Samen leven Samen zorgen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samen leven Samen zorgen"

Transcriptie

1 Samen leven Samen zorgen Jaarverslag ViVa! Zorggroep 2013 ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven

2

3 inhoudsopgave Voorwoord 4 Hoofdstuk 1 ViVa! Zorggroep, Zorg, Welzijn & Wonen?? Hoofdstuk 2 ViVa! Zorggroep en Kwaliteit?? Hoofdstuk 3 ViVa! Zorggroep, Bestuur & Bedrijfsvoering?? Hoofdstuk 4 ViVa! Zorggroep en Kerngegevens??

4 voorwoord Colofon Redactie Ina Schouten en Mikaela Lukic Fotografie Ronald Goedheer Annemieke de Vos Vormgeving en druk Rijser Grafische Communicatie Hoofdkantoor ViVa! Zorggroep Parlevinkerstraat AR Velsen-Noord Correspondentieadres Postbus AB Heemskerk (lokaal tarief) Oplage 250 Voorwoord Voor u ligt het Jaarverslag 2013 van ViVa! Zorggroep met als titel Samen leven, samen zorgen. In die titel hebben we geprobeerd de kern weer te geven van wat ViVa! Zorggroep in 2013 heeft gedaan en in dit jaarverslag is opgenomen. ViVa! Zorggroep staat voor kwaliteit van leven en wil haar cliënten daarbij ondersteunen. Dat kan alleen in goede samenwerking tussen die cliënten en onze medewerkers. Met het programma ViVa! Verandering proberen we daar invulling aan te geven. We zetten in op zelfsturende teams die cliënten ondersteunen om zolang mogelijk zelfredzaam te zijn, zo lang mogelijk zelf de regie over hun leven in handen te houden op allerlei aspecten van dat leven. Zij ondersteunen waar mogelijk de mantelzorg en het netwerk rondom de cliënt. We helpen onze medewerkers met een professionaliseringsprogramma gericht op al die aspecten van het leven, op wonen, welzijn en zorg. Daarbij geven we veel aandacht aan cultuur, normen en waarden en gastvrijheid met gidsen die daarover met de teams in gesprek gaan. En we zetten stevig in op activiteiten die het welzijn van onze cliënten bevorderen, op beweging, activering, zelfredzaamheid. Met de focus gericht op de cliënt bereiden wij ons voor op de toekomst. We innoveren en passen waar mogelijk nieuwe technologische mogelijkheden toe. In onze huisvesting bereiden we ons voor op de invoering van het scheiden van wonen en zorg via verhuur van appartementen en het ontwikkelen van dienstverleningspakketten. We vernieuwen waar nodig onze accommodaties. ViVa! Zorggroep intensiveert de samenwerking met allerlei andere organisaties die bijdragen aan de kwaliteit van leven van onze cliënten. Jeugdgezondheidszorg Kennemerland, onze dochteronderneming, professionaliseert, innoveert en moderniseert de preventie en zorg voor ouders en kinderen. Tegelijkertijd blijven we oog houden voor de kwaliteit en de continuïteit van ons werk. We analyseren aspecten van kwaliteit en dragen zorg voor verbetering naar aanleiding van die analyses. We investeren in onze medewerkers via opleiding en bijscholing. De continuïteit stellen we veilig door financieel gezond te blijven en onze vermogenspositie te versterken. In tijden van grote veranderingen en met allerlei bezuinigingen op komst is dat geen sinecure. We hebben onze vermogenspositie in 2013 minder kunnen versterken dan gehoopt. In dit jaarverslag leest u wat ViVa! Zorggroep in 2013 op al deze punten heeft gedaan. Of liever gezegd, al die medewerkers van ViVa! Zorggroep die hier hard aan en voor hebben gewerkt. Zij verdienen daarvoor alle lof en waardering. ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Lucien van Ruth Raad van bestuur 4

5 Wijkgericht Werken en ViVa! VeranderingViVa! Zorggroep, Zorg 1 & Welzijn en Wonen

6 Missie en Visie Missie ViVa! Zorggroep helpt alle mensen in haar werkgebied die een vraag hebben om ondersteuning bij het realiseren van de kwaliteit van hun leven. ViVa! Zorggroep ondersteunt deze mensen met het best passende aanbod van diensten en zoekt daarbij actief samenwerking met derden. ViVa! Zorggroep is een aantrekkelijke en flexibele dienstverlener waar klanten zich aan verbinden, medewerkers zich kunnen ontplooien en partners gezamenlijke doelstellingen kunnen realiseren. Visie ViVa! Zorggroep biedt een pakket aan diensten voor mensen van jong tot oud op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Dit pakket is passend bij en op maat toegesneden op de vraag en behoeften van de individuele klant. ViVa! Zorggroep sluit niets uit en levert of faciliteert alle diensten die de klant het beste ondersteunen bij de kwaliteit van leven. De inhoud hiervan wordt bepaald door de klant. In iedere wijk wordt een geheel aan diensten tot stand gebracht om mensen in staat te stellen het leven te kunnen leiden zoals zij dat willen. ViVa! Zorggroep beschouwt het als haar maatschappelijke opdracht de dienstverlening aan de mensen in haar werkgebied betaalbaar en houdbaar te houden. Daarvoor regelt ViVa! Zorggroep afstemming tussen deze diensten mede in samenwerking met derden, stemt de diensten af op het sociaal netwerk van de klant en faciliteert overige ondersteuning. 6

7 ViVa! Zorggroep gebruikt de kernwaarden voor de wijze waarop zij invulling aan haar dienstverlening geeft. Persoonlijk we hebben aandacht voor de klant en iedereen is voor ons uniek Toegankelijk wij helpen onze klanten snel en zijn 24 uur per dag bereikbaar Betrouwbaar wij komen onze afspraken na en gaan integer om met informatie Positief door onze positieve houding ondersteunen wij de klant bij het maken van eigen keuzes Dynamisch wij reageren alert op signalen uit de omgeving en nemen initiatief en verantwoordelijkheid Betrokken bij de klant, onze collega s en de organisatie ViVa! Zorggroep heeft in 2013, naast het verlenen van de reguliere zorg en ondersteuning, uitvoering gegeven aan het transitietraject ViVa! Verandering. Met ViVa! Verandering bereidt ViVa! zich voor op de hervorming van de (langdurige) zorg en ondersteuning die in 2015 haar beslag zal krijgen. In die hervorming wordt een groter beroep gedaan op de zelf- en samenredzaamheid van de kwetsbare wijkbewoners en krijgen wijkverpleegkundigen een centrale taak in de zorg en ondersteuning. De wijkbewoners worden zo laagdrempelig mogelijk ondersteund en blijven zo lang mogelijk in de eigen woonomgeving. Bij de uitvoering hiervan krijgen de gemeenten en de zorgverzekeraars belangrijke nieuwe taken in de zorg en ondersteuning. De overheveling van deze taken gaat gepaard met een flinke korting op de budgetten. Familienet laat zien dat het leven niet ophoudt als je op een P G-afdeling woont en Ik ben nu meer op de hoogte van wat er gebeurt in het dagelijks leven van mijn vader. Ik voel me betrokken en kan ook zelf gemakkelijk via Familienet even een berichtje aan mijn vader of aan de verzorgende kwijt een familielid van een bewoner van Huis ter Wijck Deze hervormingen zijn voor ViVa! Zorggroep aanleiding geweest om in 2013 ook haar missie & visie en haar strategische koers op de lange termijn te herzien. ViVa! wil de cliënt meer kwaliteit van leven bieden en maatwerk door middel van keuzevrijheid uit verschillende diensten. ViVa! Zorggroep biedt wijkbewoners met een vraag om ondersteuning bij hun kwaliteit van leven diensten aan op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Burgers bepalen zelf hun kwaliteit van leven. ViVa! Zorggroep ziet het als haar opdracht haar klanten deze kwaliteit van leven te laten ervaren. Dit moet het resultaat van haar dienstverlening zijn. ViVa! Zorggroep hanteert dan ook als motto Kwaliteit van Leven. Voor het realiseren van deze missie en visie heeft ViVa! Zorggroep vijf rollen benoemd: ViVa! Zorggroep is een brede dienstverlener op gebied van wonen, welzijn en zorg; ViVa! Zorggroep is een wijkgerichte dienstverlener; ViVa! Zorggroep is een maatschappelijke partner; ViVa! Zorggroep is facilitator; ViVa! Zorggroep is een expert, opleider en innovator. Naar aanleiding van de zelfsturende teams: Sinds er zelfsturende teams zijn merk in dat de wijkverpleegkundigen veel meer op mijn wensen ingaan, ik zou me geen raad weten zonder hen. een cliënt, extramuraal 7

8 ViVa! Verandering en Wijkgericht werken Met het transitietraject ViVa! Verandering, dat in 2012 is gestart, heeft ViVa! Zorggroep het Wijkgericht Werken verder doorontwikkeld. Met de vier onder dit traject hangende programma s, Wijkzorg, Professionalisering, ViVa! Actief en Cultuur & Gastvrijheid, heeft ViVa! in 2013 flinke stappen gemaakt. WijkZorg Een belangrijke pijler van het wijkgericht werken vormt de invoering van WijkZorg. Met WijkZorg zet ViVa! Zorggroep in op het leveren van zorg en ondersteuning vanuit kleine, zelfsturende teams. De cliënt in de wijk heeft een kleine vaste groep medewerkers en één vaste contactpersoon. De teams zijn rechtstreeks bereikbaar voor de cliënt. Bij WijkZorg is participatie van cliënten, familie en mantelzorgers essentieel bij het bepalen en invullen van het woongenot, het welzijn en de zorg van de cliënt. Vanuit het kernteam heeft de cliënt rechtstreeks toegang tot een breed pakket aan zorg en diensten, zoals huishoudelijke zorg, verzorging, verpleging, gespecialiseerde verpleging, fysiotherapie, ergotherapie, dagbesteding, professionele alarmopvolging, maaltijdverzorging en tal van andere aanvullende diensten. WijkZorg Extramuraal In 2013 is de invoering van WijkZorg Extramuraal afgerond. In het hele werkgebied van ViVa! Zorggroep zijn in de extramurale zorg 24 kleinschalige teams met een wijkverpleegkundige werkzaam. De wijkverpleegkundige heeft een centrale taak ten aanzien van de kwaliteit van zorg. De kleinschalige teams regelen veel zelf, zo plannen de teams zelf hun 8

9 cliënten in en is de centrale planning verlaten. Verder is het de bedoeling om, na goed overleg met het zorgkantoor, niet langer de minutenregistratie te hanteren. Er is meer tijd en aandacht voor de cliënten. Samen met de familie en mantelzorgers/vrijwilligers leveren de teams zorg en ondersteuning dicht bij de cliënt. Dit betekent natuurlijk niet dat de ontwikkeling van WijkZorg Extramuraal al is afgerond. Vanwege de verdergaande extramuralisatie (beperken van de aanspraken op lichte zorgzwaartepakketten) staat ViVa! voor nieuwe uitdagingen. WijkZorg Intramuraal In 2013 is de invoering van WijkZorg Intramuraal gestart met een pilot in woonzorgcentrum Huis ter Wijck en een pilot in verpleeghuis Heemswijk. De teams hebben in 2013 kunnen experimenteren en zij hebben leerervaringen opgedaan die nuttig zijn voor de invoering van WijkZorg Intramuraal in de hele organisatie. In het eerste kwartaal van 2014 wordt de eindrapportage van de twee pilots en een invoeringsplan opgeleverd. Vanaf het tweede kwartaal zullen ook andere intramurale teams aan de slag gaan met WijkZorg. Wijkbehandelteam De invoering van WijkZorg heeft ook invloed op de inzet van (para)medici en gespecialiseerd verpleegkundigen. De expertise van specialisten ouderengeneeskunde, fysiotherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten, psychologen, gespecialiseerd verpleegkundigen en verzorgenden is beschikbaar voor de cliënten, ook als deze langer thuis blijven wonen. In 2013 heeft ViVa! ervaring opgedaan hoe dit het beste georganiseerd kan worden. Deze professionals staan dicht bij de cliënten die thuis wonen en werken nauw samen met de zelfsturende wijkteams. Ook de samenwerking met de Naar aanleiding van de zelfsturende teams: De wijkverpleegkundigen zijn zo professioneel, ze weten met altijd weer goed te helpen. Of het nou gaat om juiste doorverwijzing naar specialisten of goede communicatie over wondverzorging. een cliënt extramuraal huisartsen en de (para) medici en gespecialiseerd verpleegkundigen is vormgegeven. In het eerste kwartaal van 2014 wordt de eindrapportage opgeleverd van deze pilot en is er een beeld hoe dit breed opgepakt gaat worden binnen ViVa!. Als het lekker weer is leen ik de Duo Fiets en ga ik erop uit samen met mijn dochter! een bewoner Professionalisering ViVa! Zorggroep signaleert dat de zorgvraag van cliënten steeds complexer wordt. Het is de bedoeling dat cliënten zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en zo lang mogelijk de regie over het eigen leven kunnen houden. Professionals moeten de cliënt hierbij kunnen begeleiden. Het wonen, welzijn, de zorg, preventie en de samenwerking met mantelzorg en andere zorgverleners krijgen de aandacht van de professionals. Deze ontwikkelingen stellen nieuwe eisen aan de medewerkers van ViVa! Zorggroep. Door het versterken van hun professionaliteit, worden de medewerkers toegerust om de cliënten zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. In 2013 liep een opleidings- en ontwikkelingstraject voor de extramurale wijkverpleegkundigen, ruim 30 wijkverpleegkundigen hebben het certificaat Excellerende wijkverpleging behaald. In 2014 ronden ruim 50 intramurale verpleegkundigen de excellerende leergang af. Cultuur en gastvrijheid Het project cultuur en gastvrijheid is erop gericht om de cultuur binnen ViVa! Zorggroep aan te passen aan de veranderende vraag van cliënten. In 2013 zijn gidsen met teams aan de slag gegaan om hen te ondersteunen bij de cultuurverandering. Onderdeel hiervan is de vertaling van de kernwaarden van ViVa! naar houding en gedrag richting cliënten en onderling. De gidsen zijn medewerkers van ViVa! Zorggroep die vanuit het project cultuur en gastvrijheid zijn begeleid om deze rol te vervullen. Het gastvrijheidstraject is een belangrijk onderdeel daarin. In het kader van het gastvrijheidstraject zijn op twee locaties pilots gehouden en medewerkers getraind om ervoor te zorgen dat zij de cliënten meer gastvrij benaderen. 9

10 ViVa! Actief De overheid heeft vanaf 2012 extra geld beschikbaar gesteld voor de inzet van meer medewerkers die zorg en ondersteuning bieden aan de bewoners in verzorging- en verpleeghuizen. ViVa! Zorggroep heeft deze middelen ingezet voor de realisatie van een zinvolle dagbesteding voor bewoners en het maken van een kwaliteitsslag binnen de intramurale zorg door het aantrekken van verpleegkundigen. Het project (looptijd ) heeft de naam ViVa! Actief, omdat lichamelijke beweging, maar ook stimulering van de geest, belangrijk is voor oudere mensen. Hoe actiever en hoe hoger het welbevinden, hoe minder snel ouderen achteruit gaan. Met deze gelden heeft ViVa! Zorggroep additioneel 77 medewerkers (onder andere welzijn & zorgmedewerkers, verpleegkundigen en derden zoals Careclowns/yogadocenten) en leerlingen (onder andere voor de opleiding helpende, verzorgende en medewerker maatschappelijke zorg) ingezet. Daarnaast zijn in Heemswijk, Meerstate en Westerheem Uitbureau s opgericht. Het Uitbureau organiseert extra welzijnsactiviteiten voor bewoners. Bewoners kunnen hier deels gratis, deels betaald aan deelnemen. De ervaringen die hiermee zijn opgedaan, zullen in 2014 worden gebruikt voor de opzet van extra welzijnsactiviteiten ViVa! breed. Mensen weer in hun eigen kracht helpen, niet door alles van ze over te nemen, maar door een tijdje naast ze te lopen tot ze weer zelfstandig verder kunnen. Hun eigen regie weer hebben opgepakt. Ik ben er ook van overtuigd dat alleen dit een groeiend gevoel van eigenwaarde geeft. Het bevorderen van zelfmanagement. 10 een wijkverpleegkundige Zichtbare Schakel Naar aanleiding van de CQ-meting (cliënttevredenheid) zijn de ViVa! Actief plannen heroverwogen. Zo zijn bij Elsanta en Huis ter Wijck spiegelgesprekken georganiseerd en worden er meer activiteiten ontwikkeld voor cliënten met dementie. Specifieke vragen worden opgepakt, zoals bijvoorbeeld de wens om het ook écht ergens over te hebben. Hiervoor is de inspiratieclub opgericht, wekelijks worden maatschappelijke onderwerpen besproken in een klein groepje onder begeleiding van een vrijwilliger. Hierbij is ook de samenwerking met mantelzorgers en vrijwilligers van belang. Ook hier ligt een relatie met het project WijkZorg intramuraal Het geeft je veel voldoening je zo belangeloos met anderen bezig te houden en te zien hoeveel plezier dat ook de ander oplevert. een vrijwilliger Naast de projecten binnen het programma ViVa! Verandering hebben er in 2013 veel andere projecten gelopen binnen ViVa! Zorggroep. Daarbij gaat het om ICT-projecten, zorginhoudelijke projecten etc. De inhoud van deze projecten kom in het vervolg van het jaarverslag aan de orde. Een tweetal projecten wordt hieronder uitgelicht. Project bereikbaarheid Het project beoogt de bereikbaarheid van ViVa! te verbeteren. Het project is in het laatste kwartaal van 2013 gestart. Allereerst is gestart met het definiëren van een heldere visie waarbij gekeken wordt naar vergelijkbare bedrijven. Vervolgens wordt met een aantal doelgroepen zoals (bv. mantelzorger, bewoner, professional eerste lijn, professional 2de lijn, institutionele opdrachtgevers, zakelijke relaties overig) deze visie verder uitgewerkt. In het tweede kwartaal van 2014 volgt de implementatie van de gewenste oplossingen. Project scheiden wonen van zorg Met het project scheiden wonen en zorg wordt vooruitgelopen op de hervorming van de langdurige zorg. Het project behelst het inrichten van een verhuurorganisatie voor het verhuren van appartementen aan bewoners die zelf de huur van het appartement betalen. Bij de verhuurorganisatie gaat het enerzijds om het installeren van een verhuuradministratie, anderzijds betreft het het definiëren van prijzen van zorg- en verzorgings (hoteldiensten) diensten voor cliënten die niet langer huisvesting en zorg via de (intramurale) AWBZ vergoed krijgen (aanvankelijk ZZP 1, 2, en 3 en later ook 4). Het project loopt door in Aansluitend op de vastgestelde zorgpakketten ontwikkelt ViVa! Zorggroep in 2014 aanvullende zorgarrangementen. Een korte weergave van de extra activiteiten die ViVa! Zorggroep onder andere aanbiedt:

11 De kunst- en cultuurweek vanuit Huis ter Wijck is een best practice die is gedeeld met andere locaties. Het samenspel tussen (in)formele zorg en andere welzijnsorganisaties krijgt vorm door concrete initiatieven zoals een percussieworkshop en schilderactiviteit. De pilot Uitbureau is gestart en krijgt steeds meer vorm. (Wijk) bewoners schrijven zich in voor betaalde welzijnsactiviteiten bij Meerstate, Heemswijk en Westerheem. Het administratieve systeem is ontwikkeld, zodat mensen ook met een strippenkaart mee kunnen doen. De pilot leidt tot meer vraaggestuurde activiteiten, zo is bijvoorbeeld zingen en (buiten) bewegen populair waardoor dit vaker wordt aangeboden. Muziekactiviteiten sluiten goed aan bij de behoeftes van cliënten met dementie. Bij Westerheem worden sociale activiteiten met entertainment, zoals een optreden, goed bezocht. Ook wijkbewoners worden geënthousiasmeerd, onder andere via thuiszorgmedewerkers. Familienet is geïmplementeerd op drie locaties (Waterrijck, St. Agnes en Huis ter Wijck) met ondersteuning van ViVa! Actief. Westerheem en de Loet treffen ook de voorbereidingen voor implementatie en leren hierbij van de voorgaande locaties. Bij Waterrijck wordt samengewerkt met SIG (een organisatie voor ondersteuning van mensen met een beperking). Door dagbesteding voor mensen met een handicap te combineren met ondersteuning aan ouderen wordt een win-win behaald. Het ViVa! Actief beweegteam heeft bij St. Agnes, Waterrijck, Overkerck, de Loet en Huis ter Wijck geïnvesteerd in functioneel en recreatief bewegen door het organiseren van beweegweken. Inzet van medewerkers Welzijn & Activering op locaties Westerheem in Heemskerk en Elsanta in Beverwijk voor cliëntgesprekken, opstellen van individuele dagprogramma s, het organiseren van burengesprekken per etage, het begeleiden van een ontmoetingsgroep voor nieuwe bewoners, het zorgen van de invulling van de eenzame woensdagavond en de stille zondagmiddag. De openingstijden van de restaurants zijn verruimd en gastvrijheid heeft aandacht gekregen. Andere locaties leren hiervan en gaan ook avondrestaurants openen. Dit is een goede manier om wijkbewoners van dienst te zijn en familieleden te betrekken. Het concept van topmenu s is op acht locaties ingevoegd, onder andere in Heiloo & Meerstate. Gespreksgroep KOP-groep voor beginnend dementerende bewoners op locatie Huis ter Wijck in Beverwijk. Inzet extra leerlingen op alle locaties voor individuele activiteiten met bewoners zoals wandelen, duofietsen, boodschappen doen, uit eten met een bewoner, snoezeldouchen. Inzet van extra activiteitenbegeleidsters op verschillende locaties waardoor extra activiteiten zijn opgestart en een betere continuïteit van activiteiten is gewaarborgd in de weekenden en vakantieperiodes. De inspiratiebeurs bij de Cameren heeft geleid tot nieuwe welzijnsactiviteiten op diverse locaties, zoals Tai Chi, zitdansen, yoga, Diva s Dichtbij en high tea. Uit de keuzes n.a.v. de inspiratiebeurs blijkt dat met name beweegactiviteiten populair zijn bij (wijk)bewoners. 11

12 ViVa! Zorggroep en Verbinding MaatjeZ, Centrum voor mantelzorg in Midden Kennemerland MaatjeZ heeft in 2013 in opdracht van de vier regiogemeenten Beverwijk, Heemskerk, Castricum en Uitgeest het mantelzorgbeleid van die gemeenten uitgevoerd. Dit gebeurt in de vorm van individuele advisering van mantelzorgers, groepsbijeenkomsten voor mantelzorgers en ondersteuning van de professionals in het werkveld van zorg en welzijn. Daarnaast heeft MaatjeZ verbindingen gelegd met en tussen andere organisaties in zorg en welzijn in de regio. Uitgangspunt voor mantelzorgondersteuning is het in evenwicht brengen van de draagkracht en draaglast van mantelzorgers. Door informeren, luisteren, verlichten, versterken en verbinden hebben veel mantelzorgers in de regio mantelzorgondersteuning gehad. In het afgelopen jaar is een toename geconstateerd in het aantal hulpvragen van en voor mantelzorgers en tegelijkertijd worden de hulpvragen intensiever en meer gecompliceerd. Het ondersteuningstraject van de mantelzorger wordt ook langer. In 2013 is hard gewerkt aan de volgende onderwerpen: 1 Bewustwording van de (nieuwe) rol van de mantelzorger bij professionals in zorg en welzijn; 2 Scholingsaanbod voor mantelzorgers, vrijwilli- 12

13 gers en professionals, informatie bijeenkomsten, voorlichting; 3 Aanschuiven bij meer reguliere overleggen van partners in zorg en welzijn; 4 Eigen kracht van de mantelzorger versterken door inzetten van methode familiezorg en netwerkversterking. Ontwikkelingen Mantelzorg 2013 Door de overheveling van een groot aantal taken naar gemeenten stond 2013 in het teken van de voorbereiding op de wijzigingen in het sociale domein. De visie op de langdurige zorg en ondersteuning, met als uitgangspunt dat mensen meer en langer voor elkaar zorgen, kreeg steeds meer vorm en aandacht. Het heeft onrust en twijfel veroorzaakt bij mantelzorgers. Mantelzorgers benaderden MaatjeZ met de vraag wat dit voor hen zou betekenen. Is er straks nog ruimte om de zorg voor een ander in te passen in mijn eigen leven? Wat moet ik straks er nog bij doen? De mantelzorger gaat een cruciale rol spelen bij de toegang tot de zorg. De mantelzorger weet immers welke zorg en ondersteuning de cliënt nodig heeft en welke bijdrage hieraan door de mantelzorger en zijn netwerk geleverd kan worden. Vervolgens wordt duidelijk welke taken een vrijwilliger kan overnemen en welke collectieve welzijnsactiviteiten de cliënt kan benutten. Na een dergelijke Ik ben blij met MaatjeZ. Onze gesprekken hebben deuren geopend. Ik weet nu dat er hulp mogelijk is en het lukt me om die hulp te accepteren. Het heeft immers geen zin om altijd maar door te gaan tegen beter weten in. En nog steeds is het niet altijd makkelijk. Als ik eens een avondje weg ben, maak ik me soms zorgen dat mijn man de deur open doet voor een vreemde. Dan maak ik het maar niet te laat. Maar ik ga wel naar de kaartavond of de naaiclub, en dat was vroeger anders. Nu weet ik dat het goed is om even weg te zijn, andere mensen te spreken. een mantelzorger afstemming met de informele zorg kan pas echt bepaald worden welke formele zorg noodzakelijk is. MaatjeZ zet zich in om de scheidslijnen tussen de mantelzorgers, vrijwilligers en professionals te verminderen. Zeker in de toekomst zal er meer en meer sprake moeten zijn van samenwerking tussen de drie ondersteuningspartijen, waarbij de één de ander kan aanvullen. De beroeps-krachten worden zich meer bewust van de kracht en noodzaak van mantelzorgondersteuning. Maar ook werkgevers kunnen een rol hebben in het faciliteren en ondersteunen van medewerkers in hun mantelzorgrol. Een bewustwordingsproces dat in het komende jaar verder concreet wordt gemaakt met werkgevers en professionals in de zorg in Midden Kennemerland. Zichtbare Schakel De overheid gaat ervan uit dat de burger steeds meer zelf de ondersteuning gaat organiseren, die zij nodig hebben om thuis te kunnen blijven wonen. Zo gezond en zelfstandig mogelijk. Niet iedereen is in staat om een netwerk op te bouwen van familie, vrienden of buren die inspringen als het nodig is. En niet iedereen kan de (snelste) weg te vinden naar zorg en ondersteuning. De gemeenten Castricum, Beverwijk en Heemskerk onderkennen dat deze kwetsbare burgers ondersteuning nodig hebben om de eigen regie te houden of te herwinnen. Met subsidiegelden van deze gemeenten hebben de wijkverpleegkundigen (van ViVa! Zorggroep), die een centrale en onafhankelijke rol spelen, in 2013 bijna 700 preventieve huisbezoeken aan deze kwetsbare bewoners verricht. De huisartsen/praktijkondersteuners, medewerkers van ziekenhuizen, de familie/mantelzorgers of medewerkers van zorgaanbieders hebben deze bezoeken aangevraagd. Ook organiseren de wijkverpleegkundigen bijeenkomsten over bijvoorbeeld een gezonde leefstijl of sluiten aan op andere evenementen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. 13

14 De tafel is verzet, zodat ik dichter bij het raam zit. Nu kan ik meer naar buiten kijken. Meer verlang ik niet. Een bewoner van een verpleeghuis van ViVa! Zorggroep De wijkverpleegkundige staat dicht bij de wijkbewoner die zij bezoekt, waardoor zij goed weet waar de wijkbewoner behoefte aan heeft en in kaart heeft welke ondersteuning mogelijk is in de eigen directe woonomgeving of gemeente. Of het nu vragen zijn over de gezondheid, preventie of gewoon een praktische vraag: vaak is de oplossing om de hoek te vinden. Samen met cliënt regelt de wijkverpleegkundige de zelfhulp en informele zorg plus de mantelzorgondersteuning. Ook de afstemming van de formele zorg is een belangrijk resultaat van de preventieve huisbezoeken. De inzet van de wijkverpleegkundigen én de samenwerking met professionele zorgaanbieders, welzijnsorganisaties en woningcorporaties is al concreet in de gemeenten Castricum, Beverwijk en Heemskerk. Er wordt intensief samengewerkt met wijkteams en/of sociale teams om gezamenlijk tot de best mogelijke integrale oplossing voor de kwetsbare burger te komen. Ketenzorg In 2013 heeft ViVa! Zorggroep samen met het Rode Kruis Ziekenhuis, Heliomare, Dijk en Duin en Huisartsenvereniging Midden-Kennemerland de keten Zorggroep IJmond 2.0 opgezet. Deze Zorggroep geeft vorm en inhoud aan een gezamenlijke nieuwe toekomst met betrekking tot ketensamenwerking in Midden-Kennemerland, waarbij de ketenzorg wordt verbreed naar meerdere cliëntdoelgroepen (naast de al bestaande doelgroepen/ketens dementie, CVA en NAH). Dit gebeurt aan de hand van vier zorginhoudelijke thema s: Dementie; Chronisch neurologische aandoeningen; Kind en Jeugd: - Obesitasketen - Helikopterpoli (Geronto)psychiatrie. De samenwerking moet leiden tot zichtbare veranderingen op de werkvloer zoals het verbeteren van de overdracht tussen de ketenpartners, het soepeler laten verlopen van de overgang van de cliënt naar een woonzorgcentrum/verpleeghuis en het inschakelen van vrijwilligers bij de dementerende thuis. De professionals van de werkvloer worden ondersteund door coördinatoren, die in 2013 zijn aangewezen. Ketenzorg dementie Hoewel er de afgelopen jaren flinke vooruitgang is geboekt in het zorgaanbod voor mensen met dementie en hun mantelzorgers in Midden-Kennemerland zijn er nog verbetermogelijkheden. Uitgaande van de wensen en behoeften van de doelgroep is in 2013 een wensenlijst opgesteld met items waarop dementiezorg in de regio nog zou moeten verbeteren. Een voorbeeld van een wens is: het verbeteren van de respijtzorg in de regio. Deze uitkomsten staan beschreven in het regionaal ketenplan dementie De samenwerkingspartners hebben in 2013 onder andere gewerkt aan de volgende onderwerpen: het updaten van het ketenprotocol; de uitbreiding van het aantal Alzheimercafés en de Bezoek- en Oppasservice in de regio; doorontwikkeling van het aanbod van de ontmoetingscentra; het in overeenstemming brengen van de dementiezorg met de Zorgstandaard Dementie. Ketenzorg CVA en niet-aangeboren hersenletsel In 2013 is de nazorg aan CVA- en NAH patiënten in de regio gecontinueerd. Verder zijn er twee geaccrediteerde scholingen gegeven. Ook is een benchmark CVA uitgevoerd en heeft onderzoek naar het functioneren van de CVA-keten plaatsgevonden. In de keten is in 2013 de door de ketenpartners gehanteerde cliëntmap geëvalueerd. Ook is de GRZ (geriatrische revalidatie zorg)- triage vormgegeven. Met de rollator naar de winkels kunnen is erg prettig. We hebben hier uitzicht op de Bullerlaan: we zitten hier prachtig, het is nooit saai! een bewoner van ViVa! Elsanta 14

15 Wonen bij ViVa! Zorggroep Huren bij ViVa! Zorggroep Vanaf december 2013 is het mogelijk om een appartement te huren bij ViVa! Zorggroep in een van haar moderne woongebouwen. Ideaal voor senioren die zelf de regie willen voeren over hun leven, maar ook veilig willen wonen met dichtbij de beschikbaarheid van de zorg van ViVa! Zorggroep. En samen met andere bewoners in de buurt. Het ViVa! verhuurinitiatief is een antwoord op de bezuinigingen in de intramurale zorg. Ouderen die voorheen een ZZP 1, 2 of 3 indicatie kregen, komen niet langer in aanmerking voor huisvesting in een verzorgingshuis. Zorginstellingen mogen vrijkomende plaatsen ook niet herbezetten met plaatsen voor bewoners met een zwaardere zorgbehoefte. Veel zorginstellingen besluiten daarom tot de sluiting van verzorgingshuizen. Bij de hervorming van de langdurige zorg is langer thuis wonen het credo. Maar welk alternatief hebben de ouderen die wel hun privacy koesteren, maar ook gezelschap zoeken, behoefte hebben aan veiligheid en de zorg graag dichtbij willen hebben? ViVa! Zorggroep maakt een andere keuze dan veel andere zorgondernemers en biedt een alternatief. Vrijkomende appartementen worden aan geïnteresseerde ouderen verhuurd in combinatie met het Volledig Pakket Thuis (VPT). Bij VPT is sprake van het zogenaamd scheiden van wonen en 15

16 zorg. De bewoner betaalt zelf de huur, terwijl de zorg, maaltijden, schoonmaak en activiteiten vanuit de AWBZ worden gefinancierd. Het Volledig Pakket Thuis (VPT) is een geïntegreerd pakket van zorg en diensten voor cliënten met een verblijfsindicatie. De cliënten met VPT krijgen intramurale zorg in hun eigen woning geleverd. Het pakket bestaat uit de volgende onderdelen: Zorg, Schoonmaak, Alarmopvolging, Dagactiviteiten en Maaltijden. De cliënt betaalt zelf de eventuele huur. De huisarts is betrokken bij de algemene zorg aan de cliënt met VPT. Het voordeel van het VPT is dat de cliënt meer keuzemogelijkheden heeft en dat ViVa! meer maatwerk kan bieden. Een voordeel is ook dat de cliënt voor een aantal diensten één aanspreekpunt heeft. Het ViVa! aanbod om te huren in combinatie met een VPT is een succes. Eind februari 2014 heeft ViVa! Zorggroep al 27 appartementen via deze formule verhuurd. In 2014 zal ViVa! Zorggroep de mogelijkheid openstellen om een appartement te huren met een extramurale thuiszorgindicatie. Diensten zoals maaltijden, schoonmaak en activiteiten kunnen dan naar behoefte worden bijgekocht en kunnen worden betaald met de ViVa! kaart. Voor de nieuwbouw in de Loet (gereed eerste kwartaal 2015), waar 36 vrije sector woningen volgens deze formule worden verhuurd, was er binnen twee weken een lijst met meer dan 200 belangstellenden. Het enthousiasme voor de nieuwe ViVa! formule wordt voor een belangrijk deel verklaard door de investeringen die ViVa! Zorggroep heeft gedaan in haar dienstverlening en in de kwaliteit van haar huisvesting. Verspreid over het werkgebied zijn moderne wooncomplexen gerealiseerd, waar prettig wonen en leven voorop staat. De appartementen in deze gebouwen hebben doorgaans een gescheiden woon- en slaapgedeelte, eigen sanitair, een kookgelegenheid en een eigen tuin of balkon. De zorg wordt georganiseerd en geleverd vanuit de coulissen van het appartementen-complex. Bouwactiviteiten bij ViVa! Zorggroep ViVa! Zorggroep werkt, samen met gemeenten en woningcorporaties, planmatig aan de optimalisering van het huisvestingsaanbod voor ouderen en zorgbehoevenden in de regio. De huisvestingstrategie van ViVa! Zorggroep is vastgelegd in een Masterplan dat, anticiperend op veranderingen en mogelijkheden, consequent wordt uitgevoerd. Ook in het afgelopen jaar zijn belangrijke vorderingen gemaakt in de realisatie van de huisvestingsstrategie in de regio. Een sprekend voorbeeld is het woonzorgcomplex ViVa! Elsanta dat samen met WOONopMAAT is ontwikkeld en in 2013 in gebruik is genomen. Beverwijk Samen met woningcorporatie WOONopMAAT, is aan de Wijkerbaan in Beverwijk een woonzorgcentrum gerealiseerd met in totaal 65 zorgeenheden. Het woonzorgcentrum maakt onderdeel uit van een complex waarin door de woningcorporatie tevens 76 4-sterren woningen zijn gerealiseerd. Deze zogenaamde 4-sterrenwoningen zijn woningen die uitermate geschikt zijn voor bewoning door ouderen en mensen met een bewegingsbeperking. De algemene voorzieningen van het woonzorgcentrum, zoals het restaurant, fysiotherapie en de activiteitenruimten, staan ook ter beschikking voor de bewoners van de 4 sterrenwoningen. Zij kunnen deze voorzieningen gemakkelijk en overdekt bereiken. De nieuwe woningen in het zorgcentrumdeel van ViVa! Elsanta, zijn ter vervanging van de woningen die elders in Beverwijk verloren gaan bij de modernisering van woonzorgcentrum Lommerlust. In de modernisering van Lommerlust, worden zeer kleine appartementen samengevoegd tot 104 een-, twee- en driekamer woningen. De woningen krijgen met de renovatie een volwaardig en zelfstandig karakter. Verreweg de meeste woningen worden met de renovatie voorzien van eigen sanitair, kookgelegenheid en balkon. De oplevering van Lommerlust staat gepland voor december Castricum Samen met Kennemer Wonen uit Alkmaar wordt al jaren hard gewerkt aan de nieuwbouw van de Boogaert in deze gemeente. De nieuwbouw van 16

17 dit woonzorgcomplex maakt deel uit van een grotere binnenstedelijke herontwikkeling in Castricum. De nieuwbouw wordt gerealiseerd voor rekening en risico van de woningcorporatie. In totaal worden ten behoeve van ViVa! Zorggroep in de nieuwbouw 75 zorgeenheden gerealiseerd, 35 woningen in groepsvorm en 40 zelfstandige appartementen geschikt voor verhuur, waarbij sprake is van scheiden van wonen en zorg. De eerste fase van de nieuwbouw is in juni 2012 feestelijk door ViVa! Zorggroep in gebruik genomen. De oplevering van de tweede fase vindt plaats in mei 2014, waarna dit deel in juni van dat jaar in gebruik zal worden genomen. Heiloo De nieuwbouw van De Loet is een eigen ontwikkeling van ViVa! Zorggroep. In de nieuwbouw worden naast wijktoegankelijke, algemene voorzieningen, 100 zorgappartementen en 24 zorgeenheden voor psychogeriatrische cliënten gerealiseerd. In 2012 heeft de aanbesteding van de nieuwbouw plaatsgevonden en is de oudbouw gesloopt. In februari 2013 is gestart met de nieuwbouw. Voor de (ver)nieuwbouw van De Loet, zijn de huidige 85 cliënten tijdelijk elders gehuisvest op het voormalig campingterrein Klein Varnebroek in Heiloo. Hier heeft ViVa! Zorggroep eind 2011/ eerste helft 2012 een tijdelijk woongebouw met 85 appartementen laten bouwen. Dit woongebouw is gekoppeld aan het mooie restaurant Klein 17

18 Varnebroek, waarmee een volwaardig en gezellig woonzorgcentrum is gerealiseerd aan de rand van de bebouwde kom van de gemeente Heiloo. Na realisatie van de nieuwe Loet, zullen de bewoners van Klein Varnebroek in januari 2015 terugverhuizen naar hun nieuwe woning in de Loet. Na de nieuwbouw van de Loet, zal de tijdelijke huisvesting in Varnebroek worden gebruikt voor de huisvesting van de bewoners van woonzorgcentrum Overkerck in Heiloo. De vernieuwing van Overkerck start volgens de planning medio Akersloot In juni 2013 zijn de bewoners van Strammerzoom in Akersloot tijdelijk verhuisd naar hotel de Rijper Eilanden in de Rijp. Hun woongebouw aan de Strammer is vervolgens grondig gerenoveerd. De uitvoering van de renovatie duurt volgens planning acht maanden, zodat de bewoners begin maart 2014 weer naar het vernieuwde gebouw kunnen terugverhuizen. Strammerzoom is dan niet alleen gerenoveerd, maar tevens voorzien van een nieuw gebouw voor de dagbesteding in de vorm van een Noord Hollandse boerderij. De boerderij is met een tuinderskas gekoppeld aan het hoofdgebouw. In deze kas worden planttafels geplaats zodat de bewoners daar kunnen tuinieren. Ook de renovatie van het bestaande gebouw staat in het teken van het Noord Hollandse land. De vloerbedekking is geïnspireerd op het patroon en de kleuren van de bollenvelden en iedere kamer krijgt een herkenbare voordeur met de afbeelding van een herkenbaar punt of gebouw in Akersloot. 18

19 ViVa! Zorggroep en haar Vennootschappen Sensia Sensia, een 100% dochter van ViVa! Zorggroep, verzorgde de inzet van al het flexibele personeel binnen ViVa! Zorggroep. Daarnaast leverde Sensia zorg aan particuliere klanten en klanten met een persoonsgebonden budget (PGB). Het jaar 2013 heeft voor Sensia in het teken gestaan van het actief anticiperen op de komende wijzigingen in de regelgeving ten aanzien van het personeelsbeleid. Vanaf januari 2014 is de afdeling ViVa! Flex in de plaats gekomen van Sensia. ViVa! Flex is de afdeling binnen ViVa! Zorggroep die verantwoordelijk is voor de flexibele inzet van medewerkers. De doelstelling van ViVa! Flex is om op een efficiënte en effectieve wijze de flexibele inzet van medewerkers te garanderen. Met ViVa! Flex speelt ViVa! actief in op de hervorming van de (langdurige) zorg en ondersteuning. Samen met de strategische partner Randstad gaat ViVa! Zorggroep vorm en inhoud geven aan het poolmanagement van ViVa! Flex. 19

20 ViVa! Thuis Vanaf 1 januari 2010 is ViVa! Thuis een 100% dochter van ViVa! Zorggroep. ViVa! Thuis is onderdeel van het cluster Huishoudelijke Zorg. Binnen dit cluster wordt onder andere Hulp bij het Huishouden geleverd aan inwoners van de aanbestedingsgebieden IJmond, Noord Holland-Noord, Zaanstreek-Waterland en Haarlem en omgeving. Gedurende het jaar 2013 is de focus binnen het cluster volop gericht geweest op een goede dienstverlening naar cliënten en opdrachtgevers. Om die reden heeft ViVa! Zorggroep met alle cliënten een evaluatiegesprek gehad, waarin de nadruk lag op de wensen en verwachtingen van de cliënt. Met de uitkomsten van deze evaluatie wil ViVa! Zorggroep de dienstverlening verder optimaliseren. In 2013 heeft een aanbestedingsprocedure plaatsgevonden binnen het aanbestedingsgebied Haarlem en omstreken. Deze heeft ViVa! Zorggroep gegund gekregen en daardoor kon zij Hulp bij het Huishouden blijven leveren binnen dit werkgebied. Binnen de dochter ViVa! Thuis wordt ook extramurale thuiszorg geleverd. Naarmate cliënten ouder worden, hebben zij meer behoefte aan ondersteuning en krijgen zij naast hulp bij het huishouden, ook thuiszorg geleverd. ViVa! Thuis kent in het werkgebied een grote groei van cliënturen. Op deze wijze geeft ViVa! Zorggroep succesvol uitvoering aan de wens van de cliënt om een zo compleet mogelijk palet aan diensten en zorg te leveren. ViVa! Zorggroep vindt het belangrijk om in gesprek te zijn en te blijven met haar opdrachtgevers, de gemeenten. Dit jaar heeft dat vooral in het teken gestaan van het verder opbouwen en uitbouwen van de relatie en het met elkaar vooruit kijken naar de aanstaande veranderingen binnen het domein van de Wmo. Jeugdgezondheidszorg Kennemerland (JGZ) 2013: Op weg naar transitie Het stelsel voor de zorg voor jeugd wordt ingrijpend veranderd. Met de stelselwijziging wil de overheid bereiken dat kinderen en jongeren beter kunnen participeren in de samenleving, dat overheidsmiddelen effectiever en efficiënter ingezet worden en dat de overheid en betrokken instellingen beter in staat worden gesteld effectieve zorg en ondersteuning te bieden. Er zijn vier uitgangspunten opgesteld die aan de basis staan voor een succesvolle jeugdzorg: Kracht van ouders, jongeren en hun sociale omgeving als basis. Ondersteunen in plaats van overnemen. Hulp inzetten in de directe leefomgeving. Snelheid, minder schakels en minder gezichten. Jeugdgezondheidszorg Kennemerland is met 14 consultatiebureaus voldoende toegankelijk in de regio. Bijna al deze bureaus zijn nu onderdeel van een CJG. Deze locaties bevinden zich verspreid in het werkgebied van JGZ, waardoor alle inwoners een consultatiebureau in de buurt kunnen bezoeken. Op alle locaties worden wekelijks één of twee inloopspreekuren gehouden waar ouders zonder afspraak terecht kunnen. De omvorming tot een stelsel dat uitgaat van eigen kracht, de eigen omgeving en samenredzaamheid 20

Jeugdgezondheidszorg Kennemerland. Jaarverslag 2011

Jeugdgezondheidszorg Kennemerland. Jaarverslag 2011 j Jeugdgezondheidszorg Kennemerland Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave 1.0 Voorwoord 3 1.1 Jeugdgezondheidszorg Kennemerland 4 1.2 Kwaliteit 6 1.3 Centra voor Jeugd en Gezin en ketenzorg 9 1.4 Opvoedingsondersteuning

Nadere informatie

Transitie langdurige zorg

Transitie langdurige zorg CORDAAN KWARTAAL #2 2015 Nuttige informatie voor iedereen die een relatie met Cordaan heeft. Transitie langdurige zorg jaarverslag 2014 Voorwoord Het jaarverslag 2014 van Cordaan verschijnt in de vorm

Nadere informatie

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten 1 2 Inhoudsopgave 1. Leeswijzer p. 4 2. Inleiding p. 5 3. Verkenning, analyse en vernieuwingsmogelijkheden p. 6 4. Visie en uitgangspunten p.11 5. Keuzes

Nadere informatie

Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel

Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel Gemeente Krimpen aan den IJssel Afdeling Samenleving, December 2011 Inhoudsopgave Blz. Inleiding en leeswijzer 3 Hoofdstuk 1 Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Met respect. op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning. - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie

Met respect. op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning. - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie Met respect op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie 14 januari 2014 Inhoudsopgave Pag. Woord vooraf 4 Samenvatting 5 1. Inleiding 8 2. Wat komt

Nadere informatie

b u l l e t i n voorjaar 2012

b u l l e t i n voorjaar 2012 b u l l e t i n voorjaar 2012 Zelfredzaamheid stimuleren Welzijn Nieuwe Stijl Samen werken aan eigen regie pagina 2 pagina 3 pagina 4 Eigen regie bij cliënt Gastvrijheid: de bewoners voelen zich thuis

Nadere informatie

WMO Beleidskader 2015 2018

WMO Beleidskader 2015 2018 WMO Beleidskader 2015 2018 Gemeente Houten Augustus 2015 Inhoud Inleiding Pagina 1. WMO trends en ontwikkelingen 2. Visie, Uitgangspunten en Doelen 3. Preventie 4. Fysieke aandachtspunten 5. Eigen kracht

Nadere informatie

Langer zelfstandig leven en opgroeien

Langer zelfstandig leven en opgroeien kans Ontwikkeling Maatschappelijke Ontwikkeling Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 24 86 O.Rachtchoupkina@zwolle.nl www.zwolle.nl Kader diensten in en aan huis Versie

Nadere informatie

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk Katwijk visie en te maken keuzes Inhoud 1. INLEIDING...3 LEESWIJZER...3 2. CONTEXT...4 STELSELWIJZIGING IN DE ZORG...4 SITUATIE IN KATWIJK...6 WAT BETEKENT DIT ALLES?...5 3. DE NIEUWE WMO...7 DE OPDRACHT...7

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura

Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura Maastricht, 21 mei 2013 Inhoudsopgave Pag. Voorwoord 2 1. Uitgangspunten verslag 3 2. Profiel organisatie 3 2.1 Structuur 3 2.2. Kerngegevens 4 2.2.1 Kernactiviteiten

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 SWOA Maart 2013

Jaarverslag 2012 SWOA Maart 2013 Jaarverslag 2012 SWOA Maart 2013 130306 Jaarverslag 2012 ah HK Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Profiel van de organisatie 2 3. Governance 4 3.1. Raad van Bestuur 4 3.2. Raad van Toezicht 4 4. Overlegorganen

Nadere informatie

Geachte lezer, Met vriendelijke groet, Johan van der Heide, voorzitter Raad van Bestuur Marcel Schenkels, voorzitter Medische Staf.

Geachte lezer, Met vriendelijke groet, Johan van der Heide, voorzitter Raad van Bestuur Marcel Schenkels, voorzitter Medische Staf. Geachte lezer, Hierbij presenteren wij met trots het ziekenhuisbeleidskader en het medisch beleidsplan 2012-2016. Afgelopen jaar is binnen verschillende geledingen van ziekenhuis Bernhoven met veel aandacht

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2011. Stichting ViVa! Zorggroep

Jaarverantwoording 2011. Stichting ViVa! Zorggroep Jaarverantwoording 2011 Stichting ViVa! Zorggroep Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...4 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5 2.2 Structuur van het concern...6

Nadere informatie

Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO

Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO Zeist op weg richting uitvoering januari 2014 (enkele kleine tekstuele wijzigingen) Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting (beleidskeuzes)... 3 Deel

Nadere informatie

EEN BIJZONDERE TIJD Beleidsplan Decentralisaties Sociaal Domein gemeente Venlo

EEN BIJZONDERE TIJD Beleidsplan Decentralisaties Sociaal Domein gemeente Venlo EEN BIJZONDERE TIJD Beleidsplan Decentralisaties Sociaal Domein gemeente Venlo Het 3D-projectteam Venlo Verbindt 2 juli 2014 1 1 Inleiding... 5 1.1 Wat vooraf ging... 5 1.2 Eén beleidsplan voor drie wetten...

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

De Sociale Agenda 2013-2014

De Sociale Agenda 2013-2014 De Sociale Agenda 2013-2014 De Sociale Agenda 2013-2014 Voorwoord Voor u ligt de eerste sociale agenda van de gemeente Leidschendam- Voorburg. De agenda is een uitwerking van de Sociale Structuurvisie

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2012-2016. Verbinden & versterken

Ondernemingsplan 2012-2016. Verbinden & versterken Ondernemingsplan 2012-2016 Verbinden & versterken Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 Inleiding 6 Hier staan wij als Domesta voor 10 Leefbaarheid 15 Zorg 18 Betaalbaarheid van wonen 22 Samenwerken 25 Organisatie

Nadere informatie

Bijlagen... 31 Bijlage 1 - Samenstelling Raad van Bestuur en Raad van Toezicht per 31-12-2013... 32 Bijlage 2 - Actueel organogram...

Bijlagen... 31 Bijlage 1 - Samenstelling Raad van Bestuur en Raad van Toezicht per 31-12-2013... 32 Bijlage 2 - Actueel organogram... DIRECTIEVERSLAG RIBW K/AM 2012 INHOUD 1. Voorwoord... 3 2. Governance... 4 3. Medezeggenschap... 7 3.1 Cliënten... 7 3.2 Medewerkers... 8 4. Transparantie en kwaliteit... 10 4.1 HKZ... 10 4.2 Planning

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 GA 'S GRAVENHAGE

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 GA 'S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20011 2500 EA 'S GRAVENHAGE Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 GA 'S GRAVENHAGE Postbus 20011 2500 EA 'S GRAVENHAGE www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Wmo beleid 2015-2018

Wmo beleid 2015-2018 Wmo beleid 2015-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Samenvatting 5 1. Inleiding 7 1.2 Transitie en transformatie 7 1.3 Doel beleidsplan Wmo 2015-2018 8 1.5 Rol adviesraden 8 2. De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Kadernota. Zorg voor Jeugd

Kadernota. Zorg voor Jeugd Kadernota Zorg voor Jeugd Juli 2013 1 Voorwoord Voor u ligt de Kadernota Zorg voor Jeugd. Deze nota gaat, in beleidstaal, over de 'transformatie Zorg voor Jeugd'. In gewone mensentaal gaat zij over de

Nadere informatie

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop herinrichting Wmo Samenvatting Het koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop is een uitwerking van de beleidsbrief van mei 2013, met een aanpassing op

Nadere informatie

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Mei 2014 Voorwoord Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen en gezinnen bij opgroei en opvoedproblemen. De

Nadere informatie

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente Mantelzorgbeleid Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente 2013 Auteur: Afdelingshoofd: Wethouder: Nora Yilmaz Adrie Ouwehand Pieter van Zwanenburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Mantelzorg

Nadere informatie

Mensen met aandacht C 80 - M 100 - Y 40 - K 10. 40% grijs. Jos Meijerink Voorzitter Raad van Bestuur MeanderGroep Zuid-Limburg

Mensen met aandacht C 80 - M 100 - Y 40 - K 10. 40% grijs. Jos Meijerink Voorzitter Raad van Bestuur MeanderGroep Zuid-Limburg Jaarverslag 2 01 3 C 80 - M 100 - Y 40 - K 10 40% grijs Mensen met aandacht De belangrijkste doelstelling van Meander is om klanten ondanks beperkingen door ziekte of handicap, in staat te stellen hun

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen

Inhoudsopgave. Bijlagen Jaarverslag 2012 1 Inhoudsopgave Leeswijzer 3 Voorwoord 4 1. Algemene gegevens, missie en visie 5 2. Structuur van de organisatie 5 3. Kerngegevens 6 4. Samenwerkingsrelaties 6 5. Gevoerd beleid en resultaten

Nadere informatie

Jeugdagenda 2013 2014. Opvoeden en opgroeien in de gemeente Coevorden

Jeugdagenda 2013 2014. Opvoeden en opgroeien in de gemeente Coevorden Jeugdagenda 2013 2014 Opvoeden en opgroeien in de gemeente Coevorden Gemeente Coevorden Afdeling Beleid & Strategie Oktober 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Aanleiding en doel van dit document 3 1.2

Nadere informatie

Kaders op hoofdlijnen voor de Wmo 2015 in de gemeente Wormerland

Kaders op hoofdlijnen voor de Wmo 2015 in de gemeente Wormerland Kaders op hoofdlijnen voor de Wmo 2015 in de gemeente Wormerland September 2014 1 2 Voorwoord De decentralisatie Wmo komt in rap tempo naderbij. Op 1 januari 2015 zijn wij als gemeente verantwoordelijk

Nadere informatie