SOCIALE VOORZIENINGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SOCIALE VOORZIENINGEN"

Transcriptie

1 Borggravevijversstraat Hasselt Tel Fax SOCIALE VOORZIENINGEN Deze informatiebundel werd gerealiseerd dankzij projectsubsidie Provincie Limburg

2 1. SOCIALE VOORZIENINGEN VOOR DOVEN EN SLECHTHORENDEN 1.1. HET VLAAMS FONDS VOOR SOCIALE INTEGRATIE VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP Ontstaan Het Vlaams fonds is ontstaan op 27 juni 1990 met de bedoeling het wat gemakkelijker te maken voor de gehandicapte. Het Vlaams Fonds is een samensmelting van het vroegere Rijksfonds voor sociale reclassering van minder-validen (dat vooral instond voor tewerkstelling en hulpmiddelen) en Fonds 81. (dat instond voor de residentiële voorzieningen) Voor wie? Voor gehandicapten. Het fonds hanteert een ruime definitie voor het begrip: handicap. Het gaat om een langdurige en belangrijke beperking van de sociale integratiekansen van een persoon ten gevolge van een aantasting van de verstandelijke, psychische, lichamelijke of zintuiglijke mogelijkheden. Een bijkomende voorwaarde is dat men woonachtig moet zijn in België en geen 65 jaar oud zijn Inschrijvingen Gebeuren per provincie Twee formulieren: -A001 Dit formulier dient ingevuld te worden door de gehandicapte zelf, of door zijn wettelijke vertegenwoordiger. Hier moet de zorgvraag omschreven worden en moeten de formele voorwaarden ingevuld worden. -A002 Dit formulier is een multidisciplinair verslag dat de hulpvraag omschrijft en motiveert. Voor de opmaak van dit dossier moet men zich richten tot een erkende instantie: vb. CLB, Centra voor ontwikkelingsstoornissen, diensten M.W. van het ziekenfonds, Nota: Er mogen eigenlijk maar drie maanden verstrijken tussen het indienen van de A001 en het multidisciplinair verslag om de eerste datum als datum van aanvraag te kunnen behouden. Er is ook nog de mogelijkheid om een spoedprocedure in te dienen via een medisch attest of via de jeugdrechtbank. Voor de diensten thuisbegeleiding gebeurt het vaak alleen op basis van een medisch attest, waardoor men meestal een goedkeuring krijgt, beperkt in tijd. Sociale voorzieningen 1

3 Behandeling van de aanvraag De provinciale afdeling onderzoekt de volledigheid van het dossier en stelt eventueel bijkomende vragen Beoordeling Binnen de twee maanden na aanvraag legt de prov. afd. de aanvraag voor aan de PEC. (= provinciale evaluatiecommissie) In deze commissie zetelen: een arts, een psycholoog, een econoom, een sociaal assistent, een socioloog of jurist.. Zij krijgen een synthese van het multidisciplinair verslag. De aanvrager of zijn wettelijke vertegenwoordiger wordt uitgenodigd op deze zitting. In Limburg komt deze commissie tweemaal per maand samen om de beslissingen te treffen Ten laste neming Op basis van de beoordeling door het PEC hakt het Vlaams Fonds de knoop door over de ten laste neming. Twee mogelijkheden: - positieve beslissing - negatieve beslissing In het laatste geval kan je een heroverweging aanvragen maar dit binnen de dertig dagen. Dit moet gebeuren met een aangetekend en gemotiveerd verzoekschrift. De adviescommissie hoort dan de gehandicapte of zijn wettelijke vertegenwoordiger en neemt dan een definitieve beslissing. Wanneer er dan nog een negatieve beslissing volgt kan men nog terecht bij de arbeidsrechtbank Voor wat kan men er terecht? Als gehandicapte persoon doet men er best aan zich te laten inschrijven in het Vlaams Fonds omdat er tussenkomsten zijn op verschillende vlakken Domein zorg residentiële zorg - voor de minderjarigen: internaat en deeltijds internaat - voor de meerderjarigen: tehuis voor werkende, tehuis voor niet-werkende, tehuis voor niet werkende in nursingverband, beschermd wonen - voor alle gehandicapten van welke leeftijd ook: pleeggezin, kortverblijf (92 dagen over 5 jaar),logeerfunctie (30 dagen op jaarbasis, doch mogen niet achter elkaar gebruikt worden of als aanloop naar een internaatsplaatsing). Er is echter ook een beperking vanuit de Sociale voorzieningen 2

4 voorzieningen, die maar een beperkt aantal dagen ter beschikking krijgen om logeerfuncties te creëren. semi-residentiële zorg - voor de minderjarigen: semi-internaat en deeltijds semi-internaat - voor de meerderjarigen: dagcentra ambulante zorg - diensten voor thuisbegeleiding (ook KIDS heeft zijn eigen dienst Thuisbegeleiding) - diensten voor zelfstandig wonen (vnl. voor motorisch gehandicapten). Er is 24 uur op 24 assistentie in het dagelijkse leven (aangepaste woningen in een gewone woonwijk) - diensten begeleid wonen (sinds 1 januari 2003 hebben wij ook een erkenning voor 4 personen). OPMERKING! Wanneer men nu een vraag naar opvang stelt is het nodig, zelfs als er plaats is binnen de gevraagde opvangmogelijkheid, dat de verwijzer samen met de gehandicapte of zijn vertegenwoordiger de persoon die de opvang nodig heeft laat registreren op een centrale wachtlijst in eigen provincie en in de provincie waar men graag in de opvang terecht zou komen Opleiding De mogelijkheid om een nieuwe of bijkomende opleiding te volgen. - bedrijfsopleiding bij een werkgever - opleiding in gespecialiseerde beroepsopleidingscentra (CBO) (prof. opleiding op maat van de cursist) Hulp bij tewerkstelling - tussenkomsten in het loon (CAO 26) (Vlaamse inschakelingspremie) - beschutte werkplaats - arbeidstrajectbegeleiding (ATB) Hulpmiddelen en aanpassing van de woonomgeving - de bijstandskorf - PAB - PGB Sociale voorzieningen 3

5 Enkele extraatjes GRATIS LIJNABONNEMENTEN Iedereen die ingeschreven is bij het VLAAMS FONDS heeft recht op een BUZZY PASS. Dit is een kaart om gratis gebruik te maken van het vervoer met De Lijn. Onlangs werden deze kaarten vernieuwd. Ze hebben een geldigheidsduur tot Met de EURECARD over de grenzen heen! Limburgse personen met een handicap kunnen sinds kort gebruik maken van de EURECARD. Deze kaart geeft kortingen op toeristische, culturele of sportieve activiteiten in Nederlands en Belgisch Limburg, de provincie Luik, de Oostkantons en de regio's Aken, Bitburg, Prüm en Daun. De Eurecard is bedoeld om het grensoverschrijdend verkeer voor personen met een handicap te stimuleren. De overheden of privé-instellingen die korting geven op vertoon van de Eurecard doen dat vrijwillig. Dus: woon je in Limburg en ben je ingeschreven bij het Vlaams Fonds, dan kan je deze kaart gratis verkrijgen. De website geeft een overzicht van de uitbaters in de verschillende regio s die meedoen met het project. Voor meer info kan je terecht bij: Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap Provinciale afdeling Limburg Ilgatlaan Hasselt Tel:011/ Fax:011/ HET VLAAMS FONDS EN DE MATERIËLE HULPMIDDELEN De aanvraag van materiële hulpmiddelen is gewijzigd sinds De procedure de aanvraag - een gespecialiseerd multidisciplinair team behandelt de vraag naar materiële hulpmiddelen. Deze teams kunnen voor advies beroep doen op het KOC (Kennis- en Ondersteuningscentrum) dat op zijn beurt bij experts advies kan inroepen. Deze laatste dienen evenwel vergoed te worden. Momenteel behandelt o.a. de dienst maatschappelijk werk van je mutualiteit de vraag naar materiële hulpmiddelen. Sociale voorzieningen 4

6 - het team gaat je informeren, oriënteren en begeleiden bij de aanvraag (o.a. invullen van het formulier A001) - het team stelt een adviesrapport op per gevraagd hulpmiddel (welk hulpmiddel, waarom dat hulpmiddel, gebruiksfrequentie, ) - een A002 is niet meer nodig als je reeds ingeschreven bent. onderzoek door de provinciale afdeling - kijkt na of het dossier volledig is op administratief vlak - doet een voorstel naar de PEC (provinciale evaluatiecommissie) PEC-gebeuren - indien je nog niet ingeschreven was: vaststelling of je tot de doelgroep behoort. - vaststellen van: - functiebeperking: wettigt de beperking de aanvraag van het hulpmiddel? - interventieniveau (vervanging of aanvulling) - functioneringsnormen: het kader waarin het hulpmiddel zal gebruikt worden Betalingen - het hulpmiddel mag niet gekocht worden vooraleer je een goedkeuring hiervoor gekregen hebt - de facturen moeten ten laatste zes maanden na factuurdatum binnengestuurd worden De bijzondere bijstandscommissie Deze is er voor hulpmiddelen die niet opgenomen zijn in de refertelijst en meer kosten dan 250 euro HET PERSOONLIJKE ASSISTENTIEBUDGET Bedoeling Stap naar een zelfstandig leven. Sinds 2000 is er de mogelijkheid om het persoonlijke assistentiebudget aan te vragen. Mensen met een handicap komen soms in een instelling terecht zonder dat het nodig is. Met wat praktische hulp is het soms mogelijk om de zelfstandigheid te vergroten en zo thuis te kunnen blijven wonen. Het PAB stelt de mensen in staat om zelf geheel of gedeeltelijk hun assistentie te organiseren en te financieren. De deskundigencommissie kan de budgethouder een bedrag toekennen tussen 7.436,81 euro en ,09 euro. (tussen en fr.) op jaarbasis. Sociale voorzieningen 5

7 Wat kan je doen met het budget? Persoonlijke assistenten in dienst voor: - praktische hulp bij lichamelijke activiteiten en verplaatsingen - pedagogische ondersteuning van de persoon of zijn ouders - binnen school of werk kan alleen praktische of organisatorische hulp geboden worden Wat kan je niet met het budget? - aankoop van hulpmiddelen - inhuren van doventolken - medische en paramedische handelingen (vb : logo, kiné, ) - zorg kopen bij een door de overheid gesubsidieerde instantie (enkel de combinatie van een PAB met een dagcentrum of semi-internaat voor niet-schoolgaande) Wie kan dit aanvragen? - iedere gehandicapte kan dit aanvragen - de voorwaarde is dat je moet ingeschreven zijn bij het Vlaams Fonds - de aanvraag kan ingediend worden met een daarvoor ontworpen aanvraagformulier Hoe aanvragen? Met een formulier hiervoor speciaal ontworpen. Daarna moet een PAB multidisciplinair team een inschalingsverslag opstellen waarin staat: - dat je met persoonlijke assistentie, zelfstandig kan leven - hoeveel uren je nood hebt aan persoonlijke assistentie - en voor welke activiteiten je hulp nodig hebt Wat gebeurt er na de aanvraag Wanneer de aanvraag volledig is, wordt ze voorgelegd aan een deskundigencommissie. Deze kent de budgetten toe op basis van vastgelegde prioriteiten. - deelnemers aan het PAB-experiment - personen die uit een Vlaams Fonds-voorziening willen stappen Men houdt rekening met de ernst van de handicap, de zorgbehoefte, de urgentiegraad en de datum van aanvraag. Voorlopig kan er slechts aan 500 personen een PAB toegekend worden Enkele termen - PAB = Persoonlijke assistentiebudget - budgethouder = de persoon aan wie het budget wordt toegekend Sociale voorzieningen 6

8 - budgethoudersvereniging = een vereniging die advies kan geven inzake de besteding van het budget en de wetgeving op tewerkstelling van personen. Deze verenigingen mogen geen bijdrage vragen aan de budgethouder. - zorgconsulent = iemand die op professioneel vlak het assistentieplan kan helpen opstellen, bijsturen en ondersteunen HET PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Het PGB gaat nog een stapje verder dan het PAB. Dit heeft tot doel de gehandicapte persoon zelf te laten bepalen welke zorg en assistentie hij nodig heeft. Op zelfstandige basis kan hij beslissen welke zorg hij aankoopt binnen het bestaande netwerk. Tot op heden staat dit nog niet op punt. De verschillende zorgverlenende instanties en instellingen moeten eerst nog een lijst opstellen van welke zorg er bij hen beschikbaar is en welke financiële vergoeding hier tegenover staat. Voor de instellingen zal het moeilijker werken worden, omdat men geen bedrage per kind meer zal ontvangen. De persoon zelf zal de instelling vergoeden voor geleverde prestaties. Ook dit zal in de loop der volgende jaren effectief zijn intrede doen. 2. ONDERWIJS 2.1. BUITENGEWOON ONDERWIJS TYPE 7 Om ingeschreven te kunnen worden in een school voor type 7 is er een attest nodig ondertekend door een NKO-arts. Het attest moet wel tegengetekend worden door een CLB of een dienst die hiervoor erkend is. Voor gehoorgestoorden bestaat er buitengewoon onderwijs, zowel op kleuter, lager als secundair niveau GON BEGELEIDING Bestaat op elk niveau. De kinderen zijn dan ingeschreven in twee scholen : Zowel in het gewone onderwijs waar ze schoollopen, als in het buitengewone onderwijs, vanwaar ze GON-begeleiding krijgen. Wat houdt dit in? - de kleuters krijgen tijdens hun volledige kleuterloopbaan begeleiding op onderwijskundig of paramedisch vlak. De meeste gehoorgestoorde kleuters opteren voor logopedische hulp. - de lagere schoolkinderen kunnen zowel logopedische als schoolse begeleiding krijgen. (twee uren per week voor slechthorenden: Sociale voorzieningen 7

9 gedurende twee schooljaren, zelf te kiezen, vier uren per week voor doven, gedurende de zes jaren.) - op secundair niveau gelden dezelfde voorwaarden als in het lager. Momenteel is er ook de mogelijkheid om beroep te doen op een tolk, zowel een schrijftolk als een gebarentolk, dit vanaf het middelbaar onderwijs en enkel voor mensen met een gehoorverlies van minstens 90 db aan het beste oor. Dit loopt momenteel als experiment. De ouders moeten tijdig d.i. voor eind mei een aanvraag indienen. Ze mogen zelf een voorstel doen naar het aantal uren en het soort tolk (gebarentolk of schrijftolk). Er is echter een globaal budget voorzien, dat verdeeld wordt over de aanvragen HULP BIJ HOGERE STUDIES Wat? Wie hoger onderwijs (universiteit of hoger onderwijs buiten de universiteit) volgt, kan naast een schrijftolk ook beroep doen op pedagogische hulp bij hogere studies) Aanvragen: - bij Vlaams Fonds - sommige universiteiten en hogescholen hebben een eigen sociale dienst voor studenten met een handicap. 3. FINANCIËLE TUSSENKOMSTEN 3.1 BIJKOMENDE KINDERBIJSLAG VOOR GEHANDICAPTEN De bedragen van de gewone kinderbijslag en van de kinderbijslag voor wezen, invaliden, werklozen (+ 6 maand) en gepensioneerden worden verhoogd met een aanvullende bijslag van: Er zijn twee systemen: Systeem 1: voor kinderen en jongeren geboren voor voorwaarden: - elk gehandicapt kind jonger dan 21 jaar en geboren voor de handicap moet een aanvang genomen hebben toen het kind nog rechthebbende was op kinderbijslag, hetzij het kind jonger was dan 18 jaar, hetzij het kinderbijslag bleef genieten als leerling of student Sociale voorzieningen 8

10 - verloop: - de bijkomende kinderbijslag schriftelijk aanvragen bij het organisme dat je kinderbijslag uitbetaalt - na de aanvraag ontvang je formulieren die door een dokter moeten ingevuld worden - je stuurt deze formulieren op naar uw kinderbijslagfonds - nadien word je uitgenodigd voor een consultatie bij een arts, verbonden aan de federale overheidsdienst sociale zekerheid - wanneer bij je kind een ongeschiktheid van 66% vastgesteld wordt, komt het kind in aanmerking voor bijkomende kinderbijslag. De score op de zelfredzaamheidsschaal bepaalt de grootte van het bedrag - de bijkomende kinderbijslag kan worden toegestaan met terugwerkende kracht van hoogstens drie jaar. Volgens graad van zelfredzaamheid: graad ,65 per maand graad ,56 per maand graad ,23 per maand Systeem 2: voor kinderen geboren na voorwaarden: - geboren na beperkt zijn in mogelijkheden - verloop: - de bijkomende kinderbijslag schriftelijk aanvragen bij je kinderbijslagfonds - je ontvangt dan formulieren waarna enkele door de dokter moeten ingevuld worden en een gedeelte door jezelf (hiervoor vraag je best hulp aan de instelling) - je stuurt de ingevulde formulieren naar de Federale overheid - nadien word je uitgenodigd voor consultatie bij een arts, verbonden aan de federale overheidsdienst sociale zekerheid. Op uw uitnodiging staat welke gegevens je moet meebrengen - bij het onderzoek evalueert de arts niet de ziekte zelf, maar wel de functionele weerslag op de mogelijkheden van het kind. Er is een evaluatie op drie pijlers: - functionele ongeschiktheid van het kind (beoordeling, maximum 6 punten) - evaluatie van activiteit en participatie van het kind (beoordeling, maximum 12 punten) - belasting van het gezin (beoordeling, maximum 18 punten) Sociale voorzieningen 9

11 Er zijn 6 categorieën categorie punten per maand > Opmerkingen: - de leeftijdsgrens (7 jaar) zal stapsgewijs opgetrokken worden tot iedereen onder systeem 2 valt - kinderen geboren na 1 januari 1996 die reeds bijkomende kinderbijslag van gehandicapten ontvingen op 1 mei 2003 kunnen maximum 3 jaar in het oude systeem blijven, wanneer dit voordeliger is. Die 3 jaar gaan in bij een eerste ambtshalve herziening. Nadien gebeurt onherroepelijk de overschakeling - wanneer men 21 jaar wordt, vervalt het recht op de bijkomende kinderbijslag. Gaat men nog verder naar school, dan ontvangt men de gewone kinderbijslag verder. Wanneer men jonger is dan 21 jaar en ingeschreven wordt bij de VDAB volgt automatisch een herziening. Indien men opnieuw + 66% gehandicapt erkend wordt, krijgt men verder de verhoogde kinderbijslag tot 21 jaar - verlengde kinderbijslag voor personen met een handicap is er voor gehandicapte kinderen die de leeftijd van 21 jaar bereikt hebben voor en die minstens 66% lichamelijk of geestelijk ongeschikt zijn en tewerkgesteld in een beschutte werkplaats INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING - de aanvraag moet gebeuren via het gemeentebestuur waar je ingeschreven bent in het bevolkingsregister - kan ten vroegste aangevraagd worden vanaf de leeftijd van 20 jaar en gaat in de eerste dag van de maand die volgt op de 21ste verjaardag - de inkomensvervangende tegemoetkoming wordt toegekend aan wie niet in staat is meer dan een derde te verdienen van wat een gezonde persoon op de arbeidsmarkt verdient. Met andere woorden, de persoon is 66% arbeidsongeschikt en het verdienvermogen is bepalend. De uitoefening van een winstgevende activiteit is geen beletsel voor erkenning. Wel brengt men het belastbaar inkomen in mindering. (wordt nog zelden toegekend aan gehoorgestoorden, zelfs niet na beroep bij de arbeidsrechtbank) Sociale voorzieningen 10

12 3.3. INTEGRATIETEGEMOETKOMING Kan aangevraagd worden samen met de inkomensvervangende tegemoetkoming. Het wordt toegekend aan wie door een verminderde zelfredzaamheid van minstens 7 punten bijkomende kosten heeft om zich maatschappelijk aan te passen. De tegemoetkoming compenseert de moeilijkheden bij het voldoen aan de persoonlijke behoeften en bij de deelname aan het sociale leven. Zes criteria evalueren de zelfredzaamheid en hebben betrekking op de mogelijkheid: - tot verplaatsing - om voedsel te nuttigen of te bereiden - om in te staan voor de persoonlijke hygiëne en zich te kleden - om de woning te onderhouden en huishoudelijk werk uit te voeren - om te leven zonder toezicht, van gevaar bewust te zijn en dit te vermijden - communicatie en sociaal contact Per onderdeel kunnen maximum 3 punten toegekend worden. (wordt nog zelden toegekend aan gehoorgestoorden, zelfs na beroep bij de arbeidsrechtbank) 3.4. DE VLAAMSE ZORGVERZEKERING Wie kan van een tussenkomst genieten? - zwaar zorgbehoevende - extra: de min 25 jarigen die genieten van verhoogde kinderbijslag voor gehandicapten en vallen onder categorie drie van de zelfredzaamheid (vanaf 7 punten) Er is echter geen cumul mogelijk met het persoonlijke assistentiebudget (PAB) en het verblijf in een residentiële voorziening van vijf dagen per week. Wordt dit onderbroken en is men meer dan 21 dagen aaneengesloten thuis zou er weer wel tussenkomst mogelijk zijn. Dit zou inhouden dat diegenen die op internaat zijn bij ons geen recht hebben. Denk je in aanmerking te komen voor een of andere vorm van tussenkomst in de zorgverzekering ga je best langs bij de kas waarbij je bent aangesloten. Denk er wel aan dat je twee tot drie maanden wachttijd moet doorlopen VERMINDERING VAN BELASTINGEN OP DE INKOMENS De belastingplichtige waarvan het gezin één of meer gehandicapten telt kan genieten van een vrijstelling van belastingen op een aanvullend deel van zijn belastbaar inkomen. Voorwaarden: de vrijstelling wordt verleend voor de persoon waarvan hetzij: Sociale voorzieningen 11

13 een van de kinderen de bijkomende kinderbijslag voor gehandicapten ontvangt (= een erkenning van 66% of meer) de lichamelijke of psychische toestand het vermogen om een inkomen te verwerven verminderd heeft tot 1/3 van wat een gezonde persoon kan verdienen door de uitoefening van een beroep op de algemene arbeidsmarkt (= het genieten van een inkomensvervangende tegemoetkoming) de gezondheidstoestand een vermindering van zelfredzaamheid veroorzaakt van minstens 9 punten (= het ontvangen van een integratietegemoetkoming) men hiervoor een ALGEMEEN ATTEST heeft ontvangen van het Bestuur van de maatschappelijke integratie, dienst Uitkeringen aan personen met een handicap, Zwarte Lievevrouwestraat 3c, 1000 Brussel De handicap waarmee rekening gehouden wordt is deze die, ongeacht de leeftijd van de persoon, overkomen is en vastgesteld werd voor de leeftijd van 65 jaar. De handicap moet op 1 januari van het aanslagjaar vastgesteld worden. Het komt hierop neer dat de gehandicapte persoon als twee personen ten laste wordt geteld. Aanvraag: Er is hiervoor een plaats voorzien op het aangifteformulier van de personenbelastingen. Er moet evenwel een kopie van het attest van toekenning bijgevoegd worden VERMINDERING OP DE ONROERENDE VOORHEFFING Voorwaarde: Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als bij de personenbelastingen. Ook hier telt de gehandicapte persoon voor twee personen. Aanvraag: De vermindering van de onroerende voorheffing gaat zowel de eigenaar als de huurder van een woning aan. de eigenaar heeft recht op vermindering: hij stuurt zijn aanvraag in samen met het attest van de handicap naar de gewestelijke directeur van de belastingen en ontvangt, desgevallend, een terugbetaling de huurder heeft recht op een vermindering: hij dient aan de eigenaar of aan diens wettige verantwoordelijke te vragen de aanvraag tot terugbetaling van de vrijstelling te ondertekenen en verstrekt hem het attest van de handicap. Het is dus de eigenaar die het verzoek indient te gunste van de huurder. Hij is ertoe gehouden het terugbetaalde bedrag aan de huurder af te staan, door bijvoorbeeld een vermindering op de huurprijs toe te staan. Sociale voorzieningen 12

14 3.7. PROVINCIEBELASTING Wanneer men geniet van het voorkeurtarief voor gezondheidszorgen (WIGW) kan men vermindering krijgen op de provinciale belastingen in de provincies Limburg en Antwerpen HET SOCIALE TELEFOONTARIEF Voor zover ons bekend verleent momenteel alleen Belgacom aan sommige gehandicapten dit tarief. - een vermindering van 50% op de aansluiting en het basisabonnement. - per twee maanden 40 kosteloze tariefeenheden (voor binnenlandse gesprekken) Voorwaarden - bewijs van 66% handicap - de gehandicapte moet 18 jaar zijn - alleen wonen of samen met hoogstens twee andere personen, of met bloeden aanverwanten van de eerste of tweede graad. - de gehandicapte mag niet in een instelling wonen. - het gezamenlijke bruto inkomen van de gehandicapte en de met hem samenwonenden, mag een bepaald bedrag niet te boven gaan. Momenteel het bedrag dat bij het RIZIV geldt voor de toekenning van het WIGW-statuut. Speciaal telefoontarief voor gehoorgestoorden Belgacom voorziet een speciaal telefoontarief voor gehoorgestoorden. Dit speciale telefoontarief is bedoeld voor : - personen met een gehoorverlies van minstens 70 db voor het beste oor - ouders of grootouders, van wie het inwonende kind of kleinkind aan bovenstaande voorwaarden voldoet Als je kan genieten van dit speciale telefoontarief, dan kent Belgacom je per twee maanden een vermindering toe van 50% op de binnenlandse gesprekken en op de internetverbindingen boven het bedrag van 37,18 euro (exclusief BTW). De aanvraag Je kan je aanvraag indienen bij elke tele-boetiek van Belgacom. Formulieren zijn daar beschikbaar. Of je kan het gratis nummer bellen. De klantendienst stuurt je dan op eenvoudig verzoek een aanvraagformulier op. Je stuurt dan het aanvraagformulier, samen met de gevraagde gegevens op. Daarna moet je wat geduld oefenen. Het zal een tweetal maanden duren eer je wat verneemt van Belgacom. Sociale voorzieningen 13

15 Opmerking PROXIMUS verleent momenteel een korting op sms-jes aan diegenen die een abonnement hebben. Voorwaarde - een gehoorverlies, beiderzijds van minstens 71 db. Aanvraag Men kan een aanvraagformulier telefonisch aanvragen op het nummer: 0800/ ofwel langsgaan in een telefoonwinkel. Dit formulier moet dan ingevuld worden en ondertekend door een dokter SPECIFIEK SOCIAAL TARIEF VOOR ELECTRICITEIT Wat: - men betaalt enkel het verbruik, niet de vaste vergoeding - vanaf 1 januari 2001 wordt de eerste 500 KWh gratis geleverd Wie: - verbruiken die recht heeft op o ofwel een inkomensvervangende tegemoetkoming o ofwel een integratietegemoetkoming cat. II, III, IV o dus bijkomende kinderbijslag voor gehandicapten verleent geen recht Aanvragen - hoe o schriftelijk aanvragen bij de plaatselijke elektriciteitsmaatschappij o de aanvraag moet vergezeld zijn van een kopie van de inkomensvervangende tegemoetkoming of kopie van de toekenning van de integratietegemoetkoming - waar o plaatselijk kantoor elektriciteitsmaatschappij o sociale dienst mutualiteit o sociale dienst gemeente - jaarlijks aan te vragen!! SPECIFIEK SOCIAAL TARIEF VOOR GAS Wat: - Men betaalt geen vast recht - Men heeft recht op 2000 MJ gratis gas per jaar Sociale voorzieningen 14

16 Wie: - verbruiker die recht heeft op o ofwel een inkomensvervangende tegemoetkoming o ofwel een integratietegemoetkoming cat. II, III, IV o dus bijkomende kinderbijslag voor gehandicapten verleent geen recht Aanvragen - hoe o schriftelijk aanvragen bij de plaatselijke gasmaatschappij o de aanvraag moet vergezeld zijn van een kopie van de inkomensvervangende tegemoetkoming of een kopie van de toekenning van de integratietegemoetkoming - waar o plaatselijk kantoor gasmaatschappij o sociale dienst mutualiteit o sociale dienst gemeente - jaarlijks aan te vragen!! PARKEERKAART Voorwaarden - personen die een blijvende invaliditeit van 80 % hebben - personen waarvan de gezondheidstoestand een vermindering van de zelfredzaamheid van ten minste 12 punten veroorzaakt - een blijvende invaliditeit van 50% aan de onderste ledematen - een volledige verlamming van de bovenste ledematen of amputatie De kaart is strikt persoonlijk en kan alleen gebruikt worden wanneer de houder van de kaart door het geparkeerde voertuig vervoerd wordt of wanneer de houder zelf het voertuig bestuurt. Aanvraag Hiervoor zijn er formulieren ter beschikking op de gemeentelijke administraties. Dit formulier dient volledig ingevuld verstuurd te worden aan: Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu Zwarte Lievevrouwestraat 3C 1000 Brussel GEHOORGESTOORDEN EN HET RIJBEWIJS Het KB van 23 maart 1998 geeft nieuwe richtlijnen in verband met het rijbewijs. Er is ook sprake van een geneeskundig onderzoek. In art 41 lezen we het volgende: Sociale voorzieningen 15

17 De kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de Categorieën A3,A,B of B+E (een gewoon rijbewijs dus - niet voor personenvervoer enz..) ondertekent een verklaring op eer waarin hij/zij verklaart niet te lijden aan een lichaamsgebrek of aandoening voorkomend op de lijst die in bijlage bij dit besluit gevoegd is. Aangezien doofheid in deze lijst voorkomt kan de gehoorgestoorde deze verklaring moeilijk ondertekenen. Als hij/zij deze verklaring niet kan tekenen ondergaat hij of zij een onderzoek bij een vrij gekozen geneesheer (huisarts). Deze kan indien hij dit nodig vindt bijkomend onderzoek vragen bij een specialist. Dit mag nochtans geen probleem geven aangezien de lijst in bijlage 6 weliswaar doofheid vermeldt, maar eveneens zegt dat dit geen reden is om het rijbewijs te weigeren. De dokter moet dus enkel verklaren dat er geen evenwichtsstoornissen zijn. Indien deze er niet zijn kan hij een goedkeuring verlenen voor onbeperkte tijd. In bijlage 6 onder nummer II.8 Hier worden de aandoeningen van het gehoor en vestibulair systeem vermeld. Kandidaten voor het rijbewijs die evenwichtsproblemen hebben, zijn niet rijgeschikt. Kandidaten met doofheid zijn wel rijgeschikt zolang de gehoorstoornis niet gepaard gaat met ernstige evenwichtsstoornissen. OPMERKING! Moesten er vragen zijn omtrent de rijgeschiktheid van een bepaald persoon kan men steeds terecht bij: CARA- Belgisch instituut voor verkeersveiligheid vzw Haachtsesteenweg 1405, 1130 Brussel Tel: 02/ Fax : 02/ SOCIALE HUISVESTING Welke voordelen? - de voordelen gaan van het waarborgen van een aangegane lening tot premies bij bouw, verbouwing, aankoop of gezondmaking van woningen of toeslagen bij huur, verhuis of installatie. Bij de toekenning ervan kan het bewijs van handicap een bijkomend voordeel opleveren. Voor wie/aanvragen? - informatie bij gemeentedienst Sociale voorzieningen 16

18 4. MAATREGELEN NAAR TEWERKSTELLING TOE 4.1. VDAB Wanneer men ingeschreven is bij de VDAB volgt er automatisch na een maand, soms twee maanden een oproep voor een gesprek op de dienst. Meestal zijn dat groepsgesprekken. Wanneer je die oproep krijgt, laat je best weten dat je doof of slechthorend bent en in dit geval word je alleen opgeroepen en niet in groep CAO 26 Het Vlaams Fonds kan tussenkomen in de loonkost van de werknemer, indien het rendement controleerbaar lager is. Het gedeelte van de werkgever bedraagt altijd minstens 50%. Het Vlaams Fonds legt de rest van het loon bij. De tussenkomst wordt voor een jaar verleend en is daarna hernieuwbaar. Aanpassing van de arbeidsplaats aan de noden van de werknemer kan vaak ook op kosten van het Vlaams Fonds DE VLAAMSE INSCHAKELINGSPREMIE De inschakelingspremie is niet beperkt in tijd en kan lopen tot het einde van de tewerkstelling. De premie bedraagt 30% van het referteloon. De werkgever betaalt het volledige loon aan de werknemer. Het Vlaams Fonds keert de inschakelingspremie uit aan de werkgever volgens een bepaalde procedure. De inschakelingspremie is niet cumuleerbaar met de loonsubsidie CAO ARBEIDSTRAJECTBEGELEIDING Een ATB-dienst bevordert de tewerkstelling in het gewone arbeidscircuit via oriëntering, vorming en opleiding, via werkervaring, via bemiddeling en via begeleiding tijdens de tewerkstelling. De dienst begeleidt op maat van de werkzoekende door intensief en gefaseerd te zoeken naar een arbeidsplaats. De opleiding gebeurt vaak in een CBO, waar op maat van de cursist een gepaste opleiding geboden wordt ABO (ALTERNERENDE BEROEPSOPLEIDING) De alternerende beroepsopleiding is een opleiding die de tewerkstellingskansen van de jongeren in gewone bedrijven tracht te verhogen. Na hun opleiding in het BUSO volgen de cursisten een 1-jarige onbezoldigde alternerende opleiding, deels op school(2 dagen) deels (3 dagen) in een bedrijf. Zij ontvangen hiervoor geen financiële vergoeding. Zij krijgen verder bijkomende kinderbijslag voor gehandicapten, indien ze nog 66% erkend zijn. Sociale voorzieningen 17

19 De cursisten zijn ingeschreven bij de VDAB, die deze opleiding heeft erkend als beroepsopleiding. De RVA verleent de deelnemers een vrijstelling van wachttijd. 5. R.I.Z.I.V (RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE EN INVALIDITEITSVERZEKERING) 5.1. AANSLUITING ZIEKENFONDS Gehoorgestoorden die de bijkomende kinderbijslag voor gehandicapten ontvangen, krijgen bij het ziekenfonds een apart ziekenboekje. Hierdoor genieten zij van een verhoogde tussenkomst in de medische kosten HOORAPPARATEN Voor hoorapparaten is er een tussenkomst voorzien van het RIZIV. OPGELET: geen tussenkomst van het Vlaams Fonds. Momenteel, februari 2003, is er een tussenkomst voorzien voor: - kinderen beneden de 12 jaar: -stereo : 1502,65 euro -mono : 758,62 euro hernieuwbaar om de drie jaar - jongeren van meer dan 12 jaar: -stereo: 880,25 euro -mono : 444,71 euro hernieuwbaar om de drie jaar Wat is er nodig om tussenkomst te krijgen? - voldoende gehoorverlies: meer dan 40 db. op 1000, 2000 en 4000 Hz. voor mono meer dan 45 db. Op 1000,2000 en 4000 Hz. voor stereo - een voorschrift van een NKO-arts - de goedkeuring van de medisch adviseur bij het ziekenfonds Verzekering hoorapparaten. Hoorapparaten kan men op verschillende plaatsen laten verzekeren, maar de tarieven zijn erg verschillend. Even navraag doen loont soms de moeite. De laatste tijd worden er steeds meer hoorapparaten aangeboden samen met een onderhoudscontract en verzekering inbegrepen. Meer informatie is steeds te krijgen bij de audiologen. Sociale voorzieningen 18

20 5.3. COCHLEAIRE INPLANT Er moet een volledig dossier samengesteld worden door een inplantteam, dat dan goedgekeurd moet worden door het RIZIV. De beslissing wordt genomen door een groep van geneesheren van het RIZIV, dus buiten de ziekenfondsen. Voor de samenstelling van dit dossier moet men zich richten tot een erkend inplantcentrum. (Leuven, Brussel, Antwerpen (3), Gent ) Deze stellen een omstandig medisch verslag op met vermelding van: - het totaal bilateraal gehoorverlies - de resultaten van specifieke audiometrische testen, die het gebruik van een externe gehoorprothese uitsluiten - een multidisciplinaire evaluatie met een logopedische en psychologische balans Op de verschillende plaatsen worden soms verschillende systemen ingeplant. (Nucleus, Medel, ) Voor verdere informatie kan men steeds terecht bij Leo, team auditieven. Herimplantatie met recht op tussenkomst van het RIZIV is mogelijk om de vijf jaar. Tijdens een periode van twee jaar is een vergoeding voor herstel en/of vervanging van verschillende elementen toegestaan. Herstel en vervanging van eenzelfde element (microfoon, oorstukje, spraakprocessor, geluidstransmissiesysteem) zijn niet cumuleerbaar tijdens een periode van twee jaar. Kostprijs Implantaat en extern gedeelte: , 71 euro Extern toestel alleen: 6.668,09 euro Hiervan valt ongeveer een 150 euro ten laste van de ouders. Verzekering Men kan zich laten verzekeren bij Verzekeringskantoor Van Dessel zowel voor zowel het volledige apparaat: intern gedeelte en uitwendig gedeelte, als apart voor het extern gedeelte. Deze verzekering geeft dekking tegen beschadigingen tengevolge van : vallen, stoten, botsen, indringen van een vreemd voorwerp, beschadigingen ten gevolge van onhandigheden, diefstal, brand, ontploffing en waterschade. Verlies van het toestel is niet verzekerd. Premie op jaarbasis: vervaldag 01/01 (aansluiting kan op elk ogenblik) -enkel extern gedeelte: 81,73 euro -implantaat en extern gedeelte: 106,47 euro Alle kosten en taksen inbegrepen. BTW is meeverzekerd. Verzekerde waarde (incl. BTW): - implantaat en extern toestel: ,71 euro - extern toestel alleen : 6.668,09 euro Sociale voorzieningen 19

wegwijs in de voorzieningen en tegemoetkomingen voor personen met een auditieve handicap

wegwijs in de voorzieningen en tegemoetkomingen voor personen met een auditieve handicap Revalidatiecentrum Overleie Overleiestraat 57 8500 Kortrijk tel. 056/35 18 52 fax. 056/35 18 72 wegwijs in de voorzieningen en tegemoetkomingen voor personen met een auditieve handicap Vanantwerpen Ine

Nadere informatie

Het is afscheid nemen van moeke die zich op het tempo van de dementie uit onze leefwereld terugtrekt

Het is afscheid nemen van moeke die zich op het tempo van de dementie uit onze leefwereld terugtrekt Begrijpen doe ik niet, dus ik probeer Proberen om moeke te accepteren zoals ze vandaag is Proberen niet druk te doen over hoe en wat ze zegt en doet Proberen om haar leven hier bij ons zo comfortabel mogelijk

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor mantel- en thuiszorg (te gebruiken vanaf 1 januari 2004)

Aanvraagformulier voor mantel- en thuiszorg (te gebruiken vanaf 1 januari 2004) Aanvraagformulier voor mantel- en thuiszorg (te gebruiken vanaf 1 januari 2004) In te vullen door de zorgbehoevende bij een aanvraag voor mantel- en thuiszorg of een verandering van zorgvorm naar mantel-

Nadere informatie

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap) terecht voor: De

Nadere informatie

www.vlaamsezorgverzekering.be

www.vlaamsezorgverzekering.be www.vlaamsezorgverzekering.be De Vlaamse zorgverzekering wil een (gedeeltelijke) dekking bieden van kosten voor niet-medische zorgen verleend aan een zorgbehoevende vernieuwde regeling vanaf 2003 om zorgverzekering

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID 16 MAART 2006 Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen

Nadere informatie

A001. Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap

A001. Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap A001 Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap Provinciale afdeling VF Vak bestemd voor de administratie Toegekend dossiernummer AANVRAAG OM INSCHRIJVING EN BIJSTAND PERSOON VOOR

Nadere informatie

Welkom bij de Vlaamse Zorgkas. Wat meer uitleg over de zorgverzekering

Welkom bij de Vlaamse Zorgkas. Wat meer uitleg over de zorgverzekering Wat meer uitleg over de zorgverzekering Welkom bij de Vlaamse Zorgkas Wat is de zorgverzekering? De Vlaamse Regering heeft aan het eind van de jaren negentig de zorgverzekering in het leven geroepen. Waarom?

Nadere informatie

Herziening PAB. Hoe de budgethoogte van het Persoonlijke Assistentiebudget herzien? Onafhankelijk Leven vzw Groot Begijnhof 14 A 9040 Sint Amandsberg

Herziening PAB. Hoe de budgethoogte van het Persoonlijke Assistentiebudget herzien? Onafhankelijk Leven vzw Groot Begijnhof 14 A 9040 Sint Amandsberg Herziening PAB Hoe de budgethoogte van het Persoonlijke Assistentiebudget herzien? Onafhankelijk Leven vzw Onafhankelijk Leven vzw Groot Begijnhof 14 A 9040 Sint Amandsberg www.onafhankelijkleven.be donderdag

Nadere informatie

Art. 1. Parkeerkaart voor mensen met een handicap M.B. 07.05.99. Artikel 1

Art. 1. Parkeerkaart voor mensen met een handicap M.B. 07.05.99. Artikel 1 Art. 1 2012-0105 er (*) Artikel 1 [1 De kaart bedoeld in artikel 27.4.3. van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, kan uitgereikt worden

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg ZG/VZ/ZF/120607 In te vullen door de zorgkas ontvangstdatum Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier kunt u als zorgbehoevende een tegemoetkoming

Nadere informatie

PERSOONLIJKe- ASSISTENTIEBUDGET

PERSOONLIJKe- ASSISTENTIEBUDGET PERSOONLIJKe- ASSISTENTIEBUDGET Een zelfstandiger leven voor personen met een handicap INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP wat vindt u in deze BROCHURE?

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: VAPH Spreker: Luc Dewilde (VAPH) VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP WWW.VAPH.BE 1 1. Belgisch zorgaanbod voor personen met een handicap 2. VAPH-algemeen Overzicht

Nadere informatie

Aanvraag voor uitkering mantelzorg

Aanvraag voor uitkering mantelzorg Aanvraag voor uitkering mantelzorg U kunt een aanvraag voor uitkeringen indienen door het bijgevoegde aanvraagformulier in te vullen en het ingevuld terug te sturen naar het sociaal verzekeringsfonds,

Nadere informatie

Wat betekent het CLB voor u? Hoe kan ons multidisciplinair team VAPH u helpen?

Wat betekent het CLB voor u? Hoe kan ons multidisciplinair team VAPH u helpen? Het multidisciplinair team VAPH van VCLB Leuven Infobrochure voor leerlingen en hun ouders Wat betekent het CLB voor u? Het centrum voor leerlingenbegeleiding biedt informatie, advies, diagnostiek en korte

Nadere informatie

INHOUD. Woord vooraf 9 INHOUD

INHOUD. Woord vooraf 9 INHOUD INHOUD Woord vooraf 9 1 Sociale zekerheid 11 1. Kinderbijslag 14 1.1. Aanbod gezinsuitkeringen 14 1.1.1. Kraamgeld 14 1.1.2. Adoptiepremie 18 1.1.3. Basiskinderbijslag 21 1.1.4. Verhoogde kinderbijslag

Nadere informatie

De VDAB ook. voor personen met een arbeidshandicap

De VDAB ook. voor personen met een arbeidshandicap De VDAB ook voor personen met een arbeidshandicap Onze dienstverlening op een rijtje Je bent werkzoekend, werknemer of zelfstandige en je hebt een langdurige beperking van fysieke, verstandelijke, psychische,

Nadere informatie

Hoe een aanvraag indienen BIJ het VAPH? INFORMATIE VOOR VLAAMS AGENTSCHAP VOOR

Hoe een aanvraag indienen BIJ het VAPH? INFORMATIE VOOR VLAAMS AGENTSCHAP VOOR Hoe een aanvraag indienen BIJ het VAPH? INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 01 wat vindt u in deze BROCHURE? 01 Waarom een aanvraag indienen bij het

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Personen met een handicap Januari 2013

NIEUWSBRIEF Personen met een handicap Januari 2013 NIEUWSBRIEF Personen met een handicap Januari 2013 1. De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) is een federale tegemoetkoming die toegekend wordt door

Nadere informatie

Hoe inschrijven BIJ het VAPh? INFORMAtIe VOOR. VLAAMS AGeNtSChAP VOOR PeRSONeN Met een handicap

Hoe inschrijven BIJ het VAPh? INFORMAtIe VOOR. VLAAMS AGeNtSChAP VOOR PeRSONeN Met een handicap Hoe inschrijven BIJ het VAPh? INFORMAtIe VOOR PeRSONeN Met een handicap VLAAMS AGeNtSChAP VOOR PeRSONeN Met een handicap Wat VINDt u IN Deze BROChuRe? 01 Waarom u INSChRIJVeN BIJ het VAPh? 03 AAN welke

Nadere informatie

Thuiszorg. informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden jonger dan 65 jaar

Thuiszorg. informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden jonger dan 65 jaar Thuiszorg 1 informatie punt Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden jonger dan 65 jaar Dienst thuiszorg 2 Inhoud 1 TEGEMOETKOMING MINDERVALIDEN VAN HET MINISTERIE VAN SOCIALE VOORZORG... 4 1.1 De inkomstenvervangende

Nadere informatie

PRIJZEN/TARIEVEN. 1. Aanbeveling sociaal tarief

PRIJZEN/TARIEVEN. 1. Aanbeveling sociaal tarief PRIJZEN/TARIEVEN 1. Aanbeveling sociaal tarief In 2007 besliste de FOD Sociale Zekerheid, Directie-generaal Personen met een handicap, om vanaf 1 mei van dat jaar de tegemoetkoming aan gehandicapten ten

Nadere informatie

MDT TER KOUTER- CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team Ter Kouter

MDT TER KOUTER- CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team Ter Kouter MDT TER KOUTER- CAR Revalidatiecentrum, v.z.w. Aaltersesteenweg 2 9800 Deinze Tel. 09/386.38.90 - Fax : 09/386.82.72 E-mail : info@terkouter.be HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair

Nadere informatie

INHOUD. Woord vooraf 9

INHOUD. Woord vooraf 9 INHOUD Woord vooraf 9 1 Sociale zekerheid 11 1. Kinderbijslag 14 1.1. Aanbod gezinsuitkeringen 14 1.1.1. Kraamgeld 14 1.1.2. Adoptiepremie 18 1.1.3. Basiskinderbijslag 21 1.1.4. Verhoogde kinderbijslag

Nadere informatie

VERZEKERING: 1. Premiebetaling : 25 euro per jaar* (WIGWE 10 euro) 2. Verzekerd risico : Niet-medische kosten die een zorgbehoevende persoon heeft.

VERZEKERING: 1. Premiebetaling : 25 euro per jaar* (WIGWE 10 euro) 2. Verzekerd risico : Niet-medische kosten die een zorgbehoevende persoon heeft. B.E.L.-PROFIELSCHAAL Basis - Eerste - Lijns - profielschaal VERZEKERING: 1. Premiebetaling : 25 euro per jaar* (WIGWE 10 euro) 2. Verzekerd risico : Niet-medische kosten die een zorgbehoevende persoon

Nadere informatie

Hulpmiddelen en aanpassingen

Hulpmiddelen en aanpassingen Hulpmiddelen en aanpassingen INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 01 wat vindt u in deze BROCHURE? 01 Wat verstaan we onder hulpmiddelen en aanpassingen?

Nadere informatie

Wat na cochleaire implantatie?

Wat na cochleaire implantatie? hoofd, hals en zenuwstelsel info voor de patiënt Wat na cochleaire implantatie? UZ Gent, Dienst Neus-, Keel- en Oorheelkunde Wat na cochleaire implantatie: praktisch Revalidatie Medische revalidatie Na

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE Postadres:Waterloolaan 115 1000 BRUSSEL l

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE Postadres:Waterloolaan 115 1000 BRUSSEL l FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE Postadres:Waterloolaan 115 1000 BRUSSEL l Kantooradres: Hallepoortlaan 5/8 3 e Verdieping 1060 BRUSSEL COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE

Nadere informatie

Avantages - Voordelen. Détails - Details Tegemoetkoming van 10 euro per behandeling tot maximaal 50 euro per jaar. Organisation - Organisatie

Avantages - Voordelen. Détails - Details Tegemoetkoming van 10 euro per behandeling tot maximaal 50 euro per jaar. Organisation - Organisatie Organisation - Organisatie Acupunctuur Avantages - Voordelen Détails - Details Tegemoetkoming van 10 euro per behandeling tot maximaal 50 euro per jaar. De Voorzorg Socialistische Mutualiteit van Limburg

Nadere informatie

H.T. Aanvraagformulier (uitgave 2008) Huurtoelage

H.T. Aanvraagformulier (uitgave 2008) Huurtoelage Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DIRECTIE HUISVESTING CCN - Noordstation - Vooruitgangstraat 80 bus 1 H.T 1035 Brussel Aanvraagformulier (uitgave 2008) Opdat de aanvraag op geldige wijze

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site: www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor financiële steun

Aanvraagformulier voor financiële steun 1) Regels en algemene criteria Aanvraagformulier voor financiële steun De aanvraag kan pas ingediend worden nadat alle andere mogelijke officiële of privé-instanties gecontacteerd werden (mutualiteit,

Nadere informatie

HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER?

HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER? HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER? Wij voorzien een tegemoetkoming in de kostprijs! 3 Wij zijn echt met je gezondheid bezig! Wie komt in aanmerking voor deze tegemoetkoming? Alle leden die al 6 maanden bijdragen

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging DEEL 1: verpleegkundig deel Dit deel vult de wijkverpleegkundige in samen met de verzekerde of wettelijk vertegenwoordiger 1 Zorgverzekeraar

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2010

Nadere informatie

Aanvraag Belgische nationaliteit

Aanvraag Belgische nationaliteit Aanvraag Belgische nationaliteit De nationaliteits verleent het recht om de Belgische nationaliteit te verkrijgen op basis van het afleggen van een. De wet over de Belgische nationaliteit is vanaf 1 januari

Nadere informatie

Rechtsbijstand bij bemiddeling

Rechtsbijstand bij bemiddeling Rechtsbijstand bij bemiddeling De wet van 21 februari 2005 in verband met de bemiddeling heeft de mogelijkheid geopend rechtsbijstand toe te kennen in elke procedure van vrijwillige of gerechtelijke bemiddeling

Nadere informatie

Omnio en RVV onder de loep!

Omnio en RVV onder de loep! PRAKTISCH Omnio en RVV onder de loep! Een uitgave van de Onafhankelijke Ziekenfondsen Sint-Huibrechtsstraat 19-1150 Brussel T 02 778 92 11 - F 02 778 94 04 commu@mloz.be Foto s > Reporters www.mloz.be

Nadere informatie

Welke leerlingen komen in aanmerking voor GON-begeleiding?

Welke leerlingen komen in aanmerking voor GON-begeleiding? Wat is GON-begeleiding? GON: Geïntegreerd Onderwijs. Geïntegreerd onderwijs is een samenwerkingsverband tussen het gewoon- en het buitengewoon onderwijs. De GON-begeleider biedt extra ondersteuning aan

Nadere informatie

GEHANDICAPTENBELEID IN BELGIË: EEN OVERZICHT

GEHANDICAPTENBELEID IN BELGIË: EEN OVERZICHT GEHANDICAPTENBELEID IN BELGIË: EEN OVERZICHT - 1 - - 2 - De fundamenten van het huidige Belgische beleid voor personen met een handicap dateren van de jaren 60. Men wilde toen personen met een handicap

Nadere informatie

Aanpassingspremies van woningen van ouderen en personen met een handicap TOE TE VOEGEN DOCUMENTEN

Aanpassingspremies van woningen van ouderen en personen met een handicap TOE TE VOEGEN DOCUMENTEN Aanpassinspremies van woningen Aanpassingspremies van woningen van ouderen en personen met een handicap TOE TE VOEGEN DOCUMENTEN Het hierbijgevoegde formulier model B1, in te vullen door de Ontvanger der

Nadere informatie

Verklaring op erewoord (verhoogde verzekeringstegemoetkoming - ZIV-hoedanigheid + inkomens) - (bijdrage ingezetene) (DV0481)

Verklaring op erewoord (verhoogde verzekeringstegemoetkoming - ZIV-hoedanigheid + inkomens) - (bijdrage ingezetene) (DV0481) Onafhankelijk Ziekenfonds Verklaring op erewoord (verhoogde verzekeringstegemoetkoming - ZIV-hoedanigheid + inkomens) - (bijdrage ingezetene) (DV0481) Identificatie van het ziekenfonds : 516 Voornaam en

Nadere informatie

Aanpassingspremies van woningen van ouderen en personen met een handicap TOE TE VOEGEN DOCUMENTEN

Aanpassingspremies van woningen van ouderen en personen met een handicap TOE TE VOEGEN DOCUMENTEN Aanpassinspremies van woningen Aanpassingspremies van woningen van ouderen en personen met een handicap TOE TE VOEGEN DOCUMENTEN Het hierbijgevoegde formulier model B1, in te vullen door de Ontvanger der

Nadere informatie

Energiepremies 2012 Gemeente Dilbeek

Energiepremies 2012 Gemeente Dilbeek Energiepremies 2012 Gemeente Dilbeek Zoals goedgekeurd door de Gemeenteraad van 22 november 2011 Premie voor fotovoltaïsche zonnepanelen Voor het plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen kan u van de gemeente

Nadere informatie

3 ministers : de Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het beleid inzake Bijstand aan personen;

3 ministers : de Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het beleid inzake Bijstand aan personen; 15 OKTOBER 1998. Besluit van het Verenigd College betreffende de erkenning, de opleiding van het personeel en de kostprijs van de bemiddeling van de instellingen voor schuldbemiddeling. HOOFDSTUK I. -

Nadere informatie

Gezinsbijslag in 15 vragen

Gezinsbijslag in 15 vragen Gezinsbijslag in 15 vragen 1. Wat is gezinsbijslag? Gezinsbijslag omvat: - het kraamgeld dat eenmalig wordt uitbetaald bij de geboorte - de adoptiepremie die eenmaal wordt uitbetaald bij de adoptie - de

Nadere informatie

Om de vijf jaar 50 euro terugbetaald.

Om de vijf jaar 50 euro terugbetaald. Organisation - Organisatie Bond Moyson Oost-Vlaanderen 311 Tramstraat 69 9052 ZWIJNAARDE Tél. : (09) 333 50 00 Fax : (09) 333 50 59 Acupunctuur Avantages - Voordelen Brillen en lenzen Chiropraxie Dag-

Nadere informatie

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006 (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels Aangevuld, gewijzigd of aangepast door: - de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 31 december

Nadere informatie

Geld voor ondersteuning is geen inkomen Maart 2011

Geld voor ondersteuning is geen inkomen Maart 2011 Geld voor ondersteuning is geen inkomen Maart 2011 Linde Moonen Expertisecentrum Onafhankelijk Leven 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Tegemoetkomingen aan personen met beperkingen: federale bevoegdheid..

Nadere informatie

www.weerwerkpremie.be

www.weerwerkpremie.be www.weerwerkpremie.be Handleiding bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2005 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 6/2005 Inhoud Woord vooraf 2 1. Op wie is de maatregel van toepassing? 3

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT RESOLUTIE. betreffende de problematiek van personen met een auditieve handicap

VLAAMS PARLEMENT RESOLUTIE. betreffende de problematiek van personen met een auditieve handicap VLAAMS PARLEMENT RESOLUTIE betreffende de problematiek van personen met een auditieve handicap Het Vlaams Parlement, gelet op 1 artikel 13 van de geconsolideerde versie van het Verdrag tot oprichting van

Nadere informatie

Voorwaarden? Permanente thuisverzorging Er moet sprake zijn van een permanente en intensieve thuisverzorging.

Voorwaarden? Permanente thuisverzorging Er moet sprake zijn van een permanente en intensieve thuisverzorging. Inhoud 1. Reglement mantelzorgtoelage voor zorgbehoevenden van 21 tot 65 jaar 2. Reglement mantelzorgtoelage voor zorgbehoevenden van 65 jaar of ouder 1. REGLEMENT MANTELZORGTOELAGE Voor mantelzorg aan

Nadere informatie

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 mei (maandelijkse bedragen in EUR)

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 mei (maandelijkse bedragen in EUR) Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 mei (maandelijkse bedragen in EUR) I. Samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders 1. Gewone kinderbijslag (artikel 40) eerste kind 86,77

Nadere informatie

PGB verpleging en verzorging

PGB verpleging en verzorging Aanvraagformulier Deel 1: verpleegkundig deel Dit deel vult de wijkverpleegkundige in samen met de verzekerde of wettelijk vertegenwoordiger 1 Zorgverzekeraar (van persoon voor wie het pgb is aangevraagd)

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk en PAB / PGB HANDLEIDING VOOR BUDGETHOUDERS DIE WERKEN MET VRIJWILLIGE ASSISTENTEN

Vrijwilligerswerk en PAB / PGB HANDLEIDING VOOR BUDGETHOUDERS DIE WERKEN MET VRIJWILLIGE ASSISTENTEN Vrijwilligerswerk en PAB / PGB HANDLEIDING VOOR BUDGETHOUDERS DIE WERKEN MET VRIJWILLIGE ASSISTENTEN Laatst aangepast: 28/08/2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Vrijwilligerswerk: wat en voor wie?...

Nadere informatie

Tekst opgesteld door Dirk Torfs, augustus 2000, laatst aangepast in januari 2013.

Tekst opgesteld door Dirk Torfs, augustus 2000, laatst aangepast in januari 2013. 1 Sociaal statuut van de zelfstandige Tekst opgesteld door Dirk Torfs, augustus 2000, laatst aangepast in januari 2013. 1. Wie is een zelfstandige? Een zelfstandige is een persoon die in België een beroepsbezigheid

Nadere informatie

Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP)

Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Studiedag Werkgelegenheidsmaatregelen Donderdag 29 september Vilvoorde Wat? Rendementssubsidie bij de tewerkstelling van PmAH Premie toegekend door de VDAB Gemeenten,

Nadere informatie

VZW SOCIAAL FONDS VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE WERKINGSPROGRAMMA 2013 FINANCIEEL VERSLAG 2013 BEGROTING 2014

VZW SOCIAAL FONDS VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE WERKINGSPROGRAMMA 2013 FINANCIEEL VERSLAG 2013 BEGROTING 2014 VZW SOCIAAL FONDS VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE WERKINGSPROGRAMMA 2013 FINANCIEEL VERSLAG 2013 BEGROTING 2014 27 maart 2014 p. 1 A. ALGEMEEN * De vzw Sociaal Fonds Vlaamse Gemeenschapscommissie werd gesticht

Nadere informatie

REG. Individuele condensatieketel op aardgas, propaan of stookolie. REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning of wooneenheid

REG. Individuele condensatieketel op aardgas, propaan of stookolie. REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning of wooneenheid Art.nr. 43874 : REGpremie condensatieketel besch.kl.2013 REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning of wooneenheid REG 2013 Individuele condensatieketel op aardgas, propaan of stookolie Een premie aanvragen

Nadere informatie

Er gelden geen voorwaarden aangaande het nieuwe of gerenoveerde karakter van de woning waarvoor het nieuwe elektrische huishoudapparaat bestemd is

Er gelden geen voorwaarden aangaande het nieuwe of gerenoveerde karakter van de woning waarvoor het nieuwe elektrische huishoudapparaat bestemd is ENERGIEPREMIE F KOELKAST/DIEPVRIEZER A++ (inclusief combinatie met diepvriesvak) of ELEKTRISCHE DROOGKAST A Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 november 2012 houdende goedkeuring van

Nadere informatie

Infoblad - werknemers U wil een overeenkomst sluiten met een activiteitencoöperatie als kandidaat-ondernemer?

Infoblad - werknemers U wil een overeenkomst sluiten met een activiteitencoöperatie als kandidaat-ondernemer? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Infoblad - werknemers U wil een overeenkomst sluiten met een activiteitencoöperatie als kandidaat-ondernemer? Wat is een activiteitencoöperatie? Indien u behoort tot

Nadere informatie

Aanvraag voor ondersteuning

Aanvraag voor ondersteuning Aanvraag voor ondersteuning Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier dient u bij het VAPH een aanvraag voor ondersteuning in. Voor de volgende soorten ondersteuning kunt u op het VAPH een beroep

Nadere informatie

Audiologen en audiciens

Audiologen en audiciens Audiologen en audiciens Alles wat u wilt weten over uw erkenning 2 Audiologen en audiciens Inhoudsopgave De erkenning of de toelating om het beroep uit te oefenen...5 De audioloog en de audicien volgens

Nadere informatie

- 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING

- 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING - 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING Artikel 6 De werkgevers die werknemers in vast dienstverband aanwerven als vaklui, dienen hiervan onverwijld kennis te geven aan de Administratieve Commissie met het oog

Nadere informatie

Mogelijkheden van ondersteuning voor patiënt en omgeving

Mogelijkheden van ondersteuning voor patiënt en omgeving Mogelijkheden van ondersteuning voor patiënt en omgeving Thuis Patiënt: palliatieve premie sociaal fonds van de VLK (voor kankerpatiënten) Omgeving: werknemers: zelfstandigen: werklozen: loopbaanonderbreking:

Nadere informatie

Geen boeken meer. Je verlaat de school Werkloos of werken?

Geen boeken meer. Je verlaat de school Werkloos of werken? Afgestudeerd en nu? Afgestudeerd en nu? Eerst en vooral een feestje, want dat heb je verdiend! En dan ga je nadenken over je toekomst en dan komen de vragen. Hoe dan ook er zijn een aantal zaken waar je

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER INFORMATIEVE BEREKENING STUDIETOELAGE academiejaar 2013 2014

AANVRAAGFORMULIER INFORMATIEVE BEREKENING STUDIETOELAGE academiejaar 2013 2014 STIP THOMAS MORE MECHELEN Adres: Zandpoortvest 11, 2800 Mechelen Tel.: +32(0)15 369 140 Fax: +32(0)15 369 149 E-mail: stip.mechelen@thomasmore.be www: www.thomasmore.be/stipmechelen AANVRAAGFORMULIER INFORMATIEVE

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING. DEEL 1: verpleegkundig- deel

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING. DEEL 1: verpleegkundig- deel AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING DEEL 1: verpleegkundig- deel 1. Zorgverzekeraar (van persoon voor wie het pgb wordt aangevraagd) Dit formulier is voor: a.s.r. basis ziektekostenverzekeringen

Nadere informatie

STEUNAANVRAAG. Overleden op: / / In leven (*) Militair Lid Federale Politie

STEUNAANVRAAG. Overleden op: / / In leven (*) Militair Lid Federale Politie Fondation Général Baron de Greef Fondation d utilité publique Stichting Generaal Baron de Greef Stichting van openbaar nut STEUNAANVRAAG Belangrijke opmerking: De stichting doet, door het aanbieden van

Nadere informatie

Aanmoedigingspremies Tijdskrediet

Aanmoedigingspremies Tijdskrediet Aanmoedigingspremies Tijdskrediet Zoals reeds eerder werd aangekondigd wil de Vlaamse Gemeenschap het stelsel van de aanmoedigingspremies in de privé-sector hervormen. Het besluit van 14 december 2001

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Deel 1: verpleegkundig-deel 1. Geadresseerde Zorgverzekeraar : 2. Aanvrager Voor wie wordt dit PGB aangevraagd? Achternaam : Voorletters

Nadere informatie

Sociale rechten en handicap POSITIENOTA

Sociale rechten en handicap POSITIENOTA Sociale rechten en handicap POSITIENOTA FEBRUARI 2015 1. INLEIDING Onder sociale rechten verstaan wij rechten die toegekend worden door het socialezekerheidssysteem, zoals de geneeskundige verzorging,

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING DEEL 1: verpleegkundig deel Dit deel vult de wijkverpleegkundige in samen met de verzekerde of wettelijk vertegenwoordiger 1. Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar Polis 30 504 345 Bijzondere Voorwaarden : Verzekeringsnemer : Doel van de polis Het verzekeren van de doelgroep-medewerkers (hierna verzekerde(n) genoemd) die een individuele overeenkomst hebben ondertekend

Nadere informatie

Kinderbijslag na de leerplicht Studenten

Kinderbijslag na de leerplicht Studenten Kinderbijslagfonds Horizon Het Gezin Gistelse Steenweg 238-240, B-8200 Brugge Ons kenmerk: Consulente: Telefoon: (050) 44 93 00 E-mail: info@horizonhetgezin.be Kinderbijslag na de leerplicht Studenten

Nadere informatie

Dringende Medische Hulpverlening

Dringende Medische Hulpverlening Versie nr: 1 Laatste wijziging: 30-06-2007 1. Waartoe dient deze fiche? 2. Wat is dringende medische hulp? 3. Wie heeft recht op dringende medische hulp? 4. Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om aanspraak

Nadere informatie

TITEL I. Voorwaarden tot het bekomen van een mantelzorgpremie

TITEL I. Voorwaarden tot het bekomen van een mantelzorgpremie OCMW Boortmeerbeek Dienst thuiszorg Huishoudelijk reglement dienst thuiszorg mantelzorgpremie Artikel 1 Met ingang van 1 november 2010 kent het OCMW Boortmeerbeek een mantelzorgpremie toe aan de mantelzorgers

Nadere informatie

Mijn assistent is een zelfstandige. Persoonlijke assistenten die werken als zelfstandige in het kader van PAB.

Mijn assistent is een zelfstandige. Persoonlijke assistenten die werken als zelfstandige in het kader van PAB. Mijn assistent is een zelfstandige Persoonlijke assistenten die werken als zelfstandige in het kader van PAB. Laatste wijziging 25 oktober 2012 1. Welke overeenkomst? Aannemingsovereenkomst met een zelfstandig

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Er gelden geen voorwaarden aangaande het nieuwe of gerenoveerde karakter van de woning waarvoor het nieuwe elektrische huishoudapparaat bestemd is.

Er gelden geen voorwaarden aangaande het nieuwe of gerenoveerde karakter van de woning waarvoor het nieuwe elektrische huishoudapparaat bestemd is. ENERGIEPREMIE F KOELKAST/DIEPVRIEZER A++ (inclusief combinatie met diepvriesvak) of ELEKTRISCHE DROOGKAST A Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 december 2014 houdende goedkeuring van

Nadere informatie

Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België

Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Inhoud Algemeen 2 Gezin 2 Medische zorg 3 Nabestaanden 3 Werkloos 4 Ziek of arbeidsongeschikt 5 Zwangerschap en bevalling 5 Zo blijft u op de hoogte

Nadere informatie

DG Personen met een handicap. PARKEERKAART voor personen met een handicap

DG Personen met een handicap. PARKEERKAART voor personen met een handicap DG Personen met een handicap PARKEERKAART voor personen met een handicap Carte de stationnement pour personnes handicapées 2 1 Wat? Dit is een persoonlijke kaart die u bepaalde voordelen geeft bij het

Nadere informatie

Mter. Toon VANCOILLIE Mter. Karen VERHOLLEMAN

Mter. Toon VANCOILLIE Mter. Karen VERHOLLEMAN Mter. Toon VANCOILLIE Mter. Karen VERHOLLEMAN 3 beschermingsstatuten: Verlengde minderjarigheid ouderlijk gezag of voogdij Voorlopig bewindvoering Gerechtelijke onbekwaamverklaringen! Enkel vermogensbeheer

Nadere informatie

Publicatie KB omtrent zorgkundige

Publicatie KB omtrent zorgkundige Publicatie KB omtrent zorgkundige Op 3 februari 2006 verscheen in het Staatsblad het KB van 12 januari 2006 omtrent de verpleegkundige activiteiten die zorgkundigen mogen uitvoeren en de voorwaarden waaronder

Nadere informatie

SeniorPlan Brochure. opgericht op 20.12.1944 statuten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 27.12.2011. info@amma.be www.amma.

SeniorPlan Brochure. opgericht op 20.12.1944 statuten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 27.12.2011. info@amma.be www.amma. SeniorPlan Brochure AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992) toegelaten

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/107 BERAADSLAGING NR. 09/054 VAN 1 SEPTEMBER 2009, GEWIJZIGD OP 3 NOVEMBER 2009 EN OP 7 SEPTEMBER 2010,

Nadere informatie

Er gelden geen voorwaarden aangaande het nieuwe of gerenoveerde karakter van de woning waarvoor het nieuwe elektrische huishoudapparaat bestemd is.

Er gelden geen voorwaarden aangaande het nieuwe of gerenoveerde karakter van de woning waarvoor het nieuwe elektrische huishoudapparaat bestemd is. ENERGIEPREMIE F1 KOELKAST/DIEPVRIEZER A++ (inclusief combinatie met diepvriesvak) of ELEKTRISCHE DROOGKAST A (besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 december 2010 houdende goedkeuring

Nadere informatie

I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID OVERZICHT en DOEL I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID De bijdrage voor deze verzekering zit inbegrepen in het lidgeld en is geldig voor alle clubs en leden welke aangesloten

Nadere informatie

Fonds voor de Medische Ongevallen

Fonds voor de Medische Ongevallen Fonds voor de Medische Ongevallen 1 OVERZICHT 1.Procedure; 2.Structuur; 3.Contactgegevens. 2 a. Wie kan een aanvraag indienen? Elke persoon die van mening is dat hij schade heeft geleden als gevolg van

Nadere informatie

Dekking & bijstand in het buitenland

Dekking & bijstand in het buitenland Hospitalisatie FABU informatiefiche, Uit welke waarborgen bestaat een goed hospitalisatiecontract? Terugbetaling van medische kosten in geval van hospitalisatie (inclusief dagziekenhuis), waaronder: Verblijf,

Nadere informatie

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget IKZ/PTZ verpleging en verzorging

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget IKZ/PTZ verpleging en verzorging Aanvraagformulier persoonsgebonden budget IKZ/PTZ verpleging en verzorging DEEL 1: Verpleegkundig deel 1. Geadresseerde Zorgverzekeraar: 2. Aanvrager Voor wie vraagt u een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/192 BERAADSLAGING NR 08/071 VAN 2 DECEMBER 2008 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS VERVAT

Nadere informatie

"#$#%&#"'&%()$#)! *&&+!,#+-&)#)!%#"!##)!.#,#+'()$/!

#$#%&#'&%()$#)! *&&+!,#+-&)#)!%#!##)!.#,#+'()$/! !!!!! "#$#%&#"'&%()$#)! *&&+!,#+-&)#)!%#"!##)!.#,#+'()$/!!!!!! Tegemoetkomingen voor personen met een beperking. 1. Inkomensvervangende tegemoetkoming Mensen met een handicap kunnen niet altijd een voldoende

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 september 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 9/1 Welzijn. Voorstel tot opheffing van 14 subsidiereglementen.

Nadere informatie

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs 2 Het is vaak niet eenvoudig om een goed evenwicht te vinden tussen

Nadere informatie

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand Wie kan aanspraak maken op deze belastingvermindering? Om aanspraak te maken op deze belastingvermindering

Nadere informatie

Voorwaarden voor het secundair onderwijs

Voorwaarden voor het secundair onderwijs studie beurs Koken kost geld. En studeren ook. Een studiebeurs kan helpen. Velen laten die kans liggen. Misschien is het toch de moeite om een aanvraag in te dienen. De reglementering voor het hoger onderwijs

Nadere informatie

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON HET RECHT OP EEN LEEFLOON in twaalf stappen... Een leefloon, wat is dat? Wanneer krijg ik het leefloon? Waar moet ik het leefloon aanvragen? Wat zal er na de

Nadere informatie

LEERRECHT in het SBSO

LEERRECHT in het SBSO LEERRECHT in het SBSO Alle jongeren vanaf 13 jaar tot 21 jaar kunnen als regelmatige leerling in het buitengewoon secundair onderwijs worden toegelaten op basis van een inschrijvingsverslag. streeft ernaar

Nadere informatie