DE wet bepaalt, dat de vergoeding door haar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE wet bepaalt, dat de vergoeding door haar"

Transcriptie

1 N' Juni IE MI cow\isstorn SYrNO'C^wt. oe BCLC-iQur Bijvoegsel a&n de Belgische Vakbeweging van 20 Juni SYINOIK/01 ^ var* ae.lcrit Over den waarborg der betaling van de vergoeding in zake arbeidsongevallen door J. Lombaerts DE wet bepaalt, dat de vergoeding door haar voorzien als schadeloosstelling voor een arbeidsongeval uitsluitend ten laste is van het bedrijfshoofd. Deze is echter van de betaling dezer vergoeding vrijgesteld indien hij een overeenkomst gesloten heeft hetzij met een aangenomen verzekeringsmaatschappij, hetzij met de Algemeene Spaar- en Lijfrentkas, op wie zijn verplichtingen overgedragen zijn. Heeft het bedrijfshoofd zulke overeenkomst niet gesloten, dan moet het zijn aandeel betalen in het Waarborgfonds, ingesteld door de wet, en dat de wettelijke vergoeding uitkeert in geval het bedrijfshoofd insolvent is. De bijdrage van den werkgever tot genoemd Fonds, door de betaling van de taks, verzekert hem niet tegen het risiko der ongevallen die in zijn bedrijf kunnen voorkomen, en desgevallend moet hij de wettelijke vergoedingen uit eigen middelen betalen. Het stelsel is dus het volgende: Is de werkgever verzekerd, dan betaalt de verzekeringsmaatschappij is hij niet verzekerd, dan betaalt hij de taks aan het Waarborgfonds en is bovendien verantwoordelijk voor de betaling der wettelijke vergoedingen. Is hij insolvent, dan komt het Waarborgfonds voor de betaling der vergoeding tusschen, doch dit lichaam kan zich tegen hem keeren om de gestorte sommen terug te ontvangen. Alhoewel de wet aan het bedrijfshoofd de vrijheid laat zich te verzekeren of niet, waarborgt zij de betaling der vergoeding aan het slachtoffer. Sinds weldra dertig jaar dat dit stelsel in voege is, heeft het tot geen ernstige moeilijkheden aanleiding gegeven wat aangaat de betaling der vergoeding, t. t. z. dat, voor zooveel ons bekend is, geen door de wet erkend slachtoffer of rechthebbende de wettelijke vergoedingen niet ontvangen heeft. Stippen wij ook aan dat het bedrijfshoofd kan ontslagen worden van de verplichting tot het Waarborgfonds bij te dragen, en zijn eigen verzekeraar mag zijn, wat soms het geval is met de openbare machten en de groote bedrijven. Doch, de voorwaarden om deze vrijstelling te bekomen, evenals die aan de verzekeringsmaatschappijen opgelegd om haar aanneming te bekomen, zijn dusdanig, dat er geen vrees bestaat voor de betaling der vergoedingen. De vrijstelling en de aanneming kunnen altijd ingetrokken worden indien deze voorwaarden niet meer vervuld worden. In de praktijk zijn deze maatregelen ontoereikend gebleken. Wat de in acht te nemen formaliteiten aangaat om de tusschenkomst van het Waarborgfonds te bekomen, is het voldoende het vonnis te doen uitvoeren dat de vergoedingen toekent, en door middel van de vaststelling van insolvabiliteit, opgemaakt door den deurwaarder, bij den vrederechter een vraag in te dienen. Deze laatste beveelt dan de tusschenkomst. Vervolgens moeten alle stukken gezonden worden aan het Waarborgfonds, bij het ministerie van Financien.

2 10 ARBEID EN RECHT Over de berekening van de vergoedingen uit te keeren aan de zwaar gekwetsten bij toepassing van de wet op de arbeidsongevallen door L Watillon DE wet van 15 Mei 1929, toepasselijk op de ongevallen overkomen sinds 1 Januari 1930 bepaalt in ihet voorlaatste lid van ha.a.r artikel 2 : «Wat de zwaar gekwetsten betreft, wier toestand' volstrekt de geregelde hulp van een anderen persoon vergt, kan de rechter de jaarlijksche uitkeering, alsmede de dagelijksche vergoeding op een hoogeren maatstaf dan de twee derden brengen, die nochtans 80 t. h. niet zal overschrijden». Zooals men ziet is de wet uiterst bondig en het is te betreuren dat de memorie van toelichting der wet daar niet aan verhelpt in het gedeelte dat ermede verband houdt : «Er zijn uitzonderlijke erge gevallen van bestendige ongeschiktheid (blindheid, afzetting van belangrijke lichaamsdeelen, gedeeltelijke geraaktheid, eenzijdige geraaktheid, verlamming der sluitspieren, krankzinnigheid, enz.), waarin de staat van het slachtoffer de hulp van een anderen persoon vergt. Het ontwerp voorziet voor de gevallen van dit slag de toepassing van een vergoedingsvoet hooger dan de twee derden. Om deze nieuwe bepaling te wettigen is het niet noodig beroep te doen op de gevoelens van medelijden ingeboezemd door het ongelukkig lot van de groote invalieden. Inderdaad, in deze bijzonder pijnlijke, doch betrekkelijk zeldzame gevallen beperkt de schade, die uit het ongeval voorspruit, zich niet tot het verlies van het loon van het slachtoffer : het strekt zich uit tot het verlies van een gedeelte van het loon van andere personen. Het stemt dus overeen met het principe volgens hetwelk de vergoedingen berekend worden in verhouding tot het loonverlies, dat-er een verhooging voorzien wordt voor het gedeelte van de vergoeding toegekend voor de bijzondere zorgen welke de groote invaliede vereisoht. Het is aan den rechter dat het ontwerp de zending toevertrouwt ieder bijzonder geval te schatten en bewuste verhooging rechtvaardig vast te stellen. Het ontwerp voorziet echter een maximum, hetzij 80 t.h. van het loon, voor de volledige vergoeding men begrijpt de noodzakelijkheid van een redelijke grens. Deze voorkomt de te willekeurige, uitoefening van het redht dat aan den rechter gelaten wordlt : zij belet ook dat de berekening van de verzekeringspremie een belemmering zou ondergaan door een te groote onzekerheid betreffende den vergoe dingsvoet. Dit recht dat aan den rechter verleend wordt om de vergoeding te verhoogen is slechts toepasselijk op de jaarlijksche uitkeering en niet op de dagelijksche vergoeding verschuldigd van den dag na het ongeval af. Behalve de overwegingen die de verhooging wettigen, behelst deze laatste tekst geen andere aanduiding dan de niet-beperkende opsomming der gevallen van bestendige ongeschiktheid die de verhooging. van den gewonen forfaitairen vergoedingsvoet van 2/3 kunnen wettigen, zonder evenwel 80 t.h. te overschrijden. De tekst der wet zelf bepaalt dat alleen in aanmerking komen de zwaar gekwetsten wier toestand volstrekt de geregelde hulp van een anderen persoon vergt. In die voorwaarden meenen wij, dat de bureelen der federaties van vakbonden nuttig werk zouden verrichten indien zij de uitslagen bekend maakten door haar bekomen in verban-c* met de verhooging van de vergoeding. Het bureel van Charleroi heeft in vijf verschillende zaken de toepassing van deze bepaling geëischt. In het eerste geval, dat een schedelbreuik betrof, gaf de gekwetste afwisselend teekens van verstandsverbijstering de verzekeringsmaatschappij heeft op advies van onzen geneesheer de vergoeding op 75 t. h. gebracht. Er valt op te merken, dat ter zake de gekwetste veeleer het toezicht >dan de hulp van een anderen persoon noodig heeft. Het tweede en het derde geval betreffen blinden voor dewelke wij a priori meenden het recht te hebben de maximum vergoeding te eisenen. Dit is echter de meening niet geweest van de Scheidsrechterlijke Kommissie der Mijnnijverheid te Charleroi die de volkomen gemotiveerde vonnissen geveld heeft waarvan men met belangstelling kennis zal nemen : In zake L, G. tegen La Caisse commune d'assurance. Aangezien dé eeniige betwisting tusschen partijen is te weten of, zooals é& eischer die met blindheid geslagen is beweert, hij.iit dien, hoofde recht heeft op het maximum der buitengewone vergoeding aan de zwaar gekwetsten voorzien door de wet van 5 Mei 1929

3 ARBEID EN RECHT 11 Aangezien het de plicht is van den rechter op te zoeken of een blinde de bestendige hulp behoeft van een 'derde of d! ie hulp slechts bij tussohenpoozen noo d.ig heeft Aangezien een persoon aie beroofd is van het gebruik van armen en beenen een bestendige hulp behoeft Aangezien zulks niet het geval is wanneer het een blinde geldt, hoe deerniswekkend zijn toestand ook moge zijn dat de blinde zeker ongeschikt is om te werken doch niet volstrekt den bestendigen bijstand behoeft van een derde, alhoewel zijn toestand bij tusschenpoozen volstrekt de geregelde hulp van een anderen persoon vergt Dat, in die voorwaarden, de buitengewone vergoeding zou kunnen vastgesteld op 75 t.h. dat dit bedrag des te gewettigder zou z : jn doordat het een blinde van 28 jaar geldt die, ondanks zijn invaliditeit, voort het beroep van leurder uitoefent Aangezien de met blindheid geslagen gekwetste ook lijdt aan een aandoening aan het linker oor dat een blinde, om meer dan een anderen persoon tijdelijk hulp te ontberen een g! ed gehoor moet hebben Dat, in deze voorwaarden, de graad der bestendige ongeschiktheid terzake billijkerwijze op 76 t.h. kan vastgesteld worden De Scheidsrechterlijke Kommissie : Stelt den graad der buitengewone ongeschiktheid van zwaar gekwetste, rekening houdend met een bestendige volledige ongeschiktheid, vast op 76 t.h. Veroordeelt bijgevolg de verweerster, «Caisse commune», tot het betalen van 1 Juli 1933, datum der heeling van de wonde, af, van een jaarlijksche uitkeering gegrond op den hierboven vastgestelden graad van ongeschiktheid en op een jaarlijksch basisloon van 17,494 fr. 25, of haar om te zetten in een rente na afloop van den herzieningstermijn Veroordeelt de eischeres tot de kosten. In zake L. F. tegen «Caisse commune d'assurance de Tindustrie charbonn.ière des bassins de Charleroi et de la Basse-Sambre» Aangezien het slachtoffer met volledige blindheid geslagen is dat het niet in het geval verkeert een bestendige, doch slechts tusschenpoozende hulp noodig te hebben, alhoewel het nochtans de door de wet vereischte voorwaarden vervult voor de toepassing van de buitengewone vergoeding Aangezien de gekwetste 46 jaar oud is, geen werk heeft en er geen zou kunnen vinden Dat in deze voorwaarden de buitengewone vergoeding op 76 t.h. kan vastgesteld De Scheidsrechterlijke Kommissie, na een vruchtelooze poging tot verzoening Stelt den graad van buitengewone ongeschiktheid vast op 76 t.h., rekening houdend met een volledige bestendige ongeschiktheid Dienvolgens, veroordeelt de verweerster tot het betalen aan eischer van 11 Juli 1933, datum der heeling van de wonde, af, een jaarlijksche uitkeering gegrond op den hierboven vastgestelden graad van ongeschiktheid van 76 t.h. en op een jaarlijksch basisloon van 30,000 frank, of haar om te zetten in een rente na afloop van den herzieningstermijn Veroordeelt de verweerster tot de kosten. Men zal bemerken lat de rechter den ouderdom in aanmerking genomen heeft om den graad der ongeschiktheid voor den eerste blinde (28 jaar) op 75 t. h. en voor den tweede (46 jaar) op 76 t. h. vast te stellen. Het is rekening houdend met het feit, dat de eerste lijdt aan een kwaal aan het linker oor (die de volledige doofheid niet medesleept) dat de graad der ongeschiktheid op 76 t. h. gebracht werd. In een vierde geval geldt het een gekwetste wiens twee beenen afgezet zijn. Er wordt rekening gehouden, buiten de verhooging der vergoeding, van die voor de vernieuwing en het onderhoud van de kunstmatige lichaamsdeelen. Het vonnis kent aan den gekwetste de maximum vergoeding, toe voor volledfi-ge ongeschiktheid tot werken en de vergoeding voor de vernieuwing en het onderhoud van de kunstmatige lichaamsdeelen (ter zake een laag wagentje), en het duidt een deskundige aan om «te zeggen welk toestel het slachtoffer noodig heeft, den prijs er van en de kosten van zijn onderhoud en vernieuwing». Daar tegen het vonnis in beroep gegaan werd, verzaken wij heden aan zijn publikatie. Wij beperken er ons toe aan te duiden, dat de verzekeringsmaatschappij oordeelt, dat niet te gelijker tijd de vergoeding voor het toestel kan voorzien worden (gezien de ongeschiktheid op het maximum vastgesteld is) daar het niet toelaat een zekere beroepsgeschiktheid terug te vinden dat, anderzijds, indien het toestel in rekening wordt gebracht, de gekwetste zich zal kunnen bewegen en zijn toestand niet meer in een mate die de maximumvergoeding wettigt, volstrekt de geregelde hulp van een arïderen persoon zal vergen. Eindelijk, - in een vijfde geval, heeft de Scheidsrechterlijke Kommissie, alhoewel de ongeschiktheid 100 t.h. bedraagt, de verhooging der vergoeding geweigerd, doch heeft haar tusschenvonnis op zulke wijze gemotiveerd, dat wij meenen, dat zijn publikatie voor de sekretarissen der bureelen van arbeidsrecht van aanzienlijk belang kan zijn: In zake V. J. tegen «Caisse commune de rindustrie charbonnière des bassins de Charleroi et de la Basse-Sambre». Aangezien partijen verklaren vrijwillig- te verschijnen.- Aangezien partijen akkoord gaan om aan te nemen dat de graad van ongeschiktheid 100 t.h. bedraagt Dat, krachtens de gewijzigde wet van 1903, de schadeloosstelling 80 t.h. kan bedragen bij toepassing van het artikel 2, laatste paragraaf, van de samen^ gevoegde wetten Aangezien de eischer beuveert dat het een zwaar gekwetste geldt eni dat zijn toestand volstrekt de geregelde hulp van een anderen persoon vergt, wat door de eischeres betwist wordt Aanigezien de uitdrukking «volstrekt» niet moet begrepen worden als een* ononderbroken noodzak'e-

4 12 ARBEID EN RECHT lijkheid zoodat de derde persoon den zwaar gekwetste geen oogenblik zou mogen verlaten Aangezien de zaak neerkomt op de vraag te weten of de gekwetste geheel of gedeeltelijk, en op een min of meer bestendige wijze, de kontrole over zijn pers:on verloren heeft Aangezien het dienvolgens, zooa'ls de HH. de la Ruwière en. Namèche, art.?, blz. 118 en 119, aanduiden, zaak is ieder geval afzonderlijk te beoordeelen Aangezien ter zake uit hel officieus deskundigenverslag van dokter Bastin bukt, dat V. een ondersteuning noodig heeft en niet alleen een stok, dat Iemand hem moet ondersteunen' om het vallen te beletten, en dat hij, volgens denzelfden praktizijn, bestendig moet begeleid worden Aangezien, harerzijds, de verweester gewag maakt van verschillende beoordeelingen van praktizijns, volgens dewelke de belanghebbende niet lam zou zijn maar slechte beenen zou hebben, doch goede armen zou behouden hebben om op een stok of een meubel te steunen, en in staat zou zijn op eigen krachten de kleine^ioodzakelijke verplaatsingen te doen, alhoewel hij een helper noodig zou hebben om zijn broek aan te doen of zijn keuken te doen Aangezien, indien de toestand zoo was, het mogelijk is dat hij niet beantwoord aan de eischen der wet, doch dat over dit punt een onderzoek volstrekt noodzakelijk is om na te igaan of de wonde de hulp vergt van een anderen persoon, er rekening mede houdend dat deze hulp, om onder toepassing der wet te vallen volstrekt noodzakeli'k moet zijn, al ware het bij tusschenpoozen, en uitsluitend noodzakelijk gemaakt door de wondziekte Alvorens ree' t te spreken, duidt aan als deskundige den heer dokter Maurice De Laet, 66, Livornostraat, te Brussel, die, volgens akkoord van partijen vrijgesteld van de eedaflegging, voor zending zal hebben te zeggen of de toestand van den eischer volstrekt de geregelde hulp van een anderen persoon vergt binnen de vorenvermelde grenzen Hij zal daarvoor alle nuttige inlichtingen inwinnen Zegt dat hij van zijn vaststellingen verslag zal uitbrengen ter openbare zitfng van 7 Juli 1933 Reserveert de kosten. Deze stof is ver van het onderwerp uit te putten. Wij vertrouwen dat bij onze bijdrage zich diegene zal voegen van de andere bureelen van arbeidsrecht, en dat de Syndikale Kommissie de bestanddeelen zal kunnen afleiden waarmede rekening dient gehouden om aan de zwaar gekwetsten de voordcelen te verzekeren die de wetgever hun heeft toegekend. Rechtspraak ARBEIDSONGEVALLEN Patronale Scheidsrechterlijke Kommissie 11 Maart Vonnis in beroep van de Rechtbank van Eersten Aanleg van Brussel (II 6 Kamer) 20 December Claes t Caisse patronale du Cominerce et de l'industrie. Arbeidsongeval Overeenkomst tusschen partijen. Tussohenkomst van den rechter nlst verslsoht. Overeenkomst de ongeschiktheid tot werk vaststellend. Geen bedrog. Geldigheid. Volgens de wet van 24 December 1903, vercischten de overeenkomsten tusschen partijen de tusschenkomst niet van den vrederechter voor haar bekrachtiging. Indien een overeenkomst gesteund op een zuiver fantaisistisch invaliditeitscoëfficiënt strijdig kan zijn met de wet, en bijgevolg van rechtswege nietig, is zulks het geval niet wanneer partijen zich akkoord stellen over punten bestemd om de. vergoeding vast te stellen, hetzij het basisloon, den datum der heeling en den graad der gedeeltelijke bestendige ongeschiktheid, Vonnis van de Scheidsrechterlijke Kommissie 11 Maart Aangezien partijen vrijwillig verschijnen om te doen beslissen over het geschil hangende tusschen haar en betreffende een ongeval overkomen aan den eischer op 1 Juli 1931 dat zij niet verschijnen met het oog op de bekrachtiging van een overeenkomst Dat er geen betwisting bestaat noch over het recht op schadeloosstelling voortspruitend uit het ongeval, noch over den datum der heeling van de wonde Dat de eischer een deskundigenonderzoek verlangt om den graad van de bestendige gedeeltelijke ongeschiktheid vast te stellen Dat de verwerende maatschappij de vraag om onderzoek betwist omdat de eischer zich akkoord zou verklaard hebben over een graad van vermindering Dat de eischer, al had hij zijn instemming te kennen gegeven met den graad van werkonbekwaamheid voorgesteld door de verwerende maatschappij, daar niet uit voortvloeit dat het recht uitgesloten is te doen vaststellen dat de vermindering van onbekwaamheid tot werken grooter is dan die welke hij aangenomen heeft Dat het art. 23 der wet van 24 December 1903, inderdaad, uitdrukkelijk elke overeenkomst betreffende die beschikkingen nietig verklaart Dat de verwerende maatschappij vruchteloos de nietigheid voorzien door het art. 23 wil beperken tot de gevallen waarin zou afgeweken zijn van de regels van recht vastgesteld door de wet met uitsluiting van de gevallen waarin de overeenkomst in strijd zou zijn

5 ARBEID EN RECHT 13 met de wet, omdat de vergoedingen zouden berekend zijn op veronderstelde basissen Dat noch de tekst, noch de voorbereidende werkzaamheden van het art. 23 dergelijk onderscheid voorzien Dat de memorie van toelichting der wet van 24 December 1903 zegt, dat het artikel de overeenkomsten in strijd met de wet verbiedt, daar deze een openbaar karakter heeft (zittijd , Kamer der Volksvertegenwoordigers, Pari. Besch., blz. 299) Dat het openbaar karakter der sociale wet van 24 December 1903 de nietigheid medesleept van alle overeenkomsten die onder welkdanigen vorm voor uitslag zouden hebben de forfaitaire vergoedingen te verminderen welke zij voorziet Dat de leering. en de rechtspraak willen, dat de overeenkomst tusschen partijen slechts overeenstemt met de wetsbepalingen indien de vergoedingen berekend worden volgens de wettelijke basissen, namelijk in geval van ongeschiktheid, volgens de werkelijke ongeschiktheid van het slachtoffer dat de rechter bij de regeling der vergoedingen verschuldigd.aan de slachtoffers van arbeidsongevallen, door de overeenkomst der partijen slechts gebonden is indien zij overeenstemt met de voorschriften der wet dat in het bijzonder bij de schatting der onbekwaamheid de rechter slechts door de overeenkomst der partijen gebonden is in de mate der oprechtheid van de overeenkomst Dat de vraag om tot een afwijzende uitspraak te beslissen nopens de vraag om expertise niet kan aanvaard worden Dat uit de elementen der zaak een twijfel ontstaat nopens den graad van vermindering van bekwaamheid welke de eischer zoogezegd aangenomen heeft : Dat het past over te gaan tot een expertise om den werkelijken graad der vermindering te bepalen De Scheidsrechtert ijke Kommissie zegt voor recht, dat bij de regeling der vergoedingen verschuldigd aan de slachtoffers van arbeidsongevallen, de rechter slechts door de overeenkomst tusschen partijen over de stoffelijke feiten voorzien als wettelijke basissen der berekening van de vergoedingen, gebonden is onder voorbehoud van de oprechtheid der overeenkomst stelt als deskundigen aan, de heeren Marcel Héger, Héger-Gilbert en Lippens, alle drie wetsdokters te Brussel, met voorafgaandelijke eedaflegging of daarvan door de partijen ontslagen, die tot taak zullen hebben den eischer te onderzoeken om hun advies te kennen te geven over de bestendige tijdelijke onbekwaamheid ten gevolge van het betwiste ongeval om daarna over hun ter griffie neergelegd verslag een beslissing te nemen de kosten voorbehouden. Vonnis in beroep van de Rechtbank van Eersten Aanleg van Brussel (2 e Kamer) 29 December Aangezien de oorspronkelijke eisch voor doel had te doen beslissen over een geschil ontstaan tusschen partijen en betreffende een ongeval overkomen aan den gedaagde "'Dat deze eisch niet liep over de bekrachtiging van een overeenkomst Aangezien bij schriftelijke overeenkomst van 3 Februari 1931, partijen akkoord waren om aan te nemen dat er arbeidsongeval geweest was om het baslsloon vast te stellen, evenals den datum der heeling, en om den graad der gedeeltelijke bestendige onbekwaamheid tot werken van het slachtoffer op 5 t.h. vast te stellen Aangezien, zonder het bestaan van deze overeenkomst te betwisten, de gedaagde vóór den eersten rechter volgehouden had, dat de graad van ongeschiktheid van 5 t.h. niet met de werkelijkheid overeenstemde dat bewuste overeenkomst strijdig was met de bepalingen der wet van 24 December 1903 en dat zij bij toepassing van het art. 23 dezer wet als nietig diende beschouwd Aangezien het niet te betwijfelen is dat krachtens de wet van 24 December 1903 een overeenkomst gesloten in overeenstemming met de bepalingen dezer wet geldig was, dat zij wet was tusschen partijen en dat de tusschenkomst van den rechter facultatief was (Verbr., 6 Dec. 1912, Pas., 1913, I, 24) Aangezien het art. 4 der voornoemde wet bepaalt, dat de vergoeding berekend zal worden rekening houdend met den graad van ongeschiktheid tot werken van het slachtoffer Aangezien het klaarblijkelijk de werkelijk ondergane onbekwaamheid geldt en niet een coëfficiënt van onbekwaamheid willekeurig vastgesteld door de partijen (Rapp. compl., Pari. bescheiden, Kamer der Volksvertegenwoordigers, , blz. 338) Aangezien een overeenkomst die zou gesteund zijn op een zuiver denkbeeldig coëfficiënt van invaliditeit in strijd zou zijn met de wet en bijgevolg van rechtswege nietig Aangezien dit, evenwel, niet het geval is met de overeenkomst gesloten op 3 Februari 1931 tusschen de beroepdoende maatschappij en den gedaagde Aangezien partijen inderdaad niet voor basis genomen hebben een willekeurige schatting gedaan in spijt van de bepalingen der wet van 24 December 1903, doch een schatting gesteund op geneeskundige vaststellingen waarvan de onjuistheid geenszins bewezen is Aangezien de gedaagde beweert dat een door hem geraadpleegde geneesheer het coëfficiënt der ongeschiktheid door hem ondergaan geschat heeft op een graad die hooger is dan 5 t.h., doch aangezien, al ware dit feit bewezen, het niet zou volstaan om te doen onderstellen dat de in gemeen overleg door partijen vastgestelde vergoeding op ingebeelde grondslagen zou berekend geweest zijn Aangezien partijen zich ter zake akkoord hebben gesteld over punten bestemd om den omvang van de vergoeding vast te stellen, en zij dusdoende geen inbreuk gedaan hebben op de rechten welke de wet bepaalt Aangezien volgens de wet dergelijke overeenkomsten toegelaten zijn en slechts kunnen betwist worden in geval van bedrog, missing of geweld Aangezien een formeele verklaring, gedaan in den Senaat door den heer minister Francotte, tijdens de bespreking van het ontwerp, in dit opzicht geen twijfel overlaat (Pari. besch., Senaat, , blz. 12, 91, 96) Aangezien de gedaagde niet aanvoert dat zijn instemming ongeldig zou gemaakt ziin door een wezenlijke missing, noch door bedrog of geweld t De Rechtbank, tegensprekelijk een beslissing treffend, alle verdere konklusies als ongegrond afwijzend, het beroep aanvaardend, verklaart voor recht, dat de

6 14 ARBEID EN RECHT partijen, in zake arbeidsongevallen onderworpen aan de wet van 24 December 1903, overeenkomsten kunnen sluiten in overeenstemming met de bepalingen van de genoemde wet, dat, krachtens de niet herziene wet van 24 December 1903, de tusschenkomst van den rechter facultatief was dat de schriftelijke overeenkomst gesloten tusschen partijen haar volledige uitwerking moet hebben vernietigt bijgevolg 'het vonnis waartegen in beroep gegaan werd, en doende wat de eerste rechter had moeten doen, verklaart den eisch van den oorspronkelijken eischer ongegrond, ontzegt hem zijn eisch en veroordeelt hem tot de kosten van de twee instanties. x Vredegerecht van Charleroi 20 Maart Vandevelde t. «Eagle Star British Dominions». Arbeidsongeval. Herziening. Aanbod van verzekeraar hooger dan de tariefbepaling vastgesteld door den definitleven rechter. Weigering het te aanvaarden. Ongewettigde verergering. Kosten ten laste van het slachtoffer. Wanneer, bij de vrijwillige verschijning van partijen vóór den vrederechter, de verzekeraar, alhoewel ontkennend dat een verergering ontstaan is in den toestand van hef. slachtoffer sinds het ongeval, aangeboden heeft hem te vergoeden tegen een graad van ongeschiktheid die 10 t.h. hooger is dan dien voorgesteld door het definitief vonnis, en dat dit bemiddelend aanbod door het slachtoffer geweigerd werd, moet dit laatste veroordeeld worden tot de kosten, o. m. tot die van de expertise, wanneer geoordeeld wordt dat er een verergering is en deze de herziening niet wettigt. Herzien ons vonnis van 18 April 1933, met het verslag van den heer doktor Evrard, ter zake deskundige benoemd Aangezien uit het verslag van het deskundigenonderzoek blijkt, dat geen verergering plaats greep in den, toestand' van den eischer dat de konklusies van bewust verslag juist zijn en goed nagezien Aangezien bij de vrijwillige verschijning van partijen ter zitting van 18 April 1933, de verwerende maatschappij - alhoewel ontkennend dat een verergering ontstaan, is in den toestand van het slachtoffer sinds het ongeval waarvan hij> het slachtoffer geweest was op 4 Januari 1930, aangeboden heeft hem te vergoeden tegen een graad van ongeschiktheid die 10 t.h. hooger was dan dien vastgesteld door het vonnis van dezen zetel van 25 Augustus 1931, aldus den graad der ongeschiktheid! op 40 t.h. brengend, doch als bemiddelend aanbod Aangezien dit bemiddelend aanbod geweigerd werd door den eischer Wij, vrederechter, tegensprekelijk beslissend, verklaren voor recht, dat de verergering waarvan de eischer zich beklaagt niet bestaat en de herziening, die.hij vraagt, niet wettigt, ontzeggen hem bijgevolg zijn eisch, en voroordeelen hem tot de kosten van de instantie. Vredegerecht van het Kanton Ath 2 Maart Blondel t. «L'Escaut >. Arbeidsongeval. Eisch vóór de reohtbank. Kosten ten laste van het nijverheidshoofd. De kosten van den eisch voor schadevergoeding voor een arbeidsongeval zijn ten laste van het bedrijfshoofd, zelfs indien de te goeder trouw zijnde eischer aan zekere eischen verzaakt. Aangezien, wat de gerechtelijke kosten aangaat, deze moeten gedragen worden door de verweerster op dewelke de verplichtingen van het bedrijfshoofd overgedragen zijn Aangezien, m zake arbeidsongevallen, al de gerechtelijke onkosten in principe uitsluitend ten laste zijn van het bedrij fshoofd, Aangezien, inderdaad, de wet van 4 December 1903, en de wetten die ze gewijzigd, of volledigd hebben, o. m. die van 15 Mei 1929 en van 18 Juni 1930, wetten zijn van openbare orde die afwijken van het genieene recht, voor wier toepassing er geen sprake kan zijn van het artikel 130 van het Burgerlijk Wetboek Aangezien, in den geest der genoemde wetten, de gekwetste werkman, of, in geval van overlijden, zijn rechthebbenden, mogen vragen, alleen met het oog op de inachtneming van de wet, dat men zijn toevlucht neme tot de een cf andere bewijsvoering die zij nuttig of noodzake,: jk mochten oordeelen, aan den rechter overlatend deze vraag, volgens het geval, te aanvaarden of n'et, voor zijn inlichting Aangezien daaruit voortvloeit dat, van het oogenblik af dat de werkman of zijn rechthebbende te goeder trouiw zijn, alle gerechtelijke onkosten moeten gedragen wordten door het bedrijfshoofd of de in zijn plaats optredende verzekeringsmaatschappij Aangezien de verweerder ter zake heeft kunnen gelooven dat de vermindering van zijn geschiktheid tot werken 15 t.h. moest overtreffen, ci'fer voor het geding door de verwerende maatschappij aangeboden en door den eischer geweigerd Aangezien, inderdaad, de als zeer achtbaar gekende geneesheer van dezen laatste, deze ongeschiktheid tot werken op 22 t.h. geschat had Wij, vrederechter, veroordeelen de verwerende maatschappij tot de gerechtelijke interesten en kosten. x ARBEIDSKONTRAKTEN Werkrechtersraad van Luik (Kamer voor "Werklieden) 15 Mei Gezinstoelagen. Ministerieel» onderrichtingen. Het is niet alleen in zake werkloozenverzekering dat het bevoegde Ministerie omzendbrief op omzendbrief zendt om de toepassing der onderrichtingen, ja zelfs van de koninklijke besluiten uit te leggen en te wijzigen.

7 ARBEID EN RECHT. 15 In zake familietoeslagen ontsnappen de Compensatiekassen niet aan de memgvuiaige onderrichtingen van den minister over de uitlegging der wet. In waarheid, doen de Compensatiekassen dikwijls beroep op het Ministerie om zijn advies ie kennen over dezen of genen toestand. Dit alles zou heel goed zijn indien de minister in zijn omzendbrieven met bijvoegde, dat de Compensatiekassen er zich aan blootstellen de aanneming onttrokken te worden in geval van met-ioepassing van zijn onderrichtingen. Nu, indien in zake werkloosheid de toelagen betaald worden krachtens een koninklijk besluit en bijgevolg geregeld worden bij ministerieel besluit, is het geheet anders gesteld met de gezinstoelagen toegekend krachtens een wet. Nu, de wet wordt uitgelegd door de rchters en niet door den minister, en l is wel dat wat onderstaand vonnis zegt : In rechte : Aangezien de eischer van de verweerster de betaling eischt eener som van 7,500 frank voor gezinstoelagen onder voorbehoud van verhooging Aangezien de eischer zijn eisch grondt op het artikel 22 der wet van 4 Augustus 1930 op de gezinstoelagen, artikel dat in zijn lid 1 bepaalt, dat de arbeiders ook recht hebben op gezinstoelagen ten gunste van hun jonge broeders en zusters wanneer deze er niet reeds van genieten uit hoofde van den arbeid van den vader of de moeder Aangezien de verweerster in het begin der debatten beweert dat de door den eischer ingediende eisch niet ontvankelijk is dat zij zich'beroept op een omzendbrief van den minister van Sociale Voorzorg dd. 15 November 1933, gericht tot al de Compensatiekassen, waarbij aan deze verbod wordt opgelegd gezinstoelagen te betalen in gevallen als dat welk ons onderworpen is, t.t.z. wanneer de vader van het gezin het beroep van ambachtsman uitoefent Aangezien de verweerster oordeelt, dat zij zich niet kan onttrekken aan de ministerieele onderrichtingen die een gebiedend karakter aannemen dat krachtens het grondwettelijk principe der scheiding van de macht, de rechter de Administratie niet mag tegenspreken dat, indien de rechter verbood de bevelen uit te voeren uitgaande van de Administratie, hij onder toepassing zou vallen van het art. 237 van het Strafwetboek Aangezien, bijgevolg, volgens de thesis van de verweerster, indien de eischer zich gekrenkt acht, het niet tegen de Compensatiekas voor gezinstoelagen is dat hij een eisch moet indienen, doch tegen den vertegenwoordiger van de overheid die verantwoordelijk is voor de beslissing die hij onwettig acht Aangezien, krachtens het principe zelf van de scheiding der macht, de Werkrechtersraad niet bevoegd is te oordeelen over de moeilijkheden opgerezen of die kunnen oprijzen tusschen de verweerster en de Administratie Aangezien het niet te betwijfelen is dat de Werkrechtersraad bevoegd is om het hem onderworpen geschil te slechten, en de eisch van den eischer ontvankelijk is Aangezien, inderdaad, het art. 38 der wet van 4 Augustus 1930 op de gezinstoelagen den Werkrechtersraad bevoegd verklaart voor betwistingen ontstaan tusschen de Compensatiekas en de personen aan dewelke de toelagen verschuldigd zijn of moeten gestort worden, indien er noch Scheidrechterlijke Kommissie, noch Verzoeningskommissie bestaat, ofwel wanneer de verzoeningspoging voorzien in het art. 10 der wet zonder uitslag gebleven is en niet gevolgd werd door een arbitrage Aangezien de Werkrechtersraad bevoegd zijnde, hij alleen de wet mag uitleggen om het hem onderworpen geschil te slechten,terwijl de ministerieele omzendbrieven en onderrichtingen met aandacht moeten onderzocht worden en voorbehouden als gebeurlijk element van uitlegging, doch niet gebiedend zijn Aangezien, inderdaad, het art. 28 der Grondwet bepaalt, dat de uitlegging der wetten langs den weg der overheid slechts aan de Wetgevende Macht behoort dat gezien geen overheid in de plaats mag gesteld van het gezag van den wetgever, de rechter heden gelukkig nog vrij blijft de wet uit te leggen en recht te spreken mits alleen de richtlijnen van zijn verstand en van zijn geweten te volgen Aangezien, in hoofdzaak, de eischeres weigert aan den eischer de geëischte gezinstoelage te betalen, daar de belanghebbende slechts van het voordeel der toelage geniet wanneer hij werkelijk gezinslast heeft dat het koninklijk besluit van 14 Augustus 1933 dit punt toegelicht heeft Aangezien de eischer deze uitlegging geenszins betwist dat hij wil bewijzen dat zijn zoon Jan wel gezinslast heeft, gezien hij zelf, de vader, oorlogsinvaliede is en ten gevolge van de krisis geen beroep meer uitoefent Aangezien de eischer gewag maakt van een verklaring van het Gemeentebestuur van Vottem, dd. 19 Juli 1933, om vast te stellen dat het wel de zoon Jan is die de steun van het gezin is dat deze getuigenis op zich zelf niet kan dienen als volledig bewijs, daar een ander bewijsschrift van hetzelfde Gemeentebestuur verklaart dat de kinderen tot last zijn van hun vader Aangezien het met recht is, dat de verweerster, de verwijdering vraagt van deze stukken uit het debat dat het ook met recht is dat zij volhoudt, dat de eischer moet bewijzen, dat hij over geen voldoende inkomsten beschikt om in de behoeften van zijn gezin te voorzien, en dat het zijn zoon Jan is die er den last van draagt Aangezien van nu af uit de stukken van het dossier blijkt, dat de eischer een jaarlijksche lijfrente geniet van 4,796 frank en een jaarlijksch invaliedepensioen van 2,214 frank dat deze inkomsten minstens 7,010 frank 's jaars beloopen Aangezien deze som volkomen ontoereikend is om te voorzien in het onderhoud van het gezin bestaande uit de echtgenoote en acht kinderen, waarvan één enkel in staat is te werken De Werkrechtersraad, tegensprekelijk en in eersten aanleg beslissend, alle verdere en tegensprekelijke besluiten afwijzend, verklaart ongegrond de tegenwerping van niet-ontvankelijkverklaring gedaan door de verweerster, en alvorens in hoofdzaak recht te spreken en onder voorbehoud van gebeurlijk de door den eischer gevraagde som na te zien, machtigt den eiöcher door getuigen te bewijzen : 1 Dat hij geen beroep uitoefent 2 Dat zijn zoon Jan den last van het gezin draagt dat deze zijn loon aan zijn ouders afgeeft.

Algemene Voorwaarden Verzekering Huispersoneel

Algemene Voorwaarden Verzekering Huispersoneel Algemene Voorwaarden Verzekering Huispersoneel Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met onze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Verzekering arbeidsongevallen. artikelÿ2; radio-isotopen; verzekerd;

Algemene Voorwaarden. Verzekering arbeidsongevallen. artikelÿ2; radio-isotopen; verzekerd; ALGEMENE BEPALINGEN Begripsomschrijvingen Artikel 1 Voor de interpretatie van dit contract wordt bedoeld met : De wet : de Belgische wet van 10 april 1971 op de arbeidsongevallen, alsook alle uitbreidingen,

Nadere informatie

Wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen uitgeoefend door werknemers in loondienst. TITEL I. - Toepassingsgebied

Wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen uitgeoefend door werknemers in loondienst. TITEL I. - Toepassingsgebied Wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen uitgeoefend door werknemers in loondienst (B.S. 31.08.1983) Gewijzigd bij (1) wet van 24 juli 1987 (B.S. 28.08.1987; erratum 11.03.1989) (2) wet van 20 juli 1992

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING DER BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID EN TEGEN LICHAMELIJKE ONGEVALLEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING DER BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID EN TEGEN LICHAMELIJKE ONGEVALLEN ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING DER BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID EN TEGEN LICHAMELIJKE ONGEVALLEN Inhoudstafel Blz. Definities 4 Afdeling A : burgerlijke aansprakelijkheid 5 Artikel 1 t.e.m. 2 : Doel

Nadere informatie

Nieuwe schaderegeling voor slachtoffers in uitzonderlijke schadegevallen

Nieuwe schaderegeling voor slachtoffers in uitzonderlijke schadegevallen Bijlage bij nr. 9 Weekblad van 8 maart 2012 Nieuwe schaderegeling voor slachtoffers in uitzonderlijke schadegevallen Wet van 13 november 2011 betreffende de vergoeding van de lichamelijke en morele schade

Nadere informatie

Slachtoffer van een ongeval

Slachtoffer van een ongeval Een ongeluk is gauw gebeurd: in de privésfeer, maar ook in uw beroepsleven. Hoe kunnen het ziekenfonds, de verzekeringsmaatschappij of overheidsinstellingen instaan voor de uitbetaling van een vergoeding?

Nadere informatie

9 de editie - Augustus 2007

9 de editie - Augustus 2007 E - 9 de editie - Augustus 2007 Voorwoord Vele burgers huren een woning. Met de eigenaar van de woning wordt dan een huurovereenkomst gesloten. In die overeenkomst staan de rechten en plichten van beide

Nadere informatie

BELGISCH RECHT INZAKE SCHADEVERGOEDING VAN VERKEERSONGEVALLEN

BELGISCH RECHT INZAKE SCHADEVERGOEDING VAN VERKEERSONGEVALLEN BELGISCH RECHT INZAKE SCHADEVERGOEDING VAN VERKEERSONGEVALLEN I. HET STELSEL VAN BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID A. De algemene beginselen De wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

Rolnummer 5741. Arrest nr. 183/2013 van 19 december 2013 A R R E S T

Rolnummer 5741. Arrest nr. 183/2013 van 19 december 2013 A R R E S T Rolnummer 5741 Arrest nr. 183/2013 van 19 december 2013 A R R E S T In zake : de vordering tot schorsing van artikel 60 van de wet van 30 juli 2013 houdende diverse bepalingen (opheffing van het 1 van

Nadere informatie

Verantwoordelijkheden

Verantwoordelijkheden N r 3. 20 Maart 1937. BELGISCHE KBEWEGING USSION ISYNDÏCdU. ibclcjqut 3YNDIKAUEJ KOMWISSItl WON BtL<l OFFICIEEL ORGAAN DER SYNDIKALE KOMMISSIE WÊÊÊÊÊMÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmmÊÊÊÊÊmÊÊmÊÊËÊmÊmÊÊimmm BEHEER EN REDAKTIE

Nadere informatie

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID GEZINSPOLIS - WET AFDY9 1 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID Deze verzekering is in overeenstemming met het Koninklijk Besluit van 12 januari 1984 tot vaststelling van de minimumgarantievoorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Verzekering arbeidsongevallen. artikelÿ2; nieuwe bedrijfszetels;

Algemene Voorwaarden. Verzekering arbeidsongevallen. artikelÿ2; nieuwe bedrijfszetels; ALGEMENE BEPALINGEN Begripsomschrijvingen Artikel 1 Voor de interpretatie van dit contract wordt bedoeld met: De wet: de Belgische wet van 10 april 1971 op de arbeidsongevallen, alsook alle uitbreidingen,

Nadere informatie

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 1907bis van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Beroep te Brussel.

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 1907bis van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Beroep te Brussel. Rolnummer 5501 Arrest nr. 119/2013 van 7 augustus 2013 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 1907bis van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Beroep te Brussel. Het

Nadere informatie

HET KORT GEDING NAAR BELGISCH RECHT. door. E. KRINGS Ere Procureur-Generaal bij het Hof van Cassatie Emeritus Hoogleraar

HET KORT GEDING NAAR BELGISCH RECHT. door. E. KRINGS Ere Procureur-Generaal bij het Hof van Cassatie Emeritus Hoogleraar HET KORT GEDING NAAR BELGISCH RECHT door E. KRINGS Ere Procureur-Generaal bij het Hof van Cassatie Emeritus Hoogleraar l. INLEIDING 1. Het kort geding heeft in Belgie, in de jongste jaren, een zeer grote

Nadere informatie

HET GEMEENSCHAPPELIJK

HET GEMEENSCHAPPELIJK HET GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS Taak en werking 3 5 8 15 31 35 Voorwoord HET GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS INHOUD I. Een gemeenschappelijk motorwaarborgfonds: waarom en hoe? Ontstaan en

Nadere informatie

10 OKTOBER 1967. - GERECHTELIJK WETBOEK - Eerste deel : ALGEMENE BEGINSELEN. (art. 1 tot 57)

10 OKTOBER 1967. - GERECHTELIJK WETBOEK - Eerste deel : ALGEMENE BEGINSELEN. (art. 1 tot 57) 10 OKTOBER 1967. - GERECHTELIJK WETBOEK - Eerste deel : ALGEMENE BEGINSELEN. (art. 1 tot 57) EERSTE HOOFDSTUK. _ Voorafgaande bepalingen. Artikel 1. Dit wetboek regelt de organisatie van de hoven en rechtbanken,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING TEGEN SPORTONGEVALLEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING TEGEN SPORTONGEVALLEN ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING TEGEN SPORTONGEVALLEN Inhoudst af el Bl z. Def init ies 4 Af del ing A - Bur ger l ijke aanspr akel ijkheid 5 Artikel 1 t.e.m.2 : Doel en omvang van de verzekering 5 Artikel

Nadere informatie

84 8te VERGADFJUXG. Vel 674. 2629 Tweede Kamer.

84 8te VERGADFJUXG. Vel 674. 2629 Tweede Kamer. Vel 674. 2629 Tweede Kamer. 84sto VERGADERING. 5 MAART 1913. Mededeeling van ingekomen 6tukken. 41. Voorschriften op do Grootboeken der Nationale Schuld. (de Meester.) Do Voorzitter: Ik deel aan de Vergadering

Nadere informatie

Versnelde Vergoeding van Lichamelijke Letsels/ Multilaterale Overeenkomst van Voorlopige Regeling

Versnelde Vergoeding van Lichamelijke Letsels/ Multilaterale Overeenkomst van Voorlopige Regeling Versnelde Vergoeding van Lichamelijke Letsels/ Multilaterale Overeenkomst van Voorlopige Regeling 520 INHOUDSTAFEL A. Lijst van de toegetreden maatschappijen B. Tekst van de overeenkomst C. Definities

Nadere informatie

Bundel Arbeidswet- en Regelgeving Nederlandse Antillen

Bundel Arbeidswet- en Regelgeving Nederlandse Antillen Bundel Arbeidswet- en Regelgeving Nederlandse Antillen 2007 Een verzameling van de meest geraadpleegde wet- en regelgeving in het Nederlands-Antilliaanse arbeidsrecht Samengesteld door mr. G.B. (Molly)

Nadere informatie

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement (A.R.) betreffende het recht op maatschappelijke integratie

Nadere informatie

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11 Dutch version/version néerlandaise Vertaling Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11 met de aanvullende Protocollen Nrs. 1,

Nadere informatie

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nrs. 11 en 14 met de aanvullende Protocollen Nrs. 1, 4, 6, 7, 12 en 13 Dutch version/version

Nadere informatie

Europees Verdrag. voor de Rechten van de Mens

Europees Verdrag. voor de Rechten van de Mens Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocollen Nrs. 11 en 14 met de aanvullende Protocollen Nrs.

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) 16.1.2001 L 12/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) VERORDENING (EG) Nr. 44/2001 VAN DE RAAD van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning

Nadere informatie

Rolnummer 3020. Arrest nr. 130/2005 van 19 juli 2005 A R R E S T

Rolnummer 3020. Arrest nr. 130/2005 van 19 juli 2005 A R R E S T Rolnummer 3020 Arrest nr. 130/2005 van 19 juli 2005 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 198, eerste lid, 7 en 10, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld

Nadere informatie

Wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010

Wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010 Wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010 Deze wet wordt van kracht op 1 september 2010. Een samenvatting van deze nieuwe wet kunt u hier lezen, de tekst hieronder is de volledige wettekst. Deze tekst is

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 28/08/2015

Datum van inontvangstneming : 28/08/2015 Datum van inontvangstneming : 28/08/2015 Vertaling C-413/15-1 Zaak C-413/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 27 juli 2015 Verwijzende rechter: Supreme Court (Ierland) Datum van

Nadere informatie

december 2012 De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving

december 2012 De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving december 2012 De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving Volgende wetten worden in deze brochure behandeld:

Nadere informatie

Rolnummer 5574. Arrest nr. 176/2013 van 19 december 2013 A R R E S T

Rolnummer 5574. Arrest nr. 176/2013 van 19 december 2013 A R R E S T Rolnummer 5574 Arrest nr. 176/2013 van 19 december 2013 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over de artikelen 418, eerste lid, en 419, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992,

Nadere informatie