Vangnet en Trampoline Naar een maatschappelijk steunsysteem in de regio Arnhem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vangnet en Trampoline Naar een maatschappelijk steunsysteem in de regio Arnhem"

Transcriptie

1 Vangnet en Trampoline Naar een maatschappelijk steunsysteem in de regio Arnhem Vermaatschappelijking van de zorg Veel mensen met chronische beperkingen op lichamelijk, verstandelijk en/of psychisch vlak, zijn de afgelopen jaren vanuit - vaak afgelegen - intramurale instellingen verhuisd naar kleinschalige woonvoorzieningen of zelfstandige woningen in dorpen of stadswijken. Deze vermaatschappelijking van de zorg heeft tot doel de deelname van mensen met beperkingen aan de samenleving te bevorderen. De gedachte daarachter is dat hiermee de kwaliteit van leven voor deze mensen toeneemt. Feit blijft dat het hier gaat om een kwetsbare doelgroep met beperkingen in hun functioneren, waarvoor goede ondersteuning op diverse levensterreinen noodzakelijk is. Ondersteuning van hulpverleners, maar ook van maatschappelijke organisaties, van vrijwilligers en van mensen uit hun persoonlijk netwerk. Zorgbelang Gelderland vindt het belangrijk dat cliënten en hun naastbetrokkenen een duidelijke stem hebben bij de inhoud en vormgeving van dit ondersteuningsaanbod. In deze InZicht zoomen we in op mensen met ernstige psychische, psychiatrische of verslavingsproblemen. In deze InZicht leest u de belangrijkste conclusies en aanbevelingen uit het onderzoeksrapport Vangnet en Trampoline dat Zorgbelang Gelderland in opdracht van de gemeente Arnhem in maart 2009 uitbracht. De aanbevelingen zijn niet alleen opgesteld met het oog op de gemeente Arnhem, maar doen ook een appèl op de andere partijen die deel uitmaken van het voorzieningenaanbod. Bij sommige aanbevelingen is duidelijk wie het eerste aanspreekpunt is, bij andere zal dit in nader overleg tussen de betrokken partijen vastgesteld moeten worden. Inventarisatie van vraag en aanbod In opdracht van de gemeente Arnhem deed Zorgbelang Gelderland onderzoek naar de vraag en het aanbod aan maatschappelijke steunvoorzieningen in de regio Arnhem. Hoe staat het daarmee op de terreinen wonen, dagbesteding/werk, inkomen, zorg en welzijn? Wat hebben mensen met langdurige psychiatrische of verslavingsproblemen, die zelfstandig, begeleid zelfstandig of beschermd wonen nodig om deel te kunnen nemen aan de samenleving? Is er al sprake van een maatschappelijk steunsysteem (MSS) of dient dit nog van de grond te komen? Waar liggen de belangrijkste verbeterpunten? Het antwoord op deze vragen, staat in het rapport Vangnet en Trampoline* dat Zorgbelang Gelderland in maart 2009 uitbracht. De respondenten komen uit de volgende woonplaatsen: Arnhem (61%) Rheden (9%) Westervoort (8%) Zevenaar (5%) Lingewaard (4%) Overbetuwe (2%) Doesburg (1%) Duiven (1%) Renkum (1%) buiten de regio Arnhem, met name uit Ede (8%) *Op de website is een pdf-file van het rapport te downloaden 1

2 Onderzoeksaanpak De vraag van de doelgroep GGz, verslavingszorg en hun familieleden werd met behulp van schriftelijke vragenlijsten in kaart gebracht. De vragenlijsten vonden hun weg via instellingen en cliënten- en familieorganisaties. Van de doelgroep GGz en verslavingszorg zijn 107 vragenlijsten terugontvangen, van familieleden slechts 10. Verder vond er een groepsgesprek plaats met allochtone hulpverleners in de GGz. Aangezien dit deel van de doelgroep met de schriftelijke vragenlijst nauwelijks bereikt wordt, is voor deze aanpak gekozen. Daarnaast vond een inventarisatie plaats van het aanbod aan voorzieningen door middel van deskresearch (schriftelijk materiaal en websites van instellingen en organisaties). De op deze wijze samengestelde overzichten werden ter correctie en aanvulling aan de instellingen gezonden. Het onderzoek focuste op de volgende onderdelen: Maatschappelijk steunsyteem Sociale en maatschappelijke participatie Inkomen Woonsituatie Persoonlijk netwerk Hulpverlening en begeleiding Informatievoorziening en cliëntondersteuning Ervaringsdeskundigheid Allochtonen en GGz of verslavingszorg Hierna komen deze onderdelen afzonderlijk aan bod. Maatschappelijk steunsysteem Hoewel er een groot aanbod aan voorzieningen is en er tussen vele instellingen en organisaties samenwerkingsrelaties bestaan, kan er toch nog niet gesproken worden van het bestaan van een maatschappelijk steunsysteem (MSS) in Arnhem en de omliggende gemeenten. Daarvoor ontbreekt het te veel aan overzicht en overkoepelende aansturing. Ook worden nog veel mensen uit de doelgroep niet bereikt, met name als zij niet direct overlast veroorzaken. Daarnaast laat de informatievoorziening op dit moment nog sterk te wensen over. Verheugend is daarentegen het grote aantal outreachende projecten, met name in Arnhem. Laat gemeenten de doelgroep GGz hoog op hun beleidsagenda zetten, aangezien deze er over het algemeen het slechtst aan toe is van alle doelgroepen van de Wmo. Laat de gemeente Arnhem namens de regiogemeenten die met De Gelderse Roos te maken hebben het initiatief nemen om te komen tot de aanzet van een regionaal MSS. Stel een werkgroep samen met vertegenwoordigers van de belangrijkste partijen in het veld, zoals gemeente(n), zorgkantoor, zorgverzekeraar(s), zorgaanbieders, maatschappelijk werk, GGD, MEE, huisartsen, cliënten- en familieorganisaties. Laat deze werkgroep bijeenkomsten organiseren om concrete projecten te formuleren die de belangrijkste knelpunten aanpakken. Laat alle betrokken partijen met voorrang investeren in maatregelen die voor de doelgroep zelf prioriteit hebben, zoals een betere financiële positie, zinvol werk of dagbesteding, meer sociale contacten en goede hulpverlening. Laat de Liemerse gemeenten het initiatief nemen om in hun regio te komen tot de aanzet van een MSS waarvan GGNet deel uit maakt. Stel casemanagers aan vanuit de Dienst Inwonerszaken (Sociale Dienst) van de gemeente, het algemeen maatschappelijk werk en de MEE. Organiseer rondetafelgesprekken per cliënt en stem de zorg en begeleiding af. 2

3 MSS Een maatschappelijk steunsysteem is een gecoördineerd netwerk van personen, diensten en voorzieningen, waarvan mensen met psychische beperkingen en hun naasten zelf deel uitmaken en dat hen op vele manieren ondersteunt in hun pogingen om in de samenleving te participeren. Een dergelijk steunsysteem is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van vele partijen: zorgaanbieders in de GGz, verslavingszorg en maatschappelijke opvang, GGD, dagactiviteitencentra, gemeenten, cliënten- en familieorganisaties, zelfhulpgroepen, vrijwilligers, mantelzorgers, politie, voorzieningen op het vlak van wonen, werken, onderwijs, financiën en vrijetijdsbesteding enzovoorts. Een MSS wordt op drie niveaus vormgegeven: 1. individueel - een steunsysteem bestaande uit een netwerk van mensen en hulpbronnen rond individuele cliënten (samenwerking tussen cliënt, directe omgeving en instanties); 2. lokaal - netwerk van hulpverleners, vrijwilligers en instanties die een samenhangend aanbod realiseren voor de doelgroep (samenwerking tussen verschillende voorzieningen voor een volwaardig totaalaanbod); 3. regionaal - bestuurlijk netwerk dat op beleidsniveau plannen op elkaar afstemt en randvoorwaarden creëert (samenwerking tussen gemeenten, besturen van uitvoerende instellingen en cliënten- en familieorganisaties). De netwerken op lokaal en regionaal niveau zijn voorwaardenscheppend voor de steunsystemen rondom individuele cliënten, dáár ligt de nadruk. Belangrijk is om voldoende aandacht te besteden aan familie en naastbetrokkenen. Sociale en maatschappelijke participatie Zinvolle dagbesteding, vrijwilligerswerk, arbeidsprojecten of betaald werk waar mensen hun talenten kunnen ontplooien en inzetten is van groot belang voor hun welbevinden, zo blijkt uit dit en ander onderzoek. Er bestaat echter een gebrek aan diversiteit in het aanbod aan dagbesteding in de regio. Ook zijn er onvoldoende beschermde of aangepaste werkplekken en mogelijkheden voor vrijwilligerswerk. Laat gemeenten en organisaties in het veld een afwisselend aanbod aan dagbesteding creëren, onder andere in samenwerking met organisaties die op het algemene publiek zijn gericht, zoals buurthuizen, muziekscholen, enzovoorts. Creëer meer beschutte werkplekken en werkervaringsprojecten waar rekening wordt gehouden met de beperkingen van mensen met chronische, psychische of verslavingsproblemen en zet in op beschuttende maatregelen bij 'gewone' werkgevers. Zorg voor vormen van jobcoaching voor mensen in zowel vrijwilligerswerk als betaald werk. Zet waar mogelijk ook ervaringsdeskundige coaches in. Zorg in elke regio/gemeente voor een dagactiviteitencentrum (DAC), waar cliënten voortbouwend op hun positieve punten (hobby's en dergelijke) vaardigheden kunnen opbouwen als begin van maatschappelijke deelname, (begeleid) vrijwilligerswerk of betaald werk. Als mensen wegens angst voor stigmatisering juist niet in hun eigen omgeving naar een DAC willen, biedt ze dan de mogelijkheid om elders gebruik te maken van dagbesteding. Laat GGz- en welzijnsinstellingen kwartiermakersprojecten opzetten, die mensen uit de doelgroep GGz ondersteunen om aansluiting te zoeken bij 'gewone' verenigingen en buurthuizen. Houdt Vriendendiensten en Maatjesprojecten in stand. Ervaringsdeskundig Iemand wordt ervaringsdeskundig genoemd als hij of zij zelf ervaring heeft als cliënt in de GGz of verslavingszorg, zich heeft verdiept in de ervaringen van anderen, afstand kan nemen van de eigen problematiek en zijn of haar opgebouwde kennis en ervaring wil inzetten om lotgenoten te ondersteunen. Ik kan goed tekenen. Daardoor heb ik schriftelijk contact weten te leggen met beroemde mensen, Tweede Kamer, het buitenland, allerlei organisaties voor de rechten van mens en dier. (respondent) 3

4 * Inkomen Veel mensen die langdurig met psychische, psychiatrische of verslavingsproblemen kampen moeten rondkomen van een laag inkomen en hebben schulden. Dit beperkt hen zeer in de deelname aan de samenleving en doet afbreuk aan hun levensvreugde. Zorg dat mensen goed van aanvullende inkomensregelingen op de hoogte zijn en er gebruik van maken, onder andere door inzet van de formulierenbrigade en het Steun- en Informatiepunt GGz (STIP) in oprichting. Biedt budgetteringscursussen aan voor mensen uit de doelgroep die in staat zijn om zelf hun inkomen te beheren en budgetbeheer en schuldhulpverlening voor degenen voor wie dit niet haalbaar is, zonder wachtlijsten. Wat ik graag zou zien is dat het mogelijk is voor mensen met uitkering lid te worden van een vereniging. Dit is vaak duur en zoals bij mij in Huissen krijg je 100 per jaar. Dit is vaak te weinig voor lidmaatschap. Op deze manier komt iemand nooit uit z'n isolatie. (respondent) Woonsituatie Voor verreweg de meeste deelnemers aan dit onderzoek zijn veel privacy, ruimte voor jezelf en een rustige omgeving essentieel om prettig te kunnen wonen. Daarnaast zijn contact met familie en andere sociale contacten van groot belang, zo geven zij aan. De helft heeft behoefte aan een DAC in de buurt of een voorziening om af en toe op adem te komen. 39% zegt hulpverlening nodig te hebben. Een derde heeft behoefte aan praktische ondersteuning bij administratie, op orde houden van het huis en beheer van geld. Zorg voor meer zelfstandige wooneenheden en houdt rekening met de grote behoefte aan rust, ruimte en privacy die de meeste bewoners uit de doelgroep hebben. Biedt hierbij voldoende ondersteuning en begeleiding, zowel door de RIBW als door andere partners in het veld. Bevorder dat mensen in woonvoorzieningen dichtbij hun familie of netwerk kunnen wonen. Zet een klussendienst van vrijwilligers op. Bewoners hebben over het algemeen heel weinig geld te besteden. Belangrijke condities Verlies niet uit het oog dat veeleisender vormen van deelname aan de samenleving zoals (vrijwilligers)werk voor veel mensen pas mogelijk worden als aan voorwaarden als een enigszins stabiele psychische en lichamelijke gezondheid, een goede woonsituatie en hulp van een sociaal netwerk is voldaan. * Persoonlijk netwerk Sommigen mensen uit de doelgroep hebben een goed persoonlijk netwerk en ontvangen zowel praktische hulp als emotionele steun, anderen niet of nauwelijks. Dit is een belangrijk aandachtspunt, omdat sociale contacten en het voorkomen van eenzaamheid hoog op de agenda van veel deelnemers aan het onderzoek staan. Familie en naastbetrokkenen van mensen uit de doelgroep voelen zich vaak zwaar (emotioneel) belast, ook als ze geen mantelzorger zijn. Hiervoor is meer aandacht en ondersteuning gewenst. Laat het ontwikkelen of herstellen van een netwerk van familie, vrienden en buren onderdeel zijn van hulpverlening of begeleiding. Biedt cliënten netwerkondersteuning aan via een vaste vrijwilliger, een methodische aanpak en centrale ontmoetingsmogelijkheden. Laat meer onderzoek doen naar de ervaringen en behoeften van familie en naastbetrokkenen. Vorm gespreksgroepen van familie en naastbetrokkenen om samen de problematiek te bespreken en (gemeenschappelijke) oplossingen en afstemming te bereiken. Schakel informele zorg, maatjes of buddy's in om indien dat nodig is familie/ mantelzorgers te ontlasten. Ik voel me veel alleen thuis en ik zou wel wat meer vrienden en vriendinnen willen hebben en 200 extra in de maand. (respondent) Voor wie het aangaat en voor zij die er iets aan willen doen, bracht Zorgbelang Gelderland de Armoedekrant van Gelderland uit. De krant is ook te lezen op de interactieve internetsite 4

5 Hulpverlening en begeleiding Tweederde van de respondenten zegt hulp te zoeken als ze psychische klachten of problemen met een verslaving hebben. De drempel is voor allochtonen hoger dan voor autochtonen. Van de ondervraagden is 60% ooit opgenomen geweest. Een net zo grote groep maakt nu gebruik van ambulante hulpverlening of deed dit in het verleden. De tevredenheid over ambulante hulp is groter dan over intramurale behandeling. Nog groter is de tevredenheid over zelfhulpgroepen of lotgenotencontact, maar slechts een klein percentage maakt hier gebruik van. Een behoorlijk deel van de onderzoeksgroep geeft aan een matige lichamelijke gezondheid te hebben. Laat GGZ-instellingen in de regio krachtig inzetten op het invoeren van de herstelbenadering, die staat voor versterking van de eigen regie van de cliënt, aandacht vanuit de zorg voor meerdere levensgebieden, het centraal stellen van het eigen levensverhaal van de ciiënt en meer erkenning voor en gebruik maken van ervaringskennis van cliënten. Werk uitreikend ('outreachend') door op pad te gaan, mensen te vinden (op te zoeken) en goed te verwijzen en zorg voor een goed volgsysteem. Zorg ook voor een goede afstemming tussen outreachende voorzieningen en reguliere instellingen en maak gebruik van elkaars deskundigheid. Ontwikkel (meer) aanbod voor zelfhulp/lotgenotencontact (ook voor mantelzorgers) in samenwerking tussen cliëntenorganisaties, Indigo Preventie en DAC. Laat de GGz meer aandacht hebben voor de lichamelijke gezondheid van cliënten en de wisselwerking met hun psychisch welbevinden. Ik heb vroeger contact gehad met een psychiater van de Gelderse Roos. Hij zou opnieuw contact opnemen, maar heeft dat nooit meer gedaan, omdat hij denkt dat ik het niet meer nodig heb. (respondent) Informatievoorziening en cliëntondersteuning Er is veel behoefte aan informatie over diverse onderwerpen, terwijl een groot percentage ondervraagden niet weet waar de informatie te krijgen is. Voor gemeenten ligt hier een belangrijke verantwoordelijkheid. De inrichting van het Steun- en Informatiepunt GGz (STIP) door MEE Gelderse Poort en ervaringsdeskundigen staat nog in de kinderschoenen. Ook de samenwerkingsafspraken tussen verschillende instanties die informatie verstrekken moeten nog vorm krijgen. Gebruik het in 2007 opgerichte Platform cliëntondersteuning GGz, met vertegenwoordigers van gemeenten, cliëntenorganisaties en cliëntondersteunende instellingen, om in 2009 tot goede afspraken te komen over samenwerking en afstemming in informatie, advies en cliëntondersteuning GGz. Laat regiogemeenten meebetalen aan het STIP GGz als het goed blijkt te werken, zodat de werkzaamheden kunnen worden voortgezet en uitgebreid. Zorg voor een goede verbinding tussen de gemeentelijke Wmoloketten als eerste plek om informatie te krijgen en het STIP, dat gespecialiseerde informatie en cliëntondersteuning gaat bieden. Geef breed bekendheid aan het bestaan van de informatievoorziening. 5

6 Ervaringsdeskundigheid Een vijfde van de ondervraagden in het onderzoek zegt ervaringsdeskundig te zijn, een kwart zegt een beetje. 9% wil ervaringsdeskundige worden en een kwart zegt misschien. Dit biedt perspectief gezien de toenemende behoefte aan ervaringsdeskundigen om in te zetten bij diverse activiteiten. De stijgende behoefte aan ervaringsdeskundigen staat in schril contrast tot de beschikbare faciliteiten die nodig zijn om ervaringsdeskundigen te werven, trainen en begeleiden. Belangrijkste aanbeveling Laat gemeenten, zorgaanbieders, zorgkantoor en provincie gezamenlijk investeren in een stevige organisatie die ervaringsdeskundigen in de GGz en verslavingszorg opleidt, inzet en begeleidt op allerlei terreinen binnen het MSS, zoals voorlichting, informatie en advies, gastlessen, training van hulp verleners, belangenbehartiging, enzovoort. Ik zou als ervaringsdeskundige vanuit een pool willen werken, nu nog te veel hap snap. Ik kan dit niet alleen, maar ook als psychiatrische cliënt sta je dikwijls buiten de maatschappij. Terugkeren en de factor geld zijn dikwijls een probleem heb ik ervaren. (respondent) Allochtonen en GGz of verslavingszorg Er is een grote kloof tussen de GGz en de verslavingszorg aan de ene kant en allochtone bevolkingsgroepen aan de andere kant, met name onder de eerste en tweede generatie. Er is een groot gebrek aan kennis over de achtergrond van cliënten. Anderzijds bestaat er bij veel allochtone groepen een groot taboe op psychische ziekten en verslaving en bestaat er de nodige onwetendheid. Zij ervaren een hoge drempel om gebruik te maken van hulpverlening. Aanbevelingen Laat meer onderzoek doen naar de problemen en behoeften van allochtone zorgvragers op het gebied van GGz en verslavingszorg. Schakel hierbij mensen uit de derde generatie in. Hulpverleners dienen een intercultureel oor en oog te ontwikkelen, omdat mensen uit verschillende culturen gewend zijn om hun problemen op andere manieren te verwoorden. Meer allochtone hulpverleners aanstellen kan behulpzaam zijn, maar is niet zaligmakend. Gezien het gebrek aan kennis over psychische, psychiatrische en verslavingsproblemen en de grote taboes is het nodig om specifieke, op verschillende allochtone doelgroepen gerichte psycho-educatie te ontwikkelen. Een deelneemster aan het onderzoek lucht haar hart Als alleenstaande WIA-ster zonder kinderen val je overal buiten. Financiële problemen belemmeren mij vaak. Hierdoor kom ik vaak in een sociaal isolement terecht waar moeilijk uit te komen is. Vaak loop je tegen een muur van bureaucratie aan. Misschien is het beter om de hulpverlening af te stemmen. Gevolg: betere hulpverlening en goedkoper voor de gezondheidszorg. Ik word er vaak moedeloos van. ( ) Er is héél wat mis in de gezondheidszorg. De hulpverlening is zéér slecht. Dit merk ik uit eigen ervaring maar ook hoor je dit veel van mensen die met instanties te maken hebben. Het gaat over te veel schijven. Bovendien hebben dorpen/steden een eigen regeling voor het gebruik van bepaalde potjes. Er wordt veel gekletst maar weinig gedaan. Elke gemeente hanteert zijn eigen 'regels'! Zo gingen de vervoerskosten met 600 op jaarbasis naar beneden. Hierdoor blijft er te weinig over om de deur uit te gaan. Zo zijn er nog meer regelingen die niet deugen. En zo kan ik nog even doorgaan. 6

7 Helaas wordt er slecht geluisterd naar deze groep mensen (alleenstaanden, zonder kinderen, WIA). Ik zou zeggen: loop eens één maand mee met iemand die hier mee te maken heeft. Overheid en gemeentes veranderen vaak in de decembermaand regels die te maken hebben met financiën. Dus nóg meer stress voor deze groep. Ook heb ik ongeveer acht jaar verkeerde medicijnen (antidepressiva) gekregen. Dit terwijl ik dit al jaren aangeef! De hele discussie is een gebed zonder eind. Colofon Deze InZicht is een uitgave van Zorgbelang Gelderland Tekstredactie: Daniëlle Stroes (Eind)redactie en vormgeving: Jos Rochette... Zorgbelang Gelderland Informatie Klachtenopvang Belangenbehartiging Postbus EH Arnhem IJsselburcht BP Arnhem Telefoon Fax

8

DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN

DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN WMO W A A I E R Obstakels - Voorwaarden en Aanbevelingen DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN 1 Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid van dorpen wijken en buurten Obstakels Isolement Vooroordelen

Nadere informatie

Je steunsysteem is overal om je heen.

Je steunsysteem is overal om je heen. Je steunsysteem is overal om je heen. Kwartiermaken in de wijken in Oss en in de regio. Burgerkracht en Presentie Definitie kwartiermaken: Kwartiermaken gaat over het bevorderen van het maatschappelijk

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 NA INSPRAAK Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen.

Nadere informatie

STICHTING ADDICTS FOR ADDICTS (A4A) voor het bieden van hulp en ondersteuning aan mensen met verslavingsproblemen BELEIDSPLAN 2014

STICHTING ADDICTS FOR ADDICTS (A4A) voor het bieden van hulp en ondersteuning aan mensen met verslavingsproblemen BELEIDSPLAN 2014 1 STICHTING ADDICTS FOR ADDICTS (A4A) voor het bieden van hulp en ondersteuning aan mensen met verslavingsproblemen BELEIDSPLAN 2014 Oss 12 december 2013 1 2 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 1. Inleiding

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Wijchen 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Oldebroek 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Doetinchem 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

Wmo-loket. In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning

Wmo-loket. In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning sopgave 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 5 De gemeente... 5 Het Wmo loket... 5 Het gesprek... 6 2. Het gesprek voorbereiden... 7 Woonsituatie...

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen. Dit komt

Nadere informatie

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG SAMENVATTING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INLEIDING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG In samenwerking met de deelnemers van het De Bouwstenen zijn opgebouwd uit thema s die Bestuurlijk Akkoord GGZ zijn

Nadere informatie

Welkom bij RIBW Arnhem & Veluwe Vallei

Welkom bij RIBW Arnhem & Veluwe Vallei Brochure voor naastbetrokkenen Welkom bij RIBW Arnhem & Veluwe Vallei ribw arnhem & veluwe vallei Brochure voor naastbetrokkenen Welkom bij RIBW Arnhem & Veluwe Vallei 4 Wij waren zó opgelucht toen hij

Nadere informatie

Beschermd thuis wonen en opvang in de regio Utrecht

Beschermd thuis wonen en opvang in de regio Utrecht Beschermd thuis wonen en opvang in de regio Utrecht Samenvatting van de Regionale koers maatschappelijke opvang en beschermd wonen U16 Tijdelijke woonplek Regionale opvang en beschermd wonen Financiële

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Elburg 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Lochem 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Geldermalsen 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Tiel 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

Kanteling Wmo Iedereen doet mee

Kanteling Wmo Iedereen doet mee Kanteling Wmo Iedereen doet mee Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Een brochure voor iedereen die ondersteuning nodig heeft vanuit de Wmo. Vrijwillige ouderenadviseur uit Gelderland

Nadere informatie

VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE

VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE In het najaar van 2015 heeft de commissie Dannenberg een advies geschreven over beschermd wonen. In hun advies geven ze de gemeenten in Nederland

Nadere informatie

Het Maatschappelijk SteunSysteem als brug tussen GGz en samenleving

Het Maatschappelijk SteunSysteem als brug tussen GGz en samenleving Het Maatschappelijk SteunSysteem als brug tussen GGz en samenleving Drs. A. Blom Dr. W. Swildens i.o.v. Altrecht GGz, SBWU, gemeente Utrecht, Centrum Maliebaan en Fonds Psychische Gezondheid Definitie

Nadere informatie

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7 20151020 NETQ verwarde personen/ggz Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7 i Beginpagina Beste heer, mevrouw, Aedes krijgt van leden regelmatig signalen over overlast en andere

Nadere informatie

Meer info over Prisma en WMO?

Meer info over Prisma en WMO? Meer info over Prisma en WMO? wmo@prismanet.nl www.prismanet.nl Plan een bezoekje! U kunt het Prisma-aanbod pas echt ervaren als u het ook met eigen ogen gezien heeft. Prisma heet u van harte welkom voor

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot Inhoudsopgave Inleiding... 4 Leeswijzer... 5 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 6 De gemeente... 6 Het Wmoloket... 6 Het gesprek... 7 2. Het gesprek voorbereiden... 8 Woonsituatie... 9 Huishouden...

Nadere informatie

Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning

Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning Resultaten van de tweede schriftelijke vragenronde onder de deelnemers aan het GGZ-panel regio Delft Westland Oostland juli 2006 - L.M.

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Winterswijk 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Lingewaal 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

Manifest. van de mantelzorger

Manifest. van de mantelzorger Manifest van de mantelzorger Manifest van de Mantelzorger Mantelzorgers zijn mensen die onbetaald en vanuit een persoonlijke band zorgen voor een hulpbehoevende oudere, chronische zieke of gehandicapte

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Harderwijk 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

De Week gaat van start met de Breingeindag op maandag 26 maart 2012 in t Veerhuis te Nieuwegein.

De Week gaat van start met de Breingeindag op maandag 26 maart 2012 in t Veerhuis te Nieuwegein. Op zoek naar waardevolle contacten De werkgroep Week van de Psychiatrie organiseert van 26 tot en met 31 maart 2012 de 38e Week van de Psychiatrie. Het thema van de Week van de Psychiatrie 2012 is Contact

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Nijmegen 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Cliënt in de Hoofdrol

Samenwerkingsovereenkomst Cliënt in de Hoofdrol Samenwerkingsovereenkomst Cliënt in de Hoofdrol, STIP OP DE HORIZON 2021 Provinciehuis Flevoland te Lelystad, 14 september 2017 1 Samenwerkingsovereenkomst Cliënt in de Hoofdrol Ondertekenaars Partijen

Nadere informatie

Zijn gemeenten klaar om mensen met psychische problemen aan het werk te helpen?

Zijn gemeenten klaar om mensen met psychische problemen aan het werk te helpen? Zijn gemeenten klaar om mensen met psychische problemen aan het werk te helpen? Landelijke tussenrapportage Open voor Werk van het Landelijk Platform GGz Belangrijkste resultaten uit het onderzoek Open

Nadere informatie

Voorbereiden op het keukentafelgesprek?

Voorbereiden op het keukentafelgesprek? Voorbereiden op het keukentafelgesprek? Deze brochure helpt u daarbij! 2015 een coproductie van: Voor kinderen, partners, verwanten, vrijwilligers die mantelzorgtaken vervullen voor hen die hun dierbaar

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Ede 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

Wie heeft eigenlijk de touwtjes in handen? Cliëntsturing binnen Dagbesteding SP

Wie heeft eigenlijk de touwtjes in handen? Cliëntsturing binnen Dagbesteding SP Wie heeft eigenlijk de touwtjes in handen? Cliëntsturing binnen Dagbesteding SP Vereenvoudiging van het visiedocument Cliëntsturing van Pameijer. Aan deze vereenvoudiging kunnen geen rechten worden ontleend.

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Wageningen 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk...

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... Ik heb een vraag over zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... 1 Ik heb een laag inkomen en vind het moeilijk om werk te vinden... Ik wil me

Nadere informatie

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support PG-monitor 2011 Factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten support pg-monitor 2011 Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord 1 1 Organisatie 2 2 Opbouw achterban 3 Organisaties van patiënten,

Nadere informatie

Stichting Jabbok Beleidsplan

Stichting Jabbok Beleidsplan Stichting Jabbok Beleidsplan Juli 2016 Jabbok Eeserstraat 7 9537 TA Eesergroen Gemeente Borger Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Missie, visie en doelstellingen... 3 3. Werkwijze... 3 4. Organisatie...

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Culemborg 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Buren 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

Mentrum SAMEN WERKEN AAN HERSTEL EN EEN WAARDEVOL LEVEN. Onderdeel van Arkin

Mentrum SAMEN WERKEN AAN HERSTEL EN EEN WAARDEVOL LEVEN. Onderdeel van Arkin Mentrum SAMEN WERKEN AAN HERSTEL EN EEN WAARDEVOL LEVEN Onderdeel van Arkin Ieder mens is waardevol. Mentrum behandelt mensen met langerdurende ernstige problemen op het gebied van psychiatrie en/of verslaving.

Nadere informatie

De beste zorg voor psychische en verslavingsproblemen

De beste zorg voor psychische en verslavingsproblemen De beste zorg voor psychische en verslavingsproblemen 3 Parnassia Groep is specialist in geestelijke gezondheid Psychische klachten, een psychische stoornis of ziekte: ze kunnen iedereen treffen en ernstig

Nadere informatie

vzw beschut wonen DE OVERWEG ONZEOPDRACHT

vzw beschut wonen DE OVERWEG ONZEOPDRACHT vzw beschut wonen DE OVERWEG ONZEOPDRACHT vzw beschut wonen DE OVERWEG bewoners De vzw Beschut Wonen De Overweg richt zich tot volwassenen die omwille van hun psychiatrische problematiek en/of psychosociale

Nadere informatie

Iedereen doet mee. Voorjaarsconferentie 2014 Reinier van Arkel groep. Anne-Marie Eeftink

Iedereen doet mee. Voorjaarsconferentie 2014 Reinier van Arkel groep. Anne-Marie Eeftink Iedereen doet mee Voorjaarsconferentie 2014 Reinier van Arkel groep Anne-Marie Eeftink Inhoud Aanleiding Participatie ladder Maatschappelijk Steun Systeem Werkarrangement Filmpje Aanleiding WMO = Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Aveleijn ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking of een lage sociale redzaamheid. Leven vol betekenis

Aveleijn ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking of een lage sociale redzaamheid. Leven vol betekenis Aveleijn ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking of een lage sociale redzaamheid. Leven vol betekenis We gaan uit van eigen kracht, eigen keuzes en eigen mogelijkheden. 02 Aveleijn Inhoud Missie

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Zevenaar 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

werken aan Zelfmanagement en passende zorg

werken aan Zelfmanagement en passende zorg werken aan Zelfmanagement en passende zorg Inleiding De ggz is steeds meer gericht op herstel, het vergroten van de zelfredzaamheid en zo veel mogelijk deelnemen aan de maatschappij van cliënten. Wilt

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag 2011. Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2011 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord 2 2. De Mantelzorg Adviesraad 2 3. PR en communicatie 3 4. Activiteiten 3 5. Advisering 3 6. Deskundigheidsbevordering 3 7. Vertegenwoordiging

Nadere informatie

Beschrijving Doelstellingen Wmo Stabilisering en Groei

Beschrijving Doelstellingen Wmo Stabilisering en Groei Beschrijving Doelstellingen Wmo 2015-2018 Stabilisering en Groei Beschrijving doel Stabilisering Doel Individu in staat stellen op het hoogst haalbare niveau van participatie en zelfredzaamheid te komen

Nadere informatie

Informele Zorg in de ggz Een eerste verkenning

Informele Zorg in de ggz Een eerste verkenning Informele Zorg in de ggz Een eerste verkenning GGZ Nederland, augustus 2013 Ellen de Haan (edhaan@ggznederland.nl of 033-4608958) De informele zorg krijgt een steeds belangrijkere positie ten opzichte

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Projectvoorstel Borging Programma Lokale Versterking GGz Project B: Regionale borgingsactiviteiten

Projectvoorstel Borging Programma Lokale Versterking GGz Project B: Regionale borgingsactiviteiten Projectvoorstel Borging Programma Lokale Versterking GGz Project B: Regionale borgingsactiviteiten 20 april 2009 Landelijk Platform GGz Postbus 13223 3507 LE Utrecht 1 Inleiding Op 1 januari 2007 trad

Nadere informatie

De Sociaal Psychiatrische WMO. Mogelijkheden of valkuilen

De Sociaal Psychiatrische WMO. Mogelijkheden of valkuilen De Sociaal Psychiatrische WMO Mogelijkheden of valkuilen Top drie geluk over gehele wereld Autonomie sociale contacten zinvol werk/ dagbesteding Typen mens en veranderen 10 % betweters 80 % volgelingen

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Elly van Kooten. Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS

Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Elly van Kooten. Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen Presentatie Congres Phrenos 13 november 2014 Elly van Kooten Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS 1 Inhoud

Nadere informatie

Ervaringsdeskundigheid & arbeidsparticipatie

Ervaringsdeskundigheid & arbeidsparticipatie Ervaringsdeskundigheid & arbeidsparticipatie 10 september 2015 van 9.30 16.00 uur Locatie: Lingewaard 6 oktober 2015 van 9.30 16.00 uur Locatie: Westervoort Training Zelfregie 8 oktober 2015 van 9.30 16.00

Nadere informatie

Welkom bij RIBW Arnhem & Veluwe Vallei

Welkom bij RIBW Arnhem & Veluwe Vallei Brochure voor naastbetrokkenen Welkom bij RIBW Arnhem & Veluwe Vallei ribw arnhem & veluwe vallei Brochure voor naastbetrokkenen Welkom bij RIBW Arnhem & Veluwe Vallei 4 Wij waren zó opgelucht toen hij

Nadere informatie

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...8

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...8 20170602 NETQ verwarde personen Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...8 i Beginpagina Beste heer, mevrouw, Aedes krijgt van leden regelmatig signalen over overlast en andere

Nadere informatie

Inwoners met een ernstig psychiatrische aandoening in de wijk

Inwoners met een ernstig psychiatrische aandoening in de wijk Inwoners met een ernstig psychiatrische aandoening in de wijk Vanuit Taskforce EPA Utrecht: Gerard de Valk, Leidinggevende Altrecht F-ACT Projectleider proeftuinen Taskforce EPA MWU Marga Vink, beleidsmedewerker

Nadere informatie

DE KRACHT VAN SAMENWERKEN

DE KRACHT VAN SAMENWERKEN SUCCESVOL OP HET GEBIED VAN ERVARINGS: DAT DOEN WIJ ALS ZES ORGANISATIES IN DE REGIO TILBURG/BREDA. Succesvol samenwerken op het gebied van Recovery van ervaringsdeskundigheid: College dat doen wij als

Nadere informatie

Het steunpunt ggz. van, voor en door... jou, mij en u!

Het steunpunt ggz. van, voor en door... jou, mij en u! Het steunpunt ggz van, voor en door... jou, mij en u! Onlangs kwamen ouders bij ons om informatie vragen omdat hun zoon in de hulpverlening was vastgelopen. Een ervaringsdeskundige die bij ons werkt, kwam

Nadere informatie

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente.

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 1. Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 2. De overheid moet niet achter de voordeur van mensen willen treden. Dat is privégebied en de eigen

Nadere informatie

Inclusie van mensen met een verstandelijke beperking: Reële mogelijkheden zelfbepaling en participatie. Petri Embregts

Inclusie van mensen met een verstandelijke beperking: Reële mogelijkheden zelfbepaling en participatie. Petri Embregts Inclusie van mensen met een verstandelijke beperking: Reële mogelijkheden zelfbepaling en participatie Petri Embregts Participatie Geplande ratificatie VN verdrag voor rechten van mensen met beperking

Nadere informatie

Factsheet. Uitleg over cliëntondersteuning De cliëntenraad aan zet

Factsheet. Uitleg over cliëntondersteuning De cliëntenraad aan zet Factsheet Uitleg over cliëntondersteuning De cliëntenraad aan zet Colofon Uitgave Landelijke Cliëntenraad Postbus 95966 2509 CZ Den Haag T (070) 3499790 www.landelijkeclientenraad.nl info@lcr-suwi.nl Auteurs

Nadere informatie

WAAR KAN IK HULP VINDEN? Informatie over geestelijke gezondheidsproblemen

WAAR KAN IK HULP VINDEN? Informatie over geestelijke gezondheidsproblemen WAAR KAN IK HULP VINDEN? Informatie over geestelijke gezondheidsproblemen Tekst: Aziza Sbiti & Cha-Hsuan Liu Colofon: Deze brochure is totstandgekomen met hulp van het Inspraak Orgaan Chinezen. De inhoud

Nadere informatie

Workshop herstel- en kracht- gericht werken

Workshop herstel- en kracht- gericht werken Workshop herstel- en kracht- gericht werken Studiedag beschermd wonen, 15 april 2014 Ursula Drexhage coördinator herstel (RIWIS), gemeenteraadslid berkelland, ervaringsdeskundige Diana Koolman, cliënt

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) Natuurlijk... NUTH NUTH... Natuurlijk Gemeente Nuth - Deweverplein 1 - Postbus 22000-6360 AA Nuth - 045-5659100 - www.nuth.nl VOORWOORD wethouder J.J.C van den

Nadere informatie

De resultaten van het (O)ggz-spiegelonderzoek in Oost-Gelderland

De resultaten van het (O)ggz-spiegelonderzoek in Oost-Gelderland De resultaten van het (O)ggz-spiegelonderzoek in Oost-Gelderland Over de (O)ggz-spiegel Wat vinden ggz- en (o)ggz-cliënten van de voorzieningen en hulpverlening in hun gemeente? Die vraag staat centraal

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Algemene brochure voor mensen met een beperking MEE maakt meedoen mogelijk 1 Colofon Tekst en samenstelling Eenvoudig Communiceren Amsterdam Afd. Communicatie

Nadere informatie

ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL SPEERPUNTEN. Voor een leven in balans

ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL SPEERPUNTEN. Voor een leven in balans Jaar verslag 2013 ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL LEVANTO is ontstaan in een turbulente periode van verandering in het maatschappelijk veld. Vanuit de overtuiging dat zelfredzaamheid, herstel, participatie

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Neder-Betuwe 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Brummen 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

Daarvoor gaat u naar Minters

Daarvoor gaat u naar Minters Opvoeden & Opgroeien Eigen functioneren & Relaties Een leefbare buurt Daarvoor gaat u naar Minters U weet zelf vaak het beste wat goed is voor uzelf of uw gezin. En u gaat voor goede raad of praktische

Nadere informatie

llochtone meiden en vrouwen in-zicht

llochtone meiden en vrouwen in-zicht 2010 PROJECTEN Nieuwsbrief INHOUD Allochtone meiden & vrouwen in-zicht (Vervolg project) Kinderen aan zet (Onderzoek naar de gevolgen voor kinderen van het hebben van een moeder die seksueel misbruikt

Nadere informatie

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Arosa biedt veiligheid en bescherming bij geweld in relaties. Vrouwen, mannen en hun kinderen kunnen bij Arosa terecht voor opvang en begeleiding. Arosa

Nadere informatie

Nee Ja, hoeveel? Klik hier als u tekst wilt invoeren. Klik hier als u een datum wilt invoeren. Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Nee Ja, hoeveel? Klik hier als u tekst wilt invoeren. Klik hier als u een datum wilt invoeren. Klik hier als u tekst wilt invoeren. Algemene Gegevens Gegevens klant Naam Geboortedatum BSN Klantnummer Zijn er kinderen aanwezig? Gegevens aanbieder Nee Ja, hoeveel? Klik hier als u tekst wilt invoeren. Naam ondersteuner Contactgegevens

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

Rapportage Onderzoek Mantelzorg

Rapportage Onderzoek Mantelzorg Rapportage Onderzoek Mantelzorg Westelijke Mijnstreek, september 2015 Inhoudsopgave pagina Inleiding - 1-1. Voorbereiding - 2-2. Bevindingen - 3-3. Conclusie & aanbevelingen - 5-4. Dankwoord - 6 - Inleiding

Nadere informatie

Van Wmo-beleid naar zorgpraktijk. Wmo-netwerkbijeenkomst 20 november 2014

Van Wmo-beleid naar zorgpraktijk. Wmo-netwerkbijeenkomst 20 november 2014 Van Wmo-beleid naar zorgpraktijk Wmo-netwerkbijeenkomst 20 november 2014 Wmo2015 waar staan we? Wmo 2015: brede wet Wmo 2007 Woningaanpassingen Vervoersvoorzieningen Rolstoelen Welzijnsbeleid Hulp bij

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

Wmo-adviesraad West Maas en Waal. 24 november 2014

Wmo-adviesraad West Maas en Waal. 24 november 2014 Wmo-adviesraad West Maas en Waal 24 november 2014 1. Welkom, 2. Agenda 3. Wmo adviesraad, wat doen wij. 4. Hoe ziet de toekomst er uit? 5. Doel van vanavond. Agenda: Opening Onno Siegers Introductie avondprogramma

Nadere informatie

Housing First. Housing First juli 2013 Pag. 1 van 5. Wat is Housing First?

Housing First. Housing First juli 2013 Pag. 1 van 5. Wat is Housing First? Housing First Wat is Housing First? Het aanbieden van een individuele woonst én langdurige begeleiding aan mensen die chronisch dakloos zijn en kampen met een verslavings en/of psychiatrische problematiek.

Nadere informatie

3 HVO-Querido ondersteunt mensen met een psychiatrische beperking of met sociaal-economische problemen in hun streven om zelf - opnieuw - de regie

3 HVO-Querido ondersteunt mensen met een psychiatrische beperking of met sociaal-economische problemen in hun streven om zelf - opnieuw - de regie QueridoHVO visiedocument hvo-querido 2010-2012 3 HVO-Querido ondersteunt mensen met een psychiatrische beperking of met sociaal-economische problemen in hun streven om zelf - opnieuw - de regie over hun

Nadere informatie

Bijlage 5 Verslag panelgesprekken met deelnemers

Bijlage 5 Verslag panelgesprekken met deelnemers Bijlage 5 Verslag panelgesprekken met deelnemers In 2015 en 2016 zijn 54 (exclusief de gesprekken door HAN studenten, zie bijlage 3) patiënten geraadpleegd om te vragen naar hun ervaringen, wensen en behoeften

Nadere informatie

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 1. Inleiding Een van de nieuwe punten in de Bijzondere Subsidieverordening

Nadere informatie

Voorlichtingsen. cursusaanbod ervaringsdeskundigheid

Voorlichtingsen. cursusaanbod ervaringsdeskundigheid Voorlichtingsen cursusaanbod ervaringsdeskundigheid De ZOG MH is een belangenorganisatie voor cliënten en naastbetrokkenen in de geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke opvang

Nadere informatie

Familieparticipatie en mantelzorg

Familieparticipatie en mantelzorg Familieparticipatie en mantelzorg Inleiding: Mantelzorg en familieparticipatie zijn twee begrippen die vaak door elkaar gebruikt worden. Norschoten maakt onderscheid in deze twee begrippen. In deze notitie

Nadere informatie

Eenzaamheid onder ouderen

Eenzaamheid onder ouderen Eenzaamheid onder ouderen Een inventarisatie van de stand van zaken en van een mogelijke aanpak in Ede (versie 31 oktober 2011) Op 3 februari 2011 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over eenzaamheid

Nadere informatie

Even voorstellen. Femke Dirkx GGz Breburg Verpleegkundig specialist GGz

Even voorstellen. Femke Dirkx GGz Breburg Verpleegkundig specialist GGz Sociale veerkracht Het vermogen van mensen en gemeenschappen om met veranderingen om te gaan en de toegang tot externe hulpbronnen die ze daarbij hebben Even voorstellen Femke Dirkx GGz Breburg Verpleegkundig

Nadere informatie

Clientprofielen Kempengemeenten Reusel-De Mierden, Bergeijk, Bladel en Eersel 19 mei 2014

Clientprofielen Kempengemeenten Reusel-De Mierden, Bergeijk, Bladel en Eersel 19 mei 2014 Stabiliteit en behoud Doel Inwoner in staat stellen op het hoogst haalbare niveau van participatie en zelfredzaamheid te komen en te blijven, door het creëren van stabiliteit en het stimuleren van participatie

Nadere informatie

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7 SAMEN STA JE STERK SUPPORT FRYSLÂN BELEIDSPLAN 2015-2017 INLEIDING Maatjesproject Support Fryslân startte in 2001 als onderdeel van Solidair Fryslân. Per 1 januari 2014 is Support Fryslân een zelfstandige

Nadere informatie

Inleiding. Doelen en uitgangspunten van het gemeentebestuur

Inleiding. Doelen en uitgangspunten van het gemeentebestuur Inleiding TRILL is een methodiek die de verantwoordelijkheden en de te leveren prestaties van betrokken partijen in kaart brengt. Zo moet de ambtenaar de beleidsdoelstellingen die door het gemeentebestuur

Nadere informatie

Coalitie Erbij. De gezichten van eenzaamheid Amsterdam, 24 november 2015

Coalitie Erbij. De gezichten van eenzaamheid Amsterdam, 24 november 2015 Coalitie Erbij De gezichten van eenzaamheid Amsterdam, 24 november 2015 1. De landelijke Coalitie Erbij in 2 minuten 2. Wat is eenzaamheid? 3. De gezichten van eenzaamheid 4. De lokale aanpak van eenzaamheid

Nadere informatie

VRAGENLIJST OVER WOONBEHOEFTE VAN (JONG)VOLWASSENEN MET EEN STOORNIS BINNEN HET AUTISTISCH SPECTRUM

VRAGENLIJST OVER WOONBEHOEFTE VAN (JONG)VOLWASSENEN MET EEN STOORNIS BINNEN HET AUTISTISCH SPECTRUM VRAGENLIJST OVER WOONBEHOEFTE VAN (JONG)VOLWASSENEN MET EEN STOORNIS BINNEN HET AUTISTISCH SPECTRUM Inleiding: Deze enquête is bestemd voor toekomstige bewoners en hun ouders en verzorgers. Zij kunnen

Nadere informatie

Maatwerk gewenst in de ondersteuning? Soort beperking van belang

Maatwerk gewenst in de ondersteuning? Soort beperking van belang Maatwerk gewenst in de ondersteuning? Soort beperking van belang Door: Dorrit Verkade en Annelies de Jong van Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) Waarom deze factsheet? Er vinden belangrijke veranderingen

Nadere informatie

Van Kooten en de bie. De rol van de vrijwilliger en de betekenis van de Kanteling

Van Kooten en de bie. De rol van de vrijwilliger en de betekenis van de Kanteling Van Kooten en de bie Een vooruitziende blik of is er echt niets veranderd? De rol van de vrijwilliger en de betekenis van de Kanteling http://www.youtube.com/watch?v=ebj1ra24kbs Bijeenkomst 1 Vrijwilliger

Nadere informatie

Visienotitie 2013. Zonneactiviteit. Stichting ZON

Visienotitie 2013. Zonneactiviteit. Stichting ZON Visienotitie 2013 Zonneactiviteit Stichting ZON 2 1. Inleiding: De Zorgvragers Organisatie Noord Zuid-Holland richt zich op normalisatie en integratie van mensen uit de Geestelijke Gezondheidszorg, Maatschappelijke

Nadere informatie

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 1 De landelijke ontwikkelingen Regeerakkoord: Decentralisaties naar gemeenten: 1. AWBZ begeleiding,inkomensondersteuning,

Nadere informatie

ZIJN WIE JE BENT EN WIE JE WILT ZIJN. De waarde van de praktijkhuizen van Ixta Noa

ZIJN WIE JE BENT EN WIE JE WILT ZIJN. De waarde van de praktijkhuizen van Ixta Noa ZIJN WIE JE BENT EN WIE JE WILT ZIJN De waarde van de praktijkhuizen van Ixta Noa WIJ ZIJN IXTA NOA IXTA NOA. OFTEWEL IK STA NIEUW. IXTA NOA IS EEN EIGENZINNIGE VERZAMELING VAN MENSEN DIE ZELFBEWUST EN

Nadere informatie