Stedelijk reglement inzake taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stedelijk reglement inzake taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder."

Transcriptie

1 Stedelijk reglement inzake taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder. Goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 juni 2013 Gewijzigd in de gemeenteraad van 22 september 2014 (treedt in werking 1 oktober 2014) Gewijzigd in de gemeenteraad van 26 oktober 2015 (treedt in werking 1 januari 2016) Gewijzigd in de gemeenteraad van 23 mei 2016 (treedt in werking 1 juli 2016) Bekendgemaakt op 27 juni 2013, 23 september 2014, 28 oktober 2015, 24 mei 2016 Inhoudstafel Hoofdstuk I. Algemene bepalingen en definities... 3 Hoofdstuk II. Inleiding... 3 Artikel Hoofdstuk III. Taxivergunning en verhuurvoertuigen met bestuurder-vergunning... 4 Artikel 2. Taxi- en VVB-vergunning...4 Artikel Artikel Artikel Artikel 5. Bis - Norm en wachtlijst taxivergunningen...5 Artikel 6. De kandidaat-exploitant...7 Artikel 7. Beroepsbekwaamheid...7 Artikel 8. Examen beroepsbekwaamheid...7 Artikel 9. Solvabiliteit...8 Artikel 10. Zedelijke waarborgen...9 Artikel 11. Gronden tot uitsluiting...9 Artikel 12. Gronden tot schorsing en intrekking van de vergunning...9 Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel pag 1 van 27

2 Artikel Hoofdstuk IV. De exploitatie Artikel Artikel Artikel 22. Rijgerechtigheid Artikel 23. Taalkennis Artikel 24. Topografische en toeristische kennis Artikel 25. Zedelijke waarborgen Artikel 26. Algemeen Artikel 27. Procedure Artikel 28. Hernieuwing Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel 34. De standplaatsen Artikel Artikel Hoofdstuk V. Overgangsbepalingen Artikel Artikel Hoofdstuk VI. Slotbepalingen Artikel Artikel Artikel pag 2 van 27

3 Reglement Hoofdstuk I. Algemene bepalingen en definities In dit reglement wordt verstaan onder: 1 VVB: verhuurvoertuig met bestuurder 2 Mobiliteitsbedrijf: Intern Verzelfstandigd Agentschap opgericht door de Stad Gent met balie te Sint-Michielsplein 9, 9000 Gent 3 KBO: kruispuntbank der ondernemingen 4 RSZ: rijksdienst voor sociale zekerheid 5 chauffeur: taxichauffeur of VVB-bestuurder 6 boorddocumenten: kaarten met de identificatie van de wagen, vermelding van tarieven en naam exploitant, die aangebracht moeten worden in de wagen volgens het decreet Hoofdstuk II. Inleiding Artikel 1. De exploitatie van de taxidiensten en van de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder op het grondgebied van de Stad Gent wordt geregeld overeenkomstig de voorwaarden en de voorschriften, bepaald door: 1 het Decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg, en latere wijzigingen, hierna het Decreet Basismobiliteit genoemd; 2 het Besluit van 18 juli 2003 van de Vlaamse regering betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder, en latere wijzigingen, hierna het besluit genoemd; 3 onderhavig aanvullend stedelijk reglement betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder. De informerende communicatie tussen de stad en de exploitanten verloopt elektronisch. Elke exploitant maakt een geldig adres kenbaar aan het Mobiliteitsbedrijf en is verantwoordelijk om wijzigingen hieromtrent kenbaar te maken. pag 3 van 27

4 Hoofdstuk III. Taxivergunning en verhuurvoertuigen met bestuurder-vergunning Afdeling 1 Algemeen Artikel 2. Taxi- en VVB-vergunning 1. Het college van burgemeester en schepenen levert één vergunning af per exploitant. In de vergunning wordt aan elk voertuig een identificatienummer voor de Taxi s of herkenningsnummer voor de VVB s toegekend. Deze nummers bestaan uit vier cijfers. Elk nummer kan slechts éénmaal worden toegewezen, en de vergunning geeft een opsomming van die nummers. 2. Indien de taxi-vergunning en de boorddocumenten niet zijn afgehaald binnen de drie maand, te rekenen vanaf de datum beslissing door het college, dan vervalt de vergunning. 3. De aflevering van de vergunning, de boorddocumenten, en voor de verhuurvoertuigen de herkenningstekens, en de chauffeurspas gebeurt de eerste maal gratis. Bij verlies of diefstal zijn de bepalingen van 5 van dit artikel, van dit reglement, van toepassing. 4. De vergunning wordt afgeleverd met volgende bijkomende bepalingen: 1 Tarieven: zie Stedelijk Reglement inzake taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder - Addendum Tarieven. 2 Stad Gent heeft voor de taxi-kaarten volgende kleuren vastgelegd: a) brons met zwarte letters voor de voertuigen die mogen gebruikmaken van taxistandplaatsen op de openbare weg b) grijs met zwarte letters voor voertuigen die niet mogen gebruikmaken van taxistandplaatsen op de openbare weg. 5. Bij verlies of diefstal van de vergunning of de boorddocumenten, moet dit de eerstvolgende werkdag gemeld worden bij de Stad Gent. Een kopie van de betreffende vergunning of de boorddocumenten worden opnieuw afgeleverd, tegen een vergoeding van drie euro per document, met de melding DUPLICAAT. pag 4 van 27

5 Artikel 3. Elke aanvraag voor een vergunning, de hernieuwing of wijziging van een vergunning, voor een taxidienst en voor een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder, moet gebeuren door middel van een standaard aanvraagdocument en een bijlage. Per ingezet voertuig wordt één bijlage ingediend. Men kan deze formulieren schriftelijk of telefonisch aanvragen bij de Stad Gent. Artikel De aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning wordt, na het slagen voor het examen zoals bepaald in artikel 8, vergezeld van de nodige bewijsstukken: 1 aangetekend opgestuurd naar de Stad Gent, of 2 afgegeven bij de Stad Gent tegen ontvangstbewijs, met opsomming van de afgegeven stukken. 2. Verhuurvoertuigen met bestuurder kunnen als taxi ingezet worden, en taxi s als verhuurvoertuig met bestuurder. Daarvoor dient de overeenkomstige vergunningsaanvraag te gebeuren conform de bepalingen van artikel 13. Artikel 5. Na de toekenning van een taxi-vergunning, kan door de Stad Gent aan de vergunninghouder een outprint van de dagtotalen worden gevraagd, van de twee maanden verstreken na het afhalen van de respectievelijke documenten. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden voor statistische doeleinden. Artikel 5. Bis - Norm en wachtlijst taxivergunningen 1. De gemeenteraad legt een norm vast voor het aantal vergunde taxivoertuigen. 2. Zolang de norm voor het aantal vergunde taxivoertuigen niet is bereikt, krijgt een aanvrager die aan alle voorwaarden voldoet een vergunning. Is de norm bereikt, dan komt een aanvraag in chronologische volgorde van ontvangst op een wachtlijst terecht. Pas als er een vergunning vrijkomt, komt de eerstvolgende op de wachtlijst in aanmerking. 3. De wachtlijst werkt volgens de volgende principes: 1 Aanvragen dienen te gebeuren bij het Mobiliteitsbedrijf. pag 5 van 27

6 2 Om opgenomen te worden op de wachtlijst dient de aanvrager een kopij van zijn identiteitskaart en een model 1 van maximaal 3 maanden oud te bezorgen aan het Mobiliteitsbedrijf. Een aanvraag wordt pas als volledig beschouwd wanneer beide documenten in het bezit van het Mobiliteitsbedrijf zijn. Deze datum is tegelijk de datum van opname op de wachtlijst. De aanvrager wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van zijn inschrijving op de wachtlijst. Wanneer uit het model 1 blijkt dat de aanvrager niet voldoet aan één van de toelatingsvoorwaarden, wordt de aanvraag niet opgenomen op de wachtlijst. 3 De aanvrager zal moeten voldoen aan alle toelatingsvoorwaarden op het moment dat zijn aanvraag in aanmerking komt voor een vergunning. 4 Elke aanvrager, ongeacht of het gaat om een natuurlijke persoon of een rechtspersoon, kan zich slechts éénmaal op de wachtlijst inschrijven. 5 De inschrijving is ondeelbaar. Als de aanvrager in aanmerking komt voor een vergunning, wordt die hem toegekend voor het volledig aantal voertuigen waarvoor hij aanvankelijk een aanvraag heeft ingediend. Verdelen over meerdere vergunningen is niet toegelaten. 6 Het college verleent voorrang aan de exploitant die de hernieuwing van zijn vergunning vraagt. Als de hernieuwing wordt geweigerd en als de norm niet is bereikt, dan worden aanvragen van de wachtlijst chronologisch in aanmerking genomen. 7 De kandidaat-exploitant die volgens de wachtlijst eerstvolgend in aanmerking komt voor een vergunning, krijgt drie maanden de tijd om te slagen in het examen beroepsbekwaamheid. 8 Als de norm wordt bereikt, komt op de wachtlijst ook de exploitant terecht die zijn aantal voertuigen wilt verhogen. Als deze aanvrager aan de beurt is, moet hij wel het volledig aantal voertuigen exploiteren waarvoor hij aanvankelijk een vergunning kreeg. Is dit niet het geval, dan moet hij binnen twee maanden zijn wagenpark aanvullen. 9 De aanvrager die niet voldoet aan één van de voorwaarden uit 3, 7 en 8 verliest zijn chronologische plaats op de wachtlijst en moet dus een nieuwe aanvraag indienen. pag 6 van 27

7 4. Wanneer op het moment dat de verlaagde norm van kracht wordt deze norm overschreden is, blijven alle lopende vergunningen geldig. Tot zolang de norm overschreden blijft, kunnen geen nieuwe vergunningen toegekend worden. Afdeling 2 De toelatingsvoorwaarden om als exploitant een taxi/vvb-vergunning aan te vragen Artikel 6. De kandidaat-exploitant De aanvrager als natuurlijke persoon, of in geval de aanvrager een rechtspersoon is, de bestuurders en de zaakvoerders/afgevaardigde beheerders, dient(en) de Belgische nationaliteit te bezitten, of onderdaan te zijn van een land binnen de Europese Unie of een arbeidsvergunning te bezitten, of ingeschreven te zijn in het vreemdelingenregister. Artikel 7. Beroepsbekwaamheid 1. De aanvrager wordt beschouwd als beroepsbekwaam, indien 1 de aanvrager-natuurlijk persoon of één van de bestuurders of zaakvoerders van een exploitant rechtspersoon kan aantonen dat hij een opleiding Basiskennis bedrijfsbeheer heeft gevolgd en daarvoor slaagde. 2 de aanvrager-natuurlijk persoon, of één van de bestuurders of zaakvoerders van een exploitant rechtspersoon slaagt voor een examen dat georganiseerd en afgenomen wordt door het Mobiliteitsbedrijf. Om te slagen dient de betrokkene op elk onderdeel een score van 60% te behalen. 2. De aanvrager dient gedurende de volledige geldigheidsduur van de vergunning over de vereiste beroepsbekwaamheid te beschikken. Dit houdt in dat, indien de bestuurder of zaakvoerder die hetzij over de opleiding Basiskennis bedrijfsbeheer beschikt, hetzij geslaagd was voor het examen, de exploitant rechtspersoon verlaat, een andere bestuurder of zaakvoerder binnen de twee maanden dient te voldoen aan de voorwaarden inzake beroepsbekwaamheid. Artikel 8. Examen beroepsbekwaamheid 1. Het examen omvat enkel een schriftelijke proef. Hierin wordt gepeild naar de kennis van de kandidaat-exploitant van: - het Nederlands, pag 7 van 27

8 - de geldende reglementen betreffende de taxidiensten en/of VVB-diensten, en in het bijzonder onderhavig stedelijk reglement. 2. Indien de betrokkene niet slaagt, is herkansing mogelijk in de vorm van een tweede en derde zittijd. Tussen iedere zittijd dient een minimum wachttijd van twee weken te worden gerespecteerd. Indien de betrokkene niet slaagt in de derde zittijd dan kan hij/zij slechts een nieuw dossier laten openen na een wachttijd van één jaar. 3. Indien de betrokkene zonder verwittigen niet opdaagt op de afgesproken datum van het examen kan hij een tweede en derde afspraak maken. Tussen elke afspraak dient minimum ee n wachttijd van twee weken te worden gerespecteerd. In geval het Mobiliteitsbedrijf niet op voorhand werd verwittigd dat de betrokkene niet op de afgesproken datum kon aanwezig zijn, wordt een forfait van 25 euro aangerekend, dat dient te worden gestort alvorens een tweede of derde afspraak kan worden vastgelegd. Indien de betrokkene, zonder vooraf te verwittigen, drie maal niet opdaagt op de afgesproken datum, kan hij/zij slechts een nieuw dossier laten openen na een wachttijd van één jaar. Artikel 9. Solvabiliteit De solvabiliteit van de aanvrager wordt beoordeeld op basis van volgende bij de aanvraag te voegen stukken: 1 indien de aanvrager een natuurlijk persoon is, een attest van een kas voor zelfstandigen waaruit blijkt dat de aanvrager zijn bijdragen correct heeft betaald 2 in geval de aanvrager een rechtspersoon is: een attest van een sociaal verzekeringsfonds, waaruit blijkt dat de aanvrager aangesloten is en dat hij zijn bijdragen correct heeft betaald 3 in geval de aanvrager personeel tewerkstelt, een attest van de RSZ waaruit blijkt dat hij zijn bijdragen correct heeft betaald 4 een fiscaal attest waaruit blijkt dat de aanvrager als natuurlijke persoon, of in geval de aanvrager een rechtspersoon is, de bestuurders en de zaakvoerders/afgevaardigde beheerders, zijn belastingplichten is nagekomen (Attest nr. 276c2) 5 voor een bestaande BTW-plichtige natuurlijke of rechtspersoon: een fiscaal attest waaruit blijkt dat de aanvrager geen openstaande opeisbare schulden heeft en alle periodieke btw-aangiften waarvoor de wettelijke indieningstermijn op datum van heden verstreken is, zijn ingediend; en er uit de rekening-courant bijgehouden door het CIV te Brussel geen te betalen saldo blijkt pag 8 van 27

9 6 de bewijsstukken die aantonen dat de aanvrager over de voertuigen mag beschikken hetzij een aankoopfactuur, bewijs van een koop op afbetaling, leasingovereenkomst of bestelbon. Artikel 10. Zedelijke waarborgen De zedelijke waarborgen zullen getoetst worden aan de hand van het uittreksel uit het strafregister Model 1 van de aanvrager als natuurlijke persoon, of in geval de aanvrager een rechtspersoon is, de bestuurders en de zaakvoerders/afgevaardigde beheerders. Dit uittreksel mag maximum drie maand oud zijn en dient bij de aanvraag voor het bekomen van een vergunning te worden gevoegd. Artikel 11. Gronden tot uitsluiting Er wordt geen vergunning afgeleverd of hernieuwd, indien de aanvrager als natuurlijke persoon, of in geval de aanvrager een rechtspersoon is, de bestuurders en de zaakvoerders/afgevaardigde beheerders : 1 veroordeeld werd tot een effectieve gevangenisstraf van meer dan drie maanden; 2 veroordeeld werd wegens handel in verdovende middelen of deelname aan een criminele organisatie; 3 veroordeeld werd wegens fraude of oneerlijke praktijken inzake (1) belastingen, (2) btw, (3) RSZ of (4) faling of gelijkaardige feiten; 4 veroordeeld werd wegens een ernstige inbreuk op de regelgeving inzake taxi en VVB, waaronder (niet-limitatief): - Het exploiteren van een taxi- of VVB-dienst zonder vergunning; - Het verstrekken van onjuiste inlichtingen voor het verkrijgen van de vergunning; - Het niet-naleven van de vergunningsvoorwaarden zoals bepaald in voorliggend reglement; Artikel 12. Gronden tot schorsing en intrekking van de vergunning 1. Onverminderd de bepalingen van artikel 32 van het Decreet van 20 april 2001 en artikel 10 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003, kan de vergunning tevens voor bepaalde duur worden geschorst (niet-limitatief): - In geval de vergunninghouder zijn voertuigen laat besturen door een persoon die hiertoe niet als bekwaam wordt beschouwd op basis van de in voorliggend reglement omschreven exploitatievoorwaarden, in de artikelen 22 tot en met 25; - In geval van inbreuken op het gebruik van de taxameter en randapparatuur; - In geval de exploitant niet langer beschikt over de nodige bekwaamheid cf. artikel 7; pag 9 van 27

10 - In geval de exploitant weigert de unieke wit-blauw Gentse taxibalk op het dak van één of meerdere van zijn taxivoertuigen te plaatsen; de schorsing van de vergunning heeft desgevallend betrekking op de voertuigen die niet uitgerust zijn met de unieke taxibalk. 2. Onverminderd de bepalingen van artikel 32 van het Decreet van 20 april 2001 en artikel 10 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003, kan de vergunning tevens worden ingetrokken (niet-limitatief): - Wanneer één van de in artikel 11 vermelde gevallen zich voordoet tijdens de looptijd van de vergunning; - Wanneer de exploitant blijvend weigert de exploitatievoorwaarden met betrekking tot de bekwaamheid van de in te zetten chauffeurs na te leven; - Wanneer de exploitant blijvend weigert de unieke wit-blauw Gentse taxibalk op het dak van één of meerdere van zijn taxivoertuig te plaatsen; de intrekking van de vergunning heeft desgevallend betrekking op de voertuigen die niet uitgerust zijn met de unieke taxibalk; - In geval van vastgesteld misbruik zoals verkoop of verhuur (niet-limitatief) van de unieke wit-blauwe Gentse taxibalk. 3. In het kader van de hoorzitting, zoals bepaald in artikel 10 3 van het Besluit wordt rekening gehouden met de stappen die reeds door de exploitant zijn ondernomen ten aanzien van zijn chauffeurs, wat de betreft de exploitatievoorwaarden die met betrekking tot de chauffeurs zijn opgelegd. Afdeling 3 De aanvraag voor het bekomen, hernieuwen of wijzigen van een Taxi of VVB vergunning met inbegrip van de tijdelijke en definitieve vervanging van een vergund voertuig. Onderafdeling 1. Aanvraag tot het bekomen van een vergunning Artikel 13. De kandidaat-exploitant biedt zich op afspraak aan bij het Mobiliteitsbedrijf met een ingevulde intentieverklaring Kandidaat-exploitant taxidienst en/of dienst verhuurvoertuig met bestuurder. De intentieverklaring kan bekomen worden bij het Mobiliteitsbedrijf. Op dat ogenblik wordt een afspraak gemaakt voor het afleggen van het examen beroepsbekwaamheid, waarvan de modaliteiten worden beschreven in artikel 8. pag 10 van 27

11 Artikel Wanneer de kandidaat-exploitant geslaagd is voor het examen beroepsbekwaamheid, dient hij de aanvraag tot het bekomen van een vergunning in, door middel van een modelformulier Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst of Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder. Dit formulier moet de nodige gegevens bevatten: 1 met betrekking tot de aanvrager 2 vermelding van de activiteit of activiteiten waarvoor een vergunning wordt aangevraagd en het aantal voertuigen 3 met betrekking tot de in te zetten voertuigen - te vermelden op een aparte bijlage 4 in geval van VVB-vergunning: de tarieven die per voertuig zullen worden gehanteerd 2. Voor het aanvragen van een vergunning moeten volgende bewijsstukken worden toegevoegd: Wat de aanvrager betreft: 1 een afschrift van de elektronische identiteitskaart van de aanvrager als natuurlijke persoon, of in geval de aanvrager een rechtspersoon is, van de bestuurders en de zaakvoerders/afgevaardigde beheerders 2 een uittreksel uit het strafregister, Model 1, van de aanvrager als natuurlijke persoon, of in geval de aanvrager een rechtspersoon is, de bestuurders en de zaakvoerders/afgevaardigde beheerders, dat hoogstens drie maand oud is 3 de statuten van de firma of een afschrift van de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad, waaruit blijkt dat de firma werd opgericht met als doel bezoldigd personenvervoer 4 een officieel uittreksel uit de KBO, afgeleverd door de Ondernemingsloketten 5 in geval de aanvrager een natuurlijk persoon is: een attest van een kas voor zelfstandigen waaruit blijkt dat de aanvrager als zelfstandige in hoofd- of bijberoep is aangesloten en dat hij zijn bijdragen correct heeft betaald 6 in geval de aanvrager een rechtspersoon is: een attest van een sociaal verzekeringsfonds, waaruit blijkt dat de aanvrager aangesloten is en dat hij zijn bijdragen correct heeft betaald 7 in geval de aanvrager personeel tewerkstelt: a) een lijst met de actuele personeelsleden b) een attest van de RSZ waaruit blijkt dat de aanvrager zijn bijdragen correct heeft betaald 8 een fiscaal attest: a) Een fiscaal attest waaruit blijkt dat de aanvrager als natuurlijke persoon, of in geval de aanvrager pag 11 van 27

12 een rechtspersoon is, de bestuurders en de zaakvoerders/afgevaardigde beheerders, zijn belastingplichten is nagekomen (Attest nr. 276c2) b) Een fiscaal attest waaruit blijkt dat de gevestigde aanvrager, natuurlijk persoon of rechtspersoon, geen openstaande opeisbare schulden heeft en alle periodieke btw-aangiften waarvoor de wettelijke indieningstermijn op datum van heden verstreken, is, zijn ingediend; en er uit de rekening-courant bijgehouden door het CIV te Brussel geen te betalen saldo blijkt 9 voor de gevestigde ondernemingen: de balansen van de twee voorafgaande boekjaren Wat betreft de in te zetten voertuigen: 10 een kopie van de bewijsstukken die aantonen dat de aanvrager over de voertuigen mag beschikken: hetzij een aankoopfactuur, een bewijs van een koop op afbetaling, een leasingovereenkomst of bestelbon 11 een kopie van het inschrijvingsbewijs volgens het aantal voertuigen dat zal worden ingezet 12 een kopie van het schouwingsbewijs volgens het aantal voertuigen dat zal worden ingezet, afgeleverd door een schouwingsorganisme dat door de Minister is erkend. Deze regel geldt ook voor nieuwe voertuigen 13 een kopie van de verzekeringspolis, afgeleverd door een door de Koning erkende verzekeringsmaatschappij; alsook het periodiek bewijs van betaling van de premie 14 voor de taxi-voertuigen: a) een bewijs afgeleverd door een door de wetgever erkende maatschappij, dat het voertuig is uitgerust met een wettelijke taxameter, printer en randapparatuur b) een bewijs dat het voertuig werd uitgerust met een alarminstallatie conform artikel 32 van dit reglement. c) het bewijs dat het voertuig uitgerust is met een motor waarvan de uitstoot aan de direct van kracht zijnde Europese normen beantwoordt. d) de originele prints van de dienststaat, het vervoerbewijs van een testrit en het controlerapport. e) een kopie van het testrapport van de taxameter. f) een bewijs dat het voertuig over een speciale TX-nummerplaat beschikt voor taxi s. Wat betreft de tarieven, in voorkomend geval: 15 een lijst met de gewenste commerciële kortingen. Artikel 15. De geldigheid en correctheid van de ingediende aanvraag en stukken worden nadien onderzocht en de aanvrager wordt op de hoogte gebracht van zijn dossier. pag 12 van 27

13 Onderafdeling 2. Hernieuwen van de vergunning Artikel De aanvraag tot hernieuwing van de vergunning moet, samen met alle vereiste bijlagen, ten minste twee maand vóór het verstrijken van de termijn, bepaald in de vergunning die verloopt, aan de Stad Gent overgemaakt worden. 2. De aanvraag tot het hernieuwen van een vergunning gebeurt door middel van een modelformulier Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst of Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder en moet de nodige gegevens bevatten: 1 met betrekking tot de aanvrager 2 vermelding van de activiteit of activiteiten waarvoor een hernieuwing van de vergunning wordt aangevraagd en het aantal voertuigen 3 met betrekking tot de in te zetten voertuigen - te vermelden op een aparte bijlage 4 in geval van VVB-vergunning: de tarieven die per voertuig zullen worden gehanteerd 3. Bij de aanvraag tot hernieuwing van de vergunning moeten volgende bewijsstukken worden toegevoegd: a. Indien er geen substantiële wijzigingen gebeurd zijn: Met betrekking tot de aanvrager: 1 een uittreksel uit het strafregister, Model 1, van de aanvrager als natuurlijke persoon, of in geval de aanvrager een rechtspersoon is, de bestuurders en de zaakvoerders/afgevaardigde beheerders, dat hoogstens drie maand oud is 2 in geval de aanvrager een natuurlijk persoon is: een attest van een kas voor zelfstandigen waaruit blijkt dat de aanvrager als zelfstandige in hoofd- of bijberoep is aangesloten en dat hij zijn bijdragen correct heeft betaald 3 in geval de aanvrager een rechtspersoon is: een attest van een sociaal verzekeringsfonds, waaruit blijkt dat de aanvrager aangesloten is en dat hij zijn bijdragen correct heeft betaald 4 in geval de aanvrager personeel tewerkstelt: a) een lijst met de actuele personeelsleden b) een attest van de RSZ waaruit blijkt dat de aanvrager zijn bijdragen correct heeft betaald 5 twee fiscaal attesten: pag 13 van 27

14 a) een fiscaal attest waaruit blijkt dat de aanvrager als natuurlijke persoon, of in geval de aanvrager een rechtspersoon is, de bestuurders en de zaakvoerders/afgevaardigde beheerders, zijn belastingplichten is nagekomen (Attest nr. 276c2) b) Een fiscaal attest waaruit blijkt dat de gevestigde aanvrager, natuurlijk persoon of rechtspersoon, geen openstaande opeisbare schulden heeft en alle periodieke btw-aangiften waarvoor de wettelijke indieningstermijn op datum van heden verstreken, is, zijn ingediend; en er uit de rekening-courant bijgehouden door het CIV te Brussel geen te betalen saldo blijkt 6 voor de gevestigde ondernemingen: de balansen van de twee voorafgaande boekjaren. Wat betreft de tarieven, in voorkomend geval: 7 een lijst met de gewenste commerciële kortingen. b. Indien nieuwe voertuigen worden ingezet: Alle bewijsstukken zoals vermeld onder artikel 14 met betrekking tot de aanvraag van een vergunning. Onderafdeling 3 De wijziging van de vergunning Artikel Elke wijziging van de vergunning dient binnen de vijf dagen gemeld te worden aan de Stad Gent. De wijziging kan betrekking hebben op: - Het inzetten als taxi van eigen verhuurvoertuigen met bestuurder OF het inzetten als verhuurvoertuig met bestuurder van eigen taxivoertuigen - Het verhogen van het aantal taxi- of VVB-voertuigen - Het verminderen van het aantal taxi- of VVB-voertuigen - Het definitief vervangen van een taxi- of VVB-voertuig - Het wijzigen van het gebruik van radiotelefonie of taxistandplaatsen in de stad of op de openbare weg of op een voor het publiek toegankelijke weg - Het aanvragen of verhogen van het aantal reservevoertuigen - Het verminderen van het aantal reservevoertuigen - Het wijzigen van de tarieven (in geval van VVB-vergunning) - Het wijzigen van de exploitantgegevens, waaronder begrepen wordt: wijziging van adres, wijziging van samenstelling van de zaakvoerders/bestuurders (niet limitatief) pag 14 van 27

15 2. De aanvraag tot wijziging van een vergunning gebeurt door middel van een modelformulier Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst of Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder en moet de nodige gegevens bevatten: 1 met betrekking tot de aanvrager 2 vermelding van de activiteit of activiteiten waarvoor een wijziging van de bestaande vergunning wordt aangevraagd 3 indien van toepassing: met betrekking tot de in te zetten voertuigen - te vermelden op een aparte bijlage 4 in geval van VVB-vergunning: indien van toepassing: de tarieven die per voertuig zullen worden gehanteerd 5 Indien het taxivoertuig ingezet wordt als verhuurvoertuig met bestuurder of omgekeerd, het identificatienummer respectievelijk herkenningsnummer van het voertuig, indien al toegekend. 3. Bij de aanvraag tot wijziging van de vergunning moeten volgende bewijsstukken worden toegevoegd: 1 Bij vermeerdering van het aantal voertuigen, het definitief vervangen van een voertuig, het aanvragen of verhogen van het aantal reservevoertuigen: Alle bewijsstukken zoals vermeld onder artikel 14 2 met betrekking tot de in te zetten voertuigen bij aanvraag van een vergunning. 2 Bij vermindering van het aantal voertuigen of reservevoertuigen: a) twee boorddocumenten per taxivoertuig en, indien van toepassing de reservekaart(en) b) één boorddocument en twee herkenningstekens per verhuurvoertuig met bestuurder. 3 bij wijziging van de exploitantgegevens: a) Duidelijke opgave van de gewijzigde gegevens b) Indien de samenstelling van de exploitant wat betreft de zaakvoerders of bestuurders gewijzigd is, alle bewijsstukken zoals vermeld onder artikel 14 2 met betrekking tot de nieuwe zaakvoerders/bestuurders pag 15 van 27

16 Onderafdeling 4 De tijdelijke vervanging Artikel Indien een vergund voertuig tijdelijk dient vervangen te worden omwille van één van de decretaal expliciet vermelde redenen, dient de exploitant daarvoor een aanvraag te doen bij de Stad Gent. 2. De aanvraag voor het bekomen van een machtiging om een voertuig tijdelijk te vervangen moet de nodige gegevens bevatten: 1 met betrekking tot de aanvrager 2 De gegevens van het te vervangen voertuig: 1) het identificatienummer of herkenningsnummer 2) reden van vervanging. 3 met betrekking tot de in te zetten voertuigen - te vermelden op een aparte bijlage 4 in geval van VVB-vergunning: de tarieven die per voertuig zullen worden gehanteerd 5 met betrekking tot de verhuurder van het vervangingsvoertuig 6 met betrekking tot de periode, met een maximum van drie maand, waarin het vervangingsvoertuig zal ingezet worden. 3. Om een machtiging te bekomen om een voertuig tijdelijk te vervangen moeten volgende bewijsstukken worden toegevoegd: a) bij een ongeval, ernstig technisch defect of brand: het attest van de garage waar het te vervangen voertuig zich bevindt met vermelding van de schade b) bij diefstal: het attest van diefstal dat door de politie werd afgeleverd c) een bewijs, afgeleverd door een door de Koning erkende verzekeringsmaatschappij waaruit blijkt dat het vervangingsvoertuig verzekerd is als taxi d) voor de taxi-voertuigen: 1) een bewijs afgeleverd door een door de wetgever erkende maatschappij, dat het voertuig is uitgerust met een wettelijke taxameter, printer en vanaf 1 juli 2010, de randapparatuur 2) een bewijs dat het voertuig werd uitgerust met een alarminstallatie conform artikel 32 van dit reglement 3) de originele prints van de dienststaat, het vervoerbewijs van een testrit en het controlerapport. 4) een kopie van het testrapport van de taxameter. pag 16 van 27

17 5) een bewijs dat het voertuig over een speciale TX-nummerplaat beschikt voor taxi s. 4. Indien de exploitant het noodzakelijk acht een voertuig definitief te vervangen, dient de exploitant daarvoor een aanvraag te doen bij de Stad Gent, overeenkomstig onderafdeling 3 van huidig Hoofdstuk de wijziging van de vergunning. Afdeling 4 Indienen van bewijsstukken tijdens de looptijd van de vergunning Artikel 19. Tussentijds dienen volgende bewijsstukken automatisch te worden bezorgd bij de Stad Gent met name: 1 jaarlijks een uittreksel uit het strafregister, Model 1, dat hoogstens drie maand oud is van de exploitant als natuurlijk persoon, indien de exploitant een rechtspersoon is de bestuurders en de zaakvoerders/afgevaardigde beheerders 2 voor de exploitant-natuurlijk persoon: jaarlijks een attest van een kas voor zelfstandigen waaruit blijkt dat de aanvrager zijn bijdragen correct heeft betaald 3 voor de exploitant-rechtspersoon: jaarlijks een attest van een sociaal verzekeringsfonds, waaruit blijkt dat de aanvrager aangesloten is en dat hij zijn vennootschapsbijdragen correct heeft betaald 4 voor de exploitant die personeel tewerk stelt: a) jaarlijks een bewijs van betaling van de sociale bijdragen als exploitant voor zijn personeel b) per kwartaal een lijst met de actuele personeelsleden 5 met betrekking tot de voertuigen: a) Keuringsbewijs zodra het ingediende keuringsbewijs vervallen is b) Groene kaart zodra de ingediende groene kaart vervallen is c) een attest van herijk overeenkomstig Koninklijk Besluit van 28 september 2010 betreffende de installatie en de delegatie van de herijkverrichtingen van de taxameters staan enkele dwingende bepalingen over de taxameters: a. Een eerste herijk door een erkende keuringsinstelling na de installatie en vóór de indienststelling. b. Een herijk om de vier jaar pag 17 van 27

18 Hoofdstuk IV. De exploitatie Artikel 20. De Stad Gent legt in uitvoering van artikel 26 van het Decreet Basismobiliteit de exploitatievoorwaarden vast. Teneinde controle uit te oefenen op de naleving van de exploitatievoorwaarden, beschikt het Mobiliteitsbedrijf over alle daartoe beschikbare middelen. Afdeling 1 De chauffeurs Artikel Het is de exploitant verboden zijn voertuigen te laten besturen door personen die hiertoe niet bekwaam zijn. De bekwaamheid van de chauffeurs wordt door de exploitant beoordeeld, rekening houdend met het feit dat deze personen het uithangbord zijn van zijn firma enerzijds en de Stad Gent anderzijds. 2. Ter beoordeling van de bekwaamheid wordt minimaal met volgende aspecten rekening gehouden: rijgerechtigdheid, taalkennis, topografische en toeristische kennis over de Stad Gent, en de zedelijke waarborgen. 3. Indien de exploitant-natuurlijk persoon of de zaakvoerders of bestuurders van een exploitantrechtspersoon als chauffeur van taxi- of VVB-voertuigen wenst te rijden, moet hij/zij ook zelf voldoen aan de voorwaarden zoals bepaald in onderhavig reglement. Onderafdeling 1 - Bekwaamheid Artikel 22. Rijgerechtigheid 1. Een chauffeur wordt als rijgerechtigd beschouwd om als taxi- of VVB-bestuurder te werken, wanneer hij: - reeds meer dan drie jaar over een geldig rijbewijs beschikt; - medisch geschikt werd verklaard om aan bezoldigd personenvervoer te doen. pag 18 van 27

19 2. De rijgerechtigdheid van een chauffeur komt in het gedrang bij twee of meer veroordelingen wegens verkeersinbreuken en/of alcoholintoxicatie, en/of dronkenschap en/of rijden onder invloed van verdovende middelen. 3. Een chauffeur kan niet (langer) beschouwd worden als rijgerechtigd in geval hij werd veroordeeld wegens een ongeval met de dood tot gevolg en/of wegens vluchtmisdrijf. 4. Het staat de exploitanten vrij in hun arbeidsrechtelijke relatie met de chauffeurs de voorwaarden met betrekking tot de rijgerechtigdheid te verscherpen. Artikel 23. Taalkennis Teneinde gebruikers van taxivoertuigen op een goede manier te kunnen bedienen is het noodzakelijk dat elke chauffeur minstens de Nederlandse taal voldoende machtig is. Hieronder wordt verstaan dat de chauffeur de gebruikelijke instructies van een klant volledig kan begrijpen. Artikel 24. Topografische en toeristische kennis Elke chauffeur dient in staat te zijn de gebruikers van taxivoertuigen op een efficiënte manier te bedienen. Daartoe dient hij te beschikken over een onberispelijke topografische kennis van de Stad Gent, en haar officiële gebouwen en bezienswaardigheden. De minimale kennis waarover een taxichauffeur dient te beschikken, wordt opgenomen in bijlage aan voorliggend reglement. Artikel 25. Zedelijke waarborgen De exploitant dient de zedelijke waarborgen van elke chauffeur die hij in dienst neemt te toetsen aan de hand van het uittreksel uit het strafregister. Gezien zijn publieke functie wordt elke persoon, die veroordeeld werd tot een effectieve gevangenisstraf, en/of veroordeeld werd wegens handel in verdovende middelen, het toebrengen van opzettelijke slagen en verwondingen, verboden wapendracht of zedenfeiten niet geacht voldoende zedelijke waarborgen te kunnen verstrekken voor het uitoefenen van het beroep als taxi- of VVB-bestuurder. De exploitant is ertoe gehouden de zedelijke waarborgen van zijn chauffeurs op regelmatige basis te controleren. Deze controle dient minstens jaarlijks te worden uitgevoerd. pag 19 van 27

20 Onderafdeling 2 Chauffeurspas Artikel 26. Algemeen 1. Teneinde herkenbaarheid te bieden aan de gebruikers van taxivoertuigen dient elke chauffeur te beschikken over een chauffeurspas, die door de Stad Gent wordt uitgereikt. Een kandidaatchauffeur kan zijn activiteiten pas aanvangen na ontvangst van de chauffeurspas. 2. De chauffeurspas is strikt persoonlijk en heeft een geldigheidsduur van maximum 5 jaar. Een chauffeurspas met beperkte duur wordt afgeleverd in geval van tijdelijke tewerkstelling en/of tijdelijke verblijfsvergunning. 3. De chauffeurspas zal, naast de foto, de volgende gegevens vermelden: 1 Gegevens van de chauffeur: naam, voornaam en volgnummer 2 Gegevens van de exploitant: naam, straat, huisnummer, busnummer, postcode, gemeente en ondernemingsnummer 3 Begin- en einddatum van de geldigheid van de chauffeurspas. 4 Stempel Stadsbestuur Gent op het document, en droogstempel van de Stad Gent. 4. Deze chauffeurspas dient steeds zichtbaar bevestigd te zijn op het dashboard van het voertuig dat hij bestuurt. 5. Bij verlies of diefstal van de chauffeurspas moet dit de volgende werkdag gemeld worden bij het Mobiliteitsbedrijf. De betreffende chauffeurspas wordt slechts opnieuw afgeleverd, tegen een vergoeding van drie euro en indien een kopie van de aangifte bij de politie kan worden voorgelegd. Artikel 27. Procedure 1. De exploitant is ertoe gehouden elke chauffeur ongeacht in welke relatie deze staat ten opzichte van de exploitant en meer bepaald ook de exploitant-natuurlijk persoon of de bestuurders en de zaakvoerders/afgevaardigde beheerders van een exploitant-rechtspersoon aan te melden bij het Mobiliteitsbedrijf van de Stad Gent met een ingevuld aanmeldingsformulier (te verkrijgen bij het Mobiliteitsbedrijf). De betrokken kandidaat-chauffeur komt zich ten vroegste gelijktijdig met de aanmelding door de exploitant aanbieden aan de balie van het Mobiliteitsbedrijf, met zijn identiteitskaart en een pag 20 van 27

21 recente pasfoto. Komt de kandidaat-chauffeur samen met de exploitant op afspraak, dan wordt zijn chauffeurspas onmiddellijk opgemaakt. Komt de kandidaat-chauffeur niet op afspraak, dan wordt de exploitant binnen de twee werkdagen verwittigd dat de chauffeurspas kan worden opgehaald. 2. In geval de chauffeur de exploitant, die vermeld wordt op zijn chauffeurspas, verlaat, houdt de exploitant de chauffeurspas in en maakt ze binnen de vijf dagen over aan het Mobiliteitsbedrijf. Indien de betrokken chauffeur weigert de chauffeurspas af te geven aan de exploitant die hij verlaat, stelt de exploitant het Mobiliteitsbedrijf minstens op de hoogte van deze wijziging in zijn personeelsbestand. 3. De eventuele nieuwe exploitant meldt de betrokken chauffeur opnieuw aan bij het Mobiliteitsbedrijf. Er wordt geen nieuwe chauffeurspas afgeleverd indien de vorige chauffeurspas niet werd ingediend bij het Mobiliteitsbedrijf. De nieuwe exploitant dient erop toe te zien dat de betrokken chauffeur zijn activiteiten niet aanvangt, zolang hij niet over zijn nieuwe chauffeurspas beschikt. Artikel 28. Hernieuwing Voor de hernieuwing van de chauffeurspas biedt de chauffeur zich ten laatste twee weken voor het verstrijken van de geldigheidsduur van de pas opnieuw aan met zijn identiteitskaart, een recente pasfoto en zijn chauffeurspas. De exploitant wordt verwittigd zodra de nieuwe chauffeurspas kan worden opgehaald. De chauffeurspas waarvan de geldigheidsduur verstreken is, wordt door het Mobiliteitsbedrijf ingehouden bij het afleveren van de nieuwe chauffeurspas. Onderafdeling 3 De verplichtingen van taxichauffeurs Artikel 29. De exploitant dient zijn chauffeurs te wijzen op volgende verplichtingen: pag 21 van 27

22 1 een net voorkomen te hebben, alsook fatsoenlijk gekleed te zijn om zijn beroep uit te oefenen. Hieronder wordt verstaan - een effen hemd eventueel aangevuld met een effen jas of trui - een effen broek of rok - gesloten schoeisel. Sportkledij en baseballcaps worden aldus niet toegelaten. 2 klanten op te nemen als hij in dienst is en zijn voertuig rijklaar te houden, behalve indien een geldige reden, cf. artikel 38 van het Besluit, kan worden gegeven. Het oordeel om een klant niet te bedienen wegens een korte rit, is geen geldige reden. Het oordeel dat een klant zich in zo een dronken toestand bevindt, dat hij onzindelijk is, is een geldige reden; 3 klanten met een blindengeleidehond of andere assistentiehond op te nemen; andere huisdieren kunnen worden geweigerd; 4 taxicheques te aanvaarden voor personen die te kennen geven met taxicheques te willen betalen. Enkel personen die beschikken over een pasje van de Stad Gent kunnen gebruik maken van de taxicheques. De kostprijs van de rit wordt betaald hetzij met taxicheques, hetzij contant. 5 zich beleefd te gedragen tegenover de klanten of derden wanneer hij in dienst is; 6 vooraleer het voertuig te starten, na te gaan of alle deuren goed dicht zijn; 7 spontaan, een vervoersbewijs af te leveren aan de klant. Het vervoersbewijs wordt automatisch afgedrukt en bevat alle vereiste elementen; 8 altijd in te staan voor de netheid van de taxistandplaatsen; 9 een kopie van onderhavig reglement aan boord te hebben in elk vergund voertuig; 10 zich op correcte wijze en met inachtneming van de verkeersregels in het verkeer gedragen. Afdeling 2 De taxivoertuigen Artikel Voertuigen die als taxi worden geëxploiteerd mogen niet ouder zijn dan 7 jaar of meer dan km hebben. 2. Elk voertuig dat door een exploitant binnen zijn vergunning voor de eerste keer aan een taxidienst wordt toegewezen, moet uitgerust zijn met een motor waarvan de uitstoot aan de direct van kracht zijnde Europese normen voor nieuwe voertuigen beantwoordt. De exploitanten zijn ertoe gehouden zich bij aanschaf van een nieuw voertuig te informeren pag 22 van 27

23 omtrent de Europese normen die van toepassing zullen zijn op het ogenblik dat het voertuig aan de taxidienst zal worden toegewezen. Evenwel mogen de voertuigen die door een exploitant aan een taxidienst werden toegewezen als taxivoertuig behouden blijven, wanneer de exploitant- natuurlijk persoon zaakvoerder wordt van een exploitant-rechtspersoon, of wanneer de zaakvoerder van een exploitant-rechtspersoon een vergunning aanvraagt als natuurlijk persoon. Artikel Elk voertuig dat ingezet wordt als taxivoertuig dient uitgerust te zijn met een unieke wit-blauwe Gentse taxibalk op het dak, zodat het herkenbaar is als een in Gent vergunde taxi. 2. Het is onder geen beding toegelaten de Gentse taxibalk te gebruiken voor andere (taxi)ritten dan deze die onder de Gentse vergunning worden uitgevoerd. 3. De taxibalk wordt tegen ontvangstbewijs en voor de looptijd van de vergunning ter beschikking gesteld aan de taxi-exploitanten met een geldige taxivergunning, afgeleverd door de Stad Gent. Door ondertekening van het ontvangstbewijs erkent de exploitant dat de taxibalk bij aflevering in goede staat verkeert. Er worden evenveel taxibalken ter beschikking gesteld als het aantal taxivoertuigen bepaald in de vergunning. Elk taxivoertuig wordt door middel van het identificatienummer gekoppeld aan een unieke taxibalk. 4. De initiële terbeschikkingstelling van de taxibalk is kosteloos. De taxibalk bl ijft gedurende de volledige duur van de terbeschikkingstelling de exclusieve eigendom van de Stad Gent. 5. De exploitant is verplicht diefstal, elke schade en elk gebrek aan de taxibalk onmiddellijk te melden aan het Mobiliteitsbedrijf. Wanneer de taxibalk definitief onbruikbaar geworden is of bij diefstal, stelt het Mobiliteitsbedrijf een nieuwe taxibalk ter beschikking tegen betaling van de kostprijs van een taxibalk. Bij diefstal legt de exploitant een kopie van de aangifte bij de politie voor. pag 23 van 27

24 Bij defect of beschadiging wordt de taxibalk hersteld door tussenkomst van het Mobiliteitsbedrijf doch op kosten van de exploitant. Tijdens de herstelling zal een vervangende taxibalk ter beschikking gesteld worden, tegen ontvangstbewijs. 6. De exploitant en diens chauffeurs zijn tijdens de volledige duur van de terbeschikkingstelling gehouden als een goede huisvader in te staan voor de bewaring en het behoud van de taxibalk. De exploitant staat in voor het schoon houden van de taxibalk. Het is hem niet toegestaan overige reparaties of onderhoud aan de taxibalk te verrichten. 7. Bij vastgesteld misbruik van de taxibalk kan de taxivergunning geschorst of ingetrokken worden zoals bepaald in artikel 12 van onderhavig reglement. 8. De exploitant levert de taxibalk in bij het Mobiliteitsbedrijf in één van de volgende gevallen: bij schorsing/intrekking van de vergunning, binnen 5 kalenderdagen na kennisgeving bij stopzetting van de vergunning op initiatief van de exploitant, om welke reden ook, binnen 5 kalenderdagen na de stopzetting bij schrapping van een voertuig uit de vergunning op initiatief van de exploitant, binnen 5 kalenderdagen na de schrapping. De exploitant ontvangt een bewijs van inlevering. Het Mobiliteitsbedrijf controleert de taxibalk op beschadiging. Als het Mobiliteitsbedrijf beschadiging vaststelt, zullen de kosten voor herstelling ten laste van de exploitant zijn. 9. Het college van burgemeester en schepenen kan bijkomende voorwaarden opleggen met betrekking tot de herkenbaarheid van taxivoertuigen. Artikel 32. Elk voertuig dat wordt ingezet als taxivoertuig dient uitgerust te zijn met een alarminstallatie, die door de chauffeur kan worden bediend. Artikel 33. Iedere vergunninghouder dient per vergund voertuig de taxameter opnieuw te laten programmeren telkens de tarieven gewijzigd worden, bij een door de wetgever erkende maatschappij. Iedere pag 24 van 27

25 vergunninghouder dient daarvan een attest binnen te brengen binnen de maand na inwerkingtreding van de tariefwijzigingen. Afdeling 3 Het stationeren Artikel 34. De standplaatsen De vergunninghouder kan op geen enkel ogenblik en op geen enkele manier een schadevergoeding eisen van de Stad Gent, wanneer taxistandplaatsen heringericht, verwijderd, verplaatst worden, tijdelijk niet inneembaar zijn, eventueel om redenen van openbare orde of openbaar nut. Afdeling 4 De reclame Artikel Het aanbrengen van reclame op de vergunde taxivoertuigen wordt toegelaten, mits volgende beperking: - Reclame kan enkel worden aangebracht op het koetswerk van het voertuig of op de achterruit. Indien de reclame wordt aangebracht op de achterruit, dan mag die niet meer dan 10 cm hoog zijn en in geen geval 1/5 van die ruithoogte overschrijden, mag die het doelmatig zicht van de chauffeur niet hinderen of belemmeren en moet er voor gezorgd worden dat de boorddocumenten duidelijk zichtbaar blijven voor derden. - Reclame in strijd met de openbare orde, goede zeden, van politieke aard of misleidend voor de klant, wordt niet toegelaten. 2. Het aanbrengen van reclame op het koetswerk, andere dan voor de eigen activiteit, geeft aanleiding tot een belasting volgens het Belastingsreglement op reclame zichtbaar van op de openbare weg, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 27 november 2007 en latere wijzigingen. 3. Het aanbrengen van reclame in de vergunde taxivoertuigen wordt toegelaten, mits ook aan de bepalingen van 1, derde alinea wordt voldaan. 4. Voor de festiviteiten waaraan de Stad Gent op een actieve manier meewerkt, kunnen de taxivoertuigen ook publiciteit voeren, voor zover de belastbare oppervlakte van één m² niet wordt pag 25 van 27

26 overschreden, anders zijn de bepalingen van bovengenoemd belastingsreglement van toepassing. 5. Het aanbrengen van reclame, andere dan voor de eigen activiteit, op VVB-voertuigen of taxivoertuigen die tevens worden ingezet als VVB-voertuig is uitgesloten. Afdeling 5 De taxicheques Artikel 36. Alle taxi-exploitanten zijn verplicht de taxicheques te aanvaarden voor personen die te kennen geven met taxicheques te willen betalen. Enkel personen die beschikken over een pasje van de Stad Gent kunnen gebruik maken van de taxicheques. De kostprijs van de rit wordt betaald hetzij met taxicheques, hetzij contant. Hoofdstuk V. Overgangsbepalingen Artikel 37. De exploitanten zijn ertoe gehouden zich binnen een periode van 6 maanden na inwerkingtreding van het vernieuwde reglement te conformeren aan de bepalingen van het vernieuwde reglement. Het examen, zoals bepaald in artikel 8 dient te worden afgelegd bij de eerstvolgende hernieuwing van de vergunning. Artikel 38. Alle bestuurdersbadges die werden afgeleverd overeenkomstig het oude reglement, verliezen hun geldigheid na de overgangsperiode van 6 maanden, en worden na deze overgangsperiode automatisch ingetrokken. Chauffeurs die geen chauffeurspas hebben bekomen via hun exploitant, dienen hun activiteiten te staken tot op het ogenblik dat ze een chauffeurspas hebben verkregen overeenkomstig het vernieuwde reglement. Gedurende de overgangsperiode ressorteren de chauffeurs die nog geen chauffeurspas hebben bekomen overeenkomstig het vernieuwde reglement, onder de bepalingen van het oude reglement, wat betreft schorsing en intrekking van de bestuurdersbadge. pag 26 van 27

27 Hoofdstuk VI. Slotbepalingen Artikel 39. Het gewijzigde stedelijk reglement treedt in werking op 1 oktober Artikel Iedere taxi- of VVB-vergunninghouder ontvangt een exemplaar van onderhavig reglement bij het ophalen van de vergunning. Na elke wijziging van het reglement biedt de exploitant zich binnen één maand aan bij het Mobiliteitsbedrijf, voor een nieuw exemplaar. Bij ontvangst wordt een document ondertekend ter bevestiging van ontvangst en kennisname, dat bij de Stad Gent in het dossier wordt opgenomen. 2. Iedere taxi- of VVB-vergunninghouder brengt onderhavig stedelijk reglement ter kennis van zijn chauffeurs, bij indiensttreding en telkens na wijziging van het reglement. Artikel 41. Stad Gent kan, onder geen enkel beding, aansprakelijk worden gesteld voor om het even welke schade (materiële, lichamelijke, ) die door de exploitanten of door chauffeurs, onderling of aan derden, zou kunnen veroorzaakt worden, tijdens hun dienst. (einde reglement) pag 27 van 27

Aanvraag VERGUNNING. Mobiliteitsbedrijf Sint-Michielsplein 9 9000 Gent Tel.: 09/266.28.00 Fax: 09/266.28.99

Aanvraag VERGUNNING. Mobiliteitsbedrijf Sint-Michielsplein 9 9000 Gent Tel.: 09/266.28.00 Fax: 09/266.28.99 Mobiliteitsbedrijf Sint-Michielsplein 9 9000 Gent Tel.: 09/266.28.00 Fax: 09/266.28.99 Van Den Abeele Stephanie (09/266.77.37) De Bruyne Lenore (09/266.28.66) Vanhauwaert Annika (09/266.28.33) Aanvraag

Nadere informatie

Aanvraag VERGUNNING. Mobiliteitsbedrijf Sint-Michielsplein 9 9000 Gent Tel.: 09/266.28.00 Fax: 09/266.28.99

Aanvraag VERGUNNING. Mobiliteitsbedrijf Sint-Michielsplein 9 9000 Gent Tel.: 09/266.28.00 Fax: 09/266.28.99 Mobiliteitsbedrijf Sint-Michielsplein 9 9000 Gent Tel.: 09/266.28.00 Fax: 09/266.28.99 De Bruyne Lenore (09/266.28.66) Vanhauwaert Annika (09/266.28.33) Aanvraag VERGUNNING Oktober 2014 1 2 Afsprakenregeling

Nadere informatie

Stedelijk reglement inzake taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder

Stedelijk reglement inzake taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder Stedelijk reglement inzake taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder Goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 juni 2013 Gewijzigd in de gemeenteraad van 22 september 2014 Bekendgemaakt

Nadere informatie

Stedelijk reglement inzake taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder.

Stedelijk reglement inzake taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder. Stedelijk reglement inzake taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder. Goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 juni 2013 Gewijzigd in de gemeenteraad van 22 september 2014 (treedt

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 12 mei 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00469 Onderwerp: Stedelijk reglement inzake taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder

Nadere informatie

Aanvraag van een vergunning voor de exploitatie van een taxidienst

Aanvraag van een vergunning voor de exploitatie van een taxidienst College van burgemeester en schepenen Botermarkt 1, 9000 GENT Tel. 09 266 28 00 Fax 09 266 28 99 E-mail: mobiliteit.taxi@stad.gent Aanvraag van een vergunning voor de exploitatie van een taxidienst Waarvoor

Nadere informatie

Aanvraag van een vergunning voor de exploitatie van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder

Aanvraag van een vergunning voor de exploitatie van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder College van burgemeester en schepenen Botermarkt 1, 9000 GENT Tel. 09 266 28 00 Fax 09 266 28 99 E-mail: mobiliteit.taxi@stad.gent Aanvraag van een vergunning voor de exploitatie van een dienst voor het

Nadere informatie

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst Bijlage 1: Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst College van burgemeester en schepenen Grote Markt 54,

Nadere informatie

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst Bijlage 1: modelformulier Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst MOW-02-070601 College van burgemeester

Nadere informatie

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst MOW-02-070601 College van burgemeester en schepenen Paradeplein 2 bus 1, 2500 LIER Tel. 03 80 00 382 E-mail: economie@lier.be Waarvoor

Nadere informatie

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst MOBILITEIT@TERNAT.BE College van Burgemeester en Schepenen Gemeentehuisstraat 21 1740 Ternat T: 02 582 10 06 F: 02 582 77 85 E: mobiliteit@ternat.be

Nadere informatie

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst MOW-02-070601 College van burgemeester en schepenen Administratie Centrum Brusselsestraat 25, 1840 Londerzeel Tel. 052 / 31 50 63 Fax

Nadere informatie

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst College van burgemeester en schepenen Dorpsstraat 99, 2940 Stabroek Tel. 03 568 80 80 Fax 03 568 19 29 E-mail: urbanisatie@stabroek.be

Nadere informatie

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst te De Panne

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst te De Panne Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst te De Panne Dienst Lokale Economie (t.a.v. CBS) Zeelaan 21, 8660 DE PANNE Tel. 058 42 16 16 Fax 058 42 16 17 Lokale.economie@depanne.be

Nadere informatie

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst Gemeentebestuur Alveringem Sint-Rijkersstraat 19 8690 Alveringem Tel. 058/28.88.81 - Fax 058/28.88.83 E-mail: economie@alveringem.be

Nadere informatie

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst College van burgemeester en schepenen Snellegemsestraat 1 te 8210 Zedelgem Tel. 050/288607 Fax 050/288348 E-mail: ondernemersloket@zedelgem.be

Nadere informatie

STEDELIJK TAXIREGLEMENT

STEDELIJK TAXIREGLEMENT STEDELIJK TAXIREGLEMENT Artikel 1 Algemene bepalingen en definities De exploitatie van taxidiensten en van diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder op het grondgebied van de stad Lier wordt

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement betreffende de algemene voorwaarden tot het exploiteren van een taxidienst en een dienst voor het

Gemeentelijk reglement betreffende de algemene voorwaarden tot het exploiteren van een taxidienst en een dienst voor het Gemeentelijk reglement betreffende de algemene voorwaarden tot het exploiteren van een taxidienst en een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder Vastgesteld door de gemeenteraad op 27 maart

Nadere informatie

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder Bijlage 7: Modelformulier Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van met bestuurder Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren

Nadere informatie

de laatste wijzigingen door de gemeenteraad op 30 juni 2015 staan [blauw] aangeduid in de tekst, zij gelden vanaf 1 juli 2015

de laatste wijzigingen door de gemeenteraad op 30 juni 2015 staan [blauw] aangeduid in de tekst, zij gelden vanaf 1 juli 2015 Gemeentelijk reglement betreffende de algemene voorwaarden tot het exploiteren van een taxidienst en een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder hervastgesteld door de gemeenteraad op 27

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een vergunning voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder

Aanvraagformulier voor een vergunning voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder Aanvraagformulier voor een vergunning voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier vraagt u een vergunning aan voor

Nadere informatie

Aanvraag van een vergunning voor de exploitatie van een taxidienst

Aanvraag van een vergunning voor de exploitatie van een taxidienst Aanvraag van een vergunning voor de exploitatie van een taxidienst Gemeente Brasschaat Bredabaan 182 2930 BRASSCHAAT Tel. 03 650 02 00 - Fax 03 652 08 72 E-mail: secretariaat@brasschaat.be Waarvoor dient

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. - VERGUNNING TOT HET EXPLOITEREN VAN EEN TAXIDIENST EN EEN DIENST VOOR HET VERHUREN VAN VOERTUIGEN MET BESTUURDER

HOOFDSTUK I. - VERGUNNING TOT HET EXPLOITEREN VAN EEN TAXIDIENST EN EEN DIENST VOOR HET VERHUREN VAN VOERTUIGEN MET BESTUURDER Gemeentelijk reglement betreffende de algemene voorwaarden tot het exploiteren van een taxidienst en een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder vastgesteld door de gemeenteraad op 27 maart

Nadere informatie

Aanvraag van een vergunning voor de exploitatie van een taxidienst.

Aanvraag van een vergunning voor de exploitatie van een taxidienst. Aanvraag van een vergunning voor de exploitatie van een taxidienst. Aanvraag vergunning voor het exploiteren van een taxidienst, eventueel met reservevoertuigen, of om een bestaande vergunning voor het

Nadere informatie

Politiereglement houdende de voorwaarden tot het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder

Politiereglement houdende de voorwaarden tot het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder Politiereglement houdende de voorwaarden tot het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder HOOFDSTUK 1 - VERGUNNING EN EXPLOITATIE Afdeling 1 - Vergunning Artikel 1: Niemand

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE TAXIDIENSTEN EN DE DIENSTEN VOOR HET VERHUREN VAN VOERTUIGEN MET BESTUURDER

GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE TAXIDIENSTEN EN DE DIENSTEN VOOR HET VERHUREN VAN VOERTUIGEN MET BESTUURDER GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE TAXIDIENSTEN EN DE DIENSTEN VOOR HET VERHUREN VAN VOERTUIGEN MET BESTUURDER HOOFDSTUK 1 Artikel 1 ALGEMENE BEPALINGEN Toepassingsgebied Dit reglement regelt de vergunningen

Nadere informatie

Taxi en verhuurdienst in Antwerpen

Taxi en verhuurdienst in Antwerpen Taxi en verhuurdienst in Antwerpen EDITIE: MAART 2016 Inhoud 1 Attest kennis wetgeving... 5 2.1 Inschrijven voor het examen kennis wetgeving... 5 2.2 Welke documenten moet u meebrengen?... 5 2.3 Het examen

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE TAXIDIENSTEN EN DE DIENSTEN VOOR HET VERHUREN VAN VOERTUIGEN MET BESTUURDER

REGLEMENT VOOR DE TAXIDIENSTEN EN DE DIENSTEN VOOR HET VERHUREN VAN VOERTUIGEN MET BESTUURDER REGLEMENT VOOR DE TAXIDIENSTEN EN DE DIENSTEN VOOR HET VERHUREN VAN VOERTUIGEN MET BESTUURDER HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Juridisch kader De exploitatie van taxidiensten en diensten voor

Nadere informatie

Taxi-exploitant in Antwerpen

Taxi-exploitant in Antwerpen Taxi-exploitant in Antwerpen EDITIE: september 2015 Inhoud 1 Voorwaarden... 5 Moraliteit... 5 Beroepsbekwaamheid... 5 Solvabiliteit:... 5 Gebruik... 5 2 Aanvraag vergunning... 5 Aantal vergunningen is

Nadere informatie

Taxi- en verhuurdienst in Antwerpen

Taxi- en verhuurdienst in Antwerpen Taxi- en verhuurdienst in Antwerpen EDITIE: November 2017 Taxi- en verhuurdienst in Antwerpen 2 Inhoud Voorwoord... 3 1 Voorwaarden voor exploitatie... 4 2 Attest kennis wetgeving... 5 2.1 Inschrijven

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE TAXIDIENSTEN EN DE DIENSTEN VOOR HET VERHUREN VAN VOERTUIGEN MET BESTUURDER

REGLEMENT VOOR DE TAXIDIENSTEN EN DE DIENSTEN VOOR HET VERHUREN VAN VOERTUIGEN MET BESTUURDER REGLEMENT VOOR DE TAXIDIENSTEN EN DE DIENSTEN VOOR HET VERHUREN VAN VOERTUIGEN MET BESTUURDER Artikel 1 Juridisch kader De exploitatie van taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met

Nadere informatie

Verordening voor het exploiteren van taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder.

Verordening voor het exploiteren van taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder. Verordening voor het exploiteren van taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder. Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet; Gelet op het decreet van 20 april 2001, betreffende

Nadere informatie

Gelet op artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet;

Gelet op artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet; GEMEENTELIJK REGLEMENT HOUDENDE DE VOORWAARDEN TOT HET EXPLOITEREN VAN EEN TAXIDIENST DE GEMEENTERAAD, Gelet op artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het decreet van 20 april 2001 betreffende

Nadere informatie

GEMEENTE KNOKKE-HEIST

GEMEENTE KNOKKE-HEIST GEMEENTE KNOKKE-HEIST Overzichtslijst overgemaakt op dinsdag 4 MEI 2004 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 29 APRIL 2004 Aanwezig : Afwezig : Graaf L. Lippens: Burgemeester, M. Willems:

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE FIETSTAXIDIENSTEN

REGLEMENT VOOR DE FIETSTAXIDIENSTEN REGLEMENT VOOR DE FIETSTAXIDIENSTEN HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Toepassingsgebied en reikwijdte Dit reglement regelt de zaken die gaan over de vergunningen voor de exploitatie van fietstaxidiensten

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR DE OVERDRACHT EN VERDELING VAN EEN VERGUNNING VOOR HET EXPLOITEREN VAN EEN TAXIDIENST

AANVRAAG VOOR DE OVERDRACHT EN VERDELING VAN EEN VERGUNNING VOOR HET EXPLOITEREN VAN EEN TAXIDIENST AANVRAAG VOOR DE OVERDRACHT EN VERDELING VAN EEN VERGUNNING VOOR HET EXPLOITEREN VAN EEN TAXIDIENST Art. 10 bis van de ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het

Nadere informatie

STEDELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE TAXIDIENSTEN EN DE DIENSTEN VOOR HET VERHUREN VAN VOERTUIGEN MET BESTUURDER TITEL I ALGEMENE BEPALINGEN

STEDELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE TAXIDIENSTEN EN DE DIENSTEN VOOR HET VERHUREN VAN VOERTUIGEN MET BESTUURDER TITEL I ALGEMENE BEPALINGEN STEDELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE TAXIDIENSTEN EN DE DIENSTEN VOOR HET VERHUREN VAN VOERTUIGEN MET BESTUURDER TITEL I ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1 TOEPASSELIJKE WETGEVING EN DEFINITIES Artikel 1 De

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR DE OVERDRACHT VAN EEN VERGUNNING VOOR HET EXPLOITEREN VAN EEN TAXIDIENST

AANVRAAG VOOR DE OVERDRACHT VAN EEN VERGUNNING VOOR HET EXPLOITEREN VAN EEN TAXIDIENST AANVRAAG VOOR DE OVERDRACHT VAN EEN VERGUNNING VOOR HET EXPLOITEREN VAN EEN TAXIDIENST Art. 10 bis van de ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van

Nadere informatie

Stedelijk reglement inzake taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder

Stedelijk reglement inzake taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder Stedelijk reglement inzake taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder Goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 juni 2013 Bekendgemaakt op 27 juni 2013 Algemene bepalingen en

Nadere informatie

Stedelijk reglement inzake taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder

Stedelijk reglement inzake taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder Stedelijk reglement inzake taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder hervastgesteld door de gemeenteraad op 19 december 2017 bekendgemaakt op de website www.brugge.be op

Nadere informatie

Gemeenteraadsbesluit 27 januari 2005

Gemeenteraadsbesluit 27 januari 2005 PERSONENVERVOER OVER DE WEG - GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR TAXIDIENSTEN EN DE DIENSTEN VOOR HET VERHUREN VAN VOERTUIGEN MET BESTUURDER. Gemeenteraadsbesluit 27 januari 2005 Titel I DEFINITIES Artikel 1

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING TAXI

STATUTENWIJZIGING TAXI STATUTENWIJZIGING TAXI Aangetekend te versturen aan : Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest B.U.V. Directie Taxi s Vooruitgangstraat 80/1 1035 Brussel Informatie : Mevr. Caroline Docquiert

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING TAXI

STATUTENWIJZIGING TAXI STATUTENWIJZIGING TAXI Aangetekend te versturen aan : Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Mobiel Brussel - B.U.V. Directie Taxi s Vooruitgangstraat 80/1 1035 Brussel Informatie : Mevr. Caroline

Nadere informatie

Stedelijk reglement houdende de voorwaarden tot het exploiteren van taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder.

Stedelijk reglement houdende de voorwaarden tot het exploiteren van taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder. Stedelijk reglement houdende de voorwaarden tot het exploiteren van taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder. Dit reglement geeft uitvoering aan de artikelen 25 tot en met

Nadere informatie

REGLEMENT INZAKE VESTIGINGS- EN UITBATINGVERGUNNING VOOR NACHTWINKELS

REGLEMENT INZAKE VESTIGINGS- EN UITBATINGVERGUNNING VOOR NACHTWINKELS dienst ruimtelijke ordening R E G L E M E N T Gemeenteraad van 28-11-2013 REGLEMENT INZAKE VESTIGINGS- EN UITBATINGVERGUNNING VOOR NACHTWINKELS HOOFDSTUK 1: BEGRIPPENKADER Artikel 1: defintities Voor de

Nadere informatie

Goedkeuren reglement betreffende de ambulante activiteiten op het openbaar terrein

Goedkeuren reglement betreffende de ambulante activiteiten op het openbaar terrein Goedkeuren reglement betreffende de ambulante activiteiten op het openbaar terrein De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2008, meer bepaald artikel 42; Gelet op de wet van 25 juni 1993

Nadere informatie

7. Secretarie - Gemeentelijk reglement houdende de voorwaarden tot het exploiteren van een taxidienst - Hervaststelling.

7. Secretarie - Gemeentelijk reglement houdende de voorwaarden tot het exploiteren van een taxidienst - Hervaststelling. GEMEENTE KNOKKE-HEIST Overzichtslijst overgemaakt op 7 SEPTEMBER 2004 Aanwezig : Afwezig : UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 02 september 2004 M. Willems: De waarnemende Burgemeester-Voorzitter,

Nadere informatie

HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE

HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. SOORTEN HERNIEUWING... 2 1. Hernieuwing ingevolge verlies, diefstal, beschadiging, een niet-gelijkende foto of intrekking door

Nadere informatie

Stedelijk reglement inzake fietstaxidiensten

Stedelijk reglement inzake fietstaxidiensten Stedelijk reglement inzake fietstaxidiensten vastgesteld door de gemeenteraad op 28 juni 2016 bekendgemaakt op de website www.brugge.be op 29 juni 2016 HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Toepassingsgebied

Nadere informatie

Stedelijk reglement inzake taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder

Stedelijk reglement inzake taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder Stedelijk reglement inzake taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder hervastgesteld door de gemeenteraad op 13 september 2016 bekendgemaakt op de website www.brugge.be op

Nadere informatie

REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3

REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3 HOOFDSTUK 15 BIJZONDERE GEMEENSCHAPPELIJKE MAAT- REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3 INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. MATERIËLE FOUTEN... 2 1. Foute geldigheidsduur... 2 2. Afgifte vóór

Nadere informatie

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten.

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Besluit: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten DEEL I: ALGEMEEN Art. 1 Het

Nadere informatie

Wet van 2 oktober 2017 vergunning voor het exploiteren van een onderneming voor camerasystemen.

Wet van 2 oktober 2017 vergunning voor het exploiteren van een onderneming voor camerasystemen. Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Veiligheid en Preventie Directie Private Veiligheid Aan de ondernemingen voor camerasystemen Uw contactpersoon T Uw referentie Bijlagen 02

Nadere informatie

NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD

NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD MODEL TEGEN EEN NIEUW MODEL INHOUDSOPGAVE Nietigheid van het rijbewijs Teruggave van het rijbewijs Duplicaat In welke omstandigheden wordt een duplicaat

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJK REGLEMENT HOUDENDE DE VOORWAARDEN TOT HET EXPLOITEREN VAN EEN TAXIDIENST

GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJK REGLEMENT HOUDENDE DE VOORWAARDEN TOT HET EXPLOITEREN VAN EEN TAXIDIENST GEMEENTELIJK REGLEMENT Dossier behandeld door: ir. Ronse Dominik, Gemeentesecretaris: 051/33.74.10 E-mail: secretaris@ingelmunster.be Betreft: GEMEENTELIJK REGLEMENT HOUDENDE DE VOORWAARDEN TOT HET EXPLOITEREN

Nadere informatie

FORMULIER EERSTE AANVRAAG VERGOEDING/VERLENGING VERGOEDING

FORMULIER EERSTE AANVRAAG VERGOEDING/VERLENGING VERGOEDING FORMULIER EERSTE AANVRAAG VERGOEDING/VERLENGING VERGOEDING EERSTE AANVRAAG AANVRAAG TOT VERLENGING OPGELET: 1) Enkel de werken die plaats vinden in de toekomst kunnen het onderwerp vormen van een vraag

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR DE VOORTZETTING VAN EEN VERGUNNING VOOR HET EXPLOITEREN VAN EEN TAXIDIENST

AANVRAAG VOOR DE VOORTZETTING VAN EEN VERGUNNING VOOR HET EXPLOITEREN VAN EEN TAXIDIENST AANVRAAG VR DE VRTZETTING VAN EEN VERGUNNING VR HET EXPLITEREN VAN EEN TAXIDIENST Art. 10 van de ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen

Nadere informatie

Stedelijk reglement inzake rijwieltaxidiensten

Stedelijk reglement inzake rijwieltaxidiensten Stedelijk reglement inzake rijwieltaxidiensten hervastgesteld door de gemeenteraad op 24 oktober 2017 bekendgemaakt op de website www.brugge.be op 25 oktober 2017 Hoofdstuk 1 : INLEIDENDE BEPALINGEN Artikel

Nadere informatie

Reglement voor het bekomen van een tap- en exploitatievergunning voor uitbating van horecazaken

Reglement voor het bekomen van een tap- en exploitatievergunning voor uitbating van horecazaken Reglement voor het bekomen van een tap- en exploitatievergunning voor uitbating van horecazaken Inhoud Hoofdstuk I : Definities... 2 Hoofdstuk II : Aanvraag van de tap- en exploitatievergunning... 2 Hoofdstuk

Nadere informatie

Subsidiereglement Bedrijf en buurt

Subsidiereglement Bedrijf en buurt Subsidiereglement Bedrijf en buurt Goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 oktober 2009 Bekendgemaakt op 29 oktober 2009 Artikel 1 - Doel van de subsidie De Stad Gent wil als lokale overheid een impuls geven

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen en het koninklijk besluit

Nadere informatie

TAXI Aanvraag voor de overdracht van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst

TAXI Aanvraag voor de overdracht van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst TAXI Aanvraag voor de overdracht van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst Per post te verzenden naar het volgende adres: GOB - Brussel Mobiliteit Directie Taxi s Vooruitgangstraat 80/1

Nadere informatie

GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3

GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3 HOOFDSTUK 15 BIJZONDERE GEMEENSCHAPPELIJKE MAATRE- GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3 INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. MATERIËLE FOUTEN... 2 1. Foute geldigheidsduur... 2 2. Afgifte vóór

Nadere informatie

LIMOUSINE Wijziging(en) van statuten

LIMOUSINE Wijziging(en) van statuten Per post te verzenden naar het volgende adres: GOB - Brussel Mobiliteit Directie Taxi s Vooruitgangstraat 80/1 1035 Brussel LIMOUSINE Wijziging(en) van statuten Of af te geven in de brievenbus van de loketten

Nadere informatie

Reglement speelstraten Gemeente Herne

Reglement speelstraten Gemeente Herne Reglement speelstraten Gemeente Herne 2014 GOEDKEURING Goedgekeurd op de gemeenteraad d.d. 30 april 2014 IN WERKING TREDING Dit reglement wordt van kracht op 1 mei 2014. INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I: WETTELIJKE

Nadere informatie

(A) Gemeentelijk reglement houdende de voorwaarden tot het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder.

(A) Gemeentelijk reglement houdende de voorwaarden tot het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder. Stad Mortsel ---------- UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BESLISSINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ---------- Zitting van 14 september 2004 ---------- Aanwezig: I.PIRA, burgemeester-voorzitter; A.JESPERS, E.BROECKX,

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zitting 2008-2009 18 februari 2009 ONTWERP VAN DECREET betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zie: 1853 (2008-2009)

Nadere informatie

GEBRUIKERSREGLEMENT INZAKE HET PARKEREN OP HET PARKEERTERREIN HANDELSDOK

GEBRUIKERSREGLEMENT INZAKE HET PARKEREN OP HET PARKEERTERREIN HANDELSDOK GEBRUIKERSREGLEMENT INZAKE HET PARKEREN OP HET PARKEERTERREIN HANDELSDOK Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 september 2006, 21 december 2010, 14 december 2015 Bekendgemaakt op 28 september 2006, 23

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT HOUDENDE DE VOORWAARDEN TOT HET EXPLOITEREN VAN EEN TAXIDIENST EN/OF EEN DIENST VOOR HET VERHUREN VAN VOERTUIGEN MET BESTUURDER

GEMEENTELIJK REGLEMENT HOUDENDE DE VOORWAARDEN TOT HET EXPLOITEREN VAN EEN TAXIDIENST EN/OF EEN DIENST VOOR HET VERHUREN VAN VOERTUIGEN MET BESTUURDER GEMEENTELIJK REGLEMENT HOUDENDE DE VOORWAARDEN TOT HET EXPLOITEREN VAN EEN TAXIDIENST EN/OF EEN DIENST VOOR HET VERHUREN VAN VOERTUIGEN MET BESTUURDER Titel I DEFINITIES Artikel 1 In dit besluit wordt

Nadere informatie

Gebruikersreglement inzake het parkeren op het parkeerterrein handelsdok van de Stad Gent

Gebruikersreglement inzake het parkeren op het parkeerterrein handelsdok van de Stad Gent Gebruikersreglement inzake het parkeren op het parkeerterrein handelsdok van de Stad Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 september 2006 en 21 december 2010 Bekendgemaakt op 28 september 2006 en

Nadere informatie

Hoofdstuk I : Toepassingsgebied en definities

Hoofdstuk I : Toepassingsgebied en definities Reglement tot vaststelling van de openingsuren voor nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie en tot het bekomen van een vestigingsen uitbatingsvergunning Inhoud Hoofdstuk I : Toepassingsgebied

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER TOT HET VERKRIJGEN VAN EEN HINDERATTEST

AANVRAAGFORMULIER TOT HET VERKRIJGEN VAN EEN HINDERATTEST DIENST ECONOMIE AANVRAAGFORMULIER TOT HET VERKRIJGEN VAN EEN HINDERATTEST EERSTE AANVRAAG AANVRAAG TOT VERLENGING De instructies opgenomen in de bijlage bij dit formulier aandachtig lezen alvorens het

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 46690 MONITEUR BELGE 19.09.2003 Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS-

Nadere informatie

1. Voor de onderneming:

1. Voor de onderneming: Aanvraag tot vergunning onderneming voor camerasystemen versie december 2017 Toepassing van de Wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid - Koninklijk besluit van 12 november

Nadere informatie

U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L

U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L R EGLEMENT U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L Teneinde handelaars te stimuleren een veilige en klantvriendelijke webwinkel te ontwikkelen, heeft UNIZO het e-commerce label ontwikkeld (het UNIZO e-commerce

Nadere informatie

20 juli 2006- OMZENDBRIEF BETREFFENDE DE HERVORMING VAN DE RIJOPLEIDING CATEGORIE B

20 juli 2006- OMZENDBRIEF BETREFFENDE DE HERVORMING VAN DE RIJOPLEIDING CATEGORIE B 20 juli 2006- OMZENDBRIEF BETREFFENDE DE HERVORMING VAN DE RIJOPLEIDING CATEGORIE B Het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B hervormt de rijopleiding

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 29 januari 1998 tot goedkeuring van het stagereglement van het Beroepsinstituut van Boekhouders

Koninklijk besluit van 29 januari 1998 tot goedkeuring van het stagereglement van het Beroepsinstituut van Boekhouders Koninklijk besluit van 29 januari 1998 tot goedkeuring van het stagereglement van het Beroepsinstituut van Boekhouders Bron : Koninklijk besluit van 29 januari 1998 tot goedkeuring van het stagereglement

Nadere informatie

Reglement voor het toekennen van taxicheques voor individueel vervoer aan minder mobiele personen met een beperkt leefbudget

Reglement voor het toekennen van taxicheques voor individueel vervoer aan minder mobiele personen met een beperkt leefbudget Reglement voor het toekennen van taxicheques voor individueel vervoer aan minder mobiele personen met een beperkt leefbudget Goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 oktober 2015 Bekendgemaakt op 28 oktober

Nadere informatie

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA 1. Voor welke categorie?... 2 2. Wie kan deelnemen?... 3 3. Voor te leggen documenten... 3 3.1. Documenten van de begeleider... 4 3.2. Documenten

Nadere informatie

TAXI Wijziging(en) van statuten

TAXI Wijziging(en) van statuten Per post te verzenden naar het volgende adres: GOB - Brussel Mobiliteit Directie Taxi s Vooruitgangstraat 80/1 1035 Brussel TAXI Wijziging(en) van statuten Of af te geven in de brievenbus van de loketten

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN PREMIES AAN INITIATIEVEN VOOR KINDEROPVANG VAN BABY S EN PEUTERS IN NINOVE

REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN PREMIES AAN INITIATIEVEN VOOR KINDEROPVANG VAN BABY S EN PEUTERS IN NINOVE REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN PREMIES AAN INITIATIEVEN VOOR KINDEROPVANG VAN BABY S EN PEUTERS IN NINOVE ARTIKEL 1 Artikel 1.1 ALGEMENE BEPALINGEN Definities (bron: Kind en Gezin) Kinderopvang:

Nadere informatie

Subsidiereglement Buurt beweegt gezond voor de ondersteuning van sport-en bewegingsactiviteiten

Subsidiereglement Buurt beweegt gezond voor de ondersteuning van sport-en bewegingsactiviteiten Subsidiereglement Buurt beweegt gezond voor de ondersteuning van sport-en bewegingsactiviteiten Goedgekeurd in de gemeenteraad van 20 december 2016 Bekendgemaakt op 21 december 2016 Inhoudstafel Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET HUREN VAN INSTRUMENTEN. (BESLUIT GEMEENTERAAD VAN 30 juni 2011)

REGLEMENT VOOR HET HUREN VAN INSTRUMENTEN. (BESLUIT GEMEENTERAAD VAN 30 juni 2011) ACADEMIE REGIO TIENEN (ART) REGLEMENT VOOR HET HUREN VAN INSTRUMENTEN (BESLUIT GEMEENTERAAD VAN 30 juni 2011) Artikel 1 1. Het stadsbestuur Tienen - verder verhuurder genoemd verhuurt muziekinstrumenten

Nadere informatie

Taxichauffeur worden in Antwerpen

Taxichauffeur worden in Antwerpen Taxichauffeur worden in Antwerpen EDITIE: september 2015 Inhoud 1 Taxibrevet... 4 1.1 Voorwaarden om te werken als taxichauffeur... 4 1.2 Inschrijven voor het stedelijke taxi-examen... 4 1.3 Medische keuring...

Nadere informatie

Reglement Administratieve Sancties. Politiezone HEKLA. Gemeente EDEGEM

Reglement Administratieve Sancties. Politiezone HEKLA. Gemeente EDEGEM - 1 - Reglement Administratieve Sancties Politiezone HEKLA Gemeente EDEGEM Goedgekeurd in de gemeenteraad op 18 april 2007. - 2 - HOOFDSTUK I: TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Dit reglement is - behoudens andersluidende

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen TITEL I: DOEL Artikel 1 Om het woningenbestand in de gemeente Wielsbeke te verbeteren, wordt binnen de perken van het daartoe

Nadere informatie

Taxichauffeur worden in Antwerpen

Taxichauffeur worden in Antwerpen Taxichauffeur worden in Antwerpen EDITIE: November 2017 Taxichauffeur in Antwerpen 2 Inhoud Voorwoord... 3 1 Taxibrevet... 4 1.1 Voorwaarden om te werken als taxichauffeur... 4 1.2 Inschrijven voor het

Nadere informatie

Provinciaal gebruikersreglement. Bibliotheeknet Limburg.

Provinciaal gebruikersreglement. Bibliotheeknet Limburg. Provinciaal gebruikersreglement Bibliotheeknet Limburg Bibliotheeknet Limburg Bibliotheeknet Limburg is een samenwerkingsverband tussen een aantal Limburgse openbare bibliotheken. Het meest actuele overzicht

Nadere informatie

Politiereglement Evenementen

Politiereglement Evenementen Politiereglement Evenementen Gelet op de artikelen 19, 26 en 27 van de Grondwet; Gelet op de artikelen 112, 117 t.e.m. 119ter en 133 t.e.m. 135 van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Milieuvergunningsdecreet

Nadere informatie

BibliotheeknetLimburg

BibliotheeknetLimburg BibliotheeknetLimburg Provinciaal gebruikersreglement limburg.be BibliotheeknetLimburg Inwerkingtreding reglement Dit gebruikersreglement treedt in werking op 1 januari 2009. Alle voorgaande gebruikersreglementen

Nadere informatie

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING BIV - STAGIAIR-beroepservaring / 2013 - Pagina 1 / 5 Luxemburgstraat 16 B - 1000 BRUSSEL - Tel. 02/505.38.50 - Fax 02/503.42.23 - www.biv.be AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING

Nadere informatie

STEDELIJK PARKEERBELEID. TARIEVEN EN MODALITEITEN VAN DE GEMEENTELIJKE PARKEERKAARTEN.

STEDELIJK PARKEERBELEID. TARIEVEN EN MODALITEITEN VAN DE GEMEENTELIJKE PARKEERKAARTEN. STEDELIJK PARKEERBELEID. TARIEVEN EN MODALITEITEN VAN DE GEMEENTELIJKE PARKEERKAARTEN. DE GEMEENTERAAD; Artikel 1. Het gemeenteraadsbesluit van 28 april 2014 houdende de tarieven en modaliteiten van de

Nadere informatie

Reglement op de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren

Reglement op de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren Reglement op de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren Goedgekeurd in de gemeenteraad van 16/12/2013 Bekendgemaakt op 19/12/2013 Inhoudstafel - Artikel 1. Doel - Artikel 2. Definities

Nadere informatie

KBO - PUBLIC SEARCH OP ACTIEVE ONDERNEMINGEN

KBO - PUBLIC SEARCH OP ACTIEVE ONDERNEMINGEN KBO-PUB-NL006-060327 Pagina 1 van 13 KBO - PUBLIC SEARCH OP ACTIEVE ONDERNEMINGEN Aanvraag voor de invoering van gegevens van een ontbrekende onderneming en vestigingseenheid rechtspersoon KBO-PUB-NL006

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD. Zitting van 1 december 2008 REGLEMENT INZAKE DE EXPLOITATIE VAN TAXIDIENSTEN

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD. Zitting van 1 december 2008 REGLEMENT INZAKE DE EXPLOITATIE VAN TAXIDIENSTEN UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 1 december 2008 REGLEMENT INZAKE DE EXPLOITATIE VAN TAXIDIENSTEN HOOFDSTUK 1. VERGUNNING EN EXPLOITATIE. Afdeling 1. Vergunning Artikel 1. Niemand

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot de gemeentelijke parkeervergunning

Reglement met betrekking tot de gemeentelijke parkeervergunning Reglement met betrekking tot de gemeentelijke parkeervergunning Goedgekeurd in de gemeenteraad van 21 november 2011 Gewijzigd in de gemeenteraad van 17 december 2012, 27 mei 2015, 15 december 2015 en 21

Nadere informatie

Politiereglement Evenementen

Politiereglement Evenementen Politiereglement Evenementen Gelet op de artikelen 19, 26 en 27 van de Grondwet; Gelet op de artikelen 112, 117 t.e.m. 119ter en 133 t.e.m. 135 van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Milieuvergunningsdecreet

Nadere informatie

COLLECTIEVE TAXIS VERHUUR VAN VOERTUIGEN MET CHAUFFEUR. Toegang tot het beroep

COLLECTIEVE TAXIS VERHUUR VAN VOERTUIGEN MET CHAUFFEUR. Toegang tot het beroep COLLECTIEVE TAXIS VERHUUR VAN VOERTUIGEN MET CHAUFFEUR Toegang tot het beroep Instituut voor de autocar en de autobus vzw Dobbelenberg Metrologielaan 8-1130 Brussel 02/245 90 53-02/245 91 29 BE 445.494.076

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009, artikel 48, 86, eerste lid, 1, en 87;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009, artikel 48, 86, eerste lid, 1, en 87; Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan ouderenvoorzieningen en centra voor herstelverblijf moeten voldoen en tot bepaling van de procedure voor

Nadere informatie

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING BIV - STAGIAIR-beroepservaring / 2017 - Pagina 1 / 5 Luxemburgstraat 16 B - 1000 BRUSSEL - Tel. 02/505.38.50 - Fax 02/503.42.23 - www.biv.be AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING

Nadere informatie