BDS protocol Algemeen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BDS protocol Algemeen"

Transcriptie

1 BDS protocol Algemeen Versie BDS: 3.2. Versie protocol: 1.1 Status: DEFINITIEF Een registratieprotocol geeft aan waar in de Basisdataset JGZ (BDS) voor het Digitaal Dossier JGZ (DD JGZ) geregistreerd moeten worden. Dit geeft duidelijkheid voor de professionals en bevordert een uniformiteit van de registratie. De basis van de registratieprotocollen is BDS JGZ versie De registratie wordt beschreven aan de hand van de BDS elementen. Voor de volledigheid worden ook de BDS elementen met alle antwoordmogelijkheden en technische informatie getoond. In dit protocol worden de gegevens weergegeven die bekend moeten zijn naast de gegevens van ieder specifiek protocol. NOTA BENE Als in een specifiek protocol bij een JGZ richtlijn of Handreiking een aanbeveling uit het BDS protocol algemeen herhaald wordt, wordt verwezen naar het BDS protocol Algemeen. Functionele beschrijving a) Persoonlijke gegevens Persoons gegevens: 3 BSN:7 Registreer het burgerservicenummer van het kind. Indien het kind niet bekend is met een BSN, dan wordt een dossier aangemaakt met de wel bekende gegevens. Vreemdelingen nummer:1503 Registeer indien van toepassing het vreemdelingennummer van het kint Geboortedatum:20 Registreer de geboortedatum van het kind. BDS protocol 1/19

2 Geslacht: 19 Woonplaats: 10 Gemeente: 9 Postcode: 16 Huisnummer: 12 Gemeente van inschrijving: 9 Registreer het geslacht van het kind: Onbekend: 0 Mannelijk: 1 Vrouwelijk: 2 Niet gespecificeerd: 3 Registreer de woonplaats van het Basis Registratie Personen (BRP) adres van het kind Registreer in welke gemeente het kind geboren is. Registreer de postcode van het BRP adres van de woonplaats van het kind. Registreer het huisnummer van het BRP adres van het kind Registreer de gemeente van het BRP adres van het kind. 1 Indien het kind geen BRP adres heeft, het bij de JGZ bekende woonadres noteren. b) Gezinssamenstelling Gezinssamen stelling: 11 Ouder/ verzorger: G014 Als er sprake is van meer dan één ouder/verzorger, dan worden de volgende elementen voor alle (beide) ouders/ verzorgers geregistreerd 1 Basisregistratie Personen (BRP), voorheen Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) BDS protocol 2/19

3 Relatie tot kind ouder/verzorger: 62 Achternaam ouder/verzorger: 657 Geboortedatum ouder/verzorger: 63 Geboorteland ouder: 71 Overleden: 64 Opleiding ouders: 66 Registreer de relatie van de ouder/ verzorger tot het kind: Eigen (biologische) vader van het kind: 01 Eigen (biologische) moeder van het kind: 02 Partner/vriend van de vader of moeder (stiefvader van het kind): 03 Partner/vriendin van de vader of moeder (stiefmoeder van het kind): 04 Adoptief vader: 05 Adoptief moeder: 06 Pleegvader: 07 Pleegmoeder: 08 Registreer de achternaam van de ouder/verzorger. Registreer de geboortedatum van de ouder/verzorger. Registreer het land waarin de ouder geboren is. Registreer: Ja: 1 Nee: 2 Registreer de opleiding van de ouders/verzorgers: Geen opleiding (lagere school niet afgemaakt): 01 Basisonderwijs (lagere school, basisonderwijs, speciaal basisonderwijs): 02 VSO MLK/I(V)BO/VMBO LWOO/ Praktijkonderwijs: 03 LBO/VBO/VMBO BBL&KBL: 04 MAVO/VMBO GL&TL: 05. Maak gebruik van de landentabel (tabel 34) van de Basisregistratie personen BDS protocol 3/19

4 MBO: 06 HAVO/VWO: 07 HBO/HTS/HEAO: 08 WO: 09 Onbekend: 00 Spreektaal ouders: 1191 Levensovertuiging ouders : 69 Registreer de spreektaal van de ouders. Registreer de levensovertuiging van de ouder. c) Zorggegevens Zorggegevens: 50 Status in zorg: 1197 Datum start zorg: 1330 Registreer een van volgende mogelijkheden: Regulier: 01 Geen gebruik JGZ op eigen verzoek: 02 Alleen vaccinaties: 03 Registreer de datum waarop de zorg is gestart. Zorgbeëindiging: 487 Datum zorgbeëindiging: 488 Registreer een van volgende mogelijkheden: Overdracht naar andere JGZ organisatie: 01 Verhuizing naar buitenland: 02 Bereiken 18 jarige leeftijd: 03 Overlijden: 04 Registreer de datum waarop de zorg is beëindigd Vanaf de invoering van het Basispakket JGZ is de leeftijd 19 veranderd in 18 d) Zorgorganisatie BDS protocol 4/19

5 Betrokken JGZ organisaties: 5 Uitvoerende JGZ organisatie: G085 Uitvoerende JGZ organisatie naam Periode: G098 Startdatum geldigheid uitvoerende JGZ organisatie: 1457 Einddatum geldigheid uitvoerende JGZ organisatie: 1458 Verantwoor delijke JGZ organisatie obv de BRP: G091 Verantwoor delijke JGZ organisatie naam: G091 Registreer de organisatie die het kind in zorg heeft Registreer de naam van de JGZorganisatie die het kind in zorg heeft Registreer de startdatum en de einddatum van de periode waarin de vermelde JGZ organisatie het kind in zorg heeft. Registreer de naam van de organisatie die het kind in beeld moet hebben. e) Aanbeveling: registreer de gegevens van de huisarts Huisarts: 06 Huisarts G086 Huisarts/huisarts en praktijk naam: 31 Registreer de naam van de huisarts/huisartsenpraktijk BDS protocol 5/19

6 f) Aanbeveling: Geef aan wie ook bij dit kind betrokken is. Andere betrokken organisaties/ hulpverleners: 7 Andere organisaties/ hulpverleners: 42 Periode: G101 Contactpersoon hulpverleners: G005 Contactpersoon organisatie/ hulpverlener: 710 Functie contactpersoon organisatie/ hulpverlener: 711 Telefoon contactpersoon organisatie/ hulpverlener: 712 E mail contactpersoon organisatie/ hulpverlener: 713 Andere betrokken organisaties/ hulpverleners: 42 Periode: G102 Startdatum geldigheid Noteer welke andere organisatie of hulpverlener is betrokken. Noteer de start en einddatum van de periode waarin andere organisaties/hulpverleners betrokken waren. Noteer naam, functie, telefoonnummer en e mail adres van de contactpersoon van de andere betrokken organisatie. Noteer de start en einddatum van de periode waarin de contactpersoon van de andere BDS protocol 6/19

7 contactpersoon organisatie/ hulpverlener: 1465 Einddatum geldigheid contactpersoon organisatie/ hulpverlener: 1466 betrokken organisaties/ hulpverleners als zodanig functioneerde. g) Onderwijsgegevens Voor of buitenschoolse voorzieningen/ school: 8 Soort onderwijs: 58 Registreer het soort onderwijs dat het kind volgt: Basisonderwijs: 01 Basisvorming algemeen: 02 Basisvorming VMBO/HAVO: 03 Basisvorming HAVO/VWO/ Gymnasium: 04 VMBO theoretische leerweg: 05 VMBO overig: 06 IVBO of VBO: 07 MAVO: 08 Leerlingwezen of KMBO: 09 HAVO: 10 VWO: 11 MBO: 12 HBO: 13 Universiteit: 14 Speciaal basisonderwijs: 15 Speciaal Voortgezet Onderwijs: 16 REC: 17 Praktijkonderwijs: 18 Geen: 19 Onbekend: 99 Schoolnummer: 605 Registreer het BRIN nummer van de school, waarop het kind zit BRIN = Basisregistratie Instellingen BDS protocol 7/19

8 Contactpersoon school : G009 Naam contactpersoon school: 719, 1..1 (W0020, AN, Alfanumeriek 200) Registreer de naam van de contactpersoon van de school. Voor of buitenschoolse voorzieningen : G006 Soort voor of buitenschoolse voorziening: 56, 1..1 (W0072, KL_AN, Soort voorschoolse voorzieningen) Contactpersoon voor of buitenschoolse voorziening: G007 Naam contactpersoon voor of buitenschoolse voorziening: 1186 Registreer van welke voorziening het kind gebruik maakt: Kinderdagopvang: 01 Buitenschoolse opvang (inclusief Naschoolse opvang): 02 Gastouderopvang: 03 Ouderparticipatiecrèches: 04 Peuterspeelzaal: 05 Informeel geregelde gastouder/oppas: 07 Kinderopvang Plus: 08 Kinderdagcentrum: 09 Gespecialiseerde opvang voor kinderen met een handicap: 10 MKD: 11 Registreer de naam van de contactpersoon van de voor of buitenschoolse voorziening. h) Aanbeveling: Bestand aan het DD JGZ toevoegen BDS protocol 8/19

9 Externe documenten: 9 Bestand: 1185 Soort toegevoegd bestand: 1169 Bestandsnaam: 1497 Afzender bestand: 1171 Datum bestand: 1172 Vermeld het onderwerp van het bestand dat is toegevoegd. Vermeld de bestandsnaam met extensie, zonder eventueel pad. Vermeld de persoon van wie het document afkomstig is. Vermeld in ieder geval de functie van afzender (van het document). Noteer de datum waarop het document is opgesteld. i) Toestemming Informatie over werkwijze JGZ: 10 Toestemming info aan derden: G12 Toestemming verstrekking informatie aan derden: 1165 Bron toestemming verstrekking informatie aan derden: 1166, Datum toestemming verstrekking informatie aan derden: 1350 Toelichting verstrekking Registreer of er toestemming is voor het verstrekken van informatie aan derden. Registreer: Ja: 1 Nee: 2 Registreer wie de toestemming heeft gegeven: Kind: 01 Ouder: 02 Registreer de datum waarop de toestemming is gegeven. Geef zo nodig een toelichting. BDS protocol 9/19

10 informatie aan derden: 1407 j) Activiteit Activiteit: 018 Soort activiteit: 494 Registreer om welk contactmoment c.q. om welke activiteit het gaat. Huisbezoek 4 7 dagen: 01 Huisbezoek 2 weken: 02 Contactmoment 4 weken: 03 Contactmoment 8 weken: 04 Contactmoment 3 maanden: 05 Contactmoment 4 maanden: 06 Contactmoment 6 maanden: 07 Contactmoment 7,5 maand: 08 Contactmoment 9 maanden: 09 Contactmoment 11 maanden: 10 Contactmoment 14 maanden: 11 Contactmoment 18 maanden: 12 Contactmoment 2 jaar: 13 Contactmoment 3 jaar: 14 Contactmoment 3,9 jaar: 15 Contactmoment groep 2: 16 Contactmoment groep 7: 17 Massavaccinatie: 18 Contactmoment klas 2: 19 Contactmoment speciaal onderwijs: 20 Huisbezoek op indicatie: 21 Contactmoment op indicatie: 22 Contactmoment op verzoek: 23 Telefonisch contactmoment: 24 Spreekuur (0 19): 25 Groepsbijeenkomst (of groepsvoorlichting): 26 Intake nieuwkomers: 27 Ander contactmoment: 97 Consultatie/inlichtingen vragen: 29 Melding: 30 Terugkoppeling verwijzing: 31 Zorgcoördinatie: 32 BDS protocol 10/19

11 Andere activiteit: 98 Datum activiteit: 724 Status activiteit: 725 Registreer de datum waarop het contactmoment/de activiteit plaatsvindt. Registreer OF het contactmoment is uitgevoerd: Uitgevoerd/Verschenen op afspraak: 01 Niet uitgevoerd/niet verschenen op afspraak: 02 j) Extra zorg/interventie, inclusief Verwijzing Conclusies en vervolgstappen : 047 Extra zorg/ interventie: 1158 Indicatie: 485 Geef aan of extra zorg of interventie wordt ingezet: ja: 01 nee: 02 Registreer de reden voor extra zorg/interventie: Vaccinaties: 01 Uitstraling/indruk: 02 Huid: 03 Hoofd/hals: 04 Romp: 05 Extremiteiten: 06 Genitalia: 07 Lengte: 08 Gewicht: 09 Psychosociale/emotionele ontwikkeling: 10 Motorische ontwikkeling: 11 Spraak taalontwikkeling: 12 Enuresis/defecatie problemen: 13 Gedrag: 14 Opvoedingsproblematiek/slapen: 15 Leerproblemen: 16 Syndromale afwijking: 17 Amblyopie: 18 Oogpathologie: 19 BDS protocol 11/19

12 Visusafwijkingen: 20 Niet scrotale testes: 21 Pathologische hartafwijking: 22 Houdingsafwijkingen: 23 Heupdysplasie/luxatie: 24 Hydro /microcephalus: 25 Voedingsallergie/intolerantie: 26 Perceptie doofheid: 27 (Kinder)Psychiatrische aandoening: 28 (Vermoeden) Kindermishandeling in de brede zin: 29 Onveilige situatie: 30 Stevig Ouderschap: 31 VGV: 32 Interventie: 483 Advies en verwijzing naar: 1159 Geef aan waar de extra zorg/ interventie uit bestaat: Voorlichting: 1 Advies: 2 Consultatie/inlichtingen vragen: 3 Extra (medisch) onderzoek: 4 Melding: 5 Verwijzing: 6 Begeleiding: 7 Indien er sprake is van extra zorg / interventie door een ander (e organisatie) dan de JGZ, geef dan aan welke dat is: Huisarts: 01 Kinderarts: 02 Kinderfysiotherapeut/oefentherapeut: 03 Logopedist: 04 Maatschappelijk werk: 05 AMK: 06 Bureau Jeugdzorg: 07 GGZ: 08 MEE/Integrale vroeghulp: 09 Opvoedbureau/pedagoog: 10 VVE: 11 Home Start (Humanitas): 12 Audiologisch Centrum: 13 BDS protocol 12/19

13 Peutergym/sportclub: 14 KNO arts: 15 Andere medisch specialist: 16 Lactatiekundige (extern): 17 Cursus/groepsbehandeling: 19 Dermatoloog: 20 Diëtist: 21 Oogarts/optometrist/opticiën/ orthoptist: 23 Orthopeed: 24 Psycholoog: 25 Psz/KDV/BSO: 26 Radioloog: 27 Tandarts: 28 Video Home Training (extern): 29 k) Terugkoppeling verwijzing Activiteit: 018 Soort activiteit: 494 Conclusie: 482 Terugkoppeling verwijzing: 31 Noteer in de conclusie de bevindingen/conclusie uit de verwijzing. l) zorgcoördinatie BDS protocol 13/19

14 Technische beschrijving De opbouw van de beschrijving is als volgt: Rubriek: ID, cardinaliteit Groep : ID, cardinaliteit Element: ID, cardinaliteit (waardendomeinid, type, Waardendomein) Waarde: code Persoonsgegevens: R003, 1..1 BSN: 7, 0..1 (W0022, AN_EXT, BSN) Vreemdelingennummer: 1503, 0..1 (W0674, AN_EXT, V nummer) Geboortedatum : 20 Geslacht : 19, 0..1 (W0023, KL_AN, Geslacht) Onbekend: 0 Mannelijk: 1 Vrouwelijk: 2 Niet gespecificeerd: 3 Adres kind : G001, 0..* Gemeente van inschrijving: 9, 0..1 (W0005, AN_EXT, Gemeente) Woonplaats: 10, 0..1 (W0006, AN, Alfanumeriek 24) Huisnummer : 12 Postcode : 16 Gezinssamenstelling: R011, 0..1 Ouder/verzorger : G014, 0..* Geboorteland ouder: 71, 0..1 (W0014, AN_EXT, Land) Opleiding ouder/verzorger: 66, 0..1 (W0658, KL_AN, Opleiding ouder/verzorger) Geen opleiding (lagere school niet afgemaakt): 01 Basisonderwijs (lagere school, basisonderwijs, speciaal basisonderwijs): 02 VSO MLK/I(V)BO/VMBO LWOO/Praktijkonderwijs: 03 LBO/VBO/VMBO BBL&KBL: 04 MAVO/VMBO GL&TL: 05 MBO: 06 HAVO/VWO: 07 HBO/HTS/HEAO: 08 WO: 09 Onbekend: 00 Overleden: 64, 0..1 (W0004, BL, Ja Nee) Ja: 1 Nee: 2 Spreektaal ouder: 1191, 0..1 (W0050, AN_EXT, Taal) Levensovertuiging: 69, 0..1 (W0017, AN, Alfanumeriek 50) BDS protocol 14/19

15 BDS protocol 15/19

16 Zorggegevens: R050, 1..1 Status in zorg : 1197, 0..1 (W0625, KL_AN, Status in zorg) Regulier: 01 Geen gebruik JGZ op eigen verzoek: 02 Alleen vaccinaties: 03 Datum start zorg : 1330 Zorgbeëindiging : 487, 0..1 (W0626, KL_AN, Zorgbeëindiging) Overdracht naar een andere JGZ organisatie: 01 Verhuizing naar buitenland: 02 Overlijden: 03 Bereiken 19 jarige leeftijd: 04 Datum zorgbeëindiging : 488 Betrokken JGZ organisaties: R005, 1..1 Uitvoerende JGZ organisatie : G085, 1..* JGZ organisatie ID: 603, 1..1 (W0060, AN_EXT, URA nummer) Periode geldigheid uitvoerende JGZ organisatie: 1387, 1..1 (W0182, IVL_TS, Periode) Startdatum geldigheid uitvoerende JGZ organisatie: (W0025, TS, Datum) Einddatum geldigheid uitvoerendejgz organisatie: (W0025, TS, Datum Huisarts: R006, 0..1 Huisarts : G086, 1..* Huisarts ID: 604, 0..1 (W0063, AN_EXT, UZI nummer) Huisartsenpraktijk ID: 709, 0..1 (W0060, AN_EXT, URA nummer) Huisarts/huisartsenpraktijk: 31, 0..1 (W0020, AN, Alfanumeriek 200) Periode : G100, 0..1 Startdatum geldigheid huisarts: 1461, 0..1 (W0025, TS, Datum) Einddatum geldigheid huisarts: 1462, 0..1 (W0025, TS, Datum) Andere betrokken organisaties/hulpverleners: R007, 0..1 Andere organisaties/hulpverleners : G082, 1..* Andere betrokken hulpverleners ID: 688, 0..1 (W0063, AN_EXT, UZI nummer) Andere betrokken organisaties ID: 723, 0..1 (W0060, An_EXT, URA nummer) Andere betrokken organisaties/hulpverleners: 42, 0..1 (W0020, AN, Alfanumeriek 200) Periode : G101, 0..1 Startdatum geldigheid andere betrokken organisaties/hulpverleners: 1463,0..1(W0025,TS,Datum) Einddatum geldigheid andere betrokken organisaties/hulpverleners: 1464,0..1(W0025,TS,Datum) Voor of buitenschoolse voorzieningen/school: R008, 0..1 Voor of buitenschoolse voorzieningen : G006, 0..* Voor of buitenschoolse voorziening: 715, 0..1 (W0017, AN, Alfanumeriek 50) Soort voor of buitenschoolse voorziening: 56, 1..1 (W0072, KL_AN, Soort BDS protocol 16/19

17 voorschoolse voorzieningen) Kinderdagopvang: 01 Buitenschoolse opvang (inclusief naschoolse opvang): 02 Gastouderopvang: 03 Ouderparticipatiecrèches: 04 Peuterspeelzaal: 05 Informeel geregelde gastouder/oppas: 07 Kinderopvang Plus: 08 Kinderdagcentrum: 09 Gespecialiseerde opvang voor kinderen met een handicap: 10 MKD: 11 Contactpersoon voor of buitenschoolse voorziening : G007, 0..* Naam contactpersoon voor of buitenschoolse voorziening: 1186, 1..1 (W0020, AN, Alfanumeriek 200) School : G008, 0..* Schoolnummer: 605, 0..1 (W0077, AN_EXT, Schoolnummer) Soort onderwijs: 58, 1..1 (W0081, KL_AN, Soort onderwijs) Basisonderwijs: 01 Basisvorming algemeen: 02 Basisvorming VMBO/HAVO: 03 Basisvorming HAVO/VWO/Gymnasium: 04 VMBO theoretische leerweg: 05 VMBO overig: 06 IVBO of VBO: 07 MAVO: 08 Leerlingwezen of KMBO: 09 HAVO: 10 VWO: 11 MBO: 12 HBO: 13 Universiteit: 14 Speciaal basisonderwijs: 15 Speciaal Voortgezet Onderwijs: 16 REC: 17 Praktijkonderwijs: 18 Geen: 19 Onbekend: 99 Contactpersoon school : G009, 0..* Naam contactpersoon school: 719, 1..1 (W0020, AN, Alfanumeriek 200) BDS protocol 17/19

18 Informatie over werkwijze JGZ: R010 Toestemming info aan derden : G012, 0..* Toestemming verstrekking informatie aan derden: 1165, 1..1 (W0004, BL, Ja Nee) Ja: 1 Nee: 2 Bron toestemming verstrekking informatie aan derden: 1166, 1..1 (W0088, KL_AN, Bron kind/ouder) Kind: 01 Ouder: 02 Datum toestemming verstrekking informatie aan derden: 1350, 1..1 (W0025, TS, Datum) Toelichting verstrekking informatie aan derden: 1407, 1..1 (W0020, An, Alfanumeriek 200) Externe documenten: R009, 0..1 Toegevoegd bestand : G072, 0..* Bestand: 1185, 1..1 (W0085, DOC, Document) Soort toegevoegd bestand: 1169, 1..1 (W0084, KL_AN, Onderwerp document) Bestandsnaam: (W0020, AN, Alfanumeriek 200) Afzender bestand: 1171, 0..1 (W0020, AN, Alfanumeriek 200) Datum bestand: (W0025, TS, Datum) Activiteit: R018, 0..1 Soort activiteit : 494, 1..1 (W0188, KL_AN, Soort activiteit) Huisbezoek 4 7 dagen: 01 Huisbezoek 2 weken: 02 Contactmoment 4 weken: 03 Contactmoment 8 weken: 04 Contactmoment 3 maanden: 05 Contactmoment 4 maanden: 06 Contactmoment 6 maanden: 07 Contactmoment 7,5 maand: 08 Contactmoment 9 maanden: 09 Contactmoment 11 maanden: 10 Contactmoment 14 maanden: 11 Contactmoment 18 maanden: 12 Contactmoment 2 jaar: 13 Contactmoment 3 jaar: 14 Contactmoment 3,9 jaar: 15 Contactmoment groep 2: 16 Contactmoment groep 7: 17 Massavaccinatie: 18 Contactmoment klas 2: 19 BDS protocol 18/19

19 Contactmoment speciaal onderwijs: 20 Huisbezoek op indicatie: 21 Contactmoment op indicatie: 22 Contactmoment op verzoek: 23 Telefonisch contactmoment: 24 Spreekuur (0 19): 25 Groepsbijeenkomst (of groepsvoorlichting): 26 Intake nieuwkomers: 27 Ander contactmoment: 97 Consultatie/inlichtingen vragen: 29 Melding: 30 Terugkoppeling verwijzing: 31 Zorgcoördinatie: 32 Andere activiteit: 98 Datum activiteit : 724 Status activiteit : 725, 1..1 (W0190, KL_AN, Status contactmoment) Uitgevoerd/Verschenen op afspraak: 01 Niet uitgevoerd/niet verschenen op afspraak: 02 BDS protocol 19/19

BDS protocol Algemeen

BDS protocol Algemeen BDS protocol Algemeen Versie BDS: 3.2.2 Versie protocol: 1.0 Status: DEFINITIEF Een registratieprotocol geeft aan waar in de Basisdataset JGZ (BDS) voor het Digitaal Dossier JGZ (DD JGZ) geregistreerd

Nadere informatie

RIVM/Centrum Jeugdgezondheid november Registratieprotocollen JGZ indicatoren voor de IGZ

RIVM/Centrum Jeugdgezondheid november Registratieprotocollen JGZ indicatoren voor de IGZ RIVM/Centrum Jeugdgezondheid november 2010 Registratieprotocollen JGZ indicatoren voor de IGZ Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Toelichting registratieprotocollen... 4 3 Algemene registratie en BDS-elementen...

Nadere informatie

BDS-protocol. JGZ-richtlijn Te vroeg en/of small for gestational age (SGA) geboren kinderen

BDS-protocol. JGZ-richtlijn Te vroeg en/of small for gestational age (SGA) geboren kinderen BDS-protocol JGZ-richtlijn Te vroeg en/of small for gestational age (SGA) geboren kinderen Versie BDS: 3.2.2 Versie protocol: 1.0 Status: DEFINITIEF Dit BDS-protocol geeft aan hoe handelingsaanbevelingen

Nadere informatie

BDS protocol. JGZ richtlijn ADHD

BDS protocol. JGZ richtlijn ADHD BDS protocol JGZ richtlijn ADHD Versie BDS: 3.2.3 Versie protocol: 1.0 Status: DEFINITIEF Dit BDS protocol geeft aan hoe handelingsaanbevelingen ten behoeve van de zorg voor het kind conform de meest actuele

Nadere informatie

JGZ-richtlijn Voeding en eetgedrag BDS-protocol

JGZ-richtlijn Voeding en eetgedrag BDS-protocol JGZ-richtlijn Voeding en eetgedrag BDS-protocol Versie BDS: 3.2.3 Versie protocol: 1.1 Status: DEFINITIEF Dit BDS-protocol geeft aan hoe handelingsaanbevelingen ten behoeve van de zorg voor het kind conform

Nadere informatie

Herziene Richtlijn Opsporing Visuele Stoornissen 0-19 jaar

Herziene Richtlijn Opsporing Visuele Stoornissen 0-19 jaar BDS-protocol JGZ-richtlijn Herziene Richtlijn Opsporing Visuele Stoornissen 0-19 jaar Versie BDS: 3.2.3 Versie protocol: 1.1 Status: DEFINITIEF Dit BDS-protocol geeft aan hoe handelingsaanbevelingen ten

Nadere informatie

BDS-protocol. JGZ-richtlijn Herziene Richtlijn Opsporing Visuele Stoornissen 0-19 jaar

BDS-protocol. JGZ-richtlijn Herziene Richtlijn Opsporing Visuele Stoornissen 0-19 jaar BDS-protocol JGZ-richtlijn Herziene Richtlijn Opsporing Visuele Stoornissen 0-19 jaar Versie BDS: 3.2.2 Versie protocol: 1.0 Status: DEFINITIEF Dit BDS-protocol geeft aan hoe handelingsaanbevelingen ten

Nadere informatie

BDS-protocol. JGZ-richtlijn Voedselovergevoeligheid

BDS-protocol. JGZ-richtlijn Voedselovergevoeligheid BDS-protocol JGZ-richtlijn Voedselovergevoeligheid Versie BDS: 3.2.3 Versie protocol: 1.1 Status: DEFINITIEF Dit BDS-protocol geeft aan hoe handelingsaanbevelingen ten behoeve van de zorg voor het kind

Nadere informatie

BDS-protocol JGZ-richtlijn Depressie

BDS-protocol JGZ-richtlijn Depressie BDS-protocol JGZ-richtlijn Depressie Versie BDS: 3.2.3 Versie protocol: 1.0 Status: DEFINITIEF Dit BDS-protocol geeft aan hoe handelingsaanbevelingen ten behoeve van de zorg voor het kind conform de meest

Nadere informatie

BDS-protocol. kinderen

BDS-protocol. kinderen BDS-protocol JGZ-handreiking Uniforme signalering van taalachterstanden bij jonge kinderen Versie BDS: 3..3 Versie protocol:. Status: DEFINITIEF Dit BDS-protocol geeft aan hoe handelingsaanbevelingen ten

Nadere informatie

BDS-protocol. JGZ-handreiking Uniforme signalering van taalachterstanden bij jonge kinderen

BDS-protocol. JGZ-handreiking Uniforme signalering van taalachterstanden bij jonge kinderen BDSprotocol Versie BDS: 3.. Versie protocol:. Status: DEFINITIEF Dit BDSprotocol geeft aan hoe handelingsaanbevelingen ten behoeve van de zorg voor het kind conform de meest actuele versie van Basisdataset

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER Datum intakegesprek:

AANMELDINGSFORMULIER Datum intakegesprek: AANMELDINGSFORMULIER intakegesprek: Leerling gegevens Basis Persoonsgegevens Burger Service Nummer (BSN) Adresgegevens Officiële gegevens moeten gelijk zijn aan GBA gegevens Roepnaam Voornamen Voorvoegsel

Nadere informatie

BDS-protocol. JGZ-richtlijn Signalering van en verwijscriteria bij kleine lichaamslengte

BDS-protocol. JGZ-richtlijn Signalering van en verwijscriteria bij kleine lichaamslengte BDS-protocol JGZ-richtlijn Signalering van en verwijscriteria bij kleine lichaamslengte Versie BDS: 3.2.3 Versie protocol: 1.1 Status: DEFINITIEF Dit BDS-protocol geeft aan hoe handelingsaanbevelingen

Nadere informatie

BDS-protocol. JGZ-richtlijn Signalering van en verwijscriteria bij kleine lichaamslengte

BDS-protocol. JGZ-richtlijn Signalering van en verwijscriteria bij kleine lichaamslengte BDS-protocol JGZ-richtlijn Signalering van en verwijscriteria bij kleine lichaamslengte Versie BDS: 3.2.2 Versie protocol: 1.0 Status: DEFINITIEF Dit BDS-protocol geeft aan hoe handelingsaanbevelingen

Nadere informatie

BDS-protocol. JGZ-richtlijn Gehoor

BDS-protocol. JGZ-richtlijn Gehoor BDS-protocol JGZ-richtlijn Gehoor Versie BDS: 3.2.2 Versie protocol: 1.0 Status: DEFINITIEF Dit BDS-protocol geeft aan hoe handelingsaanbevelingen ten behoeve van de zorg voor het kind conform de meest

Nadere informatie

1 Inleiding Wijzigingen eerste kwalificatieset BDS... 3

1 Inleiding Wijzigingen eerste kwalificatieset BDS... 3 BDS JGZ aanpassingen versie 3.2.2 ten opzichte van versie 3.2.1 Documentversie: 1.0 Datum: 19 september 2013 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Wijzigingen eerste kwalificatieset BDS... 3 2.1 Diverse wijzigingen

Nadere informatie

(invullen door school) Aanmeldingsdatum: Inschrijvingsdatum: Wordt geplaatst in groep:

(invullen door school) Aanmeldingsdatum: Inschrijvingsdatum: Wordt geplaatst in groep: Openbare basisschool Jeroen Bosch Brabantweg 101, 6844 GA Arnhem Tel : 026-3813862 email: directie@obsjeroenbosch.nl website: www.obsjeroenbosch.nl @obsjeroenbosch Aanmeldingsformulier: (invullen door

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER Datum aanmelding:

AANMELDINGSFORMULIER Datum aanmelding: AANMELDINGSFORMULIER Datum aanmelding: Leerling Achternaam... Geslacht: m / v Roepnaam... Geboorteplaats:..... Voornamen... Geboorteland:.. Geboortedatum... Adres... Woonplaats en postcode:.... Telefoon...

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier nieuwe leerling (tevens verklaring ouders/verzorgers)

Aanmeldingsformulier nieuwe leerling (tevens verklaring ouders/verzorgers) Aanmeldingsformulier nieuwe leerling (tevens verklaring ouders/verzorgers) OBS DE GROEIPLANEET Locatie bovenbouw (hoofdlocatie en postadres): Wielerbaan 17 2924 XP Krimpen aan den IJssel, tel. 0180 513835

Nadere informatie

Voornamen:. BSN (Burger Service Nummer), nu tevens onderwijsnummer

Voornamen:. BSN (Burger Service Nummer), nu tevens onderwijsnummer AANMELDINGSFORMULIER (Voorlopige inschrijving) R.K. Basisschool St. Barbara Dorpsstraat 35 1747 HA Tuitjenhorn tel.: 0226-391778 e-mail info@sintbarbaraschool.nl www.sintbarbaraschool.nl Gegevens van het

Nadere informatie

Inschrijfformulier met Ouderverklaring

Inschrijfformulier met Ouderverklaring r Inschrijfformulier met Ouderverklaring Leerling voor groep.. (in te vullen door De Spelevaert) De volgende gegevens moeten (deels i.v.m. wettelijke bepalingen) volledig worden ingevuld. Met uw gegevens

Nadere informatie

Inschrijfformulier leerling

Inschrijfformulier leerling Hammarskjöldstraat 230-A - 2131 VN Hoofddorp Inschrijfformulier leerling Wij vragen u goed op te letten op de spelling van de naam van het kind. De naam moet precies zo geschreven zijn als in het bevolkingsregister.

Nadere informatie

Inschrijfformulier bs De Lage Weijkens

Inschrijfformulier bs De Lage Weijkens Personalia leerling Achternaam Voorna(a)m(en) Roepnaam Geslacht Meisje Jongen Geboortedatum Geboorteplaats Adres Postcode Woonplaats Geheim adres? Nee Ja Mobiel nummer geheim? Nee Ja Mobiel geheim? Nee

Nadere informatie

Gegevens van het kind

Gegevens van het kind Schipper 11, 7981 DV Diever 0521-591257 singelier@talentwesterveld.nl www.desingelier.talentwesterveld.nl Aanmeldingsformulier Met dit formulier meldt u uw kind aan bij obs De Singelier, vallend onder

Nadere informatie

Inschrijfformulier. Leerling. Voor de Zundertse basisscholen: Geef uw keuze aan: O Zonnebloem O Jozef O Anna O De Wegwijzer O Antonius

Inschrijfformulier. Leerling. Voor de Zundertse basisscholen: Geef uw keuze aan: O Zonnebloem O Jozef O Anna O De Wegwijzer O Antonius Voor de Zundertse basisscholen: Geef uw keuze aan: O Zonnebloem O Jozef O Anna O De Wegwijzer O Antonius Leerling Sofinummer ( BSN ) Achternaam Voorvoegsel(s) Roepnaam Voornamen Geslacht Geboortedatum

Nadere informatie

Openbare Basisschool De Brug, Beverakker 19, 3994 EK Houten, tel. 030-6342800, mail: info.brug@oo-h.nl. Inschrijfformulier

Openbare Basisschool De Brug, Beverakker 19, 3994 EK Houten, tel. 030-6342800, mail: info.brug@oo-h.nl. Inschrijfformulier Wilt u het formulier zo volledig mogelijk invullen. * = Doorhalen wat niet van toepassing is. Gegevens ouders / verzorgers: Bij moeder: ook meisjesachternaam invullen. Ouder / verzorger 1 Ouder / verzorger

Nadere informatie

Inschrijfformulier leerling

Inschrijfformulier leerling Inschrijfformulier leerling Wij vragen u goed op te letten op de spelling van de naam van het kind. De naam moet precies zo geschreven zijn als in het bevolkingsregister. Dat is belangrijk, omdat de namen

Nadere informatie

Voor u ligt het inschrijfformulier van onze school. Hierin vragen wij u om een aantal gegevens van uw zoon of dochter en van u als ouders.

Voor u ligt het inschrijfformulier van onze school. Hierin vragen wij u om een aantal gegevens van uw zoon of dochter en van u als ouders. Parkrijklaan 121 D 1567 HD Assendelft 075-6216617/6573769 info@obsdemeander.org www.obsdemeander.org Inschrijfformulier Voor u ligt het inschrijfformulier van onze school. Hierin vragen wij u om een aantal

Nadere informatie

BDS-protocol JGZ-richtlijn Psychosociale ontwikkeling bij kinderen

BDS-protocol JGZ-richtlijn Psychosociale ontwikkeling bij kinderen BDS-protocol JGZ-richtlijn Psychosociale ontwikkeling bij kinderen Versie BDS: 3.2.3 Versie protocol: 1.0 Status: DEFINITIEF Dit BDS-protocol geeft aan hoe handelingsaanbevelingen ten behoeve van de zorg

Nadere informatie

Inschrijfformulier met Ouderverklaring

Inschrijfformulier met Ouderverklaring Inschrijfformulier met Ouderverklaring Leerling voor groep.. (in te vullen door De Prins Clausschool) De volgende gegevens moeten (deels i.v.m. wettelijke bepalingen) volledig worden ingevuld. Met uw gegevens

Nadere informatie

Aanmeldformulier. Harm Tiesingstraat JJ Emmen : : us.nl :

Aanmeldformulier. Harm Tiesingstraat JJ Emmen :  : us.nl : Harm Tiesingstraat 2 7815 JJ Emmen : www.stfransschool.nl : stfransschool@primeni us.nl : 0591-658985 Pagina 1 van 6 Persoonlijke gegevens leerling Achternaam Voorna(a)m(en Roepnaam Andere naam hanteren/welke?

Nadere informatie

Gegevens Ouders / Verzorgers

Gegevens Ouders / Verzorgers Inschrijfformulier Jaargetijden 4 1109 AR Driemond Tel. 0294-450190 E-mail: directie@janwoudsmaschool.nl Website: www.janwoudsmaschool.nl Wilt u het formulier zo volledig mogelijk invullen in blokletters

Nadere informatie

Inschrijfformulier bs De Blokkendoos

Inschrijfformulier bs De Blokkendoos Personalia leerling Achternaam Roepnaam Geslacht Meisje Jongen Geboortedatum Geboorteplaats Postcode Woonplaats Geheim adres? Nee Ja Mobiel nummer geheim? Nee Ja Mobiel geheim? Nee Ja BSN * Onderwijsnummer

Nadere informatie

De wetgeving rondom aanmelding van leerlingen is gewijzigd. Voortaan moeten we gaan werken met een vooraanmelding.

De wetgeving rondom aanmelding van leerlingen is gewijzigd. Voortaan moeten we gaan werken met een vooraanmelding. Beste ouders/verzorgers, De wetgeving rondom aanmelding van leerlingen is gewijzigd. Voortaan moeten we gaan werken met een vooraanmelding. In de meeste gevallen zal plaatsing op onze school geen probleem

Nadere informatie

Inschrijfformulier Basisschool De Korenbloem

Inschrijfformulier Basisschool De Korenbloem Gegevens van het kind BSN nummer: Achternaam: Voorvoegsel(s): Roepnaam: Voornamen: Man / vrouw: Geboortedatum: Straat en huisnummer: Postcode en woonplaats: Telefoonnummer: Extra telefoonnummer: Nationaliteit:

Nadere informatie

(VOOR-)AANMELDFORMULIER BASISSCHOOL

(VOOR-)AANMELDFORMULIER BASISSCHOOL (VOOR-)AANMELDFORMULIER BASISSCHOOL NB: Dit betreft een VOORaanmelding (dus geen definitieve plaatsing/inschrijving) (Voor-)aanmelding voor groep Datum vooraanmelding van basisschool Gegevens kind Burger

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER LEERLING(E) Personalia van het kind: Roepnaam: Voornamen: Achternaam: Geslacht: M/V Inschrijfdatum:

INSCHRIJFFORMULIER LEERLING(E) Personalia van het kind: Roepnaam: Voornamen: Achternaam: Geslacht: M/V Inschrijfdatum: INSCHRIJFFORMULIER LEERLING(E) Personalia van het kind: Roepnaam: Voornamen: Achternaam: Geslacht: M/V Inschrijfdatum: Geboorteplaats: Uitschrijfdatum: Kerkgenootschap: Burgerservicenummer: a.u.b. kopie

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER LEERLING BASISONDERWIJS C.J. van Rootselaarschool - P.C.O. Gelderse Vallei

AANMELDINGSFORMULIER LEERLING BASISONDERWIJS C.J. van Rootselaarschool - P.C.O. Gelderse Vallei AANMELDINGSFORMULIER LEERLING BASISONDERWIJS Van Noortstraat 42, 3864 EV Nijkerkerveen, 033-2571968, www.rootselaarschool.nl, info@rootselaarschool.nl Leerlinggegevens Opgave voor groep BSN nummer Voornamen

Nadere informatie

Inschrijfformulier bs De Veste

Inschrijfformulier bs De Veste Personalia leerling Achternaam Roepnaam Geslacht Meisje Jongen Geboortedatum Geboorteplaats Postcode Woonplaats Geheim adres? Nee Ja Mobiel nummer geheim? Nee Ja Mobiel geheim? Nee Ja BSN * Onderwijsnummer

Nadere informatie

Inschrijfformulier PERSONALIA LEERLING. Achternaam. Voorna(a)m(en)

Inschrijfformulier PERSONALIA LEERLING. Achternaam. Voorna(a)m(en) Basisschool de Bogaard Stationssingel 10 55371 BB Ravenstein 0486-412236 dir.bogaard@optimusonderwijs.nl www.bsdebogaard.nl Inschrijfformulier PERSONALIA LEERLING Achternaam Voorna(a)m(en) Roepnaam Andere

Nadere informatie

I N S C H R I J F FORMULIER

I N S C H R I J F FORMULIER : I N S C H R I J F FORMULIER G e g e v e n s m. b. t. h e t k i n d Wij vragen u goed te letten op de spelling van de naam van het kind. De naam moet precies zo geschreven zijn als in het bevolkingsregister.

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier nieuwe leerling (tevens verklaring ouders/verzorgers)

Aanmeldingsformulier nieuwe leerling (tevens verklaring ouders/verzorgers) Aanmeldingsformulier nieuwe leerling (tevens verklaring ouders/verzorgers) OBS De Wonderwind Educatusstraat 10 2909 PK Capelle aan den IJssel tel. 010-2026715 Brin nr. 15 PO ü www.obsdewonderwind.nl *

Nadere informatie

Huisnummer. Adres geheim /onbekend

Huisnummer. Adres geheim /onbekend Inschrijfformulier Wij vragen u goed op te letten op de spelling van de naam van het kind. De naam moet precies zo geschreven zijn als in het bevolkingsregister. Dat is belangrijk, omdat de namen in onze

Nadere informatie

Inschrijfformulier. Foto. Gegevens Leerling. BSN-nummer**: Geslacht: Jongen/meisje*

Inschrijfformulier. Foto. Gegevens Leerling. BSN-nummer**: Geslacht: Jongen/meisje* Inschrijfformulier Foto Gegevens Leerling Achternaam: Voornamen: Voorvoegsel: Roepnaam: BSN-nummer**: Geslacht: Jongen/meisje* PC+ Woonplaats: **Volgens de huidige wetgeving bent u verplicht een kopie

Nadere informatie

MOEDER / VERZORGER 1

MOEDER / VERZORGER 1 Basisschool St. Trudo St. Trudostraat 2, 5708 GL Helmond (0492) 52 53 91 administratie@trudoschoolstiphout.nl www.trudoschoolstiphout.nl INSCHRIJFFORMULIER NIEUWE LEERLING Roepnaam Doopnamen Achternaam

Nadere informatie

Is uw kind onder behandeling (geweest) van een fysiotherapeut, logopedist of een andere specialist; en wat was daar de reden van?

Is uw kind onder behandeling (geweest) van een fysiotherapeut, logopedist of een andere specialist; en wat was daar de reden van? Bijzonderheden & aanvullende informatie Is uw kind onder behandeling (geweest) van een fysiotherapeut, logopedist of een andere specialist; en wat was daar de reden van? Is uw kind voor onderzoek aangemeld

Nadere informatie

Kardinaal de Jongschool Aanmeldingsformulier

Kardinaal de Jongschool Aanmeldingsformulier Kardinaal de Jongschool Aanmeldingsformulier Inschrijfdatum (in te vullen door de school): 1. LEERLINGGEGEVENS Achternaam: BSN: _ Roepnaam: Voornamen: Geslacht: jongen / meisje geboortedatum: geboorteplaats:

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Openbare basisschool De Watersnip

Aanmeldingsformulier Openbare basisschool De Watersnip Aanmeldingsformulier Openbare basisschool De Watersnip Geachte ouders of wettige vertegenwoordigers Wilt u dit aanmeldingsformulier zo volledig mogelijk invullen en ondertekenen. Vragen die niet van toepassing

Nadere informatie

Reguliere Peuterspeelzaal Pinkeltje II Pumer Noord-Zuid Jachtwagenstraat 64 1445 NM Purmerend geopend op maandag en donderdagmorgen

Reguliere Peuterspeelzaal Pinkeltje II Pumer Noord-Zuid Jachtwagenstraat 64 1445 NM Purmerend geopend op maandag en donderdagmorgen Particuliere VVE Peuterspeelzaal Pinkeltje I (voorschoolse vroegtijdige educatie) Purmer-Noord Zichthof 10 1445 HC Purmerend Dagelijks geopend m.u.v. woensdagmiddag Reguliere Peuterspeelzaal Pinkeltje

Nadere informatie

Locatie Sittard Geleen Achternaam Roepnaam Voornamen Burger service nummer Geboorte datum Geboorte plaats Geboorte land Nationaliteit Geslacht

Locatie Sittard Geleen Achternaam Roepnaam Voornamen Burger service nummer Geboorte datum Geboorte plaats Geboorte land Nationaliteit Geslacht Locatie Sittard Geleen Achternaam Roepnaam Voornamen Burger service nummer Geboorte datum Geboorte plaats Geboorte land Nationaliteit 1e 2e Geslacht jongen meisje Godsdienst Adres huisnummer Woonplaats

Nadere informatie

Voornamen... Geslacht O jongen O meisje Geboortedatum geheim O ja O nee. Postcode... Woonplaats Nationaliteit... BSN...

Voornamen... Geslacht O jongen O meisje Geboortedatum geheim O ja O nee. Postcode... Woonplaats Nationaliteit... BSN... INSCHRIJFFORMULIER OBS DE DIJK Achternaam kind... Voorvoegsels... Roepnaam... O O Voorkeur locatie: A. Roggestraat 14 (De Dijk West) 1507 BE Zaandam 075 6171772 Hogendijk 83 (De Dijk Oost) 1506 AE Zaandam

Nadere informatie

TOELATING EN INSCHRIJVING

TOELATING EN INSCHRIJVING is een onderdeel van TOELATING EN INSCHRIJVING Naam Leerling:... Geboortedatum:... Datum aanmelding:... GEGEVENS NIEUWE LEERLING Geslacht Roepnaam Voornamen Voorletters Achternaam Adres Postcode, plaats

Nadere informatie

Om goed te kunnen onderzoeken of een leerling plaatsbaar is heeft de school gegevens over het kind nodig. Deze gegevens komen van:

Om goed te kunnen onderzoeken of een leerling plaatsbaar is heeft de school gegevens over het kind nodig. Deze gegevens komen van: Beste ouder(s)/ verzorger(s), Per 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs in werking getreden. Dit houdt o.a. in dat ouders hun kind aanmelden bij de basisschool van hun keuze en dat die school dan

Nadere informatie

Beste ouder/ verzorger,

Beste ouder/ verzorger, Beste ouder/ verzorger, Met dit inschrijfformulier kunt u uw kind aanmelden voor één van de scholen van de Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen. U kunt uw voorkeur voor één van de scholen kenbaar maken

Nadere informatie

A AN M E L D F O R M U LIER

A AN M E L D F O R M U LIER A AN M E L D F O R M U LIER G e g e v e n s m. b. t. h e t k i n d Wij vragen u goed te letten op de spelling van de naam van het kind. De naam moet precies zo geschreven zijn als in het bevolkingsregister.

Nadere informatie

Nee...... Nee... Nee

Nee...... Nee... Nee 1 *bij definitieve inschrijving krijgt u nader bericht van de school Aanmeldingsformulier nieuwe leerling* Obs Socrates Lage Hoek 71 1689 CP Zwaag Telefoonnummer: 0229-707721 www.obssocrates.nl info. obssocrates@talenthoorn.nl

Nadere informatie

VOORAANMELDING... AANMELDING...

VOORAANMELDING... AANMELDING... BASISSCHOOL DE SCHALM VOORAANMELDING................... AANMELDING....................... Leerling gegevens BSN nummer : (kopie van het document bv paspoort-id-pas) Achternaam : Tussenvoegsels : Roepnaam

Nadere informatie

Uitleg bij het invullen van het inschrijfformulier

Uitleg bij het invullen van het inschrijfformulier INSCHRIJFFORMULIER Uitleg bij het invullen van het inschrijfformulier Aan de ouders die hun kind in willen schrijven op de Van der Muelen-Vastwijkschool. Het blijkt steeds vaker dat ouders het inschrijfformulier

Nadere informatie

DEEL A. Nee. Ja/Nee. Nee. Afkomstig van school/plaats Uit groep Heeft uw kind de. Nee. Ja (zo ja, naam plaats Nee afgelopen zes maanden. gevolgd?

DEEL A. Nee. Ja/Nee. Nee. Afkomstig van school/plaats Uit groep Heeft uw kind de. Nee. Ja (zo ja, naam plaats Nee afgelopen zes maanden. gevolgd? 1 Aanmeldingsformulier nieuwe leerling* Obs De Zonnewijzer Het Gangwerk 58 1622 HC Hoorn Telefoonnummer: 0229-218330 www.obsdezonnewijzer.nl info.obsdezonnewijzer@talenthoorn.nl *bij definitieve inschrijving

Nadere informatie

Inschrijfformulier leerlingen KBS De Droomspiegel

Inschrijfformulier leerlingen KBS De Droomspiegel Inschrijfformulier leerlingen KBS De Droomspiegel Locatie: De Droomspiegel Marco Polo: Marco Poloroute 60 1363 LA Almere Poort [T] 036-540 60 60 Locatie: De Droomspiegel Bosrand: Adriaen Blockstraat 9

Nadere informatie

Inschrijfformulier. Inschrijfformulier deel 1 KIND Achternaam. Roepnaam. Voornamen. Geslacht. Geboortedatum. Geboorteplaats Land Nationaliteit BSN

Inschrijfformulier. Inschrijfformulier deel 1 KIND Achternaam. Roepnaam. Voornamen. Geslacht. Geboortedatum. Geboorteplaats Land Nationaliteit BSN Inschrijfformulier Inschrijfformulier deel 1 KIND Achternaam Roepnaam Voornamen Geslacht Geboortedatum Geboorteplaats Land Nationaliteit BSN Adres Huisnummer Plaats Telefoon vast geheim ja nee Mobiel geheim

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER. Laatst bezochte Peuterspeelzaal Kinderdagverblijf Basisschool Naam groep dres Postcode/Plaats Telefoon Volgt onderwijs sinds

INSCHRIJFFORMULIER. Laatst bezochte Peuterspeelzaal Kinderdagverblijf Basisschool Naam groep dres Postcode/Plaats Telefoon Volgt onderwijs sinds A: GEGEVENS VAN HET KIND: Achternaam Voornamen Roepnaam Geboortedatum Geboorteplaats INSCHRIJFFORMULIER Geboorteland jongen / meisje Persoonsgebondennr * Kopie van het officiële document van de belastingdienst

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier leerling(e) basisonderwijs

Aanmeldingsformulier leerling(e) basisonderwijs Aanmeldingsformulier leerling(e) basisonderwijs Basisschool: RK basisschool De Schakel Telefoon: 073-5997179 t Bussche Kempe 2 Fax: 073-5997180 PC en plaats: 5324 AC Ammerzoden E-mail: info@deschakelammerzoden.nl

Nadere informatie

Achternaam Voornaam Geboortedatum Burgerservicenummer Woont uw kind bij 2 ouders of verzorgers dan moet u allebei de vragenlijst invullen.

Achternaam Voornaam Geboortedatum Burgerservicenummer Woont uw kind bij 2 ouders of verzorgers dan moet u allebei de vragenlijst invullen. Checklist leerlingweging = Ouderverklaring Bij niet volledig invullen, is inschrijving niet mogelijk! Weginggegevens categorie: 1 (1.2) (wordt ingevuld door school) 2 (0.3) 3 (0.0) Gegevens van uw kind

Nadere informatie

Inschrijfformulier Stichting Openbaar Primair Onderwijs Almelo

Inschrijfformulier Stichting Openbaar Primair Onderwijs Almelo Inschrijfformulier stichting OPOA, versie februari 2015 Pagina 1 van 7 Inschrijfformulier Stichting Openbaar Primair Onderwijs Almelo definitieve inschrijving vindt pas plaats wanneer aan de volgende voorwaarden

Nadere informatie

Inschrijfformulier CBS De Schalmei

Inschrijfformulier CBS De Schalmei Inschrijfformulier CBS De Schalmei Aanmelding van leerlingen op een basisschool Per 1 augustus 2014 is Passend Onderwijs van start gegaan. Schoolbesturen hebben zorgplicht en moeten iedere leerling een

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER BASISONDERWIJS - V1114 In te vullen door administratie

INSCHRIJFFORMULIER BASISONDERWIJS - V1114 In te vullen door administratie School of Understanding Pandora 4a-5 1183 KK Amstelveen www.schoolofunderstanding.nl info@schoolofunderstanding.nl INSCHRIJFFORMULIER BASISONDERWIJS - V1114 In te vullen door administratie Leerlinggewicht

Nadere informatie

Inschrijfformulier AARZEL NIET OM C ONTACT OP TE NEMEN. D E W IJNGAARD. o vrouw. (kopie belastingdienst of zorgpas met BSN/sofinummer bijvoegen)

Inschrijfformulier AARZEL NIET OM C ONTACT OP TE NEMEN. D E W IJNGAARD. o vrouw. (kopie belastingdienst of zorgpas met BSN/sofinummer bijvoegen) Inschrijfformulier W IJ VINDEN HET FIJN DAT U UW KIND WILT INSCHRIJVEN ALS LEERLING VAN ONZE SCHOOL. M OCHTEN ER NAAR AANLEIDING VAN DIT FORMULIER VRAGEN ZIJN, AARZEL NIET OM C ONTACT OP TE NEMEN. Gegevens

Nadere informatie

Inschrijfformulier. Basisschool De Waai PERSONALIA LEERLING. Achternaam: Voornamen:

Inschrijfformulier. Basisschool De Waai PERSONALIA LEERLING. Achternaam: Voornamen: Basisschool De Waai Inschrijfformulier PERSONALIA LEERLING Achternaam: Voornamen: Roepnaam: Andere naam hanteren, nl: Geslacht: Geboortedatum: Geboorteplaats: Sofinummer / BSN*: Straat en huisnummer: Postcode

Nadere informatie

Geachte ouder, verzorger, voogd,

Geachte ouder, verzorger, voogd, Geachte ouder, verzorger, voogd, Hartelijk dank voor uw belangstelling voor deze school van de VCPO Noord-Groningen. Hopelijk heeft u een goede indruk gekregen. Als u uw kind voor deze school wilt aanmelden,

Nadere informatie

Land. Straatnaam. Adres geheim/ onbekend

Land. Straatnaam. Adres geheim/ onbekend Aanmeldingsformulier Aanmeldingsformulier Wij vragen u goed te letten op de spelling van de naam van het kind. De naam moet precies zo geschreven zijn als in het bevolkingsregister. Dat is belangrijk,

Nadere informatie

(logo school) Geachte ouders/verzorgers,

(logo school) Geachte ouders/verzorgers, (logo school) Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u ons aanmeldformulier. Basisschool (naam school) is een school van het bijzonder onderwijs, d.w.z. dat ze bestuurd wordt door een schoolbestuur

Nadere informatie

Bijgevoegd vindt u een inschrijfformulier waarmee u uw kind definitief kunt inschrijven. Graag nog even aandacht voor het volgende:

Bijgevoegd vindt u een inschrijfformulier waarmee u uw kind definitief kunt inschrijven. Graag nog even aandacht voor het volgende: Admiraal de Ruyterweg 1931 VE Egmond aan Zee tel.: 072 5061661 e- mail: info@obsdriemaster.nl website: www.obsdriemaster.nl Egmond aan Zee, december 2014. Geachte ouders/ verzorgers, We zijn erg blij met

Nadere informatie

School met de Bijbel De Kraats Rijnsteeg NP Bennekom

School met de Bijbel De Kraats Rijnsteeg NP Bennekom School met de Bijbel De Kraats Rijnsteeg 5 6721 NP Bennekom 0318-430203 info@kraatsschool.nl www.kraatsschool.nl Inschrijven nieuwe leerlingen Gegevens leerling Datum aanmelding: Naam: Voorna(a)m(en):

Nadere informatie

A AN M E L D F O R M U LIER

A AN M E L D F O R M U LIER Rijksweg West 29 6842 BA Arnhem Telefoon: 026-3830661 E-mail: info@jozefschoolarnhem.nl Website: www.jozefschoolarnhem.nl A AN M E L D F O R M U LIER G e g e v e n s m. b. t. h e t k i n d Wij vragen u

Nadere informatie

Dr. W. van den Berghschool Voorthuizen P.C.O. Gelderse Vallei

Dr. W. van den Berghschool Voorthuizen P.C.O. Gelderse Vallei AANMELDINGSFO FORMULIER LEERLING BASISONDERWIJS Dr. W. van den Berghschool Voorthuizen P.C.O. Gelderse Vallei Postadres: Postbus 14, 3780 BA Voorthuizen Bezoekadres: Gerard Doustraat 125 3781 EJ Voorthuizen

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER voor het primair onderwijs

INSCHRIJFFORMULIER voor het primair onderwijs Broekhuizenstraat 10 3784 WT Terschuur 0342 461667 info@bsdezaaier.nl www.bsdezaaier.nl INSCHRIJFFORMULIER voor het primair onderwijs versie april 2016 GEGEVENS OVER DE LEERLING Achternaam: Voorvoegsels:

Nadere informatie

Voornamen:... Roepnaam:... Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Gemeente:... Nationaliteit:... Burgerservicenummer :...

Voornamen:... Roepnaam:... Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Gemeente:... Nationaliteit:... Burgerservicenummer :... AANMELDINGSFORMULIER 1. Gegevens leerling Achternaam:... Voornamen:... Roepnaam:... Geboortedatum:.-...-.. Jongen / meisje Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Gemeente:... Telefoonnummer:... Geheim nummer:

Nadere informatie

Openbare basisschool De Venen

Openbare basisschool De Venen AANMELDFORMULIER Openbare basisschool De Venen Achternaam en Voornaam/Voornamen : BurgerSchapsNummer: Roepnaam : Geslacht : Man/Vrouw Geboortedatum : Straatnaam en huisnummer : Postcode en woonplaats :

Nadere informatie

In te vullen door de administratie:

In te vullen door de administratie: In te vullen door de administratie: Peuternummer Groep Inschrijfformulier * doorhalen wat niet van toepassing is Gegevens kind Voor- en achternaam Roepnaam BSN-nummer.. Geboortedatum.. Geslacht jongen

Nadere informatie

Achternaam. Voornamen. Roepnaam. BSN-nummer * Adres. Postcode. Woonplaats. Telefoonnummer. Geboortedatum. Geboorteplaats. Nationaliteit.

Achternaam. Voornamen. Roepnaam. BSN-nummer * Adres. Postcode. Woonplaats. Telefoonnummer. Geboortedatum. Geboorteplaats. Nationaliteit. OBS De Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer 075-6283845 info@depionier.nl www.depionier.nl Gegevens leerling Achternaam Voornamen Roepnaam Geslacht BSN-nummer * : M / V Wilt u een kopie toevoegen van

Nadere informatie

een kopie van het officiële document

een kopie van het officiële document Beste ouders, verzorgers, Voor u ligt het aanmeldingsformulier van onze school. Wij willen u vragen dit volledig in te vullen. Uiteraard gelden voor alle door u verstrekte gegevens de regels van de wet

Nadere informatie

U wordt vriendelijk verzocht het formulier aan beide zijden in te vullen. De informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

U wordt vriendelijk verzocht het formulier aan beide zijden in te vullen. De informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Broek op Langedijk, Geachte ouders/verzorgers, Hierbij doen we u een formulier toekomen i.v.m. de opgave van een nieuwe leerling voor de J.D. van Arkelschool. Wilt u de toelichting op de achterzijde van

Nadere informatie

Inschrijfformulier. Gegevens leerling. Aanmeldingsdatum: Datum kennismakingsgesprek: Datum inschrijving:

Inschrijfformulier. Gegevens leerling. Aanmeldingsdatum: Datum kennismakingsgesprek: Datum inschrijving: Aanmeldingsdatum: Datum kennismakingsgesprek: Datum inschrijving: Gegevens leerling Roepnaam: Voorvoegsel(s) Achternaam: Voornamen: Geslacht: Geboortedatum: Datum 1 e schooldag: Komt in groep: Komt in

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma 074-2421609 Locatie: De Akker P.C. Hooftlaan 202 7552HE Hengelo www.titusbrandsma.nl infodeakker@titusbrandsma.

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma 074-2421609 Locatie: De Akker P.C. Hooftlaan 202 7552HE Hengelo www.titusbrandsma.nl infodeakker@titusbrandsma. Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma 074-2421609 Locatie: De Akker P.C. Hooftlaan 202 7552HE Hengelo www.titusbrandsma.nl infodeakker@titusbrandsma.nl (VOORLOPIG) INSCHRIJFFORMULIER Gegevens leerling Achternaam

Nadere informatie

KINDGEGEVENS. Inschrijfformulier deel 1 ACHTERNAAM ROEPNAAM VOORNAMEN GESLACHT GEBOORTEDATUM GEBOORTEPLAATS LAND NATIONALITEIT BSN

KINDGEGEVENS. Inschrijfformulier deel 1 ACHTERNAAM ROEPNAAM VOORNAMEN GESLACHT GEBOORTEDATUM GEBOORTEPLAATS LAND NATIONALITEIT BSN Inschrijfformulier deel 1 KINDGEGEVENS ACHTERNAAM ROEPNAAM VOORNAMEN GESLACHT GEBOORTEDATUM GEBOORTEPLAATS LAND NATIONALITEIT BSN ADRES HUISNR.: POSTCODE: PLAATS TELEFOON EXTRA TELEFOONNUMMER GEHEIM GEHEIM

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier nieuwe leerling

Aanmeldingsformulier nieuwe leerling Aanmeldingsformulier nieuwe leerling Gegevens leerling Achternaam Voornamen (voluit) Roepnaam Geboorteplaats Sofinummer/BSN Godsdienst Adres (waar leerling is ingeschreven) Postcode en woonplaats Telefoonnummer

Nadere informatie

Datum indeling:... Geplaatst in groep:...

Datum indeling:... Geplaatst in groep:... LEERLING INSCHRIJFFRMULIER Datum indeling:... Geplaatst in groep:... Wij vragen u goed op te letten op de spelling van de naam van het kind. De naam moet precies zo geschreven zijn als in het bevolkingsregister.

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier. Locatie: Verdistraat 25. 6164 CK Geleen. Tel: 046-4747207. e-mail: info@bsreuzepas.nl internet: www.bsreuzepas.

Aanmeldingsformulier. Locatie: Verdistraat 25. 6164 CK Geleen. Tel: 046-4747207. e-mail: info@bsreuzepas.nl internet: www.bsreuzepas. Locatie: Verdistraat 25 6164 CK Geleen Tel: 046-4747207 Aanmeldingsformulier PERSONALIA LEERLING e-mail: info@bsreuzepas.nl internet: www.bsreuzepas.nl Voorna(a)m(en) Roepnaam Andere achternaam hanteren

Nadere informatie

Aanmeldpakket VSO De Korte Dreef

Aanmeldpakket VSO De Korte Dreef Aanmeldpakket VSO De Korte Dreef 1 Geachte ouder(s)/verzorger(s), Hartelijk dank voor uw vertrouwen in onze school. Om de inschrijving van uw kind compleet te maken willen wij u vragen om de bijgaande

Nadere informatie

Ja (zo ja, naam plaats vermelden hieronder) Nee...... Nee... Nee. Nee

Ja (zo ja, naam plaats vermelden hieronder) Nee...... Nee... Nee. Nee 1 Inschrijfformulier nieuwe leerling Obs De Bussel James Grievelaan 23-a 1695 HZ Blokker Telefoonnummer: 0229-233532 www.obsdebussel.nl info@obsdebussel.nl 1. Gegevens leerling DEEL A Achternaam + voorvoegsels

Nadere informatie

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, maar als u nog vragen of opmerkingen heeft laat het ons dan vooral even weten.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, maar als u nog vragen of opmerkingen heeft laat het ons dan vooral even weten. www.lauwerseneemspo.nl OBS Klinkenborg Pastorieweg 6 9995 PN Kantens Tel. 0595-551788 Website: www.obsklinkenborg.nl e-mail: obsklinkenborg@lauwerseneems.nl Beste ouder, verzorger, Hartelijk dank voor

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER. in te vullen door de school. naam leerling eerste schooldag: in groep: intake heeft plaatsgevonden

INSCHRIJFFORMULIER. in te vullen door de school. naam leerling eerste schooldag: in groep: intake heeft plaatsgevonden INSCHRIJFFORMULIER in te vullen door de school naam leerling eerste schooldag: in groep: intake heeft plaatsgevonden ja / nee Gegevens leerling Achternaam Voornamen Roepnaam O Jongen O Meisje Geboorteplaats

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER PEUTERSPEELZAALWERK VOERENDAAL

INSCHRIJFFORMULIER PEUTERSPEELZAALWERK VOERENDAAL INSCHRIJFFORMULIER PEUTERSPEELZAALWERK VOERENDAAL Naam kind: 1) Gegevens eerste ouder / verzorger (verplicht) Voorletters Voornaam (verplicht) Tussenvoegsel Achternaam (verplicht) Geslacht (verplicht)

Nadere informatie

Aanmeldformulier Gelderveste

Aanmeldformulier Gelderveste Aanmeldformulier Gelderveste Beste ouder(s) / verzorger(s), Procedure van aanmelding Door invulling van dit formulier doet u een verzoek tot plaatsing van uw kind op onze school. Aanmelding is mogelijk

Nadere informatie

Aanmeldformulier Gelderveste School: Plaats:

Aanmeldformulier Gelderveste School: Plaats: Aanmeldformulier Gelderveste School: Plaats: Beste ouder(s) / verzorger(s), Procedure van aanmelding Door invulling van dit formulier doet u een verzoek tot plaatsing van uw kind op onze school. Aanmelding

Nadere informatie

Beste ouders/ verzorgers,

Beste ouders/ verzorgers, Beste ouders/ verzorgers, Voor u ligt het digitale inschrijfformulier van OBS et Buut. Wij vragen u naar een aantal gegevens van uw kind en van u als ouders/verzorgers. Alle verstrekte informatie valt

Nadere informatie

Achternaam. Meisjesnaam. Roepnaam. Initialen. Geboortedatum. man / vrouw / anders, namelijk.. Straat en huisnr. Postcode. Woonplaats. Telefoonnr.

Achternaam. Meisjesnaam. Roepnaam. Initialen. Geboortedatum. man / vrouw / anders, namelijk.. Straat en huisnr. Postcode. Woonplaats. Telefoonnr. INSCHRIJFFORMULIER Met dit formulier kunt u zich inschrijven in onze praktijk. Achternaam Meisjesnaam Roepnaam Initialen Geboortedatum Geslacht Straat en huisnr. Postcode Woonplaats Telefoonnr. Evt 2 e

Nadere informatie

Werk vader: Werk moeder: Mobiel vader: 06- Mobiel moeder: 06-

Werk vader: Werk moeder: Mobiel vader: 06- Mobiel moeder: 06- Aanmeldingsformulier Algemene Toelichting Naast de gegevens die we op school nodig hebben van uw kind, worden gegevens van dit formulier gebruikt om het leerlinggewicht te bepalen. Dit is een door de overheid

Nadere informatie