Vangnet en Trampoline Naar een maatschappelijk steunsysteem in de regio Arnhem

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vangnet en Trampoline Naar een maatschappelijk steunsysteem in de regio Arnhem"

Transcriptie

1 Vangnet en Trampoline Naar een maatschappelijk steunsysteem in de regio Arnhem Vermaatschappelijking van de zorg Veel mensen met chronische beperkingen op lichamelijk, verstandelijk en/of psychisch vlak, zijn de afgelopen jaren vanuit - vaak afgelegen - intramurale instellingen verhuisd naar kleinschalige woonvoorzieningen of zelfstandige woningen in dorpen of stadswijken. Deze vermaatschappelijking van de zorg heeft tot doel de deelname van mensen met beperkingen aan de samenleving te bevorderen. De gedachte daarachter is dat hiermee de kwaliteit van leven voor deze mensen toeneemt. Feit blijft dat het hier gaat om een kwetsbare doelgroep met beperkingen in hun functioneren, waarvoor goede ondersteuning op diverse levensterreinen noodzakelijk is. Ondersteuning van hulpverleners, maar ook van maatschappelijke organisaties, van vrijwilligers en van mensen uit hun persoonlijk netwerk. Zorgbelang Gelderland vindt het belangrijk dat cliënten en hun naastbetrokkenen een duidelijke stem hebben bij de inhoud en vormgeving van dit ondersteuningsaanbod. In deze InZicht zoomen we in op mensen met ernstige psychische, psychiatrische of verslavingsproblemen. In deze InZicht leest u de belangrijkste conclusies en aanbevelingen uit het onderzoeksrapport Vangnet en Trampoline dat Zorgbelang Gelderland in opdracht van de gemeente Arnhem in maart 2009 uitbracht. De aanbevelingen zijn niet alleen opgesteld met het oog op de gemeente Arnhem, maar doen ook een appèl op de andere partijen die deel uitmaken van het voorzieningenaanbod. Bij sommige aanbevelingen is duidelijk wie het eerste aanspreekpunt is, bij andere zal dit in nader overleg tussen de betrokken partijen vastgesteld moeten worden. Inventarisatie van vraag en aanbod In opdracht van de gemeente Arnhem deed Zorgbelang Gelderland onderzoek naar de vraag en het aanbod aan maatschappelijke steunvoorzieningen in de regio Arnhem. Hoe staat het daarmee op de terreinen wonen, dagbesteding/werk, inkomen, zorg en welzijn? Wat hebben mensen met langdurige psychiatrische of verslavingsproblemen, die zelfstandig, begeleid zelfstandig of beschermd wonen nodig om deel te kunnen nemen aan de samenleving? Is er al sprake van een maatschappelijk steunsysteem (MSS) of dient dit nog van de grond te komen? Waar liggen de belangrijkste verbeterpunten? Het antwoord op deze vragen, staat in het rapport Vangnet en Trampoline* dat Zorgbelang Gelderland in maart 2009 uitbracht. De respondenten komen uit de volgende woonplaatsen: Arnhem (61%) Rheden (9%) Westervoort (8%) Zevenaar (5%) Lingewaard (4%) Overbetuwe (2%) Doesburg (1%) Duiven (1%) Renkum (1%) buiten de regio Arnhem, met name uit Ede (8%) *Op de website is een pdf-file van het rapport te downloaden 1

2 Onderzoeksaanpak De vraag van de doelgroep GGz, verslavingszorg en hun familieleden werd met behulp van schriftelijke vragenlijsten in kaart gebracht. De vragenlijsten vonden hun weg via instellingen en cliënten- en familieorganisaties. Van de doelgroep GGz en verslavingszorg zijn 107 vragenlijsten terugontvangen, van familieleden slechts 10. Verder vond er een groepsgesprek plaats met allochtone hulpverleners in de GGz. Aangezien dit deel van de doelgroep met de schriftelijke vragenlijst nauwelijks bereikt wordt, is voor deze aanpak gekozen. Daarnaast vond een inventarisatie plaats van het aanbod aan voorzieningen door middel van deskresearch (schriftelijk materiaal en websites van instellingen en organisaties). De op deze wijze samengestelde overzichten werden ter correctie en aanvulling aan de instellingen gezonden. Het onderzoek focuste op de volgende onderdelen: Maatschappelijk steunsyteem Sociale en maatschappelijke participatie Inkomen Woonsituatie Persoonlijk netwerk Hulpverlening en begeleiding Informatievoorziening en cliëntondersteuning Ervaringsdeskundigheid Allochtonen en GGz of verslavingszorg Hierna komen deze onderdelen afzonderlijk aan bod. Maatschappelijk steunsysteem Hoewel er een groot aanbod aan voorzieningen is en er tussen vele instellingen en organisaties samenwerkingsrelaties bestaan, kan er toch nog niet gesproken worden van het bestaan van een maatschappelijk steunsysteem (MSS) in Arnhem en de omliggende gemeenten. Daarvoor ontbreekt het te veel aan overzicht en overkoepelende aansturing. Ook worden nog veel mensen uit de doelgroep niet bereikt, met name als zij niet direct overlast veroorzaken. Daarnaast laat de informatievoorziening op dit moment nog sterk te wensen over. Verheugend is daarentegen het grote aantal outreachende projecten, met name in Arnhem. Laat gemeenten de doelgroep GGz hoog op hun beleidsagenda zetten, aangezien deze er over het algemeen het slechtst aan toe is van alle doelgroepen van de Wmo. Laat de gemeente Arnhem namens de regiogemeenten die met De Gelderse Roos te maken hebben het initiatief nemen om te komen tot de aanzet van een regionaal MSS. Stel een werkgroep samen met vertegenwoordigers van de belangrijkste partijen in het veld, zoals gemeente(n), zorgkantoor, zorgverzekeraar(s), zorgaanbieders, maatschappelijk werk, GGD, MEE, huisartsen, cliënten- en familieorganisaties. Laat deze werkgroep bijeenkomsten organiseren om concrete projecten te formuleren die de belangrijkste knelpunten aanpakken. Laat alle betrokken partijen met voorrang investeren in maatregelen die voor de doelgroep zelf prioriteit hebben, zoals een betere financiële positie, zinvol werk of dagbesteding, meer sociale contacten en goede hulpverlening. Laat de Liemerse gemeenten het initiatief nemen om in hun regio te komen tot de aanzet van een MSS waarvan GGNet deel uit maakt. Stel casemanagers aan vanuit de Dienst Inwonerszaken (Sociale Dienst) van de gemeente, het algemeen maatschappelijk werk en de MEE. Organiseer rondetafelgesprekken per cliënt en stem de zorg en begeleiding af. 2

3 MSS Een maatschappelijk steunsysteem is een gecoördineerd netwerk van personen, diensten en voorzieningen, waarvan mensen met psychische beperkingen en hun naasten zelf deel uitmaken en dat hen op vele manieren ondersteunt in hun pogingen om in de samenleving te participeren. Een dergelijk steunsysteem is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van vele partijen: zorgaanbieders in de GGz, verslavingszorg en maatschappelijke opvang, GGD, dagactiviteitencentra, gemeenten, cliënten- en familieorganisaties, zelfhulpgroepen, vrijwilligers, mantelzorgers, politie, voorzieningen op het vlak van wonen, werken, onderwijs, financiën en vrijetijdsbesteding enzovoorts. Een MSS wordt op drie niveaus vormgegeven: 1. individueel - een steunsysteem bestaande uit een netwerk van mensen en hulpbronnen rond individuele cliënten (samenwerking tussen cliënt, directe omgeving en instanties); 2. lokaal - netwerk van hulpverleners, vrijwilligers en instanties die een samenhangend aanbod realiseren voor de doelgroep (samenwerking tussen verschillende voorzieningen voor een volwaardig totaalaanbod); 3. regionaal - bestuurlijk netwerk dat op beleidsniveau plannen op elkaar afstemt en randvoorwaarden creëert (samenwerking tussen gemeenten, besturen van uitvoerende instellingen en cliënten- en familieorganisaties). De netwerken op lokaal en regionaal niveau zijn voorwaardenscheppend voor de steunsystemen rondom individuele cliënten, dáár ligt de nadruk. Belangrijk is om voldoende aandacht te besteden aan familie en naastbetrokkenen. Sociale en maatschappelijke participatie Zinvolle dagbesteding, vrijwilligerswerk, arbeidsprojecten of betaald werk waar mensen hun talenten kunnen ontplooien en inzetten is van groot belang voor hun welbevinden, zo blijkt uit dit en ander onderzoek. Er bestaat echter een gebrek aan diversiteit in het aanbod aan dagbesteding in de regio. Ook zijn er onvoldoende beschermde of aangepaste werkplekken en mogelijkheden voor vrijwilligerswerk. Laat gemeenten en organisaties in het veld een afwisselend aanbod aan dagbesteding creëren, onder andere in samenwerking met organisaties die op het algemene publiek zijn gericht, zoals buurthuizen, muziekscholen, enzovoorts. Creëer meer beschutte werkplekken en werkervaringsprojecten waar rekening wordt gehouden met de beperkingen van mensen met chronische, psychische of verslavingsproblemen en zet in op beschuttende maatregelen bij 'gewone' werkgevers. Zorg voor vormen van jobcoaching voor mensen in zowel vrijwilligerswerk als betaald werk. Zet waar mogelijk ook ervaringsdeskundige coaches in. Zorg in elke regio/gemeente voor een dagactiviteitencentrum (DAC), waar cliënten voortbouwend op hun positieve punten (hobby's en dergelijke) vaardigheden kunnen opbouwen als begin van maatschappelijke deelname, (begeleid) vrijwilligerswerk of betaald werk. Als mensen wegens angst voor stigmatisering juist niet in hun eigen omgeving naar een DAC willen, biedt ze dan de mogelijkheid om elders gebruik te maken van dagbesteding. Laat GGz- en welzijnsinstellingen kwartiermakersprojecten opzetten, die mensen uit de doelgroep GGz ondersteunen om aansluiting te zoeken bij 'gewone' verenigingen en buurthuizen. Houdt Vriendendiensten en Maatjesprojecten in stand. Ervaringsdeskundig Iemand wordt ervaringsdeskundig genoemd als hij of zij zelf ervaring heeft als cliënt in de GGz of verslavingszorg, zich heeft verdiept in de ervaringen van anderen, afstand kan nemen van de eigen problematiek en zijn of haar opgebouwde kennis en ervaring wil inzetten om lotgenoten te ondersteunen. Ik kan goed tekenen. Daardoor heb ik schriftelijk contact weten te leggen met beroemde mensen, Tweede Kamer, het buitenland, allerlei organisaties voor de rechten van mens en dier. (respondent) 3

4 * Inkomen Veel mensen die langdurig met psychische, psychiatrische of verslavingsproblemen kampen moeten rondkomen van een laag inkomen en hebben schulden. Dit beperkt hen zeer in de deelname aan de samenleving en doet afbreuk aan hun levensvreugde. Zorg dat mensen goed van aanvullende inkomensregelingen op de hoogte zijn en er gebruik van maken, onder andere door inzet van de formulierenbrigade en het Steun- en Informatiepunt GGz (STIP) in oprichting. Biedt budgetteringscursussen aan voor mensen uit de doelgroep die in staat zijn om zelf hun inkomen te beheren en budgetbeheer en schuldhulpverlening voor degenen voor wie dit niet haalbaar is, zonder wachtlijsten. Wat ik graag zou zien is dat het mogelijk is voor mensen met uitkering lid te worden van een vereniging. Dit is vaak duur en zoals bij mij in Huissen krijg je 100 per jaar. Dit is vaak te weinig voor lidmaatschap. Op deze manier komt iemand nooit uit z'n isolatie. (respondent) Woonsituatie Voor verreweg de meeste deelnemers aan dit onderzoek zijn veel privacy, ruimte voor jezelf en een rustige omgeving essentieel om prettig te kunnen wonen. Daarnaast zijn contact met familie en andere sociale contacten van groot belang, zo geven zij aan. De helft heeft behoefte aan een DAC in de buurt of een voorziening om af en toe op adem te komen. 39% zegt hulpverlening nodig te hebben. Een derde heeft behoefte aan praktische ondersteuning bij administratie, op orde houden van het huis en beheer van geld. Zorg voor meer zelfstandige wooneenheden en houdt rekening met de grote behoefte aan rust, ruimte en privacy die de meeste bewoners uit de doelgroep hebben. Biedt hierbij voldoende ondersteuning en begeleiding, zowel door de RIBW als door andere partners in het veld. Bevorder dat mensen in woonvoorzieningen dichtbij hun familie of netwerk kunnen wonen. Zet een klussendienst van vrijwilligers op. Bewoners hebben over het algemeen heel weinig geld te besteden. Belangrijke condities Verlies niet uit het oog dat veeleisender vormen van deelname aan de samenleving zoals (vrijwilligers)werk voor veel mensen pas mogelijk worden als aan voorwaarden als een enigszins stabiele psychische en lichamelijke gezondheid, een goede woonsituatie en hulp van een sociaal netwerk is voldaan. * Persoonlijk netwerk Sommigen mensen uit de doelgroep hebben een goed persoonlijk netwerk en ontvangen zowel praktische hulp als emotionele steun, anderen niet of nauwelijks. Dit is een belangrijk aandachtspunt, omdat sociale contacten en het voorkomen van eenzaamheid hoog op de agenda van veel deelnemers aan het onderzoek staan. Familie en naastbetrokkenen van mensen uit de doelgroep voelen zich vaak zwaar (emotioneel) belast, ook als ze geen mantelzorger zijn. Hiervoor is meer aandacht en ondersteuning gewenst. Laat het ontwikkelen of herstellen van een netwerk van familie, vrienden en buren onderdeel zijn van hulpverlening of begeleiding. Biedt cliënten netwerkondersteuning aan via een vaste vrijwilliger, een methodische aanpak en centrale ontmoetingsmogelijkheden. Laat meer onderzoek doen naar de ervaringen en behoeften van familie en naastbetrokkenen. Vorm gespreksgroepen van familie en naastbetrokkenen om samen de problematiek te bespreken en (gemeenschappelijke) oplossingen en afstemming te bereiken. Schakel informele zorg, maatjes of buddy's in om indien dat nodig is familie/ mantelzorgers te ontlasten. Ik voel me veel alleen thuis en ik zou wel wat meer vrienden en vriendinnen willen hebben en 200 extra in de maand. (respondent) Voor wie het aangaat en voor zij die er iets aan willen doen, bracht Zorgbelang Gelderland de Armoedekrant van Gelderland uit. De krant is ook te lezen op de interactieve internetsite 4

5 Hulpverlening en begeleiding Tweederde van de respondenten zegt hulp te zoeken als ze psychische klachten of problemen met een verslaving hebben. De drempel is voor allochtonen hoger dan voor autochtonen. Van de ondervraagden is 60% ooit opgenomen geweest. Een net zo grote groep maakt nu gebruik van ambulante hulpverlening of deed dit in het verleden. De tevredenheid over ambulante hulp is groter dan over intramurale behandeling. Nog groter is de tevredenheid over zelfhulpgroepen of lotgenotencontact, maar slechts een klein percentage maakt hier gebruik van. Een behoorlijk deel van de onderzoeksgroep geeft aan een matige lichamelijke gezondheid te hebben. Laat GGZ-instellingen in de regio krachtig inzetten op het invoeren van de herstelbenadering, die staat voor versterking van de eigen regie van de cliënt, aandacht vanuit de zorg voor meerdere levensgebieden, het centraal stellen van het eigen levensverhaal van de ciiënt en meer erkenning voor en gebruik maken van ervaringskennis van cliënten. Werk uitreikend ('outreachend') door op pad te gaan, mensen te vinden (op te zoeken) en goed te verwijzen en zorg voor een goed volgsysteem. Zorg ook voor een goede afstemming tussen outreachende voorzieningen en reguliere instellingen en maak gebruik van elkaars deskundigheid. Ontwikkel (meer) aanbod voor zelfhulp/lotgenotencontact (ook voor mantelzorgers) in samenwerking tussen cliëntenorganisaties, Indigo Preventie en DAC. Laat de GGz meer aandacht hebben voor de lichamelijke gezondheid van cliënten en de wisselwerking met hun psychisch welbevinden. Ik heb vroeger contact gehad met een psychiater van de Gelderse Roos. Hij zou opnieuw contact opnemen, maar heeft dat nooit meer gedaan, omdat hij denkt dat ik het niet meer nodig heb. (respondent) Informatievoorziening en cliëntondersteuning Er is veel behoefte aan informatie over diverse onderwerpen, terwijl een groot percentage ondervraagden niet weet waar de informatie te krijgen is. Voor gemeenten ligt hier een belangrijke verantwoordelijkheid. De inrichting van het Steun- en Informatiepunt GGz (STIP) door MEE Gelderse Poort en ervaringsdeskundigen staat nog in de kinderschoenen. Ook de samenwerkingsafspraken tussen verschillende instanties die informatie verstrekken moeten nog vorm krijgen. Gebruik het in 2007 opgerichte Platform cliëntondersteuning GGz, met vertegenwoordigers van gemeenten, cliëntenorganisaties en cliëntondersteunende instellingen, om in 2009 tot goede afspraken te komen over samenwerking en afstemming in informatie, advies en cliëntondersteuning GGz. Laat regiogemeenten meebetalen aan het STIP GGz als het goed blijkt te werken, zodat de werkzaamheden kunnen worden voortgezet en uitgebreid. Zorg voor een goede verbinding tussen de gemeentelijke Wmoloketten als eerste plek om informatie te krijgen en het STIP, dat gespecialiseerde informatie en cliëntondersteuning gaat bieden. Geef breed bekendheid aan het bestaan van de informatievoorziening. 5

6 Ervaringsdeskundigheid Een vijfde van de ondervraagden in het onderzoek zegt ervaringsdeskundig te zijn, een kwart zegt een beetje. 9% wil ervaringsdeskundige worden en een kwart zegt misschien. Dit biedt perspectief gezien de toenemende behoefte aan ervaringsdeskundigen om in te zetten bij diverse activiteiten. De stijgende behoefte aan ervaringsdeskundigen staat in schril contrast tot de beschikbare faciliteiten die nodig zijn om ervaringsdeskundigen te werven, trainen en begeleiden. Belangrijkste aanbeveling Laat gemeenten, zorgaanbieders, zorgkantoor en provincie gezamenlijk investeren in een stevige organisatie die ervaringsdeskundigen in de GGz en verslavingszorg opleidt, inzet en begeleidt op allerlei terreinen binnen het MSS, zoals voorlichting, informatie en advies, gastlessen, training van hulp verleners, belangenbehartiging, enzovoort. Ik zou als ervaringsdeskundige vanuit een pool willen werken, nu nog te veel hap snap. Ik kan dit niet alleen, maar ook als psychiatrische cliënt sta je dikwijls buiten de maatschappij. Terugkeren en de factor geld zijn dikwijls een probleem heb ik ervaren. (respondent) Allochtonen en GGz of verslavingszorg Er is een grote kloof tussen de GGz en de verslavingszorg aan de ene kant en allochtone bevolkingsgroepen aan de andere kant, met name onder de eerste en tweede generatie. Er is een groot gebrek aan kennis over de achtergrond van cliënten. Anderzijds bestaat er bij veel allochtone groepen een groot taboe op psychische ziekten en verslaving en bestaat er de nodige onwetendheid. Zij ervaren een hoge drempel om gebruik te maken van hulpverlening. Aanbevelingen Laat meer onderzoek doen naar de problemen en behoeften van allochtone zorgvragers op het gebied van GGz en verslavingszorg. Schakel hierbij mensen uit de derde generatie in. Hulpverleners dienen een intercultureel oor en oog te ontwikkelen, omdat mensen uit verschillende culturen gewend zijn om hun problemen op andere manieren te verwoorden. Meer allochtone hulpverleners aanstellen kan behulpzaam zijn, maar is niet zaligmakend. Gezien het gebrek aan kennis over psychische, psychiatrische en verslavingsproblemen en de grote taboes is het nodig om specifieke, op verschillende allochtone doelgroepen gerichte psycho-educatie te ontwikkelen. Een deelneemster aan het onderzoek lucht haar hart Als alleenstaande WIA-ster zonder kinderen val je overal buiten. Financiële problemen belemmeren mij vaak. Hierdoor kom ik vaak in een sociaal isolement terecht waar moeilijk uit te komen is. Vaak loop je tegen een muur van bureaucratie aan. Misschien is het beter om de hulpverlening af te stemmen. Gevolg: betere hulpverlening en goedkoper voor de gezondheidszorg. Ik word er vaak moedeloos van. ( ) Er is héél wat mis in de gezondheidszorg. De hulpverlening is zéér slecht. Dit merk ik uit eigen ervaring maar ook hoor je dit veel van mensen die met instanties te maken hebben. Het gaat over te veel schijven. Bovendien hebben dorpen/steden een eigen regeling voor het gebruik van bepaalde potjes. Er wordt veel gekletst maar weinig gedaan. Elke gemeente hanteert zijn eigen 'regels'! Zo gingen de vervoerskosten met 600 op jaarbasis naar beneden. Hierdoor blijft er te weinig over om de deur uit te gaan. Zo zijn er nog meer regelingen die niet deugen. En zo kan ik nog even doorgaan. 6

7 Helaas wordt er slecht geluisterd naar deze groep mensen (alleenstaanden, zonder kinderen, WIA). Ik zou zeggen: loop eens één maand mee met iemand die hier mee te maken heeft. Overheid en gemeentes veranderen vaak in de decembermaand regels die te maken hebben met financiën. Dus nóg meer stress voor deze groep. Ook heb ik ongeveer acht jaar verkeerde medicijnen (antidepressiva) gekregen. Dit terwijl ik dit al jaren aangeef! De hele discussie is een gebed zonder eind. Colofon Deze InZicht is een uitgave van Zorgbelang Gelderland Tekstredactie: Daniëlle Stroes (Eind)redactie en vormgeving: Jos Rochette... Zorgbelang Gelderland Informatie Klachtenopvang Belangenbehartiging Postbus EH Arnhem IJsselburcht BP Arnhem Telefoon Fax

8

DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN

DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN WMO W A A I E R Obstakels - Voorwaarden en Aanbevelingen DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN 1 Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid van dorpen wijken en buurten Obstakels Isolement Vooroordelen

Nadere informatie

Je steunsysteem is overal om je heen.

Je steunsysteem is overal om je heen. Je steunsysteem is overal om je heen. Kwartiermaken in de wijken in Oss en in de regio. Burgerkracht en Presentie Definitie kwartiermaken: Kwartiermaken gaat over het bevorderen van het maatschappelijk

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Wijchen 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

STICHTING ADDICTS FOR ADDICTS (A4A) voor het bieden van hulp en ondersteuning aan mensen met verslavingsproblemen BELEIDSPLAN 2014

STICHTING ADDICTS FOR ADDICTS (A4A) voor het bieden van hulp en ondersteuning aan mensen met verslavingsproblemen BELEIDSPLAN 2014 1 STICHTING ADDICTS FOR ADDICTS (A4A) voor het bieden van hulp en ondersteuning aan mensen met verslavingsproblemen BELEIDSPLAN 2014 Oss 12 december 2013 1 2 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 1. Inleiding

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Doetinchem 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Lingewaal 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Nijmegen 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Ede 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

Meer info over Prisma en WMO?

Meer info over Prisma en WMO? Meer info over Prisma en WMO? wmo@prismanet.nl www.prismanet.nl Plan een bezoekje! U kunt het Prisma-aanbod pas echt ervaren als u het ook met eigen ogen gezien heeft. Prisma heet u van harte welkom voor

Nadere informatie

Zijn gemeenten klaar om mensen met psychische problemen aan het werk te helpen?

Zijn gemeenten klaar om mensen met psychische problemen aan het werk te helpen? Zijn gemeenten klaar om mensen met psychische problemen aan het werk te helpen? Landelijke tussenrapportage Open voor Werk van het Landelijk Platform GGz Belangrijkste resultaten uit het onderzoek Open

Nadere informatie

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG SAMENVATTING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INLEIDING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG In samenwerking met de deelnemers van het De Bouwstenen zijn opgebouwd uit thema s die Bestuurlijk Akkoord GGZ zijn

Nadere informatie

Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning

Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning Resultaten van de tweede schriftelijke vragenronde onder de deelnemers aan het GGZ-panel regio Delft Westland Oostland juli 2006 - L.M.

Nadere informatie

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7 20151020 NETQ verwarde personen/ggz Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7 i Beginpagina Beste heer, mevrouw, Aedes krijgt van leden regelmatig signalen over overlast en andere

Nadere informatie

Wie heeft eigenlijk de touwtjes in handen? Cliëntsturing binnen Dagbesteding SP

Wie heeft eigenlijk de touwtjes in handen? Cliëntsturing binnen Dagbesteding SP Wie heeft eigenlijk de touwtjes in handen? Cliëntsturing binnen Dagbesteding SP Vereenvoudiging van het visiedocument Cliëntsturing van Pameijer. Aan deze vereenvoudiging kunnen geen rechten worden ontleend.

Nadere informatie

Informele Zorg in de ggz Een eerste verkenning

Informele Zorg in de ggz Een eerste verkenning Informele Zorg in de ggz Een eerste verkenning GGZ Nederland, augustus 2013 Ellen de Haan (edhaan@ggznederland.nl of 033-4608958) De informele zorg krijgt een steeds belangrijkere positie ten opzichte

Nadere informatie

werken aan Zelfmanagement en passende zorg

werken aan Zelfmanagement en passende zorg werken aan Zelfmanagement en passende zorg Inleiding De ggz is steeds meer gericht op herstel, het vergroten van de zelfredzaamheid en zo veel mogelijk deelnemen aan de maatschappij van cliënten. Wilt

Nadere informatie

Inwoners met een ernstig psychiatrische aandoening in de wijk

Inwoners met een ernstig psychiatrische aandoening in de wijk Inwoners met een ernstig psychiatrische aandoening in de wijk Vanuit Taskforce EPA Utrecht: Gerard de Valk, Leidinggevende Altrecht F-ACT Projectleider proeftuinen Taskforce EPA MWU Marga Vink, beleidsmedewerker

Nadere informatie

Projectvoorstel Borging Programma Lokale Versterking GGz Project B: Regionale borgingsactiviteiten

Projectvoorstel Borging Programma Lokale Versterking GGz Project B: Regionale borgingsactiviteiten Projectvoorstel Borging Programma Lokale Versterking GGz Project B: Regionale borgingsactiviteiten 20 april 2009 Landelijk Platform GGz Postbus 13223 3507 LE Utrecht 1 Inleiding Op 1 januari 2007 trad

Nadere informatie

De Week gaat van start met de Breingeindag op maandag 26 maart 2012 in t Veerhuis te Nieuwegein.

De Week gaat van start met de Breingeindag op maandag 26 maart 2012 in t Veerhuis te Nieuwegein. Op zoek naar waardevolle contacten De werkgroep Week van de Psychiatrie organiseert van 26 tot en met 31 maart 2012 de 38e Week van de Psychiatrie. Het thema van de Week van de Psychiatrie 2012 is Contact

Nadere informatie

Ervaringsdeskundigheid & arbeidsparticipatie

Ervaringsdeskundigheid & arbeidsparticipatie Ervaringsdeskundigheid & arbeidsparticipatie 10 september 2015 van 9.30 16.00 uur Locatie: Lingewaard 6 oktober 2015 van 9.30 16.00 uur Locatie: Westervoort Training Zelfregie 8 oktober 2015 van 9.30 16.00

Nadere informatie

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support PG-monitor 2011 Factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten support pg-monitor 2011 Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord 1 1 Organisatie 2 2 Opbouw achterban 3 Organisaties van patiënten,

Nadere informatie

Clientprofielen Kempengemeenten Reusel-De Mierden, Bergeijk, Bladel en Eersel 19 mei 2014

Clientprofielen Kempengemeenten Reusel-De Mierden, Bergeijk, Bladel en Eersel 19 mei 2014 Stabiliteit en behoud Doel Inwoner in staat stellen op het hoogst haalbare niveau van participatie en zelfredzaamheid te komen en te blijven, door het creëren van stabiliteit en het stimuleren van participatie

Nadere informatie

De Sociaal Psychiatrische WMO. Mogelijkheden of valkuilen

De Sociaal Psychiatrische WMO. Mogelijkheden of valkuilen De Sociaal Psychiatrische WMO Mogelijkheden of valkuilen Top drie geluk over gehele wereld Autonomie sociale contacten zinvol werk/ dagbesteding Typen mens en veranderen 10 % betweters 80 % volgelingen

Nadere informatie

Welkom bij RIBW Arnhem & Veluwe Vallei

Welkom bij RIBW Arnhem & Veluwe Vallei Brochure voor naastbetrokkenen Welkom bij RIBW Arnhem & Veluwe Vallei ribw arnhem & veluwe vallei Brochure voor naastbetrokkenen Welkom bij RIBW Arnhem & Veluwe Vallei 4 Wij waren zó opgelucht toen hij

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

llochtone meiden en vrouwen in-zicht

llochtone meiden en vrouwen in-zicht 2010 PROJECTEN Nieuwsbrief INHOUD Allochtone meiden & vrouwen in-zicht (Vervolg project) Kinderen aan zet (Onderzoek naar de gevolgen voor kinderen van het hebben van een moeder die seksueel misbruikt

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Iedereen doet mee. Voorjaarsconferentie 2014 Reinier van Arkel groep. Anne-Marie Eeftink

Iedereen doet mee. Voorjaarsconferentie 2014 Reinier van Arkel groep. Anne-Marie Eeftink Iedereen doet mee Voorjaarsconferentie 2014 Reinier van Arkel groep Anne-Marie Eeftink Inhoud Aanleiding Participatie ladder Maatschappelijk Steun Systeem Werkarrangement Filmpje Aanleiding WMO = Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Voorbereiden op het keukentafelgesprek?

Voorbereiden op het keukentafelgesprek? Voorbereiden op het keukentafelgesprek? Deze brochure helpt u daarbij! 2015 een coproductie van: Voor kinderen, partners, verwanten, vrijwilligers die mantelzorgtaken vervullen voor hen die hun dierbaar

Nadere informatie

Visienotitie 2013. Zonneactiviteit. Stichting ZON

Visienotitie 2013. Zonneactiviteit. Stichting ZON Visienotitie 2013 Zonneactiviteit Stichting ZON 2 1. Inleiding: De Zorgvragers Organisatie Noord Zuid-Holland richt zich op normalisatie en integratie van mensen uit de Geestelijke Gezondheidszorg, Maatschappelijke

Nadere informatie

Voorlichtingsen. cursusaanbod ervaringsdeskundigheid

Voorlichtingsen. cursusaanbod ervaringsdeskundigheid Voorlichtingsen cursusaanbod ervaringsdeskundigheid De ZOG MH is een belangenorganisatie voor cliënten en naastbetrokkenen in de geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke opvang

Nadere informatie

Manifest. van de mantelzorger

Manifest. van de mantelzorger Manifest van de mantelzorger Manifest van de Mantelzorger Mantelzorgers zijn mensen die onbetaald en vanuit een persoonlijke band zorgen voor een hulpbehoevende oudere, chronische zieke of gehandicapte

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 1. Inleiding Een van de nieuwe punten in de Bijzondere Subsidieverordening

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag 2011. Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2011 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord 2 2. De Mantelzorg Adviesraad 2 3. PR en communicatie 3 4. Activiteiten 3 5. Advisering 3 6. Deskundigheidsbevordering 3 7. Vertegenwoordiging

Nadere informatie

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente.

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 1. Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 2. De overheid moet niet achter de voordeur van mensen willen treden. Dat is privégebied en de eigen

Nadere informatie

Housing First. Housing First juli 2013 Pag. 1 van 5. Wat is Housing First?

Housing First. Housing First juli 2013 Pag. 1 van 5. Wat is Housing First? Housing First Wat is Housing First? Het aanbieden van een individuele woonst én langdurige begeleiding aan mensen die chronisch dakloos zijn en kampen met een verslavings en/of psychiatrische problematiek.

Nadere informatie

E-panel. Belangrijke rol weggelegd voor Zorgverzekeraars Second opinion: een patiëntenrecht met obstakels

E-panel. Belangrijke rol weggelegd voor Zorgverzekeraars Second opinion: een patiëntenrecht met obstakels E-panel Met de uitkomsten van de enquête over second opinion Nr. 18 - januari 2011 Belangrijke rol weggelegd voor Zorgverzekeraars Second opinion: een patiëntenrecht met obstakels We weten bijna allemaal

Nadere informatie

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) Natuurlijk... NUTH NUTH... Natuurlijk Gemeente Nuth - Deweverplein 1 - Postbus 22000-6360 AA Nuth - 045-5659100 - www.nuth.nl VOORWOORD wethouder J.J.C van den

Nadere informatie

13 december 2007. Bijlage. Zorgvernieuwingsprojecten GGZ en Collectieve Preventie GGZ. Bestedingsplan. Regio Midden-Holland.

13 december 2007. Bijlage. Zorgvernieuwingsprojecten GGZ en Collectieve Preventie GGZ. Bestedingsplan. Regio Midden-Holland. 13 december 2007 Bestedingsplan Bijlage Regio Midden-Holland Zorgvernieuwingsprojecten GGZ en Collectieve Preventie GGZ Inleiding Op 3 oktober 2007 heeft het portefeuillehoudersoverleg Wmo ingestemd met

Nadere informatie

postbusŵgemëeñfeňoořdëľnveldľnl- uèťheenïe NOORDENVELD

postbusŵgemëeñfeňoořdëľnveldľnl- uèťheenïe NOORDENVELD G E M E E N T E R15.00047 III N O O R D E N V E L D B E Z O E K A D R E S t Raadhuisstraat 1 9301 AA Roden P O S T A D R E S Ť Postbus 109 9300 AC Roden î W E B S I T E / E - M A I L t www.gemeentenoordenveld.nl

Nadere informatie

Daarvoor gaat u naar Minters

Daarvoor gaat u naar Minters Opvoeden & Opgroeien Eigen functioneren & Relaties Een leefbare buurt Daarvoor gaat u naar Minters U weet zelf vaak het beste wat goed is voor uzelf of uw gezin. En u gaat voor goede raad of praktische

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Elly van Kooten. Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS

Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Elly van Kooten. Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen Presentatie Congres Phrenos 13 november 2014 Elly van Kooten Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS 1 Inhoud

Nadere informatie

Inleiding. Doelen en uitgangspunten van het gemeentebestuur

Inleiding. Doelen en uitgangspunten van het gemeentebestuur Inleiding TRILL is een methodiek die de verantwoordelijkheden en de te leveren prestaties van betrokken partijen in kaart brengt. Zo moet de ambtenaar de beleidsdoelstellingen die door het gemeentebestuur

Nadere informatie

Maatwerk gewenst in de ondersteuning? Soort beperking van belang

Maatwerk gewenst in de ondersteuning? Soort beperking van belang Maatwerk gewenst in de ondersteuning? Soort beperking van belang Door: Dorrit Verkade en Annelies de Jong van Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) Waarom deze factsheet? Er vinden belangrijke veranderingen

Nadere informatie

Familieparticipatie en mantelzorg

Familieparticipatie en mantelzorg Familieparticipatie en mantelzorg Inleiding: Mantelzorg en familieparticipatie zijn twee begrippen die vaak door elkaar gebruikt worden. Norschoten maakt onderscheid in deze twee begrippen. In deze notitie

Nadere informatie

Outreachend werken en inzet van ervaringsdeskundigheid

Outreachend werken en inzet van ervaringsdeskundigheid Outreachend werken en inzet van ervaringsdeskundigheid Een handreiking bij cliëntondersteuning GGZ Februari 2008, Zorgbelang Gelderland Alle rechten voorbehouden. Teksten, delen van teksten en/of artikelen

Nadere informatie

Sociaal kwetsbare burgers in Eersel. Antje Eugster Onderzoeksfunctionaris

Sociaal kwetsbare burgers in Eersel. Antje Eugster Onderzoeksfunctionaris Sociaal kwetsbare burgers in Eersel Antje Eugster Onderzoeksfunctionaris Prestatievelden Wmo 1. Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid dorpen 2. Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen

Nadere informatie

Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE

Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE Meedoen mogelijk maken! MEE Samen (regio s Veluwe Overijssel Twente) 36 gemeenten 300

Nadere informatie

Nee Ja, hoeveel? Klik hier als u tekst wilt invoeren. Klik hier als u een datum wilt invoeren. Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Nee Ja, hoeveel? Klik hier als u tekst wilt invoeren. Klik hier als u een datum wilt invoeren. Klik hier als u tekst wilt invoeren. Algemene Gegevens Gegevens klant Naam Geboortedatum BSN Klantnummer Zijn er kinderen aanwezig? Gegevens aanbieder Nee Ja, hoeveel? Klik hier als u tekst wilt invoeren. Naam ondersteuner Contactgegevens

Nadere informatie

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Thema/Bron/Beleid Ondersteuning vrijwilligers/ mantelzorgers, WMO prestatieveld 4 Begroting 2015 Bedrag Notitie Mantelzorg Notitie Vrijwilligers AWBZ Pakketmaatregel

Nadere informatie

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 1 De landelijke ontwikkelingen Regeerakkoord: Decentralisaties naar gemeenten: 1. AWBZ begeleiding,inkomensondersteuning,

Nadere informatie

Productcatalogus 2015

Productcatalogus 2015 Productcatalogus 2015 Stichting ToReachIt Simple as A.B.C. Acceptance is the Beginning of Change Inhoudsopgave Inleiding Pag. 1.1 Waarom deze productcatalogus 3. 1.2 Stichting ToReachIt samengevat 3. Producten

Nadere informatie

Waarom de inzet van ervaringsdeskundigen bijdraagt aan herstel en participatie van kwetsbare burgers

Waarom de inzet van ervaringsdeskundigen bijdraagt aan herstel en participatie van kwetsbare burgers Waarom de inzet van ervaringsdeskundigen bijdraagt aan herstel en participatie van kwetsbare burgers Wie/wat is de ervaringsdeskundige in het wijkgericht werken? Waarin onderscheidt zij zich? Wat is haar

Nadere informatie

Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam

Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam Inleiding Het Tympaan Instituut heeft in de zomer van 2013 verschillende groepen (potentiële) zorgvragers en mantelzorgers

Nadere informatie

Wmo-adviesraad West Maas en Waal. 24 november 2014

Wmo-adviesraad West Maas en Waal. 24 november 2014 Wmo-adviesraad West Maas en Waal 24 november 2014 1. Welkom, 2. Agenda 3. Wmo adviesraad, wat doen wij. 4. Hoe ziet de toekomst er uit? 5. Doel van vanavond. Agenda: Opening Onno Siegers Introductie avondprogramma

Nadere informatie

Zelfstandig leven voor mensen met NAH én psychiatrische problematiek

Zelfstandig leven voor mensen met NAH én psychiatrische problematiek Brochure voor verwijzers Zelfstandig leven voor mensen met NAH én psychiatrische problematiek ribw arnhem & veluwe vallei 2 Meedoen in de maatschappij; voor veel mensen met langdurige psychiatrische problemen

Nadere informatie

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Arosa biedt veiligheid en bescherming bij geweld in relaties. Vrouwen, mannen en hun kinderen kunnen bij Arosa terecht voor opvang en begeleiding. Arosa

Nadere informatie

ZIJN WIE JE BENT EN WIE JE WILT ZIJN. De waarde van de praktijkhuizen van Ixta Noa

ZIJN WIE JE BENT EN WIE JE WILT ZIJN. De waarde van de praktijkhuizen van Ixta Noa ZIJN WIE JE BENT EN WIE JE WILT ZIJN De waarde van de praktijkhuizen van Ixta Noa WIJ ZIJN IXTA NOA IXTA NOA. OFTEWEL IK STA NIEUW. IXTA NOA IS EEN EIGENZINNIGE VERZAMELING VAN MENSEN DIE ZELFBEWUST EN

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Mentrum SAMEN WERKEN AAN HERSTEL EN EEN WAARDEVOL LEVEN. Onderdeel van Arkin

Mentrum SAMEN WERKEN AAN HERSTEL EN EEN WAARDEVOL LEVEN. Onderdeel van Arkin Mentrum SAMEN WERKEN AAN HERSTEL EN EEN WAARDEVOL LEVEN Onderdeel van Arkin Ieder mens is waardevol. Mentrum behandelt mensen met langerdurende ernstige problemen op het gebied van psychiatrie en/of verslaving.

Nadere informatie

Digitale zorg verbindt Ervaringen, wensen en behoeftes van cliënten en naasten die gebruik maken van ambulante GGz

Digitale zorg verbindt Ervaringen, wensen en behoeftes van cliënten en naasten die gebruik maken van ambulante GGz Digitale zorg verbindt Ervaringen, wensen en behoeftes van cliënten en naasten die gebruik maken van ambulante GGz Samenvatting onderzoeksrapport Juni 2014 1 In opdracht van 15 cliënten- en familieorganisaties

Nadere informatie

WAAR KAN IK HULP VINDEN? Informatie over geestelijke gezondheidsproblemen

WAAR KAN IK HULP VINDEN? Informatie over geestelijke gezondheidsproblemen WAAR KAN IK HULP VINDEN? Informatie over geestelijke gezondheidsproblemen Tekst: Aziza Sbiti & Cha-Hsuan Liu Colofon: Deze brochure is totstandgekomen met hulp van het Inspraak Orgaan Chinezen. De inhoud

Nadere informatie

Goed samenspel met mantelzorgers loont! SharingDay 7-11 13

Goed samenspel met mantelzorgers loont! SharingDay 7-11 13 Goed samenspel met mantelzorgers loont! SharingDay 7-11 13 1 Wat is Mezzo? Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg Visie: Wij maken het mogelijk dat mensen op eigen wijze voor elkaar

Nadere informatie

voorstel Beslisnota voor de raad Openbaar Mantelzorgondersteuning en waardering Versienummer 1

voorstel Beslisnota voor de raad Openbaar Mantelzorgondersteuning en waardering Versienummer 1 Beslisnota voor de raad Openbaar Onderwerp Mantelzorgondersteuning en waardering Versienummer 1 Portefeuillehouder Nelleke Vedelaar Informant Erna van Dijk Eenheid/Afdeling Ontwikkeling / OWS Telefoon

Nadere informatie

De gezondheidssituatie van ouderen in Gelderland Midden 2005

De gezondheidssituatie van ouderen in Gelderland Midden 2005 De gezondheidssituatie van ouderen in Gelderland Midden 2005 Samenvatting van de resultaten van een onderzoek onder zelfstandig wonende 65-plussers in het werkgebied van Hulpverlening Gelderland Midden

Nadere informatie

Eenzaamheid onder ouderen

Eenzaamheid onder ouderen Eenzaamheid onder ouderen Een inventarisatie van de stand van zaken en van een mogelijke aanpak in Ede (versie 31 oktober 2011) Op 3 februari 2011 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over eenzaamheid

Nadere informatie

Jezelf zijn, is jezelf thuis voelen

Jezelf zijn, is jezelf thuis voelen Jezelf zijn, is jezelf thuis voelen ALGEMENE BROCHURE WOONZORGNET Jezelf zijn, deelnemen aan de maatschappij, je talenten ontdekken, contacten onderhouden, een zin volle dagbesteding. Op jouw manier, in

Nadere informatie

Participatiewiel: een andere manier van kijken

Participatiewiel: een andere manier van kijken Participatiewiel: een andere manier van kijken Ideeën voor gebruik door activeerders en hun cliënten Participatiewiel: samenhang in beeld WWB Schuldhulpverlening Wajong / WIA / WW / WIJ AWBZ en zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Handreiking maatschappelijke steunsystemen

Handreiking maatschappelijke steunsystemen Handreiking maatschappelijke steunsystemen Samenwerken aan participatie van mensen met een psychische kwetsbaarheid MOVISIE / Trimbos-instituut In opdracht van het Platform Herstel en Burgerschap november

Nadere informatie

VRAGENLIJST OVER WOONBEHOEFTE VAN (JONG)VOLWASSENEN MET EEN STOORNIS BINNEN HET AUTISTISCH SPECTRUM

VRAGENLIJST OVER WOONBEHOEFTE VAN (JONG)VOLWASSENEN MET EEN STOORNIS BINNEN HET AUTISTISCH SPECTRUM VRAGENLIJST OVER WOONBEHOEFTE VAN (JONG)VOLWASSENEN MET EEN STOORNIS BINNEN HET AUTISTISCH SPECTRUM Inleiding: Deze enquête is bestemd voor toekomstige bewoners en hun ouders en verzorgers. Zij kunnen

Nadere informatie

Preventief huisbezoek 75+

Preventief huisbezoek 75+ Hollandsspoor 37 3994 VT Houten Postbus 209 3990 GA Houten tel. 030-7001500 info@vanhoutenenco.nl www.vanhoutenenco.nl Preventief huisbezoek 75+ Houten Noord-West de ERVEN en het OUDE DORP 'van Houten&co'

Nadere informatie

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7 SAMEN STA JE STERK SUPPORT FRYSLÂN BELEIDSPLAN 2015-2017 INLEIDING Maatjesproject Support Fryslân startte in 2001 als onderdeel van Solidair Fryslân. Per 1 januari 2014 is Support Fryslân een zelfstandige

Nadere informatie

3.12 Familie en cliëntenorganisaties in de GGZ. Familie-organisaties. Handleiding Familiebeleid

3.12 Familie en cliëntenorganisaties in de GGZ. Familie-organisaties. Handleiding Familiebeleid 3.12 Familie en cliëntenorganisaties in de GGZ Familie-organisaties Balans Balans is een landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag, waaronder ADHD,

Nadere informatie

Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem

Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem 2012 Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten September 2011 Aanleiding

Nadere informatie

Inclusie van mensen met een verstandelijke beperking: Reële mogelijkheden zelfbepaling en participatie. Petri Embregts

Inclusie van mensen met een verstandelijke beperking: Reële mogelijkheden zelfbepaling en participatie. Petri Embregts Inclusie van mensen met een verstandelijke beperking: Reële mogelijkheden zelfbepaling en participatie Petri Embregts Participatie Geplande ratificatie VN verdrag voor rechten van mensen met beperking

Nadere informatie

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld Begeleid Wonen www.st-neos.nl Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld De stichting Neos is een organisatie voor maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld. De organisatie richt zich

Nadere informatie

ALCOHOL. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren E-MOVO 2011. regio Gelderland-Midden. www.vggm.nl

ALCOHOL. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren E-MOVO 2011. regio Gelderland-Midden. www.vggm.nl ALCOHOL Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren E-MOVO 2011 regio Gelderland-Midden www.vggm.nl FACTSHEET ALCOHOL E-MOVO 2011 ALCOHOL Jongeren zijn volop in de groei en hun hersenen, maar ook andere

Nadere informatie

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk...

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... Ik heb een vraag over zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... 1 Ik heb een laag inkomen en vind het moeilijk om werk te vinden... Ik wil me

Nadere informatie

STICHTING JUTTE VAN DER VOORST

STICHTING JUTTE VAN DER VOORST STICHTING JUTTE VAN DER VOORST JAARVERSLAG 2012 Stichting Jutte van der Voorst Oude Doesburgseweg 89 B 6901 HH Zevenaar Postbus 2047 6900 CA Zevenaar Tel: 0316 527 821 www.juttevandervoorst.nl info@juttevandervoorst.nl

Nadere informatie

Aan het College van burgemeester en wethouders van Zoetermeer Postbus 15 2700 AA Zoetermeer

Aan het College van burgemeester en wethouders van Zoetermeer Postbus 15 2700 AA Zoetermeer Aan het College van burgemeester en wethouders van Zoetermeer Postbus 15 2700 AA Zoetermeer Betreft: begeleiding voor mensen met psychosociale Problematiek in Zoetermeer Zoetermeer, 19 mei 2011 Geacht

Nadere informatie

Welkom. Raadsconferentie Gulpen-Wittem 3 oktober 2013. Gertie de Veen en Sonja Vlaming Directeur en mantelzorgconsulent

Welkom. Raadsconferentie Gulpen-Wittem 3 oktober 2013. Gertie de Veen en Sonja Vlaming Directeur en mantelzorgconsulent Welkom Raadsconferentie Gulpen-Wittem 3 oktober 2013 Gertie de Veen en Sonja Vlaming Directeur en mantelzorgconsulent Inhoud presentatie Informatie en kengegevens Steunpunt Mantelzorg De praktijk aan het

Nadere informatie

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING Samen maken wij meedoen voor jeugd mogelijk Kinderen en jongeren met een beperking moeten de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen, zodat zij zo zelfstandig mogelijk mee kunnen doen in de maatschappij.

Nadere informatie

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014 Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Raadscarrousel Drechtsteden 2 oktober 2012 Opbouw presentatie 1. Maatschappelijke Zorg (Wmo prestatievelden 7, 8 en

Nadere informatie

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg.

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg. Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg. Joop Blom, voorzitter commissie Zorg en Welzijn en Wonen NVOG VOOR: Vereniging Gepensioneerden DuPont Nederland op 23 april 2015. Ontwikkelingen.

Nadere informatie

ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL SPEERPUNTEN. Voor een leven in balans

ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL SPEERPUNTEN. Voor een leven in balans Jaar verslag 2013 ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL LEVANTO is ontstaan in een turbulente periode van verandering in het maatschappelijk veld. Vanuit de overtuiging dat zelfredzaamheid, herstel, participatie

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk, omdat je meer wil!

Vrijwilligerswerk, omdat je meer wil! Vrijwilligerswerk, omdat je meer wil! Ouderen Vrijwilligerswerk, omdat je meer wil! De herkenning en glimlachen als je patiënten komt halen doen je goed. Wie Mondriaan Ouderen is een onderdeel van Mondriaan,

Nadere informatie

CASTRICUM. Thema: Jong Volwassenheid

CASTRICUM. Thema: Jong Volwassenheid Dinsdag 25 januari 2011 CASTRICUM Thema: Jong Volwassenheid HANDIGE WEBSITES: STUDIE, WERK, WONEN. STUDIE http://www.meenwh.nl/viewobje.asp?ac=show&obj_id=417 Deze brochure mbt autisme in het onderwijs.

Nadere informatie

Thema bijeenkomst MSS 14 oktober 2008

Thema bijeenkomst MSS 14 oktober 2008 Thema bijeenkomst MSS 14 oktober 2008 Aanwezigen: zie presentielijst De voorzitter heet iedereen van harte welkom in Brouwerij De Prael. Besloten werd om de bijeenkomst niet te verzetten, het aantal aanmeldingen

Nadere informatie

Landelijk Platform GGz

Landelijk Platform GGz Herstel en Burgerschap Wat vinden cliënten belangrijk? Elske ten Vergert, LPGGz 17 november 2010 t.b.v. de vergadering Platform Herstel en Burgerschap 5 regionale conferenties Juni-sep 2010 280 bezoekers

Nadere informatie

De participatieladder bouwen! Cliëntparticipatie Doelgroep Maatschappelijke Zorg Noord West Veluwe

De participatieladder bouwen! Cliëntparticipatie Doelgroep Maatschappelijke Zorg Noord West Veluwe De participatieladder bouwen! Cliëntparticipatie Doelgroep Maatschappelijke Zorg Noord West Veluwe De participatieladder bouwen! Cliëntparticipatie Doelgroep Maatschappelijke Zorg Noord West Veluwe 2011,

Nadere informatie

Eenzaamheid. Aanleiding. Beschrijving. Eenzaamheid

Eenzaamheid. Aanleiding. Beschrijving. Eenzaamheid Eenzaamheid Aanleiding In het beleidsplan Wmo 2008-2011 is toegezegd specifieke aandacht te schenken aan de aanpak van eenzaamheid. Daartoe is op 30 maart 2011 een werkconferentie gehouden. Daarbij is

Nadere informatie

Wonenbij SDW. SDW ondersteunt mensen met een handicap.

Wonenbij SDW. SDW ondersteunt mensen met een handicap. Wonenbij SDW SDW ondersteunt mensen met een handicap. Wat kan SDW voor u betekenen? Iedereen in West-Brabant met een verstandelijke beperking kan terecht bij SDW voor ondersteuning op het gebied van wonen,

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Vragen en antwoorden Klankbordgroep In het najaar van 2014 hebben een aantal cliënten en mantelzorgers uit de zes Dongemondgemeenten (Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem)

Nadere informatie

CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL

CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL categorale opvang voor slachtoffers mensenhandel De categorale opvang voor slachtoffers van mensenhandel (COSM) omvat 70 veilige opvangplekken en is in

Nadere informatie

De Bijdragen voor en door Zandvoort aan langer zelfstandig wonen

De Bijdragen voor en door Zandvoort aan langer zelfstandig wonen Langer zelfstandig wonen in Inleiding Op de vraag wat u, uw organisatie of vereniging bijdraagt aan het langer zelfstandig wonen en wat er in nog voor aanvullende plannen zijn, is een scala aan activiteiten

Nadere informatie

CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek CarePower 2013/14

CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek CarePower 2013/14 CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek CarePower 2013/14 Datum : 01-02-2014 Auteur : Jaap Noorlander, Joris van Nimwegen Versie : 2 1 Inhoudsopgave Inleiding... Pagina 3 Vraagstelling... Pagina 3 Methode

Nadere informatie

zijn wie je bent ribw arnhem & veluwe vallei

zijn wie je bent ribw arnhem & veluwe vallei ribw arnhem & veluwe vallei Begeleiding bij wonen, werken en leven voor mensen met een psychiatrische aandoening of ernstige psychosociale problemen zijn wie je bent Inhoud Thuis in de samenleving 3 Methodiek

Nadere informatie