Beoordeling doelstellingen conceptbegroting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beoordeling doelstellingen conceptbegroting"

Transcriptie

1 Beoordeling doelstellingen conceptbegroting 2012 Provincie Zuid-Holland Onderzoeksopzet Amsterdam, augustus 2011

2

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding op het onderzoek Aanleiding Definiëring van het object van onderzoek Probleemstelling en onderzoeksvragen Onderzoeksaanpak Onderzoeksaanpak Fase I - In kaart brengen proces totstandkoming van de begroting bij de provincie Fase II Onderzoek naar (de doelstellingen in) de begroting Fase III Rapportage en wederhoor Beoordelingskader Afbakening Organisatie en planning Organisatie Planning BIJLAGE Aanbevelingen Validatie Terugblik Coalitieakkoord...9 1

4 HOOFDSTUK 1 Inleiding op het onderzoek 1.1 Aanleiding Gedeputeerde Staten (GS) hebben besloten dit jaar geen separate kadernota op te stellen, omdat het Hoofdlijnenakkoord beschouwd wordt als kader voor de begroting. Dit besluit was aanleiding voor de commissie Bestuur en Middelen om in een commissievergadering nader te spreken over de inhoud en inrichting van de begroting. In deze vergadering is een voorstel aangenomen om de Randstedelijke Rekenkamer te verzoeken de doelstellingen uit de conceptbegroting 2012 te beoordelen op afrekenbaarheid (SMART formulering). De Randstedelijke Rekenkamer gaat in op dit verzoek en stelt daarbij tevens vast of alle ambities uit het Hoofdlijnenakkoord zijn opgenomen in de conceptbegroting. Hiertoe is deze onderzoeksopzet opgesteld. 1.2 Definiëring van het object van onderzoek In het document Globaal plan van aanpak voor Begroting is het plan van aanpak beschreven voor de vertaling van het Hoofdlijnenakkoord in de begroting In dit plan van aanpak is aangekondigd dat de begroting 2012 afwijkt van de voorgaande begrotingen. In de begroting 2012 wordt per programma onderscheid gemaakt tussen maatschappelijk doel, effectindicator, taak en prestatie-indicator. De maatschappelijke doelen en effectindicatoren zijn onderdeel van de paragraaf wat willen we bereiken?. Deze doelen zijn afgeleid uit het Hoofdlijnenakkoord. Per inhoudelijk programma (5 programma s) worden maximaal 6 maatschappelijke doelen gedefinieerd, hetgeen leidt tot circa 30 maatschappelijke doelen in de begroting Deze doelen zijn vertaald in effectindicatoren. De maatschappelijke doelen zijn verder uitgewerkt in taken (maximaal 4 per doel) in de paragraaf wat gaan we daarvoor doen?. Deze taken (maximaal 120 in totaal) zijn de prestaties die geleverd worden om het maatschappelijk doel en de effectindicator te bereiken. Deze taken zijn verder vertaald in prestatie-indicatoren. Het plan van aanpak is op 22 juni 2011 besproken in de commissie Bestuur en Middelen van PS. Tijdens de behandeling hebben PS voorgesteld om de doelstellingen en indicatoren te laten beoordelen op SMART formulering door de Rekenkamer, zodat het begrotingsdebat wordt gehouden over de inhoud van de begroting. De gedeputeerde Van der Sande heeft het voorstel, om de indicatoren van de conceptbegroting voor te leggen aan de Randstedelijke Rekenkamer, overgenomen en heeft toegezegd dat wijzigingsadviezen van de Rekenkamer zo mogelijk in de conceptbegroting van 2012 worden overgenomen. Voor zover dat niet mogelijk is, gebeurt het in de conceptbegroting van In het formele schriftelijke verzoek d.d. 29 juni 2011 van de Statencommissie Bestuur en Middelen wordt verzocht om de doelstellingen in de begroting 2012 te beoordelen op SMART formuleringen. Op basis van de commissiebehandeling en het formele verzoek richt het rekenkameronderzoek zich op de formulering van de maatschappelijke doelen en effectindicatoren. In figuur 1 is de doelenboom opgenomen uit het factsheet Kaderstelling van maart 2011 van de Randstedelijke Rekenkamer. Dit onderzoek richt zich op de bovenste twee blokken van de doelenboom en monitoring van het figuur ( wat willen we bereiken? ). De beoordeling van de formulering vindt plaats op de maatschappelijke doelen inclusief de bijbehorende effectindicatoren. Daar waar deze niet SMART geformuleerd zijn, wordt nagegaan of het maatschappelijke doel wellicht SMART is uitgewerkt in prestaties en activiteiten ( wat gaan we daarvoor doen?). Bij alle 2

5 maatschappelijke doelen wordt beoordeeld of de activiteiten en de prestatie-indicatoren in lijn liggen met het maatschappelijk doel. 3 W-vragen Doelenboom Monitoring Wat willen we bereiken? Beoogd maatschappelijke effect/algemene doelstelling Operationele doelstelling Effect Indicator Effect Indicator Wat gaan we daarvoor doen? Prestatie Activiteiten Prestatie Activiteiten Prestatie Indicator Proces Indicator Wat mag het kosten? Middelen Figuur 1 Drie W-vragen, doelenboom en monitoring 1.3 Probleemstelling en onderzoeksvragen De probleemstelling voor het onderzoek bestaat uit een doel- en een vraagstelling: Doelstelling: Beoordelen van de formulering van de doelstellingen uit de conceptbegroting 2012 aan de hand van het Hoofdlijnenakkoord en SMART-criteria. Beoordelen of bij het opstellen van de begroting 2012 rekening is gehouden met de aanbevelingen uit de Validatie Terugblik Coalitieakkoord van de Randstedelijke Rekenkamer (zie bijlage). Vraagstelling: In hoeverre zijn alle ambities uit het Hoofdlijnenakkoord overgenomen in doelstellingen in de conceptbegroting 2012 en is de formulering van deze doelstellingen SMART en in lijn met de aanbevelingen uit de Validatie Terugblik Coalitieakkoord ? De vraagstelling wordt beantwoord aan de hand van de volgende onderzoeksvragen (zie tabel 1). Tabel 1 Onderzoeksvragen Nr. Onderzoeksvragen 1. Zijn de aanbevelingen uit het onderzoek Validatie Terugblik Coalitieakkoord opgevolgd door GS? 2. Zijn alle ambities uit het Hoofdlijnenakkoord vertaald in maatschappelijke doelstellingen in de conceptbegroting 2012 en dekken deze doelstellingen de ambities voldoende? 3. Voldoen de formuleringen van de maatschappelijke doelstellingen aan de beoordelingscriteria? 3

6 HOOFDSTUK 2 Onderzoeksaanpak 2.1 Onderzoeksaanpak De aanpak van het onderzoek zal verlopen in drie fasen: 1. In kaart brengen van het proces van totstandkoming van de begroting bij de provincie; 2. Onderzoek naar (de doelstellingen in) de begroting; 3. Rapportage en wederhoor Fase I - In kaart brengen proces totstandkoming van de begroting bij de provincie In de Validatie Terugblik Coalitieakkoord heeft de Randstedelijke Rekenkamer aanbevelingen gedaan aan de provincie Zuid-Holland over de wijze waarop verantwoording over doelstellingen plaats kan vinden. Aanbevelingen 1, 3, 4 en 5 hebben betrekking op het totstandkomingsproces en monitoring van doelstellingen. In fase I van het onderzoek wordt door middel van een interview beoordeeld in hoeverre de aanbevelingen over de spelregels, het monitoren van de doelstellingen in de P&C cyclus en de rapportage zijn opgevolgd. Aan de orde komen op welke wijze de ambities van het coalitieakkoord door de provincie zijn vertaald in de conceptbegroting en hoe de provincie de individuele doelstellingen onderkent. Aanbeveling 2 uit het eerdere rekenkameronderzoek heeft betrekking op de formulering van doelstellingen. Opvolging van aanbeveling 2 wordt in fase II van het onderzoek in detail beoordeeld Fase II Onderzoek naar (de doelstellingen in) de begroting Ten aanzien van de maatschappelijke doelstellingen en effectindicatoren vinden de volgende beoordelingen plaats: a. Beoordeling vertaling ambities uit Hoofdlijnenakkoord naar doelstellingen en effectindicatoren in de conceptbegroting; b. Beoordeling van de formulering van de doelstellingen en effectindicatoren uit de conceptbegroting aan de hand van de beoordelingscriteria. a. Vertaling ambities uit Hoofdlijnenakkoord naar doelstellingen Fase II-a start met het identificeren van de individuele doelstellingen uit de conceptbegroting. Vervolgens wordt vastgesteld of alle ambities uit het Hoofdlijnenakkoord door het college van Gedeputeerde Staten (GS) vertaald zijn in doelstellingen in de conceptbegroting. Ook wordt beoordeeld of de ambities volledig gedekt zijn door de doelstellingen in de conceptbegroting. De uitkomsten van deze werkzaamheden worden tussentijds besproken met de provincie Zuid-Holland. b. Beoordeling formulering van de doelstellingen Alle maatschappelijke doelstellingen en effectindicatoren uit de conceptbegroting worden beoordeeld aan de hand van opgestelde beoordelingscriteria volgens het principe van SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden). In paragraaf 5 van deze onderzoeksopzet worden de beoordelingscriteria nader toegelicht. Daar waar de maatschappelijke doelstellingen en effectindicatoren niet SMART geformuleerd zijn, wordt nagegaan of het maatschappelijke doel wellicht SMART is uitgewerkt in prestaties en activiteiten ( wat gaan we daarvoor doen?). 4

7 Vervolgens wordt nagegaan in hoeverre aanbeveling 2 uit het rekenkameronderzoek Validatie Terugblik Coalitieakkoord omtrent de formulering van doelstellingen is gevolgd. Deze fase wordt afgesloten met gesprekken met de directeuren van de provincie Zuid-Holland, waarbij de feitelijke bevindingen over de doelstellingen in relatie met de beoordelingscriteria en de ambities uit het Hoofdlijnenakkoord worden besproken Fase III Rapportage en wederhoor De bevindingen worden vastgelegd in een rapportage. Gezien de korte doorlooptijd van het onderzoek kan het reguliere tijdspad voor feitelijke en bestuurlijke wederhoor niet worden gehanteerd. Voor belangrijke bevindingen wordt in diverse fasen van het onderzoek dan ook tussentijds feitelijke wederhoor toegepast met de ambtelijke organisatie van de provincie. De eindrapportage, inclusief conclusies en aanbevelingen, wordt gelijktijdig in feitelijke en bestuurlijke wederhoor gegeven met een doorlooptijd van vijf werkdagen (zie ook de paragraaf 7 Planning). Gezien de korte doorlooptijd van de wederhoor is een bestuurlijk interview met de verantwoordelijk gedeputeerde mogelijk van belang voor een vlotte afwikkeling van het bestuurlijk wederhoor. Op het moment van het opstellen van deze onderzoeksopzet is nog niet duidelijk hoe de conceptbegroting er uitziet en of de uitkomsten van het onderzoek aanleiding geven voor dit bestuurlijk interview. De reactie op de feitelijke en bestuurlijke wederhoor en eventuele bevindingen uit het eventuele bestuurlijk interview worden meegenomen in de opstelling van de rapportage. 2.2 Beoordelingskader Voor fase II is op basis van het Globaal plan van aanpak voor Begroting een beoordelingskader uitgewerkt voor beoordeling van de formulering van de doelstellingen van de conceptbegroting Het beoordelingskader is onder voorbehoud van de conceptbegroting 2012, welke op het moment van opstellen van deze onderzoeksopzet (medio augustus), nog niet beschikbaar is. Het beoordelingskader voor de doelstellingen is uitgewerkt in tabel 2. Tabel 2 Beoordelingskader doelstellingen uit conceptbegroting Norm Criterium 1. Het maatschappelijke doel heeft een Het maatschappelijke doel komt voor in het Hoofdlijnenakkoord. directe relatie met één van de Alle ambities uit het Hoofdlijnenakkoord komen terug in de begroting. hoofdlijnen uit het Hoofdlijnenakkoord 2. Het maatschappelijke doel voldoet aan de SMART-criteria of is SMART gemaakt in de effectindicator. 3. De activiteiten hebben een directe relatie met het maatschappelijke doel. 4. Optioneel: De activiteiten zijn SMART geformuleerd. 5. De prestatie-indicatoren zijn SMART geformuleerd. 6. Aan activiteiten worden financiële middelen toegekend. Zie separate uitwerking van SMART criteria in tabel 3. Als het maatschappelijke doel niet of onvoldoende SMART is, wordt de effectindicator in de beoordeling betrokken. Het maatschappelijke doel is vertaald in één of meer activiteiten. Deze activiteiten sluiten aan bij de maatschappelijke doelen en dekken de doelstelling volledig of grotendeels af. Zie separate uitwerking van SMART criteria in tabel 3. Als het maatschappelijke doel niet of onvoldoende SMART is, wordt nagegaan of de taak verder uitgewerkt is in een prestatie-indicator. Zie separate uitwerking van SMART criteria in tabel 3. Voor iedere activiteiten welke is gerelateerd aan een maatschappelijk doel, is in de paragraaf wat mag dat kosten? een bedrag toegekend. 5

8 Zoals in tabel 3 is aangegeven, worden de activiteiten in de beoordeling van de SMART-criteria betrokken indien het maatschappelijk doel op voorhand niet SMART is geformuleerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een doelstelling om een krachtig en slagvaardig bestuur te vormen (uit programma 6 van de vorige coalitieperiode). Deze doelstelling is door activiteiten nader uitgewerkt en SMART gemaakt. In dat geval worden deze activiteiten ook in de beoordeling meegenomen. Indien het maatschappelijk doel SMART is geformuleerd, wordt vastgesteld of de activiteiten het doel niet afzwakken (zie ook uitleg Specifiek in tabel 3), maar wordt niet beoordeeld of de activiteiten op zichzelf ook SMART zijn. De SMART-criteria zijn uitgewerkt in tabel 3. Waar het woord doelstelling in tabel 3 is gebruikt, kan respectievelijk het woord activiteit gelezen worden. Tabel 3 Beoordelingskader SMART-criteria Norm Criterium Voorbeeld Is de doelstelling specifiek? Voor alle betrokkenen is op elk onderdeel van de doelstelling duidelijk wat bereikt moet worden. De onderdelen van de doelstelling zijn niet voor meerdere uitleg vatbaar. Wanneer het niet mogelijk is de doelstelling kort te Betere bereikbaarheid: is het voldoende duidelijk wanneer de bereikbaarheid beter is? Wat wordt onder OV-gebruik verstaan? Tram, bus, trein en/of metro. formuleren, wordt de doelstelling voorzien van een uitleg of verder uitgewerkt in een indicator. De uitleg of indicator mag de doelstelling niet afzwakken. Is de doelstelling meetbaar? De doelstelling is meetbaar (kwantitatief of kwalitatief) gemaakt zodat objectief is vast te stellen of sprake is van realisatie van de doelstelling. Intensivering van het OV-gebruik is pas meetbaar als het bijvoorbeeld wordt uitgedrukt in het aantal reizigerskilometers openbaar vervoer. Is de doelstelling afgesproken? Is de doelstelling realistisch? Is de doelstelling tijdsgebonden? De doelstelling is direct afgeleid van de hoofdlijnen van het Hoofdlijnenakkoord (met uitzondering van de doelstellingen die voortkomen uit de wettelijke taak). De doelstelling moet direct of indirect door de provincie beïnvloedbaar zijn. Het is duidelijk gedurende welk tijdvak of op welk tijdstip de doelstelling gerealiseerd dient te zijn. Voor sanering van verspreid liggend glas heeft de provincie een financierende rol. Dit dient expliciet uit de doelstelling te blijken door aan te geven voor hoeveel hectare afspraken met de gemeenten gemaakt zijn in plaats van te benoemen hoeveel hectare gesaneerd is. Ieder SMART criterium wordt beoordeeld op een schaal van 1 tot en met 5, waarbij 1 inhoudt dat er niet aan het criterium wordt voldaan en 5 inhoudt dat volledig aan het criterium wordt voldaan. Maximaal kan een doelstelling 25 punten scoren. Als een doelstelling meer dan 20 punten scoort wordt verondersteld het doel SMART is geformuleerd. Ter illustratie is een voorbeeld voor het criterium meetbaar opgenomen in tabel 4. 6

9 Tabel 4 Voorbeeld voor score op beoordelingscriterium meetbaar Voorbeeld van beschrijving van een doelstelling / activiteit Score op meetbaar Het OV-gebruik wordt de komende periode verder geïntensiveerd 1 Het OV-gebruik wordt de komende periode met 10% geïntensiveerd 2 Het OV-gebruik neemt in de komende 4 jaar met 10% toe ten opzichte van het huidige OV gebruik (nulmeting 3 onbekend) Het OV-gebruik neemt toe doordat het aantal reizigerskilometers in de komende 4 jaar met 10% toeneemt ten 4 opzichte van het huidige OV gebruik van x. Het OV-gebruik wordt verder geïntensiveerd doordat het aantal reizigerskilometers in 2012 zal toenemen met 5 x (of x % t.o.v. de nulmeting), in 2013 met x km etc. 2.3 Afbakening Het onderzoek richt zich op de doelstellingen uit de conceptbegroting De afbakening van het begrip doelstelling is opgenomen in paragraaf 1.2. De beoordeling richt zich op de inhoudelijke programma s, waarvoor maatschappelijke doelstellingen zijn geformuleerd. Als onderdeel van de beoordeling wordt nagegaan of financiële middelen toegekend zijn ter realisatie van de activiteiten. De inhoudelijke beoordeling van de plausibiliteit van de begrote financiële middelen ter realisatie van de doelstellingen valt echter buiten de scope van dit onderzoek. In de beoordeling worden de doelstellingen uit de programma s betrokken. De paragrafen vallen buiten het onderzoek. 7

10 HOOFDSTUK 3 Organisatie en planning 3.1 Organisatie Het onderzoek wordt uitgevoerd door het onderzoeksbureau Zaker onder verantwoordelijkheid van het MT van de Rekenkamer. De onderzoekers van Zaker zijn: drs. Henriëtte Boerma RA; drs. Filip den Eerzamen RO; drs. Eline Vree RA; drs. Peter Bakhuizen RA. 3.2 Planning In tabel 5 is de planning opgenomen. De Bestuurlijke Nota, de reactie van GS en het nawoord van de Rekenkamer vormen samen het eindrapport. De doorlooptijd van het onderzoek is kort, binnen een maand na ontvangst van de conceptbegroting dient rapportage plaats te vinden. De oplevering van het eindrapport aan PS staat gepland voor 21 oktober. Om dit te kunnen realiseren is een tijdige beschikbaarheid van de conceptbegroting 2012 van GS voor de Rekenkamer van evident belang. Fase I wordt uitgevoerd in augustus en september, voorafgaand aan de ontvangst van de conceptbegroting. Fase II volgt na ontvangst van de conceptbegroting. De detailplanning voor fasen I, II en III is weergegeven in tabel 5. Tabel 5 Detailplanning fasen I, II en III augustus September Oktober 29 tot 31 1 tot Fase I analyse totstandkoming begroting Fase II Ontvangst voorlopige conceptbegroting check op mutaties tov eerste concept Ontvangst conceptbegroting Confrontatie coalitieakkoord - begroting Bespreken uitkomsten confrontatie Beoordelen doelstellingen Afstemming onderzoekers Bespreken directeuren Fase III Rapportage tbv wederhoor Afstemming rekenkamer Wederhoor (feitelijk en bestuurlijk) Bestuurlijk interview gedeputeerde middelen (optioneel) Terugkoppeling wederhoor Definitieve rapportage naar provincie 8

11 BIJLAGE Aanbevelingen Validatie Terugblik Coalitieakkoord Aanbeveling 1: Het implementeren van leerervaringen en bevindingen uit het validatieproces De Rekenkamer heeft, naast de validatie van deze Terugblik, met dit onderzoek beoogd aanbevelingen te doen over de wijze waarop in de toekomst verantwoording afgelegd kan worden over de doelstellingen uit het Coalitieakkoord en de validatie hiervan. De Rekenkamer beveelt GS dan ook aan om de leerervaringen en bevindingen uit het validatieproces van de Terugblik te gebruiken bij toekomstige verantwoordingen. Aanbeveling 2: Het formuleren van de doelstellingen in het Coalitieakkoord Het is van belang al bij de totstandkoming van het Coalitieakkoord of een hieruit voortvloeiend collegeprogramma te anticiperen op toekomstige evaluaties. De Rekenkamer beveelt aan om deze documenten te ontwikkelen aan de hand van de volgende uitgangspunten: Formuleer de doelstellingen SMART. Stel spelregels op (tussen GS en PS) over definities, mijlpalen, bijstelling van doelstellingen. Aanbeveling 3: Het (tussentijds) monitoren van de doelstellingen De Rekenkamer beveelt GS aan om de doelstellingen uit het Coalitieakkoord verder in te bedden in de planningen control cyclus. Verdere inbedding vindt plaats door: 1. De doelstellingen uit het Coalitieakkoord te gebruiken als leidraad voor de begrotingen en (tussentijdse) verantwoordingen. Idealiter wordt jaarlijks verantwoording afgelegd over de voortgang (op de mijlpalen) van de doelstellingen uit het Coalitieakkoord(zie hiervoor ook aanbeveling 2). 2. Registraties op orde te brengen die nodig zijn om te kunnen rapporteren over de doelstellingen uit het Coalitieakkoord en meetinstrumenten te ontwikkelen voor(de mijlpalen voor) deze doelstellingen. 3. Te rapporteren over tussentijdse resultaten op de doelstellingen uit het Coalitieakkoord als onderdeel van de planning- en control cyclus. Aanbeveling 4: Het rapporteren over alle doelstellingen De Rekenkamer beveelt GS aan om over alle doelstellingen uit het Coalitieakkoord verantwoording af te leggen. Mochten er zwaarwegende argumenten zijn om over bepaalde doelstelling geen verantwoording af te leggen, dan dienen deze afwegingen inzichtelijk te zijn. Aanbeveling 5: Het verhogen van de kwaliteit van de rapportage De Rekenkamer beveelt GS aan om de kwaliteit van de verantwoording over de behaalde resultaten te verhogen door: 1. Gebruik te maken van concrete formuleringen en bewoordingen in de verantwoording, zodat duidelijk is welk resultaat is behaald en het resultaat ook te valideren is. 2. Indien de doelstelling niet is gehaald, alleen te rapporteren over de reden waarom de doelstelling niet is gehaald. Andere informatie is minder relevant. 3. Intern vast te stellen dat de gerapporteerde resultaten juist en onderbouwd zijn. 4. De betrouwbaarheid van opgaven van derden, waarop behaalde resultaten zijn gebaseerd, door een onafhankelijke partij te (laten) verifiëren. 5. In de rapportage onderscheid te maken tussen daadwerkelijke realisatie en contextinformatie, zodat in één oogopslag inzichtelijk is wat de realisatie is. 6. Verwachtingen te vermijden die niet met voldoende zekerheid te valideren zijn. 7. Beknopte verslaggeving over behaalde resultaten in relatie tot de doelstellingen. 9

12 Colofon RANDSTEDELIJKE REKENKAMER Randstedelijke Rekenkamer Teleportboulevard EJ Amsterdam TELEFOON FAX Amsterdam Augustus INTERNET 10

Beoordeling doelstellingen conceptbegroting

Beoordeling doelstellingen conceptbegroting Beoordeling doelstellingen conceptbegroting 2012 Provincie Flevoland Onderzoeksopzet Amsterdam, augustus 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding op het onderzoek...2 1.1 Aanleiding...2 1.2 Definiëring van het

Nadere informatie

Beoordeling doelstellingen concept-begroting Provincie Zuid-Holland

Beoordeling doelstellingen concept-begroting Provincie Zuid-Holland Beoordeling doelstellingen concept-begroting 2012 Provincie Zuid-Holland Amsterdam, oktober 2011 Voorwoord Tijdens de Open Monumentendag was ik onlangs in het provinciehuis van Noord-Holland, waar nog

Nadere informatie

*1475555* Mededeling. Financien. Geachte Staten,

*1475555* Mededeling. Financien. Geachte Staten, Mededeling Datum 21 maart 2013 Aan Provinciale en Gedeputeerde Staten Afdeling CC Van drs. G. de Vos Doorkiesnummer 759 Betreft Uitwerking fase 2 Doorontwikkeling begroting (SMART) Registratienummer: 1475555

Nadere informatie

Opvolging aanbevelingen 2017

Opvolging aanbevelingen 2017 EINDRAPPORT Opvolging aanbevelingen 2017 Provincie Zuid-Holland maart 2018 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 OVERGENOMEN AANBEVELINGEN... 4 3 MONITORING OPVOLGING AANBEVELINGEN... 5 4 STAND VAN ZAKEN OPVOLGING

Nadere informatie

Aandachtspunten (wijziging) programmabegroting 2008 provincie Limburg

Aandachtspunten (wijziging) programmabegroting 2008 provincie Limburg Startnotitie Aandachtspunten (wijziging) programmabegroting 2008 provincie Limburg 1 Aanleiding voor het onderzoek Jaarlijks stellen Gedeputeerde Staten (GS) in het najaar in concept de begroting op. Per

Nadere informatie

Validatie Terugblik collegeperiode Provincie Zuid-Holland

Validatie Terugblik collegeperiode Provincie Zuid-Holland Validatie Terugblik collegeperiode 2007-2011 Provincie Zuid-Holland Amsterdam, januari 2011 Voorwoord Voor u ligt een, in meerdere opzichten, uniek onderzoek. Doorgaans verrichten wij benchmarkonderzoeken,

Nadere informatie

Verkoop kavels Dolderseweg

Verkoop kavels Dolderseweg ONDERZOEKSOPZET Verkoop kavels Dolderseweg Utrecht april 2018 Inhoudsopgave 1. AANLEIDING EN ACHTERGROND... 3 2. PROBLEEMSTELLING EN WERKWIJZE... 4 3. UITWERKING ONDERZOEKSVRAGEN... 4 4. ORGANISATIE, RAPPORTAGE,

Nadere informatie

Onderzoek naar de werking van het coalitieprogramma

Onderzoek naar de werking van het coalitieprogramma Rekenkamer Weert Onderzoek naar de werking van het coalitieprogramma 2 april 2009 Achtergrond en aanleiding onderzoek De rekenkamer van de gemeente Weert richt zich op het perspectief leren en verbeteren.

Nadere informatie

23 augustus 2016 1 2016/AH/098. Onderzoeksopzet vervolgonderzoek onderhoud Wegen en Kunstwerken

23 augustus 2016 1 2016/AH/098. Onderzoeksopzet vervolgonderzoek onderhoud Wegen en Kunstwerken Provinciale Staten van de provincie Flevoland Mevrouw A. Kost, Statengriffier Datum Bijlage Uw kenmerk Ons kenmerk 23 augustus 2016 1 2016/AH/098 Onderwerp Onderzoeksopzet vervolgonderzoek onderhoud Wegen

Nadere informatie

201 1 om uur. Verzenddatum. Paraaf Provinciesecretaris Ff v,kw

201 1 om uur. Verzenddatum. Paraaf Provinciesecretaris Ff v,kw provincie ZUID HOLLAND 201 1 om 12.00 uur 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Bestuur Registratienummer PZH-2010-229877311 (DOS-2007-00051 34) Datum vergadering Gedeputeerde

Nadere informatie

Rapport bij de jaarstukken 2007 provincies Noord-Brabant en Limburg

Rapport bij de jaarstukken 2007 provincies Noord-Brabant en Limburg Startnotitie Rapport bij de jaarstukken 2007 provincies Noord-Brabant en Limburg 1 Aanleiding voor het onderzoek In de jaarrekening en het jaarverslag leggen Gedeputeerde Staten jaarlijks verantwoording

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Provincie Flevoland. Ans Hoenderdos, Peter Bakhuizen, Filip den Eerzamen 25 september 2013

Programmabegroting 2014 Provincie Flevoland. Ans Hoenderdos, Peter Bakhuizen, Filip den Eerzamen 25 september 2013 Programmabegroting 2014 Provincie Flevoland Ans Hoenderdos, Peter Bakhuizen, Filip den Eerzamen 25 september 2013 Verdere professionalisering begroting 2011 Nulmeting SMARTheid doelstellingen programmabegroting

Nadere informatie

Rekenkamercommissie. Onderzoeksopzet effectuering aanbevelingen rekenkameronderzoeken rekenkamercommissie Oss

Rekenkamercommissie. Onderzoeksopzet effectuering aanbevelingen rekenkameronderzoeken rekenkamercommissie Oss Rekenkamercommissie Onderzoeksopzet effectuering aanbevelingen rekenkameronderzoeken rekenkamercommissie Oss 12 december 2008 1 Inhoudsopgave 1. AANLEIDING EN ACHTERGROND... 3 2. AFBAKENING... 3 3. DOELSTELLING

Nadere informatie

Kwaliteit begrotingsprogramma's Gemeente Dordrecht Bijlage 1

Kwaliteit begrotingsprogramma's Gemeente Dordrecht Bijlage 1 Kwaliteit begrotingsprogramma's Gemeente Dordrecht Bijlage 1 Beoordelingskader, ofwel hoe wij gekeken en geoordeeld hebben Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Uitgangspunten 2 3 Beoordelingscriteria 3 4 Hoe

Nadere informatie

Onderzoeksplan. Onderbesteding in de provincies Gelderland en Overijssel

Onderzoeksplan. Onderbesteding in de provincies Gelderland en Overijssel Onderzoeksplan Onderbesteding in de provincies Gelderland en Overijssel Onderzoeksplan Onderbesteding in de provincies Gelderland en Overijssel Rekenkamer Oost-Nederland, Juni 2007 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

ONDERZOEKSPLAN VASTGOED

ONDERZOEKSPLAN VASTGOED ONDERZOEKSPLAN VASTGOED Rekenkamer Utrecht, 22 december 2017 1. AANLEIDING Met het vastgoedbeleid van de gemeente zijn grote financiële en maatschappelijke belangen gemoeid. In de Programmabegroting 2018

Nadere informatie

gemeente Bergen op Zoom.

gemeente Bergen op Zoom. Gemeente Bergen op Zoom Voorlegger Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Portefeuillehouder(s) Contactpersoon Afdeling Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummeren -naam : Eindrapportage

Nadere informatie

Sociale wijkzorgteams Den Haag

Sociale wijkzorgteams Den Haag Sociale wijkzorgteams Den Haag Onderzoek naar voorwaarden voor doeltreffend en doelmatig functioneren De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de sociale wijkzorgteams in Den Haag. Daarbij is gekeken

Nadere informatie

Doelstellingen begroting 2013. Arjan Wiggers, Peter Bakhuizen, Filip den Eerzamen en Ans Hoenderdos 19 september 2012

Doelstellingen begroting 2013. Arjan Wiggers, Peter Bakhuizen, Filip den Eerzamen en Ans Hoenderdos 19 september 2012 Doelstellingen begroting 2013 Arjan Wiggers, Peter Bakhuizen, Filip den Eerzamen en Ans Hoenderdos 19 september 2012 Inleiding - Doel van de bijeenkomst : verdere verbeterslag maken van de SMART formulering

Nadere informatie

Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein

Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein Gemeente Wassenaar februari 2016 Pagina 2/9 2 Pagina 3/9 1 Inleiding Kader en achtergrond Kenmerkend voor het transformatieproces in het sociaal

Nadere informatie

De kaders in de kadernota Een onderzoek naar de kadernota van de gemeente Súdwest-Fryslân

De kaders in de kadernota Een onderzoek naar de kadernota van de gemeente Súdwest-Fryslân De kaders in de kadernota Een onderzoek naar de kadernota van de gemeente Súdwest-Fryslân Colofon Rekenkamer Súdwest-Fryslân dr. R.J. (Rick) Anderson (lid) drs. J.H. (Jet) Lepage MPA (voorzitter) dr. M.S.

Nadere informatie

INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen

INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen Raadsvergadering d.d. : 1 december 2011 Raadsbesluitnummer : R11.081 Carrousel d.d. : 17 november 2011 Onderwerp : Eindrapport Rekenkamercommissie kwaliteit Grondbeleid

Nadere informatie

Onderbesteding in de provincie Noord-Brabant; deelonderzoek bij de jaarstukken 2008

Onderbesteding in de provincie Noord-Brabant; deelonderzoek bij de jaarstukken 2008 Startnotitie Onderbesteding in de provincie Noord-Brabant; deelonderzoek bij de jaarstukken 2008 1 Aanleiding voor het onderzoek Een begrotingscyclus (van jaar t) begint met de begroting (in jaar t-1)

Nadere informatie

ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE STAPHORST. Beschrijving werkwijze onderzoeken rekenkamercommissie

ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE STAPHORST. Beschrijving werkwijze onderzoeken rekenkamercommissie ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE STAPHORST Beschrijving werkwijze onderzoeken rekenkamercommissie 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Onderwerpselectie.. 4 3. Onderzoeksopzet. 5 4. Aankondiging.. 5

Nadere informatie

ONDERZOEKSOPZET VERVOLGONDERZOEK OP EIGEN KRACHT

ONDERZOEKSOPZET VERVOLGONDERZOEK OP EIGEN KRACHT Vervolgonderzoek Op eigen kracht over de voorwaarden voor een doeltreffend en doelmatig functioneren van Sociale Wijkzorgteams Januari 2016 1 AANLEIDING Op 16 oktober 2015 publiceerde de Rekenkamer Den

Nadere informatie

randstedelijke rekenkamer

randstedelijke rekenkamer INGEKOMEN 0 9 M 2010 randstedelijke rekenkamer er * Flevoland- Noorö-Hüiland' Lurechi 7uid-HoII,and m Provinciale Staten van de provincie Zuid-Holland T.a.v. mevrouw drs. H. Engels-van Nijen, statengriffier

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijdemeren

Rekenkamercommissie Wijdemeren Rekenkamercommissie Wijdemeren Protocol voor het uitvoeren van onderzoek 1. Opstellen onderzoeksopdracht De in het werkprogramma beschreven onderzoeksonderwerpen worden verder uitgewerkt in de vorm van

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Beverwijk

Rekenkamercommissie Beverwijk Rekenkamercommissie Beverwijk Gemeente Beverwijk t.a.v. de leden van de gemeenteraad datum 25 maart 2014 ons kenmerk onderwerp Rekenkamerbrief Collegeprogramma bijlagen Methode voor gestructureerde opzet

Nadere informatie

onderzoeksopzet handhaving

onderzoeksopzet handhaving onderzoeksopzet handhaving Rekenkamercommissie Onderzoeksopzet Handhaving rekenkamercommissie Oss 29 april 2009 1 Inhoudsopgave 1. AANLEIDING EN ACHTERGROND... 3 2. AFBAKENING... 4 3. DOELSTELLING EN ONDERZOEKSVRAGEN...

Nadere informatie

Datum Bijlage Uw kenmerk Ons kenmerk 30 augustus /AH/102

Datum Bijlage Uw kenmerk Ons kenmerk 30 augustus /AH/102 Provinciale Staten van de provincie Flevoland mevrouw mr. A. Kost, statengriffier Datum Bijlage Uw kenmerk Ons kenmerk 30 augustus 2016 1 2016/AH/102 Onderwerp Onderzoeksopzet Natuurcompensatie Geachte

Nadere informatie

Beoordeling doelstellingen begroting Provincie Flevoland

Beoordeling doelstellingen begroting Provincie Flevoland Beoordeling doelstellingen begroting 2012 Provincie Flevoland Beoordeling doelstellingen begroting 2012 Provincie Flevoland Amsterdam, april 2012 Voorwoord Henry Mintzberg, auteur van verschillende managementboeken

Nadere informatie

Onderzoeksprotocol Rekenkamer West-Brabant

Onderzoeksprotocol Rekenkamer West-Brabant Onderzoeksprotocol Rekenkamer West-Brabant Vastgesteld door de Rekenkamer West-Brabant in haar vergadering van 25 oktober 2010. Dit onderzoeksprotocol vloeit voort uit het Reglement van Orde, vastgesteld

Nadere informatie

Onderzoek Inkoop en aanbestedingen Onderzoeksopzet. Rekenkamercommissie De Wolden September 2016 Status: definitief Versie: 1.0

Onderzoek Inkoop en aanbestedingen Onderzoeksopzet. Rekenkamercommissie De Wolden September 2016 Status: definitief Versie: 1.0 Onderzoek Inkoop en aanbestedingen Onderzoeksopzet Rekenkamercommissie De Wolden September 2016 Status: definitief Versie: 1.0 Rekenkamercommissie De Wolden 1 A. Wat willen wij bereiken? 1. Aanleiding

Nadere informatie

Economic Board Utrecht

Economic Board Utrecht ONDERZOEKSOPZET Economic Board Utrecht Utrecht augustus 2017 Inhoudsopgave 1. Aanleiding en achtergrond... 3 2. Probleemstelling en onderzoeksvragen... 5 3. Afbakening... 5 4. Werkwijze... 5 5. Beoordelingskader...

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Onderzoeksaanpak

Rekenkamercommissie Onderzoeksaanpak Onderzoeksaanpak Rekenkameronderzoek Feitenrelaas Ligne Status Datum Omschrijving Door Status 26 maart 15 Onderzoeksplan Ligne TH Concept, ter bespreking in RKC 31-3-15 31 maart 15 Vaststelling onderzoeksplan

Nadere informatie

Over de voortgang in uw regio is de commissie het volgende opgevallen:

Over de voortgang in uw regio is de commissie het volgende opgevallen: Aan: Bestuurlijk coördinator Datum 9 december 2014 Onderwerp Definitief beeld van Visitatiecommissie Waterketen van regio Waterkring West Geachte bestuurder, Ter afsluiting van het visitatieproces van

Nadere informatie

Rekenkamerbrief betreffende vertaling coalitieakkoord 2007-2011 Vertrouwen verbinden versnellen in programmabegroting 2008

Rekenkamerbrief betreffende vertaling coalitieakkoord 2007-2011 Vertrouwen verbinden versnellen in programmabegroting 2008 Provincie Overijssel Luttenbergstraat 2 8012 EE Zwolle Aan: Provinciale Staten van Overijssel In kopie aan: Commissaris van de Koningin, dhr. G. Jansen Gedeputeerde Staten van Gelderland Betreft: Rekenkamerbrief

Nadere informatie

opvolgingsonderzoek re-integratie en voortijdig schoolverlaten

opvolgingsonderzoek re-integratie en voortijdig schoolverlaten opvolgingsonderzoek re-integratie en voortijdig schoolverlaten juli 2012 1 inleiding 1-1 aanleiding De rekenkamer voert onderzoeken uit naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het

Nadere informatie

Startnotitie. Westerscheldeferry

Startnotitie. Westerscheldeferry Startnotitie Westerscheldeferry Onderzoek naar de rechtmatigheid en doeltreffendheid van de aanbesteding van de OV-concessie Vlissingen-Breskens 2015-2018 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING...- 3-1.1 Aanleiding...

Nadere informatie

Voorstel 1. Kennis nemen van de aanpak van de WBP-monitor Kennis nemen van de voorlopige lijst van effect- en prestatieindicatoren

Voorstel 1. Kennis nemen van de aanpak van de WBP-monitor Kennis nemen van de voorlopige lijst van effect- en prestatieindicatoren VERGADERDATUM 25 september 2012 SSO SECTOR/AFDELING STUKDATUM NAAM STELLER 7 september 2012 T.A. Wendt / J. Janson ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT 15 Voorstel 1. Kennis nemen van de aanpak van de WBP-monitor

Nadere informatie

Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting

Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting Rapportage Alphen-Chaam 02 juni 2009 R A P P O R T A G E E F F

Nadere informatie

Beoordelingscriteria scriptie Nemas HRM

Beoordelingscriteria scriptie Nemas HRM Beoordelingscriteria scriptie Nemas HRM Instructie Dit document hoort bij het beoordelingsformulier. Op het beoordelingsformulier kan de score per criterium worden ingevuld. Elk criterium kan op vijf niveaus

Nadere informatie

Begroting en jaarstukken als kaderstellend en controlerend instrument van Provinciale Staten. Provincie Noord-Holland

Begroting en jaarstukken als kaderstellend en controlerend instrument van Provinciale Staten. Provincie Noord-Holland Begroting en jaarstukken als kaderstellend en controlerend instrument van Provinciale Staten Provincie Noord-Holland Amsterdam, augustus 2006 Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Overzicht van conclusies en aanbevelingen...

Nadere informatie

Cultuurhistorie in kaart gebracht Een onderzoek naar het provinciaal cultuurhistorisch beleid

Cultuurhistorie in kaart gebracht Een onderzoek naar het provinciaal cultuurhistorisch beleid Cultuurhistorie in kaart gebracht Een onderzoek naar het provinciaal cultuurhistorisch beleid Provincie Flevoland Amsterdam, mei 2008 Voorwoord De afgelopen jaren neemt cultuurhistorie een steeds belangrijker

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE. Aan de leden van de gemeenteraad. c.c. het college van burgemeester en wethouders. Geachte leden van de raad,

REKENKAMERCOMMISSIE. Aan de leden van de gemeenteraad. c.c. het college van burgemeester en wethouders. Geachte leden van de raad, REKENKAMERCOMMISSIE Aan de leden van de gemeenteraad c.c. het college van burgemeester en wethouders uw kenmerk uw brief d.d. ons kenmerk GEGRF / Rekenkamer behandeld door R. Lamberts doorkiesnummer 077-359

Nadere informatie

Quick scan programmabegroting. Bestuurlijk rapport. Rekenkamercommissie Alphen aan den Rijn

Quick scan programmabegroting. Bestuurlijk rapport. Rekenkamercommissie Alphen aan den Rijn Quick scan programmabegroting 2016-2019 Bestuurlijk rapport Goede aansluiting om te sturen en te controleren Rekenkamercommissie Alphen aan den Rijn 1 juni 2016 1 1. Inleiding De gemeenteraad stelt kaders

Nadere informatie

Planning & control cyclus

Planning & control cyclus Bijlage 2 behorende bij de kaderbrief 2015 Planning & control cyclus Spoorboek 1 2 Inleiding Dit spoorboek Planning & Control-cyclus dient als handvat en achtergrondinformatie voor de organisatie bij de

Nadere informatie

Wat te doen met stilte?

Wat te doen met stilte? EINDRAPPORT Wat te doen met stilte? Onderzoek naar stiltegebiedenbeleid Provincie Zuid-Holland oktober 2016 Inhoudsopgave Kernpunten en aanbevelingen... 3 Reactie Gedeputeerde Staten... 6 Nawoord Rekenkamer...

Nadere informatie

Nawoord Rekenkamercommissie (rkc) op de bestuurlijke reactie.

Nawoord Rekenkamercommissie (rkc) op de bestuurlijke reactie. Nawoord Rekenkamercommissie (rkc) op de bestuurlijke reactie. De rkc heeft de reactie van het college gelezen en geeft hieronder haar reactie op de noties van het college. Dit is als volgt opgebouwd. Eerst

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR HET OPSTELLEN VAN MEETBARE DOELSTELLINGEN

HANDLEIDING VOOR HET OPSTELLEN VAN MEETBARE DOELSTELLINGEN HANDLEIDING VOOR HET OPSTELLEN VAN MEETBARE DOELSTELLINGEN drs. A.L. Roode Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juni 2006 Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: drs. A.L. Roode Project:

Nadere informatie

Checklist. Informatievoorziening. Grote Projecten

Checklist. Informatievoorziening. Grote Projecten Checklist Informatievoorziening Grote Projecten Najaar 2010 Rekenkamercommissie Berkelland, Bronckhorst, Lochem, Montferland 1. Inleiding De uitvoering van grote projecten in Nederland heeft nogal eens

Nadere informatie

Rekenkamerbrief Fondsvorming provincie Noord-Brabant

Rekenkamerbrief Fondsvorming provincie Noord-Brabant Rekenkamerbrief Fondsvorming provincie Noord-Brabant 1 Inleiding Met het oog op komende besluitvorming inzake de instelling van vier fondsen, in het kader van de tweede tranche van de Investeringsagenda,

Nadere informatie

Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid

Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid Plan van aanpak Rekenkamer Maastricht februari 2007 1 1. Achtergrond en aanleiding 1 De gemeente Maastricht wil maatschappelijke doelen bereiken.

Nadere informatie

Totaalbeeld rekenkameronderzoek naar de positie van de raad bij kaderstelling, sturing en controle van grote projecten Overkoepelende rapportage

Totaalbeeld rekenkameronderzoek naar de positie van de raad bij kaderstelling, sturing en controle van grote projecten Overkoepelende rapportage Totaalbeeld rekenkameronderzoek naar de positie van de raad bij kaderstelling, sturing en controle van grote projecten Overkoepelende rapportage Status: overkoepelende rapportage, vastgesteld door de rekenkamercommissies

Nadere informatie

Beoordelingscriteria scriptie Nemas HRM

Beoordelingscriteria scriptie Nemas HRM Beoordelingscriteria scriptie Nemas HRM Instructie Dit document hoort bij het beoordelingsformulier. Op het beoordelingsformulier kan de score per criterium worden ingevuld. Elk criterium kan op vijf niveaus

Nadere informatie

Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld

Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld December 2011 1. Inleiding In 2003 bezocht de burgemeester van de gemeente Barneveld samen met de politie en de woningstichting de dorpskernen van de gemeente

Nadere informatie

Duurzaam inkopen en aanbesteden. Onderzoeksopzet

Duurzaam inkopen en aanbesteden. Onderzoeksopzet Duurzaam inkopen en aanbesteden Onderzoeksopzet Amsterdam, september 2011 Inhoudsopgave 1. Aanleiding...2 2. Probleemstelling en onderzoeksvragen...3 3. Kader: begrippen en definities...4 4. Afbakening...7

Nadere informatie

Financieel toezicht gemeenschappelijke regelingen. Onderzoeksopzet

Financieel toezicht gemeenschappelijke regelingen. Onderzoeksopzet Financieel toezicht gemeenschappelijke regelingen Onderzoeksopzet Amsterdam, februari 2015 Inhoudsopgave 1. Aanleiding en achtergrond... 3 2. Probleemstelling en onderzoeksvragen... 4 3. Afbakening...

Nadere informatie

Grondbeleid en grondprijsbeleid Gemeente Weert

Grondbeleid en grondprijsbeleid Gemeente Weert Onderzoeksaanpak Grondbeleid en grondprijsbeleid Gemeente Weert september 2013 Rekenkamer Weert 1. Achtergrond en aanleiding Het grondbeleid van de gemeente Weert heeft tot doel bijdrage te leveren, met

Nadere informatie

Gemeente Hellendoorn. Aan de raad

Gemeente Hellendoorn. Aan de raad Punt (2 : Aanbevelingen onderzoek Rekenkamer West Twente: Onroerende zaken Gemeente Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: De Rekenkamer West Twente heeft onderzoek gedaan naar het beleid over - en het

Nadere informatie

In hoeverre is het ICT-beleid bij de gemeenten Bergen op Zoom, Drimmelen, Halderberge en Moerdijk als doeltreffend en doelmatig aan te merken?

In hoeverre is het ICT-beleid bij de gemeenten Bergen op Zoom, Drimmelen, Halderberge en Moerdijk als doeltreffend en doelmatig aan te merken? Rekenkameronderzoek ICT-beleid Betreft: Toelichting op het onderzoek ICT-beleid Inleiding De Rekenkamer West-Brabant heeft bij de voorbereiding van het onderzoeksprogramma 2015 het onderwerp ICT-beleid

Nadere informatie

Statenvoorstel 74/16 A

Statenvoorstel 74/16 A Statenvoorstel 74/16 A Voorgestelde behandeling PS-vergadering : 21 oktober 2016 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 12 september 2016 GS:4061340 Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant Samenvatting Voor

Nadere informatie

B. Discussie Oud voor nieuw beleid kan gekoppeld worden aan de beleidsevaluatie;

B. Discussie Oud voor nieuw beleid kan gekoppeld worden aan de beleidsevaluatie; Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 20531 Datum : 26 november 2013 Programma : Alle programma's Blad : 1 van 5 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder: dhr. R. de

Nadere informatie

Grondbeleid EHS. Provincie Zuid-Holland. Onderzoeksopzet

Grondbeleid EHS. Provincie Zuid-Holland. Onderzoeksopzet Grondbeleid EHS Provincie Zuid-Holland Onderzoeksopzet Amsterdam, maart 2014 Inhoudsopgave 1. Achtergrond en aanleiding... 2 2. Probleemstelling en onderzoeksvragen... 3 3. Afbakening... 4 4. Werkwijze...

Nadere informatie

Rekenkamercommissie. Onderzoeksplan proces- kwaliteit majeure projecten. gemeente Best

Rekenkamercommissie. Onderzoeksplan proces- kwaliteit majeure projecten. gemeente Best Rekenkamercommissie Onderzoeksplan proces- kwaliteit gemeente Best September 2014 Rekenkamercommissie gemeente Best Drs. J. J.M. van den Heuvel, Voorzitter Drs. M.A. Koster RA, Lid J.M. van Berlo (secretaris)

Nadere informatie

17 november 2015 Corr.nr , FC Nummer 82/2015 Zaaknr

17 november 2015 Corr.nr , FC Nummer 82/2015 Zaaknr 17 november 2015 Corr.nr. 2015-49.452, FC Nummer 82/2015 Zaaknr. 603304 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake het optimaliseren van de huidige Planning & Controlcyclus

Nadere informatie

RKC Medemblik Opmeer

RKC Medemblik Opmeer Notitie Opzet kort onderzoek Rekenkamerbrief: Reserves, voorzieningen en begrotingsramingen 25 mei 2016 Rekenkamercommissie Medemblik - Opmeer 1 Inhoudsopgave 1 Aanleiding onderzoek 3 2 Doelstelling en

Nadere informatie

Onderzoek naar digitale dienstverlening van de gemeente Hoogeveen

Onderzoek naar digitale dienstverlening van de gemeente Hoogeveen Onderzoek naar digitale dienstverlening van de gemeente Hoogeveen Juni 2008 Rekenkamercommissie gemeente Hoogeveen Samenstelling: Drs. E. de Haan (voorzitter) A.W. Hiemstra J. Steenbergen Drs. F. Galesloot

Nadere informatie

Uitgangspunten voor selectie indicatoren

Uitgangspunten voor selectie indicatoren Uitgangspunten voor selectie indicatoren Startvragen 1 Beginnen met doorontwikkeling indicatoren OF eerst investeren in betere doelstellingen OF beide tegelijk? 4 commissies: grote verscheidenheid of grote

Nadere informatie

KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak

KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak Rekenkamercommissie Kempengemeenten 23 september 2011 1. Achtergrond en aanleiding In 2008 heeft de gemeente Oirschot de Bestuursvisie 2002-2012

Nadere informatie

Beheer sporthallen en sportparken

Beheer sporthallen en sportparken Beheer sporthallen en sportparken Onderzoeksopzet 2 e fase 27 juni 2013 1 2 Inhoudsopgave 1 Aanleiding onderzoek 5 2 Resultaten 1e fase onderzoek sport 7 3 Probleemstelling 9 4 Onderzoeksaanpak 13 5 Planning

Nadere informatie

BELEIDSEFFECTMETING - HANDLEIDING VOOR STATENCOMMISSIES

BELEIDSEFFECTMETING - HANDLEIDING VOOR STATENCOMMISSIES BELEIDSEFFECTMETING - HANDLEIDING VOOR STATENCOMMISSIES 26 APRIL 2006 CONTEXT EN AANLEIDING Sinds maart 2003 is de Wet dualisering provinciebestuur van kracht. Mede in dit kader heeft het Presidium van

Nadere informatie

Geheimhouding. Onderzoeksopzet

Geheimhouding. Onderzoeksopzet Geheimhouding Onderzoeksopzet Amsterdam, november 2013 Inhoudsopgave 1. Aanleiding en achtergrond... 2 2. Probleemstelling en onderzoeksvragen... 3 3. Afbakening... 3 4. Werkwijze... 4 5. Beoordelingskader...

Nadere informatie

PS2011RGW : Statenvoorstel rapport Randstedelijke Rekenkamer Vitaal Platteland Provincie Utrecht. Ontwerp-besluit pag. 5

PS2011RGW : Statenvoorstel rapport Randstedelijke Rekenkamer Vitaal Platteland Provincie Utrecht. Ontwerp-besluit pag. 5 PS2011RGW02-1 - Provinciale Staten statenvoorstel Datum : 16 mei 2011 Nummer PS: PS2011RGW02 Afdeling : SGU Commissie : RGW Steller : Drs. H. Schoen Portefeuillehouder : n.v.t. Registratienummer : 2011INT268900

Nadere informatie

Definitief beeld van Visitatiecommissie Waterketen van regio Rotterdam

Definitief beeld van Visitatiecommissie Waterketen van regio Rotterdam Aan: Bestuurlijk coördinator Datum 9 december 2014 Onderwerp Definitief beeld van Visitatiecommissie Waterketen van regio Rotterdam Geachte bestuurder, Ter afsluiting van het visitatieproces van de Visitatiecommissie

Nadere informatie

Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert

Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert Weert, 6 september 2011. Rekenkamer Weert Inhoudsopgave 1. Achtergrond en aanleiding 2. Centrale vraagstelling 3. De wijze van onderzoek 4. Deelvragen

Nadere informatie

Kern van deze visie is dat een (zorg)proces op deze manier een cyclus van continu beoordelen en verbeteren ingaat.

Kern van deze visie is dat een (zorg)proces op deze manier een cyclus van continu beoordelen en verbeteren ingaat. Toepassingswijze van een (gestandaardiseerde) verbetercyclus Doel: Gestandaardiseerde wijze van verbeteren toepassen binnen OCE/het DementieNet, zodat verbeteracties aantoonbaar gemonitord en continu verbeterd

Nadere informatie

Zicht op doorwerking

Zicht op doorwerking Rekenkamercommissie Zicht op doorwerking Onderzoek naar de doorwerking van de aanbevelingen uit zes onderzoeken van de rekenkamercommissie Hoogeveen Deel 1: Conclusies en aanbevelingen Januari 2015 1 Rekenkamercommissie

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5 2017MME151 College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel DATUM 26 september 2017 NUMMER PS AFDELING Managementondersteuning COMMISSIE Alle STELLER Alex van der Weij DOORKIESNUMMER 3992 DOCUMENTUMNUMMER

Nadere informatie

De commissie heeft van uw regio geen aanvullende documenten ontvangen. Hierdoor is de beoordeling koploper niet gewijzigd.

De commissie heeft van uw regio geen aanvullende documenten ontvangen. Hierdoor is de beoordeling koploper niet gewijzigd. Datum 21 januari 2014 Onderwerp Definitief beeld van Visitatiecommissie Waterketen van Werkeenheid 4 (Alm en Biesbosch overlap met Rivierenland) Geachte bestuurder, Deze brief is een vervolg op onze brief

Nadere informatie

Aandachtspunten wijziging programmabegroting 2008 provincie Limburg Deel I: bestuurlijk rapport

Aandachtspunten wijziging programmabegroting 2008 provincie Limburg Deel I: bestuurlijk rapport Aandachtspunten wijziging programmabegroting 2008 provincie Limburg Deel I: bestuurlijk rapport 6 oktober 2008 ISBN 978-90-8768-016-9 Het Hooghuis Keizersgracht 5 5611 GB Eindhoven Postbus 2000 5600 CA

Nadere informatie

Voorstel van de Rekenkamer

Voorstel van de Rekenkamer Voorstel van de Rekenkamer Opgesteld door Rekenkamer Vergadering Commissie Stad en Ruimte Vergaderdatum 14 juni 2018 (onder voorbehoud) Jaargang en nummer 2018, nr. 43 Geheim Nee Rekenkameronderzoek: Zicht

Nadere informatie

Hieronder reageren wij op de afzonderlijke conclusies en aanbevelingen uit het rapport van uw Rekenkamer.

Hieronder reageren wij op de afzonderlijke conclusies en aanbevelingen uit het rapport van uw Rekenkamer. Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 14 030 www.utrecht.n1 Rekenkamer Utrecht T.a.v. dhr. P.j.C.M. van den Berg Behandeld door J.A. Bodewitz Doorkiesnummer 030-28 61054 E-mail j.bodewitz@utrecht.n1

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarverslag 2010 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

B. Discussie Oud voor nieuw beleid kan gekoppeld worden aan de beleidsevaluatie;

B. Discussie Oud voor nieuw beleid kan gekoppeld worden aan de beleidsevaluatie; Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 20531 Datum : 26 november 2013 Programma : Alle programma's Blad : 1 van 5 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder: dhr. R. de

Nadere informatie

onderzoeksopzet Verbonden partijen (Gemeenschappelijke regelingen) Lansingerland

onderzoeksopzet Verbonden partijen (Gemeenschappelijke regelingen) Lansingerland onderzoeksopzet Verbonden partijen (Gemeenschappelijke regelingen) Lansingerland Definiteve versie augustus 2009 1 inleiding 1-1 verbonden partijen De gemeente staan verschillende manieren ter beschikking

Nadere informatie

Cultuurhistorie in kaart gebracht Een onderzoek naar het provinciaal cultuurhistorisch beleid

Cultuurhistorie in kaart gebracht Een onderzoek naar het provinciaal cultuurhistorisch beleid Cultuurhistorie in kaart gebracht Een onderzoek naar het provinciaal cultuurhistorisch beleid Provincie Zuid-Holland Amsterdam, mei 2008 Voorwoord De afgelopen jaren neemt cultuurhistorie een steeds belangrijker

Nadere informatie

Over de voortgang in uw regio is de commissie het volgende opgevallen:

Over de voortgang in uw regio is de commissie het volgende opgevallen: Aan: Bestuurlijk coördinator Datum 9 december 2014 Onderwerp Definitief beeld van van Waterkring de Baronie Geachte bestuurder, Ter afsluiting van het visitatieproces van de ontvangt u deze brief met het

Nadere informatie

Meetbaarheid jaarverslag 2007

Meetbaarheid jaarverslag 2007 Meetbaarheid jaarverslag 2007 De kwaliteit van de verantwoording Stadsdeel Oud-West 4 juni 2008 Meetbaarheid jaarverslag 2007 De kwaliteit van de verantwoording Stadsdeel Oud-West 4 juni 2008 2 Meetbaarheid

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK NAAR FINANCIËLE ASPECTEN BIJ STICHTING MEERWERF BASISSCHOLEN TE DEN HELDER (41858)

RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK NAAR FINANCIËLE ASPECTEN BIJ STICHTING MEERWERF BASISSCHOLEN TE DEN HELDER (41858) RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK NAAR FINANCIËLE ASPECTEN BIJ STICHTING MEERWERF BASISSCHOLEN TE DEN HELDER (41858) Utrecht, juni 2013 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van een specifiek onderzoek

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

Prestatie- en effectindicatoren Wat is het verschil, hoe komen ze tot stand, concrete voorbeelden.

Prestatie- en effectindicatoren Wat is het verschil, hoe komen ze tot stand, concrete voorbeelden. Pag. 1/6 Datum vergadering 2 april 2013 Nr. 06 Omschrijving agendapunt Portefeuillehouder Notitie Financiën wethouder ir. C.J. Almekinders Samenvatting Naar aanleiding van de suggestie van de auditcommisie

Nadere informatie

Doeltreffendheid subsidies. Onderzoeksopzet

Doeltreffendheid subsidies. Onderzoeksopzet Doeltreffendheid subsidies Onderzoeksopzet Amsterdam, augustus 2011 Inhoudsopgave 1. Aanleiding...3 2. Probleemstelling en onderzoeksvragen...4 3. Afbakening...5 4. Geselecteerde subsidie...5 5. Werkwijze...6

Nadere informatie

onderzoeksopzet verbonden partijen

onderzoeksopzet verbonden partijen onderzoeksopzet verbonden partijen Rekenkamercommissie Onderzoeksopzet Verbonden Partijen rekenkamercommissie Oss 1 Inhoudsopgave 1. Achtergrond en aanleiding... 3 2. Wat is een DoeMee-onderzoek?... 3

Nadere informatie

De kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

De kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten De kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Basisschool Aan de Bron en sporthal op het voormalige WML-terrein Onderzoeksopzet Rekenkamer Weert 16 december 2007 Inhoudsopgave 1. Achtergrond

Nadere informatie

Kwaliteitszorg heeft tot doel om de medewerkers en de leiding van een organisatie bewust te maken van resultaatgericht werken.

Kwaliteitszorg heeft tot doel om de medewerkers en de leiding van een organisatie bewust te maken van resultaatgericht werken. Kwaliteitszorg Inleiding: Kwaliteitszorg heeft tot doel om de medewerkers en de leiding van een organisatie bewust te maken van resultaatgericht werken. In de organisatie moet men met elkaar de vraag (durven)

Nadere informatie

Bestuurlijke P&C-kalender 2014

Bestuurlijke P&C-kalender 2014 Bestuurlijke P&C-kalender 2014 Inleiding Voor u ligt de P&C-kalender voor de bestuurlijke Planning en Control cyclus 2014. In deze kalender is van elk document binnen deze cyclus de planning opgenomen

Nadere informatie

Onderzoek Invoering nieuwe WMO per 2015

Onderzoek Invoering nieuwe WMO per 2015 Onderzoek Invoering nieuwe WMO per 2015 Onderzoeksopzet van de Rekenkamercommissie voor Vlagtwedde en Bellingwedde Inleiding De gezamenlijke Rekenkamercommissie (RKC) van de gemeenten Vlagtwedde en Bellingwedde

Nadere informatie

onderzoeksopzet kwaliteit dienstverlening

onderzoeksopzet kwaliteit dienstverlening onderzoeksopzet kwaliteit dienstverlening Rekenkamercommissie Onderzoeksopzet Kwaliteit dienstverlening rekenkamercommissie Oss 23 maart 2007 Inhoudsopgave 1. AANLEIDING EN ACHTERGROND...3 2. AFBAKENING...3

Nadere informatie

Reactie college op onderzoek Jaarstukken 2017 Rekenkamercommissie

Reactie college op onderzoek Jaarstukken 2017 Rekenkamercommissie Reactie college op onderzoek Jaarstukken 2017 Rekenkamercommissie 30 mei 2018 Concerncontrol Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Aanbevelingen RKC 3 2 1. Inleiding De Rekenkamercommissie (RKC) heeft naar aanleiding

Nadere informatie