stroomt Van het bestuur Colofon Nieuwsbrief van Stichting Fluvium In dit nummer o.a.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "stroomt Van het bestuur Colofon Nieuwsbrief van Stichting Fluvium In dit nummer o.a."

Transcriptie

1 stroomt Nieuwsbrief van Stichting Fluvium september 2009 nr 2 jaargang 1 In dit nummer o.a. Van het bestuur Fluvium Studiedag: Ja, maar... Afscheid van Hanneke Buisman, Algemeen Directeur ad interim Jaarrekening 2008 in het kort Digitaal tijdperk voor Fluviumscholen Passend Onderwijs Nieuwe algemeen directeur Fluvium Huisvestingsontwikkelingen Colofon Stroomt is de nieuwsbrief van Stichting Fluvium, scholen voor het openbaar basisonderwijs in de Gemeenten Geldermalsen en Neerijnen. Verschijning Stroomt verschijnt tenminste tweemaal per jaar Medewerkers Stroomt medewerker aan dit nummer is Robin Smit Vormgeving en druk Stroomt wordt vormgegeven en geproduceerd door Betuwe Promedia bv, Buren Verspreiding Stroomt heeft een oplage van exemplaren en is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij Stichting Fluvium: medewerkers, leerlingen en ouders, gemeenten Reacties Stroomt reacties kun je mailen naar Bestuur Stichting Fluvium Voorzitter Jur Marringa Secretaris Justus Hooge Penningmeester Frans Burgers Overig bestuur Marius Brendse Cees Warmerdam Van het bestuur Het bestuur van de stichting Fluvium heeft afscheid genomen van Hanneke Buisman als algemeen directeur ad interim, en verwelkomt de nieuwe algemeen directeur Anita Burlet. Hanneke Buisman heeft Fluvium ongeveer een jaar geleid. Het bestuur is haar bijzonder erkentelijk voor het vele dat er dat jaar gebeurd is. Naar onze mening is de organisatie degelijker geworden, is het beleid helderder en is de implementatie van het beleid sterk verbeterd. En dat klinkt allemaal nogal ambtelijk. Deels is het ook ambtelijk werk. Maar Hanneke heeft dat nu juist allemaal op een zeer menselijke wijze gedaan, met volop aandacht voor de menselijke, de procesmatige kanten, van haar werk. Onze dank daarvoor. Met Anita Burlet hebben wij een in het onderwijs zeer ervaren manager in huis gehaald. Haar recente ervaring bij de Algemene Vereniging van Schoolleiders als adviseur op het terrein van management en leiderschap zal naar de mening van het bestuur bijdragen om Fluvium nog meer als een goed en menselijk geleide organisatie neer te zetten. Waar we als bestuur het komende jaar in ieder geval mee door willen gaan, zijn de gezamenlijke momenten voor het hele personeel van Fluvium. We hebben dit jaar tot nog toe een jaaropening gehad begin januari, en een studiedag begin juni. Bij beide gelegenheden was het bestuur aanwezig. We hebben daar kunnen constateren dat er naast uiteraard de sterke verbondenheid van het personeel met de eigen school ook een Fluvium-gevoel is ontstaan. Veel meer dan een aantal jaar geleden is er het besef dat het ook voordelen heeft breder te kijken dan alleen de eigen school, en dat een goede organisatie van de infrastructuur van de school ook heel belangrijk is. Het is onze ambitie te scholen te ontzorgen als het gaat om alle andere zaken dan het primaire proces, namelijk het onderwijs. Dat moet centraal staan op de scholen van Fluvium. Wij zorgen er dan voor, bestuur, algemeen directeur en natuurlijk het bureau, dat alles om dat onderwijs heen zo goed mogelijk verloopt. En we begrijpen uit de reacties van het personeel dat dat meer en meer gewaardeerd wordt. Het bestuur is zich tenslotte aan het voorbereiden op een lastiger financiële situatie dan we de afgelopen jaren hebben gekend. Hoewel we er nu goed voorstaan, is al wel duidelijk dat het Rijk de komende jaren moet gaan bezuinigen, en dat die bezuinigingen ook voor een deel op het onderwijs terecht komen. De rijksvergoeding zal naar verwachting in ieder geval niet meer stijgen, ook als de lonen en de pensioenpremies dat wél doen. Er is nog geen reden tot ongerustheid, maar wel reden om goed na te denken wat voor maatregelen we kunnen nemen om tot een zo voorzichtig mogelijk financieel beleid te komen. Al met al: we sluiten een voor de stichting Fluvium goed jaar af, waarin de organisatie duidelijke stappen vooruit heeft gemaakt. Er is geen een school die van de inspectie een onvoldoende heeft gekregen, en dat is ook anders geweest! Ook daarvoor dank aan alle onderwijsgevenden, die weer een lang jaar hard hebben moeten werken. U merkt het misschien niet altijd, maar ook het bestuur is zich van uw inzet terdege bewust. <<

2 Fluvium Studiedag: Ja, maar... Op dinsdag 2 juni jl. is er voor alle personeelsleden een studiedag georganiseerd met het thema Ja, maar... Ja-maar is een filosofie en trainingsmethode die op praktische en onderhoudende wijze organisaties helpt de overgang te maken van een ja-maar naar een ja-en cultuur... Berthold Gunster samen met zijn assistent proberen ons in één dag van ja, maar naar ja, en.. denken om te zetten. Dit heeft een enorme positieve inzet in ons denken gegeven. Kortom een enorme leerzame, vrolijke, goede en leuke studiedag waar we allen zeer veel positieve energie van hebben gekregen en overgehouden. << Afscheid van Hanneke Buisman, Algemeen Directeur ad interim Op 1 september 2008 ben ik aangesteld als Algemeen Directeur ad interim voor de Stichting Fluvium. Voor mij was deze opdracht een dubbele uitdaging: enerzijds een fantastische uitdaging om de Stichting Fluvium samen met alle scholen een stukje verder te brengen in zorg en kwaliteit van het onderwijs, anderzijds was het voor mij heerlijk om weer in de Betuwe te mogen verkeren. Per slot van rekening ben en blijf ik een echte Betuwse. In de periode tot 10 juli 2009 hebben wij allen, de scholen, de teams, directeuren, het bestuurskantoor en het bestuur van de Stichting ontzettend veel werk verzet om de kwaliteit van het onderwijs en de organisatie te verbeteren: Er is in het kader van het passend onderwijs de 1 zorgroute ingezet; afspraken met elkaar en externe contacten zijn verbeterd; de inspectie van het onderwijs heeft goede resultaten geconstateerd op onze scholen en positieve rapporten uitgebracht; het strategisch beleid heeft een start gemaakt en er zal een Fluvium Academie worden opgericht; er zijn nieuwe directeuren benoemd op 3 scholen; alle scholen hebben van groep 3 t/m groep 8 digitale schoolborden; ICT is zeer professioneel opgezet; de Fluvium Website en het intranet zijn gelanceerd; Kortom het was voor mij een voorrecht om te mogen werken met zoveel leuke en enthousiaste mensen. Het is heerlijk om mee te mogen maken, dat mensen zich zo professioneel inzetten voor onze leerlingen en organisatie met passie en kunde. Ik wens alle medewerkers en het bestuur van Fluvium een geweldige, succesvolle en kwaliteitsvoortschrijdende toekomst. Heel veel dank dat ik met zoveel plezier en medewerking heb mogen werken voor en met de Stichting Fluvium. De kracht van Fluvium! Openbaar onderwijs. Wij zien onze school als dé ontmoetingsplaats waar kinderen leren omgaan met de pluriforme maatschappij. Respect voor elkaar staat daarin centraal. Diversiteit heeft onze volle aandacht en komt tot uiting in ons onderwijs: ieder mens is welkom. Goed onderwijs. Fluvium prikkelt, haalt eruit wat erin zit. We bieden kinderen een veilige situatie waarin ze met plezier leren. Toegevoegde waarde. Door op bovenschools niveau samen te werken, kunnen wij expertise op schoolniveau garanderen en die ontwikkelen en onderhouden. Hartelijke groet, Hanneke Buisman << Jaarrekening 2008 in het kort BALANS x ACTIVA 2008 % 2007 % Materiële vaste activa ,8% 389 6,2% Financiële vaste activa ,9% ,0% Vorderingen ,4% ,8% Liquide middelen ,9% ,1% ,0% ,0% PASSIVA Eigen vermogen ,1% ,7% Voorzieningen ,6% ,1% Kortlopende schulden ,3% ,2% ,0% ,0%

3 Digitaal tijdperk voor Fluviumscholen Fluvium digitaal is nu een feit. Op alle scholen binnen Fluvium was al een netwerk gerealiseerd door Actacom en daarnaast hangen nu in alle groepen 3 t/m 8 een digitaal schoolbord. Alle krijtborden zijn vervangen door een digitaal schoolbord. Een digitaal schoolbord in de klas weten veel docenten wel te waarderen. Het effect bij de leerlingen is nu al merkbaar. Ze blijven geboeid naar het bord kijken. Leerlingen worden vaak erg aangetrokken door de mogelijkheden die een digitaal schoolbord biedt. Instructies worden aantrekkelijker wanneer diverse presentatievormen elkaar afwisselen (instructie, multimedia, quiz enz.). Uit onderzoeken blijkt dat leerlingen ervan overtuigd zijn dat de technologie een positieve invloed heeft op hun manier van leren. Een digitaal schoolbord is net als het traditionele schoolbord een stuk gereedschap, het is de docent die het verschil maakt. En wanneer je de interactieve mogelijkheden van het bord weet te benutten dan heb je een geweldig stuk gereedschap in handen om ervoor te zorgen dat je leerlingen beter bij de les blijven We gaan komend schooljaar met de ICT-werkgroep bekijken wat voor oplossing groep 1-2 gaat krijgen. Worden dat touchscreens of zijn er nog andere technieken die geschikt zijn voor groep 1-2? Afgelopen schooljaar zijn er cursussen georganiseerd voor de digitale schoolborden, zowel cursussen voor het bedienen van de knoppen als een cursus didactisch gebruik van een digitaal schoolbord. Vele collega s hebben daaraan deelgenomen. Nu de groepen 3 t/m 8 geheel voorzien zijn van een digitaal schoolbord zullen er dit schooljaar al direct cursussen plaatsvinden die op locatie gegeven kunnen gaan worden zodat alle leerkrachten met een digitaal schoolbord kunnen werken. Diana Brouwer zal dit cursustraject gaan organiseren en aanbieden. Niet alleen zijn afgelopen schooljaar cursussen gegeven voor de digitale schoolborden maar ook diverse presentatietechnieken zoals Photostory. Moviemaker, Websitemaker en Gamemaker zijn aangeboden. En Office 2007 is gegeven(word, Excel en Powerpoint). Dit cursustraject zal t.z.t. nogmaals worden aangeboden. Vanaf schooljaar zal Diana Brouwer (Bovenschools ICT- coördinator) 2 dagen voor Fluvium ICT werkzaam zijn. In deze nieuwe constructie van waarborgen van de ICT-kwaliteit op schoolniveau zal zij de scholen regelmatig bezoeken om daar het ICT-beleid vorm te geven en te continueren. In eerste instantie zal gekeken gaan worden naar de inrichting van het netwerk en van daaruit zullen verdere ICT-ontwikkelingen besproken en behandeld worden. << RESULTATENREKENING x Realisatie Begroting Realisatie BATEN 2008 % 2008 % 2007 % Rijksbijdragen OCW ,6% ,5% ,3% Overige overheidsbijdragen en -subsidies 652 6,1% 528 5,3% 663 6,5% Overige baten 135 1,3% 121 1,2% 126 1,2% ,0% ,0% ,0% LASTEN Personeelslasten ,2% ,4% ,6% Afschrijvingen 132 1,2% 163 1,6% 91 0,9% Overige materiële lasten ,6% ,5% ,5% ,0% ,6% ,0% Saldo baten en lasten 108 1,0% -56-0,6% 309 3,0% Saldo financiële baten en lasten 183 1,7% 108 1,1% 122 1,2% RESULTAAT 291 2,7% 52 0,5% 431 4,2% Passend Onderwijs Vanaf 2011 geldt voor alle scholen zorgplicht. Dit houdt in dat elke school ieder kind goed en passend onderwijs moet bieden. Passend Onderwijs staat voor maatwerk in het onderwijs. Voor elk kind onderwijs dat aansluit bij zijn of haar mogelijkheden en talenten. Het schoolbestuur, Stichting Fluvium, krijgt de verantwoordelijkheid om voor elke leerling een passend onderwijszorgaanbod te ontwikkelen. Als het bestuur het passende aanbod niet (of niet helemaal) op een van haar eigen scholen kan bieden, dan wordt met andere besturen en scholen afgestemd wie dat aanbod wel kan bieden. Deze afstemming vindt plaats in de regionale netwerken, bijvoorbeeld de expertise centra en het samenwerkingsverband Tiel. Om Passend Onderwijs te kunnen bieden heeft Stichting Fluvium voor al haar scholen gekozen voor de invoering van de 1-zorgroute. De 1-zorgroute kan gezien worden als een invulling van Passend Onderwijs. Het houdt in dat er binnen scholen en binnen de regio een uniform en transparant zorgtraject opgebouwd wordt. Centraal in de 1-zorgroute staan de mogelijkheden en talenten van de leerlingen. Het past dan ook helemaal binnen Passend Onderwijs en de zorgplicht. Het biedt leerkrachten, directeuren en Intern Begeleiders steun om planmatig om te gaan met de vaak grote verschillen in onderwijsbehoeften tussen leerlingen in een groep. Uitgaan van onderwijsbehoeften betekent dat de leerkracht naar de kansen van kinderen kijkt en zo na gaat wat een kind nodig heeft om een volgend doel te bereiken. Dit zgn. handelingsgericht werken biedt de school handvatten om het onderwijs af te stemmen op de eerder genoemde onderwijsbehoefte. De komende drie jaar wordt op scholen van Stichting Fluvium de 1- zorgroute ingevoerd, gekoppeld aan rekenen, spelling en technisch lezen. Alle scholen worden begeleid door Marant Educatieve Diensten. <<

4 Nieuwe algemeen directeur Fluvium Per 1 september a.s. start ik als algemeen directeur bij Fluvium. Hieronder wil ik me alvast aan u voorstellen: Een aantal van u heb ik al mogen ontmoeten tijdens de studiedag op 2 juni en tijdens mijn eerste rondgang langs de scholen. Maar ik heb zeker nog lang niet iedereen ontmoet. Ik zal u niet belasten met een uitgebreide CV of levensverhaal. Er zal in de toekomst vast genoeg gelegenheid zijn om nader kennis te maken. Ik zal een tipje van de sluier oplichten. Al weer zo n 32 jaar geleden ben ik mijn carrière begonnen als opleider op de PA ( later PABO) de Klokkenberg in Nijmegen. Na mijn studie geschiedenis aan wat nu de Radbouduniversiteit heet, heb ik daarnaast in diverse rollen en functies in het voortgezet onderwijs en het HBO gewerkt. Rode draad daarbij is altijd geweest een enorme fascinatie voor het leren en ontwikkelen van kinderen, studenten en professionals. Én de schoolorganisaties, waarbinnen dit leren plaats vindt. Mijn commitment met vooral het basisonderwijs, ook als bestuurder, heeft vast ook te maken gehad met het feit dat mijn dochter vanwege haar dyslexie geen gemakkelijke schoolloopbaan heeft gekend. Ook als bezorgde ouder ben ik dus een ervaringsdeskundige. De laatste 20 jaar, eerst bij Interstudie ( HAN) en later bij de AVS (Algemene Vereniging van Schoolleiders) heb ik me op vele plekken in Nederland en daarbuiten als, coach, trainer, senioradviseur en leidinggevende mogen bezighouden met de ontwikkeling van schoolorganisaties en het management daarvan. Dat betekende echter steeds dat ik maar een tijdje als reisgenoot samen dezelfde weg op liep. Op dit moment in mijn loopbaan zoek ik naar een langere verbinding aan een organisatie, waar ik een bijdrage kan leveren aan verdere ontwikkeling. Ik weet zeker dat ik daarvoor een goed besluit genomen heb door voor Fluvium te kiezen. Ik verheug me er erg op vanaf september iedere ochtend van mijn woonplaats Nijmegen, waar ik met man en dochter woon, naar de Betuwe te reizen. Reizen en ontmoeten van andere mensen en culturen zijn overigens belangrijke passies voor mij. Ik ben geboren en opgegroeid in de mijnstreek van Zuid-Limburg, waar mensen van heinde en ver een nieuwe toekomst voor zichzelf en hun gezin gezocht hadden. Dat heeft mij ongetwijfeld mede gevormd in mijn interesse voor wat mensen drijft en beweegt. Die onderzoekende houding kenmerkt mij ook in mijn leiderschap. Ik wil een paar uitspraken met u delen die voor mij een inspiratie zijn. Misschien dat u met mij daarover van gedachten wilt wisselen, als we elkaar zien: To measure a leader, put a tape around his heart, not his head John C. Maxwell Soms moeten we ons leven gewoon zo organiseren dat er genoeg plaats is voor de dingen die belangrijk zijn. A. Grant, J. Greene Wees niet beschroomd om hulp en informatie te vragen. Als we om hulp vragen geven we een ander mens de mogelijkheid om zijn oprechtheid en edelmoedigheid te tonen. Je zou het als een eer moeten zien, wanneer je om hulp of informatie kunt vragen. Hilarie Owen Ik hoop u nog veel vragen te mogen stellen om ons gezamenlijk doel te bereiken: onze kinderen in optimale omstandigheden te laten leren en voor te bereiden op hun toekomst. Mijn ambitie is om daarvoor met iedereen die bij Fluvium betrokken is ons uiterste best te doen! Ik verheug me op ongetwijfeld boeiende ontmoetingen met u allen. Drs. Anita Burlet <<

5 Huisvestingsontwikkelingen Op het gebied van huisvesting zijn inmiddels ook een aantal onderhoudswerkzaam heden uitgevoerd. Een lange zomervakantie biedt namelijk de mogelijkheid om de wat meer tijd vergende klussen te realiseren. Zo zijn de volgende werken uitgevoerd of in ontwikkeling: Basisschool Est: Het plaatsen van een nieuw hekwerk aan de achterzijde. Binnen de school is een groot gedeelte van het plafond vervangen. M.C. Blankertschool: Ook hier is in samenwerking met de gemeente een nieuw hekwerk geplaatst, waarmee ook een andere uitgang is gecreëerd. Dit houdt tevens in dat er voor de kinderen een veilige in- en uitgang tot stand is gekomen. Ook de oude plafonds waren aan vervanging toe. Om praktische redenen is echter voor een gedeeltelijke vervanging gekozen, zodat op een later tijdstip de rest uitgevoerd kan worden. De Rietschoof: Heeft de beschikking gekregen over een nieuwe fietsstalling. Burgemeester Westerbeek van Eertenschool: Door de slechte onderhoudstoestand is hier het gehele dak vernieuwd (zie foto). Tevens zijn ook de dakgoten en enkele lichtkoepels vernieuwd. Bloeiende Betuwe: Mede door de aanbouw van de peuterspeelzaal heeft de school ook de beschikking gekregen over een extra werklokaal en een nieuwe teamkamer. Omdat ook de tuin en de toegang onder handen zijn genomen heeft de school een betere uitstraling gekregen. Lokhorstschool: In samenwerking met de Kinderopvang Rivierenland is de school met twee lokalen uitgebreid. Dit biedt de school meer armslag in de huisvesting van een toenemend aantal leerlingen en het draagt tevens bij tot een optimale buitenschoolse opvang. Op t Hof: De school heeft een start gemaakt met een ander onderwijsconcept nl. Team op Maat. Als eerste aanzet hiertoe is er tussen de lokalen van de jongste kleutergroepen een doorbraak gemaakt. Dit zal zeker bijdragen tot een betere vormgeving van het onderwijsaanbod in deze jaargroepen. Meester Aafjesschool: Fluvium is in vergaande bespreking met de Kinderopvang Rivierenland en de gemeente Geldermalsen omtrent de vervanging van de huidige noodlokalen door semipermanente lokalen. Ook hier geldt weer de realisatie van huisvesting voor na- en buitenschoolse opvang, maar ook een kwalitatieve verbetering ten opzichte van de huidige lokalen, dit in verband met geluidsklachten en een slechte ventilatie. << L. van der Vliet beleidsmedewerker huisvesting

6 Stichting Fluvium is op 1 januari 2006 ontstaan uit de bestuurlijke verzelfstandiging van de scholen voor openbaar onderwijs in de gemeenten Geldermalsen en Neerijnen. Ruim leerlingen en 200 medewerkers, verdeeld over 15 scholen, vormen samen Stichting Fluvium. Bezoekadres De Panoven GW Geldermalsen Correspondentieadres Postbus CD Geldermalsen T (0345) F (0345) E I De Malsenburg Groeneweg HD Buurmalsen T (0345) E R. Lokhorst Ringelesteinstraat CP Deil T (0345) E De Minzerie Netstraat GT Enspijk T (0345) E obs Est Dorpsstraat NA Est T (0345) E D n Bogerd Glorie van Holland DN Geldermalsen T (0345) E Directeur Frans Mocking Directeur Rien Stel Directeur Rien Stel Directeur Mary van Trigt Directeur Elly Rouwenhorst Jan Harmenshof Koninginnelaan EE Geldermalsen T (0345) E Directeur Mari van Gessel Willem Alexander Schoolstraat EJ Haaften T (0418) E obswillemalexander.nl Directeur Han van Schaik Meester Aafjes J.H. Lievense van Herwaardenstraat RR Meteren T (0345) E meesteraafjesschool.nl Directeur Willem Snel Prins Willem Alexander Blankenburgsestraat AR Ophemert T (0344) E Directeur Mari Gessel De Rietschoof Zandstraat EE Opijnen T (0418) E Directeur Han van Schaik De Springplank Achterweg AA Rumpt T (0345) E Directeur Maaike Heevel De Bloeiende Betuwe Rhenoyseweg EL Rhenoy T (0345) E debloeiendebetuwe.nl Directeur Frans Mocking Op t Hof Dr van de Willigenstraat JM Tricht T (0345) E Dir. Margreet van de Glind Burg. Westerbeek van Eerten Walgtsestraat CC Varik T (0344) E Directeur Alex Olzheim M.C. Blankert De Koeldert CK Waardenburg T (0418) E Directeur Maaike Heevel Frans Mocking Rien Stel Mary van Trigt Elly Rouwenhorst Han van Schaik Willem Snel Mari van Gessel Margreet van de Glind Maaike Heevel Alex Olzheim

stroomt Bevlogen start van leerlijn www.reizenindetijd.nl Colofon Nieuwsbrief van Stichting Fluvium In dit nummer o.a.

stroomt Bevlogen start van leerlijn www.reizenindetijd.nl Colofon Nieuwsbrief van Stichting Fluvium In dit nummer o.a. stroomt Nieuwsbrief van Stichting Fluvium September 2015 nr 14 jaargang 7 In dit nummer o.a. Bevlogen start van leerlijn www.reizenindetijd.nl Onderwijscafé Educatief partnerschap Bevlogen start van leerlijn

Nadere informatie

stroomt Fluvium en Spoenk maken zich op voor Passend Onderwijs Op 1 augustus 2014 wordt de Wet Passend Onderwijs ingevoerd Colofon Wat verandert er?

stroomt Fluvium en Spoenk maken zich op voor Passend Onderwijs Op 1 augustus 2014 wordt de Wet Passend Onderwijs ingevoerd Colofon Wat verandert er? stroomt Nieuwsbrief van Stichting Fluvium Augustus 2014 nr 12 jaargang 6 In dit nummer o.a. Passend onderwijs Gluren bij de buren: OBS Isandra Toekomstbestendige en duurzame scholen Werken met tablets

Nadere informatie

PERSpectief. Fluvium en Spoenk maken zich op voor Passend Onderwijs. Op 1 augustus 2014 wordt de Wet Passend Onderwijs ingevoerd.

PERSpectief. Fluvium en Spoenk maken zich op voor Passend Onderwijs. Op 1 augustus 2014 wordt de Wet Passend Onderwijs ingevoerd. PERSpectief nieuwsbrief van Onderwijsgroep Spoenk Augustus 2014 nr 2 jaargang 1 In dit nummer o.a. Passend onderwijs Ouderbetrokkenheid en professionele betrokkenheid Jaarrekening 2013 in het kort ICT

Nadere informatie

Bouwen & Bewaren Nieuwsflits

Bouwen & Bewaren Nieuwsflits Bouwen & Bewaren Nieuwsflits Nummer 7 maart 2015 Geachte ouders/ verzorgers, U ontvangt Nieuwsflits B&B nummer 7. Dit keer komen de personeelsleden aan het woord die dagelijks met de kinderen werken binnen

Nadere informatie

Voor wie is de Week van passend onderwijs bedoeld?

Voor wie is de Week van passend onderwijs bedoeld? Ongetwijfeld heeft iedereen wel eens de term PASSEND ONDERWIJS voorbij zien komen. Samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en scholen zijn al een aantal jaar druk bezig alles vorm te geven zoals het in

Nadere informatie

De Woordhof Keppelseweg 56 6999 AR Hummelo 0314 381480 www.woordhof.nl - info@woordhof.nl

De Woordhof Keppelseweg 56 6999 AR Hummelo 0314 381480 www.woordhof.nl - info@woordhof.nl Nieuwsbrief De Woordhof Keppelseweg 56 6999 AR Hummelo 0314 381480 www.woordhof.nl - info@woordhof.nl Groepenverdeling 2015-2016 Schooljaar 2014 2015 1 juli 2015 I n h o u d : Blz. 1: Groepenverdeling

Nadere informatie

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014 FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS 2014 Utrecht, november 2014 INHOUD Inleiding 5 1 Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 7 2 Expertisecentra 10 3 Voortgezet onderwijs 12 4 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

EEN SCHOOL MET TALENTUITDAGEND ONDERWIJS

EEN SCHOOL MET TALENTUITDAGEND ONDERWIJS EEN SCHOOL MET TALENTUITDAGEND ONDERWIJS Een school met talentuitdagend onderwijs Een basisschool kiezen is moeilijk. Er is zoveel om op te letten. Is de school wat zij lijkt? Van buiten kan een schoolgebouw

Nadere informatie

Nieuwsbrief 17-09-2015

Nieuwsbrief 17-09-2015 Openbare Basisschool Est Dorpsstraat 3 85 NA EST www.obsest.nl directie@obsest.nl Nieuwsbrief 17-09-2015 Algemeen: Algemeen In de afgelopen weken is er hard gewerkt aan het opstarten van de school. Op

Nadere informatie

De Springplank: info 15 juni 2016.

De Springplank: info 15 juni 2016. De Springplank: info 15 juni 2016. Nieuwe leerling. We willen Luuk, Diede en Yeliz, van harte welkom heten bij ons op school. Diede en Yeliz zijn nu aan het oefenen in groep 1/2. Luuk is er al voor vast.

Nadere informatie

Vervreemde archiefbestanden aan het Regionaal Archief Rivierenland

Vervreemde archiefbestanden aan het Regionaal Archief Rivierenland Vervreemde archiefbestanden aan het Regionaal Archief Rivierenland 0476 Familie Van Lidth de Jeude, 1407-1946 0615 Familiebedrijven Van Hoytema,? 0891 Chamotte Unie NV, 1935-1988 0564 Neder-Betuwsche Beetwortelsuikerfabriek,

Nadere informatie

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur 1. De Werf kijkt vooruit De Werf is een algemeen bijzondere basisschool die onderwijs verzorgt

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF GROENHORST-KINDERLAND Jaargang 1, nummer 2

NIEUWSBRIEF GROENHORST-KINDERLAND Jaargang 1, nummer 2 NIEUWSBRIEF GROENHORST-KINDERLAND Jaargang 1, nummer 2 Ter Inleiding Voor u ligt de tweede nieuwsbrief over de fusie tussen de scholen Kinderland en Groenhorst. In de eerste editie hebben wij u uitgenodigd

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden Concept versie; d.d. 28.01.2014 Inhoud: 1. Verantwoording 2. Doelen en gebruikswaarde van het Communicatieplan 3. Organisatie

Nadere informatie

De Kraanvogel Vluchtnieuws 1

De Kraanvogel Vluchtnieuws 1 Aug. 2013 Vanuit de directie Beste ouders en verzorgers, De kop is er af! Vol enthousiasme zijn we gestart. Hopelijk heeft u dat ook zo ervaren.. Een nieuw schooljaar, nieuwe kinderen, een nieuwe juf/meester

Nadere informatie

Samenvatting tevredenheidsmeting ouders

Samenvatting tevredenheidsmeting ouders Samenvatting tevredenheidsmeting ouders Hierbij ontvangt u van mij een samenvatting van de uitkomsten van de tevredenheidsmeting, die begin november is afgenomen. We hebben deze in het team en met de MR

Nadere informatie

Nieuwsbrief. De Zilveren Maan. Start van het schooljaar 2015-2016 Zes weken zomervakantie zijn voorbij gevlogen! van Openbare Basisschool

Nieuwsbrief. De Zilveren Maan. Start van het schooljaar 2015-2016 Zes weken zomervakantie zijn voorbij gevlogen! van Openbare Basisschool Nieuwsbrief van Openbare Basisschool De Zilveren Maan veertiende jaargang nummer 1 datum: 28-08-2015 De Zilveren Maan Start van het schooljaar 2015-2016 Zes weken zomervakantie zijn voorbij gevlogen! De

Nadere informatie

Leerwegondersteunend onderwijs en Praktijkonderwijs. Informatie voor ouders en verzorgers van basisschoolleerlingen in de regio Arnhem

Leerwegondersteunend onderwijs en Praktijkonderwijs. Informatie voor ouders en verzorgers van basisschoolleerlingen in de regio Arnhem Leerwegondersteunend onderwijs en Praktijkonderwijs Informatie voor ouders en verzorgers van basisschoolleerlingen in de regio Arnhem Colofon Tekst: Peter Burgers & Ward Habets Redactie: Veurinc, Hattem

Nadere informatie

INFORMATIE DECEMBER 2015 NUMMER 5

INFORMATIE DECEMBER 2015 NUMMER 5 INFORMATIE DECEMBER 2015 NUMMER 5 schooljaar 2015 2016 Geachte ouders, beste leerlingen, Dit is de laatste Van Hasseltschool nieuwsbrief van 2015. Het is ook de allerlaatste van mijn hand. Na ruim 40 jaar

Nadere informatie

Alle aandacht voor onze strategische thema s

Alle aandacht voor onze strategische thema s stroomt Nieuwsbrief van Stichting Fluvium Maart 2017 nr 17 jaargang 9 In dit nummer o.a. Alle aandacht voor onze strategische thema s Begroting 2017 Wetsvoorstel Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

Nadere informatie

OUDERBETROKKENHEID : Inleiding. Openbare basisschool

OUDERBETROKKENHEID : Inleiding. Openbare basisschool OUDERBETROKKENHEID : Inleiding Een beleidsplan ouderbetrokkenheid vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit. Het is niet alleen een agenda met te ontplooien activiteiten,

Nadere informatie

Nieuwsbrief December 2013 Nummer 1

Nieuwsbrief December 2013 Nummer 1 Nieuwsbrief December 2013 Nummer 1 Start brede school Steenvoorde Met deze nieuwsbrief informeren wij jou als medewerker van de toekomstige brede school Steenvoorde over de voortgang van onze brede school.

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool Pius X 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Pius X. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Mikado. Iedere school stelt een dergelijk profiel op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo

Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo Leiding geven aan leren Waarom en voor wie Onderwijsgevenden in het primair onderwijs (regulier en speciaal onderwijs),

Nadere informatie

Bijlage 2. Uitwerking zorgplicht

Bijlage 2. Uitwerking zorgplicht Bijlage 2 Uitwerking zorgplicht Inleiding Het streven is om met ingang van 1 augustus 2012 een zorgplicht voor schoolbesturen in te voeren. Het begrip zorgplicht en de betekenis daarvan, roept de nodige

Nadere informatie

Speciale school voor basisonderwijs. Leren met je hoofd, hart en handen op De Dolfijn

Speciale school voor basisonderwijs. Leren met je hoofd, hart en handen op De Dolfijn Speciale school voor basisonderwijs Leren met je hoofd, hart en handen op De Dolfijn Er samen met leerlingen, ouders en collega s voor zorgen dat leerlingen de doelen halen die zij zichzelf hebben gesteld.

Nadere informatie

OVO Talentontwikkeling

OVO Talentontwikkeling OVO Talentontwikkeling www.stichtingovo.nl Stichting OVO: Samen werken aan talent Samen gaan wij een nog mooiere toekomst tegemoet Stichting OVO vormt het bovenschools bestuur voor acht basisscholen en

Nadere informatie

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

Beknopte Jaarrekening 2014

Beknopte Jaarrekening 2014 Beknopte Jaarrekening 2014 STICHTING CENTRUM VOOR KUNSTZINNIGE VORMING TRIADE Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Balans per 31 december 2014 3. Staat van baten en lasten 2014 1. Algemeen Doel en opdracht van

Nadere informatie

Het Kindcentrum Informatie voor professionals

Het Kindcentrum Informatie voor professionals Het Kindcentrum 0-13 Informatie voor professionals De kenmerken Op steeds meer plekken in s-hertogenbosch wordt gewerkt aan Kindcentra 0-13. In een kindcentrum staan het kind en zijn of haar ontwikkeling

Nadere informatie

SCHOOLMAGAZINE

SCHOOLMAGAZINE SCHOOLMAGAZINE 2016-2017 SAMENWERKEN AAN GEÏNSPIREERD ONDERWIJS! ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Stichting Titurel Fiscaalnummer: Putte. Publicatiebalans 31 december 2015

Stichting Titurel Fiscaalnummer: Putte. Publicatiebalans 31 december 2015 Fiscaalnummer: 8004.75.380 Putte Publicatiebalans 31 december 2015 Balans per 31 december 2015 31-12-2015 31-12-2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 384.495 504.585 Financiële vaste activa 0

Nadere informatie

Onderwijs met een hart. 1 Strategische agenda strategie agenda

Onderwijs met een hart. 1 Strategische agenda strategie agenda Onderwijs met een hart Strategische agenda 2014-2018 1 Strategische agenda 2014-2018 strategie agenda 2014-2018 1 17-07-2014 13:31:06 Onderwijs met een hart In deze brochure presenteren wij als Onderwijsgroep

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF april 2015

NIEUWSBRIEF april 2015 NIEUWSBRIEF april 2015 Bericht van directie: Te laat komen kinderen We zien dat steeds meer kinderen te laat op school komen en steeds meer ouders langer in de groepen blijven kletsen of afscheid nemen

Nadere informatie

Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw

Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw inspireren motiveren realiseren Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw primair onderwijs Klassewijzer BV Lageweg 14c 9698 BN Wedde T 0597-464483 www.klassewijzer.nl info@klassewijzer.nl

Nadere informatie

Groepsverdeling schooljaar 2016-2017

Groepsverdeling schooljaar 2016-2017 Irenesirene maandag 6 juni 2016 nr. 15 Groepsverdeling schooljaar 2016-2017 -groep 1-2 a Saskia van Wijnen -groep 1-2 b Carla Markensteijn -groep 1-2 c Marieke de Jong (ma,di) en Marjolein Minderhoud (wo,do,vrij)

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 september 2015 Nr 01

Nieuwsbrief 1 september 2015 Nr 01 Nieuwsbrief 1 september 2015 Nr 01 Start nieuw schooljaar Na een welverdiende vakantie zijn we gisteren weer begonnen met het nieuwe schooljaar. Fijn dat iedereen er weer is!! We heten de nieuwe collega

Nadere informatie

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015 Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015 Aantal respondenten: 10/12 Vensters Voor Verantwoording PO Schoolklimaat 3,7 0% 0% 27% 73% 0% B1. In hoeverre gaan leerlingen graag naar school?

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Roncallischool

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Roncallischool SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Roncallischool 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Roncalli. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief Utrecht, december 2013 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs...

Nadere informatie

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek: een kleine school met een groot karakter! Een school kiezen voor uw kind

Nadere informatie

Advies Rapport Zoek ieders Talent & Excelleer! Hoe excellentie ook in het hoger onderwijs kan worden gestimuleerd

Advies Rapport Zoek ieders Talent & Excelleer! Hoe excellentie ook in het hoger onderwijs kan worden gestimuleerd Advies Rapport Zoek ieders Talent & Excelleer! Hoe excellentie ook in het hoger onderwijs kan worden gestimuleerd Samenvatting Excellentie kan het beste worden gestimuleerd door het coachen van de persoonlijke

Nadere informatie

Nieuwsbrief Nummer 5, februari 2013

Nieuwsbrief Nummer 5, februari 2013 Nieuwsbrief Nummer 5, februari 2013 Agenda: Februari: 8: Rapport mee / Carnaval 12,14: Oudergesprekken 15: Vrije middag en start voorjaarsvakantie 27: Hoofdluiscontrole Maart: 6: Studiedag (kinderen vrij)

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE

ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE Educonnect informatiebrochure Pagina 1 Inhoudsopgave algemene informatiebrochure Educonnect Educonnect - pagina 3. De SCSOG Het aanbod van Educonnect De kern van Educonnect

Nadere informatie

INFO 2015-2016. In dit nummer: Heel veel belangrijke. net gestarte schooljaar.

INFO 2015-2016. In dit nummer: Heel veel belangrijke. net gestarte schooljaar. INFO 2015 - Elfde jaargang Kornak Nieuws schooljaar 2015-. Nummer: 0 Datum: 21-08-2015 Beste ouders/verzorgers, Welkom weer in het nieuwe schooljaar. We zijn blij dat iedereen weer veilig en gezond terug

Nadere informatie

Nieuwsbulletin November 2015

Nieuwsbulletin November 2015 Nieuwsbulletin November 2015 Beste ouders / verzorgers, De eerste periode van dit schooljaar zit er al weer op. De kinderen krijgen nu herfstvakantie en de klok wordt verzet naar de wintertijd. Terugkijkend

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 van. Stichting De Volharding Steun en Toeverlaat. Den Haag

Jaarrekening 2015 van. Stichting De Volharding Steun en Toeverlaat. Den Haag Jaarrekening 2015 van Stichting De Volharding Steun en Toeverlaat Den Haag 1 Inhoud 1 Bestuursverslag Algemene gang van zaken 3 Verwachte gang van zaken 4 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 5 Staat

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015 Colofon De uitgebreide versie van het ASG Koersplan 2015-2018 kunt u vinden op www.almeersescholengroep.nl. Dit is een uitgave van de Almeerse Scholen Groep. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

Jaarkalender Samen een mooie toekomst voor elk kind.

Jaarkalender Samen een mooie toekomst voor elk kind. Jaarkalender 2016-2017 Samen een mooie toekomst voor elk kind. September 2016 35 Eerste schooldag 5 6 7 Zomervakantie Luizencontrole 1 2 3 4 Zomervakantie 8 9 10 11 36 12 13 14 15 16 17 18 37 38 Informatie-avond

Nadere informatie

1. Naar gelijke schooltijden maakt een pas op de plaats

1. Naar gelijke schooltijden maakt een pas op de plaats Nieuwsbulletin voor ouders over het project Naar gelijke schooltijden No 3, Februari 2012 Vorig jaar is het project Naar gelijke schooltijden van start gegaan. Binnen de Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Nadere informatie

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Broekmolenweg 16 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl B e l e i d s p l a n 2 0 1 3-2 0 1 6 Z I C H T B A AR M AK E N W AT E R I S, S T I M U L E R E N W AT

Nadere informatie

Aanmelding tot instroom 2014-2015

Aanmelding tot instroom 2014-2015 Aanmelding tot instroom 2014-2015 Inleiding Deze notitie is bedoeld om duidelijkheid te geven over de aanname en instroom van nieuwe leerlingen op basisschool Kadoes. Door het vastleggen van afspraken

Nadere informatie

Kinderopvang in eigen beheer. Resultaten marktonderzoek

Kinderopvang in eigen beheer. Resultaten marktonderzoek Kinderopvang in eigen beheer Resultaten marktonderzoek Opgesteld door K. Soldaat Kenmerk Resultaten marktonderzoek Datum 26 juli 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Resultaten algemeen 4 3 Het makelaarsmodel

Nadere informatie

Toezeggingen. en Pork) en de gemeente Vlagtwedde/O2SV (De Clockeslach, De Klimop, De Vlinder, Op d Esch, Plaggenborg en Willem Lodewijck).

Toezeggingen. en Pork) en de gemeente Vlagtwedde/O2SV (De Clockeslach, De Klimop, De Vlinder, Op d Esch, Plaggenborg en Willem Lodewijck). Toezeggingen Aan: Raadsleden CC: Leden van het college, DT, Manager afdeling Samenleving Van: College van burgemeester en wethouders Opsteller: Marion Prins, beleidsmedewerker Onderwijs Datum: 17 september

Nadere informatie

dit gaat over mij en mijn vak het is snel en gemakkelijk en je ziet wat je hebt bereikt

dit gaat over mij en mijn vak het is snel en gemakkelijk en je ziet wat je hebt bereikt nieuw in mijn functie, had ik snel en goed overzicht wat er speelde in mijn team ik heb met COSMO in kaart waar ik zelf voor sta we zien een grote groei van de ontwikkelingen in de teams nu hebben we veel

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA Den Haag >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Financieel-Economische Zaken IPC 5350 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO 1 Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO A. Algemeen. 1. Doelstelling. Het kind op de juiste plaats; onderwijs dat past bij de behoeften van het kind... Terugplaatsing van leerlingen van het Speciaal

Nadere informatie

Strategische kernen Passend Onderwijs. Sander, groep 8. Belangrijke overgangsmomenten in de ontwikkeling van kinderen

Strategische kernen Passend Onderwijs. Sander, groep 8. Belangrijke overgangsmomenten in de ontwikkeling van kinderen Leerlingen met een opvallende ontwikkeling Hoe ga je om met leerlingen met speciale onderwijsbehoeften? Cruciaal in de zorgstructuur is de kwaliteit van instructie. Maar inspelen op onderwijsbehoeften

Nadere informatie

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs.

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Spijkenisse bestaat ruim 100 jaar. Gedurende die honderd jaar hebben wij

Nadere informatie

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Inleiding Elk jaar stellen wij als team van o.b.s. De Boomhut gezamenlijk een jaarplan op. Vanuit de evaluatie van het vorige jaarplan, gekoppeld aan de strategische

Nadere informatie

september 2015 Veldweg 1A 7973KH Darp 0521-342287 veldwikke@talentwesterveld.nl

september 2015 Veldweg 1A 7973KH Darp 0521-342287 veldwikke@talentwesterveld.nl september 2015 Nieuwsbrief 36 Veldweg 1A 7973KH Darp 0521-342287 veldwikke@talentwesterveld.nl Agenda 1 september Informatieavonden groep 3/4/5 (19.00) en groep 6/7/8 (19.30) 2 september Informatieavond

Nadere informatie

Nieuwsbrief. De ouderavondplanning via SafeSchool staat open vanaf: Tijdstip: 0.00 uur (in de nacht van dinsdag op woensdag)

Nieuwsbrief. De ouderavondplanning via SafeSchool staat open vanaf: Tijdstip: 0.00 uur (in de nacht van dinsdag op woensdag) februari 2015 Jaargang 5, nr. 6 Nieuwsbrief In dit nummer: Ouderavonden: Aanmelden ouderavonden Even voorstellen 1 2 Website 3 Kerstmarkt 4 Rabo Clubkas Campagne Interessante informatie: Maandag 23 maart

Nadere informatie

Introductie. Page 1. Beste ouder/verzorger,

Introductie. Page 1. Beste ouder/verzorger, Introductie Beste ouder/verzorger, U staat op het punt om een vragenlijst over het educatieve partnerschap tussen u en uw school in te vullen. Met educatief partnerschap wordt de relatie tussen ouders/verzorgers

Nadere informatie

STICHTING ZOG MH TE GOUDA. Financieel verslag 2015

STICHTING ZOG MH TE GOUDA. Financieel verslag 2015 STICHTING ZOG MH TE GOUDA Financieel verslag 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. Algemeen 1.1 1.1 Jaarverslag 3 1.2 Vaststelling van de jaarrekening 4 1.3 Samenstellingsverklaring 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans

Nadere informatie

INFO. 25 augustus 2015

INFO. 25 augustus 2015 INFO 25 augustus 2015 Obs de Regenboog Algemeen De school is weer begonnen; de zomervakantie ligt alweer achter ons. Ik hoop dat iedereen fijne vakantieweken achter de rug heeft. Wij hebben er weer zin

Nadere informatie

30 TIPS VOOR OUDERS EN BEGELEIDERS VAN LEERLINGEN MET LEERPROBLEMEN

30 TIPS VOOR OUDERS EN BEGELEIDERS VAN LEERLINGEN MET LEERPROBLEMEN 30 TIPS VOOR OUDERS EN BEGELEIDERS VAN LEERLINGEN MET LEERPROBLEMEN Alle kinderen die wij gevraagd hebben om een tip voor jullie hebben gezegd: blijf je vertrouwen in mij tonen, behandel me niet als een

Nadere informatie

Jaargang 21, Maand: juli INFO

Jaargang 21, Maand: juli INFO Jaargang 21, Maand: juli Basisschool De Schare INFO De laatste maandinfo van schooljaar 2014-2015. De maand juli staat voor de deur en ook de start van de zomervakantie. Omdat de laatste schooldag op 17

Nadere informatie

De Deltakijker bulletin van de o.b.s. De Delta en peuterspeelzaal Het Druppeltje

De Deltakijker bulletin van de o.b.s. De Delta en peuterspeelzaal Het Druppeltje De Deltakijker bulletin van de o.b.s. De Delta en peuterspeelzaal Het Druppeltje vrijdag 21 augustus 2015 jaargang 13 nr. 1 agenda: 1 september Rapporten ingeleverd Internetprotocol ingeleverd Afspraken

Nadere informatie

Fusie nieuwsbrief obs Onnema en obs de Schutsluis. Nummer 2, 30 april 2015

Fusie nieuwsbrief obs Onnema en obs de Schutsluis. Nummer 2, 30 april 2015 Fusie nieuwsbrief obs Onnema en obs de Schutsluis Nummer 2, 30 april 2015 Beste ouders, teamleden en betrokkenen, Voor u ligt de tweede fusienieuwsbrief. Met deze nieuwsbrief willen wij u informeren over

Nadere informatie

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw SKO Flevoland en Veluwe Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018 Strategisch beleidsplan SKO Flevoland en Veluwe 1 KINDEREN LATEN LEREN Onze droomschool

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013

Verkort jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013 Verkort jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013 Voorwoord Dit jaarverslag 2013 laat zien dat we als samenwerkende stichtingen SPOOR en OPSO steeds meer verbinding met elkaar zoeken en dat we steeds dichter

Nadere informatie

Mei / juni 2013. Pinksteren Maandag 20 mei is een vrije dag in verband met Pinksteren.

Mei / juni 2013. Pinksteren Maandag 20 mei is een vrije dag in verband met Pinksteren. Mei / juni 2013 Pinksteren Maandag 20 mei is een vrije dag in verband met Pinksteren. Voorstelling Woeste Willem Op vrijdag 31 mei verzorgt groep 1-2 B een voorstelling n.a.v. het prentenboek Woeste Willem.

Nadere informatie

Lukasschool. Nummer 1. 2 september 2016

Lukasschool. Nummer 1. 2 september 2016 Lukasschool Nummer 1 2 september 2016 In deze Nieuwsbrief: Belangrijke data; Nieuwe collega s stellen zich voor; Snappet in de bovenbouw; Data voor op uw kalender 2016-2017: leg ze vast!!!; Offerfeest;

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Wieling. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke verplichting.

Nadere informatie

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Beste ouders/verzorgers, Fijn dat u basisschool Pius X als een potentiële basisschool voor uw kind ziet! Om u op hoofdlijnen een beeld te geven

Nadere informatie

Stichting Amsterdam(s Historisch) Museum. Jaarrekening 2011 publieksversie

Stichting Amsterdam(s Historisch) Museum. Jaarrekening 2011 publieksversie Stichting Amsterdam(s Historisch) Museum Jaarrekening 2011 publieksversie Inhoudsopgave Verslag Raad van Toezicht 3 Bestuursverslag 4 Beleidsverantwoording 5 Balans per 31 december 2011 12 Staat van baten

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

STICHTING IJSTERK PEUTERSPEELZALEN JAARREKENING 2014

STICHTING IJSTERK PEUTERSPEELZALEN JAARREKENING 2014 STICHTING IJSTERK PEUTERSPEELZALEN JAARREKENING 2014 Pagina 1 Inhoudsopgave pag. 1 Jaarverslag 2014 3 2 Balans per 31 december 2014 5 3 Staat van Baten en Lasten over 2014 6 Pagina 2 Jaarverslag 2014 Stichting

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

Nieuwsbrief 15-01-2016

Nieuwsbrief 15-01-2016 Openbare Basisschool Est Dorpsstraat 3 4185 NA EST www.obsest.nl directie@obsest.nl Nieuwsbrief 15-01-2016 Schoolplein Ons schoolplein is in de vakantie aangepakt door Arjan van Steenis. Wij zijn als school

Nadere informatie

U I T D E S C H O O L GEKLAPT Februari 2015

U I T D E S C H O O L GEKLAPT Februari 2015 U I T D E S C H O O L GEKLAPT Februari 2015 Geachte ouder(s), Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van februari. Enquête Binnenkort zijn in de meeste groepen de 10 - minutengesprekken. Tijdens deze gesprekken

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Dalton basisschool Confettti

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Dalton basisschool Confettti SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Dalton basisschool Confettti Schoolondersteuningsprofiel schooljaar 2015-2016 basisschool Confetti pag: 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

30 TIPS VOOR OUDERS EN BEGELEIDERS VAN LEERLINGEN MET LEERPROBLEMEN. Wijs ze op. www.lereniseenmakkie.nl. en de online coach.

30 TIPS VOOR OUDERS EN BEGELEIDERS VAN LEERLINGEN MET LEERPROBLEMEN. Wijs ze op. www.lereniseenmakkie.nl. en de online coach. 30 TIPS VOOR OUDERS EN BEGELEIDERS VAN LEERLINGEN MET LEERPROBLEMEN Wijs ze op en de online coach. Vermijd stressverhoging: dat blokkeert het leren nog meer. Wijs je kind steeds weer op wat het al wel

Nadere informatie

Publicatieplicht ANBI. De volgende gegevens moeten gepubliceerd zijn op onze website:

Publicatieplicht ANBI. De volgende gegevens moeten gepubliceerd zijn op onze website: Publicatieplicht ANBI De volgende gegevens moeten gepubliceerd zijn op onze website: 1. de naam van de instelling 2. het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) 3. contactgegevens

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.1 We gaan weer beginnen Het komende schooljaar start het continurooster

Nieuwsbrief nr.1 We gaan weer beginnen Het komende schooljaar start het continurooster Nieuwsbrief nr.1 We gaan weer beginnen Maandag begint de school weer. We hopen dat alle kinderen en hun ouders een fijne vakantie hebben gehad en dat de kinderen net zo enthousiast zijn om weer op school

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 Vastgesteld door het bestuur op 26 februari 2014 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013

Nadere informatie

PASSEND ONDERWIJS IN PRAKTIJK

PASSEND ONDERWIJS IN PRAKTIJK THEMA TERUGBLIK OP EEN JAAR PASSEND ONDERWIJS NIEUW VAN BALANS: PASSEND ONDERWIJS IN PRAKTIJK Tekst: Anouk van Westerloo Foto s: Thijs Rooimans Om te zorgen dat ouders, onderwijs en zorg hun gezamenlijk

Nadere informatie

Voorwoord. ISW volop in beweging. Algemeen directeur ISW

Voorwoord. ISW volop in beweging. Algemeen directeur ISW Jaarverslag 2013 ISW volop in beweging Voor u ligt het jaarverslag van Interconfessionele Scholengroep Westland. ISW is flink in beweging. Dat is nodig ook, want de ontwikkelingen gaan snel. Niet alleen

Nadere informatie

LOCATIE PARKWIJK 6 FEBRUARI 2015 AGENDA:

LOCATIE PARKWIJK 6 FEBRUARI 2015 AGENDA: LOCATIE PARKWIJK JAARGANG 14, 7 6 FEBRUARI 2015 In deze nieuwsbrief: Tevredenheisonderzoek Het nieuwe schoolplan Thema-avond: Dyslexie en Verkeer High tea op vrijdagmiddag Het Tevredenheidsonderzoek Eens

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Open Mind Amsterdam. Inhoudsopgave:

Jaarrekening 2014. Stichting Open Mind Amsterdam. Inhoudsopgave: Jaarrekening 2014 Stichting Open Mind Amsterdam Inhoudsopgave: 1. Balans per 31 december 2014 2. Staat van baten en lasten over 2014 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4. Toelichting op

Nadere informatie

basisschool De Wiekslag / Goudhaanstraat 38 / 0316-262860 / www.dewiekslag.com / info@dewiekslag.com 1

basisschool De Wiekslag / Goudhaanstraat 38 / 0316-262860 / www.dewiekslag.com / info@dewiekslag.com 1 NIEUWSBRIEF 1 4 september 2015 DATA OVERZICHT: Woensdag 16 september Informatieavond Woensdag 23 september Studiedag (alle leerlingen vrij) Woensdag 23 september Schoolvoetbaltoernooi groep 7/8 Woensdag

Nadere informatie

Namens alle kleuters willen wij de ouders die hierbij hebben geholpen bedanken!

Namens alle kleuters willen wij de ouders die hierbij hebben geholpen bedanken! De Bem JAARGANG 4 2013-2014 19 mei 2014 22 NME project in de groepen 1 en 2 Afgelopen week hebben alle kleuters een les gevolgd van het NME-centrum (natuur en milieu educatie). Voor de kleuters heeft NME

Nadere informatie

Nieuwsbrief augustus 2014

Nieuwsbrief augustus 2014 R.K. Basisschool A gene Wienberg Hilleshagerweg 32 6281AE Mechelen Tel.: 043-4559059 E-mail: info@wienberg.nl Nieuwsbrief augustus 2014 Het nieuwe schooljaar is gestart. Na een heerlijke zomervakantie,

Nadere informatie

Leerwegondersteunend onderwijs en Praktijkonderwijs in Zutphen e.o. Informatie voor ouders/verzorgers van basisschoolleerlingen

Leerwegondersteunend onderwijs en Praktijkonderwijs in Zutphen e.o. Informatie voor ouders/verzorgers van basisschoolleerlingen Leerwegondersteunend onderwijs en Praktijkonderwijs in Zutphen e.o. Informatie voor ouders/verzorgers van basisschoolleerlingen 1 2 Vooraf Uw zoon of dochter zit nu in groep 8 van de basisschool of in

Nadere informatie

Rotterdam, februari 2013 Betreft: Verandering invoering nieuwe eisen m.b.t. Nederlands en rekenen. Geachte ouders/verzorgers en leerlingen,

Rotterdam, februari 2013 Betreft: Verandering invoering nieuwe eisen m.b.t. Nederlands en rekenen. Geachte ouders/verzorgers en leerlingen, Postbus 57613 3008 BP Rotterdam Aan de ouders/verzorgers en leerlingen van CSG Calvijn Rotterdam, februari 2013 Betreft: Verandering invoering nieuwe eisen m.b.t. Nederlands en rekenen Bezoekadres Centrale

Nadere informatie

het fundament christelijke basisschool genderen ACHTSTE JAARGANG NIEUWSBRIEF 18 SEPTEMBER 2012 (3)

het fundament christelijke basisschool genderen ACHTSTE JAARGANG NIEUWSBRIEF 18 SEPTEMBER 2012 (3) het fundament christelijke basisschool genderen ACHTSTE JAARGANG NIEUWSBRIEF 18 SEPTEMBER 2012 (3) We zijn volop bezig met het project. Er worden workshops gegeven. Sommige groepen gaan op excursie. We

Nadere informatie