stroomt Van het bestuur Colofon Nieuwsbrief van Stichting Fluvium In dit nummer o.a.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "stroomt Van het bestuur Colofon Nieuwsbrief van Stichting Fluvium In dit nummer o.a."

Transcriptie

1 stroomt Nieuwsbrief van Stichting Fluvium september 2009 nr 2 jaargang 1 In dit nummer o.a. Van het bestuur Fluvium Studiedag: Ja, maar... Afscheid van Hanneke Buisman, Algemeen Directeur ad interim Jaarrekening 2008 in het kort Digitaal tijdperk voor Fluviumscholen Passend Onderwijs Nieuwe algemeen directeur Fluvium Huisvestingsontwikkelingen Colofon Stroomt is de nieuwsbrief van Stichting Fluvium, scholen voor het openbaar basisonderwijs in de Gemeenten Geldermalsen en Neerijnen. Verschijning Stroomt verschijnt tenminste tweemaal per jaar Medewerkers Stroomt medewerker aan dit nummer is Robin Smit Vormgeving en druk Stroomt wordt vormgegeven en geproduceerd door Betuwe Promedia bv, Buren Verspreiding Stroomt heeft een oplage van exemplaren en is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij Stichting Fluvium: medewerkers, leerlingen en ouders, gemeenten Reacties Stroomt reacties kun je mailen naar Bestuur Stichting Fluvium Voorzitter Jur Marringa Secretaris Justus Hooge Penningmeester Frans Burgers Overig bestuur Marius Brendse Cees Warmerdam Van het bestuur Het bestuur van de stichting Fluvium heeft afscheid genomen van Hanneke Buisman als algemeen directeur ad interim, en verwelkomt de nieuwe algemeen directeur Anita Burlet. Hanneke Buisman heeft Fluvium ongeveer een jaar geleid. Het bestuur is haar bijzonder erkentelijk voor het vele dat er dat jaar gebeurd is. Naar onze mening is de organisatie degelijker geworden, is het beleid helderder en is de implementatie van het beleid sterk verbeterd. En dat klinkt allemaal nogal ambtelijk. Deels is het ook ambtelijk werk. Maar Hanneke heeft dat nu juist allemaal op een zeer menselijke wijze gedaan, met volop aandacht voor de menselijke, de procesmatige kanten, van haar werk. Onze dank daarvoor. Met Anita Burlet hebben wij een in het onderwijs zeer ervaren manager in huis gehaald. Haar recente ervaring bij de Algemene Vereniging van Schoolleiders als adviseur op het terrein van management en leiderschap zal naar de mening van het bestuur bijdragen om Fluvium nog meer als een goed en menselijk geleide organisatie neer te zetten. Waar we als bestuur het komende jaar in ieder geval mee door willen gaan, zijn de gezamenlijke momenten voor het hele personeel van Fluvium. We hebben dit jaar tot nog toe een jaaropening gehad begin januari, en een studiedag begin juni. Bij beide gelegenheden was het bestuur aanwezig. We hebben daar kunnen constateren dat er naast uiteraard de sterke verbondenheid van het personeel met de eigen school ook een Fluvium-gevoel is ontstaan. Veel meer dan een aantal jaar geleden is er het besef dat het ook voordelen heeft breder te kijken dan alleen de eigen school, en dat een goede organisatie van de infrastructuur van de school ook heel belangrijk is. Het is onze ambitie te scholen te ontzorgen als het gaat om alle andere zaken dan het primaire proces, namelijk het onderwijs. Dat moet centraal staan op de scholen van Fluvium. Wij zorgen er dan voor, bestuur, algemeen directeur en natuurlijk het bureau, dat alles om dat onderwijs heen zo goed mogelijk verloopt. En we begrijpen uit de reacties van het personeel dat dat meer en meer gewaardeerd wordt. Het bestuur is zich tenslotte aan het voorbereiden op een lastiger financiële situatie dan we de afgelopen jaren hebben gekend. Hoewel we er nu goed voorstaan, is al wel duidelijk dat het Rijk de komende jaren moet gaan bezuinigen, en dat die bezuinigingen ook voor een deel op het onderwijs terecht komen. De rijksvergoeding zal naar verwachting in ieder geval niet meer stijgen, ook als de lonen en de pensioenpremies dat wél doen. Er is nog geen reden tot ongerustheid, maar wel reden om goed na te denken wat voor maatregelen we kunnen nemen om tot een zo voorzichtig mogelijk financieel beleid te komen. Al met al: we sluiten een voor de stichting Fluvium goed jaar af, waarin de organisatie duidelijke stappen vooruit heeft gemaakt. Er is geen een school die van de inspectie een onvoldoende heeft gekregen, en dat is ook anders geweest! Ook daarvoor dank aan alle onderwijsgevenden, die weer een lang jaar hard hebben moeten werken. U merkt het misschien niet altijd, maar ook het bestuur is zich van uw inzet terdege bewust. <<

2 Fluvium Studiedag: Ja, maar... Op dinsdag 2 juni jl. is er voor alle personeelsleden een studiedag georganiseerd met het thema Ja, maar... Ja-maar is een filosofie en trainingsmethode die op praktische en onderhoudende wijze organisaties helpt de overgang te maken van een ja-maar naar een ja-en cultuur... Berthold Gunster samen met zijn assistent proberen ons in één dag van ja, maar naar ja, en.. denken om te zetten. Dit heeft een enorme positieve inzet in ons denken gegeven. Kortom een enorme leerzame, vrolijke, goede en leuke studiedag waar we allen zeer veel positieve energie van hebben gekregen en overgehouden. << Afscheid van Hanneke Buisman, Algemeen Directeur ad interim Op 1 september 2008 ben ik aangesteld als Algemeen Directeur ad interim voor de Stichting Fluvium. Voor mij was deze opdracht een dubbele uitdaging: enerzijds een fantastische uitdaging om de Stichting Fluvium samen met alle scholen een stukje verder te brengen in zorg en kwaliteit van het onderwijs, anderzijds was het voor mij heerlijk om weer in de Betuwe te mogen verkeren. Per slot van rekening ben en blijf ik een echte Betuwse. In de periode tot 10 juli 2009 hebben wij allen, de scholen, de teams, directeuren, het bestuurskantoor en het bestuur van de Stichting ontzettend veel werk verzet om de kwaliteit van het onderwijs en de organisatie te verbeteren: Er is in het kader van het passend onderwijs de 1 zorgroute ingezet; afspraken met elkaar en externe contacten zijn verbeterd; de inspectie van het onderwijs heeft goede resultaten geconstateerd op onze scholen en positieve rapporten uitgebracht; het strategisch beleid heeft een start gemaakt en er zal een Fluvium Academie worden opgericht; er zijn nieuwe directeuren benoemd op 3 scholen; alle scholen hebben van groep 3 t/m groep 8 digitale schoolborden; ICT is zeer professioneel opgezet; de Fluvium Website en het intranet zijn gelanceerd; Kortom het was voor mij een voorrecht om te mogen werken met zoveel leuke en enthousiaste mensen. Het is heerlijk om mee te mogen maken, dat mensen zich zo professioneel inzetten voor onze leerlingen en organisatie met passie en kunde. Ik wens alle medewerkers en het bestuur van Fluvium een geweldige, succesvolle en kwaliteitsvoortschrijdende toekomst. Heel veel dank dat ik met zoveel plezier en medewerking heb mogen werken voor en met de Stichting Fluvium. De kracht van Fluvium! Openbaar onderwijs. Wij zien onze school als dé ontmoetingsplaats waar kinderen leren omgaan met de pluriforme maatschappij. Respect voor elkaar staat daarin centraal. Diversiteit heeft onze volle aandacht en komt tot uiting in ons onderwijs: ieder mens is welkom. Goed onderwijs. Fluvium prikkelt, haalt eruit wat erin zit. We bieden kinderen een veilige situatie waarin ze met plezier leren. Toegevoegde waarde. Door op bovenschools niveau samen te werken, kunnen wij expertise op schoolniveau garanderen en die ontwikkelen en onderhouden. Hartelijke groet, Hanneke Buisman << Jaarrekening 2008 in het kort BALANS x ACTIVA 2008 % 2007 % Materiële vaste activa ,8% 389 6,2% Financiële vaste activa ,9% ,0% Vorderingen ,4% ,8% Liquide middelen ,9% ,1% ,0% ,0% PASSIVA Eigen vermogen ,1% ,7% Voorzieningen ,6% ,1% Kortlopende schulden ,3% ,2% ,0% ,0%

3 Digitaal tijdperk voor Fluviumscholen Fluvium digitaal is nu een feit. Op alle scholen binnen Fluvium was al een netwerk gerealiseerd door Actacom en daarnaast hangen nu in alle groepen 3 t/m 8 een digitaal schoolbord. Alle krijtborden zijn vervangen door een digitaal schoolbord. Een digitaal schoolbord in de klas weten veel docenten wel te waarderen. Het effect bij de leerlingen is nu al merkbaar. Ze blijven geboeid naar het bord kijken. Leerlingen worden vaak erg aangetrokken door de mogelijkheden die een digitaal schoolbord biedt. Instructies worden aantrekkelijker wanneer diverse presentatievormen elkaar afwisselen (instructie, multimedia, quiz enz.). Uit onderzoeken blijkt dat leerlingen ervan overtuigd zijn dat de technologie een positieve invloed heeft op hun manier van leren. Een digitaal schoolbord is net als het traditionele schoolbord een stuk gereedschap, het is de docent die het verschil maakt. En wanneer je de interactieve mogelijkheden van het bord weet te benutten dan heb je een geweldig stuk gereedschap in handen om ervoor te zorgen dat je leerlingen beter bij de les blijven We gaan komend schooljaar met de ICT-werkgroep bekijken wat voor oplossing groep 1-2 gaat krijgen. Worden dat touchscreens of zijn er nog andere technieken die geschikt zijn voor groep 1-2? Afgelopen schooljaar zijn er cursussen georganiseerd voor de digitale schoolborden, zowel cursussen voor het bedienen van de knoppen als een cursus didactisch gebruik van een digitaal schoolbord. Vele collega s hebben daaraan deelgenomen. Nu de groepen 3 t/m 8 geheel voorzien zijn van een digitaal schoolbord zullen er dit schooljaar al direct cursussen plaatsvinden die op locatie gegeven kunnen gaan worden zodat alle leerkrachten met een digitaal schoolbord kunnen werken. Diana Brouwer zal dit cursustraject gaan organiseren en aanbieden. Niet alleen zijn afgelopen schooljaar cursussen gegeven voor de digitale schoolborden maar ook diverse presentatietechnieken zoals Photostory. Moviemaker, Websitemaker en Gamemaker zijn aangeboden. En Office 2007 is gegeven(word, Excel en Powerpoint). Dit cursustraject zal t.z.t. nogmaals worden aangeboden. Vanaf schooljaar zal Diana Brouwer (Bovenschools ICT- coördinator) 2 dagen voor Fluvium ICT werkzaam zijn. In deze nieuwe constructie van waarborgen van de ICT-kwaliteit op schoolniveau zal zij de scholen regelmatig bezoeken om daar het ICT-beleid vorm te geven en te continueren. In eerste instantie zal gekeken gaan worden naar de inrichting van het netwerk en van daaruit zullen verdere ICT-ontwikkelingen besproken en behandeld worden. << RESULTATENREKENING x Realisatie Begroting Realisatie BATEN 2008 % 2008 % 2007 % Rijksbijdragen OCW ,6% ,5% ,3% Overige overheidsbijdragen en -subsidies 652 6,1% 528 5,3% 663 6,5% Overige baten 135 1,3% 121 1,2% 126 1,2% ,0% ,0% ,0% LASTEN Personeelslasten ,2% ,4% ,6% Afschrijvingen 132 1,2% 163 1,6% 91 0,9% Overige materiële lasten ,6% ,5% ,5% ,0% ,6% ,0% Saldo baten en lasten 108 1,0% -56-0,6% 309 3,0% Saldo financiële baten en lasten 183 1,7% 108 1,1% 122 1,2% RESULTAAT 291 2,7% 52 0,5% 431 4,2% Passend Onderwijs Vanaf 2011 geldt voor alle scholen zorgplicht. Dit houdt in dat elke school ieder kind goed en passend onderwijs moet bieden. Passend Onderwijs staat voor maatwerk in het onderwijs. Voor elk kind onderwijs dat aansluit bij zijn of haar mogelijkheden en talenten. Het schoolbestuur, Stichting Fluvium, krijgt de verantwoordelijkheid om voor elke leerling een passend onderwijszorgaanbod te ontwikkelen. Als het bestuur het passende aanbod niet (of niet helemaal) op een van haar eigen scholen kan bieden, dan wordt met andere besturen en scholen afgestemd wie dat aanbod wel kan bieden. Deze afstemming vindt plaats in de regionale netwerken, bijvoorbeeld de expertise centra en het samenwerkingsverband Tiel. Om Passend Onderwijs te kunnen bieden heeft Stichting Fluvium voor al haar scholen gekozen voor de invoering van de 1-zorgroute. De 1-zorgroute kan gezien worden als een invulling van Passend Onderwijs. Het houdt in dat er binnen scholen en binnen de regio een uniform en transparant zorgtraject opgebouwd wordt. Centraal in de 1-zorgroute staan de mogelijkheden en talenten van de leerlingen. Het past dan ook helemaal binnen Passend Onderwijs en de zorgplicht. Het biedt leerkrachten, directeuren en Intern Begeleiders steun om planmatig om te gaan met de vaak grote verschillen in onderwijsbehoeften tussen leerlingen in een groep. Uitgaan van onderwijsbehoeften betekent dat de leerkracht naar de kansen van kinderen kijkt en zo na gaat wat een kind nodig heeft om een volgend doel te bereiken. Dit zgn. handelingsgericht werken biedt de school handvatten om het onderwijs af te stemmen op de eerder genoemde onderwijsbehoefte. De komende drie jaar wordt op scholen van Stichting Fluvium de 1- zorgroute ingevoerd, gekoppeld aan rekenen, spelling en technisch lezen. Alle scholen worden begeleid door Marant Educatieve Diensten. <<

4 Nieuwe algemeen directeur Fluvium Per 1 september a.s. start ik als algemeen directeur bij Fluvium. Hieronder wil ik me alvast aan u voorstellen: Een aantal van u heb ik al mogen ontmoeten tijdens de studiedag op 2 juni en tijdens mijn eerste rondgang langs de scholen. Maar ik heb zeker nog lang niet iedereen ontmoet. Ik zal u niet belasten met een uitgebreide CV of levensverhaal. Er zal in de toekomst vast genoeg gelegenheid zijn om nader kennis te maken. Ik zal een tipje van de sluier oplichten. Al weer zo n 32 jaar geleden ben ik mijn carrière begonnen als opleider op de PA ( later PABO) de Klokkenberg in Nijmegen. Na mijn studie geschiedenis aan wat nu de Radbouduniversiteit heet, heb ik daarnaast in diverse rollen en functies in het voortgezet onderwijs en het HBO gewerkt. Rode draad daarbij is altijd geweest een enorme fascinatie voor het leren en ontwikkelen van kinderen, studenten en professionals. Én de schoolorganisaties, waarbinnen dit leren plaats vindt. Mijn commitment met vooral het basisonderwijs, ook als bestuurder, heeft vast ook te maken gehad met het feit dat mijn dochter vanwege haar dyslexie geen gemakkelijke schoolloopbaan heeft gekend. Ook als bezorgde ouder ben ik dus een ervaringsdeskundige. De laatste 20 jaar, eerst bij Interstudie ( HAN) en later bij de AVS (Algemene Vereniging van Schoolleiders) heb ik me op vele plekken in Nederland en daarbuiten als, coach, trainer, senioradviseur en leidinggevende mogen bezighouden met de ontwikkeling van schoolorganisaties en het management daarvan. Dat betekende echter steeds dat ik maar een tijdje als reisgenoot samen dezelfde weg op liep. Op dit moment in mijn loopbaan zoek ik naar een langere verbinding aan een organisatie, waar ik een bijdrage kan leveren aan verdere ontwikkeling. Ik weet zeker dat ik daarvoor een goed besluit genomen heb door voor Fluvium te kiezen. Ik verheug me er erg op vanaf september iedere ochtend van mijn woonplaats Nijmegen, waar ik met man en dochter woon, naar de Betuwe te reizen. Reizen en ontmoeten van andere mensen en culturen zijn overigens belangrijke passies voor mij. Ik ben geboren en opgegroeid in de mijnstreek van Zuid-Limburg, waar mensen van heinde en ver een nieuwe toekomst voor zichzelf en hun gezin gezocht hadden. Dat heeft mij ongetwijfeld mede gevormd in mijn interesse voor wat mensen drijft en beweegt. Die onderzoekende houding kenmerkt mij ook in mijn leiderschap. Ik wil een paar uitspraken met u delen die voor mij een inspiratie zijn. Misschien dat u met mij daarover van gedachten wilt wisselen, als we elkaar zien: To measure a leader, put a tape around his heart, not his head John C. Maxwell Soms moeten we ons leven gewoon zo organiseren dat er genoeg plaats is voor de dingen die belangrijk zijn. A. Grant, J. Greene Wees niet beschroomd om hulp en informatie te vragen. Als we om hulp vragen geven we een ander mens de mogelijkheid om zijn oprechtheid en edelmoedigheid te tonen. Je zou het als een eer moeten zien, wanneer je om hulp of informatie kunt vragen. Hilarie Owen Ik hoop u nog veel vragen te mogen stellen om ons gezamenlijk doel te bereiken: onze kinderen in optimale omstandigheden te laten leren en voor te bereiden op hun toekomst. Mijn ambitie is om daarvoor met iedereen die bij Fluvium betrokken is ons uiterste best te doen! Ik verheug me op ongetwijfeld boeiende ontmoetingen met u allen. Drs. Anita Burlet <<

5 Huisvestingsontwikkelingen Op het gebied van huisvesting zijn inmiddels ook een aantal onderhoudswerkzaam heden uitgevoerd. Een lange zomervakantie biedt namelijk de mogelijkheid om de wat meer tijd vergende klussen te realiseren. Zo zijn de volgende werken uitgevoerd of in ontwikkeling: Basisschool Est: Het plaatsen van een nieuw hekwerk aan de achterzijde. Binnen de school is een groot gedeelte van het plafond vervangen. M.C. Blankertschool: Ook hier is in samenwerking met de gemeente een nieuw hekwerk geplaatst, waarmee ook een andere uitgang is gecreëerd. Dit houdt tevens in dat er voor de kinderen een veilige in- en uitgang tot stand is gekomen. Ook de oude plafonds waren aan vervanging toe. Om praktische redenen is echter voor een gedeeltelijke vervanging gekozen, zodat op een later tijdstip de rest uitgevoerd kan worden. De Rietschoof: Heeft de beschikking gekregen over een nieuwe fietsstalling. Burgemeester Westerbeek van Eertenschool: Door de slechte onderhoudstoestand is hier het gehele dak vernieuwd (zie foto). Tevens zijn ook de dakgoten en enkele lichtkoepels vernieuwd. Bloeiende Betuwe: Mede door de aanbouw van de peuterspeelzaal heeft de school ook de beschikking gekregen over een extra werklokaal en een nieuwe teamkamer. Omdat ook de tuin en de toegang onder handen zijn genomen heeft de school een betere uitstraling gekregen. Lokhorstschool: In samenwerking met de Kinderopvang Rivierenland is de school met twee lokalen uitgebreid. Dit biedt de school meer armslag in de huisvesting van een toenemend aantal leerlingen en het draagt tevens bij tot een optimale buitenschoolse opvang. Op t Hof: De school heeft een start gemaakt met een ander onderwijsconcept nl. Team op Maat. Als eerste aanzet hiertoe is er tussen de lokalen van de jongste kleutergroepen een doorbraak gemaakt. Dit zal zeker bijdragen tot een betere vormgeving van het onderwijsaanbod in deze jaargroepen. Meester Aafjesschool: Fluvium is in vergaande bespreking met de Kinderopvang Rivierenland en de gemeente Geldermalsen omtrent de vervanging van de huidige noodlokalen door semipermanente lokalen. Ook hier geldt weer de realisatie van huisvesting voor na- en buitenschoolse opvang, maar ook een kwalitatieve verbetering ten opzichte van de huidige lokalen, dit in verband met geluidsklachten en een slechte ventilatie. << L. van der Vliet beleidsmedewerker huisvesting

6 Stichting Fluvium is op 1 januari 2006 ontstaan uit de bestuurlijke verzelfstandiging van de scholen voor openbaar onderwijs in de gemeenten Geldermalsen en Neerijnen. Ruim leerlingen en 200 medewerkers, verdeeld over 15 scholen, vormen samen Stichting Fluvium. Bezoekadres De Panoven GW Geldermalsen Correspondentieadres Postbus CD Geldermalsen T (0345) F (0345) E I De Malsenburg Groeneweg HD Buurmalsen T (0345) E R. Lokhorst Ringelesteinstraat CP Deil T (0345) E De Minzerie Netstraat GT Enspijk T (0345) E obs Est Dorpsstraat NA Est T (0345) E D n Bogerd Glorie van Holland DN Geldermalsen T (0345) E Directeur Frans Mocking Directeur Rien Stel Directeur Rien Stel Directeur Mary van Trigt Directeur Elly Rouwenhorst Jan Harmenshof Koninginnelaan EE Geldermalsen T (0345) E Directeur Mari van Gessel Willem Alexander Schoolstraat EJ Haaften T (0418) E obswillemalexander.nl Directeur Han van Schaik Meester Aafjes J.H. Lievense van Herwaardenstraat RR Meteren T (0345) E meesteraafjesschool.nl Directeur Willem Snel Prins Willem Alexander Blankenburgsestraat AR Ophemert T (0344) E Directeur Mari Gessel De Rietschoof Zandstraat EE Opijnen T (0418) E Directeur Han van Schaik De Springplank Achterweg AA Rumpt T (0345) E Directeur Maaike Heevel De Bloeiende Betuwe Rhenoyseweg EL Rhenoy T (0345) E debloeiendebetuwe.nl Directeur Frans Mocking Op t Hof Dr van de Willigenstraat JM Tricht T (0345) E Dir. Margreet van de Glind Burg. Westerbeek van Eerten Walgtsestraat CC Varik T (0344) E Directeur Alex Olzheim M.C. Blankert De Koeldert CK Waardenburg T (0418) E Directeur Maaike Heevel Frans Mocking Rien Stel Mary van Trigt Elly Rouwenhorst Han van Schaik Willem Snel Mari van Gessel Margreet van de Glind Maaike Heevel Alex Olzheim

Jaarverslag 2011 Stichting Fluvium

Jaarverslag 2011 Stichting Fluvium Jaarverslag 2011 Stichting Fluvium Pagina 1 van 32 Inhoudsopgave Voorwoord. 3 Bestuursverslag 2011 1. Missie/doelen 5 2. Organisatie.... 7 3. Onderwijs... 13 4. Personeel 21 5. Profiel en Imago 23 6. Huisvesting

Nadere informatie

Door samen zien en beleven, goed voorbereid de toekomst in

Door samen zien en beleven, goed voorbereid de toekomst in Strategisch Beleids Plan Voila 2015-2020 Door samen zien en beleven, goed voorbereid de toekomst in Berkelwijk 37, 3831 MN Leusden Postbus 32, 3830 AA Leusden www.voilaleusden.nl Leeswijzer Voor u ligt

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2014-2018

BELEIDSPLAN 2014-2018 Stichting Primo Schiedam Burgemeester van Lierplein 77 3134 ZB Vlaardingen 010 426 04 46 info@primoschiedam.nl www.primoschiedam.nl Stichting Primo Schiedam Beleidsplan 2014-2018 In de afgelopen periode

Nadere informatie

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 1 Jaarverslag 2011 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 6 Veelzijdig onderwijs 7 Opbrengstgericht werken 7 Zorgstructuur 8 Modern onderwijs 8 Onderwijskundig

Nadere informatie

spoor "asis voor uw kind

spoor asis voor uw kind # # # Openbaar Primair en # Speciaal Onderwijs Purmerend "asis voor uw kind spoor GESCAND OP - 9 ÏCi: 201Ï Gemeente Oostzaan Aan het College van B en W van de gemeente Oostzaan t.a.v. de wethouder Onderwijs,

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016

Schoolgids 2015-2016 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE 1 VOORWOORD pagina 3 2 WIE ZIJN WIJ? ALGEMENE INFORMATIE pagina 4 3 WELKE SCHOOLTIJDEN HANTEREN WIJ? pagina 7 4 WIE WERKEN ER OP DE HORIZON? pagina 9 5 WAAROM KIEST U

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Uitgave:

Jaarverslag 2010 Uitgave: Jaarverslag 2010 Uitgave: juni 2011 Onderwijs & identiteit 4 Personeel & organisatie 2 6 8 10 7 9 Werkgeverschap Leer- & werkklimaat Samenwerking School & ouders Financiën 12Algemeen Van het bestuur Als

Nadere informatie

Het jonge kind De rol van het schoolbestuur bij vroegschoolse educatie Verhalen uit de praktijk

Het jonge kind De rol van het schoolbestuur bij vroegschoolse educatie Verhalen uit de praktijk Het jonge kind De rol van het schoolbestuur bij vroegschoolse educatie Verhalen uit de praktijk 1 PO-RAAD SPECIAL HET JONGE KIND COLOFON Deze uitgave is gemaakt in opdracht van de PO-Raad. Auteurs: Oberon

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN. Groningen, 23 mei 2014.

Jaarverslag 2013. Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN. Groningen, 23 mei 2014. Jaarverslag 2013 Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN Groningen, 23 mei 2014 Pagina 1 van 85 Voorwoord door het College van Bestuur bij het Bestuursverslag Openbaar

Nadere informatie

In verbinding naar de toekomst. Beleidsplan Stichting Akkoord!-po 2011-2015

In verbinding naar de toekomst. Beleidsplan Stichting Akkoord!-po 2011-2015 In verbinding naar de toekomst Beleidsplan Stichting Akkoord!-po 2011-2015 Voorwoord Primair onderwijs bereidt kinderen voor op hun toekomst, ouders hebben de keuze uit openbaar of bijzonder onderwijs.

Nadere informatie

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010 Lucas Onderwijs Jaarrapport Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Algemene informatie 3 Missie 3 Visie 3 Stand van zaken Strategisch Beleidsplan 4 Financiële informatie 9 Kerncijfers 12 Primair Onderwijs 13

Nadere informatie

EEN WOORD VOORAF. Wat staat er in deze schoolgids

EEN WOORD VOORAF. Wat staat er in deze schoolgids EEN WOORD VOORAF Voor u ligt de schoolgids 2015-2016 van De Piramide te Gennep. Met deze gids willen we u informatie geven over onze school. Onze school is een speciale school voor basisonderwijs (SBO).

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting Scholengroep Leonardo da Vinci Leiden

Jaarverslag 2013 Stichting Scholengroep Leonardo da Vinci Leiden Jaarverslag 2013 Stichting Scholengroep Leonardo da Vinci Leiden 18 juni 2014 Versie 6.0 Samensteller: Paula Koelewijn, Bestuurssecretaris Inhoudsopgave 1 Voorwoord blz. 3 2 Missie en Visie blz. 4 3 Strategie

Nadere informatie

DE GROEILING, STICHTING VOOR KATHOLIEK EN INTERCONFESSIONEEL PRIMAIR ONDERWIJS GOUDA EN OMSTREKEN

DE GROEILING, STICHTING VOOR KATHOLIEK EN INTERCONFESSIONEEL PRIMAIR ONDERWIJS GOUDA EN OMSTREKEN groei PERSONEELSMAGAZINE VAN DE GROEILING JAARGANG 4 JUNI 2013 2 DE GROEILING, STICHTING VOOR KATHOLIEK EN INTERCONFESSIONEEL PRIMAIR ONDERWIJS GOUDA EN OMSTREKEN STICHTING VOOR KATHOLIEK EN INTERCONFESSIONEEL

Nadere informatie

25 augustus. 1 september. 8 september. 10 september. 13 september. 18september. 21 en 23 september. 29 september

25 augustus. 1 september. 8 september. 10 september. 13 september. 18september. 21 en 23 september. 29 september 25 augustus vergadering activiteitencommissie 1 september informatieavond 8 september vergadering M.R. 10 september VCO sportdag groep 7 en 8 13 september startdienst in de N.H. kerk 18september extra

Nadere informatie

AMSTERDAM WEST BINNEN DE RING STICHTING VOOR OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS PERSONEELSBLAD 8 JULI 2011. Binnen de Ring

AMSTERDAM WEST BINNEN DE RING STICHTING VOOR OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS PERSONEELSBLAD 8 JULI 2011. Binnen de Ring PERSONEELSBLAD 8 JULI 2011 AMSTERDAM WEST BINNEN DE RING STICHTING VOOR OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS 8 Binnen de Ring in het kort Ontvangen door de koningin Drie scholen van AWBR verzorgden dit jaar het

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Stichting Primair Openbaar Onderwijs in de Regio Waterland & Oostzaan

Jaarverslag 2009. Stichting Primair Openbaar Onderwijs in de Regio Waterland & Oostzaan Jaarverslag 2009 Stichting Primair Openbaar Onderwijs in de Regio Waterland & Oostzaan 1 2 Inhoud Jaarverslag 2009 Voorwoord 5 1 SPOOR 7 2 De organisatie 9 3 De missie 10 4 Beleidsontwikkeling 13 5 Ontwikkeling

Nadere informatie

Pionieren in passend onderwijs: ervaringen van leraren

Pionieren in passend onderwijs: ervaringen van leraren Pionieren in passend onderwijs: ervaringen van leraren Opdrachtgever: Ministerie van OCW Utrecht, januari 2015 Pauline van Eck, Miriam Walraven, Anne Luc van der Vegt en Sanne Weijers Oberon Postbus 1423

Nadere informatie

Stageverslag. ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 -

Stageverslag. ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 - Stageverslag ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 - INHOUD 1. Voorwoord Pag. 03 2. Introductie Pag. 04 3. Taken, rollen en verantwoordelijkheden binnen de school Pag. 06 4. Werkdocumenten Pag. 08 5. Levensbeschouwelijke

Nadere informatie

Goede Vaart! Zomer 2015: DE GROEILING, STICHTING VOOR KATHOLIEK EN INTERCONFESSIONEEL PRIMAIR ONDERWIJS GOUDA EN OMSTREKEN

Goede Vaart! Zomer 2015: DE GROEILING, STICHTING VOOR KATHOLIEK EN INTERCONFESSIONEEL PRIMAIR ONDERWIJS GOUDA EN OMSTREKEN groei PERSONEELSMAGAZINE VAN DE GROEILING JAARGANG 5 JUNI 2015 1 Zomer 2015: Goede Vaart! DE GROEILING, STICHTING VOOR KATHOLIEK EN INTERCONFESSIONEEL PRIMAIR ONDERWIJS GOUDA EN OMSTREKEN STICHTING VOOR

Nadere informatie

Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit "energie "

Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit energie 3333 Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit "energie " Kenmerk: N046NM Datum: maart 2012 Behandeld door: Nanda Mul Behandeld in AB op 17 april 2012 Behandeld door GMR op 24 april 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Montessori School Venray

Montessori School Venray Montessori School Venray Sleutelbloem 22 t/m 28 5803 KH Venray Telefoon 0478-51 57 50 Email: info@montessorischoolvenray.nl Website: www.montessorischoolvenray.nl Nawoord... We zijn trots op onze school

Nadere informatie

MarenlandMagazine no. 2

MarenlandMagazine no. 2 Marenland Magazine no. 2 MarenlandMagazine no. 2 Eerste jaargang december 2012 In dit nummer: Positieve benadering van gedrag Programma Fonemisch Bewustzijn Bestuur over verleden en toekomst van Marenland

Nadere informatie

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<<

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<< EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!> INTERACTIEF EN BETROKKEN!

Nadere informatie

Onze schoolgids is ook in digitale vorm te lezen op de website van De Verwondering. (www.basisschooldeverwondering.nl).

Onze schoolgids is ook in digitale vorm te lezen op de website van De Verwondering. (www.basisschooldeverwondering.nl). Geachte lezer, Voor u ligt de schoolgids van basisschool De Verwondering. Een schoolgids wordt geschreven voor de ouders. De school presenteert zich hiermee aan de ouders die al kinderen op onze school

Nadere informatie

schoolgids algemeen gedeelte juli 2015 nieuweschool.nu Schoutenring 32 5981 DS Panningen 077 307 42 23 info@nieuweschool.nu

schoolgids algemeen gedeelte juli 2015 nieuweschool.nu Schoutenring 32 5981 DS Panningen 077 307 42 23 info@nieuweschool.nu schoolgids algemeen gedeelte juli 2015 Schoutenring 32 5981 DS Panningen 077 307 42 23 info@nieuweschool.nu een woordje vooraf Beste ouders/verzorgers, In augustus 2014 hadden we het voorrecht om Nieuweschool

Nadere informatie

Nieuwsbrief Over het Samenwerkingsverband

Nieuwsbrief Over het Samenwerkingsverband Jaargang 1, editie 3 juli 2013 Nieuwsbrief Over het Samenwerkingsverband Waar gaat het heen met GO ON? Er is dit jaar al veel gebeurd sinds het Kloosteroverleg van januari 2013. Op veel gebieden zijn de

Nadere informatie

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie