Aanvullende Algemene voorwaarden voor Betaalkaarten en Creditcards (offline) CCV Holland B.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvullende Algemene voorwaarden voor Betaalkaarten en Creditcards (offline) CCV Holland B.V."

Transcriptie

1 Aanvullende Algemene voorwaarden voor Betaalkaarten en Creditcards (offline) CCV Holland B.V.

2 CCV geeft ondernemers nieuwe kansen en mogelijkheden door hun betalingsproces te verrijken. Wij maken de toekomst van het betalen vandaag mogelijk, door altijd en overal betalen te ondersteunen, via alle kanalen, offline en online, met geld of loyaliteitspunten. Niet alleen in Nederland, maar ook in Europa. Zodat u als ondernemer het meeste uit uw onderneming haalt. CCV Holland B.V. Westervoortsedijk AT Arnhem Postbus KH Arnhem

3 Inhoudsopgave 1 Definities 4 2 Toepasselijkheid 4 3 Duur en beeindigingsovereenkomst 4 4 CCV Betaalkaarten en Creditcards (offline) 5 5 Gebruik CCV Betaalkaarten en Creditcards (offline) 5 6 Verplichtingen Klant ten aanzien van transacties, goederen en diensten 5 7 Doorbetaling CCV Betaalkaarten en Creditcards-betalingen (offline) 5 8 Terugbetaling CCV Betaalkaarten en Creditcards (offline)- betaling 6 9 Relaties met accounthouders en overige Derden 6 10 Instructies en onderzoeken 6 11 Aansprakelijkheid en Vrijwaring 6

4 De Voorwaarden 1. Definities 1.1. In aanvulling en zo nodig in afwijking van de definities zoals bepaald in artikel 1 en artikel 41 van de Algemene Voorwaarden CCV, gelden in deze Aanvullende Algemene Voorwaarden de volgende definities. a. Aanvullende Algemene Voorwaarden CCV betaalkaarten en creditcards (offline) (hierna: AAV Betaalkaarten en Creditcards (offline)): deze aanvullende algemene voorwaarden, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, aangevuld of opnieuw vastgesteld. b. Algemene Voorwaarden CCV: Algemene Voorwaarden CCV Holland B.V., zoals van tijd tot tijd gewijzigd, aangevuld of opnieuw vastgesteld. c. Bankrekening: de door de Klant opgegeven IBAN waarop CCV ontvangen betalingen doorbetaalt. d. Betaalbevestiging: de Schriftelijke bevestiging van CCV aan de Klant, conform de voorschriften van de CCV, waarin de CCV de Klant mededeelt dat de Betaalkaarten en Creditcards-betaling (offline) uitgevoerd zal worden. e. Betaalkaarten en Creditcards-betaling (offline): een door een Accounthouder met gebruikmaking van CCV Betaalkaarten en Creditcards (offline) aan de Klant verrichte betaling. f. CCV Betaalkaarten en Creditcards (offline): het op de standaarden van ING Bank N.V. gebaseerde product van CCV waarmee de Klant Betaalkaarten en Creditcards-betalingen (offline) van Accounthouders kan accepteren. g. CCV-Groep: alle entiteiten die op enig moment direct of indirect deel uitmaken van dezelfde groep vennootschappen als CCV. h. Overeenkomst Betaalkaarten en Creditcards (offline): de Overeenkomst Betaalkaarten en Creditcards (offline) tussen CCV en de Klant, zoals van tijd tot tijd gewijzigd of aangevuld. i. Transactie: de overeenkomst tussen de Accounthouder en de Klant op grond waarvan Accounthouder een Betaalkaarten en Creditcardsbetaling (offline) verricht Voor de toepassing van de Algemene Voorwaarden CCV op de Overeenkomst Betaalkaarten en Creditcards (offline) wordt onder het begrip Documentatie, zoals gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden CCV, uitdrukkelijk mede verstaan de Voorschriften. 2. Toepasselijkheid 2.1. Op de Overeenkomst Betaalkaarten en Creditcards (offline) en de daaruit voortvloeiende en daarmee verband houdende rechtsverhoudingen zijn deze AAV Betaalkaarten en Creditcards (offline) van toepassing, alsmede de Algemene Voorwaarden CCV De Klant zal in aanvulling op de hiervoor in dit artikel genoemde voorwaarden, de Voorschriften naleven. Deze Voorschriften zijn opgenomen op de website van CCV en kunnen voorts ook op andere wijze door CCV aan de Klant bekend worden gemaakt of ter beschikking worden gesteld. CCV zal bij CCV ^ Betaalkaarten en Creditcards (offline) de Voorschriften in acht nemen Afwijkingen en aanvullingen van deze AAV Betaalkaarten en Creditcards (offline) of Overeenkomsten - waaronder begrepen mondeling gemaakte afspraken - zijn slechts geldig indien deze door CCV Schriftelijk zijn bevestigd De toepasselijkheid van algemene of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen Indien enige bepaling van de Overeenkomst, Algemene Voorwaarden CCV, AAV Betaalkaarten en Creditcards (offline) of Voorschriften nietig is of vernietigd wordt of anderszins ongeldig of niet toepasselijk is, zullen de overige bepalingen van de Overeenkomst, Algemene Voorwaarden CCV, AAV Betaalkaarten en Creditcards (offline) of Voorschriften onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen in dat geval in overleg treden om nieuwe bepalingen overeen te komen ter vervanging van de ongeldige bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de ongeldige bepalingen in acht worden genomen CCV behoudt zich het recht voor de Overeenkomst of AAV Betaalkaarten en Creditcards (offline) te wijzigen of aan te vullen. CCV zal de Klant ten minste twee maanden voordat de wijziging van kracht wordt op de hoogte stellen. Zulke wijzigingen of aanvullingen gelden in beginsel ook voor reeds gesloten Overeenkomsten. Indien de Klant een wijziging in deze voorwaarden niet accepteert, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst door middel van opzegging beëindigen tegen die datum Deze AAV Betaalkaarten en Creditcards (offline) zijn geldend voor offline betalingen met betaalkaarten en creditcards van MasterCard, Maestro, Visa en V Pay. Onder offline wordt verstaan betalingen die plaatsvinden via een Betaalautomaat. De zogenaamde card not present Transacties vallen niet onder CCV Betaalkaarten en Creditcards (offline). Indien nieuwe betaalkaarten of creditcards worden toegevoegd aan de Producten en Diensten van CCV kan dat leiden tot aanpassingen op deze voorwaarden of het opstellen van nieuwe aanvullende voorwaarden In geval van tegenstrijdigheid tussen de Overeenkomst, Algemene Voorwaarden CCV, AAV Betaalkaarten en Creditcards (offline), door CCV Schriftelijk bevestigde nadere afspraken in de zin van artikel 2.3, is de volgende rangorde van toepassing (meer specifiek gaat voor algemeen): (1) Schriftelijke bevestigde nadere afspraken; (2) Overeenkomst Betaalkaarten en Creditcards (offline); (3) AAV Betaalkaarten en Creditcards (offline); (4) Algemene Voorwaarden CCV. 3. Duur en beëindiging overeenkomst 3.1. Tenzij anders bepaald, is de overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd. Elke partij kan de Overeenkomst Betaalkaarten en Creditcards (offline) Algemene Voorwaarden oktober

5 opzeggen mits het naleven van een opzegtermijn van ten minste drie (3) maanden In geval van beëindiging van de overeenkomst door de Klant is CCV gerechtigd om door haar gemaakte feitelijke kosten in rekening te brengen. 4. CCV Betaalkaarten en Creditcards (offline) 4.1. De algemene kenmerken van CCV Betaalkaarten en Creditcards (offline) zijn beschreven op de website van CCV. CCV is te allen tijde bevoegd om de kenmerken van CCV Betaalkaarten en Creditcards (offline) te wijzigen en zal de Klant informeren over zulke wijzigingen. Deze informatie kan door CCV aan de Klant worden verstrekt door plaatsing ervan op de website van CCV. CCV zal de Klant ten minste één maand voordat de wijziging van kracht wordt op de hoogte stellen. Zulke wijzigingen of aanvullingen gelden in beginsel ook voor reeds gesloten Overeenkomsten Betaalkaarten en Creditcards (offline). Indien de wijziging van de kenmerken van CCV Betaalkaarten en Creditcards (offline) substantieel is, en de Klant deze wijziging niet accepteert, kan hij tot de datum waarop de nieuwe wijziging van kracht wordt, de Overeenkomst Betaalkaarten en Creditcards (offline) door middel van opzegging beëindigen tegen die datum CCV is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het aantal Accounthouders dat Betaalkaarten en Creditcards (offline)-betalingen kan verrichten De Klant zal in geen geval zelf als betaaldienstverlener als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht optreden, of aankopen tussen particulieren faciliteren zonder zelf de koopovereenkomst te sluiten met Accounthouder. De Klant vrijwaart CCV voor alle schade die CCV lijdt indien de Klant de vorige zin overtreedt De communicatie tussen de Klant en CCV inzake CCV Betaalkaarten en Creditcards (offline) heeft plaats in het Nederlands, tenzij anders is overeengekomen De Klant heeft gedurende de looptijd van de Overeenkomst Betaalkaarten en Creditcards (offline) het recht om alle contractuele voorwaarden en andere informatie als bedoeld in artikel 7:516 van het Burgerlijk Wetboek op papier of op een andere duurzame drager te ontvangen. CCV mag daarvoor passende kosten in rekening brengen. 5. Gebruik CCV Betaalkaarten en Creditcards (offline) 5.1. CCV zal commercieel verantwoorde inspanningen verrichten om de Klant gedurende 7 dagen per week en 24 uur per dag in staat te stellen Betaalkaarten en Creditcards-betalingen (offline) te kunnen accepteren. CCV is, onder meer in geval van storingen, onderhoudswerkzaamheden of beveiligingsincidenten, bevoegd om het door de Klant accepteren van Betaalkaarten en Creditcards-betalingen (offline) geheel of gedeeltelijk te beperken en/of op te schorten, zonder schadeplichtig te zijn. CCV zal de Klant zo mogelijk van tevoren in gelegenheid stellen kennis te nemen van (het voornemen tot) opschorting, tenzij CCV dit onwenselijk vindt in verband met bijvoorbeeld (maar niet daartoe beperkt) fraudepreventie of detectie of belangen van derden. ^ 5.2. CCV is bevoegd om aan het accepteren van Betaalkaarten en Creditcards-betalingen (offline) door de Klant limieten te stellen, daaronder begrepen limieten voor het aantal per periode door de Klant te accepteren Betaalkaarten en Creditcards-betalingen (offline) of het per periode door de Klant in totaal te ontvangen bedrag aan Betaalkaarten en Creditcardsbetalingen (offline). CCV kan voornoemde limieten altijd instellen of wijzigen en zal de Klant Schriftelijk hierover informeren De Klant is zelf verantwoordelijk voor de beschikbaarheid, beveiliging en het functioneren van de benodigde technische voorzieningen, en zal ervoor zorgen dat die technische voorzieningen steeds voldoen aan de specificaties die door CCV zijn vastgesteld, met inbegrip van aanvullingen en wijzigingen van die specificaties De Klant is verplicht om recente anti-virus software, anti-spyware software, firewall software en andere technische beveiligingsinstrumenten te gebruiken ter beveiliging van het gebruik van CCV Betaalkaarten en Creditcards (offline). Als de Klant de aanwezigheid van een virus of spyware of de ongeautoriseerde toegang door een derde ontdekt of vermoedt, meldt hij dit onmiddellijk aan CCV en neemt hij alle mogelijke maatregelen tot beperking van schade. 6. Verplichtingen de Klant ten aanzien van transacties, goederen en diensten 6.1. Voorafgaand aan een Betaling informeert de Klant de Accounthouder over de kosten die hij in rekening brengt voor het gebruik van de mogelijkheid om te betalen met Betaalkaarten en Creditcards (offline). Deze kosten worden apart vermeld en kunnen worden beperkt door wet- en regelgeving CCV kan de Overeenkomst Betaalkaarten en Creditcards (offline) met onmiddellijke ingang beëindigen of haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst Betaalkaarten en Creditcards (offline) met onmiddellijke ingang opschorten zonder tot enige vorm van schadevergoeding te zijn gehouden, indien de Klant Betaalkaarten en Creditcards (offline)-betalingen accepteert die naar de mening van CCV in strijd zijn met hetgeen is bepaald in de Algemene Voorwaarden CCV waaronder begrepen maar niet beperkt tot artikel Deze opzeggingsbevoegdheid en opschortingsbevoegdheid laat alle overige rechten van CCV, daaronder het recht om vergoeding van schade te verlangen en/of de Overeenkomst Betaalkaarten en Creditcards (offline) te ontbinden, onverlet. 7. Doorbetaling Betaalkaarten en Creditcardsbetalingen (offline) 7.1. Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, garandeert CCV dat indien CCV voor een Betaalkaarten en Creditcards (offline)-betaling een Betaalbevestiging ter beschikking heeft gesteld én deze Betaalbevestiging tevens conform de Voorschriften door de Klant op elektronische wijze bij CCV is opgehaald, deze Betaalkaarten en Creditcards (offline)-betaling op de Bankrekening wordt bijgeschreven. Deze bijschrijving vindt plaats nadat CCV het bedrag van Algemene Voorwaarden oktober

6 de Betaalkaarten en Creditcards-betaling (offline) van de financiële instelling van de Accounthouder heeft ontvangen. de Klant is verplicht om door CCV afgegeven Betaalbevestigingen met inachtneming van de Voorschriften onmiddellijk op te halen De Klant stemt ermee in dat de uitbetaling door de licentiehouder van Betaalkaarten en Creditcardsbetalingen (offline), die deze heeft ontvangen van de bank van de Accounthouder, geschiedt aan CCV In aanvulling op het bepaalde in artikel 48 Algemene Voorwaarden CCV is CCV het bedrag van de Betaalkaarten en Creditcards-betaling (offline), ondanks de Betaalbevestiging, niet aan de Klant verschuldigd of mag CCV de bijschrijving ervan op de Bankrekening opschorten a. als Currence Holding B.V. of European Payment Council, CCV instrueert het bedrag van de Betaalkaarten en Creditcards (offline)-betaling niet aan de Klant ter beschikking te stellen; b. als een vermoeden van fraude bestaat de Klant zal steeds zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand na de datum waarop de Betaalbevestiging door CCV is afgegeven, controleren of deze Betaalkaarten en Creditcards-betalingen (offline) zijn bijgeschreven op de Bankrekening. Indien de Klant van mening is dat een Betaalkaarten en Creditcards-betaling (offline) niet, niet volledig of niet tijdig is bijgeschreven, zal de Klant dat steeds zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee maanden na de datum waarop de Betaalbevestiging door CCV is afgegeven, conform de Voorschriften aan CCV mededelen. CCV is niet verplicht om dergelijke mededelingen van de Klant die na verloop van de in de vorige zin vermelde periode door CCV zijn ontvangen, in behandeling te nemen. 8. Terugbetaling Betaalkaarten en Creditcards (offline)-betaling De Klant zal het bedrag van de Betaalkaarten en Creditcards-betaling (offline) onmiddellijk aan CCV terugbetalen indien CCV het bedrag van de Betaalkaarten en Creditcards-betaling (offline) op de Bankrekening van de Klant heeft gecrediteerd en één of meer van de in artikel 7.3 AAV Betaalkaarten en Creditcards (offline) of artikel 45.3 of 46 Algemene Voorwaarden CCV beschreven situaties zich voordoet met betrekking tot de Betaalkaarten en Creditcardsbetaling (offline). 9. Relaties met Accounthouders en overige derden 9.1. CCV is geen partij bij een Transactie. CCV is jegens de Klant niet aansprakelijk voor (rechts)handelingen van Accounthouders. de Klant vrijwaart CCV voor alle vorderingen van Accounthouders die verband houden met een Transactie en het gebruik van CCV Betaalkaarten en Creditcards (offline), en vergoedt CCV de schade die CCV lijdt als gevolg van zulke vorderingen Indien de Klant de Betaalbevestiging heeft ontvangen, zal de Klant de uitvoering van de Transactie niet uitstellen, opschorten of anderszins frustreren op grond van de stelling dat Accounthouder de Klant (nog) ^ niet heeft betaald de Klant staat er voor in dat Transacties op correcte wijze en met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving tot stand komen, en staat er voor in dat hij zijn verplichtingen jegens Accounthouders uit hoofde van Transacties zorgvuldig nakomt. de Klant zal geschillen met Accounthouders in verband met Transacties voor eigen rekening en risico op redelijke wijze oplossen de Klant verbindt zich tegenover CCV en CCV bedingt ten behoeve van iedere Accounthouder die een Betaalkaarten en Creditcards (offline)-betaling verricht, dat de Klant de door hem in het kader van de uitvoering van de Betaalkaarten en Creditcards (offline)-betaling ontvangen gegevens inzake Accounthouders uitsluitend zal gebruiken voor de administratieve afhandeling van de Betaalkaarten en Creditcards (offline)-betaling en met inachtneming van de wettelijke verplichtingen terzake de bescherming van persoonsgegevens de Klant beschikt over een klachten- en escalatieprocedure ten behoeve van Accounthouders, waarbij de Klant ten behoeve van consumenten beschikt over een contactpunt via en/of telefoon de Klant is, voor eigen rekening en risico, bevoegd om derden in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst Betaalkaarten en Creditcards (offline). de Klant zorgt ervoor dat de door de Klant ingeschakelde derden volledig op de hoogte zijn van, en gebonden zijn aan, de verplichtingen die voor de Klant en/of derden uit de Overeenkomst Betaalkaarten en Creditcards (offline), AAV Betaalkaarten en Creditcards (offline) of Voorschriften voortvloeien. de Klant staat er voor in dat deze derden zulke verplichtingen correct nakomen, en zal op eerste verzoek van CCV de nakoming van die verplichtingen in rechte afdwingen. de Klant is zich er van bewust dat de inschakeling van derden risico s met zich meebrengt. de Klant zal bij de keuze van die derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen CCV is, voor eigen rekening en risico, bevoegd om gebruik te maken van diensten van derden bij de uitvoering van de Overeenkomst Betaalkaarten en Creditcards (offline). CCV zal bij de keuze van deze derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. 10. Instructies en onderzoeken In geval van storingen bij het gebruik van CCV Betaalkaarten en Creditcards (offline) dient de Klant dit onmiddellijk aan CCV te melden en op eerste verzoek van CCV nadere informatie te geven met betrekking tot de storing en maatregelen die de Klant heeft getroffen. de Klant dient de instructies die CCV naar aanleiding van de melding geeft op te volgen de Klant dient ook andere instructies van CCV, Acquiring Bank of Scheme Owner, met betrekking tot het gebruik van CCV Betaalkaarten en Creditcards (offline) na te leven. 11. Aansprakelijkheid en Vrijwaring In geen geval is CCV aansprakelijk voor schade veroorzaakt door andere partijen die betrokken zijn in het CCV Betaalkaarten en Creditcards (offline) systeem, zoals dat wordt aangeboden door Acquiring Bank Algemene Voorwaarden oktober

7 (thans i.i.g. ING Bank N.V.), noch voor schade die wordt geleden als gevolg van de gebrekkige werking van de CCV Betaalkaarten en Creditcards (offline)-platforms die door deze andere partijen worden aangeboden Acquiring Bank en CCV (behoudens sub d. indien dit te wijten is aan CCV) zijn gevrijwaard van alle aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het feit dat: a. CCV Betaalkaarten en Creditcards (offline) niet meer kan aanbieden omdat de overeenkomst tussen CCV en Acquiring Bank is beëindigd. b. de Klant de overeenkomst met CCV beëindigt; c. de Klant de Scheme Rules niet naleeft; d. de Klant de Betaling niet of te laat ontvangt; e. Fraude plaatsvindt met betrekking tot de CCV Betaalkaarten en Creditcards (offline)-betalingen; f. Niet of te laat wordt gereageerd op de afhandeling van Chargebacks; g. Aanvullende eisen op de Betaalautomaten worden gesteld door ING Bank N.V., Acquiring Banks of Issuing Banks. ^ Algemene Voorwaarden oktober

8 CCV Holland B.V. Kijk op onze website voor meer informatie of bel Let s make payment happen CCV geeft ondernemers nieuwe kansen en mogelijkheden door hun betalingsproces te verrijken. Wij maken de toekomst van het betalen vandaag mogelijk, door altijd en overal betalen te ondersteunen, via alle kanalen, offline en online, met geld of loyaliteitspunten. Niet alleen in Nederland, maar in heel Europa. Zodat u als ondernemer het meeste uit uw onderneming haalt.

Aanvullende Algemene voorwaarden ideal

Aanvullende Algemene voorwaarden ideal Aanvullende Algemene voorwaarden ideal CCV Holland B.V. www.ccv.nl CCV geeft ondernemers nieuwe kansen en mogelijkheden door hun betalingsproces te verrijken. Wij maken de toekomst van het betalen vandaag

Nadere informatie

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Algemene Voorwaarden Acceptatie ideal Zakelijk

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Algemene Voorwaarden Acceptatie ideal Zakelijk Deutsche Bank www.deutschebank.nl Algemene Voorwaarden Acceptatie ideal Zakelijk 02 Algemene Voorwaarden Acceptatie ideal Zakelijk 1. DEFINITIES 4 2. VOORWAARDEN 4 3. DB IDEAL 4 4. VOORSCHRIFTEN DB IDEAL

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Acceptatie Rabobank ideal 2009

Algemene voorwaarden Acceptatie Rabobank ideal 2009 r Algemene voorwaarden Acceptatie Rabobank ideal 2009 1 Algemene voorwaarden Acceptatie Rabobank ideal 2009 1 Definities acceptant: bank: betaalbevestiging: ideal-betaling: klant: degene die ter voldoening

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rabobank ideal 2014

Algemene voorwaarden Rabobank ideal 2014 Algemene voorwaarden Rabobank ideal 2014 Algemene voorwaarden Rabobank ideal 2014 1 Definities Acceptant: Bank: Betaalbevestiging: Beveiligingscode: Certificaat: Betaalverzoek: DPSP: Handleiding: ideal-betaling:

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Algemene voorwaarden de Haan online marketing

Algemene voorwaarden de Haan online marketing Algemene voorwaarden de Haan online marketing 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of nonprofitinstelling met wie de Haan online marketing een overeenkomst sluit tot het leveren

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gebruikers

Algemene voorwaarden Gebruikers Algemene voorwaarden Gebruikers Ten aanzien van de dienstverlening van Onlineschademelden.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. De Bedrijfsmakelaar.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN. De Bedrijfsmakelaar.nl ALGEMENE VOORWAARDEN De Bedrijfsmakelaar.nl Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de toegang en het gebruik van de website van De Bedrijfsmakelaar.nl. Deel I. Algemeen Artikel 1 Definities en

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Rabobank Testtool 2015

Gebruiksvoorwaarden Rabobank Testtool 2015 Gebruiksvoorwaarden Rabobank Testtool 2015 SWIFT MyStandards Readiness Portal Rabobank Juli 2015 1 1 Definities 1.1 Gebruiksvoorwaarden: deze Gebruiksvoorwaarden Rabobank Testtool 2015 via SWIFT MyStandards.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners

Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners 1. Algemeen! 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van de eenmanszaak Zorg & Zo Buro gevestigd

Nadere informatie

De hiernavolgende termen worden in deze algemene voorwaarden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

De hiernavolgende termen worden in deze algemene voorwaarden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN WeetWatjemoetdoen Voltastraat 29-2 6902 PT Zevenaar KvK 60986913 www.weetwatjemoetdoen.nl Artikel 1. Definities De hiernavolgende termen worden in deze algemene voorwaarden in de navolgende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden BudgetCoach de Eilanden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Rabobank Testtool 2015. SWIFT MyStandards Readiness Portal

Gebruiksvoorwaarden Rabobank Testtool 2015. SWIFT MyStandards Readiness Portal Gebruiksvoorwaarden Rabobank Testtool 2015 SWIFT MyStandards Readiness Portal 1 1. Definities 1.1 Gebruiksvoorwaarden: deze Gebruiksvoorwaarden Rabobank Testtool 2014 via SWIFT MyStandards. 1.2 Rabobank:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Codon B.V.

Algemene voorwaarden Codon B.V. Algemene voorwaarden Codon B.V. Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, overeenkomst en aanvraag tussen Codon BV, hierna te noemen: Codon, en een lid

Nadere informatie

Deel I: Algemene voorwaarden gebruik Essent oplaadpunten. Inhoudsopgave

Deel I: Algemene voorwaarden gebruik Essent oplaadpunten. Inhoudsopgave Deel I: Algemene voorwaarden gebruik Essent oplaadpunten Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Definities

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Italiaantje van Nederland wordt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Juranet B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn.

Algemene Voorwaarden van Juranet B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn. Algemene Voorwaarden van Juranet B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW Dit zijn de algemene Voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) van de vennootschap onder firma Code Blauw, kantoorhoudende te (3772 MP) Barneveld, aan Anthonie Fokkerstraat

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek 1. Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Bounce BV Centra voor Werk & Psyche Berlicumseweg 8 5248 NT Rosmalen ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BOUNCE BV Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt volstaan

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

De sluitingsdagen van Target worden beschreven in de Voorschriften.

De sluitingsdagen van Target worden beschreven in de Voorschriften. Algemene voorwaarden Rabobank (Bedrijven) Euro-incasso 2011 1. Definities 1.1 Algemene Voorwaarden: deze Algemene voorwaarden Rabobank (Bedrijven) Euro-incasso 2010. 1.2 Bank: de Rabobank waarmee de Incassant

Nadere informatie

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Internet Bankieren

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Internet Bankieren Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Internet Bankieren Definities Artikel 1 In deze Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Voorwaarden: Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Internet Bankieren als in deze omschreven

Nadere informatie

Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Offertes

Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Offertes Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Artikel 2 Algemeen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Naomi Bisschop Business Development, 1 augustus 2015

Algemene Voorwaarden Naomi Bisschop Business Development, 1 augustus 2015 Algemene Voorwaarden Naomi Bisschop Business Development, 1 augustus 2015 Artikel 1 - Definities en begrippen 1. In deze algemene voorwaarden hierna te noemen Voorwaarden - worden de hiernavolgende termen

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Een mondelinge dan wel schriftelijk overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende therapie of coaching van de opdrachtgever

Een mondelinge dan wel schriftelijk overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende therapie of coaching van de opdrachtgever Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Opdrachtnemer: Pit-begeleiding Opdrachtgever: Cliënt Behandelovereenkomst: Een mondelinge dan wel schriftelijk

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN PROFESSIONALS EN BEDRIJVEN

LEVERINGSVOORWAARDEN HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN PROFESSIONALS EN BEDRIJVEN LEVERINGSVOORWAARDEN HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN PROFESSIONALS EN BEDRIJVEN Voorwaarden bij opdrachten tot leveren van producten op het gebied van training, coaching en advies. 1. Algemene bepalingen 1.1

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Bepalingen inzake de Europese Incasso-overeenkomst (per 1 september 2013)

Triodos Bank. Dit zijn onze Bepalingen inzake de Europese Incasso-overeenkomst (per 1 september 2013) Triodos Bank. Dit zijn onze Bepalingen inzake de Europese Incasso-overeenkomst (per 1 september 2013) Vragen? Heeft u vragen over deze bepalingen, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Woningzoekende

Algemene Voorwaarden Woningzoekende Artikel 1 Toepasselijkheid Deze Bemiddelingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedngen en op alle bemiddelingsopdrachten, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende bemiddelingsovereenkomst(en)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Acceptgiro voor Rabobankacceptgiroverspreiders 2013 (IBAN acceptgiro) Rabobank. Een bank met ideeën.

Algemene Voorwaarden Acceptgiro voor Rabobankacceptgiroverspreiders 2013 (IBAN acceptgiro) Rabobank. Een bank met ideeën. Algemene Voorwaarden Acceptgiro voor Rabobankacceptgiroverspreiders 2013 (IBAN acceptgiro) Rabobank. Een bank met ideeën. Algemene Voorwaarden Acceptgiro voor Rabobankacceptgiroverspreiders 2013 (IBAN

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van Ridge & Brooke Limited, hierna te noemen Ridge & Brooke.

Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van Ridge & Brooke Limited, hierna te noemen Ridge & Brooke. Algemene voorwaarden voor particulieren/consument Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van Ridge & Brooke Limited, hierna te noemen Ridge & Brooke. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Linkedintoresults B.V., tevens handelend onder de namen Linkedintoresults en LI2R, gevestigd en kantoorhoudende te, aan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Artikel 1: Definities - Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. - Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: burojohanna.nl.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER

W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Braaimaster: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Medemblik, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V.

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. Voor het uitvoeren van Werving & Selectie opdrachten door Flexurance B.V., verder te noemen Flexurance in het kader van een overeenkomst

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst MultiTankcard-pas accepterende brandstofstations en Multi Tank Card B.V. Artikel 1. Samenwerking Multi Tank Card BV/Accepterende Benzinestation 1.1 De

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. Onderstaand vindt u de voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. die van toepassing zijn op al onze diensten. 1. DEFINITIES

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ABN AMRO DIGITALE KLUIS (versie september 2004)

ALGEMENE VOORWAARDEN ABN AMRO DIGITALE KLUIS (versie september 2004) ALGEMENE VOORWAARDEN ABN AMRO DIGITALE KLUIS (versie september 2004) 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: ABN AMRO : Kluishouder : Kluis-Overeenkomst: Digitale Kluis : Voorwaarden Toegang:

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Avango

Algemene voorwaarden Avango Algemene voorwaarden Avango Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Avango. 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel

Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel 1. Algemeen: 1.1 Op alle aanbiedingen van de Bouw Offerte Winkel tot uitvoering van diensten (hierna: "werkzaamheden") alsmede op alle overeenkomsten, bevestigingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEMONITORINGSABONNEMENT VAN DELTA INFRA B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEMONITORINGSABONNEMENT VAN DELTA INFRA B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEMONITORINGSABONNEMENT VAN DELTA INFRA B.V. Artikel 1 Begripsomschrijving Aansluiting: Algemene Voorwaarden: DELTA: Commodities of Commodity: Klant: Eindgebruiker: Gebruiksgegevens:

Nadere informatie

Voorwaarden voor Incasso-acceptanten

Voorwaarden voor Incasso-acceptanten Voorwaarden voor Incasso-acceptanten 1 Definities Bank Debiteur Herroeping Incassant Incasso Incasso-zakelijk Incassobatch Incasso-opdracht Machtiging Overeenkomst Overstapservice Rekening SEPA-gebied

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden Steenwijkerdiep 48A 8331 LT Steenwijk KVK 01183330 hierna te noemen: Brouwer Trading Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende

Nadere informatie

Algemene JaVar voorwaarden

Algemene JaVar voorwaarden Algemene JaVar voorwaarden 1. Definities. 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van JaVar worden wordt gesloten. 2. Producten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden inzake gebruik oplaadpunten

Algemene voorwaarden inzake gebruik oplaadpunten is opgericht door en bestaat uit Cofely Energy & Infra B.V. en EV-BOX B.V. Algemene voorwaarden inzake gebruik oplaadpunten Inhoudsopgave Artikel 0 In overweging nemende Artikel 1 Definities Artikel 2

Nadere informatie

OVEREENKOMST INZAKE BEHEER EN BEWARING

OVEREENKOMST INZAKE BEHEER EN BEWARING OVEREENKOMST INZAKE BEHEER EN BEWARING ONDERGETEKENDEN: 1. Robeco Institutional Asset Management B.V., gevestigd te Rotterdam en aldaar kantoorhoudende aan de Coolsingel 120; en 2. Stichting Bewaarder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN EPAC PROPERTY COUNSELORS B.V. (de "Algemene Voorwaarden")

ALGEMENE VOORWAARDEN EPAC PROPERTY COUNSELORS B.V. (de Algemene Voorwaarden) ALGEMENE VOORWAARDEN EPAC PROPERTY COUNSELORS B.V. (de "Algemene Voorwaarden") Artikel 1. Definities EPAC: EPAC Property Counselors B.V., statutair gevestigd te Bilthoven, ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Voorwaarden BNG Data Services Online

Voorwaarden BNG Data Services Online Voorwaarden BNG Data Services Online Artikel 1. Werkingssfeer 1.1 Alle betrekkingen tussen nv Bank Nederlandse Gemeenten (de Bank ) en haar cliënten (de Cliënt ) in relatie tot BNG Data Services Online

Nadere informatie

AutoTrack.nl. Voorwaarden Abonnees AutoTrack.nl

AutoTrack.nl. Voorwaarden Abonnees AutoTrack.nl AutoTrack.nl Voorwaarden Abonnees AutoTrack.nl Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: de Persgroep Automotive: de Persgroep Automotive B.V., zijnde de eigenaar en exploitant van de

Nadere informatie

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde.

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERHUURDERS VAN WOONRUIMTE FJ VERHUURMAKELAARS I. Algemene bepalingen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten welke

Nadere informatie

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden.

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden P.F. Kamstra Recycling B.V. Artikel 1. Verbindendheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangegane overeenkomsten met en uitgevoerde werkzaamheden door P.F. Kamstra

Nadere informatie

Algemene voorwaarden IFO

Algemene voorwaarden IFO Algemene voorwaarden IFO 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van toepassing op rechtsverhoudingen met opdrachtgevers

Algemene Voorwaarden van toepassing op rechtsverhoudingen met opdrachtgevers Algemene Voorwaarden van toepassing op rechtsverhoudingen met opdrachtgevers Ethische gedragscode De belangrijkste gedragsregels zijn: Potentiële kandidaten worden alleen voorgesteld aan een opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Entropt V.O.F.

Algemene Voorwaarden Entropt V.O.F. Algemene Voorwaarden Entropt V.O.F. 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Entropt en Opdrachtgever waarop Entropt deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Eigenhandje Coaching Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Behandelovereenkomst: Eigenhandje: Kind: Eigenhandje, De

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Multi Tank Card-pas Accepterende Benzinestations en Multi Tank Card BV

Samenwerkingsovereenkomst Multi Tank Card-pas Accepterende Benzinestations en Multi Tank Card BV Samenwerkingsovereenkomst Multi Tank Card-pas Accepterende Benzinestations en Multi Tank Card BV Artikel 1. Samenwerking Multi Tank Card BV/Accepterende Benzinestation 1.1 De samenwerking tussen Multi

Nadere informatie

ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN

ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN ARTIKEL 1. ALGEMEEN 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst, op gebied van hosting, domeinnamen en SSL-certificaten,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Share it! B.V. Gebruikmaking advertentiefaciliteiten Share it! door ondernemer

Algemene voorwaarden Share it! B.V. Gebruikmaking advertentiefaciliteiten Share it! door ondernemer Document: Versie: Datum: Algemene voorwaarden Share it! B.V. Ondernemer 1.1 27 februari 2014 Algemene voorwaarden Share it! B.V. Gebruikmaking advertentiefaciliteiten Share it! door ondernemer Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

"MijnBBIE-Account" de via een log in en wachtwoord voor Accounthouders en Accountgebruikers toegankelijke omgeving op de Website;

MijnBBIE-Account de via een log in en wachtwoord voor Accounthouders en Accountgebruikers toegankelijke omgeving op de Website; Algemene voorwaarden online diensten BBIE A. ALGEMEEN 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: "MijnBBIE-Account" de via een log in en wachtwoord voor Accounthouders en Accountgebruikers

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 17 december 2015 Algemene voorwaarden Selfinno B.V. Selfinno B.V. (hierna te noemen: Selfinno ) ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 57003750, gevestigd te Doetinchem,

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Boom uitgevers Amsterdam BV (consumenten)

Algemene voorwaarden Boom uitgevers Amsterdam BV (consumenten) Algemene voorwaarden Boom uitgevers Amsterdam BV (consumenten) Deze algemene voorwaarden gelden in aanvulling op de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel en zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Pagina1. Prodizo VOF KVK 59692073. W www.prodizo.nl E info@prodizo.nl. Bank NL98ABNA04371361 BTW 853606705B01

Algemene Voorwaarden. Pagina1. Prodizo VOF KVK 59692073. W www.prodizo.nl E info@prodizo.nl. Bank NL98ABNA04371361 BTW 853606705B01 Algemene Voorwaarden 1. Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: Prodizo: de eigenaar en exploitant van de website Prodizo.nl, zijnde een bedrijfsonderdeel van VOF Prodizo. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden VNZ V.O.F. Inhoudsopgave

Algemene Voorwaarden VNZ V.O.F. Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden VNZ V.O.F. Inhoudsopgave Artikel 1 - Definities... 2 Artikel 2 - Identiteit van VNZ... 3 Artikel 3 - Toepasselijkheid... 3 Artikel 4 - Het aanbod... 3 Artikel 5 - De overeenkomst...

Nadere informatie

BUNGALOWPARK SCHATZENBURG ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

BUNGALOWPARK SCHATZENBURG ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BUNGALOWPARK SCHATZENBURG ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 1 OKTOBER 2008 1 DEFINITIES EN INTERPRETATIE 1.1 Tenzij uit deze algemene leveringsvoorwaarden duidelijk anders blijkt hebben de volgende woorden

Nadere informatie

SCHERP ADVOCATEN ALGEMENE VOORWAARDEN

SCHERP ADVOCATEN ALGEMENE VOORWAARDEN SCHERP ADVOCATEN ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan Scherp Advocaten verstrekte en door Scherp Advocaten aanvaarde opdrachten,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1.

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1. Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: BudgetNL te Amersfoort ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 58925392 2. Opdrachtgever: Natuurlijke

Nadere informatie

DrupTek. Algemene Voorwaarden

DrupTek. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden 1. Definities. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever: de wederpartij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Interim Management en Advies Diensten van Direttore B.V.

Algemene Voorwaarden voor Interim Management en Advies Diensten van Direttore B.V. Algemene Voorwaarden voor Interim Management en Advies Diensten van Direttore B.V. 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Direttore B.V.

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden VAN: ALLWWW (een handelsnaam van de eenmanszaak ALLSMS) Kvk nummer ALLSMS: 20134026 hierna te noemen: gebruiker Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup CNE 2009: Versie 3.1 (juni 2009) Artikel 1. Definities 1.1. CNE is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33285810 1.2. Gebruikerssoftware: Online backup programmatuur van CNE teneinde de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Focomp webdesign en onder overeenkomst:

Nadere informatie

1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder:

1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder: 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder: a) InsightYou: InsightYou B.V., statutair gevestigd te Rotterdam; b) Materialen: het door InsightYou aan Opdrachtgever

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ARTIKEL 1 DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt.

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt. Algemene Voorwaarden Artikel A begrippen: Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden AVS Vastgoed Site. Handelsnaam die diverse websites met betrekking tot bedrijfsruimten en bedrijfspanden exploiteert..

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 1.1 Alle overeenkomsten, opdrachten, aanbiedingen, offertes en facaturen waarbij ScriptieScreening diensten van welke aard ook levert

Nadere informatie

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Freemle Algemeen deel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (aanvragen tot) aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en verlening van diensten door

Nadere informatie

#content h1 { padding-left: 0; } #content h2 { margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-family: Unit-Bold ; }

#content h1 { padding-left: 0; } #content h2 { margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-family: Unit-Bold ; } #content h1 { padding-left: 0; } #content h2 { margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-family: Unit-Bold ; } ALGEMENE VOORWAARDEN BeatsNbits BV Bieslook 4F 6924 SG Didam KvK 09186760 www.beatsnbits.nl

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het leveren van coaching diensten

Algemene Voorwaarden voor het leveren van coaching diensten Algemene Voorwaarden voor het leveren van coaching diensten Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtnemer: Maurits Hoogerwerf Praktijk voor bewustzijnscoaching

Nadere informatie