BETREFT: PAB en CAO 26 of Vlaamse inschakelingspremie (VIP)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BETREFT: PAB en CAO 26 of Vlaamse inschakelingspremie (VIP)"

Transcriptie

1 1/2 Brussel, 25 maart 2005 Kenmerk: 50/sjp/mededeling11 Vragen naar: medewerker van de PAB-cel Telefoon: 0800/ Fax: 02/ t.a.v. de PAB-cel Bijlagen: 4 BETREFT: PAB en CAO 26 of Vlaamse inschakelingspremie (VIP) Geachte budgethouder, Voor werkgevers die een persoon met een handicap in dienst nemen, heeft het Vlaams Fonds arbeidsbevorderende maatregelen te weten CAO 26 en Vlaamse inschakelingspremie (VIP). Ter compensatie van het rendementsverlies ontvangt de werkgever een subsidie in de loonkosten van minimum 5% tot maximum 50%. Meer informatie over CAO 26 en VIP vindt u in de bijgevoegde infobrochures en de desbetreffende besluiten van de Vlaamse Regering. Wanneer u in het kader van uw werkgeverschap meer inlichtingen wenst over deze arbeidsbevorderende maatregelen kan u contact opnemen met de provinciale afdeling van het Vlaams Fonds. Een combinatie van PAB met VIP of CAO 26 is mogelijk onder bepaalde voorwaarden. Welke gevolgen heeft dit op mijn PAB? U werkt zelf onder CAO 26 of VIP. Dit heeft geen gevolg op uw PAB. De PAB-budgethouder neemt een assistent in dienst die werkt onder CAO 26 of VIP. De loonsubsidie die aan de werkgever-budgethouder betaald wordt, moet volledig hergebruikt worden voor directe kosten (loonkosten, sociale zekerheid, ). Indien de subsidie niet hergebruikt wordt, zal deze subsidie teruggevorderd worden bij de afrekening van uw PAB. Vanaf wanneer is deze maatregel van toepassing? Deze maatregel is van toepassing vanaf 1 april 2005.

2 2/2 Hoe moet u het Vlaams Fonds meedelen dat u werkt met een assistent onder CAO 26 of VIP? Van elke arbeidsovereenkomst die u afsluit met uw persoonlijke assistent(en) stuurt u een kopie op naar het Vlaams Fonds. Wanneer een assistent werkt onder CAO 26 of VIP, vermeldt u op de kopie die u ons overmaakt de volgende gegevens: - het systeem (CAO 26 of VIP) waaronder uw assistent werkt; - het Vlaams Fonds nummer van uw assistent. De PAB-cel kijkt zelf na welk bedrag aan subsidies u ontvangen heeft. Opmerkingen: Voor de berekening van de 5% voor indirecte kosten wordt er geen rekening gehouden met het bedrag dat u ontving aan subsidies. Binnenkort vindt u op onze website ( de geactualiseerde PAB-richtlijnen. Met vriendelijke groeten, Willy DE PAUW bestuursdirecteur

3 CAO 26 Regelgeving De collectieve arbeidsovereenkomst 26 werd in 1975 afgesloten in de Nationale Arbeidsraad. De CAO houdt in dat een persoon met een handicap, tewerkgesteld in een normaal arbeidsregime, hetzelfde minimum- of referteloon moet ontvangen als een valide werknemer. Dit gebeurt door aan de werkgever een vergoeding toe te kennen voor het eventuele rendementsverlies. De mate van het rendementsverlies bepaalt het bedrag van de loonsubsidie. De loonsubsidie bedraagt minimum 5 % en maximum 50 % van de totale loonlast. De totale loonlast bestaat uit het brutoloon van de werknemer vermeerderd met de patronale lasten en de premie van de arbeidsongevallenverzekering. De toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 26 wordt geregeld door het Besluit van de Vlaamse regering van 5 april 1995 (BS ). Werkgever Elke werkgever uit de privé-sector komt in aanmerking. De werkgever dient te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen die hij als werkgever moet nakomen. Werknemer Om als werkgever te genieten van een CAO 26 tegemoetkoming, moet ook de werknemer aan twee voorwaarden voldoen: 1. de werknemer moet ingeschreven zijn bij het Vlaams Fonds; 2. de werknemer moet een toelating hebben tot het gebruik van Bijstand bij opleiding en werk op de open arbeidsmarkt. De tegemoetkoming geldt zowel bij voltijdse als deeltijdse tewerkstelling. Procedure De werknemer met een handicap moet in de eerste plaats ingeschreven zijn bij het Vlaams Fonds. Daarnaast moet de werknemer beschikken over een positieve beslissing voor Bijstand bij opleiding en werk op de open arbeidsmarkt. De aanvraag voor beide gebeurt bij de provinciale afdeling van het Vlaams Fonds. De werkgever dient een aanvraag in voor het verkrijgen van loonsubsidie door het document Aanvraag tot machtiging (document I) in twee exemplaren te bezorgen aan de sociale inspectie waaronder het bedrijf valt.

4 Op dat moment treedt het Vlaams Fonds als adviesorgaan in werking: 1. Een medewerker van de provinciale afdeling begeeft zich naar de plaats waar de gehandicapte werknemer werkzaam is om er een onderzoek te doen. Op basis hiervan geeft het Vlaams Fonds advies aan de sociale arbeidsinspectie. 2. Op basis van dit advies en het advies van de bevoegde arbeidsgeneesheer onderzoekt de sociale inspectie of er inderdaad sprake is van een rendementsverlies. 3. De sociale inspectie bepaalt het percentage rendementsverlies (minimum 5 % en maximum 50 %) van de werknemer. Op dat moment verleent de sociale inspectie dus de machtiging aan de werkgever om slechts een deel van de totale loonkost van de werknemer te dragen. 4. De werkgever betaalt eerst het loon volledig aan de werknemer. Nadien ontvangt de werkgever de financiële tegemoetkoming van het Vlaams Fonds. Daarvoor dient de werkgever op het einde van iedere maand het document Aanvraag tot financiële tegemoetkoming (document VIII) over te maken aan de provinciale afdeling van het Vlaams Fonds. Het Vlaams Fonds betaalt dan de loonsubsidie uit. De loonsubsidie is van toepassing vanaf het moment dat de werkgever de machtiging krijgt. De machtiging wordt verleend voor een periode van maximum één jaar, maar kan jaarlijks verlengd worden.

5 BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 5 APRIL 1995 tot vaststelling van de voorwaarden waarop het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap een loonsubsidie toekent aan de werkgevers die personen met een handicap tewerkstellen onder gewone arbeidsvoorwaarden. (B.S. 4.VII.1995)1 Art. 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1 C.A.O. nr. 26 : de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 26 gesloten op 15 oktober 1975 in de Nationale Arbeidsraad en algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 11 maart 1977, betreffende het bezoldigingspeil van de minder-validen die in een normaal arbeidsregime zijn tewerkgesteld, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 26 bis van 2 mei 1988 en nr. 26 ter van 16 mei 1989 ; 2 werknemer : de persoon met een handicap die wordt tewerkgesteld krachtens een arbeidsovereenkomst waardoor hij onderworpen is aan de sociale zekerheid, die bij het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap is ingeschreven en wiens integratieprotocol een tewerkstelling onder gewone arbeidsvoorwaarden voorziet met toekenning van een loonsubsidie overeenkomstig de bepalingen van dit besluit ; 3 werkgever : elke privaatrechtelijke persoon die een bij 2 bedoelde werknemer tewerkstelt ; 4 loon : het minimumsregelingsloon bedoeld bij artikel 1 van de bij 1 bedoelde C.A.O. nr. 26, vermeerderd met de patronale sociale zekerheidsbijdrage ; 5 het Fonds : het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap. Art Het Fonds betaalt een loonsubsidie aan de werkgever die overeenkomstig de bepalingen van artikel 2, tweede lid, van de C.A.O. nr. 26 gemachtigd zijn, in de mate dat het rendement van de werknemers lager ligt dan het normale, aan de werknemers een onder het loon liggend bedrag te betalen. De loonsubsidie vult het door het werkgever betaalde bedrag aan tot het bedrag van het loon, zonder evenwel 50 t.h. van dit loon te mogen overschrijden. 2. De bij 1 bedoelde machtiging wordt verleend door de hiertoe bevoegde ambtenaren, na advies van het Fonds en van de arbeidsgeneesheer omtrent de medisch-professionele indicaties en tegenindicaties voortspruitende uit de handicap van de betrokken werknemer. De machtiging bepaalt het percentage van het door de werkgever gedragen loongedeelte, dat nooit lager mag zijn dan 50 t.h. van het loon. De machtiging wordt verleend voor een maximumduur van één jaar, en is hernieuwbaar. Art. 3. [...] (B.Vl.Reg. 18.XII.1998)

6 Art. 4. De aanvraag tot uitbetaling van de bij dit besluit bedoelde loonsubsidie en de hiermee gepaard gaande bewijsstukken worden bij de provinciale afdeling van het Fonds in wiens werkgebied [de woonplaats van de werknemer] gevestigd is ingediend, en zulks uiterlijk op de laatste dag van de eerste veertien dagen van de maand die volgt op deze waarin de arbeidsprestaties zijn verricht. (B.Vl.Reg. 23.V.1996) Het Fonds betaalt de loonsubsidie uit voor het einde van de maand waarin de aanvraag en de bewijsstukken overeenkomstig dit artikel zijn ingediend. Art. 5. In geen geval wordt de bij dit besluit bedoelde loonsubsidie toegekend aan : 1 de werkgever die volgens nauwkeurige en gelijklopende aanwijzingen één of meer niet bij dit besluit bedoelde werknemers heeft ontslagen en hen heeft vervangen door één of meer bij dit besluit bedoelde werknemers met als enig doel de bij dit besluit bedoelde loonsubsidie te ontvangen. 2 de werkgever die niet voldoet aan de wettelijke verplichtingen die hij als werkgever moet nakomen. In voorkomend geval kan het Fonds de aan de in vorig lid bedoelde werkgevers al verleende loonsubsidies terugvorderen. Art Opgeheven worden : 1 artikel 85, eerste lid, 2, b, van het koninklijk besluit van 5 juli 1963 betreffende de sociale reclassering van de minder-validen ; 2 het ministerieel besluit van 23 januari 1968 houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning in het loon en de sociale lasten, verleend door het Rijksfonds voor sociale reclassering van de minder-validen aan de werkgevers die minder-valide werknemers tewerkstellen ; 3 het ministerieel besluit van 3 februari 1977 tot vaststelling van de voorwaarden inzake toekenning van de tegemoetkoming in het loon en de sociale lasten die door het Rijksfonds voor sociale reclassering van de minder-validen aan de werkgevers wordt verleend ter uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 26 betreffende het bezoldigingspeil van de minder-validen die in een normaal arbeidsregime zijn tewerkgesteld. 2. Bij wijze van overgangsmaatregel worden de voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit krachtens de bepalingen van 1, 2, toegekende tegemoetkomingen verder uitbetaald tot op de datum die in de beslissing tot toekenning voorzien is. Art. 7. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari Art. 8. De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, is belast met de uitvoering van dit besluit. 1 Gewijzigd bij: B.Vl.Reg. 23.V.1996 (B.S. 29.VI.1996) B.Vl.Reg.18.XII.1998 (B.S. 16.II.1999)

7 Vlaamse inschakelingspremie Regelgeving De toekenning van de VIP wordt geregeld door het Besluit van de Vlaamse regering van 18 december 1998 (BS ). Een werkgever die een persoon met een handicap in dienst neemt, kan voor deze tewerkstelling een Vlaamse inschakelingspremie verkrijgen. De Vlaamse inschakelingspremie is bedoeld om de kosten te dekken die de werkgever moet dragen voor: de inschakeling van de werknemer in het gewone economische circuit de integratie van de werknemer in het arbeidsproces van het bedrijf de bijkomende professionele begeleiding het eventuele rendementsverlies van de werknemer Werkgevers Elke werkgever uit de privé-sector komt in principe in aanmerking. De werkgever dient wel te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen die hij als werkgever moet nakomen. Een werkgever mag niet zomaar een werknemer die nu in dienst is, vervangen door een nieuwe werknemer die recht geeft op een inschakelingspremie, met als enige doel de premie te ontvangen. Als dit zich toch voordoet, wordt geen inschakelingspremie toegekend. Werknemers Om als werkgever te genieten van een inschakelingspremie, moet ook de werknemer aan twee voorwaarden voldoen: 1. de werknemer moet ingeschreven zijn bij het Vlaams Fonds; 2. de werknemer moet een toelating hebben tot het gebruik van Bijstand bij opleiding en werk op de open arbeidsmarkt. De inschakelingspremie geldt zowel bij voltijdse als deeltijdse tewerkstelling. De premie De inschakelingspremie bedraagt 30 % van het referteloon. Referteloon = het minimumregelingsloon vastgesteld door het paritair comité (1) vermeerderd met de patronale socialezekerheidsbijdragen hierop, verminderd met de eventuele tussenkomsten uit hoofde van bestaande federale of regionale tewerkstellingsprogramma s.

8 (1) Indien de onderneming niet tot een paritair comité behoort of indien het paritair comité niet werkt, wordt voor de samenstelling van het referteloon het minimumloon gebruikt zoals vastgelegd in de ondernemings-cao. Bij afwezigheid van een ondernemings-cao wordt het referteloon berekend op basis van het minimumloon vastgesteld bij CAO nr. 43 van 2 mei De werkgever betaalt het loon volledig aan de werknemer. Het Vlaams Fonds keert de inschakelingsgpremie uit aan de werkgever volgens de hieronder beschreven procedure. Procedure 1. De werknemer met een handicap moet in de eerste plaats in orde zijn met de inschrijving bij het Vlaams Fonds. Daarnaast moet de werknemer beschikken over een positieve beslissing voor Bijstand bij opleiding en werk op de open arbeidsmarkt. De aanvraag voor beide gebeurt bij de provinciale afdeling van het Vlaams Fonds. 2. De werkgever dient een aanvraag in tot toekenning van een inschakelingspremie. Deze aanvraag gebeurt met een gewone brief of met het document Aanvraag tot Toekenning (document A). De aanvraag wordt naar de provinciale afdeling van het Fonds gestuurd, gevestigd in de provincie waarin de woonplaats van de werknemer ligt. 3. Het Vlaams Fonds stuurt de werkgever daarop enkele exemplaren van het document Aanvraag tot Uitbetaling (document B). Het document B is een maandelijkse loonkostenstaat die door de werkgever moet worden ingevuld. 4. De werkgever maakt de Aanvraag tot Uitbetaling (document B) ingevuld aan de provinciale afdeling van het Fonds over binnen de veertien dagen na afloop van het kwartaal waarin de arbeidsprestaties zijn verricht. 5. Het Fonds berekent op basis van het ingevulde document B het bedrag van de inschakelingspremie. Het betaalt de inschakelingspremie uit voor het einde van de maand die volgt op deze waarin de aanvraag tot uitbetaling is ingediend. 6. De inschakelingspremie is niet beperkt in tijd en blijft lopen tot het einde van de tewerkstelling, zonder dat daarvoor jaarlijks een nieuwe aanvraag moet ingediend worden.

9 BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 18 DECEMBER 1998 tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens dewelke het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap een inschakelingspremie toekent aan de werkgevers die personen met een handicap tewerkstellen onder gewone arbeidsvoorwaarden (B.S. 16.II.1999) Art. 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1 inschakelingspremie : de aan de bij 3 bedoelde werkgever uitgekeerde premie die beoogt de kosten te dekken die de werkgever moet dragen voor de aanpassing van de bij 2 bedoelde werknemer aan de tewerkstelling in het gewone economische circuit, van zijn integratie in het arbeidsproces, van zijn bijkomende professionele begeleiding en van zijn eventuele rendementsverlies; 2 werknemer : de persoon met een handicap die tewerkgesteld wordt krachtens een arbeidsovereenkomst waardoor hij onderworpen is aan de sociale zekerheid, die bij het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap ingeschreven is en wiens integratieprotocol in een vorm van tewerkstelling voorziet; 3 werkgever : elke privaatrechtelijke persoon die een bij 2 bedoelde werknemer tewerkstelt; 4 het Fonds : het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap; 5 referteloon : de door de paritaire comités vastgestelde minimumregelingslonen of, bij ontstentenis hiervan, de volgens de gebruiken of de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43 van 2 mei 1988 vastgestelde minimumlonen, vermeerderd met de patronale socialezekerheidsbijdrage, en verminderd met de eventuele tussenkomsten uit hoofde van bestaande federale of regionale tewerkstellingsprogramma's. Art. 2. Het Fonds kent overeenkomstig de bepalingen van dit besluit aan de werkgever een inschakelingspremie toe teneinde de integratie van personen met een handicap in het gewone arbeidscircuit te bevorderen. Art. 3. De inschakelingspremie is aan de werkgever verschuldigd vanaf het ogenblik dat hij de werknemer in dienst genomen heeft, hem minstens het referteloon betaalt en hij de bij dit besluit bepaalde formaliteiten vervult. Art. 4. Het bedrag van de inschakelingspremie bedraagt 30 % van het referteloon. Bij deeltijdse tewerkstelling wordt de premie berekend op het verhoudingsgewijze aangewende referteloon. Art. 5. De aanvraag tot uitbetaling van de bij dit besluit bedoelde inschakelingspremie en de hiermee gepaard gaande bewijsstukken worden door de werkgever ingediend bij de provinciale afdeling van het Fonds in wiens werkgebied de woonplaats van de werknemer gevestigd is, uiterlijk op de laatste dag van de eerste veertien dagen van het kwartaal dat volgt op dat waarin de arbeidsprestaties zijn verricht.

10 Het Fonds betaalt de inschakelingspremie uit voor het einde van de maand die volgt op deze waarin de aanvraag en de bewijsstukken overeenkomstig dit artikel zijn ingediend. Art. 6. In geen geval wordt de bij dit besluit bedoelde inschakelingspremie toegekend aan : 1 de werkgever die volgens nauwkeurige en gelijklopende aanwijzingen één of meer niet bij dit besluit bedoelde werknemers heeft ontslagen en hen heeft vervangen door één of meer bij dit besluit bedoelde werknemers met als enig doel de bij dit besluit bedoelde inschakelingspremie te ontvangen; 2 de werkgever die niet voldoet aan de wettelijke verplichtingen die hij als werkgever moet nakomen. In voorkomend geval kan het Fonds de aan de in vorig lid bedoelde werkgevers al verleende inschakelingspremie terugvorderen; 3 de werkgever die voor dezelfde werknemer een loonsubsidie ontvangt krachtens de bepalingen van het besluit van de Vlaamse regering van 5 april 1995 tot vaststelling van de voorwaarden waarop het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap een loonsubsidie toekent aan de werkgevers die personen met een handicap tewerkstellen onder gewone arbeidsvoorwaarden. 4 de werkgever die voor de werknemer die in dienst is op datum van inwerkingtreding van dit besluit een loonsubsidie ontvangt krachtens de bepalingen van het besluit van de Vlaamse regering van 5 april 1995 tot vaststelling van de voorwaarden waarop het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap een loonsubsidie toekent aan de werkgevers die personen met een handicap tewerkstellen onder gewone arbeidsvoorwaarden. Art. 7. Voor de toepassing van andere tewerkstellingsprogramma's wordt de inschakelingspremie niet beschouwd als loonsubsidie maar als vergoeding van de meerkost die de inschakeling van de persoon met een handicap in het gewone arbeidsproces met zich brengt. Art. 8. Artikel 3 van het besluit van de Vlaamse regering van 5 april 1995 tot vaststelling van de voorwaarden waarop het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap een loonsubsidie toekent aan de werkgevers die personen met een handicap tewerkstellen onder gewone arbeidsvoorwaarden, wordt opgeheven. Art. 9. De artikelen 60 tot en met 63 van het decreet van 27 juni 1990 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap, zoals gewijzigd bij decreet van 22 december 1993, treden in werking op 1 januari Art. 10. Dit besluit treedt in werking op 1 januari Art. 11. De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, is belast met de uitvoering van dit besluit.

(B.Vl.Reg. 20.I.1993) (B.Vl.Reg. 19.I.1994) (B.S. 27.IV.1990, err. B.S. 11.IX.1990)1

(B.Vl.Reg. 20.I.1993) (B.Vl.Reg. 19.I.1994) (B.S. 27.IV.1990, err. B.S. 11.IX.1990)1 BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 7 MAART 1990 tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning, van het bedrag en van de betalingsmodaliteiten van de uitkeringen en het aanvullend loon van de gehandicapten

Nadere informatie

1 het Fonds: het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap;

1 het Fonds: het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap; BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 10 JULI 2001 houdende subsidieregeling van het loon en van de sociale lasten van personen tewerkgesteld in de gehandicaptensector en wier tewerkstellingskosten voorheen

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 36 TER VAN 27 NOVEMBER 1981 BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN SOCIALE VOORDELEN TEN LASTE

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 36 TER VAN 27 NOVEMBER 1981 BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN SOCIALE VOORDELEN TEN LASTE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 36 TER VAN 27 NOVEMBER 1981 BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN SOCIALE VOORDELEN TEN LASTE VAN HET SOCIAAL FONDS VOOR DE UITZENDKRACHTEN ---------------------------------------------

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING VOOR SOMMIGE OUDERE WERKNEMERS, IN GEVAL VAN HAL- VERING VAN DE ARBEIDSPRESTATIES, GEWIJZIGD

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 35 VAN 27 FEBRUARI 1981 BETREFFENDE SOMMIGE BEPALINGEN VAN HET ARBEIDSRECHT TEN AANZIEN VAN DE

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 35 VAN 27 FEBRUARI 1981 BETREFFENDE SOMMIGE BEPALINGEN VAN HET ARBEIDSRECHT TEN AANZIEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 35 VAN 27 FEBRUARI 1981 BETREFFENDE SOMMIGE BEPALINGEN VAN HET ARBEIDSRECHT TEN AANZIEN VAN DE DEELTIJDSE ARBEID, GEWIJZIGD DOOR COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR.

Nadere informatie

Arbeid en handicap. Greet van Gool

Arbeid en handicap. Greet van Gool Arbeid en handicap Greet van Gool Inhoud van de toelichting Inleiding: Recht op werk voor iedereen Arbeid en gevolgen op uitkeringen Instrumenten Inleiding Recht op werk voor iedereen Uitgangspunten :

Nadere informatie

Het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid vanaf 1 juli 2016

Het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid vanaf 1 juli 2016 Het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid vanaf 1 juli 2016 In het kader van de zesde staatshervorming heeft het Vlaamse Gewest een nieuw doelgroepenbeleid uitgewerkt, dat zich vanaf 1 juli 2016 focust op drie

Nadere informatie

In 3, a) worden de woorden "400 F" en "100 F " vervangen door de respectieve woorden"10 euro" en "2,50 euro".

In 3, a) worden de woorden 400 F en 100 F  vervangen door de respectieve woorden10 euro en 2,50 euro. BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING van 23 NOVEMBER 2001 tot invoering van de euro in de regelgeving betreffende de sociale integratie van personen met een handicap (B.S. 31.I.2002) HOOFDSTUK I. Wijziging

Nadere informatie

Metaalverwerkingsondernemingen Nationaal

Metaalverwerkingsondernemingen Nationaal Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw 1110001 Metaalverwerkingsondernemingen Nationaal Ecocheques, Maaltijdcheques, Hospitalisatieverzekering, Aanvullend pensioen 1 Aanvullend pensioen...

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/085 BERAADSLAGING NR 10/016 VAN 2 MAART 2010, GEWIJZIGD OP 6 JULI 2010, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING

Nadere informatie

Paritair Comité voor de landbouw

Paritair Comité voor de landbouw 1440000 Paritair Comité voor de landbouw Anciënniteitstoeslag... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2011 (107.564)... 2 Eindejaarspremie... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2000

Nadere informatie

DIENST BELEIDSCOÖRDINATIE

DIENST BELEIDSCOÖRDINATIE DIENST BELEIDSCOÖRDINATIE Brussel, 4 juni 2008 VSKO/DB/08.06 V0806 Paritair Comité 152 Meesters-, vak- en dienstpersoneel: brugpensioen OPGELET, ENQUETE SCHOOLBESTUREN! Enkel de schoolbesturen die de enquête

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 36 DECIES VAN 4 MAART 1986 BETREFFENDE DE EINDEJAARSPREMIE VAN DE UITZENDKRACHTEN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 36 DECIES VAN 4 MAART 1986 BETREFFENDE DE EINDEJAARSPREMIE VAN DE UITZENDKRACHTEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 36 DECIES VAN 4 MAART 1986 BETREFFENDE DE EINDEJAARSPREMIE VAN DE UITZENDKRACHTEN GEWIJZIGD BIJ COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 47 SEXIES VAN 18 DECEMBER 1990 ---------------------------------

Nadere informatie

Hoofdstuk II. SUBSIDIEREGELING VOOR DE GEHANDICAPTE WERKNEMERS

Hoofdstuk II. SUBSIDIEREGELING VOOR DE GEHANDICAPTE WERKNEMERS BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 19 DECEMBER 1996 houdende subsidieregeling van het loon en van de sociale lasten van de werknemers in de beschutte werkplaatsen die erkend zijn door het Vlaams Fonds

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 16 juli 2004 tot bevordering van de tewerkstelling van werknemers in het kader van herstructureringen (B.S

Koninklijk besluit van 16 juli 2004 tot bevordering van de tewerkstelling van werknemers in het kader van herstructureringen (B.S Koninklijk besluit van 16 juli 2004 tot bevordering van de tewerkstelling van werknemers in het kader van herstructureringen (B.S. 06.08.2004) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van [28 maart 2007 tot

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van 20 juli 2007;

Gelet op de aanvraag van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van 20 juli 2007; SCSZ/07/130 1 BERAADSLAGING NR. 07/043 VAN 4 SEPTEMBER 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING EN DE RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN AAN DE RIJKSDIENST

Nadere informatie

Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid is belast met de uitvoering van dit besluit. KONINKLIJK BESLUIT van 24 JUNI 1998 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 februari 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen,

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de methodiek voor de berekening van de subsidies voor personeelskosten

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de methodiek voor de berekening van de subsidies voor personeelskosten Besluit van de Vlaamse Regering houdende de methodiek voor de berekening van de subsidies voor personeelskosten DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 25 april 2014 houdende de persoonsvolgende

Nadere informatie

www.weerwerkpremie.be

www.weerwerkpremie.be www.weerwerkpremie.be Handleiding bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2005 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 6/2005 Inhoud Woord vooraf 2 1. Op wie is de maatregel van toepassing? 3

Nadere informatie

Paritair Comité voor de landbouw

Paritair Comité voor de landbouw 1440000 Paritair Comité voor de landbouw Anciënniteitstoeslag... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juli 2005 (76.404)... 2 Eindejaarspremie... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2000

Nadere informatie

HOOFDSTUK I.- Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

HOOFDSTUK I.- Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: Koninklijk besluit van 30 januari 2003 tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regels voor de toekenning van de toelage tot ondersteuning van acties die betrekking hebben op de bevordering

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 93 VAN 20 DECEMBER 2007 TOT INSTELLING EN VASTSTELLING, VOOR 2007 EN 2008, VAN DE PROCEDURE VAN TENUITVOERLEG-

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 93 VAN 20 DECEMBER 2007 TOT INSTELLING EN VASTSTELLING, VOOR 2007 EN 2008, VAN DE PROCEDURE VAN TENUITVOERLEG- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 93 VAN 20 DECEMBER 2007 TOT INSTELLING EN VASTSTELLING, VOOR 2007 EN 2008, VAN DE PROCEDURE VAN TENUITVOERLEG- GING EN VAN DE VOORWAARDEN VOOR DE TOEKENNING VAN EEN

Nadere informatie

Publicatie B.S. : Inwerkingtreding : Hoofdstuk I. - ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1.

Publicatie B.S. : Inwerkingtreding : Hoofdstuk I. - ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 7 november 2008 betreffende het opzetten van een experiment voor de toekenning van een persoonsgebonden budget aan bepaalde personen met een handicap Publicatie B.S.

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING

MEMORIE VAN TOELICHTING VOORONTWERP VAN DECREET HOUDENDE WIJZIGING VAN ARTIKEL 339 VAN DE PROGRAMMAWET (I) VAN 24 DECEMBER 2002 MEMORIE VAN TOELICHTING A. Algemene toelichting 1. Samenvatting Het decreet van 4 maart 2016 houdende

Nadere informatie

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 1 april 2014 DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 De wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR.77 TER

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR.77 TER COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR.77 TER ----------------------------------------------------------------------------- Zitting van woensdag 10 juli 2002 --------------------------------------------- COLLECTIEVE

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 63 VAN 5 MAART 1997 BETREFFENDE DE TOEKENNING IN 1997 EN 1998 VAN EEN AANVULLENDE VERGOE-

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 63 VAN 5 MAART 1997 BETREFFENDE DE TOEKENNING IN 1997 EN 1998 VAN EEN AANVULLENDE VERGOE- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 63 VAN 5 MAART 1997 BETREFFENDE DE TOEKENNING IN 1997 EN 1998 VAN EEN AANVULLENDE VERGOE- DING GELIJK AAN HET DUBBEL VAKANTIEGELD VOOR DE DERDE DAG VAN DE VIERDE VAKANTIEWEEK

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 27 juni 2007;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 27 juni 2007; SCSZ/07/127 1 BERAADSLAGING NR. 06/043 VAN 16 MEI 2006, GEWIJZIGD OP 3 JULI 2007, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DE VLAAMSE DIENST VOOR ARBEIDSBEMIDDELING EN BEROEPSOPLEIDING

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 120 VAN 21 MAART 2017 TOT VASTSTELLING, VOOR 2017 EN 2018, VAN DE VOORWAARDEN VOOR DE TOEKENNING VAN EEN BEDRIJF- STOESLAG IN HET KADER VAN HET STELSEL VAN WERKLOOSHEID

Nadere informatie

DE AANVULLENDE EINDEJAARSPREMIE VOOR BEDIENDEN (PC 225)

DE AANVULLENDE EINDEJAARSPREMIE VOOR BEDIENDEN (PC 225) DE AANVULLENDE EINDEJAARSPREMIE VOOR BEDIENDEN (PC 225) Contact: Algemeen: eindejaarspremie@sectorvrijonderwijs.be Hans De Becker: hans.debecker@vsko.be, 02 507 08 39 Rudi Warson: rudi.warson@vsko.be Magda

Nadere informatie

Brussel, Aan de PAB-budgethouder. BETREFT: wijzigingen PAB-besluit. Geachte budgethouder,

Brussel, Aan de PAB-budgethouder. BETREFT: wijzigingen PAB-besluit. Geachte budgethouder, Brussel, Aan de PAB-budgethouder Kenmerk: 50/wdp/mededeling16 Vragen naar: medewerker van de PAB-cel Telefoon: 0800/97.907 Fax: 02/225.84.05 t.a.v. de PAB-cel E-mail: pab@vlafo.be Bijlagen: / BETREFT:

Nadere informatie

Dossier steunpunt handicap & arbeid: De Vlaamse ondersteuningspremie (VOP)

Dossier steunpunt handicap & arbeid: De Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) Vop Dossier steunpunt handicap & arbeid: De Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) De Vlaamse Ondersteuningspremie is een bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregel voor personen met een arbeidshandicap.

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 58 VAN 7 JULI 1994 TOT VERVANGING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 47 VAN 18 DECEMBER

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 58 VAN 7 JULI 1994 TOT VERVANGING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 47 VAN 18 DECEMBER COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 58 VAN 7 JULI 1994 TOT VERVANGING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 47 VAN 18 DECEMBER 1990 BETREFFENDE DE NA TE LEVEN PROCEDURE EN DE DUUR VAN DE TIJDELIJKE

Nadere informatie

Vakantiegeld... 2 Jaarlijkse gratificatie... 2 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel...

Vakantiegeld... 2 Jaarlijkse gratificatie... 2 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel... 3100000 Paritair Comité voor de banken Vakantiegeld... 2 Jaarlijkse gratificatie... 2 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel... 4 De hierna vermelde CAO

Nadere informatie

INSTRUCTIES AAN DE WERKGEVERS ASR

INSTRUCTIES AAN DE WERKGEVERS ASR INSTRUCTIES AAN DE WERKGEVERS ASR 3 1 Werkloosheid Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie... 6 Wanneer...7 Wat invullen... 8 Bijkomende informatie... 10 28/02/2013 Administratieve instructies - Werkloosheid

Nadere informatie

Paritair Comité voor de houtnijverheid. 1250300 Houthandel

Paritair Comité voor de houtnijverheid. 1250300 Houthandel Paritair Comité voor de houtnijverheid 1250300 Houthandel Anciënniteitspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009 (94.291)... 2 Eco-cheques... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 27

Nadere informatie

VR DOC.1059/2

VR DOC.1059/2 VR 2016 0710 DOC.1059/2 Ontwerp van decreet betreffende de tijdelijke werkervaring, het regelen van stages en diverse bepalingen in het kader van de zesde staatshervorming DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel

Nadere informatie

Zagerijen en aanverwante nijverheden

Zagerijen en aanverwante nijverheden Paritair comité voor de houtnijverheid 1250200 Zagerijen en aanverwante nijverheden Anciënniteitspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009 (94.284)... 2 Ploegenarbeid... 3 Collectieve

Nadere informatie

Nr januari 2016

Nr januari 2016 Nr. 216 14 januari 2016 Belgisch Staatsblad Wijzigingen betaald educatief verlof in Vlaanderen Naar aanleiding van de zesde staatshervorming werden heel wat bevoegdheden van de federale overheid overgeheveld

Nadere informatie

Voor bepaalde werknemers is er echter al recht op tijdskrediet voor oudere werknemers vanaf 50 jaar. Het gaat hier meer bepaald om werknemers:

Voor bepaalde werknemers is er echter al recht op tijdskrediet voor oudere werknemers vanaf 50 jaar. Het gaat hier meer bepaald om werknemers: Eerder werden reeds de wijzigingen van het tijdskrediet zonder motief en van het tijdskrediet met motief besproken. Deze keer bekijken we welke wijzigingen er komen in het tijdskrediet voor oudere werknemers,

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING

MEMORIE VAN TOELICHTING ONTWERP VAN DECREET HOUDENDE WIJZIGING VAN ARTIKEL 339 VAN DE PROGRAMMAWET (I) VAN 24 DECEMBER 2002 MEMORIE VAN TOELICHTING A. Algemene toelichting 1. Samenvatting Het decreet van 4 maart 2016 houdende

Nadere informatie

Nr september 2015

Nr september 2015 Nr. 199 17 september 2015 Belgisch Staatsblad Stijging leefloon op 1 september 2015 beïnvloedt loonbeslag door DAVO Op 1 september 2015 werden de basisbedragen van het leefloon met 2% opgetrokken. Dit

Nadere informatie

Vlaamse regering DE VLAAMSE REGERING,

Vlaamse regering DE VLAAMSE REGERING, φ Vlaamse regering Besluit van de Vlaamse regering houdende de toekenning van een subsidie aan bepaalde initiatieven binnen polders, wateringen, milieuverenigingen en natuurverenigingen die personeelsleden

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 20 VAN 29 JANUARI 1976 BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN EEN DUBBEL VAKANTIEGELD VOOR EEN GEDEELTE VAN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 20 VAN 29 JANUARI 1976 BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN EEN DUBBEL VAKANTIEGELD VOOR EEN GEDEELTE VAN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 20 VAN 29 JANUARI 1976 BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN EEN DUBBEL VAKANTIEGELD VOOR EEN GEDEELTE VAN DE VIERDE VAKANTIEWEEK, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

Nadere informatie

Groententeelt

Groententeelt Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf 1450006 Groententeelt Eindejaarspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2000 (55.844)... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007 (85.129)...

Nadere informatie

PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (PC )

PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (PC ) Informatief 2009/078 - bijlage 2 PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (PC 319.01) Collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 2009 inzake

Nadere informatie

PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE DIENSTEN VOOR GEZINS- EN BEJAARDENHULP VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (PSC ).

PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE DIENSTEN VOOR GEZINS- EN BEJAARDENHULP VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (PSC ). PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE DIENSTEN VOOR GEZINS- EN BEJAARDENHULP VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (PSC 318.02). COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 29 MAART 2001 BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN VIJF AANVULLENDE

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 118 ----------------------------------------------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ---------------------------------------------- Collectieve

Nadere informatie

Persbericht. 1. De loonmarge: een koninklijk besluit ter bevordering van de werkgelegenheid en de preventieve bescherming van het concurrentievermogen

Persbericht. 1. De loonmarge: een koninklijk besluit ter bevordering van de werkgelegenheid en de preventieve bescherming van het concurrentievermogen Brussel, 25 februari 2011 Persbericht Goedkeuring door de ministerraad van de ontwerpen van wet en van koninklijk besluit ter uitvoering van het bemiddelingsvoorstel van de Regering Vice-Eerste minister

Nadere informatie

1250200 Zagerijen en aanverwante nijverheden

1250200 Zagerijen en aanverwante nijverheden Paritair Comité voor de houtnijverheid 1250200 Zagerijen en aanverwante nijverheden Anciënniteitspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009(94.284)... 2 Ploegenarbeid... 3 Collectieve

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 127 ----------------------------------------------------------------------- Zitting van dinsdag 21 maart 2017 ---------------------------------------------- Collectieve

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden 2017-2018 1 www.accg.be Quelles Hoe ga améliorations jij vooruit?? k van de lonen en ploegenpremies Vanaf 1/5/2017 sector minima: Lonen: + 0,12/uur Ploegenpremies vroege en

Nadere informatie

Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten

Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten Jozef II-straat 47 B-1000 BRUSSEL Tel. (02) 239 12 11 Aan mevrouw Aan de heer Gouverneur Burgemeester Voorzitter

Nadere informatie

LONEN GELDIG VANAF 01/01/2014 TOT 31/03/2014

LONEN GELDIG VANAF 01/01/2014 TOT 31/03/2014 LONEN GELDIG VANAF 01/01/2014 TOT 31/03/2014 De lonen van de bouwvakarbeiders worden verhoogd op 1 januari 2014: Toepassing van de regeling van de driemaandelijkse indexering die in de sector geldt. De

Nadere informatie

gelet op de artikelen 10c, 10d, 10da en 10e van de Participatiewet en gelet op de Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet gemeente;

gelet op de artikelen 10c, 10d, 10da en 10e van de Participatiewet en gelet op de Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet gemeente; Beleidsregels loonkostensubsidie Participatiewet 2015 gemeente Castricum Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente [Castricum]; gelet op de artikelen 10c, 10d, 10da en 10e van de Participatiewet

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/180 BERAADSLAGING NR 08/064 VAN 4 NOVEMBER 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

--------------------------

-------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 107 VAN 28 MAART 2013 BETREFFENDE HET KLIKSYSTEEM VOOR HET BEHOUD VAN DE AANVULLENDE VERGOEDING IN HET KADER VAN BEPAALDE STELSELS VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur SoCompact Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse www.bellaw.be Onderwerp Startbaanverplichting kan verlicht worden door het aanbieden van stageplaatsen Datum 5 maart 2010 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet Directie reglementering Tijdskrediet en Loopbaanonderbreking Communicatie Datum 29.12.2014 Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet In toepassing van het federaal regeerakkoord van 09.10.2014

Nadere informatie

--------------------------

-------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 106 VAN 28 MAART 2013 TOT VASTSTELLING, VOOR 2013 EN 2014, VAN DE VOORWAARDEN VOOR DE TOEKENNING VAN EEN AANVUL- LENDE VERGOEDING IN HET KADER VAN DE REGELING VAN WERKLOOSHEID

Nadere informatie

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 ONDERRICHTING AAN DE WERKGEVERS 2010-2 BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 Ingevolge het K.B. van 29/03/2010 B.S. 31/03/2010 tot uitvoering van het

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/005 BERAADSLAGING NR 09/004 VAN 13 JANUARI 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/15/135 BERAADSLAGING NR 09/004 VAN 13 JANUARI 2009, GEWIJZIGD OP 1 SEPTEMBER 2015, MET BETREKKING TOT DE

Nadere informatie

Nationaal akkoord voor arbeiders (PC 116)

Nationaal akkoord voor arbeiders (PC 116) Nationaal akkoord 2009-2010 voor arbeiders (PC 116) CAO gesloten op 1 april 2009 in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid betreffende het Nationaal Akkoord 2009-2010 Toepassingsgebied Artikel

Nadere informatie

Paritair Comité voor de notarisbedienden

Paritair Comité voor de notarisbedienden 2160000 Paritair Comité voor de notarisbedienden Eenmalige premie... 1 Eindejaarspremie... 1 Jaarlijkse premie... 4 Jaarlijkse premie/ maaltijdcheques... 4 Ecocheques... 4 Hospitalisatieverzekering...

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 10 VAN 8 MEI 1973 BETREFFENDE HET COLLECTIEF ONTSLAG, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 10 VAN 8 MEI 1973 BETREFFENDE HET COLLECTIEF ONTSLAG, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 10 VAN 8 MEI 1973 BETREFFENDE HET COLLECTIEF ONTSLAG, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN NR. 10 BIS VAN 2 OKTOBER 1975, NR. 24 VAN 2 OKTOBER 1975, NR.

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 59 VAN 20 DECEMBER 1994 BETREFFENDE DE TOEKENNING IN 1995 EN 1996 VAN EEN AANVUL-

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 59 VAN 20 DECEMBER 1994 BETREFFENDE DE TOEKENNING IN 1995 EN 1996 VAN EEN AANVUL- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 59 VAN 20 DECEMBER 1994 BETREFFENDE DE TOEKENNING IN 1995 EN 1996 VAN EEN AANVUL- LENDE VERGOEDING GELIJK AAN HET DUBBEL VAKANTIE- GELD VOOR DE DERDE DAG VAN DE VIERDE

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/07/162 BERAADSLAGING NR. 07/059 VAN 6 NOVEMBER 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Paritair Comité voor de houtnijverheid Houthandel

Paritair Comité voor de houtnijverheid Houthandel Paritair Comité voor de houtnijverheid 1250300 Houthandel Anciënniteitspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 april 2007 (82.838)... 2 Drenken van hout... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Suikerfabrieken, suikerraffinaderijen, fabrieken van invertsuiker en citroenzuur, kandijsuikerfabrieken, gistfabrieken en distilleerderijen

Suikerfabrieken, suikerraffinaderijen, fabrieken van invertsuiker en citroenzuur, kandijsuikerfabrieken, gistfabrieken en distilleerderijen Paritair Comité voor de voedingsnijverheid 1180006 Suikerfabrieken, suikerraffinaderijen, fabrieken van invertsuiker en citroenzuur, kandijsuikerfabrieken, gistfabrieken en distilleerderijen DE SUIKERFABRIEKEN,

Nadere informatie

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Realiseren van leerwerkplekken (bbl-2 en bbl-3) voor jongeren tot 27 jaar

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Realiseren van leerwerkplekken (bbl-2 en bbl-3) voor jongeren tot 27 jaar REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE Realiseren van leerwerkplekken (bbl-2 en bbl-3) voor jongeren tot 27 jaar Maatregel 4 in het kader van het sectorplan bouw & infra (versie 1-1-2015) Inhoudsopgave Artikel 1

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 126 ----------------------------------------------------------------------- Zitting van dinsdag 21 maart 2017 ---------------------------------------------- Collectieve

Nadere informatie

Houthandel. Anciënniteitspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009 (94.291)... 2 Eco-cheques... 3

Houthandel. Anciënniteitspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009 (94.291)... 2 Eco-cheques... 3 Paritair Comité voor de houtnijverheid 1250300 Houthandel Anciënniteitspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009 (94.291)... 2 Eco-cheques... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 6

Nadere informatie

DECREET. inzake sociale werkplaatsen

DECREET. inzake sociale werkplaatsen VLAAMS PARLEMENT DECREET inzake sociale werkplaatsen HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1 Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid. Artikel 2 Voor de toepassing van dit decreet wordt verstaan onder

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 VAN 28 JUNI 1973 BETREFFENDE HET TOEKENNEN VAN EEN GEWAARBORGD MAANDLOON AAN

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

Brouwerijen en mouterijen

Brouwerijen en mouterijen Paritair Comité voor de voedingsnijverheid 1180007 Brouwerijen en mouterijen DE BROUWERIJEN... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2013 (119.843)... 2 DE MOUTERIJEN... 4 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van papier

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van papier Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht 1420300 Terugwinning van papier Ploegenarbeid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 31 augustus

Nadere informatie

TOEGESTANE EVOLUTIE VAN DE LOONKOST VOOR 2015-2016. I. Geen loonsverhoging voor 2015, maar beperkte mogelijkheden voor 2016

TOEGESTANE EVOLUTIE VAN DE LOONKOST VOOR 2015-2016. I. Geen loonsverhoging voor 2015, maar beperkte mogelijkheden voor 2016 1/6 TOEGESTANE EVOLUTIE VAN DE LOONKOST VOOR 2015-2016 I. Geen loonsverhoging voor 2015, maar beperkte mogelijkheden voor 2016 Het ontwerp van interprofessioneel akkoord dat werd voorgesteld door de Regering

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen

Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van

Nadere informatie

Nachtarbeid Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007 (84.302) Arbeid op zon en feestdagen... 4

Nachtarbeid Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007 (84.302) Arbeid op zon en feestdagen... 4 2270000 Paritair Comité voor de audiovisuele sector Nachtarbeid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007 (84.302)... 2 Arbeid op zon en feestdagen... 4 Collectieve arbeidsovereenkomst van

Nadere informatie

19/10/2011 ACTIVA. Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid. Inhoudstafel

19/10/2011 ACTIVA. Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid. Inhoudstafel ACTIVA Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid Inhoudstafel 1. Toepasselijke basiswetgeving 2. Wat is Activa? 3. RVA activering en OCMW activering 4. Werkuitkering 5. RSZ-vermindering

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 10 juli

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 10 juli A D V I E S Nr. 1.410 ------------------------------ Zitting van woensdag 10 juli 2002 ---------------------------------------------- Outplacement - Uitvoering van de wet van 5 september 2001 tot verbetering

Nadere informatie

Zevende scenario Maandelijkse aangifte van arbeid als werknemer tewerkgesteld in een beschermde werkplaats

Zevende scenario Maandelijkse aangifte van arbeid als werknemer tewerkgesteld in een beschermde werkplaats Zevende scenario Maandelijkse aangifte van arbeid als werknemer tewerkgesteld in een beschermde werkplaats Inleiding 1 - Inleiding Door deze aangifte maakt u maandelijks aan de sector werkloosheid de gegevens

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 20 VAN 29 JANUARI 1976 BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN EEN DUBBEL VAKANTIEGELD VOOR EEN GEDEELTE VAN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 20 VAN 29 JANUARI 1976 BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN EEN DUBBEL VAKANTIEGELD VOOR EEN GEDEELTE VAN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 20 VAN 29 JANUARI 1976 BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN EEN DUBBEL VAKANTIEGELD VOOR EEN GEDEELTE VAN DE VIERDE VAKANTIEWEEK, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

Nadere informatie

VLAAMSE OVERHEID. Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt:

VLAAMSE OVERHEID. Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt: VLAAMSE OVERHEID 9 DECEMBER 2016. - Decreet betreffende de tijdelijke werkervaring, het regelen van stages en diverse bepalingen in het kader van de zesde staatshervorming (1) Het VLAAMS PARLEMENT heeft

Nadere informatie

Middelgrote levensmiddelenbedrijven. Overloon voor de arbeidsprestaties na negentien uur... 2

Middelgrote levensmiddelenbedrijven. Overloon voor de arbeidsprestaties na negentien uur... 2 Paritair comité voor kleinhandel in voedingswaren 2020100 Middelgrote levensmiddelenbedrijven Overloon voor de arbeidsprestaties na negentien uur... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2002 (64.133)

Nadere informatie

Brussel, 26 maart 03. Aan de PAB-gebruikers. BETREFT: PAB: vereenvoudiging van de bewijslast. Geachte budgethouder, Waarom bewijzen?

Brussel, 26 maart 03. Aan de PAB-gebruikers. BETREFT: PAB: vereenvoudiging van de bewijslast. Geachte budgethouder, Waarom bewijzen? 1/2 Brussel, 26 maart 03 Aan de PAB-gebruikers Kenmerk: 50/rxv/mededeling4 Vragen naar: medewerker van de PAB-cel Telefoon: 0800/97.907 Fax: 02/225.84.05 t.a.v. de PAB-cel E-mail: pab@vlafobe Bijlagen:

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/101 BERAADSLAGING NR 09/054 VAN 1 SEPTEMBER 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Overloon voor de arbeidsprestaties na negentien uur... 2. Collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2012 (113.207)... 15

Overloon voor de arbeidsprestaties na negentien uur... 2. Collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2012 (113.207)... 15 2010000 Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel Overloon voor de arbeidsprestaties na negentien uur... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2012 (113.207)... 2 Overloon zondagarbeid...

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 117 ------------------------------------------------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ----------------------------------------------- Collectieve

Nadere informatie

I. TABEL VAN DE IN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD GESLOTEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

I. TABEL VAN DE IN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD GESLOTEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN I. TABEL VAN DE IN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD GESLOTEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN --------------- Nr. 1 12.02.1970 Cao betreffende het afwijkingsbeding van niet-mededinging 03.04.1970 Niet algemeen

Nadere informatie

Textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers

Textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers Paritair comité voor de textielnijverheid en breiwerk 1200100 Textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers Halve overbruggingsploeg... 1 Overbruggingsploegen... 1 Bijkomend vakantiegeld...

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking. Werkkleding... 2

Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking. Werkkleding... 2 2220000 Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking Werkkleding... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2009 (94.774)... 2 Vervoer van de bedienden... 4 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Bloementeelt

Bloementeelt Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf 1450001 Bloementeelt Eindejaarspremie... 1 Bijkomend vakantiegeld... 1 Getrouwheidspremie... 4 Anciënniteitstoeslag... 4 Ecocheques... 4 Aanvullend pensioen...

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 39 VAN 13 DECEMBER 1983 BETREFFENDE DE VOORLICHTING EN HET OVERLEG INZAKE DE

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 39 VAN 13 DECEMBER 1983 BETREFFENDE DE VOORLICHTING EN HET OVERLEG INZAKE DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 39 VAN 13 DECEMBER 1983 BETREFFENDE DE VOORLICHTING EN HET OVERLEG INZAKE DE SOCIALE GEVOLGEN VAN DE INVOERING VAN NIEUWE TECHNOLOGIEEN ------------------ Gelet op de

Nadere informatie

Protocol akkoord van 8 mei 2017

Protocol akkoord van 8 mei 2017 Paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek Protocol akkoord 2017-2018 van 8 mei 2017 1. TOEPASSINGSGEBIED Dit akkoord is van toepassing op de werkgevers

Nadere informatie

[2010-03-12] CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS KAN TOT EEN BIJKOMENDE KOST VAN 1.666 EUR LEIDEN

[2010-03-12] CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS KAN TOT EEN BIJKOMENDE KOST VAN 1.666 EUR LEIDEN [2010-03-12] CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS KAN TOT EEN BIJKOMENDE KOST VAN 1.666 EUR LEIDEN Indien u tussen 1 januari 2010 en 30 juni 2010 een arbeider ontslaat, kan dit tot een bijkomende kost

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/13/093 BERAADSLAGING NR. 13/037 VAN 2 APRIL 2013 AANGAANDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE RIJKSDIENST

Nadere informatie