Voorwoord. Frank Joosten Januari HANDBOEK DRANK- EN HORECAWET

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord. Frank Joosten Januari 2014. HANDBOEK DRANK- EN HORECAWET"

Transcriptie

1 Voorwoord Voor u ligt alweer het tweede door mij geschreven handboek over de nieuwe Dranken Horecawet zoals die per 1 januari 2013 in werking is getreden. De eerste versie, genaamd Handhaving Drank- en Horecawet 2013, uitgegeven door Kluwer, is mede geschreven als lesboek voor de opleiding gemeentelijk toezichthouder Drank- en Horecawet. Inmiddels zijn er meer dan 180 personen opgeleid met dit boek. Tijdens de opleiding kwamen cursisten met allerlei vragen waarvan de antwoorden soms moeilijk te vinden waren in genoemde editie. Daar kwam bij dat het vorige lesboek op onderwerp was gerubriceerd. Tijdens de opleiding is gebleken dat een artikelsgewijze bespreking meer in de rede ligt om de Drank- en Horecawet snel eigen te maken. Dit boekje is dan ook niet meer op onderwerp geschreven. De wet wordt uitgebreid en artikelsgewijs besproken. Op die manier komen weliswaar ook alle onderwerpen aan de orde, maar dan artikelsgewijs. Er wordt uiteraard ook uitgebreid stilgestaan bij onderwerpen die voor de gemeentelijke toezichthouder relevant zijn. Daar waar er dwarsverbanden moeten of kunnen worden gelegd met andere relevante wetsartikelen of de toepasselijke AMvB s, overgangswetten of ministeriële regelingen is dat ook uitgebreid beschreven. Daarbij heb ik geprobeerd om elk artikel nader toe te lichten met vele praktijkvoorbeelden, schema s, tekeningen en/of foto s die ik in de achterliggende periode van vele praktijksituaties heb gemaakt. Ook worden eventuele bijzondere aandachtspunten artikelsgewijs toegelicht. Tevens wordt telkens aangegeven of overtreding van het betreffende artikel bestuurlijk beboetbaar is of niet. Omdat in dit boek vaak wordt gerefereerd aan bepaalde steeds terugkerende begrippen, is een handige begrippenlijst voorin het boek opgenomen zodat snel de verklarende tekst kan worden gevonden en doorgenomen. Per 1 januari 2014 is de verstrekkingsleeftijdsgrens voor alcoholgebruik opgehoogd van 16 jaar naar 18jaar. Indit boek is daar rekening mee gehouden en wordt daarop een uitgebreide toelichting gegeven. Tevens zijn aan dit boek twee tabellen toegevoegd. In de eerste tabel is per artikel uit de Drank- en Horecawet een kernwoord gegeven, in de tweede tabel is per artikel een korte omschrijving gegeven. Gebleken is dat deze tabellen een handig hulpmiddel zijn om de wet en de betreffende artikelen snel eigen te maken. Ik hoop u met deze nieuwe editie weer te voorzien van een boek dat kan dienen als handig naslagwerk voor de beleidsmedewerkers, juristen, vergunningverleners en toezichthouders die zich bezighouden met de Drank- en Horecawet. Het kan ook zeker weer worden gebruikt als lesboek bij de opleidingen voor de gemeentelijke toezichthouders Drank- en Horecawet. Frank Joosten Januari v

2 Leeswijzer Zoals in het voorwoord al aangegeven wordt de Drank- en Horecawet in dit handboek niet op onderwerp toegelicht, maar artikelsgewijs. Alvorens een uitgebreide en artikelsgewijze toelichting te geven, wordt in hoofdstuk 1 eerst kort stilgestaan bij de geschiedenis van de Drank- en Horecawet. Aangezien in het horecarecht vele begrippen gebruikt worden, is voor in dit boek, in hoofdstuk 2, een begrippenlijst opgenomen zodat daarop snel kan worden teruggegrepen. Vervolgens worden in hoofdstuk 3 de verschillende vormen van alcoholhoudende drankverstrekking beknopt en in algemene zin toegelicht waarna, in hoofdstuk 4, kort wordt stilgestaan bij de vraag wat alcohol eigenlijk is. Aangezien de Drank- en Horecawet onlosmakelijk verbonden is met vele Algemene Maatregelen van Bestuur, overgangswetten en ministeriële regelingen, worden deze in hoofdstuk 5 ieder afzonderlijk benoemd en beschreven. Vervolgens vindt u in hoofdstuk 6 een uitgebreid artikelsgewijs commentaar. Daar waar nodig of mogelijk, worden de onderwerpen die bij het artikel worden behandeld toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden, schema s, tabellen, tekeningen en/of foto s en worden noodzakelijke dwarsverbanden met andere wetsartikelen, wetten en/of regelingen gelegd. In de hoofdstukken 7 en 8 wordt een toelichting gegeven op de processen van aanvragen van respectievelijk vergunningen voor commerciële bedrijven en paracommerciële instellingen. In hoofdstuk 9 volgt een beschrijving van de gemeentelijke handhavingsmiddelen en wordt in hoofdstuk 10 een overzicht gegeven van de sanctiemogelijkheden per artikel. In hoofdstuk 10 vindt u een handzaam overzicht van de sanctiemogelijkheden per wetsartikel. In hoofdstuk 11 worden, ten behoeve van de voorbereiding op het examen voor de opleiding Gemeentelijk toezichthouder Drank- en Horecawet per artikel oefenvragen gesteld. Op een aparte pagina staan de betreffende antwoorden vermeld. viii

3 Inhoudsopgave Voorwoord... v Over de auteur... vi Lijst met afkortingen... vii Leeswijzer...viii 1 Een stukje geschiedenis... 1 Verhogen van de leeftijdsgrenzen naar 18 jaar draagt bij aan uitstel van drinken en is een steun in de rug voor ouders die kiezen voor een alcoholvrije opvoeding... 6 Verhogen van de leeftijdsgrenzen naar 18 jaar verlaagt de kans op latere verslaving en agressie... 6 Verhogen van de leeftijdsgrenzen naar 18 jaar betekent minder ziekenhuisbehandelingen als gevolg van alcoholgerelateerde ongevallen en minder alcoholincidenten onder 16 en 17 jarigen... 6 Verhogen van de leeftijdsgrenzen naar 18 jaar schept voor jongeren en ouders duidelijkheid...7 Verhogen van de leeftijdsgrens naar 18 jaar is een wens van een meerderheid van de gemeenten en een meerderheid van de bevolking...7 Verhogen van de leeftijdsgrenzen naar 18 jaar leidt tot minder problemen binnen het onderwijs...7 Verhogen van de leeftijdsgrenzen naar 18 jaar is in lijn met wat in Europa gebruikelijk is... 8 Verhogen van de leeftijdsgrenzen naar 18 jaar is te beschouwen als verdragsrechtelijk verplicht... 8 Inhoud van het wetsvoorstel Begrippen APV...10 Aanhangsel...10 Aanvraag...10 Aanvraagformulieren...10 Alcoholhoudende dranken Alcoholreclame Algemene maatregel van bestuur Afleveren op bestelling Automaten Autoweg...12 Autosnelweg...12 Barvrijwilliger...12 Bedrijfsleider...12 Beheerder Bedrijfsmatig...12 Benzinestation...13 Beschikking...13 ix

4 Beslistermijn...13 Bestuurder...13 Bestuursreglement...14 Bestuurlijke boete...14 Bezoeker...14 Bibob...14 Bijeenkomsten van persoonlijke aard...14 Bijschrijving...15 Bijzondere gelegenheid...15 Buitengewoon opsporingsambtenaar...15 Dienstverlening...15 Directe consumptie...15 Drank- en horecavergunning...16 Dwangsom...16 ECLI...16 Elders dan ter plaatse...16 Evenement Exploitatievergunning Faillissement Gemeentelijke verordening Gerede eetwaren Gevolmachtigde...18 Handhaving...18 Happy hours...18 Horecabedrijf...18 Horecabeleid...18 Horecalokaliteit...18 Horecaportier...18 Inrichting...19 Inrichtingseisen...19 Kiosk...19 Kleinhandel...19 Leeftijden...19 Leeftijdsaanduiding Leidinggevenden Legerplaatsen Legitimatiebewijs Lokaliteit Loopafstand Luchthavens Maaltijden Melding...21 Minibar...21 Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit...21 Neringruimte...22 Om niet...22 Ondernemer...22 Oneigenlijke mededinging...22 x

5 Ontheffing...22 Ontzegging...22 Openbare orde Opening- en sluitingstijden Opsporing Overmacht Paracommerciële rechtspersoon Partijen-cateringbedrijf Preventie- en handhavingsplan alcohol Prijsactie Proeven Psychotrope stoffen Registratie Roomservice Schorsen Schuldsaneringsregeling Slijtersbedrijf Slijtlokaliteit Sociale hygiëne Sterke dranken Strafvordering Terras Toezicht Uniforme openbare voorbereidingsprocedure Verbindingslokaliteit...27 Verstrekken...27 Vergunning...27 Vergunninghouder...27 Vervallen vergunning...27 Vervoermiddelen...27 Voorlichtingsinstructie Warenhuis Wegrestaurant Wijn Winkel Zedelijkheidseisen Zelfbedieningsgroothandel Zwak-alcoholhoudende dranken Algemeen Alcohol Wat is alcohol eigenlijk? Afbraak door lever Gevolgen voor de gezondheid Indrinken Locaties: waar tref je producten aan? xi

6 Standaardglazen Andere soorten drankjes AMvB s, overgangswetten en Ministeriële regelingen Algemene Maatregel van Bestuur Overgangswetten Ministeriële Regelingen Besluit eisen zedelijk gedrag Drank- en Horecawet Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet Besluit bestuurlijke boete Drank- en Horecawet Besluit kennis en inzicht in sociale Hygiëne Drank- en Horecawet Besluit aanvulling omschrijving slijtersbedrijf Wet van 2 november Wet van 13 april Wet van 9 juli Wet van 24 mei Regeling aanvraaggegevens en formulieren Drank- en Horecawet Regeling bewijsstukken sociale hygiëne Drank- en Horecawet Regeling toezichthoudende ambtenaren Drank- en Horecawet Artikelsgewijs commentaar...44 Toelichting bij artikel Horecabedrijf In ieder geval...57 Bedrijfsmatig...57 Of anders dan om niet...57 Verstrekken Gebruik ter plaatse Slijtersbedrijf Particulieren Sterke dranken Voor gebruik elders dan ter plaatse Bedrijfsmatig verrichten van bij algemene maatregel van bestuur aangewezen andere handelingen Lokaliteit Horecalokaliteit...61 Inrichting...61 Welke lokaliteiten al dan niet onderdeel uitmaken van een andere besloten ruimte?...61 Leidinggevende Natuurlijk persoon Rechtspersoon Bestuurder Bedrijfsleider Beheerder Vennoten bij een vennootschap onder firma (v.o.f.) xii

7 Vennoten bij een commanditaire vennootschap Payrollbedrijven Bestuurder van een besloten vennootschap en een naamloze vennootschap Gevolmachtigden Leidinggevenden die geen bemoeienis hebben met de exploitatie of bedrijfsvoering Personen die geen leidinggevende zijn Feiten en omstandigheden Wijn...67 Sterke drank...67 Alcoholhoudende drank Zwak-alcoholhoudende drank Mixdranken Paracommerciële rechtspersoon Barvrijwilliger Bezoeker Vergunninghouder Bijlage Géén inrichting Vervoermiddelen, legerplaatsen en luchtvaartterreinen...72 Toelichting op onderdeel a - vervoermiddelen...72 Toelichting op onderdeel b - legerplaatsen...74 Toelichting op onderdeel c - luchthavens...75 Toelichting bij artikel Toelichting bij artikel Vergunningsplicht...77 Geen vergunningsplicht Bevoegde orgaan Termijnen Incomplete aanvraag Beslistermijn De vergunning en het aanhangsel Geldigheidstermijn Overdraagbaarheid Toelichting op artikel Oneerlijke mededinging Gemeentelijke verordening Schenktijden Bijeenkomsten van persoonlijke aard Bijeenkomsten van derden Andere regelgeving Ontheffingen Aanwezigheid ontheffing Lex silencio positivo (lid 6) Toelichting op artikel Toelichting op artikel Terrassen bij horecabedrijven gevestigd in een winkel...91 xiii

8 Terras bij een regulier horecabedrijf Toelichting op artikel Lid 1 aanhef onder a leeftijdsgrens Lid 1 aanhef onder b levensgedrag Lid 1 aanhef onder c curatele Lid 1 aanhef onder c ontzetting uit het ouderlijk gezag of voogdij Lid 2 Besluit eisen zedelijk gedrag Drank- en Horecawet Lid 3 sociale hygiëne Lid 4 niet-operationele leidinggevende Lid 5 bewijsstukken sociale hygiëne Het overgangsrecht Lid 6 eisen leidinggevenden bij paracommerciële instellingen Toelichting op artikel Lid 1 en 2 bestuursreglement en inhoud Lid 3 registratie van barvrijwilligers Lid 4 aanwezigheid bestuursreglement Lid 5 AmvB Schenktijden Toelichting op artikel Toelichting punt 1 oppervlakte horecalokaliteit Toelichting punt 2 hoogte van een horecalokaliteit Netto hoogte Vrije hoogte Toelichting punt 3 mechanische ventilatie Toelichting punt Toelichting punt Toelichting punten 6, 7, 8 en 9 Afgescheiden toiletten Oude ontheffingen Toelichting op punt 10 - oppervlakte slijtlokaliteit Toelichting punt 11 - hoogte slijtlokaliteit Toelichting punt 12 - verbinding Toelichting punt 13, 14 en 15 - de verbindingslokaliteiten Toelichting op artikel Toelichting op artikel Lid 1 - verstrekken van alcoholhoudende dranken Lid 2 - alcoholverstrekking in slijterslokaliteit Toelichting op artikel Verstrekking voor gebruik elders dan ter plaatse vanuit een horecalokaliteit of terras (lid 1) Verstrekking voor gebruik ter plaatse in een slijtlokaliteit (lid 2) Ander voorbeeld Relatie met artikel Proeverij Oude ontheffingen Overgangsrecht artikel 47 Drank- en Horecawet Tappen apart en slijten apart in één inrichting Verkoop alcoholhoudende drank tijdens een braderie Toelichting op artikel xiv

9 Lid Lid Verkoop van etenswaren die voor consumptie gereed zijn Detailhandel in horeca is verboden, horeca in detailhandel is toegestaan 142 Lid Aanbieden internetfaciliteiten Verkoop van sigaretten Speelautomatenhallen en casino s Bedrijfsmatig aanbieden van diensten, uitgezonderd diensten van recreatieve en culturele aard Bedrijfsmatig verhuren van goederen Het openbaar bedrijfsmatig opkopen van goederen Lid 4 - Diensten van recreatieve aard Toelichting artikel Condooms en damesverband Afscheiding Afscheiding slijterij en neringruimte Toelichting op artikel Relatie met artikel 12, lid Oude ontheffing Toelichting op artikel Relatie met artikel 13, lid Toelichting op artikel Verstrekken in Sterke drankverkoop in een artikel 18-winkel Binnen een vervoermiddel verstrekken van zwakalcoholhoudende drank Proeven in winkels Lid 3 - Onderscheid zwakalcohol en alcoholvrij Toelichting op artikel Slijten van sterke dranken via internet Beslotenheid Lid 2 - Opnemen bestellingen en afleveren van zwakalcoholhoudende drank aan huizen van particulieren Leeftijdscontrole Toelichting op artikel 19a Toelichting op artikel Algemeen Leeftijdseisen Leeftijdscontrole Toegang slijterij Aanduiding Aanduiding bij evenemententerreinen Aanwezigheid van een persoon in kennelijke staat Relatie met artikel Dienst doen in kennelijke staat Toelichting op artikel Toelichting artikel xv

10 Maaltijd Restaurant gekoppeld aan winkel van een restaurant Slijterij gekoppeld aan tankstation Toelichting op artikel Aanwezigheidsplicht bij horeca- en slijtersbedrijven Aanwezigheidsplicht bij paracommerciële instellingen Leeftijd om dienst te doen in horeca- of slijtlokaliteit Lid 4 verhogen leeftijdsgrens Toelichting op artikel Eerste lid onder a. aanwezig hebben van alcoholhoudende drank Eerste lid onder b 1. in voorraad hebben van alcoholhoudende drank Eerste lid onder b. 2 in voorraad hebben van alcoholhoudende drank ten behoeve van waren die uit onder meer alcoholhoudende drank worden vervaardigd Tweede lid het nuttigen van alcohol Openbaar of besloten? Derde lid vervoermiddelen Toelichting bij artikel 25a Toelichting bij artikel 25b Toelichting bij artikel 25c Toelichting bij artikel 25d Toelichting op artikel Toelichting op artikel Lid 1, aanhef onder a lid 8 levensgedrag/moraliteit Lid 1, aanhef onder a lid 8 kennis en inzicht in sociale hygiëne Lid 1, aanhef onder a artikel Lid 1, aanhef onder a artikel Lid 1, aanhef onder b feitelijke toestand is niet in overeenstemming met de aanvraag Werkzame uren leidinggevenden Lid 1, aanhef onder c geen inrichting Lid 1, aanhef onder c artikel 31, vierde lid Lid 1, aanhef onder c artikel 32, tweede lid Lid 1, aanhef onder d vermoeden van overtreden verbodsbepalingen Lid 2 artikel 31, lid 1 onder c Lid 3 Wet Bibob Lid 4 advies LBB Toelichting op artikel Toelichting op artikel Lid 2 aanhangsel Lid 3 - aanwezigheid vergunning c.a Lid 4 - model Toelichting op artikel Toelichting op artikel 30a Toelichting op artikel Lid 1, aanhef onder a verstrekken onjuiste gegevens of informatie Lid 1, aanhef onder b artikel 8 levensgedrag Lid 1, aanhef onder b artikel 10 inrichtingseisen xvi

11 Lid 1, aanhef onder c openbare orde en veiligheid Lid 1, aanhef onder d artikel Lid 1, aanhef onder d artikel 30a, lid Lid 2 facultatieve intrekkingsgronden Lid 3, aanhef onder a - Bibob Lid 3, aanhef onder b verzoek tot bijschrijving nieuwe leidinggevende..216 Lid 4 handelen in strijd met de voorschriften Toelichting op artikel Toelichting op artikel Sub a Sub b Sub c Toelichting op artikel Toelichting op artikel Sociale hygiëne Openbare orde en veiligheid De voorwaarden Punt 1 het verstrekken van zwak-alcoholhoudende dranken Punt 2- bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard Punt 3 - voor een aaneengesloten periode van maximaal 12 dagen Punt 4 verstrekking onder directe leiding van een bepaald persoon Lid 2 voorschriften en beperkingen Lid 3 artikel 31, lid 1, aanhef onder c Lid 4 aanwezigheid ontheffing Lid 5- jaarlijks terugkerende identieke evenementen Lid 6 lex silencio positivo Toelichting op artikel Toelichting op artikel Toelichting op artikel Toelichting op artikel Onder- en bovengrens Anterieure verordening Posterieure verordening Toelichting op artikel Toezicht Bevoegdheden toezicht in de Algemene wet bestuursrecht Legitimatiebewijs Evenredigheidsbeginsel Beperkingen/aanvullingen bevoegdheden Awb Betreden van plaatsen Vorderen van inlichtingen Vorderen van inzage in zakelijke gegevens Monstername Onderzoek vervoermiddelen Verlenen medewerking Bevoegdheden krachtens de Wet op de economische delicten (Wed) Bevoegdheden vanuit de opsporing Inbeslagneming xvii

12 - Inzage van bescheiden Binnentreden van plaatsen en woningen Monsterneming Stilhouden en onderzoeken vervoermiddelen Niet voldoen aan een vordering Relevante artikelen Algemene wet bestuursrecht Gebruikmaken van de bevoegdheden Bevoegdheden van de toezichthouder Betreden van plaatsen Vorderen van inlichtingen Vorderen van inzage zakelijke gegevens Monsterneming Onderzoek van vervoermiddelen Verlenen van alle medewerking Toezicht door assistent-controleurs Toelichting op artikel Toelichting op artikel Toelichting op artikel 43a Toelichting op artikel Toelichting op artikel 44a Algemeen Wat is een bestuurlijke boete? De procedure Wie is bevoegd? Wanneer een bestuurlijke boete? Geen bestuurlijke boete Vervallen mogelijkheid tot opleggen bestuurlijke boete Hoogte van de boete Opbouw van de bestuurlijke boete Ad. 1. Welk strafbaar feit werd gepleegd Ad. 2. Waar het strafbare feit werd gepleegd Ad. 3. Wanneer het strafbare feit werd gepleegd Ad. 4. Wie het strafbare feit heeft gepleegd Trechtermodel boeterapport artikel 20 DHW in horecabedrijf Beschikking en rechtsbescherming Relatie tussen bestuurlijke boete en boete op grond van de wet op de economische delicten Relatie tussen strafvervolging en bestuurlijke boete Toelichting op artikel 44aa Toelichting op artikel 44b Toelichting op artikel Wijziging per 1 januari Relatie tussen artikel 45 en de APV Toelichting op artikel Toelichting op artikel Toelichting op artikel Toelichting op artikel 48a xviii

13 7 Proces behandeling aanvraag drank- en horecavergunning voor een commercieel horecabedrijf en slijterij Proces behandeling aanvraag drank- en horecavergunning voor een paracommerciele instelling Handhavingsmiddelen Drank- en Horecawet Bestuurlijke boete Proces-verbaal Intrekken vergunning Schorsen vergunning Tijdelijk stilleggen alcoholverkoop in de detailhandel Toepassen last onder bestuursdwang Opleggen last onder dwangsom Sluiting van een horecagelegenheid Verwijderen van bezoekers Overzicht sanctiemogelijkheden per artikel van de Drank- en Horecawet Oefenvragen en antwoorden Trefwoordenregister Tabellen Tabel 1: Drank- en Horecawet de verschillende paragrafen Tabel 2: Drank- en Horecawet kernpunten per artikel Tabel 3: Drank- en Horecawet korte artikelsgewijze toelichting Tabel 4: Drank- en Horecawet AmvB s Afbeeldingen Afbeelding 1 Destilleren van drank Afbeelding 2: Port en sherry, verkocht in de supermarkt Afbeelding 3: Kruidenierswinkel op wielen...72 Afbeelding 4:Alcoholverkoop op luchthaven...75 Afbeelding 5:Verkeersbord: Let op, overstekende obers! Afbeelding 6:Scheiding horeca en winkel Afbeelding 7:Afscheiding horecalokaliteiten Afbeelding 8:Afscheiding lokaliteiten Afbeelding 9:Balkenlagen aan plafond Afbeelding 10:Voorbeeld van pantbenen Afbeelding 11:Netto en vrije hoogte Afbeelding 12:Plafondhoogte Afbeelding 13: Verbindingslokaliteit voor bezoekers bij slijterij in supermarkt Afbeelding 14: Verbindingslokaliteit voor personeel bij slijterij in supermarkt xix

14 Afbeelding 15: Verbindingslokaliteit in gebruik voor kleinhandel Afbeelding 16: Loopafstand Afbeelding 17: Terras, niet gelegen op/aan de openbare weg Afbeelding 18: Probeer, vraag het onze medewerker Afbeelding 19: Proeven in slijterij - leeftijdsgrenzen Afbeelding 20: Meerdere bedrijven in één inrichting Afbeelding 21: Verkoop voor gebruik ter plaatse en elders dan ter plaatse Afbeelding 22: Horeca in detailhandel Afbeelding 23: Combinatie detailhandel en horeca Afbeelding 24: Minibar op hotelkamer Afbeelding 25: Alcoholverkoop vanaf vaste standplaats Afbeelding 26: Alcoholverkoop vanaf tijdelijke standplaats en markt Afbeelding 27: Sterke drankverkoop in artikel 18-winkel Afbeelding 28: Vervoermiddel voor het rondtrekkend uitoefenen van de kleinhandel in kruideniersartikelen Afbeelding 29: Proeven in winkel Afbeelding 30: Scheiding zwakalcoholhoudende dranken en alcoholvrije dranken in supermarkt Afbeelding 31: Zwakalcoholhoudende dranken en alcoholvrije dranken, niet van elkaar afgescheiden Afbeelding 32: Alcoholverkoop in winkel bij benzinestation Afbeelding 33: Aanwezigheid leidinggevenden commercieel en paracommercieel bedrijf Afbeelding 34: Alcoholverstrekking in brandweerkazerne xx

WET- EN REGELGEVING...5

WET- EN REGELGEVING...5 Nota uitvoeringsregels handhaving horeca en alcoholverstrekkers Beemster 2014 Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 1.1 Aanleiding...3 1.2 Kader...3 1.3 Reikwijdte...3 1.4 Doel...4 1.5 Leeswijzer...4 2 WET- EN

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet

Preventie- en Handhavingsplan Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Preventie- en Handhavingsplan Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Periode 2015-2018 Inhoud 1 Probleemanalyse... 5 2 Beleidsfocus... 6 2.1 Uitgangspunten en onderbouwing van beleid... 6 2.2 Beleidsdoelgroep

Nadere informatie

16 Drank- en horecawet

16 Drank- en horecawet 16 Drank- en horecawet 16.1 Wat u moet weten 16.2 Vragen en praktijkvoorbeelden 16.3 Extra informatie 16.1 Wat u moet weten. De huidige Drank- en Horecawet (16.3.1) is vanaf 1 november 2000 van kracht.

Nadere informatie

BELEIDSREGEL ARTIKEL 35 DRANK- EN HORECAWET

BELEIDSREGEL ARTIKEL 35 DRANK- EN HORECAWET BELEIDSREGEL ARTIKEL 35 DRANK- EN HORECAWET De burgemeester van Almere; Gelet op het bepaalde in: - artikel 4:81, lid 1, van de Algemene wet bestuursrecht waarin is bepaald dat een bestuursorgaan beleidsregels

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 32 022 Wijziging van de Drank- en Horecawet met het oog op de terugdringing van het alcoholgebruik onder met name jongeren, de voorkoming van alcoholgerelateerde

Nadere informatie

Evenementen en de Drank- & Horecawet. Een Handreiking voor gemeenten en evenementenmakers. VVEM 2014, versie 20140602

Evenementen en de Drank- & Horecawet. Een Handreiking voor gemeenten en evenementenmakers. VVEM 2014, versie 20140602 Evenementen en de Drank- & Horecawet Een Handreiking voor gemeenten en evenementenmakers VVEM 2014, versie 20140602 Inhoud Inleiding... 3 Betrokken partijen... 3 Regelgeving vanaf 1 januari 2014... 3 Voorbereiding...

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014-2016 Gemeente Stadskanaal

Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014-2016 Gemeente Stadskanaal Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014-2016 Gemeente Stadskanaal 13 mei 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Risicoanalyse 4 1.1 Cijfers 4 1.2 Gevolgen 4 1.3 Hoe komen ze eraan 5 1.4 De risicoanalyse

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2017

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2017 Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2017 Preventie- en handhavingsplan Artikel 43a Drank- en Horecawet Gemeente Elburg 2014-2017 Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling Niek Kaman (preventie) Anthonie

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1:1 Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. openbare plaats: hetgeen in artikel 1 van de Wet openbare manifestaties daaronder wordt verstaan;

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Periode 2014-2018 Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 15 april 2014 2 Werkgroepleden Korina van Belzen - gemeente Middelburg Wout van Brouwersdam - gemeente Schouwen-Duiveland

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Periode 2014-2018 Inhoudsopgave Inleiding... 1. Jeugd en alcohol... 4 2. Beleidsfocus... 5 2.1 Uitgangspunten en onderbouwing van beleid... 5 2.2 Beleidsdoelgroep

Nadere informatie

Coffeeshopbeleid Schiedam 2014 2018

Coffeeshopbeleid Schiedam 2014 2018 Coffeeshopbeleid Schiedam 2014 2018 Vastgesteld door de burgemeester op 19 december 2013 In werking getreden op 1 januari 2014 Voorwoord Coffeeshopbeleid moet rekening houden met veel verschillende belangen.

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet 2014-2018. gemeente Haren

Preventie- en Handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet 2014-2018. gemeente Haren Preventie- en Handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet 2014-2018 gemeente Haren Voorwoord Voor u ligt het preventie- en handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet

Nadere informatie

Preventie- en handhavingplan Alcohol 2015-2018. Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2015-2018 Gemeente Lelystad

Preventie- en handhavingplan Alcohol 2015-2018. Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2015-2018 Gemeente Lelystad Preventie- en handhavingplan Alcohol 2015-2018 Gemeente Lelystad INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1. PROBLEEMANALYSE... 3 1.1 Schadelijke gevolgen... 3 1.2 De cijfers... 4 2. BELEIDSFOCUS... 5 2.1 Doelgroep...

Nadere informatie

ALGEHELE TOELICHTING APV

ALGEHELE TOELICHTING APV ALGEHELE TOELICHTING APV De APV 2010 is op 1 december 2009 vastgesteld en opgenomen in het Gemeenteblad 2009, nr. 85, uitgegeven op 17 december 2009 en in werking getreden op 28 december 2009. Een artikelsgewijze

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeenten Heusden en Waalwijk 2014-2016

Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeenten Heusden en Waalwijk 2014-2016 Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeenten Heusden en Waalwijk 2014-2016 1 Inhoudsopgave Pagina Samenvatting 3 1.Inleiding 4 1.1. Aanleiding 4 1.2. Inhoud preventie- en handhavingsplan alcohol 4 1.3.

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente De Marne

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente De Marne Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente De Marne C o n v e n a n t A l c o h o l & J o n g e r e n Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Risicoanalyse 4 1.1 Cijfers 4 1.2 Gevolgen 4 1.3 Hoe komen ze eraan

Nadere informatie

Beleid coffeeshop(s) en illegale verkooppunten verdovende middelen en handhaving gemeente Velsen 2013

Beleid coffeeshop(s) en illegale verkooppunten verdovende middelen en handhaving gemeente Velsen 2013 Beleid coffeeshop(s) en illegale verkooppunten verdovende middelen en handhaving gemeente Velsen 2013 De burgemeester en burgemeester en wethouders van Velsen, ieder voor zover het zijn/hun bevoegdheid

Nadere informatie

k- en Horecawet voor Handreiking gemeenten eenten Handreiking Drank- en andreiking Drank- en Horecawet v k- en Horecawet voor gemeenten

k- en Horecawet voor Handreiking gemeenten eenten Handreiking Drank- en andreiking Drank- en Horecawet v k- en Horecawet voor gemeenten wet voor gemeenten Handreiking eenten Handreiking Drank- en andreiking Drank- en Horecawet v k- en Horecawet voor gemeenten wet voor gemeenten Handreiking eenten Handreiking Drank- en andreiking Drank-

Nadere informatie

Coffeeshops in Dordrecht

Coffeeshops in Dordrecht Coffeeshops in Dordrecht Gedoog- en handhavingsbeleid op grond van artikel 13b Opiumwet Auteur J.H. Boogaard Sector Stads Bestuurs Centrum Afdeling Openbare orde en veiligheid Onderwerp Coffeeshopbeleid

Nadere informatie

CBL Code verantwoorde alcoholverkoop in de supermarkt

CBL Code verantwoorde alcoholverkoop in de supermarkt CBL Code verantwoorde alcoholverkoop in de supermarkt Augustus 2012 2 1. Inleiding Verantwoorde verkoop van alcohol in de supermarkt Alcoholhoudende dranken maken een belangrijk deel uit van het assortiment

Nadere informatie

. Opstellen concept ontwerp Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet september/oktober 20L4;

. Opstellen concept ontwerp Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet september/oktober 20L4; i Agenda: Procedure vaststelling. Overleg met interne afdelingen, Coördinator Integrale Veiligheid, Vergunningen, Toezicht en Handhaving, Jeugdbeleid, Politie, Sinvest, september/oktober 2Ot4;. Opstellen

Nadere informatie

Handhavingsproject. Integrale controles horeca

Handhavingsproject. Integrale controles horeca Handhavingsproject Integrale controles horeca Februari 2007 Voorwoord Sinds zo n drie jaar zijn alle bestuurlijke handhavingspartners, zoals gemeenten, provincie, waterschappen en VROM Inspectie druk bezig

Nadere informatie

Nota keetbeleid Regio de Vallei

Nota keetbeleid Regio de Vallei Nota keetbeleid Regio de Vallei Voorwoord Unaniem wordt de noodzaak onderschreven om als locale overheden te stimuleren dat er een verantwoord alcoholgebruik plaats vindt, zeker onder jongeren. Onderschreven

Nadere informatie

18 Tabakswet. 18.2 Vragen en praktijkvoorbeelden. 18.1 Wat u moet weten 18.2 Vragen en praktijkvoorbeelden 18.3 Extra informatie

18 Tabakswet. 18.2 Vragen en praktijkvoorbeelden. 18.1 Wat u moet weten 18.2 Vragen en praktijkvoorbeelden 18.3 Extra informatie 18 Tabakswet 18.1 Wat u moet weten 18.2 Vragen en praktijkvoorbeelden 18.3 Extra informatie 18.1 Wat u moet weten. Op 1 juli 2008 is het Besluit beperking verkoop en gebruik tabaksproducten in werking

Nadere informatie

Versie april 2013 DRUGSBELEID ASSEN

Versie april 2013 DRUGSBELEID ASSEN Versie april 2013 DRUGSBELEID ASSEN INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 2 DOELSTELLING DRUGSBELEID... 2 LANDELIJK BELEID... 2 LANDELIJKE ONTWIKKELINGEN... 3 ONTWIKKELINGEN IN ASSEN... 4 PRIJS

Nadere informatie

Preventie en Handhaving

Preventie en Handhaving JEUGD- & ALCOHOLBELEID 2014 2017 Wijn en bier voor je 18e niet hier! Gemeente Heerenveen mei 2014 Preventie en Handhaving Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Probleemanalyse 4 2. Relatie preventie en handhaving

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol ex artikel 43a DHW

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol ex artikel 43a DHW Preventie- en Handhavingsplan Alcohol ex artikel 43a DHW Gemeente Ten Boer Juni 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Risicoanalyse 4 1.1 Cijfers 4 1.2 Gevolgen 4 1.3 Hoe komen ze eraan 4 2. Beleidsfocus 6

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Beemster. Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet

Preventie- en Handhavingsplan Beemster. Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Preventie- en Handhavingsplan Beemster Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Periode 2015-2018 Colofon Opdrachtgever Gemeente Beemster Tekst en eindredactie Frank Dekker en Marcel van der Weijden

Nadere informatie

Zelfcontrole horecabedrijven: vragenlijsten en toelichting

Zelfcontrole horecabedrijven: vragenlijsten en toelichting Kennis en tijdwinst voor u als ondernemer Zelfcontrole horecabedrijven: vragenlijsten en toelichting 18 november 2008 Geschreven door Platform Milieuhandhaving Grote Gemeenten i.s.m. gemeente Oss en Koninklijke

Nadere informatie