compact SELECTIE VAN HET BELANGRIJKSTE MILIEUNIEUWS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "compact SELECTIE VAN HET BELANGRIJKSTE MILIEUNIEUWS"

Transcriptie

1 milieu Nummer 22 Jaargang 26 9 december 2014 SELECTIE VAN HET BELANGRIJKSTE MILIEUNIEUWS Uitgelicht Warmtekrachtkoppeling wacht onzekere toekomst Jaaropbrengsten windturbines Statistiekwebsite WindStats geeft voortaan van iedere windturbine in Nederland de geschatte jaarlijkse elektriciteitsproductie. De opbrengsten worden berekend door middel van een innovatief algoritme dat wordt gekoppeld aan de gemiddelde windsnelheden in heel Nederland. De verkregen jaaropbrengsten wijken gemiddeld slechts 2% af van de werkelijke opbrengst. Voor kleinere windturbines, met een ashoogte tot 50 meter, kan de individuele afwijking groter zijn. Dit komt omdat wind dichter bij de grond minder goed te voorspellen is. De afwijking zal met hulp van werkelijke opbrengstgegevens in de toekomst verkleind worden. Informatie: Lancering Nederland Kantelt Jan Rotmans heeft het netwerk Nederland Kantelt gelanceerd. Het nieuwe netwerk wil zichtbaar maken hoe breed en groot de vernieuwingsbeweging in Nederland is. Elders in dit nummer meer over het initiatief. Coalitie tegen klimaatverandering Bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties hebben een belangrijke stap gezet op weg naar de klimaattop in Parijs volgend jaar. Zij hebben zich verenigd in de Nederlandse Klimaatcoalitie. De partijen gaan samen initiatieven nemen om klimaatneutraal te worden, zie elders in dit nummer. Foto: Michiel Wijnbergh Warmtekrachtkoppeling (WKK) staat economisch sterk onder druk. Dit blijkt uit de studie Toekomst WKK en warmtevoorziening industrie en glastuinbouw. Naar verwachting draaien in 2020 met name eenheden die volcontinue moeten draaien niet kostendekkend. Deze beslaan ca. 20% van het opgestelde WKK-vermogen. De marktpositie van flexibele WKK-installaties is wat beter. De ongunstige marktpositie wordt veroorzaakt door factoren als een hoge gasprijs, een lage elektriciteitsprijs en een lage prijs van CO2- emissierechten. 1

2 InHOUd BEDRIJF Bedrijfsleven en natuur- en milieuorganisaties eens over verminderen stikstofdepositie 3 Vanuit gedeelde waarden naar een betere wereld 3 Renault-Nissan Alliantie verkoopt ste elektrische auto 3 Platform voor energieopslag opgericht 4 Meerjarenafspraken resulteren in forse energiebesparing 4 Gulpener wint MVO Nederland Award 4 Kieszon krijgt mega zonnestroomproject 5 SCHALIEGAS Onderzoek belicht wereldwijde effecten van schaliegaswinning 5 OVERHEID Akkoord over winnen van grondstoffen uit afvalwater 5 Nederland helpt vakantiebestemmingen verduurzamen 6 Samen op weg naar schoon stedelijk vervoer 6 Twee Green Deals voor schonere zee en strand 6 KLIMAATBELEID Nederlandse coalitie tegen klimaatverandering van start 7 LuCHTKWALITEIT Luchtvervuiling kost veel Europese levens 7 ENERGIE AKKOORD Winnaars Stook je rijk-trofee WET EN REGELGEVING Nieuwe regels opslag van afgewerkte olie in bovengrondse tanks 8 Geluidplafondkaart milieubeheer gewijzigd 9 Actualisering verwijzingen normdocumenten bodemkwaliteit 9 OMGEVINGSVERGuNNING / WABO Tweede Kamer vraagt om juridisch advies over Omgevingswet 9 Wabo op belangrijke onderdelen gewijzigd en aangevuld 9 RECHTSPRAAK Vergunning Natuurbeschermingswet 1998 voor uitbreiding en wijziging veehouderij 10 Besluit tot vaststelling bestemmingsplan en luchtverontreiniging 10 Hoogste toelaatbare waarden geluidbelasting en terugbrengen geluidbelasting 11 Invorderingsbesluit en begrip laad- en losactiviteiten 11 Bestemmingsplan en afstand tussen fruitboomgaard en gevoelige bestemmingen 12 Vaststelling ten hoogste toelaatbare waarde geluidbelasting vanwege spoorweg 12 Ontheffing van in artikel 11 en 13 Flora- en faunawet opgenomen verboden 13 Verzoek handhavend optreden tegen bevestiging zonnepanelen op asbesthoudende dakplaten 13 Plaatsingsplan voor ondergrondse restafvalcontainers en indienen zienswijzen 13 DuuRZAME ONTWIKKELING CONO Kaasmakerij wint ARC14 Architectuur Award. 14 Dopper Original eerste waterfles met Cradle to Cradle certificaat 14 Meer dan 2 miljoen Nederlanders bedrogen met sjoemelstroom 15 Nieuwe warmtecentrale maakt fikse reductie CO2-uitstoot mogelijk 15 Greenchoice wil fors inzetten op samen opwekken groene stroom 15 Koning opent blauwe energiecentrale Afsluitdijk 16 EuROPESE unie EU roept op om begin 2015 ambitieuze klimaatdoelstellingen bekend te maken 16 Meedingen naar Natura 2000-prijs 17 Interface imponeert Europese Commissie met recycling van visnetten 17 Europese regio s wijzen op belang van EU-luchtwetgeving 17 INTERNATIONAAL Investeren in schoner koken in Afrika 18 PuBLICATIES Handreiking Duurzaam Aanbesteden Groenafval 18 Warmtekrachtkoppeling wacht onzekere toekomst 19 Hoge kwaliteit van leven in Nederland beperkt houdbaar 19 WETENSCHAP UV/H2O2-proces voor drinkwaterbehandeling kan fors goedkoper 20 Milieuvriendelijk nylon produceren uit afvalhout 20 Nederland benadert ecosysteemdiensten anders dan Vlaanderen en Engeland 20 Onderzoekers vinden manier om zaagsel om te zetten in benzine 21 Nieuwe coating is geschikt voor energiezuinige airconditioning 21 TU Delft krijgt miljoenen voor onderzoek offshore windenergie 21 BERICHTEN Lancering netwerk Nederland Kantelt 22 Winnaars Milieuscriptieprijs Nieuwe Richtlijn Lichthinder NSVV 22 Jan de Graaf Hoofdredacteur Louise van den Broek Eindredacteur Jan van den Broek Senior adviseur Omgevingsrecht Robert Donkers Coördinator Stedelijk Milieubeleid Directoraat-Generaal Milieu Europese Commissie, Brussel Thieu Korten Special advisor Dutch Employers Coorperation Programma (DECP) John Zigenhorn Jurist Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening Abonnementen Redactieadres Milieu Compact verschijnt 23x per jaar. Ieder nummer telt DG Communicatie 24-pagina s geordend en samengevat milieunieuws. Ook Postbus 158 ontvangt u ieder kwartaal een handig overzicht van de voortgang van Europese wetgeving. Daarnaast heeft u toegang 1600 AD Enkhuizen tot het unieke online-archief van tien jaargangen Milieu Compact. Een abonnement op het meest complete milieutijdschrift van Nederland kost 549,- p/j (excl. 6% BTW). Abonnementen kunnen op elk gewenst tijdstip ingaan en lopen automatisch door, indien zij niet twee maanden voor het verstrijken van de abonnementstermijn schriftelijk zijn opgezegd. Hoewel uiterste zorg is besteed aan de inhoud van Milieu Compact, aanvaardt de uitgever noch de redactie enige aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid of voor gevolgen daarvan. Verveelvoudigen en openbaarmaking van Milieu Compact is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. ISSN

3 BedrIjf Bedrijfsleven en natuur- en milieuorganisaties eens over verminderen stikstofdepositie Natuur en Milieufederatie Zuid Holland, Natuurmonumenten, Stichting Duinbehoud, Zuid-Hollands Landschap, Staatsbosbeheer en Rotterdams Milieucentrum hebben met het Havenbedrijf Rotterdam en Deltalinqs, de belangenorganisatie van het bedrijfsleven in de Rotterdamse haven, een overeenkomst gesloten om de deposities van stikstofverbindingen in de Rijnmondregio en omgeving terug te dringen. De uitstoot van stikstofverbindingen door onder andere landbouw, industrie en verkeer veroorzaakt schade aan de natuur als die in het milieu terechtkomt. Door extra maatregelen te nemen worden natuurgebieden (met name de duinen) minder belast en dat draagt er tevens aan bij dat de haven zich kan blijven ontwikkelen. Eerste stap is dat de ondertekenaars het komende driekwart jaar onderzoek uitvoeren naar de effectiviteit van mogelijke (extra) maatregelen om de stikstofdeposities in natuurgebieden te beperken. Daarbij wordt gekeken naar maatregelen in de industrie, land- en tuinbouw en verkeer (met name scheepvaart) en tevens welke bronnen de natuurgebieden het meest belasten. Ook onderzoeken partijen de opzet van een regionale stikstofbank, waarin de resultaten van maatregelen kunnen worden bijgehouden. Op basis van de onderzoeken worden doelen gesteld voor de vermindering van stikstofdeposities en afspraken gemaakt over effectieve en haalbare maatregelen. De resultaten worden geregistreerd en in overleg ingezet voor deels nieuwe ontwikkeling en deels depositievermindering in de natuurgebieden. Steven Lak, voorzitter van Deltalinqs: Het bedrijfsleven wil bijdragen aan een beperking van de milieubelasting, maar wil vooral de onzekerheden bij de vergunningverlening voor nieuwe ontwikkelingen beperken. Dat willen we bereiken met deze integrale aanpak. Het doel is helder: zo kosteneffectief mogelijk de stikstofdeposities naar beneden brengen, terwijl bedrijven zich kunnen ontwikkelen. Vanwege de landelijke schaal van de problematiek werkt het Rijk al enige jaren met de provincies aan de voorbereiding van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Ook dat nationale programma kent een dubbeldoelstelling: de instandhouding van beschermde natuur én ontwikkeling van de economie. Natuur- en milieuorganisaties en bedrijfsleven in de Rijnmondregio willen daar een herkenbare regionale bijdrage aan leveren en tevens minder afhankelijk zijn van landelijke programma s. Deltalinqs, Vanuit gedeelde waarden naar een betere wereld VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer heeft op 25 november de nieuwe brochure over het Global Compact Netwerk Nederland (GCNL) ontvangen uit handen van GCNL-voorzitter André van Heemstra. Met de publicatie Vanuit gedeelde waarden naar een betere wereld wil het netwerk meer bekendheid geven aan zijn werk. Het GCNL sluit aan bij een initiatief van de secretarisgeneraal van de Verenigde Naties. Deelnemende bedrijven verplichten zich om de tien universele, door de VN uitgedragen principes op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en corruptiebestrijding toe te passen. Daarbij krijgen zij ondersteuning en hulpmiddelen vanuit de VN en het lokale netwerk. Naast bedrijven kunnen ook NGO s participeren UN Global Compact is s werelds grootste, op vrijwillige deelname gebaseerde initiatief op het gebied van duurzaam ondernemen. Wereldwijd zijn ruim bedrijven en NGO s uit meer dan 150 landen aangesloten. In Nederland kent het GCNL ruim 100 participanten en wordt het secretariaat gefaciliteerd vanuit VNO-NCW. Informatie: Nieuwsbrief VNO-NCW, Renault-Nissan Alliantie verkoopt ste elektrische auto De Renault-Nissan Alliantie heeft zijn ste volledig elektrische auto verkocht. Totaal hebben de elektrische auto s van Renault en Nissan, met een marktaandeel van 58% marktleider wat betreft de wereldwijde verkoop van zero emissie auto s, zo n 4 miljard emissieloze kilometers gereden. Dat staat gelijk aan een brandstofbesparing van 200 miljoen liter wanneer dezelfde afstand met traditioneel aangedreven voertuigen zou worden afgelegd en is voorkomen dat er 450 miljoen kilogram CO2 werd uitgestoten. Persbericht Renault Nederland,

4 Platform voor energieopslag opgericht Energieopslag is voor zowel huishoudens als bedrijfsleven van groot belang voor de overgang naar schone, betrouwbare en betaalbare energie. Experts verwachten een explosieve groei van de energieopslagcapaciteit in de komende tien jaar. Om inzicht te houden in de snelle ontwikkelingen op het gebied van energieopslag en om innovaties rond energieopslag succesvol te laten zijn, is vanuit het FME Cluster Energie het platform Energy Storage NL opgericht. Op dit moment bestaat het platform uit ruim dertig partijen uit het bedrijfsleven en de wetenschap, waaronder Siemens, TU-Delft, SMA, DNV-GL, ECN, DIFFER, WaterstofNet, IF- Technologies, TNO, Enexis, Alliander. De markt voor energieopslag groeit gemiddeld met 40% per jaar en op dit gebied wordt voortdurend geïnnoveerd, bijvoorbeeld door omzetting van elektriciteit in gas via plasmatechnologie of door de inzet van slimme (nano)materialen in nieuwe opslagtechnieken. Om innovaties succesvol te laten zijn, is samenwerking van groot belang. Het platform Energy Storage NL draagt bij aan het verbinden en mobiliseren van de verschillende bedrijven en organisaties. Aangezien veel onderzoek en wetgeving op gebied van energie opslag uit Europa komt, gaat Energy Storage NL ons land ook vertegenwoordigen in de European Association for Storage of Energy. Persbericht FME, Meerjarenafspraken resulteren in forse energiebesparing Ruim bedrijven, van gieterijen en papierfabrieken tot ICT-bedrijven en vervoerders, hebben vorig jaar gezamenlijk evenveel energie bespaard als het gebruik van huishoudens. Dit blijkt uit de resultaten van de Meerjarenafspraak energie-efficiency (MJA3) en de Meerjarenafspraak energie-efficiency ETSondernemingen (MEE). Beide meerjarenafspraken hebben tot doel de energie-efficiëntie in de industrie te vergroten. In 2013 leverde de MJA3 een energiebesparing op van 10,5 PJ, een efficiëntieverbetering van 4% ten opzichte van De MEE realiseerde een energiebesparing van 12,3 PJ, een efficiëntieverbetering van 2,1% ten opzichte van De convenanten leveren hiermee een belangrijke bijdrage aan de doelstellingen uit het Energieakkoord voor duurzame groei. Sinds de ondertekening van de MJA3 (2008) en de MEE (2009) hebben de deelnemende bedrijven een totale energiebesparing gerealiseerd van 71,3 PJ, wat gelijk staat aan het jaarlijkse energieverbruik van circa 1 miljoen huishoudens. Het MEE-convenant is bedoeld voor grote industriële bedrijven die verplicht meedoen aan het emissiehandelssysteem van de Europese Unie (ETS). MJA3 is de opvolger van MJA1 (1992) en MJA2 (2000) en is bedoeld voor niet-etsondernemingen, van gieterijen en betonfabrieken tot ICT-bedrijven en vervoerders. De deelnemers aan de MJA3 en MEE gebruiken samen 829 PJ primaire energie. Dit is 80% van het industriële energiegebruik en een kwart van het totale energiegebruik in Nederland. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) faciliteert bedrijven bij energiebesparing en is verantwoordelijk voor de monitoring en rapportage. Een resultatenbrochure biedt een volledig overzicht en een analyse van de resultaten in In 2013 is het MEE-convenant geëvalueerd. Hieruit blijkt dat de aanpak van het convenant een goede basis biedt om energie-efficiëntie te vergroten. De toegevoegde waarde zit in het langetermijnperspectief, in het inzicht in de prestaties en mogelijkheden bij bedrijven en in de netwerkfunctie. De evaluatie wees ook uit dat de MEE aan kracht kan winnen door de afspraken minder vrijblijvend te maken. Daarom is met de industrie afgesproken om de kwaliteit van de Energie Efficiëntie Plannen te verbeteren en consequenties te verbinden aan het niet naleven ervan. Ook wordt kennisontwikkeling en kennisdeling beter ondersteund. rvo.nl Gulpener wint MVO Nederland Award De Limburgse bierbrouwerij Gulpener heeft de MVO Nederland Award gewonnen. Zowel het publiek als de jury wezen het familiebedrijf aan als de onderneming die in de afgelopen tien jaar het meest toonaangevend is geweest op het gebied van duurzaam ondernemen. De jury roemde Gulpener vooral om de integrale benadering van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Juryvoorzitter Jan-Peter Balkenende: Gulpener staat door haar integrale benadering van people, planet en profit model voor wat in de 21e eeuw van een bedrijf mag worden verwacht. Volgens Balkenende is Gulpener een inspirerende koploper. Het bedrijf heeft door een jarenlang consistent 4 4

5 en ambitieus beleid aangetoond dat met MVO het milieu en de samenleving erop vooruitgaan en tegelijkertijd het bedrijf sterker en veerkrachtiger wordt. Gulpener is de eerste bierbrouwer die besloot alleen milieuvriendelijk verbouwde grondstoffen te gebruiken. Baanbrekend in de sector was dat Gulpener een lokaal samenwerkingsverband heeft opgezet met boeren uit de regio. Gulpener, tapijtfabrikant Interface en De Vegetarische Slager eindigden op basis van ruim publieksstemmen op respectievelijk de eerste, tweede en derde plaats. De andere genomineerden waren Alliander, DSM, ECOstyle, Triodos Bank, Unilever en Van Houtum. Persbericht MVO Nederland Award, Kieszon krijgt mega zonnestroomproject Kieszon, het dochterbedrijf van Greenchoice en International Solar, heeft een grote overeenkomst afgesloten met staalbedrijf ThyssenKrupp Materials Nederland voor het bouwen van een mega zonnestroomproject van 2,3 miljoen kwh. Het project bestaat uit ongeveer zonnepanelen en is daarmee meteen ook één van de grootste zonnestroomprojecten van Nederland. KiesZon investeert in de zonne-installaties en zorgt voor de ontwikkeling en exploitatie. Voorjaar 2015 start de bouw. De panelen worden verspreid over twee locaties: voor de vestiging van ThyssenKrupp in Veghel en voor die in Zwijndrecht. Het project is mede mogelijk dankzij een SDE+ subsidie. ThyssenKrupp gaat voor haar zonnestroom ongeveer hetzelfde betalen als voor haar huidige niet-groene stroom. KiesZon is de eerste tien jaar eigenaar van de zonnepanelen, daarna gaat het eigendom over op ThyssenKrupp Materials Nederland. Persbericht Greenchoice, ScHAlIegAS Onderzoek belicht wereldwijde effecten van schaliegaswinning Friends of the Earth Europe heeft het rapport Fracking Frenzy gepubliceerd over de wereldwijde ontwikkeling van schaliegasboringen. In Nederland zijn boringen naar schaliegas voorlopig op de lange baan geschoven, in de Verenigde Staten in de schaliegasboom over zijn hoogtepunt heen, maar buiten de westerse wereld gaan de ontwikkelingen in razend tempo door. Met grote risico s voor het klimaat en de watervoorziening voor miljoenen mensen. De belangrijkste conclusies van dit rapport: schaliegasboringen hebben een negatief effect op klimaatverandering, onder andere door methaanlekkages; schaliegasboringen zijn wereldwijd een grote bedreiging voor de beschikbaarheid van schoon water uit ondergrondse aquifers; Shells boringen in Tunesië zullen een negatief effect hebben op de beschikbaarheid van drinkwater voor onder andere landbouw vormen een bedreiging voor de Intercalaire Aquifer die 4 miljoen mensen in de Maghreb van water voorzien. Ook in Zuid-Afrika wordt de watervoorziening bedreigd; Shell is in China actief in de Sichuan regio die bekend staat om het voorkomen van krachtige aardbeving. Schaliegasboringen kunnen daar aardbevingen veroorzaken; De indigenous people in zowel Zuid-Afrika als Argentinië worden niet geconsulteerd door Shell bij schaliegasboringen en hun rechten worden geschonden. Persbericht Milieudefensie, OverHeId Akkoord over winnen van grondstoffen uit afvalwater Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het ministerie van Economische Zaken, de Unie van Waterschappen en STOWA hebben de Green Deal Grondstoffen ondertekend. De overeenkomst moet het winnen van grondstoffen uit afvalwater door waterschappen verder brengen. Uit afvalwater kan naast fosfaat onder andere ook cellulose, polymeren, alginaat en CO2 worden gewonnen. Bedrijven kunnen deze grondstoffen opnieuw gebruiken. Er zijn vele mogelijke toepassingen: fosfaat als groene meststof voor de landbouw, cellulose voor asfalt en CO2 voor tuinbouwkassen of de procesindustrie. Via de Energie- en Grondstoffenfabriek, een gezamen- 5 5

6 lijk waterschapsinitiatief, werken de waterschappen al samen aan het winnen van energie. In 2011 werd hiertoe een Green Deal Energiefabrieken getekend. Van de ongeveer 80 afvalwaterwaterzuiveringen waar biogas wordt gewonnen zijn er inmiddels 7 omgebouwd tot Energiefabrieken. Op een aantal installaties wordt ook al fosfaat gewonnen uit het afvalwater. Met de Green Deal Grondstoffen starten de waterschappen kansrijke demonstratieprojecten die van aanbesteding tot realisatie door het Rijk worden ondersteund en gevolgd om van te leren. Het Rijk neemt belemmeringen in regelgeving weg en zoekt actief mee naar oplossing van allerlei praktische problemen, bijvoorbeeld rond vergunningverlening. Met deze investeringen zijn vele tientallen miljoenen euro gemoeid. De STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek Waterschappen) investeert daarnaast miljoenen in onderzoek naar nieuwe technieken. Het Rijk heeft toegezegd te helpen met het vinden van aanvullende financiering. Tot slot komt er een pakket met activiteiten voor het hoger onderwijs rond het thema. Persbericht UVW, Nederland helpt vakantiebestemmingen verduurzamen De Nederlandse overheid en tien bedrijven en organisaties slaan de handen ineen voor groenere en schonere vakantiebestemmingen wereldwijd. Minister Kamp (EZ) en staatssecretaris Mansveld (IenM) hebben daartoe de Green Deal Duurzaam Toerisme ondertekend, evenals de directeuren van onder meer TUI Benelux, Corendon en Zoover. Om duurzaam toerisme op grote schaal te stimuleren is hierover onafhankelijke informatie nodig. Het betreft geen nieuw duurzaamheidsprogramma voor vakantiebestemmingen. Zulke programma s bestaan al, zoals QualityCoast, QualityDestination en ECO-XXI. Het gaat bij deze Green Deal om het gezamenlijk verbeteren van die programma s en om het delen van goede praktijkvoorbeelden. Het ontwikkelen van een breed gedragen set van duurzaamheidscriteria voor wereldwijde bestemmingen staat voorop. Deze criteria hebben betrekking op cultuur, natuur, gastvrijheid, groene economie en beleid. Ze worden nu zichtbaar gemaakt voor consumenten. Hiertoe is inmiddels een database opgebouwd met gedetailleerde informatie over de duurzaamheid van wereldwijd meer dan duizend vakantiebestemmingen: De Global Sustainable Tourism Review (GSTR). Persbericht Green Deal Duurzaam Toerisme, Samen op weg naar schoon stedelijk vervoer Staatssecretaris Mansveld (IenM) heeft, samen met meer dan vijftig partijen die betrokken zijn bij de bevoorrading van steden, de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek ondertekend. Doel is deze steden schoner en veiliger te maken door in 2025 zoveel mogelijk soorten vervoer op de weg te hebben die geen schadelijke stoffen uitstoten. Daarnaast kijken ze vooral naar een betere benutting en innovatie van bestaande logistieke stromen, zodat er minder kilometers in de stad gereden worden. Onder de ondertekenaars zijn gemeenten, vervoerders, verladers, autofabrikanten, ondernemings-, brancheen belangenorganisaties. De steden die de Green Deal ondertekenen geven bedrijven de ruimte nieuwe technologieën in de praktijk uit te proberen, zoals elektrische aandrijving en waterstof als brandstof. Doel is om van de experimenten op kleine schaal te leren en de successen zo snel mogelijk te delen met andere gemeenten en bedrijven. Persbericht IenM, Twee Green Deals voor schonere zee en strand Er moet minder zwerfafval in de Noordzee belanden. Het Rijk, de visserij- en de strandsector gaan zich samen op een creatieve en innovatieve manier inspannen om de plastic soep aan te pakken. Daartoe ondertekenden de betrokken partijen twee Green Deals, waarin zij zich verbinden aan concrete plannen. Zo leveren vissersschepen opgevist huishoudelijk afval gescheiden in en organiseert de strandsector opruimacties. Het Rijk maakt zich binnen de deal sterk voor nationale en internationale uitwisseling van kennis en het verkennen van kansen voor (co)financiering. Vanuit de visserijsector tekent VisNed de deal. Ook hebben zeven visserijhavens, de gemeenten Urk en Den Haag, twee afvalinzamelaars, Stichting De Noordzee en Stichting ProSea marine education de deal getekend. Samen gaan zij de strijd aan met zwerfafval op de Nederlandse stranden. Het streven is dat strandbezoekers in 2020 aanzienlijk minder afval - variërend van lege patatbakjes tot sigarettenpeuken - achterlaten. 6 6

7 Wereldwijd komt ongeveer 80 procent van het zwerfvuil op zee van het land en 20 procent van scheepvaart en visserij. Voor de Noordzee is deze verhouding 60 procent van het land en 40 procent van scheepvaart en visserij (Strandmonitor). Drijvend zwerfvuil op zee bestaat voor ongeveer driekwart uit plastic. Vissen eten elk jaar tussen de 12 en 24 miljoen kilo plastic. Persbericht IenM, KlImAAtBeleId Nederlandse coalitie tegen klimaatverandering van start Bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties hebben een belangrijke stap gezet op weg naar de klimaattop in Parijs volgend jaar. Zij hebben zich verenigd in de Nederlandse Klimaatcoalitie, waarmee de partijen samen initiatieven nemen om klimaatneutraal te worden. Dit meldt staatssecretaris Mansveld (IenM) in een brief aan de Tweede Kamer. Bijna 50 partijen, waaronder toonaangevende bedrijven als DSM, FrieslandCampina en Philips, hebben zich al aangesloten. Ook veel midden- en kleinbedrijven en grote gemeenten als Utrecht, Haarlem en Nijmegen zitten al in de Nederlandse Klimaatcoalitie. Alle deelnemende partijen komen met ideeën en gaan benoemen wat hun inzet is op korte termijn voor een klimaatneutrale bedrijfsvoering. De coalitie groeit snel en laat zien dat klimaatactie het succesvolst is als alle partijen samenwerken aan klimaatneutrale oplossingen. De recreatieparken van Landal Greenparks zetten bijvoorbeeld in op energiebesparing en kiezen ook voor meer duurzame energie om in 2030 CO2-neutraal te zijn. Aannemersbedrijf Dijkhuis spreekt de ambitie uit om in 2020 voornamelijk nog te bouwen met bouwmaterialen die uit de directe omgeving komen. De ASN Bank heeft in 2030 niet alleen een klimaatneutrale bedrijfsvoering, maar wil ook dat het geld zo wordt uitgeleend dat het geen impact heeft op het klimaat. De Nederlandse Spoorwegen laten in 2018 alle treinen op groene stroom rijden, waarmee 1,2 miljoen treinreizen per dag klimaatneutraal zijn. Bij de klimaattop van de Verenigde Naties moeten volgend jaar december in Parijs nieuwe mondiale afspraken worden gemaakt om klimaatverandering te beperken. De deelnemers aan de Nederlandse Klimaatcoalitie dragen bij aan gezamenlijk klimaatoplossingen en worden daarmee in de aanloop naar Parijs een voorbeeld voor landen waarin minder actief wordt samengewerkt tussen de verschillende partijen. Nederland laat hiermee bovendien met hun initiatieven aan de andere landen zien dat het economisch slim is om te investeren in klimaatinnovatie en groene groei. Bedrijven die zich willen aansluiten bij de Nederlandse Klimaatcoalitie kunnen zich richten tot MVO-Nederland (www.mvonederland.nl). Gemeenten, provincies en waterschappen kunnen terecht bij het Klimaatverbond Nederland (www.klimaatverbond.nl) en NGO s bij Stichting Natuur en Milieu (www.natuurenmilieu.nl). Persbericht IenM, luchtkwaliteit Luchtvervuiling kost veel Europese levens Hoewel de luchtvervuiling in Europa langzaam afneemt, zijn in 2011 nog altijd zo n mensen voortijdig gestorven door vooral fijnstof en ozon. Dat blijkt uit een rapport van het Europees Milieuagentschap (EEA). Volgens dat rapport sterven er in Nederland jaarlijks zo n mensen door de vieze lucht. Het Nederlandse RIVM acht die cijfers echter niet realistisch, zo liet onderzoeker Paul Fischer desgevraagd weten. Er gaan volgens het RIVM in Nederland per jaar zo n mensen enkele weken of maanden eerder dood door luchtvervuiling. Dat zijn vooral wat zwakkere mensen. Ook de doden in Europa worden door het Nederlandse instituut in twijfel getrokken. Uit de EEA-cijfers blijkt ook dat Nederland het in vergelijking met Europa lang niet slecht doet als het aankomt op luchtvervuiling. In geen enkele Nederlandse stad werd bijvoorbeeld in 2012 de norm overschreden voor de hoeveelheid fijnstof, ozon of benzopyraan. Wel werden op enkele meetpunten in Amsterdam en Rotterdam een te hoge concentratie stikstofdioxide gemeten. Anderzijds wordt Europawijd zo n 95 procent 7 7

8 van de stadsbewoners nog altijd blootgesteld aan te hoge waarden van ten minste één vervuilende stof in de lucht. Dat zorgt voor gezondheidsproblemen zoals hart- en vaartziekten, longaandoeningen en bepaalde vormen van kanker, die uiteindelijk levens kosten. Overigens liepen de concentraties van de voornaamste veroorzakers van die sterfgevallen - fijnstof en ozon - de afgelopen jaren gemiddeld gezien terug in Europa. Dat geldt niet voor de concentratie benzopyreen, een stof die vooral vrijkomt bij het stoken van hout en biomassa, bijvoorbeeld in energiecentrales. Doordat het gebruik van biomassa de afgelopen jaren een vlucht heeft genomen en er in Europa meer gekookt wordt op houtovens, is de hoeveelheid benzopyreen in de Europese lucht in tien jaar tijd met 21 procent toegenomen. Het inademen van te hoge concentraties benzopyreen kan kanker veroorzaken. Trouw, Meer transparantie over de voortgang van energiebesparing bij corporaties is gewenst. De verslaglegging over energiebesparing in jaarverslagen is nog onder de maat. In de jaarverslagen wordt geen verband met de doelstellingen van het Energieakkoord gelegd. De Natuur en Milieufederaties vragen branchevereniging Aedes om hun leden aan te zetten hier meer werk van te maken. Ook willen zij meer inzicht in de investeringsplannen en prognose van corporaties. Op die manier wordt duidelijker waar de schoen wringt. Ook in 2015 wordt het project Stookjerijk voortgezet. Dit jaar is intensief samengewerkt met de Woonbond. In 2015 wordt de samenwerking uitgebreid met branchevereniging Aedes en de VNG. Persbericht Gelderse Natuur en Milieufederatie, energie AKKOOrd wet en regelgeving Winnaars Stook je rijk-trofee 2014 De Stook je rijk-trofees 2014 zijn dit jaar gegaan naar corporatie De Sleutels uit Leiden, huurdersorganisatie De Klink uit Nijmegen en gemeenteraad van Den Haag. Zij hebben zich volgens de jury het beste ingezet voor energiebesparing in de huursector. Stook je rijk is een project van de Natuur en Milieufederaties, Milieucentrum Rotterdam en de Woonbond. Bij het project hebben in twaalf steden rondetafels plaatsgevonden. Doel van dit lokaal driepartijenoverleg met raadsleden, alle corporaties en huurdersorganisaties is energiebesparing in de huurvoorraad te bespreken en te versnellen. De bijeenkomsten hebben veel nieuwe inzichten opgeleverd. Dankzij het project zijn de deelnemers zich bewust geworden van te lage lokale doelstellingen en een te laag tempo. De doelstellingen in de gemeentelijke woonvisies en prestatieafspraken komen nog niet overeen met die van het Energieakkoord. Het tempo van de energiebesparing dient met gemiddeld 50% omhoog. Er is een grote spreiding qua tempo onder de corporaties. Onder de genomineerde corporaties zijn een aantal die het tempo dat noodzakelijk is om het Energieakkoord te halen overtreffen. Nieuwe regels opslag van afgewerkte olie in bovengrondse tanks Op 1 januari 2015 treedt in werking de Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 26 november 2014, nr. IENM/BSK-2014/254579, tot wijziging van de Activiteitenregeling milieubeheer (opslag van afgewerkte olie in bovengrondse tanks). Deze wijzigingsregeling is bedoeld om een versoepeling door te voeren in de voorschriften voor het opslaan van afgewerkte olie in bovengrondse opslagtanks. Met ingang van 1 januari 2015 is het overgangsrecht verlopen voor veel oude opslagtanks die voor 1 januari 2000 zijn geïnstalleerd. Volgens de voorschriften die tot 1 januari 2015 golden, moesten deze tanks gekeurd worden en na goedkeuring worden voorzien van een nieuw certificaat op grond van de door het College van Deskundigen (CvD) opgestelde Beoordelingsrichtlijn (hierna: BRL K903). Dit betekende voor veel tanks dat ze vervangen moesten worden. Gebleken is echter dat de veiligheidseisen te streng waren. Door met ingang van 1 januari 2015 de versoepeling door te voeren wordt bereikt dat een aantal oude opslagtanks nog gebruikt mag worden, mits ze aan de overgebleven voorschriften inzake de bescherming van de bodem en het oppervlaktewater voldoen. Ook mag bij vervanging voor een ongecertificeerde (goedkopere) tank voor 8 8

9 het opslaan van afgewerkte olie worden gekozen. Staatscourant 2014 nr , ) Geluidplafondkaart milieubeheer gewijzigd Op 1 januari 2015 treedt in werking de Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 26 november 2014, nr. IENM/BSK- 2014/ tot wijziging van de Regeling geluidplafondkaart milieubeheer. Om een nieuw deel van een weg of een nieuwe weg onder de systematiek van hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer te laten vallen, dient de weg te worden opgenomen op de geluidplafondkaart in de bijlage behorende bij artikel 1 van de regeling. Er geldt geen wettelijk voorschrift voor het tijdstip waarop de aan te leggen weg op de kaart moet worden geplaatst. Vanwege het feit dat het ontwerptracébesluit tevens de referentiepunten en bijbehorende geluidproductieplafonds voor het nieuwe tracé zal moeten bevatten, moet aanpassing van de kaart in ieder geval plaatsvinden voordat het ontwerptracébesluit ter inzage wordt gelegd. Op deze nieuwe geluidplafondkaart zijn de nieuwe Rijksweg 24 en de doortrekking van Rijksweg 16 naar Rijksweg 13 opgenomen. Staatscourant 2014 nr , Actualisering verwijzingen normdocumenten bodemkwaliteit Op 1 januari 2015 treedt in werking de Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 26 november 2014, nr. IENM/BSK- 2014/255553, tot wijziging van de Regeling bodemkwaliteit (actualisering verwijzingen normdocumenten ). Deze regeling geeft een technische invulling van de regels van het Besluit bodemkwaliteit. Hierin is onder andere geregeld op welke wijze de kwaliteit van bouwstoffen, grond en baggerspecie wordt bepaald en aan de daarvoor geldende normen wordt getoetst. Ook geeft de regeling invulling aan de regels met betrekking tot de kwaliteitsborging in het bodembeheer, in de praktijk Kwalibo genoemd. Bepaalde werkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door erkende personen of bedrijven. In de Regeling bodemkwaliteit zijn deze werkzaamheden aangewezen. Daarbij wordt voor elke werkzaamheid aangegeven volgens welke normdocumenten de werkzaamheid moet worden verricht. De normdocumenten vormen de grondslag voor het verlenen van certificaten en erkenningen. Zij worden door het bedrijfsleven (zowel uitvoerend als betalend) en de overheid samen opgesteld. Dit systeem beperkt de administratieve lasten voor bedrijven tot een minimum. Het stelsel van beoordelingsrichtlijnen, kwaliteitsverklaringen en certificaten levert onder meer een wettelijk bewijsmiddel. Staatscourant 2014 nr , OmgevIngSvergUnnIng / wabo Tweede Kamer vraagt om juridisch advies over Omgevingswet De Tweede Kamer wenst over de Omgevingswet een onafhankelijk juridisch advies in te winnen bij een externe partij. De vraagstelling luidt: Hoe heeft de regering de voornaamste opmerkingen van de Afdeling Advisering van de Raad van State over de Omgevingswet meegenomen in het wetsvoorstel Omgevingswet en in het Nader Rapport c.q. welk effect (sterk/zwak) mag van de genomen en voorgestelde maatregelen worden verwacht? Met welke bijeffecten moet daarbij eventueel rekening gehouden worden? In een brief van 14 november 2014 heeft de minister van IenM de Tweede Kamer een tabel gestuurd waarin gestructureerd, kort en bondig, inzichtelijk is gemaakt welke opmerkingen de Raad van State in zijn advies heeft gemaakt ten aanzien van het ontwerp van het wetsvoorstel Omgevingswet. Ook staat aangegeven op welke wijze de regering die opmerkingen heeft geadresseerd. Tweede Kamer, , , nr. 7, en , , nr. 8 Wabo op belangrijke onderdelen gewijzigd en aangevuld Op 1 november 2014 is in werking getreden het Besluit van 3 oktober 2014 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van een aantal artikelen van de wet van 28 maart 2013 tot wijziging van de Crisis- en herstelwet. Hetzelfde geldt voor diverse andere wetten in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet S 9 9

10 en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht (Stb. 2013, 144). Artikel 2.2.1, onderdelen F tot en met J, wijzigen de volgende artikelen van de Wabo: 2.12, 2.23, 2.24 en Verder zijn twee nieuwe artikelen toegevoegd: 2.23a en 2.23b. Stb. 2013, 144 en Stb. 2014, 358, rechtspraak Vergunning Natuurbeschermingswet 1998 voor uitbreiding en wijziging veehouderij Bij besluit van 10 september 2013 heeft het college van GS van Noord-Brabant een vergunning krachtens de Natuurbeschermingswet 1998 verleend voor de uitbreiding en wijziging van een veehouderij te Deurne. Tegen dit besluit heeft de Werkgroep beroep ingesteld. Bij besluit van 5 maart 2014 heeft het college opnieuw een vergunning krachtens de Nbw 1998 verleend voor de uitbreiding en wijziging van een veehouderij te Deurne. Ten aanzien van het betoog dat een veehouderij die zijn bedrijfssituatie niet tijdig heeft aangepast aan het Besluit huisvesting in het licht van de toepassing van artikel 19d van de Nbw 1998 niet geacht kan worden nog over toestemming voor het oorspronkelijke project te beschikken, wordt het volgende overwogen. Voor de oprichting van deze veehouderij is door verlening van een milieuvergunning voor de referentiedatum toestemming verleend. Die toestemming is niet geheel of gedeeltelijk vervallen door de inwerkingtreding van het Besluit huisvesting, de niet tijdige aanpassing van de bedrijfsvoering aan de emissie-eisen uit het Besluit huisvesting of de mogelijkheid tot handhavend optreden vanwege het niet voldoen aan het Besluit huisvesting. De exploitatie van het bestaande bedrijf is nog steeds aan te merken als de voortzetting van een project waarvoor voor de referentiedatum toestemming is verleend. Aan de milieuvergunning die relevant is voor de berekening van de referentiesituatie komt derhalve, anders dan de Werkgroep stelt, nog steeds betekenis toe. De Afdeling ziet evenmin aanleiding voor het oordeel dat voor het bepalen van de toegestane ammoniakemissie in de referentiesituatie rekening moet worden gehouden met de emissiefactoren van het Besluit huisvesting, in de zin dat ervan moet worden uitgegaan dat de in de referentiesituatie vergunde veestapel wordt gehouden in stalsystemen die voldoen aan het Besluit huisvesting. Zoals in 4.5 weergegeven heeft een veehouder bij het aanpassen van de bedrijfsvoering aan de emissie-eisen uit het Besluit huisvesting de keuze om het bestaande stalsysteem aan te passen of om nieuwe stallen te bouwen waarbij op bedrijfsniveau gemiddeld wordt voldaan aan de emissiefactor, waardoor het niet nodig is om de bestaande stallen met een hoge emissie aan te passen. Deze keuzemogelijkheid heeft een veehouder ongeacht of hij zijn bedrijfsvoering tijdig of te laat in overeenstemming brengt met het Besluit huisvesting. Het Besluit huisvesting verplicht niet tot het realiseren van een reductie van ammoniakemissie op bedrijfsniveau. Het Besluit huisvesting staat er dan ook niet aan in de weg dat een milieuvergunning wordt verleend voor een bedrijfsvoering met een ammoniakemissie die gelijk is aan de emissie van de bedrijfsvoering die aanpassing behoeft om aan die eisen te voldoen, als op bedrijfsniveau maar wordt voldaan aan de voorgeschreven maximale emissiefactor. De Afdeling ziet gelet op het voorgaande geen aanleiding voor het oordeel dat voor het bepalen van de toegestane ammoniakemissie in de referentiesituatie, in het geval die ontleend wordt aan een milieuvergunning voor een bedrijfsvoering die niet voldoet aan het Besluit huisvesting, rekening moet worden gehouden met de emissiefactoren van het Besluit huisvesting. zie ABRS , nr /1/R2 Besluit tot vaststelling bestemmingsplan en luchtverontreiniging Bij besluit van 11 maart 2014 heeft de raad van de gemeente Vianen het bestemmingsplan Wilhelminastraat e.o vastgesteld. Voor zover de raad zich op het standpunt stelt dat op grond van het Besluit niet in betekenende mate geen afzonderlijke beoordeling van de luchtkwaliteit behoefde plaats te vinden, overweegt de Afdeling dat het Besluit niet in betekenende mate betrekking heeft op de vraag of de gevolgen van een plan voor de luchtkwaliteit dienen te worden onderzocht. In dit geval en anders dan in de voormelde uitspraak van de Afdeling gaat het evenwel niet om de gevolgen van het plan voor de luchtkwaliteit, maar om de vraag of het mogelijk maken van nieuwe gevoelige bestemmingen en woningen aanvaardbaar is, gelet op de bestaande luchtkwaliteit ter plaatse. In het kader van het Besluit gevoelige bestemmingen dient de luchtkwaliteit 10 10

11 ter plaatse van nieuwe gevoelige bestemmingen die gelegen zijn op een afstand van minder dan 300 m vanaf de rand van een rijksweg te worden beoordeeld. Het plan maakt twintig woningen meer mogelijk dan het vorige plan en alle woningen zijn binnen een afstand van ongeveer 130 m van de rijksweg A2 voorzien. Met deze toename is het aantal woningen waar onderwijs aan minderjarigen en kinderdagverblijven wordt toegestaan vergroot. Onderwijs aan minderjarigen en kinderdagverblijven zijn gevoelige bestemmingen als bedoeld in het Besluit gevoelige bestemmingen. Er dient derhalve te worden beoordeeld of het mogelijk maken van deze functies in overeenstemming is met het Besluit gevoelige bestemmingen. Tevens dient te worden beoordeeld of het mogelijk maken van nieuwe woningen, gelet op de bestaande luchtkwaliteit ter plaatse, in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening. Uit de geschiedenis van de totstandkoming van het Besluit gevoelige bestemmingen (Stb. 2009,14, blz. 6) volgt dat dit besluit een aanvulling vormt op het beginsel van een goede ruimtelijke ordening en dat dit beginsel het hoofdkader blijft waarin wordt beoordeeld of blootstelling aan luchtverontreiniging aanvaardbaar is. zie ABRS , nr /1/R6 Hoogste toelaatbare waarden geluidbelasting en terugbrengen geluidbelasting Bij besluit van 22 april 2013 heeft de staatssecretaris van IenM met toepassing van artikel 90 in samenhang met artikel 98 van de Wet geluidhinder voor de gevels van de te saneren woningen gelegen binnen de geluidzone langs de wegen Petrus Campersingel en Europaweg in Groningen de ten hoogste toelaatbare waarden van de geluidbelasting vanwege deze wegen vastgesteld en tevens maatregelen vastgesteld die strekken tot het terugbrengen van de geluidbelasting binnen de betrokken woningen. Bij besluit van 3 december 2013 heeft de staatssecretaris het door appellanten hiertegen gemaakte bezwaar ongegrond verklaard. Vaststaat dat een melding als bedoeld in artikel 88 van de Wgh tot 1 januari 2009 bij de minister kon worden gedaan en dat ten aanzien van de woning van appellanten niet een dergelijke melding door het college van burgemeester en wethouders van Groningen is gedaan. Uit de samenhang tussen de hiervoor genoemde artikelen van de Wgh volgt dat de minister slechts saneringsmaatregelen kan vaststellen voor die gevallen die op grond van artikel 88 van de Wgh bij de minister zijn gemeld. Nu de woning van appellanten niet als zodanig bij de minister is gemeld, heeft de staatssecretaris terecht geconcludeerd dat deze woning in het kader van de onderhavige procedure niet kan worden aangemerkt als een saneringswoning. De staatssecretaris is daarom niet bevoegd voor deze woning saneringsmaatregelen vast te stellen. Over de door appellanten gemaakte vergelijking met de woningen aan de Kop van Oost, overweegt de Afdeling dat de voor deze woningen getroffen saneringsmaatregelen niet door de staatssecretaris zijn vastgesteld, maar door het college van burgemeester en wethouders van Groningen. Het beroep op het gelijkheidsbeginsel faalt derhalve. zie ABRS , nr /1/R4 Invorderingsbesluit en begrip laad- en losactiviteiten Bij besluit van 4 april 2013 heeft het college van B&W van Oldenzaal een invorderingsbesluit als bedoeld in artikel 5:37, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht genomen. Bezwaar en beroep zijn ongegrond verklaard. Ten aanzien van het betoog dat die activiteiten als laad- en losactiviteiten moeten worden gekenmerkt, overweegt de Afdeling als volgt. Ingevolge artikel 2.17, eerste lid, aanhef en onder b, van het Activiteitenbesluit milieubeheer is het maximale geluidniveau van 70 db(a) niet van toepassing op laad- en losactiviteiten. In het Activiteitenbesluit milieubeheer is niet gedefinieerd welke activiteiten onder laad- en losactiviteiten vallen. Volgens de geschiedenis van de totstandkoming van deze bepaling worden onder laad- en losactiviteiten tevens aanverwante activiteiten verstaan zoals het slaan van autoportieren en het starten, aanrijden, manoeuvreren en wegrijden van de voertuigen. De Afdeling heeft in de uitspraak van 7 mei 2003 overwogen dat onder laden- en lossen niet valt het op- en overslaan van goederen in een container binnen de inrichting voordat de in een container gestorte goederen per vrachtwagen worden afgevoerd. Hoewel deze uitspraak betrekking had op laad- en losactiviteiten als bedoeld in het Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer, kan, anders dan appellante betoogt, uit het voorgaande worden afgeleid dat het overhevelen van metaal vanuit een reeds geloste container naar een andere plaats binnen de inrichting dan wel het op andere wijze verplaatsen van metaal binnen 11 11

12 de inrichting evenmin kan worden aangemerkt als een laad- of losactiviteit als bedoeld in artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit milieubeheer. De rechtbank heeft derhalve terecht overwogen dat de twee overschrijdingen van de grenswaarde voor het maximale geluidniveau van 70 db(a) niet zijn veroorzaakt door activiteiten die moeten worden aangemerkt als laad- en losactiviteiten. zie ABRS , nr /1/A4 Bestemmingsplan en afstand tussen fruitboomgaard en gevoelige bestemmingen Bij besluit van 28 mei 2013 heeft de raad van de gemeente Geldermalsen het bestemmingsplan Kern Rhenoy 2013 vastgesteld. Appellant kan zich niet verenigen met de door de raad gegeven nadere motivering. Hiertoe voert hij aan dat de motivering geen ruimtelijke argumenten bevat die rechtvaardigen dat wordt afgeweken van het eigen gemeentelijk beleid met betrekking tot het aanhouden van een afstand van 50 meter tussen fruitboomgaard en gevoelige bestemmingen. Uit artikel 3, lid 3.1.2, onder a, van de planregels in samenhang bezien met het verweerschrift van de raad, volgt dat de raad het noodzakelijk acht om in nieuwe situaties een afstand aan te houden van 50 meter tussen nieuwe boomgaarden en woningen. Nu het in dit geval gaat om een lang bestaande situatie, is het plan, anders dan appellant stelt, derhalve niet vastgesteld in strijd met het gemeentelijk beleid. De raad heeft bovendien gemotiveerd waarom een dergelijke afstandseis niet geldt in bestaande situaties. Hierbij is met name van belang dat de raad, onder verwijzing naar het rapport van de Gezondheidsraad en in reactie op de door appellant overgelegde rapporten van Nicure, heeft overwogen dat het belang bij behoud van de bestaande situatie in dit geval dient te prevaleren aangezien niet vaststaat dat de nadelige gevolgen hiervan vanuit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening zo groot zijn dat deze in redelijkheid niet langer aanvaardbaar kunnen worden geacht, waarbij de raad in zijn afweging heeft betrokken dat ook de financiële middelen ontbreken om de bestaande situatie te beëindigen. In hetgeen appellant heeft aangevoerd ziet de Afdeling geen aanleiding voor het oordeel dat de belangenafweging van de raad onredelijk is noch dat de motivering geen ruimtelijke relevante argumenten bevat. Het betoog faalt. zie ABRS , nr /3/R2 Vaststelling ten hoogste toelaatbare waarde geluidbelasting vanwege spoorweg Bij besluit van 21 december 2012 heeft de staatssecretaris van IenM op grond van het Besluit geluidhinder de ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidbelasting, vanwege het spoorweggedeelte traject 57, 58 en 86 gelegen in de gemeente Haren, van de gevel van onder meer de woning in kwestie vastgesteld. Tevens zijn bij dit besluit maatregelen vastgesteld die strekken tot het terugbrengen van de geluidbelasting. Bij besluit van 14 juni 2013 heeft de staatssecretaris het door appellanten daartegen gemaakte bezwaar ongegrond verklaard. Wat betreft het betoog van appellanten dat de fundering onder de gehele spoorbaan, ook ter plaatse van de wissel, tegenover hun woning dient te worden vernieuwd, wordt het volgende overwogen. De staatssecretaris heeft ter zitting erkend dat het vervangen van de fundering kan worden aangemerkt als een bronmaatregel in de zin van artikel 4.19, eerste lid, onder a, van het Bgh. Ter zitting is namens ProRail opgemerkt dat geen grondonderzoek is verricht ter hoogte van het betrokken gedeelte van de spoorbaan en dat daarom niet bekend is of door het vernieuwen van de fundering de geluidbelasting vanwege stootgeluiden door passerende treinen terug kan worden gebracht. Nu de staatssecretaris het vernieuwen van de fundering op zichzelf aanmerkt als een bronmaatregel, en appellanten in hun bezwaarschrift hebben aangevoerd dat weliswaar een deel van de spoorbaan is gesaneerd in 2011, maar dit niet heeft geleid tot voldoende resultaat, had dit voor de staatssecretaris aanleiding moeten zijn om te bezien of het niet in het saneringsprogramma opnemen van het vernieuwen van de fundering ter plaatse zich verdraagt met artikel 4.19, tweede lid, van het Bgh en of aanleiding bestond het saneringsprogramma in zoverre terug te leggen bij het college van burgemeester en wethouders van Haren. Niet gebleken is dat de staatssecretaris deze beoordeling heeft uitgevoerd. Derhalve is het bestreden besluit, voor zover dit ziet op de beslissing omtrent de vaststelling van maatregelen ten aanzien van de woning aan het [locatie] en op de vaststelling van hogere waarden voor de woning aan het [locatie], niet met de ingevolge artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht vereiste zorgvuldigheid voorbereid. zie ABRS , nr /1/R

13 Ontheffing van in artikel 11 en 13 Flora- en faunawet opgenomen verboden Bij besluit van 4 november 2011 heeft de staatssecretaris van EZ een aanvraag van de gemeente Utrechtse Heuvelrug om krachtens artikel 75 van de Flora- en faunawet ontheffing te verlenen van de in artikel 11 van die wet opgenomen verboden deels ingewilligd en deels afgewezen. Daarnaast heeft de staatssecretaris een aanvraag om ontheffing van de in artikel 13, eerste lid, van de Ffw opgenomen verboden afgewezen. De ontheffing, de daaraan verbonden voorschriften en het handhavingsverzoek zien ook op de natuurzone, die onder meer dient als buffer tussen het te bebouwen gebied en het landgoed van wederpartij. Niet in geschil is dat de afstand tussen de natuurzone en de woning van wederpartij ongeveer 80 meter is. De rechtbank heeft, gelet op deze afstand, terecht geoordeeld dat aannemelijk is dat de verstoring van de diersoorten invloed zal hebben op de ruimtelijke uitstraling van diens woonen leefomgeving. De staatssecretaris heeft niet aannemelijk gemaakt dat de tussen de natuurzone en het landgoed gelegen landweg en bosrand maken dat die ruimtelijke uitstraling afwezig is. De rechtbank heeft voorts in hetgeen de staatssecretaris heeft aangevoerd over de waarneembaarheid van kleine en schuwe diersoorten, terecht geen grond gevonden voor het oordeel dat de verstoring geen invloed heeft op de woon- en leefomgeving van wederpartij. Gelet hierop heeft de rechtbank terecht overwogen dat wederpartij door het besluit van 4 november 2011 rechtstreeks in zijn belang wordt geraakt. Wederpartij is eveneens belanghebbende bij zijn handhavingsverzoek. De reactie van 31 mei 2012 op dat verzoek is derhalve een besluit als bedoeld in artikel 1:3, eerste lid, van de Awb. Gelet hierop heeft de rechtbank terecht overwogen dat de staatssecretaris de door wederpartij tegen de besluiten van 4 november 2011 en 31 mei 2012 gemaakte bezwaren ten onrechte niet-ontvankelijk heeft verklaard. zie ABRS , nr /1/A3 Verzoek handhavend optreden tegen bevestiging zonnepanelen op asbesthoudende dakplaten Het college van B&W van Drechterland heeft de minister van IenM verzocht om handhavend op te treden vanwege het boren van gaten in asbesthoudende dakplaten voor het bevestigen van zonnepanelen op de panden aan de Oudijk 12 te Westwoud en de Zuiderdracht 22 te Oosterblokker. De minister heeft dit verzoek op 2 oktober 2013 afgewezen. Bij besluit van 28 februari 2014 heeft de minister het door het college hiertegen gemaakte bezwaar ongegrond verklaard. De belangen die artikel 4 van het Productenbesluit asbest beoogt te beschermen zijn niet aan het college toevertrouwd, maar aan de minister. De minister heeft onder meer tot taak deze bepaling te handhaven. Wil het college desondanks als belanghebbende kunnen worden aangemerkt, dan is vereist dat een besluit over handhaving van artikel 4 van het Productenbesluit asbest invloed heeft op de uitoefening van bevoegdheden die aan het college zelf zijn toegekend, bijvoorbeeld omdat de bevoegdheidsuitoefening van het college wordt belemmerd of doorkruist. In dat geval worden belangen die aan het college zijn toevertrouwd geraakt. Het college heeft betoogd dat zijn belangen geraakt worden omdat het doorboren van de asbesthoudende dakplaten mede een overtreding kan opleveren van door hem te handhaven bepalingen uit de Wet milieubeheer, Woningwet en het Bouwbesluit. Het college verwacht dat handhaving van die bepalingen vanwege de omstandigheden van het concrete geval niet succesvol zal zijn. Handhaving van de door het college genoemde bepalingen staat, zo is ter zitting door partijen bevestigd, op zichzelf los van de handhaving van artikel 4 van het Productenbesluit asbest. Een besluit van de minister over handhaving van artikel 4 heeft dan ook geen invloed op de eigen handhavingsbevoegdheden van het college. Dat het college de kans op succes van toepassing van zijn eigen bevoegdheden gering inschat, maakt dat niet anders. Ook verder is niet gebleken dat een besluit van de minister over handhaving van artikel 4 van het Productenbesluit asbest invloed heeft op een aan het college bij wettelijk voorschrift toegekende bevoegdheid. De conclusie is dat geen aan het college toevertrouwd belang is geraakt. Gelet op het voorgaande, is het college geen belanghebbende. Het verzoek om handhaving van het college is daarom geen aanvraag, zodat de afwijzing daarvan geen besluit is. De minister had het bezwaar van het college dan ook niet-ontvankelijk in plaats van ongegrond moeten verklaren. zie ABRS , nr /1/A4 Plaatsingsplan voor ondergrondse restafvalcontainers en indienen zienswijzen Bij besluit van 25 juni 2013 heeft het college van B&W van Ouder-Amstel een plaatsingsplan vastgesteld voor de plaatsing van ondergrondse 13

14 restafvalcontainers (ORAC s) in de gemeente. Bij uitspraak van 12 december 2013 heeft de rechtbank het door appellant daartegen ingestelde beroep niet-ontvankelijk verklaard. Appellant betoogt dat het niet naar voren brengen van zienswijzen hem redelijkerwijs niet kan worden verweten. Hij stelt dat in de kennisgeving van het ontwerpbesluit ten onrechte niet de locaties zijn vermeld waar de ORAC s worden geplaatst. Bovendien ontbreekt hierbij volgens hem ten onrechte een kaart waarop de locaties van de ORAC s zijn weergegeven. Appellant betoogt verder dat het ontwerpbesluit ten onrechte niet aan hem is toegezonden. Hij stelt dat uit het beleid van de gemeente volgt dat één ORAC is bedoeld voor ongeveer 40 percelen en dat bij het bepalen van de locatie van de ORAC s rekening is gehouden met een maximale afstand tussen deze percelen en de ORAC. Hieruit volgt volgens hem dat voor het gebruik van een ORAC specifieke percelen zijn aangewezen, zodat het ontwerp van het besluit van 25 juni 2013 is gericht aan de bewoners van deze percelen en op voet van artikel 3:13, eerste lid, van de Awb aan hen had moeten worden toegezonden. Ter onderbouwing van dit standpunt wijst appellant op de uitspraak van de Afdeling van 10 februari 2010 in zaak nr /1/M1, waarin volgens hem een vergelijkbare situatie aan de orde was. In de uitspraak van 10 februari 2010 stond een beroep tegen een besluit ter beoordeling, waarbij op perceelniveau was bepaald voor wie een bij het besluit aangewezen clusterplaats voor de plaatsing van minicontainers bestemd was. Naar aanleiding hiervan is in die uitspraak geoordeeld dat dit een besluit betreft dat tot een of meer belanghebbenden is gericht. Bij het besluit van 25 juni 2013 zijn locaties voor de plaatsing van ORAC s ten behoeve van de gehele gemeente aangewezen. Hierbij is niet bepaald voor welke percelen een bepaalde ORAC is bedoeld. Het besluit van 25 juni 2013 is derhalve, anders dan appellant stelt, niet gericht tot een of meer belanghebbenden, zodat het college niet was gehouden het ontwerp hiervan op grond van artikel 3:13, eerste lid, van de Awb aan appellant toe te zenden. Het college heeft in het weekblad voor Ouder-Amstel van 24 april 2013 gevolg gegeven aan het bepaalde in artikel 3:12, eerste lid, van de Awb. Ingevolge dit artikel kon het college volstaan met het vermelden van de zakelijke inhoud, zodat geen grond bestaat voor het oordeel dat het college ten onrechte niet de locaties van de ORAC s en een kaart waarop deze locaties zijn weergegeven in de kennisgeving van het ontwerpbesluit heeft opgenomen. Gelet op het voorgaande bestaat geen aanleiding voor het oordeel dat appellant redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht. zie ABRS , nr /1/A4 duurzame OntwIKKelIng CONO Kaasmakerij wint ARC14 Architectuur Award. Op 27 november zijn de ARC 2014 Awards uitgereikt: de prijs voor projecten die hoge prestaties op het gebied van duurzaamheid combineren met een verrassende architectuur. Het winnende project is gekozen uit 141 inzendingen. Het is de nieuwe kaasmakerij in de Beemster van Bastiaan Jongerius Architecten voor CONO Kaasmakers. De jury: De nieuwe kaasmakerij is een ingetogen en monumentaal pand dat verbluffend goed past in het beschermde cultuurlandschap van de Beemster. De jury wilde vooral gebouwen bekronen waarin architectuur en ecologie met elkaar in balans zijn en noemt dit gebouw een kaastempel. Op dit moment geen beter bedrijfsgebouw te vinden is dan dit majestueuze complex, aldus de jury. In het ontwerp van de kaasmakerij komen de karakteristieken van de Beemster terug. Het gebouw danst op het groene Beemster gras, een duet tussen het ruimtelijk maatvoeren en de traditie van maakbaarheid en ondernemerschap. Persbericht CONO Kaasmakers, Dopper Original eerste waterfles met Cradle to Cradle certificaat Tijdens het eerste officiële Cradle to Cradle congres in Duitsland is officieel de certificering van de Dopper Original bekendgemaakt. De certificering bevestigt dat de Dopper Original als eerste waterfles verantwoord en duurzaam wordt geproduceerd en bijdraagt aan het welzijn van mens en milieu. Dit komt omdat: Er geen giftige of verboden stoffen (zoals Bisfenol A) gebruikt worden in de fles; De thermoplasten waarvan de fles is gemaakt, 100% recyclebaar zijn; 14 14

15 De Dopper klimaatneutraal wordt geproduceerd, waarbij verantwoord wordt omgegaan met water en energie; Oude Doppers kunnen worden ingeleverd bij Dopper of bij speciale plastic recyclepunten; De fles een grote bijdrage levert aan het terugdringen van het wereldwijde plastic probleem; Via de Dopper Foundation een bijdrage wordt geleverd aan drinkwaterprojecten wereldwijd. De kern van het Cradle to Cradle (C2C) principe is dat alle gebruikte materialen aan het eind van de levensduur van het ene product, nuttig kunnen worden ingezet voor hetzelfde of een ander product. Hierbij mag geen kwaliteitsverlies optreden en alle restproducten moeten hergebruikt kunnen worden of milieuneutraal zijn. Gedurende het certificeringsproces wordt gecontroleerd op materiaal (gezondheid en herbruikbaarheid), het gebruik van duurzame energie tijdens het productieproces, verantwoord watergebruik en de bijdrage aan sociale rechtvaardigheid. Iedere twee jaar wordt het proces bij hercertificering geëvalueerd. Persbericht Dopper, Meer dan 2 miljoen Nederlanders bedrogen met sjoemelstroom Zeker twee miljoen Nederlandse huishoudens krijgen van hun stroomleverancier nep groene stroom. Deze klanten betalen voor groene stroom maar ontvangen grijze stroom. Dat concludeert Stichting HIER klimaatbureau op basis van onderzoek van CE Delft. Voor het eerst zijn er cijfers bekend over het aantal klanten van producten die als groene stroom worden aangeboden. Echt groene stroom wordt grotendeels in Nederland opgewekt. Van de 35 groene stroomproducten waar Nederlanders uit kunnen kiezen, zijn er 19 écht groen. In 16 gevallen zijn het sjoemelstroomproducten met groen klinkende namen zoals Ecostroom of Groene Stroom. Dit zijn grijze stroomproducten die zogenaamd worden vergroend met buitenlandse certificaten uit met name Noorwegen en worden verkocht als groene stroom. Uit het onderzoek blijkt dat de nepproducten een veel groter marktaandeel hebben dan de goede producten. Van de ruim 3,5 miljoen Nederlandse huishoudens die groene stroom afnemen, heeft slechts een derde een goed product. De rest, ruim 2 miljoen huishoudens, heeft dus sjoemelstroom en wordt in feite bedrogen door de energieleverancier. WISE noemt het onderzoek verwarrend. Volgens de energiespecialist wordt HIER klimaatbureau gesponsord door Essent en is om die reden heel bewust alleen naar producten voor huishoudelijke klanten, simpelweg omdat Essent er dan beter uitkomt. Door onder andere veel biomassa bij te stoken in haar kolencentrales kan ze volgens de wet claimen veel groene stroom te verkopen. Maar zo ziet het totale portfolio van Essent er uit: 7% wind, 20% sjoemelstroom, 23,5% kolen, 34,8% gas, 5,1% atoomstroom, en 7,5% biomassa. Volgens WISE moeten energiebedrijven worden beoordeeld op hun totale portfolio en niet op enkele producten. Iedereen kan immers een leuk groen product in de etalage zetten en aan de achterkant ondertussen vooral kolen- en atoomstroom verkopen. Dat is precies wat Essent doet, aldus WISE. Persbericht Hier klimaatbureau, ; Nieuwe warmtecentrale maakt fikse reductie CO2-uitstoot mogelijk Stadsverwarming Purmerend (SVP) legt momenteel de laatste hand aan de bouw van BioWarmteCentrale (BWC) de Purmer. Deze centrale wordt gestookt op houtsnippers uit terreinbeheer geleverd door Staatsbosbeheer. Met de centrale voorziet SVP haar klanten voor 80% van groene warmte. De resterende 20% van de warmtebehoefte komt van gasgestookte hulpwarmtecentrales. Door het gebruik van ton houtsnippers spaart SVP op jaarbasis ruim ton CO2 uit. Dit staat gelijk aan de CO2-reductie die wordt behaald met zonnepanelen. De houtsnippers zijn een bijproduct uit het reguliere beheer van bos, natuur en landschap. Hout is een duurzame, hernieuwbare grondstof en CO2 neutraal. Bij verbranding van houtsnippers neemt de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer niet toe. Bij de verbranding van aardgas, olie en steenkool gebeurt dit wel. Persbericht Stadsverwarming Purmerend, Greenchoice wil fors inzetten op samen opwekken groene stroom Duurzame energieleverancier Greenchoice gaat fors inzetten op tientallen vernieuwende energieprojecten en coöperaties. Naast zogeheten postcoderoosprojecten is Greenchoice al langer succesvol betrokken bij Winddelen en maakt het bedrijf nu ook het delen van zonnepanelen mogelijk: 15

16 het collectief opwekken van zonnestroom ook voor wie dat niet op eigen dak kan of wil doen. Dat wordt nu mogelijk door het eerste door particulieren geïnitieerde en gefinancierde zonnepark van Nederland: de ZonneWIJde langs de A16 bij Breda, met bijna zonnepanelen op circa 2 hectare grond. Greenchoice neemt alle opgewekte stroom af en maakt zo het zonnepark mede mogelijk. Iedereen in Nederland kan al vanaf 25 meedoen, ook wie geen klant van Greenchoice is. De helft van de zonnepanelen in het park is voor particulieren, de andere helft wordt straks gefinancierd door een duurzame Nederlandse bank. Persbericht Greenchoice, Koning opent blauwe energiecentrale Afsluitdijk Koning Willem-Alexander heeft de Blue Energy centrale geopend op de Afsluitdijk. Het proefproject bij Breezanddijk wekt elektriciteit op uit zoet en zout water. De duurzame technologie is ontwikkeld door onderzoeksinstituut Wetsus en de Universiteit Twente. De proefcentrale heeft een vermogen van 50 kilowatt. Het concept is wereldwijd toe te passen, overal waar rivierwater de zee instroomt. De rivieren in Nederland voeren samen genoeg water af om in potentie in 80 procent van de elektriciteitsbehoefte van alle Nederlandse huishoudens te voorzien. De energie zit in de verschillende concentraties geladen zoutdeeltjes. Bij het mengen van het zoute water uit de Waddenzee en het zoete water uit het IJsselmeerzoet komt die energie vrij. De Blue Energy-centrale laat dit mengen gecontroleerd plaatsvinden door middel van speciale membranen. De vrijgekomen energie wordt vervolgens omgezet in elektriciteit. De proefinstallatie moet uitwijzen dat de technologie, die zich in het laboratorium van Wetsus heeft bewezen, ook in de praktijk werkt. De centrale bevat in de huidige opzet 400 vierkante meter aan membranen. De testfase van de Blue Energy centrale duurt drie jaar. Bij een geslaagde testperiode kan het vermogen worden opgevoerd door de oppervlakte aan membranen uit te breiden tot vierkante meter. Daarna volgt de commerciële implementatie. Daarvoor is minstens een miljoen vierkante meter nodig. Dat lijkt veel, maar doordat de membranen relatief dicht op elkaar liggen, blijft een ontwerp mogelijk. europese UnIe Eu roept op om begin 2015 ambitieuze klimaatdoelstellingen bekend te maken De Europese Unie U roept met het oog op de VN-klimaatconferentie alle betrokken partijen op om vóór eind maart 2015 ambitieuze doelstellingen voor de vermindering van de CO2-uitstoot bekend te maken. Daardoor kan vóór de bijeenkomst in Parijs de ambitie van de afzonderlijke en gezamenlijke doelstellingen tijdig worden geanalyseerd en afgewogen. Zo zal de wereldwijde gemeenschap inzicht krijgen in de maatregelen en inspanningen die nodig zijn om de opwarming van de aarde tot hoogstens 2 C te beperken. De EU is ervan overtuigd dat de nieuwe overeenkomst de collectieve internationale inspanningen om de klimaatverandering aan te pakken aanzienlijk zal versterken en verbreden. De EU-leiders hebben in oktober besloten om de broeikasgassen met 40 % te verminderen en ook de VS en China hebben hun doelstellingen bekendgemaakt. De nieuwe klimaatovereenkomst moet duurzaam zijn. De EU wil in de overeenkomst van 2015 een procedure opnemen waardoor de emissiereductieverbintenissen regelmatig kunnen worden versterkt. Zo kunnen de partijen inspelen op de meest recente wetenschappelijke bevindingen en naar aanleiding van nieuwe technologische ontwikkelingen hun ambities bijstellen. Het doel is ervoor te zorgen dat de wereld zich dankzij de overeenkomst op lange termijn kan houden aan de 2 C-doelstelling. Hoewel de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen centraal staat bij de internationale klimaatonderhandelingen, beseft de EU dat aanpassing en klimaatfinanciering doorslaggevende elementen zijn voor een evenwichtige overeenkomst van De EU verwacht dat de VN-conferentie over klimaatverandering, die van 1 tot en met 12 december 2014 plaatsvindt in Lima (Peru), de weg zal effenen voor de vaststelling van een nieuwe, wettelijk bindende, wereldwijde klimaatovereenkomst volgend jaar in Parijs. De Lima-conferentie moet er voor zorgen dat: de belangrijkste elementen van de overeen

17 komst van 2015 als basis worden genomen voor verdere onderhandelingen in 2015; er een besluit wordt overeengekomen waardoor de bijdragen aan de vermindering van de broeikasgasemissies die de landen de komende maanden voorstellen transparant, kwantificeerbaar en vergelijkbaar zijn; er vóór de conferentie van Parijs in 2015 een internationale procedure is om de ambitie en de adequaatheid van de individuele en gecumuleerde bijdragen aan de 2 C-doelstelling te onderzoeken en te analyseren; de ambities voor de vermindering van de uitstoot vóór 2020 worden versterkt. Als grootste donoren van officiële ontwikkelingshulp zullen de EU en de lidstaten in Lima verslag uitbrengen van hun permanente klimaatfinanciering aan ontwikkelingslanden. Alleen al in 2013 hebben de EU en haar lidstaten samen voor 9,5 miljard euro gezorgd om ontwikkelingslanden te helpen bij de aanpak van de klimaatverandering. De EU is vastbesloten om bijstand te blijven verlenen aan de landen die het kwetsbaarst voor de klimaatverandering zijn en die de minste middelen hebben om te reageren. Redactie Meedingen naar Natura 2000-prijs Na een zeer geslaagd eerste jaar begint de Europese Commissie aan een tweede jaar waarin aanvragen kunnen worden ingediend voor de Natura 2000-prijs. Deze jaarlijkse prijs staat open voor alle entiteiten die betrokken zijn bij activiteiten die te maken hebben met Natura Lokale en nationale overheden, bedrijven, landeigenaars, NGO s, onderwijsinstellingen en individuele personen uit alle 28 lidstaten van de EU komen in aanmerking om zich kandidaat te stellen voor een van de vijf prijscategorieën. Dit keer wordt ook een EU Citizen s Award voorgesteld, waarbij het publiek wordt aangemoedigd om te stemmen op hun favoriete kandidaat. De deadline voor de aanvragen is 21 januari De winnaars worden op Natura dag, 21 mei 2015, bekendgemaakt tijdens een ceremonie op hoog niveau in Brussel. Raadpleeg de website voor meer informatie over de aanvraagprocedures: Persbericht Secretariaat Natura 2000-prijs, Interface imponeert Europese Commissie met recycling van visnetten Tapijtfabrikant Interface heeft de prestigieuze European Business Awards for the Environment gewonnen in de categorie International Business Cooperation. Interface won deze prijs voor haar innovatieve project Net-Works, waarbij afgedankte visnetten worden ingezameld om te recyclen als grondstof voor nieuwe tapijttegels. De awards worden elke twee jaar uitgereikt en zijn een beloning voor Europese bedrijven die succesvolle innovatie, economische haalbaarheid en zorg voor het milieu combineren. De jury prijst de manier waarop Interface zich inzet voor het milieu. Met Net-Works wordt een grote bijdrage geleverd aan het oplossen van het groeiende milieuprobleem van afgedankte visnetten. Daarnaast levert Interface met Net-Works een bijdrage aan het terugdringen van het armoedeprobleem in de wereld, aldus de jury. Informatie: Persbericht Interface, Europese regio s wijzen op belang van Euluchtwetgeving We moeten de luchtvervuiling nu aanpakken en niet langer wachten. Dat was de centrale boodschap van een door het AIR netwerk georganiseerde conferentie in het Europees Parlement op 19 november. De conferentie bracht een groot aantal Europese regio s bijeen om het EU wetgevingsvoorstel luchtkwaliteit te bespreken met Europarlementariërs, de Europese Commissie, het EU voorzitterschap en tal van (nietgouvernementele) organisaties. De conferentie was bedoeld om input te geven voor de besluitvorming in het Europees Parlement. In het voorjaar 2015 zal het Parlement met een eerste advies komen. Ik hoop op steun van de regio s om een sterk signaal af te geven, aldus La Via, voorzitter van de Milieucommissie van het Europees Parlement. Volgens de Europese Commissie zijn regio s verantwoordelijk om vervuiling bij de bron aan te pakken door over te schakelen op schone brandstoffen, roetfilters of gebruik te maken van rekeningrijden. Europa kan op haar beurt iets doen aan grensoverschrijdende luchtvervuiling door te komen met een nieuwe Richtlijn voor de Nationale Emissie Plafonds in Deze richtlijn geeft elk land genoeg ruimte om de middelen te bepalen. Ons voorstel is voldoende onderbouwd om aan 17

18 het Europees Parlement te worden voorgelegd en heeft daarnaast een economische waarde, aldus Marianne Wenning, directeur Quality of Life, Water & Air van de DG Milieu van de Europese Commissie. Het zal banen opleveren, minder aantasting van natuurgebieden en een enorme besparing van de uitgaven voor gezondheidszorg. Europese Ster, InternAtIOnAAl Investeren in schoner koken in Afrika Volgens de World Energy Outlook 2012 zijn 2.6 miljard mensen nog steeds afhankelijk van open vuur of traditionele, vervuilende kooktoestellen voor koken of het verwarmen van hun woning. De gezondheids- en milieurisico s die daarmee gepaard gaan, zijn aanzienlijk. Iedere week worden er mensen - vooral vrouwen en kinderen - ernstig ziek als gevolg van het inademen van rook. En iedere dag verdwijnt 3,9 miljoen ton hout in deze vuren. Er zijn inmiddels schonere en efficiëntere alternatieven voorhanden, maar veel arme gemeenschappen op het platteland zijn er niet mee bekend, kunnen ze niet krijgen in de buurt en hebben het geld niet om ze te kopen. Tijdens de Cookstoves Future Summit, dat plaatsvond op 20 en 21 november in New York, hebben zeventig partijen uit de hele wereld aangegeven op welke manier zij gaan bijdragen aan de doelstelling om tot en met 2020 honderd miljoen clean cookstoves in ontwikkelingslanden te verspreiden. Tijdens het festival hebben dertien Nederlandse organisaties aangekondigd 10 miljoen huishoudens in ontwikkelingslanden van schone kooktoestellen te voorzien. Daarvoor gaan ze naast eigen budgetten een bedrag van 185 miljoen US dollar mobiliseren. De financiering zal deels plaatsvinden via CO2- compensatie door bedrijven en consumenten in de vorm van clean cookstove-projecten. Een schoon kooktoestel bespaart net zoveel CO2 als tien zonnepanelen. Investeringen in deze toestellen kunnen de uitstoot van bijvoorbeeld vliegreizen, elektriciteitsverbruik of autogebruik compenseren. Onder de dertien ondertekenaars behoren ook Koninklijke Philips en SNV Netherlands Development Organisation nu samen aanpakken. Zij hebben tijdens het festival een samenwerkingsovereenkomst getekend om arme gemeenschappen op het platteland in Afrika van gezondere en betere kooktoestellen te voorzien. De overeenkomst richt zich op meer onderzoek, voorlichting en toegang tot financiering voor schonere kooktechnologie. Philips heeft de afgelopen 3 jaar al geïnvesteerd in het ontwikkelen en produceren van een innovatief, door een ventilator aangedreven, kooktoestel. Dit kooktoestel stoot 90% minder rook en CO2 uit dan bij het koken op open vuur. Het toestel maakt gebruik van pellets, hout of andere natuurlijke brandstoffen, maar verbrandt die uiterst zuinig en met minimale schade voor de gezondheid en het milieu. Philips test verschillende mogelijkheden om ervoor te zorgen dat deze schonere kookoplossing ook toegankelijk wordt voor mensen die normaal gesproken niet over de financiële mogelijkheden beschikken. Uit onderzoek van SNV blijkt dat het nieuwe product tot de schoonste kookstellen behoort die nu op de markt verkrijgbaar zijn. Persbericht Philips, / duurzaamnieuws.nl publicaties Handreiking Duurzaam Aanbesteden Groenafval Beleidsambities met betrekking tot de biobased economy en de circulaire economie leiden tot een herwaardering van organische reststromen. Niet langer worden deze stromen als waardeloos afval gezien, maar veel meer als potentiële grondstoffen voor nuttige toepassingen. Het omzetten van deze ambities in de praktijk blijkt echter weerbarstig. Een belangrijke stap vormt het vertalen van deze beleidsambities in gunningscriteria bij publieke aanbestedingen voor de verwerking van groenafvalstromen. Door het opnemen van nieuwe criteria bestaat immers de kans dat opdrachtgever en opdrachtnemer elkaar niet goed verstaan, wat kan leiden tot procedurele risico s. De Handreiking Duurzaam Aanbesteden Groenafval beoogt deze risico s te verminderen en geeft handvatten om groenafval op duurzame wijze aan te besteden. Het kan daarbij gaan om integraal groenafval of om deelstromen uit groenafval 18 18

19 (bijvoorbeeld bermgras). De uitgave is een initiatief van BVOR - Branche Vereniging Organische Reststoffen. Het Ministerie van Economische Zaken heeft het opstellen van de Handreiking gefinancierd. De Handreiking en het bijbehorende Achtergronddocument zijn te downloaden via Persbericht BVOR, Warmtekrachtkoppeling wacht onzekere toekomst Warmtekrachtkoppeling (WKK), waarbij gecombineerd elektriciteit en warmte wordt geproduceerd, met een hoge energie-efficiëntie, staat economisch sterk onder druk. Dit blijkt uit de studie Toekomst WKK en warmtevoorziening industrie en glastuinbouw. Naar verwachting draaien in 2020 met name eenheden die volcontinue moeten draaien niet kostendekkend. Deze beslaan ca. 20% van het opgestelde WKKvermogen. De marktpositie van flexibele WKKinstallaties is wat beter. Als ook de benodigde vervangingsinvesteringen in beschouwing worden genomen, blijkt dat in 2020 ruim 50% van het opgestelde WKK-vermogen in 2020 niet rendabel is. De ongunstige marktpositie wordt veroorzaakt door factoren als een hoge gasprijs, een lage elektriciteitsprijs en een lage prijs van CO2- emissierechten. Deze leiden er toe dat ook andere gasgestookte installaties in een ongunstige positie verkeren. Het afschakelen van WKKinstallaties kan leiden tot substantiële groei van CO2-emissies. Dit is afhankelijk van het type installaties dat de stroomproductie overneemt: kolen- of gascentrales. Richting 2030 is een lichte verbetering in de marktpositie van WKKinstallaties te voorzien. De belangrijkste opties voor verduurzaming van de warmtevraag in industrie en glastuinbouw zijn biomassa en geothermie, maar deze opties zijn alleen rendabel met subsidies. Deze vallen binnen het kader van de SDE+regeling. Deze conclusies volgen uit een studie die CE Delft en DNV GL hebben uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken. CE.nl Hoge kwaliteit van leven in Nederland beperkt houdbaar De kwaliteit van leven in Nederland is hoog. Nederlanders zijn over het algemeen tevreden over hun materiële en sociale omstandigheden. Onze hoge levenskwaliteit heeft echter een prijs. Nederland stoot per inwoner relatief veel broeikasgassen uit. De voorraad aan hulpbronnen, zoals de energiereserves, is beperkt en moet met steeds meer mensen worden gedeeld. Hierdoor zal het voor volgende generaties moeilijker worden om welvaart te genereren. Dit blijkt uit de derde editie van de Monitor Duurzaam Nederland De monitor is op verzoek van het kabinet geschreven en bestaat uit twee delen: een indicatorenrapport, onder verantwoordelijkheid van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS); en een verkenning over energie-innovatie, onder verantwoordelijkheid van het Centraal Planbureau (CPB), het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Uit de monitor blijkt dat het huidige overheidsbeleid vooral aandacht heeft voor energie- en klimaatdoelen voor 2020 en nauwelijks voor de periode daarna. De ontwikkeling van innovatieve, nu nog te dure, energieopties voor de lange termijn is daardoor te beperkt. Dat verkleint de kans op een succesvolle overgang naar een CO2-arme energievoorziening in Ook het verkrijgen van maatschappelijk draagvlak voor deze overgang krijgt nog weinig aandacht. Recente burgerinitiatieven bieden een belangrijk aanknopingspunt om het draagvlak onder de bevolking voor andere energietechnieken te vergroten. Sociale innovatie is gebaat bij meer ruimte voor experimentele projecten. Om Nederland duurzamer te maken, is innovatie cruciaal. Dat geldt ook voor de overgang naar een CO2-arme energievoorziening die het kabinet in 2050 wil bereiken. Het huidige beleid richt zich vooral op het bereiken van 20 procent CO2-reductie en het bereiken van het aandeel van 14 procent hernieuwbare energie in 2020 tegen zo laag mogelijke kosten. Weinig aandacht gaat uit naar de ontwikkeling van innovatieve energieopties voor de periode na 2020, zoals de afvang en opslag van CO2, de vergassing van biomassa en de vrachtauto op waterstof of groen gas. Hierdoor neemt de kans op een succesvolle energietransitie af. Daar komt bij dat de 2050-doelen te veraf staan om nu reeds innovatie aan te jagen. Een scherp tussendoel voor CO2-emissie in 2030 kan daarbij helpen. Verder is er nu vooral behoefte aan innovatiebeleid dat niet op één paard wedt, maar dat de ontwikkeling van verschillende technologieën mogelijk maakt. pbl.nl 19

20 wetenschap uv/h2o2-proces voor drinkwaterbehandeling kan fors goedkoper Ultravioletlicht in combinatie met waterstofperoxide is een zeer effectieve manier om organische microverontreinigingen te verwijderen voor de bereiding van drinkwater. KWR Watercycle Research Institute heeft in samenwerking met Wetsus en Van Remmen UV Techniek een model ontwikkeld om de UV/H2O2-reactor te optimaliseren en zo 30-40% energie te besparen. In toenemende mate komen geneesmiddelen en stoffen als hormonen en pesticiden in het oppervlaktewater terecht, en op die manier in ons drinkwater, vertelt Roberta Hofman-Caris, senior onderzoeker bij KWR Watercycle Research Institute. Dat komt enerzijds omdat de analysetechnieken sterk verbeterd zijn en we dus meer stoffen vinden, anderzijds doordat de hoeveelheid medicijnen in afvalwater door de toenemende vergrijzing toeneemt. De gehaltes zijn nu nog vrij laag, maar we weten niet wat het effect is van continue blootstelling, met name aan mengsels van deze stoffen. De nieuwe vinding is belangrijk, want nadeel van het UV/H2O2-proces is dat het veel energie kost. Er is namelijk een hoge dosis UV nodig voor veilig drinkwater en dat kost veel energie. Waterforum Online Milieuvriendelijk nylon produceren uit afvalhout Het blijkt mogelijk nylon uit afvalhout te maken, zonder de vorming van afval. Nylon zit in onder meer textiel, tandenborstels en klittenband en wordt op megaton-schaal geproduceerd. Caprolactam, de grondstof voor nylon, wordt gemaakt op basis van de afnemende voorraad aan fossiele brandstoffen, met een grote hoeveelheid zout als bijproduct. Zo n 4 à 5 kilo per kilo caprolactam. Dat zout kan weliswaar voor bemesting worden gebruikt, maar een volledig schone productiemethode van nylon is natuurlijk nog beter. En die hebben de Leidse onderzoekers Lies Bouwman en Saeed Raoufmoghaddam gevonden. Zij hebben een syntheseroute ontwikkeld om caprolactam uit afvalhout te maken, zonder de vorming van schadelijke bijproducten. In afvalhout zit cellulose, en dat kun je opwerken tot levulinezuur, legt Bouwman uit. Dit zuur heeft al heel veel weg van het caprolactammolecuul. We zijn erin geslaagd om uit levulinezuur in enkele stappen caprolactam te maken. Levulinezuur kan ook worden gemaakt van cellulose uit bijvoorbeeld maisafval. Het octrooi voor de methode is inmiddels aangevraagd. Belangrijk voor het duurzaam produceren van caprolactam voor nylon is het gebruik van een katalysator. Bouwman: Oftewel een stof die de chemische reactie kan versnellen. Die katalysator moet de reactie wel minimaal keer kunnen uitvoeren. Pas dan wordt het voor het bedrijfsleven economisch interessant om naar deze productiemethode te kijken. De katalysator die we nu ontwikkeld hebben kan de reactie ongeveer 100 keer uitvoeren; dit moeten we nog zien te verbeteren. Het duurt nog wel even voordat we de juiste katalysator gevonden hebben. Niettemin staat de onderzoeksgroep van Bouwman al wel in contact met het bedrijfsleven via het consortium CatchBio, dat zich toelegt op het omzetten van biomassa in brandstoffen en chemische en farmaceutische (grond)stoffen. Persbericht Universiteit Leiden, Nederland benadert ecosysteemdiensten anders dan Vlaanderen en Engeland Onderzoekers van LEI Wageningen UR hebben in opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving voor een aantal gebieden in Engeland, Vlaanderen en Nederland vergeleken hoe ecosysteemdiensten worden benaderd. Deze benadering is een manier om natuur en biodiversiteit een integraal onderdeel te laten vormen van economische ontwikkelingen en afwegingen. Engeland past ecosysteemdiensten vooral toe op landbouwgronden, terwijl Vlaanderen en Nederland de diensten vooral benaderen in relatie tot natuurgebieden. In alle onderzochte gebieden vinden belanghebbenden de technische taal die gebruikt wordt te complex en passen daarom alternatieven toe. Er blijkt weinig kennis te zijn over de effecten van de benutting van ecosysteemdiensten op de biodiversiteit. Ook is niet altijd helder of ecosysteemdiensten bijdragen aan de bescherming van biodiversiteit. De ecosysteemdienstenbenadering in de onderzochte landen leidt tot drie verschillende modellen. In Engeland is sprake van een praktijk-model. De pilot-gebieden zijn experimenteerruimte van het nationale beleid. In Vlaanderen is sprake van een parallel- model ; hier lopen de beleids

het college van gedeputeerde staten van Limburg Ruimtelijke-ordeningskamer - Natuurbescherming

het college van gedeputeerde staten van Limburg Ruimtelijke-ordeningskamer - Natuurbescherming Uitspraak 201403308/1/R2 Datum van uitspraak: woensdag 10 juni 2015 Tegen: Proceduresoort: Rechtsgebied: ECLI: het college van gedeputeerde staten van Limburg Eerste aanleg - meervoudig Ruimtelijke-ordeningskamer

Nadere informatie

Uit: Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State, 12 november 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4099, (AB 2015/10) Mr. J.A. Hagen

Uit: Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State, 12 november 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4099, (AB 2015/10) Mr. J.A. Hagen Uit: Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State, 12 november 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4099, (AB 2015/10) Mr. J.A. Hagen Wet milieurecht: art. 5.16, art. 5.16a; Besluit gevoelige bestemmingen: art. 2; Wet

Nadere informatie

KLIMAAT, ENERGIE EN GRONDSTOFFEN

KLIMAAT, ENERGIE EN GRONDSTOFFEN KLIMAAT, ENERGIE EN GRONDSTOFFEN AKKOORDEN EN GREEN DEALS Rafaël Lazaroms Coördinator Energie en duurzaamheid Unie van Waterschappen 1. Duurzaamheid en taken waterschappen 2. Duurzame ambities in akkoorden

Nadere informatie

Ontwerp besluit. Aan XL Wind B.V. t.a.v. de heer W. Meerkerk Overslingeland 24-II 4225 NK Noordeloos

Ontwerp besluit. Aan XL Wind B.V. t.a.v. de heer W. Meerkerk Overslingeland 24-II 4225 NK Noordeloos Ontwerp besluit Aan XL Wind B.V. t.a.v. de heer W. Meerkerk Overslingeland 24-II 4225 NK Noordeloos Bezoekadres: Wilhelminakade 179 3072 AP ROTTERDAM Postadres: Postbus 6575 3002 AN ROTTERDAM Website:

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 Burgemeester en wethouders hebben op 14 januari 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het legaliseren van appartementen. De aanvraag

Nadere informatie

Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei

Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei Burgers, bedrijven, milieu-organisaties en overheden hebben vandaag op initiatief van minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en

Nadere informatie

Uitspraak /1/R1

Uitspraak /1/R1 Uitspraak 201601235/1/R1 Datum van uitspraak: woensdag 31 augustus 2016 Tegen: de raad van de gemeente Bergen Proceduresoort: Eerste aanleg - meervoudig Rechtsgebied: Ruimtelijke-ordeningskamer - Bestemmingsplannen

Nadere informatie

Eerste aanleg: ECLI:NL:RBGEL:2015:7684, Bekrachtiging/bevestiging

Eerste aanleg: ECLI:NL:RBGEL:2015:7684, Bekrachtiging/bevestiging ECLI:NL:RVS:2017:313 Instantie Raad van State Datum uitspraak 08-02-2017 Datum publicatie 08-02-2017 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201600609/1/A1 Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2015:435. Uitspraak. Datum uitspraak Datum publicatie Inhoudsindicatie

ECLI:NL:RVS:2015:435. Uitspraak. Datum uitspraak Datum publicatie Inhoudsindicatie ECLI:NL:RVS:2015:435 Instantie Raad van State Datum uitspraak 18-02-2015 Datum publicatie 18-02-2015 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201402761/1/R1 Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING (Ontwerp)

OMGEVINGSVERGUNNING (Ontwerp) OMGEVINGSVERGUNNING (Ontwerp) verleend aan Rabobank Zuid en Oost Groningen voor het bouwen van een Rabobank geldkiosk aan de Hoofdweg 29 in Bellingwolde Veendam Nummer gemeente: 141114 Nummer Liza: 26644

Nadere informatie

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Datum 27 januari 2016 ECLI:NL:RVS:2016:155

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Datum 27 januari 2016 ECLI:NL:RVS:2016:155 M en R 2016 afl. 5 Eventuele toekomstige gaswinning hoeft niet te worden betrokken bij de beoordeling of in verband met de exploratieboring een milieueffectrapport moet worden gemaakt. Instantie Afdeling

Nadere informatie

2. Beoordeling. 2.4 Artikel 2.1, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: de Wabo)

2. Beoordeling. 2.4 Artikel 2.1, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: de Wabo) LJN: BP4832,Voorzieningenrechter Rechtbank Breda, 11/816 Print uitspraak Datum uitspraak: 16-02-2011 Datum publicatie: 16-02-2011 Rechtsgebied: Bestuursrecht overig Soort procedure: Voorlopige voorziening

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2014:3368

ECLI:NL:RVS:2014:3368 ECLI:NL:RVS:2014:3368 Instantie Raad van State Datum uitspraak 10-09-2014 Datum publicatie 10-09-2014 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201311559/1/A4 Eerste

Nadere informatie

beschikking omgevingsvergunning Registratienummer: 20120161

beschikking omgevingsvergunning Registratienummer: 20120161 Aanvraag: Burgemeester en wethouders hebben op 27 maart 2012 via het omgevingsloket online een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het uitbreiden van een winkelpand op de volgende locatie:

Nadere informatie

WATER- SCHAPPEN & ENERGIE

WATER- SCHAPPEN & ENERGIE WATER- SCHAPPEN & ENERGIE Resultaten Klimaatmonitor Waterschappen 2014 Waterschappen willen een bijdrage leveren aan een duurzame economie en samenleving. Hiervoor hebben zij zichzelf hoge ambities gesteld

Nadere informatie

1. Wethouder Tiemens te machtigen voor het ondertekenen van het Gelders Energie Akkoord.

1. Wethouder Tiemens te machtigen voor het ondertekenen van het Gelders Energie Akkoord. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Deelname Gelders Energieakkoord Programma Duurzaamheid Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Het Klimaatverbond, Alliander en Gelderse Natuur en Milieufederatie

Nadere informatie

GEMEENTE HEUMEN. Aan Fleuren tuinartikelen Rijksweg EK MALDEN. Uw brief van: Uw kenmerk: Bijlage(n): Onderwerp:

GEMEENTE HEUMEN. Aan Fleuren tuinartikelen Rijksweg EK MALDEN. Uw brief van: Uw kenmerk: Bijlage(n): Onderwerp: GEMEENTE HEUMEN Aan Fleuren tuinartikelen Rijksweg 213 6581 EK MALDEN Uw brief van: Uw kenmerk: Bijlage(n): Onderwerp: Rijksweg 213 te MALDEN Malden, Ons kenmerk: Behandeld door: Telefoonnummer: E-mailadres:

Nadere informatie

De Minister van Economische. Zaken en. De Minister van Infrastructuur en Milieu. Overwegende dat:

De Minister van Economische. Zaken en. De Minister van Infrastructuur en Milieu. Overwegende dat: De Minister van Economische Zaken en De Minister van Infrastructuur en Milieu Overwegende dat: - het wenselijk is te voorkomen dat zich in het gebied dat bestemd zal worden voor het Windpark Zeewolde en

Nadere informatie

LJN: BP5782,Voorzieningenrechter Rechtbank 's-hertogenbosch, AWB 10/3720 en 11/207

LJN: BP5782,Voorzieningenrechter Rechtbank 's-hertogenbosch, AWB 10/3720 en 11/207 LJN: BP5782,Voorzieningenrechter Rechtbank 's-hertogenbosch, AWB 10/3720 en 11/207 Datum uitspraak: 16-02-2011 Datum publicatie: 25-02-2011 Rechtsgebied: Bouwen Soort procedure: Voorlopige voorziening+bodemzaak

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOBR:2017:3205

ECLI:NL:RBOBR:2017:3205 ECLI:NL:RBOBR:2017:3205 Instantie Datum uitspraak 12-06-2017 Datum publicatie 21-06-2017 Zaaknummer 17_175 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Oost-Brabant Omgevingsrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2011:BQ4936

ECLI:NL:RVS:2011:BQ4936 ECLI:NL:RVS:2011:BQ4936 Instantie Raad van State Datum uitspraak 18-05-2011 Datum publicatie 18-05-2011 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201008844/1/H1 Bestuursrecht Hoger

Nadere informatie

Ontwerp omgevingsvergunning UV

Ontwerp omgevingsvergunning UV Ontwerp omgevingsvergunning UV 20150044 Aanvraag Op 13 april 2015 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het veranderen van een rundveehouderij op het adres Stokershorst 5 te Nederweert-Eind.

Nadere informatie

Ons kenmerk Uw kenmerk Aantal bijlagen Datum _ november 2016

Ons kenmerk Uw kenmerk Aantal bijlagen Datum _ november 2016 AANTEKENEN Handelsonderneming Bepo B.V. T.a.v. de directie Ceintuurbaan 124 3051 KD ROTTERDAM Parallelweg 1 Postbus 843 3100 AV Schiedam T 010-246 80 00 F 010-246 82 83 E info@dcmr.nl W www.dcmr.nl Ons

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad vanstate 200607461/1. Datum uitspraak: 11 juli 2007 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: vennootschap onder firma appellante,, gevestigd te tegen de uitspraak in zaak nos.

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 6 augustus 2015

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 6 augustus 2015 OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 6 augustus 2015 Burgemeester en wethouders hebben op 16-1-2015 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het dempen en realiseren van water. De aanvraag gaat over

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZLY:2012:BX0557

ECLI:NL:RBZLY:2012:BX0557 ECLI:NL:RBZLY:2012:BX0557 Instantie Datum uitspraak 03-07-2012 Datum publicatie 06-07-2012 Zaaknummer Awb 11/2189 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Zwolle-Lelystad Bestuursrecht

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De overwegingen om te komen tot dit besluit staan in de bijlage welke een onderdeel is van dit besluit.

Omgevingsvergunning. De overwegingen om te komen tot dit besluit staan in de bijlage welke een onderdeel is van dit besluit. Omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van de gemeente Molenwaard hebben op 18 april 2017 van de heer J. de Vries een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het vergroten van de schuur,

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2005:AU8440

ECLI:NL:RVS:2005:AU8440 ECLI:NL:RVS:2005:AU8440 Instantie Raad van State Datum uitspraak 21-12-2005 Datum publicatie 21-12-2005 Zaaknummer 200502884/1 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving 16 september 2014-15:25 Het ministerie van Infrastructuur en Milieu besteedt in 2015 9,2 miljard euro aan een gezond, duurzaam

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2016:4659

ECLI:NL:CRVB:2016:4659 ECLI:NL:CRVB:2016:4659 Instantie Datum uitspraak 06-12-2016 Datum publicatie 12-12-2016 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 16/1577 PW Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

Beschikking maatwerkvoorschriften

Beschikking maatwerkvoorschriften Wet milieubeheer Beschikking maatwerkvoorschriften Inrichtingdrijver : Kuehne + Nagel Logistics B.V. Activiteiten van de inrichting : 2e fase maatwerk Locatie : Lippestraat 15 te Zwolle Datum beschikking

Nadere informatie

Aanmeldnotitie Besluit Mer

Aanmeldnotitie Besluit Mer Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Aanmeldnotitie Besluit Mer Geerlings Metaalrecycling BV te Venlo Zaaknummer 2012-0164 d.d. 5 april 2012 Verzonden: INHOUDSOPGAVE 1 Besluit 3 2 Procedure 4 2.1

Nadere informatie

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2004 RA04.0108 A 11 04/696 Onderwerp: Bezwaarschrift Sluyter Advocaten tegen besluit raad m.b.t.

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2004 RA04.0108 A 11 04/696 Onderwerp: Bezwaarschrift Sluyter Advocaten tegen besluit raad m.b.t. Raadsvoorstel jaar stuknr. Raad categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2004 RA04.0108 A 11 04/696 Onderwerp: Bezwaarschrift Sluyter Advocaten tegen besluit raad m.b.t. gebied Zijtak Portefeuillehouder: J.

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2013:3359

ECLI:NL:RBOVE:2013:3359 ECLI:NL:RBOVE:2013:3359 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 17-12-2013 Datum publicatie 19-12-2013 Zaaknummer Awb 13/843 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2012:BX4670

ECLI:NL:RVS:2012:BX4670 ECLI:NL:RVS:2012:BX4670 Instantie Raad van State Datum uitspraak 15-08-2012 Datum publicatie 15-08-2012 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201106219/1/A4 Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2006:AX0760

ECLI:NL:RVS:2006:AX0760 ECLI:NL:RVS:2006:AX0760 Instantie Raad van State Datum uitspraak 10-05-2006 Datum publicatie 10-05-2006 Zaaknummer 200505022/1 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht Hoger beroep

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Aan burgemeester en wethouders van de gemeente Heimond T.a.v. mevrouw K. Aqulna Postbus AZ HELMOND

Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Aan burgemeester en wethouders van de gemeente Heimond T.a.v. mevrouw K. Aqulna Postbus AZ HELMOND Ministerie van Infrastructuur en Milieu > Retouradres Postbus 97 3440 AB WOERDEN Aan burgemeester en wethouders van de gemeente Heimond T.a.v. mevrouw K. Aqulna Postbus 950 5700 AZ HELMOND De Bleek 10

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V. te Roermond

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V. te Roermond Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning Activiteit milieuneutraal veranderen Rockwool B.V. te Roermond Zaaknummer: 2015-1632 Kenmerk: 2015/95267 d.d. 10 december 2015 Verzonden:

Nadere informatie

Afdeling bestunrsreclitspraak. Behandelend ambtenii;ir J. Jhauw 070-4264845

Afdeling bestunrsreclitspraak. Behandelend ambtenii;ir J. Jhauw 070-4264845 Raad vanstate Afdeling bestunrsreclitspraak It ' V GESCAND OP 11 SEP. 2014 Raad van de gemeente Oostzaan Postbus 1 5 1510 AA OOSTZAAN Gemeente Oostzaan D.itLim Ons mimnicr Uw kenmerk 1 o september 201

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. voor de activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V.

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. voor de activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning voor de activiteit milieuneutraal veranderen Rockwool B.V. te Roermond Zaaknummer: 2015-1985 Kenmerk: 2016/48004 d.d. 23 juni 2016 Verzonden:

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDE VOOR DE TEN HOOGSTE TOELAATBARE GELUIDSBELASTING WET GELUIDHINDER

ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDE VOOR DE TEN HOOGSTE TOELAATBARE GELUIDSBELASTING WET GELUIDHINDER ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDE VOOR DE TEN HOOGSTE TOELAATBARE GELUIDSBELASTING WET GELUIDHINDER 1 Ambtshalve besluit Voor het plangebied Dorst-West (verder: plangebied) is gelijktijdig met dit ontwerpbesluit

Nadere informatie

LJN: BX6509, Raad van State, 201201225/1/A1. Datum uitspraak: 05-09-2012 Datum publicatie: 05-09-2012

LJN: BX6509, Raad van State, 201201225/1/A1. Datum uitspraak: 05-09-2012 Datum publicatie: 05-09-2012 LJN: BX6509, Raad van State, 201201225/1/A1 Datum uitspraak: 05-09-2012 Datum publicatie: Rechtsgebied: 05-09-2012 Bestuursrecht overig Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie: Afwijzing handhavingsverzoek

Nadere informatie

Inhoud. Te behandelen onderwerpen: 1. Onlosmakelijke samenhang

Inhoud. Te behandelen onderwerpen: 1. Onlosmakelijke samenhang Inhoud Te behandelen onderwerpen: 1. Onlosmakelijke samenhang 2. Grondslag aanvraag omgevingsvergunning voor artikel 2.1 lid 1 onder e- activiteiten (milieu) 3. OBM en milieuneutrale verandering 4. Overig

Nadere informatie

Zaaknummer: 2000/026 en 2000/026.1 Rechter(s): mr. Olivier Datum uitspraak: 22 mei 2000 X tegen het college van bestuur van de Universiteit Leiden

Zaaknummer: 2000/026 en 2000/026.1 Rechter(s): mr. Olivier Datum uitspraak: 22 mei 2000 X tegen het college van bestuur van de Universiteit Leiden Zaaknummer: 2000/026 en 2000/026.1 Rechter(s): mr. Olivier Datum uitspraak: 22 mei 2000 Partijen: X tegen het college van bestuur van de Universiteit Leiden Trefwoorden: Algemeen verbindend voorschrift,

Nadere informatie

Pagina 1 van 14 Registratienummer: Z / D

Pagina 1 van 14 Registratienummer: Z / D Postbus 8035 5601 KA Eindhoven T: 088-369 03 69 I: www.odzob.nl Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op de op 13 oktober 2016 bij hen ingekomen aanvraag van Suez Water NV te Venlo, om

Nadere informatie

Wet milieubeheer. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Melding artikel ENCI te Maastricht. Zaaknummer:

Wet milieubeheer. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Melding artikel ENCI te Maastricht. Zaaknummer: Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Wet milieubeheer Melding artikel 8.19 ENCI te Maastricht Zaaknummer: 2015-0968 Kenmerk: 2015/48998 d.d. 16 juli 2015 Verzonden: INHOUDSOPGAVE 1 Melding 3 1.1

Nadere informatie

Bijlage E: samenvatting convenanten energie efficiency

Bijlage E: samenvatting convenanten energie efficiency Bijlage E: samenvatting convenanten energie efficiency 1. Het Convenant Benchmarking energie efficiency Op 6 juli 1999 sloot de Nederlandse overheid met de industrie het Convenant Benchmarking energieefficiency.

Nadere informatie

ECLI:NL:CBB:2016:168. Uitspraak. College van Beroep voor het bedrijfsleven. Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 15/655

ECLI:NL:CBB:2016:168. Uitspraak. College van Beroep voor het bedrijfsleven. Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 15/655 ECLI:NL:CBB:2016:168 Instantie Datum uitspraak 06-06-2016 Datum publicatie 24-06-2016 Zaaknummer 15/655 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie College van Beroep voor het bedrijfsleven Bestuursrecht

Nadere informatie

(ONTWERP)OMGEVINGSVERGUNNING

(ONTWERP)OMGEVINGSVERGUNNING (ONTWERP)OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan Mevr. S.D. van der Veen voor het oprichten van een kleinschalige koffie- en theeschenkerij met kleine kaart en tevens verkoop van meubelen, curiosa, planten en

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2016:1061

ECLI:NL:RVS:2016:1061 ECLI:NL:RVS:2016:1061 Instantie Raad van State Datum uitspraak 20-04-2016 Datum publicatie 20-04-2016 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201506028/1/A1 Omgevingsrecht Hoger

Nadere informatie

Uitspraak 201403254/1/A4

Uitspraak 201403254/1/A4 1 van 7 8-3-2015 21:16 Uitspraak 201403254/1/A4 Datum van uitspraak: woensdag 14 januari 2015 Tegen: het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant Proceduresoort: Eerste aanleg - meervoudig Rechtsgebied:

Nadere informatie

Partij voor de Dieren Gouda Tav Corina Kerkmans

Partij voor de Dieren Gouda Tav Corina Kerkmans Partij voor de Dieren Gouda Tav Corina Kerkmans directie/afdeling RO/afdeling RBA contactpersoon E. ten Cate telefoon 0182-588976 uw kenmerk onderwerp reactie op uw vragen over klimaatdoelstellingen Gouda

Nadere informatie

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Nieuw Terbregge

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Nieuw Terbregge Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Nieuw Terbregge Kenmerk: 210011737 Algemeen toetsingskader De Wet geluidhinder beoogt de burger te beschermen tegen een te hoge geluidsbelasting.

Nadere informatie

LJN: BO2154,Voorzieningenrechter Rechtbank 's-hertogenbosch, AWB 10/2913 en 10/3065

LJN: BO2154,Voorzieningenrechter Rechtbank 's-hertogenbosch, AWB 10/2913 en 10/3065 LJN: BO2154,Voorzieningenrechter Rechtbank 's-hertogenbosch, AWB 10/2913 en 10/3065 Print uitspraak Datum uitspraak: 22-10-2010 Datum publicatie: 29-10-2010 Rechtsgebied: Bouwen Soort procedure: Voorlopige

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 158 Besluit van 29 april 2008, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 108, eerste lid, van de Wet

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De overwegingen om te komen tot dit besluit staan in de bijlage welke een onderdeel is van dit besluit.

Omgevingsvergunning. De overwegingen om te komen tot dit besluit staan in de bijlage welke een onderdeel is van dit besluit. Omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van de gemeente Molenwaard hebben op 18 januari 2015 van de heer G. Elkhuizen een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een

Nadere informatie

B-140 Green Deal: Groene Gevangenis Veenhuizen: naar een gevangenis voorzien van duurzame energie uit de regio

B-140 Green Deal: Groene Gevangenis Veenhuizen: naar een gevangenis voorzien van duurzame energie uit de regio B-140 Green Deal: Groene Gevangenis Veenhuizen: naar een gevangenis voorzien van duurzame energie uit de regio Partijen: De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de heer drs. M.J.M. Verhagen,

Nadere informatie

GREEN DEAL DUURZAME ENERGIE

GREEN DEAL DUURZAME ENERGIE GREEN DEAL DUURZAME ENERGIE In kort bestek Rafael Lazaroms INHOUDSOPGAVE 1. Wat houdt het in? 2. Motieven, doelstellingen en ambities 3. Organisatiestructuur GELOOFWAARDIGE BOODSCHAP Waterschappen hebben

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2016:2558

ECLI:NL:RBGEL:2016:2558 ECLI:NL:RBGEL:2016:2558 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 12-05-2016 Datum publicatie 19-05-2016 Zaaknummer AWB - 15 _ 7447 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:CBB:2004:AR3508

ECLI:NL:CBB:2004:AR3508 ECLI:NL:CBB:2004:AR3508 Instantie Datum uitspraak 05-10-2004 Datum publicatie 08-10-2004 Zaaknummer AWB 03/647 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie College van Beroep voor het bedrijfsleven

Nadere informatie

Rb. Noord-Holland, , HAA 13/1804, ECLI:NL:RBNHO:2013:12968, BR Mr. J.M. Janse van Mantgem. Tijdelijke omgevingsvergunning

Rb. Noord-Holland, , HAA 13/1804, ECLI:NL:RBNHO:2013:12968, BR Mr. J.M. Janse van Mantgem. Tijdelijke omgevingsvergunning Rb. Noord-Holland, 31-12-2013, HAA 13/1804, ECLI:NL:RBNHO:2013:12968, BR Mr. J.M. Janse van Mantgem Tijdelijke omgevingsvergunning Tijdelijke omgevingsvergunning Omgevingsvergunning met instandhoudingstermijn

Nadere informatie

Registratienummer: Besluit omgevingsvergunning Elswoutshoek

Registratienummer: Besluit omgevingsvergunning Elswoutshoek Registratienummer: 2016003300 Besluit omgevingsvergunning Elswoutshoek Op 22 mei 2015 is namens de heer J.W. Slewe te Overveen een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de activiteit handelen in

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: Raad vanstate 201010673/1 A/1. Datum uitspraak: 25 juni 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

Nadere informatie

Eerste aanleg: ECLI:NL:RBASS:2012:2307, Bekrachtiging/bevestiging

Eerste aanleg: ECLI:NL:RBASS:2012:2307, Bekrachtiging/bevestiging ECLI:NL:RVS:2014:110 Instantie Raad van State Datum uitspraak 22-01-2014 Datum publicatie 22-01-2014 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201300676/1/A2 Eerste

Nadere informatie

Ontwerp Omgevingsverguuning (fase 1)

Ontwerp Omgevingsverguuning (fase 1) Artikel WW. gemeente Dossier: Ï5OMGS1O5 Ontwerp Omgevingsverguuning (fase 1) Burgemeester en wethouders hebben op 8 mei 2015 een aanvraag voor een oingevingsvergunning uitgebreide procedure fase 1 ontvangen

Nadere informatie

Besluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Besluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Besluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Datum omgevingsvergunning: Kernmerk: Dossiernummer (OLO): 2114755 Op 19 december 2015 hebben wij een verzoek ontvangen van Stichting Werk-Leerboerderij

Nadere informatie

BESLUIT. I. Juridisch kader

BESLUIT. I. Juridisch kader Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft; 101698-12 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2007:BB9957

ECLI:NL:RVS:2007:BB9957 ECLI:NL:RVS:2007:BB9957 Instantie Raad van State Datum uitspraak 12-12-2007 Datum publicatie 12-12-2007 Zaaknummer 200700759/1 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2012:BV9444

ECLI:NL:RVS:2012:BV9444 ECLI:NL:RVS:2012:BV9444 Instantie Raad van State Datum uitspraak 14-03-2012 Datum publicatie 21-03-2012 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201111372/1/A4 en 201111372/2/A4

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2008:BG4692

ECLI:NL:RVS:2008:BG4692 ECLI:NL:RVS:2008:BG4692 Instantie Raad van State Datum uitspraak 19-11-2008 Datum publicatie 19-11-2008 Zaaknummer 200801458/1 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht Hoger beroep

Nadere informatie

de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, verweerder.

de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, verweerder. Essentie uitspraak: In de inrichting worden niet meer dan 10.000 kg aan gevaarlijke stoffen per opslagplaats opgeslagen zodat de inrichting aldus niet behoort tot de categorie van inrichtingen als bedoeld

Nadere informatie

O M G E V I N G S V E R G U N N I N G (ONTWERP) 506-2012

O M G E V I N G S V E R G U N N I N G (ONTWERP) 506-2012 O M G E V I N G S V E R G U N N I N G (ONTWERP) 506-2012 Burgemeester en Wethouders hebben op 26 oktober 2012 van Geologistiek BV, Idzardaweg 90, 8476 EP TER IDZARD, een aanvraag voor een omgevingsvergunning

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Aalten

Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Aalten Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Aalten Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN...3 Artikel 1. Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2. Doelstelling... 3 2 HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN...3 Artikel 3. Aanwijzing inzameldienst...

Nadere informatie

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. OGR-Updates.nl JOM 2017/58 AR 2017/177 Omgevingsvergunning in de praktijk 2017/7492

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. OGR-Updates.nl JOM 2017/58 AR 2017/177 Omgevingsvergunning in de praktijk 2017/7492 ECLI:NL:RVS:2017:20 Instantie Raad van State Datum uitspraak 11-01-2017 Datum publicatie 11-01-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201600568/1/A1 Bestuursrecht Hoger beroep

Nadere informatie

op de verzoeken om (opheffing van) een voorlopige voorziening in de zaken tussen

op de verzoeken om (opheffing van) een voorlopige voorziening in de zaken tussen uitspraak RECHTBANK GELDERLAND Zittingsplaats Arnhem Bestuursrecht zaaknummers: AWB 17/441, 17/592 en 17/646 uitspraak van de voorzieningenrechter van 1 O FEB. 2017 op de verzoeken om (opheffing van) een

Nadere informatie

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure WBD

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure WBD Omgevingsvergunning uitgebreide procedure WBD1309454 Burgemeester en wethouders hebben op 16 december 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het project herbouw van de stal. De aanvraag

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De overwegingen om te komen tot dit besluit staan in de bijlage welke een onderdeel is van dit besluit.

Omgevingsvergunning. De overwegingen om te komen tot dit besluit staan in de bijlage welke een onderdeel is van dit besluit. Omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van de gemeente Molenwaard hebben op 22 juli 2014 van Gemeente Molenwaard een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een damwand,

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Intrekking omgevingsvergunning bouwen Medwaste Control Benelux B.V.

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Intrekking omgevingsvergunning bouwen Medwaste Control Benelux B.V. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning Intrekking omgevingsvergunning bouwen Medwaste Control Benelux B.V. te Maastricht Zaaknummer: 2015-2087 Kenmerk 2016/28760 d.d. 14 april

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2013:1522

ECLI:NL:RVS:2013:1522 ECLI:NL:RVS:2013:1522 Instantie Raad van State Datum uitspraak 16-10-2013 Datum publicatie 16-10-2013 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201206838/1/A3 Bestuursrecht Tussenuitspraak

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2012:BV6555

ECLI:NL:RVS:2012:BV6555 ECLI:NL:RVS:2012:BV6555 Instantie Raad van State Datum uitspraak 22-02-2012 Datum publicatie 22-02-2012 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201109131/1/A2 Eerste

Nadere informatie

Joure, 25 april 2014 Ons kenmerk : OV / Verzonden: Uw kenmerk : In behandeling bij : de heer R. Kluiwstra Bijlage(n) : 0

Joure, 25 april 2014 Ons kenmerk : OV / Verzonden: Uw kenmerk : In behandeling bij : de heer R. Kluiwstra Bijlage(n) : 0 LYAEMER WONEN p/a Postbus 21 8530 AA Lemmer Joure, 25 april 2014 Ons kenmerk : OV 20132023/749641 Verzonden: Uw kenmerk : In behandeling bij : de heer R. Kluiwstra Bijlage(n) : 0 Onderwerp: omgevingsvergunning

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2014:1463

ECLI:NL:RVS:2014:1463 ECLI:NL:RVS:2014:1463 Instantie Raad van State Datum uitspraak 23-04-2014 Datum publicatie 23-04-2014 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201308905/1/R2 Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

Wijziging Verordening ruimte 2014, actualisatie 2017

Wijziging Verordening ruimte 2014, actualisatie 2017 Wijziging Verordening ruimte 2014, actualisatie 2017 Nota van wijzigingen Vastgesteld Gedeputeerde Staten Datum 13 juni 2017 1 Inleiding Voor u ligt de Nota van wijzigingen behorende bij de Wijziging

Nadere informatie

Publiek. - Bouwen (Art. 2.1 lid 1 onder a Wabo) - Strijdig gebruik gronden of bouwwerken (art. 2.1 lid 1 onder c Wabo).

Publiek. - Bouwen (Art. 2.1 lid 1 onder a Wabo) - Strijdig gebruik gronden of bouwwerken (art. 2.1 lid 1 onder c Wabo). Publiek O M G E V I N G S V E R G U N N I N G Burgemeester en Wethouders hebben op 19 februari 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor de bouw van 21 rijwoningen. De aanvraag gaat

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2015:7536

ECLI:NL:RBNHO:2015:7536 ECLI:NL:RBNHO:2015:7536 Instantie Datum uitspraak 08-09-2015 Datum publicatie 09-09-2015 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer AWB - 15 _ 835 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Omgevingsrecht

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=ljn&ljn=br1...

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=ljn&ljn=br1... pagina 1 van 5 LJN: BR1463, Raad van State, 201011448/1/H1 Datum 13-07-2011 uitspraak: Datum 13-07-2011 publicatie: Rechtsgebied: Bouwen Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie: Bij besluit van

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De overwegingen om te komen tot dit besluit staan in de bijlage welke een onderdeel is van dit besluit.

Omgevingsvergunning. De overwegingen om te komen tot dit besluit staan in de bijlage welke een onderdeel is van dit besluit. Omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van de gemeente Molenwaard hebben op 23 maart 2015 van de heer H.M. van der Veen een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het planologisch

Nadere informatie

B-85 Green Deal verduurzamen dierenbeschermingcentra

B-85 Green Deal verduurzamen dierenbeschermingcentra B-85 Green Deal verduurzamen dierenbeschermingcentra Partijen: 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de heer drs. M.J.M. Verhagen en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Nadere informatie

Afwijking van het bestemmingsplan

Afwijking van het bestemmingsplan 1 Besluit tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting (Wet geluidhinder) Afwijking van het bestemmingsplan -----------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

kenmerk IENM/BSK-2014/47134

kenmerk IENM/BSK-2014/47134 > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag Prorail BV. Bed rijfsstrateg ie mr. L.C. Makkinga Postbus 2038 3500 GA Utrecht Datum 8juli 2014 Betreft Beslissing op bezwaar gericht tegen 7 tijdelijke ontheffingen

Nadere informatie

Aan de aanvraag hebben wij de volgende activiteit toegevoegd: - Planologisch afwijken (art. 2.1, lid 1 onder c Wabo);

Aan de aanvraag hebben wij de volgende activiteit toegevoegd: - Planologisch afwijken (art. 2.1, lid 1 onder c Wabo); Van Wijnen Projectontwikkeling West B.V. t.a.v. mevrouw C.N.M. Toussaint Postbus 764 3300 AT DORDRECHT uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 1344385 datum onderwerp ontwerpbeschikking omgevingsvergunning

Nadere informatie

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Lloydkwartier

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Lloydkwartier Besluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Lloydkwartier Kenmerk 21826618 1. Aanleiding ln verband met het bestemmingsplan Lloydkwartier dienen hogere waarden te worden vastgesteld voor woningen

Nadere informatie

Gelet op hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn wij bevoegd om op deze aanvraag te beslissen.

Gelet op hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn wij bevoegd om op deze aanvraag te beslissen. beschikking Omgevingsvergunning Documentnummer: 921860 Aanvraag Op 20 februari 2013 hebben wij, burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam, een aanvraag omgevingsvergunning als bedoeld in

Nadere informatie

Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:RVS:2010:BO9151. Uitspraak. Permanente link: Datum uitspraak Datum publicatie

Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:RVS:2010:BO9151. Uitspraak. Permanente link: Datum uitspraak Datum publicatie Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:RVS:2010:BO9151 Permanente link: http://deeplink.rechtspraa Instantie Raad van State Datum uitspraak 29-12-2010 Datum publicatie 29-12-2010 Zaaknummer Rechtsgebieden

Nadere informatie

14-09. ABRvS 24 december 2013, nr. 201304161/1/A4 (Nijmegen) (ECLI:NL:RVS:2013:2610) Milieu/natuur/water

14-09. ABRvS 24 december 2013, nr. 201304161/1/A4 (Nijmegen) (ECLI:NL:RVS:2013:2610) Milieu/natuur/water 47 zitting betoogd dat deze stukken aldus mede namens haar dochtermaatschappijen, meer in het bijzonder namens de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Cycleon Netherlands B.V. (hierna:

Nadere informatie

Helmonds Energieconvenant

Helmonds Energieconvenant Helmonds Energieconvenant Helmondse bedrijven slaan de handen ineen voor een duurzame en betrouwbare energievoorziening. Waarom een energieconvenant? Energie is de drijvende kracht Energie is de drijvende

Nadere informatie

Nota van Antwoord Kabinetsstandpunt Verlengen Nationaal Samenwerkingsprogramma

Nota van Antwoord Kabinetsstandpunt Verlengen Nationaal Samenwerkingsprogramma Nota van Antwoord Kabinetsstandpunt Verlengen Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) Reactie van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu op de inspraakreacties Datum: september

Nadere informatie

memo Luchtkwaliteit Rijksweg 20-1 te Drempt 100968

memo Luchtkwaliteit Rijksweg 20-1 te Drempt 100968 memo aan: van: Gemeente Bronckhorst Johan van der Burg datum: 8 juni 2011 betreft: Project: Luchtkwaliteit Rijksweg 20-1 te Drempt 100968 INLEIDING Op het perceel Rijksweg 20-1 te Drempt (gemeente Bronkhorst)

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de hieronder genoemde stukken deel uitmaken van de vergunning:

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de hieronder genoemde stukken deel uitmaken van de vergunning: inn i in MI ii mm ii ii OOG O O Omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders hebben op 29 juli 2013 een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een woning met bijgebouw. De

Nadere informatie

Onderwerp Datum 28-09-2015

Onderwerp Datum 28-09-2015 Besluit omgevingsvergunning Pagina 1 van 5 BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING 1.1 Aanvraag Gezien de aanvraag omgevingsvergunning van: Naam : W.P. Kanters wonende/gevestigd : Merseloseweg 1335801 CC Venray ontvangen

Nadere informatie