Voorwoord. Frank Joosten Januari HANDBOEK DRANK- EN HORECAWET

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord. Frank Joosten Januari 2014. HANDBOEK DRANK- EN HORECAWET"

Transcriptie

1 Voorwoord Voor u ligt alweer het tweede door mij geschreven handboek over de nieuwe Dranken Horecawet zoals die per 1 januari 2013 in werking is getreden. De eerste versie, genaamd Handhaving Drank- en Horecawet 2013, uitgegeven door Kluwer, is mede geschreven als lesboek voor de opleiding gemeentelijk toezichthouder Drank- en Horecawet. Inmiddels zijn er meer dan 180 personen opgeleid met dit boek. Tijdens de opleiding kwamen cursisten met allerlei vragen waarvan de antwoorden soms moeilijk te vinden waren in genoemde editie. Daar kwam bij dat het vorige lesboek op onderwerp was gerubriceerd. Tijdens de opleiding is gebleken dat een artikelsgewijze bespreking meer in de rede ligt om de Drank- en Horecawet snel eigen te maken. Dit boekje is dan ook niet meer op onderwerp geschreven. De wet wordt uitgebreid en artikelsgewijs besproken. Op die manier komen weliswaar ook alle onderwerpen aan de orde, maar dan artikelsgewijs. Er wordt uiteraard ook uitgebreid stilgestaan bij onderwerpen die voor de gemeentelijke toezichthouder relevant zijn. Daar waar er dwarsverbanden moeten of kunnen worden gelegd met andere relevante wetsartikelen of de toepasselijke AMvB s, overgangswetten of ministeriële regelingen is dat ook uitgebreid beschreven. Daarbij heb ik geprobeerd om elk artikel nader toe te lichten met vele praktijkvoorbeelden, schema s, tekeningen en/of foto s die ik in de achterliggende periode van vele praktijksituaties heb gemaakt. Ook worden eventuele bijzondere aandachtspunten artikelsgewijs toegelicht. Tevens wordt telkens aangegeven of overtreding van het betreffende artikel bestuurlijk beboetbaar is of niet. Omdat in dit boek vaak wordt gerefereerd aan bepaalde steeds terugkerende begrippen, is een handige begrippenlijst voorin het boek opgenomen zodat snel de verklarende tekst kan worden gevonden en doorgenomen. Per 1 januari 2014 is de verstrekkingsleeftijdsgrens voor alcoholgebruik opgehoogd van 16 jaar naar 18jaar. Indit boek is daar rekening mee gehouden en wordt daarop een uitgebreide toelichting gegeven. Tevens zijn aan dit boek twee tabellen toegevoegd. In de eerste tabel is per artikel uit de Drank- en Horecawet een kernwoord gegeven, in de tweede tabel is per artikel een korte omschrijving gegeven. Gebleken is dat deze tabellen een handig hulpmiddel zijn om de wet en de betreffende artikelen snel eigen te maken. Ik hoop u met deze nieuwe editie weer te voorzien van een boek dat kan dienen als handig naslagwerk voor de beleidsmedewerkers, juristen, vergunningverleners en toezichthouders die zich bezighouden met de Drank- en Horecawet. Het kan ook zeker weer worden gebruikt als lesboek bij de opleidingen voor de gemeentelijke toezichthouders Drank- en Horecawet. Frank Joosten Januari v

2 Leeswijzer Zoals in het voorwoord al aangegeven wordt de Drank- en Horecawet in dit handboek niet op onderwerp toegelicht, maar artikelsgewijs. Alvorens een uitgebreide en artikelsgewijze toelichting te geven, wordt in hoofdstuk 1 eerst kort stilgestaan bij de geschiedenis van de Drank- en Horecawet. Aangezien in het horecarecht vele begrippen gebruikt worden, is voor in dit boek, in hoofdstuk 2, een begrippenlijst opgenomen zodat daarop snel kan worden teruggegrepen. Vervolgens worden in hoofdstuk 3 de verschillende vormen van alcoholhoudende drankverstrekking beknopt en in algemene zin toegelicht waarna, in hoofdstuk 4, kort wordt stilgestaan bij de vraag wat alcohol eigenlijk is. Aangezien de Drank- en Horecawet onlosmakelijk verbonden is met vele Algemene Maatregelen van Bestuur, overgangswetten en ministeriële regelingen, worden deze in hoofdstuk 5 ieder afzonderlijk benoemd en beschreven. Vervolgens vindt u in hoofdstuk 6 een uitgebreid artikelsgewijs commentaar. Daar waar nodig of mogelijk, worden de onderwerpen die bij het artikel worden behandeld toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden, schema s, tabellen, tekeningen en/of foto s en worden noodzakelijke dwarsverbanden met andere wetsartikelen, wetten en/of regelingen gelegd. In de hoofdstukken 7 en 8 wordt een toelichting gegeven op de processen van aanvragen van respectievelijk vergunningen voor commerciële bedrijven en paracommerciële instellingen. In hoofdstuk 9 volgt een beschrijving van de gemeentelijke handhavingsmiddelen en wordt in hoofdstuk 10 een overzicht gegeven van de sanctiemogelijkheden per artikel. In hoofdstuk 10 vindt u een handzaam overzicht van de sanctiemogelijkheden per wetsartikel. In hoofdstuk 11 worden, ten behoeve van de voorbereiding op het examen voor de opleiding Gemeentelijk toezichthouder Drank- en Horecawet per artikel oefenvragen gesteld. Op een aparte pagina staan de betreffende antwoorden vermeld. viii

3 Inhoudsopgave Voorwoord... v Over de auteur... vi Lijst met afkortingen... vii Leeswijzer...viii 1 Een stukje geschiedenis... 1 Verhogen van de leeftijdsgrenzen naar 18 jaar draagt bij aan uitstel van drinken en is een steun in de rug voor ouders die kiezen voor een alcoholvrije opvoeding... 6 Verhogen van de leeftijdsgrenzen naar 18 jaar verlaagt de kans op latere verslaving en agressie... 6 Verhogen van de leeftijdsgrenzen naar 18 jaar betekent minder ziekenhuisbehandelingen als gevolg van alcoholgerelateerde ongevallen en minder alcoholincidenten onder 16 en 17 jarigen... 6 Verhogen van de leeftijdsgrenzen naar 18 jaar schept voor jongeren en ouders duidelijkheid...7 Verhogen van de leeftijdsgrens naar 18 jaar is een wens van een meerderheid van de gemeenten en een meerderheid van de bevolking...7 Verhogen van de leeftijdsgrenzen naar 18 jaar leidt tot minder problemen binnen het onderwijs...7 Verhogen van de leeftijdsgrenzen naar 18 jaar is in lijn met wat in Europa gebruikelijk is... 8 Verhogen van de leeftijdsgrenzen naar 18 jaar is te beschouwen als verdragsrechtelijk verplicht... 8 Inhoud van het wetsvoorstel Begrippen APV...10 Aanhangsel...10 Aanvraag...10 Aanvraagformulieren...10 Alcoholhoudende dranken Alcoholreclame Algemene maatregel van bestuur Afleveren op bestelling Automaten Autoweg...12 Autosnelweg...12 Barvrijwilliger...12 Bedrijfsleider...12 Beheerder Bedrijfsmatig...12 Benzinestation...13 Beschikking...13 ix

4 Beslistermijn...13 Bestuurder...13 Bestuursreglement...14 Bestuurlijke boete...14 Bezoeker...14 Bibob...14 Bijeenkomsten van persoonlijke aard...14 Bijschrijving...15 Bijzondere gelegenheid...15 Buitengewoon opsporingsambtenaar...15 Dienstverlening...15 Directe consumptie...15 Drank- en horecavergunning...16 Dwangsom...16 ECLI...16 Elders dan ter plaatse...16 Evenement Exploitatievergunning Faillissement Gemeentelijke verordening Gerede eetwaren Gevolmachtigde...18 Handhaving...18 Happy hours...18 Horecabedrijf...18 Horecabeleid...18 Horecalokaliteit...18 Horecaportier...18 Inrichting...19 Inrichtingseisen...19 Kiosk...19 Kleinhandel...19 Leeftijden...19 Leeftijdsaanduiding Leidinggevenden Legerplaatsen Legitimatiebewijs Lokaliteit Loopafstand Luchthavens Maaltijden Melding...21 Minibar...21 Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit...21 Neringruimte...22 Om niet...22 Ondernemer...22 Oneigenlijke mededinging...22 x

5 Ontheffing...22 Ontzegging...22 Openbare orde Opening- en sluitingstijden Opsporing Overmacht Paracommerciële rechtspersoon Partijen-cateringbedrijf Preventie- en handhavingsplan alcohol Prijsactie Proeven Psychotrope stoffen Registratie Roomservice Schorsen Schuldsaneringsregeling Slijtersbedrijf Slijtlokaliteit Sociale hygiëne Sterke dranken Strafvordering Terras Toezicht Uniforme openbare voorbereidingsprocedure Verbindingslokaliteit...27 Verstrekken...27 Vergunning...27 Vergunninghouder...27 Vervallen vergunning...27 Vervoermiddelen...27 Voorlichtingsinstructie Warenhuis Wegrestaurant Wijn Winkel Zedelijkheidseisen Zelfbedieningsgroothandel Zwak-alcoholhoudende dranken Algemeen Alcohol Wat is alcohol eigenlijk? Afbraak door lever Gevolgen voor de gezondheid Indrinken Locaties: waar tref je producten aan? xi

6 Standaardglazen Andere soorten drankjes AMvB s, overgangswetten en Ministeriële regelingen Algemene Maatregel van Bestuur Overgangswetten Ministeriële Regelingen Besluit eisen zedelijk gedrag Drank- en Horecawet Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet Besluit bestuurlijke boete Drank- en Horecawet Besluit kennis en inzicht in sociale Hygiëne Drank- en Horecawet Besluit aanvulling omschrijving slijtersbedrijf Wet van 2 november Wet van 13 april Wet van 9 juli Wet van 24 mei Regeling aanvraaggegevens en formulieren Drank- en Horecawet Regeling bewijsstukken sociale hygiëne Drank- en Horecawet Regeling toezichthoudende ambtenaren Drank- en Horecawet Artikelsgewijs commentaar...44 Toelichting bij artikel Horecabedrijf In ieder geval...57 Bedrijfsmatig...57 Of anders dan om niet...57 Verstrekken Gebruik ter plaatse Slijtersbedrijf Particulieren Sterke dranken Voor gebruik elders dan ter plaatse Bedrijfsmatig verrichten van bij algemene maatregel van bestuur aangewezen andere handelingen Lokaliteit Horecalokaliteit...61 Inrichting...61 Welke lokaliteiten al dan niet onderdeel uitmaken van een andere besloten ruimte?...61 Leidinggevende Natuurlijk persoon Rechtspersoon Bestuurder Bedrijfsleider Beheerder Vennoten bij een vennootschap onder firma (v.o.f.) xii

7 Vennoten bij een commanditaire vennootschap Payrollbedrijven Bestuurder van een besloten vennootschap en een naamloze vennootschap Gevolmachtigden Leidinggevenden die geen bemoeienis hebben met de exploitatie of bedrijfsvoering Personen die geen leidinggevende zijn Feiten en omstandigheden Wijn...67 Sterke drank...67 Alcoholhoudende drank Zwak-alcoholhoudende drank Mixdranken Paracommerciële rechtspersoon Barvrijwilliger Bezoeker Vergunninghouder Bijlage Géén inrichting Vervoermiddelen, legerplaatsen en luchtvaartterreinen...72 Toelichting op onderdeel a - vervoermiddelen...72 Toelichting op onderdeel b - legerplaatsen...74 Toelichting op onderdeel c - luchthavens...75 Toelichting bij artikel Toelichting bij artikel Vergunningsplicht...77 Geen vergunningsplicht Bevoegde orgaan Termijnen Incomplete aanvraag Beslistermijn De vergunning en het aanhangsel Geldigheidstermijn Overdraagbaarheid Toelichting op artikel Oneerlijke mededinging Gemeentelijke verordening Schenktijden Bijeenkomsten van persoonlijke aard Bijeenkomsten van derden Andere regelgeving Ontheffingen Aanwezigheid ontheffing Lex silencio positivo (lid 6) Toelichting op artikel Toelichting op artikel Terrassen bij horecabedrijven gevestigd in een winkel...91 xiii

8 Terras bij een regulier horecabedrijf Toelichting op artikel Lid 1 aanhef onder a leeftijdsgrens Lid 1 aanhef onder b levensgedrag Lid 1 aanhef onder c curatele Lid 1 aanhef onder c ontzetting uit het ouderlijk gezag of voogdij Lid 2 Besluit eisen zedelijk gedrag Drank- en Horecawet Lid 3 sociale hygiëne Lid 4 niet-operationele leidinggevende Lid 5 bewijsstukken sociale hygiëne Het overgangsrecht Lid 6 eisen leidinggevenden bij paracommerciële instellingen Toelichting op artikel Lid 1 en 2 bestuursreglement en inhoud Lid 3 registratie van barvrijwilligers Lid 4 aanwezigheid bestuursreglement Lid 5 AmvB Schenktijden Toelichting op artikel Toelichting punt 1 oppervlakte horecalokaliteit Toelichting punt 2 hoogte van een horecalokaliteit Netto hoogte Vrije hoogte Toelichting punt 3 mechanische ventilatie Toelichting punt Toelichting punt Toelichting punten 6, 7, 8 en 9 Afgescheiden toiletten Oude ontheffingen Toelichting op punt 10 - oppervlakte slijtlokaliteit Toelichting punt 11 - hoogte slijtlokaliteit Toelichting punt 12 - verbinding Toelichting punt 13, 14 en 15 - de verbindingslokaliteiten Toelichting op artikel Toelichting op artikel Lid 1 - verstrekken van alcoholhoudende dranken Lid 2 - alcoholverstrekking in slijterslokaliteit Toelichting op artikel Verstrekking voor gebruik elders dan ter plaatse vanuit een horecalokaliteit of terras (lid 1) Verstrekking voor gebruik ter plaatse in een slijtlokaliteit (lid 2) Ander voorbeeld Relatie met artikel Proeverij Oude ontheffingen Overgangsrecht artikel 47 Drank- en Horecawet Tappen apart en slijten apart in één inrichting Verkoop alcoholhoudende drank tijdens een braderie Toelichting op artikel xiv

9 Lid Lid Verkoop van etenswaren die voor consumptie gereed zijn Detailhandel in horeca is verboden, horeca in detailhandel is toegestaan 142 Lid Aanbieden internetfaciliteiten Verkoop van sigaretten Speelautomatenhallen en casino s Bedrijfsmatig aanbieden van diensten, uitgezonderd diensten van recreatieve en culturele aard Bedrijfsmatig verhuren van goederen Het openbaar bedrijfsmatig opkopen van goederen Lid 4 - Diensten van recreatieve aard Toelichting artikel Condooms en damesverband Afscheiding Afscheiding slijterij en neringruimte Toelichting op artikel Relatie met artikel 12, lid Oude ontheffing Toelichting op artikel Relatie met artikel 13, lid Toelichting op artikel Verstrekken in Sterke drankverkoop in een artikel 18-winkel Binnen een vervoermiddel verstrekken van zwakalcoholhoudende drank Proeven in winkels Lid 3 - Onderscheid zwakalcohol en alcoholvrij Toelichting op artikel Slijten van sterke dranken via internet Beslotenheid Lid 2 - Opnemen bestellingen en afleveren van zwakalcoholhoudende drank aan huizen van particulieren Leeftijdscontrole Toelichting op artikel 19a Toelichting op artikel Algemeen Leeftijdseisen Leeftijdscontrole Toegang slijterij Aanduiding Aanduiding bij evenemententerreinen Aanwezigheid van een persoon in kennelijke staat Relatie met artikel Dienst doen in kennelijke staat Toelichting op artikel Toelichting artikel xv

10 Maaltijd Restaurant gekoppeld aan winkel van een restaurant Slijterij gekoppeld aan tankstation Toelichting op artikel Aanwezigheidsplicht bij horeca- en slijtersbedrijven Aanwezigheidsplicht bij paracommerciële instellingen Leeftijd om dienst te doen in horeca- of slijtlokaliteit Lid 4 verhogen leeftijdsgrens Toelichting op artikel Eerste lid onder a. aanwezig hebben van alcoholhoudende drank Eerste lid onder b 1. in voorraad hebben van alcoholhoudende drank Eerste lid onder b. 2 in voorraad hebben van alcoholhoudende drank ten behoeve van waren die uit onder meer alcoholhoudende drank worden vervaardigd Tweede lid het nuttigen van alcohol Openbaar of besloten? Derde lid vervoermiddelen Toelichting bij artikel 25a Toelichting bij artikel 25b Toelichting bij artikel 25c Toelichting bij artikel 25d Toelichting op artikel Toelichting op artikel Lid 1, aanhef onder a lid 8 levensgedrag/moraliteit Lid 1, aanhef onder a lid 8 kennis en inzicht in sociale hygiëne Lid 1, aanhef onder a artikel Lid 1, aanhef onder a artikel Lid 1, aanhef onder b feitelijke toestand is niet in overeenstemming met de aanvraag Werkzame uren leidinggevenden Lid 1, aanhef onder c geen inrichting Lid 1, aanhef onder c artikel 31, vierde lid Lid 1, aanhef onder c artikel 32, tweede lid Lid 1, aanhef onder d vermoeden van overtreden verbodsbepalingen Lid 2 artikel 31, lid 1 onder c Lid 3 Wet Bibob Lid 4 advies LBB Toelichting op artikel Toelichting op artikel Lid 2 aanhangsel Lid 3 - aanwezigheid vergunning c.a Lid 4 - model Toelichting op artikel Toelichting op artikel 30a Toelichting op artikel Lid 1, aanhef onder a verstrekken onjuiste gegevens of informatie Lid 1, aanhef onder b artikel 8 levensgedrag Lid 1, aanhef onder b artikel 10 inrichtingseisen xvi

11 Lid 1, aanhef onder c openbare orde en veiligheid Lid 1, aanhef onder d artikel Lid 1, aanhef onder d artikel 30a, lid Lid 2 facultatieve intrekkingsgronden Lid 3, aanhef onder a - Bibob Lid 3, aanhef onder b verzoek tot bijschrijving nieuwe leidinggevende..216 Lid 4 handelen in strijd met de voorschriften Toelichting op artikel Toelichting op artikel Sub a Sub b Sub c Toelichting op artikel Toelichting op artikel Sociale hygiëne Openbare orde en veiligheid De voorwaarden Punt 1 het verstrekken van zwak-alcoholhoudende dranken Punt 2- bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard Punt 3 - voor een aaneengesloten periode van maximaal 12 dagen Punt 4 verstrekking onder directe leiding van een bepaald persoon Lid 2 voorschriften en beperkingen Lid 3 artikel 31, lid 1, aanhef onder c Lid 4 aanwezigheid ontheffing Lid 5- jaarlijks terugkerende identieke evenementen Lid 6 lex silencio positivo Toelichting op artikel Toelichting op artikel Toelichting op artikel Toelichting op artikel Onder- en bovengrens Anterieure verordening Posterieure verordening Toelichting op artikel Toezicht Bevoegdheden toezicht in de Algemene wet bestuursrecht Legitimatiebewijs Evenredigheidsbeginsel Beperkingen/aanvullingen bevoegdheden Awb Betreden van plaatsen Vorderen van inlichtingen Vorderen van inzage in zakelijke gegevens Monstername Onderzoek vervoermiddelen Verlenen medewerking Bevoegdheden krachtens de Wet op de economische delicten (Wed) Bevoegdheden vanuit de opsporing Inbeslagneming xvii

12 - Inzage van bescheiden Binnentreden van plaatsen en woningen Monsterneming Stilhouden en onderzoeken vervoermiddelen Niet voldoen aan een vordering Relevante artikelen Algemene wet bestuursrecht Gebruikmaken van de bevoegdheden Bevoegdheden van de toezichthouder Betreden van plaatsen Vorderen van inlichtingen Vorderen van inzage zakelijke gegevens Monsterneming Onderzoek van vervoermiddelen Verlenen van alle medewerking Toezicht door assistent-controleurs Toelichting op artikel Toelichting op artikel Toelichting op artikel 43a Toelichting op artikel Toelichting op artikel 44a Algemeen Wat is een bestuurlijke boete? De procedure Wie is bevoegd? Wanneer een bestuurlijke boete? Geen bestuurlijke boete Vervallen mogelijkheid tot opleggen bestuurlijke boete Hoogte van de boete Opbouw van de bestuurlijke boete Ad. 1. Welk strafbaar feit werd gepleegd Ad. 2. Waar het strafbare feit werd gepleegd Ad. 3. Wanneer het strafbare feit werd gepleegd Ad. 4. Wie het strafbare feit heeft gepleegd Trechtermodel boeterapport artikel 20 DHW in horecabedrijf Beschikking en rechtsbescherming Relatie tussen bestuurlijke boete en boete op grond van de wet op de economische delicten Relatie tussen strafvervolging en bestuurlijke boete Toelichting op artikel 44aa Toelichting op artikel 44b Toelichting op artikel Wijziging per 1 januari Relatie tussen artikel 45 en de APV Toelichting op artikel Toelichting op artikel Toelichting op artikel Toelichting op artikel 48a xviii

13 7 Proces behandeling aanvraag drank- en horecavergunning voor een commercieel horecabedrijf en slijterij Proces behandeling aanvraag drank- en horecavergunning voor een paracommerciele instelling Handhavingsmiddelen Drank- en Horecawet Bestuurlijke boete Proces-verbaal Intrekken vergunning Schorsen vergunning Tijdelijk stilleggen alcoholverkoop in de detailhandel Toepassen last onder bestuursdwang Opleggen last onder dwangsom Sluiting van een horecagelegenheid Verwijderen van bezoekers Overzicht sanctiemogelijkheden per artikel van de Drank- en Horecawet Oefenvragen en antwoorden Trefwoordenregister Tabellen Tabel 1: Drank- en Horecawet de verschillende paragrafen Tabel 2: Drank- en Horecawet kernpunten per artikel Tabel 3: Drank- en Horecawet korte artikelsgewijze toelichting Tabel 4: Drank- en Horecawet AmvB s Afbeeldingen Afbeelding 1 Destilleren van drank Afbeelding 2: Port en sherry, verkocht in de supermarkt Afbeelding 3: Kruidenierswinkel op wielen...72 Afbeelding 4:Alcoholverkoop op luchthaven...75 Afbeelding 5:Verkeersbord: Let op, overstekende obers! Afbeelding 6:Scheiding horeca en winkel Afbeelding 7:Afscheiding horecalokaliteiten Afbeelding 8:Afscheiding lokaliteiten Afbeelding 9:Balkenlagen aan plafond Afbeelding 10:Voorbeeld van pantbenen Afbeelding 11:Netto en vrije hoogte Afbeelding 12:Plafondhoogte Afbeelding 13: Verbindingslokaliteit voor bezoekers bij slijterij in supermarkt Afbeelding 14: Verbindingslokaliteit voor personeel bij slijterij in supermarkt xix

14 Afbeelding 15: Verbindingslokaliteit in gebruik voor kleinhandel Afbeelding 16: Loopafstand Afbeelding 17: Terras, niet gelegen op/aan de openbare weg Afbeelding 18: Probeer, vraag het onze medewerker Afbeelding 19: Proeven in slijterij - leeftijdsgrenzen Afbeelding 20: Meerdere bedrijven in één inrichting Afbeelding 21: Verkoop voor gebruik ter plaatse en elders dan ter plaatse Afbeelding 22: Horeca in detailhandel Afbeelding 23: Combinatie detailhandel en horeca Afbeelding 24: Minibar op hotelkamer Afbeelding 25: Alcoholverkoop vanaf vaste standplaats Afbeelding 26: Alcoholverkoop vanaf tijdelijke standplaats en markt Afbeelding 27: Sterke drankverkoop in artikel 18-winkel Afbeelding 28: Vervoermiddel voor het rondtrekkend uitoefenen van de kleinhandel in kruideniersartikelen Afbeelding 29: Proeven in winkel Afbeelding 30: Scheiding zwakalcoholhoudende dranken en alcoholvrije dranken in supermarkt Afbeelding 31: Zwakalcoholhoudende dranken en alcoholvrije dranken, niet van elkaar afgescheiden Afbeelding 32: Alcoholverkoop in winkel bij benzinestation Afbeelding 33: Aanwezigheid leidinggevenden commercieel en paracommercieel bedrijf Afbeelding 34: Alcoholverstrekking in brandweerkazerne xx

Bijlage 1: Handhavingsmatrix voor een aantal artikelen uit de Drank- en Horecawet en Algemeen Plaatselijke Verordening

Bijlage 1: Handhavingsmatrix voor een aantal artikelen uit de Drank- en Horecawet en Algemeen Plaatselijke Verordening Bijlage 1: Handhavingsmatrix voor een aantal artikelen uit de en Algemeen Plaatselijke Verordening Grondslag Artikel 3 (horecaof slijtersbedrijf) Artikel 4, lid 1 jo. artikel 2.34 j en 2.34 k Apv Artikel

Nadere informatie

Sanctietabel behorend bij Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014 Categorie 1 = spoedeisend

Sanctietabel behorend bij Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014 Categorie 1 = spoedeisend Sanctietabel behorend bij Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014 Categorie 1 = spoedeisend APV: Algemene Plaatselijke Verordening Houten DHW: Drank- en Horecawet Categorie 2 = ernstige, maar geen sprake

Nadere informatie

Sanctietabel behorend bij Alcohol- en Horecasanctiebeleid Sint-Michielsgestel

Sanctietabel behorend bij Alcohol- en Horecasanctiebeleid Sint-Michielsgestel Sanctietabel behorend bij Alcohol- en Horecasanctiebeleid Sint-Michielsgestel : Algemene Plaatselijke Verordening Sint-Michielsgestel 2014 : Drank- en Horecawet, geldend per 1-1-2014 Regelgeving Artikel

Nadere informatie

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz. pagina 1 van 21 (Tekst geldend op: 01-01-2013) Wet van 7 oktober 1964, tot regeling van de uitoefening van de bedrijven en de werkzaamheid, waarin of in het kader waarvan alcoholhoudende drank wordt verstrekt

Nadere informatie

Bijlage 1 (Toe)zicht op alcohol (toezichtarrangement) 1. Inleiding

Bijlage 1 (Toe)zicht op alcohol (toezichtarrangement) 1. Inleiding Bijlage 1 (Toe)zicht op alcohol (toezichtarrangement) 1. Inleiding Het toezicht op alcohol is een taak die nieuw is voor het gemeentebestuur. Om die rol goed te kunnen vervullen is het van belang de toezichthouders

Nadere informatie

Zicht op toezicht van de Drank- en Horecawet

Zicht op toezicht van de Drank- en Horecawet Zicht op toezicht van de Drank- en Horecawet Deel 1 : De geschiedenis van het toezicht op de Drankwetgeving Inhoudsopgave - Voorwoord toen ik bij het Staatstoezicht kwam - Waar gaat drankwetgeving over

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 185 Beschikking van de Minister van Justitie van 2 mei 2000, houdende plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de Drank- en Horecawet, zoals

Nadere informatie

Overzicht sanctiemogelijkheden per artikel van de Drank- en Horecawet

Overzicht sanctiemogelijkheden per artikel van de Drank- en Horecawet Intrekking vergunning/ ontheffing e/of schorsing (1) Bestuurlijke boete (2) Dwangsom/bestuursdwang (3) Strafrecht (4) Three strikes out (5) Bijlage 2 Overzicht sanctiemogelijkheden per artikel van de Drank-

Nadere informatie

4. Bijzondere uitgangspunten (toezichtprioriteiten) van Drank- en Horecawet

4. Bijzondere uitgangspunten (toezichtprioriteiten) van Drank- en Horecawet Bijlage 1 (Toe)zicht op alcohol (toezichtarrangement) 1. Inleiding Het toezicht op alcohol door de gemeente wordt uitgebreid. De taken die in dit kader door de VWA werden gedaan, worden in de pilot toezicht

Nadere informatie

Toelichting op sanctietabel

Toelichting op sanctietabel Bijlage 1 Toelichting op sanctietabel Art. 3 DHW Drankverstrekking zonder vergunning Het uitoefenen van een horeca- of slijtersbedrijf zonder vergunning is niet toegestaan (art. 3 DHW eventueel i.c.m.

Nadere informatie

Deze stukken vormen de basis voor het vaststellen van de regelgeving op gebied van Dranken horeca in onze gemeente.

Deze stukken vormen de basis voor het vaststellen van de regelgeving op gebied van Dranken horeca in onze gemeente. RAADSVOORSTEL *D13.004232* D13.004232 DATUM 2 december 2013 AGENDAPUNT 8 ONDERWERP Vaststellen Drank- en Horecaverordening 2014 ZK13001254 ZAAKNUMMER INLEIDING Sinds 1 januari 2013 is de Drank- en horecawet

Nadere informatie

MODELVERORDENING AFDELING 8A MODEL-APV: BIJZONDERE BEPALINGEN OVER HORECABEDRIJVEN ALS BEDOELD IN DE DRANK- EN HORECAWET

MODELVERORDENING AFDELING 8A MODEL-APV: BIJZONDERE BEPALINGEN OVER HORECABEDRIJVEN ALS BEDOELD IN DE DRANK- EN HORECAWET MODELVERORDENING AFDELING 8A MODEL-APV: BIJZONDERE BEPALINGEN OVER HORECABEDRIJVEN ALS BEDOELD IN DE DRANK- EN HORECAWET Leeswijzer modelbepalingen [ ] of (bijvoorbeeld) [tijdstip] = door gemeente in te

Nadere informatie

Handhavingsmodel Drank- en Horecawet

Handhavingsmodel Drank- en Horecawet Handhavingsmodel Drank- en Horecawet Horeca Evenementen Paracommercie Slijterijen Supermarkten Voorwoord Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet in werking getreden. Deze nieuwe wet maakt mij

Nadere informatie

De gewijzigde Drank- en Horecawet Wat betekent dat bij evenementen?

De gewijzigde Drank- en Horecawet Wat betekent dat bij evenementen? De gewijzigde Drank- en Horecawet Wat betekent dat bij evenementen? Inhoud Presentatie Korte introductie Aanleiding & Historie wetswijziging Wijzigingen DHW Toezicht in de praktijk Rondvraag 25-3-2013

Nadere informatie

WET- EN REGELGEVING...5

WET- EN REGELGEVING...5 Nota uitvoeringsregels handhaving horeca en alcoholverstrekkers Beemster 2014 Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 1.1 Aanleiding...3 1.2 Kader...3 1.3 Reikwijdte...3 1.4 Doel...4 1.5 Leeswijzer...4 2 WET- EN

Nadere informatie

VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014

VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 De raad van de gemeente Bussum; gelezen het voorstel van de burgemeester d.d. xxx, nummer xxx; gelet op de artikelen

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 12012. Drank- en Horecaverordening 2013. 5 maart 2014. Officiële uitgave van gemeente Lisse. Artikel 1 Begripsbepalingen

GEMEENTEBLAD. Nr. 12012. Drank- en Horecaverordening 2013. 5 maart 2014. Officiële uitgave van gemeente Lisse. Artikel 1 Begripsbepalingen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Lisse. Nr. 12012 5 maart 2014 Drank- en Horecaverordening 2013 Artikel 1 Begripsbepalingen Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: - alcoholhoudende

Nadere informatie

DRANK- EN HORECAWET. Model B

DRANK- EN HORECAWET. Model B DRANK- EN HORECAWET Model B De aanvraag ter verkrijging van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor het uitoefenen van een horecabedrijf door een paracommerciële rechtspersoon

Nadere informatie

NOTA UITVOERINGSREGELS HANDHAVING HORECA EN ALCOHOLVERSTREKKERS

NOTA UITVOERINGSREGELS HANDHAVING HORECA EN ALCOHOLVERSTREKKERS NOTA UITVOERINGSREGELS HANDHAVING HORECA EN ALCOHOLVERSTREKKERS PURMEREND 2013 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 2 1.1 Aanleiding... 2 1.2 Kader... 2 1.3 Reikwijdte... 2 1.4 Doel... 3 1.5 Leeswijzer... 3 2

Nadere informatie

Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gemeente Vlagtwedde 2014

Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gemeente Vlagtwedde 2014 *ZE9740483A7* = Raadsvergadering d.d. Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.13-24303/DV.13-274, afdeling. Sellingen, Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gemeente Vlagtwedde 2014 Inleiding Per 1 januari 2013

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Vaststellen verordening Drank- en horecawet Datum: 19 november 2013 Portefeuillehouder: Decosnummer: 135 Informant:

Nadere informatie

De nieuwe drank en horecawet

De nieuwe drank en horecawet De nieuwe drank en horecawet De Drank- en Horecawet stamt uit 1964. De wet regelt een verantwoorde distributie van alcohol in de samenleving en bevat speciale regels voor alcoholverstrekkers en overheden.

Nadere informatie

Verbeterplan Naleving Drank- en Horecawet door Sportkantines. Pijlers: Beleid en Regelgeving & Handhaving

Verbeterplan Naleving Drank- en Horecawet door Sportkantines. Pijlers: Beleid en Regelgeving & Handhaving Verbeterplan Naleving Drank- en Horecawet door Sportkantines Pijlers: Beleid en Regelgeving & Handhaving 1 1 Beleid en Regelgeving Gemeenten kunnen in hun beleid en regelgeving een aantal maatregelen nemen

Nadere informatie

Horecastappenplan gemeente Someren

Horecastappenplan gemeente Someren Horecastappenplan gemeente Someren Horecastappenplan gemeente Someren Titel: Horecastappenplan gemeente Someren Versie: [Vul handmatig versienummer, bij voorkeur synchroon aan versienr. Verseon] Datum:

Nadere informatie

BELEIDSREGEL ARTIKEL 35 DRANK- EN HORECAWET

BELEIDSREGEL ARTIKEL 35 DRANK- EN HORECAWET BELEIDSREGEL ARTIKEL 35 DRANK- EN HORECAWET De burgemeester van Almere; Gelet op het bepaalde in: - artikel 4:81, lid 1, van de Algemene wet bestuursrecht waarin is bepaald dat een bestuursorgaan beleidsregels

Nadere informatie

CBL Code verantwoorde alcoholverkoop in de supermarkt

CBL Code verantwoorde alcoholverkoop in de supermarkt CBL Code verantwoorde alcoholverkoop in de supermarkt Augustus 2012 2 1. Inleiding Verantwoorde verkoop van alcohol in de supermarkt Alcoholhoudende dranken maken een belangrijk deel uit van het assortiment

Nadere informatie

Toezicht Veiligheid en Leefbaarheid

Toezicht Veiligheid en Leefbaarheid Toezicht Veiligheid en Leefbaarheid toezichtinformatie Toezichtinformatie over 214 Deze vragenlijst dient als basis voor het aanleveren van de informatie die nodig is voor het vullen van de toezichtindicatoren

Nadere informatie

Drank en Horecabeleid. gemeente. Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Drank en Horecabeleid. gemeente. Haarlemmerliede en Spaarnwoude Drank en Horecabeleid gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Vastgesteld op 17 december 2013 Hoofdstuk 1: Algemeen 1.1. Inleiding De gemeente Haarlemmerliede en

Nadere informatie

Met een ontheffing mag u na middernacht sluiten. Hiervoor moet u wel aan een aantal eisen voldoen:

Met een ontheffing mag u na middernacht sluiten. Hiervoor moet u wel aan een aantal eisen voldoen: 1. 1 van 5 Bureau Beleid en Juridische Ondersteuning Contactpersoon : T.J. Ton Telefoonnr. : 0229-252497 E-mail : gemeente@hoorn.nl Uw brief van : - Uw kenmerk : Ons kenmerk : 09.58919 Bijlage(n) : 1 Onderwerp

Nadere informatie

Bestuursreglement bargebruik

Bestuursreglement bargebruik Bestuursreglement bargebruik Preambule In overweging nemende dat: 1. rechtspersonen - niet zijnde een BV of NV - die zich richten op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve,

Nadere informatie

Goeiemiddag. Vragen n.a.v. vorige week 27-4-2011. Programma vandaag: odrank- en Horecawet vervolg oexploitatiestelsel. in bijzondere wetten

Goeiemiddag. Vragen n.a.v. vorige week 27-4-2011. Programma vandaag: odrank- en Horecawet vervolg oexploitatiestelsel. in bijzondere wetten Frank Joosten advies en trainingscentrum in bijzondere wetten Goeiemiddag Programma vandaag: odrank- en Horecawet vervolg oexploitatiestelsel Vragen n.a.v. vorige week Drank- en Horecawet 1 Artikel 27,

Nadere informatie

Presentatie DHW voor studenten. Dinsdag 12 mei 2015

Presentatie DHW voor studenten. Dinsdag 12 mei 2015 Presentatie DHW voor studenten Dinsdag 12 mei 2015 Vergunningen (paracommercie) 1. DHW-Vergunning voor schenken alcohol op grond van de Drank- en Horecawet. Schenkt uw vereniging alcohol in eigen beheer?

Nadere informatie

Alcoholbeleid 18 + MHCWoerden per 1 januari 2014

Alcoholbeleid 18 + MHCWoerden per 1 januari 2014 Alcoholbeleid 18 + MHCWoerden per 1 januari 2014 Regelmatig (te veel) alcohol drinken is schadelijk voor de gezondheid en leidt vaak tot problemen. Bijvoorbeeld agressie in het uitgaansleven of verkeersongelukken.

Nadere informatie

Dossiernummer handelsregister of verenigingen-/stichtingenregister Kamer van Koophandel:

Dossiernummer handelsregister of verenigingen-/stichtingenregister Kamer van Koophandel: Dit formulier opsturen naar: Burgemeester en wethouders van de gemeente Leek T.a.v. afdeling Ruimte Postbus 100 9350 AC LEEK Drank- en Horecawet Model A Aanvraagformulier voor een vergunning voor het uitoefenen

Nadere informatie

Toelichting Drank- en Horecaverordening gemeente Wormerland

Toelichting Drank- en Horecaverordening gemeente Wormerland Toelichting Drank- en Horecaverordening gemeente Wormerland Inleiding Artikel 4 lid 1 van de Drank- en Horecawet verplicht de gemeente om voor 1 januari 2014 een verordening op te stellen ter voorkoming

Nadere informatie

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Wijdemeren Officiële naam regeling Sanctiestrategie Drank en Horeca 2016 Citeertitel Sanctiestrategie Drank en Horeca 2016

Nadere informatie

Informatiedocument. wijziging Drank en Horecawet. Woensdag 11 april 2012 Brabantse werkgroep ndhw

Informatiedocument. wijziging Drank en Horecawet. Woensdag 11 april 2012 Brabantse werkgroep ndhw Informatiedocument wijziging Drank en Horecawet Woensdag 11 april 2012 Brabantse werkgroep ndhw Consequenties wijziging Drank- en Horecawet; inhoud en proces De wijziging van de Drank- en Horecawet staat

Nadere informatie

Beleidsplan Toezicht en Handhaving Drank- en Horecawet. Implementatie van de Drank- en Horecawet in de gemeente Bunnik

Beleidsplan Toezicht en Handhaving Drank- en Horecawet. Implementatie van de Drank- en Horecawet in de gemeente Bunnik Beleidsplan Toezicht en Handhaving Drank- en Horecawet Implementatie van de Drank- en Horecawet in de gemeente Bunnik Beleidsplan Toezicht en Handhaving Drank- en Horecawet Definitief Versie 2.1 19 november

Nadere informatie

Decentralisatie Toezicht

Decentralisatie Toezicht Decentralisatie Toezicht Presentatie NVWA 8-12-2011 De AID, PD en VWA bouwen aan één nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit Programma Wijzigingen DHW Taakverdeling gemeente/politie/nvwa Decentralisatie toezicht

Nadere informatie

Bestuursreglement. Preambule

Bestuursreglement. Preambule Bestuursreglement statutaire naam: rechtspersoon adres secretariaat: p/a straat, nr, plaatsnaam betreffende de inrichting: naam inrichting adres inrichting: straat, nr, plaatsnaam In overweging nemende

Nadere informatie

Registratienummer: RVO13.0147 Portefeuillehouder: Koen Schuiling. Handhaving J.M. Streunding (0223) 67 8611 h.streunding@denhelder.

Registratienummer: RVO13.0147 Portefeuillehouder: Koen Schuiling. Handhaving J.M. Streunding (0223) 67 8611 h.streunding@denhelder. Raadsvoorstel Registratienummer: RVO13.0147 Portefeuillehouder: Koen Schuiling Van afdeling: Behandelend ambtenaar: Telefoonnummer: E-mail adres: Veiligheid, Vergunningen en Handhaving J.M. Streunding

Nadere informatie

Sanctiestrategie Drank- en Horecawet in Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren

Sanctiestrategie Drank- en Horecawet in Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren Sanctiestrategie Drank- en Horecawet in Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren Wijdemeren 2014 Versie 21 mei 2014 Inhoud Inleiding. 3 Sanctiestrategie 4 1. Handhavingsbevoegdheid.4 2. Uitgangspunten handhavend

Nadere informatie

Sanctiestrategie DHW en horeca-exploitatie Gemeente Nieuwegein

Sanctiestrategie DHW en horeca-exploitatie Gemeente Nieuwegein Sanctiestrategie DHW en horeca-exploitatie Gemeente Nieuwegein Vastgesteld door de burgemeester van Nieuwegein op 24 maart 2015 Inhoud Inleiding... 3 1. Prioriteiten in toezicht... 4 2. Handhavingsbevoegdheid...

Nadere informatie

Implementatie Nieuwe Drank- en Horecawet. Modelbeleid NHN Artikel 35 beleid + toelichting

Implementatie Nieuwe Drank- en Horecawet. Modelbeleid NHN Artikel 35 beleid + toelichting Implementatie Nieuwe Drank- en Horecawet Modelbeleid NHN Artikel 35 beleid + toelichting Versie 23 mei 2013 Beleidsregels ontheffing ex. artikel 35 Drank- en Horecawet De burgemeester van, Overwegende

Nadere informatie

Beleidsregels ontheffing ex. artikel 35 Drank- en Horecawet

Beleidsregels ontheffing ex. artikel 35 Drank- en Horecawet Beleidsregels ontheffing ex. artikel 35 Drank- en Horecawet De burgemeester van Heerhugowaard, Overwegende dat het wenselijk is om beleidsregels vast te stellen voor de ontheffingsmogelijkheid die artikel

Nadere informatie

Kvk-nummer of vestigingsnummer: Indien er sprake is van een rechtspersoon, de handelsnaam invullen: a. Naam en voornamen:

Kvk-nummer of vestigingsnummer: Indien er sprake is van een rechtspersoon, de handelsnaam invullen: a. Naam en voornamen: Model A Aanvraag vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor het uitoefenen van een horecabedrijf of slijtersbedrijf door natuurlijke personen of rechtspersonen (geen paracommerciële

Nadere informatie

Alcohol in de Sportkantine

Alcohol in de Sportkantine Dit bestuursreglement is vastgesteld in de bestuursvergadering van 12 januari 2015. Zevenhuizen, Voorzitter: R.J. Holman Handtekening: Secretaris: H. Meijer Handtekening: Preambule In overweging nemende

Nadere informatie

bestuursreglement kv De Hazenkamp richtlijnen alcohol

bestuursreglement kv De Hazenkamp richtlijnen alcohol bestuursreglement kv De Hazenkamp richtlijnen alcohol Preambule In overweging nemende dat: - Sportvereniging op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; - in dit

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER DRANK- EN HORECAWETVERGUNNING voor paracommerciële rechtspersonen (model B)

AANVRAAGFORMULIER DRANK- EN HORECAWETVERGUNNING voor paracommerciële rechtspersonen (model B) AANVRAAGFORMULIER DRANK- EN HORECAWETVERGUNNING voor paracommerciële rechtspersonen Deze aanvraag zenden aan: Burgemeester van Amersfoort t.a.v. Vergunningenloket Postbus 4000 3800 EA Amersfoort Voor informatie

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen

HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen De raad der gemeente Marum; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 juli 1994; overwegende dat door de inwerkingtreding van de Algemene wet bestuursrecht noodzakelijk is om de verordeningen

Nadere informatie

De Drank- en horecaverordening Dordrecht. Artikel 1

De Drank- en horecaverordening Dordrecht. Artikel 1 Nr. 1092272 De RAAD van de gemeente Dordrecht; Raadsgriffie Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 15 oktober 2013, kenmerk SBC/1087178;

Nadere informatie

Beleidsregels ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet Koggenland 2013

Beleidsregels ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet Koggenland 2013 Beleidsregels ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet Koggenland 2013 *D13.003656* D13.003656 De burgemeester van Koggenland, Overwegende dat het wenselijk is om beleidsregels vast te stellen voor de

Nadere informatie

Bestuursreglement alcohol in de sportkantine van rksv VOLKEL

Bestuursreglement alcohol in de sportkantine van rksv VOLKEL Bestuursreglement alcohol in de sportkantine van rksv VOLKEL Vastgesteld in de ledenvergadering van 17 december 2001 Enigszins aangepast en geaccordeerd tijdens de bestuursvergadering van 4 maart 2013

Nadere informatie

bestuursreglement alcohol in het Trefpunt

bestuursreglement alcohol in het Trefpunt bestuursreglement alcohol in het Trefpunt Verenigingen / stichtingen in een dorpshuis dienen op basis van de Drank-en Horecawet te beschikken over een bestuursreglement; Het dorpshuis met een drank-en

Nadere informatie

Bestuursreglement. Alcohol in sportkantines. van de v.v. Wieldrecht.

Bestuursreglement. Alcohol in sportkantines. van de v.v. Wieldrecht. Bestuursreglement Alcohol in sportkantines van de v.v. Wieldrecht. Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een

Nadere informatie

GEMEENTE MIDDELBURG. Drank en Horeca

GEMEENTE MIDDELBURG. Drank en Horeca GEMEENTE MIDDELBURG Drank en Horeca Op een gegeven moment besluit u om ondernemer te worden van een horecabedrijf. Enthousiast worden er plannen gemaakt, maar wat komt daar allemaal bij kijken? Op de eerste

Nadere informatie

Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet

Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet W041409 / 27964 Beleid opstelling Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet Januari 2014 Inhoud 1. Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Juridisch kader 1.3 Flankerend beleid 1.4 Leeswijzer 2. Huidige situatie 2.1

Nadere informatie

Bestuursreglement alcohol in kantine Swift 64

Bestuursreglement alcohol in kantine Swift 64 Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement Alcohol in sportkantines ; in dit verband met sportvereniging

Nadere informatie

REGLEMENT VERSTREKKING ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN

REGLEMENT VERSTREKKING ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN REGLEMENT VERSTREKKING ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN Bedrijfslocatie: Faculty Club / Academiegebouw, gevestigd Rapenburg 67-71 te Leiden Omvattende: het restaurant, de Brasserie en de Receptiezaal Preambule

Nadere informatie

s.v. Veensche Boys BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES s.v. Veensche Boys Westerveenstraat 42 3864 EN Nijkerkerveen

s.v. Veensche Boys BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES s.v. Veensche Boys Westerveenstraat 42 3864 EN Nijkerkerveen s.v. Veensche Boys Westerveenstraat 42-3864 EN Nijkerkerveen Postadres: Postbus 181-3860 AD Nijkerk T 033-257 12 57 - veenscheboys@gmail.com Kvk Harderwijk 400940623 - Rabobank 3478.32.563 BESTUURSREGLEMENT

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT TOS BERGEIJK 'ALCOHOL IN TENNISPAVILJOEN'

BESTUURSREGLEMENT TOS BERGEIJK 'ALCOHOL IN TENNISPAVILJOEN' BESTUURSREGLEMENT TOS BERGEIJK 'ALCOHOL IN TENNISPAVILJOEN' Preambule In overweging nemende dat: TOS Bergeijk op basis van de gemaakte afspraken bij de afgifte van de vergunning voor horeca-activiteiten

Nadere informatie

Reglement sociale hygiëne RSC ALLIANCE

Reglement sociale hygiëne RSC ALLIANCE Reglement sociale hygiëne RSC ALLIANCE Inhoudsopgave Inleiding...3 Paragraaf 1 Algemene bepalingen...4 Artikel 1 Begripsbepalingen...4 Artikel 2 Wettelijke bepalingen...4 Artikel 3 Vaststellen en wijzigen...4

Nadere informatie

tevens formulier voor wijzigen ondernemersvorm wijzigen leidinggevenden wijzigen andere omstandigheden

tevens formulier voor wijzigen ondernemersvorm wijzigen leidinggevenden wijzigen andere omstandigheden Vergunningen, Toezicht en Handhaving Afdeling Vergunningen Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht Telefoon 030-286 00 00 www.utrecht.nl/horecaloket Aanvraagformulier B Drank- en Horecawetvergunning voor

Nadere informatie

Drank- en Horecawet. Aanvraag ter verkrijging van een vergunning het horecabedrijf uit te oefenen (artikel 3 van de Drank- en Horecawet).

Drank- en Horecawet. Aanvraag ter verkrijging van een vergunning het horecabedrijf uit te oefenen (artikel 3 van de Drank- en Horecawet). Drank- en Horecawet Model B Aanvraag ter verkrijging van een vergunning het horecabedrijf uit te oefenen (artikel 3 van de Drank- en Horecawet). Dit formulier is bestemd voor rechtspersonen die zich richten

Nadere informatie

ongeoorloofde vormen van concurrentie met de reguliere horeca te voorkomen;

ongeoorloofde vormen van concurrentie met de reguliere horeca te voorkomen; BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES Preambule In overweging nemende dat: een bestuursreglement Alcohol in sportkantines ; - en Horecawet dienen te beschikken over beheer, aangesloten bij een door

Nadere informatie

Naam en voornamen: Straatnaam en huisnummer: Postcode en plaatsnaam: Telefoonnummer: Geboortedatum: Geboorteplaats: Burgerservicenummer:

Naam en voornamen: Straatnaam en huisnummer: Postcode en plaatsnaam: Telefoonnummer: Geboortedatum: Geboorteplaats: Burgerservicenummer: AANVRAAGFORMULIER DRANK- EN HORECAVERGUNNING (model A) 1. De vergunning wordt aangevraagd voor de uitoefening van: het horecabedrijf het slijtersbedrijf 2. Ondernemingsvorm Natuurlijk(e) persoon/personen

Nadere informatie

ADVIES Platform Jeugd en alcohol inzake de nieuwe Drank en Horecawet Mogelijkheden voor gemeenten inzake jeugd & alcohol

ADVIES Platform Jeugd en alcohol inzake de nieuwe Drank en Horecawet Mogelijkheden voor gemeenten inzake jeugd & alcohol ADVIES Platform Jeugd en alcohol inzake de nieuwe Drank en Horecawet Mogelijkheden voor gemeenten inzake jeugd & alcohol Inleiding Momenteel ligt het wetsvoorstel voor wijziging van de huidige Drank- en

Nadere informatie

Beoogd effect Argumenten

Beoogd effect Argumenten Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Zaaknummer: 1096711 Sliedrecht, 29 oktober 2013 Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gemeente Sliedrecht. Beslispunten 1. De bijgevoegde tekst van

Nadere informatie

Gemeente Nieuwegein; de burgemeester van Nieuwegein; Besluit tot vaststelling Sanctiestrategie Drank- en Horecawet en horeca-exploitatie

Gemeente Nieuwegein; de burgemeester van Nieuwegein; Besluit tot vaststelling Sanctiestrategie Drank- en Horecawet en horeca-exploitatie GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Nieuwegein. Nr. 405 7 maart 04 Gemeente Nieuwegein; de burgemeester van Nieuwegein; Besluit tot vaststelling Sanctiestrategie Drank- en Horecawet en horeca-exploitatie

Nadere informatie

artikel 147 Gemeentewet en de artikelen 4, eerste tot en met derde lid en 25a, 25b, 25c en 25d van de Drank- en Horecawet;

artikel 147 Gemeentewet en de artikelen 4, eerste tot en met derde lid en 25a, 25b, 25c en 25d van de Drank- en Horecawet; ** 1 van 9 Zaaknummer : Datum : 24 september 2013 Corsa Behoort reg.nr bij voorstel : 1009978 Bijlage(n) : 1 : : Steller : T.J. Ton Afdeling : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving De Raad van de gemeente

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN DE SKF KANTINE

BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN DE SKF KANTINE BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN DE SKF KANTINE Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement Alcohol

Nadere informatie

gelet op de artikelen 108, tweede lid, 147 van de Gemeentewet en 4, 25a en 25d van de Drank- en Horecawet;

gelet op de artikelen 108, tweede lid, 147 van de Gemeentewet en 4, 25a en 25d van de Drank- en Horecawet; DRANK- EN HORECAVERORDENING GEMEENTE SLIEDRECHT De raad van de gemeente Sliedrecht gelezen het voorstel van burgemeester d.d. 29 oktober 2013; gelet op de artikelen 108, tweede lid, 147 van de Gemeentewet

Nadere informatie

Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden 2014-2018

Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden 2014-2018 Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden 2014-2018 Inhoudsopgave Deel 1 Algemeen 3 1. Inleiding 3 2. Toezicht 4 3. Resultaten 4 Deel 2 Sanctiebeleid 5 3. Sanctiecategorieën 5 4. Handreiking

Nadere informatie

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING DRANK- EN HORECAVERORDENING GEMEENTE OUDE IJSSELSTREEK

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING DRANK- EN HORECAVERORDENING GEMEENTE OUDE IJSSELSTREEK 13int00752 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING DRANK- EN HORECAVERORDENING GEMEENTE OUDE IJSSELSTREEK Artikel 1 Begripsbepalingen Aangezien de Drank- en Horecaverordening een medebewindsverordening is, kan volstaan

Nadere informatie

Wijziging Apv i.v.m. bijzondere bepalingen voor paracommerciële rechtspersonen gemeente Alkmaar

Wijziging Apv i.v.m. bijzondere bepalingen voor paracommerciële rechtspersonen gemeente Alkmaar GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Alkmaar. Nr. 5269 5 februari 2014 Wijziging Apv i.v.m. bijzondere bepalingen voor paracommerciële rechtspersonen gemeente Alkmaar De raad van de gemeente Alkmaar;

Nadere informatie

tevens formulier voor wijzigen ondernemersvorm wijzigen leidinggevenden wijzigen andere omstandigheden

tevens formulier voor wijzigen ondernemersvorm wijzigen leidinggevenden wijzigen andere omstandigheden StadsOntwikkeling / Frontoffice & Vergunningen Balie Bouwen Wonen en Ondernemen Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht Telefoon 030-286 37 09 Fax 030-286 3600 www.utrecht.nl/horecaloket Aanvraagformulier

Nadere informatie

Drank- en Horecaverordening Koggenland 2014. i ļ win in mil ni i ii wumi mi HII in m D13.003645

Drank- en Horecaverordening Koggenland 2014. i ļ win in mil ni i ii wumi mi HII in m D13.003645 m Drank- en Horecaverordening Koggenland 2014 i ļ win in mil ni i ii wumi mi HII in m D13.003645 DRANK- EN HORECAVERORDENING 2014 Verordening afdeling 8a model-apv: bijzondere bepalingen over horecabedrijven

Nadere informatie

DRANK- EN HORECAWET. Kamer van Koophandel nummer of vestigingsnummer: Indien sprake is van een rechtspersoon, de handelsnaam invullen:

DRANK- EN HORECAWET. Kamer van Koophandel nummer of vestigingsnummer: Indien sprake is van een rechtspersoon, de handelsnaam invullen: Aan de burgemeester van Schijndel t.a.v. de afdeling AJZ Postbus 5 5480 AA Schijndel DRANK- EN HORECAWET Model A Aanvraag ter verkrijging van een vergunning om het horecabedrijf of slijtersbedrijf uit

Nadere informatie

Handhavingsbeleid Horeca en andere alcoholverstrekkers

Handhavingsbeleid Horeca en andere alcoholverstrekkers Handhavingsbeleid Horeca en andere alcoholverstrekkers 1. Inleiding a. Aanleiding In de horecanota Hoorn Gastvrij is aangegeven dat het gemeentelijke beleid en regelgeving voor horecabedrijven opgeschoond

Nadere informatie

De nieuwe Drank- en Horecawet

De nieuwe Drank- en Horecawet De nieuwe Drank- en Horecawet Iedereen welkom heten, voorstelrondje. 1. De nieuwe Drank- en Horecawet Hoe gaat het in Borne worden? 2. Aanleiding nieuwe DHW Jeugd drinkt teveel Landelijk: wijziging DHW

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT Mixed Hockey Club Roden ALCOHOL IN SPORTKANTINES

BESTUURSREGLEMENT Mixed Hockey Club Roden ALCOHOL IN SPORTKANTINES BESTUURSREGLEMENT Mixed Hockey Club Roden ALCOHOL IN SPORTKANTINES Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een

Nadere informatie

Wijziging APV (invoering vergunningenstelsel growshops c.a.)

Wijziging APV (invoering vergunningenstelsel growshops c.a.) Wijziging APV (invoering vergunningenstelsel growshops c.a.) gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 18 december 2007 tot het invoeren van een vergunningenstelsel voor grow-, smart en headshops;

Nadere informatie

Drank- en Horeca verordening van de werkgroep Implementatie Drank- en Horecawet Noord-Holland Noord.

Drank- en Horeca verordening van de werkgroep Implementatie Drank- en Horecawet Noord-Holland Noord. Drank- en Horeca verordening van de werkgroep Implementatie Drank- en Horecawet Noord-Holland Noord. modelverordening afdeling 8a model-apv: bijzondere bepalingen over horecabedrijven als bedoeld in de

Nadere informatie

Preambule. Paragraaf 1 - Algemene bepalingen. Artikel 1 - Begripsbepalingen

Preambule. Paragraaf 1 - Algemene bepalingen. Artikel 1 - Begripsbepalingen April 2014 Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement Alcohol in sportkantines ; in dit verband

Nadere informatie

Gemeente Hillegom. Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016

Gemeente Hillegom. Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016 Gemeente Hillegom Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016 Inleiding Per 1 januari 2013 is de Drank- en Horecawet (DHW) gewijzigd. Door deze wijziging zijn gemeenten de belangrijkste uitvoerders

Nadere informatie

Culemborgse Mixed Hockeyclub. Bestuursreglement Alcoholverstrekking

Culemborgse Mixed Hockeyclub. Bestuursreglement Alcoholverstrekking Culemborgse Mixed Hockeyclub Bestuursreglement Alcoholverstrekking Versie:.September 2015 1 Conform artikel 23 van de Statuten van de vereniging dienen het Huishoudelijk Reglement en andere regelementen

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2016

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2016 Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2016 Afdelingen Ruimtelijke Ontwikkeling en Samenleving 14 maart 2014 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Juridisch kader... 3 1.3 Opzet preventie-

Nadere informatie

Doorschenken en openbare dronkenschap; een overzicht van relevante wetsartikelen. Sandra van Ginneken, Adviseur DHW

Doorschenken en openbare dronkenschap; een overzicht van relevante wetsartikelen. Sandra van Ginneken, Adviseur DHW Doorschenken en openbare dronkenschap; een overzicht van relevante wetsartikelen Sandra van Ginneken, Adviseur DHW Doorschenken Art. 252 WvS: verkopen en doorschenken aan dronken klanten en jongeren dronken

Nadere informatie

Model Bestuursreglement Alcohol in Sportkantines

Model Bestuursreglement Alcohol in Sportkantines Model Bestuursreglement Alcohol in Sportkantines Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; - in dit verband

Nadere informatie

Reglement alcoholgebruik sportkantine WFHC Hoorn

Reglement alcoholgebruik sportkantine WFHC Hoorn Reglement alcoholgebruik sportkantine WFHC Hoorn Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a) Alcoholhoudende dranken: Zwak alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder

Nadere informatie

Tielse LTC. Bestuursreglement 'alcohol in sportkantines

Tielse LTC. Bestuursreglement 'alcohol in sportkantines Bestuursreglement 'alcohol in sportkantines Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; in dit verband met

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014 Gemeente Hengelo

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014 Gemeente Hengelo Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014 Gemeente Hengelo Een gezamenlijke verantwoordelijkheid Voorwoord De invoering van de nieuwe Drank- en Horecawet (DHW) per 1 januari 2013 heeft verschillende consequenties.

Nadere informatie

terrassen na. uur op zondag tot en met donderdag en na uur op vrijdag en zaterdag.

terrassen na. uur op zondag tot en met donderdag en na uur op vrijdag en zaterdag. MODELVERORDENING AFDELING 8A MODEL-APV: BIJZONDERE BEPALINGEN OVER HORECABEDRIJVEN ALS BEDOELD IN DE DRANK- EN HORECAWET. De raad van de gemeente gelet op (de) artikel (en) 4, eerste tot en met derde lid,

Nadere informatie

Bestuursreglement Alcohol in sportkantines

Bestuursreglement Alcohol in sportkantines Bestuursreglement Alcohol in sportkantines Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; - in dit verband

Nadere informatie

Alcoholbestuursreglement

Alcoholbestuursreglement Omnivereniging Avanti Secretariaat Steekterweg 156 2407 BK Alphen aan den Rijn e-mail: marijke.ast@planet.nl Tel: 06-10018937 Alcoholbestuursreglement Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Bestuursreglement Alcoholverstrekking vv Westerwolde t.b.v sportaccommodatie de Barlage

Bestuursreglement Alcoholverstrekking vv Westerwolde t.b.v sportaccommodatie de Barlage Bestuursreglement Alcoholverstrekking vv Westerwolde t.b.v sportaccommodatie de Barlage =Preambule; In overweging nemende dat: Rechtspersonen geen BV of NV zijnde met een sport accommodatie, op basis van

Nadere informatie

Voorstel tot vaststelling Bestuursreglement ZV. De Bron.

Voorstel tot vaststelling Bestuursreglement ZV. De Bron. Bijlage 7 Voorstel tot vaststelling Bestuursreglement ZV. De Bron. Op 14 april 2005 is door het gemeentebestuur van Stede Broec op grond van de Drank- en Horecawet vergunning verleend voor de uitoefening

Nadere informatie

Voorgesteld besluit De verordening Paracommercie gemeente Wijk bij Duurstede 2013 vast te stellen.

Voorgesteld besluit De verordening Paracommercie gemeente Wijk bij Duurstede 2013 vast te stellen. Raadsvergadering, 19 november 2013 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verordening Paracommercie Nr.: 20131112 10 RV Agendapunt: 10 Datum: 22 oktober 2013 Onderdeel raadsprogramma: Portefeuillehouder: Tjapko

Nadere informatie

Veilig Amersfoort ( www.veiligamersfoort.nl )

Veilig Amersfoort ( www.veiligamersfoort.nl ) Gemeente Amersfoort BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2011 DOCS.nr. 4330802 Nummer 17 Vragen van het raadslid Schulten en van wegen (BPA) inzake Beleid Drank-

Nadere informatie

Bestuursregelement VV Lekkerkerk

Bestuursregelement VV Lekkerkerk Bestuursregelement VV Lekkerkerk Artikel 1 Begripsbepalingen Paragraaf 1 Algemene bepalingen a) Alcoholhoudende dranken: Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol

Nadere informatie