LE MODELE EDIEL DANS LE SECTEUR LIBERALISE DE L'ENERGIE EN BELGIQUE EDIEL MODEL VOOR DE GELIBERALISEERDE ENERGIESECTOR IN BELGIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LE MODELE EDIEL DANS LE SECTEUR LIBERALISE DE L'ENERGIE EN BELGIQUE EDIEL MODEL VOOR DE GELIBERALISEERDE ENERGIESECTOR IN BELGIE"

Transcriptie

1 EDIEL ODEL VOOR DE GELIBERALISEERDE ENERGIESETOR IN BELGIE LE ODELE EDIEL DANS LE SETEUR LIBERALISE DE L'ENERGIE EN BELGIQUE UIGUIR PART II E Settlement: Stappenplannen & Segment Tabellen 03. Facturatie van de Distributievergoeding UIGUIR PARTIE II E - Settlement: Plans par étapes & tables de segments 03. Facturation de la redevance de distribution Versie: 4.1 Datum: 20/12/2011 Status: Version: 4.1 Date: 20/12/2011 Statut:

2 Inhoudsopgave Table des matières 1 SENARIO SENARIO DOEL VAN HET SENARIO BUT DU SÉNARIO FATURATIE VAN DE DISTRIBUTIEVERGOEDING - ALGEEEN - FATURATION DE LA REDEVANE DE DISTRIBUTION- GENERAL Rollen Rôles Procesomschrijving Description du processus Resultaat Résultat Eerste vereisten - Pré requis Periodes ontraintes de temps Beperkingen en mogelijke interacties met andere scenario s Restrictions et possibles interactions avec d autres scénarios Uitzonderingen - Exceptions STAPPENPLAN PLAN PAR ETAPES aandelijks en continue gelezen toegangspunten Des Points d accès en lecture mensuelle et en continu Jaarlijks gelezen toegangspunten Des Points d accès en lecture annuelle orrecties orrections Berichtoverzicht Vue d ensemble des messages FATURATIE VAN DE DISTRIBUTIEVERGOEDING - FATURATION DE LA REDEVANE DE DISTRIBUTION ARKTBEHOEFTEN BESOINS EN INFORATION DU ARHE Leverancier - Fournisseur BERIHTEN - ESSAGES INVOI BEGRIPPENLIJST GLOSSAIRE ESSAGE IPLEENTATION LAY-OUT VERDUIDELIJKING - EXPLIATIONS RELATIVES AU LAY-OUT SEGENT TABELLEN TABLES DE SEGENTS Settlement Invoice Pre-payment Invoice orrection Invoice Aggregated Pre-payment Invoice Aggregated Settlement Invoice Summary Invoice UIGUIR p. 2 / 58

3 1 Scenario Scénario 1.1 Doel van het scenario But du scénario Dit document belicht uitsluitend de betrekkingen tussen Distributienetbeheerders en Leveranciers voor wat betreft het factureren van het gebruik van Distributienetten (taksen, in casu transport inbegrepen). Voor andere prestaties dan de loutere transit van energie (vb. small connections works ) is het niet noodzakelijk dat de informatie onder de vorm van elektronische berichten dient opgestuurd te worden. Hiervoor zal wel een aparte papierfactuur opgemaakt worden. De contestatie en de daarbij horende betalingsmodaliteiten worden hier niet beschreven, daar ze deel uitmaken van de contractuele overeenkomsten tussen Leverancier en Distributienetbeheerder. De vereisten voor e-billing werden niet in aanmerking genomen tijdens de definitie van de processen en berichten. Niets staat echter de uitbreiding van de berichten in de weg om te voldoen aan de verplichtingen hieromtrent. e document concerne exclusivement les relations des Gestionnaires de réseau de distribution et Fournisseurs en ce qui concerne la facturation pour l'utilisation des réseaux de distribution (taxes et transport éventuels compris). Pour d'autres prestations que le simple transit d'énergie (par ex. small connections works ), les informations ne doivent pas nécessairement être envoyées sous forme de messages électroniques. Dans ce cas, une facture papier séparée sera établie. Les modalités de contestation et de paiement ne sont pas décrites ici car elles font partie des accords contractuels entre Fournisseurs et Gestionnaires de réseau de distribution. Les exigences de l'e-billing n'ont pas été prises en considération lors de la définition des processus et messages. Rien n'empêche toutefois d'étendre les messages afin de répondre aux exigences en la matière. 1.2 Facturatie van de distributievergoeding - Algemeen - - Général Rollen Rôles Leverancier Distributienetbeheerder Supplier: Balance supplier Fournisseur Distribution Grid Operator Gestionnaire de réseau de distribution UIGUIR p. 3 / 58

4 1.2.2 Procesomschrijving Description du processus De Distributienetbeheerder zal de Leveranciers factureren voor het gebruik van haar netwerk. Dit gebeurt via een papieren factuur. Deze factuur zal het enige wettelijke tegenstelbaar en bewijzende document (aankoopjournaal.) zijn. Om aan de hieronder gemaakte afspraken te voldoen, kunnen er echter andere documenten in bijlage meegestuurd worden. Le Gestionnaire de réseau de distribution facturera au Fournisseurs l'utilisation de son réseau. e processus s'opère via une facture papier. ette facture constituera le seul document légal opposable et probant (journal des achats ). D'autres documents peuvent toutefois être annexés afin de répondre aux conventions cidessous. Een van de bijlagen is het INVOI bericht, dat alle nodige informatie zal bevatten om de Leverancier toe te laten de officiële factuur te controleren. Dit elektronische bericht heeft geen legale status en kan in zijn huidige vorm niet voor e-billing doeleinden gebruikt worden. Een papieren factuur bevat het resultaat van de sommatie van meerdere toegangspunten. Opdat de Leverancier de officiële factuur kan controleren, wordt deze ondersteund door één of meerdere elektronische berichten die de gedetailleerde informatie bevatten per toegangspunt, het INVOI-bericht. Hiernaast wordt eveneens een digitale overzichtsfactuur meegestuurd. Eén papieren factuur verhoudt zich bijgevolg tot vele berichten afhankelijk van het aantal toegangspunten (1-op-n), maar tot één enkele overzichtsfactuur (1-op- 1). Gas en elektriciteit worden apart gefactureerd. Er wordt aanbevolen om de papieren facturen en aansluitend de elektronische berichten per Leverancier als volgt uit te splitsen: Afrekeningen van continue en maandelijks gelezen klanten Voorschotten van jaarlijkse gelezen klanten Afrekeningen van jaarlijks gelezen klanten Berichtafspraken en specificaties worden toegelicht onder hoofdstuk 3.1 arktbehoeften. L'une des annexes est le message INVOI, qui contiendra toutes les informations nécessaires afin de permettre au Fournisseur de contrôler la facture officielle. e message électronique n'a pas de statut légal et ne peut pas être utilisé dans sa forme actuelle à des fins d'e-billing. La facture papier contient le résultat de l additionnement de plusieurs point d accès. Enfin que le Fournisseur puisse contrôler la facture légale, elle est accompagnée par un ou plusieurs messages électroniques lesquels contiennent l information détaillée de chaque Point d Accès, le message INVOI. En plus, une facture d aperçu électronique est envoyée. Une facture papier peut correspondre à plusieurs messages selon le nombre de point d accès (1-sur-n), mais ne correspond qu à une seule facture d aperçu. (1-sur-1). L'électricité et le gaz font l'objet d'une facturation distincte. Il est recommandé de séparer les factures papiers et donc les messages électroniques pour chaque Fournisseur de cette manière : Une facture pour les clients en lecture mensuelle et en continu Les acomptes des clients annuels Les factures annuelles Les spécifications des messages sont mentionnées dans le paragraphe 3.1 Besoins en information du marché Resultaat Résultat Leverancier ontvangt een elektronisch bericht met de facturatiedetails waarmee de papieren officiële factuur kan worden gecontroleerd. Le Fournisseur reçoit un message électronique avec les détails de la facturation avec lesquels il sait contrôler la facture légale. UIGUIR p. 4 / 58

5 1.2.4 Eerste vereisten - Pré requis Facturatie van het distributienetverbruik van maandelijks en continu-gemeten toegangspunten en afrekeningen van jaarlijks gemeten klanten, kunnen enkel gebaseerd zijn op gevalideerde meetgegevens. Enkel commerciële meters worden gefactureerd; dus niet de technische specificaties die eerder tot Asset anagement behoren. ommerciële meters zijn, die meters die volgens het aangegane contract afgerekend worden. Dit kan dus verschillend zijn van de fysisch geïnstalleerde meters, vb. een Distributienetgebruiker heeft commercieel gezien een enkelvoudige uurtariefmeter, maar fysiek is er een dag/nacht teller geïnstalleerd. La facturation de la redevance de distribution des points d accès en lecture mensuelle et en continu et les factures annuelles des clients annuels, sera basée sur des données de comptage validées. Seuls les compteurs commerciaux sont facturés (donc pas les spécifications techniques appartenant à Asset anagement). Les compteurs commerciaux sont des compteurs facturés d'après le contrat conclu. Ils peuvent donc être différents des compteurs physiques installés, par ex. un Utilisateur du réseau de distribution possède au niveau commercial un compteur horaire simple, mais physiquement, un compteur jour/nuit est installé Periodes ontraintes de temps Het ter beschikking stellen van de INVOIbestanden met de gedetailleerde informatie, gebeurt gelijktijdig met de officiële (papieren ) aanrekening. Er wordt van maandelijkse facturatie uitgegaan, zonder dat er een termijn wordt opgelegd. Vermits de gevalideerde meetgegevens van maandelijks of continue gelezen toegangspunten beschikbaar moeten zijn op +10wd voor electriciteit en +15wd voor gas, moet het mogelijk zijn om de maand tegen +12wd, respectievelijk +17wd, te factureren. In de mate van het mogelijke worden alle gevalideerde meetwaarden van de maand voor het einde van de daaropvolgende maand gefactureerd. Voor een toegangspunt dat volgens de planning zou opgenomen worden in een welbepaalde maand, maar waar dit in praktijk niet gebeurd is, is het mogelijk dat er geen aanrekening in de maand +I van de distributievergoeding zal gebeuren. La mise à disposition des messages INVOI avec l information détaillée se passe au même moment que le décompte officiel (en papier). On part de la facturation mensuelle, sans toutefois imposer un délai. ais puisque les données de comptage validées des point d accès en lecture mensuelle et en continu doivent être disponibles à +10jo pour l éléctricitél électricité et +15 pour le gaz, il doit être possible de facturer le mois pour +12jo, respectivement +17jo. Dans la mesure du possible, toutes valeurs de comptage du mois doivent être facturées au plus tard pour la fin du mois suivant. Pour un point d'accès qui serait repris d'après le planning dans un mois déterminé, sans que cela ne se soit passé réellement, il est possible qu'aucune redevance de distribution ne soit facturée pour le mois +I concerné. UIGUIR p. 5 / 58

6 1.2.6 Beperkingen en mogelijke interacties met andere scenario s Restrictions et possibles interactions avec d autres scénarios orrecties en Rectificaties / odification d une demande. en gaat ervan uit dat, indien de Grid Fee Factuur verkeerde gegevens zou bevatten, de partijen de noodzakelijke acties ondernemen om de fouten te laten verbeteren. De wijze waarop factuurfouten of contestaties gecommuniceerd worden door de Leverancier, is niet vastgelegd in de UIG. De manier waarop facturatiefouten worden gecorrigeerd, maken wel deel uit van de UIG-afspraken en worden nader toegelicht onder het hoofdstuk 3.1 arktbehoeften. Drie types fouten worden geïdentificeerd: 1. ismatch met de Stamgegevens: o Een toegangspunt wordt aan een verkeerde Leverancier toegekend o Voor een bepaald toegangspunt wordt een verkeerd tarief vermeld 2. eetfouten of consumptiefouten: o De waarden, opgenomen op een teller, zijn verkeerd (verbruik, piek, ). Zo kan een rectificatieprocedure de Grid Fee Billing beïnvloeden door het uitsturen van een correctiefactuur noodzakelijk te maken. 3. Tariefberekeningsfouten o De berekening van de factuur, door toepassing van het tarief op het verbruik van een betrokken maand, is verkeerd. De Distributienetbeheerder stuurt in navolging een correctiefactuur naar de Leverancier die de nodige referenties bevat naar de facturen en facturatielijnen die werden gecorrigeerd (zie 3.1 arktbehoeften). Er zijn geen termijnen vastgelegd op het uitsturen van correctiefacturen. Er wordt van uit gegaan dat de partijen zo snel mogelijk de correcties afhandelen. Ook toegangspunten met continu gelezen meters zijn te rectificeren indien een klantenwissel uit het verleden wordt gemeld. On suppose que, si la facture Grid Fee contient des données de point d'accès erronées, les parties vont en principe entreprendre les actions nécessaires afin de corriger les erreurs. Les principes comment le Fournisseur faut communiquer ou contester des factures fausses, ne sont pas indiquées dans le UIG. Autre part, les définitions comment corriger des erreur de facturation font part du UIG et sont expliquer dans le paragraphe 3.1 Besoins en information du marché. Trois types d'erreurs sont identifiés : 1. Discordance au niveau des aster Data o Un point d accès est attribué à un Fournisseur erroné o Pour un point d accès déterminé, un tarif erroné est spécifié 2. Erreurs de comptage o Les valeurs recueillies sur un compteur sont erronées (consommation, pointe ). Alors, un processus de rectification peut influencer Grid Fee Billing et initier l envoi d une facture de correction. 3. Erreur de facturation o Le calcul d'une facture est erroné suite à l'application du tarif sur la consommation d'un mois concerné. Par conséquence, le Gestionnaire de réseau de distribution envoie le Fournisseur une facture de correction avec des références aux factures et aux lignes détaillées qui ont été corrigées (voir 3.1 Besoins en information du marché). Des délais pour envoyer des factures de correction ne sont pas mentionnés. On considère que les parties résoudrentrésolvent les erreurs le vite que possible. Les Points d accès en lecture continu sont à rectifier aussi, quand un switch client situé dans le passé est communicécommuniqué. UIGUIR p. 6 / 58

7 Impact op facturatiefrequentie Influence sur la fréquence de facturation Er wordt uitgegaan van maandelijkse facturatie voor maandelijks en contininu gelezen aansluitingspunten en een jaarlijkse afrekening voor jaarlijks gemeten klanten. Volgende procedures kunnen oorzaak zijn van voortijdige facturatie: Scenario s wissel Scenario s einde contract Scenario wijziging gegevens op toegangspunt (meterconfiguratie) eetgegevens op basis van niet geplande meteropnamen On part de la facturation mensuelle pour les clients en lecture mensuelle et en lecture continu et une facturation annuelle pour les décomptes des clients annuels. Les procédures suivantes peuvent résulter dans une facturation en avance : Scénarios switch Scénarios fin du contract Scénarios changement des données sur un point d accès (configuration du lecteur) Données de comptage basées sur des relevés de compteur non planifiés Uitzonderingen - Exceptions Proces eigenheden as particuliers Geaggregeerde factureren Factures d aggrégation INVOI-berichten bevatten standaard de facturatiedetails per toegangspunt. De mogelijkheid bestaat echter om hier van af te wijken: Een Leverancier kan een Distributienetbeheerder vragen om zogenaamde geaggregeerde factuurberichten te ontvangen. De Distributienetbeheerder kan hier niet toe verplicht worden. Dit type factuur kan pas ingevoerd worden na de nodige bilaterale afspraken. Aggregatie is enkel van toepassing voor jaarlijks gelezen punten en voorzien in de overzichtsfactuur. Het voorgestelde niveau van aggregatie is respectievelijk tarief, connectietype, SLP en globalisatiecode. Indien informatieve hoeveelheden vermeld worden, dan moet om technische redenen ook de Distributienetbeheerder tot welke het toegangspunt behoord vermeld worden in het bericht. (LO segment) Geaggregeerde facturen met voorschotten worden niet gecorrigeerd via een correctie factuur maar bij de afrekening. orrecties op geaggregeerde facturen van jaarlijks gelezen klanten gebeurt eveneens onder geaggregeerde vorm: alle correcties worden eveneens geaggregeerd op tarief, connectie type, SLP en globalisatiecode en gecrediteerd. Les messages INVOI contient par défaut les détails de facturation par point d accès. Néanmoins, il y a un moyen de dérogation: Un Fournisseur peut demander à un Gestionnaire de réseau de distribution de recevoir des messages de factures cumulées. Le Gestionnaire de réseau de distribution ne peut y être contraint. e type de facture ne peut être introduit qu'après les accords bilatéraux requis. Les données peuvent uniquement être cumulées pour les points à lecture annuelle. L' aggregationagrégation est uniquement prévue dans le cas des clients à lecture annuelle. Le niveau d' aggregationagrégation proposé est le tarif, le type de raccordement, le SLP et le code de globalisation. Si des quantités à titre d'information sont mentionnées, le Gestionnaire de réseau de distribution auquel le point d'accès appartient doit, pour des raisons techniques, aussi être mentionné dans le message (segment LO). Les factures cumulées avec acomptes ne sont pas corrigées au moyen d'une facture rectificative et sont corrigés lors du décompte final. Les corrections apportées aux factures cumulées des clients à lecture annuelle s'effectuent également de manière cumulée : toutes les corrections sont cumulées au niveau du tarif, du type de raccordement, de SLP et code de globalisation avant d'être créditées. UIGUIR p. 7 / 58

8 Verhouding tussen papieren factuur en interchange Le rapport entre la facture papier et l interchange Er wordt aangeraden om de toegangspunten behorende tot één papieren factuur te groeperen in één interchange. In bepaalde situaties, zoals een massarectificatie of een massa-afrekening bij een BRP-wissel, kan de interchange zo groot worden dat de mappingsystemen de berichten niet verwerkt krijgen. Het is dan toegestaan de papieren factuur op te delen in aparte facturen met aparte boekingsnummers en bijgevolg de berichten op te splitsen in meerdere bijhorende interchanges. Zo blijft de verhouding papieren factuur en interchange eenduidig één op één. De Distributienetbeheerder bepaalt de beperking van het aantal berichten per factuur/interchange. Il est recommandé de grouper les points d accès d une facture papier dans un interchange. Dans certaines situations, comme une rectification en masse ou un décompte en masse en cas d un changement de Responsable d équilibre/utilisateur du réseau de transport, l interchange peut être tel que les systèmes de mapping ne peuvent plus les traiter dans un seul interchange. Dans ces cas, la facture papier sera divisée en 2 ou plusieurs factures séparées, chacune ayant un numéro d identification unique. Quant aux messages, ils seront divisés en plusieurs interchange, selon le nombre de factures papier. De cette façon, la facture papier correspondra à un interchange (1-sur-1). Le Gestionnaire de réseau de distribution définit la limite des messages par facture/interchange. UIGUIR p. 8 / 58

9 1.3 Stappenplan Plan par étapes aandelijks en continue gelezen toegangspunten Des Points d accès en lecture mensuelle et en continu : DGO : Balance Supplier AR/R 1: Process Grid Fee Invoice Details( INVOI 380 ) 2: GF Invoice Summary (INVOI 82) 3[ErrorInInvoice=True]: return G.F. contestation 4[ErrorInInvoice=True]: return partial payment of Invoice 5[ErroneousG.F.alculation=True]: Process Re-issue Invoice - replaces previous( INVOI ) 6: GF Invoice Summary (INVOI 82) 7: return Re-issued invoice payment 8[ErrorInInvoice=False]: return GF original invoice payment Figuur / Figure 1: Sequence Diagram [Source: UIG Deel II E Version 4.01 Rev. 00 Scenario03 Facturatie van de distributievergoeding ] Id. essage Frequency Description Remark 1 Grid Fee Invoice 380 Before +12 cd., Amount Details Grid Fee: settlement UIG message Details AR / RR before end of +I invoices 2 Grid Fee Invoice 82 - Before +12 cd., Amount Grid Fee Summary: settlement UIG message Summary before end of +I invoices 3 Grid Fee contestation If applicable Warning errors are found in the invoice No UIG message 4 Partial payment If applicable Partial payment No UIG message 5 New GF invoice (replaces the first invoice) If needed Invoice that replaces the orginal invoice in case of errors omplete recalculation UIG message 6 New Grid Fee Invoice Summary (replaces the first summary invoice) 7 Payment of new invoice 8 Payment original invoice Before +12 cd., Amount before end of +I If applicable Bilateral payment agreements Bilateral payment agreements Grid Fee Summary: settlement invoices. Payment of new invoice Payment of original invoice if no errors were found UIG message No UIG message No UIG message UIGUIR p. 9 / 58

10 1.3.2 Jaarlijks gelezen toegangspunten Des Points d accès en lecture annuelle : DGO : Balance Supplier loop Yearly read 1: Process Grid Fee prepayment Invoice Details ( INVOI 386) 2: GF Invoice Summary (INVOI 82) 3: return GF prepayment Invoice payment {interactionoperator=loop} 4: Process Grid Fee Invoice settlement (INVOI 380) 5: GF Invoice Summary (INVOI 82) 6: return G.F. contestation 7[ErrorInInvoice=True]: return : Partial payment of Invoice 8[ErroneousG.F.alculation=True]: Process Re-issue Invoice settlement- replaces previous( INVOI ) 9: GF Invoice Summary (82) 10: return Re-issued invoice settlement payment 11[ErrorInInvoice=False]: return GF original invoice settlement payment Figuur / Figure 2: Sequence Diagram [Source: UIG Deel II E Version 4.01 Rev. 00 Scenario03 Facturatie van de distributievergoeding ] UIGUIR p. 10 / 58

11 Id. essage Frequency Description Remark 1 Grid Fee Prepayment Yearly Read ustomers onthly 11 prepayments a year (loop) GF Prepayment UIG message 2 Grid Fee Invoice 82 - Summary 3 Grid Fee payment of prepayment invoices onthly 11 prepayments a year (loop) onthly 11 prepayments a year (loop) Grid Fee Summay: Prepayment invoice Payment of the prepayment invoices UIG message No UIG message 4 Grid Fee settlement Yearly Invoice of the year consumption UIG message invoic 380 and creditation of prepayments 5 Grid Fee Invoice Yearly Grid Fee Summay: settlement UIG message Summay invoice. 6 Grid Fee contestation If applicable Warning errors are found in the invoice No UIG message 7 Partial payment If applicable Partial payment of the invoice No UIG message 8 New GF invoice (replaces the first invoice) If applicable Invoice that replaces the orginal invoice in case of errors UIG message 9 New Grid Fee Invoice Summary (replaces first invoice) 10 If applicable Bilateral payment If applicable If applicable Bilateral payment agreements agreements 11 Payment original invoice Bilateral payment agreements omplete recalculation Grid Fee Summary settlement invoice. Payment of new invoice Payment of original invoice if no errors were found UIG message No UIG message No UIG message UIGUIR p. 11 / 58

12 1.3.3 orrecties orrections : DGO : Balance Supplier redit erroneous invoice lines Invoice correct consumptions 1: GF Invoice orrections (INVOI 384) 2: GF Invoice Summary (INVOI 82) 3: return G.F.Invoice orrections ontestation 4[ErrorInInvoice=True]: return Partial Payment of Invoice 5[ErroneousG.F.alculation=True]: Process Re-issue invoice - replaces previous( INVOI ) 6: GF Invoice Summary (INVOI 82) 7[ErroneousG.F.alculation=True]: return Payment of re-issued invoice. 8[ErrorInInvoice=False]: return G.F Orig.orrections Inv. Payment Figuur / Figure 3: Sequence Diagram [Source: UIG Deel II E Version 4.01 Rev. 00 Scenario03 Facturatie van de distributievergoeding ] Id. essage Frequency Description Remark 1 Grid Fee correction If applicable Grid Fee invoice with correctoins UIG message invoice 384 of formerly send and contestated invoices Paper invoice and electronic details orrected amounts in debit, initial amounts in credit 2 Grid Fee Invoice If applicable Grid Fee Summary correction UIG message Summary 82 3 Grid Fee correction contestation If applicable invoice Warning errors are found in the invoice No UIG message 4 Partial payment If applicable Partial payment of the invoice No UIG message 5 orrected GF correction invoice If applicable orrection invoice Error lines in credit, corrected lines in debit UIG message 6 Grid Fee Invoice Summary orrected invoice 7 Payment new correction invoice 8 Payment initial correction invoice If applicable If applicable Bilaterale payment agreements Grid Fee Summary correction invoice Payment of new correctoin invoice Payment of initial correction invoice UIG message No UIG message No UIG message UIGUIR p. 12 / 58

13 1.3.4 Berichtoverzicht Vue d ensemble des messages 1 INVOI PREPAYENT YEARLY READ AES POINTS (386) Van Distributienetbeheerder De Gestionnaire de réseau de distribution Aan Leverancier A Fournisseur Tijdstip / aandelijks gedurende 11 oment / ensuelle pendent 11 mois Frequentie Kenmerken maanden Facturatiedetails per toegangspunt Voorschotten Fréquence aractéristiques Détails de facturation par Point d acces Acomptes 2 INVOI PAYENT (380) Van Distributienetbeheerder De Gestionnaire de réseau de distribution Aan Leverancier A Fournisseur Tijdstip / Frequentie Kenmerken aandelijks of wekelijks voor continu of maandelijks gelezen toegangspunten Jaarlijks of na een niet geplande meteropname voor jaarlijks gelezen toegangspunten Facturatiedetails per toegangspunt Afrekening oment / Fréquence aractéristiques ensuelle ou hebdomadaire pour des points d accès en lecture mensuelle ou continu Annuelle ou après un relevé de compteur non planifié pour des Points d accès en lecture annuelle Détails de facturation par Point d accesd accès Décomptes 3 INVOI ORRETION (384) Van Distributienetbeheerder De Gestionnaire de réseau de distribution Aan Leverancier A Fournisseur Tijdstip / Frequentie Kenmerken N/A oment / Fréquence Facturatiedetails per aractéristiques toegangspunt orrecties met unieke referentie naar de gecorrigeerde lijn N/A Détails de facturation par Pont d acces Les corrections avec une référence unique aux lignes corrigées 2 INVOI PAYENT SUARY (82) Van Distributienetbeheerder De Gestionnaire de réseau de distribution Aan Leverancier A Fournisseur Tijdstip / Frequentie Kenmerken aandelijks of wekelijks oment / Fréquence Samenvatting met de aractéristiques sommatie van de toegangspunten ensuelle ou hebdomadaire Résumé avec la sommation des points d accesd accès 2 Facturatie van de Distributievergoeding - Facturation de la redevance de distribution 2.1 arktbehoeften Besoins en information du marché Leverancier - Fournisseur Opdat de Leverancier de papieren factuur voor betaling kan verifiëren, dienen INVOI-berichten te voldoen aan de volgende specificaties: Pour que le Fournisseur puisse vérifier la facture papier, les messages INVOI doivent accomplir aux spécifications suivantes: UIGUIR p. 13 / 58

14 Algemeen - Général Per te factureren toegangspunt wordt er één INVOI bericht gecreëerd. Elk van de berichten bevat een referentie naar de papieren factuur. Dit bericht wordt de individuele berekening genoemd. Er wordt voorzien in één digitale overzichtsfactuur die de bedragen van de individuele toegangspunten behorende tot een papier factuur sommeert per globalisatiecode. Dit laat toe dat de bestemmeling de totale bedragen kan reconciliëren met de bedragen op de papieren factuur. Deze overzichtsfactuur refereert eveneens naar de papieren factuur en bevat tevens een indicatie van het aantal gesommeerde toegangspunten. Er wordt aangeraden om de toegangspunten behorende tot één papieren factuur te groeperen in één Interchange. De papieren facturen moeten minimum volgend niveau van detail bevatten (a fortiori moet het INVOI bericht minimum hetzelfde niveau van detail bevatten): o o o o Gefactureerde maand () Het type van opname: Jaarlijks gelezen aandelijks gelezen ontinu gelezen De aard van de gefactureerde dienst (of rubriek): (met uitzondering van de voorschotten) Transportkosten (in casu), per BTW-voet Toeslagen Transport (in casu), per BTW-voet Distributiekosten, per BTW-voet Toeslagen Distributie, per BTWvoet De status van het gefactureerde bedrag: Afrekening (altijd het geval voor ontinu en maandelijks gelezen) Voorschot (voor jaarlijks gelezen, zolang er geen indexopname of schatting gebeurt) Rectificatie/orrectie Het minimum detailniveau (voor de elektronische berichten), waarvan sprake hierboven, laat toe om de gepaste BTW-voet toe te passen, afhankelijk van de dienst die geleverd wordt. Sommige elementen, zoals taksen, worden niet aan BTW onderworpen. Elke berichtlijn wordt gekenmerkt door een unieke identificatie. Deze unieke identificatie is uniek over alle berichten. De identificatie kan in het LIN segment meegegeven worden, maar moet Un seul message INVOI est créé par point d accès à facturer. haque message renvoie à la facture papier. e message est appelé message individuel. Une facture d'aperçu additionne par code de globalisation les montants des points d'accès individuels appartenant à une facture papier. ela permet au destinataire de pouvoir réconcilier les montants totaux avec les montants de la facture papier. ette facture d'aperçu renvoie aussi à la facture papier et contient une indication du nombre de points d'accès additionnés. Il est conseillé de regrouper les points d'accès d'une même facture papier dans un Interchange. Les factures papier (annexes comprises) doivent au moins contenir le niveau de détail suivant (le message INVOI doit a fortiori au moins contenir le même niveau de détail): o ois facturé () o Le type de relevé : Lecture annuelle Lecture mensuelle Lecture en continu o Le type de service facturé (ou rubrique): (à l'exception des acomptes) Les coûts de transport (in casu), par taux de TVA Les suppléments de transport (in casus), par taux de TVA Les coûts de distribution, par taux de TVA Les suppléments de distribution, par taux de TVA o Le statut du montant facturé: Facture (toujours le cas pour les lectures en continu et mensuelles) Acompte (pour les lectures annuelles, tant que l'on ne procède pas à un relevé d'index ou à une estimation) Rectification/orrection Le niveau de détail minimum (pour les messages électroniques), dont il est question ci-dessus, permet d'appliquer le taux de TVA adéquat, en fonction du service fourni. ertains éléments, tels que les taxes, ne sont pas soumis à la TVA. haque ligne de message est caractérisée par une identification unique. ette identification est unique pour tous les messages. L'identification peut apparaître dans le segment LIN ou être codée dans le segment RFF. ette identification sera la UIGUIR p. 14 / 58

15 gecodeerd worden in het RFF segment. Het is deze laatste identificatie die gerefereerd zal worden in het geval van correcties. Elk tariefelement moet voorzien zijn van een globalisatiecode, zoals gedefinieerd in de gemeenschappelijke globalisatiecodelijst. Het is niet de bedoeling dat de papierfactuur alle globalisatiecodes moet bevatten. De globalisatiecodes helpen de Leveranciers hun controle uit te voeren en zijn bovendien een criterium bij rapportering. référence en cas de corrections. haque élément de tarif doit être pourvu d un des codes de globalisation définis dans la liste commune des codes de globalisation. L'objectif n'est pas de mentionner sur la facture papier tous les codes de globalisation. Les codes de globalisation aident les Fournisseurs à effectuer leur contrôle, de même que lors du rapportage Voorschotten van jaarlijks gemeten klanten Acomptes des clients à lecture annuelle Om de distributievergoeding voor jaarlijks gelezen klanten te spreiden in de tijd, worden voorschotten aangerekend. De aangerekende voorschotten zullen berekend worden op basis van het Standaard Jaarverbruik (1/12de of pro-rata dagen) en niet volgens de SLP. Voor voorschotten moet het detail minimum per BTW-voet aangegeven worden. o Transportkosten all in (in casu), per BTW-voet o Distributiekosten all in, per BTWvoet Dit voorschot kan volgens het volledige detail van het tarief aangerekend worden, of als één niet verder gespecificeerd voorschotbedrag per BTWvoet. Noteer dat in dit laatste geval de tariefcode van het voorschot zal verschillen van deze van de aanrekening. Pour étaler la redevance de distribution dans le temps, des acomptes sont facturés pour les clients annuels. Les acomptes facturés seront calculés sur base de la consommation annuelle standard (1/12 e ou au prorata des jours) et non sur base du SLP. Pour les acomptes, le détail doit être donné au minimum par taux de TVA. o oûts de transport all in (in casu), par taux de TVA o oûts de distribution all in, par taux de TVA et acompte peut être facturé soit, d'après le détail complet du tarif, soit, comme un montant unique par taux de TVA sans autre spécification. Dans ce dernier cas, le code tarif de l'acompte sera différent de celui de la facture Afrekeningen - Decomptes Bij de afrekening worden de al gedane voorschotten tegengeboekt, met hun oorspronkelijke globalisatiecode, waarna er een aanrekening volgt van het jaarlijkse verbruik. Niet van toepassing voor de geaggregeerde voorschotten. Bij de afrekening van jaarlijkse klanten wordt het bedrag van het volgende voorschot niet medegedeeld. Lors du décompte, les acomptes déjà réglés sont contre-passés avec leur code de globalisation initial après quoi, la consommation annuelle est facturée. eci n est pas d application pour les acomptes cumulés. Sur la facture des clients annuels, le montant de l'acompte suivant n'est pas communiqué Tariefcode en Prijsstructuur ode tarifaire et Structure de prix Teneinde de Bestemmeling toe te laten de aangerekende bedragen te verifiëren, moet elk Pour que le Destinataire puisse vérifier les montants facturés, chaque point d accès doit être UIGUIR p. 15 / 58

16 toegangspunt van een gekend en medegedeeld Tariefcode voorzien zijn. Default Tariefcodes zijn uit den boze. Een Tariefcode moet een eenduidige herberekening van de "Grid Fee" mogelijk maken, dit wil zeggen indicatief zijn voor een uniek te identificeren tariefstructuur en de daarmee samenhangende berekening en tegelijkertijd indicatief zijn voor een geldige prijsstructuur. Het opstellen van tariefstructuren is de verantwoordelijkheid van een Distributienetbeheerder. Een tariefstructuur kan worden bepaald door onder meer de volgende elementen of "Differentiators" (Onderstaande is een voorbeeld en louter informatief.): 1. Switching ategory (SG7\I - E14): Yearly\onthly\ontinuous 2. etering Point Voltage Level (SG7\I - E03): Low\edium\High 3. Type of metering point (SG7\I - E12): Production\onsumption 4. Subscribed Power: < 56kVA\>= 56kVA 5. Type of eter (SG10\I - E13):Usual\Budget Indien 1 van deze elementen wijzigt voor een toegangspunt, zal de tariefstructuur, en bijgevolg de Tariefcode, veranderen voor het toegangspunt. Elke wijziging van de Tariefcode gebaseerd op de meetgegevens, dient tijdig te worden gecommuniceerd, dit wil zeggen zodra een afrekening werd gemaakt. Een aanpassing van de Tariefcode op basis van overige factoren (vb. wijziging meterinstallatie), dient bij wijziging van de code, voor de afrekening, te worden uitgestuurd. Indien een toegangspunt werd afgerekend op basis van een foute Tariefcode, dient er een correctiefactuur te worden uitgestuurd. Deze communicatie gebeurt via een UTILD-bericht zonder indexen. In het geval van een uitzonderlijke éénmalige wijziging, kunnen er bilaterale overeenkomsten gesloten worden. Deze worden gecommuniceerd door en tijdens de betrokken werkgroepen. Wijzigingen in prijsstructuur worden gecommuniceerd op de website van desbetreffende Distributienetbeheerder, evenals wijzigingen in tariefberekeningen. Deze worden bovendien gecommuniceerd in en via de Grid Fee Billingwerkgroep. pourvu d un code tarifaire connue et publié. Des odes tarifaires standardisés ne sont pas acceptés. Un ode tarifaire doit permettre un recalcul transparent du Grid Fee, c est à dire, il doit être indicatif pour une structure tarifaire unique à identifier et ses formules de calcule qui sont liées en en même temps être indicatif pour une structure de prix valable. La définition d une structure tarifaire est la responsabilité du Gestionnaire de réseau de distribution. Une structure tarifaire peut être déterminer par entre autres les éléments suivants ou Differentiators" (ette liste n est qu une exemple et seulement informative): 1. Switching ategory (SG7\I - E14): Yearly\onthly\ontinuous 2. etering Point Voltage Level (SG7\I - E03): Low\edium\High 3. Type of metering point (SG7\I - E12): Production\onsumption 4. Subscribed Power: < 56kVA\>= 56kVA 5. Type of eter (SG10\I - E13):Usual\Budget Si 1 de ses éléments change pour un point d accès, la structure tarifaire, et donc le ode tarifaire, changera pour ce point d accès. Tout changement d un ode tarifaire consécutif à un relevé des données de comptage doit être communiqué le plus vite que possible, c'est-à-dire dès qu un décompte a été fait. Tout autre changement du ode tarifaire (ex. changement d une installation de comptage) sera communiqué au moment même du changement et donc avant le décompte. Si un point d accès a été facturé en fonction d un code tarifaire faut, une facture de correction sera envoyée. ette communication utilise un message UTILD sans index. Dans le cas d un changement exceptionelexceptionnel, des accords bilatéraux peuvent être négociés. Ils sont communiqués par et pendant les groups de travail. Des changements dans la structure de prix ou dans les formules de calcule, sont communiqués sur le site internet du Gestionnaire de réseau de distribution. Ils sont communiqués en plus dans le group de travail de Grid Fee Billing. UIGUIR p. 16 / 58

17 Tarieflijnspecificaties Elk factuurlijnbedrag is het resultaat van de vermenigvuldiging van de opgegeven hoeveelheid en prijs. Niet-lineaire tarieven of kortingen dienen herrekend te worden naar een lineaire tariefberekening (hoeveelheid x prijs = te factureren). Indien de tariefberekening gebaseerd is op meerdere globalisatiecodes of meerdere Units of easurements (UO) dient het mechanisme van de plafondprijzen te worden gebruikt (zie paragraaf ). De overeenkomst is dat de hoeveelheidterm zal worden aangepast en de niet de prijsterm. Alle opgegeven hoeveelheden, prijzen, totalen op lijnniveau hebben een positief teken. Negatieve getallen worden dus als positieve waarde opgegeven, met bijkomende qualifier allowance in het OA segment. Echter, op het totaalniveau ( summary ) kunnen er negatieve bedragen voorkomen. Deze bedragen zullen vooraf gegaan worden door een min teken. Volgende factuurtotalen kunnen negatief zijn: o o Totaalfactuur, met en zonder BTW Totaal-BTW en BTW bedragen per BTW voet In het geval van tarieven die pro-rata moeten toegepast worden, moet de hoeveelheidterm de gebruiksduur specificeren en moet de prijsterm de prijs aangeven voor de eenheid van gebruiksduur of een afgeleide waarde ervan. Bijvoorbeeld: de hoeveelheid wordt gegeven in dagen. De prijs kan gespecificeerd worden per dag, per week, per maand, per jaar. De gebruikte prijseenheid is EUR/kWh of EUR/kW (waar van toepassing). Het aantal cijfers na de komma doorgestuurd zijn diegene waarmee gerekend is in de berekening, gelimiteerd tot maximaal 7 significante cijfers na het decimaal teken. haque montant de ligne de facture est le résultat de la multiplication de la quantité indiquée par le prix. Les tarifs non linéaires et les réductions doivent être recalculés selon un tarif linéaire (quantité x prix = à facturer). Si les tarifs sont basés sur plusieurs codes de globalisation ou plusieurs Units of easurements (UO), le mécanisme des prix plafonds est d application (paragraphe ). Il est convenu que seul la quantité soit adaptée, le prix restant inchangé. Tous les prix, quantités et totaux (au niveau d une ligne) ont un signe positif. Les nombres négatifs apparaissent donc comme des valeurs positives, avec le qualificatif supplémentaire allowance dans le segment OA. ependant, des montants négatifs peuvent apparaître au niveau total («Summary»). es montants seront précédés d un signe moins. Les factures suivantes peuvent être négatives : o Facture total, avec ou sans TVA ; o TVA totale et montants de TVA par tranche de TVA; Dans le cas de tarifs qui doivent être appliqués au prorata, le terme «quantité» doit spécifier la durée de consommation, et le terme «prix» doit indiquer le prix unitaire pour la durée de consommation donnée ou une valeur dérivée. Par exemple: la quantité est donnée en jours. Le prix peut être indiqué par jour, par semaine, par mois ou par an. L unité de prix utilisé et l EUR/kWh ou EUR/kW (le cas échéant). Le nombre de chiffres après la virgule est celui dont on a tenu compte dans le calcul, limité à maximum 7 chiffres significatifs après la virgule. UIGUIR p. 17 / 58

18 Plafondprijzen Prix plafond Bij de tariefberekening wordt standaard afgesproken dat de volledige berekening expliciet wordt gecommuniceerd, d.w.z. alle lijn-items worden in eerste instantie aangerekend. Indien er een plafond wordt bereikt zal met een bijkomende ristorno-lijn worden gewerkt. De eenheid die gebruikt wordt in de ristorno-lijn is "Each" (EA), basiseenheid is 1. Voorbeeld 1 Vb. Plafond = 750 Hoeveelheid Prijs OA LIN 1000 x 1 =1000 LIN (ristorno) 1 x 250 =250 Voorbeeld 2 QTY: QTY+47:1:EA' PRI: PRI+AAA:250:T::1:EA' OA: OA+204:250 Deze aanpak wordt gehanteerd bij zowel transport- als distributiekosten. De globalisatiecode voor de ristornolijn bij de transportvergoeding luidt 521, voor de distributievergoeding 211. Lors du calcul tarifaire, il est convenu de communiquer explicitement l entièreté du calcul. En d autres termes, toutes les lignes composantes seront en première instance facturées. Si un prix plafond est atteint, une ligne complémentaire de ristourne sera ajoutée. L unité utilisée dans la ligne ristourne sera «Each» (EA), unité 1 par défaut. Exemple 1 Ex. Plafond = 750 Quantité Prix OA LIN 1000 x 1 =1000 LIN (ristorno) 1 x 250 =250 Exemple 2 QTY: QTY+47:1:EA' PRI: PRI+AAA:250:T::1:EA' OA: OA+204:250 ette façon de travailler sera utilisée tant pour et les frais de transport que de distribution. Le code de globalisation pour la ligne ristourne concernant les frais de transport est 521, celui des frais de distribution orrectiefacturen Factures de correction Fouten in de facturatiebedragen worden rechtgezet aan de hand van een correctiefactuur en dit op volgende wijze: Elke te corrigeren lijn zal eerst tegengeboekt worden waarna het juiste bedrag in rekening gebracht wordt. De gecrediteerde lijn zal refereren naar de oorspronkelijke lijn via een unieke referentie. Noteer dat voorschotten in regel niet gecorrigeerd worden via tegenboeking, maar dat de correctie gebeurt bij de afrekening. Waar enkel een voorschot zou moeten gecorrigeerd worden, kan dit gebeuren door het forceren van een afrekening met een aan te rekenen bedrag gelijk aan nul, of door een eenvoudige creditering van het voorschot. 1. eetfouten of consumptiefouten Wat betreft meetfouten wordt ervan uitgegaan dat deze via het desbetreffende rectificatieproces worden rechtgezet. Na de rechtzetting volgt een rechtzetting in de factuur zelf en wel op volgende manier: Des erreurs dans les montants facturés sont rectifiées par une facture de correction, ceci de cette manière: haque ligne à corriger sera tout d'abord contrepassée, après quoi le montant correct sera pris en compte. La ligne créditée renverra à la ligne initiale via sa référence unique. A noter que normalement les avances ne sont pas corrigées par un crédit et que la correction n est effectuée qu au moment du décompte. Lorsqu un acompte doit être corrigé, cela peut se passer en forçant la facture avec un montant à facturer égal à zéro ou par une inscription au crédit simple de l acompte. 1. Erreurs de comptage Les erreurs de comptage sont en principe corrigées via le processus de rectification afférent. Après la rectification, il s'ensuit une rectification de la facture même de la manière suivante: UIGUIR p. 18 / 58

19 In het factuurbericht zal de volledige originele lijn met al zijn details gecrediteerd worden en de verbeterde waarde doorgerekend worden, met vermelding van het identificatienummer van de rectificatieaanvraag. orrecties worden als een apart bericht verstuurd. Wanneer een verbruik meerdere malen gecorrigeerd is, maar als één enkele correctie gefactureerd wordt, dan zal slechts één enkele van de rectificatie-id s meegegeven worden als referentie. Dit ondanks het feit dat er dus meerdere rectificatie-id s bestaan voor deze correctie. 2. Tariefberekeningsfouten In geval van tariefberekeningsfouten gaat men gelijkaardig tewerk. De oorspronkelijk aangerekende bedragen (met uitzondering van de voorschotten) worden gecrediteerd, en het juiste bedrag aangerekend. Omdat het hier over een groot aantal factuurlijnen kan gaan (massale berekeningsfouten), kunnen de crediteringen en aanrekeningen in 2 aparte berichten verstuurd worden. De creditering heeft dan als berichtcode = 384, de aanrekening berichtcode = 380. De referentie naar de te corrigeren lijn staat in de kredietlijn. Wordt de correctie doorgevoerd met behulp van één bericht, dan krijgt deze laatste de berichtcode 384. In het geval van massale correcties worden er geen rectificatie-id s doorgegeven Er kunnen zich situaties voordoen waarbij een verbruiksrectificaties en massale rectificaties door elkaar lopen. Volgende situaties werden geïdentificeerd: Dans le message de facture, la ligne originale entière avec tous ses détails est créditée et la valeur corrigée est facturée, en indiquant le numéro de Trouble Ticket de la rectification. Les corrections sont envoyées sous forme de message séparé. Lorsqu une consommation est corrigée plusieurs fois, mais qu une seule correction est facturée, un seul ID de rectification est transmis comme référence. eci malgré le fait qu il en existe plusieurs pour cette correction. 2. Erreurs de facturation On procède de la même manière dans le cas d erreurs de calcul de tarif. Les montants initialement calculés (à l exception des acomptes) sont crédités et le montant correct est facturé. omme cela peut concerner un grand nombre de lignes de facturation, les inscriptions au crédit et les factures peuvent être envoyées dans deux messages distincts (le calcul d erreur en masse).. Le message d inscription au crédit comporte le code de message = 384, celui des montants facturés, le code de message = 380. La référence à la ligne à corriger se retrouve dans la ligne de crédit. Si la correction est exécutée au moyen d un message, celui-ci reçoit le code de message 384. Dans ces cas aucun ID de rectification n est transmis. Il peut arriver que des rectifications de consommation et des rectifications de masse se chevauchent ; les situations suivantes ont été identifiées : o assale rectificatie voor verbruiksrectificatie: o Rectification de masse avant une rectification de consommation : De oorspronkelijke factuur F 0 bevat X aantal lijnen die gecorrigeerd moeten worden vanwege een tariefaanpassing. Factuur F 1/2 zal de correcties bevatten voor de tariefaanpassing In een volgende stap worden de verbruiksrectificaties doorgevoerd. Factuur F 3 bevat de gecorrigeerde lijnen en refereert naar Factuur F 2 La facture initiale F 0 comprend un nombre X de lignes à corriger suite à une modification de tarif. La facture F 1/2 comprend les corrections pour la modification de tarif. Dans un second temps, des rectifications de consommations sont effectuées. La facture F 3 comprend les lignes corrigées et réfère à la facture F 2. o assale rectificatie na verbruiksrectificatie: o Rectification de masse après une rectification de consommation : UIGUIR p. 19 / 58

20 De oorspronkelijke factuur F 0 bevat X aantal lijnen die gecorrigeerd moeten worden vanwege een consumptierectificatie. Factuur F 1 bevat deze correcties. In een volgende stap worden de massale rectificaties doorgevoerd. Factuur F 2/3 bevatten de gecorrigeerde lijnen voor de massale rectificatie en refereert naar Factuur F 1. Factuur F 3/4 bevatten de gecorrigeerde lijnen van Factuur F 0 waarop geen consumptierectificatie heeft plaatsgevonden. De massale rectificatie refereert naar Factuur F 0 voor de consumptierectificatie La facture initiale F 0 comprend un nombre X de lignes à corriger suite à une rectification de consommation. La facture F 1 comprend ces corrections. Dans un second temps, des rectifications de masse sont effectuées. La facture F 2/3 comprend les lignes corrigées pour la rectification de masse et réfère à la facture F 1. La facture F 3/4 comprend les lignes corrigées de la facture F 0 sur laquelle il n y a pas eu de rectification de consommation. La rectification de masse réfère à la facture F 0 pour la rectification de consommation. o assale rectificatie tegelijkertijd met verbruiksrectificatie: o Rectification de masse en même temps qu une rectification de consommation : De oorspronkelijke factuur F 0 bevat X aantal lijnen die gecorrigeerd moeten worden vanwege een tariefaanpassing en Y lijnen waarop een consumptierectificatie van toepassing is De factuur als gevolg van de massale rectificatie,factuur F 1/2, bevat zowel de correcties voor de tariefaanpassing, als de consumptierectificatie. La facture initiale F 0 comprend un nombre X de lignes à corriger suite à une rectification de masse et un nombre Y de lignes sur lesquelles une rectification de consommation est d application. La facture F 1/2, consécutive à la rectification de masse, comprend aussi bien les corrections dues à la modification des tarifs que celles dues à la rectification des consommations. Specifiek rectificatie gevallen: as spécifiques de rectification : o Na een verbruiksrectificatie blijkt dat een al gefactureerde periode werd opgesplitst door introductie van een bijkomende index (I2) tussen de originele begin- en eindindex (respectievelijk I0 en I1): o Il apparaît, après une rectification de mesures de comptages, que la période déjà facturée a été divisée par l introduction d un index supplémentaire (I2) entre l index de début et l index de fin (respectivement I0 et I1) : In dit geval zal de origineel gefactureerde lijn voor de periode I0-I1 gecrediteerd worden, waarna de nieuwe consumptieperiodes, I0-I2 en I2-I1, gefactureerd worden. Dans ce cas, la ligne facturée initiale sera créditée pour la période I0-I1 et les nouvelles périodes de consommations, I0-I2 et I2-I1 seront facturées. o Na een verbruiksrectificatie blijkt dat twee al gefactureerde periodes werden samengenomen: o Suite à une rectification de consommation, il apparaît que deux périodes facturées ont été groupées : In dit geval worden de 2 origineel gefactureerde lijnen gecrediteerd, waarna de nieuwe (samengenomen) periode gefactureerd wordt. Dans ce cas, les deux lignes facturées initiales sont créditées et la nouvelle (le tout ensemble) période sera facturée. De hier gedefinieerde procedure zal enkel van toepassing zijn op fouten die vanaf 1/01/2005 zullen geïdentificeerd worden en waarvan de oorsprong zich ook bevindt na 1/01/2005. Krediteringen gebeuren aan de hand van de globalisatiecode gebruikt bij de initiële factuur. De rectificatie zal geschieden aan de hand van de La procédure définie ici s'appliquera uniquement aux erreurs identifiées à partir du 1/01/2005 et dont l'origine se situe aussi après le 1/01/2005. Des crédits sont faits en fonction du code de globalisation utilisé dans la facture originale. La rectification sera faite en utilisant le code de UIGUIR p. 20 / 58

Telebib2 Edifact Validation - Tool introduction page 2 / 15

Telebib2 Edifact Validation - Tool introduction page 2 / 15 Tool introduction Telebib2 Edifact Validation page 1 / 15 10.01.2012 Er is nu een tool beschikbaar die het mogelijk maakt een tekstbestand met inhoud op basis van de Telebib2 Edifact syntaxis the valideren.

Nadere informatie

Parts de marché / Maarktaandelen

Parts de marché / Maarktaandelen Les marchés du gaz et de l électricité en région de Bruxelles-Capitale en chiffres De aardgas- en elektriciteitsmarkten in het Brussels Hoofdstedelijk gewest in cijfers Parts de marché / Maarktaandelen

Nadere informatie

Installatie van versie 2.2 van Atoum

Installatie van versie 2.2 van Atoum Version française en seconde partie du document. Installatie van versie 2.2 van Atoum U moet in uw databases een nieuwe tabel aanmaken na de installatie van versie 2.2 van de toepassing Atoum. Hiervoor

Nadere informatie

QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42

QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42 QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42 Marché public de services Q1. De buitendiameter van de kern is 44,45 mm. De dikte van de kern is 6,35 mm (±0,762mm). Kunnen jullie bevestigen of de binnendiameter

Nadere informatie

R3DP 2016 from DSO-grids

R3DP 2016 from DSO-grids R3DP 2016 from DSO-grids Expert Working Group May 28 th, 2015 Agenda 1. Evolutions @ DSO level 2. Planning R3DP 2016 2 R3DP16 Evolutions en distribution BC8F du 21/5 puis EWG 28/5/2015 Draft du 18 mai

Nadere informatie

NGI Vision Debat

NGI Vision Debat NGI Vision 2030 Debat Résultats que nous voulons obtenir Les sources authentiques de données géographiques sont des données de qualité et mises à jour, à disposition comme «données ouvertes». Les services

Nadere informatie

EDIEL MODEL VOOR DE GELIBERALISEERDE ENERGIESECTOR IN BELGIE LE MODELE EDIEL DANS LE SECTEUR LIBERALISE DE L'ENERGIE EN BELGIQUE

EDIEL MODEL VOOR DE GELIBERALISEERDE ENERGIESECTOR IN BELGIE LE MODELE EDIEL DANS LE SECTEUR LIBERALISE DE L'ENERGIE EN BELGIQUE EDIEL ODEL VOOR DE GELIBERALISEERDE ENERGIESECTOR IN BELGIE LE ODELE EDIEL DANS LE SECTEUR LIBERALISE DE L'ENERGIE EN BELGIQUE UIG PART II C Operationele Fase: Stappenplannen & Segment Tabellen. Operationeel

Nadere informatie

UMIG 6.0 Marktprocessen Processus de marché

UMIG 6.0 Marktprocessen Processus de marché ATRIAS Market Processes UMIG 6.0 Marktprocessen Processus de marché Business Requirements Bill Facturatie van de distributievergoeding Facturation de la redevance distribution Versie v3.3.1 / Version v3.3.1

Nadere informatie

CHAPITRE I : CHAMP. Article 1

CHAPITRE I : CHAMP. Article 1 BLANCHISSERIES - C.C.T.: PRIME DE FIN - 05/28 du 07.02.1991 (A.R. 15.09.1993 17.11.1993), par C.C.T. du 07.05.1993 (A.R. 31.01.1995 -M.B. 19.05.1995), modifiée par C.C.T. du 03.03.1994 (A.R. modifiée par

Nadere informatie

Informatief proces voor klassieke meters Wallonië

Informatief proces voor klassieke meters Wallonië Informatief proces voor klassieke meters Wallonië Procesomschrijving voor UMIG4.1 Versie v1.0 Inhoudsopgave 1. Wettelijk kader... 3 2. Beginselen en hypotheses... 3 3. Procesomschrijving... 3 4. Gewestgebonden

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg DOC 54 0413/004 DOC 54 0413/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 18 mei 2016 18 mai 2016 VOORSTEL VAN RESOLUTIE over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische

Nadere informatie

LA COLOMBE JOYEUSE REGLEMENTEN KAMPIOENSCHAPPEN

LA COLOMBE JOYEUSE REGLEMENTEN KAMPIOENSCHAPPEN LA COLOMBE JOYEUSE - 2017 REGLEMENTEN KAMPIOENSCHAPPEN Er worden drie voorbereidende klassementen opgesteld. 1 KLASSEMENT 1 ste AFGEGEVEN: ( max. 20 personen) Hier worden alle liefhebbers geklasseerd die

Nadere informatie

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015)

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) Rapport de la session d information Cahier spécial des charges

Nadere informatie

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 SPILINDEX 110,51 INDICE-PIVOT 110,51 Tegemoetkomingen aan personen met een handicap Allocations aux personnes handicapées (Jaarbedragen) (Montants annuels)

Nadere informatie

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 22490 BELGISCH STAATSBLAD 04.04.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2016/00214] Omzendbrief van 23 maart 2016 tot wijziging van de omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende

Nadere informatie

2 2-04- 2010 ERRATUM ERRATUM. tijdelijk, hetzij na ontslag om andere. Commission paritaire de la transformation du papier et du carton n 136

2 2-04- 2010 ERRATUM ERRATUM. tijdelijk, hetzij na ontslag om andere. Commission paritaire de la transformation du papier et du carton n 136 Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ADMINISTRATION DES RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Greffe i vz/v Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal

Nadere informatie

e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) FORMATION / OPLEIDING 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met:

e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) FORMATION / OPLEIDING 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met: FORMATION / OPLEIDING e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met: Anja Palmaerts www.apexpro.be Elektronisch inschrijven op overheidsopdrachten

Nadere informatie

VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten

VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten Q1. Mogen Engelstalige CV s worden bijgevoegd bij ons dossier, of moeten dit alleen maar Nederlandse zijn? De CV s mogen Engelstalig zijn. Q2. Dans le

Nadere informatie

Het minimum toepasselijk op het bediendenpersoneel, wordt vanaf 1 januari 2000 bepaald :

Het minimum toepasselijk op het bediendenpersoneel, wordt vanaf 1 januari 2000 bepaald : _ -12-1999 COMITE VOOR DE X? van de collectieve van 14 oktober 1992 de collectieve van 15 maart 1985 en 25 juni 1985) vaststelling van de arbeids- en 1 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 oktober

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 2227/003 DOC 54 2227/003 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 20 juli 2017 20 juillet 2017 WETSVOORSTEL tot wijziging van de programmawet van 27 april

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 1871/004 DOC 50 1871/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 22 januari 2003 22 janvier 2003 WETSONTWERP tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden

Nadere informatie

UMIG Marktprocessen Processus de marché. Errata Document UMIG Review comments op de uitwerking van de feedback berichten (Alpha 2.1.

UMIG Marktprocessen Processus de marché. Errata Document UMIG Review comments op de uitwerking van de feedback berichten (Alpha 2.1. ATRIAS Market Processes UMIG Marktprocessen Processus de marché Errata Document UMIG - 103762 - Review comments op de uitwerking van de feedback berichten (Alpha 2.1.3) 2/14 1 Introductie Introduction

Nadere informatie

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 52686 VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2015/36016] 30 JULI 2015. Ministerieel besluit tot wijziging van de kaart van de focusgebieden, opgenomen in de bijlage bij het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

Paritair Comité voor de audiovisuele sector - Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2006 met betrekking tôt de eindejaarspremie.

Paritair Comité voor de audiovisuele sector - Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2006 met betrekking tôt de eindejaarspremie. Paritair Comité voor de audiovisuele sector - Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2006 met betrekking tôt de eindejaarspremie. Artikel 1. Toepassingsgebied Deze collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Paritair Comité voor de bedienden van de nonferro metalen non ferreux Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Tewerkstellings- en opleidingsinitiatieven

Nadere informatie

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009.

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. . Déclaration environnementale Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. Définition dans le cadre de Clé Verte Dans le cadre de l éco-label Clé Verte, l

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1953 No. 14 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1953 No. 14 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken 1 (1953) No. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1953 No. 14 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken A. TITEL Aanvullend Protocol bij de op 21

Nadere informatie

COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999

COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999 COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL RELATIVE A LA PRIME DE FIN D'ANNEE Art. 1er. La présente convention collective de

Nadere informatie

paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux (CP 327)

paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux (CP 327) (CP 7) paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux Convention collective de travail du 9 janvier 999 relative aux conséquences de du revenu minimum mensuel moyen garanti d les entreprises

Nadere informatie

OFFRE DOCUMENTATION TECHNIQUE PEUGEOT POUR REPARATEURS INDEPENDANTS AANBOD PEUGEOT TECHNISCHE DOCUMENTATIE VOOR ONAFHANKELIJKE REPARATEURS

OFFRE DOCUMENTATION TECHNIQUE PEUGEOT POUR REPARATEURS INDEPENDANTS AANBOD PEUGEOT TECHNISCHE DOCUMENTATIE VOOR ONAFHANKELIJKE REPARATEURS OFFRE DOCUMENTATION TECHNIQUE PEUGEOT POUR REPARATEURS INDEPENDANTS AANBOD PEUGEOT TECHNISCHE DOCUMENTATIE VOOR ONAFHANKELIJKE REPARATEURS OFFRE DOCUMENTATION TECHNIQUE PEUGEOT POUR REPARATEURS INDEPENDANTS

Nadere informatie

G /1 18/04/ /12/2015

G /1 18/04/ /12/2015 Page 1/6 S.A. CALORIBEL N.V. Rue De Koninckstraat, 4 Boite - Bus : 1-3 18 Bruxelles - Brussel Tél:2/529.63. Fax:2/529.63.11 caloribel@techem.be - www.caloribel.be Concerne / Betreft : Immeuble / Gebouw

Nadere informatie

IZ -OS- 2005 Bijlage 2 7-07- 2005. Annexe. Commission paritaire pour les employés des métaux non ferreux

IZ -OS- 2005 Bijlage 2 7-07- 2005. Annexe. Commission paritaire pour les employés des métaux non ferreux NEERLEGGING-DÉPÔT REGISTR.-ENREGISTR. IZ -OS- 2005 Bijlage 2 7-07- 2005 NR. Annexe Paritair Comité voor de bedienden van de nonferro metalen métaux non ferreux Collectieve arbeidsovereenkomst van 17juni

Nadere informatie

FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND

FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND SECRÉTARIAT i 42, RUE HAUTE, BRUXELLES SECRETARIAAT : HOOGSTRAAT 42, BRUSSEL 73/00 A 23/72 GD/AJ Bruxelles, le 26 juillet 1973. AUX

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 61276 MONITEUR BELGE 12.12.2007 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 0321/002 DOC 50 0321/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 6 januari 2000 6 janvier 2000 WETSONTWERP betreffende het ontslag van bepaalde militairen en de

Nadere informatie

Recommendation - How to use the DED segment group

Recommendation - How to use the DED segment group Recommendation - How to use the DED segment group page 1 / 9 CNTRCT ROD ICD DED CNTRCT ROD ICD ISD DED CNTRCT : (

Nadere informatie

Consultatie. BROBA II 2003 Ontwerpbesluit van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie

Consultatie. BROBA II 2003 Ontwerpbesluit van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie Consultatie BROBA II 2003 Ontwerpbesluit van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie Aspect Basic SLA - Provisionning Timer Escalation Interpretation Om te voldoen aan de eis inzake

Nadere informatie

Taskforces Structuring Metering - Settlement. Taskforces Structuring Metering - Settlement. Afspraken rond Wissel van GOS

Taskforces Structuring Metering - Settlement. Taskforces Structuring Metering - Settlement. Afspraken rond Wissel van GOS UMIX UMIX Taskforces Structuring Metering - Settlement Taskforces Structuring Metering - Settlement Afspraken rond Wissel van GOS Versie: 10 Datum: 17/02/2011 Status: Conventions concernant le changement

Nadere informatie

Algemene verkoopsvoorwaarden groepsbezoeken 2016

Algemene verkoopsvoorwaarden groepsbezoeken 2016 Algemene verkoopsvoorwaarden groepsbezoeken 2016 Reservering Reserveer schriftelijk of per mail minimum 3 weken voor de dag van je bezoek. Telefonisch reserveren is niet mogelijk. Het boeken van een groepsbezoek

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2003 Nr. 105

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2003 Nr. 105 74 (1977) Nr. 6 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2003 Nr. 105 A. TITEL Verdrag van Boedapest inzake de internationale erkenning van het depot van micro-organismen ten dienste van

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 8 februari 1999 tot vaststelling van de retributies bedoeld in artikel 20 van de wet van 10 april 1990 op de

Koninklijk besluit van 8 februari 1999 tot vaststelling van de retributies bedoeld in artikel 20 van de wet van 10 april 1990 op de Arrêté royal du 14 mai 1991 fixant les revances à percevoir visées à l'article 20 la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises gardiennage, sur les entreprises sécurité et sur les services internes gardiennage

Nadere informatie

Hôtel Eurocatering. 26 oct. Sauna 24,75 7 173,25. 27 oct. Petit-déjeuner 14,50 15 217,50. Sous-total 3645,25 TVA 21% 765,50.

Hôtel Eurocatering. 26 oct. Sauna 24,75 7 173,25. 27 oct. Petit-déjeuner 14,50 15 217,50. Sous-total 3645,25 TVA 21% 765,50. CONTEXTE 1.3 Une erreur dans la facture 1. Lisez les nombres productief kaartjes - klassikaal Zie Fiches à découper. Aantal setjes = 1. Elke leerling krijgt een kaartje. Ze lopen rond in de klas en houden

Nadere informatie

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 57936 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD Les propositions sont introduites auprès du Ministre-Président du Gouvernement flamand et comprennent au moins les données suivantes : 1 les prénoms

Nadere informatie

Avant de remplir la présente formule lire la notice explicative à la dernière page. ... ( dénomination en capitales ) ( naam in blokletters )

Avant de remplir la présente formule lire la notice explicative à la dernière page. ... ( dénomination en capitales ) ( naam in blokletters ) Réduction l impôt néerlandais sur les divins en vertu l article 10, paragraphe 2, litt. b, la Convention Verminring van Nerlandse divindbelasting op grond van artikel 10, 2e lid, letter b, van 1er exemplaire

Nadere informatie

SOUS-COMMISSION PARITAIRE DES ELECTRICIENS: INSTALLATION ET DISTRIBUTION. En exécution de 3 de l'accord national du mai 2003.

SOUS-COMMISSION PARITAIRE DES ELECTRICIENS: INSTALLATION ET DISTRIBUTION. En exécution de 3 de l'accord national du mai 2003. SOUS-COMMISSION PARITAIRE DES ELECTRICIENS: INSTALLATION ET DISTRIBUTION Convention collective de travail du juin 2003. SALAIRES HORAIRES En exécution de 3 de l'accord national 2003-2004 du mai 2003. CHAPITRE

Nadere informatie

PRIME DE FIN D'ANNEE C.C.T. DU 2003

PRIME DE FIN D'ANNEE C.C.T. DU 2003 ENTRETIEN DU TEXTILE - C.C.T.: PRIME DE FIN D'ANNEE - 05/27 PRIME DE FIN D'ANNEE C.C.T. DU 2003 C.C.T. du (A.R. 15.09.1993 - M.B. remplacée par C.C.T. du 07.05.1993 (A.R. 31.01.1995 - M.B. 19.05.1995),

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 1726/002 DOC 54 1726/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 12 april 2016 12 avril 2016 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à l enregistrement abusif des noms de domaine

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à l enregistrement abusif des noms de domaine DOC 50 1069/002 DOC 50 1069/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 17 oktober 2002 17 octobre 2002 WETSONTWERP betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen

Nadere informatie

» aux travailleurs dont le domicile est

» aux travailleurs dont le domicile est Neerlegging-Dépôt: 10/07/2015 Regist.-Enregistr.: 21/10/2015 W: 129876/CO/341 PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDE VAN DE BEMIDDELING IN BANK- EN BELEGGINGSDIENSTEN - PC 341 COMMISSION PARITAIRE POUR I'INTERMEDIATION

Nadere informatie

Paritair Comité 221 Bedienden van de papiernijverheid

Paritair Comité 221 Bedienden van de papiernijverheid Paritair Comité 221 Bedienden van de papiernijverheid Neerlegging-Dépôt: 04/07/2017 Regist.-Enregistr.: 27/07/2017 N : 140661/CO/221 STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDR/JFSTOESLAG (SWT) Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 29 SEPTEMBRE 2003, CONCLUE AU

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 29 SEPTEMBRE 2003, CONCLUE AU CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 29 SEPTEMBRE 2003, CONCLUE AU SEIN DE LA COMMISSION PARITAIRE DE HÔTELIÈRE. PORTANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 1 DU 25 JUIN 1997, SUR D'UNE NOUVELLE CLASSIFICATION

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole Service Public Fédéral Budget et Contrôle de la Gestion

Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole Service Public Fédéral Budget et Contrôle de la Gestion Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole Service Public Fédéral Budget et Contrôle de la Gestion De minister van Begroting - La Ministre du Budget Antwoord op de parlementaire vraag nr. 179 (Begroting)

Nadere informatie

UMIG Marktprocessen Processus de marché

UMIG Marktprocessen Processus de marché ATRIAS Market Processes UMIG Marktprocessen Processus de marché Business Requirements Bill Facturatie van de transactiekosten - Brussel Facturation des frais de transaction - Bruxelles Versie 6.5.1.5 /

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Hug the Trooper

Wedstrijdreglement Hug the Trooper Wedstrijdreglement Hug the Trooper 1. De wedstrijd op hugthetrooper.brightfish.be wordt georganiseerd door Brightfish NV, Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel. 2. De wedstrijd staat open voor alle personen die

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 1079/002 DOC 54 1079/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 7 maart 2017 7 mars 2017 WETSVOORSTEL PROPOSITION DE LOI tot invoeging in het Wetboek van

Nadere informatie

REGLEMENT CHAMPIONNATS DE BELGIQUE C 500 REGLEMENT BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN

REGLEMENT CHAMPIONNATS DE BELGIQUE C 500 REGLEMENT BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN FEDERATION BELGE DE BADMINTON BELGISCHE BADMINTON FEDERATIE REGLEMENT CHAMPIONNATS DE BELGIQUE C 500 REGLEMENT BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN Version 2013, approuvée par l AG du 26-06-13 Chaque amende est

Nadere informatie

Conseils de sécurité importants

Conseils de sécurité importants Conseils de sécurité importants SKF Lubrication Systems Germany GmbH Heinrich-Hertz-Strasse 2-8, 69190 Walldorf, Allemagne Pompe ZPU Pompe HJ 2 Mesures volontaires de sécurité relatives à des pompes utilisées

Nadere informatie

SPOT UV Vernis Sélectif UV

SPOT UV Vernis Sélectif UV SPOT UV Vernis Sélectif UV Taal Nederlands Langue Français SPOT UV Nederlands Eén van de opties voor luxe-afwerking, bijvoorbeeld bij visitekaartjes, is SPOT UV. SPOT UV is een glanzende lak die je op

Nadere informatie

Eco bedrukte envelop C4 Enveloppes ECO imprimées C4

Eco bedrukte envelop C4 Enveloppes ECO imprimées C4 Eco bedrukte envelop C4 Enveloppes ECO imprimées C4 Taal Langue Eco Bedrukte envelop C4 Formaat 229 x Opmaakformaat 235 x Voorkeur plaatsing *1 110 mm 110 mm Aan te leveren formaat 235 x (breedte x hoogte)

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

CCT du 11 février CAO van 11 februari Wijziging van de cao van 12 juni

CCT du 11 février CAO van 11 februari Wijziging van de cao van 12 juni PARITAIR COMITE VOOR HET BOUWBEDRIJF COMMISSION PARITAIRE DE LA CONSTRUCTION CAO van 11 februari 2016 Wijziging van de cao van 12 juni 2014 betreffende de tegemoetkoming in de reiskosten CCT du 11 février

Nadere informatie

Chapitre Champ d'application

Chapitre Champ d'application Convention collective de ràvail du 2 novembre concernant l'octroi de congé supplémentaire pour les dans la d'âge de 3 à 44 ans dans le secteur socioculturel Chapitre Champ d'application Article 1er. La

Nadere informatie

Siemens SITRAIN Institute Mode d emploi Website

Siemens SITRAIN Institute Mode d emploi Website Siemens SITRAIN Institute Mode d emploi Website Edition 01 Réservation d un cours au Siemens SITRAIN Institute 1.1 Commencer sur le site web A partir de la page de démarrage https://www.sitrain-learning.siemens.com/bel-pl/en/index.do

Nadere informatie

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal La langue néerlandaise crée un lien entre nous Wat leest

Nadere informatie

AARDGASLEVERINGEN BijdrageArtikel20 septiesdecies. (Openbare Dienstverplichtingen)

AARDGASLEVERINGEN BijdrageArtikel20 septiesdecies. (Openbare Dienstverplichtingen) AARDGASLEVERINGEN BijdrageArtikel20 septiesdecies (Openbare Dienstverplichtingen) OFFICIËLE TEKST 20 JULI 2011 -Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de organisatie

Nadere informatie

Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren

Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren Neerlegging-Dépôt: 10/1012011 Regist.-Enregistr.: 03/11/2011 N : 106668/C0/322 Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

UNANIEM GOEDGEKEURD, APPROUVE A L UNANIMITE

UNANIEM GOEDGEKEURD, APPROUVE A L UNANIMITE Voorstel 1 tot wijziging aan het sportreglement ABSO/BVOS Onderwerp: de mogelijkheid bieden om buitenlandse leden van Belgische clubs te laten deelnemen aan specifieke wedstrijden Voorstel 1A: de mogelijkheid

Nadere informatie

Bedrukte envelop C4 Enveloppes personnalisées C4

Bedrukte envelop C4 Enveloppes personnalisées C4 Bedrukte envelop C4 Enveloppes personnalisées C4 Taal Langue Bedrukte envelop C4 Formaat 229 x Opmaakformaat 235 x * R = Rechts L = Links B = Boven(kant) Envelop Formaat (mm) Materiaalsoort Opties sluiting*

Nadere informatie

ERRATUM ERRATUM PARITAIR COMITE VOOR DE LANDBOUW COMMISSION PARITAIRE DE. CAO nr 61932 van 27.07.2001. CCT 61932 du 27.07.2001

ERRATUM ERRATUM PARITAIR COMITE VOOR DE LANDBOUW COMMISSION PARITAIRE DE. CAO nr 61932 van 27.07.2001. CCT 61932 du 27.07.2001 Ministère fédéral de l'emploi et du Travail ADMINISTRATION DES RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Greffe Federaal Ministerie van Tewerkstelling en VAN DE Directie van de ERRATUM COMMISSION PARITAIRE

Nadere informatie

Hoe snel. ben jij? Serez-vous assez rapide? Spelregels. Règles du Jeu. 12+ 30 min. 3-6. 17610_Manual_5se.indd 1 21-06-12 15:02

Hoe snel. ben jij? Serez-vous assez rapide? Spelregels. Règles du Jeu. 12+ 30 min. 3-6. 17610_Manual_5se.indd 1 21-06-12 15:02 Hoe snel Serez-vous assez rapide? ben jij? 12+ 30 min. 3-6 NL Spelregels FR Règles du Jeu 17610_Manual_5se.indd 1 21-06-12 15:02 NL Spelregels Als je er de tijd voor mag nemen, dan zijn het eigenlijk makkelijke

Nadere informatie

LE MODELE EDIEL DANS LE SECTEUR LIBERALISE DE L'ENERGIE EN BELGIQUE EDIEL MODEL VOOR DE GELIBERALISEERDE ENERGIESECTOR IN BELGIE

LE MODELE EDIEL DANS LE SECTEUR LIBERALISE DE L'ENERGIE EN BELGIQUE EDIEL MODEL VOOR DE GELIBERALISEERDE ENERGIESECTOR IN BELGIE EDIEL MODEL VOOR DE GELIBERALISEERDE ENERGIESECTOR IN BELGIE LE MODELE EDIEL DANS LE SECTEUR LIBERALISE DE L'ENERGIE EN BELGIQUE PART II E - Settlement Fase: Globalisatie codes 03. Facturatie van de Distributievergoeding

Nadere informatie

FINANCIEEL STELSEL VOOR DE DOORLOPENDE KEURING IN HET KADER VAN DE CERTIFICATIE VAN ASFALTGRANULATEN VOOR HERGEBRUIK IN BITUMINEUZE MENGSELS

FINANCIEEL STELSEL VOOR DE DOORLOPENDE KEURING IN HET KADER VAN DE CERTIFICATIE VAN ASFALTGRANULATEN VOOR HERGEBRUIK IN BITUMINEUZE MENGSELS COPRO vzw Onpartijdige Instelling voor de Controle van Bouwproducten Z.1 Researchpark - Kranenberg 190-1731 Zellik 02 468 00 95 info@copro.eu BTW BE 0424.377.275 02 469 10 19 www.copro.eu KBC 426-4079801-56

Nadere informatie

PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR

PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR Neerlegging-Dépôt: 04/12/2012 Regist.-Enregistr.: 20/1212012 N : 112580/C0/331 PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR Collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2012 inzake

Nadere informatie

III. L adjectif. III. L adjectif. 1. Accord de l adjectif 1.1 L adjectif prend s 1.2 L adjectif + E 1.3 L adjectif substantivé

III. L adjectif. III. L adjectif. 1. Accord de l adjectif 1.1 L adjectif prend s 1.2 L adjectif + E 1.3 L adjectif substantivé III. 1. Accord de l adjectif 1.1 prend s 1.2 + E 1.3 substantivé 2. Les degrés de comparaison 2.1 Les comparatifs 2.2 Les superlatifs 2.3 Les irréguliers 1 III. 1. Accord de l adjectif 1.1. prend S Quand

Nadere informatie

Richtlijnen voor de upload van een basisbestand of van een corrigerend bestand

Richtlijnen voor de upload van een basisbestand of van een corrigerend bestand Version française p. 4 et suivantes RICHTLIJNEN VOOR DE UPLOAD VAN EEN BASISBESTAND OF VAN EEN CORRIGEREND BESTAND Richtlijnen voor de upload van een basisbestand of van een corrigerend bestand Indien

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Kinepolis 02/11/2015 31/01/2016

Wedstrijdreglement Kinepolis 02/11/2015 31/01/2016 Version française ci- dessous Wedstrijdreglement Kinepolis 02/11/2015 31/01/2016 Deze online wedstrijd wordt georganiseerd door ONLY ENGINEER JOBS SPRL- BVBA, waarvan de bedrijfszetel zich situeert op

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28.12.2001 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 45167 F. 2001 3817 [C 2001/03638] 18 DECEMBRE 2001. Arrêté ministériel relatif à l introduction de l euro dans les arrêtés ministériels relatifs aux

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à la médiation en matière de divorce. betreffende de echtscheidingsbemiddeling DE BELGIQUE

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à la médiation en matière de divorce. betreffende de echtscheidingsbemiddeling DE BELGIQUE DOC 50 0067/005 DOC 50 0067/005 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 18 februari 2000 18 février 2000 WETSVOORSTEL betreffende de echtscheidingsbemiddeling PROPOSITION

Nadere informatie

Conférence-débat BRUGEL Debat conferentie BRUGEL 04.06.2008

Conférence-débat BRUGEL Debat conferentie BRUGEL 04.06.2008 Conférence-débat BRUGEL Debat conferentie BRUGEL 04.06.2008 Position des fournisseurs Standpunt van de leveranciers Objectifs de la libéralisation des marchés d énergie (1) Objectifs des Directives européennes

Nadere informatie

BENELUX JUNIOR WINNER

BENELUX JUNIOR WINNER Chaque année, il y aura une exposition organisée avec l octroi du titre de BENELUX WINNER dans chacun des 3 pays du Benelux (donc 3 expositions par an) en collaboration avec les sociétés canines nationales.

Nadere informatie

en «de 29,80 EUR sur toutes autres

en «de 29,80 EUR sur toutes autres Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ADMINISTRATION DES RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Greffe et de la force obligatoire des CCT Federale overheidsdienst Werkgelegenheid,

Nadere informatie

Bedrukte envelop C5 Enveloppes personnalisées C5

Bedrukte envelop C5 Enveloppes personnalisées C5 Bedrukte envelop C5 Enveloppes personnalisées C5 Taal Langue Bedrukte envelop C5 Formaat 229 x Opmaakformaat 235 x Envelop Formaat (mm) Materiaalsoort Opties sluiting* Opties venster* C5 229 x 162 90 gr.

Nadere informatie

Bedrukte envelop EA5 Enveloppes personnalisées EA5

Bedrukte envelop EA5 Enveloppes personnalisées EA5 Bedrukte envelop EA5 Enveloppes personnalisées EA5 Taal Langue Bedrukte envelop EA5 Formaat 220 x Opmaak formaat 226 x Envelop Formaat (mm) Materiaalsoort Opties sluiting* Opties venster* EA5 220 x 156

Nadere informatie

Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4

Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4 Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4 Taal Nederlands Langue Français Bedrukte envelop EA4 Nederlands Formaat 220 x 312 mm Opmaakformaat 226 x 318 mm Envelop Formaat (mm) Materiaalsoort Opties

Nadere informatie

Nummercapaciteit beschikbaar achter de dienstidentiteit bedoeld in dit artikel is individueel reserveerbaar per reeks van 1.

Nummercapaciteit beschikbaar achter de dienstidentiteit bedoeld in dit artikel is individueel reserveerbaar per reeks van 1. 27 AVRIL 2007. - Arrêté royal relatif à la gestion de l'espace de numérotation national et à l'attribution et au retrait des droits d'utilisation de numéros. Art. 48.[L'identité de service 70 est utilisée

Nadere informatie

Libellé: ABO GROUP ISIN: BE0974278104 Code Euronext: BE0974278104 Mnémonique: ABO

Libellé: ABO GROUP ISIN: BE0974278104 Code Euronext: BE0974278104 Mnémonique: ABO Augmentation du nombre d'actions en circulation PLACE: AVIS N : DATE: 22/12/2014 MARCHE: Augmentation du nombre d'actions en circulation Euronext fait connaître que 1 actions nouvelles émises par, immédiatement

Nadere informatie

Open haarden Feux ouverts

Open haarden Feux ouverts Open haarden Feux ouverts Vaartstraat 64 B-3920 Lommel Tel.: 011 60 00 60 Fax: 011 60 00 70 E-mail: info@bemal.be URL: http://www.bemal.be De Bemal open haarden worden vervaardigd uit vuurvast materiaal.

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 21129 2 de eerste dag van de zesde maand volgend op de datum van de test verbonden aan de eerste georganiseerde gecertificeerde opleiding, van de een of meerdere gecertificeerde opleidingen waarvoor ze

Nadere informatie

AR ASCENSEURS 09/03/2003 AR du 10/12/2012 Changements - bref résumé (MB 19/12/2012)

AR ASCENSEURS 09/03/2003 AR du 10/12/2012 Changements - bref résumé (MB 19/12/2012) AR ASCENSEURS 09/03/2003 AR du 10/12/2012 Changements - bref résumé (MB 19/12/2012) Sven De Mulder Sectormanager voor de sector Brussel Dirigeant de secteur Bruxelles Pour/ voor IMMO BALCAEN 28/05/2015

Nadere informatie

International Olympiad in Informatics July 2011, Pattaya City, Thailand Competition Tasks Day 1 French - Français 1.3.

International Olympiad in Informatics July 2011, Pattaya City, Thailand Competition Tasks Day 1 French - Français 1.3. RACE International Olympiad in Informatics 0 Competition Tasks Day French - Français. Course (Race) En parallèle des IOI, la ville de Pattaya va organiser une course : les Olympiades Internationales de

Nadere informatie

0 ^t -05-200*1 D1-07- 2004 NR. Paritair Comité voor de bewakingsdiensten. Commission paritaire pour les services de garde

0 ^t -05-200*1 D1-07- 2004 NR. Paritair Comité voor de bewakingsdiensten. Commission paritaire pour les services de garde Commission paritaire pour les services de garde Paritair Comité voor de bewakingsdiensten Convention collective de travail du 25 mars 2004 Collectieve arbeidsovereenkomst van 25maart2004 PROCEDURE VALIDATION

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE 31353 Vu pour être annexé àl arrêté ministériel du 23 mai 2012 modifiant l arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant les documents comptables à tenir

Nadere informatie

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik Over dit boek Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat doen we omdat we alle boeken ter wereld online

Nadere informatie

cashback Du/Van 1/01/13 au/tot 28/02/13 Niet cumuleerbaar met andere acties / Offre non cumulable avec d autres actions.

cashback Du/Van 1/01/13 au/tot 28/02/13 Niet cumuleerbaar met andere acties / Offre non cumulable avec d autres actions. cashback Du/Van 1/01/13 au/tot 28/02/13 Niet cumuleerbaar met andere acties / Offre non cumulable avec d autres actions. ACTIEFORMULIER / FORMULAIRE D ACTION Aanbod enkel geldig op aankopen in België van

Nadere informatie

De nieuwe loopbaan La nouvelle carrière

De nieuwe loopbaan La nouvelle carrière De nieuwe loopbaan La nouvelle carrière Brussel, vrijdag 12 juli 2013 Bruxelles, vendredi 12 juillet 2013 Naar een overheid van wereldklasse/ Vers une administration de classe internationale Waarden Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS ROYAUME DE BELGIQUE SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS Arrêté ministériel déterminant les marchandises dangereuses visées par l article 48 bis 2 de l arrêté royal du 1 er décembre 1975 portant

Nadere informatie

VERKLARING VAN WOONPLAATS

VERKLARING VAN WOONPLAATS 5000-NL Bestemd voor de buitenlandse belastingdienst VERKLARING VAN WOONPLAATS Verzoek om toepassing van het belastingverdrag tussen Frankrijk en 12816*01 De belastingplichtige geeft in dit vak de naam

Nadere informatie

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 22306 BELGISCH STAATSBLAD 28.04.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2006 1678 [C 2006/14095] 24 APRIL 2006. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4

Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4 Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4 Taal Langue Bedrukte envelop EA4 Formaat 220 x 312 mm Opmaakformaat 226 x 318 mm Envelop Formaat (mm) Materiaalsoort Opties sluiting* Opties venster*

Nadere informatie

Convention collective de travail du 21 octobre 2011 relative au pouvoir d'achat

Convention collective de travail du 21 octobre 2011 relative au pouvoir d'achat Neerlegging-Dépôt: 18/11/2011 Regist.-Enregistr.: 22/12/2011 N : 107530/C0/227 Collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2011 met betrekking tot koopkracht Convention collective de travail du 21 octobre

Nadere informatie