Stichting Steunfonds Rijn IJssel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Steunfonds Rijn IJssel"

Transcriptie

1 Arnhem, 5 maart 2015 Stichting Steunfonds Rijn IJssel Jaarstukken 2014 A. Bestuursverslag B. Jaarrekening C. Overige gegevens Bijlagen Ingeschreven bij K.v.K. Centraal Gelderland onder nummer

2 Inhoudsopgave Jaarstukken 2014 A. Bestuursverslag 1 blz. B. Jaarrekening 4 - Grondslagen voor de jaarrekening 5 - Balans 6 - Exploitatierekening 7 - Kasstroomoverzicht 8 - Toelichting op de balans 9 - Niet uit de balans blijkende verplichtingen 10 - Toelichting op de exploitatierekening 11 C. Overige gegevens 12 - Controleverklaring 12 - Voorstel bestemming van het exploitatiesaldo 14 - Gebeurtenissen na balansdatum 14 Bijlagen 15 - Aanvragen en toekenningen Stichting Steunfonds Kengetallen Algemene voorwaarden voor financiële steun - Algemene procedure aanvraag financiële steun - Route afhandeling toegekende aanvraag - Lijst van afkortingen

3 A. Bestuursverslag 2014 A.1. Algemene informatie Doelstelling en kernactiviteiten van de stichting De stichting Steunfonds Rijn IJssel heeft ten doel: Het financieel ondersteunen van deelnemers van de Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Arnhem, die om financiële redenen anders niet in staat zijn om een opleiding te volgen c.q. te voltooien; Het verlenen van materiële steun aan niet-subsidiabele onderwijs-, onderwijsondersteunende en overige activiteiten van die stichting; en Het daartoe verwerven, beheren en aanwenden van vermogen ten behoeve van het onderwijs aan de Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Arnhem. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: Het verkrijgen, beheren,aanwenden en ter beschikking stellen van register- en nietregistergoederen; Het verkrijgen en beheren van gelden; Het verstrekken van financiële bijdragen; Het verrichten van al hetgeen tot het bereiken van het doel van de stichting bevorderlijk kan zijn. Juridische structuur Steunfonds Rijn IJssel is een stichting. De stichting is opgericht op 25 november 1999 met als statutaire zetel Arnhem. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland onder nummer A.2. Samenstelling van het Bestuur Het bestuur van de stichting bestond in 2014 uit 5 leden. In onderstaand schema zijn de namen en hoofdfuncties weergegeven. In het verslagjaar is er een bestuurswisseling geweest. De tweede en laatste termijn van een van de leden, mevr. E.M. Nagelmaker, liep in juli 2014 af. Haar functie is vanaf die datum overgenomen door mevr. L.C. van Straaten. De eerste termijn van bestuurslid dhr. G.J.H Hoitink liep in juli 2013 af. De herbenoeming voor de tweede termijn is in de eerste vergadering van 2014 bekrachtigd. Functie in bestuur Naam Hoofdfunctie bij Rijn IJssel Voorzitter Dhr. G.J.H. Hoitink Geen (onafhankelijk) Secretaris Mevr. C.E. Gertsen - Nieuwenhuis Medewerker Cursisten Service Rijn IJssel Penningmeester Mevr. E.J.M. Haenen Administrateur Lid tot 1 juli 2014 Mevr. E.M.Nagelmaeker Trajectbegeleider Lid vanaf 1 juli 2014 Mevr. L.C. van Straaten Trajectbegeleider Lid Dhr. H.J.A. Mol Afdelingsmanager Het bestuur van de stichting wordt administratief ondersteund door mevr. R. Elshof. Bezoldiging bestuurders Conform de statuten geniet het bestuur geen beloning voor de werkzaamheden. A.3. Activiteitenverslag 2014 Het bestuur is in 2014 drie keer bij elkaar geweest, telkens in volledige samenstelling. Voor het beoordelen van de aanvragen kwamen de gemandateerde bestuursleden indien er aanvragen waren wekelijks bij elkaar. Door op deze manier te werken is het fonds erin geslaagd om gemiddeld binnen tien werkdagen binnengekomen aanvragen te beantwoorden. Bestuursverslag Steunfonds Rijn IJssel

4 De aanvragen stroomden het gehele jaar binnen. De piek is dit jaar anders verdeeld dan andere jaren; eerste kwartaal 20% (was 40%), tweede kwartaal 28% (was 12%), derde kwartaal 17% (was 34%) en vierde kwartaal 35% (was 13%). In totaal heeft het fonds in aanvragen voor steun behandeld. Alle aanvragen die in 2014 zijn binnengekomen, zijn ook in 2014 behandeld. Er zijn dus geen aanvragen doorgeschoven naar Van de 46 in 2014 besproken aanvragen werden er in eerste instantie 7 aanvragen (15%) retour gestuurd. Twee aanvragen zijn uiteindelijk niet toegekend. Er was dan niet voldaan aan de voorwaarden om voor steun in aanmerking te komen of er was geen reactie gekomen op een verzoek om aanvullende informatie te verstrekken. Uiteindelijk zijn er 44 aanvragen geheel of gedeeltelijk toegekend. Twee van de 46 in 2014 ingediende en behandelde aanvragen hebben dus uiteindelijk niet geresulteerd in een toekenning van financiële steun. De redenen hiervoor waren verschillend: Ontbreken van een groot aantal gegevens c.q. bewijsstukken en/of Niet kunnen aantonen dat er sprake is van een financiële noodsituatie en/of Geen gebruik maken van voorliggende voorzieningen en/of Financiële steun aangevraagd voor andere dan studiekosten. Voor de behandeling van de aanvragen wordt er met een vaste procedure gewerkt. Bij het toekennen van de steun worden de richtlijnen van de DUO gevolgd. Als voorwaarde wordt gesteld dat andere bronnen voor financiële ondersteuning zoals studiefinanciering, eventuele overige bronnen zoals de zorgtoeslag, de huurtoeslag zijn benut. Bij studiefinanciering (DUO) moet naast de basisbeurs een aanvullende beurs en de maximale lening zijn aangevraagd. Indien de DUO geen aanvullende beurs verstrekt, wordt de aanvraag nader bekeken. In individuele gevallen kan worden afgezien van de voorwaarde dat er maximaal geleend moet zijn. Als een aanvrager in de schuldsanering zit, is het de aanvrager dikwijls niet toegestaan om nog meer te lenen. Afwijken van deze voorwaarde moet in de aanvraag zijn toegelicht. Ook dit jaar is het voorgekomen dat aanvragen onvolledig waren (bijlagen onvolledig, onduidelijkheden omtrent inkomsten/uitgaven, ontbreken van noodzakelijke toelichting van trajectbegeleider e.d.), Dit werkte vertragend op de afhandeling van de aanvraag omdat er aanvullende informatie moest worden aangeleverd. In de afhandeling van de steunaanvragen wordt er gewerkt met een afhandelingsformulier. Op dit formulier kan de aanvrager bij het indienen van de aanvraag samen met de trajectbegeleider al aangeven waar het eventueel toegekende bedrag naar moet worden overgemaakt. Na de toekenning gaat dit formulier naar de financiële administratie, zodat zij de toekenning adequaat kunnen afwikkelen. Het maximaal toe te kennen steunbedrag is voor schooljaar vastgesteld op 1.400,00. Het vermogen van de stichting wordt door het bestuur zo goed mogelijk beheerd. Desondanks teert het fonds elk jaar in op zijn vermogen, omdat de renteopbrengsten ver achterblijven bij de voor de jaarexploitatie benodigde middelen. Het bestuur heeft zich ook in 2014 ingezet ten aanzien van het verwerven van extra middelen. In de intakeset voor nieuw in diensttredend personeel van Rijn IJssel wordt aandacht gevraagd voor het steunfonds en wordt de mogelijkheid geboden maandelijks van het netto loon automatisch een gift aan het steunfonds over te laten maken. Van 23 personeelsleden (zittend en nieuw in dienst samen) van Rijn IJssel heeft het steunfonds op deze manier in 2014 in totaal een bedrag van 1.358,00 ontvangen. Rijn IJssel heeft in 2014 voor de tweede maal een kerstmarkt georganiseerd. Op deze kerstmarkt konden personeelsleden zelf bij diverse kramen hun kerstpakket samenstellen. Het Steunfonds is, net als vorig jaar, in de gelegenheid gesteld om ook een kraam te bemensen, waar personeelsleden (een deel van) hun kerstpakket konden doneren aan het Steunfonds. In totaal is heeft het personeel van Rijn IJssel voor een bedrag van 550,00 op deze wijze gedoneerd aan het Steunfonds, tevens 40,30 aan contanten. Vervolgens heeft het College van Bestuur van Rijn IJssel besloten om de waarde van het kerstpakket van personeelsleden die geen gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om zelf hun kerstpakket samen te stellen op de kerstmarkt, geheel te doneren aan het Bestuursverslag Steunfonds Rijn IJssel

5 Steunfonds. Dat heeft geresulteerd in een donatie van 8960,00. Daarnaast heeft een rondje met de pet op een management tweedaagse ook nog eens 30,26 aan giften opgeleverd. Het totaal bedrag aan schenkingen is hiermee voor 2014 uitgekomen op 10718,56. Het bestuur van het steunfonds is alle gevers hiervoor zeer erkentelijk. A.4. Toekomstige ontwikkelingen Met de huidige snelheid van de uitputting van het vermogen van de stichting, zal het steunfonds nog 20 jaar kunnen blijven bestaan. Het totale toegekende bedrag is de afgelopen jaren telkens gestegen. Echter in 2013 was voor het eerst sprake van een daling van het totaal toegekende bedrag naast een daling van het totaal aantal aanvragen. Zie hiervoor de bijlage met de kengetallen van 2010 tot Ook in 2014 is er een daling in het totaal toegekende bedrag en het aantal aanvragen te zien. Met enige voorzichtigheid kan gesteld worden dat er mogelijk sprake is van een nieuwe trend. Mogelijk heeft een strikter beleid van Rijn IJssel geleid tot deze daling. Zo moeten opleidingen in de werving goed duidelijk maken wat de kosten van de opleiding zijn. Bovendien is het aantal posten voor verplichte schoolkosten sterk teruggebracht. Veel kosten vallen nu onder de noemer vrijwillige schoolkosten. Het bestuur blijft alert op ontwikkelingen aangaande opleidingskosten en zal indien nodig het maximaal toe te kennen bedrag vanuit het steunfonds aanpassen. Daarnaast blijft er aandacht voor het zorgvuldig indienen van aanvragen door trajectbegeleiders door snelle en zorgvuldige terugkoppeling, dit om vertraging van te behandelen aanvragen zoveel mogelijk te voorkomen. Het bestuur blijft zoeken naar mogelijkheden om het vermogen van het fonds op peil te houden. In 2012 is een start gemaakt met het vastzetten van delen van het vermogen in lange termijn deposito s. Twee hiervan zijn inmiddels afgelopen. Het vrijgekomen bedrag is op een spaarrekening van de betreffende bankgezet. Twee andere deposito s lopen af in A.5. Resultaatanalyse Gang van zaken gedurende het verslagjaar Op was het vermogen van de stichting ,81 en op na resultaatbestemming, ,96. Er is in ,85 onttrokken aan de algemene reserve op grond van de normale bedrijfsvoering van de stichting Steunfonds Rijn IJssel. In 2014 is ,76 (23%) minder aan steun toegekend dan begroot ( ,00). De rentebaten zijn (1%) hoger dan begroot. Hierdoor is het resultaat van de normale bedrijfsvoering uiteindelijk uitgekomen op ,85 tekort. Dit verlies is 48% minder dan het voor 2014 begrote resultaat van ,00 tekort. Het aantal behandelde dossiers in 2014 bedraagt 46, deze zijn allen in 2014 afgehandeld. Van de 46 aanvragen voor steun, hebben er 44 een volledige of gedeeltelijke toekenning ontvangen. Er is hiermee voor een bedrag van in totaal ,00 aan steun aangevraagd. Er is voor een bedrag van in totaal ,39 aan steun toegekend. Daarnaast is er 497,15 aan steun die uiteindelijk niet nodig bleek te zijn, teruggestort. Een overzicht van de aanvragen en toekenningen 2014 kunt u geanonimiseerd per cluster/team terugvinden in de bijlagen. Tevens is in de bijlagen een tabel opgenomen met kengetallen met betrekking tot de aanvragen en toekenningen van het afgelopen jaar en de vier voorafgaande jaren. In 2014 is 96% van het aantal aanvragen toegekend voor een gemiddeld bedrag van 1.022,00. Er is zeven maal het maximum bedrag aan steun toegekend. Dat is 16% van het aantal toekenningen. Verder zijn als bijlagen toegevoegd de algemene voorwaarden voor financiële steun, de algemene procedure aanvraag financiële steun en de route afhandeling toegekende bedragen. Bestuursverslag Steunfonds Rijn IJssel

6 B. Jaarrekening - Grondslagen voor de jaarrekening - Balans - Exploitatierekening - Kasstroomoverzicht - Toelichting op de balans - Niet uit de balans blijkende verplichtingen - Toelichting op de exploitatierekening Financieel jaarverslag Steunfonds Rijn IJssel

7 Grondslagen voor de jaarrekening Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen die hun oorsprong vinden vóór het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij vóór het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. De jaarrekening is opgesteld op basis van de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 "Organisaties zonder winststreven". Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Financiële vaste activa De financiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Vorderingen De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Liquide middelen De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting. Eigen vermogen De Algemene reserve is een buffer ter waarborging van de continuïteit van de stichting en kan worden opgebouwd uit positieve resultaten uit eigen activiteiten. Kortlopende schulden De kortlopende schulden worden gewaardeerd op nominale waarde. Grondslagen voor de bepaling van het resultaat De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Het exploitatieresultaat is in het eigen vermogen op basis van (het voorstel tot) de bestemming van het exploitatieresultaat verwerkt. Grondslagen voor het opstellen van het kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. Afrondingen Door afronding kan het voorkomen dat de totalen niet geheel overeenstemmen met de som van de opgetelde getallen. Financieel jaarverslag Steunfonds Rijn IJssel

8 Balans per 31 december 2014 (na resultaatbestemming) 31 december december 2013 Activa Financiële vaste activa Overige vorderingen * Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen Totaal Activa Passiva 31 december december 2013 Eigen vermogen Kortlopende schulden Totaal Passiva * Deze post bestaat uit een tweetal niet-direct opvraagbare deposito's met een looptijd van 5 jaar. ASN bank: hoofdsom , rentepercentage 3,00% per jaar, einddatum Rabobank: hoofdsom , rentepercentage 2,75% per jaar, einddatum Financieel jaarverslag Steunfonds Rijn IJssel

9 Exploitatierekening 2014 Baten exploitatie 2014 begroting 2014 exploitatie 2013 Overige baten Som der baten Lasten Overige lasten Programmakosten Som der lasten Bedrijfsresultaat Financiële baten en lasten Exploitatieresultaat Financieel jaarverslag Steunfonds Rijn IJssel

10 Kasstroomoverzicht over 2014 Het saldo van de geldmiddelen is in 2014 gewijzigd. De oorzaak hiervan blijkt uit de onderstaande analyse van de geldstromen Kasstroom uit operationele activiteiten: Bedrijfsresultaat Verandering in werkkapitaal: mutatie vorderingen mutatie kortlopende schulden Kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten 0 0 Mutatie geldmiddelen Beginstand liquide middelen (1 januari) Mutatie liquide middelen Eindstand liquide middelen (31 december) Financieel jaarverslag Steunfonds Rijn IJssel

11 Toelichting op de balans per 31 december december december 2013 Activa Financiële vaste activa Overige vorderingen Deposito's * Totaal financiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Overige vorderingen Nog te ontvangen bedragen Totaal vorderingen Liquide middelen ING-Bank rekening courant SNS Zakelijk Sparen Totaal liquide middelen TOTAAL Activa * Deze post bestaat uit een tweetal niet-direct opvraagbare deposito's met een looptijd van 5 jaar. ASN bank: hoofdsom , rentepercentage 3,00% per jaar, einddatum Rabobank: hoofdsom , rentepercentage 2,75% per jaar, einddatum december december 2013 Passiva Eigen vermogen Algemene reserve Steunfonds Rijn IJssel Stand 1 januari verslagjaar Uit bestemming resultaat boekjaar Subtotaal algemene reserve Steunfonds Rijn IJssel Totaal eigen vermogen Kortlopende schulden Overlopende passiva Nog te betalen bedragen Totaal Kortlopende schulden TOTAAL Passiva Financieel jaarverslag Steunfonds Rijn IJssel

12 Niet uit de balans blijkende verplichtingen Er zijn geen niet uit de balans blijkende verplichtingen. Financieel jaarverslag Steunfonds Rijn IJssel

13 Toelichting op de exploitatierekening 2014 Baten Overige baten Schenking Subtotaal Overige baten TOTALE Baten Lasten Overige lasten Administratie- en beheerslasten Subtotaal Overige lasten Programmakosten Ondersteuning individuen Subtotaal Programmakosten TOTALE Lasten Bedrijfsresultaat Financiële baten en lasten Rentebaten Rentelasten 0 0 TOTAAL Financiële baten en lasten Exploitatieresultaat Financieel jaarverslag Steunfonds Rijn IJssel

14

15

16 Voorstel bestemming van het exploitatiesaldo Resultaatbestemming 2014 Door het bestuur wordt voorgesteld het resultaat de volgende bestemming te geven: 2014 Onttrekking aan de algemene reserve Gebeurtenissen na balansdatum Er hebben zich na de balansdatum geen gebeurtenissen voorgedaan die aanleiding hebben gegeven de cijfers in de jaarrekening te wijzigen. Financieel jaarverslag Steunfonds Rijn IJssel

17 Bijlagen - Aanvragen en toekenningen Stichting Steunfonds Kengetallen Algemene voorwaarden voor financiële steun - Algemene procedure aanvraag financiële steun - Route afhandeling toegekende aanvraag - Lijst van afkortingen Financieel jaarverslag Steunfonds Rijn IJssel

18

19 Kengetallen Totaal aanvragen aantal Totaal bedrag aangevraagd Totaal toekenningen aantal Totaal bedrag toegekend Aantal toekenningen/aantal aanvragen % 70% 65% 77% 76% 96% Gemiddeld toegekend Maximum toekenningen aantal Maximum toekenningen % 30% 38% 33% 31% 16%

20 Aanvraagformulier schooljaar geen oudere versies gebruiken STICHTING STEUNFONDS RIJN IJSSEL Secretariaat Stichting Steunfonds Rijn IJssel t.a.v. Riet Elshof Postbus 5162, 6802 ED Arnhem Schooljaar Financiële ondersteuning is mogelijk in de vorm van een schenking, lening of een combinatie van beide. Voor schooljaar is de maximaal toe te kennen steun per aanvrager vastgesteld op 1.400,00. Algemene voorwaarden voor financiële steun De aanvrager moet ingeschreven staan bij een opleiding van Rijn IJssel; Alleen individuele studenten van Rijn IJssel kunnen een aanvraag voor ondersteuning bij Stichting Steunfonds Rijn IJssel indienen; De kans op certificatie/kwalificatie moet aanwezig zijn. In de toelichting van de trajectbegeleider wordt dit gemotiveerd; Behandeld worden alleen volledig en naar waarheid ingevulde formulieren die ondertekend zijn en voorzien zijn van een gespecificeerde begroting; Het aanvraagformulier moet door de aanvrager (de deelnemer of zijn ouders/verzorgers bij minderjarigheid van de deelnemer) worden ingevuld en ondertekend; Financiële ondersteuning kan alleen worden aangevraagd voor zaken betreffende het leertraject dat wordt gevolgd (lesgeld, boeken, leermiddelen, excursies, reiskosten). Kopieën van rekeningen waarvoor steun wordt aangevraagd moeten zijn toegevoegd; Rekening schoolbijdrage (is een vrijwillige bijdrage) en andere niet verplichte zaken worden niet vergoed door het Steunfonds; Steun kan worden aangevraagd indien eigen inkomen en/of inkomen van ouders/voogd of partner niet toereikend zijn. Een kopie van salaris/uitkering/kinderbijslag of anderen inkomsten moet zijn toegevoegd; Andere bronnen voor financiële ondersteuning zoals tegemoetkoming ouders (bij 18-), studiefinanciering, sociale zaken van woongemeente deelnemer en eventuele anderen moeten zijn benut. Er wordt vanuit gegaan dat student door middel van een bijbaan ook zelf kan bijdragen aan zijn opleiding. Daar waar dit niet gebeurt, vraagt dit om een toelichting met motivatie. Bij studiefinanciering (DUO) moeten naast de basisbeurs, een aanvullende beurs en de maximale lening zijn aangevraagd. Indien niet maximaal wordt geleend is een toelichting met motivatie vereist. Een kopie van aangevraagde en eventueel toegekende tegemoetkoming in studiekosten (tot 18 jaar) of studiefinanciering moet bij aanvraag zijn toegevoegd; Bij de aanvraag is een gespecificeerde begroting gevoegd en bewijzen van rekeningen en betalingen; De trajectbegeleider controleert de aanvraag op juistheid en volledigheid. Daarbij is het vereist dat kopieën van bewijsstukken worden meegezonden; De aanvraag moet voorzien zijn van een schriftelijke toelichting en motivatie voor steunverlening door de trajectbegeleider van desbetreffende afdeling/sector. Voor een vlotte afhandeling Het formulier moet volledig ingevuld zijn. Onvolledig ingevulde en/of niet ondertekende formulieren worden niet in behandeling genomen. Ook het formulier voor de afhandeling van de steunaanvraag invullen en alvast ondertekenen, zodat bij toekenning het geld snel kan worden overgemaakt. De trajectbegeleider stuurt het aanvraagformulier door naar het secretariaat van het steunfonds t.a.v. Riet Elshof. De trajectbegeleider krijgt een ontvangstbevestiging. Zowel trajectbegeleider als aanvrager geven een schriftelijke toelichting op de aanvraag.

21 Stichting Steunfonds Rijn IJssel Versie Procedure aanvraag financiële steun Het secretariaat van de Stichting Steunfonds Rijn IJssel verstrekt op verzoek van de trajectbegeleiders van Rijn IJssel aanvraagformulieren voor studenten voor financiële ondersteuning van de stichting Steunfonds. Het secretariaat is bereikbaar via Het aanvraagformulier wordt door de aanvrager, de student, ingevuld. De trajectbegeleider controleert de aanvraag; Bij de aanvraag is een gespecificeerde begroting van inkomsten en uitgaven toegevoegd evenals kopieën/bewijzen van rekeningen/betalingen. Voor de gespecificeerde begroting is bij het aanvraagformulier een extra blad toegevoegd. Dit blad is ook digitaal als Excel-bestand ter beschikking (aan te vragen bij het secretariaat); De trajectbegeleider van de desbetreffende afdeling/sector voorziet de aanvraag van een motivatie, inclusief advies, en ondertekent de aanvraag; De trajectbegeleider stuurt het formulier op naar het secretariaat van de Stichting Steunfonds Rijn IJssel ter attentie van Riet Elshof, Postbus 5162, 6802 ED Arnhem (in gesloten enveloppe en vertrouwelijk); Het secretariaat stuurt een ontvangstbevestiging naar de trajectbegeleider; Voor het schooljaar is gekozen voor een maximale steun van 1.400,00, die per schooljaar per aanvrager kan worden toegekend door de Stichting Steunfonds Rijn IJssel. Procedure afhandeling aanvraag Het bestuur van de Stichting Steunfonds Rijn IJssel mandateert de secretaris en één of meer leden van het bestuur om de aanvragen te beoordelen en daarover een advies uit te brengen; De secretaris en één of meer leden van het bestuur van de Stichting Steunfonds bespreken binnen 10 werkdagen de aanvraag en geven daarover een advies; De secretaris en één of meer leden van het bestuur van de Stichting Steunfonds zullen bij onduidelijkheden in de aanvraag via de trajectbegeleider om nadere informatie vragen; De secretaris en één of meer leden van het bestuur van de Stichting Steunfonds, hebben de mogelijkheid om de aanvrager te wijzen op andere hulpbronnen/steunstichtingen; Het besluit van de Stichting Steunfonds Rijn IJssel over het wel/niet toekennen van de aanvraag gaat naar de aanvrager en trajectbegeleider. Bij een toekenning van steun wordt ook een afschrift gezonden naar de penningmeester van Stichting Steunfonds en de financiële administratie van Rijn IJssel; Genoemd besluit wordt tevens vastgelegd op het formulier Beslissing Steunaanvraag. Dit formulier wordt door twee bestuursleden ondertekend en opgestuurd naar de penningmeester; In het geval de steun wordt verleend in de vorm van een lening ondertekent de student en/of de wettelijke vertegenwoordiger een schuldbekentenis; De penningmeester van de Stichting Steunfonds voert de betaling uit. De Stichting maakt de aan de student toegekende steun rechtstreeks over naar de financiële administratie van Rijn IJssel; De financiële administratie van Rijn IJssel voert de betaling naar de student en/of andere belanghebbenden uit. Dit gebeurt alléén in overleg met/in opdracht van de trajectbegeleider. De trajectbegeleider vult daarom samen met de student het formulier afhandeling van de steunaanvraag in; Bij een afwijzing van de aanvraag geeft het bestuur een motivatie van dit besluit; Jaarlijks maakt het bestuur van de Stichting Steunfonds Rijn IJssel een jaarverslag op waarin de aanvragen en toekenningen geanonimiseerd worden opgenomen. Arnhem, augustus 2014

22 Versie Stichting Steunfonds Rijn IJssel Route afhandeling toegekende aanvraag Bij toekenning van een aanvraag voor ondersteuning en/of een lening van het Steunfonds: 1. Ontvangen de aanvrager (deelnemer) en de trajectbegeleider hierover bericht; 2. Wordt een afschrift van de toekenning verzonden naar de penningmeester van het Steunfonds en naar de financiële administratie van Rijn IJssel; 3. De penningmeester van het Steunfonds maakt het bedrag over op de postbankrekening van het desbetreffende domein van Rijn IJssel via mijning.nl; 4. De penningmeester codeert het afschrift van de toekenning en stuurt het geheel naar de financiële administratie van het Steunfonds; 5. Het bedrag wordt afgeschreven van de ing-rekening van het Steunfonds en bijgeschreven op de ing-rekening van Rijn IJssel; 6. De financiële administraties van het Steunfonds en van Rijn IJssel verwerken de postbankmutatie in de boekhouding; 7. De financiële administratie van Rijn IJssel voert de betaling naar de deelnemer en/of andere belanghebbenden uit. Dit (eventueel) in overleg met de trajectbegeleider. De trajectbegeleider gebruikt hiervoor het formulier Afhandeling van de steunaanvraag. Augustus 2014

23 Lijst van afkortingen CIOS DUO KvK ICT AKA Centraal Instituut voor de Opleiding van Sportleiders Dienst Uitvoering Onderwijs Kamer van Koophandel Informatie en Communicatie Technologie ArbeidsmarktgeKwalificeerd Assistent

Stichting ChildTRAC Nederland Rosmalen JAARREKENING 2013

Stichting ChildTRAC Nederland Rosmalen JAARREKENING 2013 Rosmalen JAARREKENING 2013 hulshof kroonen & groen Inhoudsopgave ACCOUNTANTSRAPPORT Pagina Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 BESTUURSVERSLAG 5 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 7 Staat van baten

Nadere informatie

Voorwoord... 3 1. Verslag van de secretaris... 4 1.1. Financiële hulp... 4. 2. Jaarrekening... 8 2.1. Balans per 31-12-2014... 8

Voorwoord... 3 1. Verslag van de secretaris... 4 1.1. Financiële hulp... 4. 2. Jaarrekening... 8 2.1. Balans per 31-12-2014... 8 Inhoud Voorwoord... 3 1. Verslag van de secretaris... 4 1.1. Financiële hulp... 4 1.2. Aanvragen voor bijstand... 4 1.3. Het bedrijfsmaatschappelijk werk... 5 1.4. Kerstattenties... 6 1.5. Contribuanten...

Nadere informatie

Stichting Kalinga Jaarverslag 2014

Stichting Kalinga Jaarverslag 2014 Stichting Kalinga Dit rapport heeft 22 pagina s 1 Inhoudsopgave JAARVERSLAG... 3 ALGEMENE INFORMATIE... 3 GANG VAN ZAKEN GEDURENDE HET BOEKJAAR... 4 OP DE FILIPPIJNEN... 4 IN NEDERLAND... 4 BELEID NEDERLAND...

Nadere informatie

RAPPORT. Jaarstukken over 2012. Hulphond Nederland

RAPPORT. Jaarstukken over 2012. Hulphond Nederland RAPPORT Jaarstukken over 2012 Hulphond Nederland 25 januari 2012 Inhoud Pagina Algemeen 3 Verslag Raad van Toezicht 2012 5 Directieverslag 2012 7 Verantwoordingsverklaring Activiteitenverslag 2012 9 Toekomstvisie

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014. Stichting Mr. Roelsefonds Hofzicht 48 2181 AH HILLEGOM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014. Stichting Mr. Roelsefonds Hofzicht 48 2181 AH HILLEGOM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014 Stichting Mr. Roelsefonds Hofzicht 48 2181 AH HILLEGOM INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Beoordelingsverklaring 3 3 Algemeen 4 BESTUURSVERSLAG

Nadere informatie

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort Inhoudsopgave Pagina BESTUURSVERKLARING... 3 ACCOUNTANTSRAPPORT... 5 Samenstellingsverklaring...6 BESTUURSVERSLAG... 7 Algemeen... 88 Afgekondigde

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 VAN DE STICHTING

JAARVERSLAG 2013 VAN DE STICHTING JAARVERSLAG 2013 VAN DE STICHTING BISSCHOP BLUYSSEN FONDS INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Voorwoord 2 1.1 In memoriam Mgr. J.W.M. Bluyssen 3 1.2. Reacties op jaarverslag te richten aan 4 1.3 Adres gegevens 4 2.

Nadere informatie

FINANCIEEL. Jaarrekening 2012 Stichting De Verre Naasten DEFINITIEF 17.05.2013. P a g i n a 1

FINANCIEEL. Jaarrekening 2012 Stichting De Verre Naasten DEFINITIEF 17.05.2013. P a g i n a 1 FINANCIEEL Jaarrekening 2012 Stichting De Verre Naasten DEFINITIEF 17.05.2013 P a g i n a 1 Inhoudsopgave JAARREKENING 2012 3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 4 KASSTROOMOVERZICHT 5 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING

Nadere informatie

STICHTING BURGERPERSONEELSFONDS MINISTERIE VAN DEFENSIE

STICHTING BURGERPERSONEELSFONDS MINISTERIE VAN DEFENSIE STICHTING BURGERPERSONEELSFONDS MINISTERIE VAN DEFENSIE Datum van oprichting: 29 december 1955 DOELSTELLING Het verlenen van hulp in gevallen van financiële nood met een sociale en/of medische achtergrond.

Nadere informatie

Statutaire naam 1 Doelstelling 1 Samenstelling bestuur 1 Verslag activiteiten 1 Begroting 2014 3

Statutaire naam 1 Doelstelling 1 Samenstelling bestuur 1 Verslag activiteiten 1 Begroting 2014 3 Stichting Jeugdsportfonds Nijmegen te Nijmegen. Rapport betreffende het Financieel Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Rapport Financieel Jaarverslag 2013 Bestuursverslag Jaarrekening Statutaire naam

Nadere informatie

Stichting Maatvast Haarlemmermeer Lisserweg 481 2165 AS LISSERSBROEK. Jaarrekening 2014

Stichting Maatvast Haarlemmermeer Lisserweg 481 2165 AS LISSERSBROEK. Jaarrekening 2014 Lisserweg 481 2165 AS LISSERSBROEK Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarverslag 1.1 Jaarverslag 3 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2014 9 2.2 Staat van baten en lasten over 2014 11 2.3

Nadere informatie

Directieverslag en jaarrekening

Directieverslag en jaarrekening Directieverslag en jaarrekening 213 Directieverslag 213 Inhoud Directieverslag 213 3 Jaarrekening 213 13 Balans per 31 december 213 14 Staat van baten en lasten over 213 16 Kasstroomoverzicht 18 Grondslagen

Nadere informatie

JAARVERSLAG CARRÉ FONDS 2014

JAARVERSLAG CARRÉ FONDS 2014 JAARVERSLAG CARRÉ FONDS 2014 Inhoud Voorwoord... 4 I.1 Inleiding... 5 I.2 Doelstelling... 5 I.3 Organisatie en bestuur... 6 I.4 Communicatie... 8 II. Activiteiten en besteding giften... 8 II.1 Theaterinnovaties

Nadere informatie

Jaarverslag TECH. Vervroegd Uittreden uit de Technische Groothandel. Groothandel Stichting Vrijwillig

Jaarverslag TECH. Vervroegd Uittreden uit de Technische Groothandel. Groothandel Stichting Vrijwillig Groothandel Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Technische Groothandel Stichting TECH Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Technische Groothandel Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING JAARREKENING pag 1 Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING INHOUD JAARREKENING 3 Grondslagen 5 Samenvattend financieel overzicht 9 Balans 11 Staat van baten en lasten 19 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken TE UTRECHT JAARREKENING

Stichting FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken TE UTRECHT JAARREKENING Stichting FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken TE UTRECHT JAARREKENING 2011 Utrecht, 17 april 2012 Inhoudsopgave I ALGEMENE GEGEVENS 4 II BESTUURSVERSLAG 7 III EIGEN VERMOGEN 11 IV JAARREKENING

Nadere informatie

Jaarverslag. Energiefonds Overijssel I B.V.

Jaarverslag. Energiefonds Overijssel I B.V. Jaarverslag Energiefonds Overijssel I B.V. Periode 7 november 2012 t/m 31 december 2013 De missie van Energiefonds Overijssel In 2020 is 20% nieuwe energie in Overijssel beschikbaar. Dat is de ambitie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 5. Jaarrekening 2012 12. Voorwoord3. 1. Inleiding 4. 2. Urgenties 5. 3. Bezwaar en beroep 10. 4. Organisatie 11

Inhoudsopgave. 5. Jaarrekening 2012 12. Voorwoord3. 1. Inleiding 4. 2. Urgenties 5. 3. Bezwaar en beroep 10. 4. Organisatie 11 Inhoudsopgave Voorwoord3 1. Inleiding 4 2. Urgenties 5 2.1. De cijfers...5 2.2. De projecten...8 2.3. De uitwisseling van informatie...9 3. Bezwaar en beroep 10 3.1. Geschillencommissie Woonruimteverdeling

Nadere informatie

Copernicusstraat 17 3772 CV BARNEVELD JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014. 11 mei 2015-1

Copernicusstraat 17 3772 CV BARNEVELD JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014. 11 mei 2015-1 Copernicusstraat 17 3772 CV BARNEVELD JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 11 mei 2015-1 JAARVERSLAG 2014 INHOUD Paginanummer 1. Bestuursverslag 1.1 Algemeen 4 1.2 Activiteiten en financiële

Nadere informatie

Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2. Balans 3. Staat van baten en lasten 4. Kasstroomoverzicht 5

Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2. Balans 3. Staat van baten en lasten 4. Kasstroomoverzicht 5 Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2 Balans 3 Staat van baten en lasten 4 Kasstroomoverzicht 5 Analyse balans en financiële positie 6 Toelichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Financieel katern

Jaarverslag 2013. Financieel katern Jaarverslag 2013 Financieel katern Inhoud Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1 Balans op 31 december 2013 5 Staat van baten en lasten 2013 6 Kasstroomoverzicht 2013 7 Verschillenanalyse

Nadere informatie

1 Inleiding 4. 2 Algemeen 5

1 Inleiding 4. 2 Algemeen 5 Sportvereniging en financiën Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Algemeen 5 2.1 Inleiding 5 2.2 De sportvereniging 5 2.3 De structuur van een sportvereniging 6 2.3.1 De algemene ledenvergadering 6 2.3.2 Het

Nadere informatie

Samen verschil maken DOSSIER 1500. STOPhersentumoren.nl financieel jaarverslag 2012 Pagina 1 van 49

Samen verschil maken DOSSIER 1500. STOPhersentumoren.nl financieel jaarverslag 2012 Pagina 1 van 49 DOSSIER 1500 JAARVERSLAG 1 januari 2012 t/m 31 december 2012 STOPhersentumoren.nl financieel jaarverslag 2012 Pagina 1 van 49 INHOUDSOPGAVE: BESTUURSVERSLAG... 3 1. INLEIDING...3 1.1 Voorwoord...3 1.2

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG. Stichting Jongerencultuurfonds te Amsterdam

FINANCIEEL JAARVERSLAG. Stichting Jongerencultuurfonds te Amsterdam FINANCIEEL JAARVERSLAG Stichting Jongerencultuurfonds te Amsterdam Rapport betreffende financieel jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2 Statutaire naam 2 Doelstelling 2 Samenstelling bestuur

Nadere informatie

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 4 Voorwoord 6 Juridische structuur 7 Organisatieschema 8 Algemeen verslag 14 Sociale ontwikkelingen 16 Bedrijfsactiviteiten 18 Financiën 19 Financiële

Nadere informatie

JAARSTUKKEN. Stichting

JAARSTUKKEN. Stichting JAARSTUKKEN Stichting Nieuwe Veste 2 Jaarstukken Stichting Nieuwe Veste > 3 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 4 1.1 Vestigingen en locaties 5 1.2 Bestuur 6 1.3 Raad van Toezicht 6 1.4 Ondernemingsraad

Nadere informatie

Jaarrekening. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2013 137

Jaarrekening. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2013 137 Jaarrekening Samenvatting 106 Inleiding 106 Kerngegevens van de instelling 106 Analyse van het resultaat 2013 ten opzichte van de begroting 107 Analyse van het resultaat 2013 ten opzichte van 2012 112

Nadere informatie

RAPPORT. Jaarstukken over 2011. Hulphond Nederland

RAPPORT. Jaarstukken over 2011. Hulphond Nederland RAPPORT Jaarstukken over 2011 Hulphond Nederland 25 januari 2012 1 Inhoud Pagina Algemeen 3 Verslag Raad van Toezicht 2011 5 Directieverslag 2011 6 Verantwoordingsverklaring Activiteitenverslag 2011 7

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag

Financieel Jaarverslag Financieel Jaarverslag Stichting Hulp Oost-Europa Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Jaarrekening: Balans 10 Kasstroomoverzicht 11 Staat van baten en lasten 12 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie