Een kopie van het Burgerservicenummer moet worden bijgevoegd bij het aanmeldingsformulier. Dit is een wettelijke verplichting.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een kopie van het Burgerservicenummer moet worden bijgevoegd bij het aanmeldingsformulier. Dit is een wettelijke verplichting."

Transcriptie

1 HOOFDSTUK 3 ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 3.1. Schoolorganisatie De Waterwilg is een katholieke school binnen Nootdorp. Voor het schooljaar hebben wij groepen 1 tot en met 8. Zo is De Waterwilg in 16 jaar tijd uitgegroeid tot een volwaardige basisschool. De school is een school met differentiatie binnen klassenverband. Er wordt gewerkt in groepen waarbij het niveau aansluit bij het leervermogen van het kind. Daarnaast proberen wij de visie en de kwaliteit te waarborgen waar wij voor staan. Op De Waterwilg kiezen wij voor de combinatiegroep 1 2. Dat is een bewuste keuze. Elk schooljaar proberen wij met deze combinatie te starten. Vier, vijf en zesjarigen zitten in een groep bij elkaar. Al spelend komen de leerlingen tot leren. Het onderlinge samenspel en samen spelen is daarbij van groot belang. De Waterwilg heeft 7 kleutergroepen. Hierna zijn er steeds 3 parallelgroepen samengesteld. In totaal heeft de school 25 groepen. Elk jaar wordt er opnieuw bekeken hoe de groepen worden samengesteld. Het kan zijn dat groepen doorgaan in dezelfde samenstelling, maar het kan ook zo zijn dat er besloten wordt groepssamenstellingen te wijzigen of dat leerlingen in één schooljaar van groep veranderen. Wij gaan hierover niet met ouders, anders dan de eigen ouders in gesprek De aanmelding van nieuwe leerlingen Aanmelding van jonge leerlingen: De aanmelding van een leerling gaat als volgt: als u belangstelling heeft voor onze school, kunt u bellen voor informatie. U ontvangt dan een schoolgids, zodat u een indruk krijgt van onze school. Tevens wordt er een afspraak gemaakt voor een gesprek en/of rondleiding. Na dit gesprek ontvangt u het aanmeldingsformulier, dit formulier wordt met u doorgenomen, omdat het belangrijk is dat dit formulier correct en volledig ingevuld wordt. Om kinderen een passende onderwijsplek te kunnen bieden, wil de school kunnen bepalen of zij de juiste onderwijsplek is. Ouders zijn de belangrijkste bron voor de school om deze informatie te krijgen. Wij zullen u vragen of er informatie van de voorschoolse periode bijvoorbeeld van het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal beschikbaar is voor de 4jarige leeftijd De school neemt binnen zes weken een besluit over plaatsing. Mocht dit besluit binnen zes weken niet genomen kunnen worden, dan kan de school de termijn om een besluit te nemen met vier weken verlengen. Bij de meeste aanmeldingen zal het kind geplaatst kunnen worden. Indien de school meent dat de ondersteuning niet op de Waterwilg geboden kan worden of vindt dat het kind extra ondersteuning nodig heeft, zorgt de school dat het kind op een andere school geplaatst kan worden. In dat traject werken ouders en school intensief samen om te komen tot een goede plaatsing. Het samenwerkingsverband wordt betrokken bij dit traject als blijkt dat extra ondersteuning ( arrangement of speciale lesplaats) nodig is. Het bestuur van de school heeft dan zorgplicht. Het niet of onjuist vermelden of doorgeven van relevante zaken kan leiden tot weigering van de leerling. Indien na plaatsing blijkt, dat de verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, kan de school overgaan tot verwijdering van de leerling. Tevens dient een kopie van het Burgerservicenummer te worden bijgevoegd (zie punt ). U ontvangt een schriftelijk bewijs van voorlopige inschrijving.aanmelding oudere leerlingen (ouder dan 4 jaar): Ook voor deze leerlingen geldt dat De Waterwilg u een schoolgids toestuurt. Eveneens wordt er een afspraak gemaakt voor een gesprek. Besluit u voor De Waterwilg te kiezen dan vragen wij aan u het Onderwijskundig Rapport op te vragen van de huidige school. Wij nemen contact op met de school van herkomst en het kan zijn dat wij uw kind uitnodigen om een ochtend mee te draaien. Hierbij zal de intern begeleider een observatie en indien nodig, aanvullend onderzoek doen. Deze procedure volgen wij, daar wij onze nieuwe oudere leerling zo goed en adequaat mogelijk willen opvangen in onze school. Pas na ontvangst van het Onderwijskundige Rapport (OKR) besluiten wij over de aanname. Uiteraard moet het aanmeldingsformulier volledig en naar waarheid zijn ingevuld. Ook als uw geloofsovertuiging niet katholiek is, zijn uw kinderen bij ons op school welkom. Het is wel zo dat uw kind binnen schoolverband altijd met de specifiek katholieke aspecten kennis zal maken. Protocol aannamebeleid De Waterwilg Een kind wordt aangenomen door aanmelding via het aanmeldingsformulier. Het aanmeldingsformulier dient correct en waarheidsgetrouw te worden ingevuld. Een kopie van het Burgerservicenummer moet worden bijgevoegd bij het aanmeldingsformulier. Dit is een wettelijke verplichting. Het kan zijn, dat een leerling niet wordt toegelaten wanneer voor een betreffend schooljaar het vastgestelde maximum aantal leerlingen is bereikt. Het maximum aantal leerlingen is in overleg met de MR afgesproken. Het kan zijn, dat een kind niet toegelaten wordt wanneer er specifieke problemen zijn, waardoor plaatsing op een andere school dan het reguliere basisonderwijs in het belang van de ontwikkeling van het kind beter is. Wanneer een leerling wordt aangenomen, ontvangen de ouders een bewijs van inschrijving. Voor elk kind uit het gezin geldt dezelfde aannameprocedure. Ouders met kinderen die reeds op De Waterwilg zitten, zullen door middel van berichtgeving in de Nieuwsbrief worden geïnformeerd dat zij de overige kinderen van het gezin tijdig moeten aan te melden. De inschrijving blijft de verantwoordelijkheid van de ouders. Ouders met kinderen op De Waterwilg hebben niet automatisch recht van plaatsing voor overige kinderen van het gezin. Op grond van een Onderwijskundig Rapport (OKR) en overleg met de vertrekkende school van een oudere leerling kan een leerling worden aangenomen of niet. De aanname van kinderen met een functiebeperking Tot en met het schooljaar kon een school voor kinderen met een geïndiceerde handicap leerling gebonden financiering (LGF) krijgen. Dit werd ook wel het rugzakje genoemd. Kinderen met een LGF waren in principe ook toelaatbaar op het Speciaal Onderwijs (SO). De school ontving voor deze kinderen echter geld om deze leerlingen binnen het reguliere onderwijs te houden. Het geld werd bijvoorbeeld gebruikt voor extra

2 begeleiding of aangepast lesmateriaal. Met de invoering van de wet op Passend Onderwijs vervalt de LGF voor de onderwijsonder steuning voor leerlingen in cluster 3 (leerlingen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking en langdurig zieken) en cluster 4 (leerlingen met een psychiatrische en/of een gedragsstoornis). Dit betekent niet dat deze leerlingen niet terecht kunnen in het reguliere onderwijs. Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Met ingang van het schooljaar is het Passend Onderwijs ingevoerd. Met Passend Onderwijs streven wij er naar dat zoveel mogelijk leerlingen regulier onderwijs volgen. Mocht blijken dat de school hiertoe zonder verdere hulp niet in staat is, dan wordt in samenspraak met de ouder contact opnemen met de LOA (Lokale Ondersteunings Adviseur) voor advies. Deze is werkzaam voor het samenwerkingsverband. Samen wordt gekeken naar de onderwijsbehoeften van het kind en wordt naar mogelijkheden gezocht om het kind zo goed mogelijk te ondersteunen/begeleiden. Voor de clusters 1 en 2 wordt dit anders geregeld. De begeleiding voor kinderen met visuele beperkingen (Cluster 1) blijft bestaan in de huidige vorm. Het onderwijs in cluster 2 is bedoeld voor kinderen met een auditieve en/of communicatieve beperking. De cluster 2scholen vallen niet onder een samenwerkingsverband, maar werken wel samen met de samenwerkingsverbanden passend onderwijs om de ondersteuning aan leerlingen met een auditieve en/of communicatie beperking goed te kunnen realiseren. Zij werken aan de herinrichting van het onderwijs aan deze kinderen. Graag verwijzen wij u naar Hoofdstuk 4 voor een meer uitvoerige uitleg over Passend Onderwijs Regeling schorsing en verwijdering In overleg met de MR is er een regeling schorsing en verwijdering opgesteld. U vindt het protocol op de site van de school. Gedrag van leerlingen Soms kan het gedrag van een leerling de reguliere gang van zaken op school belemmeren. Hoe wij omgaan met ongewenst gedrag van een leerling staat in de escalatieladder beschreven. Onder ongewenst gedrag verstaan wij: Je niet houden aan schoolregels of klassenafspraken zoals bijvoorbeeld: Je bent stil als de leerkracht instructie geeft. De escalatieladder is goedgekeurd door de MR. Wanneer het escalatiepunt is bereikt, ontvangt u als ouder een brief. Het gevolg van deze brief is dat de leerling de dag volgend op de brief, niet kan werken in de eigen groep en ergens anders moet werken b.v. in de teamkamer of een IBruimte. Wanneer op een ander moment het escalatiepunt wederom door de leerling bereikt is krijgt de leerling een tweede brief en kan wederom werken in een andere ruimte. Wanneer een leerling voor de derde keer de escalatieladder heeft doorlopen, wordt er contact opgenomen met de leerplichtambtenaar van de Gemeente Pijnacker Nootdorp, Mevr. Nancy Rietveld. Zij is van de escalatieladder van De Waterwilg op de hoogte. De leerling wordt dan geschorst voor 1 dag. Er vindt een gesprek plaats tussen school, ouder en leerplichtambtenaar. Na deze dag wordt de leerling weer toegelaten op school. Wanneer blijkt, dat een leerling veelvuldig in de escalatieladder komt, worden de ouders hierover schriftelijk of mondeling geïnformeerd. In het geval van ernstige gedragsincidenten van een leerling of ouder, kan de directie direct tot schorsing overgaan. Onder ernstige gedragsincidenten verstaan wij onder andere bedreigingen (in woord of schrift) en fysiek geweld. Wanneer schorsing niet leidt tot een verbetering van het gedrag zal er overgegaan worden tot een schorsing voor onbepaalde tijd of verwijdering van school. De leerplichtambtenaar gemeente PijnackerNootdorp en het Bestuur Lucasonderwijs worden hiervan op de hoogte gesteld. N.B. in het protocol schorsen en verwijderen staat expliciet vermeld, dat een leerling van De Waterwilg of de ouders van een leerling verwijderd kunnen worden, bij het niet naleven van de leefregels van De Waterwilg. Bij gebruik van de escalatieladder voor een leerling wordt er een verslag gemaakt in de Zorgmanager; ons digitaal dossier. Zo vindt dossiervorming plaats. Echter dit schooljaar zullen wij overgaan op een nieuw systeem om leerlinggegevens digitaal vast te leggen daar de Zorgmanager m.i.v. 1 mei 2015 niet meer wordt ondersteund door de leverancier Burgerservicenummer Sinds 1 februari 2006 zijn alle scholen wettelijk verplicht volgens de WON (Wet op het Onderwijsnummer) om bij inschrijving van nieuwe leerlingen het sofinummer of wel Burgerservicenummer te registreren. Graag ontvangen wij bij inschrijving een kopie van het officiële document van de belastingdienst waarop het sofinummer van uw kind staat vermeld (kopie van een eigen identiteitskaart van uw kind, een eigen paspoort van uw kind of een uittreksel uit het bevolkingsregister waarop het sofinummer staat vermeld mag ook). Kinderen die geen BSN hebben, zullen, als het zover is en er werkelijk leerlinggegevens worden uitgewisseld, een onderwijsnummer krijgen. Het opnemen van het burgersservice nummer in de leerlingenadministratie is noodzakelijk, omdat er een uitwisselingsproces van leerlinggegevens tussen school en de overheid (Informatie Beheer Groep) is in het kader van de bekostiging van de school Organisatie Organisatie in de kleuterbouw Kleuters leren al doende tijdens hun spel. De leerkracht speelt hierop in door ervoor te zorgen dat de kinderen zich prettig voelen en door kinderen materialen aan te bieden waarmee zij zich goed kunnen ontwikkelen. Materialen waarmee zij hun zintuigen oefenen en begrippen leren hanteren. Door bijvoorbeeld met een kleurenlotto te spelen leert een kind goed te kijken, kleuren te onderscheiden en te benoemen. Door in de blokkenhoek te spelen leert een kind met anderen samenwerken, met hoeveelheden te werken, afmetingen te schatten enz. Behalve dat het kind veel van zijn eigen ervaringen leert, leert het kind ook van anderen: van de kinderen uit zijn groep en van de leerkracht. In de kleutergroepen wordt rond thema s gewerkt. Een thema staat gedurende enkele weken centraal. Vanuit de kring starten de activiteiten. Daarbij komt een veelheid van taal, reken en knutselactiviteiten aan bod. Natuurlijk zingen wij veel liedjes, die met het thema te maken hebben en komen er ook andere muzikale aspecten aan bod, bijvoorbeeld een dansje. Kinderen kunnen ook zelf een onderwerp aandragen. Als hun interesse naar een bepaald thema uitgaat, proberen wij daar zoveel mogelijk op in te spelen. Thema s als Sint, Kerst, Pasen en de seizoenen komen vanzelfsprekend ieder jaar aan bod. Zoals eerder gemeld zitten op De Waterwilg jongste en oudste kleuters bij elkaar in een groep. Hier hebben wij bewust voor gekozen omdat kinderen op deze leeftijd veel van elkaar leren. In de kleutergroepen werken wij met een keuzebord. Op dit bord kunnen de kleuters kiezen welke activiteitzij gaan doen tijden s de speelwerktijd. Elke kleuter heeft een naamkaartje met een eigen plaatje, die onder de gekozen activiteit wordt gehangen. Op het keuzebord geeft de leerkracht aan hoeveel leerlingen maximaal een bepaalde activiteit, bijvoorbeeld bouwhoek, kunnen kiezen. Ook oefenen de kleuters met taken. Op de takenkaarten staan de namen van de kinderen en de door hen uit te voeren taken in de periode dat er wordt gewerkt rond een thema. Als een kleuter een taak heeft uitgevoerd, mag de taak worden afgetekend. De kleuters maken op deze manier kennis met het plannen van taken. Zij worden hierbij uiteraard geholpen door de leerkracht.

3 Om de leerkracht de gelegenheid te geven één of enkele kleuters te kunnen helpen, werken wij met het principe van uitgestelde aandacht. Door middel van een afgesproken teken laat de leerkracht de kleuters weten datzij haar even niets kunnen vragen. De leerkracht loopt dan door de klas of geeft instructie aan één kind of klein groepje kinderen. Het teken van uitgestelde aandacht kan per groep verschillen, bijvoorbeeld de juf draagt een speciale ketting of het verkeerslicht staat op rood. Zo worden kleuters uitgedaagd zelfstandig aan de slag te gaan. In de kleuterperiode oefenen wij ook met het zogenaamde vragenkaartje. Met het gekleurde kaartje kan de kleuter aangeven of het een vraag heeft voor de juf. Het vragenkaartje is ook een middel om de kleuters te leren omgaan met uitgestelde aandacht en hen voor te bereiden op het schoolse leren in groep 3 en hoger. In de klas praten en lezen wij veel met de kinderen, zodat zij gaandeweg hun woordenschat uitbreiden, taal hierdoor beter leren begrijpen en goed leren spreken. Naarmate kleuters taalvaardiger worden, ontwikkelenzij een taalbewustzijn. Dat wil zeggen dat kinderen leren nadenken over vormaspecten van taal. Het ontwikkelen van dit bewustzijn is van groot belang in het proces van leren lezen en schrijven. Dat is de reden waarom wij al in de kleutergroepen gerichte aandacht besteden aan de ontwikkeling van dit taalbewustzijn. De kinderen worden zo goed voorbereid op het latere lees en schrijfonderwijs. In kleuterperiode verwerven kleuters zich in de context van voor hen betekenisvolle situaties geleidelijk vertrouwdheid met getallen, maten en vormen. Zij leren rekentaal gebruiken en raken gaandeweg beginnend gecijferd. De activiteiten die worden aangeboden, sluiten aan bij de belangstelling die de kinderen van groep 1 en 2 gaan vertonen voor onderwerpen als tellen en aantallen, meten (in de ruimste zin van het woord) en meetkunde (het verkennen van de ruimte). Daarnaast werken wij met de schrijfmethode Zwart op Wit. De methode is ontwikkeld voor de gehele basisschool en start in de kleutergroepen. In de kleuterperiode wordt gewerkt aan de zithouding, de pengreep, de papierhantering en het van links naar rechts werken. Hierbij wordt (o.a.) gebruik gemaakt van een werkboek. We vinden het heel belangrijk dat de kinderen voldoende ruimte krijgen om te bewegen. Leren en bewegen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden bij jonge kinderen. Daarom gaan de kinderen iedere dag gymmen of buiten spelen. De gymlessen worden gegeven in de speelzaal en in de sporthal s Gravenhout. De groepsleerkrachten of gymmeester Ferdie Maat verzorgen de gymlessen van de kleuters. De meeste kinderen zitten ruim twee jaar in een kleutergroep. Dat is afhankelijk van hun geboortedatum, hun aard en aanleg. Nauwkeurig volgen wij de ontwikkeling van de kleuter door middel van observaties en toetsgegevens. Wij maken hiervoor gebruik van een nieuw leerlingvolgsysteem genaamd: KIJK! Tijdens de gespreksmomenten voor de kleuters bespreken wij met de ouders hoe het kind zich ontwikkelt. Leerkracht en ouders vullen voorafgaand aan de tafeltjesavond een KIJK! Lijst in. Ouders waarvan het kind 6 maanden of langer kleuteronderwijs heeft gevolgd ontvangen tijdens de tafeltjesavond een rapport met een schriftelijk verslag van de ontwikkeling. Tegenwoordig heeft de overgang van een kleuter naar groep 3 niet zozeer te maken met leeftijd, maar met de ontwikkeling die de kleuter heeft doorgemaakt. De inspectie stelt de school de vraag of per individuele leerling de overgang naar groep 3 wordt bekeken, los van de geboortedatum. Herfstleerlingen Er zijn scholen die een leeftijdsgrens hanteren voor de overgang naar groep 3. Die leeftijdsgrens komt voort uit een regeling voor de overgang van de kleuterschool naar de lagere school die tot 1985 bestond. Volgens die regeling moest een kleuter vóór 1 oktober zes jaar zijn om naar de lagere school (nu dus groep 3) te kunnen gaan. In 1985 zijn de kleuterschool en de lagere school samengevoegd tot de basisschool en sindsdien is de datum van 1 oktober afgeschaft. De Wet op het Primair Onderwijs (WPO) schrijft voor dat het kind recht heeft op een ononderbroken ontwikkeling en dat de basisschool doorlopen moet kunnen worden binnen acht jaar. Kleuters die voor januari gestart zijn op school, zouden dus in beginsel aan het einde van het schooljaar door moeten stromen naar groep 2 en een jaar later naar groep 3. Met de formulering in beginsel bedoelen wij dat op De Waterwilg de doorstroming altijd vanuit de ontwikkeling van de kleuter wordt bekeken. De school kijkt niet alleen naar de werkhouding en de cognitieve ontwikkeling maar ook naar de sociaalemotionele ontwikkeling. Is de leerling klaar voor de methodische, schoolse manier van werken in groep 3? Boekenpret Dit schooljaar doet de school weer mee met het project Boekenpret. Al in 2003 is Boekenpret op drie basisscholen in Pijnacker gestart. Het project is een succes. Mede daardoor heeft de gemeente besloten Boekenpret aan te bieden aan alle basisscholen in PijnackerNootdorp. Boekenpret is een leesbevorderingproject voor peuters en kleuters. Het moedigt kinderen en hun ouders aan te genieten van het samen lezen. Zo wordt de taalontwikkeling gestimuleerd. Er wordt in de klas gewerkt met themakisten die door medewerkers van de bibliotheek zijn samengesteld. In de themakisten zitten (voor)leesboeken, speel en leermateriaal over een bepaald onderwerp en logeerboeken. Iedere kleuter mag 3 weken lang een logeerboek lenen en thuis lezen. Voorbeelden van thema s zijn: slapen, verkeer en vervoer, pesten, natuur, familie en wonen. Door middel van een roulatiesysteem kunnen kleutergroepen drie keer per jaar één themakist van de bibliotheek lenen. De leerkrachten kiezen aan het begin van het schooljaar geschikte onderwerpen voor hun groep. De themakisten moeten worden opgehaald bij de bibliotheek in Pijnacker. Wij doen, via de klasouder, graag een beroep op u om ons te helpen met het ophalen en terugbrengen van de materialen Praktische zaken groep 12 a. Wennen. Voordat uw kind 4 jaar wordt, mag het twee keer een ochtend komen wennen. Ongeveer vijf weken voordat uw kind 4 jaar wordt, krijgt uw kind een uitnodiging voor de wenochtenden. (overblijven is hierbij niet van toepassing) Indien de data genoemd in de uitnodiging u niet uitkomen, dan is het prettig wanneer u zelf contact opneemt met de desbetreffende leerkracht. De dag waarop uw kind voor het eerst komt wennen, krijgt u een envelop met de schoolgids, een aantal praktische formulieren en een schrijven over de ouderbijdrage. Ook krijgt uw kind van de leerkracht een intredeformulier mee naar huis. Wij vragen u om op dit formulier gegevens in te vullen over: het kind en de verzorgers, geboortedatum, adres en dergelijke; de levensgeschiedenis van het kind; ontwikkelingsgegevens m.b.t. emotionele stabiliteit, zelfredzaamheid, sociale vaardigheden, spel en taalontwikkeling. De kinderen die in juli en augustus 4 jaar worden, worden uitgenodigd voor een centraal wenmoment, dit is op dinsdag 7 juli Zij kunnen dan een uurtje kennismaken met hun klasgenootjes, hun nieuwe lokaal en vooral met de juf. Voor de ouders staat er tijdens dit kennismakingsuurtje een kopje

4 koffie of thee klaar en is er uitleg over het reilen en zeilen op de eerste schooldag. In verband met de vele activiteiten die er altijd plaatsvinden in de maand december hebben wij intern afgesproken, dat de kinderen, die in december en januari 4 jaar worden eveneens een uurtje kunnen komen wennen op een centraal wenmoment, dit is op woensdag 10 december De december kinderen starten na de kerstvakantie. De januari kinderen starten na hun verjaardag in januari op school. Na 3 tot 6 weken nodigen wij u uit voor een gesprekje na schooltijd om het intredeformulier met u te bespreken. Zo weten wij, als leerkrachten, meer over de achtergrond van het kind en heeft u, als ouder, de gelegenheid om vragen te stellen over eventuele onduidelijkheden of praktische zaken. De leerkracht vertelt u hoe uw kind de eerste weken op school heeft beleefd. Zindelijkheid Als uw kind naar de basisschool gaat, moet uw kind zindelijk zijn. Het is fijn als uw kind zelfstandig naar het toilet kan gaan en daarbij geen hulp meer nodig heeft. Als er een medische reden is waarom uw kind nog niet zindelijk is, dan dient u dit voor de schoolstart aan te geven, bijvoorbeeld bij het wenmoment. Een ongelukje kan altijd gebeuren, om die reden zijn schoon onder en bovengoed op school aanwezig. Als een kind niet zindelijk blijkt te zijn als het is ingestroomd als vierjarige dan nodigt de leerkracht de ouders uit voor gesprek. Wij verwachten dat ouders eraan werken dat het kind zo snel mogelijk zindelijk wordt. Als school willen wij hierbij ondersteunen. Indien gewenst kunnen wij verwijzen naar bijvoorbeeld de schoolarts, de huisarts of de schoolmaatschappelijk werker. Het is gebruikelijk dat een 4jarig kind gedurende de hele week op school is. Regelmaat is belangrijk voor kinderen. Mochten er problemen ontstaan, dan kunnen er onderlinge afspraken gemaakt worden. b. Eten en drinken. De kinderen mogen een beker met een melkproduct of vruchtensap meenemen. Wilt u op de beker de naam van uw kind zetten? Als uw kind behoefte heeft aan fruit, wilt u het dan schoongemaakt en kleingesneden meegeven in een bakje met naam er op? Snoep en koek zijn niet toegestaan. De bakjes voor het eten en de bekers voor het drinken blijven in de tas van de leerling zitten. Wij hebben geen schoolmelk. c. Gym. Tijdens de toestel en spellessen dragen de kinderen gymschoenen. In verband met de veiligheid van uw kind en om te voorkomen dat veel tijd verloren gaat, vragen wij u voor deze lessen instapschoenen aan te schaffen met klittenband. Echte sportschoenen met harde zolen, zijn niet nodig. Wilt u de naam van uw kind in de schoenen schrijven? De gymschoenen blijven het hele jaar op school. Kindervoetjes groeien! Wilt u regelmatig controleren of de gymschoenen van uw kind nog goed passen? De kinderen krijgen een gymtas van school. De kinderen gymmen in hun ondergoed, speciale sportkleding is niet nodig. De gymlessen vinden plaats in het speellokaal en/of in de sporthal sgravenhout. Op deze manier gymmen onze kleuters 4 keer per week. De lessen worden gegeven door de groepsleerkracht of leerkracht bewegingsonderwijs, Ferdie Maat. d. Verjaardagen. De vierde verjaardag vieren we niet op school. Voor kinderen die 4 jaar worden en net bij ons op school komen is het fijner als de verjaardag thuis wordt gevierd, op het kinderdagverblijf of op de peuterspeelzaal. Een nieuwe 4jarige leerling krijgt al zoveel indrukken te verwerken en kent de nieuwe kinderen niet, het is dan fijn om je verjaardag te vieren in een vertrouwde omgeving. Als uw kind 5 jaar wordt, mag het op school trakteren. Onze voorkeur gaat uit naar een gezonde traktatie. Wij constateren, dat ouders veel werk maken van een traktatie en in de traktatie cadeautjes verwerken voor de medeleerlingen. Wij verzoeken u met klem de traktatie eenvoudig en gezond te houden, het gaat om het plezier van het uitdelen. Wilt u overleggen met de groepsleerkracht wanneer u wilt trakteren? Wij vieren de verjaardag van uw kind met elkaar in de klas, zonder u als ouder. Uiteraard maken wij wel een foto, als u dat prettig vindt. Wij hebben gemerkt dat veel kinderen zich anders gaan gedragen als er een ouder in de klas is. Ze zijn dan vaak zichzelf niet. Daarnaast stellen wij het op prijs als u buiten school om, de uitnodigingen voor het kinderfeestje zou willen geven. Dit om teleurstellingen te voorkomen. e. Verjaardag van de juf. Als de juf jarig is, is het feest. In de kleuterbouw viert elke kleutergroep de verjaardag van de juf afzonderlijk. Elke leerkracht zal de verjaardag anders invullen. De leerlingen mogen op de verjaardag van de juf verkleed naar school komen. Soms is het handig dat de contactouders assisteren bij het vieren van de verjaardag, maar het kan ook zijn dat dit niet het geval is. Dit is afhankelijk van wat de groepsleerkracht aangeeft. De leerkracht zal u hierover informeren. f. Inloopochtenden en Kijkmiddag. Zoals u hiervoor hebt kunnen lezen organiseren wij ieder schooljaar 2 inloopochtenden. Deze momenten staan op de kalender. Aan het begin van de ochtend zijn alle ouders van harte welkom. Wij vinden het belangrijk u te informeren en te laten zien wat er allemaal in de klas gebeurt. Gedurende drie kwartier heeft u als ouder de gelegenheid om samen met uw kind werkjes te bekijken en/of spelletjes te doen. In de kleuterperiode bieden wij u ook de mogelijkheid om een middag in de klas te komen kijken. Op deze manier kunt u zelf ervaren hoe er in de groep van uw kind wordt gewerkt. Voor een middag worden maximaal 2 ouders uitgenodigd. Via een mededeling op het prikbord bij het klaslokaal kunt u zich inschrijven.

5 g. Contact en rapportagemomenten. Naast het intredegesprek voor ouders van nieuwe kleuters, zijn er voor de ouders van kleuters twee vaste contacten rapportagemomenten per jaar: in februari en in juni (of juli, afhankelijk van de start van de zomervakantie). Tijdens het gesprek informeren ouders en leerkracht elkaar over de ontwikkeling van het kind. Onze observatiemethode voor kleuters KIJK! fungeert als kapstok voor de beschrijving van de ontwikkeling. Wij vinden een goede samenwerking tussen school en ouders van belang. Daarom vragen wij u voorafgaand aan het gesprek een zogenaamde KIJK! Lijst voor ouders in te vullen. De leerkracht vult ook een KIJK! Lijst in. De KIJK! Lijsten zijn een middel om richting te geven aan de inhoud van het gesprek. Doorgaans zullen de gesprekken 15 minuten duren. Van tevoren krijgt u een uitnodiging voor het gesprek, de school deelt daarbij de dag en de tijd in. Helaas kunnen wij geen rekening houden met voorkeursdagen en tijden. De eerste ronde vindt plaats op donderdag 12 en maandag 16 februari De tweede ronde vindt plaats op donderdag 25 en maandag 29 juni Er zijn altijd twee middagen/avonden, omdat wij op één middag/avond niet alle gesprekken kunnen voeren. De informatievoorziening aan gescheiden ouders, is beschreven in het protocol School en scheiding. Behalve op de vaste momenten voeren de kleuterleerkrachten gedurende het schooljaar gesprekken met ouders wanneer daar aanleiding toe is. Deze gespreken kunnen plaatsvinden zowel op initiatief van de leerkracht als op initiatief van de ouders. h. Halen en brengen. Ouders van de kinderen uit groep 12 kunnen zowel s morgens als s middags hun kind tot aan de klassendeur brengen. De eerste schooldag mogen de ouders wel even naar binnen om te kijken waar het plekje van het kind is. Gezien de smalle toegangsdeuren en de drukte s ochtends in de gangen, kunnen wij kinderwagens helaas niet toestaan. Dit belemmert de doorstroming. Wij rekenen op uw begrip voor dit besluit. Wanneer de school uitgaat, zowel s morgens als s middags, kunt u niet in de gang wachten. Dit wordt voor de leerkrachten te onoverzichtelijk. Wij vragen u buiten te wachten. Elke klas heeft een symbool. Dit symbool herkent u op het prikbord bij de groep en dit symbool staat ook geschilderd op de speelplaats. De kinderen uit de groepen 12 komen 5 minuten eerder naar buiten; om en om uur. De groep gaat dan bij hun symbool staan. Wanneer u uw kind niet zelf komt halen, dan moet u s ochtends bij aanvang van de school op een formulier (dat hangt op het prikbord bij de entreedeur van het lokaal) invullen met wie uw kind tussen de middag of na schooltijd meegaat. Wij verzoeken u vriendelijk op tijd uw kind(eren) te halen en te brengen. Veelvuldig te laat komen wordt gemeld aan de leerplichtambtenaar. i. Informatieavond. Voor dit schooljaar is deze avond voor de groepen 12a, 12b en 12c gepland op donderdag 11 september. Van uur wordt u geïnformeerd over de Kanjertraining. Daarna wordt u van uur in het eigen klaslokaal geïnformeerd over het reilen en zeilen in de kleutergroep. Voor de groepen 12d, 12e, 12f, en 12g is de avond gepland op maandag 15 september. De ouders van de groepen 12d en 12e worden van uur eerst geïnformeerd door eigen leerkracht. Daarna van tot uur wordt u geïnformeerd over de Kanjertraining. De ouders van de groepen 12f en 12g worden die avond van tot uur eerst geïnformeerd over de Kanjertraining. Daarna ontvangen zij van tot uur informatie van de leerkracht over de kleutergroep in het eigen klaslokaal. Voor ouders van leerlingen die instromen na de kerstvakantie is er een informatieavond op 9 januari 2014 van uur tot uur. j. Gedragscode Kledingprotocol. Voortvloeiend uit de leefregels van de school is een gedragscode ten aanzien van kleding opgesteld. De school geeft daarin aan dat hoofddeksels, in welke vorm dan ook, niet op school zijn toegestaan. Dit besluit is voorgelegd aan de commissie gelijke behandeling, de juridische afdeling van het bestuur Lucasonderwijs en aan de MR. k. Bibliotheekbezoek. De kleutergroepen doen mee met klassikaal lenen. Dat betekent dat de kleutergroepen regelmatig de bibliotheek bezoeken. Zo komen kinderen in aanraking met zelf boeken kiezen en lezen. De groep bezoekt met de leerkracht en enkele hulpouders de bibliotheek in Nootdorp. De kinderen zoeken zelf een boek uit en nemen dat mee naar school. Deze boeken mogen de kinderen voor een aantal weken in de klas houden. De boeken worden ook klassikaal weer geruild. l. Vader en moederdag. In de kleutergroepen besteden wij aandacht aan vader en moederdag. Wij leren een versje of een liedje en maken mooie cadeaus om de papa s en de mama s te verwennen Algemene gegevens en basisvaardigheden voor de groepen 3 t/m 8 a. Jarig zijn. Onze voorkeur gaat uit naar een gezonde traktatie. Wij constateren, dat ouders veel werk maken van een traktatie en in de traktatie cadeautjes verwerken voor de mede leerling. Wij verzoeken u met klem de traktatie eenvoudig en gezond te houden. Wilt u overleggen met de groepsleerkracht wanneer u wilt trakteren? De jarige mag met 2 kinderen de klassen rond. De jarige gaat alleen de leerkrachten langs op de eigen gang. b.

6 Rapporten. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 krijgen een rapport met cijfers en waarderingen. Groep 3 krijgt alleen waarderingen (M, V, RV, G). De kinderen krijgen 3 rapporten in een schooljaar. De leerlingen van de groepen 8 krijgen twee rapporten, zij krijgen namelijk ook de uitslag van de eindtoets in groep 8. De leerlingen zullen het eerste rapport in december ontvangen en het tweede rapport in juli. Het rapport is een digitaal rapport en u ontvangt in een map de papieren versie. De map krijgt u voor het eerst mee in de kleuterperiode en wordt vervolgens jaarlijks doorgegeven. In een map heeft u op deze manier alle rapporten van uw kind bij elkaar. Bent u de map kwijt, dan brengen wij een bedrag van 10,00 in rekening voor de aanschaf van een nieuwe map. c. Contact en rapportage momenten. Om beter recht te doen aan die behoefte én om nog beter recht te doen aan de wisselwerking en afstemming tussen ouders en school is de gesprekscyclus aangepast. Wij hebben twee vaste gesprekken; waarbij één gesprek het startgesprek is en het andere gesprek, het gesprek is na het tweede rapport. Cyclus Vaste ( verplichte ) gesprekken Er zijn twee vaste gespreksmomenten met ouders gepland. Aan het begin van het schooljaar zijn er de zogenaamde startgesprekken en na het 2 e rapport zijn er de 10minutengesprekken. Startgesprekken eind september voor alle ouders. Wij verwachten alle ouders voor deze gesprekken op school. U ontvangt een uitnodiging. Duur van dit gesprek is 15 minuten. De startgesprekken kennen een ander karakter dan de traditionele 10minutengesprekken. Wij willen graag met u in gesprek over uw kind. Het kan zijn dat de leerkrachten u verzoeken het gesprek aan de hand van een aantal vragen voor te bereiden. Ouders en leerkrachten maken kennis met elkaar en wederzijds kunnen daarbij verwachtingen worden uitgesproken, zorgen worden gedeeld of vragen worden gesteld over uw kind. Uitzonderingen zijn de groepen 12 (zie gesprekcyclus kleuters) en groep 8 (wordt hierna beschreven). Rapportgesprek in maart voor de ouders groepen 3 t/m 7. Dit gesprek wordt gehouden nadat de toetsen van het leerlingvolgsysteem (LOVS) zijn afgenomen. De getoetste resultaten worden daarbij met u besproken. Het rapportgesprek heeft een met de traditionele gesprekken vergelijkbare inhoud. Op de momenten dat de gesprekken plaats vinden, is de schoolmaatschappelijk werker dhr. Cor van der Plas op school aanwezig. Indien gewenst kunt u ook met hem een gesprek aanvragen. Periode Vaste gesprekken vanuit de school: september: startgesprek, voor alle ouders maart: rapportgesprek, voor alle ouders Facultatieve gesprekken. Een facultatief gesprek is veelal aan de orde als het, onverwacht, toch anders met uw kind gaat op school dan eerst werd verwacht. Deze gesprekken kunnen plaatsvinden zowel op initiatief van de leerkracht als op initiatief van de ouders. Voor de kinderen van groep 8 volgt een aanpassing van dit schema i.v.m. de adviesgesprekken voor het Voortgezet Onderwijs. In groep 8 zullen wij ook startgesprekken houden. Tijdens dit gesprek wordt kennisgemaakt met elkaar en de uitslag van de entreetoets (die eind groep 7 is gemaakt) wordt besproken. Daarnaast zult u het voorlopig schooladvies ontvangen voor uw zoon en/of dochter. In groep 8 ontvangt u een Onderwijskundig Rapport (OKR), dit is een overdracht van de basisschool naar het Voortgezet Onderwijs. Het voorlopig schooladvies zal hierin meegenomen worden. Tevens zal er in april de CITO eindtoets worden afgenomen. In november zullen wij de CITO afnemen van het LOVS (leerlingvolgsysteem). Mocht er na het bespreken van de resultaten een bijstelling m.b.t. het voorlopig schooladvies plaatsvinden, dan zullen wij de ouders uitnodigen voor een gesprek. De verandering van de gesprekken cyclus houdt tevens in, dat u op verschillende avonden op school wordt verwacht, daar de cyclus van de groepen 1 2 anders is, dan die van onze leerlingen uit de groepen 3 t/m 7. Twee rondes van facultatieve gesprekken vanuit de school: Na het eerste rapport en aan het einde van het schooljaar bestaat de mogelijkheid dat ouders uitgenodigd worden door de school om met elkaar in gesprek te gaan. Facultatieve gesprekken op initiatief van de ouders; in overleg met de school. De informatievoorziening aangaande tafeltjesavonden bij gescheiden ouders, is beschreven in het protocol School en scheiding. U kunt dit protocol vinden op de site. d. Huiswerk. De school wil in principe voor de leerlingen van de groepen 3 t/m 5 terughoudend omgaan met het geven van huiswerk. De leerlingen

7 moeten binnen de schooluren kunnen komen tot een optimaal/voldoende leerrendement. Na schooltijd moeten kinderen vooral spelen, sporten en allerlei zaken kunnen doen die kinderen in hun vrije tijd doen. Indien een leerkracht het toch wenselijk vindt dat een leerling thuis enige extra oefeningen maakt zal dit allereerst met de betrokken ouders kortgesloten worden. Vanaf groep 6 krijgen de kinderen toetsen voor topografie waarvoor thuis geoefend kan worden. Daarnaast worden er werkstukken gemaakt, zowel thuis als op school. Groep 7 zal voor het eerst te maken krijgen met het frequenter maken van huiswerk. Iedere week zullen de kinderen huiswerk krijgen waar zij een week de tijd voor krijgen. Daarnaast zullen zij ook leerwerk meekrijgen voor topografie, Engels en verkeer. Hier zullen zij twee weken de tijd voor krijgen. Daarna zal dit getoetst worden. In groep 8 zullen de leerlingen als voorbereiding op het Voortgezet Onderwijs vaker huiswerk meekrijgen dan in groep 7. Ook zal het niet standaard zo zijn dat de leerlingen het huiswerk vrijdag meekrijgen en een week later ingeleverd moeten hebben. Het kan zijn dat de leerlingen in groep 8 korter de tijd krijgen voor het maakhuiswerk. Het leerhuiswerk zal altijd twee weken van tevoren meegegeven worden en daarna worden getoetst. Ook wordt er van onze groepen 7 en 8 leerlingen verwacht dat zij thuis aandacht besteden aan het maken van het werkstuk, de spreekbeurt en de boekbespreking. In groep 7 en 8 zijn wij in het schooljaar gestart met een nieuwe beoordeling m.b.t. het leerhuiswerk. De afgelopen schooljaren moesten leerlingen onvoldoendes herkansen. In groep 7 zal dit het komende schooljaar nog tot de kerstvakantie gelden. Na de kerstvakantie worden onvoldoendes niet meer herkanst en dit beleid wordt uiteraard doorgetrokken in groep 8. Leerlingen krijgen in groep 8 twee weken de tijd voor het leerhuiswerk en het behaalde cijfer zal definitief zijn. Wij denken dat deze manier van werken beter zal aansluiten bij het Voortgezet Onderwijs. In het schooljaar gaat groep 7 werken met een nieuw type agenda. Deze agenda wordt door de school aangeschaft. Met deze agenda kunnen de kinderen op een leuke en goede manier leren plannen. De agenda wordt zowel klassikaal als individueel gebruikt. Nieuw in deze agenda is een controlestukje voor de ouders. Zij kunnen een controle uitvoeren op het huiswerk en dit afvinken in de agenda. De kinderen van groep 8 moeten zelf een agenda kopen en kijken of zij, dat wat zij geleerd hebben in groep 7, nu zelf kunnen toepassen. Wij raden aan een agenda met weekoverzicht te kopen, hierdoor kunnen zij de weekplanning van groep 7 blijven toepassen. Dit gebruik is overzichtelijker voor het plannen van het huiswerk. In groep 7 en 8 wordt er van de leerlingen meer zelfstandigheid verwacht. Om hun verantwoordelijkheid te vergroten, vragen wij hen daarom een aantal schoolspullen zelfstandig aan te schaffen en mee te nemen. Het is van belang dat leerlingen uit groep 7 in het schooljaar zelf een 23 rings multomap meenemen. De huidige groepen 7 hebben al een multomap en nemen deze mee naar groep 8. Daarnaast verwachten wij een etui met daarin kleurpotloden, puntenslijper, stiften, een prittstift, een groene nakijkpen en een schaar. Een grijs schrijfpotlood, een gum, tabbladen voor in de map en vullingen worden door school verzorgd. De vulpen waarmee in groep 4 is gestart, wordt tot en met groep 8 gebruikt. Mocht deze voor die tijd defect gaan, wordt er van de leerlingen verwacht dat zij zelf een nieuwe aanschaffen. U kunt deze vulpen op school aanschaffen, kosten zijn Ä10,. In groep 3 willen wij graag, dat de kinderen één lege etui meenemen voor de driekantige schrijf en tekenpotloden en gum; deze worden door school verzorgd. Daarnaast mogen de leerlingen van groep 3 een etui meenemen met stiften, prittstift en schaar. De inhoud van deze etui moet u als ouder zelf regelen. Voor de leerlingen vanaf groep 4 vragen wij u een etui mee te geven met daarin een puntenslijper, stiften, schaar en een prittstift. De school zorgt voor een schrijf en kleurpotloden, gum en éénmalig voor een vulpen. e. Eten en drinken. De kinderen mogen een beker met een melkproduct of vruchtensap meenemen. Wilt u op de beker de naam van uw kind zetten? Als uw kind behoefte heeft aan fruit, wilt u het dan schoongemaakt meegeven in een bakje met naam er op? Kinderen in groep 7 en 8 verbruiken al veel energie. Daarom mogen de kinderen van deze groepen een boterham meenemen met gezond beleg. Snoep en koek zijn niet toegestaan. Het eten en drinken blijft in de tas van het kind. f. Boekbesprekingen, spreekbeurten en werkstukken. Voor groep 3 t/m 8 zijn er lijnen uitgezet voor boekbesprekingen, spreekbeurten en werkstukken. Afhankelijk van het leerjaar wordt het per jaar een beetje meer. Door de boekbesprekingen en spreekbeurten gaat het kind zijn favoriete boek of onderwerp nader uitwerken en krijgt het de gelegenheid iets voor de groep te vertellen. Uiteraard daarbij gesteund door de richtlijnen die de leerkracht geeft. Werkstukken vragen een andere discipline. Wij maken daarvoor gebruik van Werkstukwijzer, zodat de leerlingen stap voor stap tot een werkstuk komen. Voor elk leerjaar verschillen de eisen ten aanzien van het maken van een werkstuk en het houden van boekbespreking. Leerlingen krijgen ieder leerjaar de benodigde informatie van hun leerkracht. Bij de methode voor de zaakvakken, Topondernemers, komt het maken van een werkstuk(je) regelmatig aan de orde. Ook vinden er presentaties plaats. Helaas constateren wij dat werkstukken e.d. soms in zijn geheel of gedeeltelijk van het internet worden overgenomen. Het is de school, die een beoordeling geeft en het is daarbij dan ook niet mogelijk om als ouder in discussie te gaan over de beoordeling. g. Creaworkshops/Ateliers. Het streven is bij feestactiviteiten gezamenlijk per gang creaworkshops te organiseren. De kinderen kunnen op de workshops intekenen die zij graag willen volgen. Op deze wijze maken wij gebruik van de competentie van de leerkracht, kiest de leerling voor de activiteit die hij graag wil doen en werkenzij met leerlingen uit andere groepen. h. Mobiele telefoons. Wij merken, dat steeds meer kinderen een mobiele telefoon bij zich hebben. Nu kunnen wij ons voorstellen dat het in sommige gevallen goed is als iemand een telefoon bij zich heeft om in noodgevallen (onderweg naar school of naar huis) te kunnen bellen. Zeker voor kinderen die wat verder weg wonen. Tijdens de lessen is het gebruikmaken van mobieltjes storend. Wij hanteren daarom de volgende regel: Het is de verantwoordelijkheid van de kinderen bij het binnenkomen van de school te zorgen dat de mobieltjes worden uitgezet. Als (met enige regelmaat) aan deze afspraak geen gevolg wordt gegeven zal de leerkracht het mobieltje tijdelijk innemen. Wij merken echter ook, dat ouders steeds vaker contact zoeken met hun kind onder schooltijd. Wij verzoeken u geen berichtjes te sturen. Het is verboden om met de mobiele telefoons opnamen te maken/ en of te filmen in school, op de speelplaats en tijdens de overblijf. De mobiele telefoon wordt dan ingenomen. Leerlingen blijven verantwoordelijk voor vermissing/zoekraken en beschadiging van mobiele telefoons. Ook het

8 personeel zal terughoudend omgaan met het gebruik van mobiele telefoons, zij hebben hierin een voorbeeldfunctie. Mobiel gebruik van de ouders in school is niet toegestaan! i. MP3spelers/iPods. Voor deze apparatuur geldt hetzelfde als voor de mobiele telefoons. Ook voor MP3spelers of overige geluid of beelddragers geldt de spelregel, dat leerlingen zelf verantwoordelijk zijn voor het uitzetten en wegbergen van dergelijke apparatuur bij de entree van de school. Als (met enige regelmaat) aan deze afspraak geen gevolg wordt gegeven dan zal de leerkracht dergelijke apparatuur tijdelijk innemen. Leerlingen blijven verantwoordelijk voor vermissing/zoekraken en beschadiging. j. Gedragscode. Voortvloeiend uit de leefregels van de school is een gedragscode ten aanzien van kleding opgesteld. De school geeft daarin aan dat hoofddeksels, in welke vorm dan ook, niet op school zijn toegestaan. Dit besluit is voorgelegd aan de commissie gelijke behandeling, de juridische afdeling van het bestuur de Lucasonderwijs en aan de MR. k. Vader en moederdag. Vader en moederdag zijn gezinsgebeurtenissen. Bij de groepen 3 t/m 8 besteden wij geen aandacht aan deze dagen in de vorm van een gedicht en/of cadeautje. l. Seksuele voorlichting. Het geven van seksuele voorlichting past bij het leergebied Gezond en Redzaam Gedrag. Dit leergebied is er op gericht dat leerlingen kennis, inzicht en vaardigheden verwerven ten aanzien van een gezond en redzaam gedragspatroon, dat past bij henzelf en de omgeving waarin zij opgroeien. De Waterwilg maakt gebruik van het schoolkatern Relaties en Seksualiteit van Sanderijn van der Doef en Klaas Houterman. Dit katern wordt gebruikt in de groepen 7 en 8. Relaties en Seksualiteit wil kinderen ondersteunen in hun ontwikkeling tot een persoon die: Respect heeft voor zichzelf en anderen. Zich bewust is van eigen en andermans gevoelens, wensen, opvattingen en mogelijkheden. Beslissingen kan nemen op het gebied van seksualiteit. Bij dit thema wordt gebruik gemaakt van de volgende driedeling: 1. Lichamelijke en emotionele ontwikkeling. 2. Sociale ontwikkeling en relaties. 3. Seksualiteit en gezondheid. Onderwerpen die in groep 7 en 8 aan de orde komen zijn o.a.: beeld van jezelf, bloot, ik verander in de puberteit, vriendschap en verliefdheid, relaties, wat is seks?, voorbehoedmiddelen, seksueel misbruik. Via de nieuwsbrief wordt aangeven wanneer er met de lessen rond seksuele voorlichting wordt gestart. Wij stellen het op prijs als u hier thuis ook aandacht aan wilt besteden. Wanneer er seksuelevoorlichting wordt gegeven via het TV Weekjournaal, wordt er van te voren bekeken of dit onderwerp uitgezonden wordt in de groep. m. Groep 8. Dit schooljaar heeft De Waterwilg 3 groepen 8. Bij groep 8 horen specifieke onderdelen en speciale activiteiten: Het werken met een eigen agenda en het meer structureel geven van huiswerk. Makenaproject. De Derde Kamer. Voorlichting voor ouders over het werken in de groep en het voortgezet onderwijs tijdens de informatieavond op woensdag 10 september In oktober*: Afname van het Drempelonderzoek. In oktober/november*: Afname WISC, afhankelijk van de uitslag van het drempelonderzoek. Op de informatieavond ontvangt u hier meer informatie over. In november*: Afname CITO LOVS B8. Schoolbezoeken aan het Voortgezet Onderwijs. De afname van Cito Eindtoets in april Musical groep 8. Kamp groep 8. N.B. De activiteiten geaccentueerd met een sterretje* zijn onder voorbehoud. Wij hopen u op de informatieavond de definitieve data door te kunnen geven. Dit hangt samen met het aanmeldtraject dat het Voortgezet Onderwijs gaat gebruiken nu de afname van de Eindtoets verschoven is naar april Het afscheid van de basisschool Met een aantal bijzondere activiteiten nemen de leerlingen afscheid van De Waterwilg. Speciale activiteiten/projecten: Meedoen met activiteiten die zich voordoen zoals markt van de Verbeelding in het laatste weekend van september, project De Derde Kamer en het Alcoholproject. Wij zullen zaterdag 27 september op de markt staan en zullen daarvoor op woensdag 10, 17 en 24 september ouders nodig hebben om op school materialen te knutselen die de leerlingen kunnen verkopen op de markt. Het Kerstgala: Op dinsdagavond 16 december 2014 vindt het speciale laatste kerstdiner op de basisschool plaats. De leerlingen zullen deze middag vrij zijn. De musical: De opvoering van de musical is in CulturA. Per leerling is een aantal kaarten beschikbaar. De musicalopvoeringen zijn op 12 juni groep 8b, 16 juni groep 8c en op 19 juni groep 8a.

9 Het kamp: Het kamp wordt gehouden in de week van 30 juni t/m 3 juli De maandag voorafgaand aan het kamp zijn de leerlingen vrij. Het kamp is voor leerlingen en leerkrachten een geweldige gebeurtenis. Wel ervaren de begeleiders een enorme verantwoordelijkheid ten aanzien van het welzijn van alle kinderen. Om een goed kamp te kunnen draaien maken wij afspraken met de leerlingen en met de ouders. Leerlingen die zich niet houden aan de afspraken mogen niet langer deelnemen aan het kamp en zullen door hun ouders gehaald moeten worden. De afspraak t.a.v. mobieltjes vanuit de school is dat deze niet mee mogen. De kampleiding neemt een mobiele telefoon mee. Er is een centraal nummer. Daarnaast kunnen er individuele afspraken gemaakt worden met ouders en kinderen bijvoorbeeld in het geval van heimwee. Dankzij een extra donatie vanuit de ouderbijdrage kunnen de kinderen met de bus vervoerd worden. De afscheidsavond: Deze wordt gehouden op donderdag 9 juli Alle leerlingen worden op school verwacht met hun ouders. Na een leuke avond worden zij op een bijzondere manier uitgezwaaid. Het concert voor Makena: Sinds een aantal jaren wordt met groot succes in groep 8 een concert georganiseerd voor Makena. Met dit concert willen de deelnemende leerlingen geld inzamelen voor ons meisjesproject in Kenia. Het concert zal dit schooljaar plaatsvinden op vrijdagavond 13 maart Naast de inzameling voor Makena, heeft het concert als doel de leerlingen een podium te bieden voor hun muzikale talenten. Zij kunnen zich opgeven voor zang, dans, presentatie of het bespelen van een instrument. Juf Jolijn organiseert het concert en stelt het programma samen. Het concert vindt plaats in CulturA. De beschikbare plaatsen voor publiek worden verdeeld onder de deelnemers. Bezoeken aan het Voortgezet Onderwijs: Ook dit schooljaar zullen de leerlingen zich gaan oriënteren en aanmelden op een VOschool van hun keuze. Veel leerlingen hebben in groep 7 al een kijkje genomen bij verschillende scholen. In groep 8 zullen de meeste leerlingen wederom verschillende scholen bezoeken alvorens tot een definitieve keuze te komen. Alle groepen 8 brengen een bezoek aan het Stanislascollege Pijnacker en aan Lyceum Ypenburg. Deze scholen zullen de leerlingen laten proeven aan verschillende lessen. Zij draaien deze dagen echte schoollessen met een rooster om de leerlingen het onderwijs in het VO te laten ervaren. Wij begrijpen, dat niet elke leerling naar een van deze scholen kan of wil gaan en dit hangt natuurlijk ook af van het voorlopig schooladvies. U kunt daarom zelf ook een schoolbezoek plannen voor een andere VOschool. U kunt daarvoor verlof aanvragen bij de administratie. Advisering voor het voortgezet onderwijs en de Centrale Eindtoets Graag verwijzen wij u naar blz. 69 van de schoolgids. Overdracht leerlinggegevens Basis Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs gaat digitaal. De Waterwilg maakt bij de verwijzing naar het Voortgezet Onderwijs gebruik van het digitale overdrachtssysteem Onderwijs Transparant. Hier zijn alle scholen binnen de regio Haaglanden en Delft bij aangesloten. De overstap van leerlingen van het basisonderwijs naar het Voortgezet Onderwijs is een belangrijke stap in de schoolcarrière van leerlingen. Veel informatie die op de basisschool in de loop der jaren is verzameld rondom de leerling, moet overgedragen worden aan de ontvangende school. Toetsgegevens, gegevens over de schoolloopbaan en gegevens over begeleiding worden gecommuniceerd naar de school die de leerling kiest. Veel van deze gegevens spelen ook een rol bij de bepaling van het vervolgonderwijs. De leerkrachten van groep 8 maken in samenspraak met de intern begeleider en de directie voor iedere leerling in groep 8 een onderwijskundig rapport (afgekort OKR). Dit rapport wordt gemaakt in het programma van Onderwijs Transparant. In dit rapport staan alle belangrijke (toets)gegevens over de leerling, welke noodzakelijk zijn voor een goede informatieoverdracht naar het Voortgezet Onderwijs. Ook worden relevante documenten als dyslexieverklaringen toegevoegd aan het OKR. Alle ouder(s)/verzorger(s) krijgen het OKR ter inzage. Er wordt aan ouders gevraagd dit OKR te controleren op de personaliagegevens. Over de inhoud van het rapport kan niet worden gediscussieerd. Daarnaast krijgen alle ouder(s)/verzorger(s) een adviesformulier. Dit is het formulier waarmee de leerling aangemeld kan worden bij één middelbare school. Bij het ondertekenen van dit formulier geven de ouder(s)/verzorger(s) aan dat zij op de hoogte zijn van achterliggende inhoud van het OKR en dat zij akkoord gaan met het digitaal overgedragen aan het voortgezet onderwijs. Zodra dit ondertekend is kan de basisschool het OKR van de leerling vrijgeven. Er kan dan niets meer gewijzigd worden in het rapport. Als een leerling zich met het adviesformulier heeft aangemeld bij een school van Voortgezet Onderwijs kan deze school, middels een unieke code op het adviesformulier, het vrijgegeven OKR van deze leerling opvragen in Onderwijs Transparant. De basisschool kan in Onderwijs Transparant zien of en waar een leerling zich heeft aangemeld Lezen In groep 3 In groep 3 wordt de start gemaakt met het aanvankelijk lezen. Zo heet het lezen in deze groep, omdat er begonnen wordt met het aanleren van de letters en de belangrijkste bouwstenen voor het lezen, namelijk de analyse en synthese, het zogenaamde hakken en plakken. De school maakt gebruik van de nieuwste versie van Veilig Leren Lezen. Deze versie heeft zeer aantrekkelijke en uitnodigende materialen. De instructie van het lezen wordt gedaan via het smartboard met de leerkracht assistent van Veilig Leren Lezen. Veilig Leren Lezen heeft ook een eigen computerprogramma, de leerstof van de 12 kernen is hierin verwerkt. In de groepen 3 wordt met het beginnend leesonderwijs de vinger aan de pols gehouden met de herfst, winter, lente en eindsignaleringen van de methode Veilig Leren Lezen. Steeds vaker komen er kinderen in groep 3 die al kunnen lezen. Onze methode houdt hier rekening mee. Kort na de start in groep 3 wordt bij die kinderen een toets afgenomen waarmee wij kunnen bepalen welke lees leerlijn door het kind gevolgd kan worden. Maan voor kinderen die starten met het leesonderwijs en Zon voor kinderen die al kunnen lezen. Verder staan er in de groepen 3, t.a.v. het lezen, nog het interactief voorlezen tijdens het eten en drinken en de boekpromotie door de leerkracht en/of de leerling op het programma. In groep 4 Ook in groep 4 blijft het verwerven van een goede technische leesvaardigheid een zeer belangrijk leerstofonderdeel. In 2011 zijn wij gestart met een verbeteringstraject ten aanzien van de technische leesvaardigheid, omdat wij van mening waren dat dit onderdeel voor verbetering vatbaar is. De leerkrachten van de groepen 3 en 4 hebben in het najaar van 2012 een scholing gevolgd welke gegeven is door Onderwijs Advies. Kennis en vaardigheid van leerkrachten zijn belangrijk, maar het materiaal waarmee leerkrachten moeten werken is eveneens een bepalende factor voor een al dan niet succesvol verbeteringstraject. Daarom is er in het najaar van 2012 een nieuwe technische leesmethode aangeschaft voor de groepen 4 en 5. Dit is de methode Timboektoe. Met behulp van deze nieuwe methode maken de leerlingen, op een gestructureerde wijze, leesproblemen en leesstrategieën eigen. Deze leesleerstof wordt in drie lessen per week aangeboden. De facultatieve vierde leesles is voor de zwakke lezers. Er wordt geoefend met het lezen van losse woorden en teksten in het werkboek, met de leeskaarten, op de computer

10 en door het duo of groepslezen. De leerstof wordt op niveau aangeboden zodat ook de betere lezers voldoende uitgedaagd worden. De zwakke lezers oefenen extra met de zogenaamde doelkaarten waarin de leesmoeilijkheid of strategie in kleine stapjes wordt aangeboden. Groep 6 start schooljaar met Timboektoe. Tenslotte wordt de leesbeleving van de kinderen gestimuleerd door voorlezen, vrij lezen en boekbesprekingen. Toch kunnen wij het als school niet alleen! Kinderen die ook thuis zeer regelmatig lezen worden goede lezers. Als kinderen niet uit zichzelf geneigd zijn om te gaan lezen is het van belang dat ouders het lezen stimuleren. Ouders kunnen dit doen door zich zelf enthousiast te tonen voor lezen, leuke boeken uit te zoeken met hun kind en van het samen lezen een gezellige bezigheid te maken. Voor leerlingen van groep 3 en 4 is het belangrijk dat er regelmatig nog hardop gelezen wordt. Wanneer een kind eenmaal AVIM5 behaald heeft is die noodzaak niet meer zo aanwezig. De groepen 3 en 4 bezoeken in het begin van het schooljaar één maal de bibliotheek. Samen met de leerkracht en enkele ouders gaan zij naar de bibliotheek in Nootdorp. Zo maken de kinderen kennis met de bibliotheek en het zelf boeken kiezen en lezen. De kinderen lenen een boek en nemen het mee naar school. De kinderen mogen de boeken voor een aantal weken in de klas houden. Methode begrijpend lezen in de groepen 4 t/m 8 Sinds het schooljaar werken de groepen 4 t/m 8 met de vernieuwde versie voor begrijpend lezen en studerend lezen, Goed Gelezen. Onder begrijpend lezen wordt verstaan, het achterhalen van de betekenis of bedoeling van een tekst. Begrijpend lezen is uitgebreid met begrijpend luisteren. Begrijpend lezen is niet de som van technisch lezen en mondelinge taal, maar een ingewikkelder proces. Een belangrijke rol hierbij spelen: wereld oriënterende kennis kennis en taal van verschillende soorten teksten eigen ervaring en creatief denken evaluatief denken het bepalen van het doel van het lezen De verschillende leesstrategieën worden aangeleerd via directe instructie. Kinderen worden actief bij het onderwijs betrokken doordat er uit gegaan wordt van interactief onderwijzen en interactief leren. De Kinderboekenweek Elk jaar wordt aandacht besteed aan de Kinderboekenweek. De Kinderboekenweek start op maandag 6 oktober en loopt t/m zondag 12 oktober 2014 op De Waterwilg. In 2014 is het thema: Feest. Gedurende de Kinderboekenweek vinden er tal van activiteiten plaats en worden er boeken aangeschaft, die bekroond zijn met de Gouden en Zilveren Griffel en de Gouden en Zilveren Penseel. Voortgezet technisch lezen Lezen is het belangrijkste, dat kinderen leren op de basisschool. Wie niet goed kan lezen heeft een achterstand bij het verwerven van kennis en vaardigheden in alle andere leergebieden. Technisch lezen is de vaardigheid om lettertekens snel om te zetten in klanken. Kinderen die een zin vlot hardop kunnen lezen kunnen meer tijd en energie vrijmaken om na te denken over de betekenis. Vanwege het grote belang van technisch lezen voor begrijpend lezen is het nodig de vaardigheid in technisch lezen te blijven ontwikkelen. Daarnaast is er een verband tussen begrip en motivatie: kinderen met veel leesbegrip lezen graag en kinderen die graag en veel lezen, begrijpen teksten vaak ook eerder en beter dan minder gemotiveerde lezers. Methode technisch lezen in de groepen 4, 5 en 6 In het schooljaar zijn de groepen 4 en 5 gestart met de nieuwe technisch leesmethode Timboektoe om de leesvaardigheid een impuls te geven. De leerkrachten van de groepen 3, 4 en 5 zijn hierbij door de onderwijsadviseur van de OnderwijsAdviesdienst begeleid om hun didactisch handelen en het implementatieproces te borgen. Schooljaar start groep 6 met deze methode. De methode legt, naast het accent op leesmotivatie, het zwaarste accent op de leestechniek: aan die voorwaarde moet worden voldaan als wij willen dat kinderen competente lezers worden. De leerkrachten van de groepen 3 maakten deel uit van dit verbetertraject, omdat zij de fundamentele basis leggen voor een goede technische leesvaardigheid. Hoe kunnen ouders het leesproces stimuleren? Lezen leert het kind niet alleen op school. Als ouder heeft u grote invloed op hoe uw zoon of dochter leert lezen. Met de volgende tips geeft u uw zoon of dochter de beste voorbereiding op het leren lezen op school. Praat met uw kind. Als u vaak met uw zoon of dochter praat, leert het kind veel woorden kennen die het zelf ook zal gaan gebruiken. Toon belangstelling. Het is heel goed om belangstelling te tonen en uw kind te laten merken dat u het leren lezen op school erg belangrijk vindt. Ga actief met lezen aan de slag. U kunt uw kind stimuleren en helpen bij het leren lezen. Bijvoorbeeld door allerlei activiteiten met uw zoon of dochter te ondernemen waardoor hij of zij veel kan oefenen. Lees uw kind voor. Kinderen vinden voorlezen fijn, ook alszij zelf al kunnen lezen. Voorlezen is goed voor het verbeteren van de luistervaardigheid en de woordenschat van het kind. Herhaal sommige boekjes of verhalen. De kinderen weten dan al een beetje wat er komt en wat er ook al weer gebeurde. Ga samen met uw kind naar de bibliotheek. Sluit daarbij zoveel mogelijk aan bij de interesses van uw zoon of dochter. Geef uw kind af en toe een boek cadeau. Wij vinden het enorm belangrijk dat kinderen veel plezier beleven aan lezen. Ouders kunnen aan dit leesplezier een goede bijdrage leveren. Hoe meer een kind leest, hoe beter het ook zal leren lezen. We noemen dat ook wel het aantal leeskilometers. Een goede leesvaardigheid gaat vrijwel zeker ontstaan wanneer er dagelijks gelezen wordt. Tijdens het proces van het aanvankelijk lezen, in groep 3, is dagelijks 10 tot 15 minuten een goede richtlijn. Het is beter om iedere dag even te lezen dan eens in de week een uur!

11 Taal/Spelling De Waterwilg werkt met de methode: Taal in Beeld. De methode voorziet in de mogelijkheid tot een gedifferentieerde werkwijze en de leerlingen worden aangemoedigd om zelfstandig met de leerstof om te gaan. De leerkracht treedt op als organisator/begeleider bij de lessen. Spelling en woordenschat zijn geïntegreerde onderdelen in de methode Taal in Beeld. De methode heeft computerprogramma s voor digitale ondersteuning t.b.v. de spellingvaardigheid en woordenschatontwikkeling Schrijven De leerlingen van groep 3 t/m 6 ontwikkelen de schrijfvaardigheid met behulp van de methode Zwart op wit. Zwart op wit gaat uit van een natuurlijk, vloeiend schrift dat gemakkelijk aan te leren is. De kinderen krijgen de vrijheid om een eigen karakter in het handschrift te leggen. Zwart op wit besteedt al in de kleutergroepen aandacht aan, een goede manier van stabiele schrijfhouding en een goede potloodgreep. De kinderen leren de 8 voorbereidende schrijfbewegingen aan. In groep 3 leren de kinderen de cijfers, kleine letters en lees en rekentekens. Ze leren de verbindingen en schrijven al woordjes en zinnen aan elkaar. In groep 4 komen de hoofdletters met hun verbindingen aan bod. De kleine letters worden herhaald en geautomatiseerd. De leerlingen leren schrijven tussen versmalde liniëring en in de tweede helft van het schooljaar begint het temposchrijven een rol te spelen. De leerlingen van de groepen 4 krijgen in het tweede gedeelte van het schooljaar een vulpen, mocht deze echter zoek raken of gaat een leerling er niet voorzichtig mee om, dan vragen wij voor de aanschaf van een nieuwe vulpen een bijdrage van 10,00. De Waterwilg gebruikt daarbij één type vulpen. Op iedere vulpen komt de naam van het kind te staan. De leerlingen krijgen van de leerkracht een instructie over het gebruik van de vulpen en hoezij met de vulpen moeten omgaan. De invoer van de vulpen gaat als volgt: De leerlingen leren eerst met de vulpen in hun schrijfschrift te schrijven daarna mogen de leerlingen ook met de vulpen in de taal en rekenschriften schrijven. Er zijn vulpennen voor rechtshandige en linkshandige kinderen. In de groepen 5 worden cijfers, kleine letters en hoofdletters geautomatiseerd. De leerlingen oefenen het schrijven van langere woorden met spatiëring. Het tempo wordt verhoogd. In groep 6 wordt deze lijn voortgezet. Tevens leren de leerlingen te schrijven zonder hulplijnen. In groep 7 en 8 wordt aandacht besteed aan het creatief schrijven. In alle jaargroepen wordt veel aandacht besteed aan de goede schrijfhouding; de juiste zithouding, papierligging, pen greep en schrijfbewegingen. Daarnaast spelen ook de motorische oefeningen een grote rol Rekenen en wiskunde De groepen 3 t/m 8 werken met de vernieuwde versie van Pluspunt 3. De afgelopen jaren zijn er stevige discussies geweest tussen de aanhangers van het realistisch rekenen en de aanhangers van het traditionele rekenonderwijs. De uitwerking van deze discussie zien wij terug in de nieuwe rekenmethode. De basis van de methode, het realistisch rekenen, waarbij leerlingen vanuit verworven inzicht leren rekenen, is gebleven. De grote omslag in de methode is dat het cijferend rekenen als uitrekenvorm weer terug is. Tevens wordt nieuw aangeboden leerstof structureel herhaald en ingeoefend. Alle leerlingen leren dezelfde rekenwijzen als basisbewerking te beheersen. In het kader van de opleiding Master Special Educational Needs van een van de leerkrachten zal in het schooljaar een kwalitatief rekenonderzoek plaatsvinden in groep 4. De leerkrachten gaan gedurende een bepaalde periode werken volgens een protocol dat als doel heeft tegemoet te komen aan de verschillende leerbehoeften van alle leerlingen. Van de ervaringen die de leerkrachten hiermee opdoen leren wij hoe wij het rekenonderwijs in de toekomst nog beter kunnen vormgeven, rekening houdend met de verschillen tussen leerlingen. In het belang van het onderzoek zullen filmopnamen gemaakt worden in de groepen 4. Deze worden alleen voor opleidingsdoeleinden gebruikt en zullen niet openbaar gemaakt worden. Na afronding van de opleiding worden de beelden vernietigd. Aan het begin van het schooljaar heeft u een formulier ingevuld aangaande toestemming of niet Wereld oriënterende vakken Topondernemers, het andere zaakvakonderwijs In de groepen 5 tot en met 8 gaan de leerlingen aan de slag met de methode Topondernemers. De Waterwilg heeft een beleidsplan ontwikkeld om de werkwijze en de doorgaande leerlijn te waarborgen. Sinds wordt het beleidsplan vanaf groep 4 t/m groep 8 ingezet. Er zit een opbouw in het werken met deze methode. Deze methode voor wereldoriëntatie biedt de mogelijkheid kinderen de wereld om hen heen te laten ontdekken aan de hand van goed uitgewerkt en concreet ondersteunend thematisch onderwijs. In de vorm van opdrachtenkaarten komen geschiedenis, aardrijkskunde en natuureducatie op een nieuwe en verfrissende manier aan bod. Kinderen worden met Topondernemers uitgedaagd om initiatief te nemen, samen te werken en creatief te zijn. Zo bouwen zij zelfvertrouwen op in het vinden van antwoorden op eigen vragen. Met Topondernemers leren zij deze zelfstandig te vinden. Kinderen krijgen bewust een grote verantwoordelijkheid op dit gebied, onder begeleiding van de leerkracht. Een stappenschema (plankaart) kan de leerkracht en leerling helpen met het plannen en uitvoeren van een opdracht. Het stappenschema biedt ondersteuning bij het doornemen van een opdracht. Voor de leerlingen is het een goed middel om met de opdrachtkaarten te leren werken. Met Topondernemers wordt de onderwijsinhoud over mensen, de natuur en de wereld in samenhang aangeboden. Ook onderwerpen uit andere leergebieden worden betrokken op de oriëntatie op jezelf en de wereld. Activiteiten die veel voorkomen zijn: het lezen en maken van teksten, het meten en het verwerken van informatie in tabellen, tijdlijn en grafieken en het gebruik van beelden en beeldend materiaal. Met presentaties en werkstukken wordt het thema afgesloten, hierbij kan gedacht worden aan artikelen, collages, muurkranten, verslagen, folders, presentaties e.d. Nieuw is de inlogcode die de leerling krijgt om toegang te hebben tot de digitale leeromgeving van topondernemers. Er is een stuurgroep die zich bezig houdt met de afstemming tussen de jaargroepen. In de stuurgroep worden schoolbreed afspraken gemaakt zoals: Per leerjaar worden er 3 thema s aangeboden; De presentatietechnieken (poster, interview, folder, enz.) worden gefaseerd per leerjaar aangeboden. Daar wordt al in groep 4 mee begonnen (zodat de leerlingen in groep 5 al over een aantal vaardigheden beschikken om met Topondernemers aan de slag te kunnen); De tijdvakken voor geschiedenis worden verdeeld over de jaargroepen, zodat wij kunnen garanderen dat alle tijdvakken aan bod zijn gekomen aan het einde van de schoolcarrière van de leerlingen;

12 Groep: Thema 1: Thema 2: Thema 3: 5 Wereld in het klein 6 Ik, jij, wij A t/m Z Water, Aarde, Lucht en Vuur 7 Reizen Multimedia De tijdvakken zijn als volgt verdeeld: De boerderij Vlinders in je buik Sport en ontspanning 8 Derde Wereld Amerika Oorlog en Vrede Groep: Kaart: Kaart: Kaart: Kaart: 4 Muurkrant Collage 5 Muurkrant Collage Folder Verslag 6 Muurkrant Interview Poster Tijdsbalk 7 Muurkrant PowerPoint Enquête Uitlegplaat 8 Muurkrant Artikel Grafiek Verhaal Tevens wordt er voor de ouders jaarlijks een informatieavond georganiseerd rondom Topondernemers, deze avond zal zijn voor de ouders van leerlingen in de groepen 5. De bijeenkomst wordt georganiseerd voorafgaand aan de informatiebijeenkomst van de groepen 5. Daarnaast krijgt het team elk schooljaar professionele ondersteuning van School in Balans. De gegeven lessen worden geëvalueerd. Tevens wordt de stuurgroep ondersteund. Groep: Thema 1: Thema 2: Thema 3: Eigen geschiedenis Grieken en Romeinen Steden en Staten Pruiken en Revoluties Jagers en Boeren Monniken en Ridders Ontdekkers en Hervormers Burgers en Stoommachines Regenten en Vorsten Wereldoorlogen De stuurgroep bestaat uit leerkrachten van elke jaargroep. De stuurgroep heeft overleg, bewaakt de doorgaande lijn en zet zaken uit. Topografie In groep 6, 7 en 8 wordt gewerkt met De Junior Bosatlas Werkatlassen. De werkatlassen zijn geheel afgestemd op de nieuwe, vierde editie van De Junior Bosatlas. De werkatlassen bieden praktisch oefenmateriaal op het gebied van kaartvaardigheden en topografie. Iedere atlas bevat 15 korte taken waarmee de kinderen zelfstandig aan de slag kunnen. Aan de hand van gevarieerde opdrachten leren de kinderen de atlas te hanteren. Hoe zoek je de juiste kaart op? Hoe lees je een legenda? Wat betekenen al die stippen en kleuren? Zo leren de kinderen op een heel natuurlijke manier de taal van de atlas kennen. In groep 6 wordt gestart met Nederland, in groep 7 komt Europa aan de beurt en in groep 8 starten de leerlingen met De Wereld. Deze methode sluit aan op de kerndoelen. De leerlingen in groep 6, 7 en 8 krijgen ook topografietoetsen. De werkatlas gaat dan mee naar huis met de leerlingen en de taak wordt na twee weken overhoord. Schooltelevisie op het smartboard en active board De groepen 3 t/m 8 kijken naar een TV serie uitgezonden door de NOT. Dit kan zijn de serie Huisje Boompje Beestje, Nieuws uit de Natuur en het School TV weekjournaal. Daarnaast wordt er gewerkt vanuit de bijbehorende methode. Komend schooljaar zullen alle groepen uitzendingen van schooltv gaan volgen. Groep 1/2 : Koekeloere en De Schatkast Groep 3/4: Huisje, Boompje, Beestje; Leesdas Lettervos Boekentas, Rekenverhalen en Rekenen met Raaf. Groep 5/6: Nieuws uit de Natuur Groep 7/8: Schooltvweekjournaal Al de uitzendingen kunnen worden gevolgd op het smartboard. Het smartboard geeft ook de gelegenheid om andere educatieve programma s te volgen. Verkeer Groepen 1 t/m 6 SCHOOL op SEEF is hét programma in ZuidHolland voor een goede aanpak van verkeersveiligheid en verkeerseducatie aan kinderen in de basisschoolleeftijd. Hier worden kinderen in een veilige omgeving op een eigentijdse manier begeleid in hun ontwikkeling tot duurzaam veilige weggebruikers. SCHOOL op SEEF omvat hoogwaardig en aansprekend, praktijkgericht en digitaal materiaal. Het werken aan de verkeersveiligheid van kinderen op en rond de basisschool vereist een integrale aanpak. Het programma SCHOOL op SEEF biedt de mogelijkheid om vanuit verschillende facetten (educatie, infrastructuur, communicatie, etc) hieraan te werken. Het motto is dan ook: kinderen hebben recht op een veilige, zo zelfstandig mogelijke deelname aan het verkeer. Het programma wordt ondersteund door OnderwijsAdvies te Zoetermeer. De groepen 7 zullen werken met de methode JVK (Jeugd VerkeersKrant). Daarnaast gebruiken zij de examenwijzer Hiermee worden de kinderen

13 voorbereid op het verkeersexamen. Groep 7 neemt deel aan het landelijke verkeersexamen, dat bestaat uit een theoretisch en een praktisch deel. Het theoretische verkeersexamen vindt plaats op 16 april De Oudervereniging van De Waterwilg heeft aangegeven, het praktisch verkeersexamen zeer belangrijk te vinden en zal dit in haar activiteitenprogramma op gaan nemen en organiseren voor de leerlingen van de groepen 7. Het fietsexamen vindt plaats op 29 mei Techniek De keuze van Techniek heeft te maken met de einddoelen, die een basisschool moet behalen, maar eveneens met de bevordering van de keuze voor Techniek in het algemeen. Het unieke aan techniek is dat er altijd een uitdaging in te vinden is. De kinderen leren door het werken met techniek op een natuurlijke wijze samen te werken. Hun verantwoordelijkheidsbesef wordt vergroot. Ze leren zelfstandig probleemoplossend te denken en te handelen;zij zoeken uit wat iets is, hoe het werkt en waarom. De Waterwilg heeft het Ontdekkasteel aangeschaft. Dit kasteel bevat 5 kasten, waarbij er voor elke groep materiaal te vinden is met opdrachten die te maken hebben met Techniek. Door de wijze van het neerzetten van deze kasten, heeft het geheel de contouren van een kasteel. Het geheel waarborgt een leerlijn op het gebied van Techniek voor groep 1 t/m 8. De groepen 1 en 2 verwerken het werken met de techniekdozen bij het keuzebord. De groepen 3 en 4 gebruiken de techniekdozen in het tweede gedeelte van het schooljaar. De groepen 5 en 6 hebben speciale momenten. De groepen 7 en 8 verwerken de techniekdozen bij de methode Topondernemers of houden een speciale techniekweek. De Waterwilg heeft een techniekcoördinator, die het Ontdekkasteel beheert. Hij/zij inventariseert de werkwijzen, heeft techniek als vast item op de agenda staan en regelt de bestellingen. Op woensdag 11 maart is er een techniekochtend voor de groepen 5 t/m 8. Engels in groep 5, 6, 7 en 8 Vanaf dit schooljaar wordt er ook Engels gegeven in groep 5. Voor de groepen 5 en 6 is er gekozen voor een methode, die aansluit bij de methode Real EnglishLet s do it, van de groepen 7 en 8. Communicatie staat in de lessen van groep 5 en 6 centraal. Real EnglishLet s do it. Deze methode wordt gebruikt door meer dan tweeduizend basisscholen en is in een eigentijds jasje gestoken. In de oefeningen spelen internet en een rol. De website geeft toegang tot heel veel extra s. Real English New biedt afwisseling, uitdaging, humor en goede resultaten met strips en cartoons. De methode is goed gestructureerd en spannend. Daarnaast vindt er differentiatie in tempo en niveau plaats en is er een website met een module digitaal schoolbord. De leerlingen in groep 7 en 8 krijgen ook woorddictees. Zij krijgen dit leerwerk mee naar huis en dit wordt na twee weken getoetst. Wij merken dat de woordenschat van de leerlingen hierdoor toeneemt en de overgang naar het Voortgezet Onderwijs beter verloopt Culturele Creatieve vakken Vormingsgebieden: handvaardigheid tekenen muzikale vorming dramatische vorming dansante vorming Bij expressie gaat het om de ontwikkeling van de eigen creativiteit als bijdrage aan de harmonische ontwikkeling van het kind. De culturele vakken worden gegeven door de groepsleerkracht zelf in de eigen klas en incidenteel door professionals vanuit kunst educatieve instellingen. De Waterwilg heeft geen specifieke leerkracht dansante vorming en/of handenarbeid. Voor handvaardigheid, tekenen en textiele werkvorming kunnen de leerkrachten gebruik maken van de digitale lesmethode voor beeldende vorming: Laat maar zien. Deze methode biedt kant en klare lessen voor groep 1 tot en met 8. Er zijn lessen tekenen, handvaardigheid en textiel maar ook de nieuwe media, zoals fotografie en animatie komen aan bod. Tegelijkertijd is er aandacht voor kunst en cultuureducatie. De lessen zijn voorzien van lesbeschrijvingen, lesdoelen en mooi beeldmateriaal. Bovendien wordt de methode voortdurend uitgebreid. Binnen de school wordt er naar gestreefd om zoveel mogelijk materialen en technieken aan bod te laten komen. De groepen 5 t/m 8 kunnen ook nog gebruik maken van 2 delen van de methode Uit de kunst. Deze wordt vooral gebruikt om de kinderen materiaalkennis bij te brengen. Tevens vinden er door het jaar heen creaworkshops plaats. Per gang is er in elke groep een creaactiviteit, waarvoor de kinderen kunnen intekenen, de groepen van de gang gaan dan door elkaar. De hele middag wordt dan aan deze creaactiviteit besteed. Daarbij wordt de leerkracht geholpen door ouders. Kinderen kiezen op deze manier voor een activiteit en we maken als team gebruik van elkaars kwaliteiten. Muzikale en dansante vorming Dit schooljaar krijgen de groepen 5 en 6 lessen, gegeven door de Nootdorpse Harmonie. Deze workshop vindt om de twee jaar plaats. De school heeft een abonnement op cd s en liedjes van Benny Vreeden, die nieuwe liedjes maakt die vaak actueel zijn, of passend bij het seizoen. Veel vieringen en feesten worden ook aangegrepen om er een, vaak schoolbrede, culturele activiteit aan te koppelen. Zo hebben we de afgelopen jaren een spetterende muzikale opening van de Kinderboekenweek gehad. Ook hebben we bij projecten dansvoorstellingen gemaakt en gezien en muzikale optredens voor elkaar verzorgd op bijvoorbeeld het openingsfeest en De Waterwilgdag. Dansante vorming Dit wordt aangeboden via het Kunstmenu en/of er worden workshops geregeld voor leerlingen. Cultuur Wij vinden Cultuur in de basisschool belangrijk. Door kunst ga je namelijk anders kijken naar jezelf en anderen. Dat onderwijs op het gebied van de kunsten en cultureel erfgoed belangrijk is, wordt ook door de politiek onderkend. Zang, dans en muziek zijn eveneens belangrijk voor de ontplooiing van kinderen. Het cultuurproject dat plaatsvindt, kan worden opgezet rondom de Culturele kaart. De Culturele kaart geeft de culturele instanties in Nootdorp en rondom De Waterwilg aan, waarbij verschillende culturele disciplines aan bod komen. Naast de voorstellingen vanuit het Kunstmenu, waarbij de leerlingen op stap gaan, heeft De Waterwilg een Cultuurochtend met culturele activiteiten en activiteiten via Team 4 Talent.

14 Bewegingsonderwijs De groepen 3 t/m 8 krijgen twee keer per week bewegingsonderwijs. De Waterwilg heeft twee vakleerkrachten bewegingsonderwijs; Jurian van Woggelum en Ferdie Maat. De vakleerkrachten maken met name gebruik van het boek: Basisdocument Bewegingsonderwijs, maar er zullen ook vernieuwende en aangepaste onderdelen worden toegevoegd aan het vakwerkplan. Deze literatuur vormt de leidraad van het vakwerkplan. De doelstelling van het vak bewegingsonderwijs is: zorgen voor een veilig beweegklimaat, waarbij er verschillende vaardigheden aan bod komen. De twaalf leerlijnen uit het Basisdocument Bewegingsonderwijs vormen de basis voor deze verschillende vaardigheden. De vaardigheden zijn zowel op het sociaalemotionele vlak (bijvoorbeeld: omgaan met winnenverliezen) als het fysieke vlak. Onze vakleerkrachten bewegingsonderwijs vinden het belangrijk dat de leerlingen deze vaardigheden met plezier uitvoeren in een sociale omgeving. Het gaat hierbij dus om een stukje leren over en van bewegen, maar er is ook duidelijk een opvoedende taak voor de vakleerkrachten weggelegd. Denk hierbij aan de leefregels van De Waterwilg. De Waterwilg maakt gebruik van de sporthal sgravenhout, gelegen naast de school. Bij mooi weer wordt er gesport op de velden van S.V. Nootdorp. In de lessen bewegingsonderwijs komen verschillende werkvormen aan bod, zoals het zelfstandig werken in vakken, werken in een omgangsbaan, circuit en klassikale les vormen. De leerlingen krijgen zowel toestel als spel onderdelen gedoceerd. Tijdens de lessen bewegingsonderwijs moeten de leerlingen sporten in een apart tenue (bijvoorbeeld sportbroekje, trainingsbroek en Tshirt, daarbij gelet op de kledingvoorschriften die gelden op school). Gymschoenen met een stevige neus zijn daarbij verplicht. De sporthal mag niet worden betreden met buitenschoenen of met schoenen die afgeven. Als wij naar buiten gaan ns de lessen bewegingsonderwijs zijn schoenen met noppen toegestaan. Slippers, balletschoentjes, crocs, sandalen en dergelijke, zijn om veiligheidsredenen niet toegestaan. Daarnaast willen wij een ieder er op wijzen, dat sieraden tijdens de gymlessen af moeten. Het dragen ervan is gevaarlijk. Wij raden u aan geen sieraden aan uw kinderen mee te geven alszij gymles hebben. Het eventueel zoekraken van sieraden is uw eigen verantwoordelijkheid. Vanaf groep 4 wordt er na de gym gedoucht. Wij stellen als team het gebruik van doucheschuim niet op prijs. Een beetje gel mag, maar soms duurt het te lang voordat alle kapsels weer helemaal in model zitten. Hier gaat teveel tijd verloren. Bij het douchen is het aan te raden badslippers te gebruiken. Wanneer uw kind niet aan de gymles kan deelnemen of niet mag douchen, wilt u dan een briefje voor de gymleerkracht aan uw kind meegeven. Er kan tijdens de gymlessen gefotografeerd of gefilmd worden. Deze beelden hebben altijd het doel om de leerkracht te coachen of te begeleiden in zijn of haar leerproces of zijn bedoeld voor de website van de school. Wij vinden het belangrijk toegankelijk en bereikbaar te zijn. U kunt bij ons altijd terecht met uw vragen over onder andere: Het bewegingsonderwijs wat wij verzorgen. Het bewegingsgedrag van uw kind. Advies over sporten en sportverenigingen. U kunt na de lessen even langs lopen in de sporthal of telefonisch contact met ons op nemen, zodat we samen met u tot een oplossing kunnen komen. De vakleerkrachten bewegingsonderwijs zijn te bereiken op werkdagen na schooltijd via het telefoonnummer van onze school. Atletiekdiploma In het schooljaar zijn wij begonnen met de invoering van het Atletiek Diploma voor alle leerlingen van de groepen 3 tot en met 8. Er wordt van zes verschillende atletiekonderdelen gemeten wat de score is. Voorafgaand aan deze metingen worden alle onderdelen minimaal een keer in de gymles geoefend. De volgende onderdelen komen aan bod: Hoogspringen en Verspringen; Shuttle Run Test en Sprinten; StapStapSprong of de HinkStapSprong; Verwerpen of Kogelstoten. Zodra alle beoordelingen verwerkt zijn, krijgen alle leerlingen een officieel Atletiek Diploma. Dit Atletiek Diploma keert jaarlijks terug. Op deze manier krijgen de leerlingen inzicht in de behaalde prestaties. Clinics In het schooljaar kunnen er clinics worden verzorgd. Afgelopen jaar heeft er wederom een clinic karate plaats gevonden voor de groepen 7 en 8. Ook in het nieuwe schooljaar vinden deze clinics weer plaats. De lessen zijn voor de groepen 7 en 8 geregeld op verzoek van de leerlingenraad. Deze lessen vinden plaats in de sporthal sgravenhout. De karatelessen worden gegeven door dhr. Hans van Galen. Dhr. Hans van Galen heeft een eigen karateschool in Den Haag en is aangesloten bij de KarateDo Bond Nederland. In deze lessen spelen onderstaande begrippen een grote rol: Zelfvertrouwen, Weerbaarheid en Zelfreflectie. De karatelessen worden op een dusdanige manier overgebracht aan de leerlingen, zodat plezier en respect de boventoon voeren. In het kader van gezondheid en meer bewegen wordt sport in het algemeen gestimuleerd waarbij o.a. coördinatie, motoriek, zelfvertrouwen, conditie en sociale aspecten een grote rol spelen. Deze aspecten komen juist bij karatetrainingen goed naar voren. Sportdag Eenmaal per jaar wordt er door de school een sportdag georganiseerd. De sportdag wordt georganiseerd op de sportvelden van SV Nootdorp. De sportdag vindt plaats in september. Projectweek Thema; Lekker Fit Gezond en bewegen Nieuw in het schooljaar een speciaal Sport Nieuws op de site. Het Schoolvoetbaltoernooi en Hockeytoernooi SV Nootdorp organiseert het schoolvoetbaltoernooi voor alle Nootdorpse basisscholen op de velden van SV Nootdorp. De data zijn op dit moment nog niet bekend. Scheidsrechters, begeleiders en uiteraard toeschouwers zijn daarbij heel erg hard nodig. Het Hockeytoernooi was afgelopen jaar een pilot georganiseerd door Team4Talent op advies o.a. van de leerlingenraad van De Waterwilg Moderne Media De computer is niet meer weg te denken uit het onderwijs. Alle ruimtes, van klaslokaal tot administratie, van directieruimte tot spreekkamers, beschikken over multimedia computers. Groep 1 en 2 hebben 2 computers per lokaal en 1 Active board/touchscreen. De andere groepen beschikken over 4 computers.

15 Alle onderwijssoftware behorende bij de methodes voor taal, rekenen en spelling staan geïnstalleerd op de centrale server van Lucasonderwijs, het bestuur. Het Leerlingvolgsysteem van CITO wordt door elke groepsleerkracht voor zijn of haar groep beheerd. Het team heeft de mogelijkheid om elkaar via het Intranet te informeren over zaken aangaande De Waterwilg. Het handboek van de school, de draaiboeken etc. zijn hierop te vinden. Dit Intranet is alleen voor intern gebruik. ICTscholing op maat voor het team doen we bij ABZHW op school of bij OA Advies. Op onze school worden computers voor de volgende doeleinden gebruikt: als hulp bij het inoefenen van aangeboden leerstof (m.b.v. de educatieve software); in speelse situaties; onder toezicht van de leerkracht; als intern en extern communicatiemiddel ( ); als verzamelplek van belangrijke informatie, waaronder het leerlingvolgsysteem en het digitale leerlingenarchief; als informatiebron; gebruik bij de lessen Topondernemers, spreekbeurten e.d. Veilig internetten Als school zijn wij blij dat wij van alle nieuwe technieken gebruik kunnen maken en de kinderen kunnen onderwijzen met het gebruik van computer en smartboard. Met behulp van internet kunnen wij meer aanvullende, versterkende en interactieve lesstof aanbieden. Tevens kunnen de kinderen grote hoeveelheden informatie opzoeken en ordenen en maken zij kennis met de mogelijkheden van de informatie technologie. Zodra kinderen leren lezen en schrijven, kunnen zij in principe zelfstandig het web op. Het liefst gaan zij direct naar een leuke kindersite om spelletjes te doen, animaties te bekijken, kinderliedjes te beluisteren of korte verhaaltjes te lezen. Soms vinden zij het op deze leeftijd al leuk om zelf een homepage te maken, wat op veel kindersites heel makkelijk is. Het internet is zeer boeiend maar niet zonder gevaren. Als kinderen een aantal dingen weten en zich aan een aantal afspraken houden, is de kans kleiner datzij vervelende dingen meemaken. Vergelijk het met verkeersregels: het is handig als je er een aantal kent wanneer je gaat deelnemen aan het verkeer. Het team van De Waterwilg vindt het belangrijk dat kinderen leren omgaan met het internet. Vandaar dat ervoor is gekozen om de kinderen van groep 5 (voorheen was dit groep 6) mee te laten doen met het Diploma Veilig Internet. Met dit lespakket worden kinderen bewust gemaakt van de risico s en het eigen handelen op internet. In acht hoofdstukken worden diverse thema s behandeld, zoals het verstrekken van privégegevens, chatten, en, downloaden en digitaal pesten. Ook wordt via deze methode aandacht besteed aan de lichaamshouding achter de computer. Er wordt afgesloten met een online examen. Mediawijsheid Moderne communicatiemiddelen zijn niet meer weg te denken in deze tijd, maar het gebruik ervan vraagt aandacht en zorg. Er zijn teambreed afspraken gemaakt. Zo stelt het management het niet op prijs wanneer leerkrachten met leerlingen individueel mailen en/of een juffen of meester Facebook pagina hebben. Het contact naar ouders via de mail, beperkt zich tot een mededeling en of een vraag. Daarnaast adviseren wij ouders om regelmatig met hun kind te bespreken hoe zij omgaan met social media zoals Facebook, Whatsapp, Instagram en het gebruik van internet in het algemeen. Als u zich afvraagt wat kinderen en jongeren doen op internet en hoe je daar als ouder mee omgaat, verwijzen wij u graag naar de website Cyberpesten is helaas een veelvuldig voorkomend fenomeen. Wanneer ouders met ons in contact treden omdat hun kind via digitale media gepest wordt, sturen wij als school een aan de ouders van de leerlingen van de desbetreffende groep. Ook kan het zijn dat de school de wijkagent betrekt bij de gesprekken. Bureau Halt ondersteunt de school en geeft gastlessen over Digipesten in groep 7. Indien gewenst kan de school voor de ouders een thema avond Digipesten organiseren of het CJG (Centrum Jeugd en Gezin) vervult hier een rol in. Naast deze lespakketten zijn er ICT leskaarten waarmee de leerlijn op het gebied van ICT gewaarborgd wordt. ICT is niet een vak apart, maar wordt geïntegreerd in het lesprogramma. Anneke Peters zal een opleiding media coach gaan volgen in het schooljaar ICTleskaarten zijn er voor: Groep 6 Kaarten voor het programma Word Kaarten voor het gebruik van Internet Groep 7 Kaarten voor de verdieping van het programma Word Kaarten voor de verdieping van het gebruik van Internet Kaarten voor het programma PowerPoint Groep 8 Kaarten voor de verdieping van het programma PowerPoint Om de kennis van de leerlingen te toetsen, maar vooral om deze kennis zinvol in te zetten, maken de leerlingen vanaf groep 6 hun werkstuk op de computer en de leerlingen van groep 8 gebruiken bij tenminste één presentatie het programma PowerPoint. De school hanteert een en internetprotocol. Dit protocol wordt besproken op de informatieavond, leerlingen ondertekenen het. Er zijn duidelijke afspraken, over hoe zoekopdrachten plaatsvinden via de computer. De school maakt gebruik van een filternet, sites worden per dag via dit systeem weergegeven en worden gelokaliseerd. Het is de opvoedkundige taak van de school om aan te geven wat wel en wat niet kan worden bezocht. Het e mail en internetprotocol wordt aan de leerlingen uitgedeeld, besproken en moet worden ondertekend. Belangrijk is echter dat de leerlingen leren hoe met en internet om te gaan. Op De Waterwilg is de afspraak, dat de kinderen via Kennisnet, op het Internet gaan zoeken. In groep 7 krijgen de leerlingen meer vrijheid en verantwoordelijkheid om zelfstandig te werken met het Internet en gebruik te maken van andere zoekmachines. Smartborden De groepen 3 t/m 8 beschikken nu over smartborden. Deze borden vormen een verrijking voor de onderwijssituatie. Leerkrachten illustreren hun lessen en leerlingen ondersteunen hun presentaties met Powerpoint presentaties. Touchscreens/ Active boards Sinds schooljaar beschikken alle kleutergroepen over touchscreens. De kleuters kunnen op deze screens zelf werken en daarnaast digitaal klassikaal met elkaar naar b.v. een prentenboek of een tv programma kijken.

16 Pica Het instituut Pica is een commercieel instituut, dat de mogelijkheid biedt aan leerlingen om thuis een type vaardigheidscursus te volgen. Een goede typevaardigheid is gemakkelijk bij het werken op de computer. In het verleden werd de cursus aangeboden in de bovenbouw, gezien de ontwikkelingen in het gebruik van de computer, wordt de cursus voor leerlingen van De Waterwilg vanaf leerjaar 5 aangeboden Catechese (groep 1 t/m 8) Met behulp van de methode Trefwoord besteden wij in de groepen 1 t/m 6 aandacht aan onze katholieke identiteit. In de kleuter, onder en middenbouw maakt de methode gebruik van dagopeningen die aansluiten bij de leefregels van de school. Deze groepen van de onder en middenbouw beginnen de dag met een dagopening. In de bovenbouw wordt de methode Wereldwijd Geloven in 20 thema s aangeboden. In Trefwoord wordt expliciet aandacht besteed aan de Christelijke feesten. In Wereldwijd Geloven komen ook de verschillen en/of overeenkomsten met andere geloven aanbod. Het kan zijn dat De Waterwilg een activiteit in samenwerking met de Bartholomeus Kerk aan de Veenweg organiseert. De leerlingen van de groepen 4 en 7 zullen een bezoek aan de kerk brengen. Daarnaast organiseert de Kerk kinderwoorddiensten, deze worden via de Nieuwsbrief aan u bekend gemaakt. In groep 4 worden de kinderen door de parochie uitgenodigd om deel te gaan nemen aan de voorbereidingen voor de 1e Heilige Communie. Het afgelopen jaar hebben 11 kinderen van onze school deelgenomen aan de 1e Heilige Communie. De kinderen kregen in de klas de gelegenheid om iets te vertellen over deze bijzondere dag. In groep 8 worden de kinderen uitgenodigd om deel te gaan nemen aan de voorbereidingen van het Heilig Vormsel. Deze voorbereidingen vinden niet onder schooltijd plaats. De sacramentencatechese, waaronder de 1e Heilige Communie en het Heilig Vormsel vallen, zijn de verantwoordelijkheid van de Kerk en de ouders gezamenlijk. De school draagt bij aan de geloofsopvoeding vanuit haar visie en beleid. De communiewerkgroep en de Vormselwerkgroep die zijn opgericht vanuit de parochie regelen de voorbereiding samen met de ouders van de communicanten en de vormelingen en zorgen voor de berichtgeving naar de ouder. De school zal daarin helpen door middel van het verstrekken van de berichten. De datum van de 1e Heilige Communie is nog niet bekend. Het Vormsel is op 17 januari De contactpersoon van de school met de kerk is Gonnie de Groot. Kerkvieringen katholieke parochie H. Bartholomeus te Nootdorp Elke zondag is er om uur een eucharistieviering in de Bartholomeuskerk Veenweg 36 te Nootdorp. U en uw kinderen zijn van harte welkom. Voor de kinderen van 012 jaar is er iedere zondag een speciaal programma. Drie zondagen is er kinderkerk (een eigen samenkomst voor kinderen in twee groepen in hun eigen ruimte). De derde zondag van de maand is er gezinsviering (de viering in de kerk is dan speciaal gericht op gezinnen met kinderen). Kijkt u voor actuele informatie ook in het weekblad De Eendracht. Daarin worden iedere week de vieringen van het komende weekend aangekondigd Bijzondere activiteiten Activiteiten op het Kunstzinnig vlak De Nootdorpse scholen maken gebruik van het Kunstmenu. Het Kunstmenu stelt leerlingen van het primair onderwijs in de provincie ZuidHolland in de gelegenheid om kennis te maken met alle vormen van professionele kunst. Voor de leerlingen van groep 1 t/m 8 staan voorstellingen, concerten, films en tentoonstellingen op het programma. Ieder kind bezoekt per schooljaar één van bovengenoemde activiteiten. Daarbij is een opbouw te zien van kunst in de groep voor de jongere kinderen en een bezoek elders voor de oudere kinderen. Het Kunstgebouw, de organisatie die het Kunstmenu regelt, zorgt elk jaar voor een artistiek verantwoord menu en bijpassend lesmateriaal. Uitgangspunt hierbij is dat de voorstellingen en tentoonstellingen niet op zichzelf staan maar deel uitmaken van het geheel aan kunstzinnige oriëntatie binnen de school. De activiteiten zijn gepland door het schooljaar heen en worden in de nieuwsbrief aangekondigd. Na een activiteit leest u een verslag, eveneens in de nieuwsbrief. Harmonie Een keer in de 2 jaar biedt de Harmonie Nootdorp gastlessen op school aan voor de leerlingen van de groepen 5. De leerlingen maken zo kennis met verschillende instrumenten en met de werkwijze van de Harmonie. De gastlessen zijn gepland in de week van 22 september Activiteiten die zich in een jaar kunnen voordoen zijn bijvoorbeeld: op bezoek gaan bij de kinderboerderij; op bezoek gaan bij een bedrijf; excursie in het teken van de Cultuur en/of Techniek Avondvierdaagse Op initiatief van ouders heeft De Waterwilg afgelopen jaren deelgenomen aan de Avondvierdaagse. Een ouder verzorgt de coördinatie vanuit de school. De leerlingen die meelopen lenen van de school een Waterwilg tshirt. Op een van de dagen krijgen de leerlingen een versnapering of een aandenken, betaald vanuit de ouderbijdrage. De avondvierdaagse vindt dit schooljaar plaats van 8 t/m 11 juni NL DOET Het Oranjefonds is het grootste nationale fonds op sociaal gebied en laat Nederland van zijn beste kant zien. Per jaar besteedt het fonds 32 miljoen aan organisaties en initiatieven, die de sociale cohesie in Nederland en het Caribische gebied versterken. Vrijwilligers zijn het kloppend hart van vele sociale initiatieven. Ook De Waterwilg heeft heel veel vrijwilligers. Als school kun je een klus aanmelden. Zo hebben wij geld ontvangen voor de beplanting van de plantenbakken op de speelplaats bij het Hoofdgebouw. Afgelopen schooljaar zijn de plantenbakken op de speelplaats van het hoofdgebouw opnieuw gevuld. Leerlingen van de Defensie leergang Mondriaan hadden zich hiervoor aangemeld. NL Doet vindt op 20 en 21 maart plaats. KIKA De leerlingen van de groepen 5 hebben afgelopen schooljaar hun steentje bijgedragen voor KIKA met het inzamelen van lege flessen. Een

17 bijdrage tot sponsoring van deze organisatie. Totaalbedrag e 300,10. Ook dit schooljaar wil De Waterwilg zich inzetten voor KIKA. Nederlandschoon Stichting Nederland Schoon zet zich al sinds 1991 in om de hinder van zwerfafval in Nederland te voorkomen en te bestrijden. De gemeente heeft aan de school gevraagd om hier aan deel te nemen. Wij vonden dit een goed initiatief, maar beperken ons daarbij tot het opschonen van de schoolomgeving; de speelplaats en de looproutes direct rond de school. De Landelijke opschoon dag is 28 maart. Wij hebben onze opschoon dag gepland voor 27 maart 2015.

ONDERWIJS HOOFDSTUK 3 ORGANISATIE VAN HET. 3.1. Schoolorganisatie. 3.2. De aanmelding van nieuwe leerlingen

ONDERWIJS HOOFDSTUK 3 ORGANISATIE VAN HET. 3.1. Schoolorganisatie. 3.2. De aanmelding van nieuwe leerlingen HOOFDSTUK 3 ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 3.1. Schoolorganisatie De Waterwilg is een katholieke school binnen Nootdorp. Voor het schooljaar 2015-2016 hebben wij groepen 1 tot en met 8. Zo is De Waterwilg

Nadere informatie

ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 3.1. Schoolorganisatie De aanmelding van nieuwe leerlingen

ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 3.1. Schoolorganisatie De aanmelding van nieuwe leerlingen HOOFDSTUK 3 ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 3.1. Schoolorganisatie De Waterwilg is een katholieke school binnen Nootdorp. Voor het schooljaar 2016-2017 hebben wij groepen 1 tot en met 8. Zo is De Waterwilg

Nadere informatie

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding pag 2 Halen en brengen pag 3 Bewegingsonderwijs in het speellokaal pag 4 Afspraken rondom eten en drinken pag 5 Verjaardag pag 6 Wennen op school pag 7 Klassenouder

Nadere informatie

Inleiding. Beste ouders, verzorgers, lezers,

Inleiding. Beste ouders, verzorgers, lezers, Inleiding Beste ouders, verzorgers, lezers, Wij heten uw kind van harte welkom op PCBO De Fakkel. Deze kleuterinfo is een korte aanvulling op onze schoolgids en bevat informatie die speciaal bestemd is

Nadere informatie

Informatie over groep 1-2 van basisschool de Duinsprong. Beste ouders,

Informatie over groep 1-2 van basisschool de Duinsprong. Beste ouders, Beste ouders, Uw kind zit, of gaat bijna beginnen in groep 1-2 van basisschool De Duinsprong. Wij willen in deze brief wat informatie over onze klas geven die u later altijd nog eens rustig kunt teruglezen.

Nadere informatie

Groeten van de leerkrachten van groep 1/ 2. Marjo Duijvesteijn, Jolanda van Blitterswijk, Joke Groot, Trudy Persoon,

Groeten van de leerkrachten van groep 1/ 2. Marjo Duijvesteijn, Jolanda van Blitterswijk, Joke Groot, Trudy Persoon, Informatiefolder van groep 1/2 Welkom in groep 1/2 van de Joannesschool. Wij hopen er samen met uw zoon of dochter een fijne schooltijd van te maken. Via deze informatiefolder willen wij u van een aantal

Nadere informatie

Beste ouders, Heeft u nog vragen, opmerkingen of suggesties na het lezen van dit boekje, laat het ons dan weten, wij denken graag met u mee!

Beste ouders, Heeft u nog vragen, opmerkingen of suggesties na het lezen van dit boekje, laat het ons dan weten, wij denken graag met u mee! Beste ouders, Van harte welkom op onze school! Voor u ligt het informatieboekje voor groep 1 en 2. Door middel van dit boekje willen wij u, als ouders, wegwijs maken in de kleutergroepen van onze school.

Nadere informatie

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Contact leerkrachten: Bij vragen of problemen kunt u het beste ná schooltijd

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 1-2

Informatieboekje Groep 1-2 Informatieboekje Groep 1-2 Beste ouders/verzorgers, Binnenkort is het zover; dan start uw zoon of dochter bij ons op De Springplank in groep 1. Een spannend moment voor uw kind en misschien ook voor u.

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2

Informatieboekje groep 1-2 Informatieboekje groep 1-2 Wij heten u en uw kind van harte welkom op onze school. De eerste schooldag is niet alleen erg spannend voor uw kind, ook bij ouders kan het leiden tot vragen. Met dit informatieboekje

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1 en 2

Informatieboekje groep 1 en 2 Informatieboekje groep 1 en 2 CBS Goudenstein Vredeplein 1 4175 HA Haaften 0418-591661 Informatieboekje voor groep 1 en 2 Welkom op CBS Goudenstein! Fijn dat u gekozen hebt voor onze school. U hebt gekozen

Nadere informatie

Informatie over groep 1-2 van basisschool de Duinsprong. Beste ouders,

Informatie over groep 1-2 van basisschool de Duinsprong. Beste ouders, Beste ouders, Uw kind zit, of gaat bijna beginnen in groep 1-2 van basisschool De Duinsprong. Wij willen in deze brief wat informatie over onze klas geven die u later altijd nog eens rustig kunt teruglezen.

Nadere informatie

Informatieboekje schooljaar 2011-2012. RKBS De Hofstee

Informatieboekje schooljaar 2011-2012. RKBS De Hofstee Informatieboekje schooljaar 2011-2012 RKBS De Hofstee Klassenorganisatie: Inloop: De kinderen mogen tussen 8.30 en 8.45 uur naar binnen. De kinderen mogen naar binnen gebracht worden, maar om hun zelfstandigheid

Nadere informatie

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius 2016-2017 Inhoudsopgave - Procedure schooladvies VO basisschool St. Dionysius 1. Doel van de procedure... 2 2. Hoe komt het schooladvies tot stand?...

Nadere informatie

Informatiebrief groep 1 en 2

Informatiebrief groep 1 en 2 Informatiebrief groep 1 en 2 SCHOOLTIJDEN De schooltijden zijn van 8.30 tot 14.15 uur. Op woensdagochtend tot 12.30 uur. Ongeveer 10 minuten voor aanvang van de schooltijd kunt u uw kind in de klas brengen.

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE VOOR OUDERS/VERZORGERS VAN NIEUWE LEERLINGEN IN GROEP 1-2

INFORMATIEBOEKJE VOOR OUDERS/VERZORGERS VAN NIEUWE LEERLINGEN IN GROEP 1-2 INFORMATIEBOEKJE VOOR OUDERS/VERZORGERS VAN NIEUWE LEERLINGEN IN GROEP 1-2 Maart 2015 Willibrordusschool Diessen Willibrordusschool Molenstraat 8 5087 BN Diessen 013-5046165 directie@willibrordusschooldiessen.nl

Nadere informatie

Beste ouders / verzorgers,

Beste ouders / verzorgers, Beste ouders / verzorgers, Uw kind gaat binnenkort voor het eerst naar de basisschool, We beseffen dat er dan veel op u en uw kind afkomt. We willen proberen door middel van dit informatieboekje een aantal

Nadere informatie

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 NAAR DE BASISSCHOOL SCHOOLTIJDEN Dag Morgen Middag Maandag 8.30-12.00 13.15-15.15 uur Dinsdag 8.30-12.00 Woensdag 8.30-12.30 Donderdag 8.30-12.00 Vrijdag

Nadere informatie

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Geachte ouder(s)/verzorger(s), Openbare basisschool "Koningin Beatrix" Graafschapsstraat 2 4116 GE Buren Tel.: 0344 571263 schoolleider: Jacqueline de Fouw Email: info@beatrixschool-buren.nl Website: www.beatrixschool-buren.nl Geachte

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1/2

Informatieboekje groep 1/2 Informatieboekje groep 1/2 Beste ouder(s)/verzorger(s), Met dit boekje willen wij u informeren over de dagelijkse gang van zaken in onze kleuterbouw. Zeker voor de ouders van onze nieuwe kleuters belangrijk,

Nadere informatie

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Groepen 1 tot en met 3 Julianalaan 1 6824 KG Arnhem 026-3701183 Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Informatieboekje voor de ouders Van harte welkom! Uw kind komt bij ons op openbare

Nadere informatie

Welkom in groep 1-2 van basisschool de Boomhut

Welkom in groep 1-2 van basisschool de Boomhut Groepen 1 tot en met 3 Julianalaan 1 6824 KG Arnhem tel: 026-3701183 Welkom in groep 1-2 van basisschool de Boomhut Informatieboekje voor de ouders Van harte welkom! Uw kind komt bij ons op basisschool

Nadere informatie

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur Evaluatie 10-04-2017 Versie: 1 10-04-2017 19-04-2017 Jaarlijks, 04-2018 5 blz. Samenvatting; In dit

Nadere informatie

BASISSCHOOL DE WILDE WINGERD ONDERBOUWBOEKJE

BASISSCHOOL DE WILDE WINGERD ONDERBOUWBOEKJE BASISSCHOOL DE WILDE WINGERD ONDERBOUWBOEKJE Beste ouders/ verzorgers, Hierbij treft u informatie aan over de groepen 1 en 2 van basisschool de Wilde Wingerd. Dit informatiepakket is bedoeld om u een beeld

Nadere informatie

Aanmelding tot instroom 2014-2015

Aanmelding tot instroom 2014-2015 Aanmelding tot instroom 2014-2015 Inleiding Deze notitie is bedoeld om duidelijkheid te geven over de aanname en instroom van nieuwe leerlingen op basisschool Kadoes. Door het vastleggen van afspraken

Nadere informatie

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Groepen 1 tot en met 3 Julianalaan 1 6824 KG Arnhem 026-3701183 Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Informatieboekje voor de ouders Van harte welkom! Uw kind komt bij ons op openbare

Nadere informatie

Beste ouder(s)/verzorger(s) Welkom op de Beatrixschool

Beste ouder(s)/verzorger(s) Welkom op de Beatrixschool Beste ouder(s)/verzorger(s) Welkom op de Beatrixschool Voor nieuwe ouders gaat er een wereld open. De start op de basisschool is iets anders dan de crèche of peuterspeelzaal. Zeker in het begin komt er

Nadere informatie

Informatieboekje 2014-2015 Groep 1 en 2 Hortensiastraat 31 8013 AA Zwolle Tel. 038 421 95 83 directie.het.mozaiek@vivente.nu www.het-mozaiek.nl Informatie voor de kleutergroepen In dit informatieboekje

Nadere informatie

Protocol. Overstap po-vo

Protocol. Overstap po-vo Protocol Overstap po-vo Totstandkoming van het basisschooladvies Stap 1. Afname Entreetoets Wanneer Groep 7 April/Mei Toelichting De Entreetoets wordt afgenomen. Deze toets geeft ons naast de reguliere

Nadere informatie

KLEUTER INFORMATIE BULLETIN

KLEUTER INFORMATIE BULLETIN KLEUTER INFORMATIE BULLETIN Het kleuterinfo-bulletin wordt aan ouders van nieuwe kleuters meegegeven. Het bulletin bestaat uit de volgende onderdelen: Algemeen gedeelte Over de dagelijkse gang van zaken

Nadere informatie

Informatieboekje kleutergroepen. Damiaanschool Locatie Rozenstraat 21 3702 VM Zeist

Informatieboekje kleutergroepen. Damiaanschool Locatie Rozenstraat 21 3702 VM Zeist Informatieboekje kleutergroepen Damiaanschool Locatie Rozenstraat 21 3702 VM Zeist 1. Welkom op onze school! Hartelijk welkom op de Damiaanschool. Uw kind wordt binnenkort vier jaar en zal een plaatsje

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat op basisschool Hulsberg gevolgd wordt om tot een goed

Nadere informatie

groepsgids Groepen 1 en 2

groepsgids Groepen 1 en 2 groepsgids Groepen 1 en 2 Welkom op de Zonnepoort U hebt gekozen voor onze school om uw kind een goede leerzame en leuke tijd te geven. In het begin is het voor kinderen en voor u soms even wennen. Het

Nadere informatie

Alle kinderen gaan in de kring zitten. Mocht het afscheid nemen problemen opleveren neem dan even contact op met de groepsleerkracht.

Alle kinderen gaan in de kring zitten. Mocht het afscheid nemen problemen opleveren neem dan even contact op met de groepsleerkracht. Een dag bij de kleuters op De Bangert (bijlage bij de schoolgids) De schooltijden voor de kleutergroepen zijn als volgt: s morgens 8.30 uur 11.45 uur s middags 13.00 uur 15.15 uur Woensdag 8.30 uur 12.00

Nadere informatie

jarig bestaan. 1 september. Benodigdheden nieuwe schooljaar

jarig bestaan. 1 september. Benodigdheden nieuwe schooljaar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21Inleveren overblijfovereenkomst en foto/video toestemmingsformulier 28 100-jarig bestaan ZOMERVAKANTIE 22 23 24 25 Rapporten inleveren 29 100-jarig

Nadere informatie

Mocht het afscheid nemen problemen opleveren bespreek dit dan even met de groepsleerkracht. Dan begeleiden jullie gezamenlijk uw kind hierbij.

Mocht het afscheid nemen problemen opleveren bespreek dit dan even met de groepsleerkracht. Dan begeleiden jullie gezamenlijk uw kind hierbij. De dagindeling in groep 1 en 2 De schooltijden voor de kleutergroepen zijn als volgt: s morgens 8.30 uur 11.45 uur s middags 13.00 uur 15.15 uur Woensdag 8.30 uur 12.00 uur Vrijdagmiddag vrij 10 minuten

Nadere informatie

Procedure Schooladvies Sint Jozefbasisschool

Procedure Schooladvies Sint Jozefbasisschool Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen beschikken over zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op de om tot een goed advies te

Nadere informatie

Betreft: informatie groep 8. Beste ouder/verzorger,

Betreft: informatie groep 8. Beste ouder/verzorger, 01 / 05 Datum 9 09 15 Betreft: informatie groep 8 01 / 05 Batenstein 01 1 / 05 2403 PK Alphen aan den Rijn T +31 (0)172 431 232 E r.redegeld@skba.nl 01 / 05 www.basisschoolspectrum.nl Beste ouder/verzorger,

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 1 en 2

Informatieboekje Groep 1 en 2 Informatieboekje 2015-2016 Groep 1 en 2 Hortensiastraat 31 8013 AA Zwolle Tel. 038 421 95 83 directie.het.mozaiek@vivente.nu www.het-mozaiek.nl Informatie voor de kleutergroepen In dit informatieboekje

Nadere informatie

klas gewerkt aan de hand van thema s. Die thema s is in allerlei activiteiten terug te zien.

klas gewerkt aan de hand van thema s. Die thema s is in allerlei activiteiten terug te zien. Welkom Welkom in groep 1van de Willem Teellinckschool. Uw kind zit voor het eerste of tweede jaar op de basisschool. In het begin is het voor kinderen vaak even wennen. Het gaat anders dan op de peuterspeelzaal

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1/2

Informatieboekje groep 1/2 Informatieboekje groep 1/2 Daltonschool de Klipper Berkel en Rodenrijs Schooljaar 2016-2017 Voorwoord Graag willen wij als team de ouders en kinderen die onze school bezoeken van harte welkom heten. Voor

Nadere informatie

Groep 1 en 2 Schooljaar 2013-2014

Groep 1 en 2 Schooljaar 2013-2014 Groep 1 en 2 Schooljaar 2013-2014 Welkom in onze klas Spelend leren. In groep 1 en 2 staat spelend leren centraal in een hiertoe uitdagende omgeving. Van belang is dat de kinderen zich op hun gemak voelen

Nadere informatie

Kleutergids. Sint Willibrordusschool

Kleutergids. Sint Willibrordusschool Kleutergids Sint Willibrordusschool 2015-2016 Welkom op de St. Willibrordusschool Voorwoord Beste ouder(s)/verzorger(s) Welkom op de St. Willibrordusschool. Voor nieuwe ouders gaat er een wereld open.

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1 & 2 van Aurora

Informatieboekje groep 1 & 2 van Aurora Informatieboekje groep 1 & 2 van Aurora Van harte welkom op Aurora! In dit boekje kunt u lezen hoe het er aan toe gaat op onze school Aurora. Veel leesplezier gewenst! Naar school gaan: De kinderen mogen

Nadere informatie

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure Procesgang PO-VO Leidend in deze is de BOVO procedure 1. De totstandkoming van het basisschooladvies; Indicatie advies groep 7; In januari wordt met de ouders besproken aan welke adviesrichting zij kunnen

Nadere informatie

Joepie!! Ik mag naar de basisschool. Welkom op basisschool De Mussenberg

Joepie!! Ik mag naar de basisschool. Welkom op basisschool De Mussenberg Joepie!! Ik mag naar de basisschool Welkom op basisschool De Mussenberg Zo ziet mijn school er uit Jouw nieuwe school ligt in Horn. De school heeft twee ingangen naar de speelplaatsen. 1 ingang ligt aan

Nadere informatie

Welkom op de St. Willibrordschool

Welkom op de St. Willibrordschool Welkom op de St. Willibrordschool Wij vinden het erg gezellig dat je bij ons op school komt. Als jij vier jaar bent mag je met ons meedoen! Adres Oranjelaan 96 2161 KH Lisse Telefoon 0252-414101 E-mail

Nadere informatie

Informatie over groep 1-2 van basisschool de Duinsprong. Beste ouders,

Informatie over groep 1-2 van basisschool de Duinsprong. Beste ouders, Beste ouders, Uw kind zit, of gaat bijna beginnen in groep 1-2 b van basisschool De Duinsprong. In deze brief vindt u wat informatie over onze klas. Deze kunt u nog eens rustig nalezen. Heeft u nog vragen

Nadere informatie

K.b.s. de Polhaar IH:/nwkl./infoboek juli

K.b.s. de Polhaar IH:/nwkl./infoboek juli K.b.s. de Polhaar IH:/nwkl./infoboek juli 2017 1 NAAR DE BASISSCHOOL In dit informatieboekje treft u een aantal punten welke voor u belangrijk zijn. Als u na het lezen van dit informatieboekje nog vragen

Nadere informatie

KSU Aanmeldingsformulier

KSU Aanmeldingsformulier Amaliadwarsstraat 2 3522 AR Utrecht 030-2885371 Waalstraat 251 3522 SH Utrecht 030-2871925 info.gertrudis@ksu-utrecht.nl KSU Aanmeldingsformulier GEGEVENS VAN HET KIND Achternaam : Voornamen : Roepnaam

Nadere informatie

Basisschool St.Bernardus Loo KP Bergeijk Jij bent welkom.

Basisschool St.Bernardus Loo KP Bergeijk Jij bent welkom. Basisschool St.Bernardus Loo 109 5571 KP Bergeijk 0497-571235 Jij bent welkom Email: infostbernardus@skozok.nl www.stbernardus.nl Welkom Binnenkort wordt uw kind vier jaar en mag hij/zij starten bij ons

Nadere informatie

aanmeldformulier obs de Bongerd

aanmeldformulier obs de Bongerd Beste ouder(s) / verzorger(s), Door invulling van dit formulier doet u een verzoek tot plaatsing van uw kind op onze school. Teneinde het onderwijs en de begeleiding van uw kind zo adequaat mogelijk te

Nadere informatie

Wat weet de leerkracht van uw kind?

Wat weet de leerkracht van uw kind? Wat weet de leerkracht van uw kind? Uitleg termen / afkortingen IB-er Balans heeft 4 IB-ers. Dit zijn de mensen die de zorg rondom leerlingen coördineren en de RT-ers aansturen. Zij ondersteunen de leerkrachten

Nadere informatie

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2 Welkom op de Kogge Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Welkom op openbare basisschool de Kogge in IJlst! In het begin is het voor u en uw kind best even wennen op school. Een spannende

Nadere informatie

Beleid uitstroom leerlingen groep 8

Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Oktober 2014 Marion Kersten Inhoud Inleiding... 3 Het adviseringstraject... 4 Bepalen (pre)-advies.... 5 Het kind... 5 De methodegebonden toetsen... 6 De methode-onafhankelijke

Nadere informatie

Algemene informatie groep 7/8. Welke leerkracht. Van maandag tot en met vrijdag werkt juf Wija in de groep.

Algemene informatie groep 7/8. Welke leerkracht. Van maandag tot en met vrijdag werkt juf Wija in de groep. Algemene informatie groep 7/8 Welke leerkracht. Van maandag tot en met vrijdag werkt juf Wija in de groep. Vakleerkrachten en ander personeel. Astrid Bibo, onderwijsassistente: maandag,dinsdag, donderdag,

Nadere informatie

Basisschool de Duif, daar kom je verder mee! Juf, waar moet mijn jas?

Basisschool de Duif, daar kom je verder mee! Juf, waar moet mijn jas? Basisschool de Duif, daar kom je verder mee! Juf, waar moet mijn jas? Voor het eerst naar school: dat is heel spannend voor kinderen én ouders. Om u en uw kind een beetje wegwijs te maken, treft u hieronder

Nadere informatie

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters De Hoeksteen R.K. Basisschool H. Kamerlingh Onnesweg 74 1402 EK Bussum 035-6915423 www.hoeksteenbussum.nl info@hoeksteenbussum.nl September 2017 Informatie Kleuters

Nadere informatie

Welkom op de St. Willibrordschool!

Welkom op de St. Willibrordschool! Welkom op de St. Willibrordschool! Wij vinden het erg gezellig dat je bij ons op school komt. Als jij vier jaar bent mag je met ons meedoen! Adres Oranjelaan 96 2161 KH Lisse Telefoon 0252-414101 E-mail

Nadere informatie

informatie boekje groep 1 en 2

informatie boekje groep 1 en 2 informatie boekje groep 1 en 2 1 Van harte welkom! Met dit informatieboekje willen wij u van harte welkom heten op C.B.S. de Bargeweide. U heeft gekozen voor onze school om uw kind een goede en leerzame

Nadere informatie

Informatieboekje. voor groep 1 en 2. Comeniusschool Zinzendorflaan 2b 3703 CG Zeist

Informatieboekje. voor groep 1 en 2. Comeniusschool Zinzendorflaan 2b 3703 CG Zeist Informatieboekje voor groep 1 en 2 Comeniusschool Zinzendorflaan 2b 3703 CG Zeist Inhoudsopgave Welkom 3 Vier jaar: naar school 4 Intake 4 Wennen 4 Allergie of ziekte 5 Groep 0 of groep 1 5 Schooltijden

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.1 We gaan weer beginnen Het komende schooljaar start het continurooster

Nieuwsbrief nr.1 We gaan weer beginnen Het komende schooljaar start het continurooster Nieuwsbrief nr.1 We gaan weer beginnen Maandag begint de school weer. We hopen dat alle kinderen en hun ouders een fijne vakantie hebben gehad en dat de kinderen net zo enthousiast zijn om weer op school

Nadere informatie

Protocol schooladvies groep 8

Protocol schooladvies groep 8 Protocol schooladvies groep 8 Augustus 2016 PROCEDURE SCHOOLADVIES GROEP 8 INLEIDING De overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs (VO) is een belangrijke stap. Tenslotte willen we graag

Nadere informatie

Voor het eerst naar school. Kennismaken met groep 1

Voor het eerst naar school. Kennismaken met groep 1 Voor het eerst naar school Kennismaken met groep 1 Beste ouder(s)/ verzorger(s), Wat fijn dat we u en uw kind mogen verwelkomen op onze school De Opdracht. We hopen natuurlijk dat hij of zij het snel naar

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE VOOR DE KLEUTERGROEPEN van de PASTOOR VAN ARS

INFORMATIEBOEKJE VOOR DE KLEUTERGROEPEN van de PASTOOR VAN ARS INFORMATIEBOEKJE VOOR DE KLEUTERGROEPEN van de PASTOOR VAN ARS Pastoor van Arsschool Oude Aaltenseweg 28, 7131 NZ Lichtenvoorde. 0544-371908 www.pastoorvanars.eu HET PROGRAMMA VAN DEZE MIDDAG ZIET ER ALS

Nadere informatie

WELKOM INFORMATIEAVOND GROEP 1 EN 2 17 SEPTEMBER 2015

WELKOM INFORMATIEAVOND GROEP 1 EN 2 17 SEPTEMBER 2015 WELKOM INFORMATIEAVOND GROEP 1 EN 2 17 SEPTEMBER 2015 Even voorstellen: Fenna van de Meerakker 1-2a gedurende het Vivian Rebergen 1-2a jaar in alle + stagiaire Rian (4e jaars Pabo) groepen stagiaires Juliette

Nadere informatie

Basisschool de Duif, daar kom je verder mee! Juf, waar moet mijn jas?

Basisschool de Duif, daar kom je verder mee! Juf, waar moet mijn jas? Basisschool de Duif, daar kom je verder mee! Juf, waar moet mijn jas? Welkom op De Duif! Voor het eerst naar school: dat is heel spannend voor kinderen én ouders. Om u en uw kind een beetje wegwijs te

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Welkom op basisschool LeerRijk! Wij rollen de loper voor je uit! Introductie Met dit boekje willen wij u welkom heten en u zo goed mogelijk informeren over

Nadere informatie

Lesbrief cluster 1/2. Dagindeling. dagkleuren: maandag - rood dinsdag - oranje woensdag - geel donderdag - groen vrijdag - blauw

Lesbrief cluster 1/2. Dagindeling. dagkleuren: maandag - rood dinsdag - oranje woensdag - geel donderdag - groen vrijdag - blauw Algemeen In de onderbouwgroepen wordt ontwikkelingsgericht gewerkt. Hierbij is de interactie tussen leerlingen en leerkracht erg belangrijk. Het is van belang dat leerkrachten steeds nagaan wat de volgende

Nadere informatie

Cbs De Akker. informatie groep 7 / 8

Cbs De Akker. informatie groep 7 / 8 Cbs De Akker informatie groep 7 / 8 2014-2015 INFORMATIE van groep 7/8 In dit boekje willen we u informatie geven over het werken in de combinatiegroep 7/8. Verschillende praktische zaken komen hierin

Nadere informatie

Begeleiding op basis van meten en observatie

Begeleiding op basis van meten en observatie Van kleuter tot Voortgezet Onderwijs Begeleiding op basis van meten en observatie Toetsen volgens het Leerling Volg Systeem opgenomen in de toetskalender Advisering overgang van kleutergroepen naar groep

Nadere informatie

Groeten van de leerkrachten van groep 1/ 2. Marjo Duijvesteijn, Jolanda van Blitterswijk, Joke Groot, Trudy Persoon,

Groeten van de leerkrachten van groep 1/ 2. Marjo Duijvesteijn, Jolanda van Blitterswijk, Joke Groot, Trudy Persoon, Informatiefolder van groep 1/2 Welkom in groep 1/2 van de Joannesschool. Wij hopen er samen met uw zoon of dochter een fijne schooltijd van te maken. Via deze informatiefolder willen wij u van een aantal

Nadere informatie

Kleutergids 2015-2016. bruisend, krachtig, waardevol

Kleutergids 2015-2016. bruisend, krachtig, waardevol Kleutergids 2015-2016 bruisend, krachtig, waardevol Woord vooraf Beste ouders, verzorgers, lezers, Wij heten uw kind van harte welkom op CBS De Fontein. Deze kleutergids is een korte samenvatting van onze

Nadere informatie

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters De Hoeksteen R.K. Basisschool H. Kamerlingh Onnesweg 74 1402 EK Bussum 035-6915423 www.hoeksteen-bussum.nl info@hoeksteenbussum.nl Informatie Kleuters 2013-2014

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Buitenschoolse Opvang blz. 11. Algemene zaken blz. 12. Overige wetenswaardigheden blz. 14. Beleid t.a.v. hulpouders blz.

Inhoudsopgave. Buitenschoolse Opvang blz. 11. Algemene zaken blz. 12. Overige wetenswaardigheden blz. 14. Beleid t.a.v. hulpouders blz. Inhoudsopgave Welkom op Basisschool Op Dreef blz. 2 De eerste paar keer op school blz. 3 De kleutergroep blz. 5 Basisontwikkeling blz. 6 Hoe ziet een schooldag er uit? blz. 8 Buitenschoolse Opvang blz.

Nadere informatie

Protocol overgang PO VO

Protocol overgang PO VO Protocol overgang PO VO In dit protocol beschrijven we hoe op onze school de overgang van het basisonderwijs (PO) naar het voortgezet onderwijs (VO) is geregeld. Het traject start in groep 7 en loopt door

Nadere informatie

Welkom op Het Krijt. Informatie voor ouders van de leerlingen van groep 1 en 2

Welkom op Het Krijt. Informatie voor ouders van de leerlingen van groep 1 en 2 Welkom op Het Krijt Informatie voor ouders van de leerlingen van groep 1 en 2 Welkom bij ons op Het Krijt In dit boekje hebben we de belangrijkste informatie voor de groepen 1 en 2 voor u op een rijtje

Nadere informatie

Cbs De Akker. informatie groep 7 / 8

Cbs De Akker. informatie groep 7 / 8 Cbs De Akker informatie groep 7 / 8 2015-2016 INFORMATIE van groep 7/8 In dit boekje willen we u informatie geven over het werken in de combinatiegroep 7/8. Verschillende praktische zaken komen hierin

Nadere informatie

Protocol PO-VO: leerjaar 8 naar het voortgezet onderwijs

Protocol PO-VO: leerjaar 8 naar het voortgezet onderwijs Protocol PO-VO: leerjaar 8 naar het voortgezet onderwijs In dit protocol geven wij aan hoe de overgang van leerjaar 8 naar het voortgezet onderwijs verloopt, hoe het schooladvies tot stand komt en wat

Nadere informatie

Openbare basisschool De Drentse Hoek

Openbare basisschool De Drentse Hoek Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van groep 6A Den Haag, 8 september 2014 Beste ouder(s)/verzorger(s), Hartelijk welkom in groep 6A! In deze brief willen we u graag iets meer vertellen over

Nadere informatie

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure Procesgang PO-VO Leidend in deze is de BOVO procedure 1. De totstandkoming van het basisschooladvies; Indicatie advies groep 7; Op grond van ons leerlingvolgsysteem (met daarin de CITO toetsen) wordt in

Nadere informatie

Aanmeldformulier (Voorlopige inschrijving)

Aanmeldformulier (Voorlopige inschrijving) Estafette SIDI Directie Bevest. ouders Inv. ParnasSys Inschrijving map Aanmeldformulier (Voorlopige inschrijving) Basisschool de Zeppelin Anna Polaktuin 27 1705 JS Heerhugowaard Tel: 072 5726782 e-mail:

Nadere informatie

OBS Het Kofschip Zevenaar Platanenlaan 1 6903 DK Zevenaar 0316525619 kofschip.plaan@xs4all.nl www.het-kofschip.nl

OBS Het Kofschip Zevenaar Platanenlaan 1 6903 DK Zevenaar 0316525619 kofschip.plaan@xs4all.nl www.het-kofschip.nl OBS Het Kofschip Zevenaar Platanenlaan 1 6903 DK Zevenaar 0316525619 kofschip.plaan@xs4all.nl www.het-kofschip.nl Aanmeldformulier Beste ouder(s) / verzorger(s), Door invulling van dit formulier doet u

Nadere informatie

Aanmeldformulier OBS de Rietgors

Aanmeldformulier OBS de Rietgors Aanmeldformulier OBS de Rietgors Beste ouder(s) / verzorger(s), Door invulling van dit formulier doet u een verzoek tot plaatsing van uw kind op onze school. Teneinde het onderwijs en de begeleiding van

Nadere informatie

Informatieavond groep 1/2

Informatieavond groep 1/2 Informatieavond groep 1/2 1. Algemeen. - De schooltijden zijn op ma-di-do-vr van 8.45u -12.00u en van 13.15u-15.30u. Op woensdag van 8.45u-12.15u. Vanaf 10 minuten vóór de begintijd bent u van harte welkom

Nadere informatie

Basisschool Franciscus Schoollaan 2 6241 BM Bunde T: 043-3641508 E: Info@bsfranciscusbunde.nl. Betreft: aanmelding nieuwe leerling

Basisschool Franciscus Schoollaan 2 6241 BM Bunde T: 043-3641508 E: Info@bsfranciscusbunde.nl. Betreft: aanmelding nieuwe leerling Basisschool Franciscus Schoollaan 2 6241 BM Bunde T: 043-3641508 E: Info@bsfranciscusbunde.nl Betreft: aanmelding nieuwe leerling Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u ons aanmeldingsformulier

Nadere informatie

Nieuwsbrief. nr. 6 28 januari 2011. kopij: postvak " nieuwsbrief" teamkamer. 9.00-11.30 uur Open huis voor nieuwe ouders 19.30 uur Informatieavond

Nieuwsbrief. nr. 6 28 januari 2011. kopij: postvak  nieuwsbrief teamkamer. 9.00-11.30 uur Open huis voor nieuwe ouders 19.30 uur Informatieavond Nieuwsbrief nr. 6 28 januari 2011 kopij: postvak " nieuwsbrief" teamkamer Maandag 31 januari 9.00-11.30 uur Open huis voor nieuwe ouders 19.30 uur Informatieavond 1 tot en met 3 februari Cito toets groep

Nadere informatie

Informatieboekje groep 8 schooljaar 2015-2016

Informatieboekje groep 8 schooljaar 2015-2016 Informatieboekje groep 8 schooljaar 2015-2016 Welkomstwoordje Beste ouders / verzorgers Groep 8 is voor de kinderen en misschien ook wel voor u, een speciaal jaar. Natuurlijk omdat het het laatste jaar

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

Ik ga naar de basisschool!

Ik ga naar de basisschool! Ik ga naar de basisschool! Informatieboekje voor groep 1 en 2 van Basisschool De Wegwijzer Welkom op de Wegwijzer! U hebt gekozen voor onze school om uw kind een goede, leerzame en leuke tijd te geven.

Nadere informatie

Procesgang PO- VO Leidend in deze is de BOVO Procedure

Procesgang PO- VO Leidend in deze is de BOVO Procedure Procesgang PO- VO Leidend in deze is de BOVO Procedure De totstandkoming van het basisschooladvies Indicatie advies groep In het ontwikkelgesprek van februari wordt met de ouders besproken aan welke adviesrichting

Nadere informatie

De Crayenester is een openbare school, hetgeen betekent dat kinderen van alle culturen en geloven welkom zijn.

De Crayenester is een openbare school, hetgeen betekent dat kinderen van alle culturen en geloven welkom zijn. KLEUTERGIDS WELKOM Geachte ouder(s)/verzorger(s), Welkom op de OBS de Crayenester. We stellen het op prijs dat u voor onze school heeft gekozen. De Crayenester is een openbare school, hetgeen betekent

Nadere informatie

Welkom op de Beatrixschool

Welkom op de Beatrixschool Beste ouder(s)/verzorger(s) Welkom op de Beatrixschool Voor nieuwe ouders gaat er een wereld open. De start op de basisschool is iets anders dan de crèche of peuterspeelzaal. Zeker in het begin komt er

Nadere informatie

Protocol gescheiden ouders PCB De Stromen, augustus 2015

Protocol gescheiden ouders PCB De Stromen, augustus 2015 Protocol gescheiden ouders PCB De Stromen,augustus 2015 Protocol Gescheiden ouders Dit protocol beschrijft de afspraken die De Stromen hanteert in de situatie van gescheiden ouders. De verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Protocol contact ouders - school

Protocol contact ouders - school Het Mozaïek Houten. Protocol contact ouders - school Wederzijds vertrouwen en openheid naar elkaar toe Dit is uitgangspunt in het contact tussen ouders en leerkrachten/directie. Bij vragen en/of opmerkingen:

Nadere informatie

Kleine en grote pauze voorzien van de naam Gymnastiek.

Kleine en grote pauze voorzien van de naam Gymnastiek. Beste ouders, Met deze brief willen wij u informeren over zaken die betrekking hebben op uw kind(eren). Bovendien willen we een aantal onderdelen van het lesprogramma van de groepen graag kort toelichten.

Nadere informatie

Informatie over groep 1/

Informatie over groep 1/ Informatie over groep 1/2 2016-2017 Van harte welkom op de Nicolaasschool en we wensen u en uw kind een fijne tijd. In groep 1/2 speelt een aantal ontwikkelingsaspecten een grote rol, maar de belangrijkste

Nadere informatie

Nieuwsbrief: Elke maandag ontvangt u de nieuwsbrief van school via de mail. Hierin staat algemene informatie en nieuwtjes van elke groep afzonderlijk.

Nieuwsbrief: Elke maandag ontvangt u de nieuwsbrief van school via de mail. Hierin staat algemene informatie en nieuwtjes van elke groep afzonderlijk. Welkom op school in groep 1 en 2 schooljaar 2015-2016. Middels deze brief geven wij u weer informatie over het reilen en zeilen van onze groep. Wie werkt wanneer? dag ochtend middag maandag Juf Ineke Juf

Nadere informatie

Overblijven op de Groen van Prinstererschool

Overblijven op de Groen van Prinstererschool Overblijven op de Groen van Prinstererschool Informatieboekje schooljaar 2013-2014 Geachte ouder(s)/verzorger(s), Hierbij ontvangt u de overblijfinformatie van de Groen van Prinstererschool. Voor veel

Nadere informatie

Informatieboekje kleutergroepen

Informatieboekje kleutergroepen Informatieboekje kleutergroepen Damiaanschool Locatie Kerckebosch Graaf Lodewijklaan 6 3708 DM Zeist 1. Welkom op onze school! Hartelijk welkom op de Damiaanschool. Uw kind wordt binnenkort vier jaar en

Nadere informatie