Milieuzorgplan Golfclub Zwolle Oktober 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Milieuzorgplan Golfclub Zwolle Oktober 2010"

Transcriptie

1 Milieuzorgplan Golfclub Zwolle Oktober Inleiding Zorg voor het milieu is iets wat tegenwoordig in is. Dat is niet voor niets. Denk bijvoorbeeld maar aan de ontwikkelingen rondom de veranderingen van klimaat als gevolg van het menselijk handelen. Zorg voor het milieu is ook iets waarvoor de verantwoordelijkheid makkelijk bij anderen of op een hoger niveau gelegd wordt. Dit is onterecht, want ook op individueel of lokaal niveau is er met betrekking tot de milieuzorg winst te behalen en dus ook op het gebied van het beheer van een golfbaan en alles wat daarbij komt kijken. Het is dan ook logisch en terecht dat het milieu onderdeel uitmaakt van het programma Golf Environment Organisation (GEO). Dat gebeurt dus in de vorm van een milieuzorgplan, oftewel een plan voor het omgaan met de veelheid aan milieuaspecten, waarmee je op een golfbaan/vereniging te maken krijgt. Het milieuzorgplan bestaat het uit twee onderdelen. Het eerste deel richt zich op de eisen die gesteld worden in het kader van de milieuwetgeving, zowel landelijk als gemeentelijk. Het tweede deel gaat meer in op concrete milieuaspecten zoals het gebruik van energie, water, afvalverwerking, gewasbescherming e.d.. Voor het tweede deel zijn standaardvragenformulieren ontwikkeld. Deze formulieren zijn in dit plan opgenomen. Waar naar cijfermatige gegevens gevraagd wordt, wordt regelmatig naar bijlagen verwezen. Een andere tweedeling die in het milieuzorgplan aan te brengen is, hangt samen met de vragen waar zijn we nu? en waar willen we naar toe?. Het antwoord op de eerste vraag komt neer op het beschrijven van de huidige situatie met betrekking tot de zorg voor het milieu. Het antwoord op de tweede vraag richt zich meer op de ambitie één en ander verder te verbeteren. Hierbij hoort ook het vertalen van deze ambitie in concrete actiepunten, een hieraan gekoppelde tijdsplanning en een regelmatige evaluatie. Overigens kan naar aanleiding van de analyse van de huidige situatie geconcludeerd worden, dat met betrekking tot het milieubeleid de golfclub Zwolle al heel veel gedaan heeft. De nog te behalen winst is daardoor beperkt. 2. Milieuwetgeving. 2.1 Milieuvergunning. Het gaat te ver om in het kader van GEO een uitputtende beschrijving van de milieuwetgeving te geven. In de praktijk komt het erop neer dat de milieuwetgeving zich voor een golfbaan/vereniging vertaalt in de verplichting tot het hebben van een milieuvergunning Huidige situatie. De milieuvergunning van de golfbaan te Zwolle is neergelegd in een officiële beschikking gedateerd 10 juni Deze beschikking bevindt zich in het archief van de golfvereniging en heeft een heleboel bijlagen, die o.a. gaan over bouwtekeningen van gebouwen en andere bouwwerken, rioleringstekeningen, bodemonderzoeksgegevens, opslag van gevaarlijke stoffen etc.. In bijlage 1 is een overzicht van de stukken m.b.t. de milieuvergunning gegeven. In 2008 heeft een uitgebreide controle van de milieuvergunning door de gemeente plaatsgevonden. Er moest slechts op enkele kleinere punten een aanpassing cq. aanvulling doorgevoerd worden. Toen dit gebeurd was heeft de gemeente aangegeven dat de golfbaan met alles wat daarbij hoort aan de eisen voldoet Ambitie. De ambitie inzake het verbeteren van de situatie met betrekking tot de milieuvergunning vertaalt zich in de volgende actiepunten: a. Indien aanpassingen van de situatie dan wel de regelgeving hierom vraagt zal de milieuvergunning geactualiseerd dienen te worden. b. Het milieulogboek indien nodig actualiseren en bijhouden c. De afvalstoffenboekhouding indien nodig actualiseren en bijhouden.

2 2.2 Milieubeleid bij de golfbaan/vereniging. Voor de uitwerking van dit onderdeel heeft men vanuit GEO standaardvragenformulieren ontwikkeld. In paragraaf zijn deze formulieren conform de systematiek van GEO opgenomen. Voordat van Committed to Green de overstap naar GEO gemaakt werd, was er al een concept milieuzorgplan gemaakt. De paragrafen t/m komen hier uit voort. Gezien het feit dat in deze paragrafen niet alleen gegevens over de huidige situatie zijn opgenomen, maar ook een zeker ambitieniveau wordt neergelegd (meer dan bij GEO gevraagd wordt), is er voor gekozen deze paragrafen te handhaven. Dit ondanks het feit dat dit tot enige dubbele informatie leidt Energiegebruik Huidige situatie De onderstaande tabellen geven de ontwikkeling van het gebruik van elektra, gas en water over de periode 2005 t/m Aanvullend op de tabellen is een korte toelichting toegevoegd. Elektra loods Shop restaurant overig totaal Het gebruik van elektriciteit is vrij stabiel. Reeds genomen maatregelen ter besparing zijn: de zonnecollectoren op het dak voor verwarming van de boiler, spaarlampen, waar mogelijk 1 lamp in dubbele armaturen, bewegingsmelders om te zorgen dat er geen licht onnodig aan blijft staan. Gas restaurant overig totaal Ondanks wat schommelingen (hoogstwaarschijnlijk aan het weer in de winter toe te schrijven) is ook het gasgebruik vrij stabiel. Water totaal Het gebruik van water is met wisselende sprongen licht stijgend. In de kranen is een waterbesparend ringetje/zeefje geplaatst. Brandstof Diesel Benzine totaal De brandstof wordt gebruikt voor de machines van de greenkeepers.

3 Ambitie De ambitie inzake het verbeteren van de situatie met betrekking tot het energiegebruik vertaalt zich in de volgende actiepunten: a. Ontwikkelingen met betrekking tot het op de markt komen van energiebesparende maatregelen (lampen, apparatuur, afstelling e.d.) zullen gevolgd en waar mogelijk toegepast worden. b. Bij vervanging van apparatuur, machines e.d. speelt het energiegebruik bij de keuze tussen verschillende alternatieven een belangrijke rol Afvalbeleid Er is sprake van verschillende soorten afval, zoals groenafval (vooral maaisel), olie/vethoudend afval en overig afval Huidige situatie Groenafval. Het groenafval wordt afgevoerd naar de groenrecycling. De hoeveelheden hiervan worden precies bijgehouden. In het geval van groenafval heeft dit niet alleen met milieuaspecten te maken, maar ook met financiële aspecten. De afvoer van groenafval is een kostbare zaak. Olie/vethoudend afval. Dit afval bestaat uit afgewerkte olie, olie/water/slib en uit vet uit de vetafscheider. Het wordt volgens de vereiste kanalen opgevangen, bewaard en afgevoerd. Voor smering van machines wordt waar mogelijk al biologisch afbreekbare olie gebruikt. Overig afval. Het overig afval wordt via containers verzameld en afgevoerd. Waar mogelijk wordt het afval gescheiden verzameld en afgevoerd (zie 2.2.6) Ambitie De ambitie inzake het verbeteren van de situatie met betrekking tot het afvalbeleid vertaalt zich in de volgende actiepunten: a. Waar mogelijk wordt bij de inkoop rekening gehouden met de hoeveelheid afval die een product teweeg brengt. Bij gelijke prijs/kwaliteitverhouding van het product zal gekozen worden voor dat product dat het minste afval oplevert. b. Waar mogelijk wordt afval gescheiden verzameld en afgevoerd. c. Waar mogelijk wordt afval gerecycled Baanbeheer Er zijn diverse milieuaspecten verbonden aan het baanbeheer. Het meest voor de hand liggend is het gebruik van mest- en bestrijdingsmiddelen. Ook het grondwaterbeheer (ontwatering, beregening etc.) speelt hier een rol. Iets waar minder snel aan gedacht wordt, maar wat wel degelijk een rol kan betekenen is het effect van geluid en licht op de omgeving Huidige situatie Gebruik meststoffen. Het gebruik van meststoffen beperkt zich hoofdzakelijk tot de baan. Buiten de baan worden alleen het gazon en enkele borders beperkt bemest. Van de bemesting worden uitgebreide schema s met informatie over wat, wanneer, waar en hoeveel er gebruikt wordt, bijgehouden. Gebruik bestrijdingsmiddelen. Er worden diverse bestrijdingsmiddelen gebruikt. Het gaat hierbij om mixture brabant, primus, primstar, mcpp en mcpa tegen ongewenste kruiden, heritage en signum tegen schimmels in de greens, caseron in de borders en de plantvakken rondom het clubhuis, roundup op het terras en

4 de paden en tenslotte pleksgewijs garlon tegen brandnetels in het bosplantsoen. Ook van het gebruik van de bestrijdingsmiddelen worden schema s bijgehouden. Grondwaterbeheer. De golfbaan ligt in een laag en daarmee nat gedeelte. Dit zorgt voor een goede beschikbaarheid van grondwater. Hierdoor kan het gebruik van kraanwater beperkt worden. Geluid. Van geluidsoverlast van de golfbaan op zijn omgeving kan eigenlijk niet gesproken worden. Licht. De golfbaan is onverlicht. Er is sinds enige jaren wel een beperkte verlichting bij de drivingrange. Deze is zo ontworpen dat het effect op de omgeving minimaal is. Er zijn op diverse plaatsen op de drivingrange lampen op de grond geplaatst, die de ballen van onderaf verlichten. Door dit ontwerp en het beperkt aantal uren per week wat de verlichting aan is, wordt ook het energiegebruik beperkt Ambitie De ambitie inzake het verbeteren van de situatie met betrekking tot het baanbeheer vertaalt zich in de volgende actiepunten: a. De schema s van het gebruik van meststoffen en bestrijdingsmiddelen worden ook in de toekomst goed bijgehouden. b. Bij het beheer van de baan wordt gestreefd naar een minimaal gebruik van meststoffen en bestrijdingsmiddelen. c. Waar mogelijk wordt bij de inkoop van meststoffen en bestrijdingsmiddelen rekening gehouden met de ongewenste bijeffecten van de middelen op de omgeving. Bij gelijke prijs/kwaliteitverhouding van het product zal gekozen worden voor dat product dat het minste ongewenste bijeffecten heeft Bereikbaarheid Huidige situatie De golfbaan is bereikbaar met de auto en de fiets. Van deze laatste mogelijkheid wordt eigenlijk nauwelijks gebruik gemaakt. Een belangrijke oorzaak hiervan ligt in het feit dat er (nog) geen mogelijkheid is de golfspullen op de vereniging op te slaan Ambitie De ambitie inzake het verbeteren van de situatie met betrekking tot bereikbaarheid vertaalt zich in de volgende actiepunten: a. De (financiële en ruimtelijke) mogelijkheden voor het realiseren van een opslagmogelijkheid van golfspullen voor de leden zal worden onderzocht, cq. meegenomen worden bij toekomstige verbouwingen. b. Indien meer mensen op de fiets wensen te komen, zal de vereniging voor een betere fietsenstalling zorgen Gedrag leden Huidige situatie Wanneer we het hebben over gedrag van leden inzake milieuaspecten komen zaken aan de orde als het gebruik van houten of plastic tees, het achterlaten van afval in de baan e.d.. M.b.t. de tees zijn er geen voorschriften aanwezig. Ook zitten er tegenstrijdige aspecten aan de keuze van de tees. Voor het baanbeheer zijn houten tees gewenst (maaimachines e.d.), terwijl herbruikbare plastic tees vanuit het milieu wel eens gunstiger zouden kunnen zijn. Door de baan heen zijn voldoende afvalbakken geplaatst, die regelmatig worden geleegd.

5 Ambitie Bij dit onderwerp gaat het vooral over het gedrag van mensen en dit vereist een aanpak gericht op communicatie, verantwoordelijkheid, sociale controle e.d GEO standaardvragenformulieren 4.0 Water Context for wateruse Er wordt zowel leidingwater als grondwater gebruikt. Het water wordt benut voor consumptie, huishoudelijke doelstellingen (wc, douche etc.) en beregening. 4.1 Consumption Water source Leidingwater Zie Irrigation and Greens: 1,4 ha Voorgreens: 1 ha Tees: 0,8 ha Fairways: 10 ha Drivingrange: 2 ha Irrigation system In de baan computergestuurd en op de drivingrange met haspel Maintainance irrigation system Jaarlijkse onderhoudscontract en update van software wanneer beschikbaar Evaporation and weather Geen koppeling met verdamping een klimaatgegevens Soil water content monitoring Ja middels een AT W.E.T sensor Kit 4.3 Analysis en Environmental monitoring of water quality Beregeningswater testen op chemische bestanddelen. Laatste analyse dateert van De jaren daarvoor ook monsters genomen en de uitslagen verschillen weinig van elkaar. 2010/2011 opnieuw laten analyseren. 4.4 Activities Activities to conserve, reduce and minimise water consumption s avonds en s nachts beregenen Beluchten van de toplaag Gras rassen selectie Inspectie op lekkage Vochtpercentage van de toplaag meten Monitoren van regenval Monitoren van de verdamping Toedienen van surfactans Activities to protect and enhance water quality Alleen middelen gebruiken die op sportterreinen in Nederland zijn toegestaan Drift reductie spuitdoppen Gebruik Uitvloeiers/hechters 5.0 Turf 5.1 Grasses & Cultural Practices Turfgrass species Festuca, Agrostis, Poa pratensis, Lolium perenne Cultural practices Zie bijlage 5.3 Nutrition Zie bijlage 5.4 Pest & Disease control Het gebruik van bestrijdingsmiddelen tot een minimum beperken en alleen die middelen gebruiken die toegestaan zijn op sportvelden/golfbanen in Nederland.

6 Controle op ziekten en plagen gebeurt dagelijks/wekelijks in geval van verhoogde ziektedruk. De hoofdgreenkeeper is verantwoordelijk. Verder zie bijlage 6.0 Waste De volgende afvalstromen worden gescheiden verzameld en verwerkt: Groenafval, papier, glas, metaal, olie, garageaval & overig (grijs) 7.0 Energy Maandelijks worden de meterstanden opgenomen en in een excelbestand geplaatst, zie ook

7 3 Bijlagen Bijlage 1. Overzicht aanwezige vergunningen etc. in archief: Doos 1 huurovereenkomst boiler greenkeepersruimte 1995 tekening i.v.m. pompput naar persriool plus opvangput t.b.v. afvoer wasplaats 1995 bouwvergunning overkapping drivingrange en ballenhok vergunning waterschap voor bruggen, vlonders, duikers, drainage, natuurontwikkeling oevers 1994 bouwtekeningen greenkeeperaccommodatie 1995 bouwvergunning middenspanningsruimte bij begin parkeerplaats 1994 vergunning uitrit 1995 bouwvergunning kapschuur 1996 bouwvergunning greenkeeperaccommodatie 1995 vergunning belastingsdienst voorhanden hebben laagminerale olie (fiscaal) 1996 bouwvergunning voorlopig clubhuis 1993 milieuvergunning rioolgemaal 1996 Doos 2 Productboek uitbreiding golfbaan 2001 Bouwvergunning 1 e fase golfbaan 1993 plus bijhorende stukken en correspondentie bouwcommissie Doos Milieuvergunning De aanwezige milieuvergunning bestaat uit de volgende onderdelen: Officiële beschikking dd. 10 juni 1996 Kopie aanvraagformulier vragenlijst inrichting clubgebouw (horeca) overzichtslijsten: aanwezige bouwvergunningen elektromotoren verbrandingsmotoren transportmiddelen Technische specificaties van de bezinksel afscheider, de olie/benzine afscheider, het leidingwerk en de controleput bouwtekening bouwaanvraag greenkeepersaccommodatie bouwtekening kapschuur bouwtekening tijdelijk clubhuis bouwtekening tijdelijk clubhuis tekening riolering en bijhorende voorzieningen ingetekende kaart bestemmingsplan hele golfbaan bouwtekening bouwaanvraag overkapping drivingrange en ballenhok bouwtekening schuilhut tekening locaties middenspanningsruimte, wasplaats, pompput persriool, afvalcontainer etc. tekening beregeningsinstallatie golfbaan tekening beplantingsplan/drainage golfbaanbouwtekening kapschuur bemestingsschema 1996 nulsituatie onderzoek Consulmij 1995, betreft bodemonderzoek en grondwateranalyses. nota van 32 pagina s met voorschriften betreffende: algemene zaken (aansluiting bij NEN normen, doorgeven wijzigingen, goed onderhoud, ongediertebestrijding, milieulogboek, vloeistofdichte vloer), geluids- en trillingsvoorschriften (o.a. te hanteren normen), afvalstoffen (o.a. afvalstoffenboekhouding, riolering), opslag van gevaarlijke stoffen (o.a. onverenigbare combinaties, maximale hoeveelheden, waarschuwingssignalen, instructies) opslag bestrijdingsmiddelen (voorschriften kast, instructies, waarschuwingssignalen e.d.), bovengrondse opslag vloeibare aardolieproducten (o.a. eisen tank, leidingen e.d., gebruiksvoorschriften, voorschriften onderhoud en inspectie),

8 afleveringsinstallaties van brandstoffen onder toezicht (o.a. gebruiksvoorschriften, vloeistofdichte verharding), herstelinrichtingen (o.a. gebruiksvoorschriften werkplaats, ventilatie), reinigen machines en werktuigen (o.a. eisen wasplaats), opslag en gebruik gassen, acculaadplaats, bak- en braadinrichtingen, opslag kunstmest.

9 Bijlage 2. Bemestingsschema 2009

10

11 Bijlage 3. Speciaal onderhoud golfbaan, enkele voorbeelden van de bijgehouden gegevens Greens: Tees:

12 Vijverranden ecogebieden

13 Bijlage 4. Gewasbescherming 2010 tot op heden

14

Branchetoetsdocument: Milieuzorg 2

Branchetoetsdocument: Milieuzorg 2 pagina van 5 Branchetoetsdocument: Milieuzorg 2 Versie 4.0 VERVALLEN per --0-20 Deelbranche(s) Autowas Algemene beschrijving & doelstelling van de branchekwalificatie De beroepsbeoefenaar kent het belang

Nadere informatie

Milieuneutrale wijziging van de (werking van de) inrichting (Wabo art 2.1 lid 1 onder e en art 3.10 lid 3)

Milieuneutrale wijziging van de (werking van de) inrichting (Wabo art 2.1 lid 1 onder e en art 3.10 lid 3) Milieuneutrale wijziging van de (werking van de) inrichting (Wabo art 2.1 lid 1 onder e en art 3.10 lid 3) 1 Veranderingen Beschrijf de voorgenomen veranderingen van de inrichting. 1. De volgende afvalwaterstromen

Nadere informatie

BIOREMEDIATIESYSTEMEN WETTELIJK KADER. Annie Demeyere Dep.L&V Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling

BIOREMEDIATIESYSTEMEN WETTELIJK KADER. Annie Demeyere Dep.L&V Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling BIOREMEDIATIESYSTEMEN WETTELIJK KADER Annie Demeyere Dep.L&V Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling Bioremediering wetgeving Richtlijn Duurzaam gebruik van pesticiden (EU 2009/128) Vlaanderen: Vlarem -

Nadere informatie

Checklist verduurzaming sportverenigingen (tennis etc.)

Checklist verduurzaming sportverenigingen (tennis etc.) Checklist verduurzaming sportverenigingen (tennis etc.) Dit is een voorbeeld van een checklist van een tennisvereniging met 10 kunstgrasbanen en een kantine met kleedruimten. De checklist heeft betrekking

Nadere informatie

Resultaten energiescan Golfclub Zwolle

Resultaten energiescan Golfclub Zwolle Resultaten energiescan Golfclub Zwolle! Resultaten energiescan Golfclub Zwolle Hoog elektraverbruik door verlichting en ventilatie Hoge prijs voor energie Besparingspotentieel van 13.000 op energiekosten

Nadere informatie

Risicoanalyse Voedselveiligheid Bedrijfsprocessen

Risicoanalyse Voedselveiligheid Bedrijfsprocessen Risicoanalyse Voedselveiligheid Bedrijfsprocessen behorend bij richtlijnen: AF 3.2.1 / FV 4.1.1 / FV 5.1.1 GlobalG.A.P. V4.0 Doel van dit formulier is aantoonbaar maken dat u uw bedrijf onderzocht heeft

Nadere informatie

This report was prepared by Ronald Buiting, GEOSA, Accredited Verifier. It was published on December 7, 2013

This report was prepared by Ronald Buiting, GEOSA, Accredited Verifier. It was published on December 7, 2013 GEO-audit University Golfclub Paderborn 2013 This report was prepared by Ronald Buiting, GEOSA, Accredited Verifier. It was published on December 7, 2013 Executive summary (English & local language) De

Nadere informatie

Vragenlijst vakantieparken t.b.v. Waddengoud-certificering

Vragenlijst vakantieparken t.b.v. Waddengoud-certificering Vragenlijst vakantieparken t.b.v. Waddengoud-certificering d.d. 2 mei 2014 Vooraf Een aantal uitgangspunten vindt Waddengoud belangrijk bij certificering van toeristische bedrijven: 1. Er is sprake van

Nadere informatie

Duurzaam inkopen groenvoorziening

Duurzaam inkopen groenvoorziening Duurzaam inkopen groenvoorziening Joop Spijker Bijeenkomst Praktijknetwerken Onkruidbestrijding Utrecht Houten, 8 december 2008 Inhoud 1. Duurzaam inkopen (algemeen) 2. Productgroep Groenvoorziening 3.

Nadere informatie

GEO her-audit rapport. Twentsche Golfclub. Twentsche Golfclub Mei 2014. adviesbureau voor natuurbeheer en landschapsoptimalisering.

GEO her-audit rapport. Twentsche Golfclub. Twentsche Golfclub Mei 2014. adviesbureau voor natuurbeheer en landschapsoptimalisering. GEO her-audit rapport Twentsche Golfclub Twentsche Golfclub Mei 2014 NLadviseurs adviesbureau voor natuurbeheer en landschapsoptimalisering Colofon Deze rapportage is opgesteld door NLadviseurs Mei 2014

Nadere informatie

vervoer, invullen milieuregistratie voor milieugegevens over papierinkoop en verzamelen gebruiksgebonden milieugegevens: energie, water, afval

vervoer, invullen milieuregistratie voor milieugegevens over papierinkoop en verzamelen gebruiksgebonden milieugegevens: energie, water, afval Overzicht milieunormen en taakverdeling Belangrijke aspecten Normering Eigenaar pand Huurder / beheerder Gebruiker Milieuzorg algemeen Zorgplicht Nadelige gevolgen voor het milieu voorkomen of beperken

Nadere informatie

CO 2 Reductie doelstellingen

CO 2 Reductie doelstellingen CO 2 Reductie doelstellingen Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 5 november 2013 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Waarom doen we het ook alweer?

Waarom doen we het ook alweer? Apart inzamelen van gft-afval Als Vereniging Afvalbedrijven stimuleren we dat al het afval in Nederland op de juiste manier wordt verwerkt. Hierbij houden we rekening met het milieu en de kosten. De meest

Nadere informatie

Energiemanagement 2014-2015 CO 2 -prestatie

Energiemanagement 2014-2015 CO 2 -prestatie Energiemanagement 2014-2015 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2015 Revisie: 001

Nadere informatie

DUURZAAM GOLFBAAN BEHEER MONITORING

DUURZAAM GOLFBAAN BEHEER MONITORING Houten, 15 december 2014 DUURZAAM GOLFBAAN BEHEER MONITORING Flip Wirth Onderwerpen 1.Geschiedenis en ontwikkeling 2.Monitoring DGBeheer 3.Ontwikkelingen en mogelijkheden 4.Afronding START IN MEI 2005

Nadere informatie

S.A.M. Schagen BV. 3.B.1_1 CO2 reductiedoelstellingen 2016. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2

S.A.M. Schagen BV. 3.B.1_1 CO2 reductiedoelstellingen 2016. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 S.A.M. Schagen BV 3.B.1_1 CO2 reductiedoelstellingen 2016 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Halfjaarlijkse publicatie januari t/m juni 2013. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen

Nadere informatie

Milieuzorgsysteem van de Amsterdamse Golf Club

Milieuzorgsysteem van de Amsterdamse Golf Club 7 december 2014 Milieuzorgsysteem van de Amsterdamse Golf Club Uitgangspunten Per relevante milieuindicator wordt beschreven wat de huidige situatie is qua gebruiken, welke procedures eventueel van belang

Nadere informatie

Milieuzorgplan. Golf & Country Club Lauswolt. NLadviseurs. Milieuzorgplan rapportage 71.03.14 Golf & Country Club Lauswolt

Milieuzorgplan. Golf & Country Club Lauswolt. NLadviseurs. Milieuzorgplan rapportage 71.03.14 Golf & Country Club Lauswolt Milieuzorgplan Golf & Country Club Lauswolt Milieuzorgplan rapportage 71.03.14 Golf & Country Club Lauswolt NLadviseurs adviesbureau voor natuurbeheer en landschapsoptimalisering Colofon Deze rapportage

Nadere informatie

Onderzoek Milieubewust 2011 (personeel)

Onderzoek Milieubewust 2011 (personeel) Onderzoek Milieubewust 2011 (personeel) Gepubliceerd van 06.07.2011 tot 20.07.2011 197 respondenten 83 antwoorden (83 uniek) 42% responsepercentage 1 Bewust met water omgaan 54,2 % 45 2 Biologische consumptiegoederen

Nadere informatie

Energie actueel Ronald Visser Energiebesparing bij melkveehouders

Energie actueel Ronald Visser Energiebesparing bij melkveehouders Energie actueel Ronald Visser Energiebesparing bij melkveehouders Energie actueel Inhoud presentatie - Achtergrond individuele energiebesparing - Twee keer een top 5 met besparingstips 1. Makkelijk uitvoerbaar,

Nadere informatie

Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen

Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen M. van der Spek Hoveniers BV Benthuizen 30-10-2015 Hendrik-Jan Konijn Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Referentie

Nadere informatie

Vragenlijst controle autobedrijven

Vragenlijst controle autobedrijven Opslag van afvalstoffen inclusief autowrakken Bewaart u gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen gescheiden? Ja Nee Voert u afvalstoffen gescheiden af naar een erkend inzamelaar? Ja Nee Slaat u accu

Nadere informatie

De kritische consument

De kritische consument De kritische consument Inleiding Om producten te kunnen maken heb je grondstoffen nodig. Mensen werken met deze grondstoffen en maken er producten van die we consumeren. Een ondernemer is tevreden als

Nadere informatie

Rapportage VHG MVO Wijzer

Rapportage VHG MVO Wijzer Rapportage VHG MVO Wijzer Aardoom Hoveniers B.V. 9 april 202 Gegenereerd op 9-04-202 - pagina van 0 voor Aardoom Hoveniers B.V. Rapportage VHG MVO Wijzer Aardoom Hoveniers B.V. Maatschappelijk verantwoord

Nadere informatie

Activiteitenbesluit Wet milieubeheer

Activiteitenbesluit Wet milieubeheer Activiteitenbesluit Wet milieubeheer De kennis, knoet en honingversie! Praktijkseminar Installatiesector 11 oktober 2011 p.teunissen@dmb.amsterdam.nl Wet milieubeheer Bescherming milieu Voormalige Hinderwetaspecten:

Nadere informatie

Energie Management ACTIE Plan

Energie Management ACTIE Plan 1. Inleiding Het Energie Management ACTIE Plan (EMAP) geeft weer hoe binnen Schulte en Lestraden B.V. de zogenaamde stuurcyclus (Plan-Do-Check-Act) wordt ingevuld om de prestaties en doelstellingen van

Nadere informatie

Wij informeren u graag over de mogelijkheden, tips en handige weetjes op het gebeid van duurzaamheid en vooral wat ook zelf kunt doen.

Wij informeren u graag over de mogelijkheden, tips en handige weetjes op het gebeid van duurzaamheid en vooral wat ook zelf kunt doen. Investeren in duurzaamheid In de samenleving is er steeds meer aandacht voor duurzaamheid en energiebesparing. We gaan de komende jaren actief inzetten op duurzaam beheren. Energiezuinig wonen. Niet alleen

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2012 (Som groen)

Milieubarometerrapport 2012 (Som groen) Milieubarometerrapport 2012 (Som groen) Blauwzaam energieconvenant 1 Blauwzaam EC 1 Milieubarometer - 2012 (Som groen) Blauwzaam energieconvenant 1 Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik

Nadere informatie

Green Deal Sportvelden. Bart van Kollenburg Adviseur Openbaar Groen, Sportvelden & Golfbanen

Green Deal Sportvelden. Bart van Kollenburg Adviseur Openbaar Groen, Sportvelden & Golfbanen Green Deal Sportvelden Bart van Kollenburg Adviseur Openbaar Groen, Sportvelden & Golfbanen Het bedrijf Vos Capelle is een totaalleverancier voor openbaar groen en tuinbouw. Wij leveren alle materialen

Nadere informatie

Duurzaam Sportcomplex De Tukkers Albergen

Duurzaam Sportcomplex De Tukkers Albergen Duurzaam Sportcomplex De Tukkers Albergen Voorbeeldproject voor een gecombineerde inzet van duurzame energiebronnen voor de productie van warmte en elektriciteit Fleringen 26 sept. 2013 Eddy Bramer Bertus

Nadere informatie

PGS 15. December 2011 versie 1.0 ten opzichte van PGS 15: Dupa Veiligheidstechniek 27-01-2012

PGS 15. December 2011 versie 1.0 ten opzichte van PGS 15: Dupa Veiligheidstechniek 27-01-2012 PGS 15 December 2011 versie 1.0 ten opzichte van PGS 15: 2005 Dupa Veiligheidstechniek 27-01-2012 Wijzigingen In tabel 1.2 is de ondergrens voor klasse 2 (gassen) gesteld op 125 l (was eerst 50 l). Voorschrift

Nadere informatie

Energiemanagement 2014-2015 CO 2 -prestatie

Energiemanagement 2014-2015 CO 2 -prestatie Energiemanagement 2014-2015 CO 2 -prestatie Cable Partners B.V. Venneveld 34 4705 RR ROOSENDAAL tel. 0031 165 523 000 fax 0031 165 520 033 www.cablepartners.nl Opgesteld d.d.: Mei 2014 Revisie: 001 Opgesteld

Nadere informatie

Milieu. Waterkwaliteit: Denk aan: nitraat uitspoeling / erfwater / gewasbeschermingsmiddelen / alles wat oppervlakte- en grondwater kan vervuilen

Milieu. Waterkwaliteit: Denk aan: nitraat uitspoeling / erfwater / gewasbeschermingsmiddelen / alles wat oppervlakte- en grondwater kan vervuilen Naam: Milieu Waterkwaliteit: Denk aan: nitraat uitspoeling / erfwater / gewasbeschermingsmiddelen / alles wat oppervlakte- en grondwater kan vervuilen Slootrandenbeheer Baggeren Krabbescheer bevorderen

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 november 2014 J. van der Meer. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2014

Milieubarometerrapport 2014 Milieubarometerrapport 2014 SnelleVliet Touringcars BV Milieubarometer - 2014 SnelleVliet Touringcars BV Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar

Nadere informatie

Inspiratielijst voor het verduurzamen van festivals en evenementen in Twente

Inspiratielijst voor het verduurzamen van festivals en evenementen in Twente Inspiratielijst voor het verduurzamen van festivals en evenementen in Twente Onderdeel 1. Gegevens en indicatoren van het evenement Gegevens Evenement Naam: Datum: Korte Omschrijving Bezoekers: Deelnemers:

Nadere informatie

1. Profiel van het bedrijf.. 2. 2. Omvang van het bedrijf.. 3. 3. Vakbekwaamheid 3. 4. Beschikking materieel 3. 5. Veiligheidsmaatregelen.

1. Profiel van het bedrijf.. 2. 2. Omvang van het bedrijf.. 3. 3. Vakbekwaamheid 3. 4. Beschikking materieel 3. 5. Veiligheidsmaatregelen. Inhoudsopgave 1. Profiel van het bedrijf.. 2 2. Omvang van het bedrijf.. 3 3. Vakbekwaamheid 3 4. Beschikking materieel 3 5. Veiligheidsmaatregelen. 4 6. Milieubeheer 4 7. Kwaliteitsborging 5 8. Duurzaamheidsbeleid..

Nadere informatie

djksdienst voor de ijsselmeerpolders

djksdienst voor de ijsselmeerpolders ,-- L,.a-.* mlnlsterle van verkeer en waterstaat ".Is djksdienst voor de ijsselmeerpolders 8161..10T i.-etu R1JKYDlt:t3 i V

Nadere informatie

Hygiëne en productcontaminatie - risicobeoordeling Bedrijfsgegevens Naam bedrijf: Naam zaakvoerder:

Hygiëne en productcontaminatie - risicobeoordeling Bedrijfsgegevens Naam bedrijf: Naam zaakvoerder: Hygiëne en productcontaminatie - risicobeoordeling Bedrijfsgegevens Naam bedrijf: Naam zaakvoerder: CP: AF 3.2.1, FV 4.1.1, 5.1.1 & 5.5.1 Datum: De risicobeoordeling betreft de primaire productie van plantaardige

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN. behorende bij het ontwerpbesluit. betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting. Sunny-Egg-Systems BV te Rogat

VOORSCHRIFTEN. behorende bij het ontwerpbesluit. betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting. Sunny-Egg-Systems BV te Rogat 1 VOORSCHRIFTEN behorende bij het ontwerpbesluit betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting Sunny-Egg-Systems BV te Rogat INHOUDSOPGAVE 1 AFVALSTOFFEN 3 1.1. Afvalscheiding 3 2 BODEM 3 2.1. Doelvoorschriften

Nadere informatie

Checklist gebouw. Beleid. Energie

Checklist gebouw. Beleid. Energie Checklist gebouw Beleid Energie Een checklist kunstenpraktijk? Deze checklist 'gebouw' laat toe een eco-snaphot te nemen van de gebouwen waarin de organisatie gehuisvest is, of waar de productie / expo's

Nadere informatie

Afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving Aanvraagformulier maatwerkvoorschriften op basis van het Besluit lozen buiten inrichtingen

Afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving Aanvraagformulier maatwerkvoorschriften op basis van het Besluit lozen buiten inrichtingen Afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving Aanvraagformulier maatwerkvoorschriften op basis van het Besluit lozen buiten inrichtingen Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Purmerend.

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2017 (doelstelling basis 2012 voor 2017)

Milieubarometerrapport 2017 (doelstelling basis 2012 voor 2017) Milieubarometerrapport 2017 (doelstelling basis 2012 voor 2017) Broekema Wegenbouw bv Milieubarometer - 2017 (doelstelling basis 2012 voor 2017) Broekema Wegenbouw bv De Milieubarometer vertaalt gegevens

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2012

Milieubarometerrapport 2012 Milieubarometerrapport 2012 Oudshoorn Holding BV Milieubarometer - 2012 Oudshoorn Holding BV Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en

Nadere informatie

200% rendement uit 100% energie: De witte motor van uw woonhuis!

200% rendement uit 100% energie: De witte motor van uw woonhuis! 200% rendement uit 100% energie: De witte motor van uw woonhuis! Oude situatie zonder ECO200 Gas Elektra Wat is ECO200? ECO200 is een nieuw concept van AgriComfort, waarbij het koelen van de melk en het

Nadere informatie

Aanvragen van vergunningen Aandachtspunten & tips

Aanvragen van vergunningen Aandachtspunten & tips Aanvragen van vergunningen Aandachtspunten & tips MPZ 14 november 2006 Renate Hofmann Inhoud Melding of veranderings- / revisievergunning Coördinatie met WvO, bouwvergunning Vooroverleg Inventarisatie

Nadere informatie

ENERGIE AUDIT VERSLAG 2014

ENERGIE AUDIT VERSLAG 2014 ENERGIE AUDIT VERSLAG 2014 Inhoud 1. Inleiding... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Bedrijf... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3. Energieverbruik en energieverbruikers... Fout! Bladwijzer niet

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2013

Milieubarometerrapport 2013 Milieubarometerrapport 2013 Verheij Infra b.v Milieubarometer - 2013 Verheij Infra b.v Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen

Nadere informatie

Reductie doelstellingen (B: Reductie)

Reductie doelstellingen (B: Reductie) Reductie doelstellingen (B: Reductie) Eis 3.B.1. Barendrecht, 28 oktober 2014 Auteur: E. Oudshoorn Geaccordeerd door: L.A. Droog Directeur E. Oudshoorn Bedrijfsleider/ MVO Verantwoordelijk CO 2 prestatieladder

Nadere informatie

Rapportage VHG MVO Wijzer

Rapportage VHG MVO Wijzer Rapportage VHG MVO Wijzer Van Dijk Groenvoorzieningen BV juni 202 Gegenereerd op 26-0-202 - pagina van voor Van Dijk Groenvoorzieningen BV Rapportage VHG MVO Wijzer Van Dijk Groenvoorzieningen BV Maatschappelijk

Nadere informatie

Voorschriften behorende bij de omgevingsvergunning m.b.t. art. 2.1 lid 1 onder e Wabo (milieu)

Voorschriften behorende bij de omgevingsvergunning m.b.t. art. 2.1 lid 1 onder e Wabo (milieu) Bijlage 3: Voorschriften behorende bij de omgevingsvergunning m.b.t. art. 2.1 lid 1 onder e Wabo (milieu) VOORSCHRIFTEN BEHORENDE BIJ DE MILIEUVERGUNNING VAN: Mts. Vroege Burg. ten Holteweg 39 7751 CR

Nadere informatie

Voortgangsrapportage. Inhoud

Voortgangsrapportage. Inhoud Voortgangsrapportage Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Algemeen... 2 3. Energiestromen... 2 4. Inzage energieverbruik... 3 5. Conclusie... 4 6. Maatregelen... 4 7. Aanbevelingen... 5 Voortgangsrapportage 5 maart

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2014

Milieubarometerrapport 2014 Milieubarometerrapport 2014 Broekema Wegenbouw bv Milieubarometer - 2014 Broekema Wegenbouw bv Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken

Nadere informatie

Compact Plus biogasinstallatie, Lierop, 600 kw

Compact Plus biogasinstallatie, Lierop, 600 kw Hoe maak je biogas? Inhoud presentatie Wie en wat is Biogas Plus? Hoe werkt een biogasinstallatie? Voor wie is een biogasinstallatie interessant? Is een biogasinstallatie duurzaam? Zijn subsidies nodig?

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN. behorende bij het ontwerpbesluit. betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting. Avebe u.a. te Gasselternijveen

VOORSCHRIFTEN. behorende bij het ontwerpbesluit. betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting. Avebe u.a. te Gasselternijveen 1 VOORSCHRIFTEN behorende bij het ontwerpbesluit betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting Avebe u.a. te Gasselternijveen 2 INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN 3 1.1. Algemeen 3 2 AFVALSTOFFEN 3 3 BODEM

Nadere informatie

1 Reductiedoelstellingen

1 Reductiedoelstellingen 1 Reductiedoelstellingen De algemene bedrijfsdoelstelling is het reduceren van ruim 6% CO2 emissie in 2015-2016 ten opzichte van de uitstoot van het basisjaar nov2013-nov2014. Voor de planperiode 2017-2020

Nadere informatie

Rapportage Energiezuinige Woningen

Rapportage Energiezuinige Woningen Rapportage Energiezuinige Woningen Start peiling : 21 mei 2013 Einde peiling : 3 juni 2013 Aantal uitnodigingen tot deelname : circa 150 Aantal deelnemers peiling : 58 Respons : circa 30% Amersfoort, juli

Nadere informatie

Naar een klimaatneutrale sportvereniging

Naar een klimaatneutrale sportvereniging Naar een klimaatneutrale sportvereniging Leidraad voor het maken van een eigen projectplan of Plan van Aanpak Inleiding Steeds meer sportverenigingen met een eigen accommodatie komen in actie om energie

Nadere informatie

Quickscan energiebesparing

Quickscan energiebesparing Quickscan energiebesparing Golf Club Zeegersloot Kromme Aarweg 5 Alphen a/d Rijn Samen op weg naar 30% besparing! ~ 1 15 maart 2013 Inleiding Als relatie van etb a. hogenes bv heeft u gebruik gemaakt van

Nadere informatie

Bovengrondse (olie)tanks bij agrarische bedrijven (regels vanaf 1 juni 2011)

Bovengrondse (olie)tanks bij agrarische bedrijven (regels vanaf 1 juni 2011) Bovengrondse (olie)tanks bij agrarische bedrijven (regels vanaf 1 juni 2011) 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Welke regels gelden er voor (olie)tanks? a) Komt mijn tank in aanmerking voor (her)keuring? b)

Nadere informatie

Helmonds Energieconvenant

Helmonds Energieconvenant Helmonds Energieconvenant Helmondse bedrijven slaan de handen ineen voor een duurzame en betrouwbare energievoorziening. Waarom een energieconvenant? Energie is de drijvende kracht Energie is de drijvende

Nadere informatie

Hoofdstuk 31. Klimaatprogramma

Hoofdstuk 31. Klimaatprogramma Hoofdstuk 31. Klimaatprogramma Samenvatting Ruim zeven op de tien Leidenaren is van mening dat het klimaat de laatste tien jaar aan het veranderen is. Dit is iets minder dan vorig jaar. Qua belangrijkheid

Nadere informatie

Reiniging openbare ruimte

Reiniging openbare ruimte Milieucriteria voor het maatschappelijk verantwoord inkopen van Reiniging openbare ruimte 1. Scope/afbakening De productgroep Reiniging openbare ruimte omvat de volgende diensten: onkruidbestrijding op

Nadere informatie

Energie Management ACTIE Plan

Energie Management ACTIE Plan 1. Inleiding Het Energie Management ACTIE Plan (EMAP) geeft weer hoe binnen Arnold Maassen Holding de zogenaamde stuurcyclus (Plan-Do-Check-Act) wordt ingevuld om de prestaties en doelstellingen van het

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT. aan de aanvraag planologische medewerking kan worden verleend middels het nemen van een projectbesluit;

ONTWERPBESLUIT. aan de aanvraag planologische medewerking kan worden verleend middels het nemen van een projectbesluit; ONTWERPBESLUIT Projectbesluit Bokt 19 en besluit reguliere bouwvergunning (10/1132/1111649) Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven; gezien de op 1 april 2010 ingekomen aanvraag

Nadere informatie

Duurzaamheid is meer dan emotie het levert ook geld op

Duurzaamheid is meer dan emotie het levert ook geld op 1. Wat is het gemiddelde water-, elektra- en gasverbruik voor een huishouden en wat kost dat per jaar, per maand? Hoeveel betaalt u daarvan aan belasting? Bij een gemiddeld huishouden van 2,2 personen

Nadere informatie

Milieuprestatie-indicatoren 2006

Milieuprestatie-indicatoren 2006 Milieuprestatie-indicatoren 26 Dimitri Devuyst Milieucoördinator Dimitri.Devuyst@vub.ac.be Reëel gas per m² 1998,46 1999,4 2,35 21,39 22,42 23,15 24,34 25,44 26,44 Cijfers van 23 zijn niet betrouwbaar

Nadere informatie

Waar loop je tegen aan als recycler? (en als adviseur)

Waar loop je tegen aan als recycler? (en als adviseur) Waar loop je tegen aan als recycler? (en als adviseur) WMB Consultancy 2 WMB Consultancy 3 Dossier wet- en regelgeving Overzicht activiteiten en vergunningen WMB Consultancy 4 Bij twee cliënten: systeem

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN. behorende bij de veranderingsvergunning Wm

VOORSCHRIFTEN. behorende bij de veranderingsvergunning Wm VOORSCHRIFTEN behorende bij de veranderingsvergunning Wm betreffende het voornemen tot het reinigen van afvalwater van derden in de bestaande Biologische Voorzuivering Installatie (BVZI) Attero Noord BV

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN EVENEMENT IN DE GEMEENTE AMERSFOORT

AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN EVENEMENT IN DE GEMEENTE AMERSFOORT AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN EVENEMENT IN DE GEMEENTE AMERSFOORT Alleen een volledig ingevuld en gedocumenteerd formulier wordt in behandeling genomen. Dit formulier + draaiboek + op schaal ingetekende plattegrond(-en)

Nadere informatie

CO2-Reductieplan. Klaver Infratechniek B.V. Techniek voor en door de mens. Versie 1.1 28 november 2011

CO2-Reductieplan. Klaver Infratechniek B.V. Techniek voor en door de mens. Versie 1.1 28 november 2011 CO2-Reductieplan Klaver Infratechniek B.V. Versie 1.1 28 november 2011 Techniek voor en door de mens Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Energie en CO2 Reductie scope 1... 4 1.1 Wagenpark en brandstof... 4

Nadere informatie

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 5

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 5 pagina 1 van 1 Rack, MJG, Marjolie `-~ _ ~ -U^~ w-2-~~ ~.~ Van: Rack, MJG, Marjolie Verzonden: donderdag 21 oktober 2010 13:49 Aan: 'info@st-ok.nl' Onderwerp: beantwoording brief uw kenmerk:2010/08/25/003/1

Nadere informatie

Naleven van de regels, de normaalste zaak van de wereld

Naleven van de regels, de normaalste zaak van de wereld Naleven van de regels, de normaalste zaak van de wereld In deze factsheet leest u over een aantal milieu- en veiligheidsvoorschriften waar u als ondernemer mee te maken heeft. U ziet voorbeelden hoe u

Nadere informatie

CO 2 beleid en actieplan Valmont Nederland B.V.

CO 2 beleid en actieplan Valmont Nederland B.V. CO 2 beleid en actieplan Valmont Nederland B.V. CO 2 Prestatieladder 2.1 Valmont Nederland B.V. Den Engelsman 3 6026 RB Maarheeze Postbus 2632 6026 ZG Maarheeze Tel: (31) 495 599 959 Fax: (31) 495 591

Nadere informatie

CO 2 beleid en actieplan Valmont Nederland B.V.

CO 2 beleid en actieplan Valmont Nederland B.V. CO 2 beleid en actieplan Valmont Nederland B.V. CO 2 Prestatieladder 2.1 Valmont Nederland B.V. Den Engelsman 3 6026 RB Maarheeze Postbus 2632 6026 ZG Maarheeze Tel: (31) 495 599 959 Fax: (31) 495 591

Nadere informatie

Mestverwerking MACE in Landhorst. Henk Jans, arts MG, MMK 3 juli 2014

Mestverwerking MACE in Landhorst. Henk Jans, arts MG, MMK 3 juli 2014 Mestverwerking MACE in Landhorst Henk Jans, arts MG, MMK Introductie Rol van de GGD: toelichting op risico s mestverwerkingsbedrijf MACE nav vragen van werkgroep MACE en andere betrokkenen, besproken tijdens

Nadere informatie

C (zie toelichting in bijlage)

C (zie toelichting in bijlage) Energielabel woning Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen. Veel besparingsmogelijkheden C (zie toelichting in bijlage) Uw woning Weinig besparingsmogelijkheden Labelklasse maakt vergelijking

Nadere informatie

Footprint eerste helft 2014:

Footprint eerste helft 2014: September 2014 Vanaf vorig jaar november is Pilkes door TÜV gecertificeerd voor niveau 3 van de CO 2-Prestatieladder. Met deze nieuwsbrief houden wij u graag op de hoogte van de vorderingen. Pilkes heeft

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder (Q4 -) 2015 GKB Groep B.V.

Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder (Q4 -) 2015 GKB Groep B.V. Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder (Q4 -) 2015 GKB Groep B.V. Barendrecht, 25-01-2016 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Algemeen... 3 3. Energiestromen... 3 3.1 Doelstellingen... 4 4. Inzage energieverbruik...

Nadere informatie

16/09/2015. J. van Huizen Groenvoorzieningen B.V.

16/09/2015. J. van Huizen Groenvoorzieningen B.V. Voortgangsrapportage 2014 16/09/2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Basisgegevens... 3 2.1. van de organisatie... 3 2.2. Verantwoordelijkheden... 3 2.3. Basisjaar... 3 2.4. Rapportageperiode...

Nadere informatie

(Energie) management-actieplan

(Energie) management-actieplan (Energie) management-actieplan Eis 3.B.2 Barendrecht, Oktober 2013 Auteur: Sabine Droog Geaccordeerd door: Leo Droog Directeur Edwin Oudshoorn Bedrijfsleider/ MVO Verantwoordelijk Inhoud 1. Inleiding 3

Nadere informatie

Review CO2 reductiedoelstellingen

Review CO2 reductiedoelstellingen Review CO2 reductiedoelstellingen Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 13-01-2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 Voortgang subdoelstelling kantoren, magazijn en onderhoud

Nadere informatie

Activiteitenlijst voor buiten Trefwoord onderwerp

Activiteitenlijst voor buiten Trefwoord onderwerp Lijst- buiten 1 Activiteitenlijst voor buiten Trefwoord onderwerp Activiteit Uitvoering, Prioriteit, 1,2 of 3 Door wie, welk bedrijf Periodiek Datum gereed 1 afvalpedaalemmer Extra afvalpedaalemmer plaatsen

Nadere informatie

Deel 1 Bedrijfsbeleid en organisatie Versie:1 Status: definitief Hoofdstuk F MVO en CO2 prestatieladder Pagina 1 van 5 Datum: 30 januari 2015

Deel 1 Bedrijfsbeleid en organisatie Versie:1 Status: definitief Hoofdstuk F MVO en CO2 prestatieladder Pagina 1 van 5 Datum: 30 januari 2015 Hoofdstuk F MVO en prestatieladder Pagina 1 van 5 Datum: 30 januari 2015 F.2. Energie auditverslag Aan de hand van identificatie van relevante s is vastgesteld wat bij ESC op dit moment de is en welke

Nadere informatie

HR WKK met CO 2 winning

HR WKK met CO 2 winning HR WKK met CO 2 winning Door: Herman Klein Teeselink HoSt Sheet 1 of 22 Inhoud HoSt HoSt ImtechVonkV.O.F. - Reinigen van rookgassen - Rookgascondensor / Scrubber - Nat elektrostatisch filter - Waterbehandeling

Nadere informatie

1 Module 5: Cluster afvalstromen en de verwerking ervan 3. 2 Installatie 1: Tankcleaninginstallaties 4

1 Module 5: Cluster afvalstromen en de verwerking ervan 3. 2 Installatie 1: Tankcleaninginstallaties 4 Inhoud 1 Module 5: Cluster afvalstromen en de verwerking ervan 3 2 Installatie 1: Tankcleaninginstallaties 4 3 Installatie 2: Afvalwaterzuiveringinstallaties 6 3.1 Mogelijke LOC-scenario s bij afvalwaterzuiveringinstallaties

Nadere informatie

CO 2 Voortgangsrapportage 2012. Kwartaal 3 en 4. Akkoord Directie:

CO 2 Voortgangsrapportage 2012. Kwartaal 3 en 4. Akkoord Directie: CO 2 Voortgangsrapportage Kwartaal 3 en 4 Akkoord Directie: 31 december Inhoud voortgangsrapportage, kwartaal 3 en 4 1. Directieverklaring 2. Carbon Footprint a. Scope 1: directe CO 2 emissies b. Scope

Nadere informatie

Sectorplan 8 Afval van verlichting

Sectorplan 8 Afval van verlichting Sectorplan 8 Afval van verlichting 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalstoffen Hoge- en lagedruk kwiklampen, hoge- en lagedruk natriumlampen en fluorescentiepoeder 2. Belangrijkste bronnen Dienstverlening,

Nadere informatie

Totale uitstoot in 2010: 14.000 kiloton CO 2

Totale uitstoot in 2010: 14.000 kiloton CO 2 Totale uitstoot in 2010: 14.000 kiloton CO 2 Industrie Welke keuzes en wat levert het op? Huidig beleid 1% besparing op gas en elektra per jaar. Totaal is dat 8 % besparing in 2020. Opbrengst: 100 kiloton.

Nadere informatie

Energiemanagementplan CO 2 -prestatieladder. : gavilar B.V. Documentgegevens. : Kamerlingh Onnesweg 63, 3316 GK Dordrecht. : QHSE-coördinator

Energiemanagementplan CO 2 -prestatieladder. : gavilar B.V. Documentgegevens. : Kamerlingh Onnesweg 63, 3316 GK Dordrecht. : QHSE-coördinator Energiemanagementplan CO 2 -prestatieladder gavilar B.V. Documentgegevens Bedrijf Adres Opgesteld Functie Gecontroleerd Functie Akkoord Functie : gavilar B.V. : Kamerlingh Onnesweg 63, 3316 GK Dordrecht

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder. Datum : 17 december 2013

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder. Datum : 17 december 2013 Energiemanagement actieplan CO2 prestatieladder 2013 Opgesteld door : J. Out / B. Rodenburg Datum : 17 december 2013 Inleiding Ten behoeve van de certificering conform de CO2 prestatieladder is dit energiemanagement

Nadere informatie

ADDENDUM Verkennend bodemonderzoek Kanaalweg (ong.) Griendtsveen AM11219-3

ADDENDUM Verkennend bodemonderzoek Kanaalweg (ong.) Griendtsveen AM11219-3 ADDENDUM Verkennend bodemonderzoek Kanaalweg (ong.) Griendtsveen AM11219-3 Opdrachtgever BRO Industriestraat 94 5931 PK TEGELEN Projectnummer Aeres Milieu projectnummer AM11219-3 Status rapport Definitief

Nadere informatie

Dorset Droogsysteem. biomassa en pluimveemest

Dorset Droogsysteem. biomassa en pluimveemest Dorset Droogsysteem voor biomassa en pluimveemest n Drogen van Biomassa Biogasdigistaat Houtsnippers Zuiveringsslib Pluimveemest Veevoeders n Compact en flexibel n Korrelfabriek n Hygiënisatie n Wegen

Nadere informatie

CO 2 wijzer voor Tuinen

CO 2 wijzer voor Tuinen CO 2 wijzer voor Tuinen Achtergrond Tuinen hebben van nature een groen imago en niemand denkt direct aan een bijdrage aan het klimaateffect, als men over tuinen spreekt. In de praktijk is het natuurlijk

Nadere informatie

ENERGIE RONDGANG OP SCHOOL

ENERGIE RONDGANG OP SCHOOL ENERGIE RONDGANG OP SCHOOL Thema Energiegebruik Onderwerp Leeftijd Duurzame Ontwikkeling Energiebesparing Hernieuwbare energie Verkeer en vervoer Verwarming/Koeling Warm water CO 2 -zuinig vervoer Verlichting

Nadere informatie

Energie Management Actieplan Opgesteld: maart 2013

Energie Management Actieplan Opgesteld: maart 2013 Energie Management Actieplan Opgesteld: maart 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 3. Plan van Aanpak 5 3.1 Maatregelen voor

Nadere informatie

ENERGIE ACTIEPLAN PLATENKAMP. Conform NEN 50001 Versie 1 / oktober 2014. Dit document zal minimaal 2 keer per jaar beoordeeld en aangepast worden.

ENERGIE ACTIEPLAN PLATENKAMP. Conform NEN 50001 Versie 1 / oktober 2014. Dit document zal minimaal 2 keer per jaar beoordeeld en aangepast worden. ENERGIE ACTIEPLAN PLATENKAMP Conform NEN 50001 Versie 1 / oktober Verantwoordelijke voor dit verslag is Erik Veldkamp Pagina 1 van 5 Scope 1 in ton 2. Plaatsen nieuwe cv ketel 2.600,-- Dec. 17% op het

Nadere informatie

Info-avond Riolerings- en wegeniswerken DOM-270/11/216-Z Borstekouterstraat - Fonteinstraat. Afkoppelingswerken op perceelsniveau

Info-avond Riolerings- en wegeniswerken DOM-270/11/216-Z Borstekouterstraat - Fonteinstraat. Afkoppelingswerken op perceelsniveau Info-avond Riolerings- en wegeniswerken DOM-270/11/216-Z Borstekouterstraat - Fonteinstraat Afkoppelingswerken op perceelsniveau 1 Toelichting afkoppelen Wat is scheiden en afkoppelen? Waarom scheiden?

Nadere informatie

Voortgang CO2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

Voortgang CO2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Voortgang CO2 reductiedoelstellingen Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang subdoelstelling kantoor 4 2.2. Voortgang subdoelstelling

Nadere informatie

RI&E 3 ADVIES rapport: Milieumaatregelen. Van Elst Grafisch Afwerker BV

RI&E 3 ADVIES rapport: Milieumaatregelen. Van Elst Grafisch Afwerker BV PRAKTISCH MILIEUBELEIDIN DE GRAFIMEDIA RI&E 3 ADVIES rapport: Van Elst Grafisch Afwerker BV Uitgave van: : Dienstencentrum 21 september 2015 Rapport van Van Elst Grafisch Afwerker BV te Apeldoorn 21 september

Nadere informatie