Leveringsvoorwaarden van ConCardis GmbH voor ConCardis PayEngine (Belgïe)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leveringsvoorwaarden van ConCardis GmbH voor ConCardis PayEngine (Belgïe)"

Transcriptie

1 1. Toepasselijkheid/definities 1.1 Deze voorwaarden regelen de inrichting en beschikbaarstelling van een verbinding voor elektronische systemen voor een internetplatform (hieronder ConCardis PayEngine genoemd) ten behoeve van een veilige afwikkeling van betalingen (b.v. betalingen op afstand per telefoon of in de e- commerce). De contractant is een aanbieder van goederen of diensten op internet of middels een mail- en/oftelefonische order (MoTo)-procedure. 1.2 Voorwaarde voor het gebruik van de service ConCardis Pay- Engine is, dat de contractant een afzonderlijk contract voor de acceptatie van MasterCard-, Maestro-, Visa-, Visa Electron- en VPAY-betaaldiensten heeft afgesloten. 1.3 De ConCardis PayEngine wordt aan de contractpartner van ConCardis uitsluitend voor gebruik ter beschikking gesteld; de contractpartner koopt geen licentie of andere rechten aan een software. De contractpartner is bekend dat de diensten van ConCardis gedeeltelijk door de door haar in opdracht gegeven Ogone GmbH, Berlijn, onder het gebruik van hun produkten wordt uitgevoerd. ConCardis behoudt zich het recht voor om de software op elk gewenst tijdstip aan te passen, de contractpartner een nieuwe versie ter beschikking te stellen en de functies en eigenschappen te veranderen. 1.4 Deze voorwaarden gelden voor de samenwerking tussen ConCardis en de contractpartner. Ze gelden altijd als eerste ook zonder uitdrukkelijke tegenspraak. Er ontstaat geen overeenkomst tussen ConCardis en de klant van de contractpartner. 1.5 Deze voorwaarden gelden onafhankelijk van de voorwaarden van ConCardis GmbH voor de acceptatie van Master- Card-, Maestro-, Visa-, Visa Electron- of VPAY-betaaldiensten, die schriftelijk, telefonisch of via internet verstrekt worden, de speciale voorwaarden voor de valutaomrekenservice electronic Dynamic Currency Conversion (edcc) evenals de speciale voorwaarden aangaande giropay. 2. Omvang van de diensten 2.1 ConCardis zorgt voor de in het contract overeengekomen leveringen en diensten tegen de aldaar of in de prijs en servicelijst aangegeven prijzen en condities. In het kader van de afwikkeling van betaaltransacties door middel van Con- Cardis PayEngine stelt ConCardis zeker dat de transactiegegevens van de door middel van de cardgegevens doorgevoerde betalingen worden doorgestuurd ter autorisering en transactieafgifte aan de instituties die de cards hebben afgegeven. 2.2 De overdracht van de gegevens aan en van ConCardis gescheidt via het internet met behulp van telecommunicatienetten en -diensten van derde. Ook het opbouwen van een veilige verbinding geschiedt met behulp van in het internet aanwezige overdracht-systemen van derde. 2.3 Volgende onderdelen maken geen deel uit van de voorzieningen in het kader van de beschikbaarstelling van de Con- Cardis PayEngine door ConCardis: a) de verbinding en de overdracht van de gegevens tussen de contractpartner en de klant; hierop heeft ConCardis geen invloed; b) de overdracht van de gegevens via het telecommunicatienet van derde. ConCardis heeft hierop en op het dataverkeer in het internet geen invloed en is er niet verantwoordelijk voor dat deze verbinding ter beschikking staat noch voor de veiligheid hiervan; c) de inhoudelijke correctheid van het resultaat van de autorisering. ConCardis garandeert met betrekking tot het ter beschikking stellen van ConCardis PayEngine geen betaling; d) de beschikking over de Account Directory Server van Visa Europe en MasterCard Europe. 2.4 ConCardis heeft het recht de service van ConCardis PayEngine te onderbreken indien a) ConCardis maatregelen aan haar telecommunicatienet of aan haar betalingssoftware doorvoert die zonder een onderbreking van de service niet kan worden doorgevoerd. ConCardis zal deze maatregelen voor zover moglijk niet gedurende de zakelijke spitsuren doorvoeren; b) de contractpartner zonder geldige reden een storno van de automatische afschrijving van de door ConCardis in rekening gebrachte bedragen teweeg brengt en een betaaltijdstip dat de contractpartner nu heeft gekregen om zijn betaling te voldoen zonder resultaat voorbij laat gaan. 3. Verplichtingen van de contractpartner 3.1 De contractpartner is verplicht aan ConCardis alle hem betreffende informatie ter beschikking te stellen die voor het doorvoeren van de service nodig is. 3.2 De contractpartner verplicht zich de veiligheidsvoorschriften (zie bijlage) op te volgen. 3.3 Voor het gebruik van de ConCardis PayEngine dient de contractant te beschikken over voor internet geschikte hard- en software, een internetaansluiting, een browser die met SSL werken kan en een interface waarmee de contractant de ConCardis PayEngine gebruiken kan. Bovendien is de contractant verplicht, de evt. vereiste interface conform de gegevens van ConCardis te laten programmeren. 3.4 De contractpartner is verplicht, a) de nodige maatregelen voor de veiligheid van zijn systeem te treffen; b) storingen en schaden direct indien eerst per telefoon daarna ook nog schriftelijk te melden en hierbij een exacte beschrijving van de situatie van de storingen resp. van de schade en de mogelijke oorzaak aan ConCardis te melden. De contractpartner zal ConCardis alle nodige gegevens en informatie ter beschikking stellen alsmede toegang verlenen tot de ruimte en de hardware; ConCardis zal geen storing of schade verhelpen die is veroorzaakt omdat het actuele softwarerelease door de contractpartner niet is gebruikt; c) een eigen actief bewakingssysteem in aanmerking te nehmen; 1

2 d) de toegreepcomponenten uitsluitend voor backup- en archiefdoeleinden te kopiëren, de ter beschikking gestelde software niet te veranderen en geen sublicenties te verlenen; e) bij beëindiging van de overeenkomst elke verwijzing naar het gebruik van ConCardis PayEngine compleet te wissen en een eventueel door ConCardis ontvangen disk en systeeminformatie direct na afloop van de overeenkomst aan ConCardis terug te geven; f) voor alle transacties dient onafhankelijk van de gebruikte verwerkingsmodus de SHA-signatuur gebruikt te worden. 4. Veiligheid en bescherming van de gegevens 4.1 ConCardis garandeert het opslaan en ter beschikking stellen van de via PayEngine gedane betalingstransacties gedurende drie maanden vanaf de transactiedatum. 4.2 De contractpartners verplichten zich alle informatie die de andere contractpartner uitdrukkelijk als vertrouwelijk heeft gekenmerkt of die wat de inhoud betreft als vertrouwelijk erkenbaar is als zodanig te behandelen en deze informatie niet aan derde ter beschikking te stellen. Deze verplichting geldt in het bijzonder voor bedrijfsgeheimen van een van de contractpartners die gedurende de looptijd van de overeenkomst bekend worden. 4.3 De contractpartner zorgt ervoor dat derde die hij met betrekking tot het gebruik van PayEngine inzet zich eveneens verplichten aan de vertrouwelijkheid te voldoen. 4.4 De contractpartner dient ervoor te zorgen dat zijn user IDS (PSPID) en alle verdere logingegevens die hij gebruikt beschermd zijn tegen toegang aan derde en dat alleen maar bevoegde personen hierover kunnen beschikken. Iedere persoon die zich met behulp van de juiste logingegevens identificeert geldt tegenover ConCardis als door de contractpartner gelegitimeerd. ConCardis controleert alleen maar de logingegevens. Meer legitimatiecontrole vindt niet plaats. 4.5 De contractpartner is ervoor verantwoordelijk dat alle gegevens die moeten worden beschermd (zoals b.v. nummer van de creditcard) volgens de actueel beschikbare veiligheidsvoorschriften tegen toegang aan onberechtigde derde zijn beveiligd. Met betrekking hiertoe gelden vooral ook de volgende regels: a) De contractpartner is onder andere verplicht, a. zich ervan te verzekeren dat de veiligheidspatches op alle apparatuur zijn geïnstalleerd en dat deze beveiligd geconfigureerd zijn tegen onbevoegd intreden; b. op geen enkel tijdstip gevoelige gegevens zoals het nummer van de creditcard of het controlenummer van de card (CVC/CVV) op de disk worden opgeslagen; c. alle wachtwoorden te beschermen en regelmatig te wijzigen, in het bijzonder het wachtwoord voor de toegang tot de ConCardis PayEngine rekening; d. de toegang tot zijn servers en programma s en zijn complete technische infrastructuur vooral met firewalls en programma s tegen virussen te beschermen; e. een systeem ter afwikkeling van beveiligd gebruik in te voeren. b) ConCardis stelt door PayEngine meerdere automatische of manuele mechanismen ter controle ter beschikking waarmee de contractpartner kan controleren of de door ConCardis uitgevoerde betalingen met zijn eigen verkoopsysteem overeenstemmen. Met ConCardis PayEngine kunnen in het bijzonder: a. de transacties via de rekening van de contractpartner online worden opvraagd; b. betaalgegevens worden gecontroleerd of ze overeenstemmen met het SHA-1-sleutelsysteem; c. de betalingsmeldingen per aan de contractpartner worden verstuurd; d. andere elektronische informaties direct of op een later tijdstip worden verstuurd. c) De contractpartner verplicht zich verder geschik te maatregelen ter controle van het correct uitvoeren van de betalingen te nemen en te gebruiken. Hij is aansprakelijk voor elke schade die door het in gebreke blijven van de voorgenoemde verplichting ontstaat. d) ConCardis behoudt zich het recht voor het bedrag van de af te geven transactieomzet te beperken indien er een indicatie is dat het vermogen van de contractpartner twijfelachtig is of dat er een verhoogde cardfraude bij de contractpartner is. e) De contractpartner verplicht zich de instructies in acht te nemen van de cardorganisatie ter bescherming van het compromitteren van cardgegevens van de bestaande programma s MasterCard Site Data Protection (SDP) en Visa Account Information Security (AIS) volgens de Payment Card Industry. Hij zal zich regelmatig informatie verschaffen over de eisen van de PCI-DSS-standards via de website van de PCI Security Standards Councils (www.pcisecuritystandards.org). De contractpartner zal zich via het platform van ConCardis (www.pciplatform.concardis.com) registreren, het PCI-formulier met vragen dat zich hier bevindt (SAQ) naar waarheid invullen en eventueel PCI DSS Security Scans door een PCI Qualified Security Assessor (QSA) laten doorvoeren. 5. Opdracht aan derde ConCardis heeft het recht derde opdracht te geven zodat aan contractuele verplichtingen kan worden voldaan. Het is niet nodig om de contractpartner hierover in te lichten. 6. Prijzen en betalingsvoorwaarden 6.1 De door de contractpartner aan ConCardis te betalen bedragen voor de levering/services van ConCardis blijken uit de prijzen die geldig zijn bij het afsluiten van de overeenkomst en die in het prijs- en serviceoverzicht voor de Con- Cardis PayEngine vermeld staan. De prijzen zijn exclusief b.t.w. Indien wijziging van het b.t.w.-tarief plaats vindt wordt deze doorberekend. Alle bedragen worden aan de contractpartner op basis van de door contractpartner gegeven au- 2

3 tomatische afschrijving berekend. Verdere berekeningen door ConCardis geschieden niet, voor zover niets anders is overeen gekomen. Indien de contractpartner facturering wenst moet deze apart worden vergoed. Het bedrag is binnen tien dagen zonder korting te betalen. Indien de automatische afschrijving zonder reden wordt gewijgerd kan nadat ook op de in gebreke stelling geen betaling is geschiedt de toegang of de virtuele terminal worden afgesloten waarop ook een berekening van de ontstane schade kan volgen. 6.2 Een tegenvordering aan ConCardis kan de contractpartner slechts met een onbetwiste of rechtsgeldig vastgestelde aanspraak verrekenen. ConCardis heeft het recht haar aanspraak op betaling met vorderingen van de contractpartners uit de acceptatie van de creditcards en giropay te verrekenen. 6.3 Over prijsverhogingen of wijzigingen van deze voorwaarden informeert ConCardis de contractpartner schriftelijk. De partner kan het contract binnen een maand na ontvangst van de informatie buitengewoon opzeggen voor zover de prijzen en de voorwaarden ten ongunste van de contractpartner gewijzigd zijn. Indien de contractpartner het contract niet onmiddellijk heeft opzegd met uitdrukkelijk verwijs naar de aangekondigde prijsverhoging of wijziging van de voorwaarden dan geldt de wijziging als geaccepteerd. ConCardis zal de contractpartner in de informatie over de wijziging uitdrukkelijk over deze gevolgen informeren. 7. Vrijwaring en aansprakelijkheid 7.1 ConCardis garandeert de levering van de service in het kader van de contractueel overeengekomen beschikbaarheid. Er is geen sprake van niet-beschikbaarheid van de service, wanneer dit op een programmafout van de ConCardis PayEngine berust, die op basis van het uitvoeren van tests in de testomgeving gemakkelijk door de contractant herkend had kunnen worden. 7.2 De aansprakelijkheid van ConCardis evenals van haar wettelijke vertegenwoordigers of assistenten voor wat betreft schadevergoeding bestaat uitsluitend bij schending van wezenlijke contractuele verplichtingen (kardinale plichten), tenzij de schade aan grove nalatigheid van ConCardis, haar wettelijke vertegenwoordigers of assistenten te wijten is. ConCardis is met name niet aansprakelijk voor a) onvolkomenheden aan producten en diensten van derden, zoals bijvoorbeeld software of gegevensoverdracht door derden, ook wanneer ConCardis in dat opzicht als bemiddelaar tussen de contractant en de derde actief geworden is; b) fouten en onvolkomenheden van de ter beschikking gestelde interfaces; c) knelpunten, foutieve en uitvallende functies die veroorzaakt worden door de telecommunicatieaanbieder waarvan ConCardis of de contractant gebruik maakt; d) renteschade geleden door de contractant op basis van een vertraagde valutering die niet aan ConCardis te wijten is. 7.3 Voor zover wezenlijke contractuele plichten in bovengenoemde zin door geringe nalatigheid veroorzaakt worden, is ConCardis aansprakelijk tot een bedrag ter hoogte van maximaal 5.000,- euro per schadegeval. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt ook bij opzettelijke of door grove nalatigheid veroorzaakte schending van contractuele plichten door assistenten, die geen wettelijke vertegenwoordigers of leidinggevend personeel van ConCardis zijn. 7.4 In elk geval beperkt de aansprakelijkheid van ConCardis zich tot de gebruikelijke en typisch in dergelijke gevallen te voorziene en door ConCardis veroorzaakte directe schade. Aansprakelijkheid voor winstderving is in elk geval uitgesloten. 7.5 De contractant is jegens ConCardis aansprakelijk voor schade, die door de schuldige compromittering van data van pasjes of op grond van schuldige contractbreuk van de contractant ontstaat; daarbij geldt als schade ook een in samenhang met de contractbreuk opgelegde straf door MasterCard International en/of Visa Europe/International. ConCardis ontheft de contractant van schadeclaims en geldstraffen, die het resultaat zijn van het bespioneren van data van pasjes van de klanten van de contractant uit de PayEngine. 8. Begin en duur van de overeenkomst 8.1 De overeenkomst begint bij opdrachtbevestiging door Con- Cardis. Hetzelfde geldt voor verdere bestellingen van de contractpartner, ook indien ze niet op de opdracht staan. 8.2 Opzegging van de overeenkomst De duur van de overeenkomst bedraagt twaalf maanden vanaf het in bedrijf nemen van PayEngine door de contractpartner De overeenkomst verlengt zich automatisch in aansluiting aan de overeengekomen looptijd met opnieuw twaalf maanden indien ze niet met een opzegtermijn van drie maanden voor afloop wordt opgezegd. De opzegging dient schriftelijk te geschieden Het recht op buitengewone en onmiddellijke opzegging vanwege belangrijke redenen blijft aan de partijen voorbehouden ConCardis kan, wanneer de contractant zijn verplichtingen niet meer nakomt, zich uit de overeenkomst terugtrekken en/of schadevergoeding wegens nietnakoming eisen. Hiervan is bijvoorbeeld regelmatig sprake, wanneer de contractant met zijn betalingsverplichtingen in gebreke gebleven is of zijn vermogenssituatie na afsluiting van het contract dermate verslechtert is, dat er surseance van betaling aangevraagd of een of insolvabiliteitsprocedure gestart is. In dat geval is ConCardis gerechtigd, alle aan de resterende contractuele looptijd verbonden vergoedingen in te vorderen en de contractant direct in rekening te brengen. 9. Overige 9.1 Alle wijzigingen of toevoegingen van deze overeenkomst moeten schriftelijk worden gedaan zodat ze geldig zijn. Dit geldt ook m.b.t. het ontbinden van de schriftelijke vorm. 9.2 Indien een deel van deze overeenkomst ongeldig is of wordt dan blijven de overige voorwaarden volledig van kracht. De 3

4 partijen zullen dan de ongeldige voorwaarde door een nieuwe geldige voorwaarde vervangen waardoor het resultaat wordt bereikt dat oorspronkelijk bedoeld was. 9.3 Op de contract is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.. De enige bevoegde rechtbank voor alle rechtsgeschillen betreffende de totstandkorning, uitleg of uitvoering van dit contract is de Rechtbank van Brussel. Bijzondere voorwaarden voor de valutaomrekeningsservice electronic Dynamic Currency Conversion (edcc) 1. Uitgangspunten De volgende bepalingen gelden als de contractpartner in de serviceovereenkomst of een bijkomende overeenkomst de optie electronic Dynamic Currency Conversie heeft gekozen. ConCardis stelt de klant van de contractpartner in staat om - in het kader van de volgenden bepalingen, de in het zakelijk verkeer van de contractpartner behaalde MasterCard-/Maestro- sowie Visa-/Visa Electron- en V PAY-cardomzetten, waarbij de cardgegevens via internet zijn doorgegeven - op wens van de eigenaar van de creditcard te betalen in de afrekeningsvaluta van zijn creditcard (in het vervolg rekeningsvaluta ). Voor zover in de volgende bepalingen geen afwijkende regelingen zijn opgenomen, gelden de bepalingen van de voorwaarden van ConCardis GmbH voor de acceptatie en afrekening van MasterCard-/Maestro- en Visa-/Visa Electron-/ V PAY-kaartgegevens, die schriftelijk, telefonisch of via internet zijn doorgegeven. 2. Plichten van ConCardis 2.1 ConCardis zal de contractpartner dagelijks de actuele omrekeningskoers doorgeven van de plaatselijke valuta van de contractpartner in de rekeningsvaluta van de eigenaar van de creditcard en de edcc-service aanbieden voor de volgende rekeningsvaluta van de eigenaar van de creditcard: Euro, Zwitserse franken, US-dollar, Britse pond, Japanse yen, Russische roebel, Canadese dollar, Deense kroon, Zweedse kroon, Noorse kroon, Arabische dirham, Australische dollar, Chinese yuan, Tsjechische kroon, Estse kroon, Hong Kong dollar, Hongaarse forint, Israëlische shekel, Indische rupie, Zuid-Koreaanse won, Kuweitse dinar, Litouwse litas, Mexikaanse peso, Nieuw-Zeelandse dollar, Poolse zloty, Roemeense leu, Saudi-Arabische rial, de Singapore dollar, Turkse lira, Zuid-Afrikaanse rand. ConCardis is gerechtigd om te stoppen met de omrekeningsservice voor afzonderlijke valuta als bepaalde omrekeningskoersen een te grote volatiliteit laten zien. ConCardis zal dit vooraf schriftelijk mededelen aan de contractpartner, waarbij een termijn van drie dagen wordt aangehouden. 2.2 ConCardis zal ervoor zorgen dat het totale rekeningsbedrag wordt belast aan de eigenaar van de creditcard in diens rekeningsvaluta. De uitbetaling van de kaartomzetten geschiedt in de met de contractpartner overeengekomen afrekeningsvaluta in het kader van de bepalingen van het servicecontract tussen ConCardis en de contractpartner. 3. DCC-Transacties 3.1 De contractpartner is verplicht om de eigenaar van een buitenlandse MasterCard-/Maestro-, Visa-/Visa Electron-/V PAYcard altijd voor het betalen te vragen of hij de transactie wil laten uitvoeren in de valuta van zijn creditcard (electronic Dynamic Currency Conversion -transactie, in het vervolg edcc-transactie of rekeningsvaluta genoemd) of in de op de plaats van vestiging van de contractpartner geldige plaatselijke valuta. De contractpartner is verplicht om de betaling van de kaartomzetten in de plaatselijke valuta noch door extra eisen te bemoeilijken noch methoden te gebruiken die voor de eigenaar van de creditcard aanleiding zijn om de edcc-service te gebruiken zonder diens eenduidige beslissing. 3.2 Voor het gebruikmaken van de edcc-service zal de contractpartner uitsluitend de door ConCardis vrijgegeven softwareoplossing ConCardis PayEngine gebruiken. De kosten van het gebruik, de installatie en het bedrijf van de ConCardis PayEngine zijn voor rekening van de contractpartner. 3.3 De contractpartner is verplicht om voor de valutaomrekeningsservice altijd de meest actuele omrekeningskoersen te gebruiken die hem zijn meegedeeld. 4. Elektronisch afrekenings- en autorisatiesysteem 4.1 De contractpartner zal alle met behulp van de valutaomrekeningsservice behaalde kaartomzetten uitsluitend met behulp van de door ConCardis vrijgegeven ConCardis Pay- Engine online (autorisatie en boeking op hetzelfde tijdstip) doorgeven aan ConCardis. De contractpartner zal voor het gebruik van de edcc-service de handleiding van de door ConCardis ter beschikking gestelde software toepassen. 4.2 De contractpartner moet ervoor zorgen dat in de bevestiging van de bestelling aan de eigenaar van de creditcard per het totale rekeningsbedrag in de plaatselijke valuta zal worden weergegeven, met inbegrip van het valutasymbool, alsmede de rekeningsvaluta van de eigenaar van de creditcard met inbegrip van het valutassymbool, de gebruikte omrekeningskoers, de herkomst van de gebruikte koers van de vreemde valuta, de opslag op de koers van de vreemde valuta alsmede een eventuele kostenbijdrage en de bevestiging van de eigenaar van de creditcard over de hem aangeboden optie om in de plaatselijke valuta of in zijn rekeningsvaluta te betalen alsmede zijn desbetreffende keuze. 5. Vergoeding/DCC-bijdrage 5.1 edcc-transacties worden de contractpartner door ConCardis vergoed in de met hem overeengekomen afrekeningsvaluta. ConCardis vergoedt de contractpartner voor elke in het kader van edcc omgerekende en bij ConCardis ingediende kaartomzet de in de serviceovereenkomst/bijkomende overeenkomst genoemde kosten (edcc-bijdrage). Die vergoeding wordt in mindering gebracht op de servicekosten van de contractpartner, die deze voor de afrekening van de kaartomzet aan ConCardis moet afdragen. 4

5 5.2 ConCardis behoudt zich voor om de edcc-bijdrage te veranderen. Een verandering wordt de contractpartner minstens 30 dagen voor het in kracht treden daarvan schriftelijk bekend gegeven. Als de contractpartner met de verandering niet akkoord gaat, kan hij de edcc-optie met een termijn van tien dagen per eind van de maand opzeggen door middel van een aangetekende brief. 5.3 Terugboekingen en crediteringen van omgerekende kaartomzetten geschieden in de met de contractpartner overeengekomen afrekeningsvaluta. Na omrekening van het oorspronkelijke totale rekeningsbedrag van de rekeningsvaluta van de eigenaar van de creditcard in de afrekeningsvaluta van de contractpartner, tegen de op dat tijdstip door ConCardis gebruikte omrekeningskoers. De contractpartner zal ConCardis de voor de teruggeboekte kaartomzet betaalde bijdrage na inrekeningstelling vergoeden. Het storneren van kaartomzetten is bij gebruik van de valutaomrekeningsservice edcc niet mogelijk. 6. Looptijd/opzegging/overig 6.1 De looptijd van de edcc-optie komt overeen met de looptijd van de overeenkomst tussen ConCardis en de contractpartner over de acceptatie en afrekening van MasterCard-/ Maestro en Visa-/Visa Electron-/ V PAY-kaartgegevens, die schriftelijk, telefonisch of via internet worden doorgegeven. Daarvan onberoerd blijft het recht op opzegging van de edcc-optie op staande voet, om een belangrijke reden. 6.2 Een belangrijke reden voor een opzegging door ConCardis op staande voet is met name gegeven als de contractpartner herhaaldelijk zonder uitdrukkelijke wens van de eigenaar van de creditcard diens vordering in de rekeningsvaluta van zijn creditcard indient of als Visa Europe/International of MasterCard Worldwide de contractpartner wegens herhaalde overtredingen van deze informatieplicht uitsluiten van deelname aan de omrekeningsservice. 6.3 ConCardis is gerechtigd de edcc-optie aan nieuwe ontwikkelingen alsmede eisen van de wetgever of van MasterCard Worldwide en / of Visa Europe/International aan te passen, onder voorwaarde dat die veranderingen de service, de vergoeding en de edcc-bijdrage niet principieel veranderen en niet tot extra kosten leiden zonder toestemming van de contractpartner. Bijlage F Veiligheidsrichtlijnen 1. De contractpartner moet minstens één keer per werkdag op zijn ConCardis-Account inloggen om te controleren, of er mededelingvan ConCardis zijn binnen gekomen. 2. De contractpartner moet de toegang tot het ConCardis-platform beperken tot de personen, van wie de activiteiten een dergelijke toegang vereisen, bovendien moet de contractpartner aan deze personen toegangsprivileges toewijzen die op de job-categorie en de functie baseren, 3. De contractpartner is zich ervan bewust dat een frauderisico bestaat als een account gecompromitteerd is. De contractpartner moet zo handelen dat de systemen en de informatie van ConCardis beveiligd zijn. De contractpartner moet het ConCardis Support-Team elk verdacht veiligheidsincident, zoals bjivoorbeeld een gecompromitteerd account, per omgaande melden. 4. De contractpartner is verantwoordelijk voor het afschermen van het gebruik van al zijn user-accounts en de contents, waartoe via deze accounts toegang kan worden verkregen, Dat betekend in detail: a) De contractpartner mag zulke informatie in geen geval aan andere doorgeven of op een onveilige locatie opslaan. b) De contractpartner mag onder geen enkele omstandigheid informatie over het ConCardis-platform aan derden doorgeven. Met name mag de contractpartner nooit in een forum of op een website informatie publiceren die een kwaadwillige user zou kunnen faciliteren om zich het ConCardis-platform te hacken. c) De contractpartner moet verhinderern dat onbevoegde personen gebruik maken van zijn user-accounts die vertrouwelijk moeten worden behandeld. d) De contractpartner mag nooit proberen om files die in het ConCardis-Backoffice toegankelijk of opgeslagen zijn te verandern, door te geven, te misbruiken of te deleten. De contractpartner moet bij de toegang tot die informatie alsmede bij het doorgeven en opslaan daarvan de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen. 5. De contractpartner is zich ervan bewust dat schadelijke codes zoals worms en virussen de computers ( de computers ), waarmee toegang tot het ConCardis-platform verkregen wordt, kunnen schaden. Op de computer moeten de Best Practices op het gebied van veiligheid worden toegepast, daartoe behoort o.a. dat een actueel antivirus-programma daarop actief is en regelmatig de juiste patches worden geïnstalleerd. ConCardis beveelt ook aan om op deze computers een persoonlijke firewall en een keyscrambler-product te installeren. (http://www.qfxsoftware.com/product.htm) 6. De contractpartner garandeert dat alle files of bijlagen bij de , die op de computers gedownload moeten worden, eerst op de computers opgeslagen worden en dan gecontroleerd, om ervoor te zorgen dat de files en bijlagen geen schadelijke codes bevatten. 7. De contractpartner mag de veiligheidsfucties, zoals o.a. antivirus-programma s of persoonlijke firewalls op de computers, in geen geval deactiveren. 8. Op de computers mogen alleen computerprogramma s worden geïnstalleerd die voor zakelijke doeleinden noodzakelijk zijn. 9. De computers mogen niet zonder toezicht blijven als een bevoegd medewerker van de partner op de ConCardis-platform is ingelogd. 5

Overal incasseren met de iphone

Overal incasseren met de iphone Overal incasseren met de iphone De ConCardis epayment App maakt van uw iphone een betaalterminal Afwikkelen van betalingen onderweg: veilig, eenvoudig en overal U wilt girale betalingen mobiel en veilig

Nadere informatie

1. Contractonderwerp en voorwaarden voor het accepteren van de creditcard

1. Contractonderwerp en voorwaarden voor het accepteren van de creditcard 1. Contractonderwerp en voorwaarden voor het accepteren van de creditcard 1.1 De contractpartner geeft opdracht aan de ConCardis GmbH, Helfmann-Park 7, 65760 Eschborn, om in het kader van deze voorwaarden

Nadere informatie

Deelnamevoorwaarden VakantiePiraten. Golden Ticket Competitie

Deelnamevoorwaarden VakantiePiraten. Golden Ticket Competitie Deelnamevoorwaarden VakantiePiraten Golden Ticket Competitie 1. Prijsvraag en organisator De online-prijsvraag Golden Ticket Competitie (hierna: prijsvraag ) wordt aangeboden door HolidayPirates GmbH,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

Voorwaarden Gebruik Web Portal TFS

Voorwaarden Gebruik Web Portal TFS Voorwaarden Gebruik Web Portal TFS 1. INLEIDING Dit document geeft de voorwaarden voor het gebruik van de Web Portal TFS van de Minister van Infrastructuur en Milieu beheert door de Inspectie Leefomgeving

Nadere informatie

Aanvullende Algemene voorwaarden voor Betaalkaarten en Creditcards (offline) CCV Holland B.V.

Aanvullende Algemene voorwaarden voor Betaalkaarten en Creditcards (offline) CCV Holland B.V. Aanvullende Algemene voorwaarden voor Betaalkaarten en Creditcards (offline) CCV Holland B.V. CCV geeft ondernemers nieuwe kansen en mogelijkheden door hun betalingsproces te verrijken. Wij maken de toekomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BeeDirect. 1) Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden BeeDirect. 1) Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden BeeDirect 1) Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het uitbrengen van alle offertes en overeenkomsten door de verkoper BeeDirect ten aanzien van de

Nadere informatie

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard.

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard. Algemene Voorwaarden Hosting 1. Toepassingsgebied 2. Offertes 3. Levering 4. Duur en beëindiging 5. Eigendomsrecht 6. Aansprakelijkheid 7. Betaling 8. Overmacht 9. Bevoegdheid en Toepasselijk Recht 1.

Nadere informatie

De inhoud van de gebruiksovereenkomst richt zich op de volgende gebruiksvoorwaarden.

De inhoud van de gebruiksovereenkomst richt zich op de volgende gebruiksvoorwaarden. Gebruiksvoorwaarden Techem Portal De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de toegang en het gebruik van het internetaanbod binnen het online portaal van Techem B.V. gevestigd als Techem

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEMONITORINGSABONNEMENT VAN DELTA INFRA B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEMONITORINGSABONNEMENT VAN DELTA INFRA B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEMONITORINGSABONNEMENT VAN DELTA INFRA B.V. Artikel 1 Begripsomschrijving Aansluiting: Algemene Voorwaarden: DELTA: Commodities of Commodity: Klant: Eindgebruiker: Gebruiksgegevens:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering:

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: 1.Toepasselijkheid 1.1. Op alle offertes en leveringen van SbeO-Aumatisering zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk

Nadere informatie

Algemene Handelsvoorwaarden voor gebruik van Hotel-Spider

Algemene Handelsvoorwaarden voor gebruik van Hotel-Spider Algemene Handelsvoorwaarden voor gebruik van Hotel-Spider 1. Aanbieding en Overeenkomst 1.1 Deze Algemene Handelsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke tussen Tourisoft Sàrl en haar

Nadere informatie

Phytalis houder van de merknamen: InFysio, Mijn MarCom, infysio.nl en infysioportal.nl, verder te noemen leverancier.

Phytalis houder van de merknamen: InFysio, Mijn MarCom, infysio.nl en infysioportal.nl, verder te noemen leverancier. Algemene voorwaarden webshop Phytalis InFysio Artikel 1 - Identiteit van de leverancier Phytalis houder van de merknamen: InFysio, Mijn MarCom, infysio.nl en infysioportal.nl, verder te noemen leverancier.

Nadere informatie

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Artikel 1 Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versie: 1.0 Versiedatum: 19 februari 2016

Algemene voorwaarden Versie: 1.0 Versiedatum: 19 februari 2016 Algemene voorwaarden Versie: 1.0 Versiedatum: 19 februari 2016 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder bezoek aan en gebruik van DroomCraft. Door het gebruik van onze diensten verklaar je

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Definities. Aanmelding:

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Definities. Aanmelding: 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN Aanmelding: Afspeellicentie: Content: Diensten: Inloggegevens: Klant: Overeenkomst: Orderbevestiging: Uhorse Website: Storing: De aanmelding bij de Website van en door

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ContentPlanner

Algemene Voorwaarden ContentPlanner Algemene Voorwaarden ContentPlanner Nederlands Partijen 1.1 DAILYDIALOGUES: aanbieder van ContentPlanner, gevestigd aan de Maasstraat 9-11, 3016 DB te Rotterdam. 1.2 KLANT: hoofdgebruiker en daarmee afnemer

Nadere informatie

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld.

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld. Algemene voorwaarden Multimediastation ptera, Hoofdweg 30, 9905 PD Holwierde 1. Definities 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten

Nadere informatie

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij b

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij b Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 2. Consument:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Managed Firewall Services

Algemene Voorwaarden Managed Firewall Services Algemene Voorwaarden Managed Firewall Services Algemene Voorwaarden Managed Firewall Services KPN B.V. versie januari 2007 I N H O U D 1 DEFINITIES.........................................................

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - ONRO Online Rooster

Algemene voorwaarden - ONRO Online Rooster Algemene voorwaarden - ONRO Online Rooster November 2015 Inhoudsopgave Artikel 1 - Algemeen... 3 Artikel 2 - Offertes en aanbiedingen... 3 Artikel 3 Licenties en modules... 3 Artikel 4 - Prijs... 4 Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ABN AMRO DIGITALE KLUIS (versie september 2004)

ALGEMENE VOORWAARDEN ABN AMRO DIGITALE KLUIS (versie september 2004) ALGEMENE VOORWAARDEN ABN AMRO DIGITALE KLUIS (versie september 2004) 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: ABN AMRO : Kluishouder : Kluis-Overeenkomst: Digitale Kluis : Voorwaarden Toegang:

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee DevInet een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft.

1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee DevInet een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. Algemene Voorwaarden 1 Bepalingen 1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee DevInet een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. 1.2 Onder 'Algemene Voorwaarden' wordt

Nadere informatie

CARRIER PRESELECT Algemene Voorwaarden

CARRIER PRESELECT Algemene Voorwaarden CARRIER PRESELECT Algemene Voorwaarden Kruisweg 659 2132 NC Hoofddorp T: 020 655 3000 F: 020 653 1534 KvK Amsterdam 34090783 E: info@intercityzakelijk.nl W: www.intercityzakelijk.nl ALGEMENE VOORWAARDEN

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Avango

Algemene voorwaarden Avango Algemene voorwaarden Avango Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Avango. 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn

Nadere informatie

II. Afsluiten van het contract, contractuele partners, contractuele beperking van de aansprakelijkheid en verjaring

II. Afsluiten van het contract, contractuele partners, contractuele beperking van de aansprakelijkheid en verjaring Algemene Voorwaarden I. Toepassingsgebied 1. De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle verhuur van hotelkamers voor huisvesting, en op alle andere aan de klanten geleverde diensten

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Artis en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup CNE 2009: Versie 3.1 (juni 2009) Artikel 1. Definities 1.1. CNE is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33285810 1.2. Gebruikerssoftware: Online backup programmatuur van CNE teneinde de

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Toqo en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

1.1 Op de website van QDeliver bevinden zich (externe) restaurants/winkels met en zonder samenwerkingsovereenkomst.

1.1 Op de website van QDeliver bevinden zich (externe) restaurants/winkels met en zonder samenwerkingsovereenkomst. Voor het online aanbod van restaurants en winkels van QDeliver.nl zijn leveringsvoorwaarden van toepassing. Plaats je een order op QDeliver bij een van onze restaurants en winkels dan ga je automatisch

Nadere informatie

Handleiding Maestro. door Patricia Sturm 29 september Versie 1.1 Openbaar

Handleiding Maestro. door Patricia Sturm 29 september Versie 1.1 Openbaar Handleiding Maestro door Patricia Sturm 29 september 2016 Versie 1.1 Openbaar Inhoud 1. Introductie... 3 2. Maestro... 4 2.1. Verloop van een Maestro betaling... 4 2.1.1. Autorisatie middels 3D Secure...

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van stream24 Webcasting KG voor het bedrijfsonderdeel stream24.nl (stand 02-01-2015)

Algemene voorwaarden van stream24 Webcasting KG voor het bedrijfsonderdeel stream24.nl (stand 02-01-2015) Algemene voorwaarden van stream24 Webcasting KG voor het bedrijfsonderdeel stream24.nl (stand 02-01-2015) 1. Toepassingsgebied De volgende voorwaarden regelen het gebruik en het in aanspraak nemen van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie Algemene voorwaarden SpaaQ versie 1.0 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van een beroep

Nadere informatie

Mondiale Aankoopvoorwaarden

Mondiale Aankoopvoorwaarden 1. Contractanten Dit contract (hierna de Aankooporder genoemd) wordt afgesloten tussen de toeleverancier (hieronder de TOELEVERANCIER genoemd) en de Schindler-onderneming die wordt vermeld in de order

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Administratiekantoor Van Bavel m.i.v. 01-01-2017 Artikel 1. Toepasselijkheid. De voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Administratiekantoor Van Bavel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Italiaantje van Nederland wordt

Nadere informatie

De algemene voorwaarden zijn bij Kamer Van Koophandel in depot genomen onder nummer 01142807

De algemene voorwaarden zijn bij Kamer Van Koophandel in depot genomen onder nummer 01142807 De algemene voorwaarden zijn bij Kamer Van Koophandel in depot genomen onder nummer 01142807 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden gelden voor alle geleverde diensten, aanbiedingen

Nadere informatie

3. Klant: een rechtspersoon of natuurlijke persoon welke een overeenkomst aangaat met Windowstylist B.V.

3. Klant: een rechtspersoon of natuurlijke persoon welke een overeenkomst aangaat met Windowstylist B.V. Deze Algemene voorwaarden volledig te downloaden via www.windowstylist.nl. Een exemplaar van de Algemene Voorwaarden kan op verzoek kosteloos per post worden verzonden. Artikel 1 definities In deze Algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. De Beukelaar Groep. Inhoudsopgave. 1. Algemeen. 2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst. 3. Intellectuele eigendom

Algemene voorwaarden. De Beukelaar Groep. Inhoudsopgave. 1. Algemeen. 2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst. 3. Intellectuele eigendom Algemene voorwaarden Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst 3. Intellectuele eigendom 4. Betalingsvoorwaarden 5. Annulering en restitutie 6. Wijzigingen in de opdracht 7.

Nadere informatie

www.wijzeronline.nl Haagwinde 37 4844 HA Terheijden T: 076-7602802 E: info@wijzeronline.nl W: www.wijzeronline.nl

www.wijzeronline.nl Haagwinde 37 4844 HA Terheijden T: 076-7602802 E: info@wijzeronline.nl W: www.wijzeronline.nl Haagwinde 37 4844 HA Terheijden T: 076-7602802 E: info@wijzeronline.nl W: Kvk nummer: 18085364 te Breda BTW nummer: NL0475.53.972.B01 Algemene Voorwaarden Wijzeronline Artikel 1. Definities 1.1. Wijzeronline:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN - Employes

ALGEMENE VOORWAARDEN - Employes ALGEMENE VOORWAARDEN - Employes Wij, Employes B.V., bieden via Software-as-a-Service ( SaaS ) de software Employes (de Software ) aan. Dit betekent dat wij u via het internet toegang bieden tot de Software

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMENE BEPALINGEN

Algemene voorwaarden ALGEMENE BEPALINGEN Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN INTRAMED B.V. ALGEMENE BEPALINGEN ARTIKEL 1. REIKWIJDTE EN TOEPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN lid 1.1 De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door

Nadere informatie

1. Opzegtermijn is 2 maanden voor afloop jaarcontract. U kunt dat per e-mail aangeven.

1. Opzegtermijn is 2 maanden voor afloop jaarcontract. U kunt dat per e-mail aangeven. Algemene voorwaarden Mooiweb bvba AANBIEDER Mooiweb bvba Neereindestraat 28 9240 Zele België 052-453870 Btw BE0836.972.319 Artikel 1. Begripsomschrijvingen Algemene Voorwaarden Belangrijkste punten 1.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign

Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Huta Huisstijl Logo s Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde.

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERHUURDERS VAN WOONRUIMTE FJ VERHUURMAKELAARS I. Algemene bepalingen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten welke

Nadere informatie

Kandidaat Degene die door YoungConsult wordt geselecteerd voor een passende functie bij de Opdrachtgever.

Kandidaat Degene die door YoungConsult wordt geselecteerd voor een passende functie bij de Opdrachtgever. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden die van toepassing zijn op iedere Opdracht en Overeenkomst tot Arbeidsbemiddeling welke door tussenkomst van YoungConsult tot

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op 1. Alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Connictivity Solutions

Nadere informatie

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt.

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt. Algemene Voorwaarden Artikel A begrippen: Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden AVS Vastgoed Site. Handelsnaam die diverse websites met betrekking tot bedrijfsruimten en bedrijfspanden exploiteert..

Nadere informatie

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen.

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Zaandam Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Zaandam Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Beautiful Holland B.V.

Algemene leveringsvoorwaarden Beautiful Holland B.V. Algemene leveringsvoorwaarden Beautiful Holland B.V. Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en condities van Onderhoud Service Arnhem voor de verhuur van steigers en het gebruik van onze steigermaterialen en diensten.

Algemene voorwaarden en condities van Onderhoud Service Arnhem voor de verhuur van steigers en het gebruik van onze steigermaterialen en diensten. Algemene voorwaarden en condities van Onderhoud Service Arnhem voor de verhuur van steigers en het gebruik van onze steigermaterialen en diensten. 1 Definities AV; De onderhavige algemene voorwaarden.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Designmaat

Algemene voorwaarden Designmaat Algemene voorwaarden Designmaat Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Designmaat gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN Artikel 1. Toepasselijkheid 1.0 De website www.effectief-afvallen.nl en webwinkels http://effectiefafvallen.biedmeer.nl zijn een onderdeel van Body & Healthcare4U 1.1 Op alle

Nadere informatie

Deelnamevoorwaarden VakantiePiraten. Pirates to the Caribbean

Deelnamevoorwaarden VakantiePiraten. Pirates to the Caribbean Deelnamevoorwaarden VakantiePiraten Pirates to the Caribbean 1. Prijsvraag en organisator De online-prijsvraag Pirates to the Caribbean (hierna: prijsvraag ) wordt aangeboden door HolidayPirates GmbH,

Nadere informatie

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden Out of Bounds Webdesign Algemene Voorwaarden blad 2 van 8 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden XyStorage

Gebruiksvoorwaarden XyStorage Dit is een voorbeeld van SaaS voorwaarden zoals gegenereerd met de SaaS voorwaarden generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridischegeneratoren/saas-voorwaarden-generator/ In dit voorbeeld

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Van de besloten vennootschap STEENSMA B.V., gevestigd te Leeuwarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leeuwarden op 1 januari 2005. Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Artikel 1: Definities - Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. - Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: burojohanna.nl.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SAURUS Internet

Algemene voorwaarden SAURUS Internet Algemene voorwaarden SAURUS Internet Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen SAURUS en een klant, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk

Nadere informatie

Incasso Network Company Lawyers

Incasso Network Company Lawyers INCASSO NETWORK COMPANY LAWYERS ALGEMENE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN. A. Algemeen: 1. Incasso Network Company Lawyers hierna ook te noemen opdrachtnemer, verricht haar werkzaamheden uitsluitend overeenkomstig

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN van Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: AV : de onderhavige

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN van BRAMMER NEDERLAND B.V., gevestigd te Haarlem Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke door Brammer Nederland B.V. te

Nadere informatie

Abonnementsvoorwaarden HeldermanICT

Abonnementsvoorwaarden HeldermanICT Abonnementsvoorwaarden HeldermanICT 1. Definities In deze abonnementsvoorwaarden wordt verstaan onder: Abonnee: een ieder die ten behoeve van zichzelf dan wel een ander met HeldermanICT een abonnementsovereenkomst

Nadere informatie

Voorwaarden en licentieovereenkomst voor gebruikers van Vodafone Contacts

Voorwaarden en licentieovereenkomst voor gebruikers van Vodafone Contacts Voorwaarden en licentieovereenkomst voor gebruikers van Vodafone Contacts Dit is een licentieovereenkomst tussen jou, de eindgebruiker van Vodafone Contacts, en Vodafone voor het gebruik van de Vodafone

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Algemene informatie. 2. Toegang tot de website DENA STABLES ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden. 1. Algemene informatie. 2. Toegang tot de website DENA STABLES ALGEMENE VOORWAARDEN I Algemene voorwaarden 1. Algemene informatie Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming tot afwijking, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle contractuele relaties tussen enerzijds

Nadere informatie

5.2 De garantietermijn van Kidooz komt overeen met de fabrieksgarantie termijn.kidooz is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke

5.2 De garantietermijn van Kidooz komt overeen met de fabrieksgarantie termijn.kidooz is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Kidooz De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite www.kidooz.nl 1.2 Door het

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Algemene Voorwaarden Chasem Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Chasem en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende

Nadere informatie

Reisvoorwaarden voor de intermediaire dienstverlening van de Organisatie voor het Vreemdelingenverkeer Münsterland Touristik Grünes Band e.v.

Reisvoorwaarden voor de intermediaire dienstverlening van de Organisatie voor het Vreemdelingenverkeer Münsterland Touristik Grünes Band e.v. Reisvoorwaarden voor de intermediaire dienstverlening van de Organisatie voor het Vreemdelingenverkeer Münsterland Touristik Grünes Band e.v. De Organisatie voor Vreemdelingenverkeer Münsterland Touristik

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Richards Webdesign

Algemene voorwaarden Richards Webdesign Algemene voorwaarden Richards Webdesign Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Clensch

Nadere informatie

Met het ondertekenen van de offerte verklaart de cliënt dat deze algemene voorwaarden zijn gelezen en akkoord zijn bevonden.

Met het ondertekenen van de offerte verklaart de cliënt dat deze algemene voorwaarden zijn gelezen en akkoord zijn bevonden. Algemene Voorwaarden Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden Van Golden Goose Internet Marketing Agency, statutair gevestigd te Leiden en kantoorhoudende te Leiden. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN - Klachtenregistratie.com

ALGEMENE VOORWAARDEN - Klachtenregistratie.com ALGEMENE VOORWAARDEN - Klachtenregistratie.com Wij, Woweb B.V., bieden via Software-as-a-Service ( SaaS ) de software Klachtenregistratie.com (de Software ) aan. Dit betekent dat wij u via het internet

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden 1. Algemeen 2. Levering

Leveringsvoorwaarden 1. Algemeen 2. Levering Leveringsvoorwaarden 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, aanbiedingen en overeenkomsten van Across4/DeGriekseWinkel handelend onder de handelsnaam De Griekse

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Kracht Hondenvoer

Algemene voorwaarden. Kracht Hondenvoer Algemene voorwaarden Kracht Hondenvoer Inhoudsopgave: Artikel 1 Definities Artikel 2 Identiteit van het bedrijf Artikel 3 Toepasselijkheid Artikel 4 Het aanbod Artikel 5 De overeenkomst Artikel 6 Herroepingsrecht

Nadere informatie

ONLINE-BACKUP Dienstbeschrijving en SLA. versie 2.0

ONLINE-BACKUP Dienstbeschrijving en SLA. versie 2.0 ONLINE-BACKUP Dienstbeschrijving en SLA versie 2.0 Gilze, februari 2014 Definities Algemene Voorwaarden Beschikbaarheid Customer Support Dienst FIFO Kantooruren Opdrachtgever Klantapparatuur Maximale Hersteltijd

Nadere informatie

"MijnBBIE-Account" de via een log in en wachtwoord voor Accounthouders en Accountgebruikers toegankelijke omgeving op de Website;

MijnBBIE-Account de via een log in en wachtwoord voor Accounthouders en Accountgebruikers toegankelijke omgeving op de Website; Algemene voorwaarden online diensten BBIE A. ALGEMEEN 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: "MijnBBIE-Account" de via een log in en wachtwoord voor Accounthouders en Accountgebruikers

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Your Smart Butler

Algemene voorwaarden Your Smart Butler Algemene voorwaarden Your Smart Butler 1/6 Gebruiksvoorwaarden Your Smart Butler- Horeca-onderneming Versie: 1.0 Datum: 23 augustus 2012 A. Inleiding Your Smart Butler www.yoursmartbutler.com - maakt het

Nadere informatie

Klant: De (rechts)persoon met wie De grote Vos een Overeenkomst heeft gesloten.

Klant: De (rechts)persoon met wie De grote Vos een Overeenkomst heeft gesloten. Algemene Voorwaarden dd 24 mei 2009 1. Definities Klant: De (rechts)persoon met wie De grote Vos een Overeenkomst heeft gesloten. Diensten: De door De grote Vos te verlenen diensten zoals schriftelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden deelname bouwboulevard

Algemene voorwaarden deelname bouwboulevard Algemene voorwaarden deelname bouwboulevard Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden welke onlosmakelijk deel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden VNZ V.O.F. Inhoudsopgave

Algemene Voorwaarden VNZ V.O.F. Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden VNZ V.O.F. Inhoudsopgave Artikel 1 - Definities... 2 Artikel 2 - Identiteit van VNZ... 3 Artikel 3 - Toepasselijkheid... 3 Artikel 4 - Het aanbod... 3 Artikel 5 - De overeenkomst...

Nadere informatie

De natuurlijke of rechtspersoon die een Abonnement afsluit op Tostrams.nl

De natuurlijke of rechtspersoon die een Abonnement afsluit op Tostrams.nl Abonnementsvoorwaarden TOSTRAMS Groep BV TOSTRAMS Groep BV: Website: Abonnee: Abonnement: Gebruiker: Logingegevens: Uitgever van TOSTRAMS.nl www.tostrams.nl De natuurlijke of rechtspersoon die een Abonnement

Nadere informatie

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN MAMMOET GROEP JUNI 2006 1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID 1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Mammoet Groep": de groep van vennootschappen, gevestigd

Nadere informatie

Saferpay. D Het veiligste betaalsysteem voor uw onlineshop ie

Saferpay. D Het veiligste betaalsysteem voor uw onlineshop ie D Het veiligste betaalsysteem voor uw onlineshop ie 1 E-Payment is een alomvattend E-Payment-systeem van SIX Payment Services voor eenvoudig en veilig betalen in uw onlineshop. Via kunt u alle gangbare

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel:

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: 06-48189511 Email: info@mypcutrecht.nl KvK : 64864138 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave:

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave: Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen van Bosco Vini als gevolg van bestellingen in de webwinkel www.boscovini.nl. Inhoudsopgave: Artikel 1 -

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN REVPAR MANAGER SEPTEMBER 2013

ALGEMENE VOORWAARDEN REVPAR MANAGER SEPTEMBER 2013 ALGEMENE VOORWAARDEN REVPAR MANAGER SEPTEMBER 2013 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel

Nadere informatie

bizzerd Algemene Voorwaarden Het digitale visitekaartje Martin Peters Concept en strategie

bizzerd Algemene Voorwaarden Het digitale visitekaartje Martin Peters Concept en strategie Het digitale visitekaartje Deel contact Bewaar in adresboek Martin Peters Concept en strategie M +31 (0)6 512 12 161 E martin@bizzerd.com T +31 (0)88 227 22 22 Rembrandtlaan 24 3723 BJ Bilthoven www.bizzerd.com

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie