Milieuzorgplan Golfclub Zwolle Oktober 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Milieuzorgplan Golfclub Zwolle Oktober 2010"

Transcriptie

1 Milieuzorgplan Golfclub Zwolle Oktober Inleiding Zorg voor het milieu is iets wat tegenwoordig in is. Dat is niet voor niets. Denk bijvoorbeeld maar aan de ontwikkelingen rondom de veranderingen van klimaat als gevolg van het menselijk handelen. Zorg voor het milieu is ook iets waarvoor de verantwoordelijkheid makkelijk bij anderen of op een hoger niveau gelegd wordt. Dit is onterecht, want ook op individueel of lokaal niveau is er met betrekking tot de milieuzorg winst te behalen en dus ook op het gebied van het beheer van een golfbaan en alles wat daarbij komt kijken. Het is dan ook logisch en terecht dat het milieu onderdeel uitmaakt van het programma Golf Environment Organisation (GEO). Dat gebeurt dus in de vorm van een milieuzorgplan, oftewel een plan voor het omgaan met de veelheid aan milieuaspecten, waarmee je op een golfbaan/vereniging te maken krijgt. Het milieuzorgplan bestaat het uit twee onderdelen. Het eerste deel richt zich op de eisen die gesteld worden in het kader van de milieuwetgeving, zowel landelijk als gemeentelijk. Het tweede deel gaat meer in op concrete milieuaspecten zoals het gebruik van energie, water, afvalverwerking, gewasbescherming e.d.. Voor het tweede deel zijn standaardvragenformulieren ontwikkeld. Deze formulieren zijn in dit plan opgenomen. Waar naar cijfermatige gegevens gevraagd wordt, wordt regelmatig naar bijlagen verwezen. Een andere tweedeling die in het milieuzorgplan aan te brengen is, hangt samen met de vragen waar zijn we nu? en waar willen we naar toe?. Het antwoord op de eerste vraag komt neer op het beschrijven van de huidige situatie met betrekking tot de zorg voor het milieu. Het antwoord op de tweede vraag richt zich meer op de ambitie één en ander verder te verbeteren. Hierbij hoort ook het vertalen van deze ambitie in concrete actiepunten, een hieraan gekoppelde tijdsplanning en een regelmatige evaluatie. Overigens kan naar aanleiding van de analyse van de huidige situatie geconcludeerd worden, dat met betrekking tot het milieubeleid de golfclub Zwolle al heel veel gedaan heeft. De nog te behalen winst is daardoor beperkt. 2. Milieuwetgeving. 2.1 Milieuvergunning. Het gaat te ver om in het kader van GEO een uitputtende beschrijving van de milieuwetgeving te geven. In de praktijk komt het erop neer dat de milieuwetgeving zich voor een golfbaan/vereniging vertaalt in de verplichting tot het hebben van een milieuvergunning Huidige situatie. De milieuvergunning van de golfbaan te Zwolle is neergelegd in een officiële beschikking gedateerd 10 juni Deze beschikking bevindt zich in het archief van de golfvereniging en heeft een heleboel bijlagen, die o.a. gaan over bouwtekeningen van gebouwen en andere bouwwerken, rioleringstekeningen, bodemonderzoeksgegevens, opslag van gevaarlijke stoffen etc.. In bijlage 1 is een overzicht van de stukken m.b.t. de milieuvergunning gegeven. In 2008 heeft een uitgebreide controle van de milieuvergunning door de gemeente plaatsgevonden. Er moest slechts op enkele kleinere punten een aanpassing cq. aanvulling doorgevoerd worden. Toen dit gebeurd was heeft de gemeente aangegeven dat de golfbaan met alles wat daarbij hoort aan de eisen voldoet Ambitie. De ambitie inzake het verbeteren van de situatie met betrekking tot de milieuvergunning vertaalt zich in de volgende actiepunten: a. Indien aanpassingen van de situatie dan wel de regelgeving hierom vraagt zal de milieuvergunning geactualiseerd dienen te worden. b. Het milieulogboek indien nodig actualiseren en bijhouden c. De afvalstoffenboekhouding indien nodig actualiseren en bijhouden.

2 2.2 Milieubeleid bij de golfbaan/vereniging. Voor de uitwerking van dit onderdeel heeft men vanuit GEO standaardvragenformulieren ontwikkeld. In paragraaf zijn deze formulieren conform de systematiek van GEO opgenomen. Voordat van Committed to Green de overstap naar GEO gemaakt werd, was er al een concept milieuzorgplan gemaakt. De paragrafen t/m komen hier uit voort. Gezien het feit dat in deze paragrafen niet alleen gegevens over de huidige situatie zijn opgenomen, maar ook een zeker ambitieniveau wordt neergelegd (meer dan bij GEO gevraagd wordt), is er voor gekozen deze paragrafen te handhaven. Dit ondanks het feit dat dit tot enige dubbele informatie leidt Energiegebruik Huidige situatie De onderstaande tabellen geven de ontwikkeling van het gebruik van elektra, gas en water over de periode 2005 t/m Aanvullend op de tabellen is een korte toelichting toegevoegd. Elektra loods Shop restaurant overig totaal Het gebruik van elektriciteit is vrij stabiel. Reeds genomen maatregelen ter besparing zijn: de zonnecollectoren op het dak voor verwarming van de boiler, spaarlampen, waar mogelijk 1 lamp in dubbele armaturen, bewegingsmelders om te zorgen dat er geen licht onnodig aan blijft staan. Gas restaurant overig totaal Ondanks wat schommelingen (hoogstwaarschijnlijk aan het weer in de winter toe te schrijven) is ook het gasgebruik vrij stabiel. Water totaal Het gebruik van water is met wisselende sprongen licht stijgend. In de kranen is een waterbesparend ringetje/zeefje geplaatst. Brandstof Diesel Benzine totaal De brandstof wordt gebruikt voor de machines van de greenkeepers.

3 Ambitie De ambitie inzake het verbeteren van de situatie met betrekking tot het energiegebruik vertaalt zich in de volgende actiepunten: a. Ontwikkelingen met betrekking tot het op de markt komen van energiebesparende maatregelen (lampen, apparatuur, afstelling e.d.) zullen gevolgd en waar mogelijk toegepast worden. b. Bij vervanging van apparatuur, machines e.d. speelt het energiegebruik bij de keuze tussen verschillende alternatieven een belangrijke rol Afvalbeleid Er is sprake van verschillende soorten afval, zoals groenafval (vooral maaisel), olie/vethoudend afval en overig afval Huidige situatie Groenafval. Het groenafval wordt afgevoerd naar de groenrecycling. De hoeveelheden hiervan worden precies bijgehouden. In het geval van groenafval heeft dit niet alleen met milieuaspecten te maken, maar ook met financiële aspecten. De afvoer van groenafval is een kostbare zaak. Olie/vethoudend afval. Dit afval bestaat uit afgewerkte olie, olie/water/slib en uit vet uit de vetafscheider. Het wordt volgens de vereiste kanalen opgevangen, bewaard en afgevoerd. Voor smering van machines wordt waar mogelijk al biologisch afbreekbare olie gebruikt. Overig afval. Het overig afval wordt via containers verzameld en afgevoerd. Waar mogelijk wordt het afval gescheiden verzameld en afgevoerd (zie 2.2.6) Ambitie De ambitie inzake het verbeteren van de situatie met betrekking tot het afvalbeleid vertaalt zich in de volgende actiepunten: a. Waar mogelijk wordt bij de inkoop rekening gehouden met de hoeveelheid afval die een product teweeg brengt. Bij gelijke prijs/kwaliteitverhouding van het product zal gekozen worden voor dat product dat het minste afval oplevert. b. Waar mogelijk wordt afval gescheiden verzameld en afgevoerd. c. Waar mogelijk wordt afval gerecycled Baanbeheer Er zijn diverse milieuaspecten verbonden aan het baanbeheer. Het meest voor de hand liggend is het gebruik van mest- en bestrijdingsmiddelen. Ook het grondwaterbeheer (ontwatering, beregening etc.) speelt hier een rol. Iets waar minder snel aan gedacht wordt, maar wat wel degelijk een rol kan betekenen is het effect van geluid en licht op de omgeving Huidige situatie Gebruik meststoffen. Het gebruik van meststoffen beperkt zich hoofdzakelijk tot de baan. Buiten de baan worden alleen het gazon en enkele borders beperkt bemest. Van de bemesting worden uitgebreide schema s met informatie over wat, wanneer, waar en hoeveel er gebruikt wordt, bijgehouden. Gebruik bestrijdingsmiddelen. Er worden diverse bestrijdingsmiddelen gebruikt. Het gaat hierbij om mixture brabant, primus, primstar, mcpp en mcpa tegen ongewenste kruiden, heritage en signum tegen schimmels in de greens, caseron in de borders en de plantvakken rondom het clubhuis, roundup op het terras en

4 de paden en tenslotte pleksgewijs garlon tegen brandnetels in het bosplantsoen. Ook van het gebruik van de bestrijdingsmiddelen worden schema s bijgehouden. Grondwaterbeheer. De golfbaan ligt in een laag en daarmee nat gedeelte. Dit zorgt voor een goede beschikbaarheid van grondwater. Hierdoor kan het gebruik van kraanwater beperkt worden. Geluid. Van geluidsoverlast van de golfbaan op zijn omgeving kan eigenlijk niet gesproken worden. Licht. De golfbaan is onverlicht. Er is sinds enige jaren wel een beperkte verlichting bij de drivingrange. Deze is zo ontworpen dat het effect op de omgeving minimaal is. Er zijn op diverse plaatsen op de drivingrange lampen op de grond geplaatst, die de ballen van onderaf verlichten. Door dit ontwerp en het beperkt aantal uren per week wat de verlichting aan is, wordt ook het energiegebruik beperkt Ambitie De ambitie inzake het verbeteren van de situatie met betrekking tot het baanbeheer vertaalt zich in de volgende actiepunten: a. De schema s van het gebruik van meststoffen en bestrijdingsmiddelen worden ook in de toekomst goed bijgehouden. b. Bij het beheer van de baan wordt gestreefd naar een minimaal gebruik van meststoffen en bestrijdingsmiddelen. c. Waar mogelijk wordt bij de inkoop van meststoffen en bestrijdingsmiddelen rekening gehouden met de ongewenste bijeffecten van de middelen op de omgeving. Bij gelijke prijs/kwaliteitverhouding van het product zal gekozen worden voor dat product dat het minste ongewenste bijeffecten heeft Bereikbaarheid Huidige situatie De golfbaan is bereikbaar met de auto en de fiets. Van deze laatste mogelijkheid wordt eigenlijk nauwelijks gebruik gemaakt. Een belangrijke oorzaak hiervan ligt in het feit dat er (nog) geen mogelijkheid is de golfspullen op de vereniging op te slaan Ambitie De ambitie inzake het verbeteren van de situatie met betrekking tot bereikbaarheid vertaalt zich in de volgende actiepunten: a. De (financiële en ruimtelijke) mogelijkheden voor het realiseren van een opslagmogelijkheid van golfspullen voor de leden zal worden onderzocht, cq. meegenomen worden bij toekomstige verbouwingen. b. Indien meer mensen op de fiets wensen te komen, zal de vereniging voor een betere fietsenstalling zorgen Gedrag leden Huidige situatie Wanneer we het hebben over gedrag van leden inzake milieuaspecten komen zaken aan de orde als het gebruik van houten of plastic tees, het achterlaten van afval in de baan e.d.. M.b.t. de tees zijn er geen voorschriften aanwezig. Ook zitten er tegenstrijdige aspecten aan de keuze van de tees. Voor het baanbeheer zijn houten tees gewenst (maaimachines e.d.), terwijl herbruikbare plastic tees vanuit het milieu wel eens gunstiger zouden kunnen zijn. Door de baan heen zijn voldoende afvalbakken geplaatst, die regelmatig worden geleegd.

5 Ambitie Bij dit onderwerp gaat het vooral over het gedrag van mensen en dit vereist een aanpak gericht op communicatie, verantwoordelijkheid, sociale controle e.d GEO standaardvragenformulieren 4.0 Water Context for wateruse Er wordt zowel leidingwater als grondwater gebruikt. Het water wordt benut voor consumptie, huishoudelijke doelstellingen (wc, douche etc.) en beregening. 4.1 Consumption Water source Leidingwater Zie Irrigation and Greens: 1,4 ha Voorgreens: 1 ha Tees: 0,8 ha Fairways: 10 ha Drivingrange: 2 ha Irrigation system In de baan computergestuurd en op de drivingrange met haspel Maintainance irrigation system Jaarlijkse onderhoudscontract en update van software wanneer beschikbaar Evaporation and weather Geen koppeling met verdamping een klimaatgegevens Soil water content monitoring Ja middels een AT W.E.T sensor Kit 4.3 Analysis en Environmental monitoring of water quality Beregeningswater testen op chemische bestanddelen. Laatste analyse dateert van De jaren daarvoor ook monsters genomen en de uitslagen verschillen weinig van elkaar. 2010/2011 opnieuw laten analyseren. 4.4 Activities Activities to conserve, reduce and minimise water consumption s avonds en s nachts beregenen Beluchten van de toplaag Gras rassen selectie Inspectie op lekkage Vochtpercentage van de toplaag meten Monitoren van regenval Monitoren van de verdamping Toedienen van surfactans Activities to protect and enhance water quality Alleen middelen gebruiken die op sportterreinen in Nederland zijn toegestaan Drift reductie spuitdoppen Gebruik Uitvloeiers/hechters 5.0 Turf 5.1 Grasses & Cultural Practices Turfgrass species Festuca, Agrostis, Poa pratensis, Lolium perenne Cultural practices Zie bijlage 5.3 Nutrition Zie bijlage 5.4 Pest & Disease control Het gebruik van bestrijdingsmiddelen tot een minimum beperken en alleen die middelen gebruiken die toegestaan zijn op sportvelden/golfbanen in Nederland.

6 Controle op ziekten en plagen gebeurt dagelijks/wekelijks in geval van verhoogde ziektedruk. De hoofdgreenkeeper is verantwoordelijk. Verder zie bijlage 6.0 Waste De volgende afvalstromen worden gescheiden verzameld en verwerkt: Groenafval, papier, glas, metaal, olie, garageaval & overig (grijs) 7.0 Energy Maandelijks worden de meterstanden opgenomen en in een excelbestand geplaatst, zie ook

7 3 Bijlagen Bijlage 1. Overzicht aanwezige vergunningen etc. in archief: Doos 1 huurovereenkomst boiler greenkeepersruimte 1995 tekening i.v.m. pompput naar persriool plus opvangput t.b.v. afvoer wasplaats 1995 bouwvergunning overkapping drivingrange en ballenhok vergunning waterschap voor bruggen, vlonders, duikers, drainage, natuurontwikkeling oevers 1994 bouwtekeningen greenkeeperaccommodatie 1995 bouwvergunning middenspanningsruimte bij begin parkeerplaats 1994 vergunning uitrit 1995 bouwvergunning kapschuur 1996 bouwvergunning greenkeeperaccommodatie 1995 vergunning belastingsdienst voorhanden hebben laagminerale olie (fiscaal) 1996 bouwvergunning voorlopig clubhuis 1993 milieuvergunning rioolgemaal 1996 Doos 2 Productboek uitbreiding golfbaan 2001 Bouwvergunning 1 e fase golfbaan 1993 plus bijhorende stukken en correspondentie bouwcommissie Doos Milieuvergunning De aanwezige milieuvergunning bestaat uit de volgende onderdelen: Officiële beschikking dd. 10 juni 1996 Kopie aanvraagformulier vragenlijst inrichting clubgebouw (horeca) overzichtslijsten: aanwezige bouwvergunningen elektromotoren verbrandingsmotoren transportmiddelen Technische specificaties van de bezinksel afscheider, de olie/benzine afscheider, het leidingwerk en de controleput bouwtekening bouwaanvraag greenkeepersaccommodatie bouwtekening kapschuur bouwtekening tijdelijk clubhuis bouwtekening tijdelijk clubhuis tekening riolering en bijhorende voorzieningen ingetekende kaart bestemmingsplan hele golfbaan bouwtekening bouwaanvraag overkapping drivingrange en ballenhok bouwtekening schuilhut tekening locaties middenspanningsruimte, wasplaats, pompput persriool, afvalcontainer etc. tekening beregeningsinstallatie golfbaan tekening beplantingsplan/drainage golfbaanbouwtekening kapschuur bemestingsschema 1996 nulsituatie onderzoek Consulmij 1995, betreft bodemonderzoek en grondwateranalyses. nota van 32 pagina s met voorschriften betreffende: algemene zaken (aansluiting bij NEN normen, doorgeven wijzigingen, goed onderhoud, ongediertebestrijding, milieulogboek, vloeistofdichte vloer), geluids- en trillingsvoorschriften (o.a. te hanteren normen), afvalstoffen (o.a. afvalstoffenboekhouding, riolering), opslag van gevaarlijke stoffen (o.a. onverenigbare combinaties, maximale hoeveelheden, waarschuwingssignalen, instructies) opslag bestrijdingsmiddelen (voorschriften kast, instructies, waarschuwingssignalen e.d.), bovengrondse opslag vloeibare aardolieproducten (o.a. eisen tank, leidingen e.d., gebruiksvoorschriften, voorschriften onderhoud en inspectie),

8 afleveringsinstallaties van brandstoffen onder toezicht (o.a. gebruiksvoorschriften, vloeistofdichte verharding), herstelinrichtingen (o.a. gebruiksvoorschriften werkplaats, ventilatie), reinigen machines en werktuigen (o.a. eisen wasplaats), opslag en gebruik gassen, acculaadplaats, bak- en braadinrichtingen, opslag kunstmest.

9 Bijlage 2. Bemestingsschema 2009

10

11 Bijlage 3. Speciaal onderhoud golfbaan, enkele voorbeelden van de bijgehouden gegevens Greens: Tees:

12 Vijverranden ecogebieden

13 Bijlage 4. Gewasbescherming 2010 tot op heden

14

Branchetoetsdocument: Milieuzorg 2

Branchetoetsdocument: Milieuzorg 2 pagina van 5 Branchetoetsdocument: Milieuzorg 2 Versie 4.0 VERVALLEN per --0-20 Deelbranche(s) Autowas Algemene beschrijving & doelstelling van de branchekwalificatie De beroepsbeoefenaar kent het belang

Nadere informatie

Milieuneutrale wijziging van de (werking van de) inrichting (Wabo art 2.1 lid 1 onder e en art 3.10 lid 3)

Milieuneutrale wijziging van de (werking van de) inrichting (Wabo art 2.1 lid 1 onder e en art 3.10 lid 3) Milieuneutrale wijziging van de (werking van de) inrichting (Wabo art 2.1 lid 1 onder e en art 3.10 lid 3) 1 Veranderingen Beschrijf de voorgenomen veranderingen van de inrichting. 1. De volgende afvalwaterstromen

Nadere informatie

Committed to Green Bevordert kwaliteit, Verhoogt speelvreugde, Geeft een groen imago Bevordert golf als boswachter Europa Nederland

Committed to Green Bevordert kwaliteit, Verhoogt speelvreugde, Geeft een groen imago Bevordert golf als boswachter Europa Nederland Committed to Green Committed to Green (CtG) is ontstaan in 1994 uit een initiatief van de Europese Golf Associatie toen een Ecologie Unit was opgericht. Door de grote groei van de golfsport in Europa en

Nadere informatie

Checklist verduurzaming sportverenigingen (tennis etc.)

Checklist verduurzaming sportverenigingen (tennis etc.) Checklist verduurzaming sportverenigingen (tennis etc.) Dit is een voorbeeld van een checklist van een tennisvereniging met 10 kunstgrasbanen en een kantine met kleedruimten. De checklist heeft betrekking

Nadere informatie

Vragenlijst vakantieparken t.b.v. Waddengoud-certificering

Vragenlijst vakantieparken t.b.v. Waddengoud-certificering Vragenlijst vakantieparken t.b.v. Waddengoud-certificering d.d. 2 mei 2014 Vooraf Een aantal uitgangspunten vindt Waddengoud belangrijk bij certificering van toeristische bedrijven: 1. Er is sprake van

Nadere informatie

Rangorde scope 3 emissies CO 2 -Prestatieladder niveau 4

Rangorde scope 3 emissies CO 2 -Prestatieladder niveau 4 CO 2 -Prestatieladder niveau 4 Inzicht in energieverbruik Scope 3 emissiebronnen Op grond van normeis 4.A.1. van het Handboek zijn de meest materiële scope 3 emissies over het jaar 2013 in kaart gebracht.

Nadere informatie

Onderzoek Milieubewust 2011 (personeel)

Onderzoek Milieubewust 2011 (personeel) Onderzoek Milieubewust 2011 (personeel) Gepubliceerd van 06.07.2011 tot 20.07.2011 197 respondenten 83 antwoorden (83 uniek) 42% responsepercentage 1 Bewust met water omgaan 54,2 % 45 2 Biologische consumptiegoederen

Nadere informatie

BIOREMEDIATIESYSTEMEN WETTELIJK KADER. Annie Demeyere Dep.L&V Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling

BIOREMEDIATIESYSTEMEN WETTELIJK KADER. Annie Demeyere Dep.L&V Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling BIOREMEDIATIESYSTEMEN WETTELIJK KADER Annie Demeyere Dep.L&V Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling Bioremediering wetgeving Richtlijn Duurzaam gebruik van pesticiden (EU 2009/128) Vlaanderen: Vlarem -

Nadere informatie

Resultaten energiescan Golfclub Zwolle

Resultaten energiescan Golfclub Zwolle Resultaten energiescan Golfclub Zwolle! Resultaten energiescan Golfclub Zwolle Hoog elektraverbruik door verlichting en ventilatie Hoge prijs voor energie Besparingspotentieel van 13.000 op energiekosten

Nadere informatie

CO2-reductiedoelstellingen

CO2-reductiedoelstellingen CO2-reductiedoelstellingen Samen zorgen voor minder CO2 Boskoop 20-02-2017 P. van t Wout Akkoord directie: Datum: Handtekening: 1 Inleiding Dit CO 2 -reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem,

Nadere informatie

Risicoanalyse Voedselveiligheid Bedrijfsprocessen

Risicoanalyse Voedselveiligheid Bedrijfsprocessen Risicoanalyse Voedselveiligheid Bedrijfsprocessen behorend bij richtlijnen: AF 3.2.1 / FV 4.1.1 / FV 5.1.1 GlobalG.A.P. V4.0 Doel van dit formulier is aantoonbaar maken dat u uw bedrijf onderzocht heeft

Nadere informatie

Duurzaam inkopen groenvoorziening

Duurzaam inkopen groenvoorziening Duurzaam inkopen groenvoorziening Joop Spijker Bijeenkomst Praktijknetwerken Onkruidbestrijding Utrecht Houten, 8 december 2008 Inhoud 1. Duurzaam inkopen (algemeen) 2. Productgroep Groenvoorziening 3.

Nadere informatie

Rapportage VHG MVO Wijzer

Rapportage VHG MVO Wijzer Rapportage VHG MVO Wijzer Aardoom Hoveniers B.V. 9 april 202 Gegenereerd op 9-04-202 - pagina van 0 voor Aardoom Hoveniers B.V. Rapportage VHG MVO Wijzer Aardoom Hoveniers B.V. Maatschappelijk verantwoord

Nadere informatie

This report was prepared by Ronald Buiting, GEOSA, Accredited Verifier. It was published on December 7, 2013

This report was prepared by Ronald Buiting, GEOSA, Accredited Verifier. It was published on December 7, 2013 GEO-audit University Golfclub Paderborn 2013 This report was prepared by Ronald Buiting, GEOSA, Accredited Verifier. It was published on December 7, 2013 Executive summary (English & local language) De

Nadere informatie

CO 2 Reductie doelstellingen

CO 2 Reductie doelstellingen CO 2 Reductie doelstellingen Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 5 november 2013 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

De Enk Groen & Golf De Vernieuwers

De Enk Groen & Golf De Vernieuwers PALEIS HET LOO De Enk Groen & Golf De Vernieuwers Inhoud Even voorstellen Geschiedenis van Greenkeeping Beheer Golfbanen Huidige situatie Greenkeeping Toekomst van Greenkeeping Uitdagingen Beheer Golfbanen

Nadere informatie

Waarom doen we het ook alweer?

Waarom doen we het ook alweer? Apart inzamelen van gft-afval Als Vereniging Afvalbedrijven stimuleren we dat al het afval in Nederland op de juiste manier wordt verwerkt. Hierbij houden we rekening met het milieu en de kosten. De meest

Nadere informatie

Meldingsformulier inzake het Lozingenbesluit Wvo-glastuinbouw v200907

Meldingsformulier inzake het Lozingenbesluit Wvo-glastuinbouw v200907 Meldingsformulier inzake het Lozingenbesluit Wvo-glastuinbouw v200907 Sinds 1 november 1994 is het Lozingenbesluit Wvo-glastuinbouw van kracht voor lozingen afkomstig van glastuinbouwbedrijven, op het

Nadere informatie

Wij informeren u graag over de mogelijkheden, tips en handige weetjes op het gebeid van duurzaamheid en vooral wat ook zelf kunt doen.

Wij informeren u graag over de mogelijkheden, tips en handige weetjes op het gebeid van duurzaamheid en vooral wat ook zelf kunt doen. Investeren in duurzaamheid In de samenleving is er steeds meer aandacht voor duurzaamheid en energiebesparing. We gaan de komende jaren actief inzetten op duurzaam beheren. Energiezuinig wonen. Niet alleen

Nadere informatie

GEO her-audit rapport. Twentsche Golfclub. Twentsche Golfclub Mei 2014. adviesbureau voor natuurbeheer en landschapsoptimalisering.

GEO her-audit rapport. Twentsche Golfclub. Twentsche Golfclub Mei 2014. adviesbureau voor natuurbeheer en landschapsoptimalisering. GEO her-audit rapport Twentsche Golfclub Twentsche Golfclub Mei 2014 NLadviseurs adviesbureau voor natuurbeheer en landschapsoptimalisering Colofon Deze rapportage is opgesteld door NLadviseurs Mei 2014

Nadere informatie

Milieuzorgsysteem van de Amsterdamse Golf Club

Milieuzorgsysteem van de Amsterdamse Golf Club 7 december 2014 Milieuzorgsysteem van de Amsterdamse Golf Club Uitgangspunten Per relevante milieuindicator wordt beschreven wat de huidige situatie is qua gebruiken, welke procedures eventueel van belang

Nadere informatie

vervoer, invullen milieuregistratie voor milieugegevens over papierinkoop en verzamelen gebruiksgebonden milieugegevens: energie, water, afval

vervoer, invullen milieuregistratie voor milieugegevens over papierinkoop en verzamelen gebruiksgebonden milieugegevens: energie, water, afval Overzicht milieunormen en taakverdeling Belangrijke aspecten Normering Eigenaar pand Huurder / beheerder Gebruiker Milieuzorg algemeen Zorgplicht Nadelige gevolgen voor het milieu voorkomen of beperken

Nadere informatie

De kritische consument

De kritische consument De kritische consument Inleiding Om producten te kunnen maken heb je grondstoffen nodig. Mensen werken met deze grondstoffen en maken er producten van die we consumeren. Een ondernemer is tevreden als

Nadere informatie

Energie actueel Ronald Visser Energiebesparing bij melkveehouders

Energie actueel Ronald Visser Energiebesparing bij melkveehouders Energie actueel Ronald Visser Energiebesparing bij melkveehouders Energie actueel Inhoud presentatie - Achtergrond individuele energiebesparing - Twee keer een top 5 met besparingstips 1. Makkelijk uitvoerbaar,

Nadere informatie

Vragenlijst controle autobedrijven

Vragenlijst controle autobedrijven Opslag van afvalstoffen inclusief autowrakken Bewaart u gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen gescheiden? Ja Nee Voert u afvalstoffen gescheiden af naar een erkend inzamelaar? Ja Nee Slaat u accu

Nadere informatie

BESCHIKKING D.D. 23 APRIL 2007 - NR. MPM7609 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESCHIKKING D.D. 23 APRIL 2007 - NR. MPM7609 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESCHIKKING D.D. 23 APRIL 2007 - NR. MPM7609 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Algemene wet bestuursrecht/wet milieubeheer INLEIDING Op 6 juni 2006 hebben wij het verzoek van De Jong Gameren B.V.

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2013

Milieubarometerrapport 2013 Milieubarometerrapport Verheij Integrale groenzorg Milieubarometer - Verheij Integrale groenzorg Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken

Nadere informatie

Rapportage VHG MVO Wijzer

Rapportage VHG MVO Wijzer Rapportage VHG MVO Wijzer Van Dijk Groenvoorzieningen BV juni 202 Gegenereerd op 26-0-202 - pagina van voor Van Dijk Groenvoorzieningen BV Rapportage VHG MVO Wijzer Van Dijk Groenvoorzieningen BV Maatschappelijk

Nadere informatie

Energiemanagement 2014-2015 CO 2 -prestatie

Energiemanagement 2014-2015 CO 2 -prestatie Energiemanagement 2014-2015 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2015 Revisie: 001

Nadere informatie

S.A.M. Schagen BV. 3.B.1_1 CO2 reductiedoelstellingen 2016. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2

S.A.M. Schagen BV. 3.B.1_1 CO2 reductiedoelstellingen 2016. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 S.A.M. Schagen BV 3.B.1_1 CO2 reductiedoelstellingen 2016 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Halfjaarlijkse publicatie januari t/m juni 2013. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen

Nadere informatie

Activiteitenbesluit Wet milieubeheer

Activiteitenbesluit Wet milieubeheer Activiteitenbesluit Wet milieubeheer De kennis, knoet en honingversie! Praktijkseminar Installatiesector 11 oktober 2011 p.teunissen@dmb.amsterdam.nl Wet milieubeheer Bescherming milieu Voormalige Hinderwetaspecten:

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2012 (Som groen)

Milieubarometerrapport 2012 (Som groen) Milieubarometerrapport 2012 (Som groen) Blauwzaam energieconvenant 1 Blauwzaam EC 1 Milieubarometer - 2012 (Som groen) Blauwzaam energieconvenant 1 Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik

Nadere informatie

Milieuzorgplan. Golf & Country Club Lauswolt. NLadviseurs. Milieuzorgplan rapportage 71.03.14 Golf & Country Club Lauswolt

Milieuzorgplan. Golf & Country Club Lauswolt. NLadviseurs. Milieuzorgplan rapportage 71.03.14 Golf & Country Club Lauswolt Milieuzorgplan Golf & Country Club Lauswolt Milieuzorgplan rapportage 71.03.14 Golf & Country Club Lauswolt NLadviseurs adviesbureau voor natuurbeheer en landschapsoptimalisering Colofon Deze rapportage

Nadere informatie

Afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving Aanvraagformulier maatwerkvoorschriften op basis van het Besluit lozen buiten inrichtingen

Afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving Aanvraagformulier maatwerkvoorschriften op basis van het Besluit lozen buiten inrichtingen Afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving Aanvraagformulier maatwerkvoorschriften op basis van het Besluit lozen buiten inrichtingen Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Purmerend.

Nadere informatie

Branchetoetsdocument: Milieuzorg 1

Branchetoetsdocument: Milieuzorg 1 pagina van 5 Branchetoetsdocument: Milieuzorg Versie 4.2 samengevoegd met Milieuzorg 2 per -09-2008, vervallen per -0-20 Deelbranche(s) Tankstation Algemene beschrijving & doelstelling van de branchekwalificatie

Nadere informatie

PGS 15. December 2011 versie 1.0 ten opzichte van PGS 15: Dupa Veiligheidstechniek 27-01-2012

PGS 15. December 2011 versie 1.0 ten opzichte van PGS 15: Dupa Veiligheidstechniek 27-01-2012 PGS 15 December 2011 versie 1.0 ten opzichte van PGS 15: 2005 Dupa Veiligheidstechniek 27-01-2012 Wijzigingen In tabel 1.2 is de ondergrens voor klasse 2 (gassen) gesteld op 125 l (was eerst 50 l). Voorschrift

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2014

Milieubarometerrapport 2014 Milieubarometerrapport 2014 SnelleVliet Touringcars BV Milieubarometer - 2014 SnelleVliet Touringcars BV Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar

Nadere informatie

Ketenanalyse Afval in project "Nobelweg te Amsterdam"

Ketenanalyse Afval in project Nobelweg te Amsterdam Ketenanalyse Afval in project "Nobelweg te Amsterdam" 4.A.1_2 Ketenanalyse afval in project "Nobelweg te Amsterdam" 1/16 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten Van

Nadere informatie

Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen

Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen M. van der Spek Hoveniers BV Benthuizen 30-10-2015 Hendrik-Jan Konijn Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Referentie

Nadere informatie

DUURZAAM GOLFBAAN BEHEER MONITORING

DUURZAAM GOLFBAAN BEHEER MONITORING Houten, 15 december 2014 DUURZAAM GOLFBAAN BEHEER MONITORING Flip Wirth Onderwerpen 1.Geschiedenis en ontwikkeling 2.Monitoring DGBeheer 3.Ontwikkelingen en mogelijkheden 4.Afronding START IN MEI 2005

Nadere informatie

Antwoorden AIM sessie Auznl3qpx2n

Antwoorden AIM sessie Auznl3qpx2n en AIM sessie Auznl3qpx2n In de AIM heeft u tijdens sessie Auznl3qpx2n op 21 12 2016 de volgende antwoorden op de gestelde vragen gegeven. Introductie Wat is de reden van uw bezoek aan de AIM? Bedrijfstype

Nadere informatie

7%. 1.000,00 (aansluiting gebouw) grondwerk. verlichting. winst en risico. ambtelijke uren LA%. Vaste kosten Gemeente Elburg. Aanbrengen persriool

7%. 1.000,00 (aansluiting gebouw) grondwerk. verlichting. winst en risico. ambtelijke uren LA%. Vaste kosten Gemeente Elburg. Aanbrengen persriool Vaste kosten Gemeente Elburg Aanbrengen persriool Aanbrengen grotere pomp Aanbrengen Water leiding Electra Koop aggregraat Benodigdheden Onvoorzien 20.000,00 10.000,00 7.000,00 1.000,00 (aansluiting gebouw)

Nadere informatie

Niet technische beschrijving revisie vergunning

Niet technische beschrijving revisie vergunning Niet technische beschrijving revisie vergunning Zandwinning Zuidbroek Definitief Zeldenrust Zand en grinthandel Grontmij Nederland B.V. Groningen, 04 december 2015 Verantwoording Titel : Niet technische

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN BLOKHUT DE SCOUTBURCHT

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN BLOKHUT DE SCOUTBURCHT ALGEMENE HUURVOORWAARDEN BLOKHUT DE SCOUTBURCHT 1. RESERVERING Reservering vindt plaats door het invullen en onderteken van de huurovereenkomst en is definitief na ontvangst van de aanbetaling. 2. HUUR

Nadere informatie

Inspiratielijst voor het verduurzamen van festivals en evenementen in Twente

Inspiratielijst voor het verduurzamen van festivals en evenementen in Twente Inspiratielijst voor het verduurzamen van festivals en evenementen in Twente Onderdeel 1. Gegevens en indicatoren van het evenement Gegevens Evenement Naam: Datum: Korte Omschrijving Bezoekers: Deelnemers:

Nadere informatie

ONTWERPBESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND nr. MPM12072 Wet milieubeheer 1 AANVRAAG 1.1 Algemeen Op 3 augustus 2007 hebben wij een aanvraag ontvangen van het college van burgemeester en

Nadere informatie

1. Profiel van het bedrijf.. 2. 2. Omvang van het bedrijf.. 3. 3. Vakbekwaamheid 3. 4. Beschikking materieel 3. 5. Veiligheidsmaatregelen.

1. Profiel van het bedrijf.. 2. 2. Omvang van het bedrijf.. 3. 3. Vakbekwaamheid 3. 4. Beschikking materieel 3. 5. Veiligheidsmaatregelen. Inhoudsopgave 1. Profiel van het bedrijf.. 2 2. Omvang van het bedrijf.. 3 3. Vakbekwaamheid 3 4. Beschikking materieel 3 5. Veiligheidsmaatregelen. 4 6. Milieubeheer 4 7. Kwaliteitsborging 5 8. Duurzaamheidsbeleid..

Nadere informatie

Antwoorden AIM sessie At5dx27ggp6

Antwoorden AIM sessie At5dx27ggp6 en AIM sessie At5dx27ggp6 In de AIM heeft u tijdens sessie At5dx27ggp6 op 19 05 2016 de volgende antwoorden op de gestelde vragen gegeven. Introductie Wat is de reden van uw bezoek aan de AIM? Veranderen

Nadere informatie

Compact Plus biogasinstallatie, Lierop, 600 kw

Compact Plus biogasinstallatie, Lierop, 600 kw Hoe maak je biogas? Inhoud presentatie Wie en wat is Biogas Plus? Hoe werkt een biogasinstallatie? Voor wie is een biogasinstallatie interessant? Is een biogasinstallatie duurzaam? Zijn subsidies nodig?

Nadere informatie

Theo Beheer BV. Kenmerken project. Groenafval en uitbreiding veegvuil. Verwerkingslocatie Lelystad

Theo Beheer BV. Kenmerken project. Groenafval en uitbreiding veegvuil. Verwerkingslocatie Lelystad Theo Beheer BV Kenmerken project Groenafval en uitbreiding veegvuil Verwerkingslocatie Lelystad Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Huidige bedrijfsactiviteiten 3 3 Relatie vigerende omgevingsvergunning 3 4

Nadere informatie

Energie Management ACTIE Plan

Energie Management ACTIE Plan 1. Inleiding Het Energie Management ACTIE Plan (EMAP) geeft weer hoe binnen Schulte en Lestraden B.V. de zogenaamde stuurcyclus (Plan-Do-Check-Act) wordt ingevuld om de prestaties en doelstellingen van

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2017 (doelstelling basis 2012 voor 2017)

Milieubarometerrapport 2017 (doelstelling basis 2012 voor 2017) Milieubarometerrapport 2017 (doelstelling basis 2012 voor 2017) Broekema Wegenbouw bv Milieubarometer - 2017 (doelstelling basis 2012 voor 2017) Broekema Wegenbouw bv De Milieubarometer vertaalt gegevens

Nadere informatie

Energiemanagement 2014-2015 CO 2 -prestatie

Energiemanagement 2014-2015 CO 2 -prestatie Energiemanagement 2014-2015 CO 2 -prestatie Cable Partners B.V. Venneveld 34 4705 RR ROOSENDAAL tel. 0031 165 523 000 fax 0031 165 520 033 www.cablepartners.nl Opgesteld d.d.: Mei 2014 Revisie: 001 Opgesteld

Nadere informatie

Duurzaam Sportcomplex De Tukkers Albergen

Duurzaam Sportcomplex De Tukkers Albergen Duurzaam Sportcomplex De Tukkers Albergen Voorbeeldproject voor een gecombineerde inzet van duurzame energiebronnen voor de productie van warmte en elektriciteit Fleringen 26 sept. 2013 Eddy Bramer Bertus

Nadere informatie

200% rendement uit 100% energie: De witte motor van uw woonhuis!

200% rendement uit 100% energie: De witte motor van uw woonhuis! 200% rendement uit 100% energie: De witte motor van uw woonhuis! Oude situatie zonder ECO200 Gas Elektra Wat is ECO200? ECO200 is een nieuw concept van AgriComfort, waarbij het koelen van de melk en het

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 november 2014 J. van der Meer. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0

Nadere informatie

Verband tussen werkzaamheden (bij aanleg en onderhoud) en afval.

Verband tussen werkzaamheden (bij aanleg en onderhoud) en afval. BBL niveau 3, schooljaar 2015-2016 BPV opdrachten bij module Onderhoudsplan 1. Afvalverwerking Je kunt aangeven wat het belang is van het gescheiden verwerken van verschillende soorten afval en de hierop

Nadere informatie

Aanvragen van vergunningen Aandachtspunten & tips

Aanvragen van vergunningen Aandachtspunten & tips Aanvragen van vergunningen Aandachtspunten & tips MPZ 14 november 2006 Renate Hofmann Inhoud Melding of veranderings- / revisievergunning Coördinatie met WvO, bouwvergunning Vooroverleg Inventarisatie

Nadere informatie

Hoofdstuk 31. Klimaatprogramma

Hoofdstuk 31. Klimaatprogramma Hoofdstuk 31. Klimaatprogramma Samenvatting Ruim zeven op de tien Leidenaren is van mening dat het klimaat de laatste tien jaar aan het veranderen is. Dit is iets minder dan vorig jaar. Qua belangrijkheid

Nadere informatie

Antwoorden AIM sessie Au0za8z7i3f

Antwoorden AIM sessie Au0za8z7i3f en AIM sessie Au0za8z7i3f In de AIM heeft u tijdens sessie Au0za8z7i3f op 05 09 2016 de volgende antwoorden op de gestelde vragen gegeven. Introductie Wat is de reden van uw bezoek aan de AIM? Bedrijfstype

Nadere informatie

Antwoorden AIM sessie Ate3vdc3jwm

Antwoorden AIM sessie Ate3vdc3jwm en AIM sessie Ate3vdc3jwm In de AIM heeft u tijdens sessie Ate3vdc3jwm op 16 06 2016 de volgende antwoorden op de gestelde vragen gegeven. Introductie Wat is de reden van uw bezoek aan de AIM? Starten

Nadere informatie

Milieu. Waterkwaliteit: Denk aan: nitraat uitspoeling / erfwater / gewasbeschermingsmiddelen / alles wat oppervlakte- en grondwater kan vervuilen

Milieu. Waterkwaliteit: Denk aan: nitraat uitspoeling / erfwater / gewasbeschermingsmiddelen / alles wat oppervlakte- en grondwater kan vervuilen Naam: Milieu Waterkwaliteit: Denk aan: nitraat uitspoeling / erfwater / gewasbeschermingsmiddelen / alles wat oppervlakte- en grondwater kan vervuilen Slootrandenbeheer Baggeren Krabbescheer bevorderen

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Aalten

Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Aalten Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Aalten Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN...3 Artikel 1. Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2. Doelstelling... 3 2 HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN...3 Artikel 3. Aanwijzing inzameldienst...

Nadere informatie

Antwoorden AIM sessie Atkqkqrorav

Antwoorden AIM sessie Atkqkqrorav en AIM sessie Atkqkqrorav In de AIM heeft u tijdens sessie Atkqkqrorav op 08 07 2016 de volgende antwoorden op de gestelde vragen gegeven. Introductie Wat is de reden van uw bezoek aan de AIM? Checken

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2015

Milieubarometerrapport 2015 Milieubarometerrapport 2015 DARETRONICS B.V. Milieubarometer - 2015 DARETRONICS B.V. Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen

Nadere informatie

djksdienst voor de ijsselmeerpolders

djksdienst voor de ijsselmeerpolders ,-- L,.a-.* mlnlsterle van verkeer en waterstaat ".Is djksdienst voor de ijsselmeerpolders 8161..10T i.-etu R1JKYDlt:t3 i V

Nadere informatie

Aanvraag omgevingsvergunning Dijkdoorvoer en overkluizing tankput H43 even. 24 december 2015 Versie 1.0

Aanvraag omgevingsvergunning Dijkdoorvoer en overkluizing tankput H43 even. 24 december 2015 Versie 1.0 Aanvraag omgevingsvergunning Dijkdoorvoer en overkluizing tankput H43 even 24 december 2015 Versie 1.0 i Documenttitel Aanvraag omgevingsvergunning dijkdoorvoer en overkluizing tankput H 43 even Status

Nadere informatie

Green Deal Sportvelden. Bart van Kollenburg Adviseur Openbaar Groen, Sportvelden & Golfbanen

Green Deal Sportvelden. Bart van Kollenburg Adviseur Openbaar Groen, Sportvelden & Golfbanen Green Deal Sportvelden Bart van Kollenburg Adviseur Openbaar Groen, Sportvelden & Golfbanen Het bedrijf Vos Capelle is een totaalleverancier voor openbaar groen en tuinbouw. Wij leveren alle materialen

Nadere informatie

Milieuprestatie-indicatoren 2006

Milieuprestatie-indicatoren 2006 Milieuprestatie-indicatoren 26 Dimitri Devuyst Milieucoördinator Dimitri.Devuyst@vub.ac.be Reëel gas per m² 1998,46 1999,4 2,35 21,39 22,42 23,15 24,34 25,44 26,44 Cijfers van 23 zijn niet betrouwbaar

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN. behorende bij het ontwerpbesluit. betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting. Sunny-Egg-Systems BV te Rogat

VOORSCHRIFTEN. behorende bij het ontwerpbesluit. betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting. Sunny-Egg-Systems BV te Rogat 1 VOORSCHRIFTEN behorende bij het ontwerpbesluit betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting Sunny-Egg-Systems BV te Rogat INHOUDSOPGAVE 1 AFVALSTOFFEN 3 1.1. Afvalscheiding 3 2 BODEM 3 2.1. Doelvoorschriften

Nadere informatie

Bijlage 3b Aanwijzing van categorieën van gevallen, beperkingen en

Bijlage 3b Aanwijzing van categorieën van gevallen, beperkingen en Bijlage 3b Aanwijzing van categorieën van gevallen, beperkingen en voorschriften, afwijkingen en nadere eisen Nr. Activiteiten in waterwingebieden en grondwaterbeschermingsgebieden 1. zorgplicht 1. dat

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2012

Milieubarometerrapport 2012 Milieubarometerrapport 2012 Oudshoorn Holding BV Milieubarometer - 2012 Oudshoorn Holding BV Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en

Nadere informatie

Door Chris Wolff (GEO-commissie), gemaakt februari 2016, herzien maart 2016

Door Chris Wolff (GEO-commissie), gemaakt februari 2016, herzien maart 2016 ENERGIEVERBRUIKNOTITIE KAGERZOOM 2015 Voor het GEO-jaarverslag punt 3 Energie Door Chris Wolff (GEO-commissie), gemaakt februari 2016, herzien maart 2016 Samenvatting Sinds het jaar 2013 houdt de GEO-commissie

Nadere informatie

Checklist gebouw. Beleid. Energie

Checklist gebouw. Beleid. Energie Checklist gebouw Beleid Energie Een checklist kunstenpraktijk? Deze checklist 'gebouw' laat toe een eco-snaphot te nemen van de gebouwen waarin de organisatie gehuisvest is, of waar de productie / expo's

Nadere informatie

ENERGIE AUDIT VERSLAG 2014

ENERGIE AUDIT VERSLAG 2014 ENERGIE AUDIT VERSLAG 2014 Inhoud 1. Inleiding... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Bedrijf... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3. Energieverbruik en energieverbruikers... Fout! Bladwijzer niet

Nadere informatie

HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN

HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN AFVALVERWERKING 2015 HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN Hanzehogeschool Groningen Januari 2016 Versie 0.1 1 Inhoud Inleiding... 3 Afvalverwerkers en afvalstromen... 4 Verzamelen van gegevens... 5 Hoeveelheden afval

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2013

Milieubarometerrapport 2013 Milieubarometerrapport 2013 Verheij Infra b.v Milieubarometer - 2013 Verheij Infra b.v Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen

Nadere informatie

L3G Bodembescherming, Bijlage Bodemrisico inventarisatie (checklist)

L3G Bodembescherming, Bijlage Bodemrisico inventarisatie (checklist) Deze bodemrisicoanalyse is opgesteld aan de hand van de Bodemrisicochecklist uit de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) 2012. Alle genoemde combinaties van voorzieningen en maatregelen (CVM) voldoen

Nadere informatie

Footprint eerste helft 2014:

Footprint eerste helft 2014: September 2014 Vanaf vorig jaar november is Pilkes door TÜV gecertificeerd voor niveau 3 van de CO 2-Prestatieladder. Met deze nieuwsbrief houden wij u graag op de hoogte van de vorderingen. Pilkes heeft

Nadere informatie

Rapportage Energiezuinige Woningen

Rapportage Energiezuinige Woningen Rapportage Energiezuinige Woningen Start peiling : 21 mei 2013 Einde peiling : 3 juni 2013 Aantal uitnodigingen tot deelname : circa 150 Aantal deelnemers peiling : 58 Respons : circa 30% Amersfoort, juli

Nadere informatie

93% papier en karton 86% flessen /glas 85% gft (groente/fruit/tuinafval) klein chemisch afval / elektrische apparaten 68% 66% textiel / kleding 55%

93% papier en karton 86% flessen /glas 85% gft (groente/fruit/tuinafval) klein chemisch afval / elektrische apparaten 68% 66% textiel / kleding 55% 1 2 4 papier en karton 93% flessen /glas 86% gft (groente/fruit/tuinafval) 85% klein chemisch afval / elektrische apparaten textiel / kleding 68% 66% grof snoeiafval 55% herbruikbare goederen (kringloop)

Nadere informatie

Helmonds Energieconvenant

Helmonds Energieconvenant Helmonds Energieconvenant Helmondse bedrijven slaan de handen ineen voor een duurzame en betrouwbare energievoorziening. Waarom een energieconvenant? Energie is de drijvende kracht Energie is de drijvende

Nadere informatie

Reductie doelstellingen (B: Reductie)

Reductie doelstellingen (B: Reductie) Reductie doelstellingen (B: Reductie) Eis 3.B.1. Barendrecht, 28 oktober 2014 Auteur: E. Oudshoorn Geaccordeerd door: L.A. Droog Directeur E. Oudshoorn Bedrijfsleider/ MVO Verantwoordelijk CO 2 prestatieladder

Nadere informatie

Reiniging openbare ruimte

Reiniging openbare ruimte Milieucriteria voor het maatschappelijk verantwoord inkopen van Reiniging openbare ruimte 1. Scope/afbakening De productgroep Reiniging openbare ruimte omvat de volgende diensten: onkruidbestrijding op

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT. aan de aanvraag planologische medewerking kan worden verleend middels het nemen van een projectbesluit;

ONTWERPBESLUIT. aan de aanvraag planologische medewerking kan worden verleend middels het nemen van een projectbesluit; ONTWERPBESLUIT Projectbesluit Bokt 19 en besluit reguliere bouwvergunning (10/1132/1111649) Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven; gezien de op 1 april 2010 ingekomen aanvraag

Nadere informatie

Duurzame Buitensportaccommodaties

Duurzame Buitensportaccommodaties Duurzame Buitensportaccommodaties Scorekaart Doelstelling De Scorekaart Duurzame Sportaccommodaties van NOC*NSF heeft tot doel sportverenigingen te helpen met het verduurzamen van haar terrein, gebouwen

Nadere informatie

Milieu Management V1.4

Milieu Management V1.4 V1.4 Milieu Management Pagina 1 van 6 V1.4 Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN 3 2. INLEIDING 3 3. DOELSTELLING 3 4. BEPALEN PRIORITEITEN 3 5. INKOOP 4 6. MANAGEMENT INFORMATIE 4 7. COMMUNICATIE 5 8. EVALUATIE 6

Nadere informatie

Beknopt overzicht maatregelen bij AIM sessie Asb46fyfms0

Beknopt overzicht maatregelen bij AIM sessie Asb46fyfms0 Beknopt overzicht maatregelen bij AIM sessie Asb46fyfms0 Afleveren van vloeibare brandstof of gecomprimeerd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer m265 m299 m266 Afleveren van benzine: Ga na wat

Nadere informatie

Veilig opslaan van glas op glasbokken en -karren, schuif- en rolstellingen

Veilig opslaan van glas op glasbokken en -karren, schuif- en rolstellingen Published on Arbocatalogus voor de vlakglasbranche (http://www.arbocatalogus-vlakglas.nl) Veilig opslaan van glas op glasbokken en -karren, schuif- en rolstellingen Oplossing status: Goedgekeurd door Inspectie

Nadere informatie

Energiemanagement CO 2 -prestatie

Energiemanagement CO 2 -prestatie Energiemanagement 2013-2014 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Februari 2014 Revisie: 001

Nadere informatie

Antwoorden AIM sessie Av5n87erd80

Antwoorden AIM sessie Av5n87erd80 en AIM sessie Av5n87erd80 In de AIM heeft u tijdens sessie Av5n87erd80 op 10 01 2017 de volgende antwoorden op de gestelde vragen gegeven. Introductie Wat is de reden van uw bezoek aan de AIM? Bedrijfstype

Nadere informatie

Hygiëne en productcontaminatie - risicobeoordeling Bedrijfsgegevens Naam bedrijf: Naam zaakvoerder:

Hygiëne en productcontaminatie - risicobeoordeling Bedrijfsgegevens Naam bedrijf: Naam zaakvoerder: Hygiëne en productcontaminatie - risicobeoordeling Bedrijfsgegevens Naam bedrijf: Naam zaakvoerder: CP: AF 3.2.1, FV 4.1.1, 5.1.1 & 5.5.1 Datum: De risicobeoordeling betreft de primaire productie van plantaardige

Nadere informatie

Inzicht in de Carbon Footprint van GKB Groep B.V. CO2 Prestatieladder niveau 4 over het jaar 2012 en 2013

Inzicht in de Carbon Footprint van GKB Groep B.V. CO2 Prestatieladder niveau 4 over het jaar 2012 en 2013 Inzicht in de Carbon Footprint van GKB Groep B.V. CO2 Prestatieladder niveau 4 over het jaar 2012 en 2013 Datum: 28 maart 2014 Pagina 1 van 8 GKB Groep. CO2 emissie inventaris Inhoudsopgave 1 Over G.K.B.

Nadere informatie

Telefoonnummer

Telefoonnummer Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen *GR16.00200* GR16.00200 Behandeld in Raadscommissie en Raad Datum Commissie 21 december 2016 Agendanummer 10 Datum Raad 11 januari 2017 Agendanummer 9 Opsteller

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2014

Milieubarometerrapport 2014 Milieubarometerrapport 2014 Broekema Wegenbouw bv Milieubarometer - 2014 Broekema Wegenbouw bv Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken

Nadere informatie

3.C.1 Communicatie over de voortgang van CO 2 bij Prins Bouw.

3.C.1 Communicatie over de voortgang van CO 2 bij Prins Bouw. 3.C.1 Communicatie over de voortgang van CO 2 bij Prins Bouw. Datum: 12-05-2016 Versie: 1 1. Inleiding Middels deze rapportage wil Prins Bouw de voorgang op de CO 2 reductiedoelstellingen laten zien, door

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2016 (Som van 2016)

Milieubarometerrapport 2016 (Som van 2016) Milieubarometerrapport 2016 (Som van 2016) 00 Totaal V+G en Grootvalk Milieubarometer - 2016 (Som van 2016) 00 Totaal V+G en Grootvalk Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik

Nadere informatie

Bovengrondse (olie)tanks bij agrarische bedrijven (regels vanaf 1 juni 2011)

Bovengrondse (olie)tanks bij agrarische bedrijven (regels vanaf 1 juni 2011) Bovengrondse (olie)tanks bij agrarische bedrijven (regels vanaf 1 juni 2011) 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Welke regels gelden er voor (olie)tanks? a) Komt mijn tank in aanmerking voor (her)keuring? b)

Nadere informatie

TEERDE STATEN VAN GELDERLAND. Ingevolge artikel 8.24 Wet milieubeheer 1 FEITEN

TEERDE STATEN VAN GELDERLAND. Ingevolge artikel 8.24 Wet milieubeheer 1 FEITEN BESCHIKKING D.D. 4 DECEMBER 2009 TEERDE STATEN VAN GELDERLAND - NR. MPM18173/2009-015262 VAN GEDEPU- Ingevolge artikel 8.24 Wet milieubeheer 1 FEITEN Onderwerp aanvraag Op 10 augustus 2009 hebben wij een

Nadere informatie

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT BESCHIKKING MILIEUASPECT INRICHTINGEN (artikel 3.10 lid 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht )

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT BESCHIKKING MILIEUASPECT INRICHTINGEN (artikel 3.10 lid 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ) WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT BESCHIKKING MILIEUASPECT INRICHTINGEN (artikel 3.10 lid 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ) Nummer aanvraag : 2013118440 Gegevens aanvrager Naam aanvrager

Nadere informatie