DE wet bepaalt, dat de vergoeding door haar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE wet bepaalt, dat de vergoeding door haar"

Transcriptie

1 N' Juni IE MI cow\isstorn SYrNO'C^wt. oe BCLC-iQur Bijvoegsel a&n de Belgische Vakbeweging van 20 Juni SYINOIK/01 ^ var* ae.lcrit Over den waarborg der betaling van de vergoeding in zake arbeidsongevallen door J. Lombaerts DE wet bepaalt, dat de vergoeding door haar voorzien als schadeloosstelling voor een arbeidsongeval uitsluitend ten laste is van het bedrijfshoofd. Deze is echter van de betaling dezer vergoeding vrijgesteld indien hij een overeenkomst gesloten heeft hetzij met een aangenomen verzekeringsmaatschappij, hetzij met de Algemeene Spaar- en Lijfrentkas, op wie zijn verplichtingen overgedragen zijn. Heeft het bedrijfshoofd zulke overeenkomst niet gesloten, dan moet het zijn aandeel betalen in het Waarborgfonds, ingesteld door de wet, en dat de wettelijke vergoeding uitkeert in geval het bedrijfshoofd insolvent is. De bijdrage van den werkgever tot genoemd Fonds, door de betaling van de taks, verzekert hem niet tegen het risiko der ongevallen die in zijn bedrijf kunnen voorkomen, en desgevallend moet hij de wettelijke vergoedingen uit eigen middelen betalen. Het stelsel is dus het volgende: Is de werkgever verzekerd, dan betaalt de verzekeringsmaatschappij is hij niet verzekerd, dan betaalt hij de taks aan het Waarborgfonds en is bovendien verantwoordelijk voor de betaling der wettelijke vergoedingen. Is hij insolvent, dan komt het Waarborgfonds voor de betaling der vergoeding tusschen, doch dit lichaam kan zich tegen hem keeren om de gestorte sommen terug te ontvangen. Alhoewel de wet aan het bedrijfshoofd de vrijheid laat zich te verzekeren of niet, waarborgt zij de betaling der vergoeding aan het slachtoffer. Sinds weldra dertig jaar dat dit stelsel in voege is, heeft het tot geen ernstige moeilijkheden aanleiding gegeven wat aangaat de betaling der vergoeding, t. t. z. dat, voor zooveel ons bekend is, geen door de wet erkend slachtoffer of rechthebbende de wettelijke vergoedingen niet ontvangen heeft. Stippen wij ook aan dat het bedrijfshoofd kan ontslagen worden van de verplichting tot het Waarborgfonds bij te dragen, en zijn eigen verzekeraar mag zijn, wat soms het geval is met de openbare machten en de groote bedrijven. Doch, de voorwaarden om deze vrijstelling te bekomen, evenals die aan de verzekeringsmaatschappijen opgelegd om haar aanneming te bekomen, zijn dusdanig, dat er geen vrees bestaat voor de betaling der vergoedingen. De vrijstelling en de aanneming kunnen altijd ingetrokken worden indien deze voorwaarden niet meer vervuld worden. In de praktijk zijn deze maatregelen ontoereikend gebleken. Wat de in acht te nemen formaliteiten aangaat om de tusschenkomst van het Waarborgfonds te bekomen, is het voldoende het vonnis te doen uitvoeren dat de vergoedingen toekent, en door middel van de vaststelling van insolvabiliteit, opgemaakt door den deurwaarder, bij den vrederechter een vraag in te dienen. Deze laatste beveelt dan de tusschenkomst. Vervolgens moeten alle stukken gezonden worden aan het Waarborgfonds, bij het ministerie van Financien.

2 10 ARBEID EN RECHT Over de berekening van de vergoedingen uit te keeren aan de zwaar gekwetsten bij toepassing van de wet op de arbeidsongevallen door L Watillon DE wet van 15 Mei 1929, toepasselijk op de ongevallen overkomen sinds 1 Januari 1930 bepaalt in ihet voorlaatste lid van ha.a.r artikel 2 : «Wat de zwaar gekwetsten betreft, wier toestand' volstrekt de geregelde hulp van een anderen persoon vergt, kan de rechter de jaarlijksche uitkeering, alsmede de dagelijksche vergoeding op een hoogeren maatstaf dan de twee derden brengen, die nochtans 80 t. h. niet zal overschrijden». Zooals men ziet is de wet uiterst bondig en het is te betreuren dat de memorie van toelichting der wet daar niet aan verhelpt in het gedeelte dat ermede verband houdt : «Er zijn uitzonderlijke erge gevallen van bestendige ongeschiktheid (blindheid, afzetting van belangrijke lichaamsdeelen, gedeeltelijke geraaktheid, eenzijdige geraaktheid, verlamming der sluitspieren, krankzinnigheid, enz.), waarin de staat van het slachtoffer de hulp van een anderen persoon vergt. Het ontwerp voorziet voor de gevallen van dit slag de toepassing van een vergoedingsvoet hooger dan de twee derden. Om deze nieuwe bepaling te wettigen is het niet noodig beroep te doen op de gevoelens van medelijden ingeboezemd door het ongelukkig lot van de groote invalieden. Inderdaad, in deze bijzonder pijnlijke, doch betrekkelijk zeldzame gevallen beperkt de schade, die uit het ongeval voorspruit, zich niet tot het verlies van het loon van het slachtoffer : het strekt zich uit tot het verlies van een gedeelte van het loon van andere personen. Het stemt dus overeen met het principe volgens hetwelk de vergoedingen berekend worden in verhouding tot het loonverlies, dat-er een verhooging voorzien wordt voor het gedeelte van de vergoeding toegekend voor de bijzondere zorgen welke de groote invaliede vereisoht. Het is aan den rechter dat het ontwerp de zending toevertrouwt ieder bijzonder geval te schatten en bewuste verhooging rechtvaardig vast te stellen. Het ontwerp voorziet echter een maximum, hetzij 80 t.h. van het loon, voor de volledige vergoeding men begrijpt de noodzakelijkheid van een redelijke grens. Deze voorkomt de te willekeurige, uitoefening van het redht dat aan den rechter gelaten wordlt : zij belet ook dat de berekening van de verzekeringspremie een belemmering zou ondergaan door een te groote onzekerheid betreffende den vergoe dingsvoet. Dit recht dat aan den rechter verleend wordt om de vergoeding te verhoogen is slechts toepasselijk op de jaarlijksche uitkeering en niet op de dagelijksche vergoeding verschuldigd van den dag na het ongeval af. Behalve de overwegingen die de verhooging wettigen, behelst deze laatste tekst geen andere aanduiding dan de niet-beperkende opsomming der gevallen van bestendige ongeschiktheid die de verhooging. van den gewonen forfaitairen vergoedingsvoet van 2/3 kunnen wettigen, zonder evenwel 80 t.h. te overschrijden. De tekst der wet zelf bepaalt dat alleen in aanmerking komen de zwaar gekwetsten wier toestand volstrekt de geregelde hulp van een anderen persoon vergt. In die voorwaarden meenen wij, dat de bureelen der federaties van vakbonden nuttig werk zouden verrichten indien zij de uitslagen bekend maakten door haar bekomen in verban-c* met de verhooging van de vergoeding. Het bureel van Charleroi heeft in vijf verschillende zaken de toepassing van deze bepaling geëischt. In het eerste geval, dat een schedelbreuik betrof, gaf de gekwetste afwisselend teekens van verstandsverbijstering de verzekeringsmaatschappij heeft op advies van onzen geneesheer de vergoeding op 75 t. h. gebracht. Er valt op te merken, dat ter zake de gekwetste veeleer het toezicht >dan de hulp van een anderen persoon noodig heeft. Het tweede en het derde geval betreffen blinden voor dewelke wij a priori meenden het recht te hebben de maximum vergoeding te eisenen. Dit is echter de meening niet geweest van de Scheidsrechterlijke Kommissie der Mijnnijverheid te Charleroi die de volkomen gemotiveerde vonnissen geveld heeft waarvan men met belangstelling kennis zal nemen : In zake L, G. tegen La Caisse commune d'assurance. Aangezien dé eeniige betwisting tusschen partijen is te weten of, zooals é& eischer die met blindheid geslagen is beweert, hij.iit dien, hoofde recht heeft op het maximum der buitengewone vergoeding aan de zwaar gekwetsten voorzien door de wet van 5 Mei 1929

3 ARBEID EN RECHT 11 Aangezien het de plicht is van den rechter op te zoeken of een blinde de bestendige hulp behoeft van een 'derde of d! ie hulp slechts bij tussohenpoozen noo d.ig heeft Aangezien een persoon aie beroofd is van het gebruik van armen en beenen een bestendige hulp behoeft Aangezien zulks niet het geval is wanneer het een blinde geldt, hoe deerniswekkend zijn toestand ook moge zijn dat de blinde zeker ongeschikt is om te werken doch niet volstrekt den bestendigen bijstand behoeft van een derde, alhoewel zijn toestand bij tusschenpoozen volstrekt de geregelde hulp van een anderen persoon vergt Dat, in die voorwaarden, de buitengewone vergoeding zou kunnen vastgesteld op 75 t.h. dat dit bedrag des te gewettigder zou z : jn doordat het een blinde van 28 jaar geldt die, ondanks zijn invaliditeit, voort het beroep van leurder uitoefent Aangezien de met blindheid geslagen gekwetste ook lijdt aan een aandoening aan het linker oor dat een blinde, om meer dan een anderen persoon tijdelijk hulp te ontberen een g! ed gehoor moet hebben Dat, in deze voorwaarden, de graad der bestendige ongeschiktheid terzake billijkerwijze op 76 t.h. kan vastgesteld worden De Scheidsrechterlijke Kommissie : Stelt den graad der buitengewone ongeschiktheid van zwaar gekwetste, rekening houdend met een bestendige volledige ongeschiktheid, vast op 76 t.h. Veroordeelt bijgevolg de verweerster, «Caisse commune», tot het betalen van 1 Juli 1933, datum der heeling van de wonde, af, van een jaarlijksche uitkeering gegrond op den hierboven vastgestelden graad van ongeschiktheid en op een jaarlijksch basisloon van 17,494 fr. 25, of haar om te zetten in een rente na afloop van den herzieningstermijn Veroordeelt de eischeres tot de kosten. In zake L. F. tegen «Caisse commune d'assurance de Tindustrie charbonn.ière des bassins de Charleroi et de la Basse-Sambre» Aangezien het slachtoffer met volledige blindheid geslagen is dat het niet in het geval verkeert een bestendige, doch slechts tusschenpoozende hulp noodig te hebben, alhoewel het nochtans de door de wet vereischte voorwaarden vervult voor de toepassing van de buitengewone vergoeding Aangezien de gekwetste 46 jaar oud is, geen werk heeft en er geen zou kunnen vinden Dat in deze voorwaarden de buitengewone vergoeding op 76 t.h. kan vastgesteld De Scheidsrechterlijke Kommissie, na een vruchtelooze poging tot verzoening Stelt den graad van buitengewone ongeschiktheid vast op 76 t.h., rekening houdend met een volledige bestendige ongeschiktheid Dienvolgens, veroordeelt de verweerster tot het betalen aan eischer van 11 Juli 1933, datum der heeling van de wonde, af, een jaarlijksche uitkeering gegrond op den hierboven vastgestelden graad van ongeschiktheid van 76 t.h. en op een jaarlijksch basisloon van 30,000 frank, of haar om te zetten in een rente na afloop van den herzieningstermijn Veroordeelt de verweerster tot de kosten. Men zal bemerken lat de rechter den ouderdom in aanmerking genomen heeft om den graad der ongeschiktheid voor den eerste blinde (28 jaar) op 75 t. h. en voor den tweede (46 jaar) op 76 t. h. vast te stellen. Het is rekening houdend met het feit, dat de eerste lijdt aan een kwaal aan het linker oor (die de volledige doofheid niet medesleept) dat de graad der ongeschiktheid op 76 t. h. gebracht werd. In een vierde geval geldt het een gekwetste wiens twee beenen afgezet zijn. Er wordt rekening gehouden, buiten de verhooging der vergoeding, van die voor de vernieuwing en het onderhoud van de kunstmatige lichaamsdeelen. Het vonnis kent aan den gekwetste de maximum vergoeding, toe voor volledfi-ge ongeschiktheid tot werken en de vergoeding voor de vernieuwing en het onderhoud van de kunstmatige lichaamsdeelen (ter zake een laag wagentje), en het duidt een deskundige aan om «te zeggen welk toestel het slachtoffer noodig heeft, den prijs er van en de kosten van zijn onderhoud en vernieuwing». Daar tegen het vonnis in beroep gegaan werd, verzaken wij heden aan zijn publikatie. Wij beperken er ons toe aan te duiden, dat de verzekeringsmaatschappij oordeelt, dat niet te gelijker tijd de vergoeding voor het toestel kan voorzien worden (gezien de ongeschiktheid op het maximum vastgesteld is) daar het niet toelaat een zekere beroepsgeschiktheid terug te vinden dat, anderzijds, indien het toestel in rekening wordt gebracht, de gekwetste zich zal kunnen bewegen en zijn toestand niet meer in een mate die de maximumvergoeding wettigt, volstrekt de geregelde hulp van een arïderen persoon zal vergen. Eindelijk, - in een vijfde geval, heeft de Scheidsrechterlijke Kommissie, alhoewel de ongeschiktheid 100 t.h. bedraagt, de verhooging der vergoeding geweigerd, doch heeft haar tusschenvonnis op zulke wijze gemotiveerd, dat wij meenen, dat zijn publikatie voor de sekretarissen der bureelen van arbeidsrecht van aanzienlijk belang kan zijn: In zake V. J. tegen «Caisse commune de rindustrie charbonnière des bassins de Charleroi et de la Basse-Sambre». Aangezien partijen verklaren vrijwillig- te verschijnen.- Aangezien partijen akkoord gaan om aan te nemen dat de graad van ongeschiktheid 100 t.h. bedraagt Dat, krachtens de gewijzigde wet van 1903, de schadeloosstelling 80 t.h. kan bedragen bij toepassing van het artikel 2, laatste paragraaf, van de samen^ gevoegde wetten Aangezien de eischer beuveert dat het een zwaar gekwetste geldt eni dat zijn toestand volstrekt de geregelde hulp van een anderen persoon vergt, wat door de eischeres betwist wordt Aanigezien de uitdrukking «volstrekt» niet moet begrepen worden als een* ononderbroken noodzak'e-

4 12 ARBEID EN RECHT lijkheid zoodat de derde persoon den zwaar gekwetste geen oogenblik zou mogen verlaten Aangezien de zaak neerkomt op de vraag te weten of de gekwetste geheel of gedeeltelijk, en op een min of meer bestendige wijze, de kontrole over zijn pers:on verloren heeft Aangezien het dienvolgens, zooa'ls de HH. de la Ruwière en. Namèche, art.?, blz. 118 en 119, aanduiden, zaak is ieder geval afzonderlijk te beoordeelen Aangezien ter zake uit hel officieus deskundigenverslag van dokter Bastin bukt, dat V. een ondersteuning noodig heeft en niet alleen een stok, dat Iemand hem moet ondersteunen' om het vallen te beletten, en dat hij, volgens denzelfden praktizijn, bestendig moet begeleid worden Aangezien, harerzijds, de verweester gewag maakt van verschillende beoordeelingen van praktizijns, volgens dewelke de belanghebbende niet lam zou zijn maar slechte beenen zou hebben, doch goede armen zou behouden hebben om op een stok of een meubel te steunen, en in staat zou zijn op eigen krachten de kleine^ioodzakelijke verplaatsingen te doen, alhoewel hij een helper noodig zou hebben om zijn broek aan te doen of zijn keuken te doen Aangezien, indien de toestand zoo was, het mogelijk is dat hij niet beantwoord aan de eischen der wet, doch dat over dit punt een onderzoek volstrekt noodzakelijk is om na te igaan of de wonde de hulp vergt van een anderen persoon, er rekening mede houdend dat deze hulp, om onder toepassing der wet te vallen volstrekt noodzakeli'k moet zijn, al ware het bij tusschenpoozen, en uitsluitend noodzakelijk gemaakt door de wondziekte Alvorens ree' t te spreken, duidt aan als deskundige den heer dokter Maurice De Laet, 66, Livornostraat, te Brussel, die, volgens akkoord van partijen vrijgesteld van de eedaflegging, voor zending zal hebben te zeggen of de toestand van den eischer volstrekt de geregelde hulp van een anderen persoon vergt binnen de vorenvermelde grenzen Hij zal daarvoor alle nuttige inlichtingen inwinnen Zegt dat hij van zijn vaststellingen verslag zal uitbrengen ter openbare zitfng van 7 Juli 1933 Reserveert de kosten. Deze stof is ver van het onderwerp uit te putten. Wij vertrouwen dat bij onze bijdrage zich diegene zal voegen van de andere bureelen van arbeidsrecht, en dat de Syndikale Kommissie de bestanddeelen zal kunnen afleiden waarmede rekening dient gehouden om aan de zwaar gekwetsten de voordcelen te verzekeren die de wetgever hun heeft toegekend. Rechtspraak ARBEIDSONGEVALLEN Patronale Scheidsrechterlijke Kommissie 11 Maart Vonnis in beroep van de Rechtbank van Eersten Aanleg van Brussel (II 6 Kamer) 20 December Claes t Caisse patronale du Cominerce et de l'industrie. Arbeidsongeval Overeenkomst tusschen partijen. Tussohenkomst van den rechter nlst verslsoht. Overeenkomst de ongeschiktheid tot werk vaststellend. Geen bedrog. Geldigheid. Volgens de wet van 24 December 1903, vercischten de overeenkomsten tusschen partijen de tusschenkomst niet van den vrederechter voor haar bekrachtiging. Indien een overeenkomst gesteund op een zuiver fantaisistisch invaliditeitscoëfficiënt strijdig kan zijn met de wet, en bijgevolg van rechtswege nietig, is zulks het geval niet wanneer partijen zich akkoord stellen over punten bestemd om de. vergoeding vast te stellen, hetzij het basisloon, den datum der heeling en den graad der gedeeltelijke bestendige ongeschiktheid, Vonnis van de Scheidsrechterlijke Kommissie 11 Maart Aangezien partijen vrijwillig verschijnen om te doen beslissen over het geschil hangende tusschen haar en betreffende een ongeval overkomen aan den eischer op 1 Juli 1931 dat zij niet verschijnen met het oog op de bekrachtiging van een overeenkomst Dat er geen betwisting bestaat noch over het recht op schadeloosstelling voortspruitend uit het ongeval, noch over den datum der heeling van de wonde Dat de eischer een deskundigenonderzoek verlangt om den graad van de bestendige gedeeltelijke ongeschiktheid vast te stellen Dat de verwerende maatschappij de vraag om onderzoek betwist omdat de eischer zich akkoord zou verklaard hebben over een graad van vermindering Dat de eischer, al had hij zijn instemming te kennen gegeven met den graad van werkonbekwaamheid voorgesteld door de verwerende maatschappij, daar niet uit voortvloeit dat het recht uitgesloten is te doen vaststellen dat de vermindering van onbekwaamheid tot werken grooter is dan die welke hij aangenomen heeft Dat het art. 23 der wet van 24 December 1903, inderdaad, uitdrukkelijk elke overeenkomst betreffende die beschikkingen nietig verklaart Dat de verwerende maatschappij vruchteloos de nietigheid voorzien door het art. 23 wil beperken tot de gevallen waarin zou afgeweken zijn van de regels van recht vastgesteld door de wet met uitsluiting van de gevallen waarin de overeenkomst in strijd zou zijn

5 ARBEID EN RECHT 13 met de wet, omdat de vergoedingen zouden berekend zijn op veronderstelde basissen Dat noch de tekst, noch de voorbereidende werkzaamheden van het art. 23 dergelijk onderscheid voorzien Dat de memorie van toelichting der wet van 24 December 1903 zegt, dat het artikel de overeenkomsten in strijd met de wet verbiedt, daar deze een openbaar karakter heeft (zittijd , Kamer der Volksvertegenwoordigers, Pari. Besch., blz. 299) Dat het openbaar karakter der sociale wet van 24 December 1903 de nietigheid medesleept van alle overeenkomsten die onder welkdanigen vorm voor uitslag zouden hebben de forfaitaire vergoedingen te verminderen welke zij voorziet Dat de leering. en de rechtspraak willen, dat de overeenkomst tusschen partijen slechts overeenstemt met de wetsbepalingen indien de vergoedingen berekend worden volgens de wettelijke basissen, namelijk in geval van ongeschiktheid, volgens de werkelijke ongeschiktheid van het slachtoffer dat de rechter bij de regeling der vergoedingen verschuldigd.aan de slachtoffers van arbeidsongevallen, door de overeenkomst der partijen slechts gebonden is indien zij overeenstemt met de voorschriften der wet dat in het bijzonder bij de schatting der onbekwaamheid de rechter slechts door de overeenkomst der partijen gebonden is in de mate der oprechtheid van de overeenkomst Dat de vraag om tot een afwijzende uitspraak te beslissen nopens de vraag om expertise niet kan aanvaard worden Dat uit de elementen der zaak een twijfel ontstaat nopens den graad van vermindering van bekwaamheid welke de eischer zoogezegd aangenomen heeft : Dat het past over te gaan tot een expertise om den werkelijken graad der vermindering te bepalen De Scheidsrechtert ijke Kommissie zegt voor recht, dat bij de regeling der vergoedingen verschuldigd aan de slachtoffers van arbeidsongevallen, de rechter slechts door de overeenkomst tusschen partijen over de stoffelijke feiten voorzien als wettelijke basissen der berekening van de vergoedingen, gebonden is onder voorbehoud van de oprechtheid der overeenkomst stelt als deskundigen aan, de heeren Marcel Héger, Héger-Gilbert en Lippens, alle drie wetsdokters te Brussel, met voorafgaandelijke eedaflegging of daarvan door de partijen ontslagen, die tot taak zullen hebben den eischer te onderzoeken om hun advies te kennen te geven over de bestendige tijdelijke onbekwaamheid ten gevolge van het betwiste ongeval om daarna over hun ter griffie neergelegd verslag een beslissing te nemen de kosten voorbehouden. Vonnis in beroep van de Rechtbank van Eersten Aanleg van Brussel (2 e Kamer) 29 December Aangezien de oorspronkelijke eisch voor doel had te doen beslissen over een geschil ontstaan tusschen partijen en betreffende een ongeval overkomen aan den gedaagde "'Dat deze eisch niet liep over de bekrachtiging van een overeenkomst Aangezien bij schriftelijke overeenkomst van 3 Februari 1931, partijen akkoord waren om aan te nemen dat er arbeidsongeval geweest was om het baslsloon vast te stellen, evenals den datum der heeling, en om den graad der gedeeltelijke bestendige onbekwaamheid tot werken van het slachtoffer op 5 t.h. vast te stellen Aangezien, zonder het bestaan van deze overeenkomst te betwisten, de gedaagde vóór den eersten rechter volgehouden had, dat de graad van ongeschiktheid van 5 t.h. niet met de werkelijkheid overeenstemde dat bewuste overeenkomst strijdig was met de bepalingen der wet van 24 December 1903 en dat zij bij toepassing van het art. 23 dezer wet als nietig diende beschouwd Aangezien het niet te betwijfelen is dat krachtens de wet van 24 December 1903 een overeenkomst gesloten in overeenstemming met de bepalingen dezer wet geldig was, dat zij wet was tusschen partijen en dat de tusschenkomst van den rechter facultatief was (Verbr., 6 Dec. 1912, Pas., 1913, I, 24) Aangezien het art. 4 der voornoemde wet bepaalt, dat de vergoeding berekend zal worden rekening houdend met den graad van ongeschiktheid tot werken van het slachtoffer Aangezien het klaarblijkelijk de werkelijk ondergane onbekwaamheid geldt en niet een coëfficiënt van onbekwaamheid willekeurig vastgesteld door de partijen (Rapp. compl., Pari. bescheiden, Kamer der Volksvertegenwoordigers, , blz. 338) Aangezien een overeenkomst die zou gesteund zijn op een zuiver denkbeeldig coëfficiënt van invaliditeit in strijd zou zijn met de wet en bijgevolg van rechtswege nietig Aangezien dit, evenwel, niet het geval is met de overeenkomst gesloten op 3 Februari 1931 tusschen de beroepdoende maatschappij en den gedaagde Aangezien partijen inderdaad niet voor basis genomen hebben een willekeurige schatting gedaan in spijt van de bepalingen der wet van 24 December 1903, doch een schatting gesteund op geneeskundige vaststellingen waarvan de onjuistheid geenszins bewezen is Aangezien de gedaagde beweert dat een door hem geraadpleegde geneesheer het coëfficiënt der ongeschiktheid door hem ondergaan geschat heeft op een graad die hooger is dan 5 t.h., doch aangezien, al ware dit feit bewezen, het niet zou volstaan om te doen onderstellen dat de in gemeen overleg door partijen vastgestelde vergoeding op ingebeelde grondslagen zou berekend geweest zijn Aangezien partijen zich ter zake akkoord hebben gesteld over punten bestemd om den omvang van de vergoeding vast te stellen, en zij dusdoende geen inbreuk gedaan hebben op de rechten welke de wet bepaalt Aangezien volgens de wet dergelijke overeenkomsten toegelaten zijn en slechts kunnen betwist worden in geval van bedrog, missing of geweld Aangezien een formeele verklaring, gedaan in den Senaat door den heer minister Francotte, tijdens de bespreking van het ontwerp, in dit opzicht geen twijfel overlaat (Pari. besch., Senaat, , blz. 12, 91, 96) Aangezien de gedaagde niet aanvoert dat zijn instemming ongeldig zou gemaakt ziin door een wezenlijke missing, noch door bedrog of geweld t De Rechtbank, tegensprekelijk een beslissing treffend, alle verdere konklusies als ongegrond afwijzend, het beroep aanvaardend, verklaart voor recht, dat de

6 14 ARBEID EN RECHT partijen, in zake arbeidsongevallen onderworpen aan de wet van 24 December 1903, overeenkomsten kunnen sluiten in overeenstemming met de bepalingen van de genoemde wet, dat, krachtens de niet herziene wet van 24 December 1903, de tusschenkomst van den rechter facultatief was dat de schriftelijke overeenkomst gesloten tusschen partijen haar volledige uitwerking moet hebben vernietigt bijgevolg 'het vonnis waartegen in beroep gegaan werd, en doende wat de eerste rechter had moeten doen, verklaart den eisch van den oorspronkelijken eischer ongegrond, ontzegt hem zijn eisch en veroordeelt hem tot de kosten van de twee instanties. x Vredegerecht van Charleroi 20 Maart Vandevelde t. «Eagle Star British Dominions». Arbeidsongeval. Herziening. Aanbod van verzekeraar hooger dan de tariefbepaling vastgesteld door den definitleven rechter. Weigering het te aanvaarden. Ongewettigde verergering. Kosten ten laste van het slachtoffer. Wanneer, bij de vrijwillige verschijning van partijen vóór den vrederechter, de verzekeraar, alhoewel ontkennend dat een verergering ontstaan is in den toestand van hef. slachtoffer sinds het ongeval, aangeboden heeft hem te vergoeden tegen een graad van ongeschiktheid die 10 t.h. hooger is dan dien voorgesteld door het definitief vonnis, en dat dit bemiddelend aanbod door het slachtoffer geweigerd werd, moet dit laatste veroordeeld worden tot de kosten, o. m. tot die van de expertise, wanneer geoordeeld wordt dat er een verergering is en deze de herziening niet wettigt. Herzien ons vonnis van 18 April 1933, met het verslag van den heer doktor Evrard, ter zake deskundige benoemd Aangezien uit het verslag van het deskundigenonderzoek blijkt, dat geen verergering plaats greep in den, toestand' van den eischer dat de konklusies van bewust verslag juist zijn en goed nagezien Aangezien bij de vrijwillige verschijning van partijen ter zitting van 18 April 1933, de verwerende maatschappij - alhoewel ontkennend dat een verergering ontstaan, is in den toestand van het slachtoffer sinds het ongeval waarvan hij> het slachtoffer geweest was op 4 Januari 1930, aangeboden heeft hem te vergoeden tegen een graad van ongeschiktheid die 10 t.h. hooger was dan dien vastgesteld door het vonnis van dezen zetel van 25 Augustus 1931, aldus den graad der ongeschiktheid! op 40 t.h. brengend, doch als bemiddelend aanbod Aangezien dit bemiddelend aanbod geweigerd werd door den eischer Wij, vrederechter, tegensprekelijk beslissend, verklaren voor recht, dat de verergering waarvan de eischer zich beklaagt niet bestaat en de herziening, die.hij vraagt, niet wettigt, ontzeggen hem bijgevolg zijn eisch, en voroordeelen hem tot de kosten van de instantie. Vredegerecht van het Kanton Ath 2 Maart Blondel t. «L'Escaut >. Arbeidsongeval. Eisch vóór de reohtbank. Kosten ten laste van het nijverheidshoofd. De kosten van den eisch voor schadevergoeding voor een arbeidsongeval zijn ten laste van het bedrijfshoofd, zelfs indien de te goeder trouw zijnde eischer aan zekere eischen verzaakt. Aangezien, wat de gerechtelijke kosten aangaat, deze moeten gedragen worden door de verweerster op dewelke de verplichtingen van het bedrijfshoofd overgedragen zijn Aangezien, m zake arbeidsongevallen, al de gerechtelijke onkosten in principe uitsluitend ten laste zijn van het bedrij fshoofd, Aangezien, inderdaad, de wet van 4 December 1903, en de wetten die ze gewijzigd, of volledigd hebben, o. m. die van 15 Mei 1929 en van 18 Juni 1930, wetten zijn van openbare orde die afwijken van het genieene recht, voor wier toepassing er geen sprake kan zijn van het artikel 130 van het Burgerlijk Wetboek Aangezien, in den geest der genoemde wetten, de gekwetste werkman, of, in geval van overlijden, zijn rechthebbenden, mogen vragen, alleen met het oog op de inachtneming van de wet, dat men zijn toevlucht neme tot de een cf andere bewijsvoering die zij nuttig of noodzake,: jk mochten oordeelen, aan den rechter overlatend deze vraag, volgens het geval, te aanvaarden of n'et, voor zijn inlichting Aangezien daaruit voortvloeit dat, van het oogenblik af dat de werkman of zijn rechthebbende te goeder trouiw zijn, alle gerechtelijke onkosten moeten gedragen wordten door het bedrijfshoofd of de in zijn plaats optredende verzekeringsmaatschappij Aangezien de verweerder ter zake heeft kunnen gelooven dat de vermindering van zijn geschiktheid tot werken 15 t.h. moest overtreffen, ci'fer voor het geding door de verwerende maatschappij aangeboden en door den eischer geweigerd Aangezien, inderdaad, de als zeer achtbaar gekende geneesheer van dezen laatste, deze ongeschiktheid tot werken op 22 t.h. geschat had Wij, vrederechter, veroordeelen de verwerende maatschappij tot de gerechtelijke interesten en kosten. x ARBEIDSKONTRAKTEN Werkrechtersraad van Luik (Kamer voor "Werklieden) 15 Mei Gezinstoelagen. Ministerieel» onderrichtingen. Het is niet alleen in zake werkloozenverzekering dat het bevoegde Ministerie omzendbrief op omzendbrief zendt om de toepassing der onderrichtingen, ja zelfs van de koninklijke besluiten uit te leggen en te wijzigen.

7 ARBEID EN RECHT. 15 In zake familietoeslagen ontsnappen de Compensatiekassen niet aan de memgvuiaige onderrichtingen van den minister over de uitlegging der wet. In waarheid, doen de Compensatiekassen dikwijls beroep op het Ministerie om zijn advies ie kennen over dezen of genen toestand. Dit alles zou heel goed zijn indien de minister in zijn omzendbrieven met bijvoegde, dat de Compensatiekassen er zich aan blootstellen de aanneming onttrokken te worden in geval van met-ioepassing van zijn onderrichtingen. Nu, indien in zake werkloosheid de toelagen betaald worden krachtens een koninklijk besluit en bijgevolg geregeld worden bij ministerieel besluit, is het geheet anders gesteld met de gezinstoelagen toegekend krachtens een wet. Nu, de wet wordt uitgelegd door de rchters en niet door den minister, en l is wel dat wat onderstaand vonnis zegt : In rechte : Aangezien de eischer van de verweerster de betaling eischt eener som van 7,500 frank voor gezinstoelagen onder voorbehoud van verhooging Aangezien de eischer zijn eisch grondt op het artikel 22 der wet van 4 Augustus 1930 op de gezinstoelagen, artikel dat in zijn lid 1 bepaalt, dat de arbeiders ook recht hebben op gezinstoelagen ten gunste van hun jonge broeders en zusters wanneer deze er niet reeds van genieten uit hoofde van den arbeid van den vader of de moeder Aangezien de verweerster in het begin der debatten beweert dat de door den eischer ingediende eisch niet ontvankelijk is dat zij zich'beroept op een omzendbrief van den minister van Sociale Voorzorg dd. 15 November 1933, gericht tot al de Compensatiekassen, waarbij aan deze verbod wordt opgelegd gezinstoelagen te betalen in gevallen als dat welk ons onderworpen is, t.t.z. wanneer de vader van het gezin het beroep van ambachtsman uitoefent Aangezien de verweerster oordeelt, dat zij zich niet kan onttrekken aan de ministerieele onderrichtingen die een gebiedend karakter aannemen dat krachtens het grondwettelijk principe der scheiding van de macht, de rechter de Administratie niet mag tegenspreken dat, indien de rechter verbood de bevelen uit te voeren uitgaande van de Administratie, hij onder toepassing zou vallen van het art. 237 van het Strafwetboek Aangezien, bijgevolg, volgens de thesis van de verweerster, indien de eischer zich gekrenkt acht, het niet tegen de Compensatiekas voor gezinstoelagen is dat hij een eisch moet indienen, doch tegen den vertegenwoordiger van de overheid die verantwoordelijk is voor de beslissing die hij onwettig acht Aangezien, krachtens het principe zelf van de scheiding der macht, de Werkrechtersraad niet bevoegd is te oordeelen over de moeilijkheden opgerezen of die kunnen oprijzen tusschen de verweerster en de Administratie Aangezien het niet te betwijfelen is dat de Werkrechtersraad bevoegd is om het hem onderworpen geschil te slechten, en de eisch van den eischer ontvankelijk is Aangezien, inderdaad, het art. 38 der wet van 4 Augustus 1930 op de gezinstoelagen den Werkrechtersraad bevoegd verklaart voor betwistingen ontstaan tusschen de Compensatiekas en de personen aan dewelke de toelagen verschuldigd zijn of moeten gestort worden, indien er noch Scheidrechterlijke Kommissie, noch Verzoeningskommissie bestaat, ofwel wanneer de verzoeningspoging voorzien in het art. 10 der wet zonder uitslag gebleven is en niet gevolgd werd door een arbitrage Aangezien de Werkrechtersraad bevoegd zijnde, hij alleen de wet mag uitleggen om het hem onderworpen geschil te slechten,terwijl de ministerieele omzendbrieven en onderrichtingen met aandacht moeten onderzocht worden en voorbehouden als gebeurlijk element van uitlegging, doch niet gebiedend zijn Aangezien, inderdaad, het art. 28 der Grondwet bepaalt, dat de uitlegging der wetten langs den weg der overheid slechts aan de Wetgevende Macht behoort dat gezien geen overheid in de plaats mag gesteld van het gezag van den wetgever, de rechter heden gelukkig nog vrij blijft de wet uit te leggen en recht te spreken mits alleen de richtlijnen van zijn verstand en van zijn geweten te volgen Aangezien, in hoofdzaak, de eischeres weigert aan den eischer de geëischte gezinstoelage te betalen, daar de belanghebbende slechts van het voordeel der toelage geniet wanneer hij werkelijk gezinslast heeft dat het koninklijk besluit van 14 Augustus 1933 dit punt toegelicht heeft Aangezien de eischer deze uitlegging geenszins betwist dat hij wil bewijzen dat zijn zoon Jan wel gezinslast heeft, gezien hij zelf, de vader, oorlogsinvaliede is en ten gevolge van de krisis geen beroep meer uitoefent Aangezien de eischer gewag maakt van een verklaring van het Gemeentebestuur van Vottem, dd. 19 Juli 1933, om vast te stellen dat het wel de zoon Jan is die de steun van het gezin is dat deze getuigenis op zich zelf niet kan dienen als volledig bewijs, daar een ander bewijsschrift van hetzelfde Gemeentebestuur verklaart dat de kinderen tot last zijn van hun vader Aangezien het met recht is, dat de verweerster, de verwijdering vraagt van deze stukken uit het debat dat het ook met recht is dat zij volhoudt, dat de eischer moet bewijzen, dat hij over geen voldoende inkomsten beschikt om in de behoeften van zijn gezin te voorzien, en dat het zijn zoon Jan is die er den last van draagt Aangezien van nu af uit de stukken van het dossier blijkt, dat de eischer een jaarlijksche lijfrente geniet van 4,796 frank en een jaarlijksch invaliedepensioen van 2,214 frank dat deze inkomsten minstens 7,010 frank 's jaars beloopen Aangezien deze som volkomen ontoereikend is om te voorzien in het onderhoud van het gezin bestaande uit de echtgenoote en acht kinderen, waarvan één enkel in staat is te werken De Werkrechtersraad, tegensprekelijk en in eersten aanleg beslissend, alle verdere en tegensprekelijke besluiten afwijzend, verklaart ongegrond de tegenwerping van niet-ontvankelijkverklaring gedaan door de verweerster, en alvorens in hoofdzaak recht te spreken en onder voorbehoud van gebeurlijk de door den eischer gevraagde som na te zien, machtigt den eiöcher door getuigen te bewijzen : 1 Dat hij geen beroep uitoefent 2 Dat zijn zoon Jan den last van het gezin draagt dat deze zijn loon aan zijn ouders afgeeft.

8 16 AftBEÏD EN fcecht Vredegeiecht van het 2 e kanton van Brussel 5 Juli Gokelaere t. 1" Ministerie van Arbeid 2" Nationaal Krisisfonds 3" Hoyois, sekretaris van de Vakcentrale der Mijnwerkers van Quaregnon. /. Het Nationaal Krisisfonds, eenvoudige bijzondere administratie met een bepaald doel en handelend onder toezicht van de Regeering, bezit geen rechtspersoonlijkheid de eisch gericht tegen deze administratie is dus onontvankelijk. II. De sekretaris van de Vakcentrale der Mijnwerkers van Quaregnon is slechts een bezoldigd bediende in dienst van deze groepeering daar hij niet in persoonlijken naam gehandeld heeft, daar hij geen fout bedreven heeft bij de uitoefening van zijn ambt en slechts gehandeld heeft in. overeenstemming met de onderrichtingen van zijn werkgevers, laadt hij geen verantwoordelijkheid op zich. III. De Belgische Staat heeft, door den werkloozenonderstand te onttrekken aan een rechthebbende, omdat hij tot staking heeft opgeruid, slechts gebruik gemaakt van het recht dat hem verleend wordt door het K. B- van 25 Oktober 1930 geen wet heeft een recht op werkloozenonderstand. ingesteld de rechthebbenden kunnen er geen aanspraak op maken daar geen geldvordering aanleiding kan geven tot een gerechtelijken eisch. Aangezien de eisch er op gericht is de verweerders wederzijds, ten minste onverdeeld, en elk voor het geheel, of elk voor een door ons te bepalen gedeelte, of de een bij gebrek aan den andere, te zien veroordeelen tot de betaling aan den eischer van de som van 739 fr. 50 (met de gerechtelijke interesten en de kosten), zijnde het bedrag van zekere werkloozenver- v goedingen die hem geweigerd werden gedurende vijf weken naar aanleiding van een besluit genomen op 28 Augustus 1932 door den heer Minister van Arbeid, Nijverheid en. Sociale Voorzorg. Wat aangaat het «Nationaal Krisisfonds» : Aangezien onder deze benaming een bijzondere administratie werd opgericht, belast met het verzamelen, het beheeren en het verdeelen der sommen te harer beschikking gesteld ten einde in geval van nijverheidskrisis de werkloozen te hulp te komen aangesloten bij door den Staat aangenomen kassen voor onvrijwillige werkloosheid Aangezien dit lichaam geen rechtspersoonlijkheid bezit dat het handelt onder toezicht en opzicht van het Ministerie van Arbeid, Nijverheid en Sociale Voorzorg Aangezien de eischer trouwens erkent dat de Staat instaat voor de daden van het Nationaal Fonds en dat de tegen dit laatste ingediende eisch samenloopt met dien gericht tegen den Staat. Wat den Belgischen Staat aangaat : Aangezien het vaststaat dat de Minister van Arbeid, Nijverheid en S. V. op 27 Augustus 1932 den heer Voorzitter van het Werkloozenfonds van en te Paturages heeft bericht, dat de eischer als staker diende beschouwd en dat de werkloozenvergoedingen hem niet meer konden uitgekeerd worden Aangezien de tijdelijke uitsluitng van den eischer van het genot dezer vergoedingen besloten werd krachtens het artikel 5 van het K. B. van 25 Oktober 1930, luidens hetwelk uitgesloten zijn van de vergoedingen voor onvrijwillige werkloosheid: de verzekerden die in staking of in lock-out verkeeren 3 Zij wier werkloosheid het rechtsreeksen gevolg is van een werkstaking, voor zoover blijkt dat de werkstaking met hun instemming werd uitgeroepen zij een rechtstreeksch belang hebben bij de oplossing van het konflikt 4" Zij wier werkloosheid het rechtstreeksch gevolg is van een werkstaking er toe bestemd om een eisch te steunen, ontdaan van alle beroepskarakter en tot een groepeering behooren of bijdragen, die de werkstaking zoodanig in de hand werkt, dat deze er kan door worden verlengd of gemakkelijk uitgebreid 5"... Aangezien het besluit waarover de eischer zich beklaagt te zijnen opzichte genomen werd als gevolg van pogingen door hem aangewend in den loop eener vergadering gehouden op 11 Augustus in het Volkshuis te Quaregnon, ten einde de mijnwerkers te doen besluiten de staking voort te zetten tot 1 September, zonder zich te bekommeren om tusschen patroons en werklieden getroffen of te treffen schikkingen Aangezien de eischer de juistheid niet ontkent van de redenen welke aanleiding hebben gegeven tot de uitsluiting van het genot der uitkeeringen Aangezien de eischer, door de werklieden aan te zetten niet te werken, terwijl zij er de mogelijkheid toe hadden, duidelijk zijn inzicht te kennen gegeven heeft geen werkgelegenheid aan te nemen, zich aldus rangschikkend in de kategorie der vrijwillige werkloozen dat hij aldus erkend heeft, dat hij behoort tot een der groepeeringen voorzien door het voornoemd artikel 5, 4 Aangezien daaruit blijkt dat de Belgische Staat, door het aangeklaagde besluit te nem'en, slechts gebruik gemaakt heeft van een recht hem erkend door voornoemd K. B. en geen fout bedreven heeft die tot schadevergoeding aanleiding kan geven Aangezien er, bovendien, terecht aangevoerd wordt dat, in strijd met de bewering van den eischer, geen wet een recht op de werkloozenvergoeding geschapen heeft, die de uitvoerende macht er in toegestemd heeft in zekere bepaalde voorwaarden, vrijwillig toe te kennen, aldus geen recht op vordering vanwege de rechthebbenden scheppend dat de regels welke de uitvoerende macht vastlegt in verband met het bedrag van den onderstand en de voorwaarden van toekenning, niet anders zijn dan onderrichtingen gegeven aan de uitvoeringsagenten waartoe hij zijn toevlucht neemt, en aan de gebeurlijke rechthebbenden op onderstand geen burgerlijk recht verleent, van aard om aanleiding te geven tot een gerechtelijken eisch. Wat den verweerder Hoyois aangaat: Aangezien de verweerder gedaagd is in de hoedanigheid van sekretaris van de Vakcentrale der Mijnwerkers van Quaregnon Aangezien hij slechts een bezoldigd bediende is, in dienst van deze groepeering en van allen en ieder harer leden Aangezien hij niet gehandeld heeft in persoonlijken naam en bij de uitoefening van zijn ambt geen fout bedreven heeft waardoor hij de verantwoordelijkheid op zich laadt, en slechts gehandeld heeft in overeenstemming met de onderrichtingen van zijn werkgevers Om deze redenen, wij, Vrederechter, tegensprekelijk beslissend, alle verdere of tegenstrijdige besluiten als ongegrond zijnde afwijzend, verklaren den eisch onontvankelijk en, in elk geval, ongegrond veroordeelen den eischer tot de kosten, begroot op de som! van 130 frank Samenw. druk. Lucifer Bestuurder S. Vanden Bosch), 8, Kapellemarkt, Brussel.

Nr. S F.- FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN Mr. René Bützler, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. S.A., 2. D.K., 3. AXA BELGIUM.

Nr. S F.- FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN Mr. René Bützler, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. S.A., 2. D.K., 3. AXA BELGIUM. 8 oktober 2001 S.00.0074.F/1 Nr. S.00.0074.F.- FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN Mr. René Bützler, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. S.A., 2. D.K., 3. AXA BELGIUM. HET HOF, Gehoord het verslag van

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België. Arrest

Hof van Cassatie van België. Arrest 16 NOVEMBER 2009 C.09.0135.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.09.0135.N LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN, met zetel te 1031 Brussel, Haachtsesteenweg 579, eiser, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 27 JANUARI 2006 C.04.0201.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.04.0201.N V. A., Mr. Cécile Draps, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen D. P. I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het cassatieberoep

Nadere informatie

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 307bis van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Cassatie.

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 307bis van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Cassatie. Rolnummer 2287 Arrest nr. 163/2001 van 19 december 2001 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 307bis van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Cassatie. Het Arbitragehof,

Nadere informatie

Rolnummer 5855. Arrest nr. 178/2014 van 4 december 2014 A R R E S T

Rolnummer 5855. Arrest nr. 178/2014 van 4 december 2014 A R R E S T Rolnummer 5855 Arrest nr. 178/2014 van 4 december 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 13, tweede lid, van de wet van 3 juli 1967 betreffende preventie van of de schadevergoeding

Nadere informatie

Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE

Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE Plotseling is het zover... U bent het slachtoffer van een arbeidsongeval of een arbeidswegongeval. Deze brochure wil u wegwijs

Nadere informatie

Relevante feiten. Beoordeling. RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996

Relevante feiten. Beoordeling. RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996 Relevante feiten Als kaderlid van M heeft eerste eiser in 1993 aandelenopties verkregen op aandelen

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 10 SEPTEMBER 2007 S.07.0003.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.07.0003.F A. T., Mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN LUIK.

Nadere informatie

Rolnummer 5726. Arrest nr. 135/2014 van 25 september 2014 A R R E S T

Rolnummer 5726. Arrest nr. 135/2014 van 25 september 2014 A R R E S T Rolnummer 5726 Arrest nr. 135/2014 van 25 september 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd

Nadere informatie

30 DECEMBER 1961. - Wet tot invoering van de Nederlandse tekst van het burgerlijk wetboek.

30 DECEMBER 1961. - Wet tot invoering van de Nederlandse tekst van het burgerlijk wetboek. 30 DECEMBER 1961. - Wet tot invoering van de Nederlandse tekst van het burgerlijk wetboek. Publicatie : 18-05-1962 Inwerkingtreding : 28-05-1962 Dossiernummer : 1961-12-30/31 HOOFDSTUK VI : WEDERZIJDSE

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 13 JUNI 2005 S.04.0109.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.04.0109.N.- B. J., eiser, vertegenwoordigd door Mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 1000 Brussel,

Nadere informatie

RBEÏD IE Ml. Hir SYlNOI^m.f.

RBEÏD IE Ml. Hir SYlNOI^m.f. N' 1. 20 Maart 1933. RBEÏD IE Ml COAV\ISSiOfN SYND'C.dl_t DC BtLCJQUE. m J < n*ara Bijvoegsel aan de Belgische Vakbeweging van 20 Maart 1933. Hir SYlNOI^m.f. Lvaf>) ae.lgit) De Vaststelling van het Basisloon

Nadere informatie

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006 (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels Aangevuld, gewijzigd of aangepast door: - de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 31 december

Nadere informatie

Rolnummer 3677. Arrest nr. 200/2005 van 21 december 2005 A R R E S T

Rolnummer 3677. Arrest nr. 200/2005 van 21 december 2005 A R R E S T Rolnummer 3677 Arrest nr. 200/2005 van 21 december 2005 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 14bis, 3, van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Veroordeling tot betaling van een uitkering tot onderhoud. Voorwaarde. Voorafgaande ingebrekestelling van de schuldenaar Datum 3 november 2009 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

HET FONDS MEDISCHE ONGEVALLEN. Jo DE COCK Administrateur-generaal RIZIV KVK 18 juni 2013

HET FONDS MEDISCHE ONGEVALLEN. Jo DE COCK Administrateur-generaal RIZIV KVK 18 juni 2013 HET FONDS MEDISCHE ONGEVALLEN Jo DE COCK Administrateur-generaal RIZIV KVK 18 juni 2013 OVERZICHT Wanneer werd het Fonds opgericht? Waarom werd het Fonds opgericht? Huidige situatie Bijzonderheden en doelstellingen

Nadere informatie

Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003)

Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003) Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003) Artikel 1.- Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. Hoofdstuk 1.- Toepassingsgebied,

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Tussen : hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor) en hierna te noemen de cliënt(en) 2 Wordt het volgende overeengekomen : 1. Voorwerp van

Nadere informatie

BERAADSLAGING NR 04/009 VAN 6 APRIL 2004 M.B.T

BERAADSLAGING NR 04/009 VAN 6 APRIL 2004 M.B.T SCSZ/04/49 BERAADSLAGING NR 04/009 VAN 6 APRIL 2004 M.B.T. DE UITWISSELING VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD TUSSEN HET FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN EN DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN MET HET OOG

Nadere informatie

van Belgische zijde: de heer Dr. Arthur NOKERMAN, Secretaris-generaal van het Ministerie van Sociale Voorzorg,

van Belgische zijde: de heer Dr. Arthur NOKERMAN, Secretaris-generaal van het Ministerie van Sociale Voorzorg, Administratieve schikking houdende de toepassingsmodaliteiten van de Overeenkomst betreffende de Sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Staat Israël, ondertekend te Brussel op 5 juli 1971

Nadere informatie

ingevolge artikel 14 van de statuten van de vereniging

ingevolge artikel 14 van de statuten van de vereniging REGLEMENT op de tuchtrechtspraak voor de leden van IIA-Nederland ingevolge artikel 14 van de statuten van de vereniging De raad van tucht Artikel 1 1 De raad van tucht is belast met de behandeling van

Nadere informatie

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST 1) Omschrijving van de arbeidsovereenkomst Artikel 3 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 2 OKTOBER 2009 C.08.0200.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.08.0200.F FORTIS INSURANCE BELGIUM, Mr. Antoine De Bruyn, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen P. D. I. RECHTSPLEGING VOOR HET

Nadere informatie

Arbeidsongevallen Wijziging van de wet van 10 april 1971 Nota over de wetgeving

Arbeidsongevallen Wijziging van de wet van 10 april 1971 Nota over de wetgeving VL/NB Brussel, 17 februari 2014 Arbeidsongevallen Wijziging van de wet van 10 april 1971 Nota over de wetgeving Er is een nieuwe wettekst verschenen. Deze betreft: Wet van 21.12.13 houdende dringende diverse

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 621 Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met bepalingen over nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige overheidsdaad (Wet

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN SCSZ/05/69 1 BERAADSLAGING NR. 05/026 VAN 7 JUNI 2005 M.B.T. DE RAADPLEGING VAN HET WACHTREGISTER DOOR DE DIENST VOOR ADMINISTRATIEVE CONTROLE VAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 MAART 2015 C.14.0017.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0017.F AXA BELGIUM nv, Mr. Antoine De Bruyn, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen P. P. I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het cassatieberoep

Nadere informatie

Rolnummer 3630. Arrest nr. 174/2005 van 30 november 2005 A R R E S T

Rolnummer 3630. Arrest nr. 174/2005 van 30 november 2005 A R R E S T Rolnummer 3630 Arrest nr. 174/2005 van 30 november 2005 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 320, 4, van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 19 JANUARI 2015 S.13.0084.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.13.0084.F OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN VERVIERS, Mr. Jacqueline Oosterbosch, advocaat bij het Hof van Cassatie,

Nadere informatie

A 94/4/9. Arrest van 12 februari 1996 in de zaak A 94/ Inzake : OPENBAAR MINISTERIE. tegen

A 94/4/9. Arrest van 12 februari 1996 in de zaak A 94/ Inzake : OPENBAAR MINISTERIE. tegen BENELUX-GERECHTSHOF COUR DE JUSTICE BENELUX A 94/4/9 Arrest van 12 februari 1996 in de zaak A 94/4 --------------------------- Inzake : OPENBAAR MINISTERIE tegen 1. VAN DER HAEGEN Raymond 2. ROUAEN Denise

Nadere informatie

DE aanwezigheid onzer vrienden in de Regeering

DE aanwezigheid onzer vrienden in de Regeering N' 3. 20 Juni 1935. IE!N ot BtLCjQUI OJQU^j m^f) XPW' SYfNDIKfll Bijvoegsel a&n de Belgische Vakbeweging van 20 Juni 1935. Enkele overwegingen over het vraagstuk der beroepsziekten door Yves Advokaat Lecocq

Nadere informatie

Gewestelijke dienst. a) Naam en voornaam:...

Gewestelijke dienst. a) Naam en voornaam:... Gewestelijke dienst Ongevalsaangifte Artikel 36, 2 en 3 gecoördineerde wet van 4.7.94 Art. 24 K.B. van 3.7.96 Identificatie van de gerechtigde a) Naam en voornaam:... b) Inschrijvingsnummer bij de gewestelijke

Nadere informatie

SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK

SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK WETTELIJKE SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK BOEK III TITEL Vbis WETTELIJKE SAMENWONING Artikel 1475 Onder wettelijke samenwoning wordt verstaan de toestand van samenleven

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 23 OKTOBER 2003 C.01.0365.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.01.0365.N M.T. eiser, vertegenwoordigd door Mr. Adolf Houtekier, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 2800 Mechelen,

Nadere informatie

Rolnummer 5407. Arrest nr. 62/2013 van 8 mei 2013 A R R E S T

Rolnummer 5407. Arrest nr. 62/2013 van 8 mei 2013 A R R E S T Rolnummer 5407 Arrest nr. 62/2013 van 8 mei 2013 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 19 van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen,

Nadere informatie

Wet voor het Natuurkundig Gezelschap te Middelburg. Vastgesteld den 13 december 1869. Artikel 1.

Wet voor het Natuurkundig Gezelschap te Middelburg. Vastgesteld den 13 december 1869. Artikel 1. De oudste nog bewaard gebleven statuten, toen nog wetten, van de vereniging dateren van 1869. Het Gezelschap was nog eigenaar van het Musæum Medioburgense, dat om die reden ook in deze wetten wordt vermeld.

Nadere informatie

BENELUX ~ A 2006/2/11 COUR DE JUSTICE GERECHTSHOF. ARREST van 19 maart 2007. Inzake METABOUW BOUWBEDRIJF B.V. tegen BELGISCHE STAAT

BENELUX ~ A 2006/2/11 COUR DE JUSTICE GERECHTSHOF. ARREST van 19 maart 2007. Inzake METABOUW BOUWBEDRIJF B.V. tegen BELGISCHE STAAT COUR DE JUSTICE BENELUX GERECHTSHOF ~ A 2006/2/11 ARREST van 19 maart 2007 Inzake METABOUW BOUWBEDRIJF B.V. tegen BELGISCHE STAAT Procestaal : Nederlands ARRET du 19 mars 2007 En cause METABOUW BOUWBEDRIJF

Nadere informatie

Rolnummer 4560. Arrest nr. 21/2009 van 12 februari 2009 A R R E S T

Rolnummer 4560. Arrest nr. 21/2009 van 12 februari 2009 A R R E S T Rolnummer 4560 Arrest nr. 21/2009 van 12 februari 2009 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 13 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten

Nadere informatie

Verschijnend in persoon, bijgestaan door mr.. te

Verschijnend in persoon, bijgestaan door mr.. te A.R. INZAKE: De Heer bedrijfsrevisor, wonende te Eiser; Verschijnend in persoon, bijgestaan door mr.. te, advocaat TEGEN: De, met maatschappelijke zetel te, en mgeschreven volgens conclusie in het handelsregister

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 17 SEPTEMBER 2013 P.12.1110.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.12.1110.N T G, burgerlijke partij, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen

Nadere informatie

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 704 van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Arbeidshof te Antwerpen.

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 704 van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Arbeidshof te Antwerpen. Rolnummer 2268 Arrest nr. 29/2002 van 30 januari 2002 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 704 van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Arbeidshof te Antwerpen. Het Arbitragehof,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 32 621 Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met bepalingen over nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige overheidsdaad (Wet

Nadere informatie

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt Tussen : Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen hierna te noemen het advocatenkantoor en hierna te noemen

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling Hoofdstuk 5 RECHTSBIJSTAND Voorafgaandelijke bepaling Gewaarborgd schadegeval Art.21 De bepalingen van de overige hoofdstukken van deze overeenkomst zijn van toepassing op Rechtsbijstand voor zover ze

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 MEI 2008 C.05.0223.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.05.0223.F AXA BELGIUM, naamloze vennootschap, Mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. B. P., 2. AXA BELGIUM, naamloze

Nadere informatie

Rolnummer 4995. Arrest nr. 86/2011 van 18 mei 2011 A R R E S T

Rolnummer 4995. Arrest nr. 86/2011 van 18 mei 2011 A R R E S T Rolnummer 4995 Arrest nr. 86/2011 van 18 mei 2011 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/07/162 BERAADSLAGING NR. 07/059 VAN 6 NOVEMBER 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Verdrag inzake de betekening en de kennisgeving in het buitenland van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke en in handelszaken

Verdrag inzake de betekening en de kennisgeving in het buitenland van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke en in handelszaken Verdrag inzake de betekening en de kennisgeving in het buitenland van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke en in handelszaken De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Verlangend

Nadere informatie

lid van de vereniging : een aspirant-lid, gewoon lid dan wel buitengewoon lid van de vereniging;

lid van de vereniging : een aspirant-lid, gewoon lid dan wel buitengewoon lid van de vereniging; Reglement Tuchtzaken Het Reglement Tuchtzaken is laatstelijk gewijzigd en vastgesteld op 15 juni 2011 door het besluit van de algemene ledenvergadering Algemeen Preliminair Begripsomschrijving Voor de

Nadere informatie

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Beroep te Antwerpen.

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Beroep te Antwerpen. Rolnummer 2540 Arrest nr. 17/2003 van 28 januari 2003 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Beroep te Antwerpen. Het

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen Onderwerp Schatting van aandelen. Controleschatting. Vonnis. Exceptie van gewijsde Datum 27 juni 2007 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te

Nadere informatie

HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen

HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen GERECHTELIJK WETBOEK - Deel IV : BURGERLIJKE RECHTSPLEGING. HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen Afdeling II. Echtscheiding door onderlinge toestemming. Art.

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN EN AAN DE OCCASIONELE REDDERS

COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN EN AAN DE OCCASIONELE REDDERS COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN EN AAN DE OCCASIONELE REDDERS ------ A.R. M 12-1-0395 Beslissing van 22 november 2012 De eerste kamer van de Commissie, samengesteld

Nadere informatie

Uitspraak nr. WB 609-01-17-18 DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING

Uitspraak nr. WB 609-01-17-18 DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING Ministerieel besluit betreffende de beroepsprocedure met toepassing van artikel 29bis, 5, van de Vlaamse Wooncode betreffende de beslissing van de sociale huisvestingsmaatschappij met betrekking

Nadere informatie

Reglement Commissie van beroep voor de examens Mondriaan

Reglement Commissie van beroep voor de examens Mondriaan Reglement Commissie van beroep voor de examens Mondriaan Instemming Deelnemersraad: 26 april 2011 Vastgesteld door College van Bestuur: 10 mei 2011 Ingangsdatum: 10 mei 2011 Inhoudsopgave ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN...

Nadere informatie

CHT. Arbeid en Recht N' 1. 20 April 1930 MEID» IEIHI

CHT. Arbeid en Recht N' 1. 20 April 1930 MEID» IEIHI N' 1 20 April 1930 MEID» IEIHI COAV\ISS»ON SVMOIC/JLL oe BtLCJQUE \Y%tUffafw' SVfNOIK/31 var* Be.LG-ic.1 Bijvoegsel a&n de Belgische Vakbeweging van 20 April 1930 CHT Arbeid en Recht D E Syndikale Kommissie

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 4 MAART 2015 P.14.1796.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.14.1796.F PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE LUIK, tegen A. S., Mr. Simone Nudelholc, advocaat bij het Hof van Cassatie. I.

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 29 NOVEMBER 2010 S.09.0062.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.09.0062.F REPUBLIEK ZUID-AFRIKA, eiseres, Mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen G. N., verweerster. I. RECHTSPLEGING

Nadere informatie

SECUREX, Gemeenschappelijke Verzekeringskas tegen Arbeidsongevallen, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Verenigde

SECUREX, Gemeenschappelijke Verzekeringskas tegen Arbeidsongevallen, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Verenigde 16 OKTOBER 2000 S.00.0101.N/1 Nr. S.00.0101.N.- SECUREX, Gemeenschappelijke Verzekeringskas tegen Arbeidsongevallen, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Verenigde Natieslaan 1, eiseres tot cassatie

Nadere informatie

ARBITRALE BESLISSING VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN TE BRUSSEL

ARBITRALE BESLISSING VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN TE BRUSSEL ARBITRALE BESLISSING VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN TE BRUSSEL ZITTING VAN 26 OKTOBER 2004 Inzake De heer A, xxx, en zijn echtgenote Mevrouw B, samenwonende te xxx; Eisers, De heer A is persoonlijk

Nadere informatie

Rolnummer 5606. Arrest nr. 43/2014 van 13 maart 2014 A R R E S T

Rolnummer 5606. Arrest nr. 43/2014 van 13 maart 2014 A R R E S T Rolnummer 5606 Arrest nr. 43/2014 van 13 maart 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 1022, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek (vóór de wijziging ervan bij de wet van

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Overeenkomst - Bestanddelen - Toestemming - Gebrek - Geweld - Morele dwang - Gebrekkige wil - Voorwaarde - Artt. 1109 en 1112, BW Datum 23 maart 1998 Copyright and

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 7 OKTOBER 2013 S.11.0122.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.11.0122.N RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID, openbare instelling, met zetel te 1060 Sint-Gillis, Victor Hortaplein 11, eiser, vertegenwoordigd

Nadere informatie

CONSULTATIEVERSIE JULI 2014

CONSULTATIEVERSIE JULI 2014 CONSULTATIEVERSIE JULI 2014 WIJZIGING VAN HET BURGERLIJK WETBOEK EN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING TENEINDE DE AFWIKKELING VAN MASSASCHADE IN EEN COLLECTIEVE ACTIE MOGELIJK TE MAKEN VOORONTWERP

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 19 FEBRUARI 2015 F.14.0061.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.14.0061.F BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de Minister van Financiën, Mr. François T Kint, advocaat bij het Hof van Cassatie,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 23 SEPTEMBER 2013 C.12.0559.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.12.0559.N D., eiser, vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel,

Nadere informatie

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op:

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op: Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 juni 2002 (26.06) (OR. fr) PUBLIC 9893/02 Interinstitutioneel dossier: 2001/0111 (COD) LIMITE 211 MI 108 JAI 133 SOC 309 CODEC 752 BIJDRAGE VAN DE IDISCHE

Nadere informatie

Rolnummer 2248. Arrest nr. 18/2002 van 17 januari 2002 A R R E S T

Rolnummer 2248. Arrest nr. 18/2002 van 17 januari 2002 A R R E S T Rolnummer 2248 Arrest nr. 18/2002 van 17 januari 2002 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 24 en 25 van het koninklijk besluit van 14 december 1992 betreffende de modelovereenkomst

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 21 DECEMBER 2010 P.10.0213.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.10.0213.N G. R. burgerlijke partij, eiser, vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen T.

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 30 MEI 2011 C.09.0499.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.09.0499.N RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING, openbare instelling, met zetel te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan

Nadere informatie

Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 12. Aanneming van werk. Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen

Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 12. Aanneming van werk. Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 12. Aanneming van werk Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen Artikel 750 1. Aanneming van werk is de overeenkomst waarbij de ene partij, de aannemer, zich jegens

Nadere informatie

polis BIJZONDERE VOORWAARDEN

polis BIJZONDERE VOORWAARDEN BIJZONDERE VOORWAARDEN Ons kenmerk 2152-pgg/ng/11/07 Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing VERZEKERINGSNEMER

Nadere informatie

Organisatie van de rechtspraak - België

Organisatie van de rechtspraak - België Organisatie van de rechtspraak - België c) Nadere bijzonderheden over de rechterlijke instanties 1. Vredegerecht De vrederechter is de rechter die het dichtst bij de burgers staat. Hij wordt overeenkomstig

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN AAN DE OCCASIONELE REDDERS

COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN AAN DE OCCASIONELE REDDERS COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN EN AAN DE OCCASIONELE REDDERS A.R. M12-5-0321 Beslissing van 9 januari 2014 De vijfde kamer van de Commissie, samengesteld uit:

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 23 JUNI 2015 P.14.0406.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.14.0406.N I R D F, beklaagde, eiser, vertegenwoordigd door mr. Paul Wouters, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen K D K, burgerlijke

Nadere informatie

Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Leuven dd. 4 maart 2005 - Rol nr 02-1580-A - Aanslagjaar 1994

Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Leuven dd. 4 maart 2005 - Rol nr 02-1580-A - Aanslagjaar 1994 Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Leuven dd. 4 maart 2005 - Rol nr 02-1580-A - Aanslagjaar 1994 Une indemnité de non concurrence est-elle une indemnité de préavis déguisée? Arrêt Advocaten:

Nadere informatie

BIJLAGE 4. DEONTOLOGISCHE REGELEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ORDE VAN ADVOCATEN BIJ DE BALIE TE BRUSSEL

BIJLAGE 4. DEONTOLOGISCHE REGELEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ORDE VAN ADVOCATEN BIJ DE BALIE TE BRUSSEL BIJLAGE 4. DEONTOLOGISCHE REGELEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ORDE VAN ADVOCATEN BIJ DE BALIE TE BRUSSEL Toelichting: Zie artikel 459 Ger.W. Onderafdeling 5. Ereloongeschillen 1. Algemene

Nadere informatie

Rolnummer 3739. Arrest nr. 79/2006 van 17 mei 2006 A R R E S T

Rolnummer 3739. Arrest nr. 79/2006 van 17 mei 2006 A R R E S T Rolnummer 3739 Arrest nr. 79/2006 van 17 mei 2006 A R R E S T In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 413bis tot 413octies van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, ingevoegd bij

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 14/09/2012

Datum van inontvangstneming : 14/09/2012 Datum van inontvangstneming : 14/09/2012 Resumé C-371/12-1 Zaak C-371/12 Resumé van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 104, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 36 TER VAN 27 NOVEMBER 1981 BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN SOCIALE VOORDELEN TEN LASTE

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 36 TER VAN 27 NOVEMBER 1981 BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN SOCIALE VOORDELEN TEN LASTE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 36 TER VAN 27 NOVEMBER 1981 BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN SOCIALE VOORDELEN TEN LASTE VAN HET SOCIAAL FONDS VOOR DE UITZENDKRACHTEN ---------------------------------------------

Nadere informatie

II. Het stelsel voor werknemers C. Statistieken 5. Arbeidsongevallen (FAO)

II. Het stelsel voor werknemers C. Statistieken 5. Arbeidsongevallen (FAO) 5. Arbeidsongevallen 5.0 Methodologische nota De tak arbeidsongevallen omvat twee stelsels (van financiering): het kapitalisatiestelsel en het repartitiestelsel. Enkel het repartitiestelsel behoort tot

Nadere informatie

Verzekering Sportfederaties

Verzekering Sportfederaties Verzekering Sportfederaties Leden Polissen L.O. 1.116.925 / A B.A. 1.116.926 / A Niet-leden Polissen L.O. 1.116.925 / B B.A. 1.116.926 / B BIJZONDERE VOORWAARDEN Verzekeringnemer VLAAMSE BADMINTON LIGA

Nadere informatie

Fonds voor de medische ongevallen

Fonds voor de medische ongevallen Fonds voor de medische ongevallen 1 Fonds voor de medische ongevallen Opdrachten Toepassingsgebied Vergoedingsvoorwaarden Raad van bestuur 2 Fonds voor de medische ongevallen Opdrachten 3 Opdrachten van

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2011:BQ4413

ECLI:NL:RBAMS:2011:BQ4413 ECLI:NL:RBAMS:2011:BQ4413 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 19-04-2011 Datum publicatie 13-05-2011 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie awb 09-5337 wwb en awb 10-4936

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN EN AAN DE OCCASIONELE REDDERS

COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN EN AAN DE OCCASIONELE REDDERS COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN EN AAN DE OCCASIONELE REDDERS ------ A.R. M 11-7-1006 B.R. 8461 Beslissing van 18 september 2012 De eerste kamer van de Commissie,

Nadere informatie

ZIEKTEVERLOF. Gemeenteraadsbesluit van 27 juni 1966.

ZIEKTEVERLOF. Gemeenteraadsbesluit van 27 juni 1966. ZIEKTEVERLOF Gemeenteraadsbesluit van 27 juni 1966. Inwerkingtreding op 1 juli 1966 Uitvoering van artikel 58 van het Algemeen Stadsambtenarenreglement. Laatste wijziging: 02.05.2006. HOOFDSTUK I. TOEPASSINGSGEBIED.

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2016:3051

ECLI:NL:CRVB:2016:3051 ECLI:NL:CRVB:2016:3051 Instantie Datum uitspraak 12-08-2016 Datum publicatie 16-08-2016 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 14/6172 WWAJ Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 MAART 2015 C.14.0197.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0197.F FRANSE GEMEENSCHAP, Mr. Caroline De Baets, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen AG INSURANCE nv, Mr. Jacqueline Oosterbosch,

Nadere informatie

Rolnummer 4334. Arrest nr. 160/2008 van 20 november 2008 A R R E S T

Rolnummer 4334. Arrest nr. 160/2008 van 20 november 2008 A R R E S T Rolnummer 4334 Arrest nr. 160/2008 van 20 november 2008 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 7 van het decreet van 28 juni 1957 houdende statuut van de Koloniale verzekeringskas,

Nadere informatie

A R R E S T. samengesteld uit voorzitter G. De Baets en de rechters-verslaggevers H. Coremans en E. Cerexhe, bijgestaan door de griffier L.

A R R E S T. samengesteld uit voorzitter G. De Baets en de rechters-verslaggevers H. Coremans en E. Cerexhe, bijgestaan door de griffier L. Rolnummer 1815 Arrest nr. 9/2000 van 19 januari 2000 A R R E S T In zake : het beroep tot vernietiging en de vordering tot schorsing van artikel 14 van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 30 maart

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 19 JANUARI 2015 S.13.0066.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.13.0066.F OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN GANSHOREN, Mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.547 ----------------------------- Zitting van dinsdag 31 januari 2006 -----------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.547 ----------------------------- Zitting van dinsdag 31 januari 2006 ----------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.547 ----------------------------- Zitting van dinsdag 31 januari 2006 ----------------------------------------------- Lijfrente arbeidsongevallen - Uitbreiding tot wettelijk samenwonenden

Nadere informatie

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar Polis 30 504 345 Bijzondere Voorwaarden : Verzekeringsnemer : Doel van de polis Het verzekeren van de doelgroep-medewerkers (hierna verzekerde(n) genoemd) die een individuele overeenkomst hebben ondertekend

Nadere informatie

JURISPRUDENTIE VAN HET HVJEG 1987 BLADZIJDEN 3611

JURISPRUDENTIE VAN HET HVJEG 1987 BLADZIJDEN 3611 JURISPRUDENTIE VAN HET HVJEG 1987 BLADZIJDEN 3611 ARREST VAN HET HOF (DERDE KAMER) VAN 24 SEPTEMBER 1987. BESTUUR VAN DE SOCIALE VERZEKERINGSBANK TEGEN J. A. DE RIJKE. VERZOEK OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING,

Nadere informatie

Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten

Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten Bron : Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten (Belgisch Staatsblad,

Nadere informatie

Rolnummer 4880. Arrest nr. 34/2011 van 10 maart 2011 A R R E S T

Rolnummer 4880. Arrest nr. 34/2011 van 10 maart 2011 A R R E S T Rolnummer 4880 Arrest nr. 34/2011 van 10 maart 2011 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over de wet van 28 juni 1966 betreffende de schadeloosstelling van de werknemers die ontslagen worden bij

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 8 OKTOBER 2009 C.08.0316.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.08.0316.N E.H., eiser, vertegenwoordigd door mr. Willy van Eeckhoutte, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 9051 Gent,

Nadere informatie

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag.

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag. Algemene wet bestuursrecht Titel 4.1. Beschikkingen Afdeling 4.1.1. De aanvraag Artikel 4:1 Tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, wordt de aanvraag tot het geven van een beschikking schriftelijk

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 15 DECEMBER 2014 S.13.0050.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.13.0050.F RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN, openbare instelling, Mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen U. T., I.

Nadere informatie

Het HOF VAN BEROEP, zitting houdend te ANTWERPEN, TWEEDE KAMER, recht doende in burgerlijke zaken, heeft volgend arrest gewezen: Zitting van:

Het HOF VAN BEROEP, zitting houdend te ANTWERPEN, TWEEDE KAMER, recht doende in burgerlijke zaken, heeft volgend arrest gewezen: Zitting van: Nummer: Rep. nr.: 2009/ Zitting van: 18 maart 2009 Eindarrest 2008/PR/10 Het HOF VAN BEROEP, zitting houdend te ANTWERPEN, TWEEDE KAMER, recht doende in burgerlijke zaken, heeft volgend arrest gewezen:

Nadere informatie