Stichting Steunfonds Rijn IJssel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Steunfonds Rijn IJssel"

Transcriptie

1 Arnhem, 5 maart 2015 Stichting Steunfonds Rijn IJssel Jaarstukken 2014 A. Bestuursverslag B. Jaarrekening C. Overige gegevens Bijlagen Ingeschreven bij K.v.K. Centraal Gelderland onder nummer

2 Inhoudsopgave Jaarstukken 2014 A. Bestuursverslag 1 blz. B. Jaarrekening 4 - Grondslagen voor de jaarrekening 5 - Balans 6 - Exploitatierekening 7 - Kasstroomoverzicht 8 - Toelichting op de balans 9 - Niet uit de balans blijkende verplichtingen 10 - Toelichting op de exploitatierekening 11 C. Overige gegevens 12 - Controleverklaring 12 - Voorstel bestemming van het exploitatiesaldo 14 - Gebeurtenissen na balansdatum 14 Bijlagen 15 - Aanvragen en toekenningen Stichting Steunfonds Kengetallen Algemene voorwaarden voor financiële steun - Algemene procedure aanvraag financiële steun - Route afhandeling toegekende aanvraag - Lijst van afkortingen

3 A. Bestuursverslag 2014 A.1. Algemene informatie Doelstelling en kernactiviteiten van de stichting De stichting Steunfonds Rijn IJssel heeft ten doel: Het financieel ondersteunen van deelnemers van de Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Arnhem, die om financiële redenen anders niet in staat zijn om een opleiding te volgen c.q. te voltooien; Het verlenen van materiële steun aan niet-subsidiabele onderwijs-, onderwijsondersteunende en overige activiteiten van die stichting; en Het daartoe verwerven, beheren en aanwenden van vermogen ten behoeve van het onderwijs aan de Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Arnhem. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: Het verkrijgen, beheren,aanwenden en ter beschikking stellen van register- en nietregistergoederen; Het verkrijgen en beheren van gelden; Het verstrekken van financiële bijdragen; Het verrichten van al hetgeen tot het bereiken van het doel van de stichting bevorderlijk kan zijn. Juridische structuur Steunfonds Rijn IJssel is een stichting. De stichting is opgericht op 25 november 1999 met als statutaire zetel Arnhem. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland onder nummer A.2. Samenstelling van het Bestuur Het bestuur van de stichting bestond in 2014 uit 5 leden. In onderstaand schema zijn de namen en hoofdfuncties weergegeven. In het verslagjaar is er een bestuurswisseling geweest. De tweede en laatste termijn van een van de leden, mevr. E.M. Nagelmaker, liep in juli 2014 af. Haar functie is vanaf die datum overgenomen door mevr. L.C. van Straaten. De eerste termijn van bestuurslid dhr. G.J.H Hoitink liep in juli 2013 af. De herbenoeming voor de tweede termijn is in de eerste vergadering van 2014 bekrachtigd. Functie in bestuur Naam Hoofdfunctie bij Rijn IJssel Voorzitter Dhr. G.J.H. Hoitink Geen (onafhankelijk) Secretaris Mevr. C.E. Gertsen - Nieuwenhuis Medewerker Cursisten Service Rijn IJssel Penningmeester Mevr. E.J.M. Haenen Administrateur Lid tot 1 juli 2014 Mevr. E.M.Nagelmaeker Trajectbegeleider Lid vanaf 1 juli 2014 Mevr. L.C. van Straaten Trajectbegeleider Lid Dhr. H.J.A. Mol Afdelingsmanager Het bestuur van de stichting wordt administratief ondersteund door mevr. R. Elshof. Bezoldiging bestuurders Conform de statuten geniet het bestuur geen beloning voor de werkzaamheden. A.3. Activiteitenverslag 2014 Het bestuur is in 2014 drie keer bij elkaar geweest, telkens in volledige samenstelling. Voor het beoordelen van de aanvragen kwamen de gemandateerde bestuursleden indien er aanvragen waren wekelijks bij elkaar. Door op deze manier te werken is het fonds erin geslaagd om gemiddeld binnen tien werkdagen binnengekomen aanvragen te beantwoorden. Bestuursverslag Steunfonds Rijn IJssel

4 De aanvragen stroomden het gehele jaar binnen. De piek is dit jaar anders verdeeld dan andere jaren; eerste kwartaal 20% (was 40%), tweede kwartaal 28% (was 12%), derde kwartaal 17% (was 34%) en vierde kwartaal 35% (was 13%). In totaal heeft het fonds in aanvragen voor steun behandeld. Alle aanvragen die in 2014 zijn binnengekomen, zijn ook in 2014 behandeld. Er zijn dus geen aanvragen doorgeschoven naar Van de 46 in 2014 besproken aanvragen werden er in eerste instantie 7 aanvragen (15%) retour gestuurd. Twee aanvragen zijn uiteindelijk niet toegekend. Er was dan niet voldaan aan de voorwaarden om voor steun in aanmerking te komen of er was geen reactie gekomen op een verzoek om aanvullende informatie te verstrekken. Uiteindelijk zijn er 44 aanvragen geheel of gedeeltelijk toegekend. Twee van de 46 in 2014 ingediende en behandelde aanvragen hebben dus uiteindelijk niet geresulteerd in een toekenning van financiële steun. De redenen hiervoor waren verschillend: Ontbreken van een groot aantal gegevens c.q. bewijsstukken en/of Niet kunnen aantonen dat er sprake is van een financiële noodsituatie en/of Geen gebruik maken van voorliggende voorzieningen en/of Financiële steun aangevraagd voor andere dan studiekosten. Voor de behandeling van de aanvragen wordt er met een vaste procedure gewerkt. Bij het toekennen van de steun worden de richtlijnen van de DUO gevolgd. Als voorwaarde wordt gesteld dat andere bronnen voor financiële ondersteuning zoals studiefinanciering, eventuele overige bronnen zoals de zorgtoeslag, de huurtoeslag zijn benut. Bij studiefinanciering (DUO) moet naast de basisbeurs een aanvullende beurs en de maximale lening zijn aangevraagd. Indien de DUO geen aanvullende beurs verstrekt, wordt de aanvraag nader bekeken. In individuele gevallen kan worden afgezien van de voorwaarde dat er maximaal geleend moet zijn. Als een aanvrager in de schuldsanering zit, is het de aanvrager dikwijls niet toegestaan om nog meer te lenen. Afwijken van deze voorwaarde moet in de aanvraag zijn toegelicht. Ook dit jaar is het voorgekomen dat aanvragen onvolledig waren (bijlagen onvolledig, onduidelijkheden omtrent inkomsten/uitgaven, ontbreken van noodzakelijke toelichting van trajectbegeleider e.d.), Dit werkte vertragend op de afhandeling van de aanvraag omdat er aanvullende informatie moest worden aangeleverd. In de afhandeling van de steunaanvragen wordt er gewerkt met een afhandelingsformulier. Op dit formulier kan de aanvrager bij het indienen van de aanvraag samen met de trajectbegeleider al aangeven waar het eventueel toegekende bedrag naar moet worden overgemaakt. Na de toekenning gaat dit formulier naar de financiële administratie, zodat zij de toekenning adequaat kunnen afwikkelen. Het maximaal toe te kennen steunbedrag is voor schooljaar vastgesteld op 1.400,00. Het vermogen van de stichting wordt door het bestuur zo goed mogelijk beheerd. Desondanks teert het fonds elk jaar in op zijn vermogen, omdat de renteopbrengsten ver achterblijven bij de voor de jaarexploitatie benodigde middelen. Het bestuur heeft zich ook in 2014 ingezet ten aanzien van het verwerven van extra middelen. In de intakeset voor nieuw in diensttredend personeel van Rijn IJssel wordt aandacht gevraagd voor het steunfonds en wordt de mogelijkheid geboden maandelijks van het netto loon automatisch een gift aan het steunfonds over te laten maken. Van 23 personeelsleden (zittend en nieuw in dienst samen) van Rijn IJssel heeft het steunfonds op deze manier in 2014 in totaal een bedrag van 1.358,00 ontvangen. Rijn IJssel heeft in 2014 voor de tweede maal een kerstmarkt georganiseerd. Op deze kerstmarkt konden personeelsleden zelf bij diverse kramen hun kerstpakket samenstellen. Het Steunfonds is, net als vorig jaar, in de gelegenheid gesteld om ook een kraam te bemensen, waar personeelsleden (een deel van) hun kerstpakket konden doneren aan het Steunfonds. In totaal is heeft het personeel van Rijn IJssel voor een bedrag van 550,00 op deze wijze gedoneerd aan het Steunfonds, tevens 40,30 aan contanten. Vervolgens heeft het College van Bestuur van Rijn IJssel besloten om de waarde van het kerstpakket van personeelsleden die geen gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om zelf hun kerstpakket samen te stellen op de kerstmarkt, geheel te doneren aan het Bestuursverslag Steunfonds Rijn IJssel

5 Steunfonds. Dat heeft geresulteerd in een donatie van 8960,00. Daarnaast heeft een rondje met de pet op een management tweedaagse ook nog eens 30,26 aan giften opgeleverd. Het totaal bedrag aan schenkingen is hiermee voor 2014 uitgekomen op 10718,56. Het bestuur van het steunfonds is alle gevers hiervoor zeer erkentelijk. A.4. Toekomstige ontwikkelingen Met de huidige snelheid van de uitputting van het vermogen van de stichting, zal het steunfonds nog 20 jaar kunnen blijven bestaan. Het totale toegekende bedrag is de afgelopen jaren telkens gestegen. Echter in 2013 was voor het eerst sprake van een daling van het totaal toegekende bedrag naast een daling van het totaal aantal aanvragen. Zie hiervoor de bijlage met de kengetallen van 2010 tot Ook in 2014 is er een daling in het totaal toegekende bedrag en het aantal aanvragen te zien. Met enige voorzichtigheid kan gesteld worden dat er mogelijk sprake is van een nieuwe trend. Mogelijk heeft een strikter beleid van Rijn IJssel geleid tot deze daling. Zo moeten opleidingen in de werving goed duidelijk maken wat de kosten van de opleiding zijn. Bovendien is het aantal posten voor verplichte schoolkosten sterk teruggebracht. Veel kosten vallen nu onder de noemer vrijwillige schoolkosten. Het bestuur blijft alert op ontwikkelingen aangaande opleidingskosten en zal indien nodig het maximaal toe te kennen bedrag vanuit het steunfonds aanpassen. Daarnaast blijft er aandacht voor het zorgvuldig indienen van aanvragen door trajectbegeleiders door snelle en zorgvuldige terugkoppeling, dit om vertraging van te behandelen aanvragen zoveel mogelijk te voorkomen. Het bestuur blijft zoeken naar mogelijkheden om het vermogen van het fonds op peil te houden. In 2012 is een start gemaakt met het vastzetten van delen van het vermogen in lange termijn deposito s. Twee hiervan zijn inmiddels afgelopen. Het vrijgekomen bedrag is op een spaarrekening van de betreffende bankgezet. Twee andere deposito s lopen af in A.5. Resultaatanalyse Gang van zaken gedurende het verslagjaar Op was het vermogen van de stichting ,81 en op na resultaatbestemming, ,96. Er is in ,85 onttrokken aan de algemene reserve op grond van de normale bedrijfsvoering van de stichting Steunfonds Rijn IJssel. In 2014 is ,76 (23%) minder aan steun toegekend dan begroot ( ,00). De rentebaten zijn (1%) hoger dan begroot. Hierdoor is het resultaat van de normale bedrijfsvoering uiteindelijk uitgekomen op ,85 tekort. Dit verlies is 48% minder dan het voor 2014 begrote resultaat van ,00 tekort. Het aantal behandelde dossiers in 2014 bedraagt 46, deze zijn allen in 2014 afgehandeld. Van de 46 aanvragen voor steun, hebben er 44 een volledige of gedeeltelijke toekenning ontvangen. Er is hiermee voor een bedrag van in totaal ,00 aan steun aangevraagd. Er is voor een bedrag van in totaal ,39 aan steun toegekend. Daarnaast is er 497,15 aan steun die uiteindelijk niet nodig bleek te zijn, teruggestort. Een overzicht van de aanvragen en toekenningen 2014 kunt u geanonimiseerd per cluster/team terugvinden in de bijlagen. Tevens is in de bijlagen een tabel opgenomen met kengetallen met betrekking tot de aanvragen en toekenningen van het afgelopen jaar en de vier voorafgaande jaren. In 2014 is 96% van het aantal aanvragen toegekend voor een gemiddeld bedrag van 1.022,00. Er is zeven maal het maximum bedrag aan steun toegekend. Dat is 16% van het aantal toekenningen. Verder zijn als bijlagen toegevoegd de algemene voorwaarden voor financiële steun, de algemene procedure aanvraag financiële steun en de route afhandeling toegekende bedragen. Bestuursverslag Steunfonds Rijn IJssel

6 B. Jaarrekening - Grondslagen voor de jaarrekening - Balans - Exploitatierekening - Kasstroomoverzicht - Toelichting op de balans - Niet uit de balans blijkende verplichtingen - Toelichting op de exploitatierekening Financieel jaarverslag Steunfonds Rijn IJssel

7 Grondslagen voor de jaarrekening Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen die hun oorsprong vinden vóór het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij vóór het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. De jaarrekening is opgesteld op basis van de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 "Organisaties zonder winststreven". Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Financiële vaste activa De financiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Vorderingen De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Liquide middelen De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting. Eigen vermogen De Algemene reserve is een buffer ter waarborging van de continuïteit van de stichting en kan worden opgebouwd uit positieve resultaten uit eigen activiteiten. Kortlopende schulden De kortlopende schulden worden gewaardeerd op nominale waarde. Grondslagen voor de bepaling van het resultaat De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Het exploitatieresultaat is in het eigen vermogen op basis van (het voorstel tot) de bestemming van het exploitatieresultaat verwerkt. Grondslagen voor het opstellen van het kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. Afrondingen Door afronding kan het voorkomen dat de totalen niet geheel overeenstemmen met de som van de opgetelde getallen. Financieel jaarverslag Steunfonds Rijn IJssel

8 Balans per 31 december 2014 (na resultaatbestemming) 31 december december 2013 Activa Financiële vaste activa Overige vorderingen * Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen Totaal Activa Passiva 31 december december 2013 Eigen vermogen Kortlopende schulden Totaal Passiva * Deze post bestaat uit een tweetal niet-direct opvraagbare deposito's met een looptijd van 5 jaar. ASN bank: hoofdsom , rentepercentage 3,00% per jaar, einddatum Rabobank: hoofdsom , rentepercentage 2,75% per jaar, einddatum Financieel jaarverslag Steunfonds Rijn IJssel

9 Exploitatierekening 2014 Baten exploitatie 2014 begroting 2014 exploitatie 2013 Overige baten Som der baten Lasten Overige lasten Programmakosten Som der lasten Bedrijfsresultaat Financiële baten en lasten Exploitatieresultaat Financieel jaarverslag Steunfonds Rijn IJssel

10 Kasstroomoverzicht over 2014 Het saldo van de geldmiddelen is in 2014 gewijzigd. De oorzaak hiervan blijkt uit de onderstaande analyse van de geldstromen Kasstroom uit operationele activiteiten: Bedrijfsresultaat Verandering in werkkapitaal: mutatie vorderingen mutatie kortlopende schulden Kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten 0 0 Mutatie geldmiddelen Beginstand liquide middelen (1 januari) Mutatie liquide middelen Eindstand liquide middelen (31 december) Financieel jaarverslag Steunfonds Rijn IJssel

11 Toelichting op de balans per 31 december december december 2013 Activa Financiële vaste activa Overige vorderingen Deposito's * Totaal financiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Overige vorderingen Nog te ontvangen bedragen Totaal vorderingen Liquide middelen ING-Bank rekening courant SNS Zakelijk Sparen Totaal liquide middelen TOTAAL Activa * Deze post bestaat uit een tweetal niet-direct opvraagbare deposito's met een looptijd van 5 jaar. ASN bank: hoofdsom , rentepercentage 3,00% per jaar, einddatum Rabobank: hoofdsom , rentepercentage 2,75% per jaar, einddatum december december 2013 Passiva Eigen vermogen Algemene reserve Steunfonds Rijn IJssel Stand 1 januari verslagjaar Uit bestemming resultaat boekjaar Subtotaal algemene reserve Steunfonds Rijn IJssel Totaal eigen vermogen Kortlopende schulden Overlopende passiva Nog te betalen bedragen Totaal Kortlopende schulden TOTAAL Passiva Financieel jaarverslag Steunfonds Rijn IJssel

12 Niet uit de balans blijkende verplichtingen Er zijn geen niet uit de balans blijkende verplichtingen. Financieel jaarverslag Steunfonds Rijn IJssel

13 Toelichting op de exploitatierekening 2014 Baten Overige baten Schenking Subtotaal Overige baten TOTALE Baten Lasten Overige lasten Administratie- en beheerslasten Subtotaal Overige lasten Programmakosten Ondersteuning individuen Subtotaal Programmakosten TOTALE Lasten Bedrijfsresultaat Financiële baten en lasten Rentebaten Rentelasten 0 0 TOTAAL Financiële baten en lasten Exploitatieresultaat Financieel jaarverslag Steunfonds Rijn IJssel

14

15

16 Voorstel bestemming van het exploitatiesaldo Resultaatbestemming 2014 Door het bestuur wordt voorgesteld het resultaat de volgende bestemming te geven: 2014 Onttrekking aan de algemene reserve Gebeurtenissen na balansdatum Er hebben zich na de balansdatum geen gebeurtenissen voorgedaan die aanleiding hebben gegeven de cijfers in de jaarrekening te wijzigen. Financieel jaarverslag Steunfonds Rijn IJssel

17 Bijlagen - Aanvragen en toekenningen Stichting Steunfonds Kengetallen Algemene voorwaarden voor financiële steun - Algemene procedure aanvraag financiële steun - Route afhandeling toegekende aanvraag - Lijst van afkortingen Financieel jaarverslag Steunfonds Rijn IJssel

18

19 Kengetallen Totaal aanvragen aantal Totaal bedrag aangevraagd Totaal toekenningen aantal Totaal bedrag toegekend Aantal toekenningen/aantal aanvragen % 70% 65% 77% 76% 96% Gemiddeld toegekend Maximum toekenningen aantal Maximum toekenningen % 30% 38% 33% 31% 16%

20 Aanvraagformulier schooljaar geen oudere versies gebruiken STICHTING STEUNFONDS RIJN IJSSEL Secretariaat Stichting Steunfonds Rijn IJssel t.a.v. Riet Elshof Postbus 5162, 6802 ED Arnhem Schooljaar Financiële ondersteuning is mogelijk in de vorm van een schenking, lening of een combinatie van beide. Voor schooljaar is de maximaal toe te kennen steun per aanvrager vastgesteld op 1.400,00. Algemene voorwaarden voor financiële steun De aanvrager moet ingeschreven staan bij een opleiding van Rijn IJssel; Alleen individuele studenten van Rijn IJssel kunnen een aanvraag voor ondersteuning bij Stichting Steunfonds Rijn IJssel indienen; De kans op certificatie/kwalificatie moet aanwezig zijn. In de toelichting van de trajectbegeleider wordt dit gemotiveerd; Behandeld worden alleen volledig en naar waarheid ingevulde formulieren die ondertekend zijn en voorzien zijn van een gespecificeerde begroting; Het aanvraagformulier moet door de aanvrager (de deelnemer of zijn ouders/verzorgers bij minderjarigheid van de deelnemer) worden ingevuld en ondertekend; Financiële ondersteuning kan alleen worden aangevraagd voor zaken betreffende het leertraject dat wordt gevolgd (lesgeld, boeken, leermiddelen, excursies, reiskosten). Kopieën van rekeningen waarvoor steun wordt aangevraagd moeten zijn toegevoegd; Rekening schoolbijdrage (is een vrijwillige bijdrage) en andere niet verplichte zaken worden niet vergoed door het Steunfonds; Steun kan worden aangevraagd indien eigen inkomen en/of inkomen van ouders/voogd of partner niet toereikend zijn. Een kopie van salaris/uitkering/kinderbijslag of anderen inkomsten moet zijn toegevoegd; Andere bronnen voor financiële ondersteuning zoals tegemoetkoming ouders (bij 18-), studiefinanciering, sociale zaken van woongemeente deelnemer en eventuele anderen moeten zijn benut. Er wordt vanuit gegaan dat student door middel van een bijbaan ook zelf kan bijdragen aan zijn opleiding. Daar waar dit niet gebeurt, vraagt dit om een toelichting met motivatie. Bij studiefinanciering (DUO) moeten naast de basisbeurs, een aanvullende beurs en de maximale lening zijn aangevraagd. Indien niet maximaal wordt geleend is een toelichting met motivatie vereist. Een kopie van aangevraagde en eventueel toegekende tegemoetkoming in studiekosten (tot 18 jaar) of studiefinanciering moet bij aanvraag zijn toegevoegd; Bij de aanvraag is een gespecificeerde begroting gevoegd en bewijzen van rekeningen en betalingen; De trajectbegeleider controleert de aanvraag op juistheid en volledigheid. Daarbij is het vereist dat kopieën van bewijsstukken worden meegezonden; De aanvraag moet voorzien zijn van een schriftelijke toelichting en motivatie voor steunverlening door de trajectbegeleider van desbetreffende afdeling/sector. Voor een vlotte afhandeling Het formulier moet volledig ingevuld zijn. Onvolledig ingevulde en/of niet ondertekende formulieren worden niet in behandeling genomen. Ook het formulier voor de afhandeling van de steunaanvraag invullen en alvast ondertekenen, zodat bij toekenning het geld snel kan worden overgemaakt. De trajectbegeleider stuurt het aanvraagformulier door naar het secretariaat van het steunfonds t.a.v. Riet Elshof. De trajectbegeleider krijgt een ontvangstbevestiging. Zowel trajectbegeleider als aanvrager geven een schriftelijke toelichting op de aanvraag.

21 Stichting Steunfonds Rijn IJssel Versie Procedure aanvraag financiële steun Het secretariaat van de Stichting Steunfonds Rijn IJssel verstrekt op verzoek van de trajectbegeleiders van Rijn IJssel aanvraagformulieren voor studenten voor financiële ondersteuning van de stichting Steunfonds. Het secretariaat is bereikbaar via Het aanvraagformulier wordt door de aanvrager, de student, ingevuld. De trajectbegeleider controleert de aanvraag; Bij de aanvraag is een gespecificeerde begroting van inkomsten en uitgaven toegevoegd evenals kopieën/bewijzen van rekeningen/betalingen. Voor de gespecificeerde begroting is bij het aanvraagformulier een extra blad toegevoegd. Dit blad is ook digitaal als Excel-bestand ter beschikking (aan te vragen bij het secretariaat); De trajectbegeleider van de desbetreffende afdeling/sector voorziet de aanvraag van een motivatie, inclusief advies, en ondertekent de aanvraag; De trajectbegeleider stuurt het formulier op naar het secretariaat van de Stichting Steunfonds Rijn IJssel ter attentie van Riet Elshof, Postbus 5162, 6802 ED Arnhem (in gesloten enveloppe en vertrouwelijk); Het secretariaat stuurt een ontvangstbevestiging naar de trajectbegeleider; Voor het schooljaar is gekozen voor een maximale steun van 1.400,00, die per schooljaar per aanvrager kan worden toegekend door de Stichting Steunfonds Rijn IJssel. Procedure afhandeling aanvraag Het bestuur van de Stichting Steunfonds Rijn IJssel mandateert de secretaris en één of meer leden van het bestuur om de aanvragen te beoordelen en daarover een advies uit te brengen; De secretaris en één of meer leden van het bestuur van de Stichting Steunfonds bespreken binnen 10 werkdagen de aanvraag en geven daarover een advies; De secretaris en één of meer leden van het bestuur van de Stichting Steunfonds zullen bij onduidelijkheden in de aanvraag via de trajectbegeleider om nadere informatie vragen; De secretaris en één of meer leden van het bestuur van de Stichting Steunfonds, hebben de mogelijkheid om de aanvrager te wijzen op andere hulpbronnen/steunstichtingen; Het besluit van de Stichting Steunfonds Rijn IJssel over het wel/niet toekennen van de aanvraag gaat naar de aanvrager en trajectbegeleider. Bij een toekenning van steun wordt ook een afschrift gezonden naar de penningmeester van Stichting Steunfonds en de financiële administratie van Rijn IJssel; Genoemd besluit wordt tevens vastgelegd op het formulier Beslissing Steunaanvraag. Dit formulier wordt door twee bestuursleden ondertekend en opgestuurd naar de penningmeester; In het geval de steun wordt verleend in de vorm van een lening ondertekent de student en/of de wettelijke vertegenwoordiger een schuldbekentenis; De penningmeester van de Stichting Steunfonds voert de betaling uit. De Stichting maakt de aan de student toegekende steun rechtstreeks over naar de financiële administratie van Rijn IJssel; De financiële administratie van Rijn IJssel voert de betaling naar de student en/of andere belanghebbenden uit. Dit gebeurt alléén in overleg met/in opdracht van de trajectbegeleider. De trajectbegeleider vult daarom samen met de student het formulier afhandeling van de steunaanvraag in; Bij een afwijzing van de aanvraag geeft het bestuur een motivatie van dit besluit; Jaarlijks maakt het bestuur van de Stichting Steunfonds Rijn IJssel een jaarverslag op waarin de aanvragen en toekenningen geanonimiseerd worden opgenomen. Arnhem, augustus 2014

22 Versie Stichting Steunfonds Rijn IJssel Route afhandeling toegekende aanvraag Bij toekenning van een aanvraag voor ondersteuning en/of een lening van het Steunfonds: 1. Ontvangen de aanvrager (deelnemer) en de trajectbegeleider hierover bericht; 2. Wordt een afschrift van de toekenning verzonden naar de penningmeester van het Steunfonds en naar de financiële administratie van Rijn IJssel; 3. De penningmeester van het Steunfonds maakt het bedrag over op de postbankrekening van het desbetreffende domein van Rijn IJssel via mijning.nl; 4. De penningmeester codeert het afschrift van de toekenning en stuurt het geheel naar de financiële administratie van het Steunfonds; 5. Het bedrag wordt afgeschreven van de ing-rekening van het Steunfonds en bijgeschreven op de ing-rekening van Rijn IJssel; 6. De financiële administraties van het Steunfonds en van Rijn IJssel verwerken de postbankmutatie in de boekhouding; 7. De financiële administratie van Rijn IJssel voert de betaling naar de deelnemer en/of andere belanghebbenden uit. Dit (eventueel) in overleg met de trajectbegeleider. De trajectbegeleider gebruikt hiervoor het formulier Afhandeling van de steunaanvraag. Augustus 2014

23 Lijst van afkortingen CIOS DUO KvK ICT AKA Centraal Instituut voor de Opleiding van Sportleiders Dienst Uitvoering Onderwijs Kamer van Koophandel Informatie en Communicatie Technologie ArbeidsmarktgeKwalificeerd Assistent

Stichting Steunfonds Rijn IJssel

Stichting Steunfonds Rijn IJssel Arnhem, 15 maart 2015 Stichting Steunfonds Rijn IJssel Jaarstukken 2015 A. Bestuursverslag B. Jaarrekening C. Overige gegevens Bijlagen Ingeschreven bij K.v.K. Centraal Gelderland onder nummer 09109383

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Rijn IJssel

Stichting Steunfonds Rijn IJssel Arnhem, 23 februari 2017 Stichting Steunfonds Rijn IJssel Jaarstukken 2016 A. Bestuursverslag B. Jaarrekening C. Overige gegevens Bijlagen Ingeschreven bij K.v.K. Centraal Gelderland onder nummer 09109383

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014

Jaarverslaggeving 2014 Jaarverslaggeving 2014 Stichting Vrienden van het EBC gevestigd te 't Harde (statutair gevestigd te Oldebroek) Inhoud pagina 1.1 Verslag bestuur 2 2.1 Balans per 31 december 2014 3 2.2 Staat van baten

Nadere informatie

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten gevestigd te Houten Rapport inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek Jaarrekening 2016 van Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe te Kootwijkerbroek Inhoudsopgave 1 Bestuursverslag en ondertekening door bestuur 3 2 Balans per 31 december 2016 5 3 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 De financiële verantwoording van de Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum bestaat uit de volgende onderdelen:

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag Accountantsrapport 2014 22 mei 2015 Nummer Kamer van Koophandel: 27274471 Datum: Opgesteld door: 22 mei 2015 J.J. Spaans Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Accountantsrapport Opdracht

Nadere informatie

Stichting Ninos del Lago het bestuur Kruisstraat BT HEERLEN. Jaarrekening 2016

Stichting Ninos del Lago het bestuur Kruisstraat BT HEERLEN. Jaarrekening 2016 het bestuur Kruisstraat 2 6411 BT HEERLEN Jaarrekening 2016 het bestuur Kruisstraat 2 6411 BT HEERLEN Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2016 3 1.2 Staat

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2015

Jaarverslaggeving 2015 Jaarverslaggeving 2015 Stichting Vrienden van het EBC gevestigd te 't Harde (statutair gevestigd te Oldebroek) Inhoud pagina 1.1 Verslag bestuur 2 2.1 Balans per 31 december 2015 3 2.2 Staat van baten

Nadere informatie

JAARVERSLAGGEVING 2013 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG

JAARVERSLAGGEVING 2013 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG JAARVERSLAGGEVING 2013 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 3 2 Staat van baten en lasten over 2013 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem Haarlem. Inzake de jaarrekening 2013

Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem Haarlem. Inzake de jaarrekening 2013 Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 3 1.2 Beoordelingsverklaring 3 1.3 Algemeen 4 1.4 Resultaten 5 2. Bestuursverslag

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2012 van Stichting Stripproject Zendingsfonds Mispelgaarde 31 3992 JT Houten

Jaarverslaggeving 2012 van Stichting Stripproject Zendingsfonds Mispelgaarde 31 3992 JT Houten Jaarverslaggeving van Stichting Stripproject Zendingsfonds Mispelgaarde 31 3992 JT Houten INHOUDSOPGAVE PAGINA A ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Algemeen 2 2 Saldo vergelijking 3 3 Financiële positie 4 4 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Makeni Den Haag. Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Vrienden van Makeni Den Haag. Rapport inzake jaarstukken 2013 Rapport inzake jaarstukken 2013 26 augustus 2014 1 Inhoud Blad Accountantsrapportage 3 Algemeen 4 Jaarstukken 2013 5 Jaarverslag van het bestuur 6 Jaarrekening 8 Balans per 31 december 2013 9 Staat van

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 JAARREKENING 2014 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2014 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2014 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA. Financiële vaste activa Overige effecten [1] 2.366.922 2.384.993 2.366.922 2.384.993

31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA. Financiële vaste activa Overige effecten [1] 2.366.922 2.384.993 2.366.922 2.384.993 3.1 Balans per 31 december 2015 (Na resultaatbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Financiële vaste activa Overige effecten [1] 2.366.922 2.384.993 2.366.922 2.384.993 Vlottende

Nadere informatie

Stichting The Talpe Temple School (ISURU) AMSTERDAM

Stichting The Talpe Temple School (ISURU) AMSTERDAM Stichting The Talpe Temple School (ISURU) AMSTERDAM Jaarrekening 2012 Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Samenstellingsverklaring 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaatvergelijking

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Stichting Vrienden van de Open Hof Spilsluizen 5 9712 NR GRONINGEN. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Stichting Vrienden van de Open Hof Spilsluizen 5 9712 NR GRONINGEN. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Spilsluizen 5 9712 NR GRONINGEN Rapport inzake de jaarrekening 2013 kerkelijk bureau Protestantse Gemeente te, 19 maart 2014 AdV/PGG Inhoudsopgave Pagina 1. Rapport kerkelijk bureau PGG 1.1 Opdracht 2

Nadere informatie

Stichting The Talpe Temple School (ISURU) AMSTERDAM

Stichting The Talpe Temple School (ISURU) AMSTERDAM Stichting The Talpe Temple School (ISURU) AMSTERDAM Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Samenstellingsverklaring 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaatvergelijking

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 1 30-6-2014

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 1 30-6-2014 Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 2013 1 30-6-2014 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE pag. Inhoudsopgave 2 Bestuur en vaststelling jaarrekening 3 Jaarverslag 4 Balans per 31 december 2013 5

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening pag. 1

JAARREKENING Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening pag. 1 JAARREKENING 2015 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2015 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2015 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2015 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken januari 2017

ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken januari 2017 ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2014 29 januari 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk. Jaarrekening 2014

Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk. Jaarrekening 2014 Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrapportage 1.1 Opdrachtbevestiging 3 1.2 Algemeen 4 1.3 Resultaatvergelijking 4 1.4 Meerjarenoverzicht 6 1.5 Financiële

Nadere informatie

Landelijke Vereniging van Onderwijsadviseurs. Jaarrekening 2016

Landelijke Vereniging van Onderwijsadviseurs. Jaarrekening 2016 Landelijke Vereniging van Onderwijsadviseurs Jaarrekening 2016 Inhoudsopgave Verslag van de penningmeester 3 Jaarrekening 2016 Balans op 31 december 2016 4 Exploitatierekening over 2016 5 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

JAARVERSLAGGEVING 2012 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG

JAARVERSLAGGEVING 2012 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG JAARVERSLAGGEVING 2012 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten over 2012 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 2012 1 JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE pag. Inhoudsopgave 2 Bestuur en vaststelling jaarrekening 3 Balans per 31 december 2012 4 Resultatenrekening 2012

Nadere informatie

Stichting Elimu Foundation Mozartlaan 9, 3781 HG Voorthuizen Tel / /

Stichting Elimu Foundation Mozartlaan 9, 3781 HG Voorthuizen Tel / / Stichting Elimu Foundation Mozartlaan 9, 3781 HG Voorthuizen Tel. 0342-471355 / 06-10170034 / e-mail: fred.bakema@gmail.com Rapport inzake de financiële jaarstukken 2016 Voor u ligt het door de penningmeester

Nadere informatie

Stichting ChildTRAC Nederland Rosmalen JAARREKENING 2013

Stichting ChildTRAC Nederland Rosmalen JAARREKENING 2013 Rosmalen JAARREKENING 2013 hulshof kroonen & groen Inhoudsopgave ACCOUNTANTSRAPPORT Pagina Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 BESTUURSVERSLAG 5 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 7 Staat van baten

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Makeni Den Haag. Rapport inzake jaarstukken 2016

Stichting Vrienden van Makeni Den Haag. Rapport inzake jaarstukken 2016 Stichting Vrienden van Makeni Rapport inzake jaarstukken 2016 26 januari 2017 Inhoud Blad Accountantsrapportage 3 Algemeen 4 Jaarstukken 2016 5 Jaarverslag van het bestuur 6 Jaarrekening 8 Balans per 31

Nadere informatie

Stichting Maria Magdalena Alkmaar. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014. Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 55138330

Stichting Maria Magdalena Alkmaar. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014. Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 55138330 Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 55138330 Pagina 1 1. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na voorstel resultaatbestemming) ACTIVA 31-12-2014 31-12-2013 Materiële

Nadere informatie

Publicatiebalans 2015

Publicatiebalans 2015 Stichting Een glimlach doet wonderen mevrouw C. Mucha Hendrik Marsmanhove 25 3437 ZM NIEUWEGEIN Publicatiebalans 2015 Vastgesteld op de bestuursvergadering d.d. 18 juli 2016. Stichting Een glimlach doet

Nadere informatie

Jaarverslag over 2014

Jaarverslag over 2014 Woontij Projecten B.V. Jaarverslag over 2014 18 maart 2015 INHOUDSOPGAVE 1 JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 1. Algemene gegevens 2 2. Van het bestuur 3 2 JAARREKENING 2014 1. Balans 4 2. Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Friendship Apeldoorn. Rapport inzake jaarstukken juli DK/lw - 1

Stichting Friendship Apeldoorn. Rapport inzake jaarstukken juli DK/lw - 1 Rapport inzake jaarstukken 2015 25 juli 2016 3113255230-DK/lw - 1 Inhoud Blad Rapportage 3 Fiscale positie 4 Jaarstukken 2015 5 Bestuursverslag 6 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2015 8 Staat van

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting VEVAM Fonds SVF

Stichting VEVAM Fonds SVF Stichting VEVAM Fonds SVF Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Balans per 31 december 2014 (na resultaatbestemming)... 3 Staat van baten en lasten over 2014... 4 Algemene toelichting op de balans en staat van

Nadere informatie

Landelijke Vereniging van Onderwijsadviseurs Jaarrekening 2014

Landelijke Vereniging van Onderwijsadviseurs Jaarrekening 2014 Landelijke Vereniging van Onderwijsadviseurs Jaarrekening 2014 concept Inhoudsopgave Verslag van de penningmeester 3 Jaarrekening 2014 Balans op 31 december 2014 4 Exploitatierekening over 2014 5 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2009. van Stichting Hester. Statutaire vestigingsplaats: Den Haag Adres: Sportlaan 882 2566 NB Den Haag

Jaarrekening 2009. van Stichting Hester. Statutaire vestigingsplaats: Den Haag Adres: Sportlaan 882 2566 NB Den Haag 1 Jaarrekening 2009 van Stichting Hester Statutaire vestigingsplaats: Den Haag Adres: Sportlaan 882 2566 NB Den Haag 2 Balans per 31 december 2009 A c t i v a Vlottende activa Vorderingen 851 7.365 Liquide

Nadere informatie

Balans per 31 december 2015, na resultaatbestemming

Balans per 31 december 2015, na resultaatbestemming Balans per 31 december 2015, na resultaatbestemming Actief Vaste activa Materiële vaste activa 1.400 - Vlottende activa Vorderingen 695 659 Liquide middelen 15.865 14.625 17.960 15.284 Baai Dellewal 2015

Nadere informatie

JAARVERSLAGGEVING 2010 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG

JAARVERSLAGGEVING 2010 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG JAARVERSLAGGEVING 2010 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2010 3 2 Staat van baten en lasten over 2010 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Stichting VEVAM Fonds, Jaarverslag 2013 2

Inhoudsopgave. Stichting VEVAM Fonds, Jaarverslag 2013 2 Stichting VEVAM Fonds SVF Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming)... 3 Staat van baten en lasten over 2013... 4 Algemene toelichting op de balans en staat van

Nadere informatie

De Van Engelen Stichting T.a.v. het bestuur Postbus EG LEIDEN. Jaarrekening 2013

De Van Engelen Stichting T.a.v. het bestuur Postbus EG LEIDEN. Jaarrekening 2013 De Van Engelen Stichting T.a.v. het bestuur Postbus 11266 2301 EG LEIDEN Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Samenstellingsverklaring 3 1.2 Financiële positie 4 2. Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting VEVAM Fonds SVF

Stichting VEVAM Fonds SVF Stichting VEVAM Fonds SVF Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming)... 3 Staat van baten en lasten over 2012... 4 Algemene toelichting op de balans en staat van

Nadere informatie

JAARVERSLAGGEVING 2011 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG

JAARVERSLAGGEVING 2011 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG JAARVERSLAGGEVING 2011 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2011 3 2 Staat van baten en lasten over 2011 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het verlies) 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.897 27.897 Vlottende activa

Nadere informatie

STICHTING Gamrupa Europe te Vorden. Inhoud jaarverslag Pagina. Jaarrekening 2015

STICHTING Gamrupa Europe te Vorden. Inhoud jaarverslag Pagina. Jaarrekening 2015 Inhoud jaarverslag 2015 Jaarrekening 2015 Pagina 1. Balans per 31-12-2015 1 2. Exploitatierekening 2015 2 3. Waarderingsgrondslagen en grondslagen resultaatbepaling 3 4. Toelichting op de balans 5 5. Toelichting

Nadere informatie

Beacon Ministries Het bestuur Schippersmeen CM HARDERWIJK. Jaarrekening 2015

Beacon Ministries Het bestuur Schippersmeen CM HARDERWIJK. Jaarrekening 2015 Beacon Ministries Het bestuur Schippersmeen 91 3844CM HARDERWIJK Jaarrekening 2015 Beacon Ministries Het bestuur Schippersmeen 91 3844CM HARDERWIJK Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Financieel

Nadere informatie

Stichting Zending Zuid-Afrika Posthoornslak 10 3824 HN Amersfoort RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2012

Stichting Zending Zuid-Afrika Posthoornslak 10 3824 HN Amersfoort RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Zending Zuid-Afrika Posthoornslak 10 3824 HN Amersfoort RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING

Nadere informatie

Stichting Mission Summit gevestigd te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Stichting Mission Summit gevestigd te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Stichting Mission Summit gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2013 4 1.2 Staat van baten en lasten over 2013 5 1.3

Nadere informatie

Stichting Annemie en Helmuth Wolff Amsterdam. Rapport inzake jaarstukken 2012. 20 juni 2013

Stichting Annemie en Helmuth Wolff Amsterdam. Rapport inzake jaarstukken 2012. 20 juni 2013 Rapport inzake jaarstukken 2012 20 juni 2013 Inhoud Blad Jaarstukken 2012 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 5 Balans per 31 december 2012 6 Staat van baten en lasten over 2012 7 Toelichting 8 Overige gegevens

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag Accountantsrapport 2015 24 mei 2016 Nummer Kamer van Koophandel: 27274471 Datum: Opgesteld door: 24 mei 2016 J.J. Spaans Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG Stichting Vrienden van de Leonardo School Ede e.o. te Ede

FINANCIEEL VERSLAG Stichting Vrienden van de Leonardo School Ede e.o. te Ede FINANCIEEL VERSLAG 2012 Stichting Vrienden van de Leonardo School Ede e.o. te Ede INHOUDSOPGAVE RAPPORT Pagina 1. Algemeen 3. 2. Samenstellingsverklaring 4. JAARREKENING 1. Grondslagen voor de financiële

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland

Stichting ENUM Nederland Stichting ENUM Nederland Jaarverslaggeving over 2016 Rechtsvorm: Stichting Statutaire vestigingsplaats: Arnhem Feitelijk adres en vestigingsplaats: Meander 501, Arnhem KvK Arnhem: 09163163 1 Inhoud Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Benedictus Labre

Stichting Benedictus Labre Stichting Benedictus Labre Boekjaar 2015 Stichting Benedictus Labre Utrecht 6 april 2016 Inhoud Blad Inhoud 2 Contactgegevens 2 Jaarverslag over boekjaar 2015 3 Jaarrekening 2015 4 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Concertvleugel Zwolle Zwolle. Rapport inzake jaarbericht februari Stichting Concertvleugel Zwolle te Zwolle Pagina 1 van 9

Stichting Concertvleugel Zwolle Zwolle. Rapport inzake jaarbericht februari Stichting Concertvleugel Zwolle te Zwolle Pagina 1 van 9 Stichting Concertvleugel Zwolle Zwolle Rapport inzake jaarbericht 2011 11 februari 2013 Stichting Concertvleugel Zwolle te Zwolle Pagina 1 van 9 Inhoud Blad Jaarverslag van het bestuur 3 Jaarrekening 4

Nadere informatie

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH Jaarrekening Stichting CHAVAH 2015 1 Inhoudsopgave BESTUURSVERSLAG 3 JAARREKENING 2015 6 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 7 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014-15 8 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2015

Nadere informatie

Stichting Huis van Belle TE UTRECHT. Rapport inzake 2014

Stichting Huis van Belle TE UTRECHT. Rapport inzake 2014 Stichting Huis van Belle TE UTRECHT Rapport inzake 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Algemeen 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Winst-en-verliesrekening over 2014 5 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Grote Prijs van de Bollenstreek. Hillegom. Financiële verslaggeving 2015

Grote Prijs van de Bollenstreek. Hillegom. Financiële verslaggeving 2015 Grote Prijs van de Bollenstreek te Hillegom Financiële verslaggeving 2015 INHOUDSOPGAVE Blz. Jaarrekening Balans per 31 december 2015 1 Staat van baten en lasten over 2015 2 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen

Jaarrekening 2012. Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen Jaarrekening 2012 Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen Inhoud 1 Jaarrekening 2 2 Balans per 31 december 2012 4 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 4 Toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Shoot Me

Jaarrekening 2013. Stichting Shoot Me Stichting Shoot Me vastgesteld op 3 juni 2014 inhoud Samenstellingsverklaring pagina 3 Bedrijfsgegevens en grondslagen pagina 4 Balans pagina 6 Staat van baten en lasten pagina 8 Toelichting op de Balans

Nadere informatie

Stichting Grote Prijs van de Bollenstreek. Hillegom. Financiële verslaggeving 2014

Stichting Grote Prijs van de Bollenstreek. Hillegom. Financiële verslaggeving 2014 Stichting Grote Prijs van de Bollenstreek te Hillegom Financiële verslaggeving 2014 INHOUDSOPGAVE Blz. Jaarrekening Balans per 31 december 2014 1 Staat van baten en lasten over 2014 2 Toelichting op de

Nadere informatie

Jaarverslag over het boekjaar 2014. Stichting Graphic Design Festival Breda. te Breda

Jaarverslag over het boekjaar 2014. Stichting Graphic Design Festival Breda. te Breda Jaarverslag over het boekjaar 2014 van Stichting Graphic Design Festival Breda. te Breda DE/R14GDFB/1 Inhoud Pagina Bestuursverslag 3 Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten 2014 5 Toelichting

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ TILBURG. Jaarrekening 2012

Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ TILBURG. Jaarrekening 2012 Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ TILBURG Jaarrekening 2012 Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat PB HELLEVOETSLUIS

Jaarrekening Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat PB HELLEVOETSLUIS Jaarrekening 2015 Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat 40 3223 PB HELLEVOETSLUIS Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat 40 3223 PB HELLEVOETSLUIS Jaarrekening 2015

Nadere informatie

Stichting Het Witte Kasteel p/a Kasteellaan 20 - B 5175 BD LOON OP ZAND. Publicatiebalans 2015

Stichting Het Witte Kasteel p/a Kasteellaan 20 - B 5175 BD LOON OP ZAND. Publicatiebalans 2015 Stichting Het Witte Kasteel p/a Kasteellaan 20 - B 5175 BD LOON OP ZAND Publicatiebalans 2015 Bestuur: Mevrouw F.M. Broos-Schelleman De heer C.C.J.M. de Bonth Stichting Het Witte Kasteel p/a Kasteellaan

Nadere informatie

Stichting Graphic Design Festival Breda. te Breda

Stichting Graphic Design Festival Breda. te Breda Jaarverslag over het boekjaar 2013 van Stichting Graphic Design Festival Breda. te Breda HS/R13GDFB/1 Inhoud Pagina Bestuursverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten 2013 5 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Ambassadors Dieren. Rapport inzake Jaarstukken 2012

Stichting Ambassadors Dieren. Rapport inzake Jaarstukken 2012 Dieren Rapport inzake Jaarstukken 2012 19 juni 2013 Inhoudsopgave Algemeen rapport 1 Algemeen 4 2 Resultaat 4 3 Fiscale positie 4 Jaarstukken Jaarrekening Balans per 31 december 2012 7 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2014

FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2014 FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Deskundigenonderzoek 2 3 Algemeen 3 4 Resultaat 4 5 Financiële

Nadere informatie

STICHTING TIME TO HELP NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2013

STICHTING TIME TO HELP NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2013 STICHTING TIME TO HELP NEDERLAND TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 3 2 Resultaat 4 3 Financiële positie 5 4 Samenstellingsverklaring 7 1 BESTUURSVERSLAG

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Noah's Ark Children Ministry Uganda. Sliedrecht

Jaarrekening 2014. Stichting Noah's Ark Children Ministry Uganda. Sliedrecht Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsverslag 1.1 Samenstellingsverklaring 2 1.2 Resultaten 3 1.3 Financiële positie 5 1.4 Kengetallen 7 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2014 9

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem

Stichting ENUM Nederland Arnhem Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2013 Statutaire vestigingsplaats: Arnhem Feitelijk adres en vestigingsplaats: Meander 501, Arnhem 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2013

Nadere informatie

Stichting GIST / GIST Foundation. Jan van Goyenkade HR AMSTERDAM. Jaarrekening 2015

Stichting GIST / GIST Foundation. Jan van Goyenkade HR AMSTERDAM. Jaarrekening 2015 Stichting GIST / GIST Foundation Jan van Goyenkade 6 1075 HR AMSTERDAM Jaarrekening 2015 30 juni 2016 Stichting GIST / GIST Foundation Jan van Goyenkade 6 1075 HR AMSTERDAM Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Parc Spelderholt Spelderholt 9 7361DA Beekbergen. KvK-nummer: 8081141 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014

Stichting Vrienden van Parc Spelderholt Spelderholt 9 7361DA Beekbergen. KvK-nummer: 8081141 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014 Stichting Vrienden van Parc Spelderholt Spelderholt 9 7361DA Beekbergen KvK-nummer: 8081141 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014 Inhoud JAARSTUKKEN 2014 JAARREKENING 3 Balans 4 Winst-en-verliesrekening 6

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Vrienden van Sprank

Jaarrekening 2013. Stichting Vrienden van Sprank Jaarrekening 2013 Stichting Vrienden van Sprank 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2013 5.1.1 Balans per 31 december 2013 4 5.1.2 Resultatenrekening over 2013 5 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2013

Nadere informatie

Vereniging tot het verstrekken van basisonderwijs op gereformeerde grondslag te Nunspeet. Financieel jaarverslag 2016

Vereniging tot het verstrekken van basisonderwijs op gereformeerde grondslag te Nunspeet. Financieel jaarverslag 2016 Vereniging tot het verstrekken van basisonderwijs op gereformeerde grondslag te Nunspeet VASTGESTELD DOOR HET BESTUUR D.D. 9 maart 2017 Gegevens Naam Adres : p/a Feithenhofweg 16 Postcode en plaats : 8071

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting tot Ondersteuning van het Christelijk College Schaersvoorde te Aalten

JAARVERSLAG Stichting tot Ondersteuning van het Christelijk College Schaersvoorde te Aalten JAARVERSLAG 2013 Stichting tot Ondersteuning van het Christelijk College Schaersvoorde te Aalten Inhoudsopgave Toelichting op onderdelen van het jaarverslag Blad Gegevens over de rechtspersoon 3 Jaarrekening

Nadere informatie

Grote Prijs van de Bollenstreek. Hillegom. Financiële verslaggeving 2016

Grote Prijs van de Bollenstreek. Hillegom. Financiële verslaggeving 2016 Grote Prijs van de Bollenstreek te Hillegom Financiële verslaggeving 2016 INHOUDSOPGAVE Blz. Jaarrekening Balans per 31 december 2016 1 Staat van baten en lasten over 2016 2 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Samenstellingsverklaring 5 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2012 7

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2012 31 mei 2013-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2012 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2012 8 Staat van baten en lasten over 2012 9 Toelichting op de balans

Nadere informatie

VOORLOOPBLAD RAPPORT STICHTING HELP NORMA

VOORLOOPBLAD RAPPORT STICHTING HELP NORMA VOORLOOPBLAD RAPPORT STICHTING HELP NORMA ALGEMENE GEGEVENS Revisienummer 3 Actuele rapportstatus Concept Verantwoordelijk accountant B. Zijlstra Actuele gebruiker ronald.vanoosterhout Datum en tijd 25-08-2015

Nadere informatie

BVHilversum Seinstraat 22 1223DA Hilversum. KvK-nummer: 52912043 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014

BVHilversum Seinstraat 22 1223DA Hilversum. KvK-nummer: 52912043 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014 BVHilversum Seinstraat 22 1223DA Hilversum KvK-nummer: 5291243 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 214 Inhoud JAARSTUKKEN 214 JAARREKENING Balans Staat van baten en lasten Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Stichting Hospice Dronten

Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Stichting Hospice Dronten Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Stichting Hospice Dronten Accountants Belastingadviseurs Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 14 februari 2013 Stichting Hospice

Nadere informatie

Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis - Beleid te Amersfoort. Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis - Beleid te Amersfoort. Rapport inzake jaarstukken 2013 aren DICHTBIJ MAAKT DOELEN BEREIKBAAR Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis - Beleid te Amersfoort Rapport inzake jaarstukken 2013 Auren Accounting Products Amersfoort B.V. Amsterdamseweg 3, Postbus

Nadere informatie

Stichting Mary`s Meals Nederland Het Bestuur Melkerstraat 2 5469 SL ERP. Jaarrekening 2015

Stichting Mary`s Meals Nederland Het Bestuur Melkerstraat 2 5469 SL ERP. Jaarrekening 2015 Stichting Mary`s Meals Nederland Het Bestuur Melkerstraat 2 5469 SL ERP Jaarrekening 2015 Stichting Mary`s Meals Nederland Het Bestuur Melkerstraat 2 5469 SL ERP Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina

Nadere informatie

Stichting Betania Nederland. Jaarstukken 2013

Stichting Betania Nederland. Jaarstukken 2013 Stichting Betania Nederland Jaarstukken 2013 Datum, 30 januari 2015 Inhoud I Jaarverslag II Jaarrekening Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten 2013 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

STICHTING WITBOEK TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING WITBOEK TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING WITBOEK TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Samenstellingsverklaring 4 FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 3

FINANCIEEL VERSLAG 3 Kersenstraat 28 2321 HR LEIDEN JAARREKENING 2014 INHOUD Blz VOORWOORD 2 FINANCIEEL VERSLAG 3 1 Kersenstraat 28 2321 HR LEIDEN HAAG Leiden, 29 oktober 2015 Geacht Bestuur, Hiermede brengen wij u rapport

Nadere informatie

Jaarstukken 2015 Datum, 25 februari 2016

Jaarstukken 2015 Datum, 25 februari 2016 Jaarstukken 2015 Datum, 25 februari 2016 Inhoud I Jaarverslag II Jaarrekening Balans per 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op

Nadere informatie

1. Algemeen 1.1 Algemene informatie stichting 2

1. Algemeen 1.1 Algemene informatie stichting 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Algemeen 1.1 Algemene informatie stichting 2 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2015 3 2.2 Staat van baten en lasten over 2015 5 2.3 Toelichting op de jaarrekening 6 3.

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 16 maart 2016 Balans per 31 december 2015 Activa 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Stichting Sumbing Bibir. Postbus 530 3700 MA ZEIST. Jaarrekening 2011

Stichting Sumbing Bibir. Postbus 530 3700 MA ZEIST. Jaarrekening 2011 Stichting Sumbing Bibir Postbus 530 3700 MA ZEIST Jaarrekening 2011 Stichting Sumbing Bibir Postbus 530 3700 MA ZEIST Jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014

Financieel jaarverslag 2014 Financieel jaarverslag 2014 Den Haag, 30 mei 2015 Dit rapport heeft 7 pagina s Inhoudsopgave Jaarstukken Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over 2014

Nadere informatie

STICHTING SHARING SUCCESS FOUNDATION DELFGAUW

STICHTING SHARING SUCCESS FOUNDATION DELFGAUW STICHTING SHARING SUCCESS FOUNDATION DELFGAUW JAARREKENING 2013 INHOUD JAARVERSLAG 2013 1. Doelstelling van de organisatie 1 2. Activiteiten 2013 ter invulling van de doelstelling 1 3. Activiteiten 2014

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten. te Leiden over 2015

Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten. te Leiden over 2015 Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten over 2015 INHOUDSOPGAVE Financieel verslag Pagina Balans per 31 december 2015 1 Staat van baten en lasten over 2015 3 Grondslagen voor waardering en

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat 40 3223 PB HELLEVOETSLUIS

Jaarrekening 2014. Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat 40 3223 PB HELLEVOETSLUIS Jaarrekening 2014 Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat 40 3223 PB HELLEVOETSLUIS Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat 40 3223 PB HELLEVOETSLUIS Jaarrekening 2014

Nadere informatie

STICHTING PAJONG TE ARNHEM JAARREKENING juni 2017

STICHTING PAJONG TE ARNHEM JAARREKENING juni 2017 STICHTING PAJONG TE ARNHEM JAARREKENING 2016 19 juni 2017 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING 2016 Balans per 31 december 2016 2 Winst- en verliesrekening over 2016 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten

Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten Financieel verslag Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten over 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Financieel verslag Balans per 31 december 2013 1 Staat van baten en lasten over 2013 3 Grondslagen

Nadere informatie

STICHTING HARTCENTRUM TWENTE TE ENSCHEDE. Jaarrapport 2015

STICHTING HARTCENTRUM TWENTE TE ENSCHEDE. Jaarrapport 2015 STICHTING HARTCENTRUM TWENTE TE ENSCHEDE Jaarrapport 2015 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen (1) Overlopende activa

Nadere informatie