Jaarverslag 2012 Centrum Dienstverlening Gereformeerde Kerken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2012 Centrum Dienstverlening Gereformeerde Kerken"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012 Centrum Dienstverlening Gereformeerde Kerken copyright 2013 Centrum Dienstverlening Gereformeerde Kerken Niets in deze uitgave mag worden verveelvoudigd en / of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Centrum Dienstverlening Gereformeerde Kerken.

2

3 Inhoud Inleiding 5 1. Organisatie en doelstellingen 7 2. Activiteiten 8 3. Marketing en Communicatie Externe contacten Personeel, Organisatie en Bedrijfsvoering Feiten en cijfers Bijlagen 25 Bijlage 1 Feiten en cijfers Bijlage 2 Jaarverslag Werkgroep Gemeentestichting 2012 Bijlage 3 Jaarverslag Evangelie & Moslims 2012 Bijlage 4 Instructie Synode Harderwijk 2011 Bijlage 5 Bestuursverslag en Jaarrekening 2012

4

5 pagina 5 v. 38 Jaarverslag 2012 Inleiding Inleiding Het jaar 2012 was voor Centrum Dienstverlening Gereformeerde Kerken wel van een heel bijzonder karakter. Het was een jaar waarin de dienstverlening aan de kerken goede voortgang mocht hebben en verder kon worden uitgebouwd. Maar het was ook een jaar van bezinning op die dienstverlening, het aangaan van nieuwe samenwerkingsvormen en daarbij horende onzekerheid over toekomstige taken van medewerkers. Dat alles onder leiding van onze nieuwe directeur Marleen Oostland. De voorgaande drie jaren waren fusiejaren: DTEG (Deputaten Toerusting Evangeliserende Gemeente), SGO (Steunpunt Gemeenteopbouw), DEPIN (Deputaten Integratie mensen met beperkingen), ASE (Aanvullende Steunverlening Evangelisatie) werden ineengeschoven tot één nieuw deputaatschap met één centrum in het Gbouw in Zwolle. Dat vroeg veel tijd en aandacht, zorgvuldig personeelsbeleid, maar ook helderheid over de voordelen van deze fusieoperatie voor de dienstverlening aan de kerken. De Generale Synode van Harderwijk (2011) heeft deputaten OOG (Ondersteuning Ontwikkeling Gemeenten)/ Centrum Dienstverlening Gereformeerde Kerken een duidelijke vraag meegegeven: maak duidelijk wat Centrum Dienstverlening Gereformeerde Kerken betekent voor de ontwikkeling van de kerken. De achtergrond was mede een dalende trend in het aantal aan de kerken gefactureerde uren dienstverlening. Daarnaast heeft de Generale Synode de opdracht verstrekt om in de komende drie jaar de samenwerking tussen het Centrum, de Theologische Universiteit en Generaal Diaconaal Deputaatschap te intensiveren, waarbij tevens de Gereformeerde Hogeschool betrokken diende te worden. De uitdrukkelijke bedoeling hiervan is (toegepast) onderzoek en dienstverlening bij elkaar te brengen voor een sterkere dienstverlening aan de kerken. Aan deze twee aspecten: verantwoording en intensivering van verdere samenwerking, hebben deputaten en medewerkers van het Centrum in 2012 veel aandacht besteed. De resultaten reiken we u aan in dit jaarverslag. Van beide aspecten mogen we zeggen dat er sprake is van een positieve ontwikkeling. Meer dan in het verleden wordt door het Centrum verantwoording afgelegd van verdeling van inspanningen over aandachtsgebieden, concreet geleverde diensten en totaal aantal bestede uren. De cijfers laten onder andere een stijging zien van het aantal gefactureerde uren dienstverlening door het Centrum aan de kerken: een groei van 21% vergeleken met het voorgaande jaar. De inzet is erop gericht deze ontwikkeling verder uit te bouwen. In samenspraak met de Theologische Universiteit en de Gereformeerde Hogeschool is een businessplan ontwikkeld voor een nieuw op te richten Praktijkcentrum voor onderzoek en dienstverlening in de kerken. Het ligt in

6 pagina 6 v. 38 Jaarverslag 2012 Inleiding de bedoeling dat in 2013 dit nieuwe Praktijkcentrum van start gaat en dat de dienstverlening, zoals tot nu toe uitgevoerd in Centrum Dienstverlening Gereformeerde Kerken, hierin wordt ondergebracht. Dankbaar en biddend gaan we het nieuwe jaar Anno Domini 2013 in, beseffend dat we de zegen van onze goede God in alle opzichten mogen vragen en verwachten. Jan van der Eijk Voorzitter deputaten OOG

7 pagina 7 v. 38 Jaarverslag Organisatie en doelstellingen 1. Organisatie en doelstellingen Met dit jaarverslag willen we laten zien wie we zijn en wat we doen. Wie onze partners zijn en waarom. Wat er terecht is gekomen van de plannen die we aan het begin van het jaar hebben gemaakt en hoe de organisatie in 2012 heeft gefunctioneerd. Centrum Dienstverlening Gereformeerde Kerken is het uitvoeringsorgaan van het deputaatschap Ondersteuning Ontwikkeling Gemeenten (OOG) dat door de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt is ingesteld. De opdracht is dat deputaten OOG en Centrum Dienstverlening Gereformeerde Kerken zich bij hun werk richten op de groei van de gemeente naar hem die het hoofd is: Christus (Efeziërs 4:15). De focus is daarbij gericht op: de uitdagingen waarvoor onze kerken staan op het gebeid van gemeentegroei, gemeentestichting en gemeentevitalisering; het actief ontwikkelen en uitdragen van adviezen, methodieken en materialen ter ondersteuning van de gemeenten; het inspelen op de vraag vanuit de gemeenten naar de diensten van het Centrum; het inschakelen en benutten van expertise aanwezig in kerken en aan de kerken gelieerde instellingen en deputaatschappen. Het Centrum richt haar werk in vanuit de werkvelden: Ambten & gemeente, Pastoraat & toerusting, Kinderen & jongeren, Evangelisatie, Kerkplanting. De adviseurs worden ondersteund door de directeur en stafmedewerkers. Twee vrijwilligers ondersteunen de staf en ongeveer dertig freelancers voeren werk uit in de kerk. In 2012 hebben vier stagiaires het Centrum als stageplaats gebruikt. In 2012 was de organisatie financieel gezond, de balans tussen inkomsten en uitgaven was goed. Waar mogelijk en nodig is samengewerkt met derden. Aan de hand van een jaarplan zijn de activiteiten uitgevoerd en met behulp van een planning-and-control-cyclus is tweemaandelijks geëvalueerd. Resultaten werden door de directeur met de deputaten OOG besproken en waar nodig werd beleid bijgesteld. Het Centrum houdt kantoor in het Gbouw te Zwolle. De ruimte wordt gehuurd van de Stichting Huisvesting Gereformeerde Organisaties die als doel heeft zo goedkoop mogelijk huisvesting te bieden aan kerkelijke organisaties.

8 pagina 8 v. 38 Jaarverslag Activiteiten 2. Activiteiten Inleiding In 2012 zijn weinig nieuwe producten ontwikkeld. Er is meer gekeken naar het bestaande aanbod en waar nodig is dat bijgesteld naar aanleiding van vragen/opmerkingen uit de kerken. Producten waar niet meer naar werd gevraagd zijn afgestoten. Het product KerkSpiegel is doorontwikkeld met als doel een efficiënt en effectief middel te ontwikkelen waarmee kerken zichzelf kunnen spiegelen. Binnen de kerken wordt meestal gevraagd naar toerusting op maat. Door een gericht startgesprek en goed contact met de klant kunnen de adviseurs en freelancers daarop inspringen. Adviezen van de adviseurs leiden soms tot een gerichte vervolgvraag, maar meestal tot een door de kerk zelfstandig uit te voeren traject. Gaven van kerkleden worden ingezet om toe te rusten binnen de eigen gemeente. Binnen het Centrum werd daarom de cursus Zorgen voor elkaars geloof zo herschreven dat de kerken deze cursus zelfstandig kunnen geven. Werkers in de kerk worden door adviseurs toegerust op maat of via bestaande cursussen (bijvoorbeeld kringleiderscursus). Ook toerusting door andere dienstverleners binnen en buiten het kerkverband wordt steeds meer normaal. Het Centrum heeft contacten met andere toerusters om samen te werken en uit te wisselen waar dat kan. Door adviseurs van het Centrum wordt regelmatig een workshop verzorgd op conferenties of symposia. Binnen de organisatie wordt gewerkt volgens een planning-and-controlcyclus. In januari werd een jaarplan vastgesteld, welke per kwartaal werd geëvalueerd met adviseurs en deputaten en indien nodig bijgesteld. In het jaarverslag worden de behaalde resultaten benoemd. Via evaluatie van geleverde diensten werd de kwaliteit gemeten. Ongeveer zestig procent van de klanten vulde een evaluatieformulier in. In 2012 gaf men aan dat de inzet van adviseurs en freelancers, en de kwaliteit van de geleverde diensten gemiddeld werden gewaardeerd met een 8,1 waar de waardering mogelijk is van één tot tien. De ingevulde evaluatielijsten werden besproken in het klantoverleg met adviseurs en freelancers, zodat productverbeteringen en verbeteringen ten aanzien van persoonlijk functioneren konden worden ingezet. 2.1 Ambten & gemeente Gemeentezijn De activiteiten op de velden Ambten & gemeente en Pastoraat & toerusting vormen samen een takenpakket dat draait rondom gemeente-zijn: gemeenteopbouw, toerusting, training, beleids- en visievorming. Een deel van het werk op deze werkvelden bestaat uit toerusting op verzoek: een

9 pagina 9 v. 38 Jaarverslag Activiteiten meer of minder concrete hulpvraag van een classis of gemeente mondt uit in een cursus, training of adviesgesprek. Daarnaast wordt gewerkt aan de verbinding met partners binnen en buiten de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) en (her-)ontwikkelen van materiaal dat aansluit bij de vragen en ontwikkelingen binnen de kerken. In de afgelopen jaren zien we bij het werkveld Ambten & gemeente een daling in het aantal aanvragen. Echter het aantal bestede (uitvoerings-)uren is redelijk gelijk gebleven. De inhoud van die aanvragen lijkt dus meer tijd te vragen. We kunnen dit met name aantonen als we kijken naar het traject KerkSpiegel. Een intensieve, gemeentebrede inventarisatie en diverse gespreksavonden maken dat een aanvraag niet zonder meer is afgerond, maar een maandenlang bezinningstraject oplevert. Op het werkveld Pastoraat & toerusting zijn de aanvragen in de afgelopen jaren gestegen, maar de bestede uren wat afgenomen. Dit werkveld heeft een aantal cursussen die een gemeente zelfstandig kan uitvoeren. Ook namen de adviesvragen wat toe, waarbij een prettig gesprek of een verwijzende mail als (in ieder geval voorlopig) afdoende worden beschouwd. Hoogtepunten in 2012 waren het afronden van de eerste definitieve versie van de cursus Samen in Gesprek, de goedbezochte avonden rondom Een kerkdienst die je leven verandert en het uitvoeren van de KerkSpiegel in een aantal gemeenten. Er waren verdiepende contacten met de medewerkers van het Diaconaal Steunpunt, De Driehoek, Stichting Present, Dit Koningskind en verschillende organen binnen de Nederlands Gereformeerde Kerken. Hieronder volgt een meer omvattend overzicht van de voorgenomen en behaalde resultaten per werkveld. Ambten & gemeente 1. Toerusting op verzoek naast de KerkSpiegel was er toerusting aan verscheidene kerkenraden op het gebied van ambtelijke taken en gespreksvoering. Ook werden gemeenten begeleid in visieprocessen. Overige vragen gaan over de plaats van pastoraat in de gemeente of het vormen van kringen. 2. KerkSpiegel inzetten en herzien in het najaar van 2012 is de KerkSpiegel grondig herzien door enkele medewerkers van het Centrum, met hulp van een vaste vrijwilliger. Doel van de herziening was een goed bruikbare, complete versie van de KerkSpiegel. Getracht is om zoveel mogelijk een pakket te maken dat informatie en ondersteuning biedt van begin tot eind van het uitvoeren van de KerkSpiegel. 3. Beamercursus Deze cursus is niet als zodanig uitgevoerd, wel de nieuwe cursus Kerk op de Kaart die in het najaar van 2012 is gegeven door freelancer Hans Havinga. Doel van de cursus is het ondersteunen in het ontwikkelen van een communicatieplan voor de gemeente. 4. Preeklezen In 2013 willen we toerustingsdag(en) voor preeklezers organiseren. 5. Contacten met freelancers - zowel in april als in oktober van 2012 is een freelancersdag georganiseerd.

10 pagina 10 v. 38 Jaarverslag Activiteiten 6. Bewegen vanuit het middelpunt - Dit is een gesprekspapier (van de hand van ds. Jacob Glas) voor vier bijeenkomsten waar een gemeente mee aan de slag kan in een kerkelijk jaar; op basis van het denken rond traditie, context en Bijbel bewegen we als gemeente rond het middelpunt, dat is Jezus Christus. Het product is gereedgemaakt voor de vermarkting in de kerken. 7. Werkorde in gemeenten In 2012 is de Werkorde II door enkele medewerkers van het Centrum gelezen. Van het aanbod om te ondersteunen in de implementatie van de Werkorde in de GKv is door deputaten Herziening Kerkorde (nog) geen gebruik gemaakt. 8. Gemeente en ambten herzien in het najaar van 2012 is een voorstel gedaan voor de herziening van deze cursus. Deze zal begin 2013 afgerond zijn. 9. Groei en krimp Een eerste gesprek is gevoerd met medewerkers van De Driehoek rondom deze thematiek. Begin 2013 schrijven we een projectplan. 10. Kritieke eredienst In Zwolle en Rotterdam zijn in oktober twee goedbezochte avonden geweest rondom Een kerkdienst die je leven verandert. In december volgden vier blogs over liturgie. 11. Intranet Ambten & gemeente vullen Jan Kuiper is als medewerker van de digitale bibliotheek bezig met een overzicht van wat er is, wat er mist en wat herzien moet worden. In 2013 buigen we ons hierover. 2.2 Pastoraat & toerusting 1. Toerusting op verzoek dit waren onder meer de Kringleiderscursus, Samen in Gesprek, gemeenteavonden over Diversiteit, Pastoraat en Jong & oud in de kerk. 2. Workshops catecheten samen met de auteurs van Geloof.nu werden in het najaar van 2012 twee workshops gegeven over catechese voor verstandelijk beperkte gemeenteleden. 3. Contacten met freelancers zowel in april als in oktober van 2012 is een freelancersdag georganiseerd. 4. Jong & Oud in de kerk doorontwikkelen de laatste avonden Jong & Oud in de kerk zijn uitgevoerd en goed bezocht. Van de beschikbare werkmap en dvd zijn een behoorlijk aantal exemplaren verkocht. Een nieuw artikel verscheen over Dertigers in de kerk. 5. Herzien cursus Pastoraat voor gemeenteleden de cursus is in de zomer van 2012 herzien en dit heeft geleid tot de zelfstandig uit te voeren cursus Zorgen voor elkaars geloof. 6. Samen in Gesprek verder ontwikkelen tot een definitief eindproduct in het voorjaar van 2012 was de eerste meer definitieve versie van de cursus af en werd een pilot uitgevoerd in een gemeente. 7. Mensen met beperkingen In contacten met Dit Koningskind is een cursus voor ambtsdragers ontwikkeld door Dit Koningskind: Toegerust in gesprek. Een pilot is inmiddels gedraaid door dit Koningskind. De catechesemethode Geloof.nu werkt met beeldboeken voor mensen met beperkingen. In twee workshops is toerusting georganiseerd en afgenomen door catecheten in Zwolle en Rotterdam en omstreken. 8. Generieke kringleiderstraining voornemen was om vanuit verschillende cursussen een nieuwe cursus op te zetten. We hebben besloten dit te laten vallen en in plaats daarvan maatwerk te leveren waar nodig.

11 pagina 11 v. 38 Jaarverslag Activiteiten 9. Ondersteuning bij gemeenteprojecten in de tweede helft van 2012 is hiertoe een projectplan geschreven. De eerste fase van dit plan is een klein onderzoek naar de behoefte aan ondersteuning bij projecten in gemeenten. De resultaten hiervan zullen begin 2013 beschikbaar zijn. Mensen met beperkingen Relatie Dit Koningskind Er is contact onderhouden over de activiteiten van Centrum Dienstverlening Gereformeerde Kerken en verwezen naar activiteiten van Dit Koningskind. De cursus Toegerust in gesprek is door Dit Koningskind ontwikkeld mede met gelden van het Centrum. De cursus is als pilot door hen uitgevoerd in het najaar van 2012 en zal verder onder de aandacht van de kerken worden gebracht in Workshop Samen Geloven Voor de doelgroep catecheten die werken met mensen met beperkingen zijn twee workshops uitgevoerd in Zwolle en Rotterdam. Dit in samenwerking met Stichting Geloof.nu, die in de catechesemethode zogenaamde beeldboeken heeft ontwikkeld. Meeschrijven aan Handboek Catechese Voor 2013 wordt een Handboek voor catecheten geschreven onder projectleiding van uitgeverij Buijten & Schipperheijn te Amsterdam. Het Centrum heeft meegewerkt aan onderdelen van dit handboek die het werken met mensen met beperkingen raken. Advisering Met een paar concrete vragen van klanten heeft het Centrum informatie gegeven. 2.3 Kinderen & jongeren Over het geheel van 2012 genomen zien we bij het werkveld Kinderen & jongeren een stijging in het aantal aanvragen. We constateren dat er meer vraag is naar advies binnen het werkveld Kinderen & jongeren. We zien dat er geworsteld wordt met jongeren en jongvolwassenen die niks meer hebben met kerkverband en/of de kerk. Om de jongeren de kerk van de toekomst te laten worden, moet de kerk van vandaag zich daar (in elk geval deels) bij aansluiten. Als Centrum hebben wij plaatselijke gemeenten geholpen hier op in te spelen en hebben we geadviseerd welke processen en/of activiteiten daarvoor nodig zijn. Dit heeft niet geresulteerd in een grote stijging van het aantal activiteiten en of begeleiding van kerken, maar we zien wel dat de medewerkers op dit werkveld het afgelopen jaar als loket hebben gediend waar de kerken, en vooral ook gemeenteleden, hun vragen konden stellen. Onze focus lag daarbij op het stimuleren en ondersteunen van kerken en gemeenteleden, waarbij we jeugdleiders, catecheten, jongerenwerkers en mentoren hebben geholpen hun kennis van de huidige tijd en eigen vaardigheden te vergroten en hun plaats binnen een gegeven structuur te doordenken. Dit onder andere

12 pagina 12 v. 38 Jaarverslag Activiteiten middels toerustingstrajecten van uitvoerenden en via beraadsweekenden van kerkenraden. Hoogtepunten in 2012 waren het afronden van de eerste definitieve versie van de catechesemethode IK wil jou!, de regioavonden van In gesprek over seks, het opzetten van een cursus over geloofsopvoeding Lastige kinderen bestaan niet en verschillende praktische toerustingsavonden die we in kerken hebben gehouden over diverse onderwerpen. Er waren verdiepende contacten met de medewerkers van het Diaconaal Steunpunt, de Theologische Universiteit Kampen, Youth for Christ, Evangelische Hogeschool, Kinderwerk Timotheüs, Stichting Samen Leren Geloven, Nederlands Gereformeerd Jeugdwerk (NGK) en de Bond Gereformeerde Ouderverenigingen (BGO). Tevens is er contact gelegd met LEF, onderdeel van de Navigators, om actief mee te denken rondom het wegzetten van een nieuw concept binnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt ten aanzien van Learning Communities. Hieronder volgt een meer omvattend overzicht van de voorgenomen behaalde resultaten. 1. Diverse publicaties (37) over kinderen en jongeren op ons weblog 2. Twee artikelen in De Reformatie en een in de Gereformeerde Kerkbode 3. Onderzoek uitgevoerd met twee studenten Waarom blijven jongeren bij de kerk? informatievragen zijn beantwoord. 5. Eén gemeenteavond. 6. Vier gemeentes die we hebben begeleid. 7. Elf uitvoeringen / trainingsdagen die we hebben verzorgd. 8. Drie regioavonden In gesprek over seks. 9. Vier trajecten met kerken waarin we op maat trainingen hebben aangeboden. 10. Jong & Oud in de kerk doorontwikkelen de laatste avonden Jong & Oud in de kerk zijn uitgevoerd en goed bezocht. Van de beschikbare werkmap en dvd is een behoorlijk aantal exemplaren verkocht. Een nieuw artikel verscheen over Dertigers in de kerk. 11. Cursus over (geloofs)opvoeding Lastige kinderen bestaan niet opgenomen in ons aanbod. 12. Gestart met het haalbaarheidsonderzoek voor de catecheseschool. 13. Om de herkenbaarheid van het Centrum te vergroten is veel uitvoering door medewerkers gedaan in plaats van door freelancers. 14. Meeschrijven Handboek Catechese. 2.4 Evangelisatie Evangelisatie Voor het onderdeel evangelisatie is in ,4 fte gereserveerd. Het werk werd gepland in de drie onderdelen: bewegen, verbinden en doordenken.

13 pagina 13 v. 38 Jaarverslag Activiteiten Bewegen: dienstverlening aan en direct contact met kerken zowel naar aanleiding van vragen gesteld door de kerken zelf, als follow up en acquisitie. Verbinden: hieronder vallen de ontwikkeling van het evangelisatiemagazine Zout, het bijwonen van symposia en congressen en het updaten van materialen. Doordenken: dit onderdeel bevat onder andere het ontwikkelen van nieuwe producten en het schrijven van artikelen en blogs. Ontwikkelingen binnen het werkveld Het aantal vragen vanuit de kerken is in 2012 nagenoeg teruggekomen op het niveau van In dit aantal zijn echter ook de vragen per mail en telefoon opgenomen, die niet geleid hebben tot concrete uitvoering in de betreffende kerk. De meeste vragen hebben opnieuw betrekking gehad op het missionair bewustzijn, cursusmateriaal voor zoekersgroepen en toerusting voor het gesprek met niet- of andersgelovigen. De vraagsteller die bij het werkveld evangelisatie aanklopt, is doorgaans een evangelisatiecommissie. Deze commissie heeft vaak slechts een beperkt budget en is daardoor niet altijd in staat om de door ons voorgestelde dienstverlening af te nemen, of zij is afhankelijk van goedkeuring van de kerkenraad waardoor het lang kan duren voordat een traject van start kan gaan. Hierdoor leiden vragen niet altijd tot dienstverlening of kost het tijd voordat het tot dienstverlening komt. Zoals ook genoemd bij het werkveld kerkplanting hebben we in 2012 gesignaleerd dat er als het ware een middenveld is ontstaan tussen evangelisatie en kerkplanting in. We doelen daarbij op kerken die naast hun bestaande vorm van kerk-zijn nieuwe missionaire projecten starten. Zij werken op twee sporen : de traditionele kerkvorm blijft bestaan en daarnaast ontwikkelen ze nieuwe projecten speciaal gericht op zoekers, nietof andersgelovigen. Beleidsonderwerpen Via Zout magazine hebben we in 2012 aandacht gevraagd voor de onderwerpen gemengde relaties (maart), missionaire identiteit (juni) en geloofsinwijding (november). Het nummer over gemengde relaties heeft veel extra publiciteit gekregen en we hebben daarbij aanvullende producten ontwikkeld om kerken een concreet handvat te bieden (onder andere een catechese-les en een gesprekspaper voor kerkenraden). Op het weblog hebben we een serie blogs gepubliceerd over de glossy MEER, alsmede een serie over het missionaire geloofsgesprek waarin de praktijkopdrachten van cursisten van Graag in Gesprek zijn verwerkt. In het najaar hebben we twee regioavonden Kerk voor je buren georganiseerd. Met deze werkavonden hebben we kerkenraden en evangelisatiecommissies willen helpen in het proces van zoeken naar hun krachten en hoe zij die kunnen inzetten in hun omgeving. De beide avonden zijn (redelijk) goed bezocht en de deelnemers waren positief over de inhoud en uitwerking.

14 pagina 14 v. 38 Jaarverslag Activiteiten Ontwikkelingen rond producten In 2012 hebben we een aantal gesprekken gevoerd met de IZB, vereniging voor zending in Nederland en de Christelijke Gereformeerde Kerken over de zoekerswebsites die zij in samenwerking hebben ontwikkeld. Dit heeft ertoe geleid dat Centrum Dienstverlening Gereformeerde Kerken per 1 januari 2013 als officiële partner namens de GKV in dit project gaat participeren. We hebben hiermee een mooi nieuw product in huis om kerken te ondersteunen bij hun werk onder zoekers. Nieuw zijn de producten Alleen gratis verkrijgbaar en Op de grens van kerk en samenleving. Alleen gratis verkrijgbaar is een kleine brochure waarin het evangelie helder en met hedendaagse taal wordt uitgelegd. Op de grens van kerk en samenleving betreft een afstudeerproject van twee studenten van de Christelijke Hogeschool Ede. Zij hebben een dvd gemaakt waarop kerkplanters aan het woord komen en vertellen over hun ontdekkingen die ook ingezet kunnen worden in gevestigde kerken. Bij de dvd hoort een boekje gespreksstof waarmee kerkenraden en evangelisatiecommissies de informatie kunnen verwerken en toepassen. De cursus Rootz (de jongerenvariant van EE4) bleken we in de praktijk lastig weg te kunnen zetten bij kerken. Dit heeft ons doen besluiten het product terug te leggen bij Evangelisatie & Recreatie (E&R) voor wie het destijds speciaal ontwikkeld is. E&R heeft in eerste instantie positief op dit aanbod gereageerd. De afwikkeling zal in 2013 plaatsvinden. 2.5 Kerkplanting Het afgelopen jaar is kerkplanting als onderdeel van het missionair werk voor het eerst apart gepland en werd er zo n 0,4 fte aan gekoppeld in onze personele begroting. Het werk werd gepland in de drie onderdelen: bewegen, verbinden en doordenken. Bewegen: contacten met kerken inzake kerkplanting en kerkplanters zelf en daarnaast regelmatig contact met alle betrokkenen rondom Stroom. (Zie ontwikkelingen werkveld). Aan de Theologische Universiteit (TU) in Kampen en in kerken werd af en toe college kerkplanting / missionaire communicatie gegeven. Verbinden: overleggen met de Werkgroep Gemeentestichting, diverse kerkplant-coördinatoren uit diverse kerkgenootschappen, de TU (missionaire master) Doordenken: vier artikelen in kerkbladen, blogserie (acht delen) Help, de kerk verdwijnt?. In samenwerking met het Praktijkcentrum in oprichting werkten we mee aan onderzoeken naar aanleiding van diverse synodeopdrachten. Daarbinnen was Kosten van Kerkplanting een Centrum-onderzoek dat veel tijd in beslag nam. Ook werd op afroep advies gegeven aan deputaten. Er was met zes studenten (TU, Vrije Universiteit en Christelijke Hogeschool Ede) contact over masterscripties of eindwerkstukken. Drie keer was dat in de vorm van meelezer.

15 pagina 15 v. 38 Jaarverslag Activiteiten Ontwikkelingen binnen het werkveld De vragen vanuit de kerken werden diverser: ondersteuning van huiskerken, internationale kerken, kerken voor anderstaligen, verzelfstandiging van kerkplants, Nederland zoekt -model (kerkinnovatie), Total Church denken, missionaire kerken voor onbereikbare groepen, enzovoort. De grens tussen gewone kerken en kerkplants wordt diffuser door tussenliggende vormen en ontwikkelingen. Diverse kerkgenootschappen en parakerkelijke organisaties (Evangelische Alliantie bijvoorbeeld) zetten in 2011 en 2012 veel sterker dan voorheen in op kerkplanting / -innovatie. Er werd landelijk visie ontwikkeld en vertaald naar (grotere) budgetten, het aanstellen van landelijke begeleiders of het starten van kleine centra. Predikanten (ook in de GKv) gaan vaker missionaire studies volgen evenals kerkleden. Beleidsonderwerpen De moeiten in het kerkverband met eerst De Aker (2011) en later Stroom (2012) en de minder genoemde ontwikkelingen in onder meer Utrecht, Maastricht en Amstelveen - laten zien dat zelfstandig wordende kerkplants in de toekomst vaker een andere vorm en soms praxis zullen hebben dan andere kerken van het kerkverband. De samenwerking in het kerkverband komt onder spanning te staan op de vraag wat gereformeerd-zijn inhoudt. De lessen van kerkplanting voor gewone kerken zijn mondjesmaat vertaald (met name in doordenken). De toenemende diversiteit van kerkplantingen en innovatie zullen de komende jaren veel vragen ter volgen en doordenken oproepen en mogelijk ook vragen om ondersteuning. Dit betreft de diversiteit van kerkvormen, de plek en vorm van het ambt en de sacramenten, interkerkelijke samenwerking, kinderdoop en opdragen, gemeentestructuren, en dergelijke. Onderzoek en studies naar kerkplantingseffecten en naar gereformeerde identiteit en bijbelse onderbouwing van kerkplanting zullen niet zorgen voor antwoorden, maar voor onderzoeksresultaten die vooral meer vragen en spanning zullen oproepen. Voor deputaten ontstaat zo de vraag of en hoe zij leiding wil geven aan het gesprek in het kerkverband en op de synode (faciliterend) of richtinggevend (coachend en sturend).

16 pagina 16 v. 38 Jaarverslag Marketing en Communicatie 3. Marketing en Communicatie Voor de communicatie van het Centrum werden verschillende middelen ingezet om de hoofddoelgroep, leden van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, te benaderen. Er is vooral geprobeerd om zo doelgroepgericht mogelijk te werk te gaan, door bijvoorbeeld missionair-gerichte activiteiten extra onder de aandacht te brengen bij evangelisatiecommissies, en jongerenactiviteiten bij jeugdleiders en jeugdouderlingen. Vaak is gekozen voor de strategie van informeren, bijvoorbeeld door mailingen en advertenties, maar ook voor dialogiseren, door middel van social media zoals Twitter, Facebook en het weblog. Website In 2012 is de nieuwe website online gegaan. Met een nieuwe structuur, actuele content en een eigentijdse vormgeving zijn we als Centrum trots op het resultaat. Door aansprekende voorbeelden uit de praktijk op de homepage en een duidelijke structuur is er een belangrijke bijdrage geleverd aan het gezicht van het Centrum. Ook letterlijk, door de medewerkers met foto kort te introduceren, om zo meer te laten zien we zijn en waar we voor staan. Voor een overzicht van het aantal bezoekers, zie Hoofdstuk 6 Feiten en cijfers. Ook kwam het blad Zout uit, daarover is meer te lezen in hoofdstuk 2.4 Evangelisatie en hoofdstuk 6 Feiten en cijfers. Social media Afgelopen jaar bleven we net als in 2011 actief op Twitter en Facebook. We laten zien wie we zijn en wat we doen. Ook blijven we zo op de hoogte van wat er leeft bij een deel van de doelgroep en kunnen verbindingen aangaan met mensen en organisaties. Daarnaast kwam er een weblog waarin we schrijven over de avonden die we geven, over ontwikkelingen op het werkveld of plaatsen we recensies over relevante boeken. Ook plaatsen we op het weblog materiaal waar de cursisten naar terug kunnen grijpen. Publicaties Maandelijks verscheen de nieuwsbrief met daarin aandacht voor cursussen en trainingen op de werkvelden Ambten & gemeente, Pastoraat & toerusting, Kinderen & jongeren, Evangelisatie en Kerkplanting. Ook gerelateerde conferenties van andere organisaties werden in de nieuwsbrief voor het voetlicht gebracht. In mei kwam er een speciale editie met aandacht voor het kinder- en jongerenwerk.

17 pagina 17 v. 38 Jaarverslag Marketing en Communicatie Daarnaast publiceerden we in bladen als De Reformatie, De Gereformeerde Kerkbode, het Nederlands Dagblad, maar ook in de digitale GKV-Nieuwsbrief. Ook adverteerden we in diverse bladen. De diverse avonden, trainingen en cursussen werden onder de aandacht gebracht via mailingen, advertenties, social media, persberichten, de nieuwsbrief en de website. Naast dat we aanwezig waren in de kerken, zijn we ook paraat op conferenties/evenementen, zoals Total Church en de Schooldag van de Theologische Universiteit.

18 pagina 18 v. 38 Jaarverslag Externe contacten 4. Externe contacten Praktijkcentrum In juni 2012 heeft de Generale Synode goedkeuring verleend aan het voornemen van Centrum Dienstverlening Gereformeerd Kerken om samen met de Academie Theologie van de Gereformeerde Hogeschool te Zwolle en de afdeling Praktische Theologie van de Theologische Universiteit te Kampen één Praktijkcentrum in te richten op het gebied van praktische theologie, praktijkgericht onderzoek en dienstverlening. Bestuurders van deputaten OOG, de Theologische Universiteit en de Gereformeerde Hogeschool hebben de regie op zich genomen in een stuurgroep. Bij dit proces zijn Generaal Diaconale Deputaten als waarnemer betrokken. De stuurgroep heeft een projectroep ingesteld welke onder leiding van een projectleider de inrichting van het Praktijkcentrum voorbereid. Leden van de projectgroep zijn de directeur van Centrum Dienstverlening Gereformeerde Kerken, de directeur van de Academie Theologie (GH) en de coördinator van de afdeling Praktische Theologie (TU). De projectgroep heeft een concept businessplan opgesteld, waarin de belangrijkste werkprocessen, structuren en producten van het Praktijkcentrum zijn beschreven. Het is de bedoeling om per 1 september 2013 te starten met de nieuwe organisatie. In 2012 is een begin gemaakt met inhoudelijke samenwerking tussen de vier betrokken organisaties. De samenwerking heeft in 2012 geresulteerd in het opzetten van zes onderzoeksprojecten. Adviseurs van het Centrum participeren in vier projecten. 1. Onderzoek gemeentestichtingsmethodieken In vijf deelonderzoeken worden de bouwstenen verzameld over de identiteit, financiering en effectiviteit van gemeentestichtingsprojecten binnen de GKv. Op grond hiervan kan aan de Generale Synode 2014 een eerste aanzet aangeboden worden voor de beantwoording van strategische vragen die aan deputaten OOG gesteld zijn door de Generale Synode van 2008 en Diversiteit Doel van dit onderzoeksproject is het aanleveren van een cursus met bijbehorend materiaal voor de GKv. Op basis van uitvoerige consultatie van experts uit het werkveld van de kerken wordt een reëel en adequaat beeld verkregen van de bestaande en verwachte toekomstige verschilpunten in de GKv. Het gaat daarbij om punten waarop zowel a) de (theologische) inhoud, als b) de manier waarop met de verschillen moet worden omgegaan in de praktijk van het gemeenteleven, voor dusdanige problemen zorgt dat deze door de gemeente(leden) als ernstig worden beschouwd. De uitvoering staat gepland voor het voorjaar van De cursus en het cursusmateriaal zullen voor de zomer van 2013 aan de kerken worden aangeboden.

19 pagina 19 v. 38 Jaarverslag Externe contacten 3. Haalbaarheidsonderzoek catecheseschool De Generale Synode 2011 heeft deputaten OOG de opdracht gegeven een haalbaarheidsonderzoek te laten verrichten naar de mogelijkheden voor de oprichting van een catechetenschool. Dit onderzoek bevat een conceptuele verhelderingsfase en een uitvoeringsfase. De resultaten worden in de zomer van 2013 verwacht. 4. Behoeften in de kerk Op basis van verschillende empirische onderzoeksmethoden wordt een adequaat en reëel beeld verkregen van de punten waarop het Praktijkcentrum zich in de toekomst kan richten. De uitkomsten van dit onderzoek zullen volgens planning na de zomer van 2013 kunnen worden gepresenteerd aan de stuurgroep. Samenwerking binnen GBouw De directies van de hoofdhuurders van het Gbouw, Luisterpost Bralectah (LPB), Steunpunt Kerkenwerk (SKW), De Verre Naasten en Centrum Dienstverlening Gereformeerde Kerken bespreken maandelijks de samenwerking op het gebied van huisvesting, ICT, enzovoort. Met de CGK, de PKN/IZB en LPB werkt het Centrum samen om de websites voor mensen die zoeken naar God en geloof goed te kunnen bedienen. De sites zijn er op gericht om lokale kerken te ondersteunen. Het project duurt drie jaar. Ook met betrekking tot de inrichting en redactie van de site opkijken.nl werken de LPB en het Centrum samen. De site wordt ingericht voor werkers in de kerk en het project duurt een ruim een jaar. Met de Stichting Present is samengewerkt in een inspiratielab over het diaconale bewustzijn van de kerk. Medewerkers van het Centrum hebben het Diaconaal Steunpunt geholpen met de invulling van de landelijke diakendag. Maandelijks stemmen de adviseurs met de consulent van het Diaconaal Steunpunt de wederzijdse activiteiten af met als doel samen te werken waar dat kan. De diensten van de financiële stafmedewerker van het Centrum worden maandelijks ingehuurd door de LPB, SKW, VSE, enzovoort. Samenwerking met andere partners Met Dit Koningskind heeft het Centrum samengewerkt op het gebied van productontwikkeling en afstemming van activiteiten. Het Centrum heeft aan Dit Koningskind gevraagd om een product te ontwikkelen waarmee de ambtsdragers en andere werkers in de kerk ondersteund worden opbouwend om te gaan met de talenten van mensen met een beperking in de kerk. Nieuw voor 2012 was de samenwerking met het Handboek Gereformeerde Kerken: rond de onderwerpen gemeenteleven en catechese is een enquête uitgevoerd, waarvan de resultaten gepubliceerd zijn in het handboek. Overige contacten staan beschreven bij de activiteiten per werkveld. Op de site van het Centrum (centrum-g.nl) staan de andere partners vermeld. Met deze partners zijn regelmatig activiteiten afgestemd.

20 pagina 20 v. 38 Jaarverslag Personeel, Organisatie en Bedrijfsvoering 5. Personeel, Organisatie en Bedrijfsvoering 5.1 Opbouw interne organisatie Bij de start van het jaar werd door het team van adviseurs en ondersteuners een jaarplan gemaakt. Elk kwartaal werden met de directeur de resultaten van de voorgaande periode besproken, waar nodig werd het jaarplan bijgesteld. Aandachtspunt in de kwartaalbesprekingen waren ook de afgesproken verhoudingen van bewegen, verbinden en doordenken. De directeur evalueerde met de deputaten de resultaten uit het jaarplan en de hoofdzaken via een voortgangsverslag welke in de zeswekelijkse deputatenvergadering werd besproken. Via de maandelijkse teamoverleggen werd de interne gang van zaken besproken en waar nodig bijgesteld. Om ook verbonden te blijven met Christus in het dagelijkse werk en elkaar daarin op te bouwen werd maandelijks een lunchbijeenkomst gehouden waarin ruimte was voor bezinning en gebed. Wekelijks werd een klantoverleg bijgewoond door de adviseurs waar elke nieuwe aanvraag van kerken, alle uit te voeren activiteiten en alle evaluaties van uitgevoerde activiteiten werden besproken. Drie maanden na een activiteit was er overleg met de klant om te vragen naar het effect van de dienstverlening. Adviseurs maken zelfstandig per werkveld een jaarplan en zijn verantwoordelijk voor de activiteiten op dat werkveld. De directeur stelt het jaarplan vast, evalueert met de adviseurs en brengt verslag uit aan de deputaten. 5.2 Personeel In 2012 hebben in het team de volgende wijzigingen plaatsgevonden: Hanno Cramer was t/m 31 maart 2012 in dienst. Vanaf 1 mei kwam Marleen Oostland in dienst. Per 1 november ging Jannet de Jong van 24 uur naar 36 uur werken per week. Harold Meerveld was tijdelijk in dienst van 1 januari t/m 30 april. Daarnaast waren er vier stagiaires actief t/m juni, namelijk: Marith de Vries- Blijdorp, Ewoud Holsappel, Jaap Burggraaf en Jeroen Leeuw. Qua scholing: Alize Kramer slaagde voor de cursus NIMA A-Communicatie. Door middel van jaargesprekken werd het functioneren van de werknemers gemonitord. Het ziekteverzuim is eind 2012 uitgekomen op 3,6%.

21 pagina 21 v. 38 Jaarverslag Personeel, Organisatie en Bedrijfsvoering 5.3 Facilitair Ook in 2012 is overleg geweest met de Stichting Huisvesting Gereformeerde Organisaties (HGO) over de huisvesting. 5.4 Financieel Zie jaarrekening.

22 pagina 22 v. 38 Jaarverslag Feiten en cijfers 6. Feiten en cijfers De diensten die het Centrum verricht voor de kerken worden deels bekostigd uit de door de Generale Synode beschikbaar gestelde quota en deels door rechtstreekse betaling door de kerken die deze diensten afnemen. Onderstaand overzicht geeft het aantal rechtstreeks betaalde activiteiten aan op de verschillende werkvelden en de besteding in uren Werkveld Aantal activiteiten Aantal uren Ambten & gemeente Kinderen & jongeren Evangelisatie Pastoraat & toerusting Totaal Werkveld Aantal activiteiten Aantal uren Ambten & gemeente Kinderen & jongeren Evangelisatie Pastoraat & toerusting 6 88 Totaal Werkveld Deelnemersgelden Ambten & gemeente Kinderen & jongeren Evangelisatie Pastoraat & toerusting Totaal Vragen van klanten In 2012 zijn er 156 klantenvragen behandeld. CGK-kerken 2 GKv-kerken (incl. classis 146 (152) en deputaten) NGK-kerken: 2 Organisaties: 5 PKN-kerken: 1

23 pagina 23 v. 38 Jaarverslag Feiten en cijfers Soorten vragen Begeleiding bij kerkelijke processen 23 Cursus op verzoek 49 Gemeenteavond verzorgen 11 Informatie over diensten en producten 131 Regioavonden 5 Vragen van studenten 5 81 vragen monden uit in betaalde dienstverlening. Besteding van uren Contacten met kerken, werken in de kerk uren 69% Verbinden van kerken, organisaties en uren 11% personen met elkaar Doordenken van vragen, producten en uren 20% diensten Totaal uren 100% Evaluatieverslagen Bij betaalde diensten wordt aan de klant gevraagd een evaluatieformulier in te vullen. In ongeveer de helft van de gevallen vult de klant het formulier in. Resultaten zijn dat de klant tevreden tot zeer tevreden is over de geleverde diensten. Vooral de openheid, goede sfeer en betrokkenheid van de adviseurs/ freelancers wordt gewaardeerd. Aandachtspunten zijn; praktische en concrete ondersteuning (niet te veel theorie). Zelfreflectie adviseurs en freelancers; over het algemeen tevreden, aandachtspunt is goede afstemming met plaatselijke situatie. Score evaluaties 2012, gem. 8, aantal respondenten

24 pagina 24 v. 38 Jaarverslag Feiten en cijfers

25 pagina 25 v. 38 Jaarverslag 2012 Bijlagen Bijlagen Bijlage 1 Jaarverslag Werkgroep Gemeentestichting 2012 Bijlage 2 Jaarverslag Evangelie & Moslims 2012 Bijlage 3 Instructie Synode Harderwijk 2011 Bijlage 4 Feiten en cijfers Bijlage 5 Bestuursverslag en Jaarrekening 2012

26

27 pagina 27 v. 38 Jaarverslag 2012 Bijlagen Bijlage 1 Jaarverslag Werkgroep Gemeentestichting 2012 Inleiding en samenvatting 2012 was een jaar waarin voor een aantal projecten en gemeentes de financiële steun in een afbouwfase is gekomen. Dat geldt voor de Akergemeente en Venlo. In Amsterdam ging Stroom op eigen benen verder en is het programma voortgaande gemeentestichting van start gegaan. Zowel in Maastricht als Lichtenvoorde wordt nagedacht over de toekomst van het missionaire werk en consequenties en mogelijkheden wanneer er geen, of minder landelijke financiering beschikbaar gesteld wordt. De ontwikkelingen in Amsterdam en Maastricht hebben veel extra overleggen en ook veel onzekerheid met zich meegebracht. Financieel verslag De GS (Generale Synode) heeft in 2012 aan deputaatschap OOG (Ondersteuning Ontwikkeling Gemeenten) aan quota verstrekt ten behoeve van landelijk ondersteunde evangelisatie- en gemeentestichtingsprojecten. In 2012 is in totaal aan de projecten betaald of voor projecten gereserveerd. Er is besteed aan toegekende bijdragen aan projecten. Daarnaast is in 2012 de retournering van bijdragen over voorgaande perioden verwerkt voor een bedrag van totaal Tot slot is aan een van de projecten ter beschikking gesteld voor begeleiding van het leiderschapsteam. De bijdragen aan de Oosterparkkerk in Amsterdam inzake Stroomprojecten zijn op balansdatum nog niet uitbetaald hangende een uitspraak van de PS (Particuliere Synode) over de voorwaarden rond de projectstructuur en inrichting. Ook over de toekenning van aanvullende steun aan de Stadshartkerk in Amstelveen heeft de PS nog niet positief beslist. Het saldo van het fonds gemeentestichting bedroeg op 1 januari Er is in 2012 aan quota ontvangen Ten laste van het fonds kwam in aan bijdragen en aan kosten van de Werkgroep Gemeentestichting, zodat het saldo van het fonds op 31 december bedraagt. VERBINDEN Vergaderingen en contact Er is vijf keer vergaderd in 2012 (8 februari, 18 april, 7 juni, 19 september, 28 november). Het jaarlijks overleg met deputaten OOG vond plaats op 21 juni. De verslagen van de vergaderingen geven een beeld van de ontwikkelingen en zaken die speelden. De gefinancierde projecten en gemeentes zijn in 2012 allemaal bezocht. Wanneer nodig was er tussentijds contact met de projecten over vragen of af te wikkelen zaken. Daarnaast was er binnen de werkgroep regelmatig telefonisch en per contact over diverse ontwikkelingen.

28 pagina 28 v. 38 Jaarverslag 2012 Bijlagen Ontwikkelingen binnen de werkgroep Er is in 2012 door de werkgroep de nodige inspanning geleverd om de ontwikkelingen rond de structuur van het programma Voortgaande Gemeentestichting in Amsterdam te ondersteunen, de complexe afwikkeling van financiën rond Stroom en Oosterparkkerk te regelen, de ontwikkelingen in Maastricht te volgen. De bij projecten geconstateerde knelpunten en onderliggende problematieken worden besproken, overdacht en vertaald naar heldere uitgangspunten en aanbevelingen voor moederkerken en classis(deputaten). De werkgroep is onderbezet en zou graag uitbreiden naar vijf deelnemers. De zoektocht naar een extra (financieel deskundig) lid heeft nog geen resultaat opgeleverd. Overige contacten De voorzitter neemt deel aan de Werkgroep Missionaire Gemeenschapsvorming (WMG) een belangrijk en waardevolle netwerkorganisatie waar nagenoeg alle denominaties in vertegenwoordigd zijn waar pioniers, pionierende kerken en hun achterban vertegenwoordigd zijn. Andere werkgroepleden onderhouden eveneens netwerkcontacten met onder andere Nederland zoekt en Redeemer City to City en City tot City Europe. BEWEGEN Projectbezoeken en ontwikkelingen De landelijk ondersteunde projecten zijn in 2012 alle bezocht naar aanleiding van de ingediende jaarrapportages. In de meeste gevallen waren ook (afvaardigingen van) moederkerken, classes en PS daarbij aanwezig. Het project Licht is bezocht door de werkgroep en Centrum-adviseur. Bij dit project bestaat zorg over de levensvatbaarheid en zelfstandigheid op de korte termijn. Er wordt lokaal en in de regio nagedacht over de perspectieven voor de toekomst, ook voor de gemeentestichter zelf. De werkgroep houdt zich op de hoogte hiervan en adviseert waar nodig. Amsterdam is diverse malen bezocht onder andere voor een afstemming over de financiële afwikkeling van Stroom en inrichting van de financiën van het nieuwe programma, over de inrichting van een programmaraad en de verantwoordingstructuur. We hopen dat voor het programma een werkbare structuur ontstaat, waarin betrokkenheid van alle partijen vergroot wordt en de verantwoordingsdruk voor de werkers in het veld vermindert. Met Maastricht zijn er diverse (informele) contacten geweest om de ontwikkelingen rond de huiskerken te volgen,het nadenken over de financiële toekomst te stimuleren en de betrokkenheid bij het missionaire werk in de gemeente te verbreden. Er zijn geen nieuwe aanvragen binnengekomen voor aanvullende steun. DOORDENKEN Beleidsonderwerpen De problematiek in Amsterdam rond het toezicht op de voortgang van het project door de werkgroep en betrokkenheid van diverse geledingen heeft binnen de werkgroep geleid tot het scherper formuleren van taken, rollen en bevoegdheden, maar vooral ook verantwoordelijkheden, binnen de kerkelijke organen. Kern daarvan is dat de moederkerk de verantwoordelijkheid voor

29 pagina 29 v. 38 Jaarverslag 2012 Bijlagen het project draagt ten aanzien van de inhoudelijke ontwikkelingen en de begeleiding van gemeentestichters. Daarnaast vertegenwoordigt de moederkerk het project binnen de classis. Een punt van aandacht is de invulling van intervisie door de classis(deputaten). Op de vraag wat gereformeerd zijn inhoudt en wat dit betekent voor gemeentestichting is in 2012 veel in beweging gekomen. De werkgroep neemt kennis van diverse publicaties (bijvoorbeeld in De Reformatie, Nederlands Dagblad, vergadering classis Rotterdam) en onderzoeken (Marc van Leeuwen, Alrik Vos) en heeft ook zelf over dit onderwerp gedachten gevormd. We verwachten dat binnen het Praktijkcentrum dit onderwerp een verdere doordenking en ontwikkeling zal doormaken. Het is naar aanleiding van de ontwikkelingen rond de verzelfstandiging van Stroom duidelijk geworden dat deze fase spanning oproept binnen de kerken (GKv). Door Centrum Dienstverlening Gereformeerde Kerken wordt de werkgroep geïnformeerd over diverse lopende onderzoeken op het gebied van gereformeerde identiteit en gemeentestichting. Uitwisseling van informatie tussen het Centrum en de werkgroep is niet planmatig vastgelegd, maar vindt plaats tijdens de bijeenkomsten of via . Er vindt geen structurele uitwisseling van informatie plaats tussen projecten en Centrum/kerken. De werkgroep verstrekt buiten de van haar gevraagde verantwoording - geen informatie over projecten aan derden. De informatieverstrekking in de media over projecten gaat buiten de werkgroep om. Congressen en bijeenkomsten Door de werkgroepleden zijn dit jaar geen congressen bezocht.

30 pagina 30 v. 38 Jaarverslag 2012 Bijlagen Bijlage 2 Jaarverslag Evangelie & Moslims 2012 Hoop die het waard is om te delen Onze kerken zijn al meer dan 10 jaar één van de participanten van de Stichting Evangelie & Moslims. Samen met de GZB en de IZB (de gereformeerde zendings- en evangelisatie-organisatie binnen de PKN), de CGK en de NGK maken wij het werk van E&M mogelijk. Dat werk kent drie kerntaken: 1.. Motiveren en toerusten van gemeenteleden tot missionair werk onder moslims. 2.. Stimuleren en begeleiden van missionair werk onder moslims in Nederland. 3.. Ondersteunen en bemoedigen van gelovigen met een moslimachtergrond. Dit werk gebeurt al sinds 1978 en neemt in omvang alleen maar toe. In 2012 heeft E&M een nieuw beleidsplan opgesteld voor de periode met als titel Hoop die het waard is om te delen en als ondertitel met medelanders van moslimachtergrond Jezus leren kennen en Hem volgen. Dit beleidsplan is voor belangstellenden op te vragen bij het secretariaat van E&M: Op de vernieuwde site is veel extra informatie te vinden. Onze kerken collecteren jaarlijks één keer voor E&M. Door de goede opbrengst van de afgelopen jaren heeft E&M in de 1e helft van 2012 ook jaar een parttime medewerker uit onze kerken kunnen aanstellen, namelijk dominee Marten de Vries. Hij zal zich de komende drie jaar richten op de dialoog met hoger opgeleide moslims in het land, en ook binnen onze kerken meer voorlichting over het werk van E&M geven. Als deputaten willen we ervoor blijven zorgen, dat het werk van Evangelie & Moslims binnen onze kerken steeds bekender wordt en blijft. Dat doen we door elke keer een samenvatting van het Infobulletin aan de kerkbladen toe te sturen en studiedagen, conferenties en de jaarlijkse Zomerschool onder de aandacht te brengen. We zijn dankbaar, dat de kerken elk jaar weer het werk van E&M ook financieel mogelijk maken. Want moslims in Nederland hebben wel van Jezus gehoord als profeet onder Mohammed, maar kennen Hem nog niet als de enige Verlosser die mensen weer bij God kan brengen. Janneke Burger Niemeijer & Ernst Leeftink deputaten Evangelie & Moslims

31 pagina 31 v. 38 Jaarverslag 2012 Bijlagen Bijlage 3 Instructie Synode Harderwijk 2011 Instructie Ondersteuning Ontwikkeling Gemeenten Besluit 7 (OOG Algemeen/14 mei 2011): ten behoeve van de werkzaamheden van Deputaten de volgende instructie vast te stellen: Instructie Deputaatschap Ondersteuning Ontwikkeling Gemeenten 1. Algemeen a. Centrum Dienstverlening Gereformeerde Kerken verder inrichten en aansturen volgens de gebruikelijke regels van goed bestuur; b. Deputaten OOG en het Centrum richten zich bij hun werk op de groei van de gemeente naar hem die het hoofd is, Christus (Efeziërs 4:15); c. de focus is daarbij gericht op: - de uitdagingen waarvoor onze kerken staan op het gebied van gemeentegroei, gemeentestichting en gemeentevitalisering; - het actief ontwikkelen en uitdragen van adviezen, methodieken en materialen ter ondersteuning van de gemeenten; - het inspelen op de vraag uit de gemeenten naar de diensten van het Centrum; - het inschakelen en benutten van expertise aanwezig in de kerken en aan de kerken gelieerde instellingen en deputaatschappen. 2. Werkvelden de samenhang tussen activiteiten verhogen door het inrichten van de volgende werkvelden: a. ambt en gemeente; b. diaconaat; c. gemeentegroei; d. jeugd en jongeren; e. pastoraat en toerusting. 3. Stimuleren en ondersteunen van plaatselijke kerken a. de plaatselijke kerken op de genoemde werkvelden ondersteunen, adviseren en stimuleren in hun visievorming en gemeenteontwikkeling, met als beoogde doelgroepen, zowel in groepsverband als individueel: ambtsdragers, jeugdwerkers, kerkelijk werkers, gemeenteleden en anderen die pastoraal, diaconaal of missionair een taak vervullen in de gemeente; b. informatie- en adviespunt zijn voor speciale groepen binnen de gemeente (mensen met een beperking, jeugd en jongeren, toerusting m.b.t. huwelijk en relatievorming, ouderen);

Rapport deputaten M/V in de kerk

Rapport deputaten M/V in de kerk Rapport deputaten M/V in de kerk Generale Synode van de Gereformeerde Kerken Harderwijk 2011 Het auteursrecht van deze tekst berust hetzij bij de auteur, hetzij bij de Gereformeerde Kerken in Nederland.

Nadere informatie

Diaconaal Steunpunt. Per 1 januari is Derk Jan Poel met veel enthousiasme begonnen als opvolger van Dirk-Albert Prins.

Diaconaal Steunpunt. Per 1 januari is Derk Jan Poel met veel enthousiasme begonnen als opvolger van Dirk-Albert Prins. Rapportage werkzaamheden periode: September 2008 September 2009 Samenvatting Het Diaconaal Steunpunt (DS) zet zich in om het diaconaat van de GKv te stimuleren via het ondersteunen van de diaken. Met afgelopen

Nadere informatie

jaarverslag 2011 Centrum Dienstverlening Gereformeerde Kerken

jaarverslag 2011 Centrum Dienstverlening Gereformeerde Kerken jaarverslag 2011 Centrum Dienstverlening Gereformeerde Kerken Inhoud Inleiding 5 1. Over Centrum Dienstverlening Gereformeerde Kerken 1.1 Organisatie 7 1.2 Doelstellingen 7 2. Activiteiten 2.1 Algemeen

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek

BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek Beleidsplan 2016-2020 INHOUD BELEIDSPLAN 1. Inleiding / aanleiding 2. Visie 3. Beschrijving kerkelijke organisatie 4. Inventarisatie kerkelijke activiteiten

Nadere informatie

Rapport deputaten Evangelie en Moslims

Rapport deputaten Evangelie en Moslims Rapport deputaten Evangelie en Moslims Generale Synode van de Gereformeerde Kerken Harderwijk 2011 Het auteursrecht van deze tekst berust hetzij bij de auteur, hetzij bij de Gereformeerde Kerken in Nederland.

Nadere informatie

Regionale en landelijke structuren

Regionale en landelijke structuren pagina 1 v. 10 Regionale en landelijke structuren Regionale en landelijke structuren Johan Harmanny> Structuren en regels binnen de kerken 2 Verzamelde wijsheid 2 Kerkstructuur 3 De

Nadere informatie

De hartslag van ons leven Beleidsplan

De hartslag van ons leven Beleidsplan De hartslag van ons leven Beleidsplan 2015-2019 inleiding De is een veelkleurige gemeente. Jezus Christus verbindt ons. Hij is de hartslag van ons leven. Rondom Zijn Evangelie komen we telkens weer samen.

Nadere informatie

RSIN/Fiscaal nummer:

RSIN/Fiscaal nummer: A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Delfzijl RSIN/Fiscaal nummer: 824143863 Website adres: E-mail: www.cgk-delfzijl.nl info@cgk-delfzijl.nl Adres: Huibertplaat 57 Postcode:

Nadere informatie

ANBI-transparantie document Christelijke Gereformeerde Kerk

ANBI-transparantie document Christelijke Gereformeerde Kerk ANBI-transparantie document Christelijke Gereformeerde Kerk Amsterdam Amstelgemeente. A. Algemene gegevens Naam ANBI: CGK Amsterdam - Amstelgemeente RSIN/Fiscaal nummer: In aanvraag bij de Belastingdienst

Nadere informatie

ANBI-transparantie gegevens Nederlands Gereformeerde Kerk Krommenie

ANBI-transparantie gegevens Nederlands Gereformeerde Kerk Krommenie ANBI-transparantie gegevens Nederlands Gereformeerde Kerk A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde Kerk te Telefoonnummer (facultatief): 075 628900 RSIN/Fiscaal nummer: 821789788 Website

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Centrum Dienstverlening Gereformeerde Kerken

Jaarverslag 2010 Centrum Dienstverlening Gereformeerde Kerken Jaarverslag 2010 Centrum Dienstverlening Gereformeerde Kerken Inhoud Inleiding 1. Over Centrum Dienstverlening Gereformeerde Kerken 7 1.1 Organisatie 7 1.2 Doelstellingen 7 2. Activiteiten 8 2.1 Algemeen

Nadere informatie

A. Algemene gegevens. Gereformeerde Kerk Haarlem-West Telefoonnummer: 023-5244569 RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet bekend

A. Algemene gegevens. Gereformeerde Kerk Haarlem-West Telefoonnummer: 023-5244569 RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet bekend A. Algemene gegevens Naam ANBI: Gereformeerde Kerk Haarlem-West Telefoonnummer: 023-5244569 RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet bekend Website adres: www.pelgrimkerk.nl E-mail: scriba@pelgrimkerk.nl Adres: Stephensonstraat

Nadere informatie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

Youth for Christ Zwolle. Meerjarenplan YFC Zwolle 2013 2016

Youth for Christ Zwolle. Meerjarenplan YFC Zwolle 2013 2016 Youth for Christ Zwolle Meerjarenplan YFC Zwolle 2013 2016 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 MISSIE EN VISIE YOUTH FOR CHRIST ZWOLLE... 4 2.1 MISSIE... 4 2.2 VISIE... 4 3 DROOM EN VISIE VOOR 2013-2016...

Nadere informatie

Handboek. voor ouderlingen en oudsten. Peter van de Kamp (red.) Ad Heystek Willem van der Horst Sake Stoppels

Handboek. voor ouderlingen en oudsten. Peter van de Kamp (red.) Ad Heystek Willem van der Horst Sake Stoppels Handboek voor ouderlingen en oudsten Peter van de Kamp (red.) Ad Heystek Willem van der Horst Sake Stoppels Buijten & Schipperheijn Motief - Amsterdam Inhoud Inleiding 7 Deel 1: De basis 1 Waarom eigenlijk

Nadere informatie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

Gegevens van de Nederlands Gereformeerde Kerk Wezep, een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken.

Gegevens van de Nederlands Gereformeerde Kerk Wezep, een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken. Gegevens van de Nederlands Gereformeerde Kerk Wezep, een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde Kerk te Wezep Telefoonnummer:

Nadere informatie

Conclusies en aanbevelingen onderzoek jeugdwerk

Conclusies en aanbevelingen onderzoek jeugdwerk Conclusies en aanbevelingen onderzoek jeugdwerk 13-5-2015 1. Aanleiding Per 1 januari 2014 is er een jeugdouderling benoemd. Reden hiertoe was de pastorale zorg te verbeteren en de vragen die er leven

Nadere informatie

Statuut Praktijkcentrum Gereformeerde Kerken

Statuut Praktijkcentrum Gereformeerde Kerken 1 Statuut Praktijkcentrum Gereformeerde Kerken Artikel 1 instelling en doelstelling 11 Het Praktijkcentrum Gereformeerde Kerken is een zelfstandig onderdeel van de Gereformeerde Kerken in Nederland conform

Nadere informatie

Samen geroepen en samengeroepen

Samen geroepen en samengeroepen Samen geroepen en samengeroepen Beleidsplan 2013 2016 Classicale vergadering van Zierikzee Inleiding Voor u ligt het nieuwe beleidsplan van de Classciale vergadering van Zierikzee. Het vorige beleidsplan

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Nieuw- en Sint Joosland

Protestantse Gemeente te Nieuw- en Sint Joosland ANBI Informatie Naam gemeente: Protestantse Gemeente te Nieuw- en Sint Joosland RSIN/Fiscaal nummer: 824129933 Adres: Kerkplein 1 Postcode: Plaats: Contact adres: 4339 AM Nieuw- en Sint Joosland Scriba:

Nadere informatie

STICHTING JONAH. Bettekamp 99. 6712 EJ Ede RSIN 815134526

STICHTING JONAH. Bettekamp 99. 6712 EJ Ede RSIN 815134526 STICHTING JONAH Bettekamp 99 6712 EJ Ede RSIN 815134526 Bestuur De heer L.R. van Drongelen - voorzitter De heer J.A. Knoll - secretaris De heer J.P.Nagtegaal - penningmeester Doelstelling De stichting

Nadere informatie

ANBI publicatie Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder

ANBI publicatie Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder Telefoonnummer (facultatief): 0223-610538 RSIN/Fiscaal nummer: In aanvraag bij belastingdienst Website adres: http://www.kruisanker.nl

Nadere informatie

ANBI gegevens gemeente

ANBI gegevens gemeente ANBI gegevens gemeente Algemene gegevens Protestantse Gemeente te, behorende tot de Protestantse Kerk Nederland. A. Algemene gegevens Protestantse Gemeente te Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Telefoonnummer

Nadere informatie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief):

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2013 GEREFORMEERDE KERK GAMEREN-ZUILICHEM

ACTIVITEITENPLAN 2013 GEREFORMEERDE KERK GAMEREN-ZUILICHEM ACTIVITEITENPLAN 2013 GEREFORMEERDE KERK GAMEREN-ZUILICHEM Inleiding Op 14 maart 2012 is het beleidsplan 2012-2015 vastgesteld. In het beleidsplan is vastgelegd wat we als gemeente de komende jaren willen

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke

Nadere informatie

In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door de Nederlands Gereformeerde Kerk Haren

In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door de Nederlands Gereformeerde Kerk Haren In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door de Nederlands Gereformeerde Kerk Haren A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde Kerk Haren Telefoonnummer: 050-5349224

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Zaamslag Telefoonnummer (facultatief): 0115-432331 RSIN/Fiscaal nummer: 824153145 Website adres: www.cgkzaamslag.nl E-mail: Zaamslag.scriba@cgk.info

Nadere informatie

Stichting Encour. Beleidsplan

Stichting Encour. Beleidsplan Stichting Encour Beleidsplan Visie Door het toepassen van Bijbelse financiële principes op elk gebied van het leven neemt stress af en worden mensen schuldenvrij: het geld is niet de baas over de mensen,

Nadere informatie

Gegevens van de Nederlands Gereformeerde Kerk Wezep, een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken.

Gegevens van de Nederlands Gereformeerde Kerk Wezep, een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken. Gegevens van de Nederlands Gereformeerde Kerk Wezep, een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer: RSIN/Fiscaal nummer: Nederlands

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Hoogvliet. Protestantse Gemeente te Hoogvliet. Gemeente in de samenleving

Protestantse Gemeente te Hoogvliet. Protestantse Gemeente te Hoogvliet. Gemeente in de samenleving Protestantse Gemeente te Hoogvliet Protestantse Gemeente te Hoogvliet Gemeente in de samenleving Beleidsplan 2010-2013 INLEIDING De Protestantse Gemeente Hoogvliet heeft als kern de eredienst en is daarmee

Nadere informatie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Formulier ANBI-transparantie 2014 CGK Stadskanaal pag: 1 Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken

Nadere informatie

RSIN NUMMER: 820717757 KVK NUMMER: 09197249

RSIN NUMMER: 820717757 KVK NUMMER: 09197249 Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer

Nadere informatie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

Beleidsplan Hervormde Gemeente. s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle 2014-2018

Beleidsplan Hervormde Gemeente. s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle 2014-2018 Beleidsplan Hervormde Gemeente s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle 2014-2018 Preambule op basis van het Convenant Algemeen De Hervormde Gemeente van s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle vormt een gemeenschap,

Nadere informatie

Taakverdeling M/V in de kerk

Taakverdeling M/V in de kerk Taakverdeling M/V in de kerk Rapportage kwantitatief onderzoek M. Mol MSW copyright 2016 Praktijkcentrum voor onderzoek en dienstverlening in de kerken Alle rechten voorbehouden pagina 2 v. 12 Taakverdeling

Nadere informatie

ANBI-gegevens Christelijke Gereformeerde Kerken Thesinge.

ANBI-gegevens Christelijke Gereformeerde Kerken Thesinge. ANBI-gegevens Christelijke Gereformeerde Kerken Thesinge. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Thesinge Telefoonnummer (facultatief): 06-11146765 (Scriba, G. Veldman) RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

Zondag 2 november, alle kerken 1 e collecte Najaarszendingsweek van Kerk in Actie met als thema : Geloof in Zambia! Vandaag collecteren we voor een

Zondag 2 november, alle kerken 1 e collecte Najaarszendingsweek van Kerk in Actie met als thema : Geloof in Zambia! Vandaag collecteren we voor een Zondag 2 november, alle kerken 1 e collecte Najaarszendingsweek van Kerk in Actie met als thema : Geloof in Zambia! Vandaag collecteren we voor een theologische universiteit in Zambia. De laatste jaren

Nadere informatie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

PUBLICATIE CGK Almelo - ANBI-REGELING

PUBLICATIE CGK Almelo - ANBI-REGELING PUBLICATIE CGK Almelo - ANBI-REGELING Versie juni 2016 A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Almelo Fiscaal nummer: 002554604 Website adres: www.kerkinalmelo.nl E-mail: scriba@kerkinalmelo.nl

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Lichtenvoorde

Protestantse Gemeente Lichtenvoorde Protestantse Gemeente Lichtenvoorde Jaarwerkplan voor kerkenraad, predikant en kerkelijk werker voor 2015 I. Procedure 1. Dit Jaarwerkplan is een afgeleide van het (meerjarig) beleidsplan van onze kerkelijke

Nadere informatie

Concept. Aangepaste Bestuurlijke Structuur ( 5e) versie 13 april 2016

Concept. Aangepaste Bestuurlijke Structuur ( 5e) versie 13 april 2016 Concept Aangepaste Bestuurlijke Structuur ( 5e) versie 13 april 2016 1. Inleiding De AK heeft in haar beleidsplan (vastgesteld 10 mei 2014 - na publicaties en bespreking op de jaarlijkse gemeenteavond)

Nadere informatie

ANBI-transparantie van de Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht Zuid.

ANBI-transparantie van de Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht Zuid. ANBI-transparantie van de Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht Zuid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Dordrecht Zuid Telefoonnummer (facultatief): 078 6176455 RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente van Buitenpost

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente van Buitenpost Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente van Buitenpost Vaststelling Deze plaatselijke regeling is vastgesteld door de kerkenraad. en is vanaf.geldig. Plaatselijke

Nadere informatie

In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland.

In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief):

Nadere informatie

Voorstel invulling betrokkenheid Israël

Voorstel invulling betrokkenheid Israël Code: LV01 01.0.0 Pagina 1 van Voorstel invulling betrokkenheid Israël Van de Broeders: Ad de Boer, Jan Mudde en Henk Zuidhof Datum: oktober 01 Code: LV01 01.0.0 Pagina van 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1

Nadere informatie

Projectplan kerkplanting

Projectplan kerkplanting Projectplan kerkplanting 1. Inleidende opmerkingen a. Projectplan Waarom is het belangrijk om een projectplan te schrijven? - Het helpt om uit te spreken wat er vaak al in verschillende hoofden zit - Het

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Driebergen RSIN/Fiscaal nummer: 005856693 Website adres: www.cgk-driebergen.nl E-mail: scribacgkdriebergen@kliksafe.nl Adres: Oranjelaan

Nadere informatie

Informatie over ANBI-transparantie van de CGK Open Hof te Scherpenzeel

Informatie over ANBI-transparantie van de CGK Open Hof te Scherpenzeel Informatie over ANBI-transparantie van de CGK Open Hof te A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk Open Hof te RSIN/Fiscaal nummer: 820717757 Website adres: www.cgk-scherpenzeel.nl

Nadere informatie

Transparantieverslag Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht-Centrum

Transparantieverslag Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht-Centrum Transparantieverslag Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht-Centrum A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Dordrecht-Centrum Telefoonnummer (facultatief): 078-6133403 RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Gegevens te publiceren in het kader van de ANBI-transparantie van de Christelijke Gereformeerde Kerk De Zaaier te Harderwijk. Besluitvorming/uitvoering: 1. Vaststelling door de kerkenraad (17 september

Nadere informatie

ANBI-transparantie gegevens

ANBI-transparantie gegevens ANBI-transparantie gegevens A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde kerk te Wapenveld (Gereformeerde kerk De Brug) Telefoonnummer (facultatief): 038-4477162 RSIN/Fiscaal nummer: 821789788

Nadere informatie

NB: de voorbeeldnamen, (telefoon)nummers en adressen dienen uiteraard door de concrete gegevens van uw gemeente te worden vervangen.

NB: de voorbeeldnamen, (telefoon)nummers en adressen dienen uiteraard door de concrete gegevens van uw gemeente te worden vervangen. Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een gemeente behorende tot de Kerk van de Nazarener, Nederlands District. NB: de voorbeeldnamen, (telefoon)nummers en adressen

Nadere informatie

Draaiboek van Ark naar Vredeskerk

Draaiboek van Ark naar Vredeskerk Draaiboek van Ark naar Vredeskerk (Een stappenplan om te komen tot realisatie van alle activiteiten van de PGO in de Vredeskerk en de Beuk) Inleiding Door de demografische ontwikkeling van onze kerkelijke

Nadere informatie

Anbi verklaring Remonstrantse Gemeente Den Haag

Anbi verklaring Remonstrantse Gemeente Den Haag Anbi verklaring Remonstrantse Gemeente Den Haag A. Algemene gegevens Naam ANBI: Remonstrantse Gemeente Den Haag Telefoonnummer: 070-325 0779 RSIN/Fiscaal nummer: 0028.70.447 Website adres: www.remonstranten.org/denhaag

Nadere informatie

Beleidsplan. Gemeente. Steenwijkerwold 2014-2018

Beleidsplan. Gemeente. Steenwijkerwold 2014-2018 Beleidsplan van de Protestantse Gemeente te Steenwijkerwold 2014-2018 1 Inhoud 1. Beleidsvoornemens 2. Algemene beschrijving van de gemeente 3. Prioriteiten voor de komende jaren 4. Werkvelden a. Pastoraat

Nadere informatie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

ANBI PAGINA GEREFORMEERDE KERK ZWARTSLUIS

ANBI PAGINA GEREFORMEERDE KERK ZWARTSLUIS ANBI PAGINA GEREFORMEERDE KERK ZWARTSLUIS De Protestantse Kerk in Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken

Nadere informatie

Gereformeerde kerk vrijgemaakt

Gereformeerde kerk vrijgemaakt Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een gemeente behorende tot de Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt). A. Algemene gegevens Naam Telefoonnummer (scriba):

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Adventkerk te Baarn RSIN/Fiscaal nummer: 002912491 Website adres: www.cgk-baarn.nl E-mail: scriba@cgk-baarn.nl Adres: Nassaulaan 17 Postcode:

Nadere informatie

Voorwoord. IJsselmuiden, 16 juni 1999. Jan Haveman

Voorwoord. IJsselmuiden, 16 juni 1999. Jan Haveman Voorwoord Het is maar goed dat het maken van een doctoraalscriptie gebonden is aan een bepaalde hoeveelheid weken. Dat zet tenminste wat druk op de ketel om op een gegeven moment toch maar te beginnen

Nadere informatie

We sluiten deze suggesties af met enkele methodische tips. Als bijlage 1 is een schematische samenvatting opgenomen. Mogelijkheden tot gesprek

We sluiten deze suggesties af met enkele methodische tips. Als bijlage 1 is een schematische samenvatting opgenomen. Mogelijkheden tot gesprek Suggesties voor het classicaal gesprek naar aanleiding van de pastorale handreiking Spreken over God van de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland. Inleiding Voorjaar 2011 publiceerde de

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Soest Telefoonnummer: 035 602 92 63 RSIN/Fiscaal nummer: 809 564 658 Website adres: www.cgksoest.nl E-mail: soest.scriba@cgk.info Adres:

Nadere informatie

PUBLICATIE CGK Almelo - ANBI-REGELING

PUBLICATIE CGK Almelo - ANBI-REGELING PUBLICATIE CGK Almelo - ANBI-REGELING Versie juni 2017 A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Almelo Fiscaal nummer: 002554604 Website adres: www.kerkinalmelo.nl E-mail: scriba@kerkinalmelo.nl

Nadere informatie

DoRe Meppel Vledderstraat 20 (geen postadres) Postcode:

DoRe Meppel Vledderstraat 20 (geen postadres) Postcode: A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: E-mail: Remonstrantse Gemeente Meppel 0522-240988 http://doremeppel.webklik.nl/page/homepage DoRe Meppel

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Culemborg Telefoonnummer (facultatief): 0312 456789 RSIN/Fiscaal nummer: In aanvraag bij de belastingdienst Website adres: www.cgk-culemborg.nl

Nadere informatie

Werkvormen - III - Collegiale consultatie

Werkvormen - III - Collegiale consultatie Werkvormen - III - Collegiale consultatie Inleiding; Twee pastores 1 gaan met elkaar in gesprek. Ze kunnen elkaar inzicht geven, bemoedigen en kracht geven. Het is een collegiale consultatie. Er zijn verschillende

Nadere informatie

Hoe ziet de eruit in 2018?

Hoe ziet de eruit in 2018? Hoe ziet de eruit in 2018? GEMEENTE (ALGEMEEN) De EGHW wordt gekenmerkt door: - leven vanuit overvloedige genade in een intieme relatie met God de Vader; - leven van aanbidding door radicale overgave en

Nadere informatie

REGELING VOOR DE WERKWIJZE VAN DE KERKENRAAD EN DE DIACONIE VAN DE GEREFORMEERDE KERK HOOGVLIET-SPIJKENISSE

REGELING VOOR DE WERKWIJZE VAN DE KERKENRAAD EN DE DIACONIE VAN DE GEREFORMEERDE KERK HOOGVLIET-SPIJKENISSE REGELING VOOR DE WERKWIJZE VAN DE KERKENRAAD EN DE DIACONIE VAN DE GEREFORMEERDE KERK HOOGVLIET-SPIJKENISSE Ingevolge artikel B30.1 KO A. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel A1 Begripsbepalingen In deze regeling

Nadere informatie

Rapport Commissie Website Homoseksualiteit voor de Nederlands Gereformeerde Kerken met het oog op de Landelijke Vergadering 2013 in Zeewolde

Rapport Commissie Website Homoseksualiteit voor de Nederlands Gereformeerde Kerken met het oog op de Landelijke Vergadering 2013 in Zeewolde Pagina 1 van 5 Commissie Website Homoseksualiteit Secretaris: A.P. de Boer Kombuis 111 3 VN Nijkerk 033-51, ad.de.boer@filternet.nl Rapport Commissie Website Homoseksualiteit voor de Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

IV.8. ASSOCIATIEOVEREENKOMST MET DE PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND (PKN) OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 15 LID 2 VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT

IV.8. ASSOCIATIEOVEREENKOMST MET DE PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND (PKN) OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 15 LID 2 VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT IV.8. ASSOCIATIEOVEREENKOMST MET DE PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND (PKN) OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 15 LID 2 VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT B. TOELICHTING Artikel 3 De kern van de overeenkomst is dat we elkaar

Nadere informatie

ANBI-gegevens van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Zuidlaren

ANBI-gegevens van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Zuidlaren ANBI-gegevens van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Zuidlaren A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Zuidlaren Telefoonnummer (facultatief): 050-4092029 RSIN/Fiscaal nummer:

Nadere informatie

Vooruit met de BasisSt.Jansgemeente Gouda

Vooruit met de BasisSt.Jansgemeente Gouda Nieuw Jaarthema Vooruit met de basis beleid Vorming &Toerusting Missionair Team Bijbelstudiecoördinatie als handreiking vanuit beleidsplan kerkenraden St. Jan Gouda 2017-2018 De kerkenraden A en B hebben

Nadere informatie

RSIN KVK NUMMER:

RSIN KVK NUMMER: Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. Verslag over 2015 A. Algemene gegevens

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Rotterdam- Kralingen Telefoonnummer: 010-4525053 RSIN/Fiscaal nummer: in aanvraag Website adres: www.rotterdam-kralingen.cgk.nl E-mail:

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Evaluatierapport Kunstraad Groningen Steller M.M.A. Blom De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 62 50 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk 6616761 Datum Uw brief van

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 2. TERUGBLIK OP HET JAAR 2014 2.1 INTERNE BESTUURLIJKE ORGANISATIE 2.1.1 BESTUUR 2.1.2 COORDINATIE 2.2

Nadere informatie

Als een baken op zee

Als een baken op zee AK 150407-4 Als een baken op zee Beleidsplan 2014 t/m 2017 Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Scheveningen deel uitmakend van de Protestantse Kerk in Nederland Beleidsplan AK PGS versie

Nadere informatie

Streekgemeente Oost Groningen

Streekgemeente Oost Groningen Streekgemeente Oost Groningen Voorwoord De kerk bestaat in de huidige protestantse vorm al enkele honderden jaren. Jaren waarin de kerk het zonder beleidsplan kon stellen. Toch heeft de Protestantse Kerk

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 GEREFORMEERDE KERK VRIJGEMAAKT TE DELFT. Algemeen

JAARREKENING 2014 GEREFORMEERDE KERK VRIJGEMAAKT TE DELFT. Algemeen GEREFORMEERDE KERK VRIJGEMAAKT TE DELFT JAARREKENING 2014 Algemeen Hierbij treft u aan de jaarrekening 2014 van onze kerk. Per oktober 2013 hebben wij afscheid genomen van de GKD. Hierdoor nemen, ten opzichte

Nadere informatie

kerkwerk +kerkspiegel

kerkwerk +kerkspiegel www.kerkspiegel.nl VERSIE 2.1 2014 INFORMATIE PAKKET kerkwerk +kerkspiegel begeleiding en hulpmiddel voor kerkreflectie en kerkbeleid de kerkspiegel is een methode van: advies, training en begeleiding

Nadere informatie

Deze samenwerkingsgemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze samenwerkingsgemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: -Christelijke Gereformeerde Kerk te Amsterdam Nieuw-West -Nederlands Gereformeerde Kerk Amsterdam Tuinsteden-Zuid/West RSIN/Fiscaal nr. 824148472 Website adres: www.gemeentedebron.nl

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Wij vallen onder goede doelen De Belastingdienst heeft bepaald dat het publiceren van informatie door algemeen nut beogende instellingen ( goede doelen) via internet een wettelijke voorwaarde (publicatieverplichting)

Nadere informatie

Profielschets Predikant Hervormde Gemeente Ingen

Profielschets Predikant Hervormde Gemeente Ingen Profielschets Predikant Hervormde Gemeente Ingen Ingen, 31 mei 2017 De hervormde Gemeente Ingen behorende tot de PKN streeft er naar haar basis te hebben in de liefde van de Heer en daar met woord en daad

Nadere informatie

ANBI-transparantie gegevens van de Hervormde Gemeente van Lexmond, gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

ANBI-transparantie gegevens van de Hervormde Gemeente van Lexmond, gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. ANBI-transparantie gegevens van de Hervormde Gemeente van Lexmond, gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): Hervormde Gemeente

Nadere informatie

BELEIDSPLAN JEUGDWERK

BELEIDSPLAN JEUGDWERK BELEIDSPLAN JEUGDWERK VISIE Al jarenlang is de visie van Reflection als volgt gedefinieerd: Het is de visie van Reflection om de jeugd van 4 t/m 24 jaar GOD en ELKAAR (beter) te laten leren kennen, op

Nadere informatie

Beleidsplan Jeugdwerk 2013-2016

Beleidsplan Jeugdwerk 2013-2016 Beleidsplan Jeugdwerk 2013-2016 Inleiding Sinds 1 oktober 2013 is Martine Versteeg werkzaam als jeugdwerker binnen de Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert. Zij is aangesteld naast Dorien Keus,

Nadere informatie

Naam ANBI: Diaconie Hervormde Gemeente van Akkerwoude - Murmerwoude c.a.

Naam ANBI: Diaconie Hervormde Gemeente van Akkerwoude - Murmerwoude c.a. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Diaconie Hervormde Gemeente van Akkerwoude - Murmerwoude c.a. RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet ontvangen van de belastingdienst. Website adres: www.pkndamwald.nl E-mail: hervormdambv@hotmail.com

Nadere informatie

Inleiding. In deze brochure beperken we ons tot informatie over het lidmaatschap. Voor uitgebreide informatie over de visie en de

Inleiding. In deze brochure beperken we ons tot informatie over het lidmaatschap. Voor uitgebreide informatie over de visie en de Inleiding Je hebt deze brochure ontvangen omdat je overweegt of al hebt besloten om lid te worden van de Evangelische Gemeente Jozua in Dordrecht. Graag willen wij je informeren over hoe dat in zijn werk

Nadere informatie

LICHT IN DE STAD

LICHT IN DE STAD LICHT IN DE STAD 2010-2015 Visieplan CGK De Graankorrel Hoofddorp Wat wij verlangen (visie) 2010-2015 Wij verlangen er naar als gemeente licht in de stad te zijn te zijn: aantrekkelijk, inspirerend en

Nadere informatie

RSIN-nummers t.n.v. Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel

RSIN-nummers t.n.v. Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel Officiële naam Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel. Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Telefoonnummer 0180 611179 RSIN nummer: 27.44.442 Website adres: www.cgkbarendrecht.nl Adres: Voordijk 252 Postcode: 2992 AL Plaats: Postadres:

Nadere informatie

Resultaten enquête deputaten mediazaken

Resultaten enquête deputaten mediazaken Resultaten enquête deputaten mediazaken Aantal geënquêteerden: 109 1. Beamergebruik 1. Waar wordt de beamer voor gebruikt? Aantal Percentage Presentaties bij de preek 102 94% Bijzondere liederen (die niet

Nadere informatie

Beleidsplan Diaconie NGK De Pelgrim. Augustus 2016

Beleidsplan Diaconie NGK De Pelgrim. Augustus 2016 Beleidsplan Diaconie NGK De Pelgrim Augustus 2016 Diaconaal beleidsplan NGK De Pelgrim Waar staat de diaconie voor? Als we het bevestigingsformulier erbij halen, dan begint het met de dienst der barmhartigheid.

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Wij vallen onder goede doelen De Belastingdienst heeft bepaald dat het publiceren van informatie door algemeen nut beogende instellingen ( goede doelen) via internet een wettelijke voorwaarde (publicatieverplichting)

Nadere informatie

RODE DRAAD IN HET BELEIDSPLAN

RODE DRAAD IN HET BELEIDSPLAN RODE DRAAD IN HET BELEIDSPLAN SINT JANSGEMEENTE 2016-2019 VOORSTEL COMMISSIE NAAR AANLEIDING VAN BEZINNINGSAVONDEN JUNI 2016 Versie: September 2016 Commissie beleidsplan: Ds. G. Vreugdenhil, S. den Heijer,

Nadere informatie