Milieuzorgplan Golfclub Zwolle Oktober 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Milieuzorgplan Golfclub Zwolle Oktober 2010"

Transcriptie

1 Milieuzorgplan Golfclub Zwolle Oktober Inleiding Zorg voor het milieu is iets wat tegenwoordig in is. Dat is niet voor niets. Denk bijvoorbeeld maar aan de ontwikkelingen rondom de veranderingen van klimaat als gevolg van het menselijk handelen. Zorg voor het milieu is ook iets waarvoor de verantwoordelijkheid makkelijk bij anderen of op een hoger niveau gelegd wordt. Dit is onterecht, want ook op individueel of lokaal niveau is er met betrekking tot de milieuzorg winst te behalen en dus ook op het gebied van het beheer van een golfbaan en alles wat daarbij komt kijken. Het is dan ook logisch en terecht dat het milieu onderdeel uitmaakt van het programma Golf Environment Organisation (GEO). Dat gebeurt dus in de vorm van een milieuzorgplan, oftewel een plan voor het omgaan met de veelheid aan milieuaspecten, waarmee je op een golfbaan/vereniging te maken krijgt. Het milieuzorgplan bestaat het uit twee onderdelen. Het eerste deel richt zich op de eisen die gesteld worden in het kader van de milieuwetgeving, zowel landelijk als gemeentelijk. Het tweede deel gaat meer in op concrete milieuaspecten zoals het gebruik van energie, water, afvalverwerking, gewasbescherming e.d.. Voor het tweede deel zijn standaardvragenformulieren ontwikkeld. Deze formulieren zijn in dit plan opgenomen. Waar naar cijfermatige gegevens gevraagd wordt, wordt regelmatig naar bijlagen verwezen. Een andere tweedeling die in het milieuzorgplan aan te brengen is, hangt samen met de vragen waar zijn we nu? en waar willen we naar toe?. Het antwoord op de eerste vraag komt neer op het beschrijven van de huidige situatie met betrekking tot de zorg voor het milieu. Het antwoord op de tweede vraag richt zich meer op de ambitie één en ander verder te verbeteren. Hierbij hoort ook het vertalen van deze ambitie in concrete actiepunten, een hieraan gekoppelde tijdsplanning en een regelmatige evaluatie. Overigens kan naar aanleiding van de analyse van de huidige situatie geconcludeerd worden, dat met betrekking tot het milieubeleid de golfclub Zwolle al heel veel gedaan heeft. De nog te behalen winst is daardoor beperkt. 2. Milieuwetgeving. 2.1 Milieuvergunning. Het gaat te ver om in het kader van GEO een uitputtende beschrijving van de milieuwetgeving te geven. In de praktijk komt het erop neer dat de milieuwetgeving zich voor een golfbaan/vereniging vertaalt in de verplichting tot het hebben van een milieuvergunning Huidige situatie. De milieuvergunning van de golfbaan te Zwolle is neergelegd in een officiële beschikking gedateerd 10 juni Deze beschikking bevindt zich in het archief van de golfvereniging en heeft een heleboel bijlagen, die o.a. gaan over bouwtekeningen van gebouwen en andere bouwwerken, rioleringstekeningen, bodemonderzoeksgegevens, opslag van gevaarlijke stoffen etc.. In bijlage 1 is een overzicht van de stukken m.b.t. de milieuvergunning gegeven. In 2008 heeft een uitgebreide controle van de milieuvergunning door de gemeente plaatsgevonden. Er moest slechts op enkele kleinere punten een aanpassing cq. aanvulling doorgevoerd worden. Toen dit gebeurd was heeft de gemeente aangegeven dat de golfbaan met alles wat daarbij hoort aan de eisen voldoet Ambitie. De ambitie inzake het verbeteren van de situatie met betrekking tot de milieuvergunning vertaalt zich in de volgende actiepunten: a. Indien aanpassingen van de situatie dan wel de regelgeving hierom vraagt zal de milieuvergunning geactualiseerd dienen te worden. b. Het milieulogboek indien nodig actualiseren en bijhouden c. De afvalstoffenboekhouding indien nodig actualiseren en bijhouden.

2 2.2 Milieubeleid bij de golfbaan/vereniging. Voor de uitwerking van dit onderdeel heeft men vanuit GEO standaardvragenformulieren ontwikkeld. In paragraaf zijn deze formulieren conform de systematiek van GEO opgenomen. Voordat van Committed to Green de overstap naar GEO gemaakt werd, was er al een concept milieuzorgplan gemaakt. De paragrafen t/m komen hier uit voort. Gezien het feit dat in deze paragrafen niet alleen gegevens over de huidige situatie zijn opgenomen, maar ook een zeker ambitieniveau wordt neergelegd (meer dan bij GEO gevraagd wordt), is er voor gekozen deze paragrafen te handhaven. Dit ondanks het feit dat dit tot enige dubbele informatie leidt Energiegebruik Huidige situatie De onderstaande tabellen geven de ontwikkeling van het gebruik van elektra, gas en water over de periode 2005 t/m Aanvullend op de tabellen is een korte toelichting toegevoegd. Elektra loods Shop restaurant overig totaal Het gebruik van elektriciteit is vrij stabiel. Reeds genomen maatregelen ter besparing zijn: de zonnecollectoren op het dak voor verwarming van de boiler, spaarlampen, waar mogelijk 1 lamp in dubbele armaturen, bewegingsmelders om te zorgen dat er geen licht onnodig aan blijft staan. Gas restaurant overig totaal Ondanks wat schommelingen (hoogstwaarschijnlijk aan het weer in de winter toe te schrijven) is ook het gasgebruik vrij stabiel. Water totaal Het gebruik van water is met wisselende sprongen licht stijgend. In de kranen is een waterbesparend ringetje/zeefje geplaatst. Brandstof Diesel Benzine totaal De brandstof wordt gebruikt voor de machines van de greenkeepers.

3 Ambitie De ambitie inzake het verbeteren van de situatie met betrekking tot het energiegebruik vertaalt zich in de volgende actiepunten: a. Ontwikkelingen met betrekking tot het op de markt komen van energiebesparende maatregelen (lampen, apparatuur, afstelling e.d.) zullen gevolgd en waar mogelijk toegepast worden. b. Bij vervanging van apparatuur, machines e.d. speelt het energiegebruik bij de keuze tussen verschillende alternatieven een belangrijke rol Afvalbeleid Er is sprake van verschillende soorten afval, zoals groenafval (vooral maaisel), olie/vethoudend afval en overig afval Huidige situatie Groenafval. Het groenafval wordt afgevoerd naar de groenrecycling. De hoeveelheden hiervan worden precies bijgehouden. In het geval van groenafval heeft dit niet alleen met milieuaspecten te maken, maar ook met financiële aspecten. De afvoer van groenafval is een kostbare zaak. Olie/vethoudend afval. Dit afval bestaat uit afgewerkte olie, olie/water/slib en uit vet uit de vetafscheider. Het wordt volgens de vereiste kanalen opgevangen, bewaard en afgevoerd. Voor smering van machines wordt waar mogelijk al biologisch afbreekbare olie gebruikt. Overig afval. Het overig afval wordt via containers verzameld en afgevoerd. Waar mogelijk wordt het afval gescheiden verzameld en afgevoerd (zie 2.2.6) Ambitie De ambitie inzake het verbeteren van de situatie met betrekking tot het afvalbeleid vertaalt zich in de volgende actiepunten: a. Waar mogelijk wordt bij de inkoop rekening gehouden met de hoeveelheid afval die een product teweeg brengt. Bij gelijke prijs/kwaliteitverhouding van het product zal gekozen worden voor dat product dat het minste afval oplevert. b. Waar mogelijk wordt afval gescheiden verzameld en afgevoerd. c. Waar mogelijk wordt afval gerecycled Baanbeheer Er zijn diverse milieuaspecten verbonden aan het baanbeheer. Het meest voor de hand liggend is het gebruik van mest- en bestrijdingsmiddelen. Ook het grondwaterbeheer (ontwatering, beregening etc.) speelt hier een rol. Iets waar minder snel aan gedacht wordt, maar wat wel degelijk een rol kan betekenen is het effect van geluid en licht op de omgeving Huidige situatie Gebruik meststoffen. Het gebruik van meststoffen beperkt zich hoofdzakelijk tot de baan. Buiten de baan worden alleen het gazon en enkele borders beperkt bemest. Van de bemesting worden uitgebreide schema s met informatie over wat, wanneer, waar en hoeveel er gebruikt wordt, bijgehouden. Gebruik bestrijdingsmiddelen. Er worden diverse bestrijdingsmiddelen gebruikt. Het gaat hierbij om mixture brabant, primus, primstar, mcpp en mcpa tegen ongewenste kruiden, heritage en signum tegen schimmels in de greens, caseron in de borders en de plantvakken rondom het clubhuis, roundup op het terras en

4 de paden en tenslotte pleksgewijs garlon tegen brandnetels in het bosplantsoen. Ook van het gebruik van de bestrijdingsmiddelen worden schema s bijgehouden. Grondwaterbeheer. De golfbaan ligt in een laag en daarmee nat gedeelte. Dit zorgt voor een goede beschikbaarheid van grondwater. Hierdoor kan het gebruik van kraanwater beperkt worden. Geluid. Van geluidsoverlast van de golfbaan op zijn omgeving kan eigenlijk niet gesproken worden. Licht. De golfbaan is onverlicht. Er is sinds enige jaren wel een beperkte verlichting bij de drivingrange. Deze is zo ontworpen dat het effect op de omgeving minimaal is. Er zijn op diverse plaatsen op de drivingrange lampen op de grond geplaatst, die de ballen van onderaf verlichten. Door dit ontwerp en het beperkt aantal uren per week wat de verlichting aan is, wordt ook het energiegebruik beperkt Ambitie De ambitie inzake het verbeteren van de situatie met betrekking tot het baanbeheer vertaalt zich in de volgende actiepunten: a. De schema s van het gebruik van meststoffen en bestrijdingsmiddelen worden ook in de toekomst goed bijgehouden. b. Bij het beheer van de baan wordt gestreefd naar een minimaal gebruik van meststoffen en bestrijdingsmiddelen. c. Waar mogelijk wordt bij de inkoop van meststoffen en bestrijdingsmiddelen rekening gehouden met de ongewenste bijeffecten van de middelen op de omgeving. Bij gelijke prijs/kwaliteitverhouding van het product zal gekozen worden voor dat product dat het minste ongewenste bijeffecten heeft Bereikbaarheid Huidige situatie De golfbaan is bereikbaar met de auto en de fiets. Van deze laatste mogelijkheid wordt eigenlijk nauwelijks gebruik gemaakt. Een belangrijke oorzaak hiervan ligt in het feit dat er (nog) geen mogelijkheid is de golfspullen op de vereniging op te slaan Ambitie De ambitie inzake het verbeteren van de situatie met betrekking tot bereikbaarheid vertaalt zich in de volgende actiepunten: a. De (financiële en ruimtelijke) mogelijkheden voor het realiseren van een opslagmogelijkheid van golfspullen voor de leden zal worden onderzocht, cq. meegenomen worden bij toekomstige verbouwingen. b. Indien meer mensen op de fiets wensen te komen, zal de vereniging voor een betere fietsenstalling zorgen Gedrag leden Huidige situatie Wanneer we het hebben over gedrag van leden inzake milieuaspecten komen zaken aan de orde als het gebruik van houten of plastic tees, het achterlaten van afval in de baan e.d.. M.b.t. de tees zijn er geen voorschriften aanwezig. Ook zitten er tegenstrijdige aspecten aan de keuze van de tees. Voor het baanbeheer zijn houten tees gewenst (maaimachines e.d.), terwijl herbruikbare plastic tees vanuit het milieu wel eens gunstiger zouden kunnen zijn. Door de baan heen zijn voldoende afvalbakken geplaatst, die regelmatig worden geleegd.

5 Ambitie Bij dit onderwerp gaat het vooral over het gedrag van mensen en dit vereist een aanpak gericht op communicatie, verantwoordelijkheid, sociale controle e.d GEO standaardvragenformulieren 4.0 Water Context for wateruse Er wordt zowel leidingwater als grondwater gebruikt. Het water wordt benut voor consumptie, huishoudelijke doelstellingen (wc, douche etc.) en beregening. 4.1 Consumption Water source Leidingwater Zie Irrigation and Greens: 1,4 ha Voorgreens: 1 ha Tees: 0,8 ha Fairways: 10 ha Drivingrange: 2 ha Irrigation system In de baan computergestuurd en op de drivingrange met haspel Maintainance irrigation system Jaarlijkse onderhoudscontract en update van software wanneer beschikbaar Evaporation and weather Geen koppeling met verdamping een klimaatgegevens Soil water content monitoring Ja middels een AT W.E.T sensor Kit 4.3 Analysis en Environmental monitoring of water quality Beregeningswater testen op chemische bestanddelen. Laatste analyse dateert van De jaren daarvoor ook monsters genomen en de uitslagen verschillen weinig van elkaar. 2010/2011 opnieuw laten analyseren. 4.4 Activities Activities to conserve, reduce and minimise water consumption s avonds en s nachts beregenen Beluchten van de toplaag Gras rassen selectie Inspectie op lekkage Vochtpercentage van de toplaag meten Monitoren van regenval Monitoren van de verdamping Toedienen van surfactans Activities to protect and enhance water quality Alleen middelen gebruiken die op sportterreinen in Nederland zijn toegestaan Drift reductie spuitdoppen Gebruik Uitvloeiers/hechters 5.0 Turf 5.1 Grasses & Cultural Practices Turfgrass species Festuca, Agrostis, Poa pratensis, Lolium perenne Cultural practices Zie bijlage 5.3 Nutrition Zie bijlage 5.4 Pest & Disease control Het gebruik van bestrijdingsmiddelen tot een minimum beperken en alleen die middelen gebruiken die toegestaan zijn op sportvelden/golfbanen in Nederland.

6 Controle op ziekten en plagen gebeurt dagelijks/wekelijks in geval van verhoogde ziektedruk. De hoofdgreenkeeper is verantwoordelijk. Verder zie bijlage 6.0 Waste De volgende afvalstromen worden gescheiden verzameld en verwerkt: Groenafval, papier, glas, metaal, olie, garageaval & overig (grijs) 7.0 Energy Maandelijks worden de meterstanden opgenomen en in een excelbestand geplaatst, zie ook

7 3 Bijlagen Bijlage 1. Overzicht aanwezige vergunningen etc. in archief: Doos 1 huurovereenkomst boiler greenkeepersruimte 1995 tekening i.v.m. pompput naar persriool plus opvangput t.b.v. afvoer wasplaats 1995 bouwvergunning overkapping drivingrange en ballenhok vergunning waterschap voor bruggen, vlonders, duikers, drainage, natuurontwikkeling oevers 1994 bouwtekeningen greenkeeperaccommodatie 1995 bouwvergunning middenspanningsruimte bij begin parkeerplaats 1994 vergunning uitrit 1995 bouwvergunning kapschuur 1996 bouwvergunning greenkeeperaccommodatie 1995 vergunning belastingsdienst voorhanden hebben laagminerale olie (fiscaal) 1996 bouwvergunning voorlopig clubhuis 1993 milieuvergunning rioolgemaal 1996 Doos 2 Productboek uitbreiding golfbaan 2001 Bouwvergunning 1 e fase golfbaan 1993 plus bijhorende stukken en correspondentie bouwcommissie Doos Milieuvergunning De aanwezige milieuvergunning bestaat uit de volgende onderdelen: Officiële beschikking dd. 10 juni 1996 Kopie aanvraagformulier vragenlijst inrichting clubgebouw (horeca) overzichtslijsten: aanwezige bouwvergunningen elektromotoren verbrandingsmotoren transportmiddelen Technische specificaties van de bezinksel afscheider, de olie/benzine afscheider, het leidingwerk en de controleput bouwtekening bouwaanvraag greenkeepersaccommodatie bouwtekening kapschuur bouwtekening tijdelijk clubhuis bouwtekening tijdelijk clubhuis tekening riolering en bijhorende voorzieningen ingetekende kaart bestemmingsplan hele golfbaan bouwtekening bouwaanvraag overkapping drivingrange en ballenhok bouwtekening schuilhut tekening locaties middenspanningsruimte, wasplaats, pompput persriool, afvalcontainer etc. tekening beregeningsinstallatie golfbaan tekening beplantingsplan/drainage golfbaanbouwtekening kapschuur bemestingsschema 1996 nulsituatie onderzoek Consulmij 1995, betreft bodemonderzoek en grondwateranalyses. nota van 32 pagina s met voorschriften betreffende: algemene zaken (aansluiting bij NEN normen, doorgeven wijzigingen, goed onderhoud, ongediertebestrijding, milieulogboek, vloeistofdichte vloer), geluids- en trillingsvoorschriften (o.a. te hanteren normen), afvalstoffen (o.a. afvalstoffenboekhouding, riolering), opslag van gevaarlijke stoffen (o.a. onverenigbare combinaties, maximale hoeveelheden, waarschuwingssignalen, instructies) opslag bestrijdingsmiddelen (voorschriften kast, instructies, waarschuwingssignalen e.d.), bovengrondse opslag vloeibare aardolieproducten (o.a. eisen tank, leidingen e.d., gebruiksvoorschriften, voorschriften onderhoud en inspectie),

8 afleveringsinstallaties van brandstoffen onder toezicht (o.a. gebruiksvoorschriften, vloeistofdichte verharding), herstelinrichtingen (o.a. gebruiksvoorschriften werkplaats, ventilatie), reinigen machines en werktuigen (o.a. eisen wasplaats), opslag en gebruik gassen, acculaadplaats, bak- en braadinrichtingen, opslag kunstmest.

9 Bijlage 2. Bemestingsschema 2009

10

11 Bijlage 3. Speciaal onderhoud golfbaan, enkele voorbeelden van de bijgehouden gegevens Greens: Tees:

12 Vijverranden ecogebieden

13 Bijlage 4. Gewasbescherming 2010 tot op heden

14

Milieuzorgplan. Golf & Country Club Lauswolt. NLadviseurs. Milieuzorgplan rapportage 71.03.14 Golf & Country Club Lauswolt

Milieuzorgplan. Golf & Country Club Lauswolt. NLadviseurs. Milieuzorgplan rapportage 71.03.14 Golf & Country Club Lauswolt Milieuzorgplan Golf & Country Club Lauswolt Milieuzorgplan rapportage 71.03.14 Golf & Country Club Lauswolt NLadviseurs adviesbureau voor natuurbeheer en landschapsoptimalisering Colofon Deze rapportage

Nadere informatie

Zelfcontrole autobedrijven: vragenlijsten en toelichting

Zelfcontrole autobedrijven: vragenlijsten en toelichting Kennis en tijdwinst voor u als ondernemer Zelfcontrole autobedrijven: vragenlijsten en toelichting Kennis en tijdwinst voor u als ondernemer Zelfcontrole autobedrijven vragenlijsten en toelichting

Nadere informatie

Jaarrapport Milieu 2013

Jaarrapport Milieu 2013 Jaarrapport Milieu 2013 Juli 2014 Antoni van Leeuwenhoek Servicediensten, afdeling KAM Trudi Hengeveld, milieucoördinator Plesmanlaan 121 1066 CX Amsterdam Tel. (020) 512 1985 Hoewel bij het opstellen

Nadere informatie

REGELGEVING. Gebouwen voor het verrichten van. medische of paramedische controle, onderzoek, behandeling, het bieden

REGELGEVING. Gebouwen voor het verrichten van. medische of paramedische controle, onderzoek, behandeling, het bieden R08 REGELGEVING Informatieblad Energiebesparing Waterbesparing Afvalpreventie Zorgsector Afvalscheiding Afvalwater Gebouwen voor het verrichten van medische of paramedische controle, onderzoek, behandeling,

Nadere informatie

Knelpuntenanalyse uitvoering en handhaving beleid externe veiligheid. September 2003, Den Haag

Knelpuntenanalyse uitvoering en handhaving beleid externe veiligheid. September 2003, Den Haag Knelpuntenanalyse uitvoering en handhaving beleid externe veiligheid September 2003, Den Haag Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Doel van het onderzoek 3 1.2 Leeswijzer 3 2 Opzet en uitvoering van het onderzoek

Nadere informatie

Duurzame scholen, een goede prestatie

Duurzame scholen, een goede prestatie Duurzame scholen, een goede prestatie December 2011 Samenvatting Het is zowel noodzakelijk als wenselijk dat nieuw te bouwen schoolgebouwen duurzaam zijn. In deze notitie geven we hiervoor de onderbouwing

Nadere informatie

Milieubeleidsplan. Gemeente Purmerend. Periode 2012-2016

Milieubeleidsplan. Gemeente Purmerend. Periode 2012-2016 Milieubeleidsplan Gemeente Purmerend Periode 2012-2016 1 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD SAMENVATTING 1 INLEIDING.. 5 1.1 AANLEIDING.. 5 1.2 ACHTERGROND. 5 1.3 AMBITIES / PRIORITEITEN.. 5 1.4 DOELSTELLINGEN...

Nadere informatie

Na bouwen komt onderhouden Handreiking voor het opzetten van een onderhoudsplanning voor kleed- clubgebouwen van verenigingen in het amateurvoetbal.

Na bouwen komt onderhouden Handreiking voor het opzetten van een onderhoudsplanning voor kleed- clubgebouwen van verenigingen in het amateurvoetbal. Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Na bouwen komt onderhouden Handreiking voor het opzetten van een onderhoudsplanning voor kleed- clubgebouwen van verenigingen in het amateurvoetbal. KNVB Postbus 515

Nadere informatie

Q&A - OLIEOPSLAG TWENTE DE MARSSTEDEN Versie: mei 2014

Q&A - OLIEOPSLAG TWENTE DE MARSSTEDEN Versie: mei 2014 Q&A - OLIEOPSLAG TWENTE DE MARSSTEDEN Versie: mei 2014 1. Algemeen 1.1 Waarom? AkzoNobel en Argos willen een strategische en duurzame opslag van olieproducten realiseren in ondergrondse zoutholtes (cavernes)

Nadere informatie

BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR RWZI ECHTEN, NIJSTAD 7 TE HOOGEVEEN

BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR RWZI ECHTEN, NIJSTAD 7 TE HOOGEVEEN Assen, 15 februari 2011 Ons kenmerk DO/2011001459 Behandeld door mevrouw H.R. Steverink (0592) 36 58 21 Onderwerp: Besluit ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) voor RWZI Echten, Nijstad 7 te Hoogeveen BESLUIT

Nadere informatie

Colofon. Dit milieubeleidsplan is gemaakt door: Jerry Giesbers, hoofd Vastgoed Beheer Richard Coenen, manager Vastgoed

Colofon. Dit milieubeleidsplan is gemaakt door: Jerry Giesbers, hoofd Vastgoed Beheer Richard Coenen, manager Vastgoed 1 Colofon Dit milieubeleidsplan is gemaakt door: Jerry Giesbers, hoofd Vastgoed Beheer Richard Coenen, manager Vastgoed Redactie en opmaak door Lenny van der Aa en Gertrude van Ginkel. 2 Voorwoord Nieuw

Nadere informatie

Duurzaamheidsvisie NEDERWEERT CENTRUM. Duurzaamheidsnota Steenbergen 2012-2020. - concept -

Duurzaamheidsvisie NEDERWEERT CENTRUM. Duurzaamheidsnota Steenbergen 2012-2020. - concept - Duurzaamheidsvisie NEDERWEERT CENTRUM Duurzaamheidsnota Steenbergen 2012-2020 - concept - Duurzaamheidsnota Steenbergen 2012-2020 - concept - Duurzaamheidsnota Steenbergen 2020 Inhoud 1 Leeswijzer 7

Nadere informatie

Uitvoeringsstrategie Kunstwerken, HB 1469361 2

Uitvoeringsstrategie Kunstwerken, HB 1469361 2 Uitvoeringsstrategie Kunstwerken, HB 1469361 2 Uitvoeringsstrategie vaste kunstwerken Mei 2013, versie 9.0 Uitvoeringsstrategie Kunstwerken, HB 1469361 3 Uitvoeringsstrategie Kunstwerken, HB 1469361 4

Nadere informatie

Visie op het beheer van de openbare ruimte Gemeente Hof van Twente

Visie op het beheer van de openbare ruimte Gemeente Hof van Twente Visie op het beheer van de openbare ruimte Gemeente Hof van Twente Afdeling openbare werken november 2013 1 Inhoud Inhoud... 2 Samenvatting... 4 Inleiding... 7 1. Beheer en onderhoud van de openbare ruimte...

Nadere informatie

Criteria voor duurzaam inkopen van Gas

Criteria voor duurzaam inkopen van Gas Criteria voor duurzaam inkopen van Gas Versie: 1.2 Datum: oktober 2011 Colofon Dit criteriadocument voor het duurzaam inkopen van Gas is opgesteld in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Langezaal Afvalverwerking B.V. Aangevraagde activiteiten : wijziging luchtbehandeling, wijziging sorteerproces,

Nadere informatie

Beleidsplan Het Donker Belicht. Over het duurzaam verlichten van de openbare ruimte in de gemeente Leeuwarden 2011-2020

Beleidsplan Het Donker Belicht. Over het duurzaam verlichten van de openbare ruimte in de gemeente Leeuwarden 2011-2020 Beleidsplan Het Donker Belicht Over het duurzaam verlichten van de openbare ruimte in de gemeente Leeuwarden 2011-2020 Vastgesteld door de raad 28 november 2011 Inhoudsopgave Samenvatting Hoofdstuk 1 Inleiding

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Vaststellen Visie en Strategie beheer en onderhoud 2013-2022 Reg.nummer: WZ/Programma s 2012/398572

Raadsstuk. Onderwerp: Vaststellen Visie en Strategie beheer en onderhoud 2013-2022 Reg.nummer: WZ/Programma s 2012/398572 Raadsstuk Onderwerp: Vaststellen Visie en Strategie beheer en onderhoud 2013-2022 Reg.nummer: WZ/Programma s 2012/398572 1. Inleiding De Haarlemse buitenruimte is de laatste jaren van af 2007 aanmerkelijk

Nadere informatie

Utrechtse Energie! Masterplan Duurzaam Lage Weide

Utrechtse Energie! Masterplan Duurzaam Lage Weide Utrechtse Energie! Masterplan Duurzaam Lage Weide Contactgegevens Projectgegevens Projectnaam: Duurzaam Lage Weide Projectcode: D13000000 Gebiednaam: Bedrijventerrein Lageweide Postcode: 3542 Gemeentecode:

Nadere informatie

Nota Duurzame Bedrijfsvoering

Nota Duurzame Bedrijfsvoering Nota Duurzame Bedrijfsvoering 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Naar een duurzame bedrijfsvoering 1.2.1 Belang van een duurzame bedrijfsvoering 1.2.2 Begripsbepaling 2. Doelstellingen 2.1

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing

Ruimtelijke Onderbouwing Ruimtelijke Onderbouwing Loods voor Golf Duinzicht kavel E2024 Groenendaal 9A, 2244BK Wassenaar Ontwerp 4 december 2013 Pagina 1 van 24 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Ligging

Nadere informatie

Adviesrapport. Energiebesparingsmogelijkheden wijk Rozendaal Leusden. Versie en status V1.0 Datum 23 november 2008

Adviesrapport. Energiebesparingsmogelijkheden wijk Rozendaal Leusden. Versie en status V1.0 Datum 23 november 2008 Adviesrapport wijk Rozendaal Leusden Versie en status V1.0 Datum 23 november 2008 Contactpersoon E.J. Tuininga Adres Essex 15 Postcode, plaats 3831 EL Leusden Telefoon 033 7074508 E-mail tuininga@scarlet.nl

Nadere informatie

Evaluatie welstandsnota 2013

Evaluatie welstandsnota 2013 Evaluatie welstandsnota 2013 21 mei 2013 Inhoud 1. Evaluatie Welstandsnota 2013... 2 1.2 Doelen van de evaluatie... 2 1.3 Resultaat van de evaluatie... 2 1.4 Wijze van evalueren... 3 1.5 Wie voert de evaluatie

Nadere informatie

Monitoring verpakkingen Resultaten 2011

Monitoring verpakkingen Resultaten 2011 Monitoring verpakkingen Resultaten 2011 30 juli 2012 2 Postbus 8724 3009 AS Rotterdam 010 4206161 www.nedvang.nl info@nedvang.nl Deze monitoring rapportage is een uitgave van Nedvang. 3 4 Voorwoord Monitoring

Nadere informatie

Gemeente Noordenveld. Ontwerp-Milieuprogramma 2007

Gemeente Noordenveld. Ontwerp-Milieuprogramma 2007 Gemeente Noordenveld Ontwerp-Milieuprogramma 2007 Roden, Afdeling Beleid en Publiek Het Milieuprogramma 2007 is vastgesteld door de raad van de gemeente Noordenveld De vaststelling is bekendgemaakt in

Nadere informatie

Steek positieve energie in het klimaat

Steek positieve energie in het klimaat Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Augustus 2008 > Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Samenvatting... 7 1 Kaders voor gemeentelijk klimaatbeleid... 9 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Eindrapportage. Complexe bouwopgaven in stedelijke gebieden (7C535)

Eindrapportage. Complexe bouwopgaven in stedelijke gebieden (7C535) Eindrapportage Complexe bouwopgaven in stedelijke gebieden (7C535) Auteurs: L.W.L. D Hooghe (0528282) J.J.P. van der Lee (0597336) R.W.Y. Lee (0595511) T. Nillesen (0537037) H.M. Robbemondt (0595558) Docenten:

Nadere informatie

Eindrapport SustainaBul 2013

Eindrapport SustainaBul 2013 Eindrapport SustainaBul 213 Naam Onderwijsinstelling Tilburg University Overzicht Categorie Management en Beleid Onderwijs CO2 uitstoot en energie Waterverbruik Afvalverwerking Inkoopbeleid Duurzaam voedsel

Nadere informatie

Stappen naar een Klimaatneutraal s-hertogenbosch

Stappen naar een Klimaatneutraal s-hertogenbosch Stappen naar een Klimaatneutraal s-hertogenbosch Energie- en klimaatprogramma 2008-2015 Gemeente s-hertogenbosch 1. Woord vooraf Wanneer klimaatneutraal: 2040? 2050? 2060? Aannames en onzekerheid Klimaatneutraal

Nadere informatie

Bestemmingsplan Tuincentrum Akkerweg

Bestemmingsplan Tuincentrum Akkerweg Bestemmingsplan Tuincentrum Akkerweg Inhoud: Bijlage Voorschriften Kaart Procedure: Terinzagelegging t.b.v. de inspraak d.d. 8 november 2004 1e Wettelijke terinzagelegging d.d. 11 juli 2005 Vastgesteld

Nadere informatie