STEDELIJK TAXIREGLEMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STEDELIJK TAXIREGLEMENT"

Transcriptie

1 STEDELIJK TAXIREGLEMENT Artikel 1 Algemene bepalingen en definities De exploitatie van taxidiensten en van diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder op het grondgebied van de stad Lier wordt geregeld overeenkomstig de voorwaarden en voorschriften bepaald door: - het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de wegen tot oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen - het besluit van 18 juli 2003 van de Vlaamse regering betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder - onderhavig aanvullend stedelijk reglement - in voorkomend geval: het gemeentelijk belastingreglement op de exploitatie van taxidiensten en de exploitatie van diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder In dit reglement wordt verstaan onder: - bestuurder: bestuurder van de taxi of van het voertuig dat verhuurd wordt met bestuurder - taxikaart/verhuurkaart: kaart met vermelding van de gegevens van de vergunning en van het voertuig, uitgereikt door de stad - brevet: verklaring van de stad dat de houder aan de voorwaarden voldoet om als chauffeur in een taxidienst te kunnen worden tewerkgesteld - erkenningskaart: verklaring van de stad dat de houder aan de voorwaarden voldoet om als chauffeur in een verhuurdienst te kunnen worden tewerkgesteld. AFDELING I TAXIDIENSTEN EN DIENSTEN VOOR VERHUREN VAN VOERTUIGEN MET BESTUURDER Hoofdstuk 1 Vergunning Artikel 2 Algemeen Niemand mag zonder voorafgaande vergunning overgaan tot het exploiteren van een taxidienst of een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder met een exploitatiezetel op het grondgebied van de stad Lier. De vergunning wordt afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen van Lier. Artikel 3 Toelatingsvoorwaarden De toelatingsvoorwaarden om als exploitant een vergunning aan te vragen voor het exploiteren van een taxidienst of een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder zijn: Moraliteitsvoorwaarde: een uittreksel uit het strafregister dat hoogstens drie maanden oud is (model 2 - bestemd voor de stad Lier), van de aanvrager als natuurlijk persoon of, in geval van de aanvrager als rechtspersoon, van alle personen die deelnemen aan het beheer van de onderneming, waaruit blijkt dat zij - van goed zedelijk gedrag zijn - niet veroordeeld zijn tot een effectieve gevangenisstraf van meer dan drie maanden binnen de vijf jaar voorafgaand aan de aanvraag

2 - niet veroordeeld zijn wegens ernstige inbreuken op de wetgeving zoals o.a. het exploiteren van een taxidienst of een verhuurdienst van voertuigen met bestuurder zonder de vereiste vergunning Beroepsbekwaamheid: - een uittreksel uit de Kruispuntbank van Ondernemingen of een getuigschrift van de opleiding Basiskennis van het bedrijfsbeheer (indien nog geen zelfstandige) - nodige kennis van wetten, besluiten en reglementen betreffende de taxidiensten, aangetoond via een examen bij de stad door de aanvrager (in geval van een onderneming door minstens één van de zaakvoerders of zijn gelastigde) Solvabiliteit: - een attest van een kas voor zelfstandigen waaruit blijkt dat de exploitant zijn bijdragen correct heeft betaald - een attest van de RSZ waaruit blijkt dat de exploitant zijn bijdragen correct heeft betaald - een fiscaal attest waaruit blijkt dat de exploitant zijn bijdragen correct heeft betaald - geen openstaande, niet-betwiste schulden ten opzichte van de stad Lier - Het bewijs dat de exploitant over de voertuigen mag beschikken (aankoop, leasing of bestelbonnen): Hiertoe moeten worden voorgelegd: - kentekenbewijs op naam van de aanvrager - aankoopfactuur of bestelbon op naam van de aanvrager. Een bestelbon wordt aanvaard voor de aanvraag van de exploitatievergunning, maar een taxikaart wordt pas afgeleverd na voorlegging van de aankoopfactuur en het kentekenbewijs. Artikel 3 Aanvraag vergunning 1. De aanvraag voor een vergunning, de hernieuwing van een vergunning of de wijziging ervan wordt ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van Lier per aangetekende brief aan het adres Grote Markt 57, 2500 Lier. De aanvraag gebeurt met een formulier dat kan worden bekomen bij de financiële dienst van de stad Lier. 2. Bij de aanvraag moeten alle gegevens worden verstrekt en de documenten worden gevoegd die daartoe vereist zijn ingevolge reglementaire beschikkingen. Bovendien zal de aanvrager de nodige gegevens verstrekken met betrekking tot de technische waarde van het materieel en de installaties, met uitrusting, die voor de exploitatie bestemd zijn. Om ontvankelijk te zijn, moet voldaan zijn aan de toelatingsvoorwaarden (zie artikel 2) en dienen de volgende stukken te worden bijgevoegd: a. gegevens betreffende de aanvrager: - natuurlijke persoon: kopie van de identiteitskaart van de aanvrager - rechtspersoon: - de statuten van de vennootschap die bij de handelsrechtbank is geregistreerd, of een afschrift van het Belgisch staatsblad - kopie van de identiteitskaarten van de zaakvoerders en vennoten. b. gegevens betreffende de voertuigen of de exploitatie:

3 - een eigendomsbewijs of huurcontract van lokalen of standplaatsen waar de aanvrager zijn voertuigen kan bergen; de standplaatsen mogen niet gelegen zijn op de openbare weg - een geldig keuringsbewijs voor bezoldigd personenvervoer voor alle voertuigen - als de aanvraag betrekking heeft op een taxidienst: - een bewijs dat het voertuig verzekerd is als taxi - de gewenste tarieven, die niet lager mogen zijn dan de minimumtarieven vastgesteld door de gemeenteraad. - als de aanvraag betrekking heeft op het verhuren van voertuigen met bestuurder: - een bewijs dat het voertuig verzekerd is voor bezoldigd personenvervoer Artikel 5 Jaarlijks aan te leveren documenten De taxi-exploitanten zijn ertoe gehouden om jaarlijks en dit voor 31 mei de volgende documenten binnen te brengen : - bewijs van goed gedrag en zeden van henzelf en alle chauffeurs die voor hen rijden - een attest van een kas voor zelfstandigen waaruit blijkt dat de exploitant zijn bijdragen correct heeft betaald - een attest van de RSZ waaruit blijkt dat de exploitant zijn bijdragen correct betaald heeft - een fiscaal attest waaruit blijkt dat de exploitant zijn bijdragen correct heeft betaald Artikel 6 Afgifte vergunning Het college van burgemeester en schepenen beslist over de aanvraag binnen drie maanden na de datum van de aanvraag. Het college kan met gemotiveerd besluit een vergunning weigeren indien niet aan de toelatingsvoorwaarden is voldaan. Na goedkeuring door het college wordt aan de aanvrager de vergunning overhandigd en twee exemplaren van de stedelijke reglementeringen, waarvan hij/zij er één dateert en voor kennisneming ondertekent. Op de vergunning mogen geen wijzigingen worden aangebracht. Artikel 7 Schorsing en intrekking vergunning Het college kan met gemotiveerd besluit en nadat de betrokkene werd gehoord, een vergunning tijdelijk schorsen of definitief intrekken wanneer wordt vastgesteld dat de exploitant zijn vergunning niet meer uitoefent overeenkomstig de wettelijke en reglementaire beschikkingen die er verband mee houden, of indien hij/zij niet meer voldoet aan de toelatingsvoorwaarden. Artikel 8 Duur en hernieuwing De duur van de vergunning is vijf jaar. De vergunning kan voor dezelfde duur hernieuwd worden. Zij kan voor minder dan vijf jaar verleend of hernieuwd worden als bijzondere omstandigheden die afwijkingen wettigen. De hernieuwing zal worden geweigerd in de volgende gevallen: - indien de vergunninghouder de wettelijke en reglementaire bepalingen niet naleeft - indien de vergunninghouder niet langer voldoet aan de voorwaarden inzake moraliteit, beroepsbekwaamheid of solvabiliteit

4 - indien de vergunninghouder de op hem van toepassing zijnde wetgeving in het kader van zijn beroepsuitoefening niet naleeft Artikel 9 Stopzetting Indien de vergunninghouder zijn activiteiten stopzet, brengt hij/zij de stad daarvan onmiddellijk op de hoogte en levert hij/zij binnen de acht kalenderdagen alle door de stad afgeleverde stukken terug in. Hoofdstuk 2 Exploitatie Artikel 10 Algemeen 1. De vergunninghouder moet steeds alle wettelijke, reglementaire en contractuele verplichtingen naleven met betrekking tot de RSZ-wetgeving, de arbeidsvoorwaarden, de bezoldigingsregeling en de sociale voordelen van zijn personeel. Daarenboven dient elke vergunninghouder te beschikken over een ondernemingsnummer en moet elke zelfstandige vergunninghouder alle wettelijke beschikkingen naleven die betrekking hebben op het sociaal statuut der zelfstandigen. 2. De exploitant van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder, die een vergunning bezit voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder, mag de in de vergunning vermelde voertuigen inzetten als een taxidienst, mits hij/zij een vergunning voor taxidienst bezit. Artikel 11 Standplaatsen De standplaatsen gelegen op de openbare weg worden vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen. Op de openbare standplaatsen kiest de klant vrij het taxivoertuig waarmee hij/zij zich wil laten vervoeren. Artikel 12 Publiciteit Behalve voorafgaande schriftelijke toestemming van het college van burgemeester en schepenen is het niet toegelaten op of in de voertuigen publiciteit of berichten, met uitzondering van de eigen firmagegevens en overheidscommunicatie, aan te brengen of mee te delen. Hoofdstuk 3 Taxidiensten Artikel 13 Ondeelbaarheid vergunning Elke taxivergunning blijft steeds één geheel, ook al zou zij verschillende categorieën van voertuigen omvatten. Indien een exploitant met een gemengde exploitatie één categorie van exploitatie zou wensen te stoppen, dan moet hij/zij de taxikaarten van deze categorie bij de stad Lier inleveren. Zijn taxivergunning zal dan worden aangepast aan de nieuwe toestand.

5 Overdracht van een categorie van voertuigen aan een ander exploitant of kandidaatexploitant is niet mogelijk. Artikel 14 Norm, wachtlijst en hernieuwing 1. De gemeenteraad legt een norm vast voor het aantal vergunde taxivoertuigen. Indien aanvragen voor taxivergunningen toekomen als de vooropgestelde norm is bereikt, dan worden de aanvragen in een chronologische volgorde van ontvangst op een wachtlijst ingeschreven. De aanvrager wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van zijn inschrijving op de wachtlijst. 2. Om op de wachtlijst te kunnen worden ingeschreven, moet de aanvrager enkel voldoen aan de moraliteitsvoorwaarde. De aanvrager zal moeten voldoen aan alle toelatingsvoorwaarden op het moment dat zijn aanvraag in aanmerking komt voor een vergunning. 3. Het college verleent voorrang aan de exploitant die de hernieuwing van de vergunning aanvraagt. Als de hernieuwing wordt geweigerd en als de norm niet is bereikt, dan worden de aanvragen van de wachtlijst chronologisch in aanmerking genomen. Artikel 15 Taxikaart en identificatieplaatje Samen met de taxivergunning worden de nodige taxikaarten afgeleverd. De kleur van de taxikaarten is lichtgeel met een herkenningsteken van de stad Lier en het identificatienummer en de gegevens van de vergunninghouder. De taxi s exploiteren vanaf de standplaatsen gelegen op de openbare weg. Artikel 16 Voertuig 1. Taxivoertuigen zullen de nummers dragen van 0001 tot Voertuigen mogen niet als taxivoertuig worden ingezet als zij : - meer dan kilometer hebben afgelegd en - ouder zijn dan zeven jaar Als een voertuig beide normen heeft bereikt, dan moet het worden vervangen door een ander voertuig dat onder deze normen blijft. Voor de bepaling van de ouderdom van het voertuig wordt het jaar van eerste ingebruikstelling als referentie genomen. Artikel 17 Vervangingsvoertuig Een machtiging voor een vervangingsvoertuig wordt slechts verleend voor maximum drie maanden en is niet hernieuwbaar. Na die periode van drie maanden moet de vergunninghouder aantonen dat hij/zij opnieuw beschikt over een eigen voertuig op basis van de documenten zoals vermeld onder artikel 3. In het vervangingsvoertuig moet steeds het vervangingsdocument voor dat voertuig aanwezig zijn dat wordt afgegeven door de bevoegde stadsdienst. Artikel 18 lokalen en standplaatsen

6 De exploitant van een taxidienst moet over de geschikte lokalen of standplaatsen, niet gelegen op de openbare weg, beschikken om de voertuigen waarmede hij/zij deze dienst verzekert te bergen. Op de openbare weg mogen enkel die standplaatsen worden ingenomen welke door de stad Lier daartoe werden aangeduid. Artikel 19 Brevet Om als bestuurder van een voertuig in een taxidienst te kunnen worden tewerkgesteld dient de chauffeur in het bezit te zijn van een brevet dat door de stad wordt afgeleverd. Bij het uitoefenen van zijn dienst, moet de chauffeur het brevet op ieder verzoek van de bevoegde overheid tonen. Van verloren brevetten moet binnen de acht kalenderdagen aangifte bij de politie worden gedaan; zij worden slechts vervangen op vertoon van de nodige bewijsstukken. Bij schorsing of intrekking van zijn brevet moet de chauffeur dit document binnen de acht kalenderdagen inleveren bij het stadsbestuur. De chauffeur die zijn werkzaamheden definitief staakt moet binnen de acht kalenderdagen zijn brevet inleveren bij het stadsbestuur. Artikel 20 diverse De chauffeur moet zieke reizigers of personen met een handicap behulpzaam zijn bij het in- en uitstappen. Buiten de vervoerde reizigers mogen geen andere personen in het taxivoertuig worden toegelaten, behalve de chauffeur-in-opleiding. De chauffeur mag nooit de toegang verbieden aan de persoon die vergezeld is van een blindengeleidehond of een hulphond die assistentie verleent aan een gehandicapte persoon. De persoon die wil vervoerd worden moet kunnen bewijzen dat het dier wel degelijk een hulphond is. Tenzij de chauffeur ermee instemt, mag een persoon het voertuig niet betreden met honden of andere dieren die niet op schoot kunnen worden genomen. Artikel 21 Tarieven De tarieven worden door de gemeenteraad bepaald. De stad Lier zal de vergunninghouder onmiddellijk van elke tariefwijziging schriftelijk op de hoogte brengen. Alle ritten, uitgevoerd door taxivoertuigen waarvoor vergunning werd verleend, dienen te geschieden op taxameter volgens de wettelijke normen, behoudens indien zij voor een dienst van verhuring met chauffeur ingezet worden en hiertoe voor dat voertuig een vergunning is bekomen en het desbetreffende contract voor de uitgevoerde rit(ten) aan boord is (zijn) van elk voertuig. Hoofdstuk 4 Diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder Artikel 22 Algemene voorwaarden De voorwaarden voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder zijn:

7 - het voertuig mag slechts ter beschikking worden gesteld van de klant (natuurlijk of rechtspersoon) op basis van een vooraf gesloten schriftelijke overeenkomst. Deze moet zijn afgesloten voor ten minste drie uren. - het voertuig mag zich slechts op de openbare weg begeven als het verhuurd is - het voertuig mag geen kentekens dragen die kenmerkend zijn voor als taxi ingezette voertuigen Naast deze voorwaarden moet ook voldaan zijn aan de andere bepalingen zoals opgenomen in artikel 42 1 van het decreet. Elke exploitant kan slechts één vergunning bezitten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder. Het aantal vergunningen en voertuigen voor een dienst van verhuurvoertuigen is onbeperkt, zodat overdrachten van vergunningen niet zijn toegestaan. Verhuurvoertuigen zullen de nummers dragen van 0001 tot Artikel 23 Verhuurkaart en herkenningsteken Samen met de exploitatievergunning voor diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder worden de nodige verhuurkaarten en herkenningstekens afgeleverd. De kleur van de kaarten voor verhuurvoertuigen met bestuurder is wit met een herkenningsteken van de stad Lier en in zwarte cijfers en letters het identificatienummer en de gegevens van de vergunninghouder. Artikel 24 Vervangingsvoertuig Een machtiging voor een vervangingsvoertuig wordt slechts verleend voor maximum drie maanden en is niet hernieuwbaar. Na die periode van drie maanden moet de vergunninghouder aantonen dat hij/zij opnieuw beschikt over een eigen voertuig op basis van de documenten zoals vermeld onder artikel 3. In het vervangingsvoertuig moet steeds het vervangingsdocument voor dat voertuig aanwezig zijn dat door de stad wordt afgeleverd. Artikel 25 Stopzetting Indien een vergunninghouder zijn activiteiten stopzet of zijn maatschappelijke zetel overbrengt naar een andere gemeente, brengt hij/zij de stad daarvan onmiddellijk op de hoogte en levert hij/zij binnen de acht kalenderdagen alle door de stad afgeleverde stukken terug in. Artikel 26 Tarieven De kandidaat-exploitant voegt bij zijn vergunningsaanvraag de gewenste tarieven. In elk voertuig dat wordt gebruikt voor het verhuren met bestuurder, dient een kopie van de door het stadsbestuur goedgekeurde tarieven aanwezig te zijn, en voorgelegd bij controle van een bevoegde ambtenaar.

8 AFDELING II - BESTUURDER Artikel 27 Moraliteitsvoorwaarde De bestuurder van een taxi of van een verhuurvoertuig dient blijk te geven van een goed zedelijk gedrag. Dit wordt beoordeeld aan de hand van een uittreksel uit het strafregister (model 2) dat hoogstens 3 maanden oud is. Het college kan met gemotiveerd besluit een persoon niet toelaten als bestuurder, indien wordt vastgesteld dat hij/zij: - niet van goed zedelijk gedrag is - veroordeeld werd wegens alcoholintoxicatie, dronkenschap, weigering ademtest, adem- of bloedanalyse - veroordeeld werd wegens het onder invloed zijn van verdovende middelen - veroordeeld werd wegens vluchtmisdrijf - meer dan vijf verkeersinbreuken heeft gepleegd tijdens de drie jaren voorafgaand aan de aanvraag - veroordeeld werd tot een effectieve gevangenisstraf van meer dan drie maanden binnen de vijf jaar voorafgaand aan de aanvraag Artikel 28 Brevet 1. Om als bestuurder in een taxidienst te kunnen worden tewerkgesteld, dient de bestuurder in het bezit te zijn van een brevet dat door de stad wordt afgeleverd. Het brevet is persoonlijk en onoverdraagbaar. Het brevet vermeldt het brevetnummer en de naam, voornaam, geboortedatum en geboorteplaats van de houder. Tevens wordt een foto van de bestuurder aangebracht. De voorwaarden voor het bekomen van het brevet zijn: - voldoen aan de moraliteitsvoorwaarde, zoals bepaald in artikel 26: een uittreksel uit het strafregister (model 2) voorleggen dat hoogstens drie maanden oud is - met goed gevolg een examen afleggen waaruit blijkt dat hij/zij de straten en belangrijke voorzieningen (musea, ziekenhuizen, toeristische aantrekkingspolen,...) van de stad Lier kent. - de Nederlandse taal voldoende machtig zijn - nodige kennis van wetten, besluiten en reglementen betreffende de taxidiensten De regeling van het examen, inclusief het aantonen van de kennis van de Nederlandse taal, en de samenstelling van de examenjury worden bepaald door het college van burgemeester en schepenen. Elke taxichauffeur die drie jaar ervaring als taxibestuurder in Lier kan aantonen, krijgt een brevet zonder het afleggen van voormeld examen. 2. Het college kan met gemotiveerd besluit en nadat de betrokkene werd gehoord, een brevet tijdelijk schorsen of definitief intrekken wanneer wordt vastgesteld dat de bestuurder zijn dienst niet uitoefent overeenkomstig de wettelijke en reglementaire beschikkingen die er verband mee houden, of indien hij/zij niet meer voldoet aan de moraliteitsvoorwaarde.

9 Artikel 29 Erkenningskaart 1. Om als bestuurder in een verhuurdienst te kunnen worden tewerkgesteld, dient de bestuurder in het bezit te zijn van een erkenningskaart die door de stad wordt afgeleverd. De kaart is persoonlijk en onoverdraagbaar. De erkenningskaart vermeldt het kaartnummer en de naam, voornaam, geboortedatum en geboorteplaats van de houder. Tevens wordt een foto van de bestuurder aangebracht. Bij het uitoefenen van zijn dienst, moet de bestuurder de erkenningskaart op ieder verzoek van de bevoegde overheid tonen. Van verloren erkenningskaarten moet binnen acht kalenderdagen aangifte bij de politie worden gedaan; zij worden slechts vervangen op vertoon van de nodige bewijsstukken. Bij schorsing of intrekking van zijn erkenningskaart moet de bestuurder dit document binnen de acht kalenderdagen inleveren bij het stadsbestuur. De chauffeur die zijn werkzaamheden definitief staakt moet binnen de acht kalenderdagen zijn erkenningskaart inleveren bij het stadsbestuur. Voorwaarde voor het bekomen van de erkenningskaart is voldoen aan de moraliteitsvoorwaarde, zoals bepaald in artikel 26: een uittreksel uit het strafregister (model 2) voorleggen dat hoogstens 3 maanden oud is. 2. Taxichauffeurs die reeds in het bezit zijn van een brevet van de stad Lier, moeten geen erkenningskaart aanvragen. 3. Het college kan met gemotiveerd besluit en nadat de betrokkene werd gehoord, een erkenningskaart tijdelijk schorsen of definitief intrekken wanneer wordt vastgesteld dat de bestuurder zijn dienst niet uitoefent overeenkomstig de wettelijke en reglementaire beschikkingen die er verband mee houden, of indien hij/zij niet meer voldoet aan de moraliteitsvoorwaarde. AFDELING III Artikel 30 Controle Door het stadsbestuur kunnen op onregelmatige tijdstippen controles worden uitgeoefend om na te gaan of de vergunning effectief wordt geëxploiteerd naar de vorm waarvoor zij door de exploitant werd aangevraagd, of de wetgeving wordt nageleefd en of de exploitant nog beantwoordt aan de toelatingsvoorwaarden. Artikel 31 Belastingen Elke vergunning kan aanleiding geven tot het innen van een stedelijke belasting zoals bepaald in het decreet. Artikel 32 Beroepsprocedure De aanvrager kan in beroep gaan tegen de weigeringsbeslissingen, beslissingen houdende de intrekking of de schorsing van een vergunning of een brevet, of in voorkomend geval tegen het uitblijven van een beslissing binnen drie maanden na indiening van de aanvraag. Het beroep wordt ingesteld bij de bestendige deputatie bij aangetekend schrijven binnen vijftien dagen na de betekening van de beslissing, of binnen vijftien dagen na de datum waarop de termijn van drie maanden verstrijkt die op de indiening van de aanvraag volgt.

REGLEMENT VOOR DE TAXIDIENSTEN EN DE DIENSTEN VOOR HET VERHUREN VAN VOERTUIGEN MET BESTUURDER

REGLEMENT VOOR DE TAXIDIENSTEN EN DE DIENSTEN VOOR HET VERHUREN VAN VOERTUIGEN MET BESTUURDER REGLEMENT VOOR DE TAXIDIENSTEN EN DE DIENSTEN VOOR HET VERHUREN VAN VOERTUIGEN MET BESTUURDER Artikel 1 Juridisch kader De exploitatie van taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE TAXIDIENSTEN EN DE DIENSTEN VOOR HET VERHUREN VAN VOERTUIGEN MET BESTUURDER

REGLEMENT VOOR DE TAXIDIENSTEN EN DE DIENSTEN VOOR HET VERHUREN VAN VOERTUIGEN MET BESTUURDER REGLEMENT VOOR DE TAXIDIENSTEN EN DE DIENSTEN VOOR HET VERHUREN VAN VOERTUIGEN MET BESTUURDER HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Juridisch kader De exploitatie van taxidiensten en diensten voor

Nadere informatie

Taxi-exploitant in Antwerpen

Taxi-exploitant in Antwerpen Taxi-exploitant in Antwerpen EDITIE: september 2015 Inhoud 1 Voorwaarden... 5 Moraliteit... 5 Beroepsbekwaamheid... 5 Solvabiliteit:... 5 Gebruik... 5 2 Aanvraag vergunning... 5 Aantal vergunningen is

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE TAXIDIENSTEN EN DE DIENSTEN VOOR HET VERHUREN VAN VOERTUIGEN MET BESTUURDER

GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE TAXIDIENSTEN EN DE DIENSTEN VOOR HET VERHUREN VAN VOERTUIGEN MET BESTUURDER GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE TAXIDIENSTEN EN DE DIENSTEN VOOR HET VERHUREN VAN VOERTUIGEN MET BESTUURDER HOOFDSTUK 1 Artikel 1 ALGEMENE BEPALINGEN Toepassingsgebied Dit reglement regelt de vergunningen

Nadere informatie

Taxi en verhuurdienst in Antwerpen

Taxi en verhuurdienst in Antwerpen Taxi en verhuurdienst in Antwerpen EDITIE: MAART 2016 Inhoud 1 Attest kennis wetgeving... 5 2.1 Inschrijven voor het examen kennis wetgeving... 5 2.2 Welke documenten moet u meebrengen?... 5 2.3 Het examen

Nadere informatie

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder Bijlage 7: Modelformulier Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van met bestuurder Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren

Nadere informatie

Taxi- en verhuurdienst in Antwerpen

Taxi- en verhuurdienst in Antwerpen Taxi- en verhuurdienst in Antwerpen EDITIE: November 2017 Taxi- en verhuurdienst in Antwerpen 2 Inhoud Voorwoord... 3 1 Voorwaarden voor exploitatie... 4 2 Attest kennis wetgeving... 5 2.1 Inschrijven

Nadere informatie

Politiereglement houdende de voorwaarden tot het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder

Politiereglement houdende de voorwaarden tot het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder Politiereglement houdende de voorwaarden tot het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder HOOFDSTUK 1 - VERGUNNING EN EXPLOITATIE Afdeling 1 - Vergunning Artikel 1: Niemand

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een vergunning voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder

Aanvraagformulier voor een vergunning voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder Aanvraagformulier voor een vergunning voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier vraagt u een vergunning aan voor

Nadere informatie

Aanvraag van een vergunning voor de exploitatie van een taxidienst.

Aanvraag van een vergunning voor de exploitatie van een taxidienst. Aanvraag van een vergunning voor de exploitatie van een taxidienst. Aanvraag vergunning voor het exploiteren van een taxidienst, eventueel met reservevoertuigen, of om een bestaande vergunning voor het

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement betreffende de algemene voorwaarden tot het exploiteren van een taxidienst en een dienst voor het

Gemeentelijk reglement betreffende de algemene voorwaarden tot het exploiteren van een taxidienst en een dienst voor het Gemeentelijk reglement betreffende de algemene voorwaarden tot het exploiteren van een taxidienst en een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder Vastgesteld door de gemeenteraad op 27 maart

Nadere informatie

Aanvraag VERGUNNING. Mobiliteitsbedrijf Sint-Michielsplein 9 9000 Gent Tel.: 09/266.28.00 Fax: 09/266.28.99

Aanvraag VERGUNNING. Mobiliteitsbedrijf Sint-Michielsplein 9 9000 Gent Tel.: 09/266.28.00 Fax: 09/266.28.99 Mobiliteitsbedrijf Sint-Michielsplein 9 9000 Gent Tel.: 09/266.28.00 Fax: 09/266.28.99 De Bruyne Lenore (09/266.28.66) Vanhauwaert Annika (09/266.28.33) Aanvraag VERGUNNING Oktober 2014 1 2 Afsprakenregeling

Nadere informatie

Aanvraag van een vergunning voor de exploitatie van een taxidienst

Aanvraag van een vergunning voor de exploitatie van een taxidienst Aanvraag van een vergunning voor de exploitatie van een taxidienst Gemeente Brasschaat Bredabaan 182 2930 BRASSCHAAT Tel. 03 650 02 00 - Fax 03 652 08 72 E-mail: secretariaat@brasschaat.be Waarvoor dient

Nadere informatie

Aanvraag VERGUNNING. Mobiliteitsbedrijf Sint-Michielsplein 9 9000 Gent Tel.: 09/266.28.00 Fax: 09/266.28.99

Aanvraag VERGUNNING. Mobiliteitsbedrijf Sint-Michielsplein 9 9000 Gent Tel.: 09/266.28.00 Fax: 09/266.28.99 Mobiliteitsbedrijf Sint-Michielsplein 9 9000 Gent Tel.: 09/266.28.00 Fax: 09/266.28.99 Van Den Abeele Stephanie (09/266.77.37) De Bruyne Lenore (09/266.28.66) Vanhauwaert Annika (09/266.28.33) Aanvraag

Nadere informatie

Stedelijk reglement inzake fietstaxidiensten

Stedelijk reglement inzake fietstaxidiensten Stedelijk reglement inzake fietstaxidiensten vastgesteld door de gemeenteraad op 28 juni 2016 bekendgemaakt op de website www.brugge.be op 29 juni 2016 HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Toepassingsgebied

Nadere informatie

de laatste wijzigingen door de gemeenteraad op 30 juni 2015 staan [blauw] aangeduid in de tekst, zij gelden vanaf 1 juli 2015

de laatste wijzigingen door de gemeenteraad op 30 juni 2015 staan [blauw] aangeduid in de tekst, zij gelden vanaf 1 juli 2015 Gemeentelijk reglement betreffende de algemene voorwaarden tot het exploiteren van een taxidienst en een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder hervastgesteld door de gemeenteraad op 27

Nadere informatie

GEMEENTE KNOKKE-HEIST

GEMEENTE KNOKKE-HEIST GEMEENTE KNOKKE-HEIST Overzichtslijst overgemaakt op dinsdag 4 MEI 2004 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 29 APRIL 2004 Aanwezig : Afwezig : Graaf L. Lippens: Burgemeester, M. Willems:

Nadere informatie

gemeenteraad Zitting van 21 maart 2016

gemeenteraad Zitting van 21 maart 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie gemeenteraad Zitting van 21 maart 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD ondernemen en stadsmarketing Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester-voorzitter de heer Koen

Nadere informatie

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst College van burgemeester en schepenen Dorpsstraat 99, 2940 Stabroek Tel. 03 568 80 80 Fax 03 568 19 29 E-mail: urbanisatie@stabroek.be

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE FIETSTAXIDIENSTEN

REGLEMENT VOOR DE FIETSTAXIDIENSTEN REGLEMENT VOOR DE FIETSTAXIDIENSTEN HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Toepassingsgebied en reikwijdte Dit reglement regelt de zaken die gaan over de vergunningen voor de exploitatie van fietstaxidiensten

Nadere informatie

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst MOW-02-070601 College van burgemeester en schepenen Paradeplein 2 bus 1, 2500 LIER Tel. 03 80 00 382 E-mail: economie@lier.be Waarvoor

Nadere informatie

Stedelijk reglement houdende de voorwaarden tot het exploiteren van taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder.

Stedelijk reglement houdende de voorwaarden tot het exploiteren van taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder. Stedelijk reglement houdende de voorwaarden tot het exploiteren van taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder. Dit reglement geeft uitvoering aan de artikelen 25 tot en met

Nadere informatie

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst Bijlage 1: Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst College van burgemeester en schepenen Grote Markt 54,

Nadere informatie

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst MOW-02-070601 College van burgemeester en schepenen Administratie Centrum Brusselsestraat 25, 1840 Londerzeel Tel. 052 / 31 50 63 Fax

Nadere informatie

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst MOBILITEIT@TERNAT.BE College van Burgemeester en Schepenen Gemeentehuisstraat 21 1740 Ternat T: 02 582 10 06 F: 02 582 77 85 E: mobiliteit@ternat.be

Nadere informatie

Verordening voor het exploiteren van taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder.

Verordening voor het exploiteren van taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder. Verordening voor het exploiteren van taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder. Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet; Gelet op het decreet van 20 april 2001, betreffende

Nadere informatie

Gemeenteraadsbesluit 27 januari 2005

Gemeenteraadsbesluit 27 januari 2005 PERSONENVERVOER OVER DE WEG - GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR TAXIDIENSTEN EN DE DIENSTEN VOOR HET VERHUREN VAN VOERTUIGEN MET BESTUURDER. Gemeenteraadsbesluit 27 januari 2005 Titel I DEFINITIES Artikel 1

Nadere informatie

Stedelijk reglement inzake taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder

Stedelijk reglement inzake taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder Stedelijk reglement inzake taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder hervastgesteld door de gemeenteraad op 19 december 2017 bekendgemaakt op de website www.brugge.be op

Nadere informatie

Aanvraag van een vergunning voor de exploitatie van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder

Aanvraag van een vergunning voor de exploitatie van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder College van burgemeester en schepenen Botermarkt 1, 9000 GENT Tel. 09 266 28 00 Fax 09 266 28 99 E-mail: mobiliteit.taxi@stad.gent Aanvraag van een vergunning voor de exploitatie van een dienst voor het

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. - VERGUNNING TOT HET EXPLOITEREN VAN EEN TAXIDIENST EN EEN DIENST VOOR HET VERHUREN VAN VOERTUIGEN MET BESTUURDER

HOOFDSTUK I. - VERGUNNING TOT HET EXPLOITEREN VAN EEN TAXIDIENST EN EEN DIENST VOOR HET VERHUREN VAN VOERTUIGEN MET BESTUURDER Gemeentelijk reglement betreffende de algemene voorwaarden tot het exploiteren van een taxidienst en een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder vastgesteld door de gemeenteraad op 27 maart

Nadere informatie

Stedelijk reglement inzake rijwieltaxidiensten

Stedelijk reglement inzake rijwieltaxidiensten Stedelijk reglement inzake rijwieltaxidiensten hervastgesteld door de gemeenteraad op 24 oktober 2017 bekendgemaakt op de website www.brugge.be op 25 oktober 2017 Hoofdstuk 1 : INLEIDENDE BEPALINGEN Artikel

Nadere informatie

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst Gemeentebestuur Alveringem Sint-Rijkersstraat 19 8690 Alveringem Tel. 058/28.88.81 - Fax 058/28.88.83 E-mail: economie@alveringem.be

Nadere informatie

Stedelijk reglement inzake taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder

Stedelijk reglement inzake taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder Stedelijk reglement inzake taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder Goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 juni 2013 Gewijzigd in de gemeenteraad van 22 september 2014 Bekendgemaakt

Nadere informatie

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst College van burgemeester en schepenen Snellegemsestraat 1 te 8210 Zedelgem Tel. 050/288607 Fax 050/288348 E-mail: ondernemersloket@zedelgem.be

Nadere informatie

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst Bijlage 1: modelformulier Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst MOW-02-070601 College van burgemeester

Nadere informatie

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst te De Panne

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst te De Panne Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst te De Panne Dienst Lokale Economie (t.a.v. CBS) Zeelaan 21, 8660 DE PANNE Tel. 058 42 16 16 Fax 058 42 16 17 Lokale.economie@depanne.be

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR DE OVERDRACHT EN VERDELING VAN EEN VERGUNNING VOOR HET EXPLOITEREN VAN EEN TAXIDIENST

AANVRAAG VOOR DE OVERDRACHT EN VERDELING VAN EEN VERGUNNING VOOR HET EXPLOITEREN VAN EEN TAXIDIENST AANVRAAG VOOR DE OVERDRACHT EN VERDELING VAN EEN VERGUNNING VOOR HET EXPLOITEREN VAN EEN TAXIDIENST Art. 10 bis van de ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR DE OVERDRACHT VAN EEN VERGUNNING VOOR HET EXPLOITEREN VAN EEN TAXIDIENST

AANVRAAG VOOR DE OVERDRACHT VAN EEN VERGUNNING VOOR HET EXPLOITEREN VAN EEN TAXIDIENST AANVRAAG VOOR DE OVERDRACHT VAN EEN VERGUNNING VOOR HET EXPLOITEREN VAN EEN TAXIDIENST Art. 10 bis van de ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van

Nadere informatie

(A) Gemeentelijk reglement houdende de voorwaarden tot het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder.

(A) Gemeentelijk reglement houdende de voorwaarden tot het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder. Stad Mortsel ---------- UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BESLISSINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ---------- Zitting van 14 september 2004 ---------- Aanwezig: I.PIRA, burgemeester-voorzitter; A.JESPERS, E.BROECKX,

Nadere informatie

7. Secretarie - Gemeentelijk reglement houdende de voorwaarden tot het exploiteren van een taxidienst - Hervaststelling.

7. Secretarie - Gemeentelijk reglement houdende de voorwaarden tot het exploiteren van een taxidienst - Hervaststelling. GEMEENTE KNOKKE-HEIST Overzichtslijst overgemaakt op 7 SEPTEMBER 2004 Aanwezig : Afwezig : UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 02 september 2004 M. Willems: De waarnemende Burgemeester-Voorzitter,

Nadere informatie

Gelet op artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet;

Gelet op artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet; GEMEENTELIJK REGLEMENT HOUDENDE DE VOORWAARDEN TOT HET EXPLOITEREN VAN EEN TAXIDIENST DE GEMEENTERAAD, Gelet op artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het decreet van 20 april 2001 betreffende

Nadere informatie

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad PROVINCIE LIMBURG ARRONDISSEMENT MAASEIK GEMEENTE HOUTHALEN-HELCHTEREN Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van: 25/11/2004 Aanwezig: Verontschuldigd: Alain Yzermans: burgemeester-voorzitter

Nadere informatie

Aanvraag van een vergunning voor de exploitatie van een taxidienst

Aanvraag van een vergunning voor de exploitatie van een taxidienst College van burgemeester en schepenen Botermarkt 1, 9000 GENT Tel. 09 266 28 00 Fax 09 266 28 99 E-mail: mobiliteit.taxi@stad.gent Aanvraag van een vergunning voor de exploitatie van een taxidienst Waarvoor

Nadere informatie

Stedelijk reglement inzake taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder.

Stedelijk reglement inzake taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder. Stedelijk reglement inzake taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder. Goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 juni 2013 Gewijzigd in de gemeenteraad van 22 september 2014 (treedt

Nadere informatie

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en. Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt :

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en. Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt : Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt : DECREET tot wijziging van het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg

Nadere informatie

STEDELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE TAXIDIENSTEN EN DE DIENSTEN VOOR HET VERHUREN VAN VOERTUIGEN MET BESTUURDER TITEL I ALGEMENE BEPALINGEN

STEDELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE TAXIDIENSTEN EN DE DIENSTEN VOOR HET VERHUREN VAN VOERTUIGEN MET BESTUURDER TITEL I ALGEMENE BEPALINGEN STEDELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE TAXIDIENSTEN EN DE DIENSTEN VOOR HET VERHUREN VAN VOERTUIGEN MET BESTUURDER TITEL I ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1 TOEPASSELIJKE WETGEVING EN DEFINITIES Artikel 1 De

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 12 mei 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00469 Onderwerp: Stedelijk reglement inzake taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING TAXI

STATUTENWIJZIGING TAXI STATUTENWIJZIGING TAXI Aangetekend te versturen aan : Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Mobiel Brussel - B.U.V. Directie Taxi s Vooruitgangstraat 80/1 1035 Brussel Informatie : Mevr. Caroline

Nadere informatie

Stedelijk reglement inzake taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder

Stedelijk reglement inzake taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder Stedelijk reglement inzake taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder hervastgesteld door de gemeenteraad op 13 september 2016 bekendgemaakt op de website www.brugge.be op

Nadere informatie

Taxichauffeur worden in Antwerpen

Taxichauffeur worden in Antwerpen Taxichauffeur worden in Antwerpen EDITIE: November 2017 Taxichauffeur in Antwerpen 2 Inhoud Voorwoord... 3 1 Taxibrevet... 4 1.1 Voorwaarden om te werken als taxichauffeur... 4 1.2 Inschrijven voor het

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING TAXI

STATUTENWIJZIGING TAXI STATUTENWIJZIGING TAXI Aangetekend te versturen aan : Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest B.U.V. Directie Taxi s Vooruitgangstraat 80/1 1035 Brussel Informatie : Mevr. Caroline Docquiert

Nadere informatie

Stedelijk reglement inzake taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder.

Stedelijk reglement inzake taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder. Stedelijk reglement inzake taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder. Goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 juni 2013 Gewijzigd in de gemeenteraad van 22 september 2014 (treedt

Nadere informatie

Taxichauffeur worden in Antwerpen

Taxichauffeur worden in Antwerpen Taxichauffeur worden in Antwerpen EDITIE: september 2015 Inhoud 1 Taxibrevet... 4 1.1 Voorwaarden om te werken als taxichauffeur... 4 1.2 Inschrijven voor het stedelijke taxi-examen... 4 1.3 Medische keuring...

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR DE VOORTZETTING VAN EEN VERGUNNING VOOR HET EXPLOITEREN VAN EEN TAXIDIENST

AANVRAAG VOOR DE VOORTZETTING VAN EEN VERGUNNING VOOR HET EXPLOITEREN VAN EEN TAXIDIENST AANVRAAG VR DE VRTZETTING VAN EEN VERGUNNING VR HET EXPLITEREN VAN EEN TAXIDIENST Art. 10 van de ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen

Nadere informatie

REGLEMENT INZAKE VESTIGINGS- EN UITBATINGVERGUNNING VOOR NACHTWINKELS

REGLEMENT INZAKE VESTIGINGS- EN UITBATINGVERGUNNING VOOR NACHTWINKELS dienst ruimtelijke ordening R E G L E M E N T Gemeenteraad van 28-11-2013 REGLEMENT INZAKE VESTIGINGS- EN UITBATINGVERGUNNING VOOR NACHTWINKELS HOOFDSTUK 1: BEGRIPPENKADER Artikel 1: defintities Voor de

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJK REGLEMENT HOUDENDE DE VOORWAARDEN TOT HET EXPLOITEREN VAN EEN TAXIDIENST

GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJK REGLEMENT HOUDENDE DE VOORWAARDEN TOT HET EXPLOITEREN VAN EEN TAXIDIENST GEMEENTELIJK REGLEMENT Dossier behandeld door: ir. Ronse Dominik, Gemeentesecretaris: 051/33.74.10 E-mail: secretaris@ingelmunster.be Betreft: GEMEENTELIJK REGLEMENT HOUDENDE DE VOORWAARDEN TOT HET EXPLOITEREN

Nadere informatie

LIMOUSINE Wijziging(en) van statuten

LIMOUSINE Wijziging(en) van statuten Per post te verzenden naar het volgende adres: GOB - Brussel Mobiliteit Directie Taxi s Vooruitgangstraat 80/1 1035 Brussel LIMOUSINE Wijziging(en) van statuten Of af te geven in de brievenbus van de loketten

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT HOUDENDE DE VOORWAARDEN TOT HET EXPLOITEREN VAN EEN TAXIDIENST EN/OF EEN DIENST VOOR HET VERHUREN VAN VOERTUIGEN MET BESTUURDER

GEMEENTELIJK REGLEMENT HOUDENDE DE VOORWAARDEN TOT HET EXPLOITEREN VAN EEN TAXIDIENST EN/OF EEN DIENST VOOR HET VERHUREN VAN VOERTUIGEN MET BESTUURDER GEMEENTELIJK REGLEMENT HOUDENDE DE VOORWAARDEN TOT HET EXPLOITEREN VAN EEN TAXIDIENST EN/OF EEN DIENST VOOR HET VERHUREN VAN VOERTUIGEN MET BESTUURDER Titel I DEFINITIES Artikel 1 In dit besluit wordt

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 46690 MONITEUR BELGE 19.09.2003 Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS-

Nadere informatie

COLLECTIEVE TAXIS VERHUUR VAN VOERTUIGEN MET CHAUFFEUR. Toegang tot het beroep

COLLECTIEVE TAXIS VERHUUR VAN VOERTUIGEN MET CHAUFFEUR. Toegang tot het beroep COLLECTIEVE TAXIS VERHUUR VAN VOERTUIGEN MET CHAUFFEUR Toegang tot het beroep Instituut voor de autocar en de autobus vzw Dobbelenberg Metrologielaan 8-1130 Brussel 02/245 90 53-02/245 91 29 BE 445.494.076

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD. Zitting van 1 december 2008 REGLEMENT INZAKE DE EXPLOITATIE VAN TAXIDIENSTEN

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD. Zitting van 1 december 2008 REGLEMENT INZAKE DE EXPLOITATIE VAN TAXIDIENSTEN UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 1 december 2008 REGLEMENT INZAKE DE EXPLOITATIE VAN TAXIDIENSTEN HOOFDSTUK 1. VERGUNNING EN EXPLOITATIE. Afdeling 1. Vergunning Artikel 1. Niemand

Nadere informatie

TAXI Wijziging(en) van statuten

TAXI Wijziging(en) van statuten Per post te verzenden naar het volgende adres: GOB - Brussel Mobiliteit Directie Taxi s Vooruitgangstraat 80/1 1035 Brussel TAXI Wijziging(en) van statuten Of af te geven in de brievenbus van de loketten

Nadere informatie

(A) Gemeentelijk reglement houdende de voorwaarden tot het exploiteren van een taxidienst.

(A) Gemeentelijk reglement houdende de voorwaarden tot het exploiteren van een taxidienst. Stad Mortsel ---------- UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BESLISSINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ---------- Zitting van 14 september 2004 ---------- Aanwezig: I.PIRA, burgemeester-voorzitter; A.JESPERS, E.BROECKX,

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen en het koninklijk besluit

Nadere informatie

TAXI Aanvraag voor de overdracht van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst

TAXI Aanvraag voor de overdracht van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst TAXI Aanvraag voor de overdracht van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst Per post te verzenden naar het volgende adres: GOB - Brussel Mobiliteit Directie Taxi s Vooruitgangstraat 80/1

Nadere informatie

HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE

HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. SOORTEN HERNIEUWING... 2 1. Hernieuwing ingevolge verlies, diefstal, beschadiging, een niet-gelijkende foto of intrekking door

Nadere informatie

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten.

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Besluit: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten DEEL I: ALGEMEEN Art. 1 Het

Nadere informatie

A renovatie van de voorgevel B verfraaiing van de commerciële ruimte C beide. eigenaar van het pand

A renovatie van de voorgevel B verfraaiing van de commerciële ruimte C beide. eigenaar van het pand Vak bestemd voor administratie Dossiernummer:... Aanvraagdatum:... Aanvraagformulier toelage renovatie handelspanden Met dit formulier dient u een aanvraag in voor het verkrijgen van een toelage voor de

Nadere informatie

Aanvraag van een vergunning voor de uitbating van een toeristisch logies

Aanvraag van een vergunning voor de uitbating van een toeristisch logies Aanvraag van een vergunning voor de uitbating van een toeristisch logies Toerisme Vlaanderen Afdeling Kwaliteitszorg Grasmarkt 61, 1000 BRUSSEL Tel. 02 504 03 00 Fax 02 504 03 66 website: http://www.toerismevlaanderen.be

Nadere informatie

Aanvraag van een vergunning voor de uitbating van een toeristisch logies

Aanvraag van een vergunning voor de uitbating van een toeristisch logies Aanvraag van een vergunning voor de uitbating van een toeristisch logies DiV/TV-20131029 Departement internationaal Vlaanderen Dienst Toeristische Vergunningen Boudewijnlaan 30 80, 1000 BRUSSEL Tel. 02

Nadere informatie

Reglement voor het bekomen van een tap- en exploitatievergunning voor uitbating van horecazaken

Reglement voor het bekomen van een tap- en exploitatievergunning voor uitbating van horecazaken Reglement voor het bekomen van een tap- en exploitatievergunning voor uitbating van horecazaken Inhoud Hoofdstuk I : Definities... 2 Hoofdstuk II : Aanvraag van de tap- en exploitatievergunning... 2 Hoofdstuk

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 8 juni 2007;

Gelet op de aanvraag van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 8 juni 2007; SCSZ/07/124 1 BERAADSLAGING NR. 07/038 VAN 3 JULI 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DE DIRECTIE TAXI S EN BIJZONDERE VORMEN VAN GEREGELD VERVOER VAN HET BESTUUR UITRUSTING

Nadere informatie

Reglement betreffende de vergunning voor C3-borden in de wijk Spaanse Kroon

Reglement betreffende de vergunning voor C3-borden in de wijk Spaanse Kroon Reglement betreffende de vergunning voor C3-borden in de wijk Spaanse Kroon Artikel 1: Definities - ANPR-camera: een camera met automatische nummerplaat herkenning. - Bewoner: een persoon die is ingeschreven

Nadere informatie

Goedkeuren reglement betreffende de ambulante activiteiten op het openbaar terrein

Goedkeuren reglement betreffende de ambulante activiteiten op het openbaar terrein Goedkeuren reglement betreffende de ambulante activiteiten op het openbaar terrein De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2008, meer bepaald artikel 42; Gelet op de wet van 25 juni 1993

Nadere informatie

De reglementering d.d. 01/06/2004 inzake taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder

De reglementering d.d. 01/06/2004 inzake taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder MVG ABA Vlaams-Brabant Personeel & Algemene Zaken Reynaerts Roger De reglementering d.d. 01/06/2004 inzake taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder 1 Inhoud Inleiding p.

Nadere informatie

INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING IN DE ONDERNEMING (I.B.O) : VOOR KANDIDAAT TAXICHAUFFEURS IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING IN DE ONDERNEMING (I.B.O) : VOOR KANDIDAAT TAXICHAUFFEURS IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING IN DE ONDERNEMING (I.B.O) : VOOR KANDIDAAT TAXICHAUFFEURS IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Besluit van 24 maart 2011 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende

Nadere informatie

stad brugge Dienst lokale economie

stad brugge Dienst lokale economie stad brugge Dienst lokale economie UITTREKSEL UIT HET PROCES-VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 27 MAART 2012 Openbare Vergadering Samenstelling van de raad (afwezigen zijn doorstreept) Patrick

Nadere informatie

Retributiereglement inzake bewonersparkeren en gemeentelijke parkeerkaarten

Retributiereglement inzake bewonersparkeren en gemeentelijke parkeerkaarten STAD TONGEREN Uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad Openbare vergadering van 26 februari 2014. Retributiereglement inzake bewonersparkeren en gemeentelijke parkeerkaarten De gemeenteraad,

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN MONITEUR BELGE 21.08.2001 BELGISCH STAATSBLAD 27981 GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

Taxicheques Voor minder mobiele en tijdelijk minder mobiele 65-plussers en voor personen met een handicap

Taxicheques Voor minder mobiele en tijdelijk minder mobiele 65-plussers en voor personen met een handicap Taxicheques Voor minder mobiele en tijdelijk minder mobiele 65-plussers en voor personen met een handicap Reglement Inhoudstafel Klik op de artikels die u wil lezen. Artikel 1 Doel van het reglement...

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement op de ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de openbare markten: vaststelling

Gemeentelijk reglement op de ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de openbare markten: vaststelling Gemeentelijk reglement op de ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de openbare markten: vaststelling DE RAAD, Overwegende dat het aangewezen is om organisatie van de ambulante activiteiten

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zitting 2008-2009 18 februari 2009 ONTWERP VAN DECREET betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zie: 1853 (2008-2009)

Nadere informatie

Vak bestemd voor administratie. 1. Welke toelage wenst u aan te vragen? 2. Gegevens indien aanvrager natuurlijk persoon

Vak bestemd voor administratie. 1. Welke toelage wenst u aan te vragen? 2. Gegevens indien aanvrager natuurlijk persoon Vak bestemd voor administratie Dossiernummer:... Aanvraag:... Aanvraagformulier toelage renovatie handelspanden Met dit formulier dient u een aanvraag in voor het verkrijgen van een toelage voor de renovatie

Nadere informatie

Subsidiereglement Bedrijf en buurt

Subsidiereglement Bedrijf en buurt Subsidiereglement Bedrijf en buurt Goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 oktober 2009 Bekendgemaakt op 29 oktober 2009 Artikel 1 - Doel van de subsidie De Stad Gent wil als lokale overheid een impuls geven

Nadere informatie

Vlaamse regering. Besluit dd. 28 mei 2004 betreffende de erkenning en de financiële ondersteuning van verblijven in het kader van Toerisme voor Allen.

Vlaamse regering. Besluit dd. 28 mei 2004 betreffende de erkenning en de financiële ondersteuning van verblijven in het kader van Toerisme voor Allen. Vlaamse regering Besluit dd. 28 mei 2004 betreffende de erkenning en de financiële ondersteuning van verblijven in het kader van Toerisme voor Allen. DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 18 juli

Nadere informatie

20. Voorwerp: Stedelijk reglement houdende de voorwaarden tot het exploiteren van een taxidienst. De Raad,

20. Voorwerp: Stedelijk reglement houdende de voorwaarden tot het exploiteren van een taxidienst. De Raad, STAD WAREGEM Uittreksel uit het register der Notulen van de Gemeenteraad Zitting van 04 mei 2004 Aanwezig: Dhondt Yolande... Burgemeester-Voorzitter. Kindt Paul, Soens Rik, Vantieghem Georges, Vanryckeghem

Nadere informatie

Hoofdstuk I : Toepassingsgebied en definities

Hoofdstuk I : Toepassingsgebied en definities Reglement tot vaststelling van de openingsuren voor nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie en tot het bekomen van een vestigingsen uitbatingsvergunning Inhoud Hoofdstuk I : Toepassingsgebied

Nadere informatie

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING BIV - STAGIAIR-beroepservaring / 2017 - Pagina 1 / 5 Luxemburgstraat 16 B - 1000 BRUSSEL - Tel. 02/505.38.50 - Fax 02/503.42.23 - www.biv.be AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING

Nadere informatie

STEDELIJK PARKEERBELEID. TARIEVEN EN MODALITEITEN VAN DE GEMEENTELIJKE PARKEERKAARTEN.

STEDELIJK PARKEERBELEID. TARIEVEN EN MODALITEITEN VAN DE GEMEENTELIJKE PARKEERKAARTEN. STEDELIJK PARKEERBELEID. TARIEVEN EN MODALITEITEN VAN DE GEMEENTELIJKE PARKEERKAARTEN. DE GEMEENTERAAD; Artikel 1. Het gemeenteraadsbesluit van 28 april 2014 houdende de tarieven en modaliteiten van de

Nadere informatie

1. Voor de onderneming:

1. Voor de onderneming: Aanvraag tot vergunning onderneming voor camerasystemen versie december 2017 Toepassing van de Wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid - Koninklijk besluit van 12 november

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder de vorm van gesloten digitale biedingen, het recht tot uitbating van het maandelijks marktevenement Woensdagse Brocantemarkt op de

Nadere informatie

2013 no. 42 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

2013 no. 42 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA 2013 no. 42 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA LANDSVERORDENING van 18 juli 2013 houdende regels over de aanleg, het beheer en het onderhoud van spoorwegen en de daarbij behorende infrastructuur, alsmede over

Nadere informatie

MILIEUWETGEVING UIT HET BELGISCH STAATSBLAD

MILIEUWETGEVING UIT HET BELGISCH STAATSBLAD MILIEUWETGEVING UIT HET BELGISCH STAATSBLAD van 15 november 1997 MINISTERIE VAN DE WAALSE REGERING 16 OKTOBER 1997. Besluit van de Waalse Regering betreffende de erkenning en de subsidiëring van de revalidatiecentra

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD N. 334 SOMMAIRE INHOUD. 80 pages/bladzijden

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD N. 334 SOMMAIRE INHOUD. 80 pages/bladzijden MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loiprogramme du 24 décembre 2002 publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2002. Le Moniteur belge peut être consulté

Nadere informatie

Referentie advies. Pagina 2/7

Referentie advies. Pagina 2/7 OPVOLGINGSNOTA Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur Economische en Sociale Raad voor

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden waaronder investeringssubsidies kunnen worden toegekend aan toeristische logiezen

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden waaronder investeringssubsidies kunnen worden toegekend aan toeristische logiezen Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden waaronder investeringssubsidies kunnen worden toegekend aan toeristische logiezen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 18 juli

Nadere informatie

Gelet op het feit dat op datum van 23 november 1992 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard of geacht;

Gelet op het feit dat op datum van 23 november 1992 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard of geacht; 2/MLAV1/9200000667/KB/ian. Milieuvergunningen HOUDENDE VERGUNNING AAN PELKMANS-VAN BOUWEL JOZEF VOOR HET VERANDEREN VAN EEN INRICHTING GELEGEN TE 2323 HOOGSTRATEN (WORTEL), LANGENBERG 52A. De bestendige

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 november 2016;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 november 2016; Nummer: 118-57 Portefeuillehouder: drs. L. Bromet Onderwerp: Vaststellen Parkeerverordening Waterland 2017 De raad van de gemeente Waterland, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Formulier voor de benoeming van een lid van een operationeel orgaan van een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening

Formulier voor de benoeming van een lid van een operationeel orgaan van een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening Bijlage Bijlage bij de uniforme brief van 23 mei 2007 Formulier voor de benoeming van een lid van een operationeel orgaan van een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening Toepassingsveld: Artikelen

Nadere informatie

NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD

NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD MODEL TEGEN EEN NIEUW MODEL INHOUDSOPGAVE Nietigheid van het rijbewijs Teruggave van het rijbewijs Duplicaat In welke omstandigheden wordt een duplicaat

Nadere informatie