Streefpeilbesluit Optimalisatie peilbeheer Leijgraaf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Streefpeilbesluit Optimalisatie peilbeheer Leijgraaf"

Transcriptie

1 Streefpeilbesluit Optimalisatie peilbeheer Leijgraaf Documenttitel Streefpeilbesluit Optimalisatie peilbeheer Leijgraaf Status Definitief Datum 7 september 2016 Project GGOR Leijgraaf Projectnummer Opdrachtgever Waterschap Aa en Maas Pagina 1 van 15 Versie 2.2 Streefpeilbesluit Optimalisatie peilbeheer Leijgraaf

2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE AANLEIDING EN DOEL LIGGING EN BEGRENZING PLANGEBIED BESCHRIJVING VAN DE STREEFPEILEN EFFECTEN VAN HET STREEFPEILBESLUIT BESCHRIJVING VAN DE TE TREFFEN VOORZIENINGEN, GERICHT OP HET ONGEDAAN MAKEN OF BEPERKEN VAN NADELIGE GEVOLGEN Beperken nadelige gevolgen van de streefpeilen Financieel nadeel SAMENWERKING ZIENSWIJZEN...12 Pagina 2 van 15 Versie 2.2 Streefpeilbesluit Optimalisatie peilbeheer Leijgraaf

3 1. AANLEIDING EN DOEL Waterschap Aa en Maas is belast met het peilbeheer van alle oppervlaktewaterlichamen in het gehele beheergebied. Het waterschap heeft zich in zijn Waterbeheerplan ten doel gesteld om zowel verdroging in natuur- als in landbouwgebied aan te pakken. Hiervoor is een GGOR - Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime opgesteld waarin maatregelen en streefpeilen ter verbetering van het waterbeheer zijn uitgewerkt. Met het vaststellen van streefpeilen voor het oppervlaktewater wordt getracht de grondwaterstanden ook positief te beïnvloeden. Eén van de beheergebieden is projectgebied Optimalisatie peilbeheer Leijgraaf. Voor dit gebied is een proces GGOR doorlopen. GGOR staat voor Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime, volgens deze methode wordt een nieuw streefpeilbesluit opgesteld. Projectgebied Optimalisatie peilbeheer Leijgraaf, heeft een oppervlakte van circa hectare en kenmerkt zich in een duidelijk hoog en laag deel. Het gebied bevindt zich ten oosten van s-hertogenbosch en ten noordwesten van Gemert-Bakel. In een open proces met alle belanghebbenden is een afweging gemaakt van de eisen en wensen die de verschillende ruimtelijke en waterhuishoudkundige functies (landbouw en natuur) stellen aan het watersysteem. Naar aanleiding daarvan heeft het waterschapsbestuur in 2014 de visie GGOR Leijgraaf vastgesteld (Lit. 1.). Ook zijn de belangrijkste uitganspunten voor dit streefpeilbesluit op 5 juni 2015 door het Algemeen Bestuur vastgestelde in de Nota peilbeheer in vrij afwaterend gebied (Lit. 2). Met behulp van de GGOR methodiek zijn de nieuwe streefpeilen voor het stroomgebied Leijgraaf bepaald. Het peilbeheer in het plangebied van het project Optimalisatie peilbeheer Leijgraaf dient twee belangen. Enerzijds dient de waterhuishoudkundige situatie voor de landbouw geoptimaliseerd te worden, (voldoende water op het juiste moment, niet te veel, niet te weinig), anderzijds dient bijgedragen te worden aan (ecologische) waterkwaliteitsdoelstellingen zoals die zijn bepaald in de Kader Richtlijn Water (KRW). Het projectgebied telt 258 stuwen. Deze stuwen zorgen voor het juiste peilbeheer en een optimale verdeling van het water. Voor deze stuwen zijn streefpeilen en beheermarges opgesteld. De beheermarges geven het minimale en maximale peil weer, met daartussen het streefpeil. Binnen deze bandbreedtes mag het water fluctueren. In onderhavig streefpeilbesluit is het vaststellen van streefpeilen voor dit projectgebied van bestaande stuwen opgenomen. Hiermee wordt beoogd belanghebbenden zo veel mogelijk duidelijkheid en zekerheid te bieden ten aanzien van de na te streven peilen. In het kader van dit project wordt ook een aantal maatregelen uitgevoerd waaronder het vervangen en automatiseren van stuwen. Deze maatregelen worden separaat voorbereid en via de projectplan Waterwetprocedure vastgesteld. Pas na uitvoering van deze maatregelen kan het streefpeil zoals in dit besluit is aangegeven ook worden ingesteld. Pagina 3 van 15 Versie 2.2 Streefpeilbesluit Optimalisatie peilbeheer Leijgraaf

4 2. LIGGING EN BEGRENZING PLANGEBIED Het project Optimalisatie peilbeheer Leijgraaf ligt ten oosten van s-hertogenbosch en ten noorden van Veghel en Gemert-Bakel. Het projectgebied heeft een oppervlakte van circa ha (zie figuur 1). Het projectgebied ligt volledig op grondgebied van de provincie Noord-Brabant en de gemeenten Boekel, Uden, Bernheze, St. Michielsgestel en s-hertogenbosch bevinden zich deels of geheel in het projectgebied. Figuur 1: Overzichtskaart met grens projectgebied (rode contour) Pagina 4 van 15 Versie 2.2 Streefpeilbesluit Optimalisatie peilbeheer Leijgraaf

5 3. HUIDIGE GRONDGEBRUIK EN AANDACHTSPUNTEN Het landgebruik bestaat voor 70% uit landbouw, waarbij de bezetting voor 80% uit gras en mais bestaat. Voor de overige 20% landbouwareaal zien we steeds vaker intensieve teelten welke jaarrond gezaaid en geoogst worden. De overige 30% landgebruik bestaat uit natuur en stedelijk gebied. Op de hoogtekaart (figuur 2) van projectgebied valt op dat er een duidelijk verschil is in een hoog (droger) en laag (natter) deel. Dit heeft te maken met de overgang van een horst naar een slenk (figuur 3). Ten westen van het projectgebied is de hoogte circa vijf meter boven NAP 1 en ten oosten is de hoogte circa 20 meter boven NAP. Het duidelijk hoogteverschil tussen deze gebieden is bepalend voor de waterhuishouding. Figuur 2: Globale hoogtekaart en breuklijnen projectgebied Peiloptimalisatie Leijgraaf (GIS, Onbekend) Figuur 3: dwarsdoorsnede van een horst naar een slenk, grondwater botst tegen harde breukzone aan waardoor water naar boven wordt gedrukt en bovenop de breuk naar buiten komt. (Geocoaching, 2011) 1 NAP: Normaal Amsterdams Peil Pagina 5 van 15 Versie 2.2 Streefpeilbesluit Optimalisatie peilbeheer Leijgraaf

6 Door de specifieke (bodem) eigenschappen is onderscheid te maken in de hoge droge delen en de lage nattere delen van het gebied. In de hoge delen zijn over het algemeen diepere grondwaterstanden aanwezig, waardoor de kwetsbaarheid voor wateroverlast beperkt is. Daarom kunnen stuwstanden lange tijd hoog opgetrokken worden om zodoende ook maximaal water te conserveren. In de lage delen van het gebied is de grondwaterstand vaak hoger, is de bodem veel eerder verzadigd en is de kwetsbaarheid voor wateroverlast groter. In die delen wordt ook zo veel mogelijk water geconserveerd, maar zal in natte perioden eerder gebruik worden gemaakt van de beheermarge. Dit type beheer betreft het optimale conserveren. Schematisch is dit principe weergegeven in figuur 4. Figuur 4: Schematische dwarsdoorsnede met zonering voor maximaal of optimaal conserveren (Aa en Maas, 2014) In het hele gebied zijn plaatsen aanwezig waar behoefte bestaat aan wateraanvoer. Door middel van het inlaten van water via de gemalen Veluwe bij Erp, Grote Wetering bij Wamberg en Kleine Wetering bij Vinkel, wordt het beschikbare water verdeeld via het fijnmazig systeem. In onderstaande figuur 5 is aangegeven welke gebieden van water worden voorzien en via welke route dit verloopt. Vanwege de wateraanvoer is het vaak noodzakelijk de waterpeilen hoger op te zetten in de zomer. Figuur 5: gebieden waar wateraanvoer gewenst is. (Aa en Maas, 2016) Pagina 6 van 15 Versie 2.2 Streefpeilbesluit Optimalisatie peilbeheer Leijgraaf

7 4. BESCHRIJVING VAN DE STREEFPEILEN De nota peilbeheer (Lit. 2) licht toe hoe de gebruiksfuncties worden vertaald naar eisen en wensen ten aanzien van de grond- een oppervlaktewaterpeilen. Niet alleen het voorkomen van wateroverlast voor landbouw, stedelijk gebied, natuur en recreatie bepaalt het peilbeheer. Ook wateraanvoer, waterconservering en ecologische doelen (vanuit de Kaderrichtlijn Water) stellen hier eisen aan. Het gaat om doelen die vaak niet allemaal tegelijkertijd haalbaar zijn: daarom moet er een afweging worden gemaakt. In de nota peilbeheer beschrijft het waterschap de afweging van doelen en belangen. De gebruiksfunctie op het land én de functie van de watergang zijn daarbij leidend. De nota geeft aan welke functies er zijn, en welke eisen en wensen die hebben ten aanzien van het peilbeheer. Die eisen en wensen liggen niet altijd in elkaars verlengde. In de nota stelt het waterschap daarom de volgende beleidslijn vast: - Wateraanvoer is leidend boven te kleine droogleggingen onderweg; - Op het laagste perceel faciliteert het waterschap geen intensievere teelten dan gras; - Er is meer ruimte voor peilverlaging in de zomer en het najaar dan in het voorjaar. Op basis van hiervoor genoemde uitgangspunten, en de praktijkkennis over het gevoerde peilbeheer tot nu toe heeft een analyse plaatsgevonden. Alle 258 stuwen binnen projectgebied Leijgraaf zijn terug te vinden in de tabel in bijlage 3 tabel nieuwe streefpeilen en beheermarges Peiloptimalisatie Leijgraaf. In bijlage 2 kaart locatie stuwen is een overzichtskaart terug te vinden met alle stuwen en stuwnummers. Verder is in de kolom opmerkingen is onderscheid gemaakt tussen stuwen waarbij het peil niet verandert (geen opmerking), stuwen waarbij het streefpeil direct verandert en stuwen waarbij het de beheermarge gefaseerd verandert (regimecode 2). De term beheermarge wordt in hoofdstuk 5 toegelicht. De huidige en nieuwe stuwstanden staan per stuw weergegeven in bijlage 3. Met het hanteren van streefpeil met beheermarges houdt het waterschap rekening met de (weers)omstandigheden. Het waterschap laat het traditionele beheer van lage winter- en hoge zomerpeilen, achter zich. De peilbeheerder heeft met beheermarges de mogelijkheid om in te kunnen spelen op droge en natte omstandigheden en de weersvoorspellingen. Hierbij wordt rekening gehouden met de doelen binnen het stuwvak. De maakbaarheid is beperkt, de grondwaterstand en het peilbeheer is voor een groot deel afhankelijk van het weer. Directe verandering streefpeil In 13 gevallen wordt het streefpeil gewijzigd ten opzichte van hetgeen afgelopen jaren gebruikelijk was. De aanleiding verschilt per stuwvak, maar is altijd gelegen in het feit dat het oude streefpeil niet aansluit bij de huidige funktie en/of beleidsuitgangspunten zoals verwoord in de nota peilbeheer (Lit. 2). Gefaseerde verandering beheermarges In 32 gevallen wordt een gefaseerde verandering van streefpeil ingevoerd. De gefaseerde verandering van de beheermarge wordt ingesteld naar aanleiding van de noodzakelijke verbetering van de (ecologische) waterkwaliteit. Deze verplichting komt voort uit de Kader Richtlijn Water en is van toepassing voor de zogeheten waterlichamen. In het projectgebied betreft dat de waterlichamen Wambersche Beek, Grote Wetering, Kleine Wetering, Meerkensloop, Leijgraaf en Landmeerse Loop. Omdat deze watergangen een ecologische functie hebben, en de omgeving een landbouwkundige functie heeft, is de regimecode 2 van toepassing. De gewenste beheermarges moeten passen bij zowel functie natuur als Pagina 7 van 15 Versie 2.2 Streefpeilbesluit Optimalisatie peilbeheer Leijgraaf

8 functie landbouw. Voor natuur is een peilbeheer gewenst wat het meest aansluit bij een natuurlijke situatie, dus in de winter een hoog waterpeil en in de zomer een laag waterpeil. In de huidige situatie is het peilbeheer geheel afgestemd op agrarisch gebruik en is dat precies andersom. In de tabel is opgenomen wat het maximum- en het minimumpeil is. Echter om de landbouwkundige functie zo goed mogelijk te bedienen en de ecologische ontwikkeling zo min mogelijk te beperken, wordt in de praktijk zo veel mogelijk gestuurd op het streefpeil en worden de beheermarges zo dicht mogelijk naar elkaar toe gebracht. In de jaren wordt gestreefd naar een boven- en ondergrens van maximaal 20 cm plus of min streefpeil. In de jaren wordt gestreefd een boven- en ondergrens van 10 cm plus of min streefpeil. Na 2022 wordt gestreefd een boven- en ondergrens van 5 cm plus of min streefpeil. Dit principe is schematisch weergegeven in figuur 6. Formeel blijft de maximum en minimum waarde gelijk, dus indien nodig kan tijdelijk gebruik worden gemaakt van de groter marge. De wijze waarop gebruik wordt gemaakt van de beheermarges is sterk afhankelijk van klimaat en lokale omstandigheden. Het peilbeheer zal in de werkgroepen (met daarin diverse externe belanghebbenden) worden besproken en geëvalueerd. Signalen van belanghebbenden n.a.v. specifieke situaties in die periode worden daarin meegenomen. 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 streefpeil maximaal peil streefwaarde boven minimaal peil streefwaarde onder 0, Figuur 6: Fictief voorbeeld van gefaseerd veranderen van beheermarges. (Aa en Maas, 2016) De nieuwe peilen worden ingesteld na vaststelling van het streefpeilbesluit en voor zover van belang nadat de stuwen zijn aangelegd/geautomatiseerd of aanvullende maatregelen zijn getroffen, waaronder het plaatsen van een gemaal in stuwpand 211G te Vorstenbosch. Naar verwachting zullen de maatregelen medio 2017 gereed zijn.. Pagina 8 van 15 Versie 2.2 Streefpeilbesluit Optimalisatie peilbeheer Leijgraaf

9 5. EFFECTEN VAN HET STREEFPEILBESLUIT Het vaststellen van het streefpeilbesluit creëert duidelijkheid voor agrariërs, natuurorganisaties en waterschap over de in de praktijk te hanteren peilen. Het gaat in dit gebied om streefpeilen. De maakbaarheid is beperkt en het peilbeheer is voor een groot deel afhankelijk van het weer. Binnen een bandbreedte is er flexibiliteit om te beheren. Deze bandbreedte wordt in dit streefpeilbesluit beheermarge genoemd. Het waterschap maakt van de beheermarge gebruik op het moment dat weersomstandigheden in combinatie met grondwaterstanden, wateroverlast zouden kunnen veroorzaken. In grote lijnen worden de streefpeilen ingesteld rond 40 cm beneden het laagste maaiveld binnen een peilvak. In het schema in figuur 7 is bovenstaande werkwijze geschematiseerd. Figuur 7: Werkwijze peilbeheer waterschap Aa en Maas conform nota beleid Peilbeheer Waar mogelijk worden stuwpeilen langer hoog gehouden, waardoor de grondwaterstanden niet onnodig dalen. Hierdoor blijft er in droge tijden meer water beschikbaar voor de gewassen. In nattere perioden wordt tijdelijk gebruik gemaakt van de beheermarge. Met name de gebiedsregeling van geautomatiseerde stuwen zorgt hier voor het automatisch gebruik maken van de beheermarge en de peilen naar beneden bijstelt op het moment dat er geen waterbehoefte bestaat of zelfs afvoer moet plaatsvinden. De risico s op wateroverlast worden beheersbaar gehouden doordat de meeste stuwen in hoofdwatergangen en aanvoerwatergangen zijn geautomatiseerd en ingesteld met een gebiedsregeling. Dit betreft zowel de geautomatiseerde stuwen van de Leijgraaf als de Grote Wetering. Het automatiseren heeft tot gevolg dat een stuw sneller reageert dan een stuw die handmatig wordt bediend. Pagina 9 van 15 Versie 2.2 Streefpeilbesluit Optimalisatie peilbeheer Leijgraaf

10 6. BESCHRIJVING VAN DE TE TREFFEN VOORZIENINGEN, GERICHT OP HET ONGEDAAN MAKEN OF BEPERKEN VAN NADELIGE GEVOLGEN 6.1 Beperken nadelige gevolgen van de streefpeilen In hoofdstuk 5 zijn de effecten globaal beschreven van het streefpeilbesluit. Er zijn geen noemenswaardige nadelige gevolgen van het plan vastgesteld. De streefpeilen zijn tijdens de klankbordgroep bijeenkomsten in algemene zin aan de orde gesteld en in concept schriftelijk en online via voorgelegd aan de streek. Op het gepresenteerde concept zijn vier reacties binnen gekomen. De effecten zijn tevens getoetst aan de praktijkkennis van medewerkers van het waterschap en in de streek tijdens verschillende bijeenkomsten. 6.2 Financieel nadeel Als gevolg van de uitvoering van dit streefpeilenbesluit is geen financiële schade voorzien. Indien een belanghebbende ten gevolge van dit besluit toch schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en ten aanzien waarvan de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, kan op grond van artikel 7.14 van de Waterwet een verzoek om schadevergoeding worden ingediend. Voor de wijze van indiening van een dergelijk verzoek en voor de procedure wordt verwezen naar de verordening schadevergoeding waterschap Aa en Maas, te vinden via Pagina 10 van 15 Versie 2.2 Streefpeilbesluit Optimalisatie peilbeheer Leijgraaf

11 7. SAMENWERKING Het waterschap is verantwoordelijk voor peilbeheer in het gebied, maar heeft daarvoor nadrukkelijk de samenwerking gezocht met de streek en de lokale ZLTO afdelingen. Bij de start van het project was het uiteindelijke resultaat nog niet bepaald. Het doel was om samen met de belanghebbenden uit het gebied te kijken wat mogelijk en wenselijk was om het peilbeheer te verbeteren. Het waterschap had daarbij de randvoorwaarde om duidelijke afspraken te maken met het gebied over het te hanteren peilbeheer, gericht op het zo veel als mogelijk conserveren van water. Met behulp van bijeenkomsten is bij de grondeigenaren (met meer dan 2 ha eigendom) opgehaald wat wensen, ideeën en knelpunten waren over een optimalere watervoorziening. De uitkomsten zijn in de visie Optimalisatie peilbeheer Leijgraaf (Lit. 1.) weergegeven. Deze informatie is aangevuld met watersysteemkennis van het waterschap. Vervolgens zijn opnieuw een drietal werksessies met de klankbordgroepen georganiseerd waarbij voorstellen zijn teruggekoppeld en reactie zijn verzameld. Samen is gekozen voor de boodschap: conserveren als het kan, afvoeren als het moet. Het waterschap heeft in de periode diverse maatregelen met de direct aanliggende eigenaren opnieuw onderzocht en uitgevoerd. Uitkomst daarvan zijn diverse uitgevoerde maatregelen waarvan een aantal via aparte projectplannen zijn vastgesteld en gepubliceerd. In mei 2016 is het streefpeilbesluit in concept schriftelijk voorgelegd aan de streek. Vooruitlopend daarop zijn ter verduidelijking enkele keukentafelgesprekken gevoerd. Er zijn vier reacties geweest die zijn verwerkt in deze rapportage en het ontwerp streefpeil. Pagina 11 van 15 Versie 2.2 Streefpeilbesluit Optimalisatie peilbeheer Leijgraaf

12 8. ZIENSWIJZEN Zienswijzen Het ontwerp-streefpeilenbesluit is op 23 mei 2016 vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van het waterschap Aa en Maas en daarna bekend gemaakt. Het ontwerp-streefpeilbesluit plan ligt gedurende zes weken ter inzage van 30 mei tot 11 juli 2016 in het Waterschapshuis, Pettelaarpark 70 te s-hertogenbosch en in het districtskantoor Beneden Aa, Dorpstraat 18 te Loosbroek. Voordat het waterschapsbestuur het ontwerpstreefpeilbesluit definitief vaststelt, worden belanghebbenden en ingezetenen gedurende deze periode in de gelegenheid gesteld hun zienswijze op het ontwerp-streefpeilenbesluit kenbaar te maken. Beroep Tegen het Streefpeilenbesluit staat na vaststelling geen bezwaar of beroep open. Pagina 12 van 15 Versie 2.2 Streefpeilbesluit Optimalisatie peilbeheer Leijgraaf

13 Bijlage 1. Literatuurlijst 1. Visie Optimalisatie peilbeheer Leijgraaf, juni 2014, waterschap Aa en Maas 2. Nota peilbeheer in vrij afwaterende gebieden, juni 2015, Waterschap Aa en Maas Pagina 13 van 15 Versie 2.2 Streefpeilbesluit Optimalisatie peilbeheer Leijgraaf

14 BIJLAGE 2 Kaart met locatie stuwen Pagina 14 van 15 Versie 2.2 Streefpeilbesluit Optimalisatie peilbeheer Leijgraaf

15 BIJLAGE 3 Tabel met streefpeilen en beheermarges Pagina 15 van 15 Versie 2.2 Streefpeilbesluit Optimalisatie peilbeheer Leijgraaf

Bijlage E: Peilvakken en de gewenste grond- en oppervlaktewaterpeilen.

Bijlage E: Peilvakken en de gewenste grond- en oppervlaktewaterpeilen. Blad 95 van 127 Bijlage E: Peilvakken en de gewenste grond- en en. Zie ook de bijgevoegde Peilvakkenkaart op A0. Afweging en uitgangspunten peilenplan Terwolde De belangrijkste afweging bij de totstandkoming

Nadere informatie

Projectplan stuwen waterverdeling Boven Aa en

Projectplan stuwen waterverdeling Boven Aa en Projectplan Stuwen waterverdeling Boven Aa en Beneden Aa Maatregelen t.b.v. Gewenst Grond en Oppervlaktewater Regime Documenttitel Projectplan stuwen waterverdeling Boven Aa en Beneden Aa Maatregelen t.b.v.

Nadere informatie

Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f

Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f 26 juni 2013 1 1 Projectbeschrijving 1.1 Wat wordt aangelegd of gewijzigd? Zowel binnen als buiten het natuurgebied Empese

Nadere informatie

ONTWERP-PROJECTPLAN WATERWET ex art. 5.4 Waterwet

ONTWERP-PROJECTPLAN WATERWET ex art. 5.4 Waterwet ONTWERP-PROJECTPLAN WATERWET ex art. 5.4 Waterwet Datum: 10 februari 2016 Kenmerk: 201600150 Onderwerp: ontwerp-projectplan voor de realisatie van maatregelen ten behoeve van het nieuwe peilgebied Nieuw-Lekkerland

Nadere informatie

Watergebiedsplan Dorssewaard Terugkoppel avond. 1 januari 2010

Watergebiedsplan Dorssewaard Terugkoppel avond. 1 januari 2010 Watergebiedsplan Dorssewaard Terugkoppel avond 1 januari 2010 Welkom Inleiding doel van de avond Terugkoppelen resultaten Voorstel maatregelen Bespreken resultaten en maatregelen Sluiting (rond 22.00 uur)

Nadere informatie

Projectplan duiker Noordlandseweg Polder Nieuwland en Noordland

Projectplan duiker Noordlandseweg Polder Nieuwland en Noordland Projectplan duiker Noordlandseweg Polder Nieuwland en Noordland Opsteller: Rienke Dekker Status: Definitief Projectfase: Projectnummer: Definitief ontwerp 701581 Datum: 25 april 2012 Kopie: Archief Opdrachtgever

Nadere informatie

Projectplan Capaciteitsverhoging gemaal Ypenburg, gemeente Den Haag

Projectplan Capaciteitsverhoging gemaal Ypenburg, gemeente Den Haag Projectplan Capaciteitsverhoging gemaal Ypenburg, gemeente Den Haag Opsteller: E. Jansens Molenaar Status: Definitief Projectfase: Projectnummer: Besteksfase 701897 Datum: 29 augustus 2016 Datum: 29 augustus

Nadere informatie

Toelichting GGOR Schieveen

Toelichting GGOR Schieveen Toelichting GGOR Schieveen Inleiding Om het GGOR te kunnen bepalen is de GGOR-systematiek gevolgd (zie figuur 1). Op basis van een analyse met een grondwatermodel zijn de actuele grondwaterstanden (AGOR)

Nadere informatie

Projectnummer 111769 Bedrijventerrein Smilde aspect Water"

Projectnummer 111769 Bedrijventerrein Smilde aspect Water Memo Ter attentie van Gemeente Midden-Drenthe Datum 4 december 2012 Opgesteld door Maarten van Vierssen Projectnummer 111769 Onderwerp Bedrijventerrein Smilde aspect Water" In deze memo zijn de watertoetsen

Nadere informatie

Projectplan Aanleggen stuwconstructie Foppenpolder Korte Buurt 15 Maasland

Projectplan Aanleggen stuwconstructie Foppenpolder Korte Buurt 15 Maasland Projectplan Aanleggen stuwconstructie Foppenpolder Korte Buurt 15 Maasland Opsteller: P. Verhulst Status: Definitief Projectfase: Projectnummer: DO NVT pagina 1 Van 7 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Beschrijving

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZWB:2014:8005

ECLI:NL:RBZWB:2014:8005 ECLI:NL:RBZWB:2014:8005 Instantie Datum uitspraak 19-11-2014 Datum publicatie 15-12-2014 Zaaknummer 14_767 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Bestuursrecht

Nadere informatie

Peilbesluit Campen. 12 december 2016

Peilbesluit Campen. 12 december 2016 Peilbesluit Campen 12 december 2016 Luc Mangnus (Dagelijks bestuurslid - waterschap Scheldestromen) WELKOM Doel Informeren over voorontwerp peilbesluit; Met belanghebbenden in gesprek gaan, mogelijkheid

Nadere informatie

Nota van Wijzigingen. Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp- Watergebiedsplan Holland, Sticht en Voorburg-, Het Honderd- en Breukelerwaard west

Nota van Wijzigingen. Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp- Watergebiedsplan Holland, Sticht en Voorburg-, Het Honderd- en Breukelerwaard west Nota van Wijzigingen Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp- Watergebiedsplan Holland, Sticht en Voorburg-, Het Honderd- en Breukelerwaard west September 2011 Nota van Wijzigingen Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Projectplan waterberging zuidzijde Veldhoekerweg te Heino, stroomgebied Kolkwetering

Projectplan waterberging zuidzijde Veldhoekerweg te Heino, stroomgebied Kolkwetering Projectplan waterberging zuidzijde Veldhoekerweg te Heino, stroomgebied Kolkwetering Opsteller: Datum: Status: Waterschap Groot Salland Dokter van Thienenweg 1 8025 AL Zwolle 21 november 2014 concept Het

Nadere informatie

Projectplan Gemaal Foppenpolder Zuid in de gemeente Maassluis

Projectplan Gemaal Foppenpolder Zuid in de gemeente Maassluis Projectplan Gemaal Foppenpolder Zuid in de gemeente Maassluis Opsteller: N. Verhoof-Schuil Status: Definitief Projectfase: Projectnummer: Voorontwerpfase 701700 Datum: 17-01-2013 Kopie: Archief Opdrachtgever

Nadere informatie

: Projectplan Waterwet voor het aanpassen van de verdeelwerken Baakse Beek en Groene Kanaal

: Projectplan Waterwet voor het aanpassen van de verdeelwerken Baakse Beek en Groene Kanaal Onderwerp Status : Projectplan Waterwet voor het aanpassen van de verdeelwerken Baakse Beek en Groene Kanaal : Ontwerpbesluit Datum vastgesteld door het college van dijkgraaf en heemraden : 3 december

Nadere informatie

Watergebiedsplan Hem. Toelichting bij het peilbesluit, projectplan en leggerwijziging. Partiële herziening van het peilbesluit Drechterland (2005)

Watergebiedsplan Hem. Toelichting bij het peilbesluit, projectplan en leggerwijziging. Partiële herziening van het peilbesluit Drechterland (2005) Toelichting bij het peilbesluit, projectplan en leggerwijziging Partiële herziening van het peilbesluit Drechterland (2005) Registratienummer 12.15043 Datum 20 maart 2012 Samenvatting Aanleiding Door een

Nadere informatie

Projectplan Verplaatsen stuw Arendsduinbrug (Waalblok)

Projectplan Verplaatsen stuw Arendsduinbrug (Waalblok) Projectplan Verplaatsen stuw Arendsduinbrug (Waalblok) Opsteller: P. Verhulst Status: Definitief Projectfase: Projectnummer: DO NVT Datum: 27 04-2011 Kopie: Archief Opdrachtgever Teamleider Projectleider

Nadere informatie

Visie GGOR Leijgraaf

Visie GGOR Leijgraaf Visie GGOR Leijgraaf Gewenst Grond en Oppervlaktewater Regime Documenttitel Visie GGOR Leijgraaf - Gewenst Grond en Oppervlaktewater Regime Leijgraaf Verkorte documenttitel Visie GGOR Leijgraaf Status

Nadere informatie

Artikel 1 Voor toepassing van dit besluit geldt het Normaal Amsterdam Peil (N.A.P.), hetgeen op de peilschalen is aangegeven.

Artikel 1 Voor toepassing van dit besluit geldt het Normaal Amsterdam Peil (N.A.P.), hetgeen op de peilschalen is aangegeven. CVDR Officiële uitgave van Waterschap Rivierenland. Nr. CVDR272004_2 9 februari 2016 Peilbesluit Land van Maas en Waal Oost HET GECOMBINEERD COLLEGE VAN HET POLDERDISTRICT GROOT MAAS EN WAAL; overwegende,

Nadere informatie

Verdrogingsbestrijding Vossenbroek

Verdrogingsbestrijding Vossenbroek Projectplan Waterwet (definitief besluit) Datum 08-09-2014 Projectnummer P2200C Onderwerp Verdrogingsbestrijding Vossenbroek Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe besluit

Nadere informatie

Ontwerp-Projectplan GGOR Landhorst op Peil

Ontwerp-Projectplan GGOR Landhorst op Peil Ontwerp-Projectplan GGOR Landhorst op Peil Maatregelen t.b.v. optimaal peilbeheer Status: Definitief d.d. 6 mei 2014 Pagina 1 van 36 Versie 6 mei 2014 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 LEESWIJZER... 4 DEEL

Nadere informatie

Verslag. De bijeenkomst wordt geopend door voorzitter Berend Spoelstra. Welkom door Gerard Korrel lid Dagelijks Bestuur Amstel, Gooi en Vecht

Verslag. De bijeenkomst wordt geopend door voorzitter Berend Spoelstra. Welkom door Gerard Korrel lid Dagelijks Bestuur Amstel, Gooi en Vecht Aan Aanwezigen Informatieavond en tijd bespreking 15 september 2015, 20.00-22.00 uur Plaats bespreking Thamerkerk, Uithoorn Contactpersoon R.L.E.M. van Zon Doorkiesnummer 020 608 36 38 Fax afdeling 020

Nadere informatie

Ontwerp Projectplan voor oplossen van knelpunt wateroverlast Veldstraat in Heeswijk Dinther. Waterschap Aa en Maas

Ontwerp Projectplan voor oplossen van knelpunt wateroverlast Veldstraat in Heeswijk Dinther. Waterschap Aa en Maas Ontwerp Projectplan voor oplossen van knelpunt wateroverlast Veldstraat in Heeswijk Dinther Waterschap Aa en Maas 's-hertogenbosch, 12 maart 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 DEEL I: VERRUIMING PROFIELEN

Nadere informatie

Aanleg windwatermolen Schouw 14 te Deurne

Aanleg windwatermolen Schouw 14 te Deurne Ontwerp-Projectplan Aanleg windwatermolen Schouw 14 te Deurne (voorbeeld windwatermolen) Waterschap Aa en Maas s Hertogenbosch, juli 2016 LEESWIJZER... 3 DEEL I AANLEG VAN EEN WINDWATERMOLEN TER VOORKOMING

Nadere informatie

Actueel Waterbericht Week 3 Jaar 2015

Actueel Waterbericht Week 3 Jaar 2015 Samenvatting: De gevallen neerslag van afgelopen week en met name van donderdag 8 januari heeft geleid tot verhoogde afvoeren en waterpeilen in het beheergebied van Waterschap Aa en Maas. De neerslag is

Nadere informatie

Welkom bij de informatiebijeenkomst watergebiedsplan Westeramstel. 28 juni 2016 Zuider legmeerpolder en Uithoornse Polder

Welkom bij de informatiebijeenkomst watergebiedsplan Westeramstel. 28 juni 2016 Zuider legmeerpolder en Uithoornse Polder Welkom bij de informatiebijeenkomst watergebiedsplan Westeramstel 9 september 2015 2015 28 juni 2016 Zuider legmeerpolder en Uithoornse Polder Programma Waarom een watergebiedsplan (dhr. G. Korrel) Stand

Nadere informatie

toekomst veenweide Inspiratieboek

toekomst veenweide Inspiratieboek toekomst veenweide Inspiratieboek BOSCH SLABBERS toekomst veenweide Inspiratieboek Opdrachtgever Kennis voor Klimaat In samenwerking met Alterra, DHV, Gemeente Midden-Delfland, Provincie Zuid-Holland,

Nadere informatie

(Regionale) gebiedsinformatie over huidig watersysteem

(Regionale) gebiedsinformatie over huidig watersysteem Memo DM 1013497 Aan: Marktpartijen uitwerking plannen het Burgje, gemeente Bunnik Van: Beke Romp, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Datum: 13 januari 2016 Onderwerp: Notitie gebiedskenmerken (waterthema

Nadere informatie

Projectplan Aflaat Nieuwe Vecht Zwolle

Projectplan Aflaat Nieuwe Vecht Zwolle Projectplan Aflaat Nieuwe Vecht Zwolle Definitieve versie, april 2013 Waterschap Groot Salland Daartoe gemandateerd door het dagelijks bestuur van het waterschap, besluit de secretaris-directeur van het

Nadere informatie

Toelichting op partiële herziening peilbesluit Lage Abtswoudschepolder Peilgebied V

Toelichting op partiële herziening peilbesluit Lage Abtswoudschepolder Peilgebied V Toelichting op partiële herziening peilbesluit Lage Abtswoudschepolder Peilgebied V Partiële herziening peilbesluit Cluster Delft - peilgebied V Lage Abtswoudsche polder 1 Inleiding Het beheergebied van

Nadere informatie

Inspraakrapport ontwerp -beleidslijn gedifferentieerd onderhoud natuurgebieden Kromme Rijngebied

Inspraakrapport ontwerp -beleidslijn gedifferentieerd onderhoud natuurgebieden Kromme Rijngebied Inspraakrapport ontwerp -beleidslijn gedifferentieerd onderhoud natuurgebieden Kromme Rijngebied Inspraakrapport Vastgesteld door het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden op 17 maart 2015 Verantwoording

Nadere informatie

Projectplan C8514 Aanleg stuw Rooseboom en zandvang in de Zijdewetering (ontwerpbesluit)

Projectplan C8514 Aanleg stuw Rooseboom en zandvang in de Zijdewetering (ontwerpbesluit) Projectplan C8514 Aanleg stuw Rooseboom en zandvang in de Zijdewetering 1 Projectbeschrijving 1.1 Wat wordt aangelegd of gewijzigd? Er wordt een nieuwe automatische stuw en een nieuwe zandvang aangelegd

Nadere informatie

Bijlage 1 Toelichting partiële herzieningen peilbesluiten Alblasserwaard en Tielerwaard

Bijlage 1 Toelichting partiële herzieningen peilbesluiten Alblasserwaard en Tielerwaard Bijlage 1 Toelichting partiële herzieningen peilbesluiten Alblasserwaard en Tielerwaard 1. Inleiding Het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland heeft op 27 november 2009 de herziening van het peilbesluit

Nadere informatie

Reactienota zienswijze over het ontwerpprojectplan Restontwerpen fase 1 IJsseldelta-Zuid. September 2015

Reactienota zienswijze over het ontwerpprojectplan Restontwerpen fase 1 IJsseldelta-Zuid. September 2015 a Reactienota zienswijze over het ontwerpprojectplan Restontwerpen fase 1 IJsseldelta-Zuid September 2015 2 Inhoudsopgave I. Onderwerp... 5 II. Toelichting... 5 III. Zienswijzen en beantwoording... 6 IV.

Nadere informatie

Peilgestuurde drainage

Peilgestuurde drainage Peilgestuurde drainage Water: de onmisbare productiefactor Met nieuwe drainagetechnieken krijgen agrariërs en tuinders, net als met stuwtjes in sloten, meer mogelijkheden om regenwater vast te houden.

Nadere informatie

REACTIENOTA OVERLEG EN INSPRAAK BESTEMMINGSPLAN WATERLAND - BROEKERMEERDIJK 30-MIDDENWEG 1-3

REACTIENOTA OVERLEG EN INSPRAAK BESTEMMINGSPLAN WATERLAND - BROEKERMEERDIJK 30-MIDDENWEG 1-3 REACTIENOTA OVERLEG EN INSPRAAK BESTEMMINGSPLAN WATERLAND - BROEKERMEERDIJK 30-MIDDENWEG 1-3 Reactienota Overleg en Inspraak Bestemmingsplan Waterland - Broekermeerdijk 30-Middenweg 1-3 Code 1212102 /

Nadere informatie

Peilbesluit Houten. op voorstel van de dijkgraaf en hoogheemraden van d.d. 11 december 2007, nr. 07 SPR/182;

Peilbesluit Houten. op voorstel van de dijkgraaf en hoogheemraden van d.d. 11 december 2007, nr. 07 SPR/182; Peilbesluit Houten Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden; op voorstel van de dijkgraaf en hoogheemraden van d.d. 11 december 2007, nr. 07 SPR/182; Overwegende dat met betrekking

Nadere informatie

Welkom bij de informatiebijeenkomst watergebiedsplan Westeramstel. 30 juni 2016 Noorder Legmeerpolder en Bovenkerkerpolder

Welkom bij de informatiebijeenkomst watergebiedsplan Westeramstel. 30 juni 2016 Noorder Legmeerpolder en Bovenkerkerpolder Welkom bij de informatiebijeenkomst watergebiedsplan Westeramstel 14 september 2015 2015 30 juni 2016 Noorder Legmeerpolder en Bovenkerkerpolder Programma Waarom een watergebiedsplan (dhr. G. Korrel) Stand

Nadere informatie

14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw Kenmerk N001-4524746BTM-V01 06-12-2007

14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw Kenmerk N001-4524746BTM-V01 06-12-2007 14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw 06-12-2007 Notitie Concept Contactpersoon Maaike Bevaart Datum 6 december 2007 Geohydrologie Zuidbuurt Eemnes 1 Inleiding Ter voorbereiding op de ontwikkeling van

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst PWO Zuid-Beveland-Oost. 26 november 2012

Informatiebijeenkomst PWO Zuid-Beveland-Oost. 26 november 2012 Informatiebijeenkomst PWO Zuid-Beveland-Oost 26 november 2012 Luc Mangnus Lid dagelijks bestuur waterschap Scheldestromen WELKOM inhoud Kader Planvorming wateropgave Inbreng van de streek Resultaten analyses

Nadere informatie

Samenvatting peilvoorstellen en afwegingen

Samenvatting peilvoorstellen en afwegingen Samenvatting peilvoorstellen en afwegingen De peilvoorstellen en afwegingen van de ontwerp-peilbesluiten voor de Polder Nieuwkoop en de Polder Nieuwkoop en Noorden worden hier gegeven. Beide ontwerp-peilbesluiten

Nadere informatie

Middelburg Polder Tempelpolder. Polder Reeuwijk. Reeuwijk. Polder Bloemendaal. Reeuwijksche Plassen. Gouda

Middelburg Polder Tempelpolder. Polder Reeuwijk. Reeuwijk. Polder Bloemendaal. Reeuwijksche Plassen. Gouda TNO Kennis voor zaken : Oplossing of overlast? Kunnen we zomaar een polder onder water zetten? Deze vraag stelden zich waterbeheerders, agrariërs en bewoners in de Middelburg-Tempelpolder. De aanleg van

Nadere informatie

Toelichting GGOR polder Berkel

Toelichting GGOR polder Berkel Toelichting GGOR polder Berkel Inleiding Om het GGOR te kunnen bepalen is de GGOR-systematiek gevolgd (zie figuur 1). Op basis van een analyse met een grondwatermodel zijn de actuele grondwaterstanden

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Ber B (Geen) Geparafeerd D&H H (Geen) Geparafeerd door: Heijloo, R.W.N.

Parafering besluit PFO Ber B (Geen) Geparafeerd D&H H (Geen) Geparafeerd door: Heijloo, R.W.N. agendapunt V.3.a.08 853943 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden PROJECTPLAN GEMAAL HARNASCHPOLDER Portefeuillehouder Berg, A. van den Datum 25 mei 2010 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming PIB/WS2

Nadere informatie

Het waterbeleid van de provincie Limburg is beschreven in het Provinciaal Waterplan Limburg, dd. 20 november 2009.

Het waterbeleid van de provincie Limburg is beschreven in het Provinciaal Waterplan Limburg, dd. 20 november 2009. Memo Ter attentie van Project management Den Dekker B.V. Datum 03 januari 2013 Distributie Projectnummer 111850-01 Onderwerp Parkeerterrein Jumbo Heythuysen Geachte heer Bosman, 1 WATERBELEID Het streven

Nadere informatie

Natte natuurparels: ook uw zorg? Brabantse waterschappen en Provincie Noord-Brabant pakken verdroging natte natuurparels aan.

Natte natuurparels: ook uw zorg? Brabantse waterschappen en Provincie Noord-Brabant pakken verdroging natte natuurparels aan. Natte natuurparels: ook uw zorg? Brabantse waterschappen en Provincie Noord-Brabant pakken verdroging natte natuurparels aan. Deze folder gaat over het herstellen van natte natuurparels in Noord-Brabant.

Nadere informatie

Projectplan aansluiting meander kasteel Heeswijk op Leijgraaf. Juridische leidraad

Projectplan aansluiting meander kasteel Heeswijk op Leijgraaf. Juridische leidraad Projectplan aansluiting meander kasteel Heeswijk op Leijgraaf Juridische leidraad juni 2012 Inhoud Samenvatting... 3 DEEL I: DE REALISERING VAN EEN DIRECTE AANLSUITING VAN MEANDER KASTEEL HEESWIJK OP DE

Nadere informatie

Informatieve presentatie Waterplan Land van Cuijk

Informatieve presentatie Waterplan Land van Cuijk Waterplan Land van Cuijk 1 Inhoud Waterplan land van Cuijk: 1. Waarom het 2. Wat is het 3. Totstandkoming 4. Communicatie over 5. Uitvoeringsprogramma 6. Vragen 2 1 Raad gemeente Heeft u nog iets te kiezen?

Nadere informatie

Ruimte om te leven met water

Ruimte om te leven met water Ruimte om te leven met water Het huidige watersysteem is volgens de nieuwe In de toekomst wil het waterschap een zoveel Om de benodigde ruimte aan hectares te verwerven inzichten niet meer op orde. Aanpassingen

Nadere informatie

Nota inspraak en overleg

Nota inspraak en overleg Nota inspraak en overleg Voorontwerp bestemmingsplan KRW Modderbeek Maart 2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Algemeen 1.2 Status nota inspraak en overleg 1.3 Reacties vooroverleg 1.4 Ingekomen

Nadere informatie

BIJLAGE 2. Resultaten watertoets

BIJLAGE 2. Resultaten watertoets BIJLAGE 2 Resultaten watertoets Watertoets Ter voorbereiding van het actualiseringstraject van de bestemmingsplannen is een Plantoets Omgevingsaspecten 8) uitgevoerd. In het kader van deze plantoets heeft

Nadere informatie

Code: 20101103-39-2671 Datum: 2010-11-03

Code: 20101103-39-2671 Datum: 2010-11-03 Bijlage 1: Digitale Watertoets Waterschap Hollandse Delta, d.d. 3 november 2010 Code: 20101103-39-2671 Datum: 2010-11-03 Deze uitgangspuntennotitie bevat de waterhuishoudkundige streefbeelden, strategieen

Nadere informatie

PROJECTPLAN VERVANGEN GEMAAL HERBAIJUM

PROJECTPLAN VERVANGEN GEMAAL HERBAIJUM PROJECTPLAN VERVANGEN GEMAAL HERBAIJUM (besluit tot aanleg of wijziging van een waterstaatswerk; artikel 5.4 Waterwet) Datum : 8 oktober 2014 Cluster : Projecten OW nummer : ow.25206 Auteur : Ir. T.J.

Nadere informatie

Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel

Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel Gemeente Goirle projectnr. 219713 revisie 3.0 12 juli 2010 Opdrachtgever Gemeente Goirle Afdeling Realisatie en beheer Postbus 17 5050 AA Goirle datum vrijgave

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen (geanonimiseerd) Wijzigingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Raalte, 13 e wijziging, waterbergingen Ramelerwaterleiding, Raalte

Nota van Zienswijzen (geanonimiseerd) Wijzigingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Raalte, 13 e wijziging, waterbergingen Ramelerwaterleiding, Raalte Nota van Zienswijzen (geanonimiseerd) Wijzigingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Raalte, 13 e wijziging, waterbergingen Ramelerwaterleiding, Raalte Gemeente Raalte April 2015 INHOUD 1 INLEIDING... 4 1.1

Nadere informatie

Toelichting GGOR Akkerdijksche polder

Toelichting GGOR Akkerdijksche polder Toelichting GGOR Akkerdijksche polder Inleiding Om het GGOR te kunnen bepalen is de GGOR-systematiek gevolgd (zie figuur 1). Op basis van een analyse met een grondwatermodel zijn de actuele grondwaterstanden

Nadere informatie

Projectplan Renheide op Peil

Projectplan Renheide op Peil Projectplan Renheide op Peil Waterschap De Dommel maart 2012 P059801 Inhoud Samenvatting...3 DEEL I: Uitvoering maatregelen Renheide op peil...4 1. Aanleiding en doel...4 2. Ligging en begrenzing plangebied...5

Nadere informatie

Beperkt Vooronderzoek Landbodem. Waterlichaam Noordzuidleiding betreffende 6 aan te leggen waterbergingen

Beperkt Vooronderzoek Landbodem. Waterlichaam Noordzuidleiding betreffende 6 aan te leggen waterbergingen Beperkt Vooronderzoek Landbodem o.b.v. NEN5725 Waterlichaam Noordzuidleiding betreffende 6 aan te leggen waterbergingen Waterschap Groot Salland Afdeling Ecologie en Kwaliteit Juni 2013 1 Inleiding Algemeen

Nadere informatie

PROJECTPLAN OUDE WILLEM

PROJECTPLAN OUDE WILLEM PROJECTPLAN OUDE WILLEM (besluit aanleg of wijziging van een waterstaatswerk; artikel 5.4 Waterwet) Impressie plangebied Oude Willem Datum : 25 januari 2016 Cluster : Cluster Plannen OW nummer : OW.21502/0

Nadere informatie

Projectplan Verlegging Waterkering Weesperweg Muiden

Projectplan Verlegging Waterkering Weesperweg Muiden Projectplan Verlegging Waterkering Weesperweg Muiden 1 AANLEIDING EN DOEL De waterkering in de vigerende legger van AGV uit 2007 ligt tussen de Weesperweg en de Vecht door tuinen van woonbooteigenaren

Nadere informatie

Formulier ten behoeve van het indienen van schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 37 van het Reglement van Orde Verenigde Vergadering Delfland

Formulier ten behoeve van het indienen van schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 37 van het Reglement van Orde Verenigde Vergadering Delfland Formulier ten behoeve van het indienen van schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 37 van het Reglement van Orde Verenigde Vergadering Delfland Peilbeheer en weidevogels Aanleiding De Algemene Waterschapspartij

Nadere informatie

Koolveen Toelichting watertoets

Koolveen Toelichting watertoets Koolveen Toelichting watertoets projectnr. 197546 revisie 2 7 juni 2010 Opdrachtgever Natuurmonumenten T.a.v. R. Schuiling Postbus 764 9400 AT Assen datum vrijgave beschrijving revisie 2 goedkeuring vrijgave

Nadere informatie

Almere 2.0. studieopdracht 3e jaar T&L (in teamverband)

Almere 2.0. studieopdracht 3e jaar T&L (in teamverband) Almere 2.0 studieopdracht 3e jaar T&L (in teamverband) Voor de derdejaarsopdracht Ecologie van de opleiding TenL stond de woningopgave van Almere centraal. Almere is in korte tijd uitgegroeid tot een stad

Nadere informatie

Projectplan Verlegging Secundaire Waterkering Hoger Einde- Noord Ouderkerk aan de Amstel

Projectplan Verlegging Secundaire Waterkering Hoger Einde- Noord Ouderkerk aan de Amstel Projectplan Verlegging Secundaire Waterkering Hoger Einde- Noord Ouderkerk aan de Amstel Contactpersoon M.C.E. Faasse Doorkiesnummer 1 AANLEIDING EN DOEL De ligging van de direct secundaire waterkering

Nadere informatie

Grondwaterstanden juni 2016

Grondwaterstanden juni 2016 Grondwaterstanden juni 2016 Kennisvraag: In beeld brengen van de grondwatersituatie zoals die buiten geweest is. Antwoord: op vrijwel alle meetlocaties waar analyse mogelijk was komt de maximale waterstand

Nadere informatie

BIJLAGE PROJECTPLAN DAMWAND PLUUTHAVEN

BIJLAGE PROJECTPLAN DAMWAND PLUUTHAVEN DATUM 30 april 2017 BIJLAGE PROJECTPLAN DAMWAND PLUUTHAVEN DEEL I VERVANGEN DAMWANDEN REGIONALE WATERKERING PLUUTHAVEN ZEEWOLDE 1. Aanleiding en doel Het waterschap is naar aanleiding van het AV besluit

Nadere informatie

Pilot Vergelijking Waternood & KRW-Verkenner

Pilot Vergelijking Waternood & KRW-Verkenner Pilot Vergelijking Waternood & KRW-Verkenner iov STOWA Ws Brabantse Delta Peter de Koning Kees Peerdeman Frans Jorna Piet van Iersel Roel Knoben Waternoodmiddag, Amersfoort, 2 maart 2010 Vraagstelling

Nadere informatie

Achtergrond rapportage beleidsregel toepassen van drainage in attentiegebieden. Juni 2011

Achtergrond rapportage beleidsregel toepassen van drainage in attentiegebieden. Juni 2011 Achtergrond rapportage beleidsregel toepassen van drainage in attentiegebieden Juni 2011 Achtergrond van de lagen benadering De oorsprong van de lagenbenadering moet gezocht worden in de negentiende eeuw,

Nadere informatie

17 Peilafwijking 17.1 Inleiding

17 Peilafwijking 17.1 Inleiding 17 Peilafwijking 17.1 Inleiding Rijnland is als waterbeheerder verantwoordelijk voor het beheer van het waterpeil. In peilbesluiten legt Rijnland vast welk peil in het betreffende gebied door Rijnland

Nadere informatie

Voorstel aan de commissie Integraal Waterbeheer van 30 november 2011:

Voorstel aan de commissie Integraal Waterbeheer van 30 november 2011: Datum: 16-11-2011 Voorstelnummer: I8025 Onderwerp: voorstel peilgestuurde drainage Voorstel aan de commissie Integraal Waterbeheer van 30 november 2011: 1. het dagelijks bestuur te adviseren over bijgevoegd

Nadere informatie

Waterbeheer en landbouw

Waterbeheer en landbouw Waterbeheer en landbouw Melkveehouderij in veenweidegebieden Bram de Vos (Alterra) Idse Hoving (Animal Sciences Group) Jan van Bakel (Alterra) Inhoud 1. Probleem 2. Waterpas model 3. Peilverhoging polder

Nadere informatie

Hatertse en Overasseltse Vennen

Hatertse en Overasseltse Vennen Hatertse en Overasseltse Vennen Maatregelplan aanpak verdroging en natuur Harro Kraal Waterschap Rivierenland Beleid Rijksbeleid TOP-gebieden EHS Provinciaal Waterhuishoudingsplan Actiegebieden Waterberging

Nadere informatie

Leidraad peilbesluiten

Leidraad peilbesluiten Leidraad voor het opstellen en beoordelen van peilbesluiten in Groningen en Drenthe juli 2007 Provincie Groningen - Provincie Drenthe - Waterschap Noorderzijlvest - Waterschap Hunze en Aa's - Wetterskip

Nadere informatie

Waterparagraaf Melkveebedrijf M.C.M. Sieben, Witte Plakdijk 6 Ospel

Waterparagraaf Melkveebedrijf M.C.M. Sieben, Witte Plakdijk 6 Ospel Waterparagraaf Melkveebedrijf M.C.M. Sieben, Witte Plakdijk 6 Ospel De heer M.C.M. Sieben is voornemens een nieuwe rundveestal op te richten op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Nederweert, sectie

Nadere informatie

grondwater doorgrond wat kunt u doen tegen grondwateroverlast?

grondwater doorgrond wat kunt u doen tegen grondwateroverlast? grondwater doorgrond wat kunt u doen tegen grondwateroverlast? grondwater doorgrond Grondwater bestaat uit regenwater en oppervlaktewater dat in de bodem is weg gezakt en kwelwater dat onder druk uit lager

Nadere informatie

10.1 10.0. Naar een nieuw 9.90. Schoonebeekerdiep 9.80 9.70. Denk mee, schets mee 9.60 9.50 9.40 9.30 9.20 9.10 9.00

10.1 10.0. Naar een nieuw 9.90. Schoonebeekerdiep 9.80 9.70. Denk mee, schets mee 9.60 9.50 9.40 9.30 9.20 9.10 9.00 Naar een nieuw Schoonebeekerdiep Denk mee, schets mee Waterschap Velt en Vecht wil graag een natuurlijker Schoonebeekerdiep dat meer water kan opvangen. Langs de beek blijft landbouw de belangrijkste bestemming.

Nadere informatie

Wijkoverleg Aalsmeer Oost. maandag 6 maart

Wijkoverleg Aalsmeer Oost. maandag 6 maart Wijkoverleg Aalsmeer Oost maandag 6 maart Onderwerp voor vanavond 1. Het hoogheemraadschap van Rijnland 2. Watersystemen en onderhoud 3. KRW2 Westeinderplassen en Bovenlanden 4. Watergebiedsplan Aalsmeer

Nadere informatie

Projectplan. verplaatsen stuw BZ 135-AA

Projectplan. verplaatsen stuw BZ 135-AA Projectplan Aanleg of wijziging van waterstaatswerken voor Beheer en Onderhoud Naam: 249250 Vessem, Kuilenhurk, plaatsen stuw BZ 127 en Mr.van Hasseltweg 1. Doel Optimaliseren waterbeheer (doelrealisatie)

Nadere informatie

Een route naar een. Programmatische aanpak duurzame veenweideontwikkeling. 12 april 2017 Siem Jan Schenk/ Ruud Maarschall Derk Jan Marsman

Een route naar een. Programmatische aanpak duurzame veenweideontwikkeling. 12 april 2017 Siem Jan Schenk/ Ruud Maarschall Derk Jan Marsman Een route naar een Programmatische aanpak duurzame veenweideontwikkeling 12 april 2017 Siem Jan Schenk/ Ruud Maarschall Derk Jan Marsman Uitgangspunten Gebiedscommissie Laag Holland (MKBA in 2009) Bodemdaling

Nadere informatie

Afleiding biologische doelen voor vrijwel ongestoorde, sterk veranderde en kunstmatige waterlichamen...

Afleiding biologische doelen voor vrijwel ongestoorde, sterk veranderde en kunstmatige waterlichamen... BIJLAGE F Afleiding biologische doelen voor vrijwel ongestoorde, sterk veranderde en kunstmatige waterlichamen....................................................................... De milieudoelstellingen

Nadere informatie

Gebiedsbeschrijving Boezem Noordwest Overijssel

Gebiedsbeschrijving Boezem Noordwest Overijssel Gebiedsbeschrijving Boezem Noordwest Overijssel I. HET STROOMGEBIED De Boezem van Noordwest Overijssel (NWO) ligt tussen het overgangsgebied van het Drents plateau in het noordoosten en de Noordoostpolder

Nadere informatie

Conserverend Drijber, 8 nieuwe woningen

Conserverend Drijber, 8 nieuwe woningen WATERTOETSDOCUMENT Conserverend Drijber, 8 nieuwe woningen Doel en inhoud van het document Het watertoetsdocument is opgesteld op basis van het door u op 20 mei 2010 ingediende digitale formulier. Op 6

Nadere informatie

ANTWOORDNOTITIE. Inloopbijeenkomst Haansplassen 12 november 2014

ANTWOORDNOTITIE. Inloopbijeenkomst Haansplassen 12 november 2014 Colofon Projectnaam Herinrichting Midden Groningen Versie 20 januari 2015 Pagina 2 van 19 Inhoud Colofon 2 Inleiding 4 1 Hoofdstuk Reacties met commentaar 5 1.1 Reactie 1. De Otter Steendam (tijdens inloopbijeenkomst)

Nadere informatie

Landgoed De Hattert. Watertoets conform de uitgangspunten van Waterschap Aa en Maas. Datum : 1 oktober 2010. : Ir. L.J.A.M.

Landgoed De Hattert. Watertoets conform de uitgangspunten van Waterschap Aa en Maas. Datum : 1 oktober 2010. : Ir. L.J.A.M. Landgoed De Hattert Watertoets conform de uitgangspunten van Waterschap Aa en Maas Datum : 1 oktober 2010 Auteur Opdrachtgever : Ir. L.J.A.M. van Nierop : P. van Kempen VOORWOORD In opdracht van de heer

Nadere informatie

Waterschap De Dommel. Waterberging. De visie tot 2050 op hoofdpunten

Waterschap De Dommel. Waterberging. De visie tot 2050 op hoofdpunten Waterschap De Dommel Waterberging De visie tot 2050 op hoofdpunten Inhoud 2 De waterbergingsvisie van Waterschap De Dommel; doel, kader en status 4 Werknormen wat zijn dat? 5 Waterschap De Dommel kan niet

Nadere informatie

Voorbeeld kaartvervaardiging: kreekruginfiltratie De volgende 5 factoren zijn gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid voor kreekruginfiltratie:

Voorbeeld kaartvervaardiging: kreekruginfiltratie De volgende 5 factoren zijn gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid voor kreekruginfiltratie: Verkennen van grootschalige potentie van kleinschalige maatregelen Binnen Kennis voor Klimaat worden kleinschalige maatregelen ontwikkeld om de zoetwatervoorziening te verbeteren. In deze studie worden

Nadere informatie

Toelichting. beleid dempen sloten. (landelijk gebied)

Toelichting. beleid dempen sloten. (landelijk gebied) Bijlage 4 Toelichting beleid dempen sloten (landelijk gebied) Inleiding Doel van het dempingenbeleid is het waarborgen van de bestaande goede wateraanvoer en waterafvoer in het landelijk gebied en het

Nadere informatie

Projectplan Kadeverbetering Trekkade (111_1b) gemeente Vlaardingen

Projectplan Kadeverbetering Trekkade (111_1b) gemeente Vlaardingen Projectplan Kadeverbetering Trekkade (111_1b) gemeente Vlaardingen Opsteller: M. van Amelsvoort Status: Definitief Projectfase: Projectnummer: Realisatiefase 701806 Datum: 17 juni 2015 Kopie: Archief Projectleider

Nadere informatie

Toelichting Peilbesluit Hijlaardermieden

Toelichting Peilbesluit Hijlaardermieden Toelichting Peilbesluit Hijlaardermieden Ligging plangebied Datum: 08-03-2016 Status: Definitief Wetterskip Fryslân Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden Telefoon 058-292 22 22 Fax: 058-292 22 23 1 1 INLEIDING...

Nadere informatie

Een zeer lage Rijnafvoer, nog geen problemen met de watervoorziening.

Een zeer lage Rijnafvoer, nog geen problemen met de watervoorziening. Watermanagementcentrum Nederland Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) Droogtebericht 2 mei 2011 Nummer 2011-04 Een zeer lage Rijnafvoer, nog geen problemen met de watervoorziening. Afgelopen

Nadere informatie

Gebied: De Drie Polders

Gebied: De Drie Polders Gebied: De Drie Polders Basisschets De basisschets is het resultaat voort gekomen uit twee schetssessies. Onderstaande schets is het streefbeeld waar draagvlak voor is en is de basis geweest voor de nadere

Nadere informatie

Landbouwkundig belang van een goede waterhuishouding Everhard van Essen Jan van Berkum

Landbouwkundig belang van een goede waterhuishouding Everhard van Essen Jan van Berkum Landbouwkundig belang van een goede waterhuishouding Everhard van Essen Jan van Berkum Aequator Groen & Ruimte bv Opzet presentatie Wat is het belang van een goede waterhuishouding? Wat is een optimale

Nadere informatie

Oplegnotitie waterhuishoudingsplan 2012 Bedrijvenpark A1 Bijlage 8b exploitatieplan

Oplegnotitie waterhuishoudingsplan 2012 Bedrijvenpark A1 Bijlage 8b exploitatieplan Oplegnotitie waterhuishoudingsplan 2012 Bedrijvenpark A1 Bijlage 8b exploitatieplan Gemeente Deventer Opdrachtgever ORB H.J. Laing Datum paraaf Projectleider ORB J.J. van der Woude Datum paraaf Gemeente

Nadere informatie

1) Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een functiewijziging van bestaande bebouwing inhoudt? nee

1) Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een functiewijziging van bestaande bebouwing inhoudt? nee datum 16-5-2013 dossiercode 20130516-34-6989 Tekenen: Heeft u een beperkingsgebied geraakt? Welke gemeente omvat het grootste deel van het door u getekende plangebied? Winsum Vragen: 1) Gaat het om een

Nadere informatie

WATERBEHEERPLAN

WATERBEHEERPLAN WATERBEHEERPLAN 2010-2015 161 162 MEER DAN WATER ALLEEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KKAARTEN 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 KAART 1: BEHEERGEBIED WATERSCHAP ZUIDERZEELAND IN HET RIJNSTROOMGEBIED

Nadere informatie

Legger Wateren. tekstuele deel

Legger Wateren. tekstuele deel Legger Wateren tekstuele deel januari 2015 Inhoud Bepalingen Legger Wateren 5 1. Algemene bepalingen 5 Artikel 1. Begripsomschrijvingen 5 2. Onderhoudsplichtigen 6 Artikel 2.1. Onderhoudsplichtigen van

Nadere informatie

Piekberging Haarlemmermeer

Piekberging Haarlemmermeer Nieuwsbrief Piekberging Haarlemmermeer Nr. 2 - Juli 2011 Klankbordgroep In de klankbordgroep worden belanghebbenden uit het gebied geïnformeerd over de voortgang van het project. Ideeën over de invulling

Nadere informatie

BESLUIT LEGGERWIJZIGING

BESLUIT LEGGERWIJZIGING Definitief legger besl uit Z2016-0273 22 j uni 2016 J a BESLUIT LEGGERWIJZIGING De leggerwijziging heeft betrekking op: 1. het gedeeltelijk dempen (verleggen) van het primaire oppervlaktewater Trade Port

Nadere informatie

Toelichting op partiële herziening peilbesluit Nieuwe of Drooggemaakte polder peilgebied VIII

Toelichting op partiële herziening peilbesluit Nieuwe of Drooggemaakte polder peilgebied VIII Toelichting op partiële herziening peilbesluit Nieuwe of Drooggemaakte polder peilgebied VIII Toelichting partiële herziening peilbesluit Nieuwe of Drooggemaakte polder - peilgebied VIII 1 Inleiding Het

Nadere informatie