DE BRUG Jaarverslag Januari 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE BRUG Jaarverslag 2014. Januari 2015"

Transcriptie

1 1 Januari 2015

2 2 Bestuursverslag Naam en vestigingsplaats De Vereniging Ontwikkelingshulp De Brug is opgericht voor onbepaalde tijd bij notariële akte van 22 mei 1978 en is statutair gevestigd te Zwolle. De Inspecteur van de Belastingdienst Oost Brabant heeft op 8 oktober 2007 de Vereniging Ontwikkelingshulp De Brug per 1 januari 2008 aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Deze aanmerking geldt voor onbepaalde tijd. Samenstelling bestuur Het bestuur bestaat per 31 december 2014 uit de volgende personen: Naam Functie Jaar aftreding Tiem van Dalfsen Voorzitter 2015 Jan Fien Secretaris 2015 Ron Mannen Penningmeester 2016 Wim Docter Bestuurslid 2016 Allard van der Meer Bestuurslid 2016 De kascommissie bestaat per 31 december 2014 uit de volgende personen: Wim Beekhuis Gerrit ten Klooster De vereniging heeft geen personeel in dienst en kent geen directie.

3 3 Doelstelling van de vereniging De Brug heeft ten doel: het verlenen van financiële bijstand aan personen en/of instellingen, die deze bijstand op sociale, medische of andere charitatieve gronden behoeven. De Brug tracht haar doel te bereiken door: Het geven van financiële bijdragen aan concreet omschreven projecten in ontwikkelingslanden ten behoeve van de allerarmsten met de bedoeling deze een beter bestaan te verschaffen en te doen behouden; Het samenwerken met daarvoor in aanmerking komende personen, instellingen en/of instanties; Alle andere wettige middelen. De Brug streeft naar een zo groot mogelijke betrokkenheid van haar leden met betrekking tot de uit te voeren projecten alsmede het vraagstuk van het achterblijven van bevolkingsgroepen. Het bestaansrecht van De Brug wordt ontleend aan de rechtstreekse betrokkenheid van de leden bij het verlenen van de hulp. De hulp die wij bieden wordt altijd uitgevoerd door mensen die bekend zijn bij De Brug. Zo wordt de hulpverlening uit de sfeer van anonimiteit gehaald en is het voor alle leden duidelijk waar wij mee bezig zijn. Bestuursvergaderingen Het bestuur heeft in keer vergaderd, waarvan de laatste bijeenkomst van 2014 een z.g. bezinningsmiddag was. Het belangrijkste agendapunt op iedere bestuursvergadering is de voortgang van de lopende projecten en bespreking en verdeling van de (nieuwe) projecten. Een overzicht van de in 2014 gefinancierde projecten staat in de jaarrekening. Een uitgebreider verslag over onze projecten staat in onze nieuwsbrieven en op de website (www.de-brug.org). De andere belangrijke punten op de agenda van de bestuursvergadering zijn verwoord in dit bestuursverslag. Jaarvergadering Op 17 april 2014 is er een jaarvergadering gehouden. Deze jaarvergadering had dit jaar een bijzonder karakter, in verband met het plotselinge overlijden van onze voorzitter Jo ter Maat in februari j.l. Tijdens de bijeenkomst is er samen met de afwezigen uitgebreid stil gestaan bij hetgeen Jo voor de vereniging de Brug heeft betekend en is met elkaar gesproken over hoe nu verder te gaan. Unaniem was de mening

4 4 dat het wegvallen van Jo voor Vereniging de Brug een groot gemis is, omdat het een zeer gedreven en bijzonder mens was. Tijdens deze vergadering zijn de volgende besluiten genomen: Wim Docter en Allard van der Meer waren aftredend en herkozen voor de periode 2015/2016. Tiem van Dalfsen en Jan Fien waren aftredend en herkozen voor de periode 2014/2015. Tiem van Dalfsen neemt de rol van voorzitter over. Door het plotseling wegvallen van Jo ter Maat is het bestuur er zich meer bewust van geworden dat het beter zou zijn het werk wat meer te verdelen en het streven is ook uitgesproken om als bestuur wat meer te verjongen. Tijdens de vergadering heeft het bestuur om die reden mandaat gekregen om het aantal bestuursleden uit te breiden. (zie verder paragraaf Samenstelling bestuur). Op de jaarvergadering is het jaarverslag van 2013 toegelicht en na een kleine aanpassing goedgekeurd. Deze gaat ter goedkeuring naar de accountant. Bij de kascommissie zijn besluiten genomen over de volgende mutaties: Bart ter Maat heeft als langstzittend lid de commissie verlaten. Jaarvergadering heeft ingestemd met de benoeming van Gerrit ten Klooster en Wim Beekhuis als nieuwe kascommissie. Na de pauze doet Harry van Dalfsen zijn verhaal over zijn werk in India. Harry is eigenaar van een aantal verschillende bedrijven. Via zijn bedrijven is hij betrokken bij projecten voor ontwikkelingshulp in India. Harry is ook betrokken als bestuurslid van IAF. Hierbij zet men zich o.a. voor het duurzamer produceren van textiel in ontwikkelingslanden. Hij is recent in Zuid-Amerika geweest en heeft toen een door de Brug gesponsord project van de Brug in Peru bezocht. Op de jaarvergadering is het jaarverslag van 2013 toegelicht en na een kleine aanpassing goedgekeurd. Deze gaat ter goedkeuring naar de accountant. Beleidsplan Het bestuur heeft voor de periode een beleidsplan geformuleerd. Dit beleidsplan staat op onze website. Er zijn geen veranderingen aangebracht aan onze doelstelling en werkwijze. Nieuw is dat we meer dan voorheen willen samenwerken met vaste partners in ontwikkelingslanden. Zodat wij op deze wijze meer controle en inzicht

5 5 krijgen in onze projecten. Onderdeel hiervan is dat wij onze partners indien mogelijk een keer bezoeken. Dit zou ook door anderen, namens ons kunnen worden uitgevoerd. Op de website vindt hierover meer informatie. Bestuurssamenstelling Zoals aangegeven is er nagedacht over een nieuwe bestuurssamenstelling. Deze is momenteel als volgt: Voorzitter Tiem van Dalfsen Secretaris Jan Fien Penningmeester Ron Mannen Bestuursleden alg Allard van der Meer Wim Docter Ondersteunende leden Bart ter Maat Ellen ter Maat Ingrid ter Maat Gijs van Dalfsen Website Het adres van de website is Op de website worden de meest recente ontwikkelingen over onze projecten en nieuws van de bestuurstafel geplaatst. Aan het eind van elke bestuursvergadering wordt steeds afgesproken wat op de site zal worden gezet. In januari 2014 is er een Brug-Nieuws verschenen, deze staat ook op de website. De volgende komt begin 2015 uit. We hebben gemerkt dat de website belangrijk is voor onze vereniging. De website is niet alleen een belangrijk communicatie middel van het bestuur naar de leden, maar levert ook extra inkomsten op in de vorm van nieuwe leden en extra donateurs. We zijn bezig de website in zijn geheel te vernieuwen. Doel is om de website flexibeler te maken waardoor teksten makkelijker zijn aan te passen en foto s makkelijker kunnen worden toegevoegd. Verwachting is dat begon 2015 de nieuwe website gereed is. De huidige website blijft zolang gehandhaafd. Ledenaantal Het afgelopen jaar is het aantal leden teruggelopen. In de loop van 2014 is het ledenbestand geactualiseerd. Dat heeft geleid tot een opschoning van het ledenbestand. Nieuwe leden en donateurs kunnen zich melden via de website. Dit kunnen donateurs zijn die een eenmalige

6 6 gift storten, maar ook nieuwe leden die bereid zijn een periodieke bijdrage te leveren voor een langere termijn. We hebben in 2014 ook een aantal grotere eenmalige donaties gehad, te weten: De basisschool de Haven uit Doetinchem heeft het afgelopen schooljaar een actie gevoerd voor een project van ARMDS in India. AAV Collega's van Jo ter Maat hebben samen met PEC Atletiekvereniging een bedrijven sponsorloop gehouden waarvan de opbrengst voor de Brug was. De Rooms-katholieke Kerk uit Ommen heeft opnieuw de adventscollecte aan ons geschonken. Daarnaast hebben we nog een aantal anonieme giften gekregen. CBF Certificaat Het CBF heeft op 15 mei 2007 voor De Brug een verklaring van geen bezwaar afgegeven. Deze verklaring is een tweetal keren verlengd. De verklaring van geen bezwaar is in 2010 vervangen door het CBF-Certificaat voor kleine goede doelen. We hebben in 2011 de erkenning voor het mogen voeren van het CBF-Certificaat voor kleine doelen aangevraagd. Deze erkenning hebben we gekregen en liep tot 1 april Er is inmiddels opnieuw een certificaat voor kleine doelen verstrekt voor de periode 1 april 2014 tot 1 april Er moet regelmatig aan CBF worden gerapporteerd.. Subsidie van Impulsis De Brug heeft een officieel partnerschap met Impulsis. Impulsis is een gezamenlijk initiatief van Edukans, ICCO en Kerk in Actie. Impulsis biedt financiële steun aan projecten van andere instellingen die voldoen aan hun criteria. Behalve voor de projecten, hebben we van Impulsis een bijdrage gekregen in onze kosten. We krijgen sinds 2007 Subsidie van Impulsis. Een overzicht van de tot en met 2014 ontvangen subsidie treft u hieronder aan. Jaar Bedrag

7 7 De maximale bijdrage van Impulsis per project is 33%. En het aantal landen waarvoor bijdrage kan worden is beperkt. Het is onze intentie om in 2015 weer een bijdrage te vragen aan Impulsis, maar Impulsis heeft aangegeven dat er rekening mee gehouden moet worden dat de subsidie vanaf half 2015 kan gaan stoppen, omdat het kabinet het verstrekken van gelden voor ontwikkelingssamenwerking aanzienlijk heeft beperkt.

8 8 Jaarrekening Balans (alle bedragen in hele euro s) Activa Liquide middelen Totaal Activa Passiva Reserves en Fondsen Kortlopende schulden Totaal Passiva

9 9 Staat van Baten en Lasten (alle bedragen in hele euro s) Werkelijk 2014 Begroot 2014 Werkelijk 2013 Contributies/donaties/giften/schenkingen Baten uit rente Overige baten Som der baten Structurele en noodhulp Lasten fondswerving Lasten beheer en administratie Som der lasten Resultaat Resultaatbestemming Bestemmingsfonds projecten Resultaat

10 10 Grondslagen voor de financiële verslaggeving Algemeen De Vereniging Ontwikkelingshulp De Brug is statutair gevestigd in Zwolle. De jaarrekening is opgemaakt volgens het model in Richtlijn 650 van de Raad van de Jaarverslaggeving voor Fondswervende instellingen. De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. Grondslagen voor de waardering Algemeen Alle posten in de balans worden, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde. Liquide middelen Alle liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Kortlopende schulden De kortlopende schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Grondslagen voor resultaatbepaling Baten uit hoofde van ontvangsten van vrijwillige bijdragen en rente worden verantwoord in het jaar waarin de bedragen worden ontvangen. Voor de toerekening van de uitgaven voor projecten wordt het moment van de betaling van het gehele of gedeeltelijke bedrag genomen. Kosten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen.

11 11 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2014 Toelichting activa Liquide middelen ABN AMRO, internetsparen ABN AMRO, riant sparen ABN AMRO, rekening courant Totaal De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de vereniging. Toelichting passiva Reserves en fondsen De post reserves en fondsen wordt aangewend in overeenstemming met de doelstelling waartoe ze in het leven is geroepen. Het bestuur geeft in de benoeming van de reserves aan op welke wijze zij de haar ter beschikking staande middelen wil aanwenden. Continuïteitsreserve De continuïteitsreserve is bedoeld om zeker te stellen dat de vereniging aan haar verplichtingen kan voldoen. Aangezien de vaste lasten van de vereniging vrijwel nihil zijn, is er besloten om geen gelden ten behoeve van de continuïteitsreserve te reserveren. Bestemmingsfonds projecten Stand 1 januari Resultaat boekjaar Totaal De gelden uit het bestemmingsfonds projecten zullen worden ingezet ten behoeve van de statutaire doelstellingen van de vereniging.

12 12 Schulden Kortlopende schulden Accountantskosten Totaal Toelichting op de staat van baten en lasten Baten uit eigen fondsverwerving De leden betalen hun bijdrage periodiek per maand, per kwartaal, per halfjaar of per jaar. Daarnaast kennen we nog een aantal donateurs, die betalen een eenmalig bijdrage. De Brug heeft ultimo leden/donateurs (ultimo 2013 was dat 123). Daarnaast ontvangen we regelmatig eenmalige giften. Dit leidt tot de volgende verdeling: t Contributie leden Bijdrage donateurs/giften Totaal Overige baten In 2014 heeft De Brug een bijdrage ontvangen van Impulsis van Deze bijdrage gaat over de periode t/m Rente Op de verschillende bankrekeningen is in 2014 totaal 421 aan rente binnengekomen. Het uitstaande saldo van de betalingsrekeningen wordt zo snel mogelijk overgeboekt naar een internetspaarrekening om een optimaal rendement te behalen.

13 13 Projecten In 2014 zijn de volgende projecten gefinancierd. Deze projecten zijn in onze nieuwsbrief en op de website uitgebreid omschreven. Land Bedrag Begunstigde Korte omschrijving project India, Tamil Nadu Rophe Sponsoren van 20 kinderen India, Tamil Nadu Rophe Melkkoeien voor 20 vrouwen India Tamil Nadu GGPS GGPS India, Tamil Nadu ARMDS Special school drop outs India, Tamil Nadu Rophe microkrediet naaiopleiding India, Tamil Nadu Rophe schoolopleiding 63 meisjes India, Tamil Nadu ARMDS Opvangruimte gehandicapte kinderen Bangladesh MJUS Ondersteuning geboortehulp Bangladesh MJUS Naaiopleiding plus naaimachines India, Orissa Pater Puthur Medicijnen voor eerste hulp India, Tamil Nadu 780 CADRE Ondersteuning medisch centrum India, Tamil nadu RAIN Garnalen kwekerij Totaal in In 2013 is aan projecten besteed, dit is 59% van de totale baten. In 2014 is aan projecten besteed, dit is 101% van de totale baten.

14 14 Uitvoeringskosten De vereniging De Brug heeft geen personeelskosten. De vereniging heeft voorts geen huisvestings- en kantoorkosten. Het bestuur ontvangt geen vergoeding en ook geen reis- of verblijfkosten. Alle kosten worden gemaakt in verband met de doelstelling. Als kosten eigen fondswerving zijn aan te merken de kosten voor CBF en de website plus 50% van de kosten voor de bank, postbus, kamer van koophandel en accountant. De rest zijn uitvoeringskosten rechtstreeks besteedt aan de doelstelling. De leidt tot de volgende verdeling van kosten. Werkelijk 2013 Toerekeningsfactor Besteding Werving Lasten Totaal Structurele en noodhulp eigen fondsenwerving Lasten beheer en administratie Werkelijk 2014 Begroot 2014 Werkelijk 2013 Eigen bestedingen Uitvoeringslasten Bankkosten 50% Kamer van Koophandel 50% Postbus 50% 194 Lasten CBF 50% Lasten website 100% Lasten accountant 50% Postzegels 100% Lasten flyers/presentat 100% Totaal

15 15 Kasstroomoverzicht per 31 december 2013 Kasstroom Resultaat Mutaties werkkapitaal Kortlopende schulden 0 Kasstroom Liquide middelen Stand begin boekjaar Mutaties liquide middelen Stand einde boekjaar

16 16 Begroting 2015 Realisatie 2014 Begroot 2015 Baten uit fondswerving Baten uit rente Overige baten Som der baten Structurele en noodhulp Kosten fondsverwerving Kosten beheer en administratie Som der lasten Resultaat Toelichting bij de begroting. De begroting is opgemaakt volgens het model staat van baten en lasten uit de Richtlijn 650 voor fonds verwervende instelling van de Raad voor de Jaarverslaglegging. Het bestuur verwacht dat de baten uit contributies/donaties/giften/schenkingen fondsverwerving in Dat is ongeveer het bedrag dat we aan vaste bijdragen in 2014 hebben ontvangen. Voor 2015 is er voor overige baten begroot. In 2014 bestaat de overige baten uit een bijdrage van Impulsis. In 2015 verwachten we ongeveer de helft van deze bijdrage nog te ontvangen. Onder structurele noodhulp staan de door ons gefinancierde projecten. Het aantal gefinancierde projecten is in 2014 ongeveer gelijk aan de ontvangen bijdrage aan contributies etc. We hebben eind 2014 nog een aantal projecten onder handen, die mogelijk in 2015 worden gerealiseerd. In 2015 verwachten we geen bijzondere extra kosten. Het aantal projecten dat door De Brug in 2015 zal worden ondersteund is vooraf moeilijk in te schatten. Bij het vaststellen van de begroting voor projecten is rekening gehouden dat we eind 2014 een behoorlijk batig saldo hebben. Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 26 januari 2015.

FINANCIEEL JAARVERSLAG. Stichting Jongerencultuurfonds te Amsterdam

FINANCIEEL JAARVERSLAG. Stichting Jongerencultuurfonds te Amsterdam FINANCIEEL JAARVERSLAG Stichting Jongerencultuurfonds te Amsterdam Rapport betreffende financieel jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2 Statutaire naam 2 Doelstelling 2 Samenstelling bestuur

Nadere informatie

Stichting ChildTRAC Nederland Rosmalen JAARREKENING 2013

Stichting ChildTRAC Nederland Rosmalen JAARREKENING 2013 Rosmalen JAARREKENING 2013 hulshof kroonen & groen Inhoudsopgave ACCOUNTANTSRAPPORT Pagina Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 BESTUURSVERSLAG 5 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 7 Staat van baten

Nadere informatie

Statutaire naam 1 Doelstelling 1 Samenstelling bestuur 1 Verslag activiteiten 1 Begroting 2014 3

Statutaire naam 1 Doelstelling 1 Samenstelling bestuur 1 Verslag activiteiten 1 Begroting 2014 3 Stichting Jeugdsportfonds Nijmegen te Nijmegen. Rapport betreffende het Financieel Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Rapport Financieel Jaarverslag 2013 Bestuursverslag Jaarrekening Statutaire naam

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 VAN DE STICHTING

JAARVERSLAG 2013 VAN DE STICHTING JAARVERSLAG 2013 VAN DE STICHTING BISSCHOP BLUYSSEN FONDS INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Voorwoord 2 1.1 In memoriam Mgr. J.W.M. Bluyssen 3 1.2. Reacties op jaarverslag te richten aan 4 1.3 Adres gegevens 4 2.

Nadere informatie

Voorwoord. Willie Rovers Voorzitter

Voorwoord. Willie Rovers Voorzitter Jaarverslag 2014 Voorwoord Het afgelopen jaar is een jaar van consolideren geweest. Het peil van verzorging vasthouden en bewaken. Over de uitbreiding van de school Windows of Hope is in oktober een besluit

Nadere informatie

FINANCIEEL. Jaarrekening 2012 Stichting De Verre Naasten DEFINITIEF 17.05.2013. P a g i n a 1

FINANCIEEL. Jaarrekening 2012 Stichting De Verre Naasten DEFINITIEF 17.05.2013. P a g i n a 1 FINANCIEEL Jaarrekening 2012 Stichting De Verre Naasten DEFINITIEF 17.05.2013 P a g i n a 1 Inhoudsopgave JAARREKENING 2012 3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 4 KASSTROOMOVERZICHT 5 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Oikocredit Nederland

Jaarverslag 2014 Oikocredit Nederland Jaarverslag 2014 Oikocredit Nederland 2 Voorwoord De afweging om in het voorjaar van 2014 in te gaan op de uitnodiging om het bestuur van Oikocredit Nederland te versterken, was snel gemaakt. Ik heb me

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2 0 0 6 / 2 0 0 7

J A A R V E R S L A G 2 0 0 6 / 2 0 0 7 J A A R V E R S L A G 2 0 0 6 / 2 0 0 7 van Stichting Brooke Hospital for Animals Nederland te Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Bestuursverslag 1. Samenstelling bestuur 1 2. Algemeen 1 3. Organisatie 4 4.

Nadere informatie

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort Inhoudsopgave Pagina BESTUURSVERKLARING... 3 ACCOUNTANTSRAPPORT... 5 Samenstellingsverklaring...6 BESTUURSVERSLAG... 7 Algemeen... 88 Afgekondigde

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. brengt nood dichtbij én helpt wereldwijd

Jaarverslag 2013. brengt nood dichtbij én helpt wereldwijd Jaarverslag 2013 brengt nood dichtbij én helpt wereldwijd Inhoud >>>>>>>>>>> Uitgave Evangelische Omroep Postbus 21000 1202 BA Hilversum Drukwerk Drukkerij Practicum Soest Met medewerking van EO Metterdaad

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009. Stichting Kind in Malawi

JAARVERSLAG 2009. Stichting Kind in Malawi JAARVERSLAG 2009 Stichting Kind in Malawi Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Organisatie... 4 1.1 Bestuur... 4 1.2 Vergaderingen... 4 1.3 Contact Malawi... 4 2. Resultaten in 2009... 5 2.1 Algemeen beeld...

Nadere informatie

DE BRUG - Nieuwsbrief november 2011

DE BRUG - Nieuwsbrief november 2011 1 De bladeren vallen, het einde van het jaar nadert met rasse schreden. Voor velen een periode om eens terug te blikken. En terwijl ik dit overdenk zie ik dat het buiten al weer donker wordt, terwijl het

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen!

Jaarverslag 2013. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen! Jaarverslag 2013 Stichting Leergeld Zoetermeer cultuur onderwijs welzijn sport Want nu meedoen is straks meetellen! Inhoud 1. Voorwoord 3 2. Visie en doelstelling 5 3. Organisatie 6 4. Werkwijze 8 5. Financiële

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Haarwensen Boekjaar 2012

Jaarverslag Stichting Haarwensen Boekjaar 2012 Jaarverslag Stichting Haarwensen Boekjaar Inhoudsopgave Inleiding 3 Algemene informatie Stichting Haarwensen 4 Doelstelling 4 Historie 4 Bestuurssamenstelling 5 Activiteiten Stichting Haarwensen 6 Fondswerving

Nadere informatie

Copernicusstraat 17 3772 CV BARNEVELD JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014. 11 mei 2015-1

Copernicusstraat 17 3772 CV BARNEVELD JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014. 11 mei 2015-1 Copernicusstraat 17 3772 CV BARNEVELD JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 11 mei 2015-1 JAARVERSLAG 2014 INHOUD Paginanummer 1. Bestuursverslag 1.1 Algemeen 4 1.2 Activiteiten en financiële

Nadere informatie

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor Moeders, 2010 Alle rechten voorbehouden. Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

RAPPORT. Jaarstukken over 2011. Hulphond Nederland

RAPPORT. Jaarstukken over 2011. Hulphond Nederland RAPPORT Jaarstukken over 2011 Hulphond Nederland 25 januari 2012 1 Inhoud Pagina Algemeen 3 Verslag Raad van Toezicht 2011 5 Directieverslag 2011 6 Verantwoordingsverklaring Activiteitenverslag 2011 7

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Succesvol bouwen aan een betere toekomst

Jaarverslag 2008. Succesvol bouwen aan een betere toekomst Jaarverslag 2008 Succesvol bouwen aan een betere toekomst Inhoudsopgave Voorwoord van de voorzitter Voorwoord van de voorzitter 2 1. Doelstelling 3 2. Uitwerking doelstelling 3 3. Missie 3 4. Geschiedenis

Nadere informatie

Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1

Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1 Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1 JAARVERSLAG 2014 INHOUD Paginanummer 1. Bestuursverslag 1.1 Algemeen 4 1.2

Nadere informatie

Stichting Artsen voor Kinderen. Jaarverslag 2011

Stichting Artsen voor Kinderen. Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 Utrecht,18 juli 2012 Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Activiteitenverslag 9 Jaarrekening Balans per 31 december 2011 14 Staat van baten en lasten 2011 15 Toelichting 16 Overige gegevens

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014 STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Algemene informatie over de stichting 2 3 Bestuurs- en activiteitenverslag 2014 2 4 Jaarrekening 2014 4 Pagina 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Samen verschil maken DOSSIER 1500. STOPhersentumoren.nl financieel jaarverslag 2012 Pagina 1 van 49

Samen verschil maken DOSSIER 1500. STOPhersentumoren.nl financieel jaarverslag 2012 Pagina 1 van 49 DOSSIER 1500 JAARVERSLAG 1 januari 2012 t/m 31 december 2012 STOPhersentumoren.nl financieel jaarverslag 2012 Pagina 1 van 49 INHOUDSOPGAVE: BESTUURSVERSLAG... 3 1. INLEIDING...3 1.1 Voorwoord...3 1.2

Nadere informatie

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders, 2012 Alle rechten voorbehouden Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s)

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s) Jaarrekening Balans per 31 december (in duizenden euro s) ACTIVA (na resultaatbestemming) 31-12- 31-12-2012 Materiële vaste activa (1) - panden 23.343 24.314 - vervoermiddelen 2.088 2.014 - overige activa

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag

Financieel Jaarverslag Financieel Jaarverslag Stichting Hulp Oost-Europa Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Jaarrekening: Balans 10 Kasstroomoverzicht 11 Staat van baten en lasten 12 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting De Upside van Down 's-hertogenbosch JAARREKENING 2013

Stichting De Upside van Down 's-hertogenbosch JAARREKENING 2013 's-hertogenbosch JAARREKENING 2013 hulshof kroonen & groen Inhoudsopgave Pagina 1. ACCOUNTANTSRAPPORT 1.1 Beoordelingsverklaring 3 1.2 Algemeen 4 1.3 Bestuursverslag 2013 5 2. JAARREKENING 2.1 Balans per

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen!

Jaarverslag 2014. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen! Jaarverslag 2014 Stichting Leergeld Zoetermeer cultuur onderwijs welzijn sport Want nu meedoen is straks meetellen! Inhoud 1. Voorwoord 3 2. Visie en doelstelling 5 3. Organisatie 6 4. Werkwijze 7 5. Financiële

Nadere informatie

6Financieel Jaarverslag 2008

6Financieel Jaarverslag 2008 6Financieel Jaarverslag 2008 Hoofdstuk Stichting Interkerkelijke Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking, ICCO (Statutair gevestigd te Utrecht) Foto: Joye van Horn/ICCO 113 Verslag van de Raad van Bestuur

Nadere informatie