» Samenvatting. » Uitspraak. JOR 2012/302 Gerechtshof Amsterdam 3 april 2012, /01; LJN BW9630. ( mr. Van Achterberg mr. Rang mr.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "» Samenvatting. » Uitspraak. JOR 2012/302 Gerechtshof Amsterdam 3 april 2012, 200.083.000/01; LJN BW9630. ( mr. Van Achterberg mr. Rang mr."

Transcriptie

1 JOR 2012/302 Gerechtshof Amsterdam 3 april 2012, /01; LJN BW9630. ( mr. Van Achterberg mr. Rang mr. Hoekzema ) A. Visser te Amsterdam, appellant, advocaat: mr. M.E. van der Werf, tegen Rabo Financieringsmaatschappij BV te Eindhoven, geïntimeerde, advocaat: mr. C.F.H. Donners. Borgtochtovereenkomst, Borgtocht of hoofdelijkheid, Bewoordingen in kredietovereenkomst niet doorslaggevend, Geen kredietbehoefte, Geen omzeiling mogelijk van bescherming ex art. 1:88 BW door hoofdelijkheid overeen te komen waar materieel sprake is van borgtocht [BW Boek 1-88; BW Boek 7-850]» Samenvatting De bank betwist niet dat zij wist dat uitsluitend J.G. Visser kredietbehoefte had. Vaststaat dat de bank op basis van het inkomen van J.G. Visser bereid was maximaal aan hem te lenen. J.G. Visser had voor het aflossen van de bestaande leningen echter een bedrag nodig van De bank was bereid genoemd bedrag aan J.G. Visser te lenen, indien appellant als medekredietnemer de overeenkomst ondertekende. Ook staat vast dat de bank het bedrag van de lening aan J.G. Visser heeft verstrekt en dat met dat bedrag bestaande leningen van J.G. Visser zijn afgelost. Met de ondertekening van de overeenkomst als medekredietnemer aanvaardde appellant de in art. 4 van de toepasselijke Algemene Voorwaarden Persoonlijke Lening Rabobank opgenomen hoofdelijke aansprakelijkheid voor de gehele schuld. Uit het bovenstaande volgt dat de bank de lening in naam aan J.G. Visser en appellant heeft verstrekt, maar feitelijk alleen aan J.G. Visser. Door appellant naast J.G. Visser als (mede)kredietnemer in de overeenkomst op te nemen, werd appellant wel voor de gehele schuld hoofdelijk aansprakelijk. Nu de bank wist dat de schuld van appellant niet aanging en dus dat appellant zich hoofdelijk aansprakelijk stelde voor de schuld van J.G. Visser, moet appellant als borg worden aangemerkt. Er is reeds sprake van borgtocht ongeacht of partijen die term of een andere hebben gebezigd, als iemand zich verbindt de schuld van een ander te voldoen en hij zich bij de schuldeiser aandient als iemand wie deze schuld zelf niet aangaat. Die situatie doet zich hier voor. De bank verkeert in de onjuiste veronderstelling dat door een persoon die geen kredietbehoefte heeft, in de kredietovereenkomst op te nemen als medekredietnemer die hoofdelijk voor de gehele schuld aansprakelijk is, wordt voorkomen dat die persoon wordt aangemerkt als borg. De regeling van art. 1:88 BW, die beoogt echtgenoten in het belang van het gezin tegen elkaar te beschermen, kan niet worden ontgaan door hoofdelijkheid overeen te komen in een verhouding waarin materieel van borgtocht sprake is. Dat appellant in de overeenkomst wordt aangemerkt als medekredietnemer maakt het vorenstaande niet anders, omdat het krediet uitsluitend ten goede is gekomen aan J.G. Visser, hetgeen ook de bedoeling van partijen was. beslissing/besluit» Uitspraak (...; red.)

2 4. Beoordeling 4.1. Het gaat in deze zaak om het volgende Visser, die reeds ruim twintig jaar zakelijke klant bij Rabo was, heeft zijn zoon J.G. Visser bij Rabo geïntroduceerd Op 12 mei 2009 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen Mobayen, Adviseur Particulieren bij Rabo, J.G. Visser en Visser over een met J.G. Visser af te sluiten lening ter aflossing van verschillende leningen van J.G. Visser. Partijen hebben op 12 mei 2009 de Overeenkomst Persoonlijke Lening Rabobank (hierna: de Overeenkomst) getekend Toen betalingsachterstanden ontstonden, heeft Rabo Visser en J.G. Visser op 12 oktober, 3 november en 7 december 2009 in gebreke gesteld en vervolgens de Overeenkomst op 29 december 2009 opgezegd De echtgenote van Visser heeft bij brief van 7 oktober 2009 de Overeenkomst op grond van het bepaalde in artikel 1:88 lid 1 sub c BW vernietigd Rabo heeft Visser en J.G. Visser gedagvaard en gevorderd Visser en J.G. Visser uitvoerbaar bij voorraad hoofdelijk te veroordelen tot betaling van in hoofdsom ,94, te vermeerderen met de contractuele rente vanaf 29 december 2009, alsmede tot betaling van de proceskosten. De rechtbank heeft bij het bestreden vonnis de vordering van Rabo toegewezen De grieven 2 tot en met 4, die zich lenen voor gezamenlijke behandeling, strekken ten betoge dat de door Visser ondertekende Overeenkomst valt onder artikel 1:88 lid 1 onder c BW. Visser voert daartoe aan dat Rabo ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst wist dat uitsluitend J.G. Visser, ter aflossing van bestaande leningen, kredietbehoefte had en voorts dat het bedrag van de lening aan J.G. Visser is verstrekt en met het bedrag die bestaande leningen zijn afgelost. Dienaangaande geldt het volgende Rabo betwist niet dat zij wist dat uitsluitend J.G. Visser kredietbehoefte had. Vast staat dat Rabo op basis van het inkomen van J.G. Visser bereid was maximaal ,- aan J.G. Visser te lenen. J.G. Visser had voor het aflossen van de bestaande leningen echter een bedrag nodig van ,-. Rabo was bereid genoemd bedrag aan J.G. Visser te lenen, indien Visser als Medekredietnemer de Overeenkomst ondertekende. Ook staat vast dat Rabo het bedrag van de lening aan J.G. Visser heeft verstrekt en dat met dat bedrag bestaande leningen van J.G. Visser zijn afgelost. Met de ondertekening van de Overeenkomst als medekredietnemer aanvaardde Visser de in artikel 4 van de toepasselijke Algemene Voorwaarden Persoonlijke Lening Rabobank opgenomen hoofdelijke aansprakelijkheid voor de gehele schuld Uit het bovenstaande volgt dat Rabo de lening in naam aan J.G. Visser en Visser heeft verstrekt, maar feitelijk alleen aan J.G. Visser. Door Visser naast J.G. Visser als (mede)kredietnemer in de Overeenkomst op te nemen, werd Visser wel voor de gehele schuld hoofdelijk aansprakelijk. Nu Rabo wist dat de schuld van ,- Visser niet aanging en dus dat Visser zich hoofdelijk aansprakelijk stelde voor de schuld van J.G. Visser, moet Visser als borg worden aangemerkt. Er is reeds sprake van borgtocht ongeacht of partijen die term of een andere hebben gebezigd als iemand zich verbindt de schuld van een ander te voldoen en hij zich bij de schuldeiser aandient als iemand wie deze schuld zelf niet aangaat. Die situatie doet zich hier voor Blijkens het proces-verbaal van de comparitie van partijen in eerste aanleg, die op 17 augustus 2009 is gehouden, heeft de raadsman van Rabo verklaard: Borgstelling was in dit geval voor de Rabo ook geen optie, bovendien zijn daar kosten aan verbonden en dient een akte te worden opgemaakt. Tijdens het pleidooi in hoger beroep heeft een medewerkster van de afdeling Bijzonder Beheer en Incasso van Rabo verklaard dat bij zogenaamd blanco krediet zoals het onderhavige nooit gewerkt wordt met borgtocht maar altijd met hoofdelijkheid. Uit het vorenstaande volgt dat Rabo in de onjuiste veronderstelling verkeert dat door een persoon die geen kredietbehoefte heeft in de kredietovereenkomst op te nemen als medekredietnemer die hoofdelijk voor de gehele schuld aansprakelijk is, wordt voorkomen dat die persoon wordt aangemerkt als borg. De regeling van artikel 1:88 BW, die beoogt echtgenoten in het belang van het gezin tegen elkaar te beschermen, kan niet worden ontgaan door hoofdelijkheid overeen te komen in

3 een verhouding waarin materieel van borgtocht sprake is. Dat Visser in de Overeenkomst wordt aangemerkt als medekredietnemer maakt het vorenstaande niet anders, omdat het krediet uitsluitend ten goede is gekomen aan J.G. Visser, hetgeen ook de bedoeling van partijen was Uit het vorenstaande volgt dat de grieven 2 tot en met 4 slagen. De echtgenote van Visser heeft bij brief van 7 oktober 2009 de Overeenkomst op grond van het bepaald in artikel 1:88 lid 1 onder c BW rechtsgeldig buitengerechtelijk vernietigd. Gezien het vorenstaande heeft Visser geen belang bij de behandeling van grief 5 (het beroep op dwaling) Visser heeft in eerste aanleg geen reconventionele vordering ingesteld, zodat zijn vordering in hoger beroep, voor zover deze strekt tot het binnen 48 uur na betekening van het te dezen te wijzen arrest (doen) verwijderen van enige registratie bij de Stichting Bureau Krediet Registratie gevestigd te Tiel die verband houdt met de lening, afstuit op het bepaalde in artikel 353, eerste lid, Rv. Visser is in deze vordering derhalve niet-ontvankelijk. 5. Slotsom en kosten De grieven 1 tot en met 4 slagen, waarvan grief 1 gedeeltelijk. Grief 5 behoeft geen behandeling. De vordering van Rabo moet alsnog worden afgewezen. De vordering van Visser tot terugbetaling het bedrag van ,40 dat Visser ter uitvoering van het bestreden vonnis aan Rabo heeft voldaan, hetgeen Rabo niet heeft betwist, zal worden toegewezen, met wettelijke rente vanaf de dag van betaling. Rabo zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het geding in beide instanties. 6. Beslissing Het hof: verklaart Visser niet-ontvankelijk in zijn reconventionele vordering; vernietigt het bestreden vonnis voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen; en in zoverre opnieuw rechtdoende: wijst de vordering van Rabo alsnog af; veroordeelt Rabo in de proceskosten van de eerste aanleg (...; red.); veroordeelt Rabo tot (terug)betaling aan Visser van ,40, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag van betaling tot aan de dag van voldoening; veroordeelt Rabo in de proceskosten van het hoger beroep (...; red.); verklaart de veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad; wijst af het in hoger beroep meer of anders gevorderde.» Noot 1. Dit arrest, tezamen met dat van Hof Amsterdam 7 februari 2012, «JOR» 2012/238, m.nt. Bertrams bij «JOR» 2012/239, beschouw ik als sluitstuk voor de rechtspraak ten aanzien van de zich steeds weer voordoende vraag naar de hoedanigheid van een persoon die een geldleningovereenkomst tussen geldgever en geldnemer (meestal een BV) mee tekent. Doet hij dat als (i) (mede)schuldenaar in de zin van art. 6:6 lid 1 BW, als (ii) hoofdelijk (mede)schuldenaar in de zin van art. 6:6 lid 2 BW voor een eigen schuld, als (iii) hoofdelijk (mede)schuldenaar voor de schuld van een ander (meestal de BV) of als (iv) borg? In de twee eerstgenoemde gevallen geldt het toestemmingsvereiste van de andere echtgenoot op grond van art. 1:88 lid 1 BW niet, in de twee laatstgenoemde

4 gevallen geldt dat vereiste wel. Tot nu toe bestond er ten aanzien van deze vraag veel rechtspraak op rechtbankniveau, zie bijvoorbeeld Rb. Zutphen 16 mei 2012, «JOR» 2012/239, m.nt. Bertrams (Solar Global Invest/Tisoblanca c.s.), Rb. Rotterdam 16 november 2011, «JOR» 2012/92, m.nt. Bertrams (Arvano Beheer/Vlieger de Heer), en Rb. Roermond 23 december 2009, «JOR» 2010/137, m.nt. Bertrams onder «JOR» 2012/138 (ABN Amro Bank/Angar c.s.) en de in mijn noten genoemde vele andere beslissingen. Het hierboven afgedrukte arrest geeft de hoofdregel voor de normale situatie, dat van Hof Amsterdam 7 februari 2012, «JOR» 2012/238 ziet op de uitzonderingssituatie. Deze noot geeft een samenvatting van de ontwikkelingen ten aanzien van bovengenoemde vraag. 2. Hof Amsterdam 3 april De hoofdregel voor de normale situatie. De feiten zijn eenvoudig. Zoon behoeft financiering, de bank wil wel geld lenen, maar alleen als Vader zich mede aansprakelijk stelt. Vader is daartoe bereid. In de kredietdocumentatie wordt Vader aangeduid als Mede-kredietnemer en als zodanig tekent hij ook, hetgeen op grond van de algemene voorwaarden tevens in hoofdelijke aansprakelijkheid resulteert. Zoon betaalt niet en Vader wordt aangesproken. Dan ontrolt zich het gebruikelijke scenario: Moeder komt te voorschijn en vernietigt de overeenkomst voor zover het Vader betreft wegens het ontbreken van de op grond van art. 1:88 lid 1 BW vereiste toestemming. De bank is van oordeel dat toestemming niet vereist was omdat Vader zich niet als borg (of, zo voeg ik toe, als hoofdelijk schuldenaar voor de schuld van Zoon) had verbonden maar als (mede-)schuldenaar voor een eigen schuld. Het hof bevestigt twee eerder in de rechtspraak ontwikkelde regels: (i) de in de kredietdocumentatie gebruikte termen en begrippen ( (mede-)schuldenaar of hoofdelijk aansprakelijk ) zijn niet beslissend voor de hoedanigheid van de meetekenende persoon; en (ii) waar het om gaat is of de meetekenende persoon zich bij de schuldeiser/geldverstrekker aandient als iemand wie de schuld in de interne verhouding met de hoofddebiteur niet aangaat. Daarbij geldt, zo voeg ik toe, de perceptie van de geldverstrekker als maatstaf. Aan de hand van welke factoren dient laatstgenoemde vraag nu beoordeeld te worden? Daarop geeft het hof een antwoord door er op te wijzen dat de bank wist dat alleen Zoon een kredietbehoefte had en dat het bedrag van de lening ook uitsluitend aan hem ter beschikking was gesteld. Deze gezichtspunten had ik reeds in bovengenoemde noten gesuggereerd. Dit zo zijnde kon het hof concluderen dat de lening in naam aan zowel Zoon als Vader was verstrekt, maar feitelijk alleen aan Zoon, met als gevolg dat Vader had meegetekend als borg bij wijze van zekerheid: art. 1:88 lid 1 BW is dan van toepassing. Anders dan in enkele andere beslissingen noemt het hof niet als factor of de meetekenende persoon een eigen belang dient. Dat acht ik juist aangezien dat op zich zelf in ieder geval niet bepalend is. Ook een borg zal steeds ook een eigen belang hebben om zich aansprakelijk te stellen: in dit geval een affectief/relationeel belang jegens Zoon/geldnemer en bij een directeurgrootaandeelhouder zijn belang in de vennootschap. Het gaat derhalve om de aard van dat belang. Gelet op bovengenoemde regel (ii) vermoed ik dat eigen belang pas een indicatie voor mede of hoofdelijk schuldenaarschap voor een eigen schuld (geen art. 1:88 BW) is indien de meetekenende persoon een direct belang bij de gezekerde overeenkomst heeft. In dit geval ging het om een vader en zoon. De meer gebruikelijke situatie is die waarbij de geldnemer een vennootschap is en de mee tekenende persoon diens directeur grootaandeelhouder (DGA) of een andere aan die vennootschap gelieerde persoon. In de meeste beslissingen (zie de boven geciteerde, met nadere verwijzingen in de noten) is voor een dergelijke situatie aangenomen dat de meetekenende persoon zulks deed bij wijze van zekerheidsverschaffing, en dus als borg. Dat past in de formule van het hof: geen eigen kredietbehoefte en de gelden vloeien uitsluitend toe aan de vennootschap. Hierbij wijs ik er nog op dat op grond van lid 5 van art. 1:88 BW voor een DGA weliswaar een uitzondering bestaat op het toestemmingsvereiste, maar dan wel indien aan alle in dat lid genoemde voorwaarden is voldaan. Dikwijls blijkt aan de voorwaarde dat de gezekerde (geldlening)overeenkomst aangegaan dient te zijn in de normale uitoefening van het bedrijf van de vennootschap, niet te zijn voldaan. In deze volgt de rechtspraak een restrictieve uitleg van die voorwaarde, met niet zelden een rampzalig gevolg voor de geldverstrekker. Hoe dan ook, voorkómen is beter dan om pas na langdurige en kostbare procedures te genezen. Het is zaak dat een DGA of een andere meetekenende persoon in de kredietdocumentatie duidelijk wordt aangeduid als borg en niet als (hoofdelijk)(mede-)schuldenaar. 3. Hof Amsterdam 7 februari 2012, «JOR» 2012/238. De uitzonderingsituatie. Ook hier ging het om een geval waarbij een aan de vennootschap gelieerde persoon mee tekende als medeschuldenaar en waarbij deze persoon geen eigen

5 kredietbehoefte had en het geld uitsluitend toevloeide aan de vennootschap. Het hof in deze zaak paste eveneens de basisregel toe dat het gaat om de vraag of de meetekenende persoon zich bij de schuldeiser/geldverstrekker aandient als iemand wie de schuld in de interne verhouding met de hoofddebiteur niet aangaat. In dit zeer bijzondere, van het normale patroon sterk afwijkende geval kon en mocht de geldverstrekker echter wel tot de conclusie komen dat deze persoon zich aandiende als iemand die een eigen schuld aanging en die zich niet slechts verbond bij wijze van zekerheid. Ik verwijs daartoe nader naar de publicatie van dit arrest in «JOR» 2012/238 en mijn noot bij «JOR» 2012/ Concernverhoudingen. Hoofdregel. De vraag of een partij meetekent bij wijze van eigen schuld of als zekerheid doet zich dikwijls ook voor binnen concernverhoudingen. Er wordt krediet verstrekt aan één of meerdere groepsleden, en één of meer andere groepsleden, die geen eigen kredietbehoefte hebben en aan wie het geld ook niet toevloeit, wordt gevraagd als mede, hoofdelijk aansprakelijke mee te tekenen. Natuurlijk speelt het toestemmingsvereiste van art. 1:88 lid 1 BW hier niet, maar wel de vraag naar een eventueel regres ná betaling door de meetekenende groepsleden. Ik zou denken dat bij concernverhoudingen de eerder genoemde gezichtspunten van Hof Amsterdam 3 april 2012 niet gelden. In de meeste gevallen zal de geldverstrekker de meetekenende persoon mogen beschouwen als een entiteit die misschien niet een direct, maar dan toch ten minste een eigen indirect belang, zijnde indirect profijt heeft bij de groepsfinanciering. Bovendien zal bij professionele partijen aan de in de kredietdocumentatie gekozen bewoordingen meer gewicht toekomen. Een uitleg dat in dergelijke gevallen inderdaad sprake is van hoofdelijke aansprakelijkheid voor een eigen (mede)schuld ligt daarom eerder voor de hand. Rb. Haarlem 29 februari 2012, «JOR» 2012/202, m.nt. Bergervoet (Van der Meer q.q./prodata Banking Solutions c.s.), is hiervan een mooi voorbeeld. 5. Concernverhoudingen. Uitzondering. Toch kan het ook bij concernvennootschappen voorkomen dat een groepslid meetekent terwijl het geen enkel profijt, ook niet een indirect profijt bij de financiering heeft, bijvoorbeeld doordat het in financieel/bedrijfsmatig opzicht te ver af staat van dat deel van het concern dat de financiering aantrekt. In dergelijke gevallen kan het van belang zijn dat het betrokken groepslid zich niet bindt als hoofdelijk medeschuldenaar voor een eigen schuld maar als borg. Dat belang bestaat met name uit de omvang van het regres. Het groepslid dat zich in dergelijke gevallen als borg verbindt, zal op ieder van de overige medeschuldenaren/groepsleden voor het gehele door hem betaalde bedrag regres kunnen nemen, zie art. 7:866 lid 1 BW. Indien dat groepslid zich zou verbinden als hoofdelijk medeschuldenaar, kan hij slechts regres nemen op de overige hoofdelijke medeschuldenaren, niet hoofdelijk maar slechts bij ieder van hen voor dat gedeelte dat die schuldenaar/groepslid in de interne verhouding aangaat, zie art. 6:10 lid 2 BW. Nog problematischer is het reële risico dat dit groepslid in een procedure niet kan bewijzen dat het geen enkel profijt heeft genoten. Tot het hierna te noemen recente arrest van de Hoge Raad werd aangenomen dat indien niet kan komen vast te staan in welke mate de diverse, hoofdelijk aansprakelijke groepsmaatschappijen (indirect) profijt van de financiering hebben gehad, zij intern voor gelijke delen intern draagplichtig zijn, zodat slechts in zeer beperkte mate regres mogelijk is. Zie hiertoe HR 18 april 2003, «JOR» 2003/160,m.nt. Bartman (Rivier de Lek), Rb. Almelo 2 maart 2011, «JOR» 2011/166, m.nt. Bartman (SNLHolding/ABN Amro Bank), en Rb. Haarlem 29 februari 2012, «JOR» 2012/202, m.nt. Bergervoet, waarin de gelijke delen regel is toegepast. In HR 13 juli 2012, «JOR» 2012/306, m.nt. Bergervoet (Janssen q.q./jvs Beheer), oordeelde de Hoge Raad (en nog duidelijker A-G. Timmerman) evenwel dat de gelijke delen regel niet bestaat; bepalend is wie het krediet heeft gebruikt en/of te wier beschikking dat krediet is gekomen, alsmede alle overige relevante omstandigheden van het geval. Maar juist in de situatie waarin een duidelijke interne administratie ontbreekt, kan deze wel zeer open maatstaf voor veel (bewijs) problemen zorgen. Kortom, voor een groepslid dat geen enkel profijt van de groepsfinanciering heeft, is er alle reden om zich niet als hoofdelijk (mede-) schuldenaar te verbinden, maar als borg. mr. R.I.V.F. Bertrams, advocaat AKD advocaten & notarissen en universitair docent Vrije Universiteit

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbove...

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbove... Rechtspraak.nl Print uitspraak 1 of 5 071215 09:02 Zoekresultaat inzien document ECLI:NL:RBOVE:2013:1448 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ecl Instantie Rechtbank Overijssel

Nadere informatie

zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 22 juli 2014

zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 22 juli 2014 arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM afdeling civiel recht en belastingrecht, team II zaaknummer :200.140.465101 KG zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke

Nadere informatie

Wetsbepaling(en): Burgerlijk Wetboek Boek 1 BW BOEK 1 Artikel 88 Ook gepubliceerd in: ECLI:NL:RBMNE:2014:2221, RO 2014/64

Wetsbepaling(en): Burgerlijk Wetboek Boek 1 BW BOEK 1 Artikel 88 Ook gepubliceerd in: ECLI:NL:RBMNE:2014:2221, RO 2014/64 JOR 2014/307 Borgtochtovereenkomst, Uitzondering ex art. 1:88 lid 5 BW ook van toepassing op buitenlandse rechtspersoon, indien deze met Nederlandse vennootschap kan worden gelijkgesteld, Aangaan lening

Nadere informatie

Rechtspraak.nl - Print uitspraak

Rechtspraak.nl - Print uitspraak pagina 1 van 6 Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:RBAMS:2014:6139 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 13-08-2014 Datum publicatie 19-09-2014 Zaaknummer HA ZA 14-295 Rechtsgebieden Civiel

Nadere informatie

http://rechtsorde/pages/export.ashx?requestid=6a9c3d430a7d422ca4ebbbc3ca04ed28

http://rechtsorde/pages/export.ashx?requestid=6a9c3d430a7d422ca4ebbbc3ca04ed28 Page 1 of 6 JOR 2015/242 Borgtochtovereenkomst, Borgtocht of hoofdelijkheid, Afgeleid bela... Wetsbepaling(en): BW BOEK 7 artikel 850, BW BOEK 10 artikel 40 Ook gepubliceerd in: ECLI:NL:GHAMS:2014:5567

Nadere informatie

Wetsbepaling(en): BW BOEK 1 artikel 88

Wetsbepaling(en): BW BOEK 1 artikel 88 JOR 2016/171 Gerechtshof Amsterdam, 15-12-2015, 200.161.241/01, ECLI:NL:GHAMS:2015:5251 Bankgarantie, Kredietovereenkomst ter voldoening van betalingsverplichting die ontstaat indien bank tot uitkering

Nadere informatie

de coöperatie Coöperatieve Rabobank [plaats] Friesland Oost U.A., gevestigd te [plaats], hierna te noemen Aangeslotene.

de coöperatie Coöperatieve Rabobank [plaats] Friesland Oost U.A., gevestigd te [plaats], hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-400 d.d. 5 november 2014 (mr. H.J. Schepen, voorzitter, mr. A.P. Luitingh en mr. drs. S.F. van Merwijk leden en mr. E.C. Aarts, secretaris)

Nadere informatie

IN NAAM DER KONINGIN.

IN NAAM DER KONINGIN. IN NAAM DER KONINGIN. Uitspraak: 24 april 2007 Rolnummer: 04/1518 Rolnr. rechtbank: 52161 / HA ZA 03-2869 HET GERECHTSHOF 'S-GRAVENHAGE, vierde civiele kamer, heeft het volgende arrest gewezen in de zaak

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/37707

Nadere informatie

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING tussen en [ ] OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING DE ONDERGETEKENDEN: (1), een besloten vennootschap statutair gevestigd en kantoorhoudende te, aan de,

Nadere informatie

» Samenvatting. JOR 2011/241 Rechtbank Breda 23 maart 2011, HA ZA 09-1895; LJN BP9039. ( mr. Van Andel mr. Hermans mr.

» Samenvatting. JOR 2011/241 Rechtbank Breda 23 maart 2011, HA ZA 09-1895; LJN BP9039. ( mr. Van Andel mr. Hermans mr. JOR 2011/241 Rechtbank Breda 23 maart 2011, HA ZA 09-1895; LJN BP9039. ( mr. Van Andel mr. Hermans mr. Schoenmakers ) Mr. K.C. Mensink te s-gravenhage, in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement

Nadere informatie

» Samenvatting. JOR 2012/273 Gerechtshof 's-hertogenbosch 24 april 2012, HD 200.014.921; LJN BW3956. ( mr. Begheyn mr. Hendriks-Jansen mr.

» Samenvatting. JOR 2012/273 Gerechtshof 's-hertogenbosch 24 april 2012, HD 200.014.921; LJN BW3956. ( mr. Begheyn mr. Hendriks-Jansen mr. JOR 2012/273 Gerechtshof 's-hertogenbosch 24 april 2012, HD 200.014.921; LJN BW3956. ( mr. Begheyn mr. Hendriks-Jansen mr. Riemens ) Heineken Nederland BV te Amsterdam, appellante in principaal appel,

Nadere informatie

prof. mr. A.S. Hartkamp, voorzitter, mr A. Bus, mr. F.H.J. Mijnssen, mr. F.P. Peijster en prof. mr. F.R. Salomons.

prof. mr. A.S. Hartkamp, voorzitter, mr A. Bus, mr. F.H.J. Mijnssen, mr. F.P. Peijster en prof. mr. F.R. Salomons. GCHB 2012-434 Uitspraak van 2 februari 2012 prof. mr. A.S. Hartkamp, voorzitter, mr A. Bus, mr. F.H.J. Mijnssen, mr. F.P. Peijster en prof. mr. F.R. Salomons. Consument aanvaardt advies van de Geschillencommissie

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2014:3049

ECLI:NL:GHAMS:2014:3049 1 van 7 20-8-2014 9:27 ECLI:NL:GHAMS:2014:3049 Instantie Datum uitspraak 15-07-2014 Datum publicatie 04-08-2014 Gerechtshof Amsterdam Zaaknummer 200.100.003-01 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [X] B.V., handelend onder de naam [Y],

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [X] B.V., handelend onder de naam [Y], GERECHTSHOF TE AMSTERDAM EERSTE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER ARREST in de zaak van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [X] B.V., handelend onder de naam [Y], gevestigd te [plaats],

Nadere informatie

C/13/555974 / HA ZA 13-1827 28 oktober 2015 8 oordeel dat met deze uitingen sprake was van misleidende publieke berichtgeving. VEB en de stichting stellen dat door deze uitingen de gedupeerde beleggers

Nadere informatie

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:gharl...

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:gharl... 1 of 5 31-01-16 21:27 Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:GHARL:2013:5729 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ecl Instantie Datum uitspraak 30-07-2013 Datum publicatie 01-08-2013

Nadere informatie

200.126.700/01 LJN ECLI:NL:GHDHA:2014:2240 mr. Wattendorff mr. Olthof

200.126.700/01 LJN ECLI:NL:GHDHA:2014:2240 mr. Wattendorff mr. Olthof JOR 2015/50 Gerechtshof 's-gravenhage, 15-07-2014, 200.126.700/01, ECLI:NL:GHDHA:2014:2240 Geen schorsing van rechtswege ex art. 29 Fw indien op moment van faillietverklaring reeds toewijzend vonnis is

Nadere informatie

Hof: medisch advies behoeft niet te worden overgelegd

Hof: medisch advies behoeft niet te worden overgelegd pagina 1 van 5 (http://stichtingpiv.nl/) Inloggen PIV-Kennisnet(http://stichtingpiv.nl/inloggen) JURISPRUDENTIE Bron: Hof Amsterdam 3 februari 2016 Publicatie nummer: (nog) niet gepubliceerd Zaaknummer:

Nadere informatie

WEBINAR Hoge Raad Rechtspraak Personen-, familie- en erfrecht. 11 februari 2015 Prof. Mr. T.J. Mellema-Kranenburg

WEBINAR Hoge Raad Rechtspraak Personen-, familie- en erfrecht. 11 februari 2015 Prof. Mr. T.J. Mellema-Kranenburg WEBINAR Hoge Raad Rechtspraak Personen-, familie- en erfrecht 11 februari 2015 Prof. Mr. T.J. Mellema-Kranenburg Onderwerpen 3 uitspraken: 1. samenwoners en natuurlijke verbintenis, HR 10 oktober 2014,

Nadere informatie

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND. Afdeling civielrecht Zittingsplaats Lelystad. zaaknummer / rolnummer: C/16/369978 / HL ZA 14-173

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND. Afdeling civielrecht Zittingsplaats Lelystad. zaaknummer / rolnummer: C/16/369978 / HL ZA 14-173 RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Afdeling civielrecht Zittingsplaats Lelystad zaaknummer / rolnummer: C/16/369978 / HL ZA 14-173 Vonnis van 25 februari 2015 in de zaak van maatschap [naam maatschap], gevestigd

Nadere informatie

http://legalintelligence.com/frontend/doc.aspx?docid=8305225& sr...

http://legalintelligence.com/frontend/doc.aspx?docid=8305225& sr... pagina 1 van 5 JOR 2013/87 Gerechtshof Arnhem, 18-12-2012, 200.099.939, LJN BY7149 Processuele gevolgen faillietverklaring voor aanhangige rechtsvorderingen, Schorsing van geding in conventie ex art. 29

Nadere informatie

LJN: BH1764, Centrale Raad van Beroep, 07/2959 WWB + 07/2960 WWB + 08/6263 WWB + 08/6264 WWB + 08/6265 WWB

LJN: BH1764, Centrale Raad van Beroep, 07/2959 WWB + 07/2960 WWB + 08/6263 WWB + 08/6264 WWB + 08/6265 WWB LJN: BH1764, Centrale Raad van Beroep, 07/2959 WWB + 07/2960 WWB + 08/6263 WWB + 08/6264 WWB + 08/6265 WWB Datum uitspraak: 20-01-2009 Datum publicatie: 04-02-2009 Rechtsgebied: Bijstandszaken Soort procedure:

Nadere informatie

pagina 1 van 5 ECLI:NL:RBDHA:2014:1019 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 29012014 Datum publicatie 12022014 Zaaknummer C09445041 HA ZA 13691 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster

Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster LJN: BW9368, Rechtbank Amsterdam, 6 juni 2012 2. De feiten 2.1. [A] en [B] wonen tegenover elkaar in [plaats]. [C] woont

Nadere informatie

CONCLUSIE VAN ANTWOORD IN INCIDENT. in de zaak van:

CONCLUSIE VAN ANTWOORD IN INCIDENT. in de zaak van: Rechtbank Midden-Nederland Zaaknummer: 406064 C/16 2015/1013 Zitting: 30 december 2015 CONCLUSIE VAN ANTWOORD IN INCIDENT in de zaak van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PROPERTIZE

Nadere informatie

ARREST VAN HET GERECHTSHOF 's-hertogenbosch, sector civiel recht, eerste kamer, van 29 mei 2007, gewezen in de zaak van:

ARREST VAN HET GERECHTSHOF 's-hertogenbosch, sector civiel recht, eerste kamer, van 29 mei 2007, gewezen in de zaak van: LJN: BA6976, Gerechtshof 's-hertogenbosch, C0501069 Datum uitspraak: 29-05-2007 Datum publicatie: 13-06-2007 Rechtsgebied: Handelszaak Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie: Nu gesteld noch gebleken

Nadere informatie

1. geïntimeerde niet ontvankelijk te verklaren in haar vorderingen dan wel geïntimeerde haar vorderingen af te wijzen;

1. geïntimeerde niet ontvankelijk te verklaren in haar vorderingen dan wel geïntimeerde haar vorderingen af te wijzen; Liv Oost - Previtas DomJur 2011-706 Gerechtshof Leeuwarden Zaaknummer 200.086.237/01 Datum: 05-07-2011 Arrest van de derde kamer voor burgerlijke zaken in de zaak van: Liv Oost B.V., gevestigd te Hengelo,

Nadere informatie

1.2 Verweerder in beroep (hierna: belanghebbende) heeft een op 13 september 2011 gedateerd verweerschrift ingediend.

1.2 Verweerder in beroep (hierna: belanghebbende) heeft een op 13 september 2011 gedateerd verweerschrift ingediend. GCHB 2012-437 Uitspraak 7 maart 2012 prof. mr. F.R. Salomons (voorzitter), drs. P.H.M. Kuijs, mr. F.P. Peijster, mr. A. Rutten-Roos, en mr. R.J.F. Thiessen. Belanghebbende is in eerste aanleg terecht gedeeltelijk

Nadere informatie

ter zake van een geschil tussen de besloten vennootschap R. EN D. B.V., hierna te noemen aanneemster, M. V., hierna te noemen: opdrachtgeefster,

ter zake van een geschil tussen de besloten vennootschap R. EN D. B.V., hierna te noemen aanneemster, M. V., hierna te noemen: opdrachtgeefster, No. 29.632 SCHEIDSRECHTERLIJK VONNIS ter zake van een geschil tussen de besloten vennootschap R. EN D. B.V., hierna te noemen aanneemster, e i s e r e s gemachtigde: mr. P.J.A. Vis, werkzaam bij Actio

Nadere informatie

pagina 1 van 5 LJN: BR6704, Gerechtshof Amsterdam, 200.072.5489/01 Datum 07-06-2011 uitspraak: Datum 05-09-2011 publicatie: Rechtsgebied: Handelszaak Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie:Kennelijk

Nadere informatie

Het geding in hoger beroep Bij exploot van 26 oktober 2006 is door [Afbouw Noord B.V.] hoger beroep ingesteld van het vonnis d.d.

Het geding in hoger beroep Bij exploot van 26 oktober 2006 is door [Afbouw Noord B.V.] hoger beroep ingesteld van het vonnis d.d. LJN: BC8179, Gerechtshof Leeuwarden, 0600557 Datum uitspraak: 12-03-2008 Datum publicatie: 31-03-2008 Rechtsgebied: Soort procedure: Inhoudsindicatie: Civiel overig Hoger beroep [Naar] het oordeel van

Nadere informatie

IN NAAM DER KONINGIN

IN NAAM DER KONINGIN 2 januari 1987 Eerste Kamer Nr. 12.932 RF/AT IN NAAM DER KONINGIN Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: "VASTELOAVESVEREINIGING DE ZAWPENSE", gevestigd te Grevenbricht, gemeente Born EISERES

Nadere informatie

Onzakelijke garanties en borgstellingen

Onzakelijke garanties en borgstellingen Onzakelijke garanties en borgstellingen Rechtbank Arnhem dd 5 augustus 2008, nr AWB 08/1406, LJN BN3301 Hof Arnhem 15 maart 2011, nr 10/00431, LJN BP9846, NTFR 2011/850 met noot Horzen, V-N2011/28.1.2.

Nadere informatie

26 (Particuliere) borgtocht, echt iets anders dan hoofdelijkheid!

26 (Particuliere) borgtocht, echt iets anders dan hoofdelijkheid! 25-26 ftv 26 (Particuliere) borgtocht, echt iets anders dan hoofdelijkheid! Naast goederenrechtelijke zekerheden, zoals het pandrecht en het hypotheekrecht, spelen persoonlijke zekerheden in de vorm van

Nadere informatie

JAAN 2013/169 27-08-2013, 200.124.231, ECLI:NL:GHARL:2013:6549

JAAN 2013/169 27-08-2013, 200.124.231, ECLI:NL:GHARL:2013:6549 JAAN 2013/169 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (locatie Arnhem), 27-08-2013, 200.124.231, ECLI:NL:GHARL:2013:6549 Hoger beroep kort geding, Appellant wel belang bij hoger beroep, maar geen belang bij vorderingen

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 102 d.d. 2 november 2009 (mr. R.J. Verschoof, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en drs. A.I.M. Kool) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

O. T., eiser tot cassatie van een arrest, op 5 juni 1998 gewezen. vertegenwoordigd door mr. Adolf Houtekier, advocaat bij het Hof

O. T., eiser tot cassatie van een arrest, op 5 juni 1998 gewezen. vertegenwoordigd door mr. Adolf Houtekier, advocaat bij het Hof 27 OKTOBER 2000 C.98.0554.N/1 C.98.0554.N O. T., eiser tot cassatie van een arrest, op 5 juni 1998 gewezen door het Hof van Beroep te Gent, vertegenwoordigd door mr. Adolf Houtekier, advocaat bij het Hof

Nadere informatie

vonnis in kort geding ex artikel 254 lid 5 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van de kantonrechter, zitting houdende te Rotterdam,

vonnis in kort geding ex artikel 254 lid 5 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van de kantonrechter, zitting houdende te Rotterdam, ECLI:NL:RBROT:2016:996 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 10-02-2016 Datum publicatie 10-02-2016 Zaaknummer 4645281 VV EXPL 15-591 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding

Nadere informatie

MEINDERT OOSTERHOF, in zijn hoedanigheid van gerechtsdeurwaarder, kantoorhoudende te Drachten,

MEINDERT OOSTERHOF, in zijn hoedanigheid van gerechtsdeurwaarder, kantoorhoudende te Drachten, Vonnis RECHTBANK LEEUWARDEN Sector kanton Locatie Heerenveen zaak-/rolnummer: 371218 CV EXPL i 1-5231 vonnis van de kantonrechter d.d. 14 maart 2012 inzake X wonende te eiser. procederende met toevoeging.

Nadere informatie

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Intermediaire Voorschotbank B.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Intermediaire Voorschotbank B.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-148 d.d. 21 mei 2013 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, mr. W.H.G.A. Filott mpf, J.Th. de Wit, leden en mevrouw mr. M. Nijland, secretaris)

Nadere informatie

Artikel 2 De uitbetaling van het geleende bedrag zal geschieden door overschrijving op rekeningnummer... bij de... ten gunste van geldnemer.

Artikel 2 De uitbetaling van het geleende bedrag zal geschieden door overschrijving op rekeningnummer... bij de... ten gunste van geldnemer. Basis = modelovereenkomst WSW 250A VOORBEELD OVEREENKOMST VAN GELDLENING WONINGCORPORATIE MET STANDAARD BORGOVEREENKOMST versiedatum: 3 oktober 2014 De ondergetekenden: 1...., gevestigd te..., hierna te

Nadere informatie

2.1. De Inspecteur is van de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep gekomen bij het Hof. Belanghebbende heeft een verweerschrift ingediend.

2.1. De Inspecteur is van de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep gekomen bij het Hof. Belanghebbende heeft een verweerschrift ingediend. io~oo6zz hop uitspraak GERECHTSHOF 's-gravenhage Sector belasting Nummer BK-08/00456 Uitspraak van de eerste meervoudige belastingkamer d.d. S januari 2010 op het hoger beroep van de Inspecteur, de voorzitter

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-164 d.d. 15 april 2014 (prof.mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, drs. A. Adriaansen en mr. W.H.G.A. Filott mpf, leden en mevrouw mr. M. Nijland,

Nadere informatie

LJN: BM2250, Gerechtshof Leeuwarden, /01. Datum uitspraak: Datum publicatie:

LJN: BM2250, Gerechtshof Leeuwarden, /01. Datum uitspraak: Datum publicatie: LJN: BM2250, Gerechtshof Leeuwarden, 200.050.386/01 Datum uitspraak: 20-04-2010 Datum publicatie: 23-04-2010 Rechtsgebied: Soort procedure: Handelszaak Hoger beroep Inhoudsindicatie: Beslag op appartementsrecht

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad van State 201200615/1/V4. Datum uitspraak: 13 november 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) op

Nadere informatie

Algemene bepalingen voor geldleningen NEF0408

Algemene bepalingen voor geldleningen NEF0408 NEF0408 Algemene bepalingen voor geldleningen Inhoudsopgave Begripsbepalingen.... 2 Algemeen.... 2 Het bedrag van de lening.... 2 De looptijd van de lening.... 2 Rentepercentage en rente... 3 De aflossing;

Nadere informatie

Geen zorgplicht door 1:88 BW, wei door klantrelatie

Geen zorgplicht door 1:88 BW, wei door klantrelatie Hoe zit het nu oak a/weer? Geen zorgplicht door 1:88 BW, wei door klantrelatie In april 2013 is de Hoge Raad in zijn uitspraak' uitgebreid ingegaan op zorgplichten bij het aangaan van particuliere borgtochten,

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN GELDLENING tussen [ ] en [ ] OVEREENKOMST VAN GELDLENING De ondergetekenden: 1 [ ] B.V., statutair gevestigd te ( ) [ ] en aldaar kantoorhoudende aan [ ], hierna te noemen: de "Geldgever",te

Nadere informatie

het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden.

het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden. LJN: AU3784, Raad van State, 200501342/1 Print uitspraak Datum uitspraak: 05-10-2005 Datum publicatie: 05-10-2005 Rechtsgebied: Bestuursrecht overig Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie: Bij

Nadere informatie

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-338 d.d. 23 september 2014 (mr. E.M. Dil-Stork, voorzitter, mr. J.W.H. Offerhaus en mr. S.M.J. Korthuis-Becks, leden en mr. E.C. Aarts,

Nadere informatie

Essentie. Samenvatting

Essentie. Samenvatting RO 2013/46: Volstorting aandelen. Heeft volstorting van de aandelen als bedoeld in art. 2:191 BW plaatsgevonden nu het bedrag kort na oprichting aa... Klik hier om het document te openen in een browser

Nadere informatie

1. Procedure. De kantonrechter heeft kennis genomen van de volgende stukken, waaruit tevens het procesverloop blijkt:

1. Procedure. De kantonrechter heeft kennis genomen van de volgende stukken, waaruit tevens het procesverloop blijkt: vonnis IN NAAM DES KONINGS RECHTBANK DEN HAAG Team kanton Den Haag es Rolnummer: 3539017/14-~2233 11 juni 2015 Vonnis in de zaak van: de Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten (SENA), gevestigd

Nadere informatie

Samenvatting. Consument, ARAG SE, gevestigd te Leusden, hierna te noemen: Aangeslotene. 1. Procesverloop

Samenvatting. Consument, ARAG SE, gevestigd te Leusden, hierna te noemen: Aangeslotene. 1. Procesverloop Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-373 d.d. 9 oktober 2014 (mr. P.A. Offers, prof. mr. E.H. Hondius en drs. W. Dullemond, leden en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 van

Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 van Gemeente Haarlemmermeer Baan Kleef Aan DomJur 2008-432 Rechtbank Haarlem Zaak-/rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 en 151565 / KG ZA 08-641 Datum: 22 december 2008 Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer

Nadere informatie

Erfrechtjournaal. Oktober 2015

Erfrechtjournaal. Oktober 2015 Erfrechtjournaal Oktober 2015 Items Proefschrift Boelens De tweetrapsmaking Procederen en executele Ontslag executeur Stiefkinderen en inkortingsvolgorde Proefschrift Boelens Het legaat, de wisselwerking

Nadere informatie

Samenvatting. Consument, ARAG SE, gevestigd te Leusden, hierna te noemen: Aangeslotene.

Samenvatting. Consument, ARAG SE, gevestigd te Leusden, hierna te noemen: Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-16 d.d. 9 januari 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, mr. B.F. Keulen en mr. C.E. du Perron, leden en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARN:2011:BO9731. Uitspraak. Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer vernietiging en zelf afgedaan

ECLI:NL:GHARN:2011:BO9731. Uitspraak. Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer vernietiging en zelf afgedaan ECLI:NL:GHARN:2011:BO9731 Instantie Gerechtshof Arnhem Datum uitspraak 04-01-2011 Datum publicatie 17-01-2011 Zaaknummer 200.064.100 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-213 d.d. 27 mei 2014 (mr. R.J. Paris en mevrouw mr. L.T.A. van Eck, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-213 d.d. 27 mei 2014 (mr. R.J. Paris en mevrouw mr. L.T.A. van Eck, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-213 d.d. 27 mei 2014 (mr. R.J. Paris en mevrouw mr. L.T.A. van Eck, secretaris) Samenvatting Op de rekeningen van Consument en haar echtgenoot

Nadere informatie

Schuldbekentenis. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: XXXXXXXX

Schuldbekentenis. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: XXXXXXXX Schuldbekentenis LENINGNUMMER XX De ondergetekenden: A) BEDRIJF gevestigd te PLAATSNAAM, STRAAT NR, POSTCODE zoals bij HorecaCrowdfunding.nl geregistreerd onder cliëntnummer XX, Ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2015:642 Deeplink

ECLI:NL:GHSHE:2015:642 Deeplink ECLI:NL:GHSHE:2015:642 Deeplink http://de Instantie Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum uitspraak 03-03-2015 Datum publicatie 04-03-2015 Zaaknummer HD 200.153.080_01 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: / HA ZA

zaaknummer / rolnummer: / HA ZA vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 395991 / HA ZA 11-1715 Vonnis van in de zaak van 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HOLLANDERS PRINTING

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Financiën heeft een verweerschrift ingediend. De moeder van belanghebbende (hierna: erflaatster) is op [ ] 2010 overleden.

De Staatssecretaris van Financiën heeft een verweerschrift ingediend. De moeder van belanghebbende (hierna: erflaatster) is op [ ] 2010 overleden. Uitspraak 10 oktober 2014 Nr. 13/04777 Arrest gewezen op het beroep in cassatie van [X] te [Z] (hierna: belanghebbende) tegen de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam van 29 augustus 2013, nr. 12/00472,

Nadere informatie

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitpraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-311 d.d. 29 oktober 2015 (mr. R.J. Paris, voorzitter, mr. J.W.M. Lenting en mr. C.E. Polak, leden en mr. E.C. Aarts, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

JPF 2013/115 Rechtbank Den Haag 11 februari 2013, C/09/419508 FA RK 12-3722; ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ3284. ( mr. Brakel )

JPF 2013/115 Rechtbank Den Haag 11 februari 2013, C/09/419508 FA RK 12-3722; ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ3284. ( mr. Brakel ) JPF 2013/115 Rechtbank Den Haag 11 februari 2013, C/09/419508 FA RK 12-3722; ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ3284. ( mr. Brakel ) [De minderjarige], geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats], Frankrijk, wonende

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/74159

Nadere informatie

1.2 Aangeslotene heeft bij een op 28 januari 2014 gedateerd verweerschrift het beroep bestreden.

1.2 Aangeslotene heeft bij een op 28 januari 2014 gedateerd verweerschrift het beroep bestreden. Uitspraak Commissie van Beroep 2014-025 d.d. 30 juli 2014 (prof. mr. F.R. Salomons, voorzitter, mr. S.B. van Baalen, mr. A. Bus, mr. J.B. Fleers en drs. P.H.M. Kuijs AAG, leden, en mr. M.J. Drijftholt,

Nadere informatie

Eiseres zal hierna [A] genoemd worden. Gedaagden zullen hierna ieder afzonderlijk [B] en [C], alsmede gezamenlijk [B] c.s. genoemd worden.

Eiseres zal hierna [A] genoemd worden. Gedaagden zullen hierna ieder afzonderlijk [B] en [C], alsmede gezamenlijk [B] c.s. genoemd worden. Rechtbank Amsterdam, 06 juni 2012; de hondenbezitter is aansprakelijk voor de letselschade van een vrouw die tijdens het uitlaten van de hond ten valt komt doordat de hond plotseling hard aan de lijn trok.

Nadere informatie

Zakelijk krediet. Een financiering die past bij uw plannen

Zakelijk krediet. Een financiering die past bij uw plannen Zakelijk krediet 1 Zakelijk krediet. Een financiering die past bij uw plannen In deze algemene brochure leest u wat de twee belangrijkste zakelijke kredieten van ABN AMRO zijn, en wat de kenmerken en risico

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=bz4094

http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=bz4094 pagina 1 van 6 LJN: BZ4094, Gerechtshof Amsterdam, 200.111.263/01 Datum uitspraak: 22-01-2013 Datum 14-03-2013 publicatie: Rechtsgebied: Personen-en familierecht Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie:Verdeling

Nadere informatie

Rechtspraak.nl - Print uitspraak. Bijzondere zorgplicht financiële dienstverlener

Rechtspraak.nl - Print uitspraak. Bijzondere zorgplicht financiële dienstverlener pagina 1 van 7 ECLI:NL:GHAMS:2015:2700 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 30-06-2015 Datum publicatie 06-07-2015 Zaaknummer 200.100.056-01 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

"In naam des Konings!" vonnis. Team kanton en handelsrecht. Zittingsplaats Arnhem. zaaknummer I rolnummer: CI051278117 I KG ZA 15-67

In naam des Konings! vonnis. Team kanton en handelsrecht. Zittingsplaats Arnhem. zaaknummer I rolnummer: CI051278117 I KG ZA 15-67 vonnis "In naam des Konings!" RECHTBANK GELDERLAND Team kanton en handelsrecht Zittingsplaats Arnhem zaaknummer I rolnummer: CI051278117 I KG ZA 15-67 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad vanstate 201 304470/1/RI. Datum uitspraak: 27 november 2013 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak in het geding tussen: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Koninklijke Jongeneel

Nadere informatie

Rechtbank Amsterdam 08-05-2015 28-05-2015 3603419 CV EXPL 14-32341. Civiel recht. Eerste aanleg - enkelvoudig. Rechtspraak.nl

Rechtbank Amsterdam 08-05-2015 28-05-2015 3603419 CV EXPL 14-32341. Civiel recht. Eerste aanleg - enkelvoudig. Rechtspraak.nl ECLI:NL:RBAMS:2015:3202 Instantie Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Vindplaatsen Uitspraak Rechtbank Amsterdam 08-05-2015 28-05-2015 3603419

Nadere informatie

2.1. De Investeerders verstrekken hierbij een Lening aan Geldnemer en Geldnemer aanvaardt deze Lening.

2.1. De Investeerders verstrekken hierbij een Lening aan Geldnemer en Geldnemer aanvaardt deze Lening. OVEREENKOMST LENING DE PARTIJEN: A. de in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst Lening genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer waaronder zij bekend zijn bij de Stichting Klantengelden

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2015:1091

ECLI:NL:RBOVE:2015:1091 ECLI:NL:RBOVE:2015:1091 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 11-02-2015 Datum publicatie 04-03-2015 Zaaknummer C/08/141378 / HA ZA 13-482 en C/08/153089 / HA ZA 14-128 Rechtsgebieden Civiel recht

Nadere informatie

Woonplaats: (de Geldnemer ), Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer,

Woonplaats: (de Geldnemer ), Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer, OVEREENKOMST LENING ANNUÏTAIRE LENING DE PARTIJEN: A. de in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst Lening genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer waaronder zij bekend zijn bij de Stichting

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad vanstatc 201101639/1/V1. Datum uitspraak: 20 juni 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) op de

Nadere informatie

1.3 Tussenpersoon heeft het beroep bestreden bij een op 13 juli 2012 bij de Beroepscommissie binnengekomen verweerschrift.

1.3 Tussenpersoon heeft het beroep bestreden bij een op 13 juli 2012 bij de Beroepscommissie binnengekomen verweerschrift. Uitspraak Commissie van Beroep 2012-17 d.d. 11 september 2012 (prof. mr. F.R. Salomons, voorzitter, mr. A. Bus, mr. J.B. Fleers, mr. F.H.J. Mijnssen en mr. J.B.M.M. Wuisman, leden, en mr. M.J. Drijftholt,

Nadere informatie

Zevende openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van MAASDAK DAKBEDEKKINGEN B.V.

Zevende openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van MAASDAK DAKBEDEKKINGEN B.V. papieren versie is identiek aan digitale versie Zevende openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van MAASDAK DAKBEDEKKINGEN B.V. inzake : de besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

Vijfde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van MAASDAK DAKBEDEKKINGEN B.V.

Vijfde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van MAASDAK DAKBEDEKKINGEN B.V. papieren versie is identiek aan digitale versie Vijfde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van MAASDAK DAKBEDEKKINGEN B.V. inzake : de besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

JAR 2012/33 27-12-2011, 200.065.076/01, LJN BU9564

JAR 2012/33 27-12-2011, 200.065.076/01, LJN BU9564 Informatie 2012 afl. 2 Gerechtshof Amsterdam 27 december 2011 200.065.076/01 LJN BU9564 mr. Kingma mr. Smit mr. Van der Kwaak Appellant te (...), appellant, advocaat: mr. W.A. van Veen te Utrecht, tegen

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2011-355 d.d. 20 december 2011 (mr. H.J. Schepen, voorzitter, mevrouw mr. J.W.M. Lenting en mevrouw mr. A.M.T. Wigger, leden, en mr. K. Schouten,

Nadere informatie

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BMW Group Financial Services B.V., gevestigd te [plaats], hierna te noemen Aangeslotene.

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BMW Group Financial Services B.V., gevestigd te [plaats], hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-310 d.d. 20 augustus 2014 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, drs. A. Adriaansen en mr. J.W.H. Offerhaus, leden en mr. F. Faes, secretaris)

Nadere informatie

Rechtspraak.nl - Print uitspraak

Rechtspraak.nl - Print uitspraak ECLI:NL:HR:2014:1405 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 13-06-2014 Datum publicatie 13-06-2014 Zaaknummer 13/05858 Formele relaties Rechtsgebieden Conclusie: ECLI:NL:PHR:2014:289 Civiel recht Bijzondere

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/37027

Nadere informatie

LJN: BJ4855,Sector kanton Rechtbank Haarlem, zaak/rolnr.: 415843 / CV EXPL 09-1336

LJN: BJ4855,Sector kanton Rechtbank Haarlem, zaak/rolnr.: 415843 / CV EXPL 09-1336 LJN: BJ4855,Sector kanton Rechtbank Haarlem, zaak/rolnr.: 415843 / CV EXPL 09-1336 Datum uitspraak: 23-07-2009 Datum publicatie: 10-08-2009 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Eerste aanleg enkelvoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2014:2893

ECLI:NL:GHAMS:2014:2893 Page 1 of 5 ECLI:NL:GHAMS:2014:2893 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 20-05-2014 Datum publicatie 13-10-2014 Zaaknummer 200.104.509-01 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Hoger

Nadere informatie

» Samenvatting. JOR 2012/337 Rechtbank Rotterdam 9 mei 2012, HA ZA ; LJN BW8060. ( mr. Sprenger )

» Samenvatting. JOR 2012/337 Rechtbank Rotterdam 9 mei 2012, HA ZA ; LJN BW8060. ( mr. Sprenger ) JOR 2012/337 Rechtbank Rotterdam 9 mei 2012, HA ZA 11-914; LJN BW8060. ( mr. Sprenger ) De vennootschap naar Russisch recht Gazprombank Open Joint Stock Company te Moskou (Russische Federatie), eiseres

Nadere informatie

de naamloze vennootschap ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-384 d.d. 23 oktober 2014 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, mr. J.W.M. Lenting en mr. E.M. Dil-Stork, leden en mr. E.C. Aarts, secretaris)

Nadere informatie

GERECHTSHOF AMSTERDAM

GERECHTSHOF AMSTERDAM Uitspraak GERECHTSHOF AMSTERDAM kenmerk 13/00004 en 13/00005 30 juli 2014 uitspraak van de negende enkelvoudige belastingkamer op het hoger beroep van [X] te Uithoorn, belanghebbende, gemachtigde: [A]

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad vanstate 201 202934/1 /V3. Datum uitspraak: 25 juli 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) op het

Nadere informatie

COMPENSATIECOMMISSIE

COMPENSATIECOMMISSIE COMPENSATIECOMMISSIE Zaaknummer Compensatiecommissie 2012CC001 Zaaknummer Klachtencommissie 2011T307 datum uitspraak 01/03/2013 De Compensatiecommissie voor seksueel misbruik in de R.-K. Kerk van de Stichting

Nadere informatie

» Samenvatting. JAR 2012/183 Gerechtshof 's-gravenhage 5 juni 2012, 200.076.582/01. ( mr. Mellema mr. Van Coeverden mr.

» Samenvatting. JAR 2012/183 Gerechtshof 's-gravenhage 5 juni 2012, 200.076.582/01. ( mr. Mellema mr. Van Coeverden mr. JAR 2012/183 Gerechtshof 's-gravenhage 5 juni 2012, 200.076.582/01. ( mr. Mellema mr. Van Coeverden mr. Van Rijkom ) Leenderd Eduardus Blom te Rotterdam, appellant in principaal appel, geïntimeerde in

Nadere informatie

1.2 Belanghebbende heeft bij brieven van 16 mei 2011 en 23 juli 2011 nog stukken in het geding gebracht.

1.2 Belanghebbende heeft bij brieven van 16 mei 2011 en 23 juli 2011 nog stukken in het geding gebracht. GCHB 2011-423 Uitspraak van 10 november 2011 prof. mr. A.S. Hartkamp, voorzitter, mr. C.A. Joustra, drs. P.H.M. Kuijs AAG, mr. F.H.J. Mijnssen en mr. F.P. Peijster. Klik hier voor de uitspraak in eerste

Nadere informatie

de inspecteur van de Belastingdienst/kantoor Utrecht (hierna: de Inspecteur).

de inspecteur van de Belastingdienst/kantoor Utrecht (hierna: de Inspecteur). Uitspraak GERECHTSHOF ARNHEM LEEUWARDEN Afdeling belastingrecht Locatie Arnhem nummers 13/01158 en 13/01159 uitspraakdatum: 24 februari 2015 nummer / Uitspraak van de tweede meervoudige belastingkamer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 23 december 2013 Datum laatste verslag : n.v.t. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap R. Leemburg Beheer B.V., statutair gevestigd te Bodegraven, vestigingsadres:

Nadere informatie

Partijen zullen hierna de curator en de gemeente genoemd worden.

Partijen zullen hierna de curator en de gemeente genoemd worden. 6 FAX +31302233198 RECHTBANK UTRECHT ROLADM vonnis RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Afdeling Civiel recht zitting houdend te Utrecht zaaknummer/rolnummer: C/16/324379 / HA ZA 12-764 Vonnis van 3 april 2013 in

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/default.aspx

http://zoeken.rechtspraak.nl/default.aspx LJN: BR1312, Rechtbank Almelo, 120704 / KG ZA 11-114 Datum uitspraak: 11-07-2011 Datum publicatie: Rechtsgebied: 12-07-2011 Civiel overig Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: Vordering overdracht

Nadere informatie

1. DE REGERING IN BALLINGSCHAP VAN DE REPUBLIEK DER ZUID-MOLUKKEN (RMS), gevestigd te Amsterdam, hierna: RMS,

1. DE REGERING IN BALLINGSCHAP VAN DE REPUBLIEK DER ZUID-MOLUKKEN (RMS), gevestigd te Amsterdam, hierna: RMS, LJN: BU5105, Gerechtshof 's-gravenhage, 200.077.445/01 Datum uitspraak: 22-11-2011 Datum publicatie: 22-11-2011 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: Kort geding Republiek

Nadere informatie