Besluitenlijst College. B&W-vergadering d.d. 26 maart 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Besluitenlijst College. B&W-vergadering d.d. 26 maart 2013"

Transcriptie

1 1 B&W-vergadering d.d. 26 maart 2013 Corsa.reg.nr. : Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder de heer drs. R.J. Louwman wethouder de heer A.S. Ruppert wethouder de heer M. Pijl wethouder de heer P.M. Westenberg secretaris de heer mr. F. G. Mencke Afwezig : A Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (collegebesluit ) Aantal uitkeringsgerechtigden is 1131, 100 meer dan een jaar geleden.. 2 Vaststelling besluitenlijst Besluitenlijst d.d. 19 maart 2013 Akkoord. 3 Vaststelling akkoordlijst paraafstukken Akkoordlijst paraafstukken van 26 maart 2013 Akkoord. 4 Financiën Geen punten. 5 Stuurgroep Geen punten. B Bespreeklijst 7 Onderwerp Koopverzoeken bouwgrond hoek Geldersesteeg/Westerdijk Diverse bewoners hebben diverse koopverzoeken voor een strook bouwgrond gelegen op de hoek Geldersesteeg/Westerdijk aan de ingediend. Deze strook, circa 100m2, maakt onderdeel uit van het project Waterfront. Op dit moment zijn er geen activiteiten gezien de minder goede economische markt. Aangezien het onduidelijk is wanneer de markt weer aantrekt en er tot planontwikkeling kan worden overgegaan adviseren wij de bouwgrond niet te verkopen aan particulieren. De bewoners willen de strook aankopen om een huis op te bouwen. Wanneer de strook zou worden verkocht bestaat de mogelijkheid dat de projectontwikkelaar beperkt wordt in zijn ontwikkelplannen. Het voorstel aan te houden, voor afstemming met mogelijke andere bouwplannen in dit gebied. 8 Onderwerp Diverse zaken inzake het Sint Pietershof 1. Jaarrekeningen 2010 en 2011 met accountantsverklaringen van het Sint Pietershof ter kennisname aan college

2 2 van 9 MB 2. Verzoek van College van Regenten om lening te verstrekken ten behoeve van renovatie Rozenhof en vochtbestrijding 1. Het College van Regenten van het Sint Pietershof heeft de jaarrekeningen van 2010 en 2011 met de goedkeurende accountantsverklaringen ingediend. Deze worden het college ter kennisname aangeboden. Besluitvorming door het college is niet nodig. De resultaten op de exploitatie zijn in de gemeentelijke jaarrekeningen van 2010 en 2011 opgenomen. Deze zijn inmiddels vastgesteld waardoor kennis nemen van de rekeningen voldoet. 2. Het College van Regenten vraagt het college van B&W een lening te verstrekken van euro met een looptijd van vijf jaren en een lineaire aflossing. Deze lasten kunnen worden gedragen binnen de exploitatie van het Sint Pietershof. Het Rozenhof is niet meegenomen in de renovatie van Hiervoor waren niet genoeg middelen beschikbaar. Het is wel noodzakelijk om het Rozenhof te renoveren en de vochtproblemen daar aan te pakken. Vastgoed heeft in deze renovatie een beperkte rol. Het College van Regenten kan in samenwerking met TPAHG de renovatie zelf begeleiden. Een voorschot van te verstrekken aan het College van Regenten ten behoeve van renovatie Rozenhof en vochtbestrijding. 9 Onderwerp Afspraken met Intermaris over project Sterflats en omgeving STO Het is nodig om over de aanpak van de Sterflats e.o. afspraken te maken met Intermaris. Deze worden vervolgens vastgelegd in een anterieure overeenkomst. In een ambtelijk overleg zijn de relevante punten besproken maar op een aantal onderdelen is nog geen overeenstemming bereikt. Voordat een anterieure overeenkomst kan worden opgesteld is duidelijkheid op deze punten vereist. Afgesproken is om deze punten in een brief aan Intermaris voor te leggen en te vragen om een reactie. Op basis van de planning moet binnenkort gestart worden met een planologische procedure gericht op de vaststelling van een nieuw bestemmingsplan. Ook in het kader daarvan is duidelijkheid op de genoemde punten vereist Intermaris uit te nodigen om binnen een maand een schriftelijke reactie te geven op de genoemde punten ten aanzien van de op te stellen anterieure overeenkomst inzake de Sterflats. Concept-brief dienovereenkomstig aan te passen. 10 Onderwerp Pilots Verantwoordelijkheid & Vertrouwen Bouwen VVH Het Rijk, maar ook wij als gemeente, zetten in op een terugtredende overheid waarbij meer verantwoordelijkheid bij de private partijen komt te liggen. In opdracht van het Rijk heeft de commissie Dekker een rapport opgesteld over bouwregelgeving met als eindadvies: privaat wat kan, publiek wat moet. Nu deze beweging is ingezet willen wij voor op de golf bewegen. Want ook in het College-uitvoeringsprogramma (CUP) staat opgenomen dat wij ons bij alle voorstellen de vraag moeten stellen of dit wel een kerntaak van de gemeente betreft en of een ander dat niet beter kan dan wij. Om terug te kunnen treden heeft Bureau VBT in samenwerking met Vereniging Bouw- en Woningtoezicht vier pilots opgesteld onder de noemer verantwoordelijkheid en vertrouwen. Op deze manier willen we toekomstige ontwikkelen in goede banen kunnen leiden. Met de verkregen resultaten kunnen we inschatten of de markt er klaar voor is, waar we publiek een stap

3 3 van 9 terug kunnen doen, maar ook wat we zeker niet kunnen privatiseren en hoe we om moeten gaan met de nieuwe verdeling van verantwoordelijkheden. De pilots heten De Hoornse Flitsvergunning, Het Burenakkoord, Systeemtoezicht en Bonus-malus toezicht In te stemmen met de opzet van de pilots en over te gaan tot uitvoering van de pilots: 1. De Hoornse Flitsvergunning, 2. Het Burenakkoord, 3. Systeemtoezicht en 4. Bonus-malus toezicht. Het college juicht deze ontwikkeling toe. De raad hierover per brief te informeren. In overleg met de portefeuillehouder uitwerking van verdere communicatie (vakbladen?) te bepalen. 11 Onderwerp Jaarrapportage Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorziening 2012 WEL Het registreren van klachten over discriminatie is in de Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorziening (WGA) een gemeentelijke taak. Ieder jaar moet de gemeente voor 1 april een rapportage naar de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties sturen over de klachten die in het voorafgaande jaar zijn geregistreerd door 'de antidiscriminatievoorziening'. Deze taak voert Bureau Discriminatiezaken Noord-Holland Noord voor de gemeente Hoorn uit. Bureau Discriminatiezaken NHN heeft de jaarrapportage toegestuurd. In totaal zijn er 19 klachten ingediend, waarvan er 3 niet over een voorval in de gemeente Hoorn gaan. De belangrijkste grond van de klachten is nog steeds ras. In de meldingen is geen sprake van geweld, wel van vijandige bejegening en omstreden behandeling. Het Bureau Discriminatiezaken NHH heeft melders informatie en advies gegeven, klachten geregistreerd, melders doorverwezen en in conflicten bemiddeld. In vergelijking tot vergelijkbare gemeenten is het aantal klachten in Hoorn laag. Voorgesteld wordt de jaarrapportage 2012 vast te stellen en deze naar de Minister te sturen. Daarnaast wordt voorgesteld de raad per brief te informeren. Het voorstel aan te houden en na te gaan bij de politie of de klachten bekend zijn en of de bewering klopt dat de politie minder aandacht aan dit onderwerp geeft. 12 Onderwerp Evaluatie Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid (RPA) 2012 SZ Onlangs zijn de activiteiten van het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid (RPA) in 2012 in het bestuur van het RPA geëvalueerd. In het RPA Noord Holland-Noord (RPA-NHN) zijn verschillende partijen vertegenwoordigd vanuit de overheid, onderwijs en ondernemers, om op regionaal niveau afstemming tot stand te brengen op het gebied van arbeidsmarktbeleid. De gemeente Hoorn neemt deel aan verschillende activiteiten en projecten van het RPA- NHN. Begin 2011 heeft het RPA-NHN de koers verbinden en versterken ingezet. De nadruk ligt hierbij op het versterken en uitbreiden van het netwerk, het versterken en verduurzamen van initiatieven en het delen van arbeidsmarktinformatie. In de evaluatie worden de werkzaamheden van het RPA over de periode 2012, de activiteiten waar de gemeente Hoorn aan heeft deelgenomen en de resulaten hiervan besproken. De evaluatie is bij dit voorstel als bijlage bijgevoegd. Het voorstel aan te houden tot volgende B&W-vergadering; de collegeleden willen zich verder verdiepen in het voorstel.

4 4 van 9 13 Onderwerp Het opstellen en uitvoeren van een aanpak voor de financiering en prioritering van toekomstige maatregelen in de wijk Grote Waal. In de vastgestelde wijkvisie Grote Waal staat in grote lijnen wat er de komende twintig jaar moet veranderen of verbeteren in de wijk. De wijkvisie vormt de basis voor de toekomstige uitvoeringsplannen in de Grote Waal. De gemeente heeft een budget gereserveerd van 3 miljoen euro. Met dit budget moeten we slim omgaan. De economische situatie en bezuinigingen vragen om een nieuwe aanpak om maatschappelijke doelen op het gebied van leefbaarheid te kunnen behalen. Het betekent dat meer vanuit economisch perspectief naar wijkaanpak moet worden gekeken. Om de wijkvisie ook daadwerkelijk tot uitvoering te brengen is het van belang een juiste afweging te maken bij de toekomstige maatregelen in de wijk op basis van de te verwachte maatschappelijke, sociale en economische effecten op lange en korte termijn. Waar staan we over tien en twintig jaar? Wat leveren de maatregelen op? Wat gebeurt er met de wijk als we niets doen? De uitdaging is met een zo laag mogelijke financiële inzet te zoeken naar verdienmodellen die bijdragen aan de toekomstige opgaven voor de wijk. Om een beter beeld te krijgen van de totale kosten in relatie tot de toekomstige maatregelen. En een goede integrale maatschappelijke afweging van de verschillende effecten te verkrijgen stellen wij voor om een extern bureau in te schakelen. Advies hierbij helpt bij het creëren van breed draagvlak en het stellen van de juiste prioriteiten. De maatregelen met de meeste prioriteit worden vervolgens vertaald in uitvoeringsplannen. Per uitvoeringsplan bekijken we samen met de belanghebbenden en bewoners op welke wijze hun ideeën en wensen meegenomen kunnen worden in de uitvoering. Hierbij wordt gekozen voor de meest effectieve en duurzame impuls voor de wijk. De aanpak die hierbij het beste past moet een praktisch en dynamisch instrument zijn en een concrete maatschappelijke effectenanalyse opleveren voor het maken van de juiste afweging. De aanbieding van bureau KuiperCompagnons sluit het beste aan op de gewenste uitgangspunten en ook op de wijkaanpak Grote Waal. Een budget van beschikbaar te stellen voor advieskosten en deze lasten te dekken uit de Algemene Reserve die onderdeel uitmaakt van de die is opgenomen in de ruimtevrager begroting De raad voor te stellen de bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen. In te stemmen met de keuze van het extern bureau KuiperCompagnons voor het uitvoeren van de aanpak voor de financiering en prioritering van toekomstige wijkopgaven Grote Waal. De projectleider en troubleshooter separaat te vragen om een presentatie te geven van de actuele woon-en leefsituatie van de Siriusstraat c.a. 14 Onderwerp Bestemmingsplan Bangert en Oosterpolder, herziening parkeernormering STO Op 15 januari 2013 heeft u nieuwe parkeernormen vastgesteld voor Bangert en Oosterpolder en besloten deze te betrekken bij een nieuw facetbestemmingsplan "Bangert en Oosterpolder, herziening parkeernormering". Het gaat daarbij om die gedeelten van Bangert en Oosterpolder die nog niet, dan wel in beperkte mate in ontwikkeling zijn gebracht. Het facetbestemmingsplan staat een mogelijk toekomstige herontwikkeling van B&O niet in de weg. Bijgaand treft u het concept van het voorontwerpbestemmingsplan aan. Het is iet nodig om inspraak te verlenen op het voorontwerp van het bestemmingsplan. Deze facetherziening heeft namelijk geen belangrijke (negatieve) gevolgen voor het milieu,

5 5 van 9 de leefbaarheid en/of omgevingswaarden. De effec-ten op de omgeving zijn zeer gering. Het betreft slechts het actualiseren van bestaande parkeernormen van het moederplan B&O. Voor het centrumgebied wordt feitelijk opnieuw een regeling parkeernormen toegevoegd. Er kan worden volstaan met een korte overlegronde met de verplichte overleginstanties provincie en hoogheemraadschap. Iedereen is een later stadium in de gelegenheid om zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan in te dienen. De rechtspositie van burgers en bedrijven blijft daarmee gewaarborgd. Geadviseerd wordt om de raad schriftelijk te informeren. De raad kan dan aan het eind van de planologische procedure, na advies van de raadscommissie, het bestemmingsplan direct vaststellen. Deze korte procedure is van belang om voor de verdere ontwikkeling van het centrumgebied zo spoedig mogelijk over adequate afdwingbare parkeernormen te beschikken. Tevens kunnen dan sluitende afspraken met ontwikkelaars worden gemaakt. 1. in te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan "Bangert en Oosterpolder, herziening parkeernormering"; 2. af te zien van het verlenen van inspraak; 3..een korte overlegronde te voeren met de provincie en het hoogheemraadschap; 4. na verwerking van de eventuele overlegreacties het ontwerpbestemmingsplan direct ter inzage te leggen; 5. de raad schriftelijk te informeren 16 Onderwerp Verzoek overleggen Leefbaarheid om discussie over burgerparticipatie De Overleggen Leefbaarheid hebben in een gezamenlijke brief aan het college gevraagd om een discussie te organiseren over hoe we de participatie in het algemeen en in de wijken in het bijzonder kunnen versterken. Met dit voorstel geven we invulling aan dit verzoek. Daarnaast geven we met dit voorstel een invulling aan de belofte van het college aan de Overleggen Leefbaarheid om ze gezamenlijk uit nodigen voor een bezoek. Deze belofte is gedaan tijdens de kennismakingsbezoeken van het college aan alle wijken. voor de zomer 2013 een bijeenkomst te houden met vertegenwoordigers van alle Overleggen Leefbaarheid en het voltallige college over het versterken van burgerparticipatie. Daar het rapport vertrouwen in burgers van de WRR bij te betrekken. 17 Onderwerp Informeren over het normenkader Om inzage te geven welke externe en interne wet- en regelgeving door de accountant moet worden betrokken bij de uitvoering van de accountantscontrole wordt jaarlijks het zogenaamde normenkader rechtmatigheid opgesteld en ter kennisgeving aan de raad aangeboden. Dit conform de richtlijnen van de commissie BBV en het controleprotocol. De brief over het normenkader 2012 ter kennisname aan te bieden aan de raad door middel van de lijst van ingekomen stukken. College wil toch nog eens aan de accountant voorleggen -in het belang van beperken van bestuurlijke drukte- of dit kader ieder jaar moet worden opgesteld, ook als er geen wijziging is ten opzichte van voorgaand jaar, of dat kan worden volstaan met eventuele wijzigingen. 18 Onderwerp Verlenging Escortvergunning AREA escort

6 6 van 9 VVH Begin 2012 is een escortvergunning voor 1 jaar door de gemeente afgegeven aan AREA escort. Na een positieve evaluatie (er zijn geen onregelmatigheden of overtredingen van de vergunningsvoorwaarden geconstateerd) wordt bij deze voorgesteld een nieuwe vergunning te verlenen voor de periode van 2 jaar. In de tussenliggende periode wordt het bedrijf opgenomen in de reguliere controles van de Belastingdienst, politie en gemeente. - de escortvergunning te verlengen met een periode van 2 jaar; - dezelfde voorwaarden te verbinden aan de vergunning met het nummer ; - na een periode van 2 jaar een nieuwe evaluatie te laten plaatsvinden. 19 Onderwerp Dwangsombeschikking Jiorgos (Kerkplein 30 te Hoorn) VVH Het huidige serre-achtige terras van Jiorgos (Kerkplein 30 te Hoorn) is gerealiseerd zonder een daarvoor benodigde omgevingsvergunning. Er is onderzocht of de onderhavige situatie gelegaliseerd kon worden. Het serre-achtig terras is in strijd met het vigerende bestemmingsplan Binnenstad. Het serre-achtige terras voldoet niet aan de bebouwingsvoorschriften. Vanwege het feit dat het onderhavige terras niet binnen het gemeentelijke beleid voor horecaterrassen past is afwijking van het bestemmingsplan niet mogelijk. Aangezien Jiorgos de overtreding niet binnen de begunstigingstermijn van de vooraankondiging handhaven optreden heeft beëindigd, wordt aan Jiorgos een last onder dwangsom opgelegd. Tevens is het onderhavige terras in strijd met de exploitatievergunning Een last onder dwangsom op te leggen aan Jiorgos voor het in stand houden van een illegaal bouwwerk in strijd met artikel 2, lid 1, onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 20 Onderwerp Incidentele subsidieaanvraag Nadine Foundation WEL De Nadine Foundation heeft een incidentele subsidieaanvraag van 5000,- ingediend bij de gemeente Hoorn. De Nadine Foundation zet zich onder meer in tegen geweld. De subsidie is aangevraagd voor het toneelstuk: Voor en Nadien. Doelstelling van de voorstelling is om mensen bewust te maken van de gevolgen van geweld. De aanvraag voldoet aan de subsidievoorwaarden en daarom wordt geadviseerd om de subsidieaanvraag gedeeltelijk te honoreren door het aanwenden van de resterende gelden uit de initiatievenpot Welzijn. In de initiatievenpot zit nog een bedrag van 626,-. Een hoger subsidiebedrag is niet mogelijk, omdat daarmee het door de raad vastgestelde subsidieplafond wordt overschreden. Aan de Nadine Foundation in 2013 een incidentele subsidie te beschikken van 626,- en dit bedrag ten laste te brengen van de initiatievenpot Welzijn. 21 Onderwerp Verzoek aan het college van de Fractie Tonnaer om een portretwedstrijd te organiseren. WEL De heer Helelespe van de Fractie Tonnaer heeft het college verzocht een portretwedstrijd voor beeldende kunstenaars uit te schrijven ter opluistering van de inhuldiging van Prins Willem Alexander tot Koning. Aan het centrum voor kunsteducatie De Blauwe Schuit is advies gevraagd en verzocht of zij de organisatie eventueel op zich zouden kunnen nemen. Dat heeft geleid tot de volgende

7 7 van 9 conclusies: Een portretwedstrijd vergt een te lange doorlooptijd waardoor de afronding ver na 30 april zou zijn. Momenteel wordt door De Blauwe Schuit en het Westfries Museum een wedstrijd voor Westfriese kunstenaars georganiseerd in het kader van de Rembrandt tentoonstelling in het Westfries Museum. Twee van dergelijke wedstrijden tegelijkertijd is te veel, zowel voor de organisatoren als de deelnemers. Daarom wordt geadviseerd om het verzoek van de heer Helelespe niet te honoreren en dit schriftelijk aan hem mede te delen door middel van bijgevoegde brief. De heer Helelespe per brief te informeren dat het college waardering heeft voor zijn initiatief maar zijn verzoek niet kan honoreren. De collegeleden van Veldhuizen en Westenberg overleggen over een voorstel voor een nieuw staatsieportret in de raadszaal. C 22a Artikel 43-vragen Onderwerp Schriftelijke raadsvragen ex art. 43 RvO over antidiscriminatiebeleid WEL Op 5 maart jl. ontvingen wij van dhr. Schurink van de fractie van de PvdA schriftelijke raadsvragen over het antidiscriminatiebeleid. De vragen richtten zich op de verminderde inzet door de politie op het gebied van signalering en registratie van discriminatie en de vraag of de gemeente hiermee aan de wettelijke taken voldoet. Daarnaast wordt de stand van zaken met betrekking tot de aangenomen motie over het vormen van een platform voor het verbeteren van de communicatie en beeldvorming. Voorgesteld wordt de vragen door middel van bijgaande brief te beantwoorden. Het voorstel aan te houden in verband met de samenhang met het eerdere agendapunt b Onderwerp r Schriftelijke raadsvragen ex art. 43 RvO ove mensenhandel / De conceptbeantwoording tegemoet te zien. 22c Onderwerp Schriftelijke raadsvragen ex art. 43 RvO over numerus clausus voor het VO De conceptbeantwoording tegemoet te zien. 22d Onderwerp Schriftelijke raadsvragen ex art. 43 RvO oververpaupering panden Italiaanse Zeedijk De conceptbeantwoording tegemoet te zien. 22e Onderwerp Schriftelijke raadsvragen ex art. 43 RvO over busbaan op het Keern tussen de kromme elleboog en de Wogmergouw De conceptbeantwoording tegemoet te zien. 22f Onderwerp

8 8 van Schriftelijke raadsvragen ex art. 43 RvO over stadsorganist / De conceptbeantwoording tegemoet te zien. 22g Onderwerp Schriftelijke raadsvragen ex art. 43 RvO over vestiging coffeeshop / De conceptbeantwoording tegemoet te zien. D Vaste afsluitende onderwerpen 23 Voorbereiding commissie en raadsvergadering Intern memo algemene raadscommissie E Rondvraag 24 Lijst van representatieve activiteiten F Regioaangelegenheden Geen onderwerpen Om uur In aanwezigheid van de heren Wagenaar en Mechielsen 25 Onderwerp Bezwaarschrift gericht tegen aanlijngebod Op 29 juni heeft er een bijtincident plaatsgevonden, waar de hond van mevrouw De Vries bij betrokken bij was. Op 15 november 2012 is besloten om een aanlijngebod voor de hond op te leggen. De heer mr. G. de Hoogd heeft namens zijn cliënte bezwaar gemaakt tegen deze beslissing. Op 12 februari is er een zitting bij de Hoor- en Adviescommissie Bezwaarschriften (HAB) geweest. De HAB heeft geadviseerd het bestreden besluit te herroepen omdat het besluit onzorgvuldig tot stand is gekomen en het aan voldoende motivering ontbreekt Tot het in stand laten van het bestreden besluit en tot het ongegrond verklaren van het bezwaarschrift; college acht op grond van het advies van de heer Mechielsen een aanlijngebod nodig. Mede naar aanleiding van deze kwestie spreekt het college uit dat afdoening van verzoeken als dit binnen 2 maanden afgedaan zouden moeten worden. Mocht dat niet lukken dan wordt de portefeuillehouder daarover tijdig geïnformeerd.. Om uur Presentatie bouwplan Westerdijk (in aanwezigheid van de heren Deen, Duprie en Van der Laan)

9 9 van 9 College krijgt een toelichting op de gepresenteerde bouwplannen, en wacht ambtelijk advies daarover af. Aldus vastgesteld in de vergadering d.d. 2 april 2013 College van burgemeester en wethouders de secretaris de burgemeester

Besluitenlijst College. B&W-vergadering d.d. 8 januari 2013

Besluitenlijst College. B&W-vergadering d.d. 8 januari 2013 1 B&W-vergadering d.d. 8 januari 2013 Corsa.reg.nr. : 13.00449 Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder de heer drs. R.J. Louwman wethouder de heer A.S. Ruppert wethouder de heer

Nadere informatie

A Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (zaaknummer 1128159) Akkoord.

A Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (zaaknummer 1128159) Akkoord. B&W-vergadering van 24 maart 2015 Zaaknummer : 1146884 Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder mevrouw A.J. de Jong wethouder mevrouw P.W. Douw van Dam wethouder de heer B.A.

Nadere informatie

A Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (zaaknummer 1122985) Akkoord.

A Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (zaaknummer 1122985) Akkoord. B&W-vergadering van 17 maart 2015 Zaaknummer : 1144020 Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder mevrouw A.J. de Jong wethouder mevrouw P.W. Douw van Dam wethouder de heer B.A.

Nadere informatie

Besluitenlijst College. B&W-vergadering van 25 februari 2014

Besluitenlijst College. B&W-vergadering van 25 februari 2014 B&W-vergadering van 25 februari 2014 Zaaknummer : 1033251 Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder de heer drs. R.J. Louwman wethouder de heer A.S. Ruppert wethouder de heer M.

Nadere informatie

Onderwerp Rapport van de Rekenkamercommissie "Onderzoek integrale handhaving gemeente Heusden"

Onderwerp Rapport van de Rekenkamercommissie Onderzoek integrale handhaving gemeente Heusden CONCEPTZaaknummer HHVBE10 Onderwerp Rapport van de Rekenkamercommissie "Onderzoek integrale handhaving gemeente Heusden" Raadsvoorstel Inleiding Op verzoek van de raad heeft de Rekenkamercommissie Heusden

Nadere informatie

Molendijkzaal 0.01. PvdA: Wet Werk en Bijstand Informatie

Molendijkzaal 0.01. PvdA: Wet Werk en Bijstand Informatie OVERZICHT De Raad 03-10-2006 Aanvang: 18:00 Tijd Het Plein 18:00 Inrichting fietsroute Keerkring He... zit dat zo! Structuurvisie Park Randenbroek e.o. Voorontwerp bestemmingsplan Maatweg 19:00 Tijd Raadzaal

Nadere informatie

Agenda hamerraad. Agenda. Vergadering d.d. 9 oktober 2008 Verzonden 30 september 2008 Onderwerp. Agenda Registratienummer 08INT00613.

Agenda hamerraad. Agenda. Vergadering d.d. 9 oktober 2008 Verzonden 30 september 2008 Onderwerp. Agenda Registratienummer 08INT00613. Agenda hamerraad Vergadering d.d. 9 oktober 2008 Verzonden 30 september 2008 Onderwerp Agenda Registratienummer 08INT00613 Geachte raad, Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de raad

Nadere informatie

BESTUURLIJKE RAPPORTAGE

BESTUURLIJKE RAPPORTAGE BESTUURLIJKE RAPPORTAGE DOORWERKING AANBEVELINGEN REKENKAMERCOMMISSIE Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Januari 2011 Versie 2.2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Probleemstelling... 4 3. Onderzoek

Nadere informatie

Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (zaaknummer 1059037)

Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (zaaknummer 1059037) B&W-vergadering van 24 juni 2014 Zaaknummer : 1068796 Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder mevrouw A.J. de Jong wethouder mevrouw P.W. Douw van Dam wethouder de heer B.A. Tap

Nadere informatie

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118 BEGROTING 2011 1 ALGEMEEN...1 1.1 Algemene inleiding 1 1.2 Behandelprocedure 2 1.3 Opzet en totstandkoming programmabegroting 2011 2 1.4 Autorisatie begroting 4 1.5 Vertrekpunt: begroting 2011 in perspectief

Nadere informatie

Feitenonderzoek De Boonacker

Feitenonderzoek De Boonacker Feitenonderzoek De Boonacker Gemeente Purmerend Rapport 20 november 2013 drs. R.J. Morée MBA mr. J.M. Hoek MRE WO-1311-0294-mdp Inhoudsopgave 1. Een feitenonderzoek naar De Boonacker 1 1.1 Inleiding 1

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012 Locatie: Gemeentehuis Zwijndrecht, Raadhuisplein 3 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012 Kindermishandeling In het

Nadere informatie

NIEUW EVENWICHT. Samen aan zet. Coalitieakkoord 2010 2014

NIEUW EVENWICHT. Samen aan zet. Coalitieakkoord 2010 2014 NIEUW EVENWICHT Samen aan zet Coalitieakkoord 2010 2014 De heer W.G.J. Beute, namens de Gemeentebelangen/VVD fractie De heer H. te Kolsté, namens de PvdA fractie Tubbergen, 14 april 2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Handreiking rechtmatigheid en interne controle EEN WEGWIJZER NAAR EEN REGEL(S)LUWE VERANTWOORDING EN CONTROLE

Handreiking rechtmatigheid en interne controle EEN WEGWIJZER NAAR EEN REGEL(S)LUWE VERANTWOORDING EN CONTROLE Handreiking rechtmatigheid en interne controle EEN WEGWIJZER NAAR EEN REGEL(S)LUWE VERANTWOORDING EN CONTROLE Rechtmatigheid en interne controle bij verstrekkingen aan derden in vogelvlucht Dit advies

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Stichting WK Wielrennen Limburg 2012. 31 mei 2013

Onderzoeksrapport. Stichting WK Wielrennen Limburg 2012. 31 mei 2013 Stichting WK Wielrennen Limburg 31 mei 2013 Stichting WK Wielrennen Limburg pagina 2 van 86 INHOUD 1 SAMENVATTING...3 2 AANLEIDING...9 3 CASUSBESCHRIJVING...9 3.1 Karakterisering casus...9 4 AFBAKENING

Nadere informatie

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans.

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans. 12e raadsvergadering, 2 november 2010, 19.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden: J.L. van Aert, K. Ajouaou, H.F.J. Bekkers, J.F. Boetzkes, S.J.P.H.A. van de Brug, J.F.T.

Nadere informatie

Rechtmatigheid op koers*

Rechtmatigheid op koers* Rechtmatigheid op koers* C O N C EP T Rapport van Bevindingen 2006 voor de Gemeenteraad van Gemeente Oostzaan 12 juni 2007 *Connectedthinking Aan de Gemeenteraad van Gemeente Oostzaan T.a.v. Mevrouw A.

Nadere informatie

Accountantsverslag voor de Raad van de Gemeente Slochteren

Accountantsverslag voor de Raad van de Gemeente Slochteren Accountantsverslag voor de Raad van de Gemeente Slochteren 9 mei 2006 *Connectedthinking Aan de Gemeenteraad van de Gemeente Slochteren t.a.v. de heer P. Norder Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN PricewaterhouseCoopers

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad

Agenda. Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde

Nadere informatie

Raadsstuk. 1. Inleiding

Raadsstuk. 1. Inleiding Raadsstuk Onderwerp: Recreatieschap Spaarnwoude, SGP, SMG: Jaarrekening 2011, Begrotingswijzigingen 2012 en Programmabegrotingen 2013 Reg.nummer: EC 2012 / 249161 1. Inleiding Het recreatiegebied Spaarnwoude

Nadere informatie

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 20 juni 2013 Pagina 2 van 102 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Nieuwegein (i rg~.\ \\... '. '... Concerndirectiel 2 0., 2 0 0 7 beleidscoördinatie ~ - Contactpersoon

Nadere informatie

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier:

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier: De leden: mevrouw B. Mulder-Veenema (Puur Noordwijk) de heer G.C. van der Pijl (Puur Noordwijk) de heer G.C. Duijndam (VVD/JES) de heer P.V. Duindam (VVD/JES) de heer B.J. van Hoek (VVD/JES) mevrouw M.O.

Nadere informatie

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Papendrecht, oktober 2014 Inhoudsopgave 1. Bestuurlijke Nota 3 1.1. Probleemstelling, normen en aanpak van het onderzoek

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

02 Besluitenlijst van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer van 8 november en 9 januari jl.

02 Besluitenlijst van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer van 8 november en 9 januari jl. Concept Vergadering: portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer Datum: Vrijdag 7 februari 2014 10.30 12.45 uur (Let op gewijzigd tijdstip en plaats!) Locatie: Gemeentehuis Oegstgeest Agendapunt: 1 Onderwerp:

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde en

Nadere informatie

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan?

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Onderzoek naar hoe de gemeente Helmond aan de hand van in kaart gebrachte gevolgen van private kwaliteitsborging zo voorbereid mogelijk kan inspelen op het

Nadere informatie

Accountantsverslag 2012 Grip op de financiële positie

Accountantsverslag 2012 Grip op de financiële positie www.pwc.nl Accountantsverslag 2012 Grip op de financiële positie Provincie Overijssel 24 april 2013 Aan de Provinciale Staten van provincie Overijssel T.a.v. mevrouw. R. Wiggers, griffier Postbus 10078

Nadere informatie

CONCEPTVERSLAG van de vergadering van de commissie Ruimte en Groen, gehouden op 24 januari 2005 in het Provinciehuis te Utrecht

CONCEPTVERSLAG van de vergadering van de commissie Ruimte en Groen, gehouden op 24 januari 2005 in het Provinciehuis te Utrecht 2005REG09 CONCEPTVERSLAG van de vergadering van de commissie Ruimte en Groen, gehouden op 24 januari 2005 in het Provinciehuis te Utrecht Aanwezig: Dhr. M. van de Groep (voorzitter), dhr.mr. J.H. Ekkers

Nadere informatie