Personeelshandboek. Atlas Services Group Energy B.V. Versie 27 augustus Atlas Services Group Energy BV Revision date

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Personeelshandboek. Atlas Services Group Energy B.V. Versie 27 augustus 2013 - 1. Atlas Services Group Energy BV Revision date 27-08-2013"

Transcriptie

1 Personeelshandboek Atlas Services Group Energy B.V. Versie 27 augustus

2 Inhoudsopgave.1 Algemene bepalingen Artikel 1 Definities -5- Artikel 2 Werksfeer -5- Artikel 3 Algemene verplichtingen werkgever -5- Artikel 4 Algemene verplichtingen werknemer De Arbeidsovereenkomst Artikel 1 Indiensttreding -7- Artikel 2 Uitdiensttreding Werktijden & Werkschema Artikel 1 Wettelijke regeling arbeidstijden -8- Artikel 2 Arbeidsuren -8- Artikel 3 Registratie Arbeidsuren -9- Artikel 4 Voorkomende werkschema s -9- Artikel 5 Bereikbaarheid replacers -9- Artikel 6 Consignatiediensten -10- Artikel 7 Overwerk Salarisbepalingen en secundaire voorzieningen Artikel 1 Functies -11- Artikel 2 Salaris -11- Artikel 3 Uitbetaling salaris -11- Artikel 4 Beoordelingen -11- Artikel 5 Individuele loonaanpassingen -12- Artikel 6 Pensioen of ouderdomsvoorziening -12- Artikel 7 Aanvullingen op pensioenregeling -12- Artikel 8 Spaarloon en levensloopregeling -12- Artikel 9 Plus / min regeling -13- Artikel 10 Collectieve ziektekostenverzekering Vergoedingen Artikel 1 Declaratieformulieren -15- Artikel 2 Consignatievergoeding en overuren -15- Artikel 3 Vergoeding Woon-Werk verkeer (offshore) -15- Artikel 4 Vergoeding Woon-Werk verkeer (aan land) -16- Artikel 5 Vergoeding Werk-Werk verkeer (aan land) -16- Artikel 6 Vergoeding i.v.m. reiskosten voor training en cursussen -16- Artikel 7 Ongemakken vergoeding

3 .6 Vakantie & Verlof Artikel 1 Vakantie uren -17- Artikel 2 Vakantie aanvragen -18- Artikel 3 Vakantie toeslag -18- Artikel 4 Buitengewoon verlof Arbeidsongeschiktheid Artikel 1 Ziektemelding -21- Artikel 2 Uitkering bij arbeidsongeschiktheid Trainingen, cursussen en opleidingen Artikel 1 Veiligheidstrainingen, medische keuring -24- Artikel 2 Vakgerichte cursussen -24- Artikel 3 Vakgerichte opleidingen -25- Artikel 4 Nadere regeling cursussen en opleidingen Diverse bepalingen Artikel 1 Werkkleding en veiligheidsmiddelen -26- Artikel 2 Auto-regeling Bijlagen Bijlage 1 Belangrijke adressen en telefoonnummers

4 Inleiding De voorwaarden zoals bepaald in de arbeidsovereenkomsten zijn individuele overeenkomsten tussen werkgever en werknemer. De bepalingen welke in dit handboek zijn opgenomen gelden als additionele arbeidsvoorwaarden naast de voorwaarden zoals deze zijn vastgelegd in de arbeidsovereenkomsten. De voorwaarden vastgelegd in dit handboek kunnen worden aangepast door werkgever als er sprake is van een zwaarwichtig belang. Alle wijzigingen binnen dit reglement worden onverkort van toepassing op de voorwaarden van de werknemers, tenzij anders is bepaald in de individuele arbeidsovereenkomsten. De werknemer zal bij wijzigingen in de voorwaarden van dit reglement afschriften ontvangen van de gewijzigde artikelen. Indien de bepalingen in het handboek en de arbeidsovereenkomst strijdig zijn, geldt hetgeen is bepaald in de arbeidsovereenkomst. - 4

5 .1 Algemene Bepalingen Artikel 1 Definities 1. Werknemer: degene (m/v) die een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7: 610 van het Burgerlijk Wetboek heeft gesloten met, dan wel in aangenomen werk persoonlijk arbeid verricht voor de werkgever. 2. Werkgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die, al of niet in hoofdzaak, een bedrijf uitoefent. In deze is de werkgever Atlas Services Group Energy B.V., gevestigd te Den Helder 3. Loonperiode: het tijdvak waarover aan de werknemer het loon wordt uitbetaald is maandelijks (12 maanden per jaar) 4. Dag: kalenderdag van 00:00 tot 24:00 5. Replacer: degene die werkt in een niet-bestendig en onregelmatig arbeidspatroon. 6. ATW: Arbeidstijden Wet 7. ATB: Arbeidstijden Besluit Artikel 2 Werksfeer Deze overeenkomst is van toepassing op de werknemers in dienst van Atlas Services Group Energy B.V. verder in dit document te noemen als Werkgever en / of Atlas Professionals. Artikel 3 Algemene verplichtingen van de werkgever 1. De werkgever zal gedurende de tijd, dat er een arbeidsovereenkomst van kracht is, tegenover de werknemers de arbeidsvoorwaarden in deze overeenkomst in acht nemen. 2. Persoonlijke gegevens, die onder het beheer van Atlas Professionals vallen, worden vertrouwelijk behandeld. Volgens de wet op Bescherming Privé gegevens. Hieronder wordt verstaan dat Atlas Professionals geen inlichtingen verstrekt aan derden zonder toestemming van de betrokken werknemer, behalve wanneer het gaat om informatie volgens wettelijk of ambtelijk voorschrift. Voor degene, die uit dienst is getreden, geldt dezelfde regel en zal de werkgever bij het verstrekken van informatie zich in eerste instantie beperken tot de datum van in- en uitdiensttreding en de functie. 3. Gegevens van en over het personeel worden bewaard bij Atlas Professionals. Uitsluitend daartoe bevoegde werknemers hebben toegang tot de voor hun werkzaamheden van belang zijnde gegevens. Bij Atlas Professionals bevinden zich de personeelsdossiers, waarin alle van belang zijnde documenten en informatie worden bewaard. Indien een werknemer Atlas Professionals verlaat, blijft het personeelsdossier, evenals het financiële dossier onder beheer van de afdeling personeelszaken en salarisadministratie. De vertrouwelijke gegevens worden maximaal 5 jaar bewaard. Op verzoek van de werknemer kunnen documenten, die eigendom zijn van de werknemer (zoals originele getuigschriften) aan betrokkene worden geretourneerd. 4. Iedere werknemer heeft het recht om zijn eigen personeelsdossier in te zien. Op verzoek van de werknemer na afspraak kan deze zijn dossier inzien. 5. De werkgever zal aan iedere werknemer bij indiensttreding een exemplaar van het personeelshandboek ter beschikking stellen. Bij veranderingen in het handboek ontvangt de werknemer hiervan een afschrift. 6. Alle werknemers krijgen 1x per jaar een beoordelingsgesprek met hun direct leidinggevende. - 5

6 Artikel 4 Algemene verplichtingen van de werknemer 1. De werknemer is gehouden de belangen van het bedrijf als een goed werknemer te behartigen, ook indien geen uitdrukkelijke opdracht daartoe gegeven is. 2. De werknemer is gehouden alle door of namens de werkgever opgedragen werkzaamheden, voor zover deze redelijkerwijs kunnen worden verlangd, zo goed mogelijk uit te voeren en daarbij de voor de objecten of diensten geldende instructies, aanwijzingen en voorschriften in acht te nemen. 3. Bij beëindiging van het dienstverband moet de werknemer de in bruikleen verkregen goederen bij de werkgever inleveren. Wordt dit om welke reden dan ook verzuimd, dan zal Atlas Professionals genoodzaakt zijn de kosten van de niet ingeleverde eigendommen op het salaris van de betrokken werknemer in mindering brengen op de eindafrekening. 4. De werknemer is verplicht tijdens het verrichten van zijn werkzaamheden steeds verzorgd gekleed te zijn en de in redelijkheid door de werkgever gegeven aanwijzingen op te volgen. Indien en voor zover de werkgever aan de werknemer het gebruik van veiligheidskleding en/of veiligheidsmiddelen voorschrijft, is de werknemer verplicht deze kleding of middelen te gebruiken. 5. De werknemer erkent, dat hem door de werkgever geheimhouding is opgelegd van alle bijzonderheden van de onderneming van de werkgever en die van de aan haar gelieerde ondernemingen en/of haar relaties. Het is de werknemer derhalve verboden, zowel gedurende de dienstbetrekking als na beëindiging daarvan, op enigerlei wijze aan derden direct dan wel indirect, in welke vorm dan ook mededeling dienaangaande te doen. 6. De werknemer behandelt de eigendommen van werkgever en de aan de onderneming door derden toevertrouwde goederen en gereedschappen met de meeste zorgvuldigheid en meldt iedere beschadiging onmiddellijk aan zijn directe verantwoordelijke. 7. De werknemer zal zonder schriftelijke toestemming van de werkgever geen werkzaamheden voor derden verrichten en zich onthouden van het doen van zaken voor eigen rekening. Evenmin zal de werknemer financiële of andere voordelen van derden aanvaarden of bedingen, hetzij direct, hetzij indirect, welke geacht kunnen worden in verband te staan met zijn werkzaamheden bij of voor de werkgever. 8. Het is de werknemer ten strengste verboden in het bezit te zijn, c.q. gebruik te maken van hard- en softdrugs, amfetaminen en/of andere stimulerende middelen. Ook het gebruik van alcoholhoudende dranken gedurende werktijden is verboden. Bij constatering hiervan kan schorsing volgen met als vervolg ontslag wegens dringende reden. Dit geldt tevens voor het onder invloed verkeren van genoemde middelen tijdens iedere vorm van arbeid of reistijd op grond van instructies door werkgever. Mede gelet op de veiligheid verplicht iedere werknemer zich om, hetzij zelf, hetzij via anderen, geconstateerde feiten direct mondeling of schriftelijk door te geven aan de Directie. 9. De werknemer is verplicht wijziging in zijn adres en/of telefoonnummer direct aan werkgever door te geven. - 6

7 .2 De Arbeidsovereenkomst Artikel 1 Indiensttreding 1. Bij het in diensttreden van de werknemer sluit de werkgever met deze een schriftelijke arbeidsovereenkomst af. 2. Indien de werkgever dan wel de werknemer tijdens de proeftijd het dienstverband wenst te verbreken, dient deze wens voorafgaande aan het einde van de proeftijd schriftelijk aan de wederpartij kenbaar gemaakt te worden. 3. Bij indiensttreding ontvangt de werknemer een aantal documenten. Personeelshandboek. Veiligheidsboekje Atlas Professionals. Informatie betreffende secundaire arbeidsvoorwaarden zoals pensioen. 4. Voor functies waarvoor de verplichting bestaat tot het ondergaan van een medische keuring (mijnbouwinstallaties) geldt dat de definitieve indiensttreding plaats vindt onder voorbehoud van een bewezen medische geschiktheid. Artikel 2 Uitdiensttreding Opzegging van een arbeidsovereenkomst geschiedt schriftelijk tegen het einde van de maand, met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn en met inachtneming van de overige wettelijke vereisten. - 7

8 .3 Werktijden & werkschema Artikel 1 Wettelijke regeling arbeidstijden De Mijnbouwwetgeving, Arbeidstijdenwetgeving en de Arbowetgeving bevatten regels en voorschriften over onder andere arbeids- en rusttijden voor werknemers. Atlas Professionals en zijn werknemers zijn verplicht zich te houden aan de regelingen en richtlijnen volgens de bestaande wetgeving in Nederland. Artikel 2 Arbeidsuren 1. Als werkuren worden aangemerkt: a) De werkelijk gewerkte uren. Voor offshore is dit aantal uren vastgesteld op 12 werkuren, voor onshore 8 werkuren. b) Uren gewerkt i.v.m. consignatiedienst en/of overuren, c) Uren gewerkt ten gevolge van verplichte veiligheidstraining of technische cursus offshore en onshore buiten het normale dienstrooster. Voor training onshore geldt een maximum van 8 uren per dag, d) Uren niet gewerkt ten gevolge van arbeidsongeschiktheid. Hierbij gelden de uren welke men gewerkt zou hebben in het werkschema indien met niet ziek geweest zou zijn. e) Uren niet gewerkt ten gevolge van vakantie. Hierbij gelden de uren welke men gewerkt zou hebben in het werkschema indien men niet op vakantie geweest zou zijn. f) Uren niet gewerkt ten gevolge van bijzonder verlof. Hierbij gelden de uren welke men gewerkt zou hebben indien men geen bijzonder verlof zou zijn verleend. g) Uren ten gevolge van een vertraging in aflossing van de crew indien men hierdoor extra uren moet werken. 2. Alle bovengenoemde uren dienen door werknemer te worden gedocumenteerd op de daarvoor te beschikking gestelde uren verantwoording lijst (urenstaat), en te worden goedgekeurd door een daarvoor bevoegde persoon. 3. Logistieke uren en/of reisuren van de dag van op of afkomst worden niet als (wettelijke) werktijd aangemerkt. Deze uren behoren bij het woon-werkverkeer. Dit geldt tevens voor de reisuren ten gevolge van het volgen van training gedurende de rusttijd. 4. Indien gewenst kan de werknemer een compleet overzicht aanvragen aangaande de uren allocatie binnen de arbeidstijdenwet, en op welke wijze deze worden geadministreerd. 5. De regeling betreffende de wettelijke arbeidstijden dient niet als hetzelfde te worden beschouwd als uren welke aan de werknemer worden vergoed. Naast de uren welke als wettelijk worden aangemerkt worden de volgende uren als loon aangemerkt: a) Uren ten gevolge van het tijdsverschil waarop men zich op de helihaven moet melden en uiteindelijk weer op de helihaven arriveert bij afkomst. b) Uren ten gevolge van een cursus welke geheel (uren, cursuskosten, onkosten) door een opdrachtgever wordt vergoed. - 8

9 Artikel 3 Registratie arbeidsuren 1. Indien de werknemer in een vast schema werkzaam is, dient werknemer de persoonlijke afschriften van de urenstaten te bewaren op de locatie waar werknemer te werk gesteld is. 2. Indien de werknemer in een niet-bestendig en onregelmatig arbeidspatroon werkt, dient werknemer deze administratie bij zich te hebben op iedere mijnbouwinstallatie waar hij te werk gesteld wordt. 3. De administratie dient, indien hiertoe verzocht, ter inzage te kunnen worden overlegd aan de Inspecteur van Staatstoezicht op de Mijnen en dient door werknemer dan ook op correcte wijze te zijn bijgehouden. 4. De werknemer is verantwoordelijk voor en tijdige verzending van de door de opdrachtgever ondertekende timesheets naar werkgever. Het origineel van de ingevulde en ondertekende urenstaat dient derhalve voor elke 4e dag van de volgende maand te worden geretourneerd. Artikel 4 Voorkomende werkschema s 1. Voor werknemers in een vast dienstverband of met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan het werkschema variëren, en is afhankelijk van de locatie waar de werknemer zijn werkzaamheden zal verrichten. Bovenstaande is ter beoordeling van de werkgever of opdrachtgevers. Onderstaande werkschema s kunnen voorkomen, doch zijn niet gelimiteerd tot: Schema A Offshore, 2 weken werk, 3 weken rust. Gemiddeld 145,60 te werken uren per maand. Schema B Schema C Schema D Schema E Offshore, 2 weken werk, 2 weken rust. Gemiddeld 182,00 te werken uren per maand. Offshore, 1 week werk, 1 week rust. Gemiddeld 182,00 te werken uren per maand. Onshore, 5 ploegendienst. Gemiddeld 145,60 uur per maand. 1. Onshore, dagdienst 2. Offshore Services werk Gemiddeld 173,30 uur per maand. In alle genoemde schema s, uitgezonderd schema E1, kunnen nachtdiensten deel uitmaken van het werkschema. Naast de genoemde werkschema s kunnen er afwijkende, incidenteel voorkomende werkschema s voorkomen, welke individueel overeengekomen worden met de betrokken werknemer. Artikel 5 Beschikbaarheid replacers 1. Diegenen die in een niet-bestendig en onregelmatig arbeidstijd patroon werken (replacers), dienen zich beschikbaar te houden voor werk als de verplichte rusttijd verstreken is. a) Men dient te allen tijde bereikbaar te zijn, of aan te geven waar men bereikbaar is. b) Indien door wat voor een reden dan ook lid a. niet toepasbaar is dan geldt dat dagelijks, gedurende werkdagen, de contactpersoon op kantoor bij Atlas Professionals gebeld dient te worden betreffende de werkplanning. - 9

10 Artikel 6 Consignatiediensten 1. Onder consignatiedienst wordt verstaan de tijd tussen twee elkaar op een volgende diensten of tijdens een pauze, waarin de werknemer uitsluitend verplicht is bereikbaar te zijn om in geval van onvoorziene omstandigheden zo snel mogelijk de noodzakelijke werkzaamheden te kunnen verrichten. Het gaat hierbij om werkzaamheden welke geen uitstel gedogen. Consignatie mag niet verward worden met oproepdiensten of aanwezigheidsdiensten. De werknemer die thuis zit of in een hotel en weet dat hij binnenkort opgeroepen kan worden voor werk heeft geen consignatiedienst. 2. Er zijn grenzen aan hoe vaak een werknemer geconsigneerd mag zijn en hoeveel uur hij inclusief arbeid als gevolg van consignatie in een week mag werken. Dit is overzichtelijk weergegeven in de uittreksels van de arbeidstijdenwet welke aan iedere werknemer voor zijn werkschema of situatie is verstrekt. 3. Wanneer er door de opdrachtgever wordt verwacht dat werknemers, zowel offshore als onshore, consignatiediensten vervullen zal dit geschieden conform de regeling van de desbetreffende opdrachtgever, met dien verstande dat dit conform de arbeidstijdenregeling geschiedt welke op het werkschema van toepassing is. 4. Consignatie kantoor personeel: a) Er is pas sprake van arbeid op het moment van daadwerkelijke mobilisatie na een oproep (naar kantoor of locatie). Voor iedere oproep geldt een minimum van een (1) uur arbeidstijd. Artikel 7 Overwerk 1. Overuren zijn gewerkte uren i.v.m. een piekbelasting in het werk, het werk af te ronden e.d. Deze werkzaamheden vallen niet in de categorie geconsigneerde werkuren. In veel werkschema s is het maken van overuren niet toegestaan! 2. Gezien het karakter van de werkzaamheden kan het voorkomen dat de opdrachtgever verzoekt tot overwerk. Het werken van overuren op eigen initiatief is niet toegestaan. Indien, om welke reden dan ook, er door de opdrachtgever bij de werknemer op wordt aangedrongen overwerk te verrichten waarbij de wettelijke bepalingen in het geding komen, dient werknemer: Bezwaar aan te tekenen bij de opdrachtgever, Het werk toch uit te voeren indien de opdrachtgever zich niet ontvankelijk verklaart voor het argument, Deze uren te vermelden op de timesheet als overuren, en te laten ondertekenen door de opdrachtgever, De Atlas Professionals Account Manager terstond, doch uiterlijk de eerstvolgende werkdag, telefonisch te informeren. - 10

11 .4 Salarisbepalingen en secundaire voorzieningen Artikel 1 Functies 1. De werknemer wordt naar de aard van de door hem te verrichten arbeid en vereiste bekwaamheid door de werkgever aangesteld in een functie en functiegradatie. 2. Iedere functiegroep is op basis van kennis, ervaring en leidinggevende aspecten onderverdeelt in een aantal gradaties. De indeling van de functies geschiedt aan de hand van de functieomschrijving. 3. De werknemer ontvangt bij indiensttreding schriftelijk in welke functie en gradatie hij is ingedeeld. Bij tussentijdse wijziging wordt de werknemer daarvan schriftelijk in kennis gesteld. Artikel 2 Salaris 1. Werknemers in een 5 ploegendienst ontvangen een ploegen toeslag van 7 % op het uurloon. 2. Het gegarandeerd loon en het schema loon zijn als volgt gedefinieerd: a) Het gegarandeerd loon is het minimum maandelijks loon dat bepaald wordt door het gegarandeerde uren aantal volgens artikel 15 lid 2 te vermenigvuldigen met het individuele uurloon. b) Het schema loon is het maandelijks loon dat bepaald wordt door het gemiddeld aantal te werken uren per maand te vermenigvuldigen met het individuele uurloon. Het minimum schema loon is gelijk aan het gegarandeerd loon. Artikel 3 Uitbetaling salaris 1. Het salaris over iedere maand wordt aan het einde van de maand overgemaakt onder aftrek van de inhoudingen, waartoe de werkgever wettelijk verplicht is of waartoe de werknemer hem gemachtigd heeft. 2. Bij elke vaststelling of wijziging van het uit te betalen salarisbedrag ontvangt de werknemer een schriftelijke en gespecificeerde opgave van de uitbetaalde en ingehouden bedragen. 3. Eenmaal per jaar ontvangt de werknemer een jaaropgave. Deze opgave kan worden gebruikt bij de aangifte inkomstenbelasting over het voorafgaande kalenderjaar. Artikel 4 Beoordelingen 1. Alle werknemers ontvangen een (1) keer per jaar een schriftelijke evaluatie aangaande het functioneren en presteren gedurende het afgelopen jaar. Deze evaluatie bepaalt de sterke en zwakke punten van de werknemer met als primaire doelstelling zijn persoonlijke ontwikkeling te stimuleren. 2. De evaluatie geschiedt door de direct verantwoordelijke in samenspraak met de werknemer. Als een werknemer ten tijde van zijn evaluatie gedetacheerd is bij derden, zal deze partij gevraagd worden om een schriftelijke evaluatie te verstrekken. Deze zal mede als basis dienen voor de uiteindelijke evaluatie welke door de werkgever wordt gemaakt. - 11

12 Artikel 5 Individuele loonaanpassingen Individuele loonaanpassingen kunnen geschieden op basis van de resultaten van de jaarlijkse beoordeling. Tussentijds zullen er, tenzij het een bevordering betreft, geen loonaanpassingen worden gemaakt. De hoogte van de loonaanpassingen zijn tevens afhankelijk van het jaarlijks ter beschikking gestelde budget. Artikel 6 Pensioen of ouderdomsvoorziening Werkgever biedt werknemer de mogelijkheid na 2 maanden dienstverband deel te nemen aan een collectieve pensioenregeling van de Atlas Services Group BV. Dit geldt voor werknemers welke aan de betreffende voorwaarden voldoen. Hiervoor verwijzen wij naar het pensioen reglement. Artikel 7 Aanvullingen op pensioenregeling Werkgever biedt werknemer de mogelijkheid deel te nemen aan een nabestaandenpensioen. Hiervoor verwijzen wij naar het pensioen reglement. Artikel 8 Ongevallen verzekering De werkgever heeft voor elke werknemer een ongevallenverzekering afgesloten. De polisvoorwaarden kunnen op verzoek worden verstrekt. - 12

13 Artikel 9 Plus/min regeling 1. Algemeen: De plus/min regeling staat aan de basis van de uren administratie ten behoeve van de loonadministratie. Maandelijks wordt bezien hoeveel uren er zijn gewerkt ten opzichte van het aantal uren dan men volgens de arbeidsovereenkomsten zou moeten werken. (gegarandeerde uren). Het verschil kenmerkt zich door een maandelijks plus of min saldo. Gedurende de periode van een kalenderjaar worden deze maand totalen bij elkaar opgeteld. Indien er daarna sprake is van plus uren dan worden deze uren over de maand januari uitgekeerd. Indien er sprake is van min uren dan wordt dit saldo kwijtgescholden op 31 december van ieder jaar. 2. Het gegarandeerde uren aantal volgens artikel 1 is afhankelijk van het werkschema en de arbeidsovereenkomst. 3. De uren welke via de plus/min regeling worden geadministreerd zijn de uren welke gedurende de volgende situaties worden doorgebracht: a) Alle uren die afwijken van het aantal gegarandeerde uren uit de arbeidsovereenkomst. Voor bijzonder verlof geldt een gelimiteerd aantal dagen, afhankelijk van de oorzaak voor het bijzonder verlof. b) Alle uren ten gevolge van het volgen van veiligheidstraining buiten het normale werkschema. Hiervoor gelden alle door NOGEPA beschreven trainingen (zie onder bijlagen) aangevuld met de training HUET, c) Uren ten gevolge van (extra) vertraging door weersomstandigheden, zoals mist e.d. d) Alle uren ten gevolge van het volgen van technische cursussen welke niet langer dan 5 dagen in beslag nemen, doch alleen indien de werkgever de kosten hiervan voor zijn rekening neemt, e) De z.g. incheck tot uitcheck uren. (Zie 3, artikel 2, lid 8a.) f) De vakantie uren volgens werkschema s 2 op 3 af. Voor ieder werkschema wordt in beginsel uitgegaan van een aantal toe te kennen uren per dag, nacht, opgaande dag/nacht, afgaande dag/nacht, dienst, training, cursus, ziektedag, vakantiedag, en bijzonder verlof dag. 4. Voor een medische keuring worden geen uren toegekend. Werkgever zal deze op een voor de werknemer gunstig tijdstip laten plaatsvinden. 5. Indien men een cursus volgt welke het aantal dagen van 5 niet te boven gaat, en welke volledig door een opdrachtgever wordt vergoed, zullen de gewerkte uren aan werknemer worden vergoed los van de regeling in de maand waarin de cursus is gevolgd, tenzij dit plaatsvindt gedurende de reguliere arbeidstijd. (Zie tevens paragraaf 3, artikel 2, lid 8b) Gelet op 31 december wordt gedurende de voorafgaande maanden rekening gehouden met de mogelijkheid om het jaar af te sluiten met een saldo van nul (0) uren. 6. Voor werknemers in een regelmatig en bestendig arbeidspatroon in de buitendienst welke periodiek een extra week rust hebben, en niet vrij over hun vakantiedagen kunnen beschikken wordt de vakantie opbouw verwerkt in de regeling. Er vindt automatisch opname hiervan plaats in de voorkomende extra vrije weken volgens het werkschema. (Zie artikel 1, lid g) - 13

14 Artikel 10 Collectieve ziektekostenverzekering Iedere werknemer die in dienst treedt kan deel nemen aan de collectieve ziektekostenverzekering van Atlas Professionals. Het staat de werknemer vrij te kiezen uit de dekkingsopties die onze verzekeraar binnen het collectief biedt. Tevens staat het vrij om individueel het eigen risicobedrag per jaar te bepalen. Uiteraard kunnen gezinsleden ook worden meeverzekerd. In geval van deelname aan deze collectieve regeling betaalt medewerker de maandelijkse kosten rechtstreeks aan de verzekeraar. Algehele coördinatie en advisering ter zake van de ziektekostenverzekering wordt uitgevoerd door verzekeringstussenpersoon kantoor Verheul. - 14

15 .5 Vergoedingen Artikel 1 Declaratieformulieren 1. Voor het declareren van gemaakte kosten dient altijd het betreffende standaard formulier ingevuld te worden. Declaratie is slechts mogelijk in die gevallen waarin vooraf toestemming is verleend door de direct leidinggevende Van Atlas Professionals. 2. Declaratieformulieren moeten volledig worden ingevuld met als bijlage de bewijzen van de gemaakte kosten. Indien er geen bewijzen overlegd kunnen worden, zal er in principe niet tot uitbetaling worden overgegaan. 3. De declaratie is ter beoordeling en goedkeuring van/door de bij Atlas Professionals verantwoordelijke persoon. 4. Alleen het originele declaratie formulier wordt geaccepteerd, een gefaxt formulier wordt niet in behandeling genomen. Artikel 2 Consignatievergoeding en overuren Indien er sprake is van arbeid (zowel consignatie-uren als overuren) door werknemers werkende offshore, dan worden zij gecompenseerd met een extra toeslag op het uurloon van 15 %. Dit geldt alleen in geval de uren door de opdrachtgever officieel en schriftelijk zijn bevestigd en op de urenverantwoording zijn ondertekend. Artikel 3 Vergoeding Woon Werk verkeer (Offshore) 1. Indien u reist met gebruikmaking van eigen vervoer, geldt als basis de afstand in kilometers Woonplaats - Den Helder, vermenigvuldigd met 0,19 netto voor iedere dag dat gereisd wordt, en kent een maximum bedrag dat gelijk is aan een OV dagkaart. (Voor 01/01/2012 is dit 49,50). De totale maximale shift vergoeding bestaat uit twee maal dit bedrag, dus voor zowel de heen- als de terugreis. De werkgever behoudt zich het recht voor de opgegeven reisafstand te controleren aan de hand van een reisplanner, en bij grote afwijkingen de afstand op basis van redelijkheid en billijkheid bij te stellen. Deze Shiftvergoeding wordt toegekend op de dag van afkomst, en uitbetaald samen met het eerstvolgende loon. 2. Bij gebruik van eigen vervoer gebaseerd op 0,19 netto per kilometer vergoedt de werkgever geen andere tegemoetkoming in de kosten welke de werknemer ondervindt ten gevolge van het woonwerk verkeer. 3. Indien u reist met gebruikmaking van het openbaar vervoer binnen Nederland vergoedt de werkgever de volledige kosten daarvan, mits dit gebaseerd is op de meest economische wijze van vervoer. Werknemer dient de kosten op gebruikelijke wijze te declareren. Daarbij stelt werkgever de werknemer in de gelegenheid om, indien nodig en na overleg met werkgever, gebruik te maken van een hotel overnachting (inclusief ontbijt en een maximum van per overnachting voor consumpties) voorafgaande aan de eerste werkdag. Hierbij is geen diner inbegrepen. Het hotel wordt door de werkgever besproken. De kosten zullen direct door werkgever, zonder tussenkomst van werknemer, worden voldaan. 4. Indien men, bij gebruik van het openbaar vervoer, vanaf het hotel naar de werkplek, helihaven, geen gebruik kan worden gemaakt van het openbaar vervoer in verband met een vroege check-in tijd, is het toegestaan gebruik te maken van een taxi. De gemaakte kosten kunnen door werknemer worden gedeclareerd. - 15

16 Artikel 4 Vergoeding dagelijks Woon Werkverkeer (aan land) Voor woon-werk verkeer geldt een kilometervergoeding van 0,19 netto per kilometer en maximum van 220, - per maand. Artikel 5 Vergoeding Werk - Werkverkeer (aan land) 1. Een vergoeding voor werk- werkverkeer wordt verstrekt bij het met toestemming van de werkgever gebruik maken van het eigen voertuig tijdens het verrichten van werkzaamheden in opdracht van de werkgever in de ruimste zin des woords. 2. Voor vervoer als bedoeld in artikel 5, lid1 en andere incidentele ritten, die na goedkeuring door de opdrachtgever en werkgever met het eigen vervoermiddel worden verreden, wordt 0,19 per kilometer netto vergoed en 0,08 bruto per kilometer. De opgegeven afstanden kunnen worden getoetst aan de hand van een route planner. De verreden afstanden dienen op de rittenstaat te worden gedocumenteerd. 3. Daarbij is de werknemer ermee bekend dat in de opbouw van de kostenvergoeding per kilometer onder meer die kosten zijn opgenomen die strekken tot betaling van een cascoverzekering, alsmede ter voldoening van het eigen risico bedrag bij eventuele schade. Enige aansprakelijkheid jegens de werkgever voor schade toegebracht aan het voertuig van werknemer is daarmee uitgesloten. Artikel 6 Vergoeding i.v.m. reiskosten voor training en cursussen 1. Voor ritten i.v.m. te volgen veiligheidstraining en cursussen, wordt 0,19 per kilometer vergoed. De opgegeven afstanden kunnen worden getoetst en worden bijgesteld aan de hand van een route planner. De vergoeding dient door werknemer zelf te worden gedeclareerd. Tevens is artikel 5, lid 3 hier van toepassing. 2. Bij gebruikmaking van het openbaar vervoer binnen Nederland zullen de volledige kosten hiervan worden vergoed, mits dit gebaseerd is op de meest economische wijze van vervoer. De kosten dienen door werknemer zelf te worden gedeclareerd. 3. Volgt men meerdere dagen achter elkaar een cursus, dan biedt Atlas Professionals zijn werknemers, gedurende tussenliggende nachten, de mogelijkheid gebruik te maken van een hotelovernachting (inclusief ontbijt en een maximum van per overnachting voor een diner en consumpties) welke door werkgever zal worden geboekt en afgerekend. Alle overige gemaakte kosten dienen door de werknemer zelf direct voldaan te worden. 4. Indien men wenst of genoodzaakt is anders dan in het hotel het diner te gebruiken, dan kan men tot een maximum van 30,00 per overnachting een maaltijd en consumpties elders gebruiken. De gemaakte kosten dienen dan door werknemer zelf op de gebruikelijke wijze te worden gedeclareerd. Alle andere gemaakte kosten dienen door werknemer zelf betaald te worden. 5. Uren welke besteed worden aan veiligheidstraining en cursussen (zie 4, artikel 15, lid 3b en 3d), zullen worden geadministreerd middels de plus / min regeling. 7. Indien de opdrachtgever, waar werknemer te werk gesteld is, voor werknemer een vakgerichte cursus / scholing verzorgt, zullen deze niet worden geadministreerd middels de plus / min regeling. (Zie 4, artikel 15, lid 5) Artikel 7 Ongemakken vergoeding Indien men door omstandigheden, na het inchecken op de Helihaven, langdurige vertraging ondervindt, kan er na overleg met de account manager gebruik worden gemaakt van een maaltijd. De kosten hiervan kunnen door werknemer op gebruikelijke wijze worden gedeclareerd. Als richtbedragen worden gehanteerd; Ontbijt 6,00 Lunch 8,00 en Diner 16,

17 .6 Vakantie & Verlof Artikel 1 Vakantie uren 1. De vakantieopbouw is in principe gebaseerd op minimaal vier maal de overeengekomen arbeidsduur per (gemiddelde) week, met als minimum basis het gegarandeerde uren aantal. In sommige offshore schema s ligt de vakantie opname al vast middels het werkschema. (Schema s A en B). De vakantieopbouw wordt evenredig per kalendermaand opgebouwd. Vakantie uren worden tevens beschouwd als arbeid ten aanzien van loondoorbetaling alsmede de arbeidstijdenwet. Schema A Offshore, 2 weken werk, 3 weken rust. De vakantie maakt deel uit van de rustperioden van telkens drie weken, de vakantie is daardoor bepaald middels het werkschema. De vakantie opbouw per maand is 10,56 uur, deze uren worden om praktische redenen verwerkt in de plus/min regeling. Schema B Offshore, 2 weken werk, 2 weken rust. Hier bestaat de mogelijkheid om in overleg met werkgever het opgebouwde vakantierecht op te nemen in perioden van in principe minimaal een week, of in zijn geheel. De vakantie opbouw is per maand 14 uur, en wordt separaat geadministreerd. Schema C Offshore, 1 week werk, 1 week rust. Hier bestaat de mogelijkheid het opgebouwde vakantierecht op te nemen in perioden van in principe minimaal een week, of in zijn geheel. De vakantie opbouw is per maand 14 uur, en wordt separaat geadministreerd. Schema D Onshore, 5 ploegendienst. 23 dagen per kalenderjaar met een evenredige, separaat geadministreerde opbouw per maand. (15.34 uur) Schema E 1. Onshore, dagdienst 2. Offshore Services Werk 24 dagen per kalenderjaar met een evenredige, separaat geadministreerde opbouw per maand. (16 uur) 2. Indien werknemer verandert van werkschema worden de opgebouwde vakantie uren in het nieuwe schema verwerkt. - 17

18 Artikel 2 Vakantie aanvragen 1. Voor het lopende kalenderjaar moeten de vakantie aanvragen ruim van te voren worden ingediend bij de direct leidinggevende. De aanvragen dienen goed gekeurd te worden door de Account Manager. 2. Eventuele latere wijzigingen in de aanvragen zullen alleen gehonoreerd worden indien dit geen operationele problemen zal opleveren. 3. Per jaar mogen van de opgebouwde vakantierechten 5 dagen worden overgeheveld naar het daarop volgende jaar. 4. Per jaar mogen 5 nog niet opgenomen vakantiedagen aan werknemer worden uitbetaald. 5. Werkgever behoudt zich het recht voor de vakantiedagen toe te wijzen binnen de daarvoor wettelijk gestelde tijdsperiode. Indien men niet zelf een vakantieaanvraag indient, is de kans daarop zeer reëel aanwezig. Werknemer ontvangt van een eventuele toewijzing van vakantiedagen een schriftelijke bevestiging. 7. Werkgever is verplicht, indien daarom verzocht door werknemer, aan werknemer ofwel een ononderbroken vakantie van twee weken te gunnen, ofwel twee maal een periode van een week indien dit voor de bedrijfsvoering noodzakelijk is. Artikel 3 Vakantie toeslag 1. De werknemer heeft recht op een vakantie toeslag van 8% over het jaarinkomen. De uitbetaling van de vakantietoeslag vindt plaats in combinatie met het salaris over de maand mei. De toeslag zal betaald worden over de achterliggende periode vanaf 1 juni of vanaf de datum van indiensttreding, tot en met 31 mei of tot de datum van einde dienstverband. 2. Bij het einde van het dienstverband heeft de werknemer recht op uitbetaling van de op dat tijdstip nog niet ontvangen toeslag. (Zie ook lid 1.) Werknemer ontvangt van werkgever een specificatie, alsmede een verklaring aangaande de uitbetaalde, niet opgenomen vakantiedagen. 3. Het uitbetalen van vakantiedagen zal te allen tijde geschieden tegen het uurloon behorende bij de periode waarin de vakantieuren zijn toegekend. - 18

19 Artikel 4 Buitengewoon verlof 1. Aan de werknemer, voor wie wegens bijzondere omstandigheden verzuim binnen de arbeidstijd noodzakelijk is, wordt verzuim toegestaan voor zover dit in de onderneming gebruikelijk is. Bij zodanig verzuim wordt het salaris doorbetaald in de hieronder opgenomen gevallen tot de daarbij vermelde duur: Bij overlijden van familieleden: Het aantal dagen tussen de dag van overlijden tot en met de dag der begrafenis/crematie bij het overlijden van de echtgeno(o)t(t)e of van een tot het gezin behorend kind, pleegkind of stiefkind, ouders of schoonouders van de werknemer; Twee dagen bij overlijden van (over)grootouders, (over)grootouders van de echtgeno(o)t(e), kleinkinderen, broers, zusters, schoonzoons, schoondochters, zwagers en schoonzusters; Bij huwelijk of partner registratie: Één (1) dag bij ondertrouw van de werknemer en twee (2) achtereenvolgende dagen bij huwelijk van de werknemer Een (1) dag bij huwelijk van een der kinderen, pleegkinderen, stiefkinderen, kleinkinderen, broers, zusters, ouders en schoonouders, zwagers en schoonzusters van de werknemer Een (1) dag bij 25-,40-,50-,60- of 70-jarig huwelijksjubileum van de werknemer, diens ouders of schoonouders; Bij geboorte: Bij bevalling gelden de volgens het Burgerlijk Wetboek, Ziektewet Art.29a, gestelde wettelijke verplichtingen. Twee dagen bij bevalling van de partner van de werknemer; Bij adoptie: Een dag bij adoptie van een kind door de werknemer; Bij bezoek medisch specialisten: De noodzakelijke te verzuimen uren bij bezoek aan specialist, huisarts of tandarts. Bij verhuizing: Eén dag bij verhuizing van de werknemer. Bij examens: Een (1) dag voor het afleggen van die examens, die zijn gemeld aan en goedgekeurd door de werkgever, wordt verlof verleend voor de noodzakelijk te verzuimen uren. Voorafgaand aan de dag van het examen hoeft de werknemer geen nachtdienst te verrichten. - 19

20 Overige gevallen: In andere bijzondere gevallen kan verlof worden verleend, met of zonder doorbetaling van loon, in overleg met de werkgever. In alle gevallen dient er overleg plaats te vinden met de direct verantwoordelijke (account) manager. Offshore werknemers dienen, in gevallen waarbij men invloed kan uitoefenen op het tijdstip van de bijzondere gebeurtenis, ernaar te streven dat het tijdstip zo gekozen wordt dat dit in de rustperiode aan land plaats kan vinden. Indien de gebeurtenis waarbij werknemer aanspraak kan maken op het bijzonder verlof plaatsvindt in de rustperiode geldt het bijzonder verlof niet. Bijzonder verlof wordt tevens beschouwd als arbeid. Daarnaast streeft werkgever ernaar om in alle redelijkheid en billijkheid om te gaan met aanvragen voor bijzonder verlof, doch behoudt zich het recht voor om extra verzuimde dagen te beschouwen als onbetaald verlof. - 20

COLLECTIEVE ARBEIDS OVEREENKOMST

COLLECTIEVE ARBEIDS OVEREENKOMST COLLECTIEVE ARBEIDS OVEREENKOMST CAO Onstream Project Services B.V. 1 juli 2009 t/m 30 juni 2010 1 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Onstream Project Services B.V. Tussen 1. Onstream Project Services B.V.

Nadere informatie

PERSONEELSHANDBOEK EN REGLEMENT CLC- VECTA BEDRIJVEN

PERSONEELSHANDBOEK EN REGLEMENT CLC- VECTA BEDRIJVEN PERSONEELSHANDBOEK EN REGLEMENT CLC- VECTA BEDRIJVEN HOOFDSTUK I. DEFINITIES EN ALGEMENE BEPALINGEN ARTIKEL 1 DEFINITIES... 5 1.1 Arbeidsovereenkomst... 5 1.2 Werkgever... 5 1.3 Werknemer... 5 1.4 Salaris...

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V.

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. ALGEMEEN DEEL Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. 1 september 2010 1 september 2012 Preambule Hierbij ontvangt u de Collectieve Arbeidsovereenkomst (cao) van Instituut Schoevers B.V.,

Nadere informatie

ALGEMEENDEEL Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. 1 september 2006 1 september 2007

ALGEMEENDEEL Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. 1 september 2006 1 september 2007 ALGEMEENDEEL Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. 1 september 2006 1 september 2007 Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. 1 september 2006 1 september 2007 1 Preambule

Nadere informatie

CAO HUISARTSENZORG 1 JANUARI 2014-28 FEBRUARI 2015 NAAR DE INHOUD. Cao Huisartsenzorg. 1 januari 2014-28 februari 2015

CAO HUISARTSENZORG 1 JANUARI 2014-28 FEBRUARI 2015 NAAR DE INHOUD. Cao Huisartsenzorg. 1 januari 2014-28 februari 2015 1 Cao Huisartsenzorg 1 januari 2014-28 februari 2015 2 Inhoudsopgave Woord vooraf 3 1 Cao 4 Artikel 1.1 Begrippen 4 Artikel 1.2 Werkingssfeer 4 Artikel 1.3 Geldigheidsduur 4 Artikel 1.4 Afwijken cao 4

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDS OVEREENKOMST. Smurfit Kappa MNL Golfkarton B.V. te Eerbeek. Smurfit Kappa ELCORR B.V. te Etten Leur

COLLECTIEVE ARBEIDS OVEREENKOMST. Smurfit Kappa MNL Golfkarton B.V. te Eerbeek. Smurfit Kappa ELCORR B.V. te Etten Leur Cao Smurfit Kappa Corrugated Benelux 2012-2014 COLLECTIEVE ARBEIDS OVEREENKOMST Smurfit Kappa MNL Golfkarton B.V. te Eerbeek Smurfit Kappa ELCORR B.V. te Etten Leur Smurfit Kappa Vandra B.V. te Oosterhout

Nadere informatie

PERSONEELSREGLEMENT ADECCO PAYROLL B.V.

PERSONEELSREGLEMENT ADECCO PAYROLL B.V. PERSONEELSREGLEMENT ADECCO PAYROLL B.V. A INLEIDING B. ALGEMENE INFORMATIE EN BEDRIJFSREGELS 1. Dienstverband 1.1 Arbeidsovereenkomst 1.2 De eerste dag 1.3 Wat is nodig voor een accurate uitbetaling van

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen (NAK) De ondergetekenden: Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst voor het personeel in dienst van Blue Sky Group. Aangegaan voor de periode van 1 januari 2015 tot 1 januari 2016

Collectieve arbeidsovereenkomst voor het personeel in dienst van Blue Sky Group. Aangegaan voor de periode van 1 januari 2015 tot 1 januari 2016 Collectieve arbeidsovereenkomst voor het personeel in dienst van Blue Sky Group Aangegaan voor de periode van 1 januari 2015 tot 1 januari 2016 Blue Sky Group cao 1 januari 2015 tot 1 januari 2016 DE ONDERGETEKENDEN:

Nadere informatie

BEDRIJFSREGLEMENT VDL STEELWELD B.V.

BEDRIJFSREGLEMENT VDL STEELWELD B.V. BEDRIJFSREGLEMENT VDL STEELWELD B.V. VDL Steelweld B.V bedrijfsreglement _060418 blad 1/19 INHOUDSOPGAVE 1. Salarisbetaling 5 2. Overwerk 5 3. Reiskostenvergoeding 5 A. Woon-werkverkeer B. Zakelijk verkeer

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR. PGI Nonwovens B.V.

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR. PGI Nonwovens B.V. COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR PGI Nonwovens B.V. Looptijd: 1 januari 2014 t/m 30 juni 2015 1 INHOUDSOPGAVE Artikel Omschrijving Bladzijde 1 Definities 5 2 Algemene verplichtingen van de werkgever

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst Facilitaire Contactcenters

Collectieve Arbeidsovereenkomst Facilitaire Contactcenters #427950 Collectieve Arbeidsovereenkomst Facilitaire Contactcenters 1 mei 2010 30 april 2012-1 - Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen...5 Artikel 1 Definities...5 Artikel 2 Werkingssfeer...6 Artikel 3 Looptijd...6

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST UNIVERSITEIT NYENRODE BV STICHTING NYENRODE TE BREUKELEN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST UNIVERSITEIT NYENRODE BV STICHTING NYENRODE TE BREUKELEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST UNIVERSITEIT NYENRODE BV STICHTING NYENRODE TE BREUKELEN 2008 - 2 - - 3 - INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN 5 1.1 Definities 5 1.2 Looptijd 6 1.3 Tussentijdse

Nadere informatie

CAO 2010 - juli 2011. FloraHolland. Where beauty meets business.

CAO 2010 - juli 2011. FloraHolland. Where beauty meets business. CAO 2010 - juli 2011 FloraHolland. Where beauty meets business. Collectieve Arbeidsovereenkomst FloraHolland 2010-1 juli 2011 Algemeen Inhoud A. Regeling van de arbeidsvoorwaarden Hoofdstuk I Definities

Nadere informatie

collectieve arbeidsovereenkomst

collectieve arbeidsovereenkomst ID=1495578 Arjowiggins Security B.V. collectieve arbeidsovereenkomst van 1 april 2014 tot en met 31 maart 2015 Tussen de ondergetekenden: COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Arjowiggins Security B.V. te Ugchelen,

Nadere informatie

CAO DPA FLEX PROFESSIONALS

CAO DPA FLEX PROFESSIONALS CAO DPA FLEX PROFESSIONALS 1 april 2007 tot en met 31 maart 2011 INHOUDSOPGAVE Preambule 3 Artikel 1 Definities 5 Artikel 2 Duur,verlenging en beëindiging van deze CAO 6 Artikel 3 Wijziging(en) tijdens

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst Imperial Tobacco Nederland

Collectieve arbeidsovereenkomst Imperial Tobacco Nederland 1 Collectieve arbeidsovereenkomst Imperial Tobacco Nederland 1 december 2011 t/m 30 november 2012 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Wederzijdse verplichtingen werkgever en werknemers... 3 Artikel 1 Algemene

Nadere informatie

collectieve arbeidsovereenkomst voor LIBBEY HOLLAND te Leerdam

collectieve arbeidsovereenkomst voor LIBBEY HOLLAND te Leerdam 9#434686 collectieve arbeidsovereenkomst voor LIBBEY HOLLAND te Leerdam INHOUDSOPGAVE behorende bij de collectieve arbeidsovereenkomst voor B.V. Koninklijke Nederlandsche Glasfabriek Leerdam te Leerdam.

Nadere informatie

CAO MSD 2014-2015 CAO MSD 2014-2015 1

CAO MSD 2014-2015 CAO MSD 2014-2015 1 CAO MSD 2014-2015 CAO MSD 2014-2015 1 Collectieve arbeidsovereenkomst Collectieve arbeidsovereenkomst Tussen Merck Sharp & Dohme B.V. Merck Sharp & Dohme International Services B.V. Merck Sharp & Dohme

Nadere informatie

Aldus overeengekomen op 9 maart 2009. De CAO-tekst is opgemaakt in drievoud en door partijen getekend te Amsterdam op 15 juni 2009.

Aldus overeengekomen op 9 maart 2009. De CAO-tekst is opgemaakt in drievoud en door partijen getekend te Amsterdam op 15 juni 2009. considerans HEMA B.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen HEMA als partij ter ene zijde en de werknemersorganisaties te weten: FNV Bondgenoten, gevestigd te Utrecht, CNV Dienstenbond, gevestigd te

Nadere informatie

CAO 1 oktober 2012 tot en met 30 september 2014

CAO 1 oktober 2012 tot en met 30 september 2014 CAO 1 oktober 2012 tot en met 30 september 2014 INHOUDSOPGAVE Preambule 3 DEEL A ALGEMEEN Artikel 1 Definities 5 Artikel 2 Duur, verlenging en beëindiging van deze CAO 5 Artikel 3 Wijziging(en) tijdens

Nadere informatie

hierna te noemen werkgever, in de relatie tot de Werknemer die met die vennootschap (of diens rechtsopvolger) een arbeidsovereenkomst heeft

hierna te noemen werkgever, in de relatie tot de Werknemer die met die vennootschap (of diens rechtsopvolger) een arbeidsovereenkomst heeft Collectieve arbeidsovereenkomst Tussen Merck Sharp & Dohme B.V. Merck Sharp & Dohme International Services B.V. te Hoofddorp Merck Sharp & Dohme Latin America Services te Hoofddorp N.V. Organon te Oss

Nadere informatie

D r o g i s t e r i j b r a n c h e

D r o g i s t e r i j b r a n c h e CAO 2 010-2 012 D r o g i s t e r i j b r a n c h e CAO 2010-2012 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR PERSONEEL WERKZAAM IN DE DROGISTERIJBRANCHE ZOALS DEZE GELDT VAN 1 OKTOBER 2010 TOT EN MET 31 MAART

Nadere informatie

cao Stichting Railinfra Opleidingen 2013-2015

cao Stichting Railinfra Opleidingen 2013-2015 cao Stichting Railinfra Opleidingen 2013-2015 Inhoud 1 Algemeen 5 1.1 Begrippen 5 1.2 Looptijd 6 1.3 Verstrekken 6 1.4 Werkingssfeer 6 1.5 Incidenteel afwijken 6 1.6 Extern overleg 6 1.7 Bescherming werknemersvertegenwoordiging

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ROTTERDAM AIRPORT BV

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ROTTERDAM AIRPORT BV COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ROTTERDAM AIRPORT BV Looptijd van 1 juli 2011 tot en met 30 juni 2013 Versie: december 2011 INHOUDSOPGAVE OMSCHRIJVING PAGINA Inleiding en ondertekening 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

CAO SWETSODV GROEP BV. voor. tussentijdse wijziging 18 mei 2009

CAO SWETSODV GROEP BV. voor. tussentijdse wijziging 18 mei 2009 CAO voor SWETSODV GROEP BV tussentijdse wijziging 18 mei 2009 1 januari 2008 tot en met 31 december 2010 PREAMBULE De ondergetekenden, te weten; de besloten vennootschap: SwetsODV Groep BV, statutair gevestigd

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst. voor het personeel van de stichting personeelsdiensten CDA

Collectieve Arbeidsovereenkomst. voor het personeel van de stichting personeelsdiensten CDA Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het personeel van de stichting personeelsdiensten CDA Versie 2011/2012 INHOUDSOPGAVE Begripsbepalingen 4 Arbeidsvoorwaarden 4 Dienstbetrekking 5 Werktijden 7 Vakantie

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. Meneba B.V. te Rotterdam. 1 april 2014 tot april 2017

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. Meneba B.V. te Rotterdam. 1 april 2014 tot april 2017 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Meneba B.V. te Rotterdam 1 april 2014 tot april 2017 Collectieve arbeidsovereenkomst Tussen de ondergetekenden: Meneba B.V. te Rotterdam; als partij ter ene zijde en FNV

Nadere informatie

#1591240 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

#1591240 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST #1591240 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Geldig van 1 januari 2014 tot 1 april 2015 1 Collectieve Arbeidsovereenkomst Philip Morris Holland BV 2014/2015 INHOUDSOPGAVE Blz. Artikel 1 DEFINITIES 4 Artikel

Nadere informatie

Bedrijfs-C.A.O. 1.1.2009 t/m 31.12.2010 C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T 2009-2010

Bedrijfs-C.A.O. 1.1.2009 t/m 31.12.2010 C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T 2009-2010 C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T 2009-2010 COSCO CONTAINER LINES (NETHERLANDS) B.V. en CROSS-OCEAN B.V. de heer P.J. den Breejen, directeur (in Nederland) C N V BEDRIJVENBOND

Nadere informatie