79 31,39 36, ,4 29,43 38,36 47, ,8 20,21 28,21 36, ,2 34,89 41,22 47, ,2 22,28 29,49 36, ,0 28,19 35,66 43, ,6 25,63 34,89 44, ,6 33,46 38,82 44, ,0 23,64 30,70 37, ,4 23,53 29,78 36, ,4 20,98 27,68 34, ,8 23,04 30,45 37, ,0 29,65 36,92 44, ,8 28,16 36,17 44, ,2 22,45 26,88 31, ,8 24,27 30,07 35, ,2 21,23 26,73 32, ,0 25,98 33,93 41, ,2 32,57 42,95 53, ,8 27,64 33,14 38, ,4 27,21 34,64 42, ,0 13,50 19,65 25, ,6 23,43 30,84 38, ,6 23,87 30,73 37, ,4 19,74 24,61 29, ,4 34,61 41,18 47, ,4 27,84 33,50 39, ,4 28,28 36,07 43, ,8 26,14 29,94 33, ,6 23,99 32,00 40, ,2 28,32 34,03 39, ,8 20,94 27,27 33, ,4 23,00 29,97 36, ,4 33,99 41,75 49, ,4 24,93 29,68 34, ,0 23,90 30,42 36, ,0 28,82 37,26 45, ,8 34,12 41,83 49, ,2 24,50 32,03 39, ,6 29,59 34,45 39, ,2 21,42 28,27 35, ,8 25,62 36,10 46, ,0 29,13 34,32 39, ,2 22,68 28,33 33, ,8 29,80 37,75 45, ,4 37,79 50,35 62, ,2 23,59 29,00 34, ,2 28,41 38,23 48, ,6 22,90 31,22 39, ,8 28,10 36,44 44, ,2

43 Sterfte door chronische aandoeningen lage luchtwegen Kaarten: Mannen ICD-10 selectie: J40-J47 Verdeling regio's aantal regio's per categorie bron: Zorg en Gezondheid, Cijfers: Gestandaardiseerd sterftecijfer met betrouwbaarheidsinterval Zorgregio Mannen IP112 Ondergrens BI Mannen ASR-E Mannen Bovengrens BI Mannen Gemiddeld aantal inwoners Mannen Gemiddeld aantal overlijdens per jaar bij mannen Provincie Vlaanderen -- 37,16 37,75 38, ,1 ip112: AARTSELAAR 28,67 37,17 45, ,7 ip112: ANTWERPEN 33,62 35,65 37, ,0 ip112: BEERSE 42,52 53,51 64, ,9 ip112: BERLAAR 28,23 36,02 43, ,6 ip112: BOOM 30,10 35,48 40, ,9 ip112: BORNEM 34,51 41,73 48, ,5 ip112: BRASSCHAAT 18,30 24,07 29, ,1 ip112: BRECHT 25,47 35,39 45, ,2 ip112: GEEL 52,25 59,98 67, ,7 ip112: HEIST-OP-DEN-BERG 30,97 38,24 45, ,1 ip112: HERENTALS 37,65 44,11 50, ,7 ip112: HOOGSTRATEN 29,18 38,84 48, ,7 ip112: KALMTHOUT 27,24 35,01 42, ,0 ip112: KAPELLEN 24,85 31,19 37, ,7 ip112: KASTERLEE 26,49 34,81 43, ,3 ip112: KONTICH 20,76 28,83 36, ,2 ip112: LIER 32,77 40,72 48, ,7 ip112: MALLE 28,99 37,44 45, ,9 ip112: MECHELEN 27,36 32,25 37, ,0 ip112: MOL 41,85 48,79 55, ,6 ip112: MORTSEL 20,29 24,56 28, ,6 ip112: OUD-TURNHOUT 35,20 44,48 53, ,5 ip112: RANST 22,30 29,92 37, ,2 ip112: SCHILDE 20,93 26,07 31, ,4 ip112: SCHOTEN 23,39 30,43 37, ,9 ip112: SINT-KATELIJNE-WAVER 29,22 34,45 39, ,5 ip112: TURNHOUT 33,33 39,88 46, ,1 ip112: WESTERLO 35,05 42,42 49, ,5 ip112: WUUSTWEZEL 40,08 55,47 70, ,3 ip112: BERINGEN 35,92 42,57 49, ,4 ip112: BILZEN 31,94 39,91 47, ,1 ip112: BREE 28,99 37,59 46, ,0 ip112: DIEPENBEEK 32,83 41,10 49, ,2 ip112: GENK 42,99 49,68 56, ,3 ip112: HASSELT 32,30 37,88 43, ,9 ip112: HERK-DE-STAD 33,04 41,44 49, ,0 ip112: HEUSDEN-ZOLDER 26,60 36,31 46, ,0 ip112: HOUTHALEN-HELCHTEREN 37,33 45,99 54, ,2 ip112: LOMMEL 29,33 36,79 44, ,4 ip112: MAASEIK 38,36 47,99 57, ,3 ip112: MAASMECHELEN 44,31 51,20 58, ,7 ip112: NEERPELT 34,16 44,71 55, ,0 ip112: PEER 27,56 35,28 43, ,8 ip112: SINT-TRUIDEN 43,23 49,61 55, ,5 ip112: TONGEREN 36,63 43,67 50, ,8 ip112: AALST 39,91 45,13 50, ,4 ip112: AALTER 28,15 36,15 44, ,2 ip112: BEVEREN 27,99 34,58 41, ,0 ip112: DEINZE 34,04 40,61 47, ,2 ip112: DENDERMONDE 43,29 49,52 55, ,6 ip112: DESTELBERGEN 36,72 44,21 51, ,0

44 Sterfte door chronische aandoeningen lage luchtwegen Kaarten: Mannen ip112: EEKLO 29,26 34,71 40, ,2 ip112: ERPE-MERE 44,70 52,09 59, ,2 ip112: EVERGEM 43,77 51,08 58, ,8 ip112: GENT 39,12 42,30 45, ,3 ip112: GERAARDSBERGEN 38,01 47,17 56, ,8 ip112: HAMME 25,57 32,91 40, ,1 ip112: LOKEREN 29,33 36,78 44, ,9 ip112: MALDEGEM 27,56 35,22 42, ,6 ip112: MERELBEKE 34,33 40,78 47, ,0 ip112: NINOVE 34,28 42,75 51, ,2 ip112: OUDENAARDE 30,36 35,88 41, ,1 ip112: RONSE 28,87 37,21 45, ,2 ip112: SINT-GILLIS-WAAS 29,40 37,25 45, ,0 ip112: SINT-NIKLAAS 27,34 32,32 37, ,0 ip112: TEMSE 32,64 40,32 48, ,2 ip112: WETTEREN 33,31 40,64 47, ,5 ip112: ZELE 42,10 51,99 61, ,4 ip112: ZOTTEGEM 40,17 45,88 51, ,1 ip112: AARSCHOT 26,03 32,98 39, ,3 ip112: ASSE 29,87 35,92 41, ,3 ip112: BEERSEL 22,73 28,47 34, ,1 ip112: BERTEM 25,92 32,82 39, ,1 ip112: DIEST 33,84 40,25 46, ,1 ip112: DILBEEK 26,98 33,75 40, ,3 ip112: GRIMBERGEN 24,39 28,49 32, ,7 ip112: HAACHT 35,45 41,57 47, ,6 ip112: HALLE 43,48 50,11 56, ,5 ip112: KORTENBERG 20,55 27,07 33, ,9 ip112: LANDEN 41,76 51,80 61, ,9 ip112: LEUVEN 29,58 34,38 39, ,7 ip112: LUBBEEK 30,97 37,65 44, ,7 ip112: OVERIJSE 24,28 31,54 38, ,7 ip112: PEPINGEN 31,88 39,52 47, ,8 ip112: TERNAT 28,03 34,38 40, ,9 ip112: TERVUREN 21,33 25,87 30, ,3 ip112: TIENEN 39,07 44,98 50, ,9 ip112: VILVOORDE 27,65 32,64 37, ,6 ip112: BLANKENBERGE 21,42 27,56 33, ,1 ip112: BRUGGE 22,69 25,93 29, ,2 ip112: DIKSMUIDE 26,00 34,34 42, ,9 ip112: IEPER 33,46 39,04 44, ,3 ip112: IZEGEM 33,45 40,53 47, ,3 ip112: KNOKKE-HEIST 18,26 23,54 28, ,2 ip112: KOKSIJDE 23,75 29,11 34, ,2 ip112: KORTRIJK 31,36 36,44 41, ,2 ip112: KUURNE 31,28 38,09 44, ,8 ip112: LICHTERVELDE 29,65 36,50 43, ,7 ip112: MENEN 34,08 40,61 47, ,7 ip112: MIDDELKERKE 21,80 27,80 33, ,8 ip112: OOSTENDE 23,43 27,37 31, ,0 ip112: OOSTKAMP 34,18 42,17 50, ,1 ip112: POPERINGE 29,78 39,17 48, ,2 ip112: ROESELARE 30,54 35,25 39, ,9 ip112: TIELT 38,06 44,13 50, ,4 ip112: TORHOUT 23,69 29,88 36, ,5 ip112: VEURNE 17,72 26,76 35, ,6 ip112: WAREGEM 40,31 46,61 52, ,1 ip112: WEVELGEM 32,51 41,83 51, ,1 ip112: ZEDELGEM 22,84 30,14 37, ,0 ip112: ZWEVEGEM 25,40 32,69 39, ,3

45 Kaarten: ICD-10 selectie: Sterfte door chronische aandoeningen lage luchtwegen bron: Cijfers: Provincie Vlaanderen Zorgregio IP60 Ondergrens BI ASR-E Bovengrens BI Gemiddeld aantal inwoners Gemiddeld aantal overlijdens per jaar bij vrouwen -- 13,26 13,57 13, ,7 KS: 18,04 19,34 20, ,3 KS: Boom 12,65 14,73 16, ,7 KS: Brasschaat 11,49 13,54 15, ,7 KS: Geel 13,38 16,00 18, ,9 KS: Herentals 11,87 15,27 18, ,6 KS: Hoogstraten 9,67 14,68 19, ,4 KS: Lier 10,48 12,78 15, ,0 KS: Mechelen 11,14 13,10 15, ,5 KS: Mol 10,08 13,19 16, ,7 KS: Mortsel 7,52 9,48 11, ,5 KS: Schilde 10,89 12,64 14, ,6 KS: Turnhout 14,01 16,27 18, ,4 KS: Bilzen 8,78 12,91 17, ,2 KS: Bree 6,02 9,55 13, ,0 KS: Genk 14,49 17,66 20, ,8 KS: Hasselt 11,70 13,17 14, ,0 KS: Lommel 11,74 15,90 20, ,0 KS: Maaseik 15,38 20,82 26, ,9 KS: Maasmechelen 15,78 19,35 22, ,9 KS: Neerpelt 9,60 12,69 15, ,0 KS: Sint-Truiden 12,69 15,95 19, ,7 KS: Tongeren 10,30 13,69 17, ,2 KS: Aalst 12,72 14,83 16, ,6 KS: Beveren 8,57 11,76 14, ,8 KS: Deinze 9,22 12,13 15, ,8 KS: Dendermonde 12,85 15,30 17, ,6

46 Kaarten: Sterfte door chronische aandoeningen lage luchtwegen KS: Eeklo 9,63 11,17 12, ,3 KS: Gent 13,45 14,77 16, ,8 KS: Geraardsbergen 8,79 13,02 17, ,4 KS: Lokeren 8,03 11,67 15, ,4 KS: Ninove 9,91 14,19 18, ,8 KS: Oudenaarde 8,41 10,93 13, ,9 KS: Ronse 6,12 9,93 13, ,6 KS: Sint-Niklaas 13,37 15,25 17, ,1 KS: Wetteren 8,98 12,37 15, ,9 KS: Zottegem 8,63 10,74 12, ,4 KS: Aarschot 8,43 11,92 15, ,2 KS: Asse 9,64 11,45 13, ,8 KS: Diest 10,21 13,68 17, ,9 KS: Halle 10,02 11,76 13, ,0 KS: Leuven 10,17 11,53 12, ,9 KS: Tervuren 7,49 9,38 11, ,8 KS: Tienen 11,35 13,89 16, ,3 KS: Vilvoorde 10,33 12,05 13, ,8 KS: Blankenberge 8,88 12,49 16, ,5 KS: Brugge 9,80 11,30 12, ,8 KS: Diksmuide 4,31 7,54 10, ,6 KS: Ieper 10,04 12,58 15, ,1 KS: Izegem 11,30 14,90 18, ,0 KS: Knokke-Heist 8,94 12,30 15, ,5 KS: Kortrijk 10,99 12,55 14, ,8 KS: Menen 15,16 19,28 23, ,8 KS: Oostende 10,18 12,01 13, ,7 KS: Poperinge 7,53 12,27 17, ,4 KS: Roeselare 9,74 11,58 13, ,8 KS: Tielt 7,20 9,54 11, ,6 KS: Torhout 7,22 10,47 13, ,7 KS: Veurne 6,00 8,20 10, ,9 KS: Waregem 10,34 12,91 15, ,4

47 Sterfte door ziekten spijsverteringsstelsel Kaarten: Mannen ICD-10 selectie: K00-K93 Verdeling regio's aantal regio's per categorie bron: Zorg en Gezondheid, Cijfers: Gestandaardiseerd sterftecijfer met betrouwbaarheidsinterval Ondergrens BI ASR-E Bovengrens BI Gemiddeld aantal inwoners Gemiddeld aantal overlijdens per jaar bij Zorgregio Provincie Mannen Mannen Mannen Mannen mannen Vlaanderen -- 27,71 28,24 28, ,7 ip112: AARTSELAAR 24,17 32,12 40, ,6 ip112: ANTWERPEN 28,98 30,99 33, ,5 ip112: BEERSE 11,63 18,03 24, ,3 ip112: BERLAAR 19,49 26,33 33, ,0 ip112: BOOM 23,60 28,77 33, ,7 ip112: BORNEM 22,43 28,67 34, ,5 ip112: BRASSCHAAT 17,12 23,11 29, ,1 ip112: BRECHT 24,45 34,20 43, ,0 ip112: GEEL 15,31 19,89 24, ,7 ip112: HEIST-OP-DEN-BERG 16,94 22,66 28, ,4 ip112: HERENTALS 14,14 18,36 22, ,5 ip112: HOOGSTRATEN 10,05 16,17 22, ,9 ip112: KALMTHOUT 16,38 22,88 29, ,9 ip112: KAPELLEN 16,29 21,72 27, ,4 ip112: KASTERLEE 11,16 17,07 22, ,5 ip112: KONTICH 14,77 21,91 29, ,8 ip112: LIER 19,51 26,34 33, ,0 ip112: MALLE 14,79 21,20 27, ,4 ip112: MECHELEN 25,95 30,97 35, ,9 ip112: MOL 18,10 22,87 27, ,4 ip112: MORTSEL 18,13 22,62 27, ,5 ip112: OUD-TURNHOUT 12,25 18,30 24, ,8 ip112: RANST 15,55 22,16 28, ,5 ip112: SCHILDE 17,02 21,90 26, ,1 ip112: SCHOTEN 18,84 25,54 32, ,0 ip112: SINT-KATELIJNE-WAVER 18,59 23,05 27, ,8 ip112: TURNHOUT 18,27 23,50 28, ,1 ip112: WESTERLO 13,37 18,39 23, ,4 ip112: WUUSTWEZEL 11,18 20,33 29, ,0 ip112: BERINGEN 15,41 20,01 24, ,8 ip112: BILZEN 20,73 27,61 34, ,5 ip112: BREE 12,48 17,84 23, ,5 ip112: DIEPENBEEK 21,07 28,01 34, ,7 ip112: GENK 18,78 23,49 28, ,7 ip112: HASSELT 18,85 23,35 27, ,0 ip112: HERK-DE-STAD 13,09 18,83 24, ,4 ip112: HEUSDEN-ZOLDER 10,92 17,48 24, ,0 ip112: HOUTHALEN-HELCHTEREN 12,54 17,97 23, ,6 ip112: LOMMEL 16,36 22,12 27, ,2 ip112: MAASEIK 15,26 21,78 28, ,6 ip112: MAASMECHELEN 16,81 21,09 25, ,1 ip112: NEERPELT 11,74 18,46 25, ,3 ip112: PEER 13,32 18,78 24, ,9 ip112: SINT-TRUIDEN 28,95 34,38 39, ,1 ip112: TONGEREN 17,44 22,61 27, ,8 ip112: AALST 35,57 40,79 46, ,8 ip112: AALTER 14,25 20,54 26, ,3 ip112: BEVEREN 18,96 24,79 30, ,2 ip112: DEINZE 26,74 32,85 38, ,5 ip112: DENDERMONDE 30,21 35,67 41, ,1 ip112: DESTELBERGEN 28,32 35,33 42, ,1 ip112: EEKLO 20,43 25,22 30, ,4

48 Sterfte door ziekten spijsverteringsstelsel Kaarten: Mannen ip112: ERPE-MERE 28,70 34,96 41, ,6 ip112: EVERGEM 22,24 27,87 33, ,0 ip112: GENT 32,55 35,60 38, ,4 ip112: GERAARDSBERGEN 33,25 42,38 51, ,6 ip112: HAMME 28,60 36,99 45, ,7 ip112: LOKEREN 28,12 35,54 42, ,2 ip112: MALDEGEM 24,27 31,86 39, ,2 ip112: MERELBEKE 22,99 28,54 34, ,5 ip112: NINOVE 28,80 36,91 45, ,2 ip112: OUDENAARDE 26,45 32,11 37, ,3 ip112: RONSE 33,83 43,57 53, ,1 ip112: SINT-GILLIS-WAAS 18,44 25,16 31, ,6 ip112: SINT-NIKLAAS 26,74 31,96 37, ,1 ip112: TEMSE 20,99 27,40 33, ,4 ip112: WETTEREN 23,78 30,27 36, ,7 ip112: ZELE 22,76 30,66 38, ,0 ip112: ZOTTEGEM 32,71 38,12 43, ,1 ip112: AARSCHOT 18,58 24,88 31, ,4 ip112: ASSE 29,96 36,33 42, ,1 ip112: BEERSEL 21,92 27,89 33, ,7 ip112: BERTEM 19,09 25,47 31, ,3 ip112: DIEST 20,74 26,23 31, ,3 ip112: DILBEEK 26,33 33,46 40, ,1 ip112: GRIMBERGEN 25,72 30,17 34, ,6 ip112: HAACHT 21,55 26,58 31, ,2 ip112: HALLE 30,33 36,26 42, ,0 ip112: KORTENBERG 21,06 27,77 34, ,9 ip112: LANDEN 21,72 29,21 36, ,3 ip112: LEUVEN 17,78 21,92 26, ,8 ip112: LUBBEEK 15,56 20,58 25, ,7 ip112: OVERIJSE 13,57 19,44 25, ,4 ip112: PEPINGEN 19,87 26,41 32, ,6 ip112: TERNAT 28,31 35,07 41, ,9 ip112: TERVUREN 21,93 26,77 31, ,4 ip112: TIENEN 28,07 33,47 38, ,8 ip112: VILVOORDE 22,10 26,74 31, ,6 ip112: BLANKENBERGE 28,30 35,72 43, ,4 ip112: BRUGGE 25,83 29,54 33, ,9 ip112: DIKSMUIDE 23,61 31,99 40, ,0 ip112: IEPER 24,92 30,16 35, ,6 ip112: IZEGEM 27,12 33,86 40, ,4 ip112: KNOKKE-HEIST 26,70 33,44 40, ,4 ip112: KOKSIJDE 31,00 38,03 45, ,9 ip112: KORTRIJK 30,06 35,59 41, ,1 ip112: KUURNE 21,09 26,94 32, ,5 ip112: LICHTERVELDE 22,59 29,01 35, ,4 ip112: MENEN 25,38 31,56 37, ,7 ip112: MIDDELKERKE 20,81 27,03 33, ,8 ip112: OOSTENDE 32,88 37,79 42, ,0 ip112: OOSTKAMP 19,35 25,90 32, ,2 ip112: POPERINGE 14,01 21,31 28, ,6 ip112: ROESELARE 24,38 28,93 33, ,4 ip112: TIELT 26,42 31,88 37, ,8 ip112: TORHOUT 22,44 28,90 35, ,2 ip112: VEURNE 24,77 36,22 47, ,3 ip112: WAREGEM 17,20 21,62 26, ,6 ip112: WEVELGEM 21,88 29,96 38, ,5 ip112: ZEDELGEM 14,82 21,04 27, ,6 ip112: ZWEVEGEM 17,26 23,84 30, ,3

49 Sterfte door ziekten Kaarten: ICD-10 selectie: K00-K93 Verdeling regio's aantal regio's per categorie bron: Zorg en Gezondheid, Cijfers: Gestandaardiseerd sterftecijfer Provincie Zorgregio Vlaanderen -- ip112: AARTSELAAR ip112: ANTWERPEN ip112: BEERSE ip112: BERLAAR ip112: BOOM ip112: BORNEM ip112: BRASSCHAAT ip112: BRECHT ip112: GEEL ip112: HEIST-OP-DEN-BERG ip112: HERENTALS ip112: HOOGSTRATEN ip112: KALMTHOUT ip112: KAPELLEN ip112: KASTERLEE ip112: KONTICH ip112: LIER ip112: MALLE ip112: MECHELEN ip112: MOL ip112: MORTSEL ip112: OUD-TURNHOUT ip112: RANST ip112: SCHILDE ip112: SCHOTEN ip112: SINT-KATELIJNE-WAVER ip112: TURNHOUT ip112: WESTERLO ip112: WUUSTWEZEL ip112: BERINGEN ip112: BILZEN ip112: BREE ip112: DIEPENBEEK ip112: GENK ip112: HASSELT ip112: HERK-DE-STAD ip112: HEUSDEN-ZOLDER ip112: HOUTHALEN-HELCHTEREN ip112: LOMMEL ip112: MAASEIK ip112: MAASMECHELEN ip112: NEERPELT ip112: PEER ip112: SINT-TRUIDEN ip112: TONGEREN ip112: AALST ip112: AALTER ip112: BEVEREN ip112: DEINZE ip112: DENDERMONDE ip112: DESTELBERGEN ip112: EEKLO Ondergrens BI ASR-E Bovengrens BI Gemiddeld aantal inwoners Gemiddeld aantal overlijdens per jaar bij vrouwen 19,26 19,63 20, ,3 14,54 19,48 24, ,6 20,20 21,63 23, ,5 10,66 15,36 20, ,2 13,46 19,05 24, ,6 17,57 21,50 25, ,6 17,60 22,02 26, ,9 10,58 14,40 18, ,2 11,67 17,69 23, ,5 9,85 12,79 15, ,1 13,67 18,12 22, ,5 11,32 14,43 17, ,1 10,15 15,26 20, ,6 10,04 14,56 19, ,6 10,12 13,84 17, ,0 9,94 14,63 19, ,0 8,03 12,72 17, ,1 14,62 19,30 23, ,2 15,26 20,44 25, ,7 15,48 18,69 21, ,8 14,11 17,74 21, ,2 12,54 15,43 18, ,5 10,44 14,82 19, ,6 10,93 15,33 19, ,1 15,86 19,67 23, ,8 10,20 14,68 19, ,0 15,65 19,03 22, ,2 14,19 17,82 21, ,2 10,96 14,80 18, ,4 8,70 15,91 23, ,0 10,95 14,21 17, ,8 11,94 16,07 20, ,2 10,39 14,76 19, ,7 14,28 18,89 23, ,7 16,67 20,07 23, ,7 14,48 17,63 20, ,4 10,94 15,17 19, ,7 12,51 17,98 23, ,4 13,43 17,92 22, ,4 9,73 13,48 17, ,2 15,67 21,04 26, ,2 13,46 16,68 19, ,9 13,45 19,00 24, ,7 10,67 14,79 18, ,2 16,93 20,41 23, ,3 17,25 21,42 25, ,6 20,99 24,54 28, ,4 15,79 21,74 27, ,1 12,53 16,44 20, ,8 19,63 24,06 28, ,6 19,86 23,57 27, ,6 16,46 20,74 25, ,1 15,45 18,82 22, ,6

50 Sterfte door ziekten Kaarten: ip112: ERPE-MERE ip112: EVERGEM ip112: GENT ip112: GERAARDSBERGEN ip112: HAMME ip112: LOKEREN ip112: MALDEGEM ip112: MERELBEKE ip112: NINOVE ip112: OUDENAARDE ip112: RONSE ip112: SINT-GILLIS-WAAS ip112: SINT-NIKLAAS ip112: TEMSE ip112: WETTEREN ip112: ZELE ip112: ZOTTEGEM ip112: AARSCHOT ip112: ASSE ip112: BEERSEL ip112: BERTEM ip112: DIEST ip112: DILBEEK ip112: GRIMBERGEN ip112: HAACHT ip112: HALLE ip112: KORTENBERG ip112: LANDEN ip112: LEUVEN ip112: LUBBEEK ip112: OVERIJSE ip112: PEPINGEN ip112: TERNAT ip112: TERVUREN ip112: TIENEN ip112: VILVOORDE ip112: BLANKENBERGE ip112: BRUGGE ip112: DIKSMUIDE ip112: IEPER ip112: IZEGEM ip112: KNOKKE-HEIST ip112: KOKSIJDE ip112: KORTRIJK ip112: KUURNE ip112: LICHTERVELDE ip112: MENEN ip112: MIDDELKERKE ip112: OOSTENDE ip112: OOSTKAMP ip112: POPERINGE ip112: ROESELARE ip112: TIELT ip112: TORHOUT ip112: VEURNE ip112: WAREGEM ip112: WEVELGEM ip112: ZEDELGEM ip112: ZWEVEGEM 18,14 22,43 26, ,7 16,75 20,92 25, ,4 21,07 23,20 25, ,1 15,98 21,20 26, ,6 24,30 31,12 37, ,2 18,79 23,97 29, ,6 14,52 19,94 25, ,5 18,59 22,79 26, ,9 15,62 20,60 25, ,5 15,43 19,28 23, ,1 20,07 26,35 32, ,9 14,53 19,53 24, ,7 17,01 20,36 23, ,9 18,68 24,11 29, ,6 13,78 17,77 21, ,8 20,52 26,57 32, ,4 20,10 23,73 27, ,7 12,04 16,13 20, ,0 19,23 23,69 28, ,0 12,96 16,97 20, ,9 13,15 17,29 21, ,7 14,50 18,27 22, ,2 18,80 24,01 29, ,1 16,06 19,04 22, ,7 11,05 14,12 17, ,9 18,04 21,97 25, ,5 12,35 16,48 20, ,1 13,75 18,95 24, ,3 17,30 20,63 23, ,5 10,36 13,94 17, ,6 11,15 15,61 20, ,4 14,10 18,84 23, ,5 20,38 25,31 30, ,8 13,47 16,64 19, ,3 22,47 26,53 30, ,6 17,87 21,30 24, ,6 19,93 25,34 30, ,0 16,31 18,82 21, ,3 13,62 19,13 24, ,9 17,09 20,69 24, ,1 16,45 20,94 25, ,3 11,42 15,13 18, ,3 20,25 25,38 30, ,8 16,33 19,67 23, ,1 15,55 19,84 24, ,0 10,95 15,22 19, ,3 20,21 25,07 29, ,9 17,62 22,82 28, ,0 19,21 22,45 25, ,4 14,04 19,05 24, ,5 17,13 23,93 30, ,4 15,77 18,88 21, ,9 13,45 16,81 20, ,0 17,11 21,92 26, ,5 16,11 24,34 32, ,7 14,79 18,29 21, ,7 14,73 20,22 25, ,1 12,04 16,98 21, ,1 10,61 14,92 19, ,6

51 Sterfte door uitwendige oorzaken Kaarten: Mannen ICD-10 selectie: V00-Y89 Verdeling regio's aantal regio's per categorie bron: Zorg en Gezondheid, Cijfers: Gestandaardiseerd sterftecijfer met betrouwbaarheidsinterval Ondergrens BI ASR-E Bovengrens BI Gemiddeld aantal inwoners Gemiddeld aantal overlijdens per jaar bij Zorgregio Provincie Mannen Mannen Mannen Mannen mannen Vlaanderen -- 57,20 58,03 58, ,4 ip112: AARTSELAAR 41,72 52,76 63, ,3 ip112: ANTWERPEN 61,04 64,12 67, ,7 ip112: BEERSE 45,84 57,15 68, ,2 ip112: BERLAAR 52,32 64,31 76, ,7 ip112: BOOM 44,94 52,62 60, ,1 ip112: BORNEM 38,28 47,04 55, ,8 ip112: BRASSCHAAT 34,33 43,89 53, ,9 ip112: BRECHT 44,15 57,01 69, ,9 ip112: GEEL 53,71 62,18 70, ,7 ip112: HEIST-OP-DEN-BERG 47,74 58,05 68, ,0 ip112: HERENTALS 46,14 53,86 61, ,5 ip112: HOOGSTRATEN 39,65 51,04 62, ,0 ip112: KALMTHOUT 39,17 49,60 60, ,0 ip112: KAPELLEN 39,04 48,00 56, ,6 ip112: KASTERLEE 43,97 54,90 65, ,1 ip112: KONTICH 37,51 48,87 60, ,4 ip112: LIER 41,82 52,59 63, ,8 ip112: MALLE 41,46 52,15 62, ,6 ip112: MECHELEN 47,29 54,37 61, ,9 ip112: MOL 53,08 61,47 69, ,8 ip112: MORTSEL 35,27 42,11 48, ,0 ip112: OUD-TURNHOUT 41,96 52,18 62, ,4 ip112: RANST 34,97 45,49 56, ,7 ip112: SCHILDE 38,73 47,07 55, ,4 ip112: SCHOTEN 35,34 45,57 55, ,4 ip112: SINT-KATELIJNE-WAVER 37,35 44,15 50, ,6 ip112: TURNHOUT 52,55 61,42 70, ,2 ip112: WESTERLO 46,15 55,29 64, ,7 ip112: WUUSTWEZEL 35,95 50,06 64, ,0 ip112: BERINGEN 44,51 52,05 59, ,1 ip112: BILZEN 38,05 47,34 56, ,3 ip112: BREE 46,80 57,11 67, ,2 ip112: DIEPENBEEK 41,69 50,83 59, ,3 ip112: GENK 43,07 49,75 56, ,4 ip112: HASSELT 45,87 53,08 60, ,7 ip112: HERK-DE-STAD 45,09 55,86 66, ,9 ip112: HEUSDEN-ZOLDER 38,84 49,74 60, ,3 ip112: HOUTHALEN-HELCHTEREN 42,53 51,48 60, ,4 ip112: LOMMEL 42,08 51,13 60, ,8 ip112: MAASEIK 35,15 44,63 54, ,9 ip112: MAASMECHELEN 46,05 53,19 60, ,4 ip112: NEERPELT 35,98 47,09 58, ,4 ip112: PEER 45,58 55,39 65, ,7 ip112: SINT-TRUIDEN 55,05 63,14 71, ,6 ip112: TONGEREN 45,43 54,28 63, ,2 ip112: AALST 52,62 59,29 65, ,8 ip112: AALTER 53,60 66,25 78, ,0 ip112: BEVEREN 45,42 54,63 63, ,0 ip112: DEINZE 49,48 58,19 66, ,0 ip112: DENDERMONDE 54,79 62,61 70, ,7 ip112: DESTELBERGEN 46,92 56,52 66, ,1 ip112: EEKLO 64,11 73,45 82, ,4

52 Sterfte door uitwendige oorzaken Kaarten: Mannen ip112: ERPE-MERE 56,27 65,61 74, ,9 ip112: EVERGEM 62,52 72,61 82, ,1 ip112: GENT 59,11 63,35 67, ,1 ip112: GERAARDSBERGEN 61,80 75,28 88, ,6 ip112: HAMME 44,74 55,65 66, ,3 ip112: LOKEREN 38,80 47,74 56, ,3 ip112: MALDEGEM 63,49 76,70 89, ,8 ip112: MERELBEKE 48,48 57,01 65, ,0 ip112: NINOVE 50,19 61,19 72, ,4 ip112: OUDENAARDE 61,89 71,30 80, ,5 ip112: RONSE 58,19 71,43 84, ,6 ip112: SINT-GILLIS-WAAS 44,91 55,70 66, ,6 ip112: SINT-NIKLAAS 49,49 57,25 65, ,8 ip112: TEMSE 47,86 57,93 68, ,3 ip112: WETTEREN 55,96 66,14 76, ,1 ip112: ZELE 53,26 64,94 76, ,3 ip112: ZOTTEGEM 60,42 68,27 76, ,8 ip112: AARSCHOT 47,18 57,51 67, ,8 ip112: ASSE 49,31 57,79 66, ,7 ip112: BEERSEL 41,96 50,35 58, ,8 ip112: BERTEM 35,88 44,95 54, ,9 ip112: DIEST 42,15 50,68 59, ,5 ip112: DILBEEK 38,89 48,26 57, ,3 ip112: GRIMBERGEN 48,86 55,47 62, ,6 ip112: HAACHT 43,37 51,08 58, ,9 ip112: HALLE 52,60 60,64 68, ,2 ip112: KORTENBERG 36,01 45,34 54, ,5 ip112: LANDEN 39,65 50,76 61, ,6 ip112: LEUVEN 44,87 51,21 57, ,0 ip112: LUBBEEK 39,37 47,61 55, ,5 ip112: OVERIJSE 37,09 47,22 57, ,9 ip112: PEPINGEN 56,18 67,47 78, ,5 ip112: TERNAT 44,80 53,54 62, ,1 ip112: TERVUREN 33,08 39,14 45, ,1 ip112: TIENEN 51,14 59,14 67, ,3 ip112: VILVOORDE 41,98 48,62 55, ,4 ip112: BLANKENBERGE 57,29 69,87 82, ,6 ip112: BRUGGE 58,69 64,75 70, ,6 ip112: DIKSMUIDE 48,20 61,76 75, ,4 ip112: IEPER 55,63 63,84 72, ,7 ip112: IZEGEM 45,06 54,85 64, ,6 ip112: KNOKKE-HEIST 50,35 62,79 75, ,6 ip112: KOKSIJDE 58,02 69,39 80, ,1 ip112: KORTRIJK 58,83 66,85 74, ,3 ip112: KUURNE 49,09 58,16 67, ,4 ip112: LICHTERVELDE 46,35 56,29 66, ,2 ip112: MENEN 59,70 69,75 79, ,5 ip112: MIDDELKERKE 64,99 77,07 89, ,6 ip112: OOSTENDE 73,86 82,45 91, ,1 ip112: OOSTKAMP 52,58 63,99 75, ,6 ip112: POPERINGE 57,21 72,15 87, ,5 ip112: ROESELARE 65,66 73,61 81, ,5 ip112: TIELT 52,22 60,51 68, ,6 ip112: TORHOUT 53,07 63,42 73, ,0 ip112: VEURNE 45,39 61,68 77, ,9 ip112: WAREGEM 42,81 50,00 57, ,5 ip112: WEVELGEM 57,91 70,81 83, ,0 ip112: ZEDELGEM 45,51 56,32 67, ,9 ip112: ZWEVEGEM 51,12 62,53 73, ,1

53 Sterfte door uitwend Kaarten: ICD-10 selectie: V00-Y89 Verdeling regio's aantal regio's per categorie bron: Zorg en Gezondheid, Cijfers: Gestandaardiseerd sterftecijfer Provincie Zorgregio Vlaanderen -- ip112: AARTSELAAR ip112: ANTWERPEN ip112: BEERSE ip112: BERLAAR ip112: BOOM ip112: BORNEM ip112: BRASSCHAAT ip112: BRECHT ip112: GEEL ip112: HEIST-OP-DEN-BERG ip112: HERENTALS ip112: HOOGSTRATEN ip112: KALMTHOUT ip112: KAPELLEN ip112: KASTERLEE ip112: KONTICH ip112: LIER ip112: MALLE ip112: MECHELEN ip112: MOL ip112: MORTSEL ip112: OUD-TURNHOUT ip112: RANST ip112: SCHILDE ip112: SCHOTEN ip112: SINT-KATELIJNE-WAVER ip112: TURNHOUT ip112: WESTERLO ip112: WUUSTWEZEL ip112: BERINGEN ip112: BILZEN ip112: BREE ip112: DIEPENBEEK ip112: GENK ip112: HASSELT ip112: HERK-DE-STAD ip112: HEUSDEN-ZOLDER ip112: HOUTHALEN-HELCHTEREN ip112: LOMMEL ip112: MAASEIK ip112: MAASMECHELEN ip112: NEERPELT ip112: PEER ip112: SINT-TRUIDEN ip112: TONGEREN ip112: AALST ip112: AALTER ip112: BEVEREN ip112: DEINZE ip112: DENDERMONDE ip112: DESTELBERGEN ip112: EEKLO Ondergrens BI ASR-E Bovengrens BI Gemiddeld aantal inwoners Gemiddeld aantal overlijdens per jaar bij vrouwen 25,23 25,74 26, ,7 19,77 26,60 33, ,2 25,71 27,62 29, ,1 20,15 27,33 34, ,0 12,57 18,44 24, ,7 19,18 23,81 28, ,5 15,84 21,06 26, ,7 19,24 26,13 33, ,2 19,89 28,20 36, ,7 20,29 25,43 30, ,3 18,59 24,98 31, ,4 18,08 22,76 27, ,4 19,24 26,98 34, ,1 14,47 20,74 27, ,9 16,68 22,48 28, ,1 13,17 19,39 25, ,1 14,10 21,18 28, ,0 23,27 30,74 38, ,6 16,94 23,46 29, ,7 19,58 23,86 28, ,3 20,42 25,37 30, ,3 21,37 26,20 31, ,6 16,75 23,21 29, ,4 20,26 28,05 35, ,3 17,09 22,10 27, ,5 15,88 22,06 28, ,4 17,89 22,28 26, ,1 19,69 25,13 30, ,6 20,62 26,90 33, ,2 13,73 23,33 32, ,5 16,35 20,66 24, ,6 16,52 22,56 28, ,0 19,13 25,47 31, ,7 17,72 23,55 29, ,7 19,36 23,47 27, ,7 21,55 26,28 31, ,1 16,07 22,61 29, ,6 14,56 21,10 27, ,3 19,89 25,58 31, ,3 15,59 21,10 26, ,1 13,94 19,94 25, ,6 17,49 21,85 26, ,5 13,54 19,97 26, ,1 16,92 22,88 28, ,2 24,22 29,55 34, ,7 16,63 22,07 27, ,0 25,57 29,90 34, ,6 13,58 20,21 26, ,2 14,22 19,09 23, ,1 19,91 25,30 30, ,8 23,19 27,98 32, ,3 19,27 25,27 31, ,3 24,14 29,74 35, ,4

54 Sterfte door uitwend Kaarten: ip112: ERPE-MERE ip112: EVERGEM ip112: GENT ip112: GERAARDSBERGEN ip112: HAMME ip112: LOKEREN ip112: MALDEGEM ip112: MERELBEKE ip112: NINOVE ip112: OUDENAARDE ip112: RONSE ip112: SINT-GILLIS-WAAS ip112: SINT-NIKLAAS ip112: TEMSE ip112: WETTEREN ip112: ZELE ip112: ZOTTEGEM ip112: AARSCHOT ip112: ASSE ip112: BEERSEL ip112: BERTEM ip112: DIEST ip112: DILBEEK ip112: GRIMBERGEN ip112: HAACHT ip112: HALLE ip112: KORTENBERG ip112: LANDEN ip112: LEUVEN ip112: LUBBEEK ip112: OVERIJSE ip112: PEPINGEN ip112: TERNAT ip112: TERVUREN ip112: TIENEN ip112: VILVOORDE ip112: BLANKENBERGE ip112: BRUGGE ip112: DIKSMUIDE ip112: IEPER ip112: IZEGEM ip112: KNOKKE-HEIST ip112: KOKSIJDE ip112: KORTRIJK ip112: KUURNE ip112: LICHTERVELDE ip112: MENEN ip112: MIDDELKERKE ip112: OOSTENDE ip112: OOSTKAMP ip112: POPERINGE ip112: ROESELARE ip112: TIELT ip112: TORHOUT ip112: VEURNE ip112: WAREGEM ip112: WEVELGEM ip112: ZEDELGEM ip112: ZWEVEGEM 17,86 23,29 28, ,3 23,16 28,71 34, ,3 28,48 31,30 34, ,6 19,29 26,72 34, ,4 13,78 19,82 25, ,0 17,50 23,31 29, ,3 20,63 28,32 36, ,5 21,04 26,17 31, ,9 16,56 22,80 29, ,4 24,61 30,13 35, ,4 27,06 35,56 44, ,0 20,70 27,85 35, ,9 19,32 23,81 28, ,3 16,56 22,10 27, ,0 23,75 29,97 36, ,5 15,14 21,18 27, ,7 21,02 25,45 29, ,6 18,34 24,87 31, ,1 18,34 23,45 28, ,0 22,06 27,94 33, ,8 12,80 17,93 23, ,0 22,80 28,72 34, ,4 20,55 26,75 32, ,3 19,30 23,09 26, ,7 15,62 19,82 24, ,2 21,73 26,51 31, ,9 14,56 20,04 25, ,0 21,02 28,80 36, ,8 24,68 29,32 33, ,5 15,70 20,89 26, ,8 16,66 23,05 29, ,2 16,21 21,67 27, ,5 15,76 20,74 25, ,7 20,12 24,50 28, ,9 22,06 26,79 31, ,3 21,98 26,36 30, ,9 25,41 33,54 41, ,2 25,98 29,76 33, ,9 18,65 27,39 36, ,7 21,96 27,02 32, ,1 25,47 32,38 39, ,8 21,18 29,06 36, ,0 19,58 26,49 33, ,1 22,96 27,86 32, ,5 19,44 25,10 30, ,1 26,39 33,89 41, ,6 23,61 29,63 35, ,8 19,75 26,32 32, ,5 27,00 31,95 36, ,1 17,91 24,45 30, ,3 15,60 24,29 32, ,6 26,04 31,00 35, ,5 22,97 28,39 33, ,6 16,44 22,00 27, ,3 17,00 27,12 37, ,6 19,80 24,66 29, ,8 17,28 24,62 31, ,0 13,04 19,05 25, ,4 20,23 27,13 34, ,3

55 Sterfte door ongevallen Kaarten: Mannen ICD-10 selectie: V00-X59; Y85-Y86 Verdeling regio's aantal regio's per categorie bron: Zorg en Gezondheid, Cijfers: Gestandaardiseerd sterftecijfer met betrouwbaarheidsinterval Ondergrens BI ASR-E Bovengrens BI Gemiddeld aantal inwoners Gemiddeld aantal overlijdens per jaar bij Zorgregio Provincie Mannen Mannen Mannen Mannen mannen Vlaanderen -- 29,77 30,37 30, ,0 ip112: AARTSELAAR 21,99 30,32 38, ,4 ip112: ANTWERPEN 28,91 31,01 33, ,2 ip112: BEERSE 21,29 29,51 37, ,2 ip112: BERLAAR 26,31 35,37 44, ,3 ip112: BOOM 21,72 27,26 32, ,0 ip112: BORNEM 22,69 29,59 36, ,5 ip112: BRASSCHAAT 15,65 22,23 28, ,8 ip112: BRECHT 21,44 31,05 40, ,2 ip112: GEEL 27,12 33,37 39, ,6 ip112: HEIST-OP-DEN-BERG 22,19 29,61 37, ,5 ip112: HERENTALS 25,91 31,86 37, ,5 ip112: HOOGSTRATEN 22,97 32,05 41, ,0 ip112: KALMTHOUT 20,84 28,83 36, ,2 ip112: KAPELLEN 18,96 25,58 32, ,1 ip112: KASTERLEE 21,31 29,35 37, ,4 ip112: KONTICH 9,50 15,84 22, ,5 ip112: LIER 20,78 28,52 36, ,7 ip112: MALLE 22,43 30,59 38, ,7 ip112: MECHELEN 24,01 29,10 34, ,4 ip112: MOL 24,49 30,41 36, ,8 ip112: MORTSEL 16,07 20,69 25, ,7 ip112: OUD-TURNHOUT 17,65 24,75 31, ,9 ip112: RANST 22,65 31,55 40, ,2 ip112: SCHILDE 18,80 24,78 30, ,4 ip112: SCHOTEN 17,03 24,32 31, ,8 ip112: SINT-KATELIJNE-WAVER 18,37 23,17 27, ,8 ip112: TURNHOUT 25,77 32,14 38, ,3 ip112: WESTERLO 27,96 35,33 42, ,3 ip112: WUUSTWEZEL 13,21 23,06 32, ,2 ip112: BERINGEN 28,39 34,61 40, ,5 ip112: BILZEN 18,42 25,17 31, ,5 ip112: BREE 27,07 35,14 43, ,6 ip112: DIEPENBEEK 22,41 29,52 36, ,9 ip112: GENK 25,78 31,18 36, ,7 ip112: HASSELT 21,49 26,57 31, ,1 ip112: HERK-DE-STAD 26,28 34,86 43, ,8 ip112: HEUSDEN-ZOLDER 20,90 29,28 37, ,9 ip112: HOUTHALEN-HELCHTEREN 22,56 29,36 36, ,6 ip112: LOMMEL 25,72 33,08 40, ,2 ip112: MAASEIK 17,56 24,72 31, ,8 ip112: MAASMECHELEN 27,11 32,86 38, ,4 ip112: NEERPELT 16,57 24,81 33, ,8 ip112: PEER 23,39 30,68 37, ,1 ip112: SINT-TRUIDEN 29,17 35,34 41, ,4 ip112: TONGEREN 20,70 27,05 33, ,4 ip112: AALST 24,25 28,88 33, ,7 ip112: AALTER 24,96 33,88 42, ,8 ip112: BEVEREN 25,71 32,75 39, ,6 ip112: DEINZE 29,31 36,06 42, ,6 ip112: DENDERMONDE 22,81 28,01 33, ,8 ip112: DESTELBERGEN 23,95 31,08 38, ,8 ip112: EEKLO 28,32 34,79 41, ,1

56 Sterfte door ongevallen Kaarten: Mannen ip112: ERPE-MERE 27,47 34,13 40, ,7 ip112: EVERGEM 28,61 35,65 42, ,6 ip112: GENT 26,52 29,39 32, ,3 ip112: GERAARDSBERGEN 30,17 40,08 49, ,7 ip112: HAMME 22,29 30,21 38, ,8 ip112: LOKEREN 16,29 22,46 28, ,3 ip112: MALDEGEM 27,47 36,57 45, ,7 ip112: MERELBEKE 22,12 28,15 34, ,9 ip112: NINOVE 23,05 30,70 38, ,5 ip112: OUDENAARDE 34,75 41,87 48, ,3 ip112: RONSE 28,33 38,02 47, ,1 ip112: SINT-GILLIS-WAAS 19,73 27,33 34, ,2 ip112: SINT-NIKLAAS 21,36 26,54 31, ,6 ip112: TEMSE 24,23 31,65 39, ,4 ip112: WETTEREN 26,82 34,14 41, ,9 ip112: ZELE 29,70 38,86 48, ,2 ip112: ZOTTEGEM 28,32 33,74 39, ,0 ip112: AARSCHOT 22,72 30,29 37, ,7 ip112: ASSE 18,92 24,37 29, ,2 ip112: BEERSEL 23,44 29,83 36, ,0 ip112: BERTEM 14,11 20,21 26, ,5 ip112: DIEST 23,13 29,60 36, ,7 ip112: DILBEEK 20,57 27,57 34, ,7 ip112: GRIMBERGEN 23,84 28,54 33, ,1 ip112: HAACHT 19,59 25,04 30, ,7 ip112: HALLE 23,86 29,35 34, ,7 ip112: KORTENBERG 16,08 22,68 29, ,8 ip112: LANDEN 22,54 31,10 39, ,5 ip112: LEUVEN 23,06 27,61 32, ,5 ip112: LUBBEEK 19,46 25,43 31, ,4 ip112: OVERIJSE 22,39 30,44 38, ,9 ip112: PEPINGEN 23,99 31,67 39, ,0 ip112: TERNAT 23,02 29,50 35, ,4 ip112: TERVUREN 17,26 21,68 26, ,0 ip112: TIENEN 24,00 29,56 35, ,3 ip112: VILVOORDE 19,30 24,00 28, ,5 ip112: BLANKENBERGE 23,06 31,11 39, ,6 ip112: BRUGGE 28,55 32,80 37, ,9 ip112: DIKSMUIDE 28,25 38,95 49, ,4 ip112: IEPER 31,87 38,17 44, ,2 ip112: IZEGEM 19,38 26,12 32, ,1 ip112: KNOKKE-HEIST 22,00 30,65 39, ,6 ip112: KOKSIJDE 24,84 32,71 40, ,1 ip112: KORTRIJK 25,31 30,58 35, ,0 ip112: KUURNE 22,05 28,34 34, ,2 ip112: LICHTERVELDE 22,43 29,52 36, ,3 ip112: MENEN 25,62 32,29 38, ,7 ip112: MIDDELKERKE 34,80 43,85 52, ,2 ip112: OOSTENDE 33,67 39,53 45, ,8 ip112: OOSTKAMP 25,25 33,46 41, ,7 ip112: POPERINGE 32,53 44,25 55, ,8 ip112: ROESELARE 31,12 36,72 42, ,6 ip112: TIELT 26,60 32,62 38, ,0 ip112: TORHOUT 28,90 36,84 44, ,7 ip112: VEURNE 23,40 35,73 48, ,5 ip112: WAREGEM 22,40 27,68 32, ,2 ip112: WEVELGEM 24,38 33,10 41, ,8 ip112: ZEDELGEM 24,56 32,97 41, ,2 ip112: ZWEVEGEM 25,68 33,97 42, ,9

57 Sterfte door ongeval Kaarten: ICD-10 selectie: V00-X59; Y85-Y86 Verdeling regio's aantal regio's per categorie bron: Zorg en Gezondheid, Cijfers: Gestandaardiseerd sterftecijfer Provincie Zorgregio Vlaanderen -- ip112: AARTSELAAR ip112: ANTWERPEN ip112: BEERSE ip112: BERLAAR ip112: BOOM ip112: BORNEM ip112: BRASSCHAAT ip112: BRECHT ip112: GEEL ip112: HEIST-OP-DEN-BERG ip112: HERENTALS ip112: HOOGSTRATEN ip112: KALMTHOUT ip112: KAPELLEN ip112: KASTERLEE ip112: KONTICH ip112: LIER ip112: MALLE ip112: MECHELEN ip112: MOL ip112: MORTSEL ip112: OUD-TURNHOUT ip112: RANST ip112: SCHILDE ip112: SCHOTEN ip112: SINT-KATELIJNE-WAVER ip112: TURNHOUT ip112: WESTERLO ip112: WUUSTWEZEL ip112: BERINGEN ip112: BILZEN ip112: BREE ip112: DIEPENBEEK ip112: GENK ip112: HASSELT ip112: HERK-DE-STAD ip112: HEUSDEN-ZOLDER ip112: HOUTHALEN-HELCHTEREN ip112: LOMMEL ip112: MAASEIK ip112: MAASMECHELEN ip112: NEERPELT ip112: PEER ip112: SINT-TRUIDEN ip112: TONGEREN ip112: AALST ip112: AALTER ip112: BEVEREN ip112: DEINZE ip112: DENDERMONDE ip112: DESTELBERGEN ip112: EEKLO Ondergrens BI ASR-E Bovengrens BI Gemiddeld aantal inwoners Gemiddeld aantal overlijdens per jaar bij vrouwen 13,80 14,15 14, ,4 11,42 16,64 21, ,1 13,24 14,51 15, ,2 10,29 15,32 20, ,8 7,45 12,10 16, ,4 11,25 14,53 17, ,9 8,92 12,80 16, ,3 7,77 12,03 16, ,3 8,41 14,08 19, ,5 11,02 14,88 18, ,2 8,36 12,43 16, ,7 9,92 13,31 16, ,9 10,30 16,11 21, ,3 8,16 12,92 17, ,4 8,47 12,54 16, ,6 5,37 9,36 13, ,3 5,78 10,52 15, ,3 14,50 20,20 25, ,6 10,31 15,72 21, ,8 11,74 14,95 18, ,1 11,41 15,03 18, ,4 11,08 14,36 17, ,7 7,70 12,22 16, ,1 9,87 15,38 20, ,0 10,73 14,57 18, ,1 9,13 13,62 18, ,5 9,20 12,06 14, ,0 8,45 11,95 15, ,5 11,97 16,82 21, ,6 5,85 13,25 20, ,4 10,74 14,24 17, ,0 5,96 9,57 13, ,1 11,84 16,79 21, ,8 10,30 14,84 19, ,4 10,16 13,08 15, ,5 10,06 13,16 16, ,3 7,17 11,79 16, ,3 7,30 11,89 16, ,8 12,16 16,55 20, ,8 8,93 13,19 17, ,1 7,87 12,57 17, ,0 9,94 13,33 16, ,7 8,85 14,07 19, ,1 6,35 9,92 13, ,2 10,97 14,54 18, ,4 6,95 10,56 14, ,7 12,33 15,16 18, ,2 7,67 12,66 17, ,0 7,25 10,53 13, ,7 13,18 17,63 22, ,1 11,48 14,70 17, ,3 9,92 14,00 18, ,6 13,03 17,18 21, ,7

58 Sterfte door ongeval Kaarten: ip112: ERPE-MERE ip112: EVERGEM ip112: GENT ip112: GERAARDSBERGEN ip112: HAMME ip112: LOKEREN ip112: MALDEGEM ip112: MERELBEKE ip112: NINOVE ip112: OUDENAARDE ip112: RONSE ip112: SINT-GILLIS-WAAS ip112: SINT-NIKLAAS ip112: TEMSE ip112: WETTEREN ip112: ZELE ip112: ZOTTEGEM ip112: AARSCHOT ip112: ASSE ip112: BEERSEL ip112: BERTEM ip112: DIEST ip112: DILBEEK ip112: GRIMBERGEN ip112: HAACHT ip112: HALLE ip112: KORTENBERG ip112: LANDEN ip112: LEUVEN ip112: LUBBEEK ip112: OVERIJSE ip112: PEPINGEN ip112: TERNAT ip112: TERVUREN ip112: TIENEN ip112: VILVOORDE ip112: BLANKENBERGE ip112: BRUGGE ip112: DIKSMUIDE ip112: IEPER ip112: IZEGEM ip112: KNOKKE-HEIST ip112: KOKSIJDE ip112: KORTRIJK ip112: KUURNE ip112: LICHTERVELDE ip112: MENEN ip112: MIDDELKERKE ip112: OOSTENDE ip112: OOSTKAMP ip112: POPERINGE ip112: ROESELARE ip112: TIELT ip112: TORHOUT ip112: VEURNE ip112: WAREGEM ip112: WEVELGEM ip112: ZEDELGEM ip112: ZWEVEGEM 9,05 12,74 16, ,2 11,78 15,54 19, ,0 13,74 15,62 17, ,4 8,35 13,33 18, ,7 7,98 12,54 17, ,6 9,71 13,98 18, ,9 10,94 16,43 21, ,5 10,11 13,60 17, ,4 8,40 12,91 17, ,0 16,13 20,53 24, ,7 15,49 21,82 28, ,5 9,84 14,83 19, ,3 11,64 14,99 18, ,5 8,28 12,06 15, ,5 12,79 17,30 21, ,8 8,53 12,85 17, ,1 11,11 14,15 17, ,2 8,96 13,58 18, ,6 10,18 13,98 17, ,7 12,76 16,97 21, ,7 6,32 9,99 13, ,9 12,41 16,56 20, ,8 10,00 13,89 17, ,0 9,84 12,36 14, ,8 7,25 10,03 12, ,0 11,79 15,04 18, ,4 8,02 11,96 15, ,2 10,42 15,85 21, ,4 12,44 15,63 18, ,6 8,36 12,23 16, ,0 9,13 13,60 18, ,4 9,36 13,19 17, ,5 8,86 12,49 16, ,3 10,87 14,01 17, ,7 11,10 14,24 17, ,5 11,21 14,20 17, ,7 10,41 15,80 21, ,2 11,75 14,09 16, ,1 9,78 16,38 22, ,1 13,45 17,34 21, ,2 10,81 14,99 19, ,4 11,55 17,00 22, ,4 7,89 11,88 15, ,5 9,49 12,45 15, ,7 9,02 12,88 16, ,5 10,52 15,21 19, ,3 13,30 17,58 21, ,2 10,39 15,24 20, ,7 9,61 12,29 14, ,5 6,52 10,40 14, ,4 7,42 13,95 20, ,2 12,27 15,52 18, ,3 13,25 17,33 21, ,5 6,77 10,13 13, ,3 8,59 16,12 23, ,5 10,96 14,49 18, ,0 6,14 10,69 15, ,6 8,24 13,24 18, ,2 9,09 13,75 18, ,3

59 Sterfte door niet-intentioneel vallen Kaarten: Mannen ICD-10 selectie: W00-W19 Verdeling regio's aantal regio's per categorie bron: Zorg en Gezondheid, Cijfers: Gestandaardiseerd sterftecijfer met betrouwbaarheidsinterval Ondergrens BI ASR-E Bovengrens BI Gemiddeld aantal inwoners Gemiddeld aantal overlijdens per jaar bij Zorgregio Provincie Mannen Mannen Mannen Mannen mannen Vlaanderen -- 6,41 6,67 6, ,2 RS: 6,24 6,94 7, ,6 RS: Mechelen 5,64 6,69 7, ,7 RS: Turnhout 5,79 6,85 7, ,7 RS: Genk 4,34 5,70 7, ,3 RS: Hasselt 4,14 4,90 5, ,7 RS: Aalst 6,69 7,94 9, ,3 RS: Gent 6,19 6,91 7, ,9 RS: Sint-Niklaas 5,10 6,44 7, ,2 RS: Brusselse rand 6,86 7,78 8, ,3 RS: Leuven 5,17 6,06 6, ,0 RS: Brugge 5,63 6,76 7, ,5 RS: Kortrijk 6,52 7,77 9, ,7 RS: Oostende 5,52 7,06 8, ,1 RS: Roeselare 4,72 5,72 6, ,2

60 Sterfte door niet-inte Kaarten: ICD-10 selectie: W00-W19 Verdeling regio's aantal regio's per categorie bron: Zorg en Gezondheid, Cijfers: Gestandaardiseerd sterftecijfer Provincie Zorgregio Vlaanderen -- RS: RS: Mechelen RS: Turnhout RS: Genk RS: Hasselt RS: Aalst RS: Gent RS: Sint-Niklaas RS: Brusselse rand RS: Leuven RS: Brugge RS: Kortrijk RS: Oostende RS: Roeselare Ondergrens BI ASR-E Bovengrens BI Gemiddeld aantal inwoners Gemiddeld aantal overlijdens per jaar bij vrouwen 3,83 4,00 4, ,8 3,42 3,87 4, ,1 3,77 4,47 5, ,1 3,14 3,79 4, ,3 2,57 3,39 4, ,0 2,68 3,17 3, ,6 3,58 4,33 5, ,2 3,81 4,28 4, ,4 2,97 3,78 4, ,8 4,37 4,98 5, ,3 3,17 3,77 4, ,7 3,20 3,88 4, ,0 3,51 4,30 5, ,2 2,53 3,38 4, ,9 3,34 4,07 4, ,2

61 Zelfdodingen en sterfte waarvan intentie niet kan bepaald worden Kaarten: Mannen ICD-10 selectie: X60-X84;Y10-Y34; Y87.0; Y87.2 Verdeling regio's aantal regio's per categorie bron: Zorg en Gezondheid, Cijfers: Gestandaardiseerd sterftecijfer met betrouwbaarheidsinterval Zorgregio Mannen IP60 Ondergrens BI Mannen ASR-E Mannen Bovengrens BI Mannen Gemiddeld aantal inwoners Mannen Gemiddeld aantal overlijdens per jaar bij mannen Provincie Vlaanderen -- 24,96 25,51 26, ,1 KS: 26,30 28,38 30, ,8 KS: Boom 16,57 19,77 22, ,3 KS: Brasschaat 17,37 20,75 24, ,0 KS: Geel 19,40 23,25 27, ,4 KS: Herentals 15,59 20,33 25, ,3 KS: Hoogstraten 11,64 18,45 25, ,9 KS: Lier 20,93 25,10 29, ,6 KS: Mechelen 16,70 19,88 23, ,5 KS: Mol 23,00 28,68 34, ,2 KS: Mortsel 18,79 23,16 27, ,3 KS: Schilde 16,83 19,76 22, ,4 KS: Turnhout 22,49 25,91 29, ,5 KS: Bilzen 12,66 18,43 24, ,0 KS: Bree 13,82 19,89 25, ,2 KS: Genk 13,59 17,37 21, ,2 KS: Hasselt 17,28 19,42 21, ,4 KS: Lommel 12,40 17,58 22, ,5 KS: Maaseik 11,24 16,92 22, ,5 KS: Maasmechelen 15,35 19,51 23, ,6 KS: Neerpelt 17,25 21,96 26, ,6 KS: Sint-Truiden 21,07 26,18 31, ,4 KS: Tongeren 19,00 24,91 30, ,1 KS: Aalst 25,17 28,91 32, ,8 KS: Beveren 14,61 20,26 25, ,1 KS: Deinze 15,04 20,35 25, ,8 KS: Dendermonde 25,23 29,66 34, ,6 KS: Eeklo 30,88 34,68 38, ,5 KS: Gent 27,39 29,85 32, ,8 KS: Geraardsbergen 23,32 32,00 40, ,4 KS: Lokeren 18,27 24,68 31, ,8 KS: Ninove 22,15 30,00 37, ,8 KS: Oudenaarde 21,84 27,83 33, ,6 KS: Ronse 22,53 31,24 39, ,1 KS: Sint-Niklaas 22,40 25,64 28, ,6 KS: Wetteren 22,66 29,51 36, ,4 KS: Zottegem 26,90 32,39 37, ,9 KS: Aarschot 17,62 24,30 30, ,4 KS: Asse 20,92 24,40 27, ,7 KS: Diest 14,09 19,35 24, ,4 KS: Halle 23,23 26,81 30, ,6 KS: Leuven 19,89 22,28 24, ,1 KS: Tervuren 13,42 16,82 20, ,8 KS: Tienen 19,11 23,37 27, ,3 KS: Vilvoorde 21,05 24,27 27, ,7 KS: Blankenberge 26,22 35,55 44, ,3 KS: Brugge 25,29 28,54 31, ,4 KS: Diksmuide 14,03 22,28 30, ,9 KS: Ieper 19,28 24,44 29, ,9 KS: Izegem 19,99 26,80 33, ,1 KS: Knokke-Heist 21,51 29,98 38, ,6 KS: Kortrijk 27,79 31,28 34, ,6

62 Zelfdodingen en sterfte waarvan intentie niet kan bepaald worden Kaarten: Mannen KS: Menen 28,94 36,37 43, ,4 KS: Oostende 31,99 36,76 41, ,6 KS: Poperinge 18,20 27,40 36, ,6 KS: Roeselare 27,05 31,35 35, ,0 KS: Tielt 21,60 27,22 32, ,4 KS: Torhout 17,92 24,28 30, ,7 KS: Veurne 26,15 32,61 39, ,0 KS: Waregem 16,16 20,91 25, ,7

63 Kaarten: ICD-10 selectie: Zelfdodingen en sterfte waarvan intentie niet kan bepaald worden bron: Cijfers: Provincie Vlaanderen Zorgregio IP14 Ondergrens BI ASR-E Bovengrens BI Gemiddeld aantal inwoners Gemiddeld aantal overlijdens per jaar bij vrouwen -- 9,46 9,80 10, ,3 RS: 8,73 9,62 10, ,1 RS: Mechelen 6,83 8,04 9, ,1 RS: Turnhout 7,77 9,00 10, ,2 RS: Genk 5,90 7,38 8, ,9 RS: Hasselt 7,52 8,54 9, ,9 RS: Aalst 8,38 9,87 11, ,0 RS: Gent 9,92 10,89 11, ,6 RS: Sint-Niklaas 6,25 7,81 9, ,3 RS: Brusselse rand 8,41 9,48 10, ,6 RS: Leuven 7,99 9,15 10, ,2 RS: Brugge 10,48 12,17 13, ,4 RS: Kortrijk 9,60 11,25 12, ,0

177 Zwevegem 105,7 003E20 22 50N48 45 31 100 ND

177 Zwevegem 105,7 003E20 22 50N48 45 31 100 ND Lijst van Vlaamse frequenties voor lokale radio Lokaliteit Frequentie Lengte Breedte Antennehoogte Vermogen Antennepatroon (MHz) (OL ' '' ) (NB ' '' ) (m) (Watt) (D/ND) 1 Aalst 90,0 004E03 00 50N57 00

Nadere informatie

Gezondheidsindicatoren Vlaams Gewest. Sterfteatlas van Vlaanderen

Gezondheidsindicatoren Vlaams Gewest. Sterfteatlas van Vlaanderen Gezondheidsindicatoren Vlaams Gewest Sterfteatlas van Vlaanderen 1998-2007 Gepubliceerd op: http://www.zorg-en-gezondheid.be/cijfers/cijfers-over-sterfte/ - augustus 2010 Door: Heidi Cloots, Herwin De

Nadere informatie

Aantal leerlingen in het Nederlandstalig buitengewoon onderwijs naar fusiegemeente (hoofdzetel), onderwijsniveau, type en geslacht

Aantal leerlingen in het Nederlandstalig buitengewoon onderwijs naar fusiegemeente (hoofdzetel), onderwijsniveau, type en geslacht 2012-2013 in het Nederlandstalig buitengewoon onderwijs naar fusiegemeente (hoofdzetel), onderwijsniveau, type Toelichting: Deze tabel bevat het aantal leerlingen in het Nederlandstalig buitengewoon kleuter-,

Nadere informatie

Kinderen Eerst! Op weg naar een Huis van het Kind in Heist-op-den- Heist-op-den-Berg Mortsel Huis van het Kind Boechout Boechout

Kinderen Eerst! Op weg naar een Huis van het Kind in Heist-op-den- Heist-op-den-Berg Mortsel Huis van het Kind Boechout Boechout ANTWERPEN Antwerpen Huis van het Kind Zwijndrecht Zwijndrecht, Burcht Boom Huis van het Kind Aartselaar Aartselaar Brasschaat Huis van het Kind Essen Essen Brasschaat Huis van het Kind: De Pagadder Stabroek

Nadere informatie

2. Welk subsidiebedrag werd aan elk van deze erkende Huizen van het Kind toegekend?

2. Welk subsidiebedrag werd aan elk van deze erkende Huizen van het Kind toegekend? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 252 van LIES JANS datum: 15 januari 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Huizen van het kind - Subsidiëring Huizen van het Kind bundelt verschillende

Nadere informatie

Zorgvragers en zorgverstrekkers Amai! Wat een uitdaging

Zorgvragers en zorgverstrekkers Amai! Wat een uitdaging Zorgvragers en zorgverstrekkers Amai! Wat een uitdaging Omgaan met Armoede Geel, avondsymposium, 16 april 2015 Eric Nysmans, directeur Welzijnszorg Kempen Armoede en Gezondheid Sociale gezondheidskloof

Nadere informatie

Graag zou ik beschikken over de gegevens van de inschrijvingsprocedure voor het schooljaar

Graag zou ik beschikken over de gegevens van de inschrijvingsprocedure voor het schooljaar SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 333 van JO DE RO datum: 21 april 2016 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Onderwijs - Weigering inschrijving leerlingen

Nadere informatie

nr. 344 van JO DE RO datum: 18 maart 2015 aan HILDE CREVITS

nr. 344 van JO DE RO datum: 18 maart 2015 aan HILDE CREVITS SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 344 van JO DE RO datum: 18 maart 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Inschrijvingen onderwijs Stand van zaken De

Nadere informatie

gemeente Hove* gemeente Ingelmunster gemeente Kampenhout gemeente Kapellen* gemeente Kaprijke gemeente Knokke-Heist gemeente Kortemark gemeente

gemeente Hove* gemeente Ingelmunster gemeente Kampenhout gemeente Kapellen* gemeente Kaprijke gemeente Knokke-Heist gemeente Kortemark gemeente Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven. Stand 27 juli 2016 ( lijst 2016-05; kaart v10)). Steden en gemeenten

Nadere informatie

Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven

Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven. Stand 9 december 2016 ( lijst 2016-08; kaart v12?)). Steden en

Nadere informatie

gemeente Kaprijke gemeente Knokke-Heist gemeente Kortemark gemeente Kortenaken gemeente Kortenberg gemeente Kruibeke gemeente Kruishoutem gemeente

gemeente Kaprijke gemeente Knokke-Heist gemeente Kortemark gemeente Kortenaken gemeente Kortenberg gemeente Kruibeke gemeente Kruishoutem gemeente Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven. Stand 26 mei 2016 ( lijst 2016-04; kaart v9)). Steden en gemeenten

Nadere informatie

Gezondheidsindicatoren 2008 Vlaams Gewest

Gezondheidsindicatoren 2008 Vlaams Gewest Vlaams Gewest Gepubliceerd op: http://www.zorg-en-gezondheid.be/cijfers/cijfers-over-zorgaanbod/ - juli 2012 Door: Cloots Heidi, De Kind Herwin, Smets Hilde Afdeling Informatie & Ondersteuning Hoe refereren

Nadere informatie

Spreiding van de gezinszorg in Vlaanderen per gemeente in 2004

Spreiding van de gezinszorg in Vlaanderen per gemeente in 2004 Aalst 199.453 94,24 Aantal personeelsleden in VTE: 129,60 91,52 Gemeentelijke mantelzorgtoelage?: J 2,60 Familiehulp 44.286 22,20% Familiezorg Oost-Vl 18.620 9,34% Landelijke Thuiszorg 212 0,11% OCMW 82.936

Nadere informatie

Algemene ziekenhuizen : erkenningssituatie : huidig erkende functies per vestigingsplaats

Algemene ziekenhuizen : erkenningssituatie : huidig erkende functies per vestigingsplaats Naam ZA Pall 009 Antwerpen Algemeen Ziekenhuis Middelheim Antwerpen ZiekenhuisNetwerk Antwerpen Antwerpen Campus Middelheim 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Antwerpen Campus ZNA Middelheim / Koningin Paola Kinder

Nadere informatie

VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004. Verklaring van bewilliging in kandidaatstelling. 1... 2... 3...

VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004. Verklaring van bewilliging in kandidaatstelling. 1... 2... 3... FORMULIER C/13 Nederlandse kiescollege VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004 Verklaring van bewilliging in kandidaatstelling. Wij, ondergetekenden, kandidaten voorgedragen voor het Europese

Nadere informatie

Tussen het OCMW en VDAB waren er de voorbije jaren alvast enkele proeftuinen. Beide leren veel van elkaars activeringsaanpak.

Tussen het OCMW en VDAB waren er de voorbije jaren alvast enkele proeftuinen. Beide leren veel van elkaars activeringsaanpak. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 530 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 23 mei 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Begeleiding van nieuwkomers - Samenwerking OCMW-VDAB Nieuwkomers

Nadere informatie

NR NAAM DEELNEMER. CIPAL DV Deelnemersregister - laatste aanpassing ingevolge AV 12/06/2015 Ondernemingsnummer /8

NR NAAM DEELNEMER. CIPAL DV Deelnemersregister - laatste aanpassing ingevolge AV 12/06/2015 Ondernemingsnummer /8 I. STEDEN EN GEMEENTEN 1 Gemeente Aalter 2 Gemeente Aartselaar 3 Gemeente Arendonk 4 Gemeente As 5 Gemeente Baarle-Hertog 6 Gemeente Balen 7 Stad Beringen 8 Gemeente Berlaar 9 Stad Bilzen 10 Stad Blankenberge

Nadere informatie

Standaard Boekhandel Blad1 14/09/2016 9:21

Standaard Boekhandel Blad1 14/09/2016 9:21 Winkelnr. Winkelnaam Straat Postcode Woonplaats 302 STANDAARD BOEKHANDEL BRUSSEL Muntplein 4 1000 BRUSSEL 337 STANDAARD BOEKHANDEL HALLE Molenborre 16 1500 HALLE 469 STANDAARD BOEKHANDEL ALSEMBERG Steenweg

Nadere informatie

De Ambrassade raadt de Vlaamse Regering aan actief op zoek te gaan naar mogelijke locaties om blinde vlekken zelf te ontsluiten.

De Ambrassade raadt de Vlaamse Regering aan actief op zoek te gaan naar mogelijke locaties om blinde vlekken zelf te ontsluiten. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1412 van TINE SOENS datum: 26 juni 2015 aan BEN WEYTS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN Aanbod jeugdverblijven - Hiaten De

Nadere informatie

57722 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

57722 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 57722 BELGISCH STAATSBLAD 26.10.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE VLAAMSE OVERHEID N. 2006 4313 [C 2006/36544] 1 SEPTEMBER 2006. Besluit van de Vlaamse Regering houdende de bepaling van het aantal particuliere

Nadere informatie

Artikel 1. In 2015 is er een totaal te verdelen subsidiebudget van 7,3 miljoen euro.

Artikel 1. In 2015 is er een totaal te verdelen subsidiebudget van 7,3 miljoen euro. 1 Ministerieel besluit van 11 december 2015 (BS 15 januari 2016) tot uitvoering van artikel 57 van het Procedurebesluit van 9 mei 2014, wat betreft de programmatieregels voor de verdeling van subsidies

Nadere informatie

BEVRAGING IKG. UnieKO VZW Kasteeldreef 66/ Beveren

BEVRAGING IKG. UnieKO VZW Kasteeldreef 66/ Beveren BEVRAGING IKG UnieKO VZW Kasteeldreef 66/1 9120 Beveren 7 juni 2012 UnieKO VZW, Kasteeldreef 66/1, 9120 Beveren - 2012 Deze studie is eigendom van VZW UnieKO en is beschermd door de copyrightwetgeving

Nadere informatie

Aantal gezinnen per provincie per dienst per jaar

Aantal gezinnen per provincie per dienst per jaar Aantal gezinnen per provincie per dienst per jaar 2013 2014 2015 provincie Antwerpen De Regenboog 516 513 518 Familiehulp 11.904 12.294 12.919 Gezinszorg Villers 1.952 2.042 2.118 Joodse Centrale 106 123

Nadere informatie

Systeem 1: procentuele tussenkomst op abonnementen

Systeem 1: procentuele tussenkomst op abonnementen Systeem : procentuele tussenkomst op abonnementen Aalst //2005 Aartselaar /08/2000 Alken /09/2009 Asse /07/2002 /09/2006 Balen /0/2009 Beernem /02/2000 Bekkevoort /05/2004 Beringen /09/2009 Berlaar /0/2007

Nadere informatie

55520 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

55520 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 55520 MONITEUR BELGE 09.05.2017 BELGISCH STAATSBLAD VLAAMSE OVERHEID [C 2017/11765] 21 APRIL 2017. Besluit van de Vlaamse Regering houdende bepaling van het aantal particuliere landelijke, regionale, netwerk-

Nadere informatie

Lijst met GKB-codes zoals deze eind 2015 van kracht waren

Lijst met GKB-codes zoals deze eind 2015 van kracht waren Lijst met GKB-codes zoals deze eind 2015 van kracht waren Volgende lijst geeft een overzicht van de en met erkennings en GKB- (op een grijze achtergrond) met daaronder het GKB- van de bijhorende campus(sen)

Nadere informatie

Kringwinkels waar je rondleidingen kan volgen

Kringwinkels waar je rondleidingen kan volgen Kringwinkels waar je rondleidingen kan volgen West-Vlaanderen De Kringwinkel 't RAD Winkelpunten: Brugge, Beernem, Blankenberge, Knokke-Heist, Zedelgem Contactpersoon: Serge Geloen 0478/80 32 28 serge.geloen@trad.be

Nadere informatie

Oproep kandidaten nieuwe subsidies kinderopvang

Oproep kandidaten nieuwe subsidies kinderopvang Oproep kandidaten nieuwe subsidies kinderopvang INLEIDING De Vlaamse Regering stelt nieuwe middelen ter beschikking voor subsidies voor kinderopvang van baby s en peuters. Aanvragen zijn mogelijk tot woensdag

Nadere informatie

Gezonde Gemeente aantal deelnemende gemeenten. Stand van zaken 30 juni 2015

Gezonde Gemeente aantal deelnemende gemeenten. Stand van zaken 30 juni 2015 Gezonde Gemeente aantal deelnemende gemeenten Stand van zaken 30 juni 2015 Volgnummer Naam Gemeente Gemeente / Stad 1 Tremelo gemeente 2 Bever Gemeente 3 Zaventem Gemeente 4 Sint-Pieters-Leeuw Gemeente

Nadere informatie

Huisvestingsmaatschappij (VHM) beschikt niet over de cijfergegevens verdeeld volgens de erkende woonnoodgebieden.

Huisvestingsmaatschappij (VHM) beschikt niet over de cijfergegevens verdeeld volgens de erkende woonnoodgebieden. Vraag nr. 22 van 22 oktober 1999 van de heer CARL DECALUWE Sociale huursector Huurachterstallen 1. Kan de minister mij, in opvolging van mijn schriftelijke vraag nr. 157 van 30 mei 1997 ( B u l - letin

Nadere informatie

Lijst met GKB-codes zoals deze eind 2009 van kracht waren

Lijst met GKB-codes zoals deze eind 2009 van kracht waren Lijst met GKB-codes zoals deze eind 2009 van kracht waren Volgende lijst geeft een overzicht van de Instellingen met erkenningsnummer en GKB-nummer (op een grijze achtergrond) met daaronder het GKB-nummer

Nadere informatie

Gemeenten en inwoners per zorgregio kleine stad (60)

Gemeenten en inwoners per zorgregio kleine stad (60) Gemeenten en inwoners per zorgregio kleine stad (60) zorgregio kleine stad gemeenten inwoners in 2015 per gemeente Aalst 83 709 Denderleeuw 19 556 totaal inwoners per regio 25% van de inwoners 50 % van

Nadere informatie

Overzicht van de intermediaire partners per provincie

Overzicht van de intermediaire partners per provincie Overzicht van de intermediaire partners per provincie dinsdag 28 april 2015 Provincie Antwerpen 71 partners Centrum Kauwenberg - vzw Cirkant - vzw SPK vzw - Digidak Gemeente/stad Boom Gemeente/stad Brecht

Nadere informatie

Code OCMW (NIS) Verhoogde Staatstoelage art in

Code OCMW (NIS) Verhoogde Staatstoelage art in Code OCMW (NIS) Gewest OCMW Verhoogde Staatstoelage art.60 7 2017 in 11001 Vlaanderen AARTSELAAR 15.848 11002 Vlaanderen ANTWERPEN 6.568.967 11004 Vlaanderen BOECHOUT 103.220 11005 Vlaanderen BOOM 287.646

Nadere informatie

Project digitaal aanvragen door intermediaire partners

Project digitaal aanvragen door intermediaire partners Vlaamse Overheid Afdeling Studietoelagen Project digitaal aanvragen door intermediaire partners School- en academiejaar 2012-2013 Afdeling Studietoelagen MD/SDV 25-7-2013 Afdeling Studietoelagen MD/SDV

Nadere informatie

4Tabellen. en Grafieken

4Tabellen. en Grafieken 4Tabellen en Grafieken 4.1 LOKAAL CULTUURBELEID 4 TA B E L L E N E N G R A F I E K E N 1 L O K A A L C U LT U U R B E L E I D TABEL 1 Lokaal cultuurbeleid Samenvattende tabel subsidies 2005 LOKAAL CULTUURBELEID

Nadere informatie

nr. 31 van LYDIA PEETERS datum: 16 oktober 2015 aan GEERT BOURGEOIS Archeologische zones in stadskernen - Openbaar onderzoek

nr. 31 van LYDIA PEETERS datum: 16 oktober 2015 aan GEERT BOURGEOIS Archeologische zones in stadskernen - Openbaar onderzoek SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 31 van LYDIA PEETERS datum: 16 oktober 2015 aan GEERT BOURGEOIS MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED Archeologische

Nadere informatie

Lijst van alle zorgregio's en gemeenten met capaciteit voorschoolse opvang

Lijst van alle zorgregio's en gemeenten met capaciteit voorschoolse opvang Lijst van alle zorgregio's en gemeenten met capaciteit voorschoolse opvang De aanbodcijfers voorschoolse dateren van 31/12/2009. In de berekening van het aantal plaatsen per zorgregio werden ook de principiële

Nadere informatie

Veldslagen in Vlaanderen vóór WO I

Veldslagen in Vlaanderen vóór WO I Veldslagen in Vlaanderen vóór WO I Provincie Jaar Naam van de veldslag Stad/ Gemeente Periode Oorlog0 Antwerpen 1007 Antwerpen Antwerpen vroege Middeleeuwen 1057 Antwerpen Antwerpen vroege Middeleeuwen

Nadere informatie

Aandeel plussubsidie (T3) T0 Totale subcap Aandeel niet IKT (T1) Aandeel IKT (T2) Aandeel zonder subsidie (T0)

Aandeel plussubsidie (T3) T0 Totale subcap Aandeel niet IKT (T1) Aandeel IKT (T2) Aandeel zonder subsidie (T0) T0 Totale subcap plus subcap ANTWERPEN ANTWERPEN 6.718 684 5.080 134 820 6.718 10,2% 75,6% 2,0% 12,2% 7.900 2.089 26,4% 3,0% 202 GENT GENT 4.703 787 3.341 64 511 4.703 16,7% 71,0% 1,4% 10,9% 3.179 719

Nadere informatie

T0 Totale subcap Aandeel niet IKT (T1) Aandeel IKT (T2) Aandeel plussubsidie (T3)

T0 Totale subcap Aandeel niet IKT (T1) Aandeel IKT (T2) Aandeel plussubsidie (T3) T0 Totale subcap niet IKT Hoeveel plaatsen T1 maximaal (tot Hoeveel plaatsen T2 maximaal (tot TERVUREN WEZEMBEEK-OPPEM 132 0 20 0 112 132 0,0% 15,2% 0,0% 84,8% < 60% < 40% > 0% T0 naar T1 of T0 naar T2

Nadere informatie

Centra voor geestelijke gezondheidszorg: adresgegevens: overzicht met vermelding van uitbatingsplaatsen en antennes

Centra voor geestelijke gezondheidszorg: adresgegevens: overzicht met vermelding van uitbatingsplaatsen en antennes 1000 Brussel, CGG Brussel 2 1730 Asse, CGG Ahasverus 3 2018 Antwerpen, CGG VAGGA 4 2300 Turnhout, CGG Kempen 5 2600 Antwerpen, CGG Andante 6 2800 Mechelen, CGG De Pont 7 3000 Leuven, CGG PassAnt 8 3000

Nadere informatie

Contactgegevens diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg

Contactgegevens diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg Naam van de dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg Website IMSIR http://www.imsir.be Colonel Silvertopstraat 15, 2850 Boom KINA http://www.kina.be Antwerpsesteenweg 503, 2390 Malle OCMW Aalst

Nadere informatie

ZORGZWAARTE IN DE OUDERENZORG

ZORGZWAARTE IN DE OUDERENZORG / Archief cijfers ZORGZWAARTE IN DE OUDERENZORG Vlaams Gewest 2014 / 23.11.2016 23.11.2016 Zorgzwaarte in de ouderenzorg 1/11 Gepubliceerd op: http://www.zorg-en-gezondheid.be/cijfers november 2016 door:

Nadere informatie

Onze zitdagen in de provincies vanaf oktober 2015

Onze zitdagen in de provincies vanaf oktober 2015 Onze zitdagen in de provincies vanaf oktober 2015 Heb je vragen voor de Directie-generaal Personen met een handicap? Stel ze persoonlijk aan onze maatschappelijk assistenten! Zij houden zitdagen in elke

Nadere informatie

! " # $ %& ' ( % ) * +, #&& #&&* -.# - / -.# & # ' $ # ' & # ' $ 0 ).* 1 ) $! % (!)" * +,$-.+-+

!  # $ %& ' ( % ) * +, #&& #&&* -.# - / -.# & # ' $ # ' & # ' $ 0 ).* 1 ) $! % (!) * +,$-.+-+ ! " $ %& ' ( % ) * +, && &&* -. - / -. & ' $ ' & ' $ 0 ).* 1 )!" $! % &&&' (!)" * +,$-.+-+ %.! & $ 00 00- $! * & & 2 & % % &! && %! & 3!! * * % * &! *! 4. $ & % * * *% $! & &! * & %* %& & * / &! & 5 &

Nadere informatie

ZORGZWAARTE IN DE OUDERENZORG

ZORGZWAARTE IN DE OUDERENZORG / Archief cijfers ZORGZWAARTE IN DE OUDERENZORG Vlaams Gewest 2013 / 5.01.2016 5.01.2016 Zorgzwaarte in de ouderenzorg 1/14 Gepubliceerd op: http://www.zorg-en-gezondheid.be/cijfers op juli 2015 door:

Nadere informatie

Centra voor geestelijke gezondheidszorg: adresgegevens: overzicht met vermelding van uitbatingsplaatsen en antennes

Centra voor geestelijke gezondheidszorg: adresgegevens: overzicht met vermelding van uitbatingsplaatsen en antennes 1000 Brussel, Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2 1500 Halle, Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Passant 3 1730 Asse, Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg

Nadere informatie

www.milo-profi.com Toerisme in cijfers 2013 rapport kunststeden

www.milo-profi.com Toerisme in cijfers 2013 rapport kunststeden www.milo-profi.com Toerisme in cijfers 2013 rapport kunststeden TOERISMEVLAANDEREN november 2014 41T 14T 14TUVerblijfstoerisme 41T214T 14TUEconomische 41T314T 14TUWegwijsU14T 41T414T 14TULijst T41U1.1U14T

Nadere informatie

Overzicht brownfieldconvenanten in Vlaanderen

Overzicht brownfieldconvenanten in Vlaanderen Overzicht brownfieldconvenanten in Vlaanderen! 9 gerealiseerde projecten!! 7 projecten in inspraakfase! 60 convenanten in uitvoering 19 projecten in onderhandeling KNOKKE-HEIST 115! VEURNE POPERINGE 59

Nadere informatie

ALGEMENE STERFTECIJFERS STERFTE PER SEIZOEN

ALGEMENE STERFTECIJFERS STERFTE PER SEIZOEN / Archief cijfers ALGEMENE STERFTECIJFERS STERFTE PER SEIZOEN Vlaams Gewest 2012;2013 / 24.09.2015 1/5 GEPUBLICEERD OP: http://www.zorg-en-gezondheid.be/cijfers/sterftecijfers/ op december 2015 DOOR: Heidi

Nadere informatie

Gezondheidsindicatoren 2005 Vlaams Gewest. Algemene sterftecijfers

Gezondheidsindicatoren 2005 Vlaams Gewest. Algemene sterftecijfers Vlaams Gewest Gepubliceerd op: http://www.zorg-en-gezondheid.be/cijfers.aspx - oktober 2007 Door: Cloots Heidi, De Kind Herwin, Kongs Anne, Smets Hilde Afdeling Informatie & Ondersteuning Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Algemene ziekenhuizen : erkenningssituatie : hospitalisatiediensten : huidig aantal erkende bedden per vestigingsplaats

Algemene ziekenhuizen : erkenningssituatie : hospitalisatiediensten : huidig aantal erkende bedden per vestigingsplaats Algemene zieenhuizen : erenningssituatie : hospitalisatiediensten : huidig aantal erende bedden per vestigingsplaats Er. zieenhuis zieenhuis 009 Netwer 012 Dendermonde Blasius 017 Gent Maria Middelares

Nadere informatie

Tarieven 2013 KLEINE ADVERTENTIES. De sterkste media voor talent in eigen streek

Tarieven 2013 KLEINE ADVERTENTIES. De sterkste media voor talent in eigen streek Tarieven 2013 KLEINE ADVERTENTIES De sterkste media voor talent in eigen streek PRAKTISCHE INFORMATIE 1. Hoe formaat en prijs berekenen? Formaat = hoogte (in mm) x breedte (in kolommen) x eenheidsprijs

Nadere informatie

Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven

Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven. Stand 22 juni 2017 Steden en gemeenten waarvoor de VTC een advies

Nadere informatie

Liberale Vrouwen Socio-culturele Vereniging. Inventaris van het archief (1972-1997)

Liberale Vrouwen Socio-culturele Vereniging. Inventaris van het archief (1972-1997) Liberale Vrouwen Socio-culturele Vereniging (1972- ) Inventaris van het archief (1972-1997) Liberale Vrouwen Socio-culturele Vereniging (1972- ) Inventaris van het archief (1972-1997) december 2014 Deze

Nadere informatie

Nieuwe subsidies kinderopvang: informatie voor het lokaal bestuur

Nieuwe subsidies kinderopvang: informatie voor het lokaal bestuur Nieuwe subsidies kinderopvang: informatie voor het lokaal bestuur INLEIDING De Vlaamse Regering stelt in 2015 nieuwe middelen ter beschikking voor subsidies voor kinderopvang van baby s en peuters. Organisatoren

Nadere informatie

EVALUATIE DOELSTELLING ZELFDODING: -20% IN 2020

EVALUATIE DOELSTELLING ZELFDODING: -20% IN 2020 / Archief cijfers EVALUATIE DOELSTELLING ZELFDODING: -20% IN 2020 Vlaams Gewest 2013 / 1.12.2015 1.12.2015 Evaluatie doelstelling zelfdoding: -20% in 2020 1/14 Gepubliceerd op: http://www.zorg-en-gezondheid.be/cijfers

Nadere informatie

VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004. Voordracht van Kandidaten (**)

VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004. Voordracht van Kandidaten (**) Nederlandse kiescollege (*) FORMULIER C/10 VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004. Voordracht van Kandidaten (**) Wij, ondergetekenden, kiezers in de Vlaamse kieskring (of kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde)

Nadere informatie

Overzicht DBS-gemeenten per systeem op 31 december

Overzicht DBS-gemeenten per systeem op 31 december Overzicht DBS-gemeenten per systeem op 31 december 2006 1 Systeem 1: procentuele tussenkomst op abonnementen Aalst 1/11/2005 1 50 % tussenkomst op Buzzy Pazz, Omnipas en Omnipas 60+ Aartselaar 1/08/2000

Nadere informatie

VERKIEZING VAN DE SENAAT VAN... Voordracht van Kandidaten ( * )

VERKIEZING VAN DE SENAAT VAN... Voordracht van Kandidaten ( * ) Nederlands kiescollege (*) VERKIEZING VAN DE SENAAT VAN... Voordracht van Kandidaten ( * ) FORMULIER B/4 Wij, ondergetekenden, kiezers in de Vlaamse kieskring (of kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde) en

Nadere informatie

BIJLAGE 1: Overzicht projecten met een link naar ouderbetrokkenheid i.h.k.v. FLOB en bijhorende financiering

BIJLAGE 1: Overzicht projecten met een link naar ouderbetrokkenheid i.h.k.v. FLOB en bijhorende financiering Antwoord voor wat betreft de bevoegdheid Onderwijs van de vice-minister president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs BIJLAGE 1: Overzicht projecten met een link naar ouderbetrokkenheid

Nadere informatie

Bijzondere informatieplichten bij de verkoop/verhuur van onroerende goederen

Bijzondere informatieplichten bij de verkoop/verhuur van onroerende goederen Bijzondere informatieplichten bij de verkoop/verhuur van onroerende goederen Elke persoon (vastgoedmakelaar, notaris of eigenaar) die een woning, gelegen in een gemeente die beschikt over een goedgekeurd

Nadere informatie

toerisme in cijfers 2012

toerisme in cijfers 2012 in cijfers 2012 rapport kunststeden t oerisme Mei 2013 Inhoudstafel/ 1 Verblijfs in de Vlaamse kunststeden...3 1.1 Marktaandeel kunststeden in Vlaanderen (2008-2012)... 3 1.2 Cijfers aankomsten en overnachtingen

Nadere informatie

Gezondheidsindicatoren 2004-2005 Vlaams Gewest. Kanker en andere nieuwvormingen

Gezondheidsindicatoren 2004-2005 Vlaams Gewest. Kanker en andere nieuwvormingen Vlaams Gewest Gepubliceerd op: http://www.zorg-en-gezondheid.be/cijfers/ziekten/cijfers-over-kanker/ - december 2008 Door: Cloots Heidi, De Kind Herwin, Kongs Anne, Smets Hilde Afdeling Informatie & Ondersteuning

Nadere informatie

Oost-Vlaanderen Bommelstoet Ronse Starttijd 18:10 Carnavalstoet Zottegem Starttijd 18:30

Oost-Vlaanderen Bommelstoet Ronse Starttijd 18:10 Carnavalstoet Zottegem Starttijd 18:30 hier vindt u de carnavalstoeten 2016 in vlaanderen heeft u ook nog carnavalstoeten 2016 die op deze lijst kunnen contacteer ons dan (Laatste update 03-01-2016 15:40 ) Zaterdag 9 Januari 2016 Bommelstoet

Nadere informatie

EVALUATIE DOELSTELLING ZELFDODING: -20% IN 2020

EVALUATIE DOELSTELLING ZELFDODING: -20% IN 2020 / cijfers EVALUATIE DOELSTELLING ZELFDODING: -% IN Vlaams Gewest 1 / 1.9.1 1.9.1 Evaluatie doelstelling zelfdoding: -% in 1/1 Gepubliceerd op: http://www.zorg-en-gezondheid.be/cijfers op 1.9.1 door: Heidi

Nadere informatie

Algemene ziekenhuizen : erkenningssituatie : hospitalisatiediensten : huidig aantal erkende bedden per vestigingsplaats

Algemene ziekenhuizen : erkenningssituatie : hospitalisatiediensten : huidig aantal erkende bedden per vestigingsplaats Algemene zieenhuizen : erenningssituatie : hospitalisatiediensten : huidig aantal erende bedden per vestigingsplaats Er. zieenhuis zieenhuis 009 Netwer 012 Dendermonde Blasius 017 Maria Middelares 026

Nadere informatie

nr. 478 van GRETE REMEN datum: 30 maart 2017 aan PHILIPPE MUYTERS OCMW s - Samenwerking met Dyzo

nr. 478 van GRETE REMEN datum: 30 maart 2017 aan PHILIPPE MUYTERS OCMW s - Samenwerking met Dyzo SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 78 van GRETE REMEN datum: maart 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT OCMW s - Samenwerking met begeleidt zelfstandige ondernemers in

Nadere informatie

2010-2011 Aantal scholen in het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs naar soort inrichtende macht

2010-2011 Aantal scholen in het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs naar soort inrichtende macht 2010-2011 Aantal scholen in het gewoon en buitengewoon basis- en secundair naar soort inrichtende macht Toelichting: Deze tabellen bevatten het aantal scholen in het gewoon en buitengewoon basis- en voltijds

Nadere informatie

Voor meer cijfers, zie beleidsdomein Slagkrachtige stad, rubriek data. Stad Genk Publicatie Inkomens 2013 1

Voor meer cijfers, zie  beleidsdomein Slagkrachtige stad, rubriek data. Stad Genk Publicatie Inkomens 2013 1 De Algemene Directie Statistiek van de FOD Economie publiceerde de cijfers over het netto belastbaar inkomen van 2013 (aanslagjaar 2014). De cijfers zijn gebaseerd op de aangiften in de personenbelastingen.

Nadere informatie

Gids voor reizigers met beperkte mobiliteit

Gids voor reizigers met beperkte mobiliteit Gids voor reizigers met beperkte mobiliteit Geldig vanaf 14/06/2010 Bestemming beter NMBS Mobility Beste klant, Wij stellen alles in het werk om de toegankelijkheid van de stations en de treinen permanent

Nadere informatie

Algemene ziekenhuizen : erkenningsbesluiten : momenteel geldend voor niercentra

Algemene ziekenhuizen : erkenningsbesluiten : momenteel geldend voor niercentra Algemene ziekenhuizen : sen : momenteel geldend voor entra CAD CAD Adres CAD 009 Netwerk Campus ZNA Middelheim / Koningin Paola Kinder 19/2/2016 7/9/2014 Campus ZNA Middelheim / Koningin Paola Kinder Campus

Nadere informatie

OVAM, uw beleidspartner in afval en bodem

OVAM, uw beleidspartner in afval en bodem OVAM, uw beleidspartner in afval en bodem Stap mee in de kringloop Elke dag splinternieuw tweedehands Met zo n 100 winkelpunten is de kringloopwinkel altijd in je buurt. In deze gids vind je voor elke

Nadere informatie

Algemene ziekenhuizen : erkenningsbesluiten : momenteel geldend voor niercentra

Algemene ziekenhuizen : erkenningsbesluiten : momenteel geldend voor niercentra Algemene ziekenhuizen : sen : momenteel geldend voor entra 009 Netwerk 012 Dendermonde Algemeen Sint- Blasius 049 Brugge Algemeen Sint- Jan Brugge - Oostende Dendermonde Campus ZNA Stuivenberg campus Algemeen

Nadere informatie

Gemeenten en inwoners per zorgregio kleine stad (60)

Gemeenten en inwoners per zorgregio kleine stad (60) Gemeenten en inwoners per zorgregio kleine stad (60) p60 gemeenten inwoners in 2015 per gemeente totaal inwoners per regio Aalst Aalst 83 709 Denderleeuw 19 556 Erpe-Mere 19 768 Haaltert 17 962 Lede 18

Nadere informatie

Verhoging financiële ondersteuning van 28 naar 50 plaatsen Oproep naar aanvragen voor nieuwe IKG-plaatsen (inkomensgerelateerde plaatsen)

Verhoging financiële ondersteuning van 28 naar 50 plaatsen Oproep naar aanvragen voor nieuwe IKG-plaatsen (inkomensgerelateerde plaatsen) Hallepoortlaan 27 B-1060 BRUSSEL Telefoon: 02 533 12 11 Fax: 02 544 02 80 www.kindengezin.be e-mail : info@kindengezin.be MEDEDELING Oproep naar aanvragen voor nieuwe IKG-plaatsen (inkomensgerelateerde

Nadere informatie

een zeer lage prijs (bron FOD Economie). 1 De grote stijging zou te wijten zijn aan de verkoop van een zeer groot perceel/groot aantal percelen aan

een zeer lage prijs (bron FOD Economie). 1 De grote stijging zou te wijten zijn aan de verkoop van een zeer groot perceel/groot aantal percelen aan De statistieken over de vastgoedprijzen zijn gebaseerd op gegevens afkomstig van het Kadaster van de FOD Financiën en betreffen de verkopen die onderworpen zijn aan het stelsel van registratierechten.

Nadere informatie

t e b i e r, Vlaams minister van We l z i j n, G e zondheid en Gelijke Kansen red.) Vraag nr. 192 van 16 mei 2003 van mevrouw SONJA BECQ

t e b i e r, Vlaams minister van We l z i j n, G e zondheid en Gelijke Kansen red.) Vraag nr. 192 van 16 mei 2003 van mevrouw SONJA BECQ Vraag nr. 192 van 16 mei 2003 van mevrouw SONJA BECQ Kinderopvang Opvanggezinnen Op geregelde tijdstippen wordt gesteld dat de erkende en gesubsidieerde diensten voor (DVO) kampen met een tekort aan opvango

Nadere informatie

nr. 789 van LYDIA PEETERS datum: 16 februari 2017 aan BEN WEYTS Investeringen fietsvoorzieningen en fietsostrades - Stand van zaken

nr. 789 van LYDIA PEETERS datum: 16 februari 2017 aan BEN WEYTS Investeringen fietsvoorzieningen en fietsostrades - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 789 van LYDIA PEETERS datum: 16 februari 2017 aan BEN WEYTS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN Investeringen fietsvoorzieningen

Nadere informatie

Infovergadering TENDER INTENSIEF WERKPLEKLEREN (TIW) 28/04/2015

Infovergadering TENDER INTENSIEF WERKPLEKLEREN (TIW) 28/04/2015 Infovergadering TENDER INTENSIEF WERKPLEKLEREN (TIW) 28/04/2015 Agenda Welkom Toelichting project Overzicht gestelde vragen en antwoorden Vragen? Algemeen Kader DE VERNIEUWDE AANPAK INTENSIEF WERKPLEKLEREN

Nadere informatie

/ Archief cijfers OORZAKEN VAN STERFTE. Vlaams Gewest 2014 / Oorzaken van sterfte 1/77

/ Archief cijfers OORZAKEN VAN STERFTE. Vlaams Gewest 2014 / Oorzaken van sterfte 1/77 / Archief cijfers OORZAKEN VAN STERFTE Vlaams Gewest 2014 / 22.07.2014 22.07.2014 Oorzaken van sterfte 1/77 GEPUBLICEERD OP: http://www.zorg-en-gezondheid.be/cijfers/sterftecijfers/ op 1e semester 2014

Nadere informatie

ALGEMENE STERFTECIJFERS

ALGEMENE STERFTECIJFERS / Archief cijfers ALGEMENE STERFTECIJFERS Vlaams Gewest 2012 / 24.09.2015 24.09.2015 Algemene sterftecijfers 1/33 GEPUBLICEERD OP: http://www.zorg-en-gezondheid.be/cijfers/sterftecijfers/ op november 2014

Nadere informatie

Vraag nr. 13 van 26 oktober 2001 van mevrouw ANN DE MARTELAER. Sociale huisvesting Wachtlijsten en prioriteiten

Vraag nr. 13 van 26 oktober 2001 van mevrouw ANN DE MARTELAER. Sociale huisvesting Wachtlijsten en prioriteiten Vraag nr. 13 van 26 oktober 2001 van mevrouw ANN DE MARTELAER Sociale huisvesting Wachtlijsten en prioriteiten Bij het aantreden van deze regering werd door de toenmalige minister van Huisvesting gesteld

Nadere informatie

1. Welke stappen onderneemt de minister om lokale besturen te stimuleren tot het voeren van een degelijk fuifbeleid?

1. Welke stappen onderneemt de minister om lokale besturen te stimuleren tot het voeren van een degelijk fuifbeleid? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 159 van AN CHRISTIAENS datum: 19 maart 2015 aan SVEN GATZ VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL Fuifbeleid - Initiatieven In Vlaanderen wordt elke week massaal gefeest

Nadere informatie

Project digitaal aanvragen door intermediaire partners

Project digitaal aanvragen door intermediaire partners Vlaamse Overheid Afdeling Studietoelagen Project digitaal aanvragen door intermediaire partners School- en academiejaar 2013-2014 Afdeling Studietoelagen PP/SDV 3-12-2014 Afdeling Studietoelagen PP/SDV

Nadere informatie

Postcode Plaatsname Provincie 1000 BRUSSEL Brussel (19 gemeenten) 1020 BRUSSEL Brussel (19 gemeenten) 1030 SCHAARBEEK Brussel (19 gemeenten) 1040

Postcode Plaatsname Provincie 1000 BRUSSEL Brussel (19 gemeenten) 1020 BRUSSEL Brussel (19 gemeenten) 1030 SCHAARBEEK Brussel (19 gemeenten) 1040 Postcode Plaatsname Provincie 1000 BRUSSEL Brussel (19 gemeenten) 1020 BRUSSEL Brussel (19 gemeenten) 1030 SCHAARBEEK Brussel (19 gemeenten) 1040 ETTERBEEK Brussel (19 gemeenten) 1050 ELSENE Brussel (19

Nadere informatie

Ik wens evenwel nog een aantal bijkomende vragen te stellen over de fietssnelwegen.

Ik wens evenwel nog een aantal bijkomende vragen te stellen over de fietssnelwegen. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1134 van JORIS VANDENBROUCKE datum: 17 mei 2016 aan BEN WEYTS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN Fietsostrades - Stand van

Nadere informatie

Antwerpen

Antwerpen GEERT BOURGEOIS MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED ANTWOORD op vraag nr. 266 van 19 april 2017 van FRANCESCO VANDERJEUGD 1. Op dit ogenblik

Nadere informatie

nr. 711 van LYDIA PEETERS datum: 8 september 2016 aan LIESBETH HOMANS Integratie gemeente en OCMW - Stand van zaken

nr. 711 van LYDIA PEETERS datum: 8 september 2016 aan LIESBETH HOMANS Integratie gemeente en OCMW - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 711 van LYDIA PEETERS datum: 8 september 2016 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

BRUGGE Aantal private gezinnen en gemiddelde gezinsgrootte op 1 januari 2004 Aantal private gezinnen

BRUGGE Aantal private gezinnen en gemiddelde gezinsgrootte op 1 januari 2004 Aantal private gezinnen Omvang en evolutie van de bevolking 1 januari 1995 1 januari 2005 Evolutie 1995-2005 (absoluut) Evolutie 1995-2005 (in %) Aantal private gezinnen en gemiddelde gezinsgrootte op 1 januari 2004 Aantal private

Nadere informatie

Overpelt Limburg Oude Markt 2 3900

Overpelt Limburg Oude Markt 2 3900 Naam gemeente Logo Straat Nummer Postcode Antwerpen Stad Antwerpen Grote Markt 1 2000 Borsbeek Antwerpen de Robianostraat 64 2150 Brasschaat Antwerpen Bredabaan 407 2930 Brecht Antwerpen Gemeentepark 1

Nadere informatie

ZORGZWAARTE. / Archief cijfers. Vlaams Gewest /

ZORGZWAARTE. / Archief cijfers. Vlaams Gewest / / Archief cijfers ZORGZWAARTE Vlaams Gewest 2009-2011 / 7.01.2015 7.01.2015 Zorgzwaarte 1/14 GEPUBLICEERD OP: http://www.zorg-en-gezondheid.be/cijfers in november 2013 DOOR: Heidi Cloots, Herwin De Kind,

Nadere informatie

Niscode Gemeente publicatie pl en verg reg in bs datum Aalst 27 okt Aalter 15 jul Aartselaar 23 okt Alken 14

Niscode Gemeente publicatie pl en verg reg in bs datum Aalst 27 okt Aalter 15 jul Aartselaar 23 okt Alken 14 Niscode Gemeente publicatie pl en verg reg in bs datum 41002 Aalst 27 okt 2010 44001 Aalter 15 jul 2010 11001 Aartselaar 23 okt 2009 73001 Alken 14 okt 2008 38002 Alveringem 19 feb 2016 11002 Antwerpen

Nadere informatie

Analysenota politieke situatie Centrumgemeenten +30.000 inwoners in Vlaanderen

Analysenota politieke situatie Centrumgemeenten +30.000 inwoners in Vlaanderen Analysenota politieke situatie Centrumgemeenten +30.000 inwoners in Vlaanderen BASISGEGEVENS - de Vlaamse Centrumsteden die minstens 30.000 inwoners tellen (32 in totaal), bepaald volgens het Ruimtelijk

Nadere informatie

384 HET BELGISCH RECHTS- EN PENITENTIAIR SYSTEEM GEINVENTARISEERD

384 HET BELGISCH RECHTS- EN PENITENTIAIR SYSTEEM GEINVENTARISEERD 384 HET BELGISCH RECHTS- EN PENITENTIAIR SYSTEEM GEINVENTARISEERD Het Algemeen Rijksarchief te Brussel (ARA) bezit een fondscatalogus met het beschikbaar archivalisch werk. Het materiaal verrast ons telkens

Nadere informatie

Algemene ziekenhuizen : erkenningsbesluiten : momenteel geldend voor niercentra

Algemene ziekenhuizen : erkenningsbesluiten : momenteel geldend voor niercentra Algemene ziekenhuizen : sen : momenteel geldend voor entra CAD CAD Adres CAD 009 Netwerk ZNA Middelheim / Koningin Paola Kinder 19/02/2016 7/09/2014 ZNA Middelheim / Koningin Paola Kinder Lindendreef 1

Nadere informatie

Lancering beeldbank van steden en gemeenten Budascoop te Kortrijk

Lancering beeldbank van steden en gemeenten Budascoop te Kortrijk Lancering beeldbank van steden en gemeenten Budascoop te Kortrijk Persbericht 21 september 2012 Stad Kortrijk startte in het voorjaar van 2011 samen met Brugge, Gent en Mechelen een samenwerkingsproject

Nadere informatie

nr. 173 van LYDIA PEETERS datum: 6 januari 2015 aan HILDE CREVITS

nr. 173 van LYDIA PEETERS datum: 6 januari 2015 aan HILDE CREVITS SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 173 van LYDIA PEETERS datum: 6 januari 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Lokaal onderwijsbeleid Besparing op subsidies

Nadere informatie