02.04 BESTEK DIENSTEN - ALGEMEEN BEPERKTE OFFERTEAANVRAAG SOCIAAL SECRETARIAAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "02.04 BESTEK DIENSTEN - ALGEMEEN BEPERKTE OFFERTEAANVRAAG SOCIAAL SECRETARIAAT"

Transcriptie

1 Soc-secr/ 26 maart BESTEK DIENSTEN - ALGEMEEN BEPERKTE OFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN AANBESTEDENDE OVERHEID GEMEENTEBESTUUR EN OCMW LAARNE OMSCHRIJVING VAN DE DIENST SOCIAAL SECRETARIAAT NAAM EN ADRES VAN DE ONTWERPER AANKOOPDIENST OCMW LAARNE, COLMANSTRAAT 5, 9270 LAARNE

2 Soc-secr/ 26 maart INLICHTINGEN Inlichtingen i.v.m. dit bestek kunnen verkregen worden bij: naam: Githa Praet adres: Colmanstraat 5, 9270 Laarne telefoon: 09/ TOEPASSELIJKE REGLEMENTERING. Wet van 24 december 993 (BS ) betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten. 2. Koninklijk besluit van 8 januari 996 (BS ) betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken. 3. Koninklijk besluit van 26 september 996 (BS ) tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, alsmede de bijlage bij dit Koninklijk besluit betreffende de algemene aannemingsvoorwaarden.

3 Soc-secr/ 26 maart AFWIJKINGEN + EVENTUELE MOTIVERING (KB VAN 26 SEPTEMBER ARTIKEL 3) Hierna volgt de lijst van de bepalingen waarvan voor onderhavige aanneming wordt afgeweken van de bovenvermelde toepasselijke reglementering.. Artikel 6, ste lid - KB van 08 januari 996 De gestanddoeningstermijn wordt van 60 op 80 kalenderdagen gebracht. () () zie blz. 7 - gestanddoeningstermijn

4 Soc-secr/ 26 maart EERSTE DEEL Reglementaire en verordenende bepalingen Algemeen Dit eerste deel heeft betrekking op de regeling tot gunning van een overheidsopdracht totdat de kandidaat is aangesteld. De bepalingen die vervat zijn in dit deel, hebben betrekking op de wet van 24 december 993 en het KB van 8 januari 996 en latere wijzigingen. Aanbestedende overheid Naam aanbestedende overheid: Gemeentebestuur en Ocmw Laarne Adres: Colmanstraat 5 te 9270 Laarne Voorwerp van de opdracht De opdracht omvat het volledig actueel houden van de theoretische weddendossiers van het gemeente- en Ocmw personeel en de praktische uitvoering ervan, zoals beschreven in hoofdstuk III, technische bepalingen, van onderhavig bestek. CPC nummer: Loonadministratiediensten Juridische adviezen en informatie Personeelsbestand bij gemeentebestuur en Ocmw Laarne a) Gemeentebestuur Laarne Het personeelsbestand van het gemeentebestuur Laarne op omvat 00 personeelsleden of 79,59 vte: - 26 personen met een contract van bepaalde duur (gesco s en contractuelen) - 37 personen met een contract van onbepaalde duur (gesco s en contractuelen) - 37 vastbenoemden Daarvan zijn er 7 langdurig zieken en 7 personeelsleden met verminderde prestaties door : gedeeltelijke loopbaanonderbreking(2), ouderschapsverlof(2), halftijdse vervroegde uitdiensttreding() en verminderde prestaties wegens sociale of familiale redenen (2). - 2 raadsleden (incl burgemeester en schepenen) - 0 dossiers gepensioneerde mandatarissen

5 Soc-secr/ 26 maart b) Ocmw Laarne Het personeelsbestand van het OCMW van Laarne op datum van omvat totaal 3 personeelsleden of 0, 96 vte: - 6 met contract bepaalde duur ( gesco s, weerwerkgesco s en contractuelen) - 42 contract onbepaalde duur ( gesco s, weerwerkgesco s en contractuelen) - 28 vastbenoemden Waarvan 6 personeelsleden die op geen prestaties leverden wegens werkverwijdering, ouderschapsverlof of langdurige ziekte 8,76 vte personeelsleden die loopbaanvermindering en 2 vte personeelsleden die loopbaanonderbreking genieten,68 VTE van het personeel zijn aangeworven in het kader van de sociale maribel - er zijn 2 startbaners - normaliter jaarlijks een 23-tal vakantiejobs - 9 raadsleden (inclusief voorzitter) Verloning - toepassing van weddeschalen, vastgesteld met inachtneming van de belangrijkheid van de ambtsopdrachten, de graad van verantwoordelijkheid en de vereiste algemene en vakbekwaamheid en rekening houdend met de plaats die de personeelsleden in de hiërarchie van het gemeentebestuur of het Ocmw bekleden - jaarlijkse of tweejaarlijkse verhoging van de lonen (afhankelijk van de weddetrap) Vergoedingen - fietsvergoeding woon-werkverkeer - hospitalisatieverzekering - maaltijdcheques - toelage voor nacht- en/of zaterdag en zondagwerk - vergoeding voor het uitoefenen van een hogere functie - premie arbeidsduurvermindering - attractiviteitspremie - haard- en standplaatsvergoeding - reiskosten - begrafenisvergoeding - vacatietoelage - presentiegelden Beschrijving computernetwerk en boekhoudprogramma a) gemeentebestuur Laarne File & Printserver van Cevi Exchangeserver voor mail ISA-server voor internet/firewall Telesupport via Cevi Netviewersessies Boekhoudprogramma: New horizon client van de firma Cevi b) Ocmw Laarne Computernetwerk: - Unix-server van Cevi voor de loonadministratie - Unix-server voor de Schaubroeck-applicaties (boekhouding, winsoc, Geracc,...) en file-server (O-schijf) - internet en mail gebeurt via Publilink (ASDL) - verbinding met 2 rusthuizen via SDSL

6 Soc-secr/ 26 maart telesupport via de publilink-aansluiting Boekhoudprogramma: NOB van de firma Schaubroeck Wijze van gunnen van de opdracht (wet van 24 december artikel 3 en KB van 26 september artikel 2, 2 ) De overeenkomst voor onderhavige opdracht wordt gesloten ingevolge een beperkte offerteaanvraag. Merknamen (KB van 08 januari artikel 85) Het is verboden eventuele merknamen, octrooien of types, of een bepaalde oorsprong of productie aan te duiden die zo precies zijn, dat een bepaald product of een bepaalde firma wordt begunstigd. De aanduiding van een merknaam, vergezeld met de aanduiding of daarmee overeenstemmend is evenwel toegestaan wanneer het niet mogelijk is een beschrijving van het voorwerp van de opdracht te geven. Wijze van prijsbepaling (wet van 24 december artikel 7, KB van 26 september artikel 2, 2 en KB van 08 januari artikel 86) Ten aanzien van de vaststelling van de prijzen, wordt onderhavige overeenkomst beschouwd als een opdracht volgens prijslijst. Berichten en terechtwijzingen De berichten en terechtwijzingen, bekendgemaakt in het Bulletin van de Aanbestedingen en die betrekking hebben op de opdrachten in het algemeen of enkel op onderhavige opdracht, maken integraal deel uit van de contractuele bepalingen. De inschrijver is derhalve geacht hiervan kennis te hebben genomen en er mee rekening te hebben gehouden bij het opmaken van zijn offerte. Opmaak van de offerte (KB van 08 januari artikel 89) De offerte en de inventaris worden in één exemplaar en kopie (KB van 8 januari artikel 03) opgemaakt op de daartoe bestemde documenten van het bestek volgens het model bedoeld in artikel 90 van het KB van 08 januari 996. Elke offerte die op een ander document is opgemaakt valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de inschrijver, die op ieder document dient te verklaren dat het document conform het bij het bestek behorend model is. Een dergelijk document dient volgende formule te vermelden : Ik, ondergetekende... verklaar te hebben nagezien dat de hierna vermelde gegevens in volstrekte overeenstemming zijn met de vermeldingen op het door de opdrachtgever verstrekte offerteformulier en inventaris, en neem daartoe de volledige verantwoordelijkheid op mij. Iedere vermelding die strijdig is met het door het bestuur vastgestelde model moet als niet geschreven beschouwd worden. Tijdelijke vereniging (KB van 08 januari artikel 93) Bij beperkte procedure of onderhandelingsprocedure behoudt het bestuur zich het recht voor een offerte van een tijdelijke vereniging te aanvaarden voorzover minstens één geselecteerde kandidaat deel uitmaakt van deze vereniging.

7 Soc-secr/ 26 maart Wijziging hoeveelheden (KB van 08 januari artikel 97) De inschrijver kan de aangeduide hoeveelheden van de inventaris NIET wijzigen, ongeacht of het om forfaitaire dan wel om vermoedelijke hoeveelheden gaat. (tenzij de besteksbepaling het uitdrukkelijk toestaat). Vergissingen + leemten (KB van 08 januari artikel 98) Indien de inschrijver in het bestek of in de aanvullende documenten van de opdracht zodanige vergissingen of leemten vaststelt dat het hem onmogelijk is een prijs te berekenen, of dat de vergelijking van de offertes niet meer opgaat, geeft hij daarvan onverwijld, althans tenminste TIEN dagen vóór de dag van de opening van de offertes, schriftelijk kennis aan het bestuur, behoudens zo de inkorting van de termijn voor het indienen van de offertes niet toelaat deze voorwaarden na te leven. Prijsopgave opdrachten in percelen (Wet van 24 december artikel 8 en KB van 08 januari artikel 0) Niet van toepassing. Indiening van de offerte (KB van 08 januari artikel 04) De offerte wordt geschoven in een definitief gesloten omslag waarop zijn vermeld : de datum van de zitting waarop de offertes worden geopend en de verwijzing naar het bestek. Bij inzending over de post, als gewoon of aangetekend stuk, wordt die gesloten omslag geschoven in een tweede gesloten omslag met opgave van het adres van het bestuur en met de vermelding offerte sociaal secretariaat. De offerte wordt gestuurd aan :Ocmw Laarne,T.a.v. dhr. voorzitter, Colmanstraat 5 te 9270 Laarne. Plaats, dag en uur van de opening van de offertes (KB van 08 januari artikel 06) De opening van de offertes heeft plaats op 6 juni 2008 om 0.00 uur ten overstaan van dhr. voorzitter of zijn afgevaardigde in de burelen van Ocmw Laarne, Colmanstraat 5 te 9270 Laarne. Selectiecriteria De inschrijver dient eerst te voldoen aan de hieronder gestelde selectiecriteria (uitsluitingsvoorwaarden, financiële en econ. draagkracht, technische bekwaamheid) alvorens men kan overgaan tot de evaluatie van zijn aanbieding. Hij voegt hiervoor de nodige documenten en inlichtingen bij zijn inschrijving. De inschrijver die niet voldoet aan de selectiecriteria wordt uitgesloten; hij wordt dan hierover geïnformeerd. Uitsluitingsvoorwaarden (KB 8 jan 996 Art. 69) Kan uitgesloten worden van deelneming aan de opdracht in welk stadium van de procedure ook de dienstverlener : die in staat van faillissement of van vereffening verkeert, die zijn werkzaamheden heeft gestaakt of die een gerechtelijk akkoord heeft bekomen, of die in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen ; 2 die aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, voor wie een procedure van

8 Soc-secr/ 26 maart vereffening of van gerechtelijk akkoord aanhangig is of die het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen ; 3 die, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast ; 4 die bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout heeft begaan, vastgesteld op elke grond die de aanbestedende overheden aannemelijk kunnen maken ; 5 die niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 69bis; 6 die niet in orde is met de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is ; 7 die zich in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen, opvorderbaar bij toepassing van dit hoofdstuk. Het bewijs dat de dienstverlener zich niet in één van de gevallen, vermeld in, 2, 3, 5 of 6 bevindt, kan geleverd worden door voorlegging van de volgende stukken: voor, 2 of 3 : een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en waaruit blijkt dat aan de gestelde eisen is voldaan; 2 voor 5 of 6 : een getuigschrift uitgereikt door de bevoegde overheid van het betrokken land. Wanneer een dergelijk document of getuigschrift niet uitgereikt wordt in het betrokken land, kan het vervangen worden door een verklaring onder eed of een plechtige verklaring van de betrokkene vóór een gerechtelijke of overheidsinstantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van het land van oorsprong of herkomst. Financiële en economische draagkracht Om de financiële en economische draagkracht van de inschrijver aan te tonen dienen bij de inschrijving de volgende documenten en inlichtingen bijgevoegd te worden (KB 8 jan 996 Art 44):. Een verklaring betreffende de totale omzet over de laatste drie boekjaren van de diensten waarop de opdracht betrekking heeft; 2. Een passende bankverklaring. Technische bekwaamheid (KB 8 jan 996 Art. 7) Dienst voorbehouden aan bepaalde beroepen De inschrijver dient te beschikken over een wettelijke erkenning als sociaal secretariaat en voegt hiervoor bij zijn inschrijving de nodige attesten. Een referentielijst van de gelijkaardig aangeboden diensten aan gemeentebesturen en Ocmw s die kunnen vergeleken worden met Laarne wat betreft aantal werknemers, complexiteit (vergoedingen, toelagen,...) en integratie in computernetwerk 2. Beschrijving van het opleidingsniveau en kwalificaties van de leden van de juridische dienst voor de opvolging en het correct laten toepassen van de sociale wetgeving in het kader van deze opdracht 3. Beschrijving van de samenstelling, opleidingsniveau en kwalificaties van de leden die de loonberekening en aanverwante diensten zullen uitvoeren en opvolgen in het kader van deze opdracht; 4. Beschrijving van de mogelijkheden inzake informaticamiddelen (hardware, software, informatici) die de inschrijver denkt in te zetten in het kader van deze algemene offerteaanvraag, o.m. om te zorgen voor een oordeelkundige inpassing

9 Soc-secr/ 26 maart in het computernetwerk en een aangepaste aansluiting met de boekhouding 5. Referenties qua aanpak bij de overgang (omschakeling) tijdens een lopend boekjaar; 6. Ingeval van calamiteit in het rekencentrum van het sociaal secretariaat dient men binnen 48 uur volledig operationeel te zijn op een daarvoor voorziene installatie. M.a.w. de loonadministratie mag slechts een beperkte vertraging oplopen. Dit is een absolute vereiste als garantie. Ocmw Laarne heeft de mogelijkheid de technische bekwaamheid van de inschrijver/uitvoerder te controleren. Criteria voor gunning van de opdracht (KB van 08 januari artikel 5 lid 2). De prijs met een opsplitsing in volgende posten: - het actueel houden van weddedossiers - juridische dienstverlening - jaarlijkse kosten voor de berekening en verwerking van de lonen - aangiften aan externe organismen (RSZPPO-aangifte, aangifte BV, Belcotax aangifte, uitreiken formulieren vakbondspremie, pensioenkadaster, dimona- aangifte,..) - personeelsbegroting - genereren van diverse rapporten en lijsten - koppeling met boekhouding door gebruik te maken van aangepaste logische codes - vaste jaarlijkse kosten (onderhoud, ) - variabele kosten - mogelijke extra kosten of voordelen / beperkingen verbonden aan een specifieke uitvoeringsvorm (uitbetaling van netto-lonen, RSZ en de bedrijfsvoorheffing door de uitvoerder) - de formules voor eventuele jaarlijkse herziening van de kosten. Minstens 20% van de kosten zijn vast - tarieven voor het uitvoeren van specifieke opdrachten (studies, simulaties, controles,...) 2. De aanpak en de beschikbare ervaring om de diensten optimaal in te passen in de bestaande procedures en administratie van Laarne, in het bijzonder met betrekking tot: - de aansluiting met bestaande computerprogramma s (boekhouding,..) - de mogelijkheid van import en export van gegevens (Microsoft omgeving) - de overgang van de bestaande situatie naar de nieuwe situatie bij de dienstverlener - de overname van historische gegevens - specifieke mogelijkheden voor flexibele rapportering - gebruiksvriendelijkheid 3. De evaluatie van de beschikbare ervaring - op het vlak van calamiteitenplan - op vlak van juridische ondersteuning - op vlak van loonverwerking en bijhorende diensten - op vlak van specifieke diensten en studies - op vlak van service en kwaliteitsborging - flexibiliteit om op specifieke vragen te kunnen antwoorden De inschrijver wordt gevraagd voor gunningscriteria 2 en 3 een plan van aanpak op te maken (incl. stavingdocumenten) en bij de offerte te voegen.

10 Soc-secr/ 26 maart CONCRETE INVULLING CRITERIA. De totaal prijs : 50 % 2. De aanpak en de beschikbare ervaring om de diensten optimaal in te passen in de bestaande procedures en administratie van Laarne: 20% a. aansluiting met bestaande computerprogramma s (boekhouding): mogelijk: 0 ptn niet mogelijk 0 ptn b. mogelijkheid tot import/export naar Word/Excel mogelijk: 5 ptn niet mogelijk: 0 ptn d. andere gevraagde diensten worden globaal beoordeeld maximum: 5 ptn trapsgewijs tot 0 ptn 3. Evaluatie van de beschikbare ervaring: 30% a. Calamiteitenplan Ja: 0 ptn Neen: 0 ptn b. Juridische ondersteuning maximum: 0 ptn trapsgewijs tot 0 ptn c. Andere gevraagde diensten worden globaal beoordeeld maximum: 0 ptn trapsgewijs tot 0 ptn Varianten (KB van 08 januari artikel 3 lid en artikel 5 lid 3) Indien het bestek varianten oplegt of toestaat wordt het voorwerp van die varianten, hun aard en draagwijdte nader omschreven in de technische bepalingen van de opdracht. Er zijn geen verplichte en/of facultatieve varianten Vrije variant (KB van 08 januari artikel 5 lid 4 en artikel 6 van de wet van 24 december 993) Het is verboden om vrije varianten in te dienen. Onderscheid tussen varianten en vrije varianten (2) VARIANTE De variante kan voorkomen bij aanbesteding of offerteaanvraag VRIJE VARIANTE De vrije variante is alleen mogelijk bij offerteaanvraag, tenzij het bestek het verbiedt (2) bronvermelding: Overheidsopdrachtenzakboekje, de heer Luc Westhovens, Uitgave van Kluwer

11 Soc-secr/ 26 maart 2008 De variante gaat uit van de aanbestedende overheid en is dus duidelijk omschreven in het bestek De variante betreft het gebruik van andere materialen of technische procédés dan die voorzien in de basisoplossing De vrije variante gaat uit van de inschrijver zelf en is gevoegd bij zijn offerte De vrije variante heeft hoofdzakelijk betrekking op nieuwigheden en technische verbeteringen die de aanbestedende overheid onbekend zijn Gestanddoeningstermijn (KB van 08 januari artikel 6) De termijn gedurende dewelke de inschrijver door zijn offerte gebonden blijft, wordt voor onderhavige dienstopdracht op 80 kalenderdagen gebracht dit om reden dat de prijzen bij indiening offerte nog geldig zijn op het ogenblik van de definitieve oplevering.

12 Soc-secr/ 26 maart TWEEDE DEEL Administratieve contractuele bepalingen Algemeen Dit tweede deel regelt de procedure die betrekking heeft op de uitvoering van de opdracht. Voorzover er niet van afgeweken wordt, is het Koninklijk besluit van 26 september 996 (BS van ) en latere wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van toepassing alsmede de bepalingen van de bijlage bij dit Koninklijk besluit. De indeling hierna in artikels is overgenomen van de bijlage bij het bovenvermelde Koninklijk besluit. Artikel - Leidend ambtenaar De leiding en het toezicht op de uitvoering zal geschieden door Fanny Wiels, administratief deskundige. Beperkingen en draagwijdte mandaat: haar mandaat is niet beperkt. Artikel 3 - Prijsherziening Op onderhavige opdracht is geen prijsherziening van toepassing. Bij een eventuele verlenging van de opdracht wordt in de maand december van het lopende jaar de prijs voor het komende jaar aangepast aan de index der consumptieprijzen. De basisindex is de index van de maand voor de dag van de opening der offerten. Artikel 5 - Betalingen De betalingen moeten plaatsvinden binnen een termijn van VIJFTIG (50) KALENDERDAGEN vanaf ontvangst van de maandelijkse factuur. Artikel 20 - Middelen van optreden De dienstverlener wordt in verband met de uitvoering van de opdracht geacht in gebreke te zijn :. wanneer de prestaties niet geheel voltooid zijn binnen de contractuele bedongen leveringstermijn of op de verschillende voor de gedeeltelijke voltooiingen vastgestelde data; 2. ongeacht het ogenblik, wanneer de prestaties niet zodanig vorderen dat zij op de vastgestelde data volledig kunnen worden voltooid; 3. wanneer de geldig gegeven schriftelijke bevelen van het bestuur niet worden nageleefd; 4. wanneer de prestaties niet uitgevoerd worden volgens de voorschriften bepaald in de opdracht. Artikel 67 - Elementen die in de prijzen zijn begrepen De dienstverlener wordt geacht zowel in zijn eenheidsprijzen als in zijn globale prijzen alle kosten en heffingen die op de diensten wegen te hebben inbegrepen, met uitzondering van de belasting op de toegevoegde waarde. In de prijzen zijn vooral ingerekend:. de administratie- en secretariaatskosten;

13 Soc-secr/ 26 maart de verplaatsings-, vervoers- en verzekeringskosten; 3. de kosten voor de documentatie die betreffende de diensten en eventueel door de aanbestedende overheid worden geëist; 4. de levering van documenten of van stukken die gepaard gaan met de uitvoering van de diensten; 5. de tol- en accijnsrechten betreffende het gebruikte materieel en de producten; 6. de kosten voor verpakking; 7. de keurings- en de opleveringskosten. Artikel 69 - Wijze van uitvoering De uitvoering (= test- en overgangsperiode) dient plaats te vinden vanaf 0 juli 2008, zodanig dat de weddeberekening door de nieuwe dienstverlener vanaf 0 januari 2009 ingang kan vinden.

14 Soc-secr/ 26 maart DERDE DEEL Technische bepalingen De te leveren prestaties bestaan uit :. Theoretisch deel. HET ACTUEEL HOUDEN VAN THEORETISCHE WEDDEDOSSIERS Om het theoretisch weddendossier volledig actueel te houden, worden beslissingen opgesteld die de geldelijke toestand van alle personeelsleden bepalen volgens de meest gunstige mogelijkheden. Hiervoor baseert men zich op de gepubliceerde onderrichtingen en het organiek geldelijk statuut. De aanpassingen aan diverse beslissingen worden op initiatief van de inschrijver opgesteld en doorgestuurd naar het opdrachtgevend bestuur. Ten einde de inschrijver in staat te stellen om deze opdracht te kunnen vervullen, wordt een dossier overgemaakt dat bestaat uit één exemplaar van het geldelijk en administratief statuut, het reglement voor de contractuelen en de diverse principebeslissingen die de geldelijke bepalingen voor het personeel als voorwerp hebben. De opvolging van het theoretisch dossier houdt in dat : bij elke indiensttreding, bevordering, verandering van rechtspositie of prestatieverandering een individuele weddevaststelling wordt gemaakt; de beslissing wordt overgemaakt aan het bestuur met het oog op notulering; elk jaar een collectieve beslissing wordt bezorgd waarop alle actieve personeelsleden vermeld worden met hun periodieke weddenverhoging; er gesignaleerd kan worden welke personeelsleden aanspraak maken op een hogere schaal in toepassing van de regels die gelden voor de functionele loopbaan..2 JURIDISCHE DIENSTVERLENING De inschrijver verleent juridisch advies m.b.t. problemen en vragen die betrekking hebben op de tewerkstelling van personeel in lokale besturen. Dit omhelst ondermeer juridische informatie omtrent arbeidsrecht, sociaalzekerheidsrecht, administratief recht en de interpretatie van het geldelijk en administratief statuut.

15 Soc-secr/ 26 maart Praktisch deel 2. DE BEREKENING EN VERWERKING VAN DE LONEN Met als basis de goedgekeurde individuele wedde en de prestatieopgave, wordt de bezoldiging berekend, ingeschreven op de individuele rekening en overgebracht op een mandaat of betalingsbevel. Bij elke loonverwerking dient een loonstrook gemaakt te worden. Bij een regularisatie dient een detail ter beschikking gesteld te worden van de geregulariseerde periodes. Bij de loonverwerking wordt de volgende output verwacht : een betalingsbevel/openstaande schuld per begrotingsartikel/algemene rekening; een verzamelstaat per begrotingsartikel/algemene rekening met een nominatieve opsomming van de personeelsleden die onder het kwestieuze artikel/rekeningnummer ressorteren; een samenvatting per begrotingsartikel/algemene rekening; een betaallijst met detail nominatieve lijst met rekeningnummer en te betalen bedragen; genereren van een elektronisch bestand voor de financiële instelling De loonverwerking gebeurt voor ieder natuurlijk persoon die een bezoldiging in de meest ruime zin ontvangt ten laste van het bestuur. Naast de maandelijkse berekening en verwerking van de lonen, omvat de loonverwerking tevens de volgende zaken : onbeperkte regularisaties van eerder gerekende periodes en bedragen; buitengewone en bijzondere toelagen; berekening van presentiegelden inhoudingen op de netto bezoldiging; de berekening van vakantiegeld en vertrekvakantiegeld; de berekening van de eindejaarstoelage; 2.2 AANGIFTEN AAN EXTERNE ORGANISMEN 2.2. RSZPPO-aangifte In het kader van de DMFAPPL (multifunctionele aangifte voor plaatselijke en provinciale overheden) treedt de inschrijver op als full service dienstverlener. Dit betekent dat alle oorspronkelijke en regulariserende aangiften tijdig worden ingediend en afgehandeld door de inschrijver. De procentuele en inhoudelijke fouten en de processen-verbaal bij controles worden rechtgezet door de inschrijver.

16 Soc-secr/ 26 maart Elektronische aangifte bedrijfsvoorheffing Vanaf de inkomsten 2008 staat de inschrijver in voor de elektronische doorgave van de maandelijkse bedrijfsvoorheffing via de toepassing FinProf van de FOD Financiën Belcotax-aangifte De inschrijver staat in voor de opmaak van de fiscale eindejaarsstaten en de diverse fiscale fiches. Het Belcotaxbestand wordt aangeleverd aan de FOD Financiën. In het Belcotaxbestand worden de volgende fiscale fiches verwerkt : 28.0; 28.; 28.2; 28.4; 28.6; 28.30; 28.50; Ten behoeve van de werknemers wordt tijdig een fiscale fiche afgedrukt om hen in staat te stellen de aangifte in de personenbelasting te kunnen invullen Uitreiking formulieren vakbondspremie De inschrijver staat in voor het produceren van de jaarlijkse aanvraagformulieren tot het bekomen van een vakbondspremie. De bestanden worden elektronisch bewaard zodat ze ten allen tijde aan de Commissie Vakbondspremies kunnen worden aangeleverd ter controle Aangifte aan het pensioenkadaster De inschrijver zorgt ervoor dat het bestuur de aangifte voor de gepensioneerden aan het pensioenkadaster kan verzorgen Dimona-aangifte De inschrijver fungeert als full service dienstverlener. Dit betekent dat hij een tussenschakel vormt tussen het bestuur en de RSZPPO. De inschrijver beheert de Dimona-aangiften en maakt die op een gestructureerde en beveiligde manier over aan de bevoegde instanties. De inschrijver zorgt er tevens voor dat de elektronische ontvangstbewijzen en Dimonaberichten elektronisch bezorgd worden aan het bestuur. 2.3 PERSONEELSBEGROTING De inschrijver moet in staat zijn om een raming te maken van de personeelskost voor een door het bestuur opgegeven periode. 2.4 LIJSTEN EN RAPPORTEN De inschrijver stelt lijsten en rapporten ter beschikking van het bestuur.

17 Soc-secr/ 26 maart Onderhoud De inschrijver staat in voor de aanpassing van de programma s aan de wijzigende, wettelijke bepalingen. Het opdrachtgevend bestuur behoudt zich het recht om, in functie van interne prioriteiten of van de prijsopbouw een selectie te maken van de aangeboden diensten. De inschrijver moet bereid zijn op verzoek van het opdrachtgevend bestuur een demo te geven. Goedgekeurd in Ocmw Raad in zitting van. Goedgekeurd in Gemeenteraad in zitting van.. Namens de gemeenteraad Namens de Ocmw Raad E. Leroy I. Rogiers G. Praet S. De Wolf Secretaris Voorzitter Secretaris Voorzitter

18 Soc-secr/ 26 maart GEMEENTE : LAARNE OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GEMEENTEBESTUUR EN OCMW LAARNE BENAMING VAN DE OPDRACHT : OFFERTEFORMULIER VOOR ÉÉN INSCHRIJVER - NATUURLIJKE PERSOON De ondergetekende (naam en voornamen)... Hoedanigheid of beroep :... Nationaliteit :... Wettelijke woonplaats (land, gemeente met postnummer, straat en huisnummer) :... VOOR ÉÉN VENNOOTSCHAP De vennootschap (handelsnaam of naam)... Rechtsvorm :... Nationaliteit :... Maatschappelijke zetel (land, gemeente met postnummer, straat en huisnummer) : Vertegenwoordigd door de ondergetekende(n) (naam en voornamen)... in hoedanigheid van... Nationaliteit :... Wettelijke woonplaats (land, gemeente met postnummer, straat en huisnummer) : slechts één vorm kan geldig ingevuld worden - de overige doorhalen. 2 de volgende gegevens dienen voor elke gemachtigde ingevuld te worden. 3 elke gemachtigde voegt bij zijn (haar) offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit zijn (haar) bevoegdheid blijkt of een gewaarmerkt afschrift van zijn (haar) volmacht; hij (zij) kan zich ook beperken tot verwijzing naar het nummer van de bijlage aan het Belgisch Staatsblad waarin zijn (haar) bevoegdheden zijn bekendgemaakt.

19 Soc-secr/ 26 maart VOOR ÉÉN VERENIGING ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID OPGERICHT DOOR MEERDERE NATUURLIJKE EN/OF RECHTSPERSONEN De ondergetekende(n) en/of de vennootschap(pen) (hierna dienen voor ieder van hen dezelfde gegevens ingevuld te worden als aangegeven op de vorige pagina en dit naargelang het een natuurlijke of een rechtspersoon betreft) 2 3 (eventueel) vertegenwoordigd door de ondergetekende(n) (hierna dienen voor iedere vennootschap dezelfde gegevens ingevuld te worden als aangegeven op de vorige pagina) 4 die zich tijdelijk hebben verenigd voor deze aanneming onder de naam Verbindt of verbinden zich op zijn (haar) (hun) roerende en onroerende goederen tot de uitvoering, overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van het bijzonder bestek, van de opdracht met betrekking tot de aanneming van de werken genaamd tegen de som van (in cijfers - excl. BTW) geschreven (in letters - excl. BTW)... EUR 5 [Wanneer het een opdracht betreft welke opgesplitst is in verschillende percelen zal voor elk perceel het bedrag in cijfers en letters opgegeven moeten worden.] EUR 5 slechts één vorm kan geldig ingevuld worden - de overige doorhalen. 2 de gemachtigden voegen bij hun offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit hun bevoegdheid blijkt of een gewaarmerkt afschrift van hun volmacht; zij kunnen zich ook beperken tot verwijzing naar het nummer van de bijlage aan het Belgisch Staatsblad waarin hun bevoegdheden zijn bekendgemaakt. 3 in te vullen in dezelfde volgorde als voor de vennootschappen. 4 door de inschrijver(s) in te vullen 5 doorhalen wat niet van toepassing is

20 Soc-secr/ 26 maart ALS VOLGT GEDETAILLEERD

21 Gemeentebestuur en Ocmw Laarne Colmanstraat 5 Tel 09/ Fax 09/ Laarne Soc-secr/ Provincie Oost-Vlaanderen GEMEENTE : Laarne OPDRACHT : actueel houden van de theoretische weddendossiers van het gemeente- en Ocmw personeel en de praktische uitvoering ervan INVENTARIS AANDUIDING VAN DE ARTIKELS Courante opdracht:. maandelijkse kost voor berekening en verwerking van de lonen 2. het actueel houden van weddedossiers (op jaarbasis) 3. juridische dienstverlening (op jaarbasis) 4. aangiften aan externe organismen(rszppo-aangifte, aangifte BV, Belcotax aangifte.) (op jaarbasis) 5. personeelsbegroting (op jaarbasis) 6. vaste jaarlijkse kosten (onderhoud,..) 7. variabele kosten (.) (op jaarbasis) 8. kostprijs op jaarbasis voor koppeling met boekhouding VH OF GP GP EEN- HEID m, m 2 m 3, st St. 2 HOEVEELHEID VAN DE INVENTARIS EENHEIDSPRIJS bedrag in EUR () TOTAAL Totaal BTW 2 % ALGEMEEN TOTAAL TOTAAL INCL. B.T.W. (in letters): () doorhalen wat niet van toepassing is

22 Gemeentebestuur en Ocmw Laarne Colmanstraat 5 Tel 09/ Fax 09/ Laarne Soc-secr/ AANDUIDING VAN DE ARTIKELS Bijzondere opdrachten:. genereren van diverse rapporten en lijsten 2. mogelijke extra kosten of voordelen/beperkingen verbonden aan een specifieke uitvoeringsvorm 3. uurloon voor het uitvoeren van specifieke opdrachten VH OF GP GP EEN- HEID m, m 2 m 3, st St. HOEVEELHEID VAN DE INVENTARIS EENHEIDSPRIJS bedrag in EUR ()

23 Tel 09/ Fax 09/ Laarne Soc-secr/ De betalingen zullen geldig gebeuren door overschrijving op Rekeningnummer... bij... geopend op naam van (voor de Belgische aannemers) Bij deze offerte voeg ik of voegen wij een attest van de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid waarin de stand van mijn of onze rekening bij deze instellingen wordt opgegeven, overeenkomstig artikel 90 3 en artikel 69 bis van het Koninklijk besluit van 08 januari 996. OFWEL (voor de buitenlandse aannemers) Bij deze offerte voeg ik of voegen wij de in artikel 69 bis 2 van het Koninklijk besluit van 08 januari 996 bedoelde attesten voor buitenlandse inschrijvers. (voor beide) Bovendien mag de administratie alle nodige inlichtingen van financiële en morele aard omtrent de ondergetekende(n) of omtrent de offrerende vennootschap inwinnen bij andere instellingen. 3 Bij deze offerte zijn eveneens gevoegd: de bescheiden, gedateerd en ondertekend, die luidens het bijzonder bestek moeten worden overgelegd de door het bijzonder bestek vereiste modellen en monsters Gedaan te...op... de inschrijver(s) aanduiding van de financiële instelling waar de betalingen moeten uitgevoerd worden. 2 juiste benaming van de rekening. 3 doorhalen wat niet van toepassing is. 4 bedraagt de schuld aan bijdrage meer dan 2478,94 EUR dan wordt de inschrijver verzocht bij zijn offerte alle inlichtingen te voegen betreffende de eventuele schuldvorderingen zoals bedoeld in art. 69bis van het Koninklijk besluit van 08 januari 996.

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk STAD : Genk OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan 70 3600 Genk BENAMING VAN DE OPDRACHT : GT-160490-66 Infrastructuurwerken Omgevingswerken Kleuterschool

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 1 OPEN FERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 UITVOERING VAN WERKEN : BOUWEN VAN EEN DOORGANGSGEBOUW VOLGENS DE BREEAM-METHODIEK FERTEFORMULIER AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN 2 OPDRACHTGEVER : POM

Nadere informatie

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen 1 Thonetlaan 106A te 2050 Antwerpen

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen 1 Thonetlaan 106A te 2050 Antwerpen GEMEENTE : Antwerpen OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen Thonetlaan 06A te 050 Antwerpen BENAMING VAN DE OPDRACHT : Vernieuwen van sanitair speelplaats

Nadere informatie

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP PERCEEL 1: ALGEMENE RENOVATIEWERKEN Openbare aanbesteding Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld en

Nadere informatie

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN Ondergetekende (naam en voornaam) : Hoedanigheid of beroep

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG BV/PDT/juli 2013 INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG OFFERTEFORMULIER VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN BESTEK NUMMER: 2016-1 IN OPDRACHT VAN: INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON Nieuwland

Nadere informatie

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET 1 Opdrachtgever Aard van de opdracht : Intercommunale LEIEDAL : Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest Bestek nr. : H3 GM 54 40 INSCHRIJVINGSBILJET - De ondergetekende

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO De ondergetekende : (Naam

Nadere informatie

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw OFFERTEFORMULIER. Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw Bouwheer INTERWAAS Lamstraat 113 9100

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Perceel 1

OFFERTEFORMULIER Perceel 1 BESTEK HOUDENDE DE VOORWAARDEN VOOR HET AANSTELLEN VAN EEN NOTARIS MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN VAN JURIDISCHE AARD TEN BEHOEVE VAN DE STAD GENT Open offerteaanvraag met bekendmaking OFFERTEFORMULIER

Nadere informatie

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6 BESTEK NUMMER: IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: 1407 Bouw en afwerking Wijkgezondheidscentrum Daenshuis

Nadere informatie

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet:

Nadere informatie

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL M.I.V.B. Speciale Studiedienst Koningsstraat 76 1000 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. MIVB/SSD/1400 RAAMOVEREENKOMST VOOR VERSTERKING VAN PERRONNEUZEN

Nadere informatie

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0888-1 IN OPDRACHT VAN: VOORWERP OPDRACHT: GEBOUW / LIGGING: PERCEEL: vzw Katholieke Scholen Groot-Bornem Driesstraat 10 2880 Bornem Verantwoordelijke inrichtende macht : dhr Frans De Laet

Nadere informatie

RENOVATIE PLATTE DAKEN

RENOVATIE PLATTE DAKEN INSCHRIJVINGSFORMULIER aanbesteding 14/06/2011 BESTEK NUMMER: 260411 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: VRIJE BASISSCHOLEN DE WIJNGAARD VZW SINT ANNA 41 8500 KORTRIJK Tel 056 35 40 96 ST. VINCENTIUS

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008. " Vervanging van het actief netwerk "

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008.  Vervanging van het actief netwerk Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008 " Vervanging van het actief netwerk " ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen worden

Nadere informatie

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant B A R T V A N D E K E R C K H O V E A R C H I T E C T E N V E N N O O T S C H A P Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant Offerteformulier voor aanneming

Nadere informatie

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee 1. Voorwerp Dit document regelt de procedure voor de toewijzing van de concessie van het café met zomerterras en de

Nadere informatie

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag.

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. OCMW POPERINGE BOUWEN SOCIAAL HUIS Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. INSCHRIJVINGSBILJET / OFFERTE De ondergetekende: (naam en voornamen) Hoedanigheid of beroep:.. Nationaliteit:. Woonplaats

Nadere informatie

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06 Bijlage 1: offerteformulier Agentschap Wegen en erkeer Afdeling Expertise erkeer en Telematica Dossiernr : MDN/62 Bestek 1M3D8N/15/06 Omschrijving opdracht: Tellen van het vervoer van gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW Project Verbouwing en vernieuwing van sanitaire installaties met inbegrip van installaties voor regenwaterrecuperatie. Kadaster Zemst 1e afdeling, sectie B, nummer

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 OPDRACHTGEVEND BESTUUR Gemeente Lint Koning Albertstraat 41 2547 Lint BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 INSCHRIJVINGSBILJET. Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO.

Nadere informatie

AGION V.O. 9660.3 Bestek nr. 0640-02. Tweebruggenstraat 55 9000 GENT OFFERTEFORMULIER

AGION V.O. 9660.3 Bestek nr. 0640-02. Tweebruggenstraat 55 9000 GENT OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0640-02 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Onze-Lieve-Vrouwe-Instituut

Nadere informatie

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0915 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Onze-Lieve-Vrouwcollege Langestraat 66

Nadere informatie

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) :

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) : Provincie Stad Aanbestedende overheid Benaming van de opdracht Limburg Sint-Truiden Wegen en Verkeer Limburg Aanpassing N3 Rotonde Stayen OFFERTEFORMULIER De ondergetekende (Naam en voornaam) : Hoedanigheid

Nadere informatie

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438 Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1438 Net RAAMOVEREENKOMST VOOR ONDERHOUDSWERKEN VAN SIGNALISATIE VOOR BLINDEN EN

Nadere informatie

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Mobiel Brussel (B.U.V.) Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1030 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1348 Raamovereenkomst voor

Nadere informatie

OPENBARE AANBESTEDING

OPENBARE AANBESTEDING INSCHRIJVINGSFORMULIER BOUWEN OPVANGTEHUIS VOOR VROUWEN OPDRACHTGEVER : CAW Ctraal West Vlaander Nijverheidsstraat 11, 8800 Roeselare UITVOERING DER WERKEN : Brugseweg 67a - 8900 Ieper OPENBARE AANBESTEDING

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw"

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008 "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw" ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen

Nadere informatie

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap:

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: Bijlage 1 Inschrijvingsmodel Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: -Firma of naam: -Rechtsvorm: -Nationaliteit: 2. Maatschappelijke zetel: -Straat: nr. bus -Plaats:

Nadere informatie

VZW VRIJE BASISSCHOLEN VAN DE ZUSTERS VAN BERLAAR MARKT 13

VZW VRIJE BASISSCHOLEN VAN DE ZUSTERS VAN BERLAAR MARKT 13 BUITENSCHRIJNWERK TURNZAAL SOLLEVELDEN 2 2590 BERLAAR Lot 20.1 VERNIEUWEN BUITENSCHRIJNWERK TURNZAAL MEI 2016 VZW VRIJE BASISSCHOLEN VAN DE ZUSTERS VAN BERLAAR MARKT 13 2590 BERLAAR THV Scholenbouw : ELD

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 1431

BIJZONDER BESTEK NR. 1431 MAATSCHAPPIJ VOOR HET INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MIVB KONINGSTRAAT 76 1000 BRUSSEL (1) BIJZONDER BESTEK NR. 1431 Aanpassing van het bovengrondse net Kleine reparaties aan de halten en beddingen

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 44 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk Besteknummer

Nadere informatie

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk DEEL E. FERTEFORMULIER Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk Bestek: AGSTAN/OD/SP/HB/BE02 Programma Openbaar domein/strategische Projecten (natuurlijke

Nadere informatie

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t , dienst financiën TL 2012-20 04/04/2012 1/6 BESTEK TL 2012-20 ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING A l g e m e n e a d m i n i s t r a t i e v e b e p a l i n g e n e n v o o r w a a r d e n v

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 18 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Studie en Advies Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk

Nadere informatie

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid 151 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Centrale Facilitaire Diensten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek nr. 2014/HFB/OO/29354 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN Bijzonder bestek LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN ten behoeve van het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer te Mol Aanbestedende overheid: Provinciaal Recreatiedomein

Nadere informatie

offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten

offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten openbare aanbesteding Opdracht: Aanstellen van een aannemer voor de werken renovatie administratieve lokalen en kleutersanitair

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog op

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL Domein Werk Besteknummer : Diverse gebouwen

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING TER OPMAAK VAN EEN LIJST VAN GEGADIGDEN TEN BEHOEVE VAN DIVERSE HERSTELLING- EN ONDERHOUDSWERKEN EN

Nadere informatie

De Vlaamse Waterweg NV

De Vlaamse Waterweg NV De Vlaamse Waterweg NV Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor aanneming van werken Bestek nr. AAO D ALG 17-37 Offerteformulier Raamovereenkomst: Onderhoudswerken en

Nadere informatie

LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014)

LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014) POLITIEZONE REGIO TIELT ARDOOIE- LICHTERVELDE-PITTEM- RUISELEDE-TIELT-WINGENE LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014) OPEN OFFERTEVRAAG INHOUDSOPGAVE 1. DEEL I. ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN &

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & PLAATSEN RAMEN/DEUREN jtjxj1iwle 1 Inleiding Infrax heeft een formulier samengesteld dat de kandidaat-aannemer dient in te vullen om een ontvankelijk

Nadere informatie

Identificatie van de inschrijver

Identificatie van de inschrijver OFFERTEFORMULIER PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving OPENING: dinsdag 2 juni 2015 om 14.30 uur Voorwerp van de opdracht PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Identificatie

Nadere informatie

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek SELECTIENOTA 20160034 Oproep tot kandidaatstelling: Raamovereenkomst met één deelnemer voor het leveren van volumetrische koudwatermeters DN20 PN10 bestemd voor drinkwater via beperkte offerteaanvraag.

Nadere informatie

Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag

Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag Oproep tot voorstellen Indienen tegen uiterlijk 8 MEI 2013 Om 11 uur

Nadere informatie

Overheidsopdracht CDC Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk van België die geolokalisatie en navigatie mogelijk maakt

Overheidsopdracht CDC Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk van België die geolokalisatie en navigatie mogelijk maakt Nationaal Geografisch Instituut Instelling van openbaar nut Onder voogdijtoezicht van de Minister van Landsverdediging Overheidsopdracht CDC 13-05 Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk

Nadere informatie

OFFERTEBILJET. * Projectnr. AG Vespa: AGVESPA/OD/EIL/CN/BE01. * Projectnr. Rio-Link: RI3A235. * Naam van het project: Cadix Noord

OFFERTEBILJET. * Projectnr. AG Vespa: AGVESPA/OD/EIL/CN/BE01. * Projectnr. Rio-Link: RI3A235. * Naam van het project: Cadix Noord OFFERTEBILJET * Projectnr. AG Vespa: AGVESPA/OD/EIL/CN/BE0 * Projectnr. Rio-Link: RI3A235 * Naam van het project: Cadix Noord A. IDENTITEIT EN VERBINDING. Natuurlijke persoon: - De ondergetekende... (naam

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Verzekeringen Personen,

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK van DIENSTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG NR. BINF/INV/2010.01/AB HOGESCHOOL GENT

BIJZONDER BESTEK van DIENSTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG NR. BINF/INV/2010.01/AB HOGESCHOOL GENT DEPARTEMENT BEDRIJFSINFORMATIE SCHOONMEERSSTRAAT 52 9000 GENT EN DEPARTEMENT TOEGEPASTE INGENIEURSWETENSCHAPPEN SCHOONMEERSSTRAAT 52 9000 GENT BIJZONDER BESTEK van DIENSTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG NR.

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN

Nadere informatie

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:397278-2015:text:nl:html België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S 218-397278 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

BESTEK VOOR DE LOONVERWERKING, LOONADMINISTRATIE EN JURIDISCHE ONDERSTEUNING OPEN AANBESTEDING. Opdrachtgevend bestuur BRANDWEERZONE KEMPEN.

BESTEK VOOR DE LOONVERWERKING, LOONADMINISTRATIE EN JURIDISCHE ONDERSTEUNING OPEN AANBESTEDING. Opdrachtgevend bestuur BRANDWEERZONE KEMPEN. BESTEK VOOR DE LOONVERWERKING, LOONADMINISTRATIE EN JURIDISCHE ONDERSTEUNING OPEN AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur BRANDWEERZONE KEMPEN Ontwerper Brandweerzone Kempen Veiligheidshuis Ter Stokt Stelenseweg

Nadere informatie

DEEL V: OFFERTEFORMULIER

DEEL V: OFFERTEFORMULIER DEEL V: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2015/HFB/OO/32018 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSBILJET. * Naam van het project: Opvang 2DWA-riolering Tomme + aansluiting op bestaande riolering in Ottenburg

INSCHRIJVINGSBILJET. * Naam van het project: Opvang 2DWA-riolering Tomme + aansluiting op bestaande riolering in Ottenburg INSCHRIJVINGSBILJET * Projectnr./lot:.595 * Naam van het project: Opvang DWA-riolering Tomme + aansluiting op bestaande riolering in Ottenburg * Aanbestedingsdatum: XX-XX-XXXX A. IDENTITEIT EN VERBINDING.

Nadere informatie

Bestek nr. : INF Dossier nr. : WA 2012/0538/02 OFFERTEFORMULIER

Bestek nr. : INF Dossier nr. : WA 2012/0538/02 OFFERTEFORMULIER Aanbestedende overheid: Sociale Huisvestingsmaatschappij Vooruitzien cvba Burgemeester Geyskensstraat 1 3580 Beringen Opdracht: Verkavelingsproject aan Kleuterweg, Heusden-Zolder Bestek nr. : INF2016-0038

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder de vorm van gesloten digitale biedingen, het recht tot uitbating van het maandelijks marktevenement Woensdagse Brocantemarkt op de

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. OFWEL (1) De Vennootschap (handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel):.

OFFERTEFORMULIER. OFWEL (1) De Vennootschap (handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel):. Bouwheer : VZW Daarkom, Prinsenstraat, 8 te 1000 Brussel Opdracht : Herinrichting van La Gaité tot een Vlaams Marokkaans Culturenhuis Lot 5 : De uitvoering van de werken : liften Tekstmodel van offerteformulier

Nadere informatie

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN Bericht tot aankondiging VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING: Selectieleidraad

Nadere informatie

België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S Aankondiging van een opdracht. Werken

België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S Aankondiging van een opdracht. Werken 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:149623-2017:text:nl:html België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S 077-149623 Aankondiging van een opdracht Werken Richtlijn

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:309452-2010:text:nl:html B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I:

Nadere informatie

DEELNEMINGSFORMULIER CONCURRENTIEDIALOOG

DEELNEMINGSFORMULIER CONCURRENTIEDIALOOG Bruneaustraat 101 1755 Gooik (Kester) 054/31 35 40 Gezien en goedgekeurd door de Politieraad Lokale Politiezone Pajottenland in zitting van 26 januari 2015 Marc Hellinckx Michel Doomst korpschef voorzitter

Nadere informatie

Voorwerp van de opdracht. Identificatie van de inschrijver. Verbintenistermijn OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-2015. Open offertevraag

Voorwerp van de opdracht. Identificatie van de inschrijver. Verbintenistermijn OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-2015. Open offertevraag OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-205 Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving Open offertevraag OPENING: dinsdag 6 juni 205 om 4.30 uur Voorwerp van de opdracht AANKOOP EN INDIENSTSTELLIN VAN

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Deel 1 (voor invultabel zie Deel 2)

OFFERTEFORMULIER Deel 1 (voor invultabel zie Deel 2) OFFERTEFORMULIER Deel 1 (voor invultabel zie Deel 2) PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP Leveren van 100% groene elektriciteit aan afnamepunten behorende tot het provinciaal patrimonium, paraprovinciale

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER _IF

INSCHRIJVINGSFORMULIER _IF INSCHRIJVINGSFORMULIER 110023_IF Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA/ De Watergroep Raamovereenkomst 2016 voor het aanleggen van riolen over beperkte afstand en het uitvoeren van huisaansluitingen

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. Hoedanigheid of beroep: Nationaliteit: B. Voor een vennootschap (rechtspersoon) De vennootschap (handelsnaam of naam):

OFFERTEFORMULIER. Hoedanigheid of beroep: Nationaliteit: B. Voor een vennootschap (rechtspersoon) De vennootschap (handelsnaam of naam): BESTEK NUMMER: IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: 0841_A1.C1 Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Nieuwen Bosch Internaat

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 38 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 35 1000 BRUSSEL Dienst Domein Adres Besteknummer

Nadere informatie

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER 34 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Klanten & Ondersteuning Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2014/AFM/OA/28686 Open aanbesteding voor

Nadere informatie

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een leverancier voor de installatie van een waterbehandelingssysteem Offerteaanvraag BIV 1 INHOUD INHOUD...2 I. VOORAFGAANDELIJK...3

Nadere informatie

OCMW HERENTALS PROVINCIE ANTWERPEN Ref.: 2016/005 BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER

OCMW HERENTALS PROVINCIE ANTWERPEN Ref.: 2016/005 BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BRUIKLEEN EN OMNIUMONDERHOUD VOOR KOFFIEAUTOMATEN EN LEVEREN VAN VRIESDROOGKOFFIE EN TOEBEHOREN Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 337

BIJZONDER BESTEK NR. 337 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SINT-GILLIS BIJZONDER BESTEK NR. 337 AFWIJKINGEN Zie A, I, 5. VOORWERP VAN DE OPDRACHT. De opdracht heeft betrekking op de levering en indienststelling

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Twee of meer personen die samen bieden, zijn solidair verbonden.

BIEDINGSFORMULIER. Twee of meer personen die samen bieden, zijn solidair verbonden. BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag, het recht tot exploitatie van de volgende 7 standplaatsen voor de verkoop van consumptie-ijs:

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANMAKEN VAN ELEKTRONISCHE MAALTIJDCHEQUES OPENBARE AANBESTEDING

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANMAKEN VAN ELEKTRONISCHE MAALTIJDCHEQUES OPENBARE AANBESTEDING BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANMAKEN VAN ELEKTRONISCHE MAALTIJDCHEQUES OPENBARE AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur Gemeente Diepenbeek Ontwerper dienst overheidsopdrachten,

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57967-2012:text:nl:html B-Gent: Kranten, vaktijdschriften, periodieken en geïllustreerde tijdschriften 2012/S 36-057967

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

Conceptnota. Ontwikkeling van een patrimoniumbeheerstoepassing CDG000712

Conceptnota. Ontwikkeling van een patrimoniumbeheerstoepassing CDG000712 Conceptnota Ontwikkeling van een patrimoniumbeheerstoepassing CDG000712 Versie 5.1 CDG000712_conceptnota Pagina 1 van 9 Inhoudsopgave 1 Doelstelling conceptnota... 3 1.1 De opdracht... 3 1.2 Digipolis...

Nadere informatie

Bijzonder bestek van diensten FBO/INV/2013.01/AB

Bijzonder bestek van diensten FBO/INV/2013.01/AB Bijzonder bestek van diensten FBO/INV/2013.01/AB Algemene offerteaanvraag nr. FBO/INV/2013.01/AB Studiereis New York 2014 Administratieve inlichtingen i.v.m. dit bestek kunnen verkregen worden bij: Campus

Nadere informatie

België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:13528-2016:text:nl:html België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Ontwerper

Nadere informatie

De volgende gebouwen maken deel uit van de opdracht (Campus Elishout-COOVI E. Gryzonlaan 1 1070 Anderlecht) :

De volgende gebouwen maken deel uit van de opdracht (Campus Elishout-COOVI E. Gryzonlaan 1 1070 Anderlecht) : 41 LOT 2 RAMEN De opdracht wordt drie keer per jaar uitgevoerd bij voorkeur tijdens volgende periodes: - Tweede deel kerstvakantie - Tweede deel paasvakantie - Grote vakantie (16 augustus-25 augustus)

Nadere informatie

De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last?

De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last? De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last? Jo Swartenbroekx Hoofdapotheker UZ Antwerpen PUO 4 oktober 2011 Wet op de overheidsopdrachten Wet op overheidsopdrachten is meer dan Europese aanbesteding

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VM/B 97

BIJZONDER BESTEK VM/B 97 VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN. KOLONIENSTRAAT 40 1000 BRUSSEL BIJZONDER BESTEK VM/B 97 van toepassing op de overeenkomsten inzake werken afgesloten door de sociale huisvestingsmaatschappijen

Nadere informatie

BESTEK NR. 2005/SV/FNW/004 OPENBARE AANBESTEDING

BESTEK NR. 2005/SV/FNW/004 OPENBARE AANBESTEDING BESTEK NR. 2005/SV/FNW/004 OPENBARE AANBESTEDING Aard van de opdracht: Levering Voorwerp van de opdracht: Aanmaak en levering palen Project: Aanbestedende overheid: Fietsnetwerken & fietsroutes Leiestreek

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CDG001060. Onthaalbalie Bellevue 1 B-9050 Ledeberg (Gent)

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CDG001060. Onthaalbalie Bellevue 1 B-9050 Ledeberg (Gent) Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog

Nadere informatie

Algemene administratieve bepalingen en voorwaarden van een overheidsopdracht van LEVERINGEN

Algemene administratieve bepalingen en voorwaarden van een overheidsopdracht van LEVERINGEN , financiën ~ 050/288 333 - @, 050/208 228 1/6 BESTEK ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING Algemene administratieve bepalingen en voorwaarden van een overheidsopdracht van LEVERINGEN Technische

Nadere informatie

België-Hasselt: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke 2016/S Aankondiging van een opdracht.

België-Hasselt: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke 2016/S Aankondiging van een opdracht. 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:436616-2016:text:nl:html België-Hasselt: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke 2016/S 239-436616

Nadere informatie

Bijlage aan aankondiging van opdracht NICC /2011/DIR/A8 Selectiecriteria

Bijlage aan aankondiging van opdracht NICC /2011/DIR/A8 Selectiecriteria Bijlage aan aankondiging van opdracht NICC /2011/DIR/A8 Selectiecriteria Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor een adviesopracht inzake de uitwerking van een algemeen kader mbt het

Nadere informatie

Departement Logistiek Dienst informatica communicatie technologie

Departement Logistiek Dienst informatica communicatie technologie Departement Logistiek Dienst informatica communicatie technologie Provincie Antwerpen - Studie van de werking van de diensten binnen het departement Logistiek en voorstel geïntegreerd organisatiemodel

Nadere informatie

BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN EN LEVERINGEN

BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN EN LEVERINGEN HET REALISEREN, HET ONTWERPEN EN DE PRODUCTIE VAN EEN OF MEERDERE GESCHENKVERPAKKINGEN VOOR HET RELATIEGESCHENK VAN HET BELGISCHE EU-VOORZITTERSCHAP 2010 BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie