- Gecoördineerde tekst -

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "- Gecoördineerde tekst -"

Transcriptie

1 Protocol inzake de regels van toezicht en controle op de kansspelen in de kansspelinrichtingen klasse II door middel van een passend informaticasysteem. - Gecoördineerde tekst - Versie : II_V10 van 1 ste november 2013

2

3 INHOUD 1 INHOUD VAN DIT DOCUMENT DEFINITIES EN AFKORTINGEN TECHNISCHE VEREISTEN GESTELD AAN DE KABLERING EN PASSIEVE COMPONENTEN VAN HET LAN TECHNISCHE VEREISTEN GESTELD AAN DE ACTIEVE COMPONENTEN VAN HET LAN TECHNISCHE VEREISTEN GESTELD AAN DE CLIENTS EN SERVERS VEREISTEN GESTELD AAN HET LOKAAL VOOR HET DATA-RACK TECHNISCHE VEREISTEN GESTELD AAN DE DATAVERBINDING MET DE KANSSPELCOMMISSIE BIJKOMENDE VEREISTEN GESTELD AAN HET VIDEO SURVEILLANCE SYSTEEM VEREISTEN INZAKE ACCOUNTING - FINANCIËLE INFORMATIE (F1 EN F2) VEREISTEN INZAKE REGISTRATIE (F5) VEREISTEN INZAKE TECHNISCHE CONTROLE (F6) VEREISTEN INZAKE DOCUMENTATIE I.V.M. HET INFORMATICASYSTEEM EN HET VIDEO- SURVEILLANCE SYSTEEM GEBRUIK VAN NIEUWE TECHNOLOGIEËN DIVERSE VEREISTEN STANDAARDEN INZAKE NAAMGEVING VOOR DE TE VERZENDEN BESTANDEN GOEDKEURING BIJLAGE 1 : XML BESCHRIJVING BIJLAGE 2 : STANDAARD COMMUNICATIE PROTOCOL BIJLAGE 3 : ASCII TABEL BIJLAGE 4 : KONINKLIJK BESLUIT VAN 23 MEI blz. -3-

4 1 INHOUD VAN DIT DOCUMENT Art. 38, 5 van de wet van 7 mei 1999 bepaalt dat het toezicht op en de controle van de kansspelen in de kansspelinrichtingen klasse II dient te gebeuren bij middel van een passend informaticasysteem. Dit document beschrijft de technische vereisten waaraan supra vermeld systeem dient te voldoen. Dit protocol is de uitvoering van art. 11 van het koninklijk besluit d.d. 23/05/2003 betreffende de regels van toezicht en controle op de kansspelen in de kansspelinrichtingen klasse II door middel van een passend informaticasysteem (B.S. 04/06/2003). -4-

5 2 DEFINITIES EN AFKORTINGEN Afkorting LAN Cliënt Definitie Local Area Network ; lokaal netwerk Iedere elektronische eenheid, dus zowel administratieve pc's als automatische spellen On-line Wordt beschouwd als deel uitmakende van een on-line systeem, alles wat zich tussen de machine en de Datatransfert naar de (met inbegrip van de CPU-Switch toepassing) bevindt UTP Unshielded Twisted Pair DHCP Dynamic Host Configuration Protocol WINS Windows Internet Naming Service DNS Domain Name System FTP File Transfert Protocol DVD Digital Versatile Disk EPROM Erasable Programmable Read Only Memory Xls-file Bestandsformaat van Microsoft Excel. XML Extensible Markup Language Is een standaard van het World Wide Web Consortium voor de syntaxis van formele markup-talen waarmee men gestructureerde gegevens kan weergeven in de vorm van platte tekst RJ45 Registerred Jack 45 Propagation Delay De tijd dat een signaal nodig heeft om van punt A naar punt B te gaan over een gegeven transmissie- kanaal. TCP/IP Transmission Control Protocol / Internet Protocol. IPV4 Internet Protocol-adres in 4 posities. IPV6 Internet Protocol-adres in 6 posities. SWITCH SSL SSH HTTP DMZ IP-verbinding ISP IP-adres Een electronisch apparaat dat het berichtenverkeer regelt tussen de verschillende LAN-segmenten. Secure sockets layer Secure shell Hypertext transfert protocol. Demilitarized Zone verbinding op basis van het Internet Protocol Internet Service Provider Internet Protocol adres. -5-

6 3 TECHNISCHE VEREISTEN GESTELD AAN DE KABLERING EN PASSIEVE COMPONENTEN VAN HET LAN Er dient gebruik te worden gemaakt van UTP-kabel, minimaal CAT5, 100 ohm, 8-draads en RJ45 connectoren. Alle acht de draden dienen te worden aangesloten. De bekabeling dient op een correcte wijze te worden uitgevoerd. Bij de realisatie van het centraal punt van dit sternetwerk dient gebruik te worden gemaakt van een 19 data-rack en rack-mounted patchpanelen. Dit rack zal enkel dienen voor de huisvesting van componenten van het LAN. Een moderne PC kan gebruikt worden als server na instemming van de kansspelcommissie. Alle eindpunten dienen eenduidig te worden geïdentificeerd, waarbij dezelfde identificatie zal worden hernomen op de centrale patch-panelen. Het LAN dient minimaal compatibel te zijn met volgende LAN-standaarden: 10BASE-T, 100BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4. Een degelijke documentatie dient ter plaatse aanwezig te zijn. Ze dient nauwgezet te worden bijgewerkt bij elke aanpassing en omvat minimaal volgende inlichtingen: - identificatie van de installateur; - grondplan van de inrichting met aanduiding van de eindpunten, inclusief de eenduidige identificatie; - een schematische voorstelling van het datarack met plaatsing van de passieve- en actieve componenten van het LAN; - een gedetailleerde lijst van alle geplaatste UTP-kabels met opgave van installatiedatum, identificatiecode en lengte in aantal meter; - een testrapport van alle horizontale bekabeling. Voor elk eindpunt dient een afzonderlijk verslag te worden toegevoegd welke minimaal volgende gegevens bevat : - datum en uur van de test; - gebruikte testapparatuur; - bedradingschema; - testresultaten zoals Propagation delay, weerstand, dempingsfactor,... ; - opgave van de compatibele netwerkstandaarden voor dit eindpunt. Deze documentatie dient tevens in elektronische vorm beschikbaar te zijn. -6-

7 4 TECHNISCHE VEREISTEN GESTELD AAN DE ACTIEVE COMPONENTEN VAN HET LAN Er mag naar keuze gebruik worden gemaakt van hub s of switches compatibel met voormelde netwerkstandaarden. De koppeling van de dataverbinding naar de dient op een correcte wijze te worden uitgevoerd. Algemeen wordt gesteld dat er geen gebruik mag worden gemaakt van wireless verbindingen. Enkel in uitzonderlijke gevallen, en na voorafgaande toestemming van de kan hiervan worden afgeweken -7-

8 5 TECHNISCHE VEREISTEN GESTELD AAN DE CLIENTS EN SERVERS Alle clients en servers dienen te zijn uitgerust met een netwerkkaart met RJ45 aansluiting. Alle clients en servers dienen het TCP/IP protocol IPV4 en/of IPV6 te ondersteunen en dienen te beschikken over een vast IP-adres en rechtstreeks adresseerbaar te zijn via TCP/IP. Geen enkele andere koppelingswijze is toegestaan. Het besturingssysteem moet een versie van Windows, Unix of Linux zijn. Een up-to-date documentatie zal worden bijgehouden aangaande de toegekende ipadressen en bijhorende mac-adressen, met opgave van de éénduidige identificatie van het eindpunt waaraan de client of server verbonden is. Dynamische IP-adressen met bijhorende dynamische DNS zijn niet toegelaten. Deze documentatie dient tevens in elektronische vorm beschikbaar te zijn. Indien gebruik gemaakt wordt van DHCP-, WINS- DNS-servers dient een volledige documentatie inzake deze servers eveneens aanwezig te zijn. Deze documentatie dient tevens in elektronische vorm beschikbaar te zijn. Indien om een of andere reden het luik dat toegang verleent tot het cpu-gedeelte van de speelautomaat wordt geopend moet de dienst Metrologie worden verwittigd (zie punt 11/4) (de speelautomaat mag in exploitatie blijven). Supra vermeld luik dient te worden voorzien van een mechanisch en electrisch beveiligde sensor welke elke beweging van dit luik registreert in de databank van het online systeem op dergelijke wijze dat alle interupts worden geregistreerd en nadien geen gegevens meer kunnen worden verwijderd of gewijzigd. De energievoorziening van de sensors alsmede de interface die instaat voor de verzending van deze interupts naar het online systeem en de verbinding van de interface met het online-systeem zelf moet ten allen tijde gewaarborgd zijn. Indien toch een onderbreking van de verbinding optreed dient het online-systeem begin en einde van deze toestand te registreren. Indien om één of andere reden een automaat definitief wordt verwijderd uit het aanbod (verouderd, onherstelbaar defect, verkoop, ) dient de hiervan voorafgaand op de hoogte te worden gesteld. Tevens dienen alle identificatiegegevens van de desbetreffende automaat alsmede de stand van de mechanische en/of elektronische tellers aan de kansspelcommissie te worden medegedeeld. De betrokken automaat dient ter beschikking te blijven in de nabijheid van de betrokken kansspelinrichting gedurende minimaal 14 kalenderdagen. Indien zij het nodig acht kan de tijdens deze periode overgaan tot controle van de overgemaakte gegevens. Polling Inzake polling (vaststellen of een spelautomaat online/offline is) geldt volgende regeling : - Onafhankelijk van het normale dataverkeer tussen moederbord spelautomaat interface online systeem dient een polling routine te worden voorzien teneinde vast te stellen of de verbinding online systeem interface werkt ; - Het initiatief hiervoor kan uitgaan van de interface of de server. In beide gevallen dient de server erop toe te zien dat de polling van elke spelautomaat toekomt ; - Elke automaat moet minimaal 1x per 5 minuten een positieve polling geven. De polling frequentie bedraagt elke automaat minimum 1x per minuut ; -8-

9 - Indien gedurende een periode van 5 minuten (te rekenen vanaf de eerste negatieve polling) geen positieve polling volgt dient de spelautomaat als offline te worden beschouwd en dient een entry in het F6-bestand te worden gemaakt (zie structuur F6- bestand - punt 11/5) ; - Bij de eerstvolgende polling dient eveneens een entry te worden gemaakt in het F6- bestand ; - Het te gebruiken commando voor de polling is het in real time opvragen van de tellers van de automaat ; - Het resultaat van de positieve polling wordt in de DB ingebracht (inclusief de waarde van de tellers, historiek van de laatste 50 pollings dient te worden bewaard). Ingeval van ram reset na een interventie dienen de laatst geregistreerde tellerwaarden voor de reset en de tellerwaarden na reset aan de kansspelcommissie te worden gemeld. Inzake synchronisatie van de RTC s dient de server van het on-linesysteem zich om het uur te synchroniseren met een externe time-server, nadien worden alle clients hiermede gesynchroniserd. Dagelijks moet een historiek van deze evenementen (onderbreking van de verbinding, opening van het cpu compartiment) toegevoegd worden aan het F6 bestand (zie punt 11/5) Communicatieprotocol Een standaard communicatieprotocol is voorzien welke de gegevensuitwisseling tussen de interface en het moederbord van de automatische spelautomaat uniformiseert (Zie Bijlage 2). -9-

10 6 VEREISTEN GESTELD AAN HET LOKAAL VOOR HET DATA- RACK Het data-rack dient zodanig te zijn opgesteld dat voor- en achterzijde makkelijk toegankelijk zijn voor onderhoud. In voorkomend geval dient een adequate koeling te worden voorzien om de elektronische apparatuur in optimale omstandigheden te laten functioneren. Deze documentatie dient tevens in elektronische vorm beschikbaar te zijn. -10-

11 7 TECHNISCHE VEREISTEN GESTELD AAN DE DATAVERBINDING MET DE KANSSPELCOMMISSIE De vergunninghouder zorgt voor een adequate IP-verbinding met de DMZ van de Federale Overheidsdienst Justitie, bij voorkeur via het eigen netwerk van de gekozen ISP. Gebruik van een vast IP-adres en een gegarandeerde minimum bandbreedte is wenselijk. De vergunninghouder dient tevens in te staan voor de aankoop, installatie en programmmatie van de benodigde actieve componenten van het LAN. De vergunninghouder is verantwoordelijk voor de koppeling van de dataverbinding aan zijn informaticasysteem. De bestanden moeten naar het domein depot.gamingcommission.be verstuurd dmv het protocol HTTPS (via WebServices of WebForms). De userid en het paswoord zullen door de cel ICT van de KSC worden aangeleverd. Opmerking : in afwachting van het plaatsen van de webservices moeten de bestanden verstuurd worden in FTP (of FTPS voor deze die het wensen) en dit eveneens naar de server depot.gamingcommission.be. In geval van FTPS, zal de userid en het paswoord door de cel ICT van de KSC worden aangeleverd, deze zullen dezelfde blijven na de overgang naar HTTPS. In de toekomst zal een digitale handtekening geïmplementeerd kunnen worden. Bijkomende verbinding met de kansspelcommissie in het kader van online-toezicht : -/ Teneinde online-toezicht vanuit de mogelijk te maken dient elke vergunninhouder een site-to-site VPN te voorzien. -/ Deze verbinding zal worden geïntegreerd in de internetfirewall van de, de benodigde informatie zal ten gepaste tijde worden doorgegeven. -/ Via deze verbinding dient consultatie mogelijk te zijn van alle hard- en software die het voorwerp uitmaken van de certificeringsprocedure. Tevens dient het mogelijk te zijn bestanden te kopiëren voor verder onderzoek. -11-

12 8 BIJKOMENDE VEREISTEN GESTELD AAN HET VIDEO SURVEILLANCE SYSTEEM Minstens op volgende locaties moeten camera s worden voorzien : - plaats waar de registratie en/of controle van de speler gebeurt, op een dergelijke manier dat de aanmaak van het register en de ondervraging van het centraal bestand van de uitgesloten personen kan gevolgd worden; - kassa s; - de speelautomaten Op eenvoudig verzoek dienen de opgevraagde opnames te worden overgemaakt aan de. Indien eigen bestandsformaten worden gebruikt dient de viewer te worden meegeleverd. Deze viewer moet werken onder alle beschikbare versies van het windows besturingssysteem. De videobeelden dienen een minimale framerate te hebben van 12 beelden/seconde. De resolutie moet minimaal 4CIF(704x480) bedragen. De kwaliteit en keuze van de camera s moet rekening houden met de speciale lichtomstandigheden welke aanwezig zijn in de kansspelinrichting. Voor de nieuwe bewakingssystemen is het nodig om kleurencamera s te gebruiken. De verantwoordelijke voor de uitbating van de kansspelinrichting (vergunninghouder D) dient vanaf zijn werkplek in real time de videobeelden te kunnen bekijken, dit minstens indien de vergunninghouder niet aanwezig is om deze taak op zich te nemen en de videoregistratieapparatuur voor de vergunninghouder D derhalve niet toegankelijk is. -12-

13 9 VEREISTEN INZAKE ACCOUNTING - FINANCIËLE INFORMATIE (F1 EN F2) De financiële informatie dient in XML-formaat, dagelijks te worden overgemaakt aan de kansspelcommissie. Alle bedragen worden vermeld in eurocents. Deze bestanden dienen automatisch te worden aangemaakt en dienen rechtstreeks vanuit de server van de spelinrichting te worden overgemaakt aan de kansspelcommissie. Financiële informatie : (*) = basisgegevens dwz. gegevens die in real time uit de automaat moeten worden opgevraagd, zie ook punt 14/ A certifiëring. -/ Aantal betrokken automatische machines Voor elke monopostmachine : Voor elke multipostmachine, identificatie van de masters + : -/ Identificatie nummer van het spel (serienummer) (*) -/ Interne volgnummer van het spel -/ Nummer van modelgoedkeuring (Metrologie) (*) -/ Nummer van het belastingsvignet -/ Totaal inzetten van de dag -/ Totaal winsten van de dag -/ Resultaat van de dag -/ Aantal gespeelde partijen (globaal teller) (*) -/ Teller Total Bet bij de opening (*) -/ Teller Total Bet bij de sluiting (*) -/ Teller Total Win bij de opening (*) -/ Teller Total Win bij de sluiting (*) -/ TimeStamp bij de opening -/ TimeStamp bij de sluiting Opmerking : -/ Het veld "mastertype" moet de volgende codering respecteren: M1 : single master, cpu in de master en de satellieten M2 : single master, cpu enkel in de satellieten M3 : single master, cpu enkel in de master M4 : multi master, cpu in de master en de satellieten M5 : multi master, cpu enkel in de satellieten M6 : multi master, cpu enkel in de master De structuur van het XML-bestand is in bijlage 1 beschreven : Beschrijving "II_F1" file. B/ Globale resultaten : Totaalrecord afkomstig van de kas speciaal bestemd voor de automatische spellen : -/ Totaal inzetten voor alle machines -/ Totaal winsten voor alle machines -/ Globaal resultaat voor alle machines -/ TimeStamp bij de opening -/ TimeStamp bij de sluiting De structuur van het XML-bestand is in bijlage 1 beschreven : Beschrijving "II_F2" file. -13-

14 10 VEREISTEN INZAKE REGISTRATIE (F5) Een bestand in XML-formaat dient dagelijks aan de kansspelcommissie te worden overgemaakt, één record per bezoeker: - naam; - voornaam; - geboortedatum; - geboorteplaats; - beroep; - straatnaam en huisnummer; - postcode; - gemeente; - land (2chr in overeenstemming met ISO alpha-2 code) ; De structuur van het XML-bestand is in bijlage 1 beschreven : Beschrijving "II_F5" file. Indien in de inrichting enkel een elektronisch register wordt bijgehouden dient het programma een fiche af te drukken welke hoger vermelde gegevens bevat aangevuld met de datum, een sequentieel volgnummer en de tijdsaanduiding van de registratie. De bezoeker ondertekent deze fiche alvorens de speelzaal te betreden. Deze fiches dienen ter plaatse te worden bewaard onder dezelfde voorwaarden als het traditioneel papieren register. Dit bestand dient automatisch te worden aangemaakt en dient rechtstreeks vanuit de spelinrichting te worden overgemaakt aan de kansspelcommissie. Opmerking : de handtekening kan elektronisch uitgevoerd worden via de eid kaart. Er dient een integratie te zijn tussen de spelersregistratie software en de functionaliteit ondervraging EPIS. In de praktijk komt dit neer op het gebruik van de webservice. Manuele ondervraging via de website is vanaf 01/01/2010 niet meer toegelaten. Indien EPIS niet bereikbaar is dient de normale time-out te worden afgewacht. De bewuste speler moet worden ingeschreven in het tijdelijk register en vanaf dat ogenblik gaat een sperperiode van 15 in waarbinnen EPIS niet meer dient te worden ondervraagd, de spelers die tijdens deze periode toekomen worden toegevoegd aan het tijdelijk register. Na afloop van de sperperiode worden alle ingeschreven spelers uit het tijdelijk register automatisch opgevraagd in EPIS. De huidige noodprocedure blijft van kracht. Bij een nieuwe time-out gaat opnieuw een 15 periode in. Het registratieprogramma mag geen manuele keuzemogelijkheid meer bieden om al of niet EPIS te ondervragen. Bij langdurige uitval van EPIS wordt de inhoud van het Bisregister doorgestuurd in de F5-file. -14-

15 11 VEREISTEN INZAKE TECHNISCHE CONTROLE (F6) Deze informaties moeten dagelijks aan de kansspelcommissie toegestuurd worden. De structuur van het XML-bestand is in bijlage 1 beschreven : Beschrijving "II_F6" file. Dit bestand bevat de volgende elementen : (*) = basisgegevens dwz. gegevens die in real time uit de automaat moeten worden opgevraagd, zie ook punt 14/ A certifiëring. Administratieve informatie : -/ Serienummer van de machine (*) -/ Naam van de machine -/ Interne volgnummer -/ Nummer van modelgoedkeuring (Metrologie) (*) -/ Datum van de laatste ijking De structuur van het XML-bestand is in bijlage 1 beschreven : XML-element "info". Informatie omtrent de integriteit van de spelsoftware : Dagelijks wordt een programma gestart op alle kansspelautomaten dat de EPROM handtekening(en) verifieert. -/ Aantal betrokken software elementen Voor elke software element -/ Identificatie van het betrokken software element (*) -/ Identificatie van de softwareversie (*) -/ Software handtekening (*) -/ Sleutels die worden gebruikt voor de software handtekening (*) De structuur van het XML-bestand is in bijlage 1 beschreven : XML-element "epromitem". Informatie inzake openen en sluiten van het cpu-toegangsluik : -/ Aantal CPU evenementen Voor elke CPU evenement -/ TimeStamp van evenement (met correcte nauwkeurigheid ; minstens de minuut) -/ Type van evenement (Open / Close) -/ Volgnummer van het evenement -/ Nr van vergunningshouder "E" verantwoordelijk voor het evenement -/ Naam van de technicus die verantwoordelijk is voor het evenement -/ Reden van het evenement (indien type = Close : "Einde van de tussenkomst" vermelden) -/ Aantal dagen geleden sinds de laatste opening -/ Total Bet tijdens de evenement (*) -/ Total Win tijdens de evenement (*) In geval van onderbreking van de communicatie tussen de cpu-switch en de controlemodule, dit event dient te worden beschouwd als een opening van het CPU-luik De structuur van het XML-bestand is in bijlage 1 beschreven : XML-element "cpuitem". Informatie inzake onderbreking van de verbinding met het online systeem : -/ Aantal OnLine onderbrekingen Voor elke onderbreking: -/ TimeStamp van de onderbreking -/ TimeStamp van de in dienst terugstelling van de OnLine verbinding -15-

16 -/ Total Bet tijdens de onderbreking (*) -/ Total Win tijdens de onderbreking (*) -/ Total Bet tijdens de in dienst terugstelling van de OnLine verbinding (*) -/ Total Win tijdens de in dienst terugstelling van de OnLine verbinding (*) De structuur van het XML-bestand is in bijlage 1 beschreven : XML-element "onlineitem". -16-

17 12 VEREISTEN INZAKE DOCUMENTATIE I.V.M. HET INFORMATICASYSTEEM EN HET VIDEO-SURVEILLANCE SYSTEEM Volgende documentatie dient voorafgaandelijk aan de kansspelcommissie bezorgd te worden : a) betreffende het informaticasysteem : - naam en adres van de leverancier en/of fabrikant; - identificatie en serienummers; - beschrijving van de hardware en software; - gebruikte compiler; - technisch- en functioneel dossier van de applicatie. b) betreffende het video-surveillance systeem : - naam en adres van de leverancier en/of fabrikant; - identificatie- en serienummers; - lokalisatie en plan van de controlepost; - technisch plan van het systeem en zijn werking; - technische documentatie van de gebruikte camera's. -17-

18 13 GEBRUIK VAN NIEUWE TECHNOLOGIEËN Nihil (tot nu toe) -18-

19 14 DIVERSE VEREISTEN A/ Certificering : Teneinde enige zekerheid te hebben inzake de correcte toepassing van onderhavig protocol en de betrouwbaarheid van de ontvangen gegevens maximaal te garanderen wordt een verplichte certifiëringsprocedure ingevoerd. Alle "B" vergunninghouders dienen hun online-systeem te laten nakijken door een onafhankelijk organisme erkend door de kansspelcommissie (cfr. Art. 52, wet 1999). Dit organisme toetst het GEHEEL VAN HET ONLINE-SYSTEEM (kablering, passieve en actieve componenten van het netwerk, gebruikte communicatie protocols software, clients en servers) aan het geheel van het op dat ogenblik geldend protocol, de diverse KB s ter zake, de informatieve nota s KSC ter zake, de nota s metrologie terzake en de kansspelwet van 1999 alsmede alle wijzigingen aan deze wet. Ook de spelautomaatinterface maakt deel uit van de certificering. De dataverbinding met de speelautomaten in de inrichtingen klasse II dient eveneens te worden geëvalueerd qua betrouwbaarheid en beschikbaarheid. Supra vermeld organisme onderzoekt tevens in welke mate de door het online-systeem AUTOMATISCH gegenereerde XML bestanden betrouwbaar zijn en stelt tevens vast in welke mate en op welke wijze deze gegevens eventueel kunnen beïnvloed worden. Een tijdelijke bewaring van deze gegevens is enkel toegestaan indien ze ook versleuteld worden bewaard via een speciale toepassing die de geheimhouding garandeert of wanneer de bewaring pas wordt uitgevoerd na de verzending. De basisgegevens (*) van de automaten moeten in real-time worden verzameld. Er mag dus geen beroep worden gedaan op een bestand aanwezig in het online systeem, dit om elke afwijking uit te sluiten. De wijze van verzending naar de kansspelcommissie dient eveneens te worden onderzocht. Op basis van het ontvangen dossier (opgemaakt door supra vermeld organisme) aanvaardt de kansspelcommissie al dan niet de certifiëring. Inzake uiterste datum indienen certificeringrapporten zie punt 16 goedkeuring. De certificeringorganismen dienen hun verslag op te stellen in één van de Belgische landstalen en volgens een model dat kan worden opgelegd door de KSC. Alle kosten verbonden aan deze certificering komen niet ten laste van de kansspelcommissie. De vergunninghouder "B" dient opnieuw zijn systeem te laten certifiëren indien sedertdien veranderingen (andere dan upgrades of bug correcties) werden doorgevoerd in het online systeem. Tijdens een upgrade of een bug correctie, moet de leverancier van de "on-line" software de volgende informatie aan de verzenden : -/ gedetailleerde beschrijving van de aan het systeem aangebrachte wijzigingen; -/ een voorbeeld van elk XML bestand waaruit blijkt dat deze bestanden correct gegenereerd worden. Deze informatie moeten per aan verzonden worden (met in CC) en met de vermelding "Upgrade Online_Nr_E_Vergunning" in het object veld. Indien nodig zal een hercertificering van het systeem door de gevraagd worden. Het aantal upgrades toegestaan zonder certificering moet echter zeer beperkt blijven. -19-

20 B/ Integriteit van de gegevens : De certificeerder installeert op de hosting server een on-line service die de integriteit van het systeem garandeert. Deze service moet : -/ Veilig werken (onmogelijk aan te passen zonder dat het zichtbaar is); -/ In verbinding komen met de server met een hardware handtekening -/ Ad random berekenen van de handtekening van de kritische bestanden en ze vergelijken met de gecertificeerde handtekening; -/ Genereren van het bestand "signature" die de resultaten van de vergelijking, alsook de timestamp na iedere vergelijking registreert en deze on-line transfereren naar de. -/ Het bestand "signature" moet zodanig worden versleuteld dat de authenticiteit van de toepassing garandeert. Alleen de mag deze versleuteling kunnen ontcijferen. C/ Cashless : De inworp mag via een cashless systeem gebeuren. In dit geval moet het cashless systeem aan de volgende eisen voldoen : -/ De "Player cards" mogen enkel door de kassa en de gecertificeerde betaalterminals van de inrichting geladen worden. Het aldus geladen bedrag moet met een cryptische wijze op de kaart EN op de cashless server "geschreven" worden. Na inbreng van de kaart zal, indien het bedrag die op de kaart "geschreven" is en het bedrag die op de cashless server geregistreerd is niet overeenstemmen dient er een fout melding op een beschermde wijze in het online systeem geregistreerd te worden en moet de kaart geblokkeerd worden. Indien alternatieve systemen eenzelfde garantieniveau bieden (onmogelijkheid om het bedrag op de kaart te wijzigen zonder dat dit gemakkelijk traceerbaar is) kunnen zij ook voorgesteld worden. De alternatieve systemen moeten, minstens, aan de volgende eisen voldoen : -/ De "Player cards" moeten een unieke elektronische identificatie dragen ; -/ De toegelaten betaalterminals (ook diegene van de kassa) moeten een unieke elektronische identificatie dragen ; -/ De cashless applicatie moet : -/ zorgen dat de "cashless inworp" enkel vanaf een toegelaten betaalterminal kan gebeuren en enkel indien de betrokken player card geïdentificeerd is; -/ de gegevens op een beveiligde (gecrypteerde) wijze op de server registreren ; -/ naast de registratie van het "cashless bedrag" een controle code voorzien zijn om de registratie te beschermen (hash berekend vanaf de kaart ID ; de timestamp ; het cashless bedrag ; een password die enkel door de programmeur van het cashless systeem gekend is ;...) -/ gecertificeerd zijn door de "on-line certificator". -/ Een "log file" met de IP adressen van ieder verbinding tot de cashless server moet op een beschermde wijze op de cashless server geregistreerd worden (De gegevens moeten 6 maanden bewaard worden). -/ Voor iedere kaart dient een beschermde file met alle transacties (cash in, cash out, datum) op de cashless server geregistreerd te worden." -/ De machines uitgerust met een cashless systeem moeten conform zijn met deze eisen tegen 01/01/

21 D/ RAM-reset : Teneinde de continuïteit van de tellerwaarden te verzekeren wordt volgende regeling van kracht ingeval van RAM-reset: De informatie betreffende de opening en sluiting van het CPU compartiment (cpuitem, zie punt 11) moet gegenereerd worden juist voor en juist na de RAM-reset, teneinde doorgestuurd te worden via het F6 bestand. -21-

22 15 STANDAARDEN INZAKE NAAMGEVING VOOR DE TE VERZENDEN BESTANDEN Alle bestandsnamen hebben de volgende structuur : II_licenceId_Fx_date * _time *.xml ( * : bij voorkeur deze van aanmaak van het bestand) Voorbeeld : II_012345_F5_ _ xml -22-

23 16 GOEDKEURING Dit protocol werd opgemaakt door de en goedgekeurd ter zitting van 2 oktober De constructeurs moeten de noodzakelijke wijzigingen aanbrengen aan hun online systeem voor de 1 ste juli De nieuwe versie wordt onderworpen aan de certificering. Het certificeringrapport moet ten laatste op 1 ste januari 2015 geleverd worden aan de. De zal nauwgezet toezien op de strikte toepassing van dit protocol. Het niet respecteren van supra vermelde datums kan aanleiding geven tot sancties. De Voorzitter. E. Marique. -23-

24 17 BIJLAGE 1 : XML BESCHRIJVING De volgende tabellen geven een overzicht van de te versturen gegevens in XML. Voor de verzending moeten de bestanden gevalideerd worden op basis van de definitiebestanden XSD en van het valideringsprogramma beschikbaar op het volgende adres : ; Sectie <De wet> <Protocollen> <Informatica>. Beschrijving bestand "II_F1" (Punt 9) : /f1/ Field Cardinality Data type Description protocolversion 1 string Versie van het protocol (attribuut van f1) generalinfo/licenseid 1 int Nummer van de vergunning B generalinfo/filedate 1 date Datum van bestand generalinfo/licensetype 1 licensetypetype Type van vergunning : B generalinfo/ 1 type van On-Line verantwoordelijke monoplayer 1 monoplayertype Gegevens voor de monopostmachines multiplayer 1 multiplayertype Gegevens voor de multipostmachines monoplayertype : /f1/monoplayer/ Field Cardinality Data type Description nbofitems 1 int Aantal betrokken posten station 0 n stationtype Gegevens voor de posten van de monopostmachines multiplayetyper : /f1/multiplayer/ Field Cardinality Data type Description nbofitems 1 int Aantal betrokken machines multi 0 n multitype Gegevens voor de elementen van de multipostmachines multitype : /f1/multiplayer/multi/ Field Cardinality Data type Description masters/nbofitems 1 int Aantal masters masters/master 1 n mastertype Gegevens voor de masters van deze machine stations/nbofitems 1 int Aantal posten stations/station 1 n stationtype Gegevens voor de posten van deze machine mastertype : /f1/multiplayer/multi/masters/master/ Field Cardinality Data type Description id 1 string Identificatie Nr van de master mastertype 1 mastertypetype Type van master : M1,M2,M3,M4,M5,M6 stationtype : /f1/multiplayer/multi/stations/station/ ; /f1/monoplayer/station/ Field Cardinality Data type Description id 1 string Identificatie Nr van het spel (serienummer) (*) internalid 1 string Interne volgnummer van het spel approvalid 1 string Nr van modelgoedkeuring (Metrologie) (*) extrainfo/taxnumber 1 string Nr van het belastingsvignet extrainfo/realbet 1 int Total inzetten van de dag (in eurocents) extrainfo/realwin 1 int Total winsten van de dag (in eurocents) extrainfo/gameresult 1 int Resultaat van de dag (in eurocents) extrainfo/nbofgamesplayed 1 int Aantal gespeelde partijen (globaal teller) (*) -24-

TECHNISCH NOTA RDR E-PLATFORM Stap1

TECHNISCH NOTA RDR E-PLATFORM Stap1 Versie 6. 01/10/2012 1. Inleiding. TECHNISCH NOTA RDR E-PLATFORM Stap1 De verzekeringsondernemingen zoeken een enkel elektronisch kanaal om de uitwisseling van de RDR gegevens af te werken. Dit kanaal

Nadere informatie

A X S GUARD À LA CARTE

A X S GUARD À LA CARTE A X S GUARD À LA CARTE 1 Inhoud 1 Inhoud...2 2 3 Copyrights en gebruiksvoorwaarden...3 Over dit document...3 4 Wat is axs GUARD?...4 5 Wat is de à la Carte Configurator?...4 6 7 Wat zijn axs GUARD performance

Nadere informatie

V2 19/01/2015 datum fiche 281.25 blz 24 V3 29/01/2015 Idem

V2 19/01/2015 datum fiche 281.25 blz 24 V3 29/01/2015 Idem Bijwerkingen Versie Datum Onderwerp V2 19/01/2015 datum fiche 281.25 blz 24 V3 29/01/2015 Idem INKOMSTEN 2014 INHOUDSOPGAVE BLZ --------------------------- ------ VOORWOORD... 4 1. INLEIDING... 5 1.1.

Nadere informatie

Bijwerkingen. Versie Datum Onderwerp. 1.0 12/12/2013 Eerste versie

Bijwerkingen. Versie Datum Onderwerp. 1.0 12/12/2013 Eerste versie Bijwerkingen Versie Datum Onderwerp 1.0 12/12/2013 Eerste versie INKOMSTEN 2013 INHOUDSOPGAVE BLZ --------------------------- ------ VOORWOORD... 4 1. INLEIDING... 5 1.1. DEFINITIES... 6 1.1.1. Verzending...

Nadere informatie

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst.

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst. A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C WAARSCHUWING ROCOLUC biedt u op de website www.casinobelgium.be kansspelen aan. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst.

Nadere informatie

AANBESTEDENDE OVERHEID: Provincie Antwerpen APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer. Zilvermeerlaan 2 2400 MOL

AANBESTEDENDE OVERHEID: Provincie Antwerpen APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer. Zilvermeerlaan 2 2400 MOL Bestek AANBESTEDENDE OVERHEID: Provincie Antwerpen APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer Zilvermeerlaan 2 2400 MOL GUNNINGSWIJZE: Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking SOORT OPDRACHT:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Internet en Verkoop op Afstand INTERNET SERVICE. 1. Definities. 2. Bepaling van de Toegang. 2.1. Houder. 2.2. Mede-rekeninghouder

Algemene Voorwaarden Internet en Verkoop op Afstand INTERNET SERVICE. 1. Definities. 2. Bepaling van de Toegang. 2.1. Houder. 2.2. Mede-rekeninghouder Page 1/8 INTERNET SERVICE Aan het gebruik van de Internet-Toegang die de Bank ter beschikking stelt van haar klanten zijn de volgende voorwaarden verbonden: 1. Definities Voor de interpretatie van deze

Nadere informatie

BESTEK DIENSTEN EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG. FOD Binnenlandse Zaken

BESTEK DIENSTEN EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG. FOD Binnenlandse Zaken BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur FOD Binnenlandse Zaken Ontwerper FOD Binnenlandse

Nadere informatie

Handleiding voor de toepassing "Neerlegging van jaarrekeningen via internet"

Handleiding voor de toepassing Neerlegging van jaarrekeningen via internet Balanscentrale Handleiding voor de toepassing "Neerlegging van jaarrekeningen via internet" Versie 4.1 De informatie opgenomen in deze handleiding kan worden gewijzigd zonder voorafgaandelijke kennisgeving.

Nadere informatie

Een introductie voor netwerken en video over TCP/IP door Edwin Schriel.

Een introductie voor netwerken en video over TCP/IP door Edwin Schriel. Een introductie voor netwerken en video over TCP/IP door Edwin Schriel. Pagina ( s) Inhoudsopgave. 1 Inleiding. 2 Wat is een netwerk. 3 IP adres. 3 IP netwerken. 3 Ethernet. 4 Hub(s) en switches. 5 Bruggen.

Nadere informatie

CENTIS BACKUP GEBRUIKERSHANDLEIDING. versie 1.2.1. http://www.centis-backup.eu

CENTIS BACKUP GEBRUIKERSHANDLEIDING. versie 1.2.1. http://www.centis-backup.eu CENTIS BACKUP http://www.centis-backup.eu GEBRUIKERSHANDLEIDING versie 1.2.1 Juli 2007 1 Copyright 2006-2007 CareWorks Centis Backup betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen

Nadere informatie

B. TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN

B. TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN Stadsbestuur Sint-Niklaas Dienst logistiek Industriepark Noord 4 9100 Sint-Niklaas Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESTEK 2015-40/LOG/hard- en software parkeerbeheer/jg-al-cq-vw ONDERHANDELINGSPROCEDURE

Nadere informatie

B E S T E K. OPDRACHT: Raamcontract multifunctionals en beheersysteem

B E S T E K. OPDRACHT: Raamcontract multifunctionals en beheersysteem B E S T E K OPDRACHT: Raamcontract multifunctionals en beheersysteem OPDRACHTGEVEND BESTUUR : Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 91OO Sint-Niklaas Tel. 03/760.90.00 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG SYNOPSIS

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden inzake Isabel 6

Bijzondere voorwaarden inzake Isabel 6 Bijzondere voorwaarden inzake Isabel 6 1. Algemeen Gebruik van Isabel-Producten, geïdentificeerd in Sectie 2, wordt bepaald door de volgende bijzondere voorwaarden ( Bijzondere voorwaarden ). Krachtens

Nadere informatie

Datum van de informatiesessie: 11 augustus 2011 1

Datum van de informatiesessie: 11 augustus 2011 1 BIJZONDER BESTEK: ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG VOOR «VEILIGHEIDSPLATFORM FIREWALL EN ANTIVIRUS WORKSTATIONS SERVERS» VOOR REKENING VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN III.1.1 Inleiding Beheer van het

Nadere informatie

P.1 Algemene voorwaarden van het Raamcontract Aansluiting verwerking kredietkaarten en internationale 2011/08

P.1 Algemene voorwaarden van het Raamcontract Aansluiting verwerking kredietkaarten en internationale 2011/08 Algemene voorwaarden van het Raamcontract Aansluiting verwerking kredietkaarten en internationale debetschema s Card Not Present (Transacties waarbij de kaart niet gelezen wordt) VersiE 2011/08 Hoofdstuk

Nadere informatie

Specifiek Reglement Online Banking

Specifiek Reglement Online Banking Deutsche Bank Specifiek Reglement Online Banking APRIL 2015 Deutsche Bank AG is een kredietinstelling naar Duits recht, waarvan de zetel is gevestigd te Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Duitsland.

Nadere informatie

Lastenboek Nieuwe IT Omgeving Gemeentebestuur Koksijde

Lastenboek Nieuwe IT Omgeving Gemeentebestuur Koksijde Lastenboek Nieuwe IT Omgeving Gemeentebestuur Koksijde Datum:11/04/06 Versie: 1.4 Documentnaam: Lastenboek Nieuwe IT Omgeving Koksijde Versie: 1.4 1/41 Inhoudstafel 1 Algemene inlichtingen... 4 1.1 Opdrachtgevend

Nadere informatie

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN OPEN OFFERTEAANVRAAG SOFTWARE ASSET MANAGEMENT TOOL VOORWERP VAN DE OPDRACHT

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN OPEN OFFERTEAANVRAAG SOFTWARE ASSET MANAGEMENT TOOL VOORWERP VAN DE OPDRACHT BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN OPEN OFFERTEAANVRAAG SOFTWARE ASSET MANAGEMENT TOOL VOORWERP VAN DE OPDRACHT AANKOOP EN ONDERHOUD SOFTWARE ASSET MANAGEMENT Opdrachtgevend bestuur Indienen offerte

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Federale Overheidsdienst Financiën

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Federale Overheidsdienst Financiën BESTEK CONTRACT VOOR OPENBARE AANBESTEDING DIENSTEN Drupal-as-a-service ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Aanbestedende overheid Federale Overheidsdienst Financiën Ontwerper van het project Stafdienst ICT, Nicolas

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM VOF, de vennootschap onder firma schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat 87,

Nadere informatie

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur.

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. Datum Pagina 1 Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. WIJZE VAN GUNNING: OPEN OFFERTEAANVRAAG ADMINISTRATIEVE EN TECHNISCHE BEPALINGEN

Nadere informatie

PKI Vlaanderen. Vlaamse overheid Issuing CA 1 Verklaring met betrekking tot de certificatiepraktijk Certificate Practice Statement

PKI Vlaanderen. Vlaamse overheid Issuing CA 1 Verklaring met betrekking tot de certificatiepraktijk Certificate Practice Statement ICT-veiligheidsbeleid Gemeenschappelijke ICT-Dienstverlening e-ib Boudewijnlaan 30, blok 4A, 1000 BRUSSEL Tel. (02)553.13.00 - Fax. (02)553.13.15 E-mail: security.officer@vlaanderen.be PKI Vlaanderen Vlaamse

Nadere informatie

TCP/ IP Tutorial. ftp://ftp.wildpackets.com/public/goodies/ipcalc321.exe

TCP/ IP Tutorial. ftp://ftp.wildpackets.com/public/goodies/ipcalc321.exe TCP/ IP Tutorial Deze tutorial zal een overzicht geven van de TCP/ IP stack in het algemeen en IP nummering in het bijzonder. Er zal worden ingegaan op zaken als classful en classless IP adressering, subnetting,

Nadere informatie

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN INSTALLATIE VAN EEN ESB-OPLOSSING ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN INSTALLATIE VAN EEN ESB-OPLOSSING ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN INSTALLATIE VAN EEN ESB-OPLOSSING ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Wijzigingen : Sectie I.17.3 Gunningscriteria Verduidelijking Bijlage E) a) ii) Bijlage F Datum van de zitting

Nadere informatie

ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN van een overheidsopdracht van LEVERINGEN

ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN van een overheidsopdracht van LEVERINGEN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN van een overheidsopdracht van LEVERINGEN Opdrachtgevend bestuur : PROVINCIALE HOGESCHOOL LIMBURG ELFDE-LINIESTRAAT 24 B-3500 HASSELT Benaming van de LEVERING:

Nadere informatie

Handboek Migratie Instellingen. - Migreren naar de kennisnet infrastructuur -

Handboek Migratie Instellingen. - Migreren naar de kennisnet infrastructuur - Handboek Migratie Instellingen - - Pagina 2 van 46 Inhoudsopgave 1 INLEIDING-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 2 OVERZICHT

Nadere informatie

BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG IDC VOORWERP VAN DE OPDRACHT

BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG IDC VOORWERP VAN DE OPDRACHT BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG IDC VOORWERP VAN DE OPDRACHT AANKOOP OF HUUR VAN ICT APPARATUUR (Hardware & Software) VOOR EEN DATACENTER MET BIJHORENDE DIENSTEN.

Nadere informatie

OPENBARE AANBESTEDING

OPENBARE AANBESTEDING OPENBARE AANBESTEDING LEVERINGEN LEVERING VAN ENERGIE AAN DE AQUAFIN INSTALLATIES CA/MAPO/2012/00041 RECHTZETTING Opdrachtgever Aquafin NV, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar INHOUD HOOFDSTUK 1 - ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

WLAN-router. Technische wijzigingen voorbehouden.

WLAN-router. Technische wijzigingen voorbehouden. WLAN-router 2003. Alle rechten voorbehouden. Het copyright is in handen van de firma Medion. Handelsmerk: MS-DOS en Windows zijn geregistreerde handelsmerken van de firma Microsoft. Pentium is een geregistreerd

Nadere informatie