1. Contractonderwerp en voorwaarden voor het accepteren van de creditcard

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Contractonderwerp en voorwaarden voor het accepteren van de creditcard"

Transcriptie

1 1. Contractonderwerp en voorwaarden voor het accepteren van de creditcard 1.1 De contractpartner geeft opdracht aan de ConCardis GmbH, Helfmann-Park 7, Eschborn, om in het kader van deze voorwaarden de door de klant in zijn zakelijke activiteiten bij rechtshandelingen zonder fysieke aanwezigheid van de klant door middel van MasterCard-, Visa-/Visa Electron-creditcard of Maestro-/V PAY-debitcard (in het vervolg: creditcard ), waarbij de creditcardgegevens van de klant via internet, schriftelijk of telefonisch worden doorgegeven, gegeven betalingsopdrachten van de instituten die de creditcard uitgeven af te boeken bij de klant en met hem af te rekenen. Nog afgezien van de betalingsopdracht van de klant verplicht ConCardis zich tegenover de contractpartner op basis van een eigen contractuele betalingsverplichting tot betaling van de door de contractpartner in het kader van de hieronder volgende voorwaarden ingediende creditcardomzetten. De contractpartner is niet verplicht om de creditcardgegevens voor elke betaling te accepteren. De contractpartner zal alle door middel van credit- en debitcards gegeven betalingsopdrachten in zijn zakelijke activiteiten, die hij op basis van deze overeenkomst na het tonen van een creditcard mag accepteren en indienen, uitsluitend bij Con- Cardis ter afrekening indienen. 1.2 Mocht de contractpartner beslissen tot girale betaling door middel van creditcardgegevens, dan is hij verplicht om de eigenaar van de creditcard de in het kader van zijn zakelijke activiteiten aangeboden waren en dienstverlening niet voor hogere prijzen of lagere kortingen te verkopen dan de klant die cash betaalt. Het accepteren van de creditcard mag niet afhankelijk worden gemaakt van een minimumomzet. Voorwaarde voor het in rekening stellen van een kostenbijdrage voor het accepteren van een MasterCard creditcard is het afsluiten van een aparte overeenkomst met ConCardis. 1.3 De contractpartner is niet gerechtigd om de creditcardgegevens voor de girale betaling te accepteren en een omzet met de creditcard bij ConCardis ter afrekening in te dienen, als het woon-, verzend- of rekeningsadres van de klant buiten de volgende landen ligt: Duitsland, België, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk, Zwitserland, Italië, Portugal, Nederland, Spanje, Denemarken, Zweden, Noorwegen, Finland; in geval van indienen van creditcardomzetten met bestel-, lever- of rekeningsadressen buiten deze landen is ConCardis gerechtigd tot het afboeken van de betalingen van deze creditcardomzetten, voor zover de gerechtigde eigenaar van de creditcard via het instituut dat zijn creditcard uitgeeft het recht op afboeking van zijn creditcardrekening bestrijdt en de contractpartner bij het doorgeven van de creditcardgegevens via internet de authentificatieprocedure Verified by Visa en MasterCard SecureCode met betrekking tot de omstreden omzet niet heeft gebruikt of bij het telefonisch of schriftelijk doorgeven van de creditcardgegevens het creditcardcontrolenummer van drie cijfers van de creditcard niet elektronisch aan Con- Cardis heeft doorgegeven. Dit geldt niet, als de omzet met een Corporate-creditcard of Prepaid-creditcard is behaald, aan de af te rekenen omzet van de eigenaar van de creditcard niet direct een relatie met de contractpartner, maar een zakelijke relatie met derden ten grondslag ligt, de aan de af te rekenende omzet ten gronde liggende rechtshandeling niet overeenkomt met de in de acceptatieovereenkomst of zelf ingebrachte informatie aangegeven zakelijke activiteiten of de zakenbranche van de contractpartner, met de creditcard een al bestaande open vordering vereffent of een niet gehonoreerde cheque betaald moet worden, de af te rekenen vordering betrekking heeft op geluksspel, lotto of dergelijke zaken, op erotische content, op veilingen of op de verkoop van tabakswaren of medikamenten via internet, tenzij ConCardis vooraf schriftelijke toestemming heeft gegeven tot het afrekenen van deze omzetten en de contractpartner over de vereiste concessies beschikt die nodig zijn om deze activiteiten te ontplooien, de af te rekenen vordering volgens het voor de rechtshandeling met de eigenaar van de creditcard geldende recht berust op een inhoud die in strijd is met de wet of de goede zeden, geweld weergeeft of de menselijke waardigheid veracht, de contractpartner op basis van de begeleidende omstandigheden bij de rechtshandeling twijfel aan de berechtiging van de klant tot het gebruiken van de creditcardgegevens zou moeten hebben. Een dergelijke twijfel moet met name bestaan, als: a) de klant in het kader van zijn bestellingen verschillende namen en leveradressen aangeeft, b) de klant het totale bedrag van de bestelling over meerdere creditcards wil splitsen, c) de klant in het kader van de bestelling verschillende creditcardnummers voor zijn betaling aangeeft, d) de klant al bij het doorgeven van de creditcardgegevens mogelijke problemen met de creditcard aankondigt, e) de klant bij een bestelling meer dan twee identieke artikelen bestelt, f) met hetzelfde creditcardnummer verschillende bestellingen binnen drie kalenderdagen moeten worden afgehandeld, g) de opgave van afzender of de code voor het land (land) of bij bestellingen via internet het IP-internet-nummer van de klant niet overeenkomt met de aangegeven gegevens van de klant (bijvoorbeeld landherkenning van zijn adres), 15_303_1.0_NL_nl 1

2 h) bestellingen plotseling en in gelijke hoogte of stijgend aantal uit een of meerdere buitenlanden binnenkomen en hierbij het gemiddelde van alle bestellingen uit dit land of die landen tot nog toe wordt overschreden, i) de klant de contractpartner vooraf verzoekt om het doorgeven van de Tracking Code resp. het levernummer van het bedrijf dat het transport verzorgt, j) de totale omstandigheden van de bestelling (bijvoorbeeld soort waren, leverland) ongewoon zijn, k) de waren naar een risicoland moeten worden geleverd, zie de op genoemde landen. In alle bovengenoemde gevallen a) t/m k) is de contractpartner verplicht, door eigen maatregelen of door de adresverificatieservice van ConCardis een controle van de authenticiteit van de klant door te voeren. Kopieën van een paspoort of de aangegeven creditcard van de klant zijn niet voldoende. De contractpartner is verplicht, in geval van ontkenning van de omzet met de creditcard door de gerechtigde eigenaar van de creditcard ConCardis documentatie over deze eigen controle voor te leggen de aan de af te rekenen omzet te gronde liggende waren of dienstverlening van de contractpartner onder domein-adressen (URL), via reclamemiddelen of distributiekanalen aangeboden worden, die door de contractpartner in het contract niet aangegeven zijn of niet op een later tijdstip na mededeling van de contractpartner door ConCardis schriftelijk worden vrijgegeven. 1.4 ConCardis is gerechtigd, de onder cijfer genoemde voorwaarden door schriftelijke mededeling aan de contractpartner na een termijn van vier weken te veranderen of aan te vullen, als ConCardis die veranderingen met het oog op mogelijke misbruikpraktijken noodzakelijk acht of op basis van veranderingen van wettelijke bepalingen of op last van MasterCard Worldwide of Visa Europe/International moet realiseren. 1.5 ConCardis is gerechtigd, van de contractpartner het stopzetten van het indienen van MasterCard- en/of Visa-creditcardomzetten te eisen om belangrijke redenen, met name als Visa Europe/International of MasterCard Worldwide het stopzetten van de acceptatie verlangt. 2. Voorwaarden voor de abstracte schuldbekentenis 2.1 ConCardis verplicht zich tegenover de contractpartner in het kader van deze voorwaarden, alle door de contractpartner ingediende creditcardomzetten te vergoeden, die de contractpartner volgens de bovengenoemde cijfers 1.1 en 1.3 mag accepteren en bij ConCardis mag indienen, onder het voorbehoud van het voldoen aan de volgende voorwaarden (cijfers ). De abstracte schuldbekentenis staat apart van de betalingsopdrachten van de eigenaar van de creditcard en wordt met name onder volgende opschortende voorwaarden gegeven: De contractpartner is verplicht, bij het accepteren van de creditcardgegevens voor schriftelijke bestellingen in een bestelbon van de klant van wie de voor- en achternaam, het woon, rekenings- en leveradres en het telefoonnummer, het creditcardnummer en de geldigheidsduur van de creditcard, die op de achterkant van de creditcard in het handtekeningenveld staande laatste drie cijfers ( creditcardcontrolenummer ) op te nemen en een handtekening van de eigenaar van de creditcard met een opdracht tot het afboeken van zijn creditcardrekening te verlangen of bij het accepteren van de creditcardgegevens voor telefonische bestellingen de dag en het tijdstip van het telefoontje, de voor en achternaam alsmede het woon-, rekenings- en leveradres van de eigenaar van de creditcard alsmede het creditcardnummer, de geldigheidsduur van de creditcard en de op de achterkant van de creditcard in het handtekeningenveld staande laatste drie cijfers ( creditcardcontrolenummer ) in het telefoongesprek op te nemen en voor de autorisatie op te slaan, bij bestelling via internet voor- en achternaam, woon-, rekenings- en leveradres van de klant, het creditcardnummer, de einddatum en de op de achterkant van de creditcard in het handtekeningveld staande laatste drie cijfers ( creditcardcontrolenummer ) alsmede een elektronische opdracht van de klant voor een afboeking van zijn creditcardrekening aan ConCardis door eigen PCI-gecertificeerde IT-systemen of door middel van een PCI-gecertificeerde dienstverlener (Payment Service Provider) elektronisch door te geven, voor het indienen van de omzet met de creditcard, onafhankelijk van de hoogte daarvan (nul limiet) van ConCardis een autorisatienummer voor de omzet met de creditcard aan te vragen en op te slaan. Tussen de datum van de toekenning van het autorisatienummer en de dag van verzending van de waren of het uitvoeren van de dienstverlening mogen hoogstens zeven kalenderdagen liggen. Anders moet een nieuw autorisatienummer worden aangevraagd. De contractpartner moet het ter autorisatie aangevraagde bedrag in dezelfde hoogte ter afrekening bij ConCardis indienen. De contractpartner moet de eigenaar van de creditcard per of op andere wijze schriftelijk informeren, als de ware of de dienstverlening in meer dan één levering wordt geleverd of uitgevoerd. Mocht het omzetbedrag als gevolg van van de opsplitsing in meerdere leveringen of dienstverleningsonderdelen het oorspronkelijke ter autorisatie aangevraagde omzetbedrag over- 2

3 schrijden, dan moet de contractpartner de eigenaar van de creditcard daarover informeren en voor het bijkomende bedrag een verdere bestelling van de eigenaar van de creditcard laten doen en autorisatie bij ConCardis indienen, het creditcardnummer en de geldigheidsduur van de creditcard, de hoogte van het bedrag, de datum en het kenmerk van de valuta van de transactie bij de omzet met de creditcard, het door ConCardis doorgegeven autorisatienummer, het creditcardcontrolenummer alsmede de eigen gegevens als contractpartner online elektronisch binnen twee dagen na levering van de waren of het uitvoeren van de dienstverlening volledig in een voor verwerking geschikte set gegevens aan ConCardis ter afrekening door te geven en ConCardis te laten toekomen, voor zover met ConCardis geen andere schriftelijke overeenkomst is getroffen; handmatige bewijsstukken of het indienen van lijsten zijn niet toegestaan. Het creditcardcontrolenummer moet na de autorisatieaanvraag worden gewist. De contractpartner mag alleen omzet met de creditcardgegevens aan Con- Cardis doorgeven waarvoor hij een autorisatienummer van ConCardis heeft gekregen; de contractpartner mag de creditcardomzetten niet indienen onder het contractpartnernummer ter afrekening van creditcardomzetten waarbij de creditcard getoond wordt, bij het opnemen van de creditcardgegevens via internet van de klant het veiligheidsprocedure Verified by Visa van Visa International voor Visa-/ Visa Electron-creditcardomzetten en MasterCard SecureCode van MasterCard Worldwide voor MasterCard- en Maestro-creditcardomzetten d.m.v. gecertificeerde software te gebruiken en de authentificatiegegevens van de klant in de autorisatie- en clearingdataset aan Visa Europe/International of aan MasterCard Worldwide door te geven volgens hun instructies, een totaalomzetbedrag niet in meerdere omzetten te splitsen, zelfs als hiervoor telkens een apart autorisatienummer is aangevraagd, volledige en leesbare documentatie en gegevens over elke bij ConCardis ingediende omzet met de creditcard met uitzondering van het creditcardnummer en het creditcardcontrolenummer en de aan de omzet met de creditcard te gronde liggende rechtshandeling (bijvoorbeeld bestel en betaalgegevens over de ingediende omzet met de creditcard) alsmede over het voltooien van de rechtshandeling te bewaren gedurende een periode van 18 maanden vanaf omzetdatum en ConCardis te allen tijde op aanvraag binnen de door ConCardis gestelde termijn ter beschikking te stellen voor controle; de wettelijke bewaartermijnen van de contractpartner blijven daardoor onverlet. Mocht de contractpartner een aangevraagd bewijs van een afgerekende omzet met de creditcard niet binnen de hem door ConCardis genoemde termijn voorleggen en mocht de omzet met de creditcard om die reden door de bank die de creditcard uitgeeft aan ConCardis weer in rekening gesteld worden, dan is ConCardis gerechtigd om de omzet met de creditcard weer bij de contractpartner af te boeken, de waren en dienstverlening aan de eigenaar van de creditcard met een bewijs van toezending zonder gebreken te leveren resp. uit te voeren en ConCardis op aanvraag binnen de gestelde termijn een schriftelijk bewijs over de levering van de waren of het uitvoeren van de dienstverlening aan de eigenaar van de creditcard ter beschikking te stellen, aan de eigenaar van de creditcard zodanige waren te leveren of een zodanige dienstverlening uit te voeren, die overeenkomen met de productbeschrijving van de contractpartner op internet, in de catalogus of in andere media die zijn aanbod publiek maken, de productbeschrijving te bewaren en aan ConCardis desgewenst te allen tijde ter beschikking te stellen om reclamaties af te handelen, creditcardomzetten in te dienen, waarvan de valuta en de hoogte van het bedrag overeenkomen met de op internet, in de catalogus of in andere media aangeboden prijs resp. valuta voor de aangeboden waren of dienstverlening, die door de eigenaar van de creditcard zijn besteld, de offertes te bewaren en ConCardis te allen tijde op aanvraag ter beschikking te stellen in het kader van het afhandelen van reclamaties, aan de eigenaar van de creditcard uiterlijk met de toezending van de waren of het uitvoeren van de dienstverlening per , fax of via de post een rekening te sturen met vermelding van de op internet, in de catalogus of in andere door de contractpartner benutte media gebruikte bedrijfsnaam en het telefoonnummer met vermelding van de telefooncode van het land door te geven, op internet, in de catalogus of in andere door de contractpartner benutte media dezelfde bedrijfsnaam en hetzelfde internetdomein te gebruiken, die door de contractpartner in het contract genoemd zijn om te vermelden op de creditcardrekening voor de eigenaar, elke omzet met de creditcard slechts één keer bij ConCardis ter afrekening in te dienen en op verzoek van ConCardis een schriftelijke bewijs ter beschikking te stellen dat aan de ingediende omzet met de creditcard in kwestie een rechtshandeling met de klant ten gronde heeft gelegen, een omzet met de creditcard pas dan in te dienen, als de aan de omzet met de creditcard ten gronde 3

4 liggende waren of dienstverlening aan de eigenaar van de creditcard zijn geleverd resp. is uitgevoerd, of de eigenaar van de creditcard heeft ingestemd met een telkens herhaalde afboeking van zijn creditcardrekening. 2.2 ConCardis is gerechtigd, de onder cijfer genoemde voorwaarden door schriftelijke mededeling aan de contractpartner na een termijn van vier weken te veranderen of aan te vullen, als die veranderingen op last van MasterCard Worldwide resp. Visa Europe/International noodzakelijk zijn. 2.3 De contractpartner is verplicht om ingeval van een reclamatie van een omzet met de creditcard door de gerechtigde eigenaar van de creditcard of door de uitgever van de creditcard aan alle in cijfer 1.3 en cijfer 2.1 genoemde voorwaarden te voldoen tegenover ConCardis schriftelijk te bewijzen, voor zover het nakomen daarvan in zijn bedrijfsactiviteiten ligt. ConCardis is gerechtigd, maar niet verplicht, het voldoen aan de onder cijfer 1.3 en cijfer 2.1 genoemde voorwaarden voor de betaling van de omzet met de creditcard aan de contractpartner te controleren. 2.4 Vorm en inhoud van het doorgeven van gegevens worden in gegevensprotocollen van de creditcardafrekeningsbedrijven vastgelegd, de contractpartner moet daarmee rekening houden. 3. Afrekening van creditcardomzetten/pandrecht 3.1 In het kader van deze voorwaarden betaalt ConCardis - nog afgezien van de betalingsopdrachten de eigenaar van de creditcard - op basis van een zelfstandige abstracte schuldbekentenis aan de contractpartner een onder voorbehoud van eventuele terugvordering staande betaling ter hoogte van de ingediende omzet met de creditcard onder aftrek van de overeengekomen servicekosten alsmede andere kosten die betaald moeten worden. ConCardis erkent door de betaling geen rechtsplicht tot vergoeding van de door de contractpartner ingediende omzet met de creditcard. Als tegenprestatie voor het geven van deze abstracte schuldbekentenis staat de contractpartner zijn vordering uit de zakelijke activiteiten tegen de eigenaar van de creditcard af aan ConCardis. De overdracht van de vordering geschiedt bij het binnenkomen van de omzet met de creditcardgegevens bij ConCardis. ConCardis neemt die overdracht hiermee aan. Na verwerking van de door de contractpartner ingediende omzet met de creditcardgegevens zal ConCardis op de afrekeningrekening van de contractpartner bij ConCardis crediteren met waardestelling op de werkdag van de bank waarop die omzet met de creditcardgegevens is verwerkt. De door ConCardis volledig ontvangen set gegevens m.b.t. de creditcardomzetten wordt na het overeengekomen uitbetalingsinterval ter betaling op de door de contractpartner opgegeven bankrekening overgemaakt, voor zover de set gegevens tot 2.00 uur van de overeengekomen dag van afrekening in bezit van ConCardis is of niet iets anders schriftelijk is overeengekomen. 3.2 ConCardis zal de van de instituten die de creditcards uitgeven verkregen tegenwaarde van de afgerekende creditcardomzetten als trustee van de contractpartner als trustor op een fiduciaire rekening van ConCardis bij een Duits kredietinstituut crediteren. Deze rekeningen worden bij een of meerdere kredietinstituten als open fiduciaire verzamelrekening beheerd. ConCardis zal het kredietinstituut wijzen op de trusteerelatie. ConCardis zal veiligstellen dat de volgens zin 1 in ontvangst genomen betalingsbedragen op geen enkel tijdstip met de geldbedragen van andere natuurlijke of juridische personen dan de contractpartner, voor wie ze worden gehouden, worden vermengd, met name niet met eigen geldbedragen. 3.3 De contractpartner geeft ConCardis een op rechtshandeling berustend pandrecht op alle hem op basis van dit contract toestaande aanspraken op uitbetaling, als garantie voor alle bestaande en toekomstige, ook voorwaardelijke aanspraken, die ConCardis tegen de contractpartner op basis van dit contract toestaan, met name betalingsaanspraken uit terugboekingen met inbegrip van mogelijke voor straf opgelegde bedragen van de creditcardorganisaties. ConCardis neemt het gegeven pandrecht aan. 3.4 ConCardis is verder gerechtigd, de door de contractpartner ingediende creditcardomzetten - ingeval van vermeerde reclamaties van de eigenaar van de creditcard ofwel meervoudige inzet van vervalste of gestolen creditcards in zakelijke activiteiten van de contractpartner ofwel bij gegronde verdenking van splitsing van het totale rekeningsbedrag in verschillende kleinere bedragen of wel het niet voldoen aan de voorwaarden volgens cijfer 1.3 en cijfer 2.1 ofwel als garantie voor toekomstige vorderingen van ConCardis uit teruggeboekte omzetten - telkens na afloop van maximaal drie maanden na het indienen van de omzet met de creditcard aan de contractpartner te betalen, en in zoverre een inhoudingsrecht geldend te maken. 3.5 De contractpartner is uitsluitend gerechtigd, creditcardomzetten in te dienen in de met ConCardis overeengekomen valuta, waarbij de desbetreffende creditcardomzetten ten aanzien van de valuta van de door de eigenaar van de creditcard gedane bestelling of gewenste valuta moeten overeenkomen. De afrekening van de creditcardomzetten met ConCardis geschiedt in de met ConCardis overeengekomen afrekeningsvaluta. Als de contractpartner in de elektronische set gegevens geen transactievalutakenmerk aangegeven heeft, wordt uitgegaan van een indiening in Euro. 3.6 ConCardis geeft de contractpartner afrekeningen op papier of elektronisch (als PDF of Excel-File) over de uitbetaalde creditcardomzetten en de te betalen kosten, voor niets anders schriftelijk is overeengekomen. Voor het downloaden van elektronische afrekeningen via ESP (electronic statement presentment) richt de contractpartner op eigen kosten een of meerdere internettoegangen in. De contractpartner moet de rekeningen direct na binnenkomst controleren op juistheid en volledigheid. Klachten wegens onjuistheid of onvolledigheid van de afrekeningen moet de contractpart- 4

5 ner binnen vier weken na ontvangst indienen. Voor het voldoen aan de termijn is het versturen van het protest voldoende. 4. Terugvordering van de betaling 4.1 ConCardis is gerechtigd, in geval van niet voldoen aan een of meerdere voorwaarden van de cijfers 1.3 of 2.1 van deze overeenkomst met het oog op een omzet met de creditcard de voorbehoud van terugvordering van de betaling vooraf van de desbetreffende omzet met de creditcard binnen een termijn van 18 maanden vanaf de datum van de omzet met de creditcard geldend te maken, als de omzet met de creditcard door het instituut dat de creditcard uitgeeft weer is teruggeboekt. 4.2 De contractpartner is verder verplicht om een al door Con- Cardis uitbetaalde omzet met de creditcard aan ConCardis terug te betalen, als de eigenaar van de creditcard het storneren van de afboeking van zijn creditcardrekening verlangt of betaling weigert en de eigenaar van de creditcard binnen zes maanden na afboeking van zijn creditcardrekening of na het tijdstip, waarop de prestatie aan hem geleverd is of geleverd zou worden, schriftelijk verklaart, dat a) hij de waren of dienstverlening niet onder zijn door hem aangegeven leveradres heeft gekregen, tenzij de contractpartner binnen 14 dagen na mededeling van de reclamatie door ConCardis door het voorleggen van documentatie het versturen van de waren naar het aangegeven leveradres kan bewijzen, b) de geleverde waren of uitgevoerde dienstverlening van de contractpartner niet overeenkomen met de beschrijving van de contractpartner in de productbeschrijving ten aanzien van kwaliteit, kleur, grootte, aantal van de waren of dienstverlening ofwel de waren beschadigd of niet tijdig geleverd zijn of de dienstverlening gebrekkig of niet tijdig is uitgevoerd - tenzij de contractpartner ofwel geldend maakt dat de eigenaar van de creditcard de waren niet aan hem heeft teruggestuurd, of door de juiste documentatie bewijst dat de gebreken, de afwijking of de beschadiging ofwel niet voorhanden waren, ofwel door vervanging of reparatie van de waren of het verhelpen van gebreken in de dienstverlening zijn hersteld en de waren opnieuw aan de eigenaar van de creditcard zijn toegestuurd of de dienstverlening alsnog is uitgevoerd. 4.3 In de bovengenoemde gevallen van de cijfers 4.1 en 4.2 zal ConCardis de al uitbetaalde omzet met de creditcard onder creditering van de servicekosten op die omzet met de creditcard bij de contractpartner in rekening stellen en met betalingen van andere creditcardomzetten verrekenen. Als er geen verrekeningsmogelijkheid bestaat is de contractpartner na inrekeningstelling door ConCardis verplicht tot onmiddellijke betaling van de terug te betalen omzet. 4.4 Het toekennen van een autorisatienummer beperkt het recht op terugvordering door ConCardis niet, omdat ConCardis bij het aanvragen van het autorisatienummer van het instituut dat de creditcard uitgeeft, alleen kan controleren hoe groot de bestedingsruimte van de creditcard is en of er sprake is van een eventuele blokkering van het creditcardnummer wegens verlies of diefstal van de creditcard controleren. Een controle van de overeenstemming van de naam van de klant met de naam van de gerechtigde eigenaar van de aangegeven creditcard kan niet worden uitgevoerd. 4.5 Bij het accepteren van de creditcard via internet zal ConCardis de betaling van een omzet met de creditcard niet terugvorderen van de contractpartner wegens ontbrekende volmacht van de gerechtigde eigenaar van de creditcard t.a.v. de afboeking van zijn creditcardrekening, als ConCardis tegenover het instituut dat de creditcard van de gerechtigde eigenaar daarvan uitgeeft kan bewijzen dat de contractpartner de omzet met de creditcard heeft geverificeerd door middel van de authentificatieprocedure MasterCard SecureCode voor MasterCard- en Maestro-omzetten en Verified by Visa voor Visa-/Visa Electron- en V PAY-omzetten volgens de instructies van MasterCard Worldwide en Visa Europe/International, tenzij de desbetreffende omzet met de creditcard met een Corporate-creditcard of een Prepaidcreditcard is behaald. 5. Overige plichten van de contractpartner 5.1 De contractpartner is verplicht te voldoen aan de wettelijke bepalingen ten aanzien van de consumentenbescherming en aan de wet verkoop op afstand en via telemedia. Met name moet hij tegenover de eigenaar van de creditcard op duidelijke wijze en onherroepelijk duidelijk maken dat hij voor de verkoop van de waren of dienstverlening, het afwikkelen van de betaling, de waren en dienstverlening, de klantenservice, de reclamatieverwerking en de verkoopvoorwaarden verantwoordelijk is. De contractpartner moet zich op zijn Internet-Homepage, in zijn catalogus of in de overige door hem benutte media als contractpartner van de eigenaar van de creditcard te kennen geven. 5.2 De Algemene Voorwaarden van de contractpartner moeten voor de eigenaar van de creditcard op diens Internet-Homepage, in diens catalogus of in de overige door hem benutte media te allen tijde te zien zijn en voor het intoetsen van de creditcardgegevens door de eigenaar van de creditcard worden erkend. 5.3 De contractpartner moet duidelijk en eenduidig op zijn Internet-Homepage, die via het in het contract aangegeven internetadres bereikt moet kunnen worden, in zijn catalogus of in de overige door hem benutte media de volgende informatie kenbaar maken: firma en adres, voor bij het handelsregister geregistreerd het nummer van het handelsregister alsmede de bevoegde rechtbank, de naam resp. namen van de directeur(en) resp. de bestuursleden alsmede alle overige wettelijk voorgeschreven informatie, contactadres, klantenservice met inbegrip van adres en telefoonnummer, 5

6 beschrijving van de aangeboden waren of dienstverlening, prijs van de waren of dienstverlening met inbegrip van alle belastingen en andere prijsbestanddelen, eventueel bijkomende lever en verzendkosten, bepalingen over de bescherming van gegevens en informatie over de veiligheid van de gegevens t.a.v. het doorgeven van de creditcardgegevens, valuta van de afrekening, leveringsvoorwaarden. 5.4 De contractpartner zal nieuwe Internet-domein-adressen (URL) en nieuwe distributiekanalen, via welke hij creditcardomzetten bij ConCardis wil indienen, vóór indiening van de creditcardomzetten ConCardis onverwijld schriftelijk meedelen, zodat ConCordis die kan vrijgeven 5.5 De contractpartner moet veiligstellen dat op zijn personele en ruimtelijke terrein geen misbruik van de creditcardgegevens mogelijk is. Mocht de contractpartner de verdenking of de zekerheid hebben m.b.t. misbruik van creditcardgegevens in zijn bedrijf, het uitspioneren van gegevens in zijn bedrijf ofwel een overmatig hoog percentage afwijzingen van autorisatieaanvragen hebben, dan moet ConCardis onverwijld worden geïnformeerd. 5.6 De contractpartner moet creditcardgegevens uitsluitend versleuteld doorgeven met minstens een 128-Bit-versleuteling aan ConCardis. 5.7 De contractpartner verleent ConCardis op aanvraag toestemming voor een inspectie van de bedrijfsruimtes om Con- Cardis de controle op het nakomen van de bepalingen van het contract mogelijk te maken. 6. Instructies van Mastercard Worldwide en Visa Europe/ International De contractpartner zal veranderingen van de procedurele bepalingen van MasterCard Worldwide en Visa Europe/International t.a.v. het afrekenen van creditcardomzetten, waarbij de creditcardgegevens schriftelijk, telefonisch of via internet worden doorgegeven, na mededeling door Con- Cardis binnen de door MasterCard Worldwide en Visa Europe/International gestelde termijnen in acht nemen en realiseren. ConCardis zal de contractpartner hierbij adviseren. De contractpartner zal ConCardis eventuele van MasterCard Worldwide of Visa Europe/International opgelegde boetes wegens inbreuk op verplichtingen door volgens de bepalingen in deze overeenkomst vergoeden. 7. Privacy 7.1 Beide contractspartijen verplichten zich om rekening te houden met de bepalingen van de voor hen in aanmerking komende wet op de privacy. De contractpartner stemt toe dat ConCardis stamgegevens van de contractpartners en transactiegegevens aan de creditcardorganisaties in het buiten- Europese buitenland doorgeeft, voor het doorgeven daarvan noodzakelijk is om met de creditcardtransacties af te rekenen, om rechtmatige belangen van ConCardis en de instituten met de licentie van de creditcardorganisaties te behartigen en de rechtmatige belangen van de contractpartner door het doorgeven niet worden benadeeld. De contractpartner stemt verder toe dat ConCardis ter controle van de aanvraag op service gebruik maakt van bureaus die inlichtingen verschaffen en in dat kader gegevens van de contractpartner aan hen doorgeeft. 7.2 De contractpartner verplicht zich, de m.b.t. de eigenaar van de creditcard gevraagde en opgeslagen gegevens af te schermen tegen de toegang van onbevoegde derden en die alleen met het oog op de nakoming van het contract aan gerechtigde derden door te geven. De contractpartner verplicht zich bovendien om zich overeenkomstig de instructies van de bij de creditcardorganisaties MasterCard Worldwide en Visa Europe/International te registeren bij ter bescherming tegen compromittering van creditcardgegevens bestaande programma s MasterCard Site Data Protection (SDP) en Visa Account Information Security (AIS) volgens de Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) en zich, bij overschrijding van bepaalde transactiecijfers, op verzoek van ConCardis volgens de instructies van MasterCard Worldwide en Visa Europe/International jaarlijks te laten certificeren en ConCardis in dat geval jaarlijks een kopie van het certificaat te doen toekomen. De contractpartner stelt Con- Cardis vrij van vorderingen tot schadevergoeding en contractuele boetes, die Visa International/Europe of Master- Card International/Europe ConCardis wegens het ontbreken van registratie en/of certificatie volgens de PCI-DSS-Standaard oplegt. De door de klant schriftelijk, telefonisch of via internet doorgegeven creditcardgegevens mogen na autorisatie niet in de eigen systemen van de contractpartner worden opgeslagen. De contractpartner zal in samenhang met de creditcardafrekening met ConCardis alleen gebruik maken van dienstverlening door derden, als die voldoen aan de instructies van de creditcardorganisaties, met name PCIvoorschriften, en de derden zich verplichten tot het nakomen van deze PCI-voorschriften. De contractpartner houdt Con- Cardis vrij van de door creditcardorganisaties opgelegde contractuele boetes en bedragen die als straf zijn opgelegd, die ConCardis worden opgelegd wegens het niet voldoen aan de PCI-Standaard of het niet voorhanden zijn van een PCI-certificering van de contractpartner, in zoverre en voor ConCardis hieraan geen medeschuld heeft. 7.3 De contractpartner is verplicht, ConCardis onverwijld te informeren over een onbevoegde toegangspoging tot diens voor creditcards relevante IT-systemen resp. een mogelijke compromittering van creditcardgegevens, en in overleg met ConCardis de noodzakelijke maatregelen te treffen. Als een creditcardorganisatie de verdenking van een compromittering van de gegevens meedeelt, is de contractpartner verplicht om ConCardis daarover onverwijld te informeren en een door de creditcardorganisaties geaccepteerde controleur opdracht te geven voor het opstellen van een PCI-con- 6

7 trolebericht. Daarbij wordt gecontroleerd of aan de PCI-instructies door de contractpartner wordt voldaan en of creditcardgegevens in de systemen van de contractpartner of het door hem ingeschakelde bedrijf door derden zijn uitgespioneerd. Na het opstellen van het controlebericht moet de contractpartner alle eventueel vastgestelde veiligheidsrisico s elimineren. De kosten van de controle moeten door de contractpartner worden gedragen. voor de maatregelen van de contractpartner naar mening van ConCardis niet voldoende zijn, is ConCardis gerechtigd, het contract met een termijn van vier weken tot het einde van de maand om buitengewone redenen op te zeggen. 8. Servicekosten en overige kosten 8.1 De contractpartner betaalt aan ConCardis voor de betaling van de van de door ingediende creditcardomzetten de overeengekomen servicekosten ter waarde van een percentage van het totaal ingediende rekeningsbedrag (disagio) en, al naar gelang de overeenkomst, een bedrag dat niet afhankelijk is van het aantal transacties. De hoogte van de servicekosten is afhankelijk van het met de contractpartner overeengekomen betalingsritme, waarin ConCardis het overmaken van de creditcardomzetten op de bankverbinding van de contractpartner afhandelt. Voor het gereedhouden en de toegang tot het creditcardafrekeningssysteem nog zonder indiening van creditcardomzetten - betaalt de contractpartner ConCardis een kostenbijdrage. Mochten de op de contractrelatie met de contractpartner van toepassing zijnde geldige Interchange-bijdragen voor MasterCard- en/of Visacreditcardomzetten, die ConCardis aan de instituten, die de creditcards uitgeven, moet betalen, ofwel de kosten van MasterCard Europe/International of Visa Europe/International veranderd ofwel nieuwe kosten of nieuwe Interchangebijdragen door de creditcardorganisaties van ConCardis worden berekend, is ConCardis in billijkheid gerechtigd, de procentuele servicekosten na schriftelijke mededeling aan de contractpartner overeenkomstig aan te passen. De contractpartner kan zich informeren over de hoogte van de grensoverschrijdende Interchange-bijdragen van de creditcardorganisaties op hun Internet-Sites. De contractpartner zal ConCardis de jaarlijkse aanmeldingskosten van Master- Card Worldwide en Visa Europe/International vergoeden voor de aanmelding bij speciale programma s voor handelaars (bijvoorbeeld erotisch entertainment, geluksspel, verzending van medicamenten of tabakswaren). 8.2 De hoogte van het individuele procentuele disagio alsmede van andere kosten wordt met de contractpartner schriftelijk overeengekomen. 8.3 De servicekosten en de overige kosten worden van de door ConCardis te betalen creditcardomzetten afgetrokken of afzonderlijk in rekening gesteld. Als er geen verrekeningsmogelijkheid bestaat, is de contractpartner na inrekeningstelling door ConCardis verplicht om direct te betalen. 9. Crediteren/storneren Terugboekingen van creditcardomzetten uit gestorneerde zakelijke activiteiten zal de contractpartner uitsluitend uitvoeren met aanwijzing aan ConCardis om een creditering op de MasterCard-, Visa- Visa Electron- of Maestro-creditcardrekening van de klant te boeken. ConCardis zal de eigenaar van de creditcard het bedrag crediteren en het bedrag bij de contractpartner afboeken onder creditering van de servicekosten. De contractpartner is niet gerechtigd om een crediteringsboeking uit te voeren, als hij de desbetreffende omzet met de creditcard niet eerst ter afrekening heeft ingediend. De contractpartner moet - ingeval van het storneren van een omzet met de creditcard - een creditering aan de eigenaar van de creditcard via diens creditcard elektronisch uitvoeren door middel van de gebruikte software. 10. Reclamaties door de eigenaar van de creditcard Klachten en reclamaties van de eigenaar van een creditcard, die betrekking hebben op de prestatie van de contractpartner, zal de contractpartner direct met de eigenaar van de creditcard afhandelen. 11. Het wijzen op acceptatie De contractpartner is verplicht, het MasterCard-, Visa-/Visa Electron-/V PAY- en/of Maestro-acceptatielogo weer te geven, ook bij het doorgeven van gegevens via internet, en wel volgens de instructies van de creditcardorganisaties hun logo s voor het toepassen van de authentificatieprocedure MasterCard SecureCode en Verified by Visa, dit op een goed zichtbare plek op zijn betalingsfunctie-internet-site, in zijn catalogus of in de andere door hem benutte media. 12. Informatieplichten De contractpartner zal ConCardis over alle veranderingen van de in het contract opgenomen gegevens direct schriftelijk informeren, met name bij a) veranderingen van de rechtsvorm of de firma, b) veranderingen van adres en/of bankverbinding, c) een verkoop, verpachting of een andere wisseling van eigenaar van het bedrijf of het beëindigen van zijn zakelijke activiteiten, d) veranderingen van het soort productsortiment, dat de contractpartner via internet, in de catalogus of in andere gebruikte media aanbiedt, e) een wisseling van de ingeschakelde Payment Service Providers, De contractpartner moet de schade, die ConCardis uit het niet voldoen aan deze meldingsplicht door schuld ontstaat, vergoeden. De contractpartner zal op schriftelijk verzoek van ConCardis 7

8 onverwijld documentatie over zijn financiële situatie en vermogenssituatie overhandigen, ook tijdens de lopende zakenrelatie. De contractpartner stemt toe dat ConCardis de bedrijfsnaam van de contractpartner voor afsluiten van het contract aan MasterCard Europe en Visa Europe mag voorleggen ter controle van vroegere contractbreuken bij andere afrekenaars van creditcards. Die toestemming geldt ook ingeval van een opzegging van het contract door ConCardis wegens een contractbreuk door de contractpartner. 13. Aansprakelijkheid/aanspraak op schadevergoeding 13.1 De aansprakelijkheid van ConCardis en haar wettelijke vertegenwoordigers of aangetrokken medewerkers i.v.m. schadevergoeding bestaat alleen bij inbreuk op wezenlijke contractplichten (hoofdplichten), tenzij de schade te herleiden is tot een grof nalatig plichtsverzuim van ConCardis, haar wettelijke vertegenwoordigers of aangetrokken medewerkers voor inbreuk op wezenlijke contractplichten in de hierboven genoemde zin wordt gemaakt door geringe nalatigheid, is ConCardis aansprakelijk tot een bedrag van maximaal ,- Euro per schadegeval. Deze beperking van de aansprakelijkheid geldt ook bij opzettelijke of grof nalatige inbreuk op contractplichten door aangetrokken medewerkers, die niet wettelijke vertegenwoordigers of leidinggevende medewerkers van ConCardis zijn In elk geval is de aansprakelijkheid van ConCardis beperkt tot de in dergelijke gevallen gebruikelijke en typische directe schade, die te voorzien en door ConCardis veroorzaakt is. Een aansprakelijkheid voor niet gerealiseerde winst is in elk geval uitgesloten De contractpartner is tegenover ConCardis aansprakelijk voor schade die ontstaat door een door diens schuld veroorzaakte compromittering van creditcardgegevens of door een door diens schuld veroorzaakte contractbreuk van de contractpartner; daarbij geldt als schade ook een in samenhang met een contractbreuk opgelegde straf van MasterCard International en/of Visa Europe/International. 14. Looptijd en opzegging 14.1 De overeenkomst heeft een looptijd van 60 maanden. Con- Cardis is gerechtigd, binnen 30 dagen na afsluiten van het contract daarvan afstand te nemen, als er negatieve informatie over de contractpartner of zijn directeur bekend worden die het onredelijk maken om van ConCardis de voortzetting van het contract te verlangen. De overeenkomst kan voor het eerst worden opgezegd bij toepassing van een termijn van zes maanden voor afloop van het contract. Anders wordt de looptijd voor onbepaalde tijd verlengd, voor de overeenkomst niet door één van de partijen met een termijn van zes maanden per eind van het jaar wordt opgezegd. Een opzegging moet schriftelijk worden meegedeeld Een opzegging van de overeenkomst op staande voet om belangrijke redenen blijft een mogelijkheid. Van een belangrijke reden voor een opzegging op staande voet is met name sprake, als ConCardis aanzienlijke nadelige omstandigheden m.b.t. de contractpartner of diens eigenaar bekend worden, die het onredelijk maken om van ConCardis de voortzetting van het contract te verlangen. En dergelijke omstandigheid bestaat met name als de contractpartner in het contract onjuiste informatie heeft verstrekt, een wezenlijke verslechtering van zijn financiële situatie optreedt of dreigt op te treden, zijn financiële situatie onveilig lijkt of als hij op een later tijdstip zijn informatieplichten volgens deze overeenkomst door schuld niet nakomt, de contractpartner zijn productsortiment op internet, in zijn catalogus of in andere door hem benutte media op een dusdanige manier verandert dat - ook bij het op gepaste wijze rekening houden met de belangen van de contractpartner - het onredelijk zou zijn om van ConCardis de voortzetting van het contract te verlangen, de contractpartner met zijn betalingen ondanks het vaststellen van een termijn bij aankondiging van opzegging in gebreke blijft, de contractpartner creditcardomzetten van derden ter afrekening indient of creditcardomzetten indient, waarvan de daaraan te gronde liggende waren of dienstverlening niet gedekt zijn door de door de contractpartner aangegeven zakelijke activiteiten in het kader van het contract, het prijssegment of de door hem van aangegeven waren- of dienstverleningsgroep, de contractpartner bij afsluiten van het contract verkeerde informatie heeft verstrekt over zijn zakelijke activiteiten of de door hem aangeboden waren of dienstverlening, met name als er niet op gewezen is dat deze een aanbod op het gebied van erotica, omzetten uit geluksspelen van derden, verzending van medicamenten of tabakswaren of andere omzetten omvatten die volgens de wetten van het leverland, Nederland of de Bondsrepubliek Duitsland onwettig of in strijd met de goede zeden zijn, ofwel deze latere veranderingen van het productsortiment of van de in het contract genoemde zakelijke activiteiten ConCardis niet vooraf schriftelijk heeft meegedeeld of ondanks niet gegeven toestemming creditcardomzetten uit dit productsortiment of niet in het contract genoemde zakelijke activiteiten ter afrekening blijft indienen, het aantal terugboekingen van omzetten door buitenlandse instituten die creditcards uitgeven in een kalendermaand één procent van de totaalsom van de door de contractpartner in de betreffende periode ingediende buitenlandse creditcardomzetten 8

9 te boven gaat of de verhouding van de ingediende maandelijkse omzet met gestolen, verloren of vervalste creditcards in vergelijking met de hele ingediende maandelijkse omzet met de creditcard meer bedraagt dan één procent, de contractpartner herhaaldelijk of met herkenbare opzet bij herhaling de autorisatie van creditcardomzetten aanvraagt, waarvoor volgens cijfer 1.3 van de overeenkomst geen acceptatierecht van de contractpartner bestaat, de contractpartner creditcardomzetten zonder autorisatie indient, de contractpartner zijn plichten in het kader van de overeenkomst op zwaarwegende wijze verzaakt en daardoor ConCardis een verdere samenwerking op basis van het contract onmogelijk wordt gemaakt, Visa Europe/International of MasterCard Worldwide van ConCardis om belangrijke redenen schriftelijk het stopzetten van het accepteren van creditcards door de contractpartner verlangt, de contractpartner zijn zetel naar het buitenland verplaatst, de contractpartner herhaaldelijk crediteringsboekingen uitvoert waaraan niet het indienen van omzet resp. geen omzetactiviteiten ten gronde lagen Bij beëindiging van het contract zal de contractpartner alle op zijn Internet-Homepage, in zijn catalogi of andere door hem benutte media opgenomen verwijzingen naar het accepteren van Master-Card-, Visa-/Visa Electron- en/of Maestro verwijderen, als de contractpartner niet om andere redenen daartoe het recht heeft. 15. Het buitenwerkingstellen van wettelijke bepalingen De volgende wettelijke regelingen zijn buiten werking gesteld: de artikelen 516 tot en met 519, 520, eerste lid, 522, tweede lid, tweede zin, 527, 529 tot en met 531, 534, 543, 544 en 545 boek 7 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek. Aanspraken en bezwaren van de contractpartner tegen ConCardis zijn uitgesloten als de contractpartner ConCardis niet uiterlijk binnen zes maanden na de dag van afboeking heeft geïnformeerd over een niet geautoriseerde of verkeerd uitgevoerde betalingsprocedure. 16. Overig 16.1 Alle veranderingen van of aanvullingen op deze voorwaarden resp. het aan deze voorwaarden te gronde liggende contract moeten schriftelijk worden overeengekomen voor ze van kracht worden. Dat geldt ook voor een overeenkomst die een eind maakt aan het vereiste van de schriftvorm Mocht één van de bepalingen van deze overeenkomst nietig zijn of worden, dan is de geldigheid van de overige bepalingen daardoor niet betroffen. De partijen zijn gehouden, de nietige bepaling te vervangen door een vergelijkbare geldige bepaling, in die zin dat het economisch gewenste resultaat het best wordt bereikt ConCardis kan de contractvoorwaarden veranderen of aanvullen, voor dit de contractpartner in de vorm van een tekst wordt meegedeeld. Veranderingen gelden als door de contractpartner erkend, als hij tegen de verandering niet binnen zes weken na ontvangst van de mededeling schriftelijk protesteert. Op die gevolgen zal ConCardis de contractpartner bij een dergelijke mededeling uitdrukkelijk wijzen. Het versturen van het bezwaar binnen de termijn van zes weken geldt als tijdig ConCardis is gerechtigd, bij de uitvoering van haar taken uit deze overeenkomst gebruik te maken van derden Op de contract is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De enige bevoegde rechtbank voor alle rechtsgeschillen betreffende de totstandkorning, uitleg of uitvoering van dit contract is de Rechtbank van Amsterdam. Voorwaarden voor het Online-downloaden van de contractpartnerafrekening van ConCardis via internet (Online-Statement-Service resp. ESP) 1. De te leveren prestatie De deelname aan het Online-Statement-Service (in het vervolg: ESP ) van de ConCardis stelt de contractpartner in staat via ESP de afrekeningen m.b.t. de bij ConCardis ingediende creditcardomzetten te downloaden. Die afrekeningen werden voor beperkte tijd, een periode van twaalf maanden, voor het downloaden door de contractpartner gereed gehouden. 2. Aanmelding en gebruik Voor de deelname aan ESP geeft de contractpartner in zijn verzoek tot deelname een password op voor zijn eerste aanmelding of voor hernieuwde aanmelding bij verlies of na verkeerd ingeven van het gebruikerspassword (aanvraagpassword) alsmede een adres dat wordt gebruikt voor online-contact en als User-ID. Voor het gebruik van ESP kiest de contractpartner na zijn eerste aanmelding zijn password (gebruikerspassword) zelf. De contractpartner zal zijn medewerkers verplichten tot vertrouwelijke behandeling van het gebruikerspassword. De deelname aan ESP vereist het gebruik van een Internet-Browser met een versleutelingsdiepte van minstens 128 Bit (Internet-Explorer 5.0 en hoger) alsmede het accepteren van temporaire cookies. Als de contractpartner geen gebruik maakt van een firewall, moet voor het gebruik van de ESP-service in de firewall de toegang tot de internet- Port 443 worden geaccepteerd. 3. Bezwaar maken tegen afrekeningen ConCardis stelt de contractpartner via ESP de afrekeningen telkens één dag na de overeengekomen dag van afrekening 9

10 ter beschikking voor het downloaden. De afrekening geldt als aangekomen zodra hij ter beschikking gesteld is van de contractpartner van ConCardis om down te loaden. De contractpartner is verplicht om de afrekening op korte termijn down te loaden en hem onverwijld op volledigheid en juistheid te controleren. Eventuele bezwaren moeten onverwijld schriftelijk kenbaar worden gemaakt tegenover ConCardis. Als de contractpartner zijn bezwaren niet tijdig kenbaar maakt, geldt de afrekening als in orde. De contractpartner kan ook achteraf een correctie van de afrekening verlangen, moet dan echter bewijzen dat een afboeking ten onrechte is uitgevoerd of dat een hem toestaande creditering niet is gegeven. 4. Opzegging De contractpartner is te allen tijde gerechtigd, deze overeenkomst eind van de maand met een termijn van vier weken schriftelijk op te zeggen. ConCardis zal dan op het eerstvolgende mogelijke tijdstip overschakelen op het per post toesturen van een papieren omzetafrekening. De door de omschakeling ontstane kosten alsmede de daaropvolgende verzendkosten van het toesturen van papieren rekeningen moeten door de contractpartner worden gedragen. Bijzondere voorwaarden voor de valutaomrekeningsservice electronic Dynamic Currency Conversion (edcc) 1. Uitgangspunten De volgende bepalingen gelden als de contractpartner in de serviceovereenkomst of een bijkomende overeenkomst de optie electronic Dynamic Currency Conversie heeft gekozen. ConCardis stelt de klant van de contractpartner in staat om - in het kader van de volgenden bepalingen, de in het zakelijk verkeer van de contractpartner behaalde MasterCard-/Maestro-, Visa-/Visa Electron- en V PAY-cardomzetten, waarbij de cardgegevens via internet zijn doorgegeven - op wens van de eigenaar van de creditcard te betalen in de afrekeningsvaluta van zijn creditcard (in het vervolg rekeningsvaluta ). Voor zover in de volgende bepalingen geen afwijkende regelingen zijn opgenomen, gelden de bepalingen van de voorwaarden van ConCardis GmbH voor de acceptatie en afrekening van MasterCard-/Maestro- en Visa-/Visa Electron/ V PAY-kaartgegevens, die schriftelijk, telefonisch of via internet zijn doorgegeven. 2. Plichten van ConCardis 2.1 ConCardis zal de contractpartner dagelijks de actuele omrekeningskoers doorgeven van de plaatselijke valuta van de contractpartner in de rekeningsvaluta van de eigenaar van de creditcard en de edcc-service aanbieden voor de volgende rekeningsvaluta van de eigenaar van de creditcard: Euro, Zwitserse franken, US-dollar, Britse pond, Japanse yen, Russische roebel, Canadese dollar, Deense kroon, Zweedse kroon, Noorse kroon, Arabische dirham, Australische dollar, Chinese yuan, Tsjechische kroon, Estse kroon, Hong Kong dollar, Hongaarse forint, Israëlische shekel, Indische rupie, Zuid-Koreaanse won, Kuweitse dinar, Litouwse litas, Mexikaanse peso, Nieuw-Zeelandse dollar, Poolse zloty, Roemeense leu, Saudi-Arabische rial, de Singapore dollar, Turkse lira, Zuid-Afrikaanse rand. ConCardis is gerechtigd om te stoppen met de omrekeningsservice voor afzonderlijke valuta als bepaalde omrekeningskoersen een te grote volatiliteit laten zien. ConCardis zal dit vooraf schriftelijk mededelen aan de contractpartner, waarbij een termijn van drie dagen wordt aangehouden. 2.2 ConCardis zal ervoor zorgen dat het totale rekeningsbedrag wordt belast aan de eigenaar van de creditcard in diens rekeningsvaluta. De uitbetaling van de kaartomzetten geschiedt in de met de contractpartner overeengekomen afrekeningsvaluta in het kader van de bepalingen van het servicecontract tussen ConCardis en de contractpartner. 3. DCC-Transacties 3.1 De contractpartner is verplicht om de eigenaar van een buitenlandse MasterCard-/Maestro-, Visa-/Visa Electron-/V PAY- Karte altijd voor het betalen te vragen of hij de transactie wil laten uitvoeren in de valuta van zijn creditcard (electronic Dynamic Currency Conversion -transactie, in het vervolg edcc-transactie of rekeningsvaluta genoemd) of in de op de plaats van vestiging van de contractpartner geldige plaatselijke valuta. De contractpartner is verplicht om de betaling van de kaartomzetten in de plaatselijke valuta noch door extra eisen te bemoeilijken noch methoden te gebruiken die voor de eigenaar van de creditcard aanleiding zijn om de edcc-service te gebruiken zonder diens eenduidige beslissing. 3.2 Voor het gebruikmaken van de edcc-service zal de contractpartner uitsluitend de door ConCardis vrijgegeven softwareoplossing ConCardis PayEngine gebruiken. De kosten van het gebruik, de installatie en het bedrijf van de ConCardis PayEngine zijn voor rekening van de contractpartner. 3.3 De contractpartner is verplicht om voor de valutaomrekeningsservice altijd de meest actuele omrekeningskoersen te gebruiken die hem zijn meegedeeld. 4. Elektronisch afrekenings- en autorisatie-systeem 4.1 De contractpartner zal alle met behulp van de valutaomrekeningsservice behaalde kaartomzetten uitsluitend met behulp van de door ConCardis vrijgegeven ConCardis Pay- Engine online (autorisatie en boeking op hetzelfde tijdstip) doorgeven aan ConCardis. De contractpartner zal voor het gebruik van de edcc-service de handleiding van de door ConCardis ter beschikking gestelde software toepassen. 4.2 De contractpartner moet ervoor zorgen dat in de bevestiging van de bestelling aan de eigenaar van de creditcard per 10

11 het totale rekeningsbedrag in de plaatselijke valuta zal worden weergegeven, met inbegrip van het valutasymbool, alsmede de rekeningsvaluta van de eigenaar van de creditcard met inbegrip van het valutassymbool, de gebruikte omrekeningskoers, de herkomst van de gebruikte koers van de vreemde valuta, de opslag op de koers van de vreemde valuta alsmede een eventuele kostenbijdrage en de bevestiging van de eigenaar van de creditcard over de hem aangeboden optie om in de plaatselijke valuta of in zijn rekeningsvaluta te betalen alsmede zijn desbetreffende keuze. MasterCard Worldwide de contractpartner wegens herhaalde overtredingen van deze informatieplicht uitsluiten van deelname aan de omrekeningsservice. 6.3 ConCardis is gerechtigd de edcc-optie aan nieuwe ontwikkelingen alsmede eisen van de wetgever of van MasterCard Worldwide en/of Visa Europe/International aan te passen, onder voorwaarde dat die veranderingen de service, de vergoeding en de edcc-bijdrage niet principieel veranderen en niet tot extra kosten leiden zonder toestemming van de contractpartner. 5. Vergoeding/DCC-bijdrage 5.1 edcc-transacties worden de contractpartner door ConCardis vergoed in de met hem overeengekomen afrekeningsvaluta. ConCardis vergoedt de contractpartner voor elke in het kader van edcc omgerekende en bij ConCardis ingediende kaartomzet de in de serviceovereenkomst/bijkomende overeenkomst genoemde kosten (edcc-bijdrage). Die vergoeding wordt in mindering gebracht op de servicekosten van de contractpartner, die deze voor de afrekening van de kaartomzet aan ConCardis moet afdragen. 5.2 ConCardis behoudt zich voor om de edcc-bijdrage te veranderen. Een verandering wordt de contractpartner minstens 30 dagen voor het in kracht treden daarvan schriftelijk bekend gegeven. Als de contractpartner met de verandering niet akkoord gaat, kan hij de edcc-optie met een termijn van tien dagen per eind van de maand opzeggen door middel van een aangetekende brief. 5.3 Terugboekingen en crediteringen van omgerekende kaartomzetten geschieden in de met de contractpartner overeengekomen afrekeningsvaluta. Na omrekening van het oorspronkelijke totale rekeningsbedrag van de rekeningsvaluta van de eigenaar van de creditcard in de afrekeningsvaluta van de contractpartner, tegen de op dat tijdstip door ConCardis gebruikte omrekeningskoers. De contractpartner zal ConCardis de voor de teruggeboekte kaartomzet betaalde bijdrage na inrekeningstelling vergoeden. Het storneren van kaartomzetten is bij gebruik van de valutaomrekeningsservice edcc niet mogelijk. 6. Looptijd/opzegging/overig 6.1 De looptijd van de edcc-optie komt overeen met de looptijd van de overeenkomst tussen ConCardis en de contractpartner over de acceptatie en afrekening van MasterCard-/ Maestro en Visa-/Visa Electron-/ V PAY-kaartgegevens, die schriftelijk, telefonisch of via internet worden doorgegeven. Daarvan onberoerd blijft het recht op opzegging van de edcc-optie op staande voet, om een belangrijke reden. 6.2 Een belangrijke reden voor een opzegging door ConCardis op staande voet is met name gegeven als de contractpartner herhaaldelijk zonder uitdrukkelijke wens van de eigenaar van de creditcard diens vordering in de rekeningsvaluta van zijn creditcard indient of als Visa Europe/International of 11

1. CONTRACTONDERWERP EN VOORWAARDEN VOOR HET ACCEPTEREN VAN DE CREDITCARD 2. AUTORISATIE

1. CONTRACTONDERWERP EN VOORWAARDEN VOOR HET ACCEPTEREN VAN DE CREDITCARD 2. AUTORISATIE 01_0032_0810_NL_nl 1 von 11 1. CONTRACTONDERWERP EN VOORWAARDEN VOOR HET ACCEPTEREN VAN DE CREDITCARD 1.1. De contractpartner geeft opdracht aan de ConCardis GmbH, Solmsstr. 4, D-60486 Frankfurt am Main,

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden van ConCardis GmbH voor ConCardis PayEngine (Belgïe)

Leveringsvoorwaarden van ConCardis GmbH voor ConCardis PayEngine (Belgïe) 1. Toepasselijkheid/definities 1.1 Deze voorwaarden regelen de inrichting en beschikbaarstelling van een verbinding voor elektronische systemen voor een internetplatform (hieronder ConCardis PayEngine

Nadere informatie

1. Onderwerp van het contract en voorwaarden voor acceptatie van de kaart

1. Onderwerp van het contract en voorwaarden voor acceptatie van de kaart 1. Onderwerp van het contract en voorwaarden voor acceptatie van de kaart 1.1 De contractpartner draagt ConCardis, Helfmann Park 7, D -65 760 Eschborn, op om in overeenstemming met deze voorwaarden, de

Nadere informatie

Voorwaarden van ConCardis GmbH voor de acceptatie en afrekening van credit- en debitcards (Nederland)

Voorwaarden van ConCardis GmbH voor de acceptatie en afrekening van credit- en debitcards (Nederland) 1. ONDERWERP VAN DE OVEREENKOMST EN VOORWAARDEN VAN DE KAARTACCEPTATIE 1.1 De contractpartner geeft opdracht aan ConCardis GmbH, Helfmann-Park 7, D-65760 Eschborn (hierna ConCardis genoemd) op basis van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Kunst & Canvas. Artikel 1. Definities

Algemene voorwaarden Kunst & Canvas. Artikel 1. Definities Algemene voorwaarden Kunst & Canvas Artikel 1. Definities 1.1 Kunst&Canvas: Kunst&Canvas, een product van Denkwolk, gevestigd in de Havenstraat nr. 78 2871 EB Schoonhoven, ingeschreven bij de Kamer van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: -"Webwinkel" : Lindsay's kousenwinkel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer

Nadere informatie

Deelnamevoorwaarden VakantiePiraten. Golden Ticket Competitie

Deelnamevoorwaarden VakantiePiraten. Golden Ticket Competitie Deelnamevoorwaarden VakantiePiraten Golden Ticket Competitie 1. Prijsvraag en organisator De online-prijsvraag Golden Ticket Competitie (hierna: prijsvraag ) wordt aangeboden door HolidayPirates GmbH,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A.

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. Kascoöperatie U.A. Postbus 15473 1001 ML Amsterdam www.kasco.org T: 020-8200120 E: info@kasco.org KvK: 56669534 Btw: NL852249275 Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. 1. Algemeen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SmartPhort

Algemene voorwaarden SmartPhort Algemene voorwaarden SmartPhort Artikel 1 Definities 1. SmartPhort: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan J.F. Kennedylaan 19F, 5555XC te Valkenswaard, ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Uitgeverij Goede Daad

Algemene voorwaarden Uitgeverij Goede Daad Algemene voorwaarden 1 Algemeen 1.1. Deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden (voorwaarden) zijn van toepassing op aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van. Door het totstandkomen van een overeenkomst

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij b

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij b Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 2. Consument:

Nadere informatie

Voorwaarden van ConCardis GmbH voor de acceptatie en afrekening van creditcards en betaalpassen

Voorwaarden van ConCardis GmbH voor de acceptatie en afrekening van creditcards en betaalpassen 1. Onderwerp van het contract en voorwaarden voor acceptatie van de kaart 1.1. De contractpartner geeft ConCardis GmbH, Helfmann- Park 7, D - 65760 Eschborn, in overeenstemming met deze voorwaarden de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden VEGA Nederland B.V. - België

Algemene voorwaarden VEGA Nederland B.V. - België Algemene voorwaarden VEGA Nederland B.V. - België 1. Algemene clausule: Wij leveren alleen aan bedrijven die bij de KvK geregistreerd zijn, wij verkopen niet aan particulieren. De onderhavige algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ARTIKEL 1 DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

Overal incasseren met de iphone

Overal incasseren met de iphone Overal incasseren met de iphone De ConCardis epayment App maakt van uw iphone een betaalterminal Afwikkelen van betalingen onderweg: veilig, eenvoudig en overal U wilt girale betalingen mobiel en veilig

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Italiaantje van Nederland wordt

Nadere informatie

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden Out of Bounds Webdesign Algemene Voorwaarden blad 2 van 8 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid

Artikel 1. Toepasselijkheid Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van OnderhoudShop.nl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. 1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het

Nadere informatie

1. Algemeen. 2. Toepasselijkheid. 3. Aanbiedingen/ Overeenkomsten

1. Algemeen. 2. Toepasselijkheid. 3. Aanbiedingen/ Overeenkomsten 1. Algemeen Door bij FotoVakPrintNaarden een bestelling te plaatsen, geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden van FotoVakPrintNaarden akkoord gaat. FotoVakPrintNaarden heeft het

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden (hierna verder te noemen de Algemene Voorwaarden ) zijn van toepassing op elk gebruik van de websites van AkkermansM: www.akkermansm.com

Nadere informatie

Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt of zal gaan maken van de Dienst.

Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt of zal gaan maken van de Dienst. Gebruikersvoorwaarden papierloos factureren v.1.0 www.papierloosfactureren.nl Artikel 1 - Begrippen en definities 1.1 Dienst: de online dienst (www.papierloosfactureren.nl) via welke een Gebruiker facturen

Nadere informatie

Deelnamevoorwaarden VakantiePiraten. Pirates to the Caribbean

Deelnamevoorwaarden VakantiePiraten. Pirates to the Caribbean Deelnamevoorwaarden VakantiePiraten Pirates to the Caribbean 1. Prijsvraag en organisator De online-prijsvraag Pirates to the Caribbean (hierna: prijsvraag ) wordt aangeboden door HolidayPirates GmbH,

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN Artikel 1. Toepasselijkheid 1.0 De website www.effectief-afvallen.nl en webwinkels http://effectiefafvallen.biedmeer.nl zijn een onderdeel van Body & Healthcare4U 1.1 Op alle

Nadere informatie

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Algemene Advertentievoorwaarden verlatenboot.nl Aanbod en aanvaarding; overeenkomst Weigering van advertenties; wijziging Contracttermijn; beëindiging Tarieven; tariefs-aanpassing; betaling Reclamatie

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN COACH&JACKETS B.V. In deze voorwaarden, hier te noemen â œalgemene Voorwaardenâ, wordt verstaan onder:

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN COACH&JACKETS B.V. In deze voorwaarden, hier te noemen â œalgemene Voorwaardenâ, wordt verstaan onder: ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN COACH&JACKETS B.V. Artikel 1. Identiteit partijen In deze voorwaarden, hier te noemen â œalgemene Voorwaardenâ, wordt verstaan onder: Verkoper: COACH&JACKETS

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bijlesje.nl

Algemene Voorwaarden Bijlesje.nl Algemene Voorwaarden Bijlesje.nl Per 1 september 2013 Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Bijlesje.nl, hierna

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Toqo en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Collect Club

Algemene voorwaarden. Collect Club Algemene voorwaarden Collect Club Inhoud 1. Definities 3 2. Overeenkomst 4 3. Toepasselijkheid, Algemene voorwaarden 5 4. Registratie, Bestelling en Abonnement 6 5. Totstandkoming Overeenkomst 7 6. De

Nadere informatie

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Opdrachtnemer: PLUS Schuldhulp gevestigd te Venlo-Tegelen. Kamer van Koophandel nummer: 65310004, BTW nummer: NL8560.60.288B01 1.2 Klant:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de verhuur van parkeerplaatsen ( Verhuur-AV ) I. Algemeen. II. Huren van een parkeerplaats

Algemene Voorwaarden voor de verhuur van parkeerplaatsen ( Verhuur-AV ) I. Algemeen. II. Huren van een parkeerplaats Algemene Voorwaarden voor de verhuur van parkeerplaatsen ( Verhuur-AV ) I. Algemeen Toepassingsgebied Deze algemene verhuurvoorwaarden (hierna ook "Verhuur-AV" genoemd) regelen de rechtsverhouding tussen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

Informatie voor consumenten bij overeenkomsten op afstand en klanteninformatie voor

Informatie voor consumenten bij overeenkomsten op afstand en klanteninformatie voor Algemene voorwaarden Informatie voor consumenten bij overeenkomsten op afstand en klanteninformatie voor www.gusti-leer.nl 1 Toepassingsgebied Voor zakelijke relaties tussen ons en de klant zijn de volgende

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Artis en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN voor overeenkomsten gesloten via internet ARTIKEL 1 DEFINITIES De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Ondernemer:

Nadere informatie

ShopVIP Algemene Voorwaarden

ShopVIP Algemene Voorwaarden ShopVIP Algemene Voorwaarden Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: ondernemer: de rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; consument: de

Nadere informatie

Algemene Verkoopvoorwaarden Douwe Egberts Webshop

Algemene Verkoopvoorwaarden Douwe Egberts Webshop Algemene Verkoopvoorwaarden Douwe Egberts Webshop Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden ( de Verkoopvoorwaarden ) zijn van toepassing op alle bestellingen die via de Douwe Egberts

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Artikel 1: Definities

Artikel 1: Definities Artikel 1: Definities 1. Ondernemer: De natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten aan cliënten aanbiedt in de showroom als op afstand. 2. Cliënt: De (rechts)persoon die handelt in de uitoefening

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mijn VKB

Algemene Voorwaarden Mijn VKB Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Algemene Voorwaarden Mijn VKB Artikel 1 Uitleg gebruikte woorden Hieronder leest u wat wij bedoelen met bepaalde woorden die in deze algemene voorwaarden worden gebruikt:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE ONLINE WINKEL VAN TEA, LOVE & WINE. Artikel 1. Toepasselijkheid. Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE ONLINE WINKEL VAN TEA, LOVE & WINE. Artikel 1. Toepasselijkheid. Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE ONLINE WINKEL VAN TEA, LOVE & WINE Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van de online winkel van Tea, Love & Wine (hierna

Nadere informatie

Voorwaarden dienstverlening

Voorwaarden dienstverlening Voorwaarden dienstverlening 0 Voorwaarden dienstverlening Compaan is een dienst van Servicepoort B.V. Versie van 19 maart 2014 (1.0) Artikel 1: Definities 1. Compaan: De tablet computer inclusief software

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Neighbours Kitchen Versie geldig vanaf: 19-10-2011

Algemene voorwaarden Neighbours Kitchen Versie geldig vanaf: 19-10-2011 Algemene voorwaarden Neighbours Kitchen Versie geldig vanaf: 19-10-2011 Artikel 1 Definities 1.1 Neighbours Kitchen: de eenmanszaak Neighbours Kitchen, statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Algemene Voorwaarden Chasem Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Chasem en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende

Nadere informatie

1.2 Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten met Ispecialist Deurne voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

1.2 Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten met Ispecialist Deurne voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. Reparatie voorwaarden Alle opdrachten voor de reparatieservice ( service ) van een klant ( u ) die door Ispecialist Deurne worden geaccepteerd, zijn uitsluitend en strikt geldig op de onderstaande voorwaarden.

Nadere informatie

Betalingsvoorwaarden. Acceptatie en betalingsvoorwaarden AfterPay

Betalingsvoorwaarden. Acceptatie en betalingsvoorwaarden AfterPay Betalingsvoorwaarden Acceptatie en betalingsvoorwaarden AfterPay De onderhavige contractvoorwaarden zijn van toepassing op uw bezoek van deze website, uw aanvraag en beoordeling daarvan en na goedkeuring

Nadere informatie

5. Duur en beëindiging 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum

5. Duur en beëindiging 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum Algemene voorwaarden Cross Communications is een vennootschap gevestigd te Deventer, kantoorhoudend aan het adres Assenstraat 14 7411JT Deventer, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

1.5 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

1.5 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; Leveringsvoorwaarden Hoeden en Zo alsmede de webshop Dameshoed Artikel 1. Definities Artikel 2. Identiteit van de ondernemer Artikel 3. Toepasselijkheid Artikel 4. Het aanbod Artikel 5. De overeenkomst

Nadere informatie

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING Visser & Verweij communicatie s Gravenhof 12 7201 DN Zutphen Bezoekadres: Waterstraat 5 7201 HM Zutphen 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden

Nadere informatie

Totstandkoming Overeenkomst

Totstandkoming Overeenkomst Inleiding Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Qshops Keurmerk

Algemene voorwaarden Qshops Keurmerk Algemene voorwaarden Qshops Keurmerk De leden van Qshops Keurmerk (Qshops.org) houden zich aan de gedragscode die door onze organisatie is opgesteld. Meer informatie over de gedragscode vindt u op onze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Avango

Algemene voorwaarden Avango Algemene voorwaarden Avango Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Avango. 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

Voorschriften Moneycard

Voorschriften Moneycard Voorschriften Moneycard Voorschriften Moneycard Rabobank. Een bank met ideeën. Deze voorschriften zijn een onderdeel van de Algemene Voorwaarden Verstrekken en opladen Moneycards 2013. 1. Starten met de

Nadere informatie

Artikel 2 Totstandkoming, duur en beëindiging overeenkomst

Artikel 2 Totstandkoming, duur en beëindiging overeenkomst Algemene Voorwaarden Coöperatieve Vereniging KasCoöperatie U.A. Versie 26 juli 2013 Artikel 1 Algemeen 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen KasCoöperatie U.A.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Abonnementsvoorwaarden HeldermanICT

Abonnementsvoorwaarden HeldermanICT Abonnementsvoorwaarden HeldermanICT 1. Definities In deze abonnementsvoorwaarden wordt verstaan onder: Abonnee: een ieder die ten behoeve van zichzelf dan wel een ander met HeldermanICT een abonnementsovereenkomst

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR DE INTERNETDIENST PTV MAP&GUIDE INTERNET

GEBRUIKSVOORWAARDEN GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR DE INTERNETDIENST PTV MAP&GUIDE INTERNET GEBRUIKSVOORWAARDEN GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR DE INTERNETDIENST PTV MAP&GUIDE INTERNET Karlsruhe, 01.01.2014 Inhoud 1 Voorwerp van overeenkomst... 4 2 Aanmelden, sluiten van overeenkomst... 4 3 Prestaties

Nadere informatie

I. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 II. DIENSTEN INZAKE TOT STAND KOMEN VAN OVEREENKOMSTEN... 2 III. OVERIGE VOORWAARDEN... 5

I. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 II. DIENSTEN INZAKE TOT STAND KOMEN VAN OVEREENKOMSTEN... 2 III. OVERIGE VOORWAARDEN... 5 Algemene voorwaarden Schoeman consultants B.V. Per juli 2013 De algemene voorwaarden Schoeman consultants B.V. zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Aanbiedingen overeenkomst

ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Aanbiedingen overeenkomst ALGEMENE BEPALINGEN 1. Aanbiedingen overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij leverancier goederen en/of diensten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de NCDR database en website

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de NCDR database en website ALGEMENE VOORWAARDEN VAN NCDR Algemene voorwaarden voor het gebruik van de NCDR database en website 1. Definities 1.1 De hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben de volgende betekenis: a.

Nadere informatie

De inhoud van de gebruiksovereenkomst richt zich op de volgende gebruiksvoorwaarden.

De inhoud van de gebruiksovereenkomst richt zich op de volgende gebruiksvoorwaarden. Gebruiksvoorwaarden Techem Portal De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de toegang en het gebruik van het internetaanbod binnen het online portaal van Techem B.V. gevestigd als Techem

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Numekaart.nl Versie geldig vanaf: 1 juni 2016

Algemene voorwaarden Numekaart.nl Versie geldig vanaf: 1 juni 2016 Algemene voorwaarden Numekaart.nl Versie geldig vanaf: 1 juni 2016 Inleiding. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de website van Numekaart.nl. Numekaart.nl dient als een gebruiksvriendelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Dynamic Webservice

Algemene voorwaarden Dynamic Webservice Algemene voorwaarden Dynamic Webservice Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Opdrachtgever gaat onverminderd akkoord met de door Dynamic Webservice gestelde voorwaarden, hierbij eventueel eigen voorwaarden laten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 Artikel 1: Algemeen Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen PC Berkel en een Opdrachtgever waarop PC

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners

Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners 1. Algemeen! 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van de eenmanszaak Zorg & Zo Buro gevestigd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel:

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: 06-48189511 Email: info@mypcutrecht.nl KvK : 64864138 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met

Nadere informatie

CARRIER PRESELECT Algemene Voorwaarden

CARRIER PRESELECT Algemene Voorwaarden CARRIER PRESELECT Algemene Voorwaarden Kruisweg 659 2132 NC Hoofddorp T: 020 655 3000 F: 020 653 1534 KvK Amsterdam 34090783 E: info@intercityzakelijk.nl W: www.intercityzakelijk.nl ALGEMENE VOORWAARDEN

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Algemene inkoopvoorwaarden van COMRON INTERNATIONAL B.V. ( Comron ) gevestigd te (1422 AD) Uithoorn, aan de Amsterdamseweg 20, gedeponeerd in het handelsregister onder dossiernummer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Clevercard voor consumenten

Algemene voorwaarden Clevercard voor consumenten Algemene voorwaarden Clevercard voor consumenten Artikel 1 Definities 1. Clevercard: De gebruiker van deze algemene voorwaarden, onderdeel van Invizo, gevestigd aan Arubastraat 28, 7556 TN, te Hengelo

Nadere informatie

Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon die de Producten of Diensten op afstand aan de Consumenten aanbiedt.

Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon die de Producten of Diensten op afstand aan de Consumenten aanbiedt. ARTIKEL 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbod: het door de Aanbieder zelf geïnitieerd aanbod van Producten of Diensten voor de Consument dat door middel van de KFC Order

Nadere informatie

Voorwaarden voor Incasso-acceptanten

Voorwaarden voor Incasso-acceptanten Voorwaarden voor Incasso-acceptanten 1 Definities Bank Debiteur Herroeping Incassant Incasso Incasso-zakelijk Incassobatch Incasso-opdracht Machtiging Overeenkomst Overstapservice Rekening SEPA-gebied

Nadere informatie

Handleiding Maestro. door Patricia Sturm 29 september Versie 1.1 Openbaar

Handleiding Maestro. door Patricia Sturm 29 september Versie 1.1 Openbaar Handleiding Maestro door Patricia Sturm 29 september 2016 Versie 1.1 Openbaar Inhoud 1. Introductie... 3 2. Maestro... 4 2.1. Verloop van een Maestro betaling... 4 2.1.1. Autorisatie middels 3D Secure...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Pagina1. Prodizo VOF KVK 59692073. W www.prodizo.nl E info@prodizo.nl. Bank NL98ABNA04371361 BTW 853606705B01

Algemene Voorwaarden. Pagina1. Prodizo VOF KVK 59692073. W www.prodizo.nl E info@prodizo.nl. Bank NL98ABNA04371361 BTW 853606705B01 Algemene Voorwaarden 1. Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: Prodizo: de eigenaar en exploitant van de website Prodizo.nl, zijnde een bedrijfsonderdeel van VOF Prodizo. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie Algemene voorwaarden SpaaQ versie 1.0 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van een beroep

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. van Tail Lift Parts Europe GmbH, besloten vennootschap volgens Duits recht

Algemene Voorwaarden. van Tail Lift Parts Europe GmbH, besloten vennootschap volgens Duits recht Algemene Voorwaarden van Tail Lift Parts Europe GmbH, besloten vennootschap volgens Duits recht 1 Algemeen (1) Alle contracten met Tail Lift Parts Europe GmbH worden op basis van de volgende voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Online Verzendservice 2015

Algemene voorwaarden. Online Verzendservice 2015 Algemene voorwaarden Online Verzendservice 2015 Inhoud Algemene voorwaarden Online Verzendservice 3 Geldigheid Leveringsvoorwaarden 4 1. Definities 5 2. Registratie en Bestelling 6 3. Vervoer en Aflevering

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Codon B.V.

Algemene voorwaarden Codon B.V. Algemene voorwaarden Codon B.V. Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, overeenkomst en aanvraag tussen Codon BV, hierna te noemen: Codon, en een lid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door NL Pensioen,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Champagnekopen - by DevelopTrend

Algemene Voorwaarden Champagnekopen - by DevelopTrend Algemene Voorwaarden Champagnekopen - by DevelopTrend Artikel 1 - Identiteit van de onderneming Champagnekopen is een onderdeel van DevelopTrend DevelopTrend - Champagnekopen Postbus 4761 4803ET BREDA

Nadere informatie

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN MAMMOET GROEP JUNI 2006 1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID 1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Mammoet Groep": de groep van vennootschappen, gevestigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Designmaat

Algemene voorwaarden Designmaat Algemene voorwaarden Designmaat Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Designmaat gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en

Nadere informatie

Koninklijke PostNL B.V., gevestigd in Den Haag aan de Prinses Beatrixlaan 23, 2595AK; Postbus 30250, 2500 GG Den Haag;

Koninklijke PostNL B.V., gevestigd in Den Haag aan de Prinses Beatrixlaan 23, 2595AK; Postbus 30250, 2500 GG Den Haag; ALGEMENE VOORWAARDEN COLLECTCLUB.NL Inhoud 1. Definities 2. Overeenkomst 3. Toepasselijkheid, Algemene voorwaarden 4. Registratie, Bestelling en Abonnement 5. Totstandkoming Overeenkomst 6. De Vervoersdienst

Nadere informatie

b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Interieur34 een overeenkomst sluit;

b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Interieur34 een overeenkomst sluit; Algemene voorwaarden Interieur34 Artikel 1 Algemeen 1.1. Definities a. Interieur34 te Heerhugowaard: de gebruiker van deze algemene voorwaarden; ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als vennoot onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BeeDirect. 1) Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden BeeDirect. 1) Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden BeeDirect 1) Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het uitbrengen van alle offertes en overeenkomsten door de verkoper BeeDirect ten aanzien van de

Nadere informatie

Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat.

Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat. 2015-01 ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat. Artikel 1 Toepassingsgebied. 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign

Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Huta Huisstijl Logo s Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden gelden voor iedere

Nadere informatie

1.4 De nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

1.4 De nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Algemene voorwaarden DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN STICHTING ZOMERJAZZFIETSTOUR GEVESTIGD TE GARNWERD (KvK-nummer 02068830:, BTW-nummer: NL.8087.43.788.B.01), VERDER TE NOEMEN DE ORGANISATIE ZIJN VAN TOEPASSING

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webdesign Sol

Algemene voorwaarden Webdesign Sol Algemene voorwaarden Webdesign Sol Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van de Wolford Online-Boutique voor Nederland

Algemene Voorwaarden van de Wolford Online-Boutique voor Nederland Algemene Voorwaarden van de Wolford Online-Boutique voor Nederland Dag en nacht winkelen in de Wolford Online-Boutique - 24 uur per dag, 7 dagen per week: www.wolfordshop.nl Indien u vragen en/of opmerkingen

Nadere informatie